Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ»."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 12 /2014 Σήµερα την 22η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 το ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, στην οδό Αινιάνων 6, ύστερα α ό την αριθµ /1/2014 ρόσκληση του Προέδρου, ου δηµοσιεύθηκε και ε ιδόθηκε µε α οδεικτικό στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1) Κουτσοβέλης Σωτήριος 15) Βούλγαρης Α όστολος 29) Ντίνου Αικατερίνη 2) Κούτρας ηµήτριος 16) Μουστάκας Κων/νος 30) Αντωνίου Μαρία 3) Μητσό ουλος ηµήτριος 17) Νταφλούκας Βασίλ. 31) Τσιλίκα Αλέξανδρα 4) Συλεούνης ηµήτριος 18) Ζωµένος Ανάργυρος 32) Στασινός Παναγιώτης 5) Παλιαλέξης Ηλίας 19) Λυκοτσέτα Γεωργία 6) Μαντζάνας ηµήτριος 20) Πα ασταµούλης Βασίλειος 7) Φαρδή Αναστασία 21) Πανταζής Παναγιώτης 8) Πα α οστόλου Α όστολος 22) Ρου οτιά Ευανθία 9) Ευαγγελίου Παναγιώτης 23) Ρούλιας Ιωάννης 10) Ραφτο ούλου Μαρία 24) Χονδραλής Γεώργιος 11) Καββαδίας Γεώργιος 25) Κλειτσάκης Αθανάσιος 12) Καλαµ αλίκης ήµος 26) Στρωµατιάς Ιωάννης 13) Αργύρης Αθανάσιος 27) Βέλλιος Αθανάσιος 14) Σταϊκούρα Ευγενία 28) Ε ιστάτου Αγγελική ΑΠΟΝΤΕΣ : 1) Ηλιό ουλος Σ υρίδων 2) Μιχαλό ουλος Μιχαήλ 3) Τελώνης ηµήτριος 4) Οικονόµου Ευγενία 5) Κορέντζελος ηµήτρ. 6) Αρναούτογλου Θεόδ. 7) Σταθό ουλος Ιωάννης 8) Μ ασδέκης Κων/νος Στη Συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι ηµοτικών Κοινοτήτων, Πρόεδροι Το ικών Κοινοτήτων & Εκ ρόσω οι Το ικών Κοινοτήτων εκ των ο οίων αραβρέθηκαν οι αρακάτω : 1) Φούρλας Γεώργιος Τ.Κ. έλφινου 2) Παναγιώτου Νικόλαος Τ.Κ. υο Βουνών

2 3) Πα αϊωάννου Αθανάσιος Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου 4) Μακρής Ανδρέας Τ.Κ. Θερµο υλών 5) ιαµαντής Αθανάσις Τ.Κ. Κόµµατος 6) Καραγιάννης Ιωάννης Τ.Κ. Λυχνού 7) Τασιού - Χόνδρου Γιαννούλα Τ.Κ. Μεξιατών 8) Ολυµ ιάδης Νικόλαος Τ.Κ. Πύργου 9) Ρούσκας Ιωάννης Τ.Κ. Συκάς 10) Πα ανάγνου Βασιλική Τ.Κ. Υ άτης 11) Ζούκας Κων/νος Τ.Κ. Φραντζή Ο ήµαρχος Γεώργιος Κοτρωνιάς ροσκλήθηκε και αρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και ο Χιώτης Ιωάννης, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. Αφού δια ιστώθηκε α αρτία καθώς α ό το σύνολο 41 µελών ήταν αρόντα 33 µέλη, ο ρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, θέτει υ όψη του ηµοτικού Συµβουλίου εισήγηση του κ. ΗΜΑΡΧΟY, ου έχει ως εξής : Στο λαίσιο λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυµάτων βίας, ου ως γνωστό ξεκίνησε τον ερασµένο Ιούλιο, θα ρέ ει να εγκρίνουµε τον Κανονισµό Λειτουργίας του. Ήδη η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων ολοκλήρωσε την σχετική διαδικασία διαβούλευσης και εξέδωσε την µε αρ. 4459/ α όφαση µε την ο οία έθεσε σε ισχύ Κανονισµό Λειτουργίας των Ξενώνων Φιλοξενίας Κακο οιηµένων Γυναικών σε συνεργασία µε τους ενταγµένους στο Πρόγραµµα ήµους της Χώρας. Εισηγούµαι, κατά τα αρα άνω, την έγκριση του Κανονισµού ου έχει ως εξής: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ I. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ Το 1993, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε τη ιακήρυξη εναντίον της Βίας κατά των Γυναικών. Στο άρθρο {1} της εν λόγω διακήρυξης ορίζεται η «βία κατά των γυναικών» ως «κάθε ράξη βίας µε βάση το φύλο, η ο οία έχει ή µ ορεί να έχει ως α οτέλεσµα τη σωµατική, τη σεξουαλική ή την ψυχολογική βλάβη ή οδύνη για τη γυναίκα, συµ εριλαµβανοµένης της α ειλής για τέτοιες ράξεις, τον εξαναγκασµό ή την αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας στον δηµόσιο ή στον ιδιωτικό βίο». Η διάσταση του φύλου στην εξατοµικευµένη συµβουλευτική υ οστήριξη λαµβάνει υ όψη της το φύλο, µε στόχο την καλύτερη κατανόηση των δυσκολιών και των ροβληµάτων ου ροκύ τουν α ό αυτό, συµβάλλοντας µε τον ληρέστερο δυνατό τρό ο στην ενδυνάµωση και στην στήριξη των γυναικών. Η εργασία µε τα θύµατα κακο οίησης είναι ροσηλωµένη στην ανθρώ ινη αξιο ρέ εια, στις κατοχυρωµένες αρχές του Χάρτη του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών και στο ιεθνές ίκαιο. Η εργασία µε τα θύµατα κακο οίησης ρέ ει να είναι α αλλαγµένη α ό ο οιαδή οτε µορφή ροκατάληψης ή/και διάκρισης στη βάση της οικονοµικής και κοινωνικής τους κατάστασης, της καταγωγής, του µορφωτικού ε ι έδου, της εθνικότητας, της φυλής, του φύλου, της θρησκείας, της ηλικίας, των φυσικών τους ικανοτήτων, του σεξουαλικού τους ροσανατολισµού και της νοµικής τους υ όστασης. Στη συνεργασία µε τα θύµατα κακο οίησης τηρούνται οι ακόλουθες αρχές:

3 εν ασκείται κριτική στις µέχρις στιγµής εµ ειρίες, στη συµ εριφορά και στις ε ιλογές των φιλοξενουµένων γυναικών. ιασφαλίζεται το α όρρητο σε όλα τα ε ί εδα. Ιδιαίτερη ροσοχή χρήζει το θέµα της διακίνησης ληροφοριών ου αφορούν ερι τώσεις θυµάτων κακο οίησης. Το θύµα ρέ ει να γνωρίζει για τη διακίνηση των ροσω ικών του δεδοµένων και εγγράφων και να συναινεί. Τούτο ροϋ οθέτει ότι το θύµα τυγχάνει λήρους και αντικειµενικής ενηµέρωσης για την υ όθεσή του. Παρέχεται ασφάλεια, ροστασία και δίκαιη µεταχείριση στις κακο οιηµένες γυναίκες και στα αιδιά τους. Τα θύµατα ροστατεύονται α ό ο οιαδή οτε µορφή βλάβης, αντι οίνων και ε αναθυµατο οίησης. ιασφαλίζεται η αρχή της αυτοδιάθεσης και του σεβασµού των α οφάσεων και των κακο οιηµένων γυναικών. Το θύµα α οφασίζει αφού ενηµερωθεί για όλες τις ιθανές ε ιλογές του. Οι α οφάσεις αυτές τυγχάνουν σεβασµού, εφόσον δεν αντιβαίνουν στην ισχύουσα Νοµοθεσία. Ε ιδιώκεται η διε ιστηµονική συνεργασία. II. ΣΤΟΧΟΙ Στον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακο οιηµένων Γυναικών φιλοξενούνται γυναίκες θύµατα έµφυλης βίας µαζί µε τα αιδιά τους, µέχρι την ηλικία των δεκαοκτώ ετών, εφόσον ρόκειται για κορίτσια, και των δώδεκα, εφόσον ρόκειται για αγόρια. Στην ερί τωση των ανήλικων αγοριών οι φορείς αρα οµ ής, οι ο οίοι αναφέρονται στο άρθρο 5 του αρόντος κανονισµού, λαµβάνουν υ όψη τους το όριο ηλικίας των δώδεκα ετών και αναλαµβάνουν την ευθύνη να αρα έµψουν το άρρεν τέκνο σε αρµόδιο για την ηλικία του φορέα φιλοξενίας. Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακο οιηµένων Γυναικών αρέχει ασφαλή διαµονή στις γυναίκες αυτές και στα αιδιά τους ροστατεύοντάς τους α ό τον θύτη. Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακο οιηµένων Γυναικών διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο, λόγω της ανάγκης α οµάκρυνσης των θυµάτων α ό την εστία της βίας, και, ειδικότερα, κατά την ερίοδο της κρίσης. Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακο οιηµένων Γυναικών αρέχει τη δέουσα ψυχοκοινωνική και άλλη στήριξη στις γυναίκες αυτές, ώστε να αντιµετω ίσουν τόσο τα ροβλήµατα ου ροκύ τουν α ό την εν λόγω συνθήκη, όσο και τις τραυµατικές τους εµ ειρίες. Ως εκ τούτου, οι γυναίκες, εφόσον α αλλαγούν α ό τη βία και ανακτήσουν τις δυνάµεις τους και την αυτο ε οίθησή τους, θα είναι λέον σε θέση να συνεχίσουν τη ζωή τους σε νέες βάσεις και να στηρίξουν την ό οια ε ιλογή τους µε ή χωρίς τον σύντροφο ή τον σύζυγό τους. II. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΟΥΣ 1. Ώρες και Ηµέρες Λειτουργίας Ο Ξενώνας λειτουργεί καθηµερινά, όλο το εικοσιτετράωρο, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. 2. ιοίκηση Η λειτουργία, η διαχείριση και η ε ίβλεψη του Ξενώνα ασκείται α ό το αρµόδιο όργανο ου ορίζει ο ήµος Λαµιέων, ό ως ροβλέ εται α ό την αντίστοιχη Α όφαση Υλο οίησης του υ οέργου της λειτουργίας του Ξενώνα. 3. Υ ηρεσίες

4 Ο Ξενώνας αρέχει στις γυναίκες και στα αιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη α ό εξειδικευµένο ε ιστηµονικό ροσω ικό. ιευκολύνει ε ίσης την ρόσβαση σε νοµική συµβουλευτική, µε την αρα οµ ή στα Συµβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) ή άλλων φορέων. Πιο αναλυτικά: 3.1 Φιλοξενία των Γυναικών και των Παιδιών τους Ο Ξενώνας ροσφέρει ασφαλή διαµονή ου εριλαµβάνει στέγη και διατροφή. Η διαµονή έχει µεταβατικό/ ροσωρινό χαρακτήρα, µε στόχο η γυναίκα να ε ανέλθει στην κοινότητα και να ζήσει ανεξάρτητα α ό τη βία και έξω α ό αυτή. Οι γυναίκες και τα αιδιά τους µ ορούν να φιλοξενηθούν έως τρεις (3) µήνες, ενώ ανάλογα µε την ερί τωση και εφόσον κριθεί αναγκαίο α ό το ε ιστηµονικό ροσω ικό και τη ιοίκηση του Ξενώνα, η διάρκεια της φιλοξενίας µ ορεί να αραταθεί αντίστοιχα. Ο Ξενώνας διαθέτει ε αρκή µέτρα για την ασφάλεια των φιλοξενούµενων, ενώ αράλληλα συνεργάζεται µε το το ικό Αστυνοµικό Τµήµα. 3.2 Κοινωνική στήριξη Στην κοινωνική στήριξη εριλαµβάνεται η ενηµέρωση των φιλοξενουµένων γυναικών σχετικά µε τις κοινωνικές αροχές ου, κατ' αρχήν, µ ορούν να αξιο οιήσουν. Πιο συγκεκριµένα, αφορά τα ασφαλιστικά δικαιώµατα και τα θέµατα οικογενειακών σχέσεων, τη γονική µέριµνα και εξειδικευµένα θέµατα για τους αρχηγούς των µονογονεϊκών οικογενειών -ε ιδόµατα, αροχές υ ηρεσιών σε δηµόσιους και δηµοτικούς αιδικούς σταθµούς κ.λ.-, τα θέµατα εκ αίδευσης, κατάρτισης, υγείας και ρόνοιας, α ασχόλησης και άλλα κατά ερί τωση. Εάν κριθεί αναγκαίο ή ζητηθεί α ό τις γυναίκες, αρα έµ ονται σε αρµόδιες αρχές (.χ. Αστυνοµία, Εισαγγελία, κοινωνικές υ ηρεσίες, υ ηρεσίες υγείας κ.ά.) 3.3 Ψυχολογική στήριξη Στην ψυχολογική στήριξη εριλαµβάνεται η ενδυνάµωση της γυναίκας µέσω εξειδικευµένης ατοµικής συµβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης, µε βασικούς στόχους την κινητο οίηση και την ενίσχυσή της. 4. Στελέχωση 4.1 Ειδικότητες Για την εύρυθµη και την λέον α οτελεσµατική λειτουργία του Ξενώνα ροτείνεται η στελέχωσή του µε τις ακόλουθες ειδικότητες: Σύµβουλος κοινωνικής στήριξης - Κοινωνική/ός Λειτουργός Σύµβουλος ψυχικής στήριξης - Ψυχολόγος Παιδαγωγός ή Παιδοψυχολόγος Στέλεχος ιοικητικής Υ οστήριξης Φύλακες Γενικό βοηθητικό ροσω ικό 4.2 Υ οχρεώσεις Υ οχρεώσεις των εργαζοµένων στον Ξενώνα είναι µεταξύ άλλων: α. η ευαισθητο οίησή τους σε θέµατα ισότητας των φύλων και, ειδικότερα, σε θέµατα βίας κατά των γυναικών, β. η τήρηση των κανόνων δεοντολογίας της ειδικότητάς τους, και γ. η τήρηση του α ορρήτου σε ό,τι αφορά τα στοιχεία των φιλοξενουµένων γυναικών, τις υ οθέσεις τους και, τέλος, τα στοιχεία του Ξενώνα. 5. Παρα οµ ές Οι αρα οµ ές στον Ξενώνα γίνονται α ό τους ακόλουθους φορείς: τα Συµβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των

