Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) Επώνυμο: Όνομα: Δ/νση: Α.Φ.Μ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) Επώνυμο: Όνομα: Δ/νση: Α.Φ.Μ."

Transcript

1 ΔΗΛΩΣΗ ΦΡΛΓΙΣ ΕΙΣΔΗΜΤΣ ΝΜΙΚΩΝ ΠΡΣΩΠΩΝ ΚΙ ΝΜΙΚΩΝ ΝΤΤΗΤΩΝ άρθρου 45 ν.4172/2013 Φορολογικό Έτος: ριθμός Δήλωσης: ΣΕ ΕΚΚΘΡΙΣΗ: ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΞΗ: Προς την Δ..Υ.: Δ..Υ. προηγούμενης δήλωσης: Εφαρμογή Δ.Λ.Π.: Έλεγχος υποχρεωτικός από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο: 650 OXI OXI 2 Στοιχεία ΥΠΧΡΕΥ ΕΠΩΝΥΜΙ ΤΙΤΛΣ ριθμός Φορολογικού Μητρώου Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΣ (ΠΛΗ, ΔΣ, ΡΙΘΜΣ, ΤΧ. ΚΩΔ.) ΤΗΛΕΦΩΝ ΝΜΙΚΗ ΜΡΦΗ Στοιχεία ΕΚΠΡΣΩΠΥ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ριθμός Φορολογικού Μητρώου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΠΛΗ, ΔΣ, ΡΙΘΜΣ, ΤΧ. ΚΩΔ.) ΤΗΛΕΦΩΝ Φορολογητέα ποτελέσματα: Φορολογητέα Κέρδη ή Υπάγεστε: α) στην παρ. 4 άρθρου 58 ν.4172/2013 OXI 2 β) στο άρθρο 73 ν.3842/2010 OXI 2 Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. ΕΚΚΘΡΙΣΗ ΦΡΥ, ΤΕΛΩΝ, κ.λπ. Φόρος που αναλογεί: [521] x 26% ή 13% 004 Φόρος που αναλογεί: [522] x 33% 523 παλλαγή καταβολής φόρου ν.3908/2011 (λόγω πραγματ. επενδύσεων) Μισθώματα για χρήση ακινήτου (παρ. Β2 άρθ. 43 και παρ. Β2 άρθ. 44 ν.4030/2011) Άθροισμα: [(004) + (523)] - [(579) + (575)] Φόρος που παρακρατήθηκε 009 Φόρος που προκαταβλήθηκε 008 Φόρος που καταβλήθηκε 052 (-) Φόρος οικοδομικών επιχειρήσεων λόγω πώλησης ημιτελών οικοδομών 111 Πιστωτικό ποσό προηγούμενων χρήσεων (εφαρμογή παρ. 6 άρθ. 3 ν.4046/2012) 751 Φόρος αλλοδαπής 600 Άθροισμα: (009) + (008) + (052) + (111) + (751) + (600) Πιστωτικό ποσό για συμψηφισμό Χρεωστικό ποσό για βεβαίωση Προκαταβολή φόρου τρέχοντος φορολογικού έτους Τέλη χαρτοσήμου στο ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων Εισφορά υπέρ Γ στα τέλη χαρτοσήμου Εισφορά ΕΛΓ 2% (άρθ. 13 ν.3877/2010) Τέλος επιτηδεύματος (άρθ. 31 ν.3986/2011) Φ.Ε.Ν.Π. Άθροισμα: (011) + (014) + (006) + (007) + (910) + (911) Συνολικό χρεωστικό ποσό για βεβαίωση Πιστωτικό ποσό Πιστωτικό ποσό κατ' εφαρμογή της παρ. 6 άρθ. 3 ν.4046/2012 Πιστωτικό ποσό για επιστροφή ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Έγινε έκπτωση για ποσό: ριθμ. Τ..Φ.Ε.: Ενεργήσας την έκπτωση Παραλήφθηκε: Εμπρόθεσμα: Εκπρόθεσμα: Μήνες Εκπρ.: Ενεργήσας τον έλεγχο και Παραλαβών (κωδ.): Νόμιμος Εκπρόσωπος Επώνυμο: Όνομα: Δ/νση:.Φ.Μ.: Δηλών (α) (β) (β) - (α) = (δ) (α) - (β) = (γ) (ε) (ε) - (δ) (δ) - (ε) (στ) (δ) - (ε) - (στ) Προϊστ/νος Λογιστηρίου Επώνυμο: Όνομα: Δ/νση:.Φ.Μ.: Δ..Υ.: ρ. Μητρ. άδ. άσκ. επαγγ/τος Κατηγορ.: Δηλών Έκδοση

2 I. ΦΡΛΓΙΚΗ ΝΜΡΦΩΣΗ ΛΓΡΙΣΜΥ "ΠΤΕΛΕΣΜΤ ΧΡΗΣΕΩΣ" καθάριστα έσοδα χρήσης 015 Κέρδη ισολογισμού χρήσης βάσει Δ.Λ.Π. 116 Ή ζημία βάσει ισολογισμού χρήσης βάσει Δ.Λ.Π. 117 (+) Προσωρινές διαφορές μεταξύ Δ.Λ.Π. - Φ.Β. 118 (-) Προσωρινές διαφορές μεταξύ Δ.Λ.Π. - Φ.Β. 119 Φορολογικά κέρδη χρήσης Φορολογική ζημία χρήσης Σε περίπτωση κερδών προστίθενται και σε περίπτωση ζημιάς αφαιρούνται Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες Πιστωτικά υπόλοιπα αποθεματικών (παρ. 12 και 13 άρθ. 72 ν.4172/2013) Χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου (παρ. 3 άρθ. 27 ν.4172/2013) 457 Σύνολο κερδών Υπόλοιπο ζημιών Σε περίπτωση κερδών αφαιρούνται και σε περίπτωση ζημιάς προστίθενται Έσοδα από μερίσματα ή κέρδη από συμμετοχή σε Ν.Π. (άρθ. 48 ν.4172/2013) 495 Υπεραξία από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου 458 Υπεραξία από μεταβίβαση ημεδαπών εταιρικών ομολόγων (ν.3156/2003) και εταιρικών ομολόγων που έχουν εκδοθεί από εταιρείες Ε.Ε., ΕΧ / ΕΖΕΣ 465 Υπεραξία από εκποίηση μεριδίων ΣΕΚ (ημεδαπών, Ε.Ε., ΕΧ / ΕΖΕΣ) 466 Τόκοι ομολόγων που εκδίδονται από ΕΤΧΣ κατ εφαρμογή του προγράμματος P.S.I Υπεραξία λόγω συγχώνευσης (άρθ. 52, 53 και 54 ν.4172/2013) Κέρδη από διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (παρ. 5 άρθ. 58 ν.4172/2013) παλλασσόμενα έσοδα φορέων Γενικής Κυβέρνησης (άρθ. 46 ν.4172/2013) Έσοδα απαλλασσόμενων Ν.Π. (άρθ. 46 ν.4172/2013) Κέρδη απαλλασσόμενων Ν.Π. (παρ. 14 και 15 άρθ. 72 ν.4172/2013) που φορολογήθηκε από τις προηγούμενες χρήσεις λόγω αναμόρφωσης προβλέψεων Χρεωστική διαφορά λόγω ανταλλαγής ομολόγων (PSI) των νομικών προσώπων των περιπτώσεων α, γ και δ άρθ. 45 ν.4172/ Χρεωστικό υπόλοιπο αποθεματικών (παρ. 12 και 13 άρθ. 72 ν.4172/2013) ποσβέσεις αδειών Φ.Δ.Χ. του ν.3888/2010 (εξωλογ. απόσβεση σε [097] χρόνια) Κέρδη φορολογικού έτους Ζημιά φορολογικού έτους ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΝΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ α) Διανεμόμενα κέρδη τρέχοντος φορ/κού έτους από επιχειρηματική δραστηριότητα 379 β) Διανεμόμενα κέρδη τρέχοντος φορ/κού έτους για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήμ. 380 γ) Διανεμόμενα κέρδη τρέχοντος φορ/κού έτους φορέων Γενικής Κυβέρνησης για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος 381 Συνολικό ποσό διανεμόμενων κερδών 430 διανεμηθέντων κερδών του φορολογικού έτους που έληξε για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος (παρ. 1 άρθ. 47 ν.4172/2013) 382 Πλέον φόρος που αναλογεί διανεμηθέντων κερδών από μερίσματα (άρθ. 48 ν.4172/2013) διανεμηθέντων ή κεφαλαιοποιηθέντων κερδών (αποθεματικών) για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος (παρ. 1 άρθ. 47 ν.4172/2013) 385 Πλέον φόρος που αναλογεί Άθροισμα: (382) + (383) + (385) + (386) 387 Κέρδη παρελθουσών χρήσεων ΚΕΡΔΗ ΜΕΤ ΤΗ ΦΡΛΓΙΚΗ ΝΜΡΦΩΣΗ ΖΗΜΙ ΜΕΤ ΤΗ ΦΡΛΓΙΚΗ ΝΜΡΦΩΣΗ ΦΙΡΕΣΗ ΦΡΛΓΗΤΩΝ ΠΘΕΜΤΙΚΩΝ ΝΠΤΥΞΙΚΩΝ ΝΜΩΝ, κ.λπ. φορολόγητο αποθεματικό ν.1892/ φορολόγητο αποθεματικό ν.3299/ φορολόγητο αποθεματικό άρθ. 71 ν.3842/ φορολόγητο αποθεματικό για την μετεγκατάσταση επιχ/σεων σε επιχειρηματικά πάρκα (παρ. 3 άρθ. 62 ν.3982/2011) 099 Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (άρθ. 22 ν.4172/2013) (Εξωλογιστικά) επένδυσης για παραγωγή κινηματ/κού έργου (παρ άρθ.73 ν.3842/2010) Έκπτωση λόγω απασχόλησης ατόμων με αναπηρία (παρ. 10 άρθ. 4 ν.3522/2010) (Εξωλογιστ.) ΦΡΛΓΗΤΕ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΦΡ ΖΗΜΙΣ ΦΡΛΓΗΤΕ ΚΕΡΔΗ ΠΥ ΝΤΙΣTΙΧΥΝ ΣΤ ΜΕΙΩΜΕΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (παρ. 4 άρθ. 58 ν.4172/2013)

