ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ"

Transcript

1 ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th International Congress, Thessaloniki, April 2004 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Χ.Θ. 123 ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μαρίνος Π. 1, Καββαδάς Μ. 2, Ντουνιάς Γ. 3, και Προβιά Α. 4 1 Καθηγητής Ε.Μ.Π., Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου, & Centre de Geologie de l Ingenieur, Ecole des Mines de Paris ( ) 2 Καθηγητής Ε.Μ.Π., Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου, 3 ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Ε ΑΦΟΣ Ε.Π.Ε., Υπερείδου 9, Αθήνα, 4 Γεωλόγος, Ε ΑΦΟΣ Ε.Π.Ε., Υπερείδου 9, Αθήνα, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εξετάζονται και παρουσιάζονται συνοπτικά τα αίτια που προκάλεσαν την κατολίσθηση στη περιοχή της Χ.Θ. 123 του αυτοκινητόδροµου Κορίνθου-Τριπόλεως στις 8 Φεβρουαρίου 2003 και τα µέτρα αποκατάστασης της ευστάθειας. Η κατολίσθηση αυτή προκάλεσε την διακοπή της συγκοινωνίας στον ανωτέρω οδικό άξονα επί διµήνο, µέχρι να ολοκληρωθούν τα προσωρινά έργα µε τοπική παράκαµψη της θέσης που εκδηλώθηκε η αστοχία. Η µορφολογία της περιοχής υποδεικνύει παλαιότερα κατολισθητικά γεγονότα, η ισορροπία των οποίων επιβαρύνθηκε από την κατασκευή της Ε.Ο.. Από τις γεωτεχνικές έρευνες προέκυψε ότι η αστάθεια οφείλεται σε βαθιά επιφάνεια ολίσθησης. Για την αποκακάσταση της ευστάθειας κατασκευάζεται υψηλό σταθεροποιητικό επίχωµα στον πόδα της κατολίσθησης µε διευθέτηση του ρέµατος δια µέσου θολωτού οχετού σε συνδυασµό µε δίκτυο αποστράγγισης του επιχώµατος και του αυτοκινητόδροµου. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από το έτος 1995 είχαν παρουσιαστεί ρηγµατώσεις και µικροκαθιζήσεις του οδοστρώµατος της Ε.Ο. στη συγκεκριµένη θέση. Οι βλάβες αυτές είχε θεωρηθεί αρχικά ότι οφείλονταν σε απλή συνίζηση του επιχώµατος και αντιµετωπίζονταν µέχρι το 1998 µε διαδοχικές ασφαλτικές επαλείψεις του οδοστρώµατος κυκλοφορίας. Το 1999, µε προσεκτικότερη εξέταση του µοντέλου των εδαφικών µετακινήσεων διαπιστώθηκε, Μαρίνος και Καββαδάς (1998, 1999), ότι η περιοχή ευρίσκεται σε κατάσταση αστάθειας µε κατολισθητικό φαινόµενο σε εξέλιξη. Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές, εκτελέσθηκε συµπληρωµατικό πρόγραµµα γεωτεχνικών ερευνών από το οποίο προέκυψε ότι η αστάθεια οφείλεται σε βαθιά επιφάνεια ολίσθησης που περιλαµβάνει και το φυσικό έδαφος. Από την αρχή της διαπίστωσης προτάθηκε και διανοίχτηκε παράκαµψη του αυτοκινητοδρόµου στο ανάντη πρανές, εκεί όπου εµφανίζεται το βραχώδες υπόβαθρο, που οριοθετούσε έτσι το ανάντη άκρο της κατολίσθησης. Προτάθηκε ακόµα η επιφόρτιση του ποδός του πρανούς µε την κατασκευή ανακουφιστικού αναβαθµού και η διευθέτηση του ρέµατος µε την κατασκευή οχετού. Η λύση αυτή τελικά προβλέφθηκε και από την οριστική µελέτη. Σηµειώνεται ότι κατά την ενεργοποίηση της κατολίσθησης δεν είχαν ξεκινήσει ακόµη τα προβλεπόµενα στην ανωτέρω µελέτη, έργα αντιµετώπισης του φαινοµένου της κατολίσθησης. 1781

2 Σχήµα 1. Γεωλογικός χάρτης της περιοχής (στο σχέδιο έχουν προστεθεί και τα έργα περί το σταθεροποιητικό επίχωµα ποδός) (Ε ΑΦΟΣ Ε.Π.Ε. ΚΑΙ ΠΡΙΣΜΑ Α.Τ.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004). 1782

3 Σχήµα 2. Γεωλογική Τοµή Α - Α (Ε ΑΦΟΣ Ε.Π.Ε. ΚΑΙ ΠΡΙΣΜΑ Α.Τ.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004). 1783

4 Σχήµα 3. Υπόµνηµα του σχήµατος 1 και

5 2 ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΛΟΓΙΑ Η περιοχή ενδιαφέροντος αναπτύσσεται σε επικλινές ανάγλυφο σε υψόµετρα που κυµαίνονται περίπου από 260 έως 320m (Σχήµα 1). Από εκεί διέρχεται ρέµα εποχιακής ροής, γενικής διεύθυνσης Β-Ν. Το ρέµα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 120m ανατολικά του άξονα της Ε.Ο. σε παράλληλη σχεδόν διεύθυνση. Η ανατολική όχθη του ρέµατος χαρακτηρίζεται από απότοµες κλίσεις (της τάξεως των 40 ο και τοπικά των 70 ο ) που οφείλονται πιθανώς σε έντονη κατά βάθος διάβρωση. Η δυτική όχθη αποτελεί τον πόδα της κατολίσθησης και έχει οµαλότερες κλίσεις (20 ο µε 30 ο ). Από τα τοπογραφικά σχέδια προ της κατολίσθησης διαπιστώνονται χαρακτηριστικές γεωµορφές προς τα κατάντη που υποδεικνύουν ευρείας κλίµακας κατολισθητικά φαινόµενα. Αντίστοιχες γεωµορφές µπορούν να παρατηρηθούν και στη σηµερινή µορφολογία του αναγλύφου. Ο αυτοκινητόδροµος βρίσκεται σε επίχωµα µέσου ύψους 10 m πάνω από ασθενώς συγκολληµένα υλικά κορηµάτων (αργιλώδη αµµοχάλικα), µε έντονη ετερογένεια κατά την οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση και τα οποία αναπτύσσονται είτε επί νεογενών σχηµατισµών είτε επί ασβεστολίθων του αλπικού υποβάθρου (σχήµα 1, 2, 3). 3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Στο χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε από το 1999, όπου εντοπίστηκε και οριοθετήθηκε το πρόβληµα, µέχρι τον χειµώνα του , η εξέλιξη της κατολίσθησης ήταν ερπυστικού τύπου µε ρυθµούς µετακινήσεων της τάξεως των 10cm το έτος, ενώ την χειµερινή περίοδο συχνά έφτανε και 3-4cm τον µήνα. Η διάνοιξη των ρωγµών είχε σαν αποτέλεσµα την ολοένα µεγαλύτερη εισροή υδάτων επιταχύνοντας το φαινόµενο έως την , οπότε και αυτό εκδηλώθηκε (Σχ.4, 5). Σχήµα 4. Άποψη της κατολισθηµένης µάζας από ανάντη. ιακρίνεται το φρύδι της κατολίσθησης που έφτασε έως το µέσο του ανάντη της Ε.Ο. παράδροµου. Σε ότι αφορά τα γενικά χαρακτηριστικά της κατολίσθησης αυτά είναι: Αποκόπτει µήκος Ε.Ο. περίπου 150m Μήκος κατολίσθησης (από το φρύδι έως τον πόδα) της τάξεως των 180m περίπου Μέγιστο µέσο εύρος κατολίσθησης 210m Συνολική επιφάνεια κατολίσθησης m 2 περίπου Συνολικός όγκος κατολίσθησης έως m 3 περίπου Μέγιστη οριζόντια µετακίνηση 4.0m περίπου Μέγιστη κατακόρυφη υποχώρηση στην περιοχή της κεφαλής της κατολίσθησης 4.0m περίπου 1785

6 Σήµα 5. Άποψη του βυθίσµατος που προκάλεσε η κατολίσθηση στο οδόστρωµα της Ε.Ο. Κορίνθου-Τρίπολης. Η επιφάνεια ολίσθησης, σύµφωνα µε τα στοιχεία των κλισιοµετρήσεων, εντοπίζεται στη βάση των υλικών του κώνου κορηµάτων (Σχήµα 2). Συγκεκριµένα φαίνεται να ακολουθεί την επαφή των αµµοχαλικώδων σχηµατισµών µε τις αργιλικές ενστρώσεις, οι οποίες συστηµατικά εµφανίζονται στη βάση του κώνου κορηµάτων. Η επιφάνεια επαφής τους και κατά συνέπεια η επιφάνεια ολίσθησης διαµορφώνεται πολύ βαθιά, έως και βαθύτερα από το Α.Υ. της κοίτης του χειµάρρου. Ειδικότερα, η επιφάνεια ολίσθησης διέρχεται, στις περισσότερες περιπτώσεις, µέσω ενός αργιλικού στρώµατος το οποίο διατηρεί τα λιθοοψικά χαρακτηριστικά της µάργας, αλλά στερείται δοµής και στρώσης (πιθανώς ο αποσαθρωµένος µανδύας των µαργαϊκών σχηµατισµών). Οι µαργαϊκοί σχηµατισµοί αποκαλύφθηκαν και χαρτογραφήθηκαν κατά την κατασκευή του οχετού στον πόδα της κατολίσθησης. Η βασική κατεύθυνση της κατολίσθησης είναι προς τα ανατολικά. Ωστόσο µικρό νοτιοανατολικό τµήµα της κατολισθηµένης µάζας, βάσει των µετρήσεων των βάθρων επιφανειακών µετακινήσεων αλλά και κάποιων κλισιοµέτρων, φαίνεται ότι κινήθηκε µε κατεύθυνση ανατολικά - νοτιοανατολικά είτε συµπαρασυρόµενο από την µετακίνηση της κύριας µάζας είτε ως ένας ανεξάρτητος λοβός. Οι υδρογεωλογικές συνθήκες αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα στην ενεργοποίηση της κατολίσθησης. Βασικό ρόλο φαίνεται να έπαιζε η συστηµατική εµφάνιση αργιλικής σύστασης σχηµατισµού στη βάση του κώνου κορηµάτων, καθώς και οι σχηµατισµοί του Νεογενούς στο πόδα της κατολίσθησης. Και οι δύο αυτές κατηγορίες σχηµατισµών είναι πολύ χαµηλής περατότητας, ευνοώντας έτσι τη δηµιουργία επικρεµάµενων υδροφόρων οριζόντων στους υπερκείµενους σχηµατισµούς του κώνου κορηµάτων. Η παρουσία αυτών επιβαρύνει την ευστάθεια του πρανούς, προκαλεί αλλαγή των φυσικών και µηχανικών χαρακτηριστικών και δηµιουργεί πιέσεις πόρων κατά µήκος της επιφάνειας ολίσθησης, µειώνοντας την διατµητική αντοχή του γεωυλικού. 1786

7 Σχήµα 6. Σταθεροποιητικό επίχωµα. ιατοµή στην ίδια περίπου θέση µε την γεωλογική τοµή Α - Α (Ε ΑΦΟΣ Ε.Π.Ε. ΚΑΙ ΠΡΙΣΜΑ Α.Τ.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004) 1787

8 4 ΕΡΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τα µελετηθέντα έργα για την σταθεροποίηση της κατολίσθησης και την αποκατάσταση του αυτοκινητοδρόµου συνοπτικά συνίστανται σε: Κατασκευή υψηλού επιχώµατος (ύψους της τάξεως των 15.0m) στον πόδα της µάζας που κατολίσθησε το οποίο λειτουργεί ως αντίβαρο ποδός αλλά και ως αντιστήριξη, εφόσον πρόκειται για εγκιβωτισµένο επίχωµα στην κοίτη του ρέµατος Βελανιδοπόταµου (σχήµα 6, 7). Kατασκευή δικτύου αποστράγγισης στην περιοχή του σταθεροποιητικού επιχώµατος και του αυτοκινητόδροµου. Το αποστραγγιστικό δίκτυο περιλαµβάνει διαµήκη στραγγιστήρια, αγωγούς στραγγιστηρίων και αποστραγγιστικές κλίνες. Kατασκευή πυκνού επιφανειακού δικτύου αποχέτευσης οµβρίων. Το επιφανειακό δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων είναι πιο πυκνό περί την κεφαλή της κατολίσθησης ώστε να περιορισθεί σηµαντικά η κατείσδυση των οµβρίων υδάτων στην κατολισθηµένη µάζα. Το εν λόγω έργο συνδυάζεται και µε τα έργα που έχουν κατασκευασθεί σε προηγούµενες φάσεις ανάντη του αυτοκινητόδροµου. Η διαµόρφωση των επιφανειών για ταχεία απορροή και η επιφανειακή αποχέτευση των έργων αυτών αποτελεί µια πρώτη ζώνη ανάσχεσης των υδάτων που επιβαρύνουν την κατολίσθηση. Επίσης, το έργο αντιστήριξης της παράπλευρης οδού, αποτελεί και έργο ανακούφισης της κεφαλής της κατολίσθησης. Σχήµα 7 Άποψη της περιοχής ενδιαφέροντος κατά την κατασκευή του σταθεροποιητικού επιχώµατος. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Αλεξιάδου, Χ., 1999, Μελέτη κατολίσθησης στη Χ.Θ έως Χ.Θ του τµήµατος Κ. Σολωµού είσοδος σήραγγας Αρτεµισίου του αυτ/µου Κορίνθου Τρίπολης, Εδαφοµηχανική ΕΠΕ, έκθεση για ΥΠΕΧΩ Ε/ ΜΕΟ Μαρίνος, Π. και Καββαδάς, Μ., , Τεχνική έκθεση για Χ.Θ έως Χ.Θ του τµήµατος Κ. Σολωµού είσοδος σήραγγας Αρτεµισίου του αυτ/µου Κορίνθου Τρίπολης, για το ΥΠΕΧΩ Ε/ ΜΕΟ Μαρίνος, Π. και Καββαδάς, Μ., 4/3/2003, Έλεγχος για την εφαρµογή της οριστικής µελέτης έργων αποκατάστασης κατολίσθησης στη Χ.Θ της Ε.Ο. Κορίνθου Τρίπολης. 1788

9 Ντουνιάς, Γ. και Συνεργάτες, , Έρευνα και αποτελέσµατα έρευνας µελέτης έργων αποκατάστασης κατολίσθησης, Έδαφος Ε.Π.Ε. και Πρίσµα Α.Τ.Ε., για το ΥΠΕΧΩ Ε/ ΜΕΟ ABSTRACT INVESTIGATION OF THE CAUSES OF THE SLIDING ON THE 123KM ON THE KORINTHOS-TRIPOLIS NATIONAL ROAD AND WORKING TECHNIQUES TO RESTORE THE STABILITY Marinos P. 1, Kavvadas Μ. 2, Νtounias G. 3, και Provia C. 3 1 Professor N.T.U.A., 9 Iroon Polytechniou str., Zografou, & Centre de Geologie de l Ingenieur, Ecole des Mines de Paris ( ) 2 Professor N.T.U.A., 9 Iroon Polytechniou str., Zografou, 3 Edafos, Iperidou 9, Athens, The paper deals with the important landslide of a 220m width at the area of the 123km on the Korinthos-Tripolis national road as well as the remedial measures in order to restore the stability of the road. The sliding caused the traffic interruption on the national road at 08/02/2003 and for the next two months. The service was restored after the development of a bypass road on the same position with the sliding. The geomorphological features of the area indicate that there were sliding problems in the past which they became serious after the construction of the national road by the additional load of the embankment of the road and the increased infiltrations. The main remedial work was the toe buttress of the unstable slope by the construction of a 15m high fence in the valley and appropriate drainage on the foot of the sliding and at the same time it is re-arranged the riverbed through the development of a sewer along with the use of a drainage network. 1789

Εναλλακτικές Λύσεις Αντιμετώπισης Κατολίσθησης από Χ.Θ. 6+380 έως Χ.Θ. 6+700 στο Τμήμα 2.4 της Εγνατίας Οδού

Εναλλακτικές Λύσεις Αντιμετώπισης Κατολίσθησης από Χ.Θ. 6+380 έως Χ.Θ. 6+700 στο Τμήμα 2.4 της Εγνατίας Οδού Εναλλακτικές Λύσεις Αντιμετώπισης Κατολίσθησης από Χ.Θ. 6+380 έως Χ.Θ. 6+700 στο Τμήμα 2.4 της Εγνατίας Οδού Alternative Solutions for Remediation of Slope Instabilities at Chainage 6+380 6+700 of Egnatia

Διαβάστε περισσότερα

3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΕΙ- ΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΕΙ- ΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κατολισθητικά Φαινόμενα Σαμαρίνας Landslides in Samarina ΜΕΛΕΚΗΣ, Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ, Γ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ, Χ. Γεωλόγος, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Γεωλόγος, Καθηγητής, Γ.Π.Α. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

Γεωλογικά και Γεωτεχνικά θέµατα κατά την κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου Τεχνικά στοιχεία του έργου

Γεωλογικά και Γεωτεχνικά θέµατα κατά την κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου Τεχνικά στοιχεία του έργου Γεωλογικά και Γεωτεχνικά θέµατα κατά την κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου Τεχνικά στοιχεία του έργου Π.Μαρίνος Καθηγητής Τοµέα Γεωτεχνικής Σχολής Πολιτικών Μηχ/κών Ε.Μ.Π., Ειδικός Σύµβουλος Κ/Ξ Γαδουρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ευθύµιος Λέκκας 1 & Ανδρέας Αντωνίου 2 1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου. Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island

Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου. Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island ΚΟΥΤΑΒΑΣ, Χ. Γ. Τεχν., Γεωλόγος MSC, ETVA V.I.P.E. ΚΟΥΤΑΛΙΑ, Χ. Τεχν., Γεωλόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ Γ. ΡΙΣΒΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κατολισθητικές κινήσεις στην περιοχή Προυσού, Ευρυτανίας

ΙΩΑΝΝΑ Γ. ΡΙΣΒΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κατολισθητικές κινήσεις στην περιοχή Προυσού, Ευρυτανίας Τομέας: Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής ΙΩΑΝΝΑ Γ. ΡΙΣΒΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κατολισθητικές κινήσεις στην περιοχή Προυσού, Ευρυτανίας Επιβλέπων: Κουκουβέλας Ιωάννης, Καθηγητής ΠΑΤΡΑ 2012 Ευχαριστίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ CUT & COVER ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 1.1.3 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Χ.Θ. 11+730 ΕΩΣ Χ.Θ. 11+995 Εισηγητής: Σ. ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ* Β. ΔΕΔΕ* *ΕΔΑΦΟΣ ΕΠΕ Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΩΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ»

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΩΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΩΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΕΜΜ. ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΖΑΧ. ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 Εισαγωγή - Ιστορικό Στον επαρχιακό οδικό άξονα Τρίπολης Ολυμπίας, στο ύψος του Δήμου Λαγκαδίων, έχουν παρουσιασθεί κατά το παρελθόν αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Φαεινή Τζαφτάνη ασολόγος Περιβαλλοντολόγος, M.sc.

Φαεινή Τζαφτάνη ασολόγος Περιβαλλοντολόγος, M.sc. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ Υ ΑΤΩΝ ιευθυντής: ο καθηγητής Παναγιώτης Στεφανίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΠΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2. ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ιούλιος 2011 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνικά θέµατα του φράγµατος Αποσελέµη Κρήτης Τεχνικά στοιχεία του έργου

Γεωτεχνικά θέµατα του φράγµατος Αποσελέµη Κρήτης Τεχνικά στοιχεία του έργου Γεωτεχνικά θέµατα του φράγµατος Αποσελέµη Κρήτης Τεχνικά στοιχεία του έργου Μ.Καββαδάς Αναπληρωτής Καθηγητής Τοµέα Γεωτεχνικής Σχολής Πολιτικών Μηχ/κών Ε.Μ.Π., Ειδικός Σύµβουλος Κ/Ξ Συµβούλων Αποσελέµη

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ- ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ / ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ»

«Η ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ- ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ / ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Η ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΣΤΟΝ ΑΕΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογεωλογικές συνθήκες παραλιακής ζώνης Κορίνθου Κιάτου. ιαχρονική εξέλιξη Προοπτικές. Περιεχόµενα

Υδρογεωλογικές συνθήκες παραλιακής ζώνης Κορίνθου Κιάτου. ιαχρονική εξέλιξη Προοπτικές. Περιεχόµενα Περιεχόµενα Περίληψη...3 Abstract...5 Εισαγωγή...7 Κεφάλαιο 1 : Περιοχή µελέτης...9 1.1 Εισαγωγή...9 1.2 Θέση της περιοχής µελέτης και ιστορική διαδροµή...10 Κεφάλαιο 2 : Γεωλογία - Υδρογεωλογία...13 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης

Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης Κώστας Παπαντωνόπουλος, Γιώργος Μυλωνάκης, Παναγιώτης Κλουκίνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΒΕΛΒΙΤΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΟΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ - - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στα πλαίσια του μαθήματος: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Αντικείμενα άσκησης υπαίθρου: Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΟΡΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΟΡΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχίες και Αίτια Αστοχιών στο Φράγµα Zipingpu (Επαρχία Sichuan, Κίνα) από τον σεισµό των 7.9R της 12 ης Μαΐου 2008

Αστοχίες και Αίτια Αστοχιών στο Φράγµα Zipingpu (Επαρχία Sichuan, Κίνα) από τον σεισµό των 7.9R της 12 ης Μαΐου 2008 Αστοχίες και Αίτια Αστοχιών στο Φράγµα Zipingpu (Επαρχία Sichuan, Κίνα) από τον σεισµό των 7.9R της 12 ης Μαΐου 2008 Ε.Λ. Λέκκας Καθηγητής, Τοµέας υναµικής Τεκτονικής Εφαρµοσµένης Γεωλογίας ΕΚΠΑ Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα»

«Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα» ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΡΟΣ 3 : «Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα» Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ Υ ΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ (ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ)

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ Υ ΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ (ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ) ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχίες και Ατυχή Συµβάντα Ελληνικών Φραγµάτων

Αστοχίες και Ατυχή Συµβάντα Ελληνικών Φραγµάτων Αστοχίες και Ατυχή Συµβάντα Ελληνικών Φραγµάτων Ν.Ι. Μουτάφης ρ. Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας ΕΜΠ. Λέξεις κλειδιά: φράγµα, αστοχία, θραύση, υπερπήδηση, κατάρρευση ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τα φράγµατα, όπως και άλλα µεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14/8/03 ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΡΥΜΩΝΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, Ν.

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14/8/03 ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΡΥΜΩΝΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, Ν. ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1. Ανάθεση και Αντικείμενο της Μελέτης... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΣΗΣ... 4 2.1. Γεωλογικά στοιχεία... 4 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα