Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 42 η Απόφαση υπ αριθ. 1931/2014 Στην Αθήνα, σήμερα στις 27/08/2014, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:30 μ.μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 26/08/2014. Θέμα 1 o Έγκριση των Πρακτικών των αρμόδιων Επιτροπών Αξιολόγησης Προχείρων Διαγωνισμών σχετικά με τη διεξαγωγή, στις , του «Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής έως , ανά Περιφερειακή Ενότητα» (αρ.πρωτ. οικ / , ΑΔΑ: 713Ι7Λ7-Ν4Κ) συνολικού προϋπολογισμού ,96 συμπεριλαμβανομένου 13% & δικαιώματος προαίρεσης έως 20% Παρόντες: Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Βασίλειος Κόκκαλης Γεώργιος Καστρινάκης Δημοσθένης Μπαρούτας Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, κ.κ..: Ανδρέας Πολυζωγόπουλος Αλεξάνδρα Μαντσιώκα Απόντες: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Στυλιανός Μαριδάκης Άννα Μεθυμάκη Ιωάννης Αξαρλής Σπυρίδων Σπυρίδων Χαράλαμπος Καραθάνος Χρήστος Κουρούσης Ελένη Ζαφειρίου Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Κάββαλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ ,Τεύχος Α ) 2. Τον Ν. 2286/95 «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/95). 3. Το Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους» 4. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 74/ ). 5. To N.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α 93/ )

2 6. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/A / ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 7. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 112/Α/2010) 8. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204/ ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.» 9. Το Ν. 4274/2014 «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 147/Α / ) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 49 με θέμα: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων» 10. Το Ν. 2446/1996 (ΦΕΚ 276 Α) τροποποίηση του Ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α) «Περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων και άλλες διατάξεις». 11. Το Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ Το Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α) «Περί ρύθμισης θεμάτων Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου Το π.δ. 118/07 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150/Α/ ). 14. Το π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 15. Το π.δ. 145/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/Α/ ) και την Τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/ ). 16. Το π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 17. Την υπ αρ /379 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για την αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. (ΦΕΚ 1291/B/ ) 18. Την υπ αρ / Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1449 Β ) με θέμα «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες». 19. Την υπ αρ / Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2561 Β ) με θέμα «Συμπλήρωση Της κοινής υπουργικής απόφασης υπ αριθμ / ». 20. Την υπ αρ / εγκύκλιο με ΑΔΑ: ΒΛΓΥΝ-ΗΣ2 και θέμα «Διευκρινίσεις επί της μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αρ.24001/ (ΦΕΚ 1449 Β ) 21. Την υπ αρ / ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ εγκύκλιο με ΑΔΑ: ΩΗΥΒΝ-7ΨΤ και θέμα «Μεταφορά μαθητών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4274/2014 (ΦΕΚ 147 Α ) Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις» 22. Την υπ αρ. 61/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες» (ΦΕΚ 18/τ.Β / ), όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμό / (ΦΕΚ 2973/Β/ ) και Γ.Π. 46/ (ΦΕΚ 950/Β/ ) Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής 23. Την υπ αρ.: οικ.16562/ απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ Β 223/ ) με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφερειάρχη Αττικής». 24. Την υπ αριθ. Π1/ 2380 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 3400/ ) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 25. Την υπ αριθμ. οικ.39935/ απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες. (ΦΕΚ 543/Β / ) 26. Την υπ αρ / απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1622/τ.Β / περί ανάκλησης της / (ΑΔΑ: ΒΛ4Σ7Λ7-ΕΝ9), περί μεταβίβασης της αρμοδιότητας της απευθείας ανάθεσης ή με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό), δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3316/2005, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995, ως προς τα επιτρεπόμενα χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και περί μεταβίβασης της αρμοδιότητας έγκρισης των συντασσόμενων τευχών που αφορούν τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις. 27. Την υπ αρ. 393/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΒΛΓ17Λ7-ΚΥΨ) με θέμα: «Έγκριση δωρεάν μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε να ενταχθούν όλοι οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημόσια Σύμβαση

3 28. Την υπ αρ. 1047/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΒΙ0Ε7Λ7-8ΒΑ) με θέμα: «Δέσμευση συνολικής πίστωσης ποσού ,24 εκ των οποίων ποσό ,27 θα βαρύνει το τρέχοντα προϋπολογισμό οικ. Έτους 2014 και έγκριση ισόποσων δαπανών για την πληρωμή μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος » 29. Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ.: 93732/ , 93733/93733/ , 93734/ , / , 93799/ , 88749/ , 93716/ , 94270/ Τα υπ αρ. πρωτ. οικ / και 91078/ έγγραφα της Δ/νσης Παιδείας. 31. Την υπ αρ. 08/2014 Διακήρυξη της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΒΙΙ97Λ7-Φ6Χ) με τίτλο: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ: «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη και » 32. Την υπ αρ. 1695/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ:6ΒΗΓ7Λ7-ΗΑΓ και θέμα: «Έγκριση του 39/ πρακτικού της αρμόδιας πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμών σχετικά με την διεξαγωγή του διεθνούς ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη και », συνολικού προϋπολογισμού ,54 συμπ. του Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός ,00 συμπ. του με δικαίωμα προαίρεσης ,54 συμπ. του ) και άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, για όσες συμμετοχές έγιναν αποδεκτές, σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής» 33. Την υπ αρ. 1699/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ:Β8ΝΜ7Λ7-6Α7 και θέμα: «Αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών που έγιναν αποδεκτές στο πλαίσιο του διεθνούς ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη και », συνολικού προϋπολογισμού ,54 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός ,00 συμπ. του με δικαίωμα προαίρεσης ,54 συμπ. του ). 34. Την υπ αρ. 1773/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ:Β3Ο37Λ7-Χ2Ξ και θέμα: «Έγκριση του πρακτικού της αρμόδιας πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμών σχετικά με την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών του διεθνούς ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη και », συνολικού προϋπολογισμού ,54 συμπ. του Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός ,00 συμπ. του με δικαίωμα προαίρεσης ,54 συμπ. του ) και ανάδειξη μειοδοτών. 35. Το υπ αρ / έγγραφο του Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων με θέμα: «Συγκριτικά στοιχεία τιμών διαγωνισμών μεταφοράς μαθητών» 36. Το υπ αρ / έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας με θέμα: «Διαβίβαση συγκριτικών στοιχείων τιμών προηγούμενων διαγωνισμών» 37. Την υπ αρ.1869/2014 με ΑΔΑ: 6Υ6Η7Λ7-3Θ9 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με το ως άνω πρακτικό (49/ Πρακτικό) 38. Το υπ αρ / έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας με θέμα: «ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ». 39. Το υπ αρ / έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας με θέμα: «ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ», με το οποίο μας γνωρίζει την με αρ / αίτηση παραίτησης του κου Σιάμου Βασίλειου από τα δρομολόγια της 8/2014 Διακήρυξης με α/α: 214, 215, 239, 220, Την ανάγκη Τροποποίησης της 1869/2014 (ΑΔΑ:6Υ6Η7Λ7-3Θ9) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής μετά την ως άνω αίτηση παραίτησης του κου Σιάμου και την ένταξη των σχετικών δρομολογίων στον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό Μεταφοράς Μαθητών. 41. Το γεγονός ότι κατά τη διενέργεια του Διεθνούς διαγωνισμού που έγινε την σύμφωνα με την την 08/2014 Διακήρυξη της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΒΙΙ97Λ7-Φ6Χ) και τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με α/α αρ. 1695/2014 (ΑΔΑ:6ΒΗΓ7Λ7-ΗΑΓ), 1699/2014 (ΑΔΑ:Β8ΝΜ7Λ7-6Α7), 1773/2014 (ΑΔΑ:Β3Ο37Λ7-Χ2Ξ) και 1869/2014 (ΑΔΑ:6Υ6Η7Λ7-3Θ9), δεν υπήρξαν ή δεν έγιναν αποδεκτές Προσφορές για πλειάδα δρομολογίων. 42. Την υπ αρ. 1870/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 75ΜΥ7Λ7-ΡΦΥ, με την οποία εγκρίθηκε η υπ αρ. οικ / Διακήρυξη με ΑΔΑ: 713Ι7Λ7-Ν4Κ και θέμα: «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής έως , ανά Περιφερειακή - 3 -

4 Ενότητα» συνολικού προϋπολογισμού ,96 συμπεριλαμβανομένου 13% & δικαιώματος προαίρεσης έως 20%. 43. Το Πρακτικό 102/ της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Το οποίο έχει ως εξής: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 102/ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Στην Αθήνα, στις 22 Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πρωινή, στη διεύθυνση Λεωφόρος Συγγρού 80 88, 4 ος όροφος, στην Αθήνα, συνεδρίασε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 245/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν, νόμιμα κλητευθέντες, οι κάτωθι: 1. Ο κ. Κωνσταντίνος Λάσκος, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, 2. Η κ. Κωνσταντίνα Μελέτη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ως τακτικό μέλος της Επιτροπής, 3. Η κ. Καλλιόπη Παπακωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ως αναπληρωματικό μέλος του τακτικού μέλους αυτής, κας Παρασκευής Στίγκα. Από τη συνεδρίαση απουσίαζε η κ. Παρασκευή Στίγκα, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, τακτικό μέλος της Επιτροπής, παρότι κλήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, δυνάμει της υπ αριθμ. 101/ Πρόσκλησης Μελών. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτέλεσε η κ. Μαρία Μαρούγκα, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διαπιστώθηκε και ανακοινώθηκε στο σώμα η νόμιμη απαρτία, παρόντων και των τριών (3) μελών αυτής. Θέμα ημερήσιας διάταξης ήταν η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την υπηρεσία μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής ως τις , δυνάμει την υπ αριθμ. οικ / (ΑΔΑ: 713Ι7Λ7-Ν4Κ) Διακήρυξης. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός διενεργείται τηρουμένων των διατάξεων των Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19/τεύχος Α / ) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/τεύχος Α / ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/τεύχος Α / ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τεύχος Α / ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τεύχος Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». Άρχισε η συνεδρίαση και διαπιστώθηκε η κατάθεση εννέα (9) Προσφορών από τις κάτωθι εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες κρίθηκαν εμπρόθεσμες και είναι οι ακόλουθες: 1. Η εταιρεία «Α. ΔΗΜΟΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με αριθμό πρωτοκόλλου / , 2. Η εταιρεία «ΥΙΟΙ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», με αριθμό πρωτοκόλλου / , 3. Η εταιρεία «ΥΙΟΙ Κ. ΤΣΙΓΚΟΥ Ο.Ε.», με αριθμό πρωτοκόλλου / , 4. Η ατομική επιχείρηση «ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓ. ΚΑΥΚΙΑΣ», με αριθμό πρωτοκόλλου / , 5. Η εταιρεία «Π. ΤΣΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.», η οποία κατατέθηκε ενώπιον της Επιτροπής την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, ήτοι στις , 6. Η ατομική επιχείρηση «ΚΤΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», η οποία κατατέθηκε ενώπιον της Επιτροπής την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, ήτοι στις , 7. Η εταιρεία «ΓΕΩΡΓ. ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.», η οποία κατατέθηκε ενώπιον της Επιτροπής την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, ήτοι στις , 8. Η εταιρεία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία κατατέθηκε ενώπιον της Επιτροπής την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, ήτοι στις , 9. Η εταιρεία «Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.», η οποία κατατέθηκε ενώπιον της Επιτροπής την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, ήτοι στις Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των Προσφορών και στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. οικ /

5 (ΑΔΑ: 713Ι7Λ7-Ν4Κ) Διακήρυξη του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής. 1. Η εταιρεία «Α. ΔΗΜΟΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κρίθηκε ότι δεν έχει καταθέσει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, καθώς τα απαιτούμενα επί ποινή αποκλεισμού δικαιολογητικά των εδαφίων 3.1, 3.2, 3.3 και 3.4 της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της Διακήρυξης δεν έχουν κατατεθεί, ήτοι φωτοαντίγραφα των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας των οδηγών / συνοδηγών, των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων, των δελτίων τεχνικού ελέγχου των οχημάτων και των ασφαλιστηρίων συμβολαίων αυτών. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως μη αποδεκτή. 2. Η εταιρεία «ΥΙΟΙ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» κρίθηκε ότι έχει καταθέσει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως αποδεκτή. 3. Η εταιρεία «ΥΙΟΙ Κ. ΤΣΙΓΚΟΥ Ο.Ε.» κρίθηκε ότι δεν έχει καταθέσει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, καθώς τα απαιτούμενα επί ποινή αποκλεισμού δικαιολογητικά δεν έχουν κατατεθεί εις διπλούν, όπως ρητά ορίζεται στη παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσας Διακήρυξης. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως μη αποδεκτή. 4. Η ατομική επιχείρηση «ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΥΚΑΣ» κρίθηκε ότι δεν έχει καταθέσει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, καθώς τα απαιτούμενα επί ποινή αποκλεισμού δικαιολογητικά δεν έχουν κατατεθεί εις διπλούν, όπως ρητά ορίζεται στη παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσας Διακήρυξης. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως μη αποδεκτή. 5. Η εταιρεία «Π. ΤΣΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» κρίθηκε ότι έχει καταθέσει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως αποδεκτή. 6. Η ατομική επιχείρηση «ΚΤΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» κρίθηκε ότι έχει καταθέσει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως αποδεκτή. 7. Η εταιρεία «ΓΕΩΡΓ. ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» κρίθηκε ότι δεν έχει καταθέσει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, καθώς τα απαιτούμενα επί ποινή αποκλεισμού δικαιολογητικά των εδαφίων 3.5 και 3.6 της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της Διακήρυξης δεν έχουν κατατεθεί, ήτοι οι αντίστοιχες Υπεύθυνες Δηλώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986. Επίσης δεν είχε καταθέσει εις διπλούν τα απαιτούμενα επί ποινή αποκλεισμού δικαιολογητικά του εδαφίου 3.1 της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας Διακήρυξης, ήτοι φωτοαντίγραφα των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας των οδηγών / συνοδηγών. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως μη αποδεκτή. 8. Η εταιρεία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κρίθηκε ότι έχει καταθέσει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως αποδεκτή. 9. Η εταιρεία «Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» κρίθηκε ότι δεν έχει καταθέσει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, καθώς τα απαιτούμενα επί ποινή αποκλεισμού δικαιολογητικά του εδαφίου 3.1 της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της Διακήρυξης δεν έχουν κατατεθεί, ήτοι φωτοαντίγραφα των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας των οδηγών / συνοδηγών. Επίσης το σύνολο των απαιτούμενων επί ποινή αποκλεισμού δικαιολογητικών δεν έχουν κατατεθεί εις διπλούν, όπως ρητά ορίζεται στη παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσας Διακήρυξης. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως μη αποδεκτή. Συνεπώς ως αποδεκτές Προσφορές, σύμφωνα με τους όρους της υπ αριθμ. οικ / (ΑΔΑ: 713Ι7Λ7-Ν4Κ) Διακήρυξης του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, κρίθηκαν οι κάτωθι εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις: 1. Η εταιρεία «ΥΙΟΙ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», με αύξων αριθμό φακέλου (2), 2. Η εταιρεία «Π. ΤΣΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.», με αύξων αριθμό φακέλου (5), 3. Η ατομική επιχείρηση «ΚΤΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», με αύξων αριθμό φακέλου (6), 4. Η εταιρεία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αύξων αριθμό φακέλου (8). Ακολούθως η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των ανωτέρω συμμετεχόντων εταιρειών και ατομικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 και τα Παραρτήματα Δ και Ε αντίστοιχα της σχετικής Διακήρυξης: - 5 -

6 1. Η εταιρεία «ΥΙΟΙ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» έχει καταθέσει Οικονομική Προσφορά σύμφωνη με τους όρους της σχετικής Διακήρυξης με ποσοστό έκπτωσης επί του Προϋπολογισμού 1% για τα δρομολόγια 1 και 3 του Πίνακα του Παραρτήματος Ε και ποσοστό έκπτωσης 2% για τα δρομολόγια 6 και 11 αντίστοιχα. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως αποδεκτή. 2. Η εταιρεία «Π. ΤΣΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» έχει καταθέσει Οικονομική Προσφορά για άλλη Περιφερειακή Ενότητα, γεγονός το οποίο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 της σχετικής Διακήρυξης αποτελεί λόγο απόρριψης αυτής. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως μη αποδεκτή. 3. Η ατομική επιχείρηση «ΚΤΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» έχει καταθέσει Οικονομική Προσφορά σύμφωνη με τους όρους της σχετικής Διακήρυξης, με ποσοστό έκπτωσης επί του Προϋπολογισμού 12% για το δρομολόγιο 8 του Πίνακα του Παραρτήματος Ε και ποσοστό έκπτωσης 3% για το δρομολόγιο 7 αντίστοιχα. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως αποδεκτή. 4. Η εταιρεία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει καταθέσει Οικονομική Προσφορά σύμφωνη με τους όρους της σχετικής Διακήρυξης, με ποσοστό έκπτωσης επί του Προϋπολογισμού 2% για το δρομολόγιο 11 του Πίνακα του Παραρτήματος Ε. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε τη συγκεκριμένη προσφορά ως αποδεκτή. Από την διαδικασία προέκυψε ότι για το δρομολόγιο με αριθμό 11 του Πίνακα του Παραρτήματος Ε της σχετικής Διακήρυξης κατατέθηκε το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 2% από δύο συμμετέχοντες εταιρείες, συγκεκριμένα την εταιρεία «ΥΙΟΙ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» και την εταιρεία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Σύμφωνα λοιπόν με τα οριζόμενα στην παράγραφο Β του άρθρου 21 του Π.Δ.118/2007 ο μειοδότης θα προκύψει κατόπιν διαπραγμάτευσης, «αφού κληθούν από την αρμόδια υπηρεσία όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Κατόπιν όλων των ανωτέρω η Επιτροπή γνωμοδότησε υπέρ της κατακύρωσης των δρομολογίων, σύμφωνα με τον προσαρτημένο Πίνακα, ως εξής: Δρομολόγιο 1 Εταιρεία ή Επιχείρηση «ΥΙΟΙ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» Ποσοστό έκπτωσης επί του Προϋπολογισμού «ΥΙΟΙ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» «ΥΙΟΙ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» «ΚΤΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» 1% 1% 2% 3% Παρατηρήσεις Δεν κατατέθηκε προσφορά ή δεν προχώρησε ο διαγωνιζόμενος στην φάση αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών λόγω μη κατάθεσης πλήρη φακέλου δικαιολογητικών Δεν κατατέθηκε προσφορά ή δεν προχώρησε ο διαγωνιζόμενος στην φάση αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών λόγω μη κατάθεσης πλήρη φακέλου δικαιολογητικών Δεν κατατέθηκε προσφορά ή δεν προχώρησε ο διαγωνιζόμενος στην φάση αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών λόγω μη κατάθεσης πλήρη φακέλου δικαιολογητικών - 6 -

7 8 «ΚΤΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» 12% Δρομολόγιο «ΥΙΟΙ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Εταιρεία ή Επιχείρηση 2% 2% Ποσοστό έκπτωσης επί του Προϋπολογισμού Δεν κατατέθηκε προσφορά ή δεν προχώρησε ο διαγωνιζόμενος στην φάση αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών λόγω μη κατάθεσης πλήρη φακέλου δικαιολογητικών Δεν κατατέθηκε προσφορά ή δεν προχώρησε ο διαγωνιζόμενος στην φάση αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών λόγω μη κατάθεσης πλήρη φακέλου δικαιολογητικών Θα προκύψει ανάδοχος κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, όπως αναφέρεται αναλυτικά άνωθεν στο παρόν Πρακτικό. Παρατηρήσεις Δεν κατατέθηκε προσφορά ή δεν προχώρησε ο διαγωνιζόμενος στην φάση αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών λόγω μη κατάθεσης πλήρη φακέλου δικαιολογητικών Δεν κατατέθηκε προσφορά ή δεν προχώρησε ο διαγωνιζόμενος στην φάση αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών λόγω μη κατάθεσης πλήρη φακέλου δικαιολογητικών Δεν κατατέθηκε προσφορά ή δεν προχώρησε ο διαγωνιζόμενος στην φάση αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών λόγω μη κατάθεσης πλήρη φακέλου δικαιολογητικών Δεν κατατέθηκε προσφορά ή δεν προχώρησε ο διαγωνιζόμενος στην φάση αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών λόγω μη κατάθεσης πλήρη φακέλου δικαιολογητικών Δεν κατατέθηκε προσφορά ή δεν προχώρησε ο διαγωνιζόμενος στην φάση αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών λόγω μη κατάθεσης πλήρη φακέλου δικαιολογητικών - 7 -

8 Το παρόν Πρακτικό, συνοδευόμενο από τις αντίστοιχες Προσφορές, διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, δια του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση αυτών και στις περεταίρω αρμοδίως ενέργειές της. 44. Το Πρακτικό 1/ της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. Το οποίο έχει ως εξής: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2014 ( ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΩΣ ) Στην Αθήνα σήμερα στις , ημέρα Παρασκευή και ώρα π.μ., συνήλθε έπειτα από πρόσκληση του προέδρου σε συνεδρίαση η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας - Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Πρόχειρων Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αρ. 370/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕ77Λ7-Ο7Ι) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι εξής: 1. Αυγερίδης Μάριος, πρόεδρος 2. Αποστόλου Ελένη, γραμματέας 3. Ζιώγα Χριστίνα, αναπλ. μέλος Η Επιτροπή συνεδρίασε σε απαρτία στα γραφεία της Δ/νσης Οκονομικών της Περιφέρειας Αττικής (Λ.Συγγρού 80-88, Αθήνα, 3ος όροφος), για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με την αρ. πρωτ. οικ / Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού από τη Δ/νση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής για την «υπηρεσία μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής έως ανά Περ.Ενότητα ,13 ευρώ, με δικαίωμα προαίρεσης ,83 ευρώ, τελικό γενικό σύνολο ,96 ευρώ (ΑΔΑ 713Ι7Λ7-Ν4Κ). Ενώπιον της Επιτροπής κατατέθηκαν επτά (7) φάκελοι προσφορών από τους παρακάτω συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. 1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 2. ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 3. ΚΤΕΝΑS TRAVEL 4. HELLENIC SUN TRAVEL ΜΟΝ. ΕΠΕ 5. GREEK ISLAND 6. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7. INTERLAND TRAVEL Επίσης παρελήφθησαν οι παρακάτω 3 (τρεις) φάκελοι προσφορών οι οποίοι κατατέθηκαν με αριθμό πρωτοκόλλου στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα, 3ος όροφος) : 1. Ε. ΝΕΡΟΜΥΛΙΩΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 2.ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 3.AGN TRAVEL Στη συνέχεια ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση παρέστησαν εκπρόσωποι των εταιριών. Αρχικά η Επιτροπή αποσφράγισε δημόσια όλους τους φακέλους. Μονογράφτηκαν οι φάκελοι και όλα τα δικαιολογητικά ανά σελίδα / φύλλο και. έγινε έλεγχος όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με το αρθ.1 παρ.3, παράρτημα Α της Προκήρυξης. Έπειτα, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: Α. Η προσφορά της εταιρίας Ε.ΝΕΡΟΜΥΛΙΩΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. κρίθηκε μη αποδεκτή επειδή δεν περιείχε φωτοαντίγραφα των υπευθύνων δηλώσεων, οπότε κρίθηκε ελλιπής. Β. Η προσφορά της εταιρίας ΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ κρίνεται μη αποδεκτή επειδή δεν υπήρχαν φωτοαντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών

9 Γ. Η προσφορά της εταιρείας ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ Γ.& ΣΙΑ Ο.Ε. κρίνεται μη αποδεκτή επειδή δεν περιείχε φωτοαντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας οδηγού/συνοδηγού καθώς και φωτοαντίγραφα υπευθύνων δηλώσεων. Σύμφωνα με το αρθ.3 παράρτημα Α της Προκήρυξης, οι οικονομικές προσφορές των παραπάνω τριών εταιρειών δεν αποσφραγίστηκαν. Δ. Οι υπόλοιπες εταιρείες που πληρούσαν όλες τις προυποθέσεις, είναι οι παρακάτω: 1. ΚΤΕΝΑS TRAVEL 2. HELLENIC SUN TRAVEL ΜΟΝ. ΕΠΕ 3. GREEK ISLAND 4. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5. INTERLAND TRAVEL 6. ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 7. AGN TRAVEL Η Επιτροπή προέβη στο άνοιγμα των φακέλων οικονομικών προσφορών και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : ΔΡΟΜΟΛΟ ΓΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( ) 10 GREEK ISLAND 150,00 3 % 145,50 14 GREEK ISLAND 140,00 3 % 135,80 15 GREEK ISLAND 150,00 1% 148,50 16 GREEK ISLAND 155,00 2% 151,90 17 GREEK ISLAND 72,00 0 % 72,00 32 GREEK ISLAND 140,00 2 % 137,20 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ Υ ΚΟΣΤΟΥΣ (Ευρω) 31 ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ 164,00 12 % 144,32 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31 HELLENIC SUN 164,00 1 % 162,36 TRAVEL 31 KTENAS TRAVEL 164,00 2 % 160,72 19 INTERLAND TRAVEL 130,00 2 % 127,40 6 HELLENIC SUN 150,00 1 % 148,50 TRAVEL 21 HELLENIC SUN 135,00 0 % 135,00 TRAVEL 24 HELLENIC SUN 120,00 1 % 118,80 TRAVEL 25 HELLENIC SUN 140,00 1 % 138,60 TRAVEL 29 HELLENIC SUN 120,00 0 % 120,00 TRAVEL 30 HELLENIC SUN 130,00 0 % 130,00 TRAVEL 28 KTENAS TRAVEL 180,00 4 % 172,80 7 ΡΟΜΠΟΤΗΣ 39,50 1 % 39,10 ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 12 AGN TRAVEL 95,41 0 % 95,41 13 AGN TRAVEL 140,00 0 % 140,00 Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4274/2014(φεκ 147 Α ) και την εγκύκλιο αρ.41(αρ.πρ.29261/ ) του Υπ.Εσωτερικών, γνωμοδοτεί ομόφωνα ως εξής: Για τα δρομολόγια υπ αριθ.6,7,10,12,13,14,15,16,17,19,21,24,25,28,29,30,32 λόγω του ότι υπάρχει ένας μόνο συμμετέχων, κατακυρώνεται σε αυτόν. Για το δρομολόγιο με αριθμό 31 η Επιτροπή γνωμοδοτεί ότι ο μειοδότης είναι ο ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ποσοστό έκπτωσης 12%, ήτοι 144,32 ευρώ. Επίσης γνωμοδοτεί υπέρ της απόρριψης των προσφορών των εταιρειών Ε.ΝΕΡΟΜΥΛΙΩΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε, ΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ και ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ Γ.& ΣΙΑ Ο.Ε όπως αναφέρεται στη σελίδα 2, λόγω ελλείψεων δικαιολογητικών

10 Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα εκ των οποίων τα τρία παραδόθηκαν στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Περιφέρειας Αττικής και το ένα έμεινε στο αρχείο της Επιτροπής. 45. Το Πρακτικό της 22ας της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Το οποίο έχει ως εξής: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Στην Αθήνα, στις , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, τα κάτωθι αναφερόμενα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π. Ε. Νήσων, η οποία συγκροτήθηκε με την 235/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, που αποτελείται από τους: 1. Μελισσουργού Αφροδίτη, η οποία παρέστη 2. Σιδηρόπουλος Νικόλαος, ο οποίος παρέστη ως αναπληρωματικό μέλος 3. Κουκούλης Νεκτάριος, ο οποίος παρέστη συνεδρίασαν στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών της Περιφέρεια Αττικής (Συγγρόυ 80-88, Αθήνα, 3 ος όροφος), για τον «Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Υπηρεσία Μεταφοράς Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής έως , ανά Περιφερειακή Ενότητα», σύμφωνα με την υπ αριθμ / Προκήρυξη. Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού την και ώρα 10:00πμ, σύμφωνα με την ως άνω προκήρυξη, παρελήφθησαν δεκατρείς (13) σφραγισμένες έγγραφες προσφορές στην επιτροπή ως εξής: 1. ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2. ΜΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4. ΔΕΒΕΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6. ΖΕΝΤΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 7. ΠΑΝΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8. «ΚΤΕΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» 9. ΓΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 10. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11.ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12. ΚΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 13. ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Στη συνέχεια μετά την λήξη του χρόνου υποβολής των προσφορών, η Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. Δεν παρέστη κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των προσφορών κανένας εκπρόσωπος. Πρώτος αποσφραγίστηκε ο φάκελος της προσφοράς του ΠΟΥΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ που αφορούσε το δρομολόγιο 35. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» της Προκήρυξης, προέκυψε ότι προσκομίσθηκαν τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στην Προκήρυξη και ήταν σύμφωνα με αυτήν. Μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, αποσφραγίστηκε ο φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», η οποία δεν ήταν σύμφωνη με την παράγραφο 3.7 του άρθρου 1 της προκήρυξης διότι: Α)ο φάκελος δεν έφερε το τίτλο του διαγωνισμού Β) το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς δεν έφερε σφραγίδα και υπογραφή του ενδιαφερόμενου και Γ) ο φάκελος περιείχε και μια ανυπόγραφη επιστολή. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 2. Δεύτερος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του ΜΕΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ που αφορούσε το δρομολόγιο 36. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» της Προκήρυξης, προέκυψε ότι η ισχύς του ασφαλιστήριου συμβολαίου είχε λήξει. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της προκήρυξης. Τρίτος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που αφορούσε τα δρομολόγια 37 και 33. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι δεν προσκομίσθηκε η Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 3.6 του άρθρου 1. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της προκήρυξης

11 Τέταρτος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος του ΔΕΒΕΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ που αφορούσε το δρομολόγιο 32. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» της Προκήρυξης, προέκυψε ότι προσκομίσθηκαν τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στην Προκήρυξη και ήταν σύμφωνα με αυτήν. Μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, αποσφραγίστηκε ο φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος δεν ήταν σύμφωνος με την παράγραφο 3.7 του άρθρου 1 της προκήρυξης διότι: Α)ο φάκελος δεν έφερε το τίτλο του διαγωνισμού και τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου Β) το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς δεν έφερε σφραγίδα και υπογραφή του ενδιαφερόμενου. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 2. Πέμπτος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ που αφορούσε το δρομολόγιο 34. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι προσκομίσθηκαν τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στην Προκήρυξη και ήταν σύμφωνα με αυτήν. Μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, αποσφραγίστηκε ο φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος δεν ήταν σύμφωνος με την παράγραφο 3.7 του άρθρου 1 της προκήρυξης διότι: Α)ο φάκελος δεν έφερε το τίτλο του διαγωνισμού και τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου Β) περιείχε μια επιστολή και Γ) το Υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς υπήρχε σε έναν άλλο σφραγισμένο φάκελο με την αναγραφή «προσφορά». Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 2. Έκτος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του ΖΕΝΤΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ που αφορούσε το δρομολόγιο 31. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά δεν είχαν υποβληθεί εις διπλούν. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1. Έβδομος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του ΠΑΝΕΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ που αφορούσε το δρομολόγιο 83. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1, προέκυψε ότι προσκομίσθηκαν τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στην Προκήρυξη και ήταν σύμφωνα με αυτήν. Μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, αποσφραγίστηκε ο φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», όπου διαπιστώθηκε ότι υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ ποσοστού έκπτωσης και τιμής δρομολογίου. Για δρομολόγιο με ημερήσιο κόστος 22 προσφέρεται 21% έκπτωση και τιμή ημερήσιου κόστους 21 αντί 17,38 που είναι το σωστό για έκπτωση 21%. Άρα λογίζεται ως προσφερόμενη τιμή 17,38, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 της προκήρυξης. Η επιτροπή ομόφωνα προτείνει να γίνει δεκτή η προσφορά. Όγδοος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του «ΚΤΕΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε.» που αφορούσε την ομάδα δρομολογίου 38. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι ένα δελτίο τεχνικού ελέγχου από τα έντεκα (11) που προσκομίσθηκαν για τα έντεκα (11) λεωφορεία δεν ήταν σε ισχύ και συγκεκριμένα το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) για το υπ αρ. κυκλ ΥΜΤ 9987 είχε λήξει από 30/07/2014. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στην Προκήρυξη ήταν σύμφωνα με αυτήν. Μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, αποσφραγίστηκε ο φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», όπου διαπιστώθηκε ότι οι τιμές που προσφέρουν είναι πιο υψηλές απ αυτές της προκήρυξης. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 2. Ένατος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του ΓΑΤΗ ΜΙΧΑΗΛ που αφορούσε το δρομολόγιο 64. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά δεν είχαν υποβληθεί εις διπλούν. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1. Δέκατος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που αφορούσε τα δρομολόγια Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά δεν είχαν υποβληθεί εις διπλούν. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1. Ενδέκατος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του ΔΕΔΕ ΙΩΑΝΝΗ που αφορούσε το δρομολόγιο 1. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» της Προκήρυξης, προέκυψε από τα δικαιολογητικά, ότι η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος αναφέρει

12 την λέξη επιβατικό όχημα και όχι λεωφορείο όπως ζητάει η Προκήρυξη για το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς. Δωδέκατος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του ΚΟΥΓΙΟΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ που αφορούσε το δρομολόγιο 85. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» της Προκήρυξης, προέκυψε ότι προσκομίσθηκαν τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στην Προκήρυξη και διαπιστώθηκε ότι στην Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 3.6 του άρθρου 1 αναφέρει «συνολικό προϋπολογισμό 4830,10» αντί για 4879,60 της Προκήρυξης. Μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, αποσφραγίστηκε ο φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος δεν ήταν σύμφωνος με την παράγραφο 3.7 του άρθρου 1 της προκήρυξης διότι ο φάκελος δεν έφερε το τίτλο του διαγωνισμού και τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς. Δέκατος τρίτος αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ που αφορούσε το δρομολόγιο 84. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι δεν προσκομίσθηκε η Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 3.6 του άρθρου 1. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της προκήρυξης. Στις διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Φάκελος που περιείχε επτά (7) προσφορές ο οποίος εκ παραδρομής είχε παραδοθεί στην Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών με σκοπό να εξεταστεί την ίδια μέρα, ως εξής: 13. ΔΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 14. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΜΗΝΑΣ 15. ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 16. ΜΟΥΣΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 17. ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18. ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Ακολουθήθηκε η κάτωθι διαδικασία: -αποσφραγίστηκε ο φάκελος της προσφοράς της ΔΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ που αφορά τα δρομολόγια Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» της Προκήρυξης, προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά δεν είχαν υποβληθεί εις διπλούν. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1. -αποσφραγίστηκε ο φάκελος της προσφοράς του ΜΠΟΥΤΣΗ ΜΗΝΑ που αφορά τα δρομολόγια Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά δεν είχαν υποβληθεί εις διπλούν. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1. -αποσφραγίστηκε ο φάκελος της προσφοράς του ΠΑΡΟΥΣΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ που αφορά τα δρομολόγια Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά δεν είχαν υποβληθεί εις διπλούν. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1. -αποσφραγίστηκε ο φάκελος της προσφοράς της ΜΟΥΣΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» της Προκήρυξης, προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά δεν είχαν υποβληθεί εις διπλούν. Επιπλέον δεν προσκομίστηκε Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου οχήματος (ΚΤΕΟ) και η Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 3.6 του Άρθρου 1 δεν είναι συμπληρωμένη όσον αφορά στα δρομολόγια και τον προϋπολογισμό. Η επιτροπή προτείνει την απόρριψη της προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1. -αποσφραγίστηκε ο φάκελος της προσφοράς του ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που αφορά τα δρομολόγια Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της Προκήρυξης, προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά δεν είχαν υποβληθεί εις διπλούν. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1. -αποσφραγίστηκε ο φάκελος της προσφοράς του ΜΟΥΣΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» της Προκήρυξης, προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά δεν είχαν υποβληθεί εις διπλούν και η Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 3.6 του Άρθρου 1 δεν είναι συμπληρωμένη όσον αφορά στα δρομολόγια και τον προϋπολογισμό. Η επιτροπή προτείνει την απόρριψη της προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου

13 -αποσφραγίστηκε ο φάκελος της προσφοράς του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ που αφορά το δρομολόγιο 77. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» της Προκήρυξης, προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά δεν είχαν υποβληθεί εις διπλούν. Η επιτροπή προτείνει της απόρριψη της προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1. Το παρόν συντάχθηκε σε τρία πρωτότυπα, τα οποία παραδόθηκαν στην Δ/νση Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών για τις ενδεδειγμένες ενέργειες. Κατόπιν όλων των ανωτέρω Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με: Την έγκριση των πρακτικών των αρμοδίων Επιτροπών Αξιολόγησης Διαγωνισμών σχετικά με τη διεξαγωγή του υπ αρ. οικ / Πρόχειρου Διαγωνισμού Μεταφοράς Μαθητών με ΑΔΑ: 713Ι7Λ7-Ν4Κ και τίτλο: «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής έως , ανά Περιφερειακή Ενότητα» συνολικού προϋπολογισμού ,96 συμπεριλαμβανομένου 13% & δικαιώματος προαίρεσης έως 20% ( ,38 Προϋπολογισμός, ,08 δικαίωμα προαίρεσης, ,50 13%). Στο σημείο αυτό, η παρούσα συνεδρίαση διακόπτεται για την επόμενη μέρα ΠΕΜΠΤΗ, 28/08/2014, και ώρα 10:00 π.μ, μετά από πρόταση της Προέδρου και των Περιφερειακών Συμβούλων - μελών της Οικονομικής Επιτροπής, δεδομένου ότι δεν έχουν υποβληθεί ενώπιών της τα πρακτικά της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης των: Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Αθηνών (Κεντρικός, Βόρειος, Νότιος & Δυτικός, προκειμένου να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα και να εξετάσει το θέμα συνολικά. Στη συνέχεια της διακοπείσας συνεδρίασης, ημέρα Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014, και ώρα 10:00 π.μ. και αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Κάββαλο, προκειμένου να συνεχίσει την εισήγησή του, σύμφωνα με την οποία: Έχοντας υπόψη: 1. Το Πρακτικό 39/ της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Το οποίο έχει ως εξής: ΠΡAKTIKO No 39 Στην Αθήνα σήμερα 22 Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα π.μ., συνήλθε στο κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής σε συνεδρίαση η συγκροτηθείσα με την υπ αριθμ. 187/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για τις Προμήθειες Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., με σκοπό την αποσφράγιση και τον έλεγχο των φακέλων προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια της υπ αριθμ. οικ / Διακήρυξης του ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΩΣ , ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: ,83 ΤΕΛΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,96 Στη Συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω: 1. Παπαδόπουλος Δημήτριος, υπάλληλος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Α.Α. του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, ως Πρόεδρος 2. Λάμπου Αναστασία υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.Α.Α του κλάδου Τ.Ε τεχνολόγων τροφίμων, ως τακτικό μέλος 3. Παπάζογλου Ευφροσύνη, υπάλληλος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Α.Α του κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ως αναπληρωματικό μέλος παρέστη ως Γραμματέας της Επιτροπής ο υπάλληλος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Α.Α., του κλάδου ΠΕ Ιατρών, Πρέντας Νικολάε-Ντίνου. Διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του εξής θέματος: ΘΕΜΑ: «Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αποσφράγιση και έλεγχος των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια του ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

14 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΩΣ , ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» Κατά τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών της το αριθ. πρωτ. οικ. οικ / έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο αναφέρεται στην διενέργεια πρόχειρου μειροδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία μεταφοράς μαθητών Πρωοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής έως ανά Περιφερειακή Ενότητα, στις ημέρα Παρασκευή. Στον Πρόεδρο της επιτροπής παραδόθηκαν από το πρωτόκολλο του τμήματος προμηθειών της Περιφέρειας Αττικής οι φάκελοι προσφορών των κάτωθι συμμετεχόντων: 1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΒΑΙΟΣ 2. ΓΙΑΝΟΥΛΑΣ ΒΑΙΟΣ 3. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 4. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΗΤΤΑ (ΤΑΞΙ ΛΑΥΡΙΟΥ) 5. ΝΙΡΓΙΑΝΑΚΗΣ Γ.ΕΜΜ. (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) 6. ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7. ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΑΘΑΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) 8. ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓ. ΚΑΥΚΙΑΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) 9. ΔΗΜΑΣ Γ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) Ενώπιων της Επιτροπής, υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα οι φάκελοι προσφορών των κάτωθι συμμετεχόντων: 10. DGW TRAVEL ΙΚΕ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ.ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) 11. DGW TRAVEL ΙΚΕ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ.ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) 12. DGW TRAVEL ΙΚΕ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ.ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) 13. DGW TRAVEL ΙΚΕ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ.ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) 14. ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΙΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) 15. KORONA TRAVEL. ΙΩΑΝ.ΣΙΑΜΟΣ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε. (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) 16. INTERLAND TRAVEL. ΙΑΚΩΒΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε. (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) 17. ΑΓΓΕΛΟΣ. ΧΑΡ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ (ΤΑΞΙ) 18. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ) 19. VALILI TOURS. Αφοι ΒΑΛΗΛΗ Α.Ε. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 20. VALILI TRAVEL ΒΑΛΗΛΗ TRAVEL Ε.Π.Ε. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 21. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 22. ΕΥΦΡΑΙΜΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23. ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ε.Π.Ε (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) 24. ΔΗΜ. ΣΑΡΡΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ) 25. SOUNION TOURS Ε. ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ 7 ΣΙΑ Ο.Ε. (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) 26. SARONIC TOURS. Α. & Ι. ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) 27. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΪΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ) 28. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) 29. Γ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Α.Τ.Τ.Κ.Ε (ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) 30. Χ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) 31. ΚΟΤΣΙΡΗΣ Π.ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) 32. TSOKAS BUS SERVICES. NIK & ΕΥΑΓ. ΤΣΟΚΑΣ Ε.Π.Ε (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) 33. TSOKAS. Γ. ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ) 34. ΑΦΟΙ Μ.Κ. Γ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε 35. FREE TRAVEL. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) 36. ΑΦΟΙ ΓΡΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) 37. ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε 38. Π. ΤΣΑΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) Κατά τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 3 της Διακήρυξης παρευρίσκονταν στην συνεδρίαση οι νόμιμοι εκπρόσωποι των συμμετεχουσών εταιρειών. Με την σύμφωνη γνώμη των παρευρισκομένων εκκίνησε η διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων με τις προσφορές. Κατά τον έλεγχο των φακέλων κρίθηκαν αποδεκτές για να προχωρήσουν στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών οι παρακάτω συμμετοχές: ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΒΑΙΟΣ ΓΙΑΝΟΥΛΑΣ ΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΡΓΙΑΝΑΚΗΣ Γ.ΕΜΜ. (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ)

15 ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΣ Γ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΙΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) KORONA TRAVEL. ΙΩΑΝ.ΣΙΑΜΟΣ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε. (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) INTERLAND TRAVEL. ΙΑΚΩΒΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε. (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) VALILI TOURS. Αφοι ΒΑΛΗΛΗ Α.Ε. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) VALILI TRAVEL ΒΑΛΗΛΗ TRAVEL Ε.Π.Ε. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ε.Π.Ε (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΗΜ. ΣΑΡΡΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ) SOUNION TOURS Ε. ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ 7 ΣΙΑ Ο.Ε. (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) Γ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Α.Τ.Τ.Κ.Ε (ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) Χ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΚΟΤΣΙΡΗΣ Π.ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) TSOKAS BUS SERVICES. NIK & ΕΥΑΓ. ΤΣΟΚΑΣ Ε.Π.Ε (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) TSOKAS. Γ. ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ) ΑΦΟΙ Μ.Κ. Γ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε FREE TRAVEL. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΑΦΟΙ ΓΡΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) Π. ΤΣΑΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) Ο φάκελος με α/α 18 (Αποστόλου Απόστολος) κατατέθηκε και αποσύρθηκε από τον ίδιο τον συμμετέχοντα εμπρόθεσμα και ενώπιων της επιτροπής. Ο φάκελος με α/α 27 ( ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΪΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής από την επιτροπή διαπιστώθηκε η έλλειψη απαιτούμενης υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 1 παρ. 3.5 της διακήρυξης και ως εκ τούτου αποκλείστηκε από το επόμενο στάδιο. Για τις παρακάτω συμμετοχές: o ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΗΤΤΑ (ΤΑΞΙ ΛΑΥΡΙΟΥ) o ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΑΘΑΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) o ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓ. ΚΑΥΚΙΑΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) o DGW TRAVEL ΙΚΕ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ.ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) o DGW TRAVEL ΙΚΕ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ.ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) o DGW TRAVEL ΙΚΕ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ.ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) o DGW TRAVEL ΙΚΕ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ.ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) o ΑΓΓΕΛΟΣ. ΧΑΡ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ (ΤΑΞΙ) o ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ o ΕΥΦΡΑΙΜΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ o SARONIC TOURS. Α. & Ι. ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) o ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) o ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε διαπιστώθηκε από την επιτροπή ότι ενώ έχουν προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά, δεν υπήρχαν φωτοτυπημένα αντίγραφά τους. Η επιτροπή με την συναίνεση όλων των παρευρισκομένων εκπροσώπων των συμμετεχουσών εταιρειών αποφάσισε να ζητήσει την προσκόμιση των φωτοτυπημένων αντιγράφων από όσους συμμετέχοντες δεν τα είχαν συμπεριλάβει στον φάκελο συμμετοχής τους. Η επιτροπή κατέληξε σε αυτή την απόφαση λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό των συμμετοχών που θα αποκλείονταν, τον χρονικό περιορισμό που θέτει η έναρξη λειτουργίας των σχολείων ( ) καθώς και το γεγονός ότι επί της ουσίας στις εν λόγω συμμετοχές δεν υπήρχε έλλειψη δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην Διακήρυξη, αλλά παράληψη προσκόμισης των φωτοτυπημένων αντίγραφών τους. Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε την συνεδρίαση και συμφώνησε στη συνέχιση της διαδικασίας την Δευτέρα στις 9:00 π.μ. Παρουσία των εκπροσώπων των εταιριών Γ.ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Α.Ε., ΝΙΚ. & ΕΥΑΓ ΤΣΟΚΑΣ Ε.Π.Ε, Ι.Ι. ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε., Α.ΜΙΧΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. και Α.ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ι.ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. η Επιτροπή την Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ συνέχισε την διαδικασία με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Ακολουθεί πίνακας με τις οικονομικές προσφορές όπως αυτές κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες για κάθε ένα από τα δρομολόγια και τις ομάδες δρομολογίων που αφορούν στην μεταφορά μαθητών για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής. Όπως προκύπτει από τη σύγκριση των επιμέρους προσφορών των εταιρειών που παρατίθενται στον παραπάνω πίνακα η επιτροπή

16 Γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της κατακύρωσης, στις μειοδότριες εταιρίες των παρακάτω δρομολογίων για την κάθε μια αντιστοίχως: 1) ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΒΑΙΟΣ ΧΩΡΙΣ % 45, , ,42 2) ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΒΑΪΟΣ ΧΩΡΙΣ % 47, , ,10 5) ΝΙΡΓΙΑΝΑΚΗΣ Γ.ΕΜΜ. (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) ΧΩΡΙΣ % 79, , ,70 6) ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΡΙΣ % 97, , ,76 9) ΔΗΜΑΣ Γ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΧΩΡΙΣ % 140, , ,00 10) DGW TRAVEL ΙΚΕ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ.ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΧΩΡΙΣ % 104, , , % 120, , , % 120, , , % 43, , ,97 11) DGW TRAVEL ΙΚΕ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ.ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΧΩΡΙΣ % 84, , ,20

17 13) DGW TRAVEL ΙΚΕ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ.ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΧΩΡΙΣ % 109, , ,93 14) ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΙΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΧΩΡΙΣ % 133, , , % 133, , , % 124, , , % 123, , , % 218, , , % 151, , ,16 17) ΑΓΓΕΛΟΣ. ΧΑΡ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ (ΤΑΞΙ) ΧΩΡΙΣ % 81, , ,30 19) VALILI TOURS. Αφοι ΒΑΛΗΛΗ Α.Ε. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΧΩΡΙΣ % 144, , , % 123, , , % 126, , , % 118, , , % 120, , , % 130, , ,09 21) ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΧΩΡΙΣ % 73, , ,77 23) ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ε.Π.Ε (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΧΩΡΙΣ % 60, , , % , , % 39, , , % , , % 39, , ,71

18 6 13% 113, , , % 112, , , % 67, , , % 67, , , % 128, , ,41 24) ΔΗΜ. ΣΑΡΡΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ) ΧΩΡΙΣ % 121,75 13,392, , % 92, , , % 92, , , % 94, , ,20 25) SOUNION TOURS Ε. ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ 7 ΣΙΑ Ο.Ε. (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΧΩΡΙΣ % 168, , ,69 26) SARONIC TOURS. Α. & Ι. ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΧΩΡΙΣ % 148, , , % 108, , , % 108, , , % 41, , , % 118, , , % 81, , , % 213, , , % 51, , , % 127, , ,25 29) Γ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Α.Τ.Τ.Κ.Ε (ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΧΩΡΙΣ % 222, , ,75 30) Χ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΧΩΡΙΣ % 246, , , % 150, , , % 147, , ,96 31) ΚΟΤΣΙΡΗΣ Π.ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

19 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΩΡΙΣ % 191, , ,02 32) TSOKAS BUS SERVICES. NIK & ΕΥΑΓ. ΤΣΟΚΑΣ Ε.Π.Ε (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΧΩΡΙΣ % 166, , , % 166, , , % 186, , , % 135, , , % 160, , , % 141, , , % 134, , , % 134, , , % 134, , ,92 33) TSOKAS. Γ. ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ) ΧΩΡΙΣ % 155, , , % 169, , ,50 34) ΑΦΟΙ Μ.Κ. Γ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε ΧΩΡΙΣ % 178, , , % 193, , , % 197, , , % 197, , , % 158, , , % 223, , ,76 36) ΑΦΟΙ ΓΡΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΧΩΡΙΣ % 162, , ,60 37) ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε ΧΩΡΙΣ % 205, , , % 193, , , % 168, , ,69

20 25 1% 198, , , % 83, , , % 66, , , % 107, , , % 139, , , % 72, , , % 64, , , % 64, , , % 64, , , % 72, , , % 72, , , % 45, , , % 98, , , % 77, , , % 43, , , % 128, , , % 81, , , % 178, , , % 77, , , % 77, , ,19 38) Π. ΤΣΑΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΧΩΡΙΣ % 198, , , % 230, , , % 148, , ,55 Για τα δρομολόγια 13 και 60 οι μειδότριες εταιρείες προσέφεραν ακριβώς το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 5% και 3% αντίστοιχα. Προτείνεται από την Επιτροπή η διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ των εταιρειών. Για τα παρακάτω δρομολόγια δεν υπήρξε προσφορά από καμιά εκ των επτά εταιρειών. 1 (ομάδα), 9, 11(ομάδα), 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64(ομάδα), 65(ομάδα), 72, 74, 79, 85, 87, 94, 101 (Σε προσφορά για ομάδα μη ενιαία έκπτωση), 103(ομάδα), 104(ομάδα), 105 (Σε προσφορά για ομάδα μη ενιαία έκπτωση), 106(ομάδα), 107 (ομάδα), 108(ομάδα), 109 (ομάδα), 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117 Το συνολικό ποσό δαπάνης της για την υπηρεσία μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ανέρχεται στα ,18 με Φ.Π.Α Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή επικύρωσε το παρόν πρακτικό, το οποίο συνετάχθη σε 3 αντίγραφα και ο Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση. 2. Το Πρακτικό 61/ της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Αθηνών (Κεντρικός, Βόρειος, Νότιος & Δυτικός. Το οποίο έχει ως εξής: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 61 Στην Αθήνα κατά τις ημερομηνίες 22/08/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30π.μ συνήλθε σε συνεδρίαση η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία συγκροτήθηκε με τις υπ αριθμ. οικ.22824/ , οικ.50613/ , οικ.70934/ και οικ / Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: ο Πρόεδρος Τσιακαλάκης Εμμανουήλ και το τακτικό μέλος Σοφία Μιχαλοπούλου και το αναπληρωματικό μέλος Αλειφέρη Σταυρούλα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 45 η Απόφαση υπ αριθ. 1979/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 30 η Απόφαση υπ αριθ. 1462/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 32 η Απόφαση υπ αριθ. 1574/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 1 η Απόφαση υπ αριθ. 14/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΘΕΜΑ: 33 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ147Λ7-8ΗΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ147Λ7-8ΗΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 57 η Απόφαση υπ αριθμ. 2286/2013 ΑΔΑ: ΒΛ147Λ7-8ΗΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002448866 2014-12-04

14PROC002448866 2014-12-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 4 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ. 239252 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 680/2015 ΘΕΜΑ: 62 ο «Αποσφράγιση & αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-7ΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-7ΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 33 η Απόφαση υπ αριθμ. 1347/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 473-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002548787 2015-01-29

15PROC002548787 2015-01-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 8 Ιανουαρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7562 (229) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη

ΑΠΟΦΑΣΗ το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 12.05.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 772 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 76-03/10-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Έγκριση για την Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) «ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 759-31/20-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 298-16/12-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΘΕΜΑ: 2 ο «A.Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης Β. Έγκριση συγκρότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 20 η Απόφαση υπ αριθμ. 839/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 561/2015 ΘΕΜΑ: 46 ο Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 66 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυμάτων Β & Γ Τριμήνου 2013.

Θέμα 66 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυμάτων Β & Γ Τριμήνου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 40 η Απόφαση υπ αριθμ. 1624/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΘΕΜΑ: 55 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση συγκρότησης συλλογικού οργάνου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΔΑ : Ω84Κ7Λ7-Ξ0Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03/08/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ. 155417 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002854021 2015-06-17

15REQ002854021 2015-06-17 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 28328/17.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 16.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. 16/02/2015 Αρ. Πρωτ: 1453

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. 16/02/2015 Αρ. Πρωτ: 1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 443-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΘΕΜΑ: 37 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την αναπαραγωγή των

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002983952 2015-08-21

15PROC002983952 2015-08-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΥ7Λ7-Η55 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΥ7Λ7-Η55 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 21 η Απόφαση υπ αριθμ. 900/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΘΕΜΑ: 51 ο α) Έγκριση δαπάνης ύψους 6.150,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/27-03-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/27-03-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/27-03-2014 Σήμερα στις 27.03.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Ιωάννινα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/24-01-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/24-01-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/24-01-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 23-02/24-01-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 06-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 164076 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Ποσειδώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 29 ης /20-5-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 29 ης /20-5-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΘΕΜΑ: 24 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 19/5/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα Πρακτικού 1/17-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 50 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013 ΘΕΜΑ: 23 ο Έγκριση: α) πρακτικού Νο 1 Τεχνικών Προδιαγραφών και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 Σήμερα στις 10.04.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Ιωάννινα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΘΕΜΑ: 74 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ομονοίας Τ.Κ. : 62125 Πληροφ.: Μ.ΠΟΥΛΙΑΚΑ Τηλέφωνο : 2321355119

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014 ΘΕΜΑ: 60 ο Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την Ανάδειξη μειοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 25-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 25-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 25-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 291 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών & Γνωμοδότησης Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 103-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 2346/23-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 9/2012 Απόσπασμα από το 3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

32 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

32 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 05.08.2015 1 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 36762/06.08.2015 32 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 50 η Απόφαση υπ αριθ. 2032/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015 ΘΕΜΑ: 85 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης και επιτροπής δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 50 ης /11-11-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 50 ης /11-11-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού για την Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. περιόδου 2013».

Θέμα: «Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού για την Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. περιόδου 2013». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου ΑΠΟΦΑΣΗ - 07 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 02.04.2015 Αρ. πρωτ.: 1848 ΚΟΙΝ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κέρκυρα, 02.04.2015 Αρ. πρωτ.: 1848 ΚΟΙΝ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Παλαιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάκληση της προκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 193-09/27-03-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1228/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1228/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1228/2014 ΘΕΜΑ: 3 ο Κατακύρωση αποτελέσματος συμφερότερης προσφοράς για την ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΧΟΡ0Ρ-Ξ65 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 123/2013 Ημέρ. Απόφασης : 23/8/2013

ΑΔΑ: ΒΛΩΧΟΡ0Ρ-Ξ65 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 123/2013 Ημέρ. Απόφασης : 23/8/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 12/201 Ημέρ. Απόφασης : 2/8/201 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-201 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 384 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2014 ΘΕΜΑ: 42 ο Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 17-05-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 568 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 44 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυµάτων α τριµήνου 2013.

Θέµα 44 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυµάτων α τριµήνου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 29 η Απόφαση υπ αριθµ. 1182/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 686/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 91 ο Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» καθώς και το φάκελο της προμήθειας, που έχουν ως

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» καθώς και το φάκελο της προμήθειας, που έχουν ως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 25.06.2015 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30149/26.06.2015 23 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω:

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 08/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 51019 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΘΕΜΑ 6 ο Έγκριση παράτασης χρόνου λήξης πέραν της από 14.10.2013 δίμηνης

Διαβάστε περισσότερα