5 Φύλων, τα Συµβουλευτικά Κέντρα Γυναικών και τις κοινωνικές υ ηρεσίες των ήµων, και τις Υ ηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) Οι φορείς ροβαίνουν σε αρα οµ ή, αφού ρώτα συνεννοηθούν µε τους αρµόδιους του Ξενώνα σε ό,τι αφορά τη διαθεσιµότητα θέσεων φιλοξενίας. Ε ίσης, οφείλουν να στείλουν, το συντοµότερο δυνατόν, το ιστορικό της γυναίκας ου ρόκειται να φιλοξενηθεί. 6. Εισαγωγή Το ε ιστηµονικό ροσω ικό του Ξενώνα είναι το αρµόδιο όργανο για την εισήγηση της α οδοχής ή µη τής εκάστοτε αρα οµ ής για εισαγωγή στη ιοίκηση του Ξενώνα, η ο οία είναι το α οφασιστικό και α οκλειστικά υ εύθυνο για κάθε νόµιµη συνέ εια όργανο για την εισαγωγή στον Ξενώνα.. Οι ακόλουθες ερι τώσεις ρέ ει να τυγχάνουν ιδιαίτερης ροσοχής α ό τους υ ευθύνους: Οι γυναίκες ου έχουν υ οστεί ρόσφατα ξυλοδαρµό, µ ορούν, εφόσον το ε ιθυµούν, να α ευθυνθούν στην Ιατροδικαστική Υ ηρεσία ή σε εφηµερεύον Νοσοκοµείο για την ε ίσηµη ιστο οίηση της κακο οίησής τους. Οι γυναίκες ου ε ιθυµούν να υ οβάλουν µήνυση αρα έµ ονται αρµοδίως για νοµική συµβουλευτική. Σε αυτή την ερί τωση, διερευνάται η δυνατότητα αροχής δωρεάν νοµικής βοήθειας. Οι γυναίκες µε αιδιά εντός γάµου οφείλουν να α ευθυνθούν στο οικείο Αστυνοµικό Τµήµα ή στην Εισαγγελία ροκειµένου να καταγραφεί η εγκατάλειψη της οικογενειακής εστίας λόγω της κακο οίησής τους. Κατά την εγκατάστασή τους, οι γυναίκες ου ρόκειται να φιλοξενηθούν ενηµερώνονται ροφορικά και γρα τά για τους κανόνες ου διέ ουν τη λειτουργία του Ξενώνα. Στη συνέχεια, έχουν την υ οχρέωση να υ ογράψουν τη σχετική φόρµα α οδοχής των εν λόγω κανόνων. Αυτοί αφορούν στην οµαλή διαβίωση των φιλοξενουµένων εντός της δοµής και δεσµεύουν τόσο τον Ξενώνα και το ροσω ικό του για την αροχή συγκεκριµένων υ ηρεσιών και τη διασφάλιση συγκεκριµένων δικαιωµάτων, όσο και τις ίδιες τις γυναίκες για τις υ οχρεώσεις ου συνε άγονται εκ της φιλοξενίας τους και για την τήρηση των κανόνων λειτουργίας της δοµής. Η υ οψήφια φιλοξενούµενη συµ ληρώνει έντυ η δήλωση/αίτηση οικειοθελούς ροσέλευσης για φιλοξενία στον Ξενώνα. Για την α οδοχή της αίτησης αυτής συνεκτιµώνται τα ροσκοµισθέντα αρα εµ τικά έγγραφα και ραγµατο οιείται ατοµική συνέντευξη α ό τον/τη σύµβουλο. Κατά την εισαγωγή, ελέγχεται η κατάσταση της υγείας της υ οψήφιας φιλοξενούµενης, µε στόχο τόσο την ροστασία τής ίδιας όσο και τη διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας εντός του Ξενώνα. Οι ακόλουθες ιατρικές εξετάσεις α αιτούνται για την οριστική εισαγωγή των γυναικών και των αιδιών τους στον Ξενώνα: α. αιµατολογικές, για σοβαρά µεταδιδόµενα νοσήµατα, β. ακτινογραφία, θώρακος για φυµατίωση, γ. δερµατολογικές, για µεταδοτικές ασθένειες, δ. ψυχιατρική εκτίµηση, για την ιστο οίηση της δυνατότητας συµβίωσης µε άλλα άτοµα, και ε. αιδιατρική γνωµάτευση, για τα αιδιά των γυναικών. Σε ερι τώσεις εξαιρετικά έκτακτης ανάγκης µ ορεί να ραγµατο οιηθεί ροσωρινή εισαγωγή στον Ξενώνα, χωρίς να έχουν γίνει οι ροαναφερθείσες ιατρικές εξετάσεις, εφόσον έχει εξασφαλιστεί χώρος για την ροσωρινή φιλοξενία της συγκεκριµένης

6 γυναίκας σε χωριστό τµήµα του Ξενώνα, µε στόχο την ροστασία τής υγείας των ανθρώ ων ου διαµένουν ή εργάζονται σε αυτόν. Η εν λόγω εισαγωγή µ ορεί να έχει µέγιστη διάρκεια 3 ηµερών, µέχρι να ολοκληρωθούν οι α αραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Σε κάθε ερί τωση δια ίστωσης ότι οι υ οψήφιες γυναίκες νοσούν α ό σοβαρά µεταδιδόµενα νοσήµατα, οι ήδη φιλοξενούµενες ή υ ό διαδικασία φιλοξενίας στον Ξενώνα, υ οχρεούνται να α οχωρήσουν άµεσα ή δεν γίνονται δεκτές αντίστοιχα. 7. Κανόνες διαβίωσης Η φιλοξενούµενη γυναίκα υ οχρεούται να διαφυλάξει το α όρρητο της διεύθυνσης του Ξενώνα, τόσο κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας της, όσο και µετά την α οχώρησή της α ό αυτόν. Η φιλοξενούµενη γυναίκα δέχεται να υ οβληθεί στις αναφερθείσες στο άρθρο 6 του Κανονισµού ιατρικές εξετάσεις, µε στόχο τόσο την ροστασία τής ίδιας όσο και τη διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας εντός του Ξενώνα. Εάν δια ιστωθεί κά οιο ρόβληµα υγείας υ οχρεούται να ακολουθήσει τις ιατρικές οδηγίες και την α αραίτητη αγωγή. Στην ερί τωση κατά την ο οία η φιλοξενούµενη νοσήσει α ό σοβαρό µεταδιδόµενο νόσηµα, ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 6. Ο Ξενώνας µεριµνά για την ραγµατο οίηση των αναγκαίων ιατρικών εξετάσεων και για την εξασφάλιση της α αραίτητης ιατροφαρµακευτικής ερίθαλψης. Α αγορεύεται η χρήση οινο νευµατωδών οτών ή άλλων ουσιών και φαρµάκων µε εξαίρεση εκείνα ου δια ιστωµένα έχουν συνταγογραφηθεί α ό ιατρό. Α αγορεύεται το κά νισµα στα υ νοδωµάτια και στους κοινόχρηστους χώρους. Ε ιτρέ εται µόνο σε ροκαθορισµένο χώρο. Α αγορεύεται η κατοχή αιχµηρών αντικειµένων. Η έξοδος α ό τον Ξενώνα ραγµατο οιείται µετά α ό συνεννόηση µε την/τον υ εύθυνη/ο. Η φιλοξενούµενη γυναίκα υ ογράφει σχετικό έντυ ο στο ο οίο αναφέρεται η ώρα εξόδου, το διάστηµα α ουσίας και η ώρα ε ιστροφής. Τα γεύµατα ραγµατο οιούνται στον ροκαθορισµένο γι' αυτό το σκο ό χώρο και σε συγκεκριµένες ώρες. Α αγορεύεται η αρασκευή ή η µεταφορά φαγητού στα δωµάτια. Οι φιλοξενούµενες γυναίκες ευθύνονται για τον καθαρισµό του χώρου εστίασης της δοµής µετά το έρας των γευµάτων. Οι φιλοξενούµενες γυναίκες έχουν την λήρη και α οκλειστική ευθύνη για τη φύλαξη των ροσω ικών τους αντικειµένων. Κάθε φιλοξενούµενη έχει το δικαίωµα να διαθέτει ροσω ικό χώρο εντός της δοµής και τη δυνατότητα να κινείται ελεύθερα σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους της. Οι φιλοξενούµενες γυναίκες ευθύνονται για τη διατήρηση της καθαριότητας και της τάξης τόσο των χώρων του Ξενώνα όσο και του ροσω ικού τους χώρου. Οι µητέρες των αιδιών ου φιλοξενούνται στον Ξενώνα έχουν την λήρη και α οκλειστική ευθύνη για τη φροντίδα και την ροστασία τους. Ε ίσης, οφείλουν να συµµορφωθούν µε την τήρηση της υ οχρεωτικής φοίτησης των αιδιών τους στην αντίστοιχη εκ αιδευτική βαθµίδα. Ως εκ τούτου, τα αιδιά ροσχολικής και σχολικής ηλικίας εγγράφονται αντίστοιχα σε νη ιαγωγεία, δηµοτικά και γυµνάσια της εριοχής ό ου βρίσκεται ο Ξενώνας. Κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας, ξεκινά η ψυχολογική στήριξη µε βάση τις ανάγκες της φιλοξενούµενης γυναίκας και το σχέδιο αρέµβασης ου καταρτίζεται γι' αυτό τον σκο ό. Εφόσον η ίδια συµφωνήσει µε τα αρα άνω, οφείλει να συµµετέχει ανελλι ώς στις ατοµικές ή/και οµαδικές συνεδρίες. Με µέριµνα του ροσω ικού του Ξενώνα δύνανται οι φιλοξενούµενες γυναίκες να α ευθυνθούν, εφόσον το ε ιθυµούν, σε Υ ηρεσίες Ε αγγελµατικού Προσανατολισµού και Α οκατάστασης. Ο Ξενώνας αρέχει ασφάλεια στις φιλοξενούµενες γυναίκες και στα αιδιά τους µε την τήρηση του α ορρήτου σε ό,τι αφορά τα στοιχεία του Ξενώνα (διεύθυνση και τηλέφωνο) και της ανωνυµίας των κακο οιηµένων γυναικών.

7 Η φιλοξενία των γυναικών διακό τεται άµεσα λόγω α ρε ούς ή βίαιης συµ εριφοράς κατά την α όλυτη κρίση και διακριτική ευχέρεια της ιοίκησης του Ξενώνα. Ως αρµόδιο όργανο για τον σκο ό αυτό ορίζεται η Οµάδα ιοίκησης Έργου η ο οία δύναται να διακόψει την αραµονή της φιλοξενούµενης γυναίκας, µε αιτιολογηµένη α όφασή της και για λόγους ου αφορούν στην ληµµελή τήρηση εκ µέρους της φιλοξενούµενης των όρων φιλοξενίας. 8. Τηρούµενα Αρχεία Ο Ξενώνας τηρεί αρχεία ροκειµένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία του, βάσει της συνεχούς ενηµέρωσης των στελεχών του και τον συντονισµό του συνόλου των δράσεων. Αυτά έχουν ως εξής: 8.1 Στατιστικά Λειτουργία του Ξενώνα ο αριθµός των φιλοξενούµενων γυναικών και των αιδιών τους, ο αριθµός των αιτηµάτων φιλοξενίας, ο αριθµός των αιτηµάτων ου ικανο οιούνται, ο χρόνος αραµονής των φιλοξενουµένων γυναικών στον Ξενώνα, οι φορείς ου ραγµατο οιούν αρα οµ ές, και οι συνεργασίες µε άλλους φορείς Εσωτερικές διαδικασίες ο αριθµός των συνεδριών συµβουλευτικής και το είδος τους, οιες ειδικότητες εµ λέκονται αντιστοίχως, ο τρό ος συνεργασίας της συµβουλευτικής οµάδας, αξιολόγηση της λειτουργίας και της α οτελεσµατικότητας της συµβουλευτικής οµάδας σε τακτά ροκαθορισµένα διαστήµατα, ε ανα ροσδιορισµός λειτουργίας και αρµοδιοτήτων µε βάση τη συνεχή αξιολόγηση των αρεχοµένων υ ηρεσιών, τελική αξιολόγηση των αρασχεθέντων α ό τον Ξενώνα υ ηρεσιών µετά το έρας κάθε φιλοξενίας, κατάρτιση εξαµηνιαίων και ετησίων εκθέσεων σε ό,τι αφορά την ροσέλευση και την ορεία των ερι τώσεων των φιλοξενουµένων γυναικών, και αξιολόγηση, στο λαίσιο της ε ο τείας, των ε ιστηµονικών, διοικητικών και οργανωτικών συνθηκών εργασίας α ό το σύνολο του ροσω ικού του Ξενώνα. 8.2 Αρχεία Για τις φιλοξενούµενες γυναίκες: Έντυ η Αίτηση οικειοθελούς ροσέλευσης για φιλοξενία, Έντυ ο Α οδοχής των Κανόνων Λειτουργίας του Ξενώνα, Έντυ ο Παραλαβής Ιµατισµού, Υ εύθυνη ήλωση συγκατάθεσης για την τήρηση αρχείων ροσω ικών δεδοµένων, Ατοµικό ελτίο Συµβουλευτικής Παρέµβασης ου ενηµερώνεται για το σύνολο των ενεργειών και των συνεδριών ου ραγµατο οιούνται σε αυτό το λαίσιο, Έντυ ο ροσωρινής α ουσίας, Έντυ ο οριστικής α οχώρησης, Φάκελος καταγραφής όλων των στοιχείων της ερί τωσης, και Έντυ ο αξιολόγησης των αρασχεθέντων υ ηρεσιών Για τη Λειτουργία του Ξενώνα: Παρουσιολόγια στελεχών, Φόρµες ε ικοινωνίας, Ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, Βιβλίο ε ικοινωνίας φορέων, Βιβλίο Εισόδου-Εξόδου των φιλοξενουµένων γυναικών (ώρα α οχώρησης,

8 ε ιστροφής και αρατηρήσεις), και Μητρώο Ξενώνα (εισαγωγή, α οχώρηση, ροορισµός, υ εύθυνος, αρατηρήσεις) Φάκελος Φιλοξενούµενης Γυναίκας Γνωµατεύσεις φορέων υγείας, Εκτιµήσεις/Εκθέσεις φορέων αρα οµ ής, και Έντυ ο καταγραφής στοιχείων ερί τωσης: Σε αυτό εριλαµβάνονται το ιστορικό και ό οια στοιχεία αφορούν τη φιλοξενούµενη γυναίκα. Συµ ληρώνεται εριοδικά α ό όλες/ους τους συµβούλους, βάσει της ειδικότητάς τους και των δεδοµένων των συνεδριών ου ραγµατο οιούνται. Οι σύµβουλοι καταγράφουν σε αυτό τους στόχους, τις συναντήσεις, την εξέλιξη της διαδικασίας, την εκτίµηση των ενεργειών και σχετικές αρατηρήσεις ανά φιλοξενούµενη γυναίκα στο λαίσιο της εργασίας τους. Τέλος, ροκειµένου να αντιµετω ιστούν συγκεκριµένες ανάγκες ου ροκύ τουν, τηρείται αναλυτικό ηµερολόγιο ενεργειών και ε ικοινωνίας µε τις υ ηρεσίες ου έχουν αρα έµψει τη φιλοξενούµενη γυναίκα στον Ξενώνα και µε εκείνες στις ο οίες αρα έµ ει τις φιλοξενούµενες γυναίκες ο Ξενώνας. 9. Γενική Περιγραφή Αρµοδιοτήτων Προσω ικού Το ε ιστηµονικό ροσω ικό του Ξενώνα ασκεί τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητές του σύµφωνα µε το καθηκοντολόγιο της ειδικότητάς του. Τα στελέχη διοικητικής στήριξης/διαχείρισης φροντίζουν για τη διοικητική ε άρκεια του Ξενώνα µε εργασίες ό ως οργάνωση και τήρηση του αρχείου, του ρωτοκόλλου εισερχοµένων και εξερχόµενων εγγράφων, του αρουσιολογίου των στελεχών, την ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων, καθώς και ο οιαδή οτε εργασία ου αφορά διοικητική και τεχνική υ οστήριξη και συντονισµό για τη λειτουργία του Ξενώνα. Το γενικό βοηθητικό ροσω ικό φροντίζει για την εύρυθµη λειτουργία τού Ξενώνα σε ζητήµατα λειτουργικών αναγκών, ό ως θέρµανση, τροφοδοσία, καθαριότητα, κ.λ. Ταυτόχρονα, κάθε εργαζόµενος αναλαµβάνει, ό ου και ό οτε χρειάζεται, τα καθήκοντα ου α ορρέουν α ό τους στόχους και τις γενικότερες ανάγκες της λειτουργίας τού Ξενώνα, µε γνώµονα άντα την καλή και α οτελεσµατική συνεργασία της οµάδας για την αροχή της καλύτερης δυνατής βοήθειας και υ οστήριξης στις φιλοξενούµενες γυναίκες. Οι σύµβουλοι συνεργάζονται στενά ροκειµένου οι φιλοξενούµενες γυναίκες να αντιµετω ίζονται κατά ερί τωση µε βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους στον τοµέα της κάθε ειδικότητας. Μεταξύ των συµβούλων υ άρχει ανατροφοδότηση των ληροφοριών και των εκτιµήσεων ακόµα και σε καθηµερινή βάση, δεδοµένου ότι οι γυναίκες έχουν τακτικές συναντήσεις µαζί τους. Η τήρηση της εχεµύθειας και του α ορρήτου είναι υ οχρέωση όλων. Οι σύµβουλοι οφείλουν να σέβονται τις δυσκολίες και τους εριορισµούς ου αντιµετω ίζουν οι γυναίκες καθώς και τις αντιφάσεις και αλινωδίες στη συµ εριφορά και τα συναισθήµατά τους. 10. Ε ο τεία Η ε ο τεία υ οστηρίζει, βοηθά και αρακολουθεί τη/τον σύµβουλο ενθαρρύνοντάς την/τον και θέτοντας ασφαλές λαίσιο, όρια και ροϋ οθέσεις για να ανα τύξει α οτελεσµατικά τον δικό της/του τρό ο δουλειάς µε τη φιλοξενούµενη γυναίκα. Με αυτόν τον τρό ο, η ε ο τεία ροστατεύει αράλληλα την/τον σύµβουλο α ό υ ερβάσεις καθήκοντος και α ό την ε αγγελµατική κό ωση. Εφόσον αρέχεται ε ο τεία, η αρακολούθησή της είναι υ οχρεωτική για το ε ιστηµονικό ροσω ικό τού Ξενώνα. 11. Ισχύς-Τρο ο οίηση του Κανονισµού Λειτουργίας Ο αρών Κανονισµός ισχύει και δεσµεύει όλους τους εµ λεκόµενους φορείς και φυσικά

9 ρόσω α: ε ιστηµονικό, διοικητικό και άλλο ροσω ικό του Ξενώνα, υ ηρεσίες του ήµου Λαµιέων, το ικούς και άλλους φορείς, τις φιλοξενούµενες γυναίκες και τα αιδιά τους α ό τη λήψη της σχετικής εγκριτικής α όφασης α ό το ηµοτικό Συµβούλιο. Κάθε τρο ο οίηση του αρόντος Κανονισµού Λειτουργίας γίνεται κατά τον ίδιο τρό ο και διαδικασία µε την ο οία συντάχθηκε και εγκρίθηκε.» Το.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του ηµάρχου, Μετά α ό διαλογική συζήτηση Α ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα : Eγκρίνει τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ό ως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό µέρος της αρούσας. Για το θέµα αυτό συντάχθηκε το αρόν και υ ογράφεται : Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κουτσοβέλης Σ. Κούτρας. Μητσό ουλος. Συλεούνης. Παλιαλέξης Η. Μαντζάνας. Φαρδή Αν. Πα α οστόλου Α. Ευαγγελίου Π. Ραφτο ούλου Μ. Καββαδίας Γ. Καλαµ αλίκης. Αργύρης Αθ. Σταϊκούρα Ε. Βούλγαρης Α. Μουστάκας Κ. Νταφλούκας Β. Ζωµένος Αν. Λυκοτσέτα Γ. Πα ασταµούλης Β. Πανταζής Π. Ρου οτιά Ε. Ρούλιας Ι. Χονδραλής Γ. Κλειτσάκης Αθ. Στρωµατιάς Ι. Ε ιστάτου Α. Ντίνου Αικ. Αντωνίου Μ. Τσιλίκα Α. Στασινός Π. Ο Γραµ. Σύµβουλος : Βέλλιος Αθ. Ακριβές α όσ ασµα ρακτικών Λαµία 23 Ιανουαρίου 2014 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2008 (ΦΕΚ 17 Α) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2008 (ΦΕΚ 17 Α) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων». Αθήνα, 20.12.2013 Α.Π. 4459 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 291 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 11 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 29/5/2015 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Κ/Ξ ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΙ ΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟ Α ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΙ ΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟ Α ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 139 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΙ ΤΑ ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 56 /2012 Σήµερα την 22η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ».

Θ Ε Μ Α : «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 6 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 117 /2013 Σήµερα την 20η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 191 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 12/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 95037 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Κ.Χ. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Κ.Χ. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 8 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 151 /2013 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Κ.Χ. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 414 1171 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 214-4141369 &214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014. Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014. Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατισµού Σε τέµβριος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015 ΑΔΑ: ΩΓΝΖ465ΦΘ3-ΝΚΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.11 15:50:23 EEST Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :5282 Ηµεροµηνία :18.03.2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :214-4141339

Αριθ. Πρωτ. :5282 Ηµεροµηνία :18.03.2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214-4141369 & 214-4141138 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 110

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r EAAHNIKH ~HMOKPATIA NOMOl: XANIUN ~HMOl: XANIUN LVN"l:H OIKON.YTIHPEl:IUN TMHMA E:::O~N fpaeio TIPOMH9EIUN TI"l]p.: l:lwpnou Ay"aia L\lvul]: Koocovicc 29, Xcvic Kp~H1S, T.K. 73 135 TI]".: 28213 41760

Διαβάστε περισσότερα

ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύ ο οικονοµικά στοιχεία και ληροφορίες στοχεύουν στο να

ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύ ο οικονοµικά στοιχεία και ληροφορίες στοχεύουν στο να ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης από 01/01/2013 έως 31/12/20133 (σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αρ. ΓΕΜΗ: 305501000 ΑΦΜ:094060868-.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα