Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 45 η Απόφαση υπ αριθ. 1979/2014 Στην Αθήνα, σήμερα στις 22/09/2014, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00 μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 19/09/2014. Η Επιτροπή συνεδριάζει εκτάκτως, λόγω του έκτακτου χαρακτήρα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι η απόφαση για το έλεγχο νομιμότητας της υπ αρ. 330/ απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσίας μας στις 19 Σεπτεμβρίου Θέμα 5 o α) Έγκριση των Πρακτικών των αρμόδιων Επιτροπών Αξιολόγησης Προχείρων Διαγωνισμών που αφορά τον «Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την υπηρεσία μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής έως , ανά Περιφερειακή Ενότητα» (αρ. πρωτ. οικ / , ΑΔΑ:ΒΜΡ97Λ7-ΣΓΔ) συνολικού προϋπολογισμού ,39 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & δικαιώματος προαίρεσης έως 20%. β) Διαπραγμάτευση τιμής για τα δρομολόγια που δόθηκαν ισότιμες προσφορές στον παραπάνω διαγωνισμό γ) Ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του παραπάνω διαγωνισμού. Παρόντες: Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Ρένα Δούρου Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Στεργίου Ιωάννα Τζίβα Αιμιλία Μπαλάφας Γεώργιος Αθανασιάδης Παναγιώτης Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα) Αλεξίου Αθανάσιος Μοίρας Ιωάννης Κορομάντζος Βασίλειος Απόντες: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Μπαλού Αλεξάνδρα Καράμπελας Κωνσταντίνος Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Ρένα Δούρου ενημερώνει τα μέλη για την αποχώρηση του τακτικού μέλους κ. Καράμπελα και στη συνέχεια δίνει το λόγο στον κ. Κάββαλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ ,Τεύχος Α ) Σελίδα 1 από 29

2 2. Τον Ν. 2286/95 «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/95). 3. Το Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους» 4. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 74/ ). 5. To N.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α 93/ ). 6. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/A / ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 7. Το Ν. 4274/2014 «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 147/Α / ) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 49 με θέμα: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων» 8. Το π.δ. 118/07 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150/Α/ ). 9. Το π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 10. Το π.δ. 145/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/Α/ ) και την Τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/ ). 11. Την υπ αρ / ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ εγκύκλιο με ΑΔΑ: ΩΗΥΒΝ-7ΨΤ και θέμα «Μεταφορά μαθητών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4274/2014 (ΦΕΚ 147 Α ) Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις» 12. Την υπ αρ / εγκύκλιο (Αρ. 51) του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε με την υπ αρ / ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2375/ ) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1449Β / )» 13. Την υπ αρ / Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1449 Β ) με θέμα «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες». 14. Την υπ αρ / Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2561 Β ) με θέμα «Συμπλήρωση Της κοινής υπουργικής απόφασης υπ αριθμ / ». 15. Την υπ αρ / εγκύκλιο με ΑΔΑ: ΒΛΓΥΝ-ΗΣ2 και θέμα «Διευκρινίσεις επί της μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αρ.24001/ (ΦΕΚ 1449 Β ) 16. Την υπ αρ. 393/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΒΛΓ17Λ7-ΚΥΨ) με θέμα: «Έγκριση δωρεάν μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε να ενταχθούν όλοι οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημόσια Σύμβαση. 17. Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ.: 93732/ , 93733/93733/ , 93734/ , / , 93799/ , 88749/ , 93716/ , 94270/ Την με αρ. 1970/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ:ΩΚ6Μ7Λ7-ΚΟ4 με την οποία εγκρίθηκε νέος Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την μεταφορά μαθητών, με αρ.πρωτ. οικ / , ΑΔΑ:ΒΜΡ97Λ7-ΣΓΔ, συνολικού προϋπολογισμού ,39 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & δικαιώματος προαίρεσης έως 20%. 19. Τα παρακάτω πρακτικά των επιτροπών διαγωνισμών όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής: Επιτροπή πρόχειρων διαγωνισμών των Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 63 Στην Αθήνα κατά την ημερομηνία 9/09/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ συνήλθε σε συνεδρίαση η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία συγκροτήθηκε με τις υπ αριθμ. οικ.22824/ , οικ.50613/ , οικ.70934/ και οικ / Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: ο Πρόεδρος Τσιακαλάκης Εμμανουήλ και τα τακτικά μέλη Σοφία Μιχαλοπούλου και Καλλιώρα Παγώνα. Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος Συγγελάκη Ζαχαρένια. Σελίδα 2 από 29

3 Καθ ολη την διάρκεια των συνεδριάσεων, παρευρίσκονταν στην αίθουσα υποψήφιοι ανάδοχοι ή εκπρόσωποι αυτών. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή προχώρησε στην συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης. «Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την υπηρεσία μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής έως , ανά Περιφερειακή Ενότητα» με ΑΔΑ ΒΜΠ97Λ7-ΣΓΔ Κριτήριο κατακύρωσης είναι το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης (%) σε ακέραιες μονάδες ανά δρομολόγιο και κατά συνέπεια η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ καθώς η έκπτωση αυτή πρέπει να εφαρμοστεί και στο κόστος του δρομολογίου. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός διενεργείται τηρουμένων των διατάξεων των Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19/τεύχος Α / ) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/τεύχος Α / ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/τεύχος Α / ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τεύχος Α / ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τεύχος Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». Στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας κατατέθηκαν δέκα (10) προσφορές με Α/Α φακέλου από 1 έως 9 και 34 Και Ενώπιον της Επιτροπής υποβλήθηκαν είκοσι τέσσερεις (24) προσφορές με Α/Α φακέλου από 10 έως 33. Συνολικά κατατέθηκαν τριάντα τέσσερις (34) προσφορές Εφόσον αριθμήθηκαν και ταξινομήθηκαν οι φάκελοι των προσφορών, η γνωμοδοτική επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση αυτών, ώστε να ελεγχθεί η πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών. Από την ανωτέρω διαδικασία προέκυψε ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής συμφωνούν πλήρως με τους όρους της διακήρυξης είναι είκοσι εννέα ( 29 ), και είναι οι εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 A/A Επωνυμία Υπ. Αναδόχου Δρομολόγια Παρατηρήσεις Φακέλου 1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΥΜΗΤΡΙΟΣ 2 2 ΜΠΟΥΣΗΣ ΓΚΕΡΓΚΗΣ 7 4 ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 36 5 ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4, 10 6 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 7 ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 8 ΠΑΛΑΙΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΙΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΕΠΕ 26,27,28 11 ΚΩΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 13 HELLENIC SUN TRAVEL ΜΟΝ.ΕΠΕ ΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ FREETRAVEL-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12, 19, 26, 27,28 ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 17 INTERLANDTRAVEL- 5, 7, 18, 19, 25, 26, 27, 28 ΙΑΚΩΒΟΣ.ΙΩΑΝΝΗΣ.ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΟΕ 18 ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜ.ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20 Σελίδα 3 από 29

4 21 KASTANIS TRAVEL ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 2, 6, 17, 21, 36, 37, 38 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 23 METHONI TOURS-ΚΟΤΣΙΡΗΣ 8, 25 Π.ΙΩΑΝΝΗΣ- ΜΟΝ.ΕΠΕ 25 Γ.ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Α.Τ.Τ.Κ.Ε Γ.ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Α.Τ.Τ.Κ.Ε 8 27 ΚΟΥΤΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜ.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 36 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30 ΣΚΟΤΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ 4 31 ΝΤΕΝΤΕΣ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4, 5 32 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΠΕ 26, ΚΑΛΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 34 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι των οποίων η γνωμοδοτική επιτροπή θεωρεί ότι τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη και ως εκ τούτου δεν θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονομικών τους προσφορών είναι πέντε (5) και είναι οι εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 2 A/A Επωνυμία Υπ. Αναδόχου Δρομολόγια Λόγος/οι Ακυρώσεως Φακέλου 3 ΣΥΤΕΡΜΕΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣ 39 Δεν έχουν καταθέσει 9 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35 φωτοαντίγραφο της 14 ΠΑΖΒΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2 επαγγελματικής άδειας οδήγησης σύμφωνα με τον όρο 3.2 της διακήρυξης 24 TSOKAS-Γ.ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε Επεστράφη ο φάκελος διότι αφορούσε την Περιφερειακή Ενότητα της Ανατολικής Αττικής 34 ΣΠΥΡΙΔΩΝ Λ. ΛΕΩΝΙΔΑΚΟΣ Τα δικαιολογητικά του φακέλου αφορούν σε προγενέστερη διακήρυξη Εν συνεχεία η Γνωμοδοτική Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των είκοσι-εννέα (29) φακέλων του Πίνακα 1. και κατέγραψε τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης και την προσφερόμενη τιμή κόστους δρομολογίου. Ο πίνακας με της αναλυτικές τιμές και εκπτώσεις που προσέφερε κάθε ανάδοχος επισυνάπτεται. Μετά την αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών και έχοντας υπόψη τα όσα ορίζονται από την προκήρυξη με ΑΔΑ ΒΜΠ97Λ7-ΣΓΔ, η γνωμοδοτική επιτροπή εισηγείται ομόφωνα για τα κατωτέρω: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι των οποίων οι οικονομικές και τεχνικές προσφορές κρίθηκαν ομόφωνα έγκυρες και προσφέρουν το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά δρομολόγιο είναι οι εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Δρομολόγιο Υπ. Ανάδοχος με το μεγαλύτερο Ποσοστό Παρατηρήσεις ποσοστό έκπτωση έκπτωσης 1 ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2% 2 ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 14% ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 4 ΝΤΕΝΤΕΣ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22% 5 ΝΤΕΝΤΕΣ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1% Στο δρομολόγιο 5 προσέφερε έκπτωση 1% και ο υποψήφιος ανάδοχος με την επωνυμία INTERLAND TRAVEL (Βλ. υποσημείωση) Σελίδα 4 από 29

5 6 ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 1% ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 7 ΜΠΟΥΣΗΣ ΓΚΕΡΓΚΗΣ 0% Στο δρομολόγιο 7 προσέφερε έκπτωση 1% και ο υποψήφιος ανάδοχος με την επωνυμία INTERLAND TRAVEL (Βλ. υποσημείωση) 8 METHONI TOURS-ΚΟΤΣΙΡΗΣ 3% Π.ΙΩΑΝΝΗΣ- ΜΟΝ.ΕΠΕ 10 ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10% 12 FREETRAVEL-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1% ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 17 ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 6% ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 18 Για το δρομολόγιο 18 προσέφερε έκπτωση 1% ο ο υποψήφιος ανάδοχος με την επωνυμία INTERLAND TRAVEL (Βλ. υποσημείωση) 19 HELLENIC SUN TRAVEL ΜΟΝ.ΕΠΕ 3% Για το δρομολόγιο 19 προσέφερε έκπτωση 1% ο ο υποψήφιος ανάδοχος με την επωνυμία INTERLAND TRAVEL (Βλ. υποσημείωση) 20 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3% 21 ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 7% ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 24 Γ.ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Α.Τ.Τ.Κ.Ε 1% 25 KASTANIS TRAVEL 4% 26 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι ΥΙΟΙ 2% Η επιτροπή προτείνει να ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΕΠΕ και γίνει διαπραγμάτευση ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ προσφέρουν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης μεταξύ των 2 υποψηφίων αναδόχων- Η προσφορά του Σαρρή Παρασκευά ισχύει για 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του 27 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι ΥΙΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΕΠΕ και ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ προσφέρουν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 28 ΥΙΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΕΠΕ 2% 29 ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3% 31 ΚΟΥΤΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17% 33 ΠΑΛΑΙΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0% 34 ΚΑΛΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 8% 36 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ προσφέρουν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης διαγωνισμού 2% Η επιτροπή προτείνει να γίνει διαπραγμάτευση μεταξύ των 2 υποψηφίων αναδόχων- Η προσφορά του Σαρρή Παρασκευά ισχύει για 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού 16% 37 ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 6% ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 38 ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 21% ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 39 ΚΑΛΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜ.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 8% Η επιτροπή προτείνει να γίνει διαπραγμάτευση μεταξύ των 2 υποψηφίων αναδόχων Σελίδα 5 από 29

6 Για τα δρομολόγια 3,9,11,13,14,15,16, 22, 23, 30, 32, 35, και 40 της προκήρυξης με ΑΔΑ ΒΜΠ97Λ7-ΣΓΔ δεν υπήρχε κανένας υποψήφιος ανάδοχος. Υποσημείωση : O υποψήφιος ανάδοχος Ιnterland Travel έχει καταθέσει μια οικονομική προσφορά με τα ποσοστά έκπτωσης που αναγράφονται στον πίνακα 3, για τα δρομολόγια 5 και 7, δηλώνοντας ότι θα χρησιμοποιήσει ένα όχημα και για τα 2 δρομολόγια, αντί για δύο όπως ορίζει η διακήρυξη. Επίσης έχει καταθέσει άλλη μία οικονομική προσφορά για τα ποσοστά έκπτωσης που αναγράφονται στον πίνακα 3, για τα δρομολόγια 18 και 19 δηλώνοντας ότι θα χρησιμοποιήσει ένα όχημα και για τα 2 δρομολόγια αντί για δύο όπως ορίζει η διακήρυξη. Ορίζεται δε ότι και οι δύο οικονομικές προσφορές, ισχύουν μόνο για το σύνολο των δρομολογίων, δηλαδή (5 και 7) και (18 και 19) και όχι μεμονωμένα για τα 4 δρομολόγια. Λόγω του ότι υπάρχει υποψήφιος ανάδοχος που έχει δώσει μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για το δρομολόγιο 19, η οικονομική προσφορά της Interland Travel για τα δρομολόγια 18 και 19 δεν προκρίνεται. Η γνωμοδοτική επιτροπή θέτει στην κρίση της Οικονομικής Επιτροπής, την συμμετοχή ή μη της οικονομικής προσφοράς της Interland Travel για το σύνολο των δρομολογίων 5 και 7, λαμβάνοντας υπόψη ότι και για τα 2 δρομολόγια υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι ανάδοχοι που πληρούν ορθότερα τους όρους της προκήρυξης. Επιτροπή Πρόχειρων διαγωνισμών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής ΠΡAKTIKO No 40 Στην Αθήνα σήμερα 17 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα π.μ., συνήλθε στο κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής σε συνεδρίαση η συγκροτηθείσα με την υπ αριθμ. 187/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για τις Προμήθειες Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., με σκοπό την αποσφράγιση και τον έλεγχο των φακέλων προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια της υπ αριθμ. οικ / Διακήρυξης του ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΩΣ , ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,49 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: ,90 ΤΕΛΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,39 Στη Συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω: 1. Παπαδόπουλος Δημήτριος, υπάλληλος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Α.Α. του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, ως Πρόεδρος 2. Λάμπου Αναστασία υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.Α.Α του κλάδου Τ.Ε τεχνολόγων τροφίμων, ως τακτικό μέλος 3. Παπάζογλου Ευφροσύνη, υπάλληλος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Α.Α του κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ως αναπληρωματικό μέλος παρέστη ως Γραμματέας της Επιτροπής ο υπάλληλος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Α.Α., του κλάδου ΠΕ Ιατρών, Πρέντας Νικολάε-Ντίνου. Διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του εξής θέματος: ΘΕΜΑ: «Έλεγχος οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια του ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΩΣ , ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» Κατά τη συνεδρίαση, η Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών της το αριθ. πρωτ. οικ. οικ / έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο αναφέρεται στην διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής έως ανά Περιφερειακή Ενότητα, στις ημέρα Τρίτη. Σελίδα 6 από 29

7 Στην Πρόεδρο της επιτροπής παραδόθηκε από το πρωτόκολλο του τμήματος προμηθειών της Περιφέρειας Αττικής ο φάκελος προσφοράς του: ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ενώπιον της Επιτροπής, υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα οι φάκελοι προσφορών των παρακάτω συμμετεχόντων: 1. TSOKAS BUS SERVICES. NIK & ΕΥΑΓ. ΤΣΟΚΑΣ Ε.Π.Ε (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) 2. ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 3. ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 4. FREE TRAVEL. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) 5. ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε 6. INTERLAND TRAVEL. ΙΑΚΩΒΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε. (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) 7. VALILI TRAVEL ΒΑΛΗΛΗ TRAVEL Ε.Π.Ε. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 8. ΒΑΛΗΛΗ Α.Ε. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 9. ΚΙΣΛΙΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ 10. ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΙΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) 11. TSOKAS. Γ. ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ) Κατά τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 3 της Διακήρυξης παρευρίσκονταν στην συνεδρίαση οι νόμιμοι εκπρόσωποι των συμμετεχουσών εταιρειών. Με την σύμφωνη γνώμη των παρευρισκομένων εκκίνησε η διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων με τις προσφορές. Κατά τον έλεγχο των φακέλων κρίθηκαν αποδεκτές για να προχωρήσουν στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών οι παρακάτω συμμετοχές: ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ TSOKAS BUS SERVICES. NIK & ΕΥΑΓ. ΤΣΟΚΑΣ Ε.Π.Ε (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ FREE TRAVEL. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε INTERLAND TRAVEL. ΙΑΚΩΒΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε. (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) VALILI TRAVEL ΒΑΛΗΛΗ TRAVEL Ε.Π.Ε. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΒΑΛΗΛΗ Α.Ε. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΚΙΣΛΙΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΙΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) TSOKAS. Γ. ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ) Όπως προκύπτει από τη σύγκριση των επιμέρους προσφορών των εταιρειών που παρατίθενται στον παραπάνω πίνακα η επιτροπή Γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της κατακύρωσης, στις μειοδότριες εταιρίες των παρακάτω δρομολογίων για την κάθε μια αντιστοίχως: Ακυρώνονται οι προσφορές της Εταιρείας INTERLAND TRAVEL. ΙΑΚΩΒΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε. (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ), για τα δρομολόγια 1,2 και 39,40 σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 της διακήρυξης 1) ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΜΕ ΦΠΑ Σελίδα 7 από 29

8 1 0% 70,00 7,700, ,00 2 0% 70,00 7,700, ,00 3 0% 70,00 7,700, ,00 2) ΒΑΛΗΛΗ Α.Ε. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΜΕ ΦΠΑ 8 0% 115, , , % 104, , , % 100, , , % 100, , , % 100, , , % 140, , , % 130, , , % 100, , , % 40, , ,80 3) TSOKAS BUS SERVICES. NIK & ΕΥΑΓ. ΤΣΟΚΑΣ Ε.Π.Ε (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΜΕ ΦΠΑ 16 2% 127, , ,82 4) ΚΙΣΛΙΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΜΕ ΦΠΑ 27 5% 62, , , % 55, , ,30 5) VALILI TRAVEL ΒΑΛΗΛΗ TRAVEL Ε.Π.Ε. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΜΕ ΦΠΑ 35 0% 100, , , % 104, , ,20 39* 0% 100, , ,00 * Για το δρομολόγιο 39 υπάρχει ισόποση προσφορά με την εταιρεία Αργύριος Μίχος και Σια ΕΠΕ 6) ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΜΕ ΦΠΑ Σελίδα 8 από 29

9 ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 42 9% 57, , ,12 7) ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΙΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΜΕ ΦΠΑ 39* 0% 100, , ,00 * Για το δρομολόγιο 39 υπάρχει ισόποση προσφορά με την εταιρεία VALILI TRAVEL ΒΑΛΗΛΗ TRAVEL Ε.Π.Ε 8) TSOKAS. Γ. ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΜΕ ΦΠΑ 41** 5% 142, , , % 147, , , % 147, , ,97 ** Για το δρομολόγιο 41 υπάρχει ισόποση προσφορά με την εταιρεία INTERLAND TRAVEL 9) ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΜΕ ΦΠΑ 47 0% 70, , , % 114, , , % 84, , , % 163, , , % 125, , , % 88, , , % 88, , , % 104, , ,20 10) INTERLAND TRAVEL. ΙΑΚΩΒΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε. (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΕΣ ΜΕ ΦΠΑ % , ,40 41** 5% , , % 75, , ,36 ** Για το δρομολόγιο 41 υπάρχει ισόποση προσφορά με την εταιρεία TSOKAS. Γ. ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. Σελίδα 9 από 29

10 Για τα παρακάτω δρομολόγια δεν υπήρξε προσφορά από καμιά εκ των δώδεκα εταιρειών: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 36, 37, 38, 43, 45, 46, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91 Επιτροπή Πρόχειρων Διαγωνισμών Π.Ε. Δυτικής Αττικής ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 108/ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Στην Αθήνα, στις 09 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 πρωινή, στη διεύθυνση Λεωφόρος Συγγρού 80 88, 4 ος όροφος, στην Αθήνα, συνεδρίασε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 245/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν, νόμιμα κλητευθέντες, οι κάτωθι: 1. Ο κ. Κωνσταντίνος Λάσκος, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, 2. Η κ. Κωνσταντίνα Μελέτη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ως τακτικό μέλος της Επιτροπής, 3. Η κ. Παρασκευή Στίγκα, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ως τακτικό μέλος αυτής. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτέλεσε η κ. Μαρία Μαρούγκα, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διαπιστώθηκε και ανακοινώθηκε στο σώμα η νόμιμη απαρτία, παρόντων και των τριών (3) μελών αυτής. Θέμα ημερήσιας διάταξης ήταν η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την υπηρεσία μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής ως τις , δυνάμει την υπ αριθμ. οικ / (ΑΔΑ: ΒΜΡ97Λ7-ΣΓΔ) Διακήρυξης. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός διενεργείται τηρουμένων των διατάξεων των Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19/τεύχος Α / ) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/τεύχος Α / ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/τεύχος Α / ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τεύχος Α / ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τεύχος Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». Άρχισε η συνεδρίαση και διαπιστώθηκε η κατάθεση δώδεκα (12) Προσφορών από τις κάτωθι εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες κρίθηκαν εμπρόθεσμες και είναι οι ακόλουθες: 1. Η ατομική επιχείρηση «ΜΟΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ», η οποία κατέθεσε την προσφορά της ενώπιον της Επιτροπής και έλαβε αύξων αριθμό φακέλου (1), 2. Η εταιρεία «Κ. ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία κατέθεσε την προσφορά της ενώπιον της Επιτροπής και έλαβε αύξων αριθμό φακέλου (2), 3. Η εταιρεία «ΥΙΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ Ε.Π.Ε», η οποία κατέθεσε την προσφορά της ενώπιον της Επιτροπής και έλαβε αύξων αριθμό φακέλου (3), 4. Η εταιρεία «Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.», η οποία κατέθεσε την προσφορά της ενώπιον της Επιτροπής και έλαβε αύξων αριθμό φακέλου (4), 5. Η εταιρεία «ΥΙΟΙ Κ. ΤΣΙΓΚΟΥ Ο.Ε.», η οποία κατέθεσε την προσφορά στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου / και αύξων αριθμό φακέλου (5), 6. Η εταιρεία ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.», η οποία κατέθεσε την προσφορά της ενώπιον της Επιτροπής και έλαβε αύξων αριθμό φακέλου (6), 7. Η ατομική επιχείρηση «ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ», η οποία κατέθεσε την προσφορά της ενώπιον της Επιτροπής και έλαβε αύξων αριθμό φακέλου (7), Σελίδα 10 από 29

11 8. Η εταιρεία «ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε.», η οποία κατέθεσε την προσφορά της ενώπιον της Επιτροπής και έλαβε αύξων αριθμό φακέλου (8), 9. Η εταιρεία «Α. ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία κατέθεσε την προσφορά της ενώπιον της Επιτροπής και έλαβε αύξων αριθμό φακέλου (9), 10. Η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΚΤΕΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία κατέθεσε την προσφορά της ενώπιον της Επιτροπής και έλαβε αύξων αριθμό φακέλου (10), 11. Η εταιρεία «Γ. ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία κατέθεσε την προσφορά της ενώπιον της Επιτροπής και έλαβε αύξων αριθμό φακέλου (11), 12. Η ατομική επιχείρηση «ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΣΙΣ ΣΠΥΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ», η οποία κατέθεσε την προσφορά της ενώπιον της Επιτροπής και έλαβε αύξων αριθμό φακέλου (12). Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των Προσφορών και στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. οικ / (ΑΔΑ: ΒΜΡ97Λ7-ΣΓΔ) Διακήρυξη του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής ως εξής: 1. Η ατομική επιχείρηση «ΜΟΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» κρίθηκε ότι κατέθεσε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως αποδεκτή. 2. Η εταιρεία «Κ. ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» κρίθηκε ότι κατέθεσε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως αποδεκτή. 3. Η εταιρεία «ΥΙΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ Ε.Π.Ε» κρίθηκε ότι κατέθεσε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως αποδεκτή. 4. Η εταιρεία «Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» κρίθηκε ότι κατέθεσε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως αποδεκτή. 5. Η εταιρεία «ΥΙΟΙ Κ. ΤΣΙΓΚΟΥ Ο.Ε.» κρίθηκε ότι κατέθεσε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως αποδεκτή. 6. Η εταιρεία ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» κρίθηκε ότι κατέθεσε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως αποδεκτή. 7. Η ατομική επιχείρηση «ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ» κρίθηκε ότι κατέθεσε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως αποδεκτή. 8. Η εταιρεία «ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε.» κρίθηκε ότι κατέθεσε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως αποδεκτή. 9. Η εταιρεία «Α. ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» κρίθηκε ότι κατέθεσε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως αποδεκτή. 10. Η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΚΤΕΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» κρίθηκε ότι κατέθεσε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως αποδεκτή. 11. Η εταιρεία «Γ. ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» διαπιστώθηκε ότι δεν έχει καταθέσει αντίγραφα των δικαιολογητικών εις διπλούν, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1, παράγραφος 1 της υπ αριθμ. οικ / (ΑΔΑ: ΒΜΡ97Λ7-ΣΓΔ) Διακήρυξης. Επίσης δεν έχει αναγραφεί ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου στις Υπεύθυνες Δηλώσεις, όπου αυτό ζητείται, καθώς και ο αριθμός του δρομολογίου στην Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος Γ της σελίδας 23 της σχετικής Διακήρυξης. Η Επιτροπή, με δεδομένες τις συγκεκριμένες παρατηρήσεις έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως αποδεκτή. 12. Η ατομική επιχείρηση «ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΣΙΣ ΣΠΥΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ», κρίθηκε ότι κατέθεσε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως αποδεκτή. Συνεπώς ως αποδεκτές Προσφορές, σύμφωνα με τους όρους της υπ αριθμ. οικ / (ΑΔΑ: ΒΜΡ97Λ7-ΣΓΔ) Διακήρυξης του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, κρίθηκαν το σύνολο των συμμετεχόντων εταιρειών και ατομικών επιχειρήσεων. Ακολούθως η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των ανωτέρω συμμετεχόντων εταιρειών και ατομικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 και τα Παραρτήματα Δ και Ε αντίστοιχα της σχετικής Διακήρυξης: Σελίδα 11 από 29

12 Δρομολόγιο Εταιρεία ή Επιχείρηση Ποσοστό έκπτωσης επί του Προϋπολογισμού Συνολικό κόστος για 110 ημέρες ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» 1% 8.712,00 «ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε.» + 20 % -- ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» 1% ,00 «ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε.» + 20% _ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» 1% 8.929,80 «ΥΙΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ Ε.Π.Ε» 7% ,00 «ΥΙΟΙ Κ. ΤΣΙΓΚΟΥ Ο.Ε.» 10% ,00 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» 1% ,00 «Κ. ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 6% ,20 «ΥΙΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ Ε.Π.Ε» 1% ,20 «ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε.» 1% ,00 «ΑΦΟΙ ΚΤΕΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 10% 9.702,00 «Γ. ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 1% ,00 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» 1% ,00 «Α. ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 5% ,00 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» 1% 8.712,00 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» 1% ,00 «Α. ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 5% ,00 «ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΣΙΣ ΣΠΥΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ» 4% ,00 11 «Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» 0% ,00 12 Σελίδα 12 από 29

13 13 14 «ΜΟΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» 0% 4.400,00 «ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ» 30% 3.080,00 15 Κατόπιν όλων των ανωτέρω η Επιτροπή γνωμοδότησε υπέρ της κατακύρωσης των δρομολογίων, σύμφωνα με τον προσαρτημένο Πίνακα, ως εξής: Δρομολόγιο Εταιρεία ή Επιχείρηση Ποσοστό έκπτωσης επί του Προϋπολογισμού Συνολικό κόστος για 110 ημέρες 1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» 1% 8.712,00 2 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» 1% ,00 3 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» 1% 8.929,80 4 «ΥΙΟΙ Κ. ΤΣΙΓΚΟΥ Ο.Ε.» 10% ,00 5 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» 1% ,00 6 «ΑΦΟΙ ΚΤΕΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 10% 9.702,00 7 «Α. ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 5% ,00 8 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» 1% 8.712,00 9 «Α. ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 5% ,00 «ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ 10 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΣΙΣ ΣΠΥΡΟΣ Π. 4% ,00 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ» 11 «Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» 0% , «ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ» 30% 3.080,00 Το παρόν Πρακτικό, συνοδευόμενο από τις αντίστοιχες Προσφορές, διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, δια του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση αυτών και στις περεταίρω αρμοδίως ενέργειές της. Σελίδα 13 από 29

14 Επιτροπή Πρόχειρων Διαγωνισμών Π.Ε. Πειραιά ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 ( ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΩΣ ) Στην Αθήνα σήμερα στις , ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ., συνήλθε έπειτα από πρόσκληση του προέδρου σε συνεδρίαση η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας - Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Πρόχειρων Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αρ. 370/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕ77Λ7-Ο7Ι) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι εξής: 1. Αυγερίδης Μάριος, πρόεδρος 2. Αποστόλου Ελένη, γραμματέας 3. Ματσούρης Στέργιος, μέλος Η Επιτροπή συνεδρίασε σε απαρτία στα γραφεία της Δ/νσης Οκονομικών της Περιφέρειας Αττικής (Λ.Συγγρού 80-88, Αθήνα, 3ος όροφος), για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με την αρ. πρωτ. οικ / Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού από τη Δ/νση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής για την «υπηρεσία μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής έως ανά Περ.Ενότητα ,49 ευρώ, με δικαίωμα προαίρεσης ,90 ευρώ, τελικό γενικό σύνολο ,39 ευρώ (ΑΔΑ ΒΜΡ97Λ7-ΣΓΔ). Ενώπιον της Επιτροπής κατατέθηκαν επτά (7) φάκελοι προσφορών από τους παρακάτω συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. 1. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΕΣΤΩΡ & ΣΙΑ Ο.Ε. 2. ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 3. ΚΤΕΝΑS TRAVEL 4. HELLENIC SUN TRAVEL ΜΟΝ. ΕΠΕ 5. KASTANIS TRAVEL 6. ALEXIS TOURS 7. INTERLAND TRAVEL Στη συνέχεια ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση παρέστησαν εκπρόσωποι των εταιριών. Αρχικά η Επιτροπή αποσφράγισε δημόσια όλους τους φακέλους. Μονογράφτηκαν οι φάκελοι και όλα τα δικαιολογητικά ανά σελίδα / φύλλο και. έγινε έλεγχος όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με το αρθ.1 παρ.3, παράρτημα Α της Προκήρυξης. Έπειτα, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης, διαπιστώθηκε ότι στον φάκελο της προσφοράς ALEXIS TOURS δεν έγραφε οικονομική προσφορά. Κατόπιν κοινής συμφωνίας η επιτροπή άνοιξε τον φάκελο και διαπίστωσε ότι όντως περιείχε οικονομική προσφορά. Η Επιτροπή προέβη στο άνοιγμα των φακέλων οικονομικών προσφορών και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : Σελίδα 14 από 29

15 ΔΡΟΜ ΟΛΟΓ ΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( ) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ ΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (Ευρω) 1 INTERLAND TRAVEL Αντιπροσφορά που δεν γίνεται αποδεκτή 1 ALEXIS TOURS 130,00 1 % 128,70 1 KASTANIS TRAVEL 130,00 1% 128,70 1 ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 130,00 0% 158,00 2 INTERLAND TRAVEL Αντιπροσφορά που δεν γίνεται αποδεκτή 2 ALEXIS TOURS 130,00 1 % 128,70 2 ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε 130,00 0 % 158,00 3 ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε 80,00 1 % 79,20 3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΕΣΤΩΡ & 80,00 0 % 130,00 ΣΙΑ Ο.Ε. 4 ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε 65,00 0 % 79,00 4 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΕΣΤΩΡ & 65,00 0 % 130,00 ΣΙΑ Ο.Ε 5 INTERLAND TRAVEL 35,00 1 % 34,50 5 KTENAS TRAVE 35,00 0 % 35,00 5 ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε 35,00 0 % 40,00 5 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΕΣΤΩΡ & ΣΙΑ Ο.Ε 35,00 0 % 65,00 7 HELLENIC SUN TRAVEL ΜΟΝ. ΕΠΕ 120,00 1 % 118,80 Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4274/2014(φεκ 147 Α ) και την εγκύκλιο αρ.41(αρ.πρ.29261/ ) του Υπ.Εσωτερικών, γνωμοδοτεί ομόφωνα ως εξής: Για το δρομολόγιο με αριθμό 1 η Επιτροπή γνωμοδοτεί ότι υπάρχουν ισότιμες προσφορές μεταξύ των γραφείων ALEXIS TOURS και KASTANIS TRAVEL με ίδιο ποσοστό έκπτωσης 1%, ήτοι 128,70 ευρώ. Για το δρομολόγιο με αριθμό 2 η Επιτροπή γνωμοδοτεί ότι ο μειοδότης είναι ο ALEXIS TOURS με ποσοστό έκπτωσης 1%, ήτοι 128,70 ευρώ. Για το δρομολόγιο με αριθμό 3 η Επιτροπή γνωμοδοτεί ότι ο μειοδότης είναι ο ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε με ποσοστό έκπτωσης 1%, ήτοι 79,20 ευρώ. Για το δρομολόγιο με αριθμό 4 επειδή και οι δύο προσφορές υπερβαίνουν το αρχικό ημερήσιο κόστος δεν γίνονται αποδεκτές. Για το δρομολόγιο με αριθμό 5 η επιτροπή γνωμοδοτεί ότι ο μειοδότης είναι η εταιρεία INTERLAND TRAVEL με ποσοστό έκπτωσης 1%, ήτοι 34,50 ευρώ. Για τα δρομολόγια υπ αριθ.7 λόγω του ότι υπάρχει ένας μόνο συμμετέχων, κατακυρώνεται στην εταιρεία HELLENIC SUN TRAVEL ΜΟΝ. ΕΠΕ με ποσοστό έκπτωσης 1%, ήτοι 118,80 ευρώ Για τα δρομολόγια υπ αριθ.6,8,9,10,11, 12 δεν υπάρχει ενδιαφέρον από κανέναν συμμετέχοντα. Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα εκ των οποίων τα τρία παραδόθηκαν στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Περιφέρειας Αττικής και το ένα έμεινε στο αρχείο της Επιτροπής. Σελίδα 15 από 29

16 Επιτροπή Πρόχειρων Διαγωνισμών Π.Ε. Νήσων ΠΡΑΚΤΙΚΟ Στην Αθήνα, στις , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, τα κάτωθι αναφερόμενα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π. Ε. Νήσων, η οποία συγκροτήθηκε με την 235/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, που αποτελείται από τους: 1. Μελισσουργού Αφροδίτη, η οποία παρέστη 2. Καυγά Νικολέτα, η οποία παρέστη 3. Κουκούλης Νεκτάριος, ο οποίος παρέστη συνεδρίασαν στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών της Περιφέρεια Αττικής (Συγγρόυ 80-88, Αθήνα, 3 ος όροφος), για τον «Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Υπηρεσία Μεταφοράς Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής έως , ανά Περιφερειακή Ενότητα», σύμφωνα με την υπ αριθμ / Προκήρυξη. Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού την και ώρα 10:00πμ, σύμφωνα με την ως άνω προκήρυξη, παρελήφθησαν είκοσι ένας (21) σφραγισμένες έγγραφες προσφορές στην επιτροπή ως εξής: 1. ΚΤΕΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2. INTERLAND TRAVEL (ΙΑΚΩΒΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε.) 3. ΜΠΕΓΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 5. ΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6. ΠΑΠΑΔΑ ΜΑΡΙΑ 7. ΠΑΝΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 8. ΑΦΟΙ Μ & Ι ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 9. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΥΜΦΟΡΦΙΑ 10. ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΒΙΕΝΝΑ 11. NIKITOPOULOS TRAVEL 12. ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13. ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14. ΜΟΥΣΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 15. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 16. ΔΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 17. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΜΗΝΑΣ 18. ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 19. ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20. ΔΕΒΕΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 21. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Στη συνέχεια μετά την λήξη του χρόνου υποβολής των προσφορών, η Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών.κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των προσφορών παρέστη ο κος ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας INTERLAND TRAVEL (ΙΑΚΩΒΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε.). Πρώτος αποσφραγίστηκε ο φάκελος της προσφοράς του ΚΤΕΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ που αφορούσε τα δρομολόγια Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» της Προκήρυξης, προέκυψε ότι προσκομίσθηκαν τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στην Προκήρυξη και ήταν σύμφωνα με αυτήν. Μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, αποσφραγίστηκε ο φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», όπου διαπιστώθηκε ότι οι τιμές που προσφέρουν είναι πιο υψηλές απ αυτές της προκήρυξης. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 2. Δεύτερος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του INTERLAND TRAVEL (ΙΑΚΩΒΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε.) που αφορούσε τα δρομολόγια Σελίδα 16 από 29

17 Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» της Προκήρυξης, προέκυψε ότι προσκομίσθηκαν τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στην Προκήρυξη και ήταν σύμφωνα με αυτήν. Κατά τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό της έκπτωσης ήταν ΔΥΟ (2)% για τα δρομολόγια Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ ποσοστού έκπτωσης και προσφερόμενου συνολικού κόστους για τα δρομολόγια ως εξής: Για το δρομολόγιο 12 προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 2% και η προσφερόμενη τιμή ημερησίου κόστους 254,50 αντί για 254,80 που είναι το σωστό για έκπτωση 2%.Οπότε λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή 254,50 σύμφωνα με το άρθρο 2 του παραρτήματος Α της προκήρυξης. Για το δρομολόγιο 18 προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 2% και η προσφερόμενη τιμή ημερησίου κόστους 39,00 αντί για 39,20 που είναι το σωστό για έκπτωση 2%.Οπότε λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή 39,00 σύμφωνα με το άρθρο 2 του παραρτήματος Α της προκήρυξης. Για το δρομολόγιο 19 προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 2% και η προσφερόμενη τιμή ημερησίου κόστους 40,00 αντί για 40,18 που είναι το σωστό για έκπτωση 2%.Οπότε λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή 40,00 σύμφωνα με το άρθρο 2 του παραρτήματος Α της προκήρυξης. Για το δρομολόγιο 32 προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 2% και η προσφερόμενη τιμή ημερησίου κόστους 36,00 αντί για 36,26 που είναι το σωστό για έκπτωση 2%.Οπότε λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή 36,00 σύμφωνα με το άρθρο 2 του παραρτήματος Α της προκήρυξης. Για τα δρομολόγια 11 & 20 υπήρχε αντιστοίχιση ποσοστού έκπτωσης και προσφερόμενης τιμής ημερησίου κόστους. Για τα δρομολόγια προσφέρεται ένα (1) λεωφορείο αντί για τέσσερα (4) που απαιτεί η προκήρυξη. Ο ενδιαφερόμενος, στην οικονομική προσφορά που κατέθεσε αναφέρει τις παρακάτω σημειώσεις: «Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΕΝΑ Δ.Χ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΞΗΠΗΡΕΤΕΙ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΟΜΑΛΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ- ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ. Η ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ.» Επίσης η προσφερόμενη τιμή για τα δρομολόγια είναι αυξημένη κατά είκοσι (20%) αυτής της προκήρυξης. Σύμφωνα με τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος ήταν παρών, η προσαύξηση του 20%, κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 της προκήρυξης «Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης έως 20% του προϋπολογισμού υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1449 Β / )». Η Επιτροπή προτείνει να γίνει δεκτή η προσφορά εν μέρει και όσον αφορά στα δρομολόγια με τις τιμές που αναφέρονται παραπάνω για τα δρομολόγια που υπήρχε αναντιστοιχία και να απορριφθεί η προσφορά για τα δρομολόγια Τρίτος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του ΜΠΕΓΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που αφορούσε το δρομολόγιο 44. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι δεν προσκομίσθηκε η Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 3.1 του άρθρου 1 του παραρτήματος Α της προκήρυξης καθώς επίσης δεν κατέθεσε τα δικαιολογητικά εις διπλούν. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς. Τέταρτος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος του ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ που αφορούσε το δρομολόγιο 97. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» της Προκήρυξης, προέκυψε ότι δεν προσκομίσθηκε φωτοαντίγραφο επαγγελματικής άδειας οδήγησης σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 του άρθρου 1 του παραρτήματος Α της προκήρυξης. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς. Πέμπτος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του ΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ που αφορούσε το δρομολόγιο 99. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι προσκομίσθηκαν τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στην Προκήρυξη και ήταν σύμφωνα με αυτήν. Σελίδα 17 από 29

18 Μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, αποσφραγίστηκε ο φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», όπου διαπιστώθηκε ότι η προσφερόμενη τιμή έκπτωσης είναι (πέντε) 5%. Η επιτροπή ομόφωνα προτείνει να γίνει δεκτή η προσφορά. Έκτος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς της ΠΑΠΑΔΑ ΜΑΡΙΑ που αφορούσε το δρομολόγιο 43. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι δεν προσκομίσθηκε η Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 3.1 του άρθρου 1 του παραρτήματος Α της προκήρυξης. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς. Έβδομος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του ΠΑΝΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ που αφορούσε τα δρομολόγια Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1, προέκυψε ότι διατίθεται ένα (1) λεωφορείο για όλα τα προσφερόμενα δρομολόγια αντί για 4 λεωφορεία που απαιτούνται από την προκήρυξη. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς Όγδοος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς της ΑΦΟΙ Μ & Ι ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. που αφορούσε τα δρομολόγια 11 και 12. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι προσκομίσθηκαν τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στην Προκήρυξη και ήταν σύμφωνα με αυτήν. Μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, αποσφραγίστηκε ο φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», όπου διαπιστώθηκε ότι η προσφερόμενη τιμή έκπτωσης είναι (δύο) 2%. Η επιτροπή ομόφωνα προτείνει να γίνει δεκτή η προσφορά. Ένατος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς της ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ που αφορούσε τα δρομολόγια 86, 87, 88. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι δεν κατέθεσε την Ειδική Άδεια Οχήματος Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και ότι διαθέτει ένα όχημα για την εκτέλεση και των τριών (3) δρομολογίων. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς. Δέκατος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς της ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑΣ ΒΙΕΝΝΑΣ που αφορούσε τα δρομολόγια 70, 71, 84, 85. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι διαθέτει ένα όχημα για την εκτέλεση και των τεσσάρων (4) δρομολογίων. Η επιτροπή ομόφωνα προτείνει να απορριφθεί η προσφορά Ενδέκατος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς της NIKITOPOULOS TRAVEL (ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ) που αφορούσε τα δρομολόγια 39, 40, 46. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι διαθέτει ένα όχημα λεωφορείο για την εκτέλεση και των τριών (3) δρομολογίων ενώ η προκήρυξη απαιτεί για το δρομολόγιο 39 ένα μικρό λεωφορείο, για το δρομολόγιο 40 ένα λεωφορείο και για το δρομολόγιο 46 ένα λεωφορείο. Η επιτροπή ομόφωνα προτείνει να απορριφθεί η προσφορά Δωδέκατος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που αφορούσε τα δρομολόγια 84, 85 και 87. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι δεν προσκομίσθηκε η Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 3.1 του άρθρου 1 του παραρτήματος Α της προκήρυξης καθώς επίσης δεν κατέθεσε τα δικαιολογητικά εις διπλούν. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς. Δέκατος τρίτος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του ΜΟΥΣΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που αφορούσε τα δρομολόγια 39, 70, 71, 81, 82, 83. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι δεν προσκομίσθηκε η Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 3.1 του άρθρου 1 του παραρτήματος Α της προκήρυξης καθώς επίσης δεν κατέθεσε τα δικαιολογητικά εις διπλούν. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς. Δέκατος τέταρτος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς της ΜΟΥΣΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ που αφορούσε τα δρομολόγια 56, 57, 60, 73. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι δεν προσκομίσθηκε η Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 3.1 του άρθρου 1 του παραρτήματος Α Σελίδα 18 από 29

19 της προκήρυξης καθώς επίσης δεν κατέθεσε τα δικαιολογητικά εις διπλούν. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς. Δέκατος πέμπτος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ που αφορούσε τα δρομολόγια 86 και 88. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι δεν προσκομίσθηκε η Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 3.1 του άρθρου 1 του παραρτήματος Α της προκήρυξης καθώς επίσης δεν κατέθεσε τα δικαιολογητικά εις διπλούν. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς. Δέκατος έκτος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς της ΔΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ που αφορούσε τα δρομολόγια 60, 63, 64, 65, 66, 80. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι δεν προσκομίσθηκε η Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 3.1 του άρθρου 1 του παραρτήματος Α της προκήρυξης καθώς επίσης δεν κατέθεσε τα δικαιολογητικά εις διπλούν. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς. Δέκατος έβδομος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του ΜΠΟΥΤΣΗ ΜΗΝΑ που αφορούσε τα δρομολόγια 58, 67, 68, 69, 72, 74, 75 και 76. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι δεν προσκομίσθηκε η Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 3.1 του άρθρου 1 του παραρτήματος Α της προκήρυξης καθώς επίσης δεν κατέθεσε τα δικαιολογητικά εις διπλούν. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς. Δέκατος όγδοος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του ΠΑΡΟΥΣΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ που αφορούσε τα δρομολόγια 54, 55, 59, 62, 77, 78, 79. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι δεν προσκομίσθηκε η Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 3.1 του άρθρου 1 του παραρτήματος Α της προκήρυξης καθώς επίσης δεν κατέθεσε τα δικαιολογητικά εις διπλούν. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς. Δέκατος έννατος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του ΤΑΜΠΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που αφορούσε το δρομολόγιο 5. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι προσκομίσθηκαν τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στην Προκήρυξη και ήταν σύμφωνα με αυτήν. Μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, αποσφραγίστηκε ο φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», όπου διαπιστώθηκε ότι η προσφερόμενη τιμή έκπτωσης είναι (μηδέν) 0%. Η επιτροπή ομόφωνα προτείνει να γίνει δεκτή η προσφορά. Εικοστός αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του ΔΕΒΕΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ που αφορούσε το δρομολόγιο 33. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι προσκομίσθηκαν τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στην Προκήρυξη και ήταν σύμφωνα με αυτήν. Μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, αποσφραγίστηκε ο φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», όπου διαπιστώθηκε ότι η προσφερόμενη τιμή έκπτωσης είναι (μηδέν) 0%. Η επιτροπή ομόφωνα προτείνει να γίνει δεκτή η προσφορά. Εικοστός πρώτος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που αφορούσε τα δρομολόγια 34 και 35. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι διαθέτει ένα όχημα ταξί για την εκτέλεση και των δύο (2) δρομολογίων ενώ η προκήρυξη απαιτεί δύο οχήματα ταξί. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς. Για το δρομολόγιο 12 η εταιρεία INTERLAND TRAVEL (ΙΑΚΩΒΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε.) μειοδότησε με προσφερόμενη τιμή για κάθε δρομολόγιο 254,50 σε σύγκριση με την εταιρεία ΑΦΟΙ Μ & Ι ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε που πρόσφερε τιμή 254,80 ανά δρομολόγιο. Για το δρομολόγιο 11 έχουν κατατεθεί ισότιμες προσφορές από τις εταιρείες INTERLAND TRAVEL (ΙΑΚΩΒΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε.) και ΑΦΟΙ Μ & Ι ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε και η επιτροπή προτείνει να κληθούν σε διαπραγμάτευση τιμής ενώπιων της οικονομικής επιτροπής. Σελίδα 19 από 29

20 Το παρόν συντάχθηκε σε τρία πρωτότυπα, τα οποία παραδόθηκαν στην Δ/νση Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών για τις ενδεδειγμένες ενέργειες. 20. Το με αρ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας όπου αναφέρεται ότι εκ παραδρομής συμπεριλήφθη το δρομολόγιο 39 στη Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών, στη κατάσταση των αδιάθετων δρομολογίων που θα υπάρχουν στον διαγωνισμό της καθώς και για το δρομολόγιο 22 της ίδιας Ενότητας, το οποίο θα πρέπει να καταργηθεί. Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με: α) Την έγκριση των πρακτικών των αρμοδίων Επιτροπών Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών των Περιφερειακών Ενοτήτων, Πειραιά, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής, Νήσων, όπως αυτά ανωτέρω αναφέρονται ανωτέρω β) την εν μέρει αποδοχή του Πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών των Περιφερειακών Ενοτήτων Αθηνών και συγκεκριμένα την μη ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το δρομολόγιο με Α/Α 39, καθόσον είχε ήδη προκύψει προσωρινός μειοδότης από τον προηγούμενο πρόχειρο διαγωνισμό με αρ. πρωτ / και εκ παραδρομής συμπεριλήφθηκε στη λίστα των δρομολογίων του εν λόγω διαγωνισμού. γ) Την πρόσκληση σε διαπραγμάτευση τιμής των συμμετεχόντων που κατέθεσαν ισότιμες προσφορές ανά δρομολόγιο, ήτοι για τις παρακάτω Π.Ε. : Για την Π.Ε. Αθηνών: Δρομολόγιο 26 οι εταιρείες «ΥΙΟΙ ΣΩΤ. ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΕΠΕ» και «ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ» Δρομολόγιο 27 οι εταιρείες «ΥΙΟΙ ΣΩΤ. ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΕΠΕ» και «ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ» Δρομολόγιο 36 οι εταιρείες «ΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» και «ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» Για την Π.Ε. Πειραιά: Δρομολόγιο 1 οι εταιρείες «ALEXIS TOURS» και «KASTANIS TRAVEL» Για την Π.Ε. Νήσων: Δρομολόγιο 11 οι εταιρείες «INTERLAND ΙΑΚΩΒΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε.» και «ΑΦΟΙ Μ. & Ι. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ» Για την Π.Ε. Ανατολικής Αττικής: Δρομολόγιο 39 οι εταιρείες «ΒΑΛΗΛΗ TRAVEL ΕΠΕ» και «ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΙΧΑΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ» Δρομολόγιο 41 οι εταιρείες «Γ. ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε.» και «ΙΑΚΩΒΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΟΕ» δ) την ανάδειξη ως προσωρινών μειοδοτών του «Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής έως , ανά Περιφερειακή Ενότητα» (αρ.πρωτ. οικ / , ΑΔΑ:ΒΜΡ97Λ7-ΣΓΔ) συνολικού προϋπολογισμού ,39 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & δικαιώματος προαίρεσης έως 20, σύμφωνα με τα ανωτέρω ως εξής: Για τις Π.Ε. Αθηνών: Αριθμός Δρομολογίου Προσωρινός μειοδότης Προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης Ημερήσιο κόστος μετά την έκπτωση 1 ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2% 51,94 2 ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 14% 49,88 4 ΝΤΕΝΤΕΣ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22% 57,72 5 ΝΤΕΝΤΕΣ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1% 50,49 Σελίδα 20 από 29

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 30 η Απόφαση υπ αριθ. 1462/2014

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 1 η Απόφαση υπ αριθ. 14/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 32 η Απόφαση υπ αριθ. 1574/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΘΕΜΑ: 33 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 473-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 50 η Απόφαση υπ αριθ. 2032/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΘΕΜΑ: 2 ο «A.Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης Β. Έγκριση συγκρότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Έγκριση για την Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) «ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΘΕΜΑ: 24 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 847/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 23 ο «Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/24-01-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/24-01-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/24-01-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 23-02/24-01-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 298-16/12-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 76-03/10-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/27-03-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/27-03-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/27-03-2014 Σήμερα στις 27.03.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Ιωάννινα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 443-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 2346/23-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 9/2012 Απόσπασμα από το 3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 680/2015 ΘΕΜΑ: 62 ο «Αποσφράγιση & αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα Πρακτικού 1/17-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 74 η Απόφαση υπ αριθ. 2656/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΘΕΜΑ: 37 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την αναπαραγωγή των

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 02.04.2015 Αρ. πρωτ.: 1848 ΚΟΙΝ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κέρκυρα, 02.04.2015 Αρ. πρωτ.: 1848 ΚΟΙΝ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Παλαιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» καθώς και το φάκελο της προμήθειας, που έχουν ως

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» καθώς και το φάκελο της προμήθειας, που έχουν ως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 25.06.2015 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30149/26.06.2015 23 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 19/5/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ147Λ7-8ΗΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ147Λ7-8ΗΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 57 η Απόφαση υπ αριθμ. 2286/2013 ΑΔΑ: ΒΛ147Λ7-8ΗΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 5877/07-02-2014 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 5877/07-02-2014 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 8 Ιανουαρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7562 (229) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 Σήμερα στις 10.04.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Ιωάννινα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΘΕΜΑ: 51 ο α) Έγκριση δαπάνης ύψους 6.150,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 193-09/27-03-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 17-05-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 568 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. 16/02/2015 Αρ. Πρωτ: 1453

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. 16/02/2015 Αρ. Πρωτ: 1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014 ΘΕΜΑ: 60 ο Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την Ανάδειξη μειοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Γυμνάσιο Μενεμένης», με αριθ. μελ.: 96/2013 και προϋπολογισμό : 265.062,00.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Γυμνάσιο Μενεμένης», με αριθ. μελ.: 96/2013 και προϋπολογισμό : 265.062,00. ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με υποβολή προσφορών με το σύστημα επί μέρους ποσοστών ς σε ομάδες εργασιών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 25-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 25-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 25-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 291 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών & Γνωμοδότησης Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού για την Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. περιόδου 2013».

Θέμα: «Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού για την Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. περιόδου 2013». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου ΑΠΟΦΑΣΗ - 07 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2014 ΘΕΜΑ: 42 ο Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 72 η Απόφαση υπ αριθ. 2534/2014

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002448866 2014-12-04

14PROC002448866 2014-12-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 4 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ. 239252 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 09 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Κέρκυρα, 09 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 09 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 157 ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΟΖ8ΩΕ6-ΘΝΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 4 ης / 21 Φεβρουαρίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΚΝΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤ ΔΙΑΔΙΚΤΥ Συνεδρίαση 67 η Απόφαση υπ αριθ. 2428/2014 Στην Αθήνα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 355-12/30-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013 ΘΕΜΑ: 63 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Τροποποίηση των όρων της σύμβασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ37ΛΡ-ΥΒΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012

ΑΔΑ: Β4Θ37ΛΡ-ΥΒΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 687/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 92 ο Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

32 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

32 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 05.08.2015 1 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 36762/06.08.2015 32 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 29/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-201 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 384 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2014 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2014 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 186

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 186 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 30/6/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΧΟΡ0Ρ-Ξ65 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 123/2013 Ημέρ. Απόφασης : 23/8/2013

ΑΔΑ: ΒΛΩΧΟΡ0Ρ-Ξ65 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 123/2013 Ημέρ. Απόφασης : 23/8/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 12/201 Ημέρ. Απόφασης : 2/8/201 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002548787 2015-01-29

15PROC002548787 2015-01-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2810 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 686/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 91 ο Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΘΕΜΑ: 74 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτής Δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω:

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 08/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 51019 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΘΕΜΑ: 12 ο Έγκριση: 1.«Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης πρόχειρων διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 50 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, έως την 07-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη

ΑΠΟΦΑΣΗ το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 12.05.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 772 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΘΕΜΑ 6 ο Έγκριση παράτασης χρόνου λήξης πέραν της από 14.10.2013 δίμηνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/6/2012 Αριθ. Πρωτ. : 6950 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1228/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1228/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1228/2014 ΘΕΜΑ: 3 ο Κατακύρωση αποτελέσματος συμφερότερης προσφοράς για την ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013 ΘΕΜΑ: 23 ο Έγκριση: α) πρακτικού Νο 1 Τεχνικών Προδιαγραφών και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Φ2/7/3237 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Αρ. Πρωτ.: Φ2/7/3237 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: Φ2/7/3237 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Αριθμ. απόφ. 124/ 2012 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 759-31/20-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΥ7Λ7-Η55 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΥ7Λ7-Η55 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 21 η Απόφαση υπ αριθμ. 900/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πληροφορίες : Χρυσή Γεωργιάδου Λάρισα 11-12-2014 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ 39/2013. Αριθμός Απόφασης 1400

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ 39/2013. Αριθμός Απόφασης 1400 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ 39/2013 Αριθμός Απόφασης 1400 4 5o Θέμα Ημερήσιας Διάταξης Ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη απόφασης σχετικά

Διαβάστε περισσότερα