3 ΤΕΚΜΡΤ ΚΕΡΔΗ ΙΚΔΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΘΡ ΓΕΩΡΓΙΚ ΕΙΣΔΗΜ ΓΙ ΕΠΙΒΛΗ ΕΙΣΦΡΣ (άρθ. 13 ν.3877/2010) II. ΥΠΛΓΙΣΜΣ ΠΡΚΤΒΛΗΣ ΤΡΕΧΝΤΣ ΦΡΛΓΙΚΥ ΕΤΥΣ ΝΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (μειωμένη προκαταβολή) 950 Χρόνος έναρξης εργασιών (νέας επιχ.):... Φόρος κερδών x 55% ή 80% ή 100% (τράπεζες) 049 Μείον παρακρατηθείς φόρος από πηγή Ελλάδος 050 Προκαταβολή τρέχοντος φορολογικού έτους 051 III. ΕΙΣΔΗΜ ΛΛΔΠΗΣ Εισόδημα για το οποίο καταβλήθηκε φόρος στην αλλοδαπή 610 Φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή 620 IV. ΦΡΛΓΙΚΗ ΠΛΛΓΗ (ν.3908/2011) Εγκριθείσα συνολική απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος βάσει του ν.3908/ παλλαγή καταβολής φόρου κατά το τρέχον φορολογικό έτος βάσει του ν.3908/ Υπόλοιπο απαλλαγής καταβολής φόρου βάσει του ν.3908/ V. ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΔΙΦΡ ΛΓΩ ΣΥΜΜΕΤΧΗΣ ΣΤ ΠΡΓΡΜΜ ΝΤΛΛΓΗΣ ΜΛΓΩΝ - P.S.I. (ν.4046/2012) Συνολικό ποσό χρεωστικής διαφοράς 746 Συνολικό ποσό χρεωστικής διαφοράς που αποσβέσθηκε στις προηγούμενες χρήσεις 747 απόσβεσης χρεωστικής διαφοράς τρέχοντος φορολογικού έτους 753 Υπολειπόμενο ποσό χρεωστικής διαφοράς προς απόσβεση 748 VI. ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΔΙΦΡ ΛΓΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΥ ΚΙΝΔΥΝΥ (παρ. 3 άρθ. 27 ν.4172/2013) Συνολικό ποσό χρεωστικής διαφοράς 811 απόσβεσης χρεωστικής διαφοράς τρέχοντος φορολογικού έτους 812 Υπολειπόμενο ποσό χρεωστικής διαφοράς προς απόσβεση 813 Πίνακας 1: ΝΜΙΚ ΠΡΣΩΠ περ. β ΡΘΡΥ 45 Ν.4172/2013 Στοιχεία Εταίρων / Μελών - Κατανομή Κερδών στους Εταίρους / Μέλη Ν.Π. που τηρούν πλογραφικά Βιβλία Φ.Μ. Μελών Συνολικό Εισόδημα από κίνητα νοματεπώνυμο ή Επωνυμία % Συμμετοχής Ιδιότητα Δαπάνες που εκπίπτουν και αφορούν τα ακίνητα (πλην ιδιοχρησιμοποίησης) (παρ. 3β και 3γ άρθ. 39 ν.4172/2013) 75% 100% Πίνακας 2Β: Λοιπά Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Έσοδα καθάριστο Κέρδη Φορολογούμενα στο όνομα της εταιρείας, κ.λπ. (προ φόρου) (α) Δαπάνη Ιδιοχρησιμoποίησης Κύριος Φόρος Εταιρείας, κ.λπ. (β) Κέρδος Δαπάνες που Εισόδ. από κεφάλαιο (πλην ακίνητ. περιουσίας) εκπίπτουν Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβ. κεφαλαίου (άρθ. 22 και 23 Κέρδος ν.4172/2013) από μεταβίβαση κεφαλαίου Εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές ΣΥΝΛ Λοιπά έσοδα μη φορολογούμενα από επιχειρηματική δραστηριότητα παρελθουσών χρήσεων: Πίνακας 2Γ: Φορολογητέο Εισόδημα Φορολογητέα Κέρδη: : Πίνακας 2Δ: Κατάσταση Εσόδων - Εξόδων Εκμίσθωση κινήτων: Ενοίκια:. Β. Μισθοί: Ε Σ Δ Κινητές ξίες Μερίσματα: Τόκοι:...: Διαφημίσεις: Συνδρομές: Χορηγίες: Επιδοτήσεις Δημοσίου: Λοιπά Έσοδα: Σύνολο ΕΣΔΩΝ: Ε Ξ Δ Εργοδοτικές Εισφορές: μοιβές Τρίτων: Φόροι, Τέλη Χαρτοσήμου: νέγερση κινήτων: Δαπάνες κινήτων: Για πραγματοποίηση σκοπού:...: Σύνολο ΕΞΔΩΝ: Καθαρό Εισόδημα Καθαρό Κερδών Εταίρων/Μελών (γ) = (α) - (β) Πίνακας 2: ΝΜΙΚ ΠΡΣΩΠ ΜΗ ΚΕΡΔΣΚΠΙΚΥ ΧΡΚΤΗΡ περ. γ ΡΘΡΥ 45 Ν.4172/2013 Πίνακας 2: Εισόδημα από κίνητη Περιουσία

4 Πίνακας 3: ΕΙΣΔΗΜΤ Π ΔΙΦΡΕΣ ΠΗΓΕΣ 3: ΕΙΣΔΗΜ Π ΚΕΦΛΙ Πίνακας 31: ΜΕΡΙΣΜΤ (άρθ. 36 ν.4172/2013) Πίνακας 31α: Μερίσματα ημεδαπής πλην αυτών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθ. 48 ν.4172/2013.φ.μ. καθάριστο Φόρος Ν.Π. Παρακρατηθείς Φόρος Πίνακας 31β: Μερίσματα αλλοδαπής θυγατρικής κ.μ. της Ε.Ε. πλην αυτών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθ. 48 ν.4172/2013 Χώρα.Φ.Μ. καθάριστο Φόρος Ν.Π. Παρακρατηθείς Φόρος Πίνακας 31γ: Μερίσματα αλλοδαπής θυγατρικής τρίτων χωρών Χώρα.Φ.Μ. καθάριστο Παρακρατηθείς Φόρος Πίνακας 31δ: Μερίσματα ημεδαπής από κέρδη παρελθουσών χρήσεων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθ. 48 ν.4172/2013 Χώρα.Φ.Μ. καθάριστο Φόρος Ν.Π. Παρακρατηθείς Φόρος Πίνακας 31ε: Μερίσματα αλλοδαπής θυγατρικής κ.μ. της Ε.Ε. από κέρδη παρελθουσών χρήσεων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθ. 48 ν.4172/2013 Χώρα.Φ.Μ. καθάριστο Φόρος Ν.Π. Παρακρατηθείς Φόρος Πίνακας 32: ΤΚΙ (άρθ. 37 ν.4172/2013) Τόκοι Υποκείμενοι σε Παρακράτηση Τόκοι παλλασσόμενοι καθάριστο Παρακρατηθείς Φόρος Πίνακας 33: ΔΙΚΙΩΜΤ (άρθ. 38 ν.4172/2013) Χώρα.Φ.Μ. καθάριστο Παρακρατηθείς Φόρος Πίνακας 34: ΕΙΣΔΗΜ Π ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΥΣΙ (άρθ. 39 ν.4172/2013) Είδος Εισοδήματος Εκμίσθωση και υπεκμίσθωση (εκτός του ποσού κωδ. αριθμ. 215) Ιδιοχρησιμοποίηση - Δωρεάν Παραχώρηση Εισόδημα από ακίνητη περιουσία που υπάγεται σε Φ.Π.. Εκμίσθωση και υπεκμίσθωση κατοικιών Εκμίσθωση και υπεκμίσθωση (άρθ. 4 ν.2234/1994 και παρ. 3 άρθ. 22 ν.4283/2014) Κωδ καθάριστο Εισόδημα

5 3Β: ΕΙΣΔΗΜ Π ΥΠΕΡΞΙ ΜΕΤΒΙΒΣΗΣ ΚΕΦΛΙΥ Πίνακας 3Β1: ΜΕΤΒΙΒΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΥΣΙΣ (άρθ. 41 ν.4172/2013).φ.μ. Συμβολαιογράφου ριθμός Συμβολαίου Υπεραξία Πίνακας 3Β2: ΜΕΤΒΙΒΣΗ ΤΙΤΛΩΝ (άρθ. 42 ν.4172/2013) Είδος Τίτλου Υπεραξία Μετοχές μη εισηγμένες Μετοχές και άλλες κινητές αξίες εισηγμένες Μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρείες Κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια Εταιρικά ομόλογα 6. Παράγωγα Πίνακας 4: ΕΦΡΜΓΗ ΤΩΝ ΠΡΫΠΘΕΣΕΩΝ ΤΥ ΡΘΡΥ 48 Ν.4172/2013 Πίνακας 4: ΣΥΜΜΕΤΧΕΣ ΤΥ ΡΘ. 48 Ν.4172/2013 ΠΥ ΚΤΕΧΝΤΙ Π Τ ΔΙΚΙΥΧ ΤΥ ΕΙΣΔ/ΤΣ % Ημ/νία Χώρα.Φ.Μ. Επωνυμία Πλήρης Διεύθυνση Συμμετοχής κτήσης της συμμετοχής Πίνακας 4Β: ΣΥΝΔΡΜΗ ΠΡΫΠΘΕΣΕΩΝ ΓΙ ΤΗΝ ΕΦΡΜΓΗ ΤΥ ΡΘ. 48 Ν.4172/2013 δικαιούχος (νομικό πρόσωπο) κατέχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 10%, επί τουλάχιστον δύο (2) έτη, της αξίας ή του πλήθους του μετοχικού ή βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού προσώπου που προβαίνει στη διανομή. καταβάλλων τα διανεμόμενα κέρδη (νομικό πρόσωπο) περιλαμβάνεται στους τύπους των εταιρειών που απαριθμούνται στο Μέρος του Παραρτήματος Ι της δηγίας 2011/96/ΕΕ. καταβάλλων τα διανεμόμενα κέρδη (νομικό πρόσωπο) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους - μέλους της Ε.Ε. σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε. κατ' εφαρμογή σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό τρίτο κράτος. καταβάλλων τα διανεμόμενα κέρδη (νομικό πρόσωπο) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος Ι της δηγίας 2011/96/ΕΕ ή σε οποιονδήποτε άλλο φόρο αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΥ ΔΙΚΙΥΧΥ / ΕΚΠΡΣΩΠΥ Δηλώνω ότι πληρείται η ως άνω προϋπόθεση 1 του Πίνακα 4Β και ότι θα προσκομίσω στην ελεγκτική αρχή, όταν μου ζητηθεί τα σχετικά έγγραφα που βεβαιώνουν τις προϋποθέσεις 2, 3 και 4 του s Πίνακα 4Β. d f Η Πίνακας δ 4Γ: ΣΤΙΧΕΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΛΗΣ ΥΠΕΡ ΤΥ ΕΛΛΗΝΙΚΥ ΔΗΜΣΙΥ ή λ εισπραττόμενων κερδών Συντελεστής ω φορολογίας εισοδήματος του νομικού προσώπου ή της μόνιμης εγκατάστασης σ εγγύησης προς τη Φορολογική ρχή η Ημερομηνία και αριθμός της εγγυητικής επιστολής α / / υ Π Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΝΙΚΗΣ ΔΙΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. - Έκδοση

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις.

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις. 1 Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών με το Ν. 4110/2013 Γεωργίου Στ. Αληφαντή Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Νοέμβριος 2013 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Δεδομένα 1) Α.Ε με μετοχικό κεφάλαιο 15.000.000 πραγματοποίησε στην

Διαβάστε περισσότερα

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013).

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013). Αριθμ. ΠΟΛ. 1011/2014-ΦΕΚ 8/Β/8.1.2012 Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες -ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ (Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες «8. Ομοίως, επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013 2013 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο... 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα... 2-7 Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες... 8-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1042 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛ. 1042 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 1) Φορολογία υπεραξίας μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο Ποιο είναι το Νομικό πλαίσιο που διέπει τη φορολογία υπεραξίας των μετοχών; Η φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 574 8 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1074 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας ει σοδήματος φορολογικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΡΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014»

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ: Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΜΑΥΡΟΥΣΟΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΕΜ 7361 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΑΕΜ 7929 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 763 30 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1088 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσι κών προσώπων φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ. ιδάσκων στο Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151/Α /16.9.1994) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης από δοσης του φόρου που παρακρατείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS) Αθήνα, 6.4.2015 ΠΟΛ: 1082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις.

Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις. 1st February Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις. Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ -Η διαδοχική σειρά των εργασιών τέλους χρήσεως ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του το Κράτος χρησιμοποιεί κυρίως τα έσοδα που συγκεντρώνει με την επιβολή φόρων. Από οικονομική άποψη ο φόρος συνιστά ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα