3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΕΙ- ΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΕΙ- ΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ"

Transcript

1 Κατολισθητικά Φαινόμενα Σαμαρίνας Landslides in Samarina ΜΕΛΕΚΗΣ, Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ, Γ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ, Χ. Γεωλόγος, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Γεωλόγος, Καθηγητής, Γ.Π.Α. Πολιτικός Μηχανικός, Πανγαία Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η εκδήλωση κατολισθητικών φαινομένων (ρωγμών και αναθολώσεων στο έδαφος) στον παραδοσιακό οικισμό της Σαμαρίνας, στον Νομό Γρεβενών, είχε σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση ζημιών σε δομήματα που βρίσκονται κυρίως στην ανατολική πλευρά του οικισμού, πάνω από την κοίτη του Σαμαρινιώτικου ποταμού. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται οι γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες που εκτελέσθηκαν και εκπονήθηκαν για τον καθορισμό του μηχανισμού εκδήλωσης των αστοχιών και την αντιμετώπισή τους. ABSTRACT : The landslides phenomena (cracks and heaves at the ground surface) at the traditional village of Samarina, at Grevena Prefecture, caused cracks to manmade structures, which are located mainly at the eastern part of the village, over the Samariniotikos river. This paper presents the geological and geotechnical investigations performed, in order to define the failure mechanism, as well as the design of the remedial measures, in order to tackle the problems. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παραδοσιακός οικισμός της Σαμαρίνας είναι κτισμένος αμφιθεατρικά στις ανατολικές πλαγιές του Σμόλικα σε υψόμετρο από 1380 m έως 1515 m. Ευρίσκεται στο βορειοδυτικό ά- κρο του Νομού Γρεβενών και απέχει 52 km από την πόλη των Γρεβενών (Σχήμα 1). Η εκδήλωση κατολισθητικών φαινομένων στον οικισμό είναι παλαιό φαινόμενο, το οποίο, όμως επετάθη τα τελευταία χρόνια. Εμφανίζονται κυρίως στην ανατολική πλευρά του οικισμού, πάνω από την κοίτη του Σαμαρινιώτικου ποταμού, με την μορφή ρωγμών και αναθολώσεων στο έδαφος, οι οποίες, με τη σειρά τους, προκαλούν ζημιές στα δομήματα. Δεδομένης της ανάγκης επέκτασης του οικισμού, καθίσταται απαραίτητη η αντιμετώπιση των προβλημάτων, καθώς και ο προσδιορισμός εκτάσεων καταλλήλων για την επέκταση αυτή. Το κλίμα στην περιοχή της Σαμαρίνας είναι υγρό. Η μέση ετήσια τιμή του υετού ανέρχεται σε 1,008.7 mm, η δε χιονοκάλυψη του εδάφους διαρκεί από τα τέλη του Δεκεμβρίου έως τα τέλη Μαρτίου (περίοδος τριών μηνών). 2. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Σχήμα 1. Θέση οικισμού Σαμαρίνας Figure 1. Location of Samarina village Για την γεωμορφολογική ανάλυση του αναγλύφου της περιοχής μελέτης ψηφιοποιήθηκε, από τοπογραφικά διαγράμματα της Γ.Υ.Σ, κλίμακας 1:5,000, έκταση 640 στρεμμάτων περίπου, ενώ 942 στρέμματα ψηφιοποιήθηκαν από τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1,000 που αποτύπωσε στην περιοχή η Αναπτυξιακή Ε- ταιρεία Κοζάνης Α.Ε. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 1

2 Το ανάγλυφο που δημιουργήθηκε (Σχήμα 2) μεγεθύνθηκε τρεις φορές, ως προς τον άξονα των υψών, προκειμένου να τονιστούν τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του και να εκτιμηθεί η εξέλιξή του, με βάση το ευρύτερο γεωτεκτονικό και δυναμικό πεδίο της περιοχής και τα στοιχεία κινηματικής του εδάφους. Από την σχετική ανάλυση προκύπτει ότι ο οικισμός έχει αναπτυχθεί σε δύο διαφορετικές, από μορφολογική άποψη, περιοχές. Το ανατολικό τμήμα έχει δομηθεί σε μεγαλύτερα υψόμετρα και σε απότομο σχετικά ανάγλυφο, ενώ το δυτικό σε ομαλότερο ανάγλυφο. Ζώνη Οικισμού Ορατά όρια επιφανειακών κατολισθήσεων 3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΕΙ- ΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο ανατολικό περιθώριο της γεωτεκτονικής ζώνης της Πίνδου, όπου συναντώνται οι επωθημένοι οφιόλιθοι επί του φλύσχη της Πίνδου. Οι σχηματισμοί που δομούν την περιοχή μελέτης είναι οι ακόλουθοι, από τους νεότερους προς του παλαιότερους (Σχήμα 3): ανθρωπογενείς αποθέσεις, υλικά κοίτης, παγετώδεις αποθέσεις, πλευρικά κορήματα και οφιολιθικά λατυποπαγή, αποσαθρώματα περιδοτίτη και λαβών, οφιολιθική σειρά, ασβεστόλιθοι, ψαμμίτες και η ιλυολιθική φάση του φλύσχη (ΑΝΚΟ 2006, ΙΓΜΕ 2006). Θέσεις γεωτρήσεων Ρέμα Σχήμα 2. Τρισδιάστατο ψηφιακό προσομοίωμα αναγλύφου περιοχής μελέτης Figure 2. 3-D digital model of the study area Από τη στατιστική επεξεργασία των κλίσεων του εδάφους προκύπτει ότι η γενική κλίση του πρανούς της περιοχής μελέτης έχει διεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά, προς τον Σαμαρινιώτικο ποταμό. Ανατολικά του ποταμού οι κλίσεις των πρανών έχουν προσανατολισμό κυρίως από βορρά προς νότο έως νοτιοδυτικό. Εντός του οικισμού παρατηρείται κατά θέσεις διαφοροποίηση του προσανατολισμού των πρανών σε διεύθυνση από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά. Από την κατανομή των διευθύνσεων φαίνεται ότι στο βόρειο τμήμα του οικισμού οι επικρατούσες κλίσεις έχουν διεύθυνση βόρεια βορειοανατολική έως ανατολική, ενώ στο νότιο τμήμα οι κλίσεις στρέφονται κυρίως σε νοτιοανατολικές έως νότιες. Όσον αφορά στα μεγέθη των κλίσεων του εδάφους παρατηρείται ότι η γενική κλίση του πρανούς του οικισμού είναι Υπάρχουν όμως τρεις ζώνες εντός του οικισμού, στις ο- ποίες οι κλίσεις ξεπερνούν το 40%. Οι ζώνες αυτές έχουν κύρια διεύθυνση από βορρά προς νότο και εξαπλώνονται σε όλο το μήκος του οικισμού. Υλικά κοίτης Ασβεστολιθικοί ογκόλιθοι Πλευρικά κορήματα και Αποσαθρώματα περιδοτίτη - οφιολιθικά λατυποπαγή λαβών Παγετώδεις αποθέσεις Οφιόλιθοι Ασβεστόλιθοι Ψαμμίτες του Φλύσχη Ιλυόλιθοι του Φλύσχη Ορατά όρια επιφανειακών κατολισθήσεων Όρια παλαιοκατολισθήσεων Ρήγμα Επώθηση Σχήμα 3. Γεωλογική Οριζοντιογραφία Figure 3. Geological map of the study area Ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας στην περιοχή του οικισμού τροφοδοτείται πλευρικά από τα υπερβασικά πετρώματα (οφιολίθους) που δομούν την ανάντη του οικισμού περιοχή (δυτικά και βορειοδυτικά) και ευρίσκεται κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται πηγές σε διάφορα σημεία του οικισμού. Η εκφόρτιση των πηγών αυτών προς τον Σαμαρινιώτικο ποταμό γίνεται μέσω των τριών υδρορεμάτων που αποστραγγίζουν τον οικισμό. Τα νερά των υπολοίπων πηγών αποστραγγίζονται μέσω του δικτύου αποστράγγισης ομβρίων υδάτων, το οποίο, όμως, παρου- 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 2

3 σιάζει σημαντικά προβλήματα, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό των υδάτων να διαφεύγει στο υπέδαφος. Φρεάτιοι υδροφόροι ορίζοντες αναπτύσσονται εντός του χαλαρού μανδύα αποσάθρωσης, εξαρτώμενοι από τα όμβρια ύδατα και τα χιόνια. Δημιουργούνται κατά την διάρκεια της υγρής περιόδου και εξαφανίζονται το καλοκαίρι. Όμως, το μεγάλο ύψος βροχοπτώσεων, σε συνδυασμό με το χρόνο χιονοκάλυψης, τους καθιστούν σημαντικούς. Τέλος, η έλλειψη ή η ατελής κατασκευή α- ποχετευτικού δικτύου εντός του οικισμού έχει σαν αποτέλεσμα την διοχέτευση των λυμάτων σε βόθρους στο μεγαλύτερο ποσοστό των υ- φιστάμενων οικιών. Οι βόθροι αυτοί είναι α- πορροφητικοί, συνιστώντας μία συνεχή πηγή παροχής υδάτων στο υπέδαφος, αυξάνοντας έτσι το κορεσμό του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, επίσης, παρατηρήθηκε σύνδεση των α- ποχετεύσεων των οικιών με το αποστραγγιστικό δίκτυο του οικισμού με αποτέλεσμα τον περαιτέρω εμπλουτισμό του υπεδάφους με νερά. Η περιοχή της Σαμαρίνας βρίσκεται στα ό- ρια της επώθησης των οφιολίθων επί του φλύσχη της Πινδικής γεωτεκτονικής ενότητας. Η κοίτη του Σαμαρινιώτικου ποταμού, με διεύθυνση από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά, αποτελεί το ορατό όριο της επώθησης (Ferriere et al., 2004). Στην περιοχή του οικισμού παρατηρούνται δύο μείζονες διαρρήξεις που τον διατρέχουν (Σχήμα 3). Μία, με διεύθυνση βόρεια/βορειοδυτικά νότια/νοτιοανατολικά, διέρχεται από το κέντρο του οικισμού, έχει κανονικό χαρακτήρα και ταπεινώνει το ανάγλυφο προς τα ανατολικά. Το ίχνος της δεύτερης διάρρηξης καθορίζεται από την κοίτη του ρέματος που διέρχεται νότια του οικισμού με διεύθυνση περίπου ανατολή δύση και ταπεινώνει το ανάγλυφο προς νότο με κανονικό χαρακτήρα. Οι τεκτονικές αυτές δομές είναι σύμφωνες με τις ορογενετικές δομές της γεωτεκτονικής ζώνης της Πίνδου. Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή διακρίνονται διαρρήξεις βόρειο/βορειοδυτικής παράταξης που βρίσκονται σε συμφωνία με την διάτμηση και τις λεπιώσεις της Πίνδου. Οι διαρρήξεις αυτές συντελούν στην μείωση της ευστάθειας των πρανών μέσω των ασκούμενων τάσεων. Έτσι, παρά το ότι η επιφανειακή εμφάνιση των οφιολίθων βρίσκεται δυτικότερα του οικισμού, ως όριο της επώθησης δύναται να θεωρηθεί ο Σαμαρινιώτικος ποταμός. Η περιοχή ανάμεσα στην κοίτη του ρέματος και τις εμφανίσεις του μητρικού οφιολιθικού πετρώματος αποτελούσε μία βαθειά χαράδρα, η οποία σε διάφορες χρονικές περιόδους πληρούτο από υλικά αλλεπάλληλων κατολισθήσεων των οφιολιθικών σχηματισμών. Επίσης ο ίδιος χώρος, κατά την παγετώδη περίοδο, είχε εγκιβωτίσει κάποια απόληξη του υφιστάμενου παγετώνα, ο οποίος στη συνέχεια, με την απόσυρσή του, δημιούργησε τις παγετώδεις αποθέσεις που συναντώνται σήμερα σε διάφορες θέσεις της ευρύτερης περιοχής του οικισμού. Τέλος, σύμφωνα με τον Ε.Α.Κ., η περιοχή μελέτης κατατάσσεται στην κατηγορία Ι των ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας, µε σεισμική επιτάχυνση εδάφους A = 0.16g. 4. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Για τον καθορισμό της στρωματογραφίας του υπεδάφους της περιοχής μελέτης ανορύχθηκαν δεκαεπτά (17) γεωτρήσεις, με βάθη από m έως m (ΠΑΝΓΑΙΑ ΕΠΕ, 2007). Σε όλες τις γεωτρήσεις, τοποθετήθηκαν αποκλισιομετρικοί σωλήνες, προκειμένου να προσδιορισθούν οι επιφάνειες αστοχίας. Στην συνέχεια περιγράφεται η στρωματογραφία των χαρακτηριστικότερων γεωτρήσεων με την αντίστοιχη φωτογραφική τεκμηρίωση. Στην γεώτρηση Σ4 (Σχήμα 3 και Φωτ. 1) συναντήθηκε αποσαθρωμένος περιδοτίτης μέχρι το βάθος των m και στη συνέχεια ζώνη έντονης εξαλλοίωσης της υποκείμενης λάβας έως το βάθος των m, με εντονότερο το φαινόμενο μεταξύ των m και των m. Η ζώνη αυτή αντιπροσωπεύει μία ζώνη ολίσθησης των περιδοτιτών επί της υποκείμενης λάβας. Η ολίσθηση και η κυκλοφορία υδάτων στην ζώνη αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την έντονη εξαλλοίωση του σχηματισμού, τον αποχρωματισμό και την διαταραχή του. Φωτ. 1. Γεώτρηση Σ4, βάθος m Photo 1. Borehole Σ4, depth m 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 3

4 Στην γεώτρηση Σ9 (Σχήμα 3 και Φωτ. 2) συναντώνται κυρίως παγετώδεις αποθέσεις σε εναλλαγές με αποσαθρωμένο περιδοτίτη μέχρι το βάθος των 5.90 m. Στη συνέχεια, μέχρι το βάθος των m, απαντάται η ίδια στρωματογραφική διάρθρωση με επικράτηση όμως του περιδοτίτη. Το υπόβαθρο της στήλης συνίσταται από σπιλιτικές λάβες, όπως στις περισσότερες από τις γεωτρήσεις. Σε βάθος από τα m έως τα m παρατηρείται ζώνη έντονης αργιλοποίησης των γεωυλικών με παράλληλη αύξηση της υγρασίας, η οποία αντιπροσωπεύει ζώνη ολίσθησης (Φωτ. 2). Στην γεώτρηση Σ10 (Σχήμα 3 και Φωτ. 3) παρατηρείται εναλλαγή αποσαθρωμένου περιδοτίτη με εξαλλοιωμένη λάβα. Η εναλλαγή αυτή οφείλεται σε εκδήλωση παλαιότερων κατολισθητικών «επεισοδίων», τα οποία προκάλεσαν την ανάμιξη των υλικών κοντά στη βάση του πρανούς του οικισμού. Παρατηρώντας την στρωματογραφική στήλη της γεώτρησης δεν διακρίνεται, με απόλυτη βεβαιότητα, κάποια ζώνη ολίσθησης, αλλά, όπως φαίνεται στην Φωτ. 3, υπάρχει μία ζώνη υλικού μεγαλύτερης πλαστικότητας και εντονότερης διαταραχής σε βάθος μεταξύ 9.00 m και 9.50 m. Η γεώτρηση Σ13 (Σχήμα 3 και Φωτ. 4 και 5), όπως και η γεώτρηση Σ10, ανορύχθηκε κοντά στη βάση του πρανούς του οικισμού. Από την παρουσία δύο οριζόντων λάβας, ενδιάμεσα του περιδοτίτη, στα βάθη m και m προκύπτει ότι στην εν λόγω περιοχή έχουν συμβεί στο παρελθόν δύο τουλάχιστον «επεισόδια» κατολισθήσεων. Ο σχηματισμός του περιδοτίτη παρουσιάζεται έντονα κερματισμένος και αποσαθρωμένος σε βάθος από τα m έως τα m, γεγονός που δύναται να οφείλεται στην παρουσία ζώνης ολίσθησης. Φωτ. 3. Γεώτρηση Σ10, βάθος m Photo 3. Borehole Σ10, depth m Φωτ. 2. Γεώτρηση Σ9, βάθος m Photo 2. Borehole Σ9, depth m Φωτ. 4. Γεώτρηση Σ13, βάθος m Photo 4. Borehole Σ13, m Φωτ. 5. Γεώτρηση Σ13, βάθος m Photo 5. Borehole Σ13, depth m 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 4

5 Στην γεώτρηση Σ14 (Σχήμα 3 και Φωτ. 6) μέσα στην μάζα του περιδοτίτη παρεμβάλλεται η, υποκείμενη στρωματογραφικά, εξαλλοιωμένη λάβα σε βάθος από τα 8.30 m έως τα m. Η στρωματογραφία αυτή καταδεικνύει την εκδήλωση παλαιότερων κατολισθητικών φαινομένων, ενώ έντονα σημάδια διάτμησης, υ- γρασίας και καταπόνησης του σχηματισμού παρατηρούνται σε βάθος περί τα m (Φωτ. 6). 5. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΙΣΙΟΜΕΤΡΩΝ Σε όλες τις γεωτρήσεις, τοποθετήθηκαν αποκλισιομετρικοί σωλήνες μέχρι του τελικού βάθους ανόρυξής τους, προκειμένου να γίνουν μετρήσεις για τον προσδιορισμό της επιφάνειας αστοχίας. Σε κάθε αποκλισιόμετρο ελήφθη αρχική μέτρησης αναφοράς, ενώ έγιναν τέσσερις ακόμα σειρές μετρήσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στη συνέχεια δίδονται τα στοιχεία των γεωτρήσεων που παρουσίασαν μετακινήσεις (Σχήμα 4). Πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποκλισιόμετρα δεν τοποθετήθηκαν την ίδια χρονική στιγμή και κατά συνέπεια η διαφοροποίηση του μεγέθους των ανυσμάτων των μετακινήσεων δεν σημαίνει, κατ ανάγκη, μεγαλύτερη διατμητική κίνηση σε ένα αποκλισιόμετρο σε σχέση με ένα άλλο. Φωτ. 6. Γεώτρηση Σ14, βάθος m Photo 6. Borehole Σ14, depth m Στη γεώτρηση Σ15 (Σχήμα 3 και Φωτ. 7) συναντώνται μέχρι τα 4.20 m τεχνητές επιχώσεις, ακολουθούμενες, μέχρι τα 9.20 m, από παγετώδεις αποθέσεις και, τέλος, περιδοτίτη μέχρι το πέρας της γεώτρησης στα m. Δεν συναντάται το υπόβαθρο της περιοχής, όπως έχει καθοριστεί από τις υπόλοιπες γεωτρήσεις, δηλαδή οι σπιλιτικές λάβες. Παρατηρείται μία ζώνη εντονότερης διαταραχής σε βάθος από τα m έως τα m, που δύναται να αντιπροσωπεύει μία ζώνη ολίσθησης (Φωτ. 7). Φωτ. 7. Γεώτρηση Σ15, βάθος m Photo 7. Borehole Σ15, depth m Σχήμα 4. Βασικό οδικό δίκτυο οικισμού Σαμαρίνας και θέσεις των αποκλισιομέτρων με τα ανύσματα των μετακινήσεων. Figure 4. Basic road network of Samarina village and locations of the inclinometers with the displacement vectors. Γεώτρηση Σ4. Διατμητική κίνηση στα 12 m με ρυθμό (ταχύτητα) περίπου 20 mm/year. Γεώτρηση Σ5. Διατμητική κίνηση στα 14 m με ρυθμό της τάξης των 30 mm/year. Γεώτρηση Σ6. Διατμητική κίνηση σε βάθος 3.50 m με ρυθμό της τάξης των 8 mm/year. Γεώτρηση Σ7. Διατμητική κίνηση σε βάθος 10 m με ρυθμό της τάξης των 19 mm/year. Γεώτρηση Σ9. Διατμητική κίνηση σε βάθος m με ρυθμό της τάξης των 4 mm/year. Γεώτρηση Σ10. Έντονη διατμητική κίνηση 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 5

6 σε βάθος 9 m, με ρυθμό της τάξης των 200 mm/year, που προκάλεσε την έμφραξη του οργάνου. Γεώτρηση Σ13. Διατμητική κίνηση σε βάθος m με ρυθμό της τάξης των 23 mm/year. Γεώτρηση Σ14. Διατμητική κίνηση σε βάθος 5 m περίπου καθώς και σε βάθος 15 m περίπου, με εντονότερη αυτή στα 5 m με ρυθμό της τάξης των 35 mm/year. Γεώτρηση Σ15. Διατμητική κίνηση σε βάθος 19 m περίπου με ρυθμό της τάξης των 18 mm /year. Γεώτρηση Σ16. Διατμητική κίνηση σε βάθος m με ρυθμό της τάξης των 22 mm/year. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι μετρήσεις των αποκλισιομέτρων βρίσκονται σε συμφωνία με τις μακροσκοπικές παρατηρήσεις στα δείγματα των γεωτρήσεων. 6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕ- ΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Από τα προαναφερθέντα στοιχεία προκύπτει ότι οι μετακινήσεις εντός του οικισμού εκδηλώνονται προς δύο κατευθύνσεις, διαχωρίζοντας έτσι την κατολισθαίνουσα μάζα σε δύο κύρια σώματα (Σχήμα 5). Σχήμα 5. Οριοθέτηση κατολισθαινουσών μαζών. Με ερυθρό χρώμα απεικονίζονται οι υπό μελέτη κατολισθήσεις και με ματζέντα παλαιοκατολίσθηση Figure 5. Limits of the sliding masses. The red colour represents the landslides under investigation and the magenta an old landslide. Το πρώτο σώμα χωροθετείται από τις γεωτρήσεις Σ5, Σ4, Σ7, Σ10, Σ13 και Σ14, και οι μετακινήσεις έχουν διεύθυνση Β 50 ο 88 ο. Ο ρυθμός μετακίνησης κυμαίνεται μεταξύ 25 mm/year και 35 mm/year. Στην περιοχή της γεώτρησης Σ10 ο ρυθμός είναι πολύ υψηλότερος (200 mm/year). Τούτο εκτιμάται ότι οφείλεται στη παροχέτευση των αποχετεύσεων των κατοικιών στο σύστημα αποστράγγισης των όμβριων υδάτων. Η αστοχία εκδηλώνεται κατά κύριο λόγο στην διεπιφάνεια μεταξύ περιδοτίτη και λάβας. Το δεύτερο σώμα χωροθετείται από τις γεωτρήσεις Σ9, Σ11 και Σ15, και οι μετακινήσεις έχουν διεύθυνση Β 96 ο 119 ο. Ο ρυθμός μετακίνησης μονοσήμαντος, καθώς οι σχετικές μετρήσεις παρουσιάζουν μεγάλο εύρος από 0.35 mm/year μέχρι mm/year. Μεταξύ των γεωτρήσεων Σ9 και Σ16 το α- νάγλυφο είναι απότομο, λόγω έξαρσης του βραχώδους υποβάθρου, με αποτέλεσμα να εκδηλώνονται μόνο επιφανειακές κινήσεις, όπως αυτή της γεώτρησης Σ6 σε βάθος 3.50 m, και υπάρχει ασάφεια ως προς την ενοποίηση της μάζας αυτής με το δεύτερο σώμα ολίσθησης. Νοτιοδυτικά του οικισμού διαμορφώνεται ένα τρίτο σώμα ολίσθησης μεταξύ των γεωτρήσεων Σ17 και Σ16 με διεύθυνση Β133 ο και ρυθμό μετακίνησης περί τα 35 mm/year. Στα δείγματα των γεωτρήσεων εντοπίζονται ζώνες αστάθειας με δύο κύριες μορφές: Η πρώτη εντοπίζεται στην διεπιφάνεια της εξαλλοιωμένης και τεκτονισμένης σπιλιτικής λάβας με τον υπερκείμενο περιδοτίτη. Σε αυτή την περίπτωση, η διαφορά της υδροπερατότητας μεταξύ της στεγανής λάβας και του πιο διαπερατού περιδοτίτη έχει σαν αποτέλεσμα την κυκλοφορία νερού στην επαφή τους. Η κυκλοφορία αυτή προκαλεί αύξηση στην πλαστικότητα της εξαλλοιωμένης λάβας και την δημιουργία μίας ασθενούς υδαρούς πλαστικής ζώνης επί της οποίας ολισθαίνουν οι υπερκείμενοι περιδοτίτες. Η δεύτερη εντοπίζεται σε κατακλαστικές ζώνες τεμαχών λάβας και περιδοτίτη, πάχους από 20 cm έως και 50 cm. Οι κατακλαστικές ζώνες οφείλονται στην ρηξιγενή τεκτονική της περιοχής, η οποία έχει τρεις κύριες διευθύνσεις. Στην τομή, με την ευρύτερη έννοια, αυτών των ζωνών τα γεωυλικά δέχονται έντονη τεκτονική καταπόνηση, με αποτέλεσμα τον κερματισμό, την διάτμηση, την αποσάθρωση και την εξαλλοίωσή τους. Οι περιοχές του οικισμού, στις οποίες δεν εκδηλώνονται κατολισθητικά φαινόμενα, έχουν ως γεωλογικό υπόβαθρο συμπαγή σχετικά πετρώματα όπως η ασβεστολιθική και η ψαμμιτική φάση του φλύσχη, οφιολίθους και συνεκτικά 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 6

7 σχετικά κορήματα οφιολιθικής κυρίως προέλευσης. Τέλος, εκτιμάται ότι πριν από τον εποικισμό της περιοχής εκδηλώθηκε κατολίσθηση που καταλαμβάνει το σύνολο σχεδόν του κεντρικού τμήματος του σημερινού οικισμού (παλαιοκατολίσθηση). 7. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Οι γεωλογικοί σχηματισμοί, που δομούν την περιοχή μελέτης και καθορίζουν τις συνθήκες ευστάθειας της περιοχής μελέτης, διαχωρίζονται σε τέσσερεις κύριες γεωτεχνικές ενότητες: Ενότητα «Επιφανειακών Αποθέσεων». Συνίσταται κυρίως από αποθέσεις χαλαρών αργιλοαμμωδών υλικών και εκτείνεται μέχρι το βάθος των 4.00 m. Ενότητα «Χαρτζβουργιτών». Συνίσταται α- πό χαλαρά λατυποπαγή και παγετώδεις αποθέσεις. Ενότητα «Περιδοτιτών». Συνίσταται από χάλικες και τεμάχη περιδοτίτη σε αργιλοαμμώδη κύρια μάζα και εκτείνεται σε βάθος έως m. Ενότητα «Σπιλιτικών Λαβών». Συνίσταται από έντονα εξαλλοιωμένες σπιλιτικές λάβες. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών δείχνουν ότι τόσο για τους Περιδοτίτες όσο και για τις Λάβες η αντοχή αυξάνει με το βάθος, παρουσιάζοντας μέγιστες τιμές έως τα m ενώ στη συνέχεια μειώνεται. Η συνοχή του Περιδοτίτη αυξάνεται μονοσήμαντα με το βάθος, ενώ η συνοχή της Λάβας αυξάνεται μέχρι ένα μέσο βάθος 10 m και στη συνέχεια μειώνεται, πιθανόν λόγω τεκτονικής καταπόνησης του σχηματισμού. Η συνοχή των Χαρτζβουργιτών, λόγω της φύσης του σχηματισμού, δεν έχει μονοσήμαντη σχέση με το βάθος. Η γωνία διατμητικής αντοχής του Περιδοτίτη παρουσιάζει μέγιστες τιμές σε βάθος περί τα 10 m, ενώ για τις Λάβες και τους Χαρτζβουργίτες γενικά αυξάνει με το βάθος. Η διακύμανση της συνοχής και της γωνίας διατμητικής αντοχής των γεωυλικών περί το βάθος των 10 m οριοθετεί σε μεγάλο βαθμό την κύρια ζώνη διαταραχής τους και έτσι την μέση επιφάνεια ολίσθησης. Η εκδήλωση κατολισθητικών φαινομένων στο παρελθόν έχει ως αποτέλεσμα την διαταραχή / αναμόχλευση των υλικών και την μείωση των παραμέτρων της αντοχής τους. Η μείωση αυτή γίνεται μέγιστη σε θέσεις όπου εξακολουθεί η κίνηση παλαιών φαινομένων αστοχίας και εκφράζεται μέσω των παραμέτρων παραμένουσας αντοχής (Lupini et al., 1981), οι οποίες, στην προκειμένη περίπτωση, υπολογίστηκαν από δοκιμές δακτυλιοειδούς διάτμησης (RS) για τα υλικά των ενοτήτων των Χαρτζβουργιτών, των Περιδοτιτών και των Σπιλιτικών Λαβών. Με βάση τα παραπάνω έγινε ανάλυση της ευστάθειας της περιοχής κατά μήκος της τομής που διέρχεται από τις γεωτρήσεις Σ5, Σ8, Σ10, Σ13 και Σ14 με τις γεωτεχνικές παραμέτρους του Πίνακα 1 και υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα σε πολύ μικρό βάθος κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Οι τιμές του Πίνακα 1 προέκυψαν από εργαστηριακές δοκιμές για τις προαναφερθείσες γεωτεχνικές ενότητες, ενώ για τους σχηματισμούς των επιφανειακών αποθέσεων, των ποτάμιων αποθέσεων και του ιλυολίθου χρησιμοποιήθηκαν παράμετροι αντοχής που προέκυψαν από άλλη γεωτεχνική έρευνα σε παρόμοιους σχηματισμούς στην περιοχή του οικισμού των Φιλιππαίων. Πίνακας 1. Γεωτεχνικές παράμετροι γεωυλικών Table 1. Geotechnical parameters Γεωτεχνική Ενότητα γ (kn/m 3 ) c' (kpa) φ ( ) Επιφανειακές Αποθέσεις Ποτάμιες Αποθέσεις Ιλυόλιθος Περιδοτίτης Χαρτζβουργίτης Σπιλιτικές Λάβες Από την ανάλυση ευστάθειας προκύπτουν ρεαλιστικοί κύκλοι ολίσθησης που συμφωνούν με τις μετρήσεις των αποκλισιομέτρων (Σχήμα 6). Στην περίπτωση της αστάθειας στο ανώτερο τμήμα της τομής ο διαθέσιμος συντελεστής ασφαλείας είναι οριακά χαμηλότερος της μονάδας (0.998). Αυτό καταδεικνύει τις οριακές συνθήκες ευστάθειας, και αιτιολογεί τις βραδείες κινήσεις, ερπυστικού τύπου, που μετρήθηκαν στην γεώτρηση Σ5 (30 mm/year). Ο περιορισμός του πόδα της ανώτερης κατολίσθησης στο μέσο της τομής και ουσιαστικά στο μέσο περίπου του οικισμού επιβεβαιώνει τις μετρήσεις του αποκλισιομέτρου της γεώτρησης Σ8, το οποίο δεν κατέγραψε ουσιαστικές εδαφικές κινήσεις. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 7

8 Σχήμα 6. Αποτελέσματα ανάλυσης ευστάθειας πρανούς. Figure 6. Slope stability analysis results. Η αστάθεια στο ανώτερο τμήμα της τομής πιθανολογείται ότι οφείλεται στην παρουσία μίας ρηξιγενούς ζώνης (με βάση την ανάλυση του γεωμορφολογικού αναγλύφου), η οποία δημιούργησε έντονη μορφολογική ταπείνωση στο κέντρο του οικισμού. 8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το έντονο γεωμορφολογικό ανάγλυφο της περιοχής μελέτης, σε συνδυασμό με το ενεργό γεωτεκτονικό πεδίο, το επιθετικό ατμοσφαιρικό περιβάλλον, τις δυσμενείς υδρογεωλογικές συνθήκες και τον ασθενή χαρακτήρα των γεωλογικών σχηματισμών, που δομούν το υπέδαφος του οικισμού της Σαμαρίνας, δημιούργησαν, στο παρελθόν, αλλεπάλληλα κατολισθητικά επεισόδια. Τα φαινόμενα αυτά κάποια στιγμή επιβραδύνθηκαν ή αδρανοποιήθηκαν εντελώς λόγω της εξομάλυνσης του αναγλύφου. Η ανθρωπογενής όμως παρέμβαση με τη δόμηση του οικισμού επανενεργοποίησε τα φαινόμενα μέσω της προσθήκης βάρους από τις κατασκευές, της αφαίρεσης της υποστήριξης λόγω των εκσκαφών και, κυρίως, της κακής διαχείρισης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων που διέρχονται μέσω του χωριού, αλλά και των οικιακών υγρών αποβλήτων. Η αντιμετώπιση του προβλήματος περιέλαβε αφ ενός μεν την κατασκευή έργων για την διαχείριση των επιφανειακών νερών και των οικιακών υγρών αποβλήτων, προκειμένου να μην διοχετεύονται στο υπέδαφος του οικισμού, αφ ετέρου δε την κατασκευή έργων για την σταθεροποίηση του ποδός της μεγάλης κατολίσθησης στο ανατολικό τμήμα του οικισμού. Για την πρώτη περίπτωση προτάθηκε η κατασκευή περιμετρικής τάφρου ή αποστραγγιστικής σήραγγας για την συλλογή των υδάτων ανάντη του οικισμού, σε συνδυασμό με την κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου ομβρίων και αποχετευτικού δικτύου. Για την δεύτερη περίπτωση προτάθηκε η κατασκευή τοίχου από συρματοκιβώτια στη βάση του πρανούς, προκειμένου να σταματήσει η διάβρωσή του από τον Σαμαρινιώτικο ποταμό και ταυτόχρονα να δράσει ως αντίβαρο ποδός του πρανούς, που θα συμβάλει στην βελτίωση της ευστάθειάς του. Τέλος, όσον αφορά στις επεκτάσεις του οικισμού η περιοχή ανατολικά του οικισμού και μέχρι τον Σαμαρινιώτικο ποταμό κρίθηκε ως εντελώς ακατάλληλη για δόμηση. Ως κατάλληλες περιοχές για επέκταση του οικισμού κρίνονται οι βορειοανατολικά αυτού, οι οποίες παρουσιάζουν ήπιο γεωμορφολογικό ανάγλυφο και δομούνται από παγετώδεις αποθέσεις. 9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αναπτυξιακή Εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας (2006) «Αποκατάσταση Κατολισθητικών Φαινομένων Κοινότητας Σαμαρίνας Ν. Γρεβενών Γεωλογική Μελέτη». Ferriere J., Reynaud J.-Y., Pavlopoulos A., Bonneau M., Migiros G., Chanier F., Proust J.-N. and Gardin S. (2004), Geologic evolution and geodynamic controls of the Tertiary intramontane piggyback Meso-Hellenic basin, Greece. Bull. Soc. Geol. Fr., t. 175, n o 4, pp Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ε- ρευνών (2006), «Γεωτεχνικά Δεδομένα μη Αστικών Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας Φλύσχης Ζώνης Πίνδου Ν. Γρεβενών», Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 έως ο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας. Lupini, J., Skinner, A. and Vaughan P. (1981), The drained residual strength of cohesive soils. Geotechnique 31, No 2, Πανγαία Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε. (2007), «Αποκατάσταση Κατολισθητικών Φαινομένων Κοινότητας Σαμαρίνας Ν. Γρεβενών Γεωτεχνική Έρευνα Τεχνική Έκθεση Αποτελεσμάτων». 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 8

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 Εισαγωγή - Ιστορικό Στον επαρχιακό οδικό άξονα Τρίπολης Ολυμπίας, στο ύψος του Δήμου Λαγκαδίων, έχουν παρουσιασθεί κατά το παρελθόν αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1. Ανάθεση και Αντικείμενο της Μελέτης... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΣΗΣ... 4 2.1. Γεωλογικά στοιχεία... 4 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου. Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island

Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου. Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island ΚΟΥΤΑΒΑΣ, Χ. Γ. Τεχν., Γεωλόγος MSC, ETVA V.I.P.E. ΚΟΥΤΑΛΙΑ, Χ. Τεχν., Γεωλόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ Εισηγητής : Π. Μαρίνος Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Ορισμός Κατολίσθηση καλείται η απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εξειδικευµένου λογισµικού στη µελέτη γεωτεχνικών έργων. Τρισδιάστατο γεωλογικό µοντέλο Κατολίσθησης Κρυσταλλοπηγής

Χρήση εξειδικευµένου λογισµικού στη µελέτη γεωτεχνικών έργων. Τρισδιάστατο γεωλογικό µοντέλο Κατολίσθησης Κρυσταλλοπηγής Χρήση εξειδικευµένου λογισµικού στη µελέτη γεωτεχνικών έργων. Τρισδιάστατο γεωλογικό µοντέλο Κατολίσθησης Κρυσταλλοπηγής Use of Integrated software in designing geotechnical projects. 3d geological model

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΣΤΟΝ ΑΕΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση Της Ταχύτητας Διάτμησης Στην Παραμένουσα Αντοχή Αποσαθρωμένου Φλύσχη

Η Επίδραση Της Ταχύτητας Διάτμησης Στην Παραμένουσα Αντοχή Αποσαθρωμένου Φλύσχη Η Επίδραση Της Ταχύτητας Διάτμησης Στην Παραμένουσα Αντοχή Αποσαθρωμένου Φλύσχη The Effect Of Rate Of Displacement On The Residual Strength Of Weathered Flysch ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ., Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εισηγητής: Μ. Λιονής, Γεωλόγος Περιβαλλοντολόγος Μελετητής Με την συνεργασία της Κατερίνας Λιονή Γεωλόγου Μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΞΩΜΑΛΥΝΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ Δρ Γεώργιος Μιγκίρος Καθηγητής Γεωλογίας ΓΠΑ Ο πλανήτης Γη έτσι όπως φωτογραφήθηκε το 1972 από τους αστροναύτες του Απόλλωνα 17 στην πορεία τους για τη σελήνη. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΉ ΓΕΩΛΟΓΊΑ 1. Χρήσιμες πληροφορίες διαδικαστικά 2. Περιεχόμενα μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις της Οµάδας Εργασίας για το θέµα: «ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ηράκλειο, 2003

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές.

Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές. Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 'Εχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι προεκτίμησης κατολισθητικού κινδύνου μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών: αξιολόγηση και εφαρμογή στο Νομό Μαγνησίας

Μέθοδοι προεκτίμησης κατολισθητικού κινδύνου μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών: αξιολόγηση και εφαρμογή στο Νομό Μαγνησίας Μέθοδοι προεκτίμησης κατολισθητικού κινδύνου μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών: αξιολόγηση και εφαρμογή στο Νομό Μαγνησίας Landslide hazard pre-estimation methods using Geographic Information Systems:

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των Μελετών Γεωλογικής

Η συμβολή των Μελετών Γεωλογικής Η συμβολή των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας των ΓΠΣ - Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.,., στο Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. Μια Ανασκόπηση Δρ. Α. Βαλαδάκη Πλέσσα, Γεωλόγος Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 70 εκ. Όψη στομίου εισόδου (προς Τίρανα) βόρειου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα για Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ευθύµιος Λέκκας 1 & Ανδρέας Αντωνίου 2 1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Αξιολόγηση των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών κατασκευής, της κουρτίνας τσιμεντενέσεων και των μετρήσεων των οργάνων του φράγματος. Λάμπρος Σωμάκος, Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών"

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : 'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών" 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ.4 και του άρθρου 10 του Ν.1418/84 περί " ηµοσίων 'Εργων και ρυθµίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΠΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σίνα 32, Αθήνα 106 72, τηλ.210-3617824, φαξ 210-3643476, e- mails: ellspe@otenet.gr & info@speleologicalsociety.gr website: www.speleologicalsociety.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων.

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων. Σιδηροδρομικές Σήραγγες Σιδηροδρομικές Σήραγγες Τράπεζας και Πλατάνου και Υδραυλική Σήραγγα Αποστράγγισης ομβρίων υδάτων της Σ.Γ.Υ.Τ. Αθηνών Πατρών, τμήμα Κιάτο Αίγιο Κεντρική Ελλάδα Σιδηροδρομική σήραγγα

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των Τοπικών Γεωλογικών Συνθηκών στον Σχεδιασµό του Λιθορρίπτου

Επίδραση των Τοπικών Γεωλογικών Συνθηκών στον Σχεδιασµό του Λιθορρίπτου Επίδραση των Τοπικών Γεωλογικών Συνθηκών στον Σχεδιασµό του Λιθορρίπτου Φράγµατος Μεσοβούνου Influence of the Local Geological Conditions on the Design of the Messovouno Rockfill Dam ΜΟΥΤΑΦΗΣ, Ν. Ι. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας Αθήνα,

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Υ.Ε.Π.) ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση :Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας Νότια Ελλάδα Τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut&Covers) Ημιστέγαστρα Κόστος ημιστέγαστρου Α Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΝΤΟΛΕΣ Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συντονιστική επιτροπή: ΡΟΖΟΣ., Τεχν. Γεωλόγος, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Π., Γεωλόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Ερευνητική οµάδα: ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης

Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης Κώστας Παπαντωνόπουλος, Γιώργος Μυλωνάκης, Παναγιώτης Κλουκίνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

"Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων."

Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων. "Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων." Dr. rer nat. ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Οµότιµος Καθηγητής Γεωλογίας* Dr. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤεχνικάέργακαιΓεωτεχνικήΈρευνα

ΤεχνικάέργακαιΓεωτεχνικήΈρευνα ΤεχνικάέργακαιΓεωτεχνικήΈρευνα ΜΓΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ Εμμ. Στειακάκης, Ηράκλειο, 21-2-2011 Πραγματοποιώντας ένα τεχνικό έργο δεν αρκεί μόνο να ΕΚΙΜΗΘΕΙ ποια θα είναι η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ του γεωλογικού

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 Τοπογραφικοί Χάρτες Περίγραμμα - Ορισμοί - Χαρακτηριστικά Στοιχεία - Ισοϋψείς Καμπύλες - Κατασκευή τοπογραφικής τομής

Διαβάστε περισσότερα

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π»

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» «Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» Νικήτας Μυλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πηγή της Υπέρειας Κρήνης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩ Ε 6019/86 (ΦΕΚ-29 Β') : "'Έγκριση Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών 'Έργων"

ΥΠΕΧΩ Ε 6019/86 (ΦΕΚ-29 Β') : 'Έγκριση Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών 'Έργων ΥΠΕΧΩ Ε 6019/86 (ΦΕΚ-29 Β') : "'Έγκριση Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών 'Έργων" Σύµφωνα µε τις διατάξεις : 1. Του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Όργανα" (ΦΕΚ-137

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ιούλιος - Αύγουστος 2010 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Διευθυντής: Επίκουρος Καθηγητής Δ. Ρόζος Το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία»

Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ» Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία» Βασικά εργαλεία Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας Επικ. Καθηγ. Μαρίνος

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ από Π. Σαμπατακάκη Dr. Υδρογεωλόγο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν θα ταν άστοχο εάν αναφέραμε ότι το πρόβλημα της λειψυδρίας στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Μαγνητοστρωματογραφία Σεισμική στρωματογραφία ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ Παραλληλισμός στρωμάτων από περιοχή σε περιοχή με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR)

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής φάσης έρευνας για την κατασκευή ενός τεχνικού έργου, η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.1 - Έκθεση Υφιστάμενης Κατάστασης Γεωλογίας

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.1 - Έκθεση Υφιστάμενης Κατάστασης Γεωλογίας Σελίδα 2 από 52 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Αντικείμενο της Μελέτης 5 1.2 Προσέγγιση 5 1.3 Υπάρχουσα Πληροφορία 5 Χ.Θ. 0 Χ.Θ. 359 6 2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 6 2.1 Επισκόπηση 6 2.2 Βασικά Μορφολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Ιστορικό ανάθεσης... 2 1.2 Σκοπός - Αντικείμενο μελέτης... 2 1.3 Μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης... 3 1.4 Ομάδα εκπόνησης της μελέτης... 3 1.5 Θέση, όρια και βασικά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7.

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7. 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4 4.2 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 5 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 5.1 ΓΕΝΙΚΑ 6 5.2 ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ) ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ

Η ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ) ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ Η ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ) ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Αναγνώστου, Β. 1, Κυριακίδου, Χ. 2, Δρακοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας

Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας Geotechnical Map and Microzonation Study of Volos N. Ionia urban area ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ, Κ.Δ. Καθηγητής, Τµ. Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Γεωτεχνική Φραγμάτων» 9ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων 1. Στεγάνωση βάσης και αντερεισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ - - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στα πλαίσια του μαθήματος: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Αντικείμενα άσκησης υπαίθρου: Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Τ-2785 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Β.Α.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ () ΣΠ. ΛΟΥΗ 1, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ, ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13677, Τηλ. 213 1337012 Fax 213

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµητική Προσοµοίωση του Καθεστώτος των Πιέσεων Πόρων σε Υλικά Κατολίσθησης Χαµηλής ιαπερατότητας µε Υποστράγγιση

Αριθµητική Προσοµοίωση του Καθεστώτος των Πιέσεων Πόρων σε Υλικά Κατολίσθησης Χαµηλής ιαπερατότητας µε Υποστράγγιση Αριθµητική Προσοµοίωση του Καθεστώτος των Πιέσεων Πόρων σε Υλικά Κατολίσθησης Χαµηλής ιαπερατότητας µε Υποστράγγιση Numerical Simulation of the Pore Pressure Regime in Low Permeability Landslide Materials

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800d\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800d/5188 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: "Αντιστήριξη πρανών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Τ.Δ. ΙΠΠΕΙΟΥ- ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ ΠΡ.ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ-ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Τ.Δ. ΙΠΠΕΙΟΥ- ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ ΠΡ.ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ-ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ Σ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Τ.Δ. ΙΠΠΕΙΟΥ- ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ ΠΡ.ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ-ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. A212/102014 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. A212/102014 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. A212/102014 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης του πρανούς και κάλυψης του αγωγού μέσης πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ Νίνιο (El Niño) ονοµάζεται το θερµό βόρειο θαλάσσιο ρεύµα που εµφανίζεται στις ακτές του Περού και του Ισηµερινού, αντικαθιστώντας το ψυχρό νότιο ρεύµα Humboldt. Με κλιµατικούς όρους αποτελει µέρος

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα»

«Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα» ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΡΟΣ 3 : «Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα» Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μαρίνος 1 Π., Ροντογιάννη 1 Θ., Χρηστάρας 2 Β., Τσιαμπάος 1 Γ., Σαμπατακάκης 3 Ν. 1. Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ Γ. ΡΙΣΒΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κατολισθητικές κινήσεις στην περιοχή Προυσού, Ευρυτανίας

ΙΩΑΝΝΑ Γ. ΡΙΣΒΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κατολισθητικές κινήσεις στην περιοχή Προυσού, Ευρυτανίας Τομέας: Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής ΙΩΑΝΝΑ Γ. ΡΙΣΒΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κατολισθητικές κινήσεις στην περιοχή Προυσού, Ευρυτανίας Επιβλέπων: Κουκουβέλας Ιωάννης, Καθηγητής ΠΑΤΡΑ 2012 Ευχαριστίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική SIVA έδαφος Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 12 Λεπτά 1 Σύνηθες Γεωτεχνικό Έργο Γεω-Εργαστήριο ~ για δοκιμές Ιδιότητες εδάφους Γραφείο Μελετών ~ για σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4 45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A45404550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΜΕΤΡHΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΜΕΤΡHΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Αδρανή υλικά είναι τα διαβαθμισμένα, ορυκτής ή βιομηχανικής προέλευσης υλικά, που χρησιμοποιούνται είτε με κάποιο συγκολλητικό μέσο (για παρασκευή κονιαμάτων, σκυροδεμάτων κλπ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Εισηγητής : Ν. Καζίλης Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνικά θέµατα του φράγµατος Αποσελέµη Κρήτης Τεχνικά στοιχεία του έργου

Γεωτεχνικά θέµατα του φράγµατος Αποσελέµη Κρήτης Τεχνικά στοιχεία του έργου Γεωτεχνικά θέµατα του φράγµατος Αποσελέµη Κρήτης Τεχνικά στοιχεία του έργου Μ.Καββαδάς Αναπληρωτής Καθηγητής Τοµέα Γεωτεχνικής Σχολής Πολιτικών Μηχ/κών Ε.Μ.Π., Ειδικός Σύµβουλος Κ/Ξ Συµβούλων Αποσελέµη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni

Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni Librazhd, Αλβανία Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. περίπου 7 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ε.Κ.Β.Α.Α. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ Διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και διαφοροποίηση των αναγκών σε νερό στις χώρες της της

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία

Μεταπτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ Μεταπτυχιακή Εργασία Ιωάννης Φλώρος, Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Επιβλέπων : Ν. Μαµάσης, Λέκτορας ΕΜΠ Αθήνα, Μάρτιος 2009 Σκοπός Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Δομή και Εφαρμογές της Βάσης Δεδομένων TIAS»

«Δομή και Εφαρμογές της Βάσης Δεδομένων TIAS» ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ «Δομή και Εφαρμογές της Βάσης Δεδομένων TIAS» Β. Μαρίνος, Τεχνικός Γεωλόγος, MSc, DIC, Δρ. Ε.Μ.Π. Η

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 32 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2013 Μελέτη: «Στατική μελέτη έργων αντιμετώπισης-σταθεροποίησης και αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης: Γεωτεχνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου».

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου». Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου». ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1-4 Ιουνίου 2010 Πρόγραμμα - Δρομολόγιο Σύνταξη Επιμέλεια: Καθηγητής Μιχ. Σταματάκης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2.1 Ωκεανοί και Θάλασσες. Σύµφωνα µε τη ιεθνή Υδρογραφική Υπηρεσία (International Hydrographic Bureau, 1953) ως το 1999 θεωρούντο µόνο τρεις ωκεανοί: Ο Ατλαντικός, ο Ειρηνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ. πηγή:nasa - Visible Earth

ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ. πηγή:nasa - Visible Earth ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ πηγή:nasa - Visible Earth ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Παγετώδης δράση Οι παγετώνες καλύπτουν σήµερα το 1/10 περίπου της γήινης επιφάνειας. Η δράση των παγετώνων, αποτέλεσε ένα σηµαντικό µορφογενετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Κατά την έννοια του κεφαλαίου αυτού νοούνται ως: 1. Υδατορεύματα ή υδατορέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ. Εισαγωγή - Ορισμοί

ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ. Εισαγωγή - Ορισμοί ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ Εισαγωγή - Ορισμοί Ως «υπόγειο νερό» ορίζεται το προερχόμενο από τη διήθηση νερού ατμοσφαιρικής προέλευσης, που πληροί τα δομικά κενά των γεωλογικών υλικών και μαζών κάτω από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Α2. ΕΑ2.3. Σχεδιασμός δικτύου παρακολούθησης υπόγειων υδάτων

ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Α2. ΕΑ2.3. Σχεδιασμός δικτύου παρακολούθησης υπόγειων υδάτων eea grants Iceland liechtenstein norway "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Α2 ΕΑ2.3. Σχεδιασμός δικτύου παρακολούθησης υπόγειων υδάτων ΠΑ2.6 Σχεδιασμός δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη Οι υδρίτες (εικ. 1) είναι χημικές ενώσεις που ανήκουν στους κλειθρίτες, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (m 3 ) ΠΛΑΤΟΣ (m) ΜΗΚΟΣ (m) ~8-10 ~5 23 ~900-1150 ~7 ~28 ~1000 ~16.5 ~50 ~16500 ~25.5 ~60 ~30000 ΦΡΕΑΤΑ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΑ

ΟΓΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (m 3 ) ΠΛΑΤΟΣ (m) ΜΗΚΟΣ (m) ~8-10 ~5 23 ~900-1150 ~7 ~28 ~1000 ~16.5 ~50 ~16500 ~25.5 ~60 ~30000 ΦΡΕΑΤΑ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΑ Σήραγγα Απαγωγής αέρα Σταθμού Κροκαλοπαγή- Αργιλοι ~8-0 ~ ~900-0 0 cm Ορθογων. Είσοδος Σταθμού ~0-0 (Κεκλιμένη από την επιφάνεια του εδάφους) ~7 ~8 ~000 0 cm - Σταθμού (χωρίς κλιμακοστάσια) ~6. ~0 ~600

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Αιολική δράση Ο άνεµος, όπως το νερό και ο πάγος, είναι ένας παράγοντας που επιδρά

Διαβάστε περισσότερα