ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Trends in International Mathematics and Science Study ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Φεβρουάριος 2014

2 Περιεχόμενο συνάντησης Τι είναι και πώς διεξάγεται η έρευνα TIMSS Θεωρητικό πλαίσιο και στόχοι της έρευνας Οφέλη από τη συµµετοχή στην έρευνα Ενηµέρωση για την TIMSS 2015 Πλαίσιο αξιολόγησης της TIMSS 2015 στα Μαθηµατικά και στις Φυσικές Επιστήµες

3 Ρόλος διευθυντών Συµµετοχή στις ενηµερώσεις και επικοινωνία µε Εθνικό Κέντρο Ορισµός σχολικού συντονιστή Ενθάρρυνση εκπαιδευτικών και µαθητών για ανάπτυξη θετικής στάσης και υπεύθυνης συµµετοχής στην έρευνα Ενηµέρωση γονέων και έµφαση στη σηµασία συµµετοχής όλων στην έρευνα Αξιοποίηση υλικού TIMSS από εκπαιδευτικούς και µαθητές

4 Τι είναι και πώς διεξάγεται η έρευνα TIMSS; Διεθνής έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης που ξεκίνησε το Επιβλέπεται και συντονίζεται από το Διεθνή Οργανισµό για την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Επιτευγµάτων (The International Association of the Evaluation of Educational Achievement - IEA). Διεξάγεται περιοδικά κάθε 4 χρόνια και περιλαµβάνει την πιλοτική φάση και την κύρια φάση της έρευνας. Δύο τοµείς αξιολόγησης/γνωστικά αντικείµενα: Μαθηµατικά και Φυσικές Επιστήµες.

5 ΙΕΑ Διεθνής, συνεργατικός, µη κερδοσκοπικός οργανισµός που ιδρύθηκε το 1967 και εδρεύει στο Άµστερνταµ. Συµµετέχουν πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα ή ερευνητικά τµήµατα Υπουργείων Παιδείας µε σκοπό τον από κοινού σχεδιασµό και τη διεξαγωγή διεθνών εκπαιδευτικών ερευνών µε σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης, εξειδικευµένες στατιστικές τεχνικές και προσεγµένες και ελεγχόµενες δειγµατοληπτικές διαδικασίες. Διεξαγωγή πολλών ερευνών που δίνουν πληροφορίες για: τα επιτεύγµατα, τις στάσεις και τις αντιλήψεις των µαθητών, τις στρατηγικές, τις δραστηριότητες και τις τεχνικές που εφαρµόζονται στην τάξη, τις επιδιώξεις, τους σκοπούς, τους στόχους και την εκπαιδευτική πολιτική των χωρών που συµµετέχουν. Όργανα διοίκησης του IEA: - Γενική Συνέλευση (χάραξη πολιτικής) - Διοικητικό Συµβούλιο (ευθύνη υλοποίησης των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης), - Τεχνική Συµβουλευτική Πολιτική (δειγµατοληψία, σχεδιασµός ερευνών, ανάπτυξη δοκιµίων, ανάλυση αποτελεσµάτων), - Επιτροπή Δηµοσιεύσεων (αξιολόγηση εκθέσεων προς δηµοσίευση) - Επιτροπή Καθοδήγησης και Ελέγχου (έλεγχος ερευνών ως προς τις προδιαγραφές), - Διεθνής Επιτροπή Προγραµµάτων (ανάπτυξη θεωρητικού πλαισίου έρευνας) Για την ανάληψη ερευνών ο IEA στηρίζεται: - στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για την έρευνα από ένα σηµαντικό αριθµό πανεπιστηµίων/ ερευνητικών κέντρων - στη διασφάλιση της µεθοδολογικής προσέγγισης της έρευνας ώστε να είναι επιστηµονικά θεµελιωµένη - στη σηµαντικότητα της έρευνας ώστε να βοηθά σε σηµαντικό βαθµό την εκπαιδευτική πολιτική των χωρών που συµµετέχουν

6 Τι είναι και πώς διεξάγεται η έρευνα TIMSS; Εργαλεία αξιολόγησης: Δοκίµια και ερωτηµατολόγια Οι ερωτήσεις των δοκιµίων αξιολόγησης επιλέγονται από το σύνολο των ερωτήσεων που προτείνουν οι συµµετέχουσες χώρες και ο IEA και δοκιµάζονται κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης της έρευνας. Πραγµατοποιείται στη Δ Δηµοτικού, στη Β Γυµνασίου και στη Γ Λυκείου (TIMSS Advanced). Επιλογή σχολείων και τµηµάτων που συµµετέχουν από τον ερευνητικό οργανισµό Statistics Canada.

7 Statistics Canada Είναι ένας καναδικός, οµοσπονδιακός και κυβερνητικός οργανισµός που ιδρύθηκε το 1971 (federal government agency). Εδρεύει στην Οττάβα. Θεωρείται από τους καλύτερους οργανισµούς αναφορικά µε την ποιότητα των δεδοµένων και τη µεθοδολογία του.

8 Τι είναι και πώς διεξάγεται η έρευνα TIMSS; Η εµπλοκή µας στην έρευνα: - δεν προϋποθέτει ειδική προετοιµασία σε σχέση µε την αποµνηµόνευση συγκεκριµένης ύλης του ΑΠ. - δεν αποσκοπεί στη διδασκαλία συγκεκριµένης ύλης που περιλαµβάνεται στα δοκίµια της έρευνας και ενδεχοµένως να µην αποτελεί ύλη του ΑΠ. Καλό είναι οι µαθητές να εξοικειωθούν µε τη µορφή και τον τύπο των έργων της έρευνας µέσα από τα δείγµατα αποδεσµευµένου υλικού του IEA.

9 Τι είναι και πώς διεξάγεται η έρευνα TIMSS; Σε κάθε χώρα που συµµετέχει στην έρευνα ορίζεται ένα Συντονιστικό Εθνικό Κέντρο TIMSS. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων γίνεται από τον IEA και αφορούν στο σύνολο του πληθυσµού καθώς επίσης και στο επίπεδο σχολικών µονάδων και τµηµάτων. Άκρως εµπιστευτικά δεδοµένα: τα στοιχεία των συµµετεχόντων παραµένουν ανώνυµα σε όλες τις εκθέσεις αποτελεσµάτων. Οι συµµετέχουσες χώρες έχουν τον τελικό λόγο σε ότι αφορά το πώς θα αξιοποιήσουν τα αποτελέσµατα και αν θα υιοθετήσουν συστάσεις εκπαιδευτικής πολιτικής ή καλές πρακτικές από πετυχηµένα εκπαιδευτικά συστήµατα.

10 Θεωρητικό πλαίσιο έρευνας TIMSS εθνικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά πλαίσια Επιδιωκόμενο αναλυτικό πλαίσιο σχολείου, εκπαιδευτικού και τάξης Εφαρμοζόμενο αναλυτικό χαρακτηριστικά και αποτελέσµατα µαθητών Επιτυγχανόμενο αναλυτικό

11 Στόχοι έρευνας TIMSS - Πώς διαφέρουν οι χώρες σε σχέση µε τα επιδιωκόµενα µαθησιακά επιτεύγµατα στα Μαθηµατικά και τις Φυσικές Επιστήµες; - Ποια χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών συστηµάτων, των στόχων και των µαθητών επηρεάζουν την επίτευξη αυτών των στόχων; - Τι ευκαιρίες παρέχονται στους µαθητές να µάθουν Μαθηµατικά και Φυσικές Επιστήµες; - Πώς διαφοροποιούνται οι διδακτικές πρακτικές από χώρα σε χώρα; - Ποιοι παράγοντες ευθύνονται για αυτές τις διαφοροποιήσεις;

12 Στόχοι έρευνας TIMSS - Ποιες έννοιες, διαδικασίες και στάσεις έχουν µάθει οι µαθητές; Ποιοι παράγοντες σχετίζονται µε τις ευκαιρίες για µάθηση; - Πώς το επιδιωκόµενο, το εφαρµοζόµενο και το επιτυγχανόµενο αναλυτικό πρόγραµµα σχετίζεται µε το συγκείµενο της εκπαίδευσης, τις διευθετήσεις για µάθηση και διδασκαλία και τα αποτελέσµατα της εκπαιδευτικής διαδικασίας;

13 Η Κύπρος στην έρευνα TIMSS Κυπριακή συμμετοχή στην έρευνα TIMSS 1995 Γ - Δ Δημοτικού και Α - Β Γυμνασίου 1999 Β Γυμνασίου (δε συμμετείχε η Δημοτική Εκπαίδευση) 2003 Δ Δημοτικού και Β Γυμνασίου 2007 Β Γυμνασίου (δε συμμετείχε η Δημοτική Εκπαίδευση) 2011 Δε συμμετείχε η Κύπρος 2015 Δ Δημοτικού (δε συμμετέχει η Μέση Εκπαίδευση)

14 Οφέλη από τη συμμετοχή στην TIMSS 2015 Εξοικείωση των µαθητών/τριών µε διεθνείς εξετάσεις. Έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση των επιδόσεων των µαθητών/ τριών στα Μαθηµατικά και στις Φυσικές Επιστήµες. Εντοπισµός γνωστικών περιοχών στις οποίες οι Κύπριοι µαθητές/τριες χρειάζονται βελτίωση. Σύγκριση µε εκπαιδευτικά συστήµατα άλλων χωρών και αναγνώριση καλών πρακτικών στο σχολείο και στο σπίτι για περαιτέρω βελτίωση της µάθησης. Βελτίωση αποτελεσµατικότητας εκπαιδευτικών. Αναστοχασµός για βελτίωση και αναθεώρηση ΑΠ και πρακτικών.

15 TIMSS 2015 Συµµετέχουν 59 χώρες Εθνικό Κέντρο TIMSS 2015: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Εθνική Συντονίστρια: Γιασεµίνα Καραγιώργη Οµάδα Συντονισµού: Νικόλας Μουσουλίδης Σοφία Βλάµη Έλσα Νεοφύτου Θεόδωρος Θεοδώρου Επικοινωνία:

16 Τομείς αξιολόγησης έρευνας TIMSS 2015 Θέµατα περιεχοµένου: - Μαθηµατικά (αριθµητική, γεωµετρία, άλγεβρα, µέτρηση, στατιστική/πιθανότητες) - Φυσικές Επιστήµες (βιοεπιστήµες, φυσική και χηµεία, γεωεπιστήµες) Γνωστικές περιοχές/δεξιότητες: γνώση, εφαρµογή, αιτιολόγηση

17 Συμμετέχοντες στην έρευνα TIMSS 2015 Μαθητές/τριες Δ Δηµοτικού από όλη την Κύπρο. Εκπαιδευτικοί και Διευθυντές/ντριες των σχολικών µονάδων που θα συµµετάσχουν. Γονείς µαθητών/τριών που θα συµµετάσχουν.

18 Εργαλεία αξιολόγησης έρευνας TIMSS 2015 Θα χορηγηθούν στους µαθητές από εξειδικευµένο προσωπικό που θα τύχει εκπαίδευσης από το Εθνικό Κέντρο TIMSS 2015: (α) Δοκίµιο αξιολόγησης στα Μαθηµατικά (β) Δοκίµιο αξιολόγησης στις Φυσικές Επιστήµες Είδη ερωτήσεων: - Πολλαπλής επιλογής - Σύντοµης απάντησης - Επίλυσης σύνθετου προβλήµατος-εκτεταµένης απάντησης

19 Εργαλεία αξιολόγησης έρευνας TIMSS 2015 (γ) Ερωτηµατολόγιο Μαθητή - πληροφορίες για το µαθητή και την οικογένειά του, τις στάσεις και προσδοκίες για τη µάθηση και το υπό έµφαση γνωστικό αντικείµενο. (δ) Ερωτηµατολόγιο Γονέων/Κηδεµόνων - πληροφορίες π.χ. για την ένταξη των παιδιών στο σχολείο, την αλληλεπίδραση παιδιού οικογένειας, το γνωσιολογικό και κοινωνικοοικονοµικό υπόβαθρο, τις στάσεις τους στα υπό διερεύνηση θέµατα.

20 Εργαλεία αξιολόγησης έρευνας TIMSS 2015 (ε) Ερωτηµατολόγιο Εκπαιδευτικού - πληροφορίες π.χ. για τα ακαδηµαϊκά τους προσόντα, το επιδιωκόµενο και το εφαρµοζόµενο Αναλυτικό Πρόγραµµα, τις διδακτικές µεθόδους και µέσα, τη διαχείριση εκπαιδευτικών πόρων. (στ) Ερωτηµατολόγιο Σχολείου/ Διευθυντή -πληροφορίες π.χ. για το επιδιωκόµενο και το εφαρµοζόµενο Αναλυτικό Πρόγραµµα, το µέγεθος και τον τύπο του σχολείου, την πολιτική υποδοχής των µαθητών, τη διαχείριση εκπαιδευτικών πόρων.

21 Χρονοδιάγραμμα έρευνας TIMSS 2015 (α) Πιλοτική φάση: Μάρτιος Απρίλιος σχολεία μαθητές γονείς (β) Κύρια έρευνα: Μάρτιος Απρίλιος σχολεία μαθητές γονείς (γ) Αποτελέσµατα: Φθινόπωρο 2016

22 Διάρκεια αξιολόγησης Ώρα Δραστηριότητα Χρόνος αξιολόγησης 9:30 11:00 Συµπλήρωση βιβλιαρίου αξιολόγησης Μέρος 1 Διάλειµµα Συµπλήρωση βιβλιαρίου αξιολόγησης Μέρος 2 11:00 11:15 Διάλειµµα 11:20 11:50 Συµπλήρωση ερωτηµατολογίου µαθητή 36 λεπτά 5-10 λεπτά 36 λεπτά 30 λεπτά

23 Αποτελέσματα μαθητών Δ Δημοτικού στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες το 1995 και το 2003 Μαθηµατικά Φυσικές Επιστήµες Διεθνής Μ. Ο. Διεθνής Μ. Ο. Μ. Ο. Κύπρου Μ. Ο. Κύπρου Η Κύπρος συγκαταλέγεται ανάµεσα στις χώρες µε τη µεγαλύτερη βελτίωση από το 1995 µέχρι το 2003 και στα δύο γνωστικά αντικείµενα.

24 Σχολική χρονικά Μετάφραση στα ελληνικά των έργων που συµπεριλήφθηκαν σε προηγούµενες έρευνες TIMSS (περίπου 270 έργα ανά γνωστικό αντικείµενο) και οµαδοποίησή τους µε βάση τις ενότητες περιεχοµένου των Αναλυτικών Προγραµµάτων Ανάρτηση των έργων στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΑ ώστε να µπορούν να αξιοποιηθούν από τα σχολεία Ενηµέρωση των εκπαιδευτικών για την έρευνα κατά τη διάρκεια των επιµορφώσεων για το αναθεωρηµένο Αναλυτικό Πρόγραµµα Μαθηµατικών (Μάρτιος 2014) Εξοικείωση µαθητών µε αποδεσµευµένο υλικό (Μάρτιος - Ιούνιος, 2014)

25 Εν κατακλείδι... Μέσα από τη συµµετοχή µας στην έρευνα πρέπει να στοχεύσουµε: στην εφαρµογή των σωστών διαδικασιών µε βάση τις προδιαγραφές του IEA. στην αντιµετώπιση της έρευνας µε υπευθυνότητα και σοβαρότητα. στην απεικόνιση της πραγµατικότητας του εκπαιδευτικού µας συστήµατος για σκοπούς αναστοχασµού και αυτοβελτίωσης.

26 Πληροφορίες Οµάδα Μαθηµατικών - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Λευκωσίας: , Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Λεµεσού: Οµάδα Φυσικών Επιστηµών - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Λευκωσίας:

27 TIMSS 2015 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Φεβρουάριος 2014

28 Διαστάσεις πλαισίου αξιολόγησης Δύο διαστάσεις: διάσταση περιεχοµένου (θεµατικές περιοχές που θα αξιολογηθούν) γνωστική διάσταση (νοητικές διαδικασίες που θα αξιολογηθούν)

29 Διαστάσεις περιεχοµένου Θεµατικές περιοχές Ποσοστό χρόνου που αφιερώνεται στο δοκίµιο Αριθµοί - Άλγεβρα 50% Γεωµετρία Μέτρηση 35% Στατιστική - Πιθανότητες 15%

30 Διαστάσεις περιεχοµένου Θεµατικές περιοχές Αριθµοί - Άλγεβρα Τοµείς περιεχοµένου Ακέραιοι αριθµοί Κλάσµατα και δεκαδικοί αριθµοί Μαθηµατικές εκφράσεις και προτάσεις, απλές εξισώσεις και σχέσεις Επιµέρους θέµατα περιεχοµένου Αξία θέσης ψηφίου, γραφή και αναγνώριση αριθµών, σύγκριση και σειροθέτηση, άρτιοι και περιττοί αριθµοί, πράξεις, νοµισµατικό σύστηµα, επίλυση προβλήµατος, παράγοντες και πολλαπλάσια αριθµών Αναγνώριση κλασµάτων ως µέρος της ακέραιας µονάδας, ως µέρος συνόλου και ως µέτρο, αναπαράσταση κλασµάτων και δεκαδικών µε λέξεις, αριθµούς και µοντέλα, ισοδυναµία κλασµάτων, σύγκριση και σειροθέτηση κλασµάτων και δεκαδικών, πρόσθεση και αφαίρεση κλασµάτων και δεκαδικών, αξία θέσης ψηφίου δεκαδικών αριθµών, στρογγυλοποίηση δεκαδικών, επίλυση προβλήµατος Υπολογισµός τιµής µεταβλητής σε εξισώσεις, αναπαράσταση προβληµατικών καταστάσεων µε µαθηµατικές εκφράσεις ή προτάσεις, αναγνώριση, περιγραφή και επέκταση µοτίβων

31 Διαστάσεις περιεχοµένου Θεµατικές περιοχές Γεωµετρία - Μέτρηση Τοµείς περιεχοµένου Σηµεία, ευθείες και γωνίες Δισδιάστατα και τρισδιάστατα σχήµατα Επιµέρους θέµατα περιεχοµένου Μέτρηση και εκτίµηση µήκους, αναγνώριση και κατασκευή παράλληλων και τεµνόµενων ευθειών, αναγνώριση σύγκριση και κατασκευή γωνιών, συντεταγµένες Περιγραφή και σύγκριση δισδιάστατων και τρισδιάστατων σχηµάτων µε βάση τις ιδιότητές τους, συµµετρία, περιστροφή, συσχέτιση τρισδιάστατων µε δισδιάστατα σχήµατα, υπολογισµός περιµέτρου πολυγώνων, υπολογισµός εµβαδού τετραγώνων και ορθογωνίων, εκτίµηση εµβαδού και όγκου σχηµάτων

32 Διαστάσεις περιεχοµένου Θεµατικές περιοχές Στατιστική/ Πιθανότητες Τοµείς περιεχοµένου Ανάγνωση, ερµηνεία και αναπαράσταση δεδοµένων Επιµέρους θέµατα περιεχοµένου Ανάγνωση, σύγκριση και αναπαράσταση δεδοµένων από πίνακες, εικονογράµµατα, ραβδογράµµατα, γραµµικές και κυκλικές γραφικές παραστάσεις, πιθανότητες, επίλυση προβλήµατος, συλλογισµοί, εξαγωγή συµπερασµάτων

33 Γνωστικές διαστάσεις Γνωστικές διαστάσεις Ποσοστό χρόνου που αφιερώνεται στο δοκίµιο Γνώση 40% Εφαρµογή 40% Συλλογισµός/Αιτιολόγηση 20%

34 Γνωστικές διαστάσεις Γνωστικές διαστάσεις Γνώση Εφαρµογή Συλλογισµός/Αιτιολόγηση Επιµέρους δεξιότητες Ανάκληση, αναγνώριση, ταξινόµηση, σειροθέτηση, υπολογισµός, εντοπισµός πληροφοριών, µέτρηση Επιλογή, αναπαράσταση δεδοµένων, χρήση µοντέλων, εκτέλεση στρατηγικών και πράξεων Ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση, γενίκευση, εξαγωγή συµπερασµάτων

35 Τα εισιτήρια ενός αγώνα καλαθόσφαιρας είναι αριθµηµένα από το 1 µέχρι τις Τα εισιτήρια που τελειώνουν σε 112 κερδίζουν ένα δώρο. Να γράψεις όλους τους αριθµούς που κερδίζουν. Οι αριθµοί που κερδίζουν: Αριθµοί Συλλογισµός/ Αιτιολόγηση Σύντοµης απάντησης Γ τάξη Ενότητα 7 Μάθηµα 8, σ. 34

36 Η Άννα έφτιαξε την πιο κάτω κατασκευή µε κύβους. Όλοι οι κύβοι είναι του ίδιου µεγέθους. Πόσους κύβους χρησιµοποίησε; Μέτρηση Εφαρµογή Πολλαπλής επιλογής (α) 25 (β) 18 (γ) 19 (δ) 13 Γ τάξη Ενότητα 8 Μαθήµατα 1-2, σ. 72

37 Γεωµετρία Εφαρµογή Σύντοµης απάντησης Β τάξη Ενότητα 4 Εµπλουτισµός, σ. 66

38 Γ τάξη Ενότητα 3, Εµπλουτισµός, σ. 57 Στατιστική Εφαρµογή Πολλαπλής επιλογής

39 Β τάξη Ενότητα 6, Μάθηµα 9, σ. 67 Άλγεβρα Εφαρµογή Σύντοµης απάντησης

40 ΤΙΜSS 2015-ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2014

41 ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διάσταση περιεχοµένου Βιοεπιστήµες Φυσική και Χηµεία Γεωεπιστήµες Γνωστική διάσταση Γνώση Εφαρµογή Συλλογισµός

42 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

43 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Χαρακτηριστικά και διαδικασίες των οργανισµών Κύκλοι ζωής, αναπαραγωγή και κληρονοµικότητα Οργανισµοί, περιβάλλον και οι αλληλεπιδράσεις τους Οικοσυστήµατα Ανθρώπινη υγεία Ταξινόµηση, ιδιότητες και αλλαγές της ύλης Μορφές ενέργειας, µεταφορά ενέργειας Δυνάµεις και κίνηση Η δοµή της Γης, φυσικά χαρακτηριστικά και φυσικοί πόροι Διεργασίες και ιστορία της Γης Η Γη στο ηλιακό σύστηµα

44 ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΝΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ Ανάκληση, αναγνώριση Περιγραφή Αναφορά και αναγνώριση παραδειγµάτων Σύγκριση, αντιπαραβολή, ταξινόµηση, Συσχέτιση Χρήση µοντέλων Ερµηνεία πληροφοριών Επεξήγηση Ανάλυση Σύνθεση Διαµόρφωση ερωτήσεων, υποθέσεων και προβλέψεων Σχεδιασµός διερευνήσεων Αξιολόγηση Εξαγωγή συµπερασµάτων

45 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Υποβολή ερωτήσεων στη βάση παρατηρήσεων Εξασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων Ανάλυση και επεξεργασία δεδοµένων Απάντηση στην ερώτηση της έρευνας Στοιχειοθέτηση επιχειρηµατολογίας µε βάση αποδεικτικά στοιχεία

46 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (1) Τοµέας περιεχοµένου Γνωστικός τοµέας Βιοεπιστήµες Γνώση

47 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2) 28. Ποια οµάδα ζώων περιλαµβάνει µόνο ερπετά; Α. Σαύρα, βάτραχος, φίδι Β. Χελώνα, σαύρα, κροκόδειλος Γ. Χταπόδι, σαλιγκάρι, χελώνα Δ. Κάβουρας, γεωσκώληκας, φίδι Τοµέας περιεχοµένου Βιοεπιστήµες Γνωστικός τοµέας Εφαρµογή 46. Οι πιο κάτω εικόνες δείχνουν µια λάµπα που έχει συνδεθεί µε µια µπαταρία. Σε ποια εικόνα θα ανάψει η λάµπα; Τοµέας περιεχοµένου Γνωστικός τοµέας.... Φυσική και Χηµεία Εφαρµογή

48 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (3) 33. Ο πιο κάτω πίνακας δείχνει τις ιδιότητες δύο υλικών. Ιδιότητες υλικού 1 Ιδιότητες υλικού 2 Μεταφέρει τη θερµότητα γρήγορα Στερεό Δε διαλύεται στο νερό Έλκεται από µαγνήτες Μεταφέρει τη θερµότητα αργά Στερεό Διαλύεται στο νερό Δεν έλκεται από µαγνήτες Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις είναι πιο πιθανό να είναι σωστή; Α. Το υλικό 1 είναι γυαλί και το υλικό 2 είναι πηλός. Β. Το υλικό 1 είναι χαλκός και το υλικό 2 είναι ξύλο. Γ. Το υλικό 1 είναι σίδηρος και το υλικό 2 είναι ζάχαρη. Δ. Το υλικό 1 είναι φελλός και το υλικό 2 είναι χρυσός. Τοµέας περιεχοµένου Φυσική και Χηµεία Γνωστικός τοµέας Συλλογισµός

49 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (4, 5) 37. Ποια από τις πιο κάτω εικόνες δείχνει την πιθανή κατασκευή του ποδιού ενός ζώου που ζει κοντά σε µια λίµνη; Τοµέας περιεχοµένου Γνωστικός τοµέας Βιοεπιστήµες Γνώση 39. Σε πολλά µέρη του κόσµου υπάρχει έλλειψη γλυκού νερού. Περίγραψε δύο πράγµατα που µπορεί να κάνει ο κόσµος, για να αποφεύγει τη σπατάλη νερού Τοµέας περιεχοµένου Γνωστικός τοµέας 2... Γεωεπιστήµες Γνώση...

50 ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Αξιοποίηση επιλεγµένων ερωτήσεων ως εναλλακτικών δραστηριοτήτων σε οποιοδήποτε στάδιο του µαθήµατος. Ανάθεση επιλεγµένων ερωτήσεων ως εργασιών στην εµπέδωση και στην κατ οίκον εργασία. Ενσωµάτωση ερωτήσεων σε δοκίµια αξιολόγησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό)

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη Γυµνασίου Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. Ι. ιδακτέα ύλη

Α Τάξη Γυµνασίου Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. Ι. ιδακτέα ύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1.1. Εισαγωγή Η νοητική καθυστέρηση αναφέρεται σε γενική νοητική λειτουργία κάτω από το μέσο όρο,

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA B και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

XHMEIA B και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ XHMEIA B και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: ΧΗΜΕΙΑ Β ΚΑΙ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ Α, Β, Γ, Δ, Ε & ΣΤ ΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΩΦΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Περιεχόμενα Α. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ Επίπεδο Αλφαβητισµού και Αυτοαντίληψη των παιδιών. ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ Σοφία Αγαθαγγέλου, Κυριακή Κωµίτη, Συλβάνα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Μαθηματικά Α Τάξης Γυμνασίου

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Μαθηματικά Α Τάξης Γυμνασίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΕΠΕ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ.2.Α ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Δημητρίου Γ. Κούρτη ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη Γυμνασίου Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. Ι. Διδακτέα ύλη

Α Τάξη Γυμνασίου Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. Ι. Διδακτέα ύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου, τα Νέα Βιβλία των Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου, τα Νέα Βιβλία των Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου, τα Νέα Βιβλία των Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου Πού στηρίζεται η συγκεκριμένη εισήγηση Στο ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ των μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Kοινωνικών Επιστηµών και Επιστηµών της Αγωγής ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Σχολή Kοινωνικών Επιστηµών και Επιστηµών της Αγωγής ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολή Kοινωνικών Επιστηµών και Επιστηµών της Αγωγής ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ª ƒ ø π ΠPOEΔPOΣ Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη ANTIΠPOEΔPOΣ Σταύρος Φωτίου KAΘHΓHTEΣ Aθανάσιος Γαγάτσης Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. Κωνσταντίνα Αναγνωστοπούλου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. Κωνσταντίνα Αναγνωστοπούλου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κωνσταντίνα Αναγνωστοπούλου Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημών της Αγωγής. ΠPOEΔPOΣ Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη. EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Ζέλεια Γρηγορίου Κωνσταντίνος Κορφιάτης Ελένη Λοΐζου Μιράντα Χρίστου

Επιστημών της Αγωγής. ΠPOEΔPOΣ Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη. EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Ζέλεια Γρηγορίου Κωνσταντίνος Κορφιάτης Ελένη Λοΐζου Μιράντα Χρίστου Επιστημών της Αγωγής ΠPOEΔPOΣ Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη ANTIΠPOEΔPOΣ Σταύρος Φωτίου KAΘHΓHTEΣ Aθανάσιος Γαγάτσης Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη Kωνσταντίνος Kωνσταντίνου Kωνσταντίνος Xρίστου ANAΠΛHPΩTEΣ KAΘHΓHTEΣ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Μια πρόταση για ένα εναλλακτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα στο μάθημα της Επιστήμης στη Β τάξη του δημοτικού

Μια πρόταση για ένα εναλλακτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα στο μάθημα της Επιστήμης στη Β τάξη του δημοτικού Μια πρόταση για ένα εναλλακτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα στο μάθημα της Επιστήμης στη Β τάξη του δημοτικού Έκτορος Ελένη Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού & Χρίστου Ευθυμία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα