Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 45 η Απόφαση υπ αριθ. 1979/2014 Στην Αθήνα, σήμερα στις 22/09/2014, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00 μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 19/09/2014. Η Επιτροπή συνεδριάζει εκτάκτως, λόγω του έκτακτου χαρακτήρα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι η απόφαση για το έλεγχο νομιμότητας της υπ αρ. 330/ απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσίας μας στις 19 Σεπτεμβρίου Θέμα 5 o α) Έγκριση των Πρακτικών των αρμόδιων Επιτροπών Αξιολόγησης Προχείρων Διαγωνισμών που αφορά τον «Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την υπηρεσία μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής έως , ανά Περιφερειακή Ενότητα» (αρ. πρωτ. οικ / , ΑΔΑ:ΒΜΡ97Λ7-ΣΓΔ) συνολικού προϋπολογισμού ,39 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & δικαιώματος προαίρεσης έως 20%. β) Διαπραγμάτευση τιμής για τα δρομολόγια που δόθηκαν ισότιμες προσφορές στον παραπάνω διαγωνισμό γ) Ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του παραπάνω διαγωνισμού. Παρόντες: Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Ρένα Δούρου Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Στεργίου Ιωάννα Τζίβα Αιμιλία Μπαλάφας Γεώργιος Αθανασιάδης Παναγιώτης Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα) Αλεξίου Αθανάσιος Μοίρας Ιωάννης Κορομάντζος Βασίλειος Απόντες: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Μπαλού Αλεξάνδρα Καράμπελας Κωνσταντίνος Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Ρένα Δούρου ενημερώνει τα μέλη για την αποχώρηση του τακτικού μέλους κ. Καράμπελα και στη συνέχεια δίνει το λόγο στον κ. Κάββαλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ ,Τεύχος Α ) Σελίδα 1 από 29

2 2. Τον Ν. 2286/95 «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/95). 3. Το Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους» 4. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 74/ ). 5. To N.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α 93/ ). 6. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/A / ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 7. Το Ν. 4274/2014 «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 147/Α / ) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 49 με θέμα: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων» 8. Το π.δ. 118/07 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150/Α/ ). 9. Το π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 10. Το π.δ. 145/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/Α/ ) και την Τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/ ). 11. Την υπ αρ / ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ εγκύκλιο με ΑΔΑ: ΩΗΥΒΝ-7ΨΤ και θέμα «Μεταφορά μαθητών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4274/2014 (ΦΕΚ 147 Α ) Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις» 12. Την υπ αρ / εγκύκλιο (Αρ. 51) του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε με την υπ αρ / ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2375/ ) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1449Β / )» 13. Την υπ αρ / Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1449 Β ) με θέμα «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες». 14. Την υπ αρ / Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2561 Β ) με θέμα «Συμπλήρωση Της κοινής υπουργικής απόφασης υπ αριθμ / ». 15. Την υπ αρ / εγκύκλιο με ΑΔΑ: ΒΛΓΥΝ-ΗΣ2 και θέμα «Διευκρινίσεις επί της μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αρ.24001/ (ΦΕΚ 1449 Β ) 16. Την υπ αρ. 393/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΒΛΓ17Λ7-ΚΥΨ) με θέμα: «Έγκριση δωρεάν μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε να ενταχθούν όλοι οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημόσια Σύμβαση. 17. Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ.: 93732/ , 93733/93733/ , 93734/ , / , 93799/ , 88749/ , 93716/ , 94270/ Την με αρ. 1970/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ:ΩΚ6Μ7Λ7-ΚΟ4 με την οποία εγκρίθηκε νέος Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την μεταφορά μαθητών, με αρ.πρωτ. οικ / , ΑΔΑ:ΒΜΡ97Λ7-ΣΓΔ, συνολικού προϋπολογισμού ,39 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & δικαιώματος προαίρεσης έως 20%. 19. Τα παρακάτω πρακτικά των επιτροπών διαγωνισμών όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής: Επιτροπή πρόχειρων διαγωνισμών των Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 63 Στην Αθήνα κατά την ημερομηνία 9/09/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ συνήλθε σε συνεδρίαση η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία συγκροτήθηκε με τις υπ αριθμ. οικ.22824/ , οικ.50613/ , οικ.70934/ και οικ / Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: ο Πρόεδρος Τσιακαλάκης Εμμανουήλ και τα τακτικά μέλη Σοφία Μιχαλοπούλου και Καλλιώρα Παγώνα. Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος Συγγελάκη Ζαχαρένια. Σελίδα 2 από 29

3 Καθ ολη την διάρκεια των συνεδριάσεων, παρευρίσκονταν στην αίθουσα υποψήφιοι ανάδοχοι ή εκπρόσωποι αυτών. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή προχώρησε στην συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης. «Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την υπηρεσία μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής έως , ανά Περιφερειακή Ενότητα» με ΑΔΑ ΒΜΠ97Λ7-ΣΓΔ Κριτήριο κατακύρωσης είναι το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης (%) σε ακέραιες μονάδες ανά δρομολόγιο και κατά συνέπεια η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ καθώς η έκπτωση αυτή πρέπει να εφαρμοστεί και στο κόστος του δρομολογίου. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός διενεργείται τηρουμένων των διατάξεων των Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19/τεύχος Α / ) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/τεύχος Α / ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/τεύχος Α / ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τεύχος Α / ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τεύχος Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». Στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας κατατέθηκαν δέκα (10) προσφορές με Α/Α φακέλου από 1 έως 9 και 34 Και Ενώπιον της Επιτροπής υποβλήθηκαν είκοσι τέσσερεις (24) προσφορές με Α/Α φακέλου από 10 έως 33. Συνολικά κατατέθηκαν τριάντα τέσσερις (34) προσφορές Εφόσον αριθμήθηκαν και ταξινομήθηκαν οι φάκελοι των προσφορών, η γνωμοδοτική επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση αυτών, ώστε να ελεγχθεί η πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών. Από την ανωτέρω διαδικασία προέκυψε ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής συμφωνούν πλήρως με τους όρους της διακήρυξης είναι είκοσι εννέα ( 29 ), και είναι οι εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 A/A Επωνυμία Υπ. Αναδόχου Δρομολόγια Παρατηρήσεις Φακέλου 1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΥΜΗΤΡΙΟΣ 2 2 ΜΠΟΥΣΗΣ ΓΚΕΡΓΚΗΣ 7 4 ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 36 5 ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4, 10 6 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 7 ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 8 ΠΑΛΑΙΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΙΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΕΠΕ 26,27,28 11 ΚΩΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 13 HELLENIC SUN TRAVEL ΜΟΝ.ΕΠΕ ΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ FREETRAVEL-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12, 19, 26, 27,28 ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 17 INTERLANDTRAVEL- 5, 7, 18, 19, 25, 26, 27, 28 ΙΑΚΩΒΟΣ.ΙΩΑΝΝΗΣ.ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΟΕ 18 ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜ.ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20 Σελίδα 3 από 29

4 21 KASTANIS TRAVEL ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 2, 6, 17, 21, 36, 37, 38 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 23 METHONI TOURS-ΚΟΤΣΙΡΗΣ 8, 25 Π.ΙΩΑΝΝΗΣ- ΜΟΝ.ΕΠΕ 25 Γ.ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Α.Τ.Τ.Κ.Ε Γ.ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Α.Τ.Τ.Κ.Ε 8 27 ΚΟΥΤΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜ.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 36 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30 ΣΚΟΤΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ 4 31 ΝΤΕΝΤΕΣ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4, 5 32 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΠΕ 26, ΚΑΛΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 34 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι των οποίων η γνωμοδοτική επιτροπή θεωρεί ότι τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη και ως εκ τούτου δεν θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονομικών τους προσφορών είναι πέντε (5) και είναι οι εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 2 A/A Επωνυμία Υπ. Αναδόχου Δρομολόγια Λόγος/οι Ακυρώσεως Φακέλου 3 ΣΥΤΕΡΜΕΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣ 39 Δεν έχουν καταθέσει 9 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35 φωτοαντίγραφο της 14 ΠΑΖΒΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2 επαγγελματικής άδειας οδήγησης σύμφωνα με τον όρο 3.2 της διακήρυξης 24 TSOKAS-Γ.ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε Επεστράφη ο φάκελος διότι αφορούσε την Περιφερειακή Ενότητα της Ανατολικής Αττικής 34 ΣΠΥΡΙΔΩΝ Λ. ΛΕΩΝΙΔΑΚΟΣ Τα δικαιολογητικά του φακέλου αφορούν σε προγενέστερη διακήρυξη Εν συνεχεία η Γνωμοδοτική Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των είκοσι-εννέα (29) φακέλων του Πίνακα 1. και κατέγραψε τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης και την προσφερόμενη τιμή κόστους δρομολογίου. Ο πίνακας με της αναλυτικές τιμές και εκπτώσεις που προσέφερε κάθε ανάδοχος επισυνάπτεται. Μετά την αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών και έχοντας υπόψη τα όσα ορίζονται από την προκήρυξη με ΑΔΑ ΒΜΠ97Λ7-ΣΓΔ, η γνωμοδοτική επιτροπή εισηγείται ομόφωνα για τα κατωτέρω: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι των οποίων οι οικονομικές και τεχνικές προσφορές κρίθηκαν ομόφωνα έγκυρες και προσφέρουν το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά δρομολόγιο είναι οι εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Δρομολόγιο Υπ. Ανάδοχος με το μεγαλύτερο Ποσοστό Παρατηρήσεις ποσοστό έκπτωση έκπτωσης 1 ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2% 2 ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 14% ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 4 ΝΤΕΝΤΕΣ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22% 5 ΝΤΕΝΤΕΣ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1% Στο δρομολόγιο 5 προσέφερε έκπτωση 1% και ο υποψήφιος ανάδοχος με την επωνυμία INTERLAND TRAVEL (Βλ. υποσημείωση) Σελίδα 4 από 29

5 6 ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 1% ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 7 ΜΠΟΥΣΗΣ ΓΚΕΡΓΚΗΣ 0% Στο δρομολόγιο 7 προσέφερε έκπτωση 1% και ο υποψήφιος ανάδοχος με την επωνυμία INTERLAND TRAVEL (Βλ. υποσημείωση) 8 METHONI TOURS-ΚΟΤΣΙΡΗΣ 3% Π.ΙΩΑΝΝΗΣ- ΜΟΝ.ΕΠΕ 10 ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10% 12 FREETRAVEL-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1% ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 17 ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 6% ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 18 Για το δρομολόγιο 18 προσέφερε έκπτωση 1% ο ο υποψήφιος ανάδοχος με την επωνυμία INTERLAND TRAVEL (Βλ. υποσημείωση) 19 HELLENIC SUN TRAVEL ΜΟΝ.ΕΠΕ 3% Για το δρομολόγιο 19 προσέφερε έκπτωση 1% ο ο υποψήφιος ανάδοχος με την επωνυμία INTERLAND TRAVEL (Βλ. υποσημείωση) 20 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3% 21 ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 7% ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 24 Γ.ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Α.Τ.Τ.Κ.Ε 1% 25 KASTANIS TRAVEL 4% 26 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι ΥΙΟΙ 2% Η επιτροπή προτείνει να ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΕΠΕ και γίνει διαπραγμάτευση ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ προσφέρουν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης μεταξύ των 2 υποψηφίων αναδόχων- Η προσφορά του Σαρρή Παρασκευά ισχύει για 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του 27 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι ΥΙΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΕΠΕ και ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ προσφέρουν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 28 ΥΙΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΕΠΕ 2% 29 ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3% 31 ΚΟΥΤΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17% 33 ΠΑΛΑΙΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0% 34 ΚΑΛΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 8% 36 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ προσφέρουν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης διαγωνισμού 2% Η επιτροπή προτείνει να γίνει διαπραγμάτευση μεταξύ των 2 υποψηφίων αναδόχων- Η προσφορά του Σαρρή Παρασκευά ισχύει για 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού 16% 37 ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 6% ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 38 ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 21% ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 39 ΚΑΛΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜ.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 8% Η επιτροπή προτείνει να γίνει διαπραγμάτευση μεταξύ των 2 υποψηφίων αναδόχων Σελίδα 5 από 29

6 Για τα δρομολόγια 3,9,11,13,14,15,16, 22, 23, 30, 32, 35, και 40 της προκήρυξης με ΑΔΑ ΒΜΠ97Λ7-ΣΓΔ δεν υπήρχε κανένας υποψήφιος ανάδοχος. Υποσημείωση : O υποψήφιος ανάδοχος Ιnterland Travel έχει καταθέσει μια οικονομική προσφορά με τα ποσοστά έκπτωσης που αναγράφονται στον πίνακα 3, για τα δρομολόγια 5 και 7, δηλώνοντας ότι θα χρησιμοποιήσει ένα όχημα και για τα 2 δρομολόγια, αντί για δύο όπως ορίζει η διακήρυξη. Επίσης έχει καταθέσει άλλη μία οικονομική προσφορά για τα ποσοστά έκπτωσης που αναγράφονται στον πίνακα 3, για τα δρομολόγια 18 και 19 δηλώνοντας ότι θα χρησιμοποιήσει ένα όχημα και για τα 2 δρομολόγια αντί για δύο όπως ορίζει η διακήρυξη. Ορίζεται δε ότι και οι δύο οικονομικές προσφορές, ισχύουν μόνο για το σύνολο των δρομολογίων, δηλαδή (5 και 7) και (18 και 19) και όχι μεμονωμένα για τα 4 δρομολόγια. Λόγω του ότι υπάρχει υποψήφιος ανάδοχος που έχει δώσει μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για το δρομολόγιο 19, η οικονομική προσφορά της Interland Travel για τα δρομολόγια 18 και 19 δεν προκρίνεται. Η γνωμοδοτική επιτροπή θέτει στην κρίση της Οικονομικής Επιτροπής, την συμμετοχή ή μη της οικονομικής προσφοράς της Interland Travel για το σύνολο των δρομολογίων 5 και 7, λαμβάνοντας υπόψη ότι και για τα 2 δρομολόγια υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι ανάδοχοι που πληρούν ορθότερα τους όρους της προκήρυξης. Επιτροπή Πρόχειρων διαγωνισμών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής ΠΡAKTIKO No 40 Στην Αθήνα σήμερα 17 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα π.μ., συνήλθε στο κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής σε συνεδρίαση η συγκροτηθείσα με την υπ αριθμ. 187/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για τις Προμήθειες Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., με σκοπό την αποσφράγιση και τον έλεγχο των φακέλων προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια της υπ αριθμ. οικ / Διακήρυξης του ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΩΣ , ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,49 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: ,90 ΤΕΛΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,39 Στη Συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω: 1. Παπαδόπουλος Δημήτριος, υπάλληλος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Α.Α. του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, ως Πρόεδρος 2. Λάμπου Αναστασία υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.Α.Α του κλάδου Τ.Ε τεχνολόγων τροφίμων, ως τακτικό μέλος 3. Παπάζογλου Ευφροσύνη, υπάλληλος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Α.Α του κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ως αναπληρωματικό μέλος παρέστη ως Γραμματέας της Επιτροπής ο υπάλληλος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Α.Α., του κλάδου ΠΕ Ιατρών, Πρέντας Νικολάε-Ντίνου. Διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του εξής θέματος: ΘΕΜΑ: «Έλεγχος οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια του ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΩΣ , ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» Κατά τη συνεδρίαση, η Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών της το αριθ. πρωτ. οικ. οικ / έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο αναφέρεται στην διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής έως ανά Περιφερειακή Ενότητα, στις ημέρα Τρίτη. Σελίδα 6 από 29

7 Στην Πρόεδρο της επιτροπής παραδόθηκε από το πρωτόκολλο του τμήματος προμηθειών της Περιφέρειας Αττικής ο φάκελος προσφοράς του: ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ενώπιον της Επιτροπής, υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα οι φάκελοι προσφορών των παρακάτω συμμετεχόντων: 1. TSOKAS BUS SERVICES. NIK & ΕΥΑΓ. ΤΣΟΚΑΣ Ε.Π.Ε (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) 2. ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 3. ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 4. FREE TRAVEL. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) 5. ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε 6. INTERLAND TRAVEL. ΙΑΚΩΒΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε. (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) 7. VALILI TRAVEL ΒΑΛΗΛΗ TRAVEL Ε.Π.Ε. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 8. ΒΑΛΗΛΗ Α.Ε. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 9. ΚΙΣΛΙΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ 10. ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΙΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) 11. TSOKAS. Γ. ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ) Κατά τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 3 της Διακήρυξης παρευρίσκονταν στην συνεδρίαση οι νόμιμοι εκπρόσωποι των συμμετεχουσών εταιρειών. Με την σύμφωνη γνώμη των παρευρισκομένων εκκίνησε η διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων με τις προσφορές. Κατά τον έλεγχο των φακέλων κρίθηκαν αποδεκτές για να προχωρήσουν στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών οι παρακάτω συμμετοχές: ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ TSOKAS BUS SERVICES. NIK & ΕΥΑΓ. ΤΣΟΚΑΣ Ε.Π.Ε (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ FREE TRAVEL. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε INTERLAND TRAVEL. ΙΑΚΩΒΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε. (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) VALILI TRAVEL ΒΑΛΗΛΗ TRAVEL Ε.Π.Ε. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΒΑΛΗΛΗ Α.Ε. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΚΙΣΛΙΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΙΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) TSOKAS. Γ. ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ) Όπως προκύπτει από τη σύγκριση των επιμέρους προσφορών των εταιρειών που παρατίθενται στον παραπάνω πίνακα η επιτροπή Γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της κατακύρωσης, στις μειοδότριες εταιρίες των παρακάτω δρομολογίων για την κάθε μια αντιστοίχως: Ακυρώνονται οι προσφορές της Εταιρείας INTERLAND TRAVEL. ΙΑΚΩΒΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε. (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ), για τα δρομολόγια 1,2 και 39,40 σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 της διακήρυξης 1) ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΜΕ ΦΠΑ Σελίδα 7 από 29

8 1 0% 70,00 7,700, ,00 2 0% 70,00 7,700, ,00 3 0% 70,00 7,700, ,00 2) ΒΑΛΗΛΗ Α.Ε. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΜΕ ΦΠΑ 8 0% 115, , , % 104, , , % 100, , , % 100, , , % 100, , , % 140, , , % 130, , , % 100, , , % 40, , ,80 3) TSOKAS BUS SERVICES. NIK & ΕΥΑΓ. ΤΣΟΚΑΣ Ε.Π.Ε (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΜΕ ΦΠΑ 16 2% 127, , ,82 4) ΚΙΣΛΙΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΜΕ ΦΠΑ 27 5% 62, , , % 55, , ,30 5) VALILI TRAVEL ΒΑΛΗΛΗ TRAVEL Ε.Π.Ε. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΜΕ ΦΠΑ 35 0% 100, , , % 104, , ,20 39* 0% 100, , ,00 * Για το δρομολόγιο 39 υπάρχει ισόποση προσφορά με την εταιρεία Αργύριος Μίχος και Σια ΕΠΕ 6) ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΜΕ ΦΠΑ Σελίδα 8 από 29

9 ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 42 9% 57, , ,12 7) ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΙΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΜΕ ΦΠΑ 39* 0% 100, , ,00 * Για το δρομολόγιο 39 υπάρχει ισόποση προσφορά με την εταιρεία VALILI TRAVEL ΒΑΛΗΛΗ TRAVEL Ε.Π.Ε 8) TSOKAS. Γ. ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΜΕ ΦΠΑ 41** 5% 142, , , % 147, , , % 147, , ,97 ** Για το δρομολόγιο 41 υπάρχει ισόποση προσφορά με την εταιρεία INTERLAND TRAVEL 9) ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΜΕ ΦΠΑ 47 0% 70, , , % 114, , , % 84, , , % 163, , , % 125, , , % 88, , , % 88, , , % 104, , ,20 10) INTERLAND TRAVEL. ΙΑΚΩΒΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε. (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΜΕ ΦΠΑ % , ,40 41** 5% , , % 75, , ,36 ** Για το δρομολόγιο 41 υπάρχει ισόποση προσφορά με την εταιρεία TSOKAS. Γ. ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. Σελίδα 9 από 29

10 Για τα παρακάτω δρομολόγια δεν υπήρξε προσφορά από καμιά εκ των δώδεκα εταιρειών: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 36, 37, 38, 43, 45, 46, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91 Επιτροπή Πρόχειρων Διαγωνισμών Π.Ε. Δυτικής Αττικής ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 108/ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Στην Αθήνα, στις 09 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 πρωινή, στη διεύθυνση Λεωφόρος Συγγρού 80 88, 4 ος όροφος, στην Αθήνα, συνεδρίασε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 245/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν, νόμιμα κλητευθέντες, οι κάτωθι: 1. Ο κ. Κωνσταντίνος Λάσκος, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, 2. Η κ. Κωνσταντίνα Μελέτη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ως τακτικό μέλος της Επιτροπής, 3. Η κ. Παρασκευή Στίγκα, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ως τακτικό μέλος αυτής. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτέλεσε η κ. Μαρία Μαρούγκα, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διαπιστώθηκε και ανακοινώθηκε στο σώμα η νόμιμη απαρτία, παρόντων και των τριών (3) μελών αυτής. Θέμα ημερήσιας διάταξης ήταν η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την υπηρεσία μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής ως τις , δυνάμει την υπ αριθμ. οικ / (ΑΔΑ: ΒΜΡ97Λ7-ΣΓΔ) Διακήρυξης. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός διενεργείται τηρουμένων των διατάξεων των Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19/τεύχος Α / ) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/τεύχος Α / ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/τεύχος Α / ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τεύχος Α / ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τεύχος Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». Άρχισε η συνεδρίαση και διαπιστώθηκε η κατάθεση δώδεκα (12) Προσφορών από τις κάτωθι εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες κρίθηκαν εμπρόθεσμες και είναι οι ακόλουθες: 1. Η ατομική επιχείρηση «ΜΟΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ», η οποία κατέθεσε την προσφορά της ενώπιον της Επιτροπής και έλαβε αύξων αριθμό φακέλου (1), 2. Η εταιρεία «Κ. ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία κατέθεσε την προσφορά της ενώπιον της Επιτροπής και έλαβε αύξων αριθμό φακέλου (2), 3. Η εταιρεία «ΥΙΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ Ε.Π.Ε», η οποία κατέθεσε την προσφορά της ενώπιον της Επιτροπής και έλαβε αύξων αριθμό φακέλου (3), 4. Η εταιρεία «Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.», η οποία κατέθεσε την προσφορά της ενώπιον της Επιτροπής και έλαβε αύξων αριθμό φακέλου (4), 5. Η εταιρεία «ΥΙΟΙ Κ. ΤΣΙΓΚΟΥ Ο.Ε.», η οποία κατέθεσε την προσφορά στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου / και αύξων αριθμό φακέλου (5), 6. Η εταιρεία ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.», η οποία κατέθεσε την προσφορά της ενώπιον της Επιτροπής και έλαβε αύξων αριθμό φακέλου (6), 7. Η ατομική επιχείρηση «ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ», η οποία κατέθεσε την προσφορά της ενώπιον της Επιτροπής και έλαβε αύξων αριθμό φακέλου (7), Σελίδα 10 από 29

11 8. Η εταιρεία «ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε.», η οποία κατέθεσε την προσφορά της ενώπιον της Επιτροπής και έλαβε αύξων αριθμό φακέλου (8), 9. Η εταιρεία «Α. ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία κατέθεσε την προσφορά της ενώπιον της Επιτροπής και έλαβε αύξων αριθμό φακέλου (9), 10. Η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΚΤΕΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία κατέθεσε την προσφορά της ενώπιον της Επιτροπής και έλαβε αύξων αριθμό φακέλου (10), 11. Η εταιρεία «Γ. ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία κατέθεσε την προσφορά της ενώπιον της Επιτροπής και έλαβε αύξων αριθμό φακέλου (11), 12. Η ατομική επιχείρηση «ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΣΙΣ ΣΠΥΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ», η οποία κατέθεσε την προσφορά της ενώπιον της Επιτροπής και έλαβε αύξων αριθμό φακέλου (12). Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των Προσφορών και στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. οικ / (ΑΔΑ: ΒΜΡ97Λ7-ΣΓΔ) Διακήρυξη του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής ως εξής: 1. Η ατομική επιχείρηση «ΜΟΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» κρίθηκε ότι κατέθεσε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως αποδεκτή. 2. Η εταιρεία «Κ. ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» κρίθηκε ότι κατέθεσε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως αποδεκτή. 3. Η εταιρεία «ΥΙΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ Ε.Π.Ε» κρίθηκε ότι κατέθεσε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως αποδεκτή. 4. Η εταιρεία «Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» κρίθηκε ότι κατέθεσε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως αποδεκτή. 5. Η εταιρεία «ΥΙΟΙ Κ. ΤΣΙΓΚΟΥ Ο.Ε.» κρίθηκε ότι κατέθεσε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως αποδεκτή. 6. Η εταιρεία ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» κρίθηκε ότι κατέθεσε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως αποδεκτή. 7. Η ατομική επιχείρηση «ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ» κρίθηκε ότι κατέθεσε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως αποδεκτή. 8. Η εταιρεία «ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε.» κρίθηκε ότι κατέθεσε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως αποδεκτή. 9. Η εταιρεία «Α. ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» κρίθηκε ότι κατέθεσε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως αποδεκτή. 10. Η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΚΤΕΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» κρίθηκε ότι κατέθεσε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως αποδεκτή. 11. Η εταιρεία «Γ. ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» διαπιστώθηκε ότι δεν έχει καταθέσει αντίγραφα των δικαιολογητικών εις διπλούν, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1, παράγραφος 1 της υπ αριθμ. οικ / (ΑΔΑ: ΒΜΡ97Λ7-ΣΓΔ) Διακήρυξης. Επίσης δεν έχει αναγραφεί ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου στις Υπεύθυνες Δηλώσεις, όπου αυτό ζητείται, καθώς και ο αριθμός του δρομολογίου στην Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος Γ της σελίδας 23 της σχετικής Διακήρυξης. Η Επιτροπή, με δεδομένες τις συγκεκριμένες παρατηρήσεις έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως αποδεκτή. 12. Η ατομική επιχείρηση «ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΣΙΣ ΣΠΥΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ», κρίθηκε ότι κατέθεσε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως αποδεκτή. Συνεπώς ως αποδεκτές Προσφορές, σύμφωνα με τους όρους της υπ αριθμ. οικ / (ΑΔΑ: ΒΜΡ97Λ7-ΣΓΔ) Διακήρυξης του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, κρίθηκαν το σύνολο των συμμετεχόντων εταιρειών και ατομικών επιχειρήσεων. Ακολούθως η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των ανωτέρω συμμετεχόντων εταιρειών και ατομικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 και τα Παραρτήματα Δ και Ε αντίστοιχα της σχετικής Διακήρυξης: Σελίδα 11 από 29

12 Δρομολόγιο Εταιρεία ή Επιχείρηση Ποσοστό έκπτωσης επί του Προϋπολογισμού Συνολικό κόστος για 110 ημέρες ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» 1% 8.712,00 «ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε.» + 20 % -- ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» 1% ,00 «ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε.» + 20% _ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» 1% 8.929,80 «ΥΙΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ Ε.Π.Ε» 7% ,00 «ΥΙΟΙ Κ. ΤΣΙΓΚΟΥ Ο.Ε.» 10% ,00 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» 1% ,00 «Κ. ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 6% ,20 «ΥΙΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ Ε.Π.Ε» 1% ,20 «ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε.» 1% ,00 «ΑΦΟΙ ΚΤΕΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 10% 9.702,00 «Γ. ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 1% ,00 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» 1% ,00 «Α. ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 5% ,00 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» 1% 8.712,00 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» 1% ,00 «Α. ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 5% ,00 «ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΣΙΣ ΣΠΥΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ» 4% ,00 11 «Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» 0% ,00 12 Σελίδα 12 από 29

13 13 14 «ΜΟΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» 0% 4.400,00 «ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ» 30% 3.080,00 15 Κατόπιν όλων των ανωτέρω η Επιτροπή γνωμοδότησε υπέρ της κατακύρωσης των δρομολογίων, σύμφωνα με τον προσαρτημένο Πίνακα, ως εξής: Δρομολόγιο Εταιρεία ή Επιχείρηση Ποσοστό έκπτωσης επί του Προϋπολογισμού Συνολικό κόστος για 110 ημέρες 1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» 1% 8.712,00 2 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» 1% ,00 3 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» 1% 8.929,80 4 «ΥΙΟΙ Κ. ΤΣΙΓΚΟΥ Ο.Ε.» 10% ,00 5 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» 1% ,00 6 «ΑΦΟΙ ΚΤΕΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 10% 9.702,00 7 «Α. ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 5% ,00 8 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» 1% 8.712,00 9 «Α. ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 5% ,00 «ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ 10 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΣΙΣ ΣΠΥΡΟΣ Π. 4% ,00 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ» 11 «Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» 0% , «ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ» 30% 3.080,00 Το παρόν Πρακτικό, συνοδευόμενο από τις αντίστοιχες Προσφορές, διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, δια του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση αυτών και στις περεταίρω αρμοδίως ενέργειές της. Σελίδα 13 από 29

14 Επιτροπή Πρόχειρων Διαγωνισμών Π.Ε. Πειραιά ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 ( ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΩΣ ) Στην Αθήνα σήμερα στις , ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ., συνήλθε έπειτα από πρόσκληση του προέδρου σε συνεδρίαση η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας - Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Πρόχειρων Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αρ. 370/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕ77Λ7-Ο7Ι) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι εξής: 1. Αυγερίδης Μάριος, πρόεδρος 2. Αποστόλου Ελένη, γραμματέας 3. Ματσούρης Στέργιος, μέλος Η Επιτροπή συνεδρίασε σε απαρτία στα γραφεία της Δ/νσης Οκονομικών της Περιφέρειας Αττικής (Λ.Συγγρού 80-88, Αθήνα, 3ος όροφος), για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με την αρ. πρωτ. οικ / Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού από τη Δ/νση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής για την «υπηρεσία μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής έως ανά Περ.Ενότητα ,49 ευρώ, με δικαίωμα προαίρεσης ,90 ευρώ, τελικό γενικό σύνολο ,39 ευρώ (ΑΔΑ ΒΜΡ97Λ7-ΣΓΔ). Ενώπιον της Επιτροπής κατατέθηκαν επτά (7) φάκελοι προσφορών από τους παρακάτω συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. 1. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΕΣΤΩΡ & ΣΙΑ Ο.Ε. 2. ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 3. ΚΤΕΝΑS TRAVEL 4. HELLENIC SUN TRAVEL ΜΟΝ. ΕΠΕ 5. KASTANIS TRAVEL 6. ALEXIS TOURS 7. INTERLAND TRAVEL Στη συνέχεια ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση παρέστησαν εκπρόσωποι των εταιριών. Αρχικά η Επιτροπή αποσφράγισε δημόσια όλους τους φακέλους. Μονογράφτηκαν οι φάκελοι και όλα τα δικαιολογητικά ανά σελίδα / φύλλο και. έγινε έλεγχος όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με το αρθ.1 παρ.3, παράρτημα Α της Προκήρυξης. Έπειτα, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης, διαπιστώθηκε ότι στον φάκελο της προσφοράς ALEXIS TOURS δεν έγραφε οικονομική προσφορά. Κατόπιν κοινής συμφωνίας η επιτροπή άνοιξε τον φάκελο και διαπίστωσε ότι όντως περιείχε οικονομική προσφορά. Η Επιτροπή προέβη στο άνοιγμα των φακέλων οικονομικών προσφορών και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : Σελίδα 14 από 29

15 ΔΡΟΜ ΟΛΟΓ ΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( ) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ ΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (Ευρω) 1 INTERLAND TRAVEL Αντιπροσφορά που δεν γίνεται αποδεκτή 1 ALEXIS TOURS 130,00 1 % 128,70 1 KASTANIS TRAVEL 130,00 1% 128,70 1 ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 130,00 0% 158,00 2 INTERLAND TRAVEL Αντιπροσφορά που δεν γίνεται αποδεκτή 2 ALEXIS TOURS 130,00 1 % 128,70 2 ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε 130,00 0 % 158,00 3 ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε 80,00 1 % 79,20 3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΕΣΤΩΡ & 80,00 0 % 130,00 ΣΙΑ Ο.Ε. 4 ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε 65,00 0 % 79,00 4 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΕΣΤΩΡ & 65,00 0 % 130,00 ΣΙΑ Ο.Ε 5 INTERLAND TRAVEL 35,00 1 % 34,50 5 KTENAS TRAVE 35,00 0 % 35,00 5 ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε 35,00 0 % 40,00 5 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΕΣΤΩΡ & ΣΙΑ Ο.Ε 35,00 0 % 65,00 7 HELLENIC SUN TRAVEL ΜΟΝ. ΕΠΕ 120,00 1 % 118,80 Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4274/2014(φεκ 147 Α ) και την εγκύκλιο αρ.41(αρ.πρ.29261/ ) του Υπ.Εσωτερικών, γνωμοδοτεί ομόφωνα ως εξής: Για το δρομολόγιο με αριθμό 1 η Επιτροπή γνωμοδοτεί ότι υπάρχουν ισότιμες προσφορές μεταξύ των γραφείων ALEXIS TOURS και KASTANIS TRAVEL με ίδιο ποσοστό έκπτωσης 1%, ήτοι 128,70 ευρώ. Για το δρομολόγιο με αριθμό 2 η Επιτροπή γνωμοδοτεί ότι ο μειοδότης είναι ο ALEXIS TOURS με ποσοστό έκπτωσης 1%, ήτοι 128,70 ευρώ. Για το δρομολόγιο με αριθμό 3 η Επιτροπή γνωμοδοτεί ότι ο μειοδότης είναι ο ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε με ποσοστό έκπτωσης 1%, ήτοι 79,20 ευρώ. Για το δρομολόγιο με αριθμό 4 επειδή και οι δύο προσφορές υπερβαίνουν το αρχικό ημερήσιο κόστος δεν γίνονται αποδεκτές. Για το δρομολόγιο με αριθμό 5 η επιτροπή γνωμοδοτεί ότι ο μειοδότης είναι η εταιρεία INTERLAND TRAVEL με ποσοστό έκπτωσης 1%, ήτοι 34,50 ευρώ. Για τα δρομολόγια υπ αριθ.7 λόγω του ότι υπάρχει ένας μόνο συμμετέχων, κατακυρώνεται στην εταιρεία HELLENIC SUN TRAVEL ΜΟΝ. ΕΠΕ με ποσοστό έκπτωσης 1%, ήτοι 118,80 ευρώ Για τα δρομολόγια υπ αριθ.6,8,9,10,11, 12 δεν υπάρχει ενδιαφέρον από κανέναν συμμετέχοντα. Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα εκ των οποίων τα τρία παραδόθηκαν στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Περιφέρειας Αττικής και το ένα έμεινε στο αρχείο της Επιτροπής. Σελίδα 15 από 29

16 Επιτροπή Πρόχειρων Διαγωνισμών Π.Ε. Νήσων ΠΡΑΚΤΙΚΟ Στην Αθήνα, στις , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, τα κάτωθι αναφερόμενα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π. Ε. Νήσων, η οποία συγκροτήθηκε με την 235/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, που αποτελείται από τους: 1. Μελισσουργού Αφροδίτη, η οποία παρέστη 2. Καυγά Νικολέτα, η οποία παρέστη 3. Κουκούλης Νεκτάριος, ο οποίος παρέστη συνεδρίασαν στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών της Περιφέρεια Αττικής (Συγγρόυ 80-88, Αθήνα, 3 ος όροφος), για τον «Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Υπηρεσία Μεταφοράς Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής έως , ανά Περιφερειακή Ενότητα», σύμφωνα με την υπ αριθμ / Προκήρυξη. Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού την και ώρα 10:00πμ, σύμφωνα με την ως άνω προκήρυξη, παρελήφθησαν είκοσι ένας (21) σφραγισμένες έγγραφες προσφορές στην επιτροπή ως εξής: 1. ΚΤΕΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2. INTERLAND TRAVEL (ΙΑΚΩΒΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε.) 3. ΜΠΕΓΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 5. ΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6. ΠΑΠΑΔΑ ΜΑΡΙΑ 7. ΠΑΝΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 8. ΑΦΟΙ Μ & Ι ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 9. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΥΜΦΟΡΦΙΑ 10. ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΒΙΕΝΝΑ 11. NIKITOPOULOS TRAVEL 12. ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13. ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14. ΜΟΥΣΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 15. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 16. ΔΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 17. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΜΗΝΑΣ 18. ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 19. ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20. ΔΕΒΕΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 21. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Στη συνέχεια μετά την λήξη του χρόνου υποβολής των προσφορών, η Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών.κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των προσφορών παρέστη ο κος ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας INTERLAND TRAVEL (ΙΑΚΩΒΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε.). Πρώτος αποσφραγίστηκε ο φάκελος της προσφοράς του ΚΤΕΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ που αφορούσε τα δρομολόγια Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» της Προκήρυξης, προέκυψε ότι προσκομίσθηκαν τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στην Προκήρυξη και ήταν σύμφωνα με αυτήν. Μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, αποσφραγίστηκε ο φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», όπου διαπιστώθηκε ότι οι τιμές που προσφέρουν είναι πιο υψηλές απ αυτές της προκήρυξης. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 2. Δεύτερος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του INTERLAND TRAVEL (ΙΑΚΩΒΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε.) που αφορούσε τα δρομολόγια Σελίδα 16 από 29

17 Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» της Προκήρυξης, προέκυψε ότι προσκομίσθηκαν τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στην Προκήρυξη και ήταν σύμφωνα με αυτήν. Κατά τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό της έκπτωσης ήταν ΔΥΟ (2)% για τα δρομολόγια Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ ποσοστού έκπτωσης και προσφερόμενου συνολικού κόστους για τα δρομολόγια ως εξής: Για το δρομολόγιο 12 προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 2% και η προσφερόμενη τιμή ημερησίου κόστους 254,50 αντί για 254,80 που είναι το σωστό για έκπτωση 2%.Οπότε λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή 254,50 σύμφωνα με το άρθρο 2 του παραρτήματος Α της προκήρυξης. Για το δρομολόγιο 18 προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 2% και η προσφερόμενη τιμή ημερησίου κόστους 39,00 αντί για 39,20 που είναι το σωστό για έκπτωση 2%.Οπότε λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή 39,00 σύμφωνα με το άρθρο 2 του παραρτήματος Α της προκήρυξης. Για το δρομολόγιο 19 προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 2% και η προσφερόμενη τιμή ημερησίου κόστους 40,00 αντί για 40,18 που είναι το σωστό για έκπτωση 2%.Οπότε λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή 40,00 σύμφωνα με το άρθρο 2 του παραρτήματος Α της προκήρυξης. Για το δρομολόγιο 32 προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 2% και η προσφερόμενη τιμή ημερησίου κόστους 36,00 αντί για 36,26 που είναι το σωστό για έκπτωση 2%.Οπότε λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή 36,00 σύμφωνα με το άρθρο 2 του παραρτήματος Α της προκήρυξης. Για τα δρομολόγια 11 & 20 υπήρχε αντιστοίχιση ποσοστού έκπτωσης και προσφερόμενης τιμής ημερησίου κόστους. Για τα δρομολόγια προσφέρεται ένα (1) λεωφορείο αντί για τέσσερα (4) που απαιτεί η προκήρυξη. Ο ενδιαφερόμενος, στην οικονομική προσφορά που κατέθεσε αναφέρει τις παρακάτω σημειώσεις: «Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΕΝΑ Δ.Χ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΞΗΠΗΡΕΤΕΙ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΟΜΑΛΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ- ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ. Η ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ.» Επίσης η προσφερόμενη τιμή για τα δρομολόγια είναι αυξημένη κατά είκοσι (20%) αυτής της προκήρυξης. Σύμφωνα με τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος ήταν παρών, η προσαύξηση του 20%, κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 της προκήρυξης «Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης έως 20% του προϋπολογισμού υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1449 Β / )». Η Επιτροπή προτείνει να γίνει δεκτή η προσφορά εν μέρει και όσον αφορά στα δρομολόγια με τις τιμές που αναφέρονται παραπάνω για τα δρομολόγια που υπήρχε αναντιστοιχία και να απορριφθεί η προσφορά για τα δρομολόγια Τρίτος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του ΜΠΕΓΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που αφορούσε το δρομολόγιο 44. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι δεν προσκομίσθηκε η Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 3.1 του άρθρου 1 του παραρτήματος Α της προκήρυξης καθώς επίσης δεν κατέθεσε τα δικαιολογητικά εις διπλούν. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς. Τέταρτος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος του ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ που αφορούσε το δρομολόγιο 97. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» της Προκήρυξης, προέκυψε ότι δεν προσκομίσθηκε φωτοαντίγραφο επαγγελματικής άδειας οδήγησης σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 του άρθρου 1 του παραρτήματος Α της προκήρυξης. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς. Πέμπτος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του ΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ που αφορούσε το δρομολόγιο 99. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι προσκομίσθηκαν τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στην Προκήρυξη και ήταν σύμφωνα με αυτήν. Σελίδα 17 από 29

18 Μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, αποσφραγίστηκε ο φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», όπου διαπιστώθηκε ότι η προσφερόμενη τιμή έκπτωσης είναι (πέντε) 5%. Η επιτροπή ομόφωνα προτείνει να γίνει δεκτή η προσφορά. Έκτος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς της ΠΑΠΑΔΑ ΜΑΡΙΑ που αφορούσε το δρομολόγιο 43. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι δεν προσκομίσθηκε η Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 3.1 του άρθρου 1 του παραρτήματος Α της προκήρυξης. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς. Έβδομος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του ΠΑΝΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ που αφορούσε τα δρομολόγια Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1, προέκυψε ότι διατίθεται ένα (1) λεωφορείο για όλα τα προσφερόμενα δρομολόγια αντί για 4 λεωφορεία που απαιτούνται από την προκήρυξη. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς Όγδοος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς της ΑΦΟΙ Μ & Ι ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. που αφορούσε τα δρομολόγια 11 και 12. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι προσκομίσθηκαν τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στην Προκήρυξη και ήταν σύμφωνα με αυτήν. Μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, αποσφραγίστηκε ο φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», όπου διαπιστώθηκε ότι η προσφερόμενη τιμή έκπτωσης είναι (δύο) 2%. Η επιτροπή ομόφωνα προτείνει να γίνει δεκτή η προσφορά. Ένατος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς της ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ που αφορούσε τα δρομολόγια 86, 87, 88. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι δεν κατέθεσε την Ειδική Άδεια Οχήματος Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και ότι διαθέτει ένα όχημα για την εκτέλεση και των τριών (3) δρομολογίων. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς. Δέκατος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς της ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑΣ ΒΙΕΝΝΑΣ που αφορούσε τα δρομολόγια 70, 71, 84, 85. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι διαθέτει ένα όχημα για την εκτέλεση και των τεσσάρων (4) δρομολογίων. Η επιτροπή ομόφωνα προτείνει να απορριφθεί η προσφορά Ενδέκατος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς της NIKITOPOULOS TRAVEL (ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ) που αφορούσε τα δρομολόγια 39, 40, 46. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι διαθέτει ένα όχημα λεωφορείο για την εκτέλεση και των τριών (3) δρομολογίων ενώ η προκήρυξη απαιτεί για το δρομολόγιο 39 ένα μικρό λεωφορείο, για το δρομολόγιο 40 ένα λεωφορείο και για το δρομολόγιο 46 ένα λεωφορείο. Η επιτροπή ομόφωνα προτείνει να απορριφθεί η προσφορά Δωδέκατος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που αφορούσε τα δρομολόγια 84, 85 και 87. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι δεν προσκομίσθηκε η Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 3.1 του άρθρου 1 του παραρτήματος Α της προκήρυξης καθώς επίσης δεν κατέθεσε τα δικαιολογητικά εις διπλούν. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς. Δέκατος τρίτος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του ΜΟΥΣΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που αφορούσε τα δρομολόγια 39, 70, 71, 81, 82, 83. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι δεν προσκομίσθηκε η Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 3.1 του άρθρου 1 του παραρτήματος Α της προκήρυξης καθώς επίσης δεν κατέθεσε τα δικαιολογητικά εις διπλούν. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς. Δέκατος τέταρτος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς της ΜΟΥΣΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ που αφορούσε τα δρομολόγια 56, 57, 60, 73. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι δεν προσκομίσθηκε η Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 3.1 του άρθρου 1 του παραρτήματος Α Σελίδα 18 από 29

19 της προκήρυξης καθώς επίσης δεν κατέθεσε τα δικαιολογητικά εις διπλούν. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς. Δέκατος πέμπτος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ που αφορούσε τα δρομολόγια 86 και 88. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι δεν προσκομίσθηκε η Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 3.1 του άρθρου 1 του παραρτήματος Α της προκήρυξης καθώς επίσης δεν κατέθεσε τα δικαιολογητικά εις διπλούν. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς. Δέκατος έκτος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς της ΔΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ που αφορούσε τα δρομολόγια 60, 63, 64, 65, 66, 80. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι δεν προσκομίσθηκε η Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 3.1 του άρθρου 1 του παραρτήματος Α της προκήρυξης καθώς επίσης δεν κατέθεσε τα δικαιολογητικά εις διπλούν. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς. Δέκατος έβδομος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του ΜΠΟΥΤΣΗ ΜΗΝΑ που αφορούσε τα δρομολόγια 58, 67, 68, 69, 72, 74, 75 και 76. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι δεν προσκομίσθηκε η Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 3.1 του άρθρου 1 του παραρτήματος Α της προκήρυξης καθώς επίσης δεν κατέθεσε τα δικαιολογητικά εις διπλούν. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς. Δέκατος όγδοος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του ΠΑΡΟΥΣΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ που αφορούσε τα δρομολόγια 54, 55, 59, 62, 77, 78, 79. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι δεν προσκομίσθηκε η Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 3.1 του άρθρου 1 του παραρτήματος Α της προκήρυξης καθώς επίσης δεν κατέθεσε τα δικαιολογητικά εις διπλούν. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς. Δέκατος έννατος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του ΤΑΜΠΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που αφορούσε το δρομολόγιο 5. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι προσκομίσθηκαν τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στην Προκήρυξη και ήταν σύμφωνα με αυτήν. Μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, αποσφραγίστηκε ο φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», όπου διαπιστώθηκε ότι η προσφερόμενη τιμή έκπτωσης είναι (μηδέν) 0%. Η επιτροπή ομόφωνα προτείνει να γίνει δεκτή η προσφορά. Εικοστός αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του ΔΕΒΕΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ που αφορούσε το δρομολόγιο 33. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι προσκομίσθηκαν τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στην Προκήρυξη και ήταν σύμφωνα με αυτήν. Μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, αποσφραγίστηκε ο φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», όπου διαπιστώθηκε ότι η προσφερόμενη τιμή έκπτωσης είναι (μηδέν) 0%. Η επιτροπή ομόφωνα προτείνει να γίνει δεκτή η προσφορά. Εικοστός πρώτος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που αφορούσε τα δρομολόγια 34 και 35. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι διαθέτει ένα όχημα ταξί για την εκτέλεση και των δύο (2) δρομολογίων ενώ η προκήρυξη απαιτεί δύο οχήματα ταξί. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς. Για το δρομολόγιο 12 η εταιρεία INTERLAND TRAVEL (ΙΑΚΩΒΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε.) μειοδότησε με προσφερόμενη τιμή για κάθε δρομολόγιο 254,50 σε σύγκριση με την εταιρεία ΑΦΟΙ Μ & Ι ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε που πρόσφερε τιμή 254,80 ανά δρομολόγιο. Για το δρομολόγιο 11 έχουν κατατεθεί ισότιμες προσφορές από τις εταιρείες INTERLAND TRAVEL (ΙΑΚΩΒΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε.) και ΑΦΟΙ Μ & Ι ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε και η επιτροπή προτείνει να κληθούν σε διαπραγμάτευση τιμής ενώπιων της οικονομικής επιτροπής. Σελίδα 19 από 29

20 Το παρόν συντάχθηκε σε τρία πρωτότυπα, τα οποία παραδόθηκαν στην Δ/νση Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών για τις ενδεδειγμένες ενέργειες. 20. Το με αρ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας όπου αναφέρεται ότι εκ παραδρομής συμπεριλήφθη το δρομολόγιο 39 στη Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών, στη κατάσταση των αδιάθετων δρομολογίων που θα υπάρχουν στον διαγωνισμό της καθώς και για το δρομολόγιο 22 της ίδιας Ενότητας, το οποίο θα πρέπει να καταργηθεί. Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με: α) Την έγκριση των πρακτικών των αρμοδίων Επιτροπών Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών των Περιφερειακών Ενοτήτων, Πειραιά, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής, Νήσων, όπως αυτά ανωτέρω αναφέρονται ανωτέρω β) την εν μέρει αποδοχή του Πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών των Περιφερειακών Ενοτήτων Αθηνών και συγκεκριμένα την μη ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το δρομολόγιο με Α/Α 39, καθόσον είχε ήδη προκύψει προσωρινός μειοδότης από τον προηγούμενο πρόχειρο διαγωνισμό με αρ. πρωτ / και εκ παραδρομής συμπεριλήφθηκε στη λίστα των δρομολογίων του εν λόγω διαγωνισμού. γ) Την πρόσκληση σε διαπραγμάτευση τιμής των συμμετεχόντων που κατέθεσαν ισότιμες προσφορές ανά δρομολόγιο, ήτοι για τις παρακάτω Π.Ε. : Για την Π.Ε. Αθηνών: Δρομολόγιο 26 οι εταιρείες «ΥΙΟΙ ΣΩΤ. ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΕΠΕ» και «ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ» Δρομολόγιο 27 οι εταιρείες «ΥΙΟΙ ΣΩΤ. ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΕΠΕ» και «ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ» Δρομολόγιο 36 οι εταιρείες «ΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» και «ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» Για την Π.Ε. Πειραιά: Δρομολόγιο 1 οι εταιρείες «ALEXIS TOURS» και «KASTANIS TRAVEL» Για την Π.Ε. Νήσων: Δρομολόγιο 11 οι εταιρείες «INTERLAND ΙΑΚΩΒΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε.» και «ΑΦΟΙ Μ. & Ι. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ» Για την Π.Ε. Ανατολικής Αττικής: Δρομολόγιο 39 οι εταιρείες «ΒΑΛΗΛΗ TRAVEL ΕΠΕ» και «ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΙΧΑΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ» Δρομολόγιο 41 οι εταιρείες «Γ. ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε.» και «ΙΑΚΩΒΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΟΕ» δ) την ανάδειξη ως προσωρινών μειοδοτών του «Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής έως , ανά Περιφερειακή Ενότητα» (αρ.πρωτ. οικ / , ΑΔΑ:ΒΜΡ97Λ7-ΣΓΔ) συνολικού προϋπολογισμού ,39 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & δικαιώματος προαίρεσης έως 20, σύμφωνα με τα ανωτέρω ως εξής: Για τις Π.Ε. Αθηνών: Αριθμός Δρομολογίου Προσωρινός μειοδότης Προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης Ημερήσιο κόστος μετά την έκπτωση 1 ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2% 51,94 2 ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 14% 49,88 4 ΝΤΕΝΤΕΣ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22% 57,72 5 ΝΤΕΝΤΕΣ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1% 50,49 Σελίδα 20 από 29

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 39 η Απόφαση υπ αριθ. 1389/2015

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 42 η Απόφαση υπ αριθ. 1931/2014

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 261/2015

Απόφαση υπ αριθ. 261/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 10 η Απόφαση υπ αριθ. 261/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτής Διεθνούς Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ»

Ανοικτής Διεθνούς Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ανοικτής Διεθνούς Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την διόρθωση του Β σκέλους του αποφασιστικού

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την διόρθωση του Β σκέλους του αποφασιστικού ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την διόρθωση του Β σκέλους του αποφασιστικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 13 0 63 776 13 0 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 44 η Απόφαση υπ αριθ. 1970/2014 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 57 η Απόφαση υπ αριθ. 2196/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 30 η Απόφαση υπ αριθ. 1462/2014

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2282/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2282/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 59 η Απόφαση υπ αριθ. 2282/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 28 η Απόφαση υπ αριθ. 1356/2014

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 1 η Απόφαση υπ αριθ. 14/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 4 o Έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. για μετακίνηση υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης.

Θέμα 4 o Έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. για μετακίνηση υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 5 7 Τ.Κ.: 7 Αθήνα Τηλ.: 0 6 776 0 6 57 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 6 η Απόφαση υπ αριθ. 578/05 Στην Αθήνα, σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013 ΘΕΜΑ: 45 ο «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 971/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 971/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9- ΑΠΟΦΑΣΗ 971/ ΘΕΜΑ 40 ο Έγκριση αποτελέσματος χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς του Πρόχειρου Διαγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 43 η Απόφαση υπ αριθ. 1940/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2014 ΘΕΜΑ: 27 ο Έγκριση αποτελέσματος για την τεχνική προσφορά που αφορά το Πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερησίας Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

o εκτός ημερησίας Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. Συνεδρίαση 58 η Απόφαση υπ αριθμ. 2416/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση αποτελέσματος χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς του Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 32 η Απόφαση υπ αριθ. 1574/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΘΕΜΑ: 33 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 662/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 662/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 662/2014 ΘΕΜΑ 36 ο «Κατακύρωση αποτελεσμάτων πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 764/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 764/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-01 ΑΠΟΦΑΣΗ 76/01 ΘΕΜΑ: 6 ο Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης Μειοδότη στο πλαίσιο της διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 24/29-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 24/29-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/29-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 633-24/29-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2013 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2013 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 25/1/2013 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 14/30-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 14/30-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 14/30-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 348-14/30-05-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014 ΘΕΜΑ: 31 ο Εισήγηση Έγκρισης Μειοδότη Αναδόχου για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013 ΘΕΜΑ: 91 ο Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1002/2015 ΘΕΜΑ: 28 ο Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής στον

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 11 η Απόφαση υπ αριθ. 276/2015

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 19 η Απόφαση υπ αριθ. 717/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 197-11/31-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ν7Λ7-Σ3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ4Ν7Λ7-Σ3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 7 Τ.Κ.: 7 Αθήνα Τηλ.: 0 6 776 0 6 7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 8 η Απόφαση υπ αριθμ. /0 Στην Αθήνα, σήμερα στις 9/07/0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 963/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 963/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 963/2015 ΘΕΜΑ: 56 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ 876/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 5819 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 800-34/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012 ΘΕΜΑ: 18 ο Έγκριση αναπροσαρμογής δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 946/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 946/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 946/2012 ΘΕΜΑ: 99 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014 ΘΕΜΑ: 44 ο Διαδικασία ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /23-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /23-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /23-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2012 ΘΕΜΑ: 18 ο Αναπροσαρμογή & διορθώσεις δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 Ορθή επανάληψη ως προς το ποσό της σύμβασης για τα υπ αριθ. 9,13 δρομολόγια του πίνακα των αναδόχων της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, καθώς και για το υπ αριθ. 96 δρομολόγιο του πίνακα των απορριφθέντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 6/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 844-6/09-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΘΕΜΑ: 96 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εισήγηση επί του θέματος: «Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ907Λ7-ΧΜΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ907Λ7-ΧΜΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 48 η Απόφαση υπ αριθµ. 1916/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ /νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 12 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2013 Απόρριψη της ένστασης της εταιρείας «ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» και κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 294-16/12-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 69-71, ΤΚ 26442, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2610 465800 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ.

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 73 η Απόφαση υπ αριθ. 2607/2014

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 62 η Απόφαση υπ αριθ. 2304/2014

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 191

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 191 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 191 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 3/7/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 473-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 465-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1383/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1383/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1383/2014 ΘΕΜΑ: 45 ο Κήρυξη ανάδοχου ως έκπτωτο του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΔ7ΛΡ-ΥΝΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /31-10-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 597/2011

ΑΔΑ: 45ΒΔ7ΛΡ-ΥΝΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /31-10-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 597/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /31-10-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 597/2011 ΘΕΜΑ: 30 ο Έγκριση δαπάνης για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΕΥΤ7Λ7-8Μ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ. 117 43 Αθήνα Τηλ. 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 3 η Απόφαση υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2015 ΘΕΜΑ: 17 ο Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης Μειοδότη στο πλαίσιο της διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2012 ΘΕΜΑ: 17 ο Αναπροσαρμογή δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1103/2015 ΘΕΜΑ: 45 ο Εξέταση της υποβληθείσας ένστασης της εταιρείας, «SECURITY GROUP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΘΕΜΑ: 2 ο «A.Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης Β. Έγκριση συγκρότησης

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 21 η Απόφαση υπ αριθ. 1029/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ /νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-04-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 155 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/021-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/021-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/021-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 500-26/021-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Έγκριση για την Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) «ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 50 η Απόφαση υπ αριθ. 2032/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΘΕΜΑ: 19 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της 12-6-2013, για την ανάδειξη αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 656-25/07-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 26/11-09-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-03-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-03-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-03-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 137 ΘΕΜΑ: «Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 33/15-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 660-33/15-09-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 05/02-04-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 05/02-04-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 05/02-04-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. Συνεδρίαση 42 η Απόφαση υπ αριθμ. 1708/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2015 ΘΕΜΑ: 40 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της από

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Bούλα, 7/9/2016 Νομός Αττικής Aρ. Πρωτ. : Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία Bούλα, 7/9/2016 Νομός Αττικής Aρ. Πρωτ. : Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς τους παρόντες Ελληνική Δημοκρατία Bούλα, 7/9/2016 Νομός Αττικής Aρ. Πρωτ. : 35568 Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αρ.Πράξης : 33 Αρ. Απόφασης :321 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/19-12-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/19-12-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/19-12-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 927-30/19-12-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 598 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1661/2-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 37 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 29 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 29 η ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΘΕΜΑ: 38 ο Μη παραδεκτή και μη εξεταστέα ένσταση κατά του πρακτικού της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρακτικό του Διαγωνισμού αποσπασματικά αναφέρει τα παρακάτω:

Το Πρακτικό του Διαγωνισμού αποσπασματικά αναφέρει τα παρακάτω: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι 07-09-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. πρωτ. 9388 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 18/2015 πρακτικό συνεδρίασης Σήμερα στις 04 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ 1.-Αθανασιάδης Θεόδωρος 2.- Ηλίας Βουγιουκλής οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Αριθ.Απόφ:93/2014

ΑΠΟΝΤΕΣ 1.-Αθανασιάδης Θεόδωρος 2.- Ηλίας Βουγιουκλής οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Αριθ.Απόφ:93/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 15ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα