Ιδρυση Ειδικής Ενωσης Υιοθέτηση διεθνούς ταξινόµησης Ορισµοί και γλώσσες ταξινόµησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιδρυση Ειδικής Ενωσης Υιοθέτηση διεθνούς ταξινόµησης Ορισµοί και γλώσσες ταξινόµησης"

Transcript

1 Ν.2505/1997 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος η Συµφωνία της Νίκαιας που αφορά τη διεθνή ταξινόµηση προϊόντων και υπηρεσιών, µε σκοπό την καταχώριση σηµάτων της 15ης Ιουνίου 1957, όπως αναθεωρήθηκε στη Στοκχόλµη στις 14 Ιουλίου 1967 και στη Γενεύη στις 13 Μαϊου 1977, της οποίας το κείµενο σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΙΕΘΝΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 15ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 1957, όπως αναθεωρήθηκε στη Στοκχόλµη στις 14 Ιουλίου 1967 και στη Γενεύη στις 13 Μαϊου 1977 Αρθρο 1 Ιδρυση Ειδικής Ενωσης Υιοθέτηση διεθνούς ταξινόµησης Ορισµοί και γλώσσες ταξινόµησης 1. Οι χώρες στις οποίες εφαρµόζεται η παρούσα Συµφωνία συγκροτούνται σε Ειδική Ενωση και υιοθετούν κοινή ταξινόµηση προϊόντων και υπηρεσιών µε σκοπό την καταχώριση σηµάτων (στο εξής θα ονοµάζεται "ταξινόµηση"). 2. Η Ταξινόµηση περιλαµβάνει: Ι. Κατάλογο κατηγοριών που συνοδεύονται, όταν χρειάζεται, από επεξηγηµατικά σηµειώµατα. ΙΙ. Αλφαβητικό κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών (στο εξής θα ονοµάζεται "αλφαβητικός κατάλογος") µε ένδειξη της κατηγορίας στην οποία κάθε προϊόν ή υπηρεσία κατατάσσεται. 3. Η Ταξινόµηση αποτελείται από : Ι. Ταξινόµηση που δηµοσιεύθηκε το 1971 από το ιεθνές Γραφείο Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (στο εξής θα ονοµάζεται " ιεθνές Γραφείο"), το οποίο αναφέρεται στην ιδρυτική Σύµβαση του Παγκόσµιου Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, έχοντας εν τούτοις συµφωνήσει ότι τα επεξηγηµατικά σηµειώµατα του καταλόγου των κατηγοριών που περιλαµβάνονται σ' αυτή τη δηµοσίευση θα θεωρούνται προσωρινά και ως συστάσεις (βλ. Αρθρο 3.3ΙΙ) µέχρις ότου τα επεξηγηµατικά σηµειώµατα του ακταλόγου των κατηγοριών συνταχθούν από την Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων που αναφέρεται στο άρθρο 3. ΙΙ. Τις τροποποιήσεις και συµπληρώµατα που ισχύουν, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1. της Συµφωνίας της Νίκαιας της 15ης Ιουνίου 1957 και της Πράξης της Στοκχόλµης της 14ης Ιουλίου 1967 αυτής της Συµφωνίας, πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας Πράξης

2 ΙΙΙ. Τις αλλαγές που επήλθαν στη συνέχεια σύµφωνα µε το άρθρο 3 της παρούσας Πράξης και που αρχίζουν να ισχύουν σύµφωνα µε το άρθρο 4.1. της παρούσας Πράξης. 4. Η Ταξινόµηση γίνεται στη γαλλική και αγγλική γλώσσα και τα δύο κείµενα είναι εξίσου αξιόπιστα. 5.α) Η ταξινόµηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3.1. καθώς και οι τροποποιήσεις και τα συµπληρώµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 3.ΙΙ, που ισχύουν πριν από την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας Πράξης, περιλαµβάνονται σε αυθεντικό αντίτυπο, στη γαλλική γλώσσα, που κατατίθεται στο Γενικό ιευθυντή του Παγκόσµιου Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (στο εξής θα ονοµάζονται αντίστοιχα "Γενικός ιευθυντής" και "Οργανισµός"). Οι τροποποιήσεις και τα συµπληρώµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 3.ΙΙ, που αρχίζουν να ισχύουν µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία η παρούσα Πράξη υπογράφεται, κατατίθενται επίσης σε ένα αυθεντικό αντίτυπο στη γαλλική γλώσσα στο Γενικό ιευθυντή. β) Τα κείµενα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) συντάσσονται στην αγγλική γλώσσα από την Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων που αναφέρεται στο άρθρο 3 σε σύντοµη προθεσµία µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Πράξης. Αυθεντικό αντίτυπό της κατατίθεται στο Γενικό ιευθυντή. γ) Οι αλλαγές που αναφέρονται στην παράγραφο 3.ΙΙ κατατίθενται σε ένα αυθεντικό αντίτυπο στη γαλλική και αγγλική γλώσσα στο Γενικό ιευθυντή. 6. Ο Γενικός ιευθυντής συντάσσει, αφού συµβουλευθεί τις ενδιαφερόµενες κυβερνήσεις είτε µε βάση µετάφραση που προτείνεται από τις κυβερνήσεις αυτές είτε προσφεύγοντας σε κάθε άλλο µέσο που δεν επηρεάζει οικονοµικά τον προϋπολογισµό της Ειδικής Ενωσης ή τον Οργανισµό, επίσηµα κείµενα ταξινόµησης στη γερµανική, αραβική, ισπανική, ιταλική, πορτογαλική, ρωσική και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα θα υποδείξει η Συνέλευση που αναφέρεται στο άρθρο Ο αλφαβητικός κατάλογος αναφέρει, σχετικά µε κάθε ένδειξη προϊόντος ή υηρεσίας, αριθµό σειράς στη γλώσσα στην οποία αυτός έχει συνταχθεί µαζί µε: Ι) Αν πρόκειται για αλφαβητικό κατάλογο στην αγγλική γλώσσα, αριθµό σειράς που η ίδια ένδειξη φέρει στον αλφαβητικό κατάλογο που έχει συνταχθεί στη γαλλική γλώσσα και αντίστροφα. ΙΙ) Αν πρόκειται για αλφαβητικό κατάλογο που συντάσσεται σύµφωνα µε την παράγραφο 6, τον αριθµό σειράς που η ίδια ένδειξη φέρει στον αλφαβητικό κατάλογο που έχει συνταχθεί στη γαλλική γλώσσα ή στον αλφαβητικό κατάλογο που έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα. Αρθρο 2 Νοµική σηµασία και εφαρµογή της ταξινόµησης 1. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που τίθενται από την παρούσα Συµφωνία, η σηµασία της ταξινόµησης είναι αυτή που της αποδίδεται από κάθε χώρα της Ειδικής Ενωσης. Κυρίως, η ταξινόµηση δεν δεσµεύει τις χώρες της Ειδικής Ενωσης ούτε ως προς την εκτίµηση της έκτασης της προστασίας του σήµατος, ούτε ως προς την αναγνώριση των σηµάτων υπηρεσιών. 2. Καθεµία από τις χώρες της Ειδικής Ενωσης επιφυλάσσεται της δυνατότητας να εφαρµόσει την ταξινόµηση ως κύριο ή βοηθητικό σύστηµα. 3. Οι αρµόδιες διοικήσεις των χωρών της Ειδικής Ενωσης θα αναγράφουν στους επίσηµους τίτλους και δηµοσιεύσεις των καταχωρίσεων των σηµάτων, τους αριθµούς των κατηγοριών της ταξινόµησης στις οποίες ανήκουν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωρηθεί το σήµα.

3 4. Το γεγονός ότι µία ονοµασία αναφέρεται στον αλφαβητικό κατάλογο δεν επηρεάζει σε τίποτα τα δικαιώµατα που θα µπορούσαν να υπάρξουν στην ονοµασία αυτή. Αρθρο 3 Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων 1. Συνιστάται Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων στην οποία αντιπροσωπεύεται καθεµία απο τις χώρες της Ειδικής Ενωσης. 2. α) Ο Γενικός ιευθυντής µπορεί και, µετά από αίτηση της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων, υποχρεούται να καλεί τις χώρες που δεν ανήκουν στην Ειδική Ενωση αλλά πυο είναι µέλη του Οργανισµού ή µέλη της Σύµβασης των Παρισίων για την προστασία της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας να αντιπροσωπεύονται από παρατηρητές στις συνελεύσεις της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων. β) Ο Γενικός ιεθυνής καλεί τις διακυβερνητικές εξειδικευµένες στον τοµέα των σηµάτων οργανώσεις, των οποίων µία τουλάχιστον από τις χώρες µέλη είναι χώρα της Ειδικής Ενωσης, να εκπροσωπούνται από παρατηρητές στις συνελεύσεις της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων. γ) Ο Γενικός ιευθυντής µπορεί και, µε αίτηση της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων, υποχρεούται να καλεί τους εκπροσώπους άλλων διακυβερνητικών οργανώσεων και διεθνών µη κυβερνητικών οργανώσεων να λάβουν µέρος στις συζητήσεις πυ τους ενδιαφέρουν. 3. Η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων: Ι. Αποφασίζει αλλαγές που θα επέλθουν στην ταξινόµηση. ΙΙ. Αποστέλλει στις χώρες της Ειδικής Ενωσης συστάσεις που τείνουν στο να διευκολύνουν τη χρήση της ταξινόµησης και στο να προωθήσουν την ενιαία εφαρµογή. ΙΙΙ. Παίρνει όλα τα άλλα µέτρα που, χωρίς να επηρεάζουν οικονοµικά τον προϋπολογισµό της Ειδικής Ενωσης ή τον Οργανισµό, µπορούν να διευκολύνουν την εφαρµογή της ταξινόµησης από τις αναπτυσσόµενες χώρες. IV. Εχει τη δυνατότητα να συγκροτεί υποεπιτροπές και οµάδες εργασίας. 4. Η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων υιοθετεί τον εσωτερικό κανονισµό της. Αυτός παρέχει στις διακυβερνητικές οργανώσεις που µνηµονεύοντια στην παράγραφο 2.β και οι οποίες µπορούν να συµβάλλουν ουσιαστικά στην αάνπτυξη της ταξινόµησης, τη δυνατότητα να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις των υποεπιτροπών και οµάδων εργασίας της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων. 5. Οι προτάσεις για µελλοντικές αλλαγές στην ταξινόµηση µπορούν να γίνουν από την αρµόδια διοίκηση κάθε χώρας της Ειδικής Ενωσης, από το ιεθνές Γραφείο, τις διακυβερνητικές οργανώσεις που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων σύµφωνα µε την παράγραφο 2.β. και από κάθε χώρα ή οργάνωση που καλείται ιδιαίτερα από την Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων να διατυπώσει τέτοιου είδους προτάσεις. Οι προτάσεις κοινοποιούνται στο ιεθνές Γραφείο που τις υποβάλει στα µέλη της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων και στους παρατηρητές δύο µήνες το αργότερο πριν από τη σύνοδο της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων κατά τη διάρκεια της οποίας θα εξετασθούν. 6. Κάθε χώρα της Ειδικής Ενωσης διαθέτει µία ψήφο. 7. α) Με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου β, η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία των χωρών της Ειδικής Ενωσης που παρίστανται και

4 ψηφίζουν. β) Οι αποφάσεις που αφορούν την υιοθέτηση τροποποιήσεων της ταξινόµησης λαµβάνονται µε πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων των χωρών της Ειδικής Ενωσης που παρίστανται και ψηφίζουν. Με τροποποίηση πρέπει να συµφωνηθεί κάθε µεταφορά προϊόντων ή υπηρεσιών από τη µία κατηγορία στηνάλλη ή η δηµιουργία κάθε νέας κατηγορίας. γ) Ο εσωτερικός κανονισµός που αναφέρεται στην παράγραφο 4 προβλέπει ότι, εκτός από ειδικές περιπτώσεις οι τροποποιήσεις της ταξινόµησης γίνονται δεκτές στο τέλος των προσδιορισµένων περιόδων. Η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων καθορίζει τη διάρκεια κάθε περιόδου. 8. Η αποχή δεν θεωρείται ψήφος. Αρθρο 4 Γνωστοποίηση, έναρξη ισχύος και δηµοσίευση των αλλαγών 1. Οι αλλαγές που αποφασίζονται από την Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων καθώς και οι συστάσεις της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων, γνωστοποιούνται στις αρµόδιες διοικήσεις των χωρών της Ειδικής Ενωσης από το ιεθνές Γραφείο. Οι τροποποιήσεις αρχίζουν να ισχύουν έξι µήνες µετά την ηµεροµηνία αποστολής της γνωστοποίησης. Κάθε άλλη αλλαγή αρχίζει να ισχύει κατά την ηµεροµηνία που ορίζεται από την Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων όταν υιοθετηθεί η τροποποίηση. 2. Το ιεθνές Γραφείο ενσωµατώνει στην ταξινόµηση της ισχύουσες τροποποιήσεις. Οι τροποποιήσεις αυτές αποτελούν αντικείµενο δηµοσιεύσεων σε περιοδικά που ορίζονται από τη Συνέλευση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5. Αρθρο 5 Συνέλευση της Ειδικής Ενωσης 1.α) Η Ειδική Ενωση έχει Συνέλευση που αποτελείται από τις χώρες που έχουν κυρώσει την παρούσα Πράξη ή έχουν προσχωρήσει σ'αυτή. β) Η κυβέρνηση κάθε χώρας αντιπροσωπεύεται από έναν εκπρόσωπο που µπορεί να βοηθείται από αναπληρωτές, συµβούλους και εµπειρογνώµονες. γ) Τα έξοδα κάθε αντιπροσωπείας παρέχονται από την κυβέρνηση που την όρισε. 2.α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 η Συνέλευση: Ι) Ασχολείται µε όλα τα θέµατα που αφορούν στη συνέχεια και την ανάπτυξη της Ειδικής Ενωσης II) ινει στο ιεθνές Γραφείο οδηγίες που αφορούν στην προετοιµασία των αναθεωρητικών συνδιασκέψεων, έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των χωρών της Ειδικής Ενωσης, οι οποίες δεν έχουν κυρώσει την παρούσα Πράξη ή δεν έχουν προσχωρήσει σ' αυτή. ΙΙΙ) Εξετάζει και εγκρίνει τις εκθέσεις και τις δραστηριότητες του Γενικού ιευθυντή του Οργανισµού (στο εξής θα ονοµάζεται "Γενικός ιευθυντής"), που αφορούν στην Ειδική Ενωση και του δίνει όλες τις χρήσιµες οδηγίες σχετικά µε θέµατα αρµοδιότητας της Ειδικής Ενωσης. IV) Αποφασίζει το πρόγραµµα, υιοθετεί τον τριετή προϋπολογισµό της Ειδικής Ενωσης και εγκρίνει τους λογαριασµούς κλεισίµατος.

5 V) Υιοθετεί τον οικονοµικό κανονισµό της Ειδικής Ενωσης. VI) Συστήνει, εκτός από την αναφερόµενη στο άρθρο 3 Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων, τις άλλες Επιτροπές Εµπειρογνωµόνων και οµάδες εργασίας που κρίνει χρήσιµες για την πραγµατοποίηση των στόχων της Ειδικής Ενωσης. VII) Αποφασίζει ποιες είναι οι χώρες µη µέλη της Ειδικής Ενωσης και ποιες οι διακυβερνητικές οργανώσεις που µπορούν να γίνουν δεκτές στις οργανώσεις της µε την ιδιότητα των παρατηρητών. VIII) Υιοθετεί τις τροποποιήσεις των άρθρων 5 µέχρι 8. ΙΧ) Προχωρεί σε κάθε άλλη κατάλληλη ενέργεια µε σκοπό την επίτευξη των στόχων της Ειδικής Ενωσης. Χ) ιεκπεραιώνει οποιαδήποτε άλλα καθηκοντα συνδέονται µε την παρούσα Συµφωνία. β) Για τα άλλα θέµατα που ενδιαφέρουν επίσης άλλες Ενώσεις που διοικούνται απο την Οργάνωση, η Συνέλευση αποφασίζει αφού λάβει γνώση της γνωµοδότησης της Συντονιστικής Επιτροπής του Οργανισµού. 3.α) Κάθε χώρα µέλος της Συνέλευσης διαθέτει µία ψήφο. β) Το ήµισυ των χωρών µελών της Συνέλευσης συνιστά απαρτία. γ) Παρά τις διατάξεις της υποπαραγράφου β, αν κατά τη διάρκεια µιας συνεδρίασης, ο αριθµός των εκπροσωπούµενων χωρών είναι κατώτερος από το ήµισυ αλλά ίσος ή ανώτερος µε το ένα τρίτο των χωρών µελών της Συνέλευσης, αυτή µπορεί να αποφασίζει. Εν τούτοις, οι αποφάσεις της Συνέλευσης, µε εξαίρεση αυτές που αφορούν τη διαδικασία της, δεν καθίστανται εκτελεστές παρά µόνο αν πληρούνται οι παρακάτω αναφερόµενοι όροι. Το ιεθνές Γραφείο κοινοποιεί τις εν λόγω αποφάσεις στις χώρες µέλη της Συνέλευσης που δεν εκπροσωπήθηκαν, καλώντας τις να δηλώσουν γραπτώς την ψήφο τους ή την ηµεροµηνία της κοινοποίησης. Αν, µετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής, ο αριθµός των χωρών που µε αυτόν τον τρόπο δήλωσαν την ψήφο τους ή την αποχή τους είναι τουλάχιστον ίσος µε τον αριθµό των χωρών που δεν παρουσιάστηκαν ώστε να υπάρξει απαρτία κατά τη συνεδρίαση, οι εν λόγω αποφάσεις καθίστανται εκτελεστές, εφόσον συγχρόνως έχει επιτευχθεί η απαραίτητη πλειοψηφία. δ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8.2, οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαµβάνονται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων των εκφρασθέντων ψήφων. ε) Η αποχή δεν θεωρείται ψήφος. στ) Ενας αντιπρόσωπος δεν µπορεί να εκπροσωπεί παρά µόνο µια χώρα και ψηφίζει µόνο εν ονόµατί της. ζ) Οι χώρες της Ειδικής Ενωσης που δεν είναι µέλη της Συνέλευσης γίνονται δεκτές στις συνεδριάσεις της ως παρατηρητές. 4. α) Η Συνέλευση συνεδριάζει µία φορά κάθε τρια χρόνια σε τακτική συνεδρίαση µετά από σύγκληση των µελών από το Γενικό ιευθυντή και, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, κατά τον ίδιο χρόνο και στον ίδιο τόπο µε τη Γενική Συνέλευση του Οργανισµού. β) Η Συνέλευση συνεδριάζει εκτάκτως µετά από πρόσκληση που αποστέλλεται απο το Γενικό ιευθυντή και µε αίτηση του ενός τετάρτου των χωρών µελών της Συνέλευσης. γ) Η ηµεροµηνία διάταξη κάθε συνεδρίαση ετοιµάζεται από το Γενικό ιευθυντή. 5. Η Συνέλευση υιοθετεί τον εσωτερικό κανονιµό της. Αρθρο 6 ιεθνές Γραφείο

6 1. α) Τα διοικητικά καθήκοντα που αναλαµβάνει η Ειδική Ενωση ανατίθεται από το ιεθνές Γραφείο. β) Ειδικά, το ιεθνές Γραφείο προετοιµάζει τις συνεδριάσεις και παρέχει τη Γραµµατεία της Συνέλευσης, της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων και όλων των άλλων Επιτροπών Εµπειρογνωµόνων και όλων των οµάδων εργασίας που η Συνέλευση ή η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων µπορεί να συστήσει. γ) Ο Γενικός ιευθυντής είναι ο ανώτατος λειτουργός της Ειδικής Ενωσης και την εκπροσωπεί. 2. Ο Γενικός ιευθυντής και κάθε µέλος του προσωπικού που ορίζεται από αυτόν συµµετέχουν, χωρίς δικαίωµα ψήφου, σε όλες τις συνεδριάσεις της Συνέλευσης, της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων και σε κάθε άλλη Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων ή κάθε άλλη οµάδα εργασίας που µπορεί να συστήσει η Συνέλευση ή η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων. Η Γενικός ιευθυντής ή ένα µέλος του προσωπικού που ορίζεται από αυτόν εκτελεί αυτεπαγγέλτως χρέη γραµµατέα αυτών των οργάνων. 3.α) Το ιεθνές Γραφείο, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Συνέλευσης, προετοιµάζει τις αναθεωρητικές συνδιασκέψεις των διατάξεων της Συµφωνίας εκτός των άρθρων 5 έως 8. β) Το ιεθνές Γραφείο µπορεί να συµβουλεύεται τους διακυβερνητικούς και τους διεθνείς µη κυβερνητικούς οργανισµούς για την προετοιµασία των αναθεωρητικών συνδιασκέψεων. γ) Ο Γενικός ιευθυντής και τα πρόσωπα που ορίζονται απ' αυτόν λαµβάνουν µέρος, χωρίς δικαίωµα ψήφου, στις αποφάσεις των συνδιασκέψεων αυτών. 4. Το ιεθνές Γραφείο εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του έχουν αποδοθεί. Άρθρο 7 1. α) Η Ειδική Ένωση διαθέτει προϋπολογισµό. β) Ο προϋπολογισµός της Ειδικής Ένωσης περιλαµβάνει τα καθαρά έσοδα και έξοδα της Ειδικής Ένωσης τη συνδροµή της στον προϋπολογισµό των κοινών εξόδων των Ενώσεων, καθώς και, όταν χρειάζεται, το ποσό που τίθεται στη διάθεση του προϋπολογισµού της Συνδιάσκεψης του Οργανισµού. γ) Θεωρούνται ως έξοδα κοινά των Ενώσεων τα έξοδα που δεν αποδίδονται αποκλειστικά στην Ειδική Ένωση αλλά, επίσης και σε µια ή περισσότερες άλλες Ενώσεις που διοικούνται από τον Οργανισµό. Η συµµετοχή της Ειδικής Ενωσης στα κοινά αυτά έξοδα είναι ανάλογη µε το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν γι' αυτήν τα έξοδα αυτά. 2. Ο προϋπολογισµός της Ειδικής Ενωσης αποφασίζεται λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του συντονισµού µε τους προϋπολογισµούς των άλλων Ενώσεων που διοικούνται από τον Οργανισµό. 3. Ο προϋπολογισµός της Ειδικής Ενωσης χρηµατοδοτείται από τους παρακάτω πόρους: Ι) Τις συνδροµές των χωρών της Ειδικής Ενωσης. ΙΙ) Τα ποσά και τους φόρους που οφείλονται για παρεχόµενες από το ιεθνές Γραφείο υπηρεσίες για λογαριασµό της Ειδικής Ενωσης. ΙΙΙ) Το προϊόν της πώλησης των δηµοσιεύσεων του ιεθνούς Γραφείου σχετικά µε την Ειδική Ενωση και τα δικαιώµατα που αναλογούν στις δηµοσιεύσεις αυτές.

7 IV) Τις δωρεές, τα κληροδοτήµατα και τις επιδοτήσεις. V) Τα µισθώµατα, τους τόκους και τα διάφορα άλλα εισοδήµατα. 4.α) Για τον προσδιορισµό της συµµετοχής της σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1, κάθε χώρα της Ειδικής Ενωσης ανήκει στην κατηγορία στην οποία έχει ταξινοµηθεί όσον αφορά στην Ένωση των Παρισίων για την προστασία της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και πληρώνει τις ετήσιες συνδροµητές της µε βάση τον καθορισµένο αριθµό των µονάδων αυτής της κατηγορίας σε αυτήν την Ένωση. β) Η ετήσια συνδροµή κάθε χώρας της Ειδικής Ένωσης συνιστάται σε ποσό του οποίου η σχέση µε το συνολικό ύψος των ετήσιων συνδροµών στον προϋπολογισµό της Ειδικής Ένωσης όλων των χωρών είναι η ίδια µε τη σχέση ανάµεσα στον αριθµό των µονάδων της κατηγορίας στην οποία έχει ταξινοµηθεί και το συνολικό αριθµό των µονάδων του συνόλου των χωρών. γ) Οι συνδροµές καταβάλλονται την πρώτη Ιανουαρίου κάθε χρόνου. δ) Μια χώρα που καθυστερεί την πληρωµή των συνδροµών της δεν µπορεί να ασκεί το δικαίωµα της ψηφοφορίας σε κανένα από τα όργανα της Ειδικής Ένωσης, αν το ποσό της οφειλής της ισούται ή ξεπερνά το ποσό των συνδροµών που οφείλονται για δύο συνεχή χρόνια. Εν τούτοις, µία τέτοια χώρα µπορεί να λάβει άδεια διατήρησης του δικαιώµατος ψηφοφορίας εντός του παραπάνω οργάνου για όσο χρονικό διάστηµα αυτό θεωρηθεί ότι η καθυστέρηση προκύπτει από εξαιρετικές και αναπόφευκτες περιστάσεις. ε) Στην περίπτωση που ο προϋπολογισµός δεν γίνεται δεκτός πριν από την έναρξη ενός νέου οικονοµικικού έτους, ο προϋπολογισµός της προηγούµενης χρονιάς ανανεώνεται σύµφωνα µε τις διατυπώσεις που προβλέπονται από τον οικονοµικό κανονισµό. 5. Το ύψος των φόρων και των ποσών που οφείλονται για παρεχόµενες από το ιεθνές Γραφείο υπηρεσίες για λογαριασµό της Ειδικής Ενωσης καθορίζετεται από το Γενικό ιευθυντή, που αποδίδει λογαριασµό στη Συνέλευση. 6.α) Η Ειδική Ενωση διαθέτει ένα κεφάλαιο κίνησης που αποτελείται από ενιαίο ποσό που καταβάλλεται από κάθε χώρα της Ειδικής Ενωσης. Αν το κεφάλαιο δεν επαρκεί, η Συνέλευση αποφασίζει για την αύξησή του. β) Το ποσό της αρχικής καταβολής κάθε χώρας για το παραπάνω κεφάλαιο ή της συµµετοχής της για την αύξηση αυτού είναι ανάλογο µε τη συνδροµή αυτής της χώρας για το χρόνο κατά τον οποίο συστήθηκε το κεφάλαιο ή αποφασίσθηκε η αύξηση. γ) Το ποσό της αρχικής καταβολής αποφασίζονται από τη Συνέλευση µε πρόταση του Γενικού ιευθυντή και µετά από γνωµοδότηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Οργανισµού. 7.α) Η Συµφωνία της έδρας που υπογράφεται µε τη χώρα στο έδαφος της οποίας ο Οργανισµός έχει την έδρα του, προβλέπει ότι, αν το κεφάλαιο κίνησης δεν επαρκεί, αυτή η χώρα εγκρίνει προκαταβολές. Το ύψος των προκαταβολών αυτών και οι όροι υπό τους οποίους αυτές εγκρίνονται αποτελούν σε κάθε περίπτωση αντικείµενο ξεχωριστών συµφωνιών ανάµεσα στην εν λόγω χώρα και τον Οργανισµό. β) Η χώρα που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) και ο Οργανισµός έχουν καθεµία το δικαίωµα να καταγγείλουν την υποχρέωση έγκρισης προκαταβολών δια µέσου γραπτής γνωστοποίησης. Η καταγγελία ισχύει τρία χρόνια µετά το τέλος του έτους κατά το οποίο αυτή γνωστοποιήθηκε. 8. Ο έλεγχος των λογαριασµών διασφαλίζεται σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους από τον οικονοµικό κανονισµό τρόπους από µόια ή περισσότερες χώρες της Ειδικής Ενωσης ή από εξωτερικούς ελεγκτές που µε τη συγκατάθεσή τους ορίζονται από τη Συνέλευση.

8 Αρθρο 8 Τροποποίηση των άρθρων 5 έως 8 1. Προτάσεις τροποποίησης των άρθρων 5, 6, 7 και του παρόντος άρθρου µπορούν να παρουσιαστούν από κάθε χώρα µέλος της Συνέλευσης ή από το Γενικό ιευθυντή. Οι προτάσεις αυτές κοινοποιούνται από το Γενικό ιευθυντή στις χώρες µέλη της Συνέλευσης έξι µήνες τουλάχιστον πριν να εξετασθούν από τη Συνέλευση. 2. Κάθε τροποποίηση των άρθρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 γίνεται δεκτή από τη Συνέλευση µε πλειοψηφία τριών τετάρτων των ψηφισάντων όµως, κάθε τροποποίηση του άρθρου 5 και της παρούσας παραγράφου απαιτεί τα τέσσερα πέµπτα των ψηφισάντων. 3. Κάθε τροποποίηση των άρθρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ισχύει ένα µήνα µετά την παραλαβή από το Γενικό ιευθυντή των γραπτών γνωστοποιήσεων αποδοχής, η οποία πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους αντίστοιχους καταστατικούς κανόνες τους, εκ µέρους των τριών τετάρτων των χωρών που ήταν µέλη της Συνέλευσης κατά τη στιγµή όπου έγινε δεκτή η τροποποίηση. Κάθε τροποποίηση των παραπάνω άρθρων που γίνεται µ' αυτόν τον τρόπο δεκτή συνδέει όλες τις χώρες που είναι µέλη της Συνέλευσης κατά τη στιγµή όπου αρχίζει να ισχύει η τροποποίηση ή που γίνοτναι µέλη αυτής σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία όµως, κάθε τροποποίηση που αυξάνει τις οικονοµικές υποχρεώσεις των χωρών της Ειδικής Ενωσης δεν συνδέει παρά µόνο αυτές που γνωστοποίησαν, ότι αποδέχονται την παραπάνω τροποποίηση. Αρθρο 9 Επικύρωση και προσχώρηση Εναρξη ισχύος 1. Καθεµία από τις χώρες της Ειδικής Ενωσης που υπέγραψε την παρούσα Πράξη µπορεί να την επικυρώσει και αν δεν την είχε υπογράψει, µπορεί να προσχωρήσει σ' αυτή. 2. Κάθε χώρα ξένη προς την Ειδική Ενωση, µέλος της Σύµβασης των Παρισίων για την προστασία της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, µπορεί να προσχωρήσει στην παρούσα Πράξη και να καταστεί, εξ αυτού, χώρα της Ειδικής Ένωσης. 3. Τα έγγραφα επικύρωσης και προσχώρησης κατατίθενται στο Γενικό ιευθυντή. 4.α) Η παρούσα Πράξη ισχύει τρεις µήνες µετά την πλήρωση των δυο παρακάτω όρων: Ι) έξι ή περισσότερες χώρες έχουν καταθέσει τα έγγραφα επικύρωσης ή προσχώρησης. ΙΙ) τρεις τουλάχιστον από τις χώρες αυτές είναι χώρες που, κατά την ηµεροµηνία που η παρούσα Πράξη είναι ανοικτή στην υπογραφή, είναι χώρες της Ειδικής Ενωσης. β) Η έναρξη ισχύος που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) πραγµατοποιείται όσον αφορά τις χώρες που, τρεις µήνες τουλάχιστον πριν από την παραπάνω έναρξη ισχύος, κατέθεσαν έγγραφα επικύρωσης ή προσχώρησης. γ) Όσον αφορά κάθε χώρα που δεν καλύπτεται από την υποπαράγραφο (β), η παρούσα Πράξη ισχύει τρεις µήνες µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία γνωστοποιήθηκε η επικύρωση ή η προσχώρησή της από το Γενικό ιευθυντή, εκτός αν έχει ορισθεί µεταγενέστερη ηµεροµηνία στο έγγραφο επικύρωσης ή προσχώρησης.

9 Σ' αυτήν την περίπτωση η παρούσα Πράξη ισχύει, όσον αφορά αυτή τη χώρα, κατά την ηµεροµηνία που υποδεικνύεται. 5. Η επικύρωση ή η προσχώρηση επισύρει δικαιωµατικά εξάρτηση από όλες τις ρήτρες και υπόκειται σε όλα τα πλεονεκτήµατα που αναφέρονται στην παρούσα Πράξη. 6. Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Πράξης, καµία χώρα δεν µπορεί να επικυρώσει µία Πράξη προγενέστερη της παρούσας Συµφωνίας ή να προσχωρήσει σ' αυτήν. Αρθρο 10 ιάρκεια Η παρούσα Συµφωνία έχει την ίδια διάρκεια µε τη Σύµβαση των Παρισίω για την προστασία της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. Αρθρο 11 Αναθεώρηση 1. Η παρούσα Συµφωνία µπορεί να αναθεωρείται περιοδικά από συνδιασκέψεις χωρών της Ειδικής Ενωσης. 2. Η Συνέλλευση αποφασίζει για τη σύγκληση των αναθεωρητικών συνδιασκέψεων. 3. Τα άρθρα 5 έως 8 µπορούν να τροποποιηθούν είτε από µία αναθεωρητική συνδιάσκεψη είτε σύµφωνα µε το άρθρο 8. Αρθρο 13 Παραποµπή στο άρθρο 24 της Σύµβασης των Παρισίων Οι διατάξεις του άρθρου 24 της Πράξης της Στοκχόλµης του 1967 της Σύµβασης των Παρισίων για την προστασία της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας εφαρµόζονται στην παρούσα Συµφωνία όµως αν αυτές οι διατάξεις τροποποιούνται στο µέλλον, η τελευταία ηµερολογιακή τροποποίηση εφαρµόζεται στην παρούσα Συµφωνία ως προς τις χώρες της Ειδικής Ενωσης που συνδέονται µε την τροποποίηση αυτή. Αρθρο 14 Υπογραφή-Γλώσσες-Καθήκοντα καταθέτη-γνωστοποιήσεις 1.α) Η παρούσα Πράξη υπογράφεται σε ένα και µόνο γνήσιο αντίτυπο στη γαλλική και αγγλική γλώσσα, πιστοποιείται εξίσου και από τα δύο κείµενα και κατατίθεται στο Γενικό ιευθυντή. β) Επίσηµα κείµενα της παρούσας Πράξης συντάσσονται από το Γενικό ιευθυντή, µετά από συνεννόηση µε τις ενδιαφερόµενες κυβερνήσεις και µέσα σε δύο µήνες που ακολουθούν από την υπογραφή της παρούσας Πράξης, στις δύο άλλες γλώσσες, τα ισπανικά και τα ρωσικά, στις οποίες µαζί µε τις γλώσσες που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) υπογράφηκαν τα κείµενα που πιστοποιούν την ιδρυτική Σύµβαση

10 του Παγκόσµιου Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. γ) Επίσηµα κείµενα της παρούσας Πράξης συντάσσονται από το Γενικό ιευθυντή, µετά από συνεννόηση µε τις ενδιαφερόµενες κυβερνήσεις, στη γερµανική, αραβική ιταλική και πορτογαλική γλώσσα και στις άλλες γλώσσες που µπορεί να υποδείξει η Συνέλευση. 2. Η παρούσα Πράξη παραµένει ανοικτή για υπογραφή µέχρι τις 31 εκεµβρίου α) Ο Γενικός ιευθυντής επικυρώνει και διαβιβάζει δύο αντίγραφα του υπογεγραµµένου κειµένου της παρούσας Πράξης στις κυβερνήσεις όλων των χωρών της Ειδικής Ενωσης και, µετά από αίτηση, στην κυβέρνηση κάθε άλλης χώρας. β) Η Γενικός ιευθυντής επικυρώνει και διαβιβάζει δύο αντίγραφα κάθε τροποποίησης της παρούσας Πράξης στις κυβερνήσεις όλων των χωρών της Ειδικής Ενωσης και, µετά από αίτηση, στην κυβέρνηση κάθε άλλης χώρας. 4. Ο Γενικός ιευθυντής φροντίζει για την καταχώριση της παρούσας Πράξης στη Γραµµατεία του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών. 5. Ο Γενικός ιευθυντής γνωστοποιεί στις κυβερνήσεις όλων των χωρών µελών της Σύµβασης των Παρισίων για την προστασία της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας: Ι) τις υπογραφές που τίθενται σύµφωνα µε την παράγραφο 1, ΙΙ) την κατάθεση των εγγράφων επικύρωσης ή προσχώρησης σύµφωνα µε το άρθρο 9.3, ΙΙΙ) την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Πράξης σύµφωνα µε το άρθρο 9.4.α, IV) τις τροποποιήσεις της παρούσας Πράξης που γίνονται δεκτές σύµφωνα µε το άρθρο 8.3, V) τις ηµεροµηνίες στις οποίες ισχύουν αυτές οι τροποποιήσεις, VI) τις κοινοποιήσεις που λαµβάνονται σύµφωνα µε το άρθρο 12. Αρθρο δεύτερο Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας που κυρώνεται, όπως αυτή αναθεωρήθηκε, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 9 παρ. 4. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. Αθήνα, 5 Ιουνίου 1997 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΟ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/ ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/16.06.1993 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182 ΝΟΜΟΣ 2918/2001 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/ )) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/ )) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόμος: 1817/1988 Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/15-11-88)) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΗΝ 21η ΜΑΪΟΥ 1974

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΗΝ 21η ΜΑΪΟΥ 1974 ΝΟΜΟΣ: 1944/1991 ΦΕΚ: Α 56/22.04.1991 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στην Επιτροπή GNSS Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ελβετίας η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΑ ΜΕΛΗ Αρθρο 1 Γενικά 1.1 Σύμφωνα με το άρθρο 3.1 του Καταστατικού, αιτήματα προσχώρησης θα πρέπει να υποβάλλονται στην Γραμματεία του MEDAC η οποία θα φροντίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥΣ, 1974.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥΣ, 1974. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥΣ, 1974. ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ της Σύµβασης των Αθηνών σχετικά µε τη Θαλάσσια Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2009-D-185-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ: 3183/2003 ΦΕΚ: Λ 227/26.09.2003 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. (Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2002)

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. (Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2002) ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ EUROCONTROL ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΗΣ 13ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 179/72 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 673/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουνίου 2014 σχετικά με την ίδρυση επιτροπής μεσολάβησης και τον εσωτερικό της κανονισμό (ΕΚΤ/2014/26) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ Η

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ Η ΝΟΜΟΣ: 2054/1992 ΦΕΚ: Α 104/30.06.1992 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

(2006/954/ΕΚ)

(2006/954/ΕΚ) Απόφαση του Συµβουλίου της 18ης εκεµβρίου 2006 για την έγκριση της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην Πράξη της Γενεύης του ιακανονισµού της Χάγης για τη διεθνή καταχώριση των βιοµηχανικών σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79. "Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79. Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79 "Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της 159/83 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων. (ΦΕΚ 100/Α/ )

Κύρωση της 159/83 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων. (ΦΕΚ 100/Α/ ) ΝΟΜΟΣ: 1556/85 Κύρωση της 159/83 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων. (ΦΕΚ 100/Α/28-5-85) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86)

Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86) ΝΟΜΟΣ: 1672/86 Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 ΕπΠα ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60. "Για τον καθορισµό κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου των παιδιών σε µη βιοµηχανικές εργασίες"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60. Για τον καθορισµό κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου των παιδιών σε µη βιοµηχανικές εργασίες ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60 "Για τον καθορισµό κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου των παιδιών σε µη βιοµηχανικές εργασίες" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Αρθρο 1 Ονοµασία, έδρα και διάρκεια 1.1 Η οργάνωση που είναι µη κερδοσκοπική, έχει συσταθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02. ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρείου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02. ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρείου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Προεδρείου προς : τη Συνέλευση Θέµα : Σηµείωµα για τις µεθόδους εργασίας Το επισυναπτόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 26.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.2.1989, σύμφωνα με το άρθρο 19

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 119

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 119 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 119 "Για την προστασία από τις µηχανές" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδ Χρηματοδότηση και κοστολογημένο πρόγραμμα εργασιών της Γραμματείας για τη διετία

Συνδ Χρηματοδότηση και κοστολογημένο πρόγραμμα εργασιών της Γραμματείας για τη διετία Συνδ. 15.1 Χρηματοδότηση και κοστολογημένο πρόγραμμα εργασιών της Γραμματείας για τη διετία 2012-2013 ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ότι οι χρηματοδοτικές τροποποιήσεις της Σύμβασης, που υιοθετήθηκαν στην Βόννη

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος : «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 σελ 1 από 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020, 2/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Η Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020, 19/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 105(I) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθµός 105(I) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. I(I) Αρ. 4088, 21.7.2006 Ν. 105(I)/2006 O περί Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 18.03.2004 L 080/33 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/2)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Γενικά II. Πρωτόκολλο της 13 ης Απριλίου 1962 για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Παιδαγωγική Μονάδα Αριθ. : 2009-D-225-el-5 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό

Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό Φιλία Φέλµπερτ Γερµανο-ελληνικός Σύλλογος Φιλίας» (όπως συντάχθηκε στις 22 Απριλίου 2012) 1 Όνοµα και έδρα (1) Ο σύλλογος φέρει το όνοµα Φιλία Φέλµπερτ Γερµανο-ελληνικός Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαδικασιών συµµόρφωσης µε τη CITES

Οδηγός διαδικασιών συµµόρφωσης µε τη CITES Συνδ. 14.3* ιαδικασίες συµµόρφωσης της CITES ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ την Απόφαση 12.84, µέσω της οποίας η Συνδιάσκεψη των Μερών έδωσε εντολή στη Γραµµατεία να σχεδιάσει ένα πακέτο οδηγιών για τη συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες...

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 33

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 33 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 33 "Για την ηλικία εισόδου των παίδων σε µη βιοµηχανικές εργασίες" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 Σύλλογος φέρει το όνοµα «ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.8.2016 COM(2016) 541 final ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ." 1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος (1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να λάβει η Ένωση όσον αφορά τις τροποποιήσεις των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 34(ΙΠ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER 1. Η Επιτροπή ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε..Π) Leader Π.Α.Α βάσει της συστάθηκε βάση της απόφασης της συνεδρίασης 103.1/25-8-2009

Διαβάστε περισσότερα

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: , 11:00 2 3

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: ,  11:00 2 3 Θεσσαλονίκη 04/06/2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:9469 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας FAX: 2310 250-642 Ε.Υ.Α.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα α.π

Αθήνα α.π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα 29.11.10 α.π. 51949 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής του Γενικού των Ειδικών και των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986".

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986". Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής της Κοινότητας της Καραϊβικής για τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

12042/16 ADD 1 ΠΧΚ/σα 1 DGE 2 A

12042/16 ADD 1 ΠΧΚ/σα 1 DGE 2 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0258 (NLE) 12042/16 ADD 1 TRANS 335 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της. της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της. της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 3 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚ ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για την συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1883/1990" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2012 (OR. en) 6898/12 ECOFIN 196 UEM 42 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναθεώρηση του καταστατικού της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

N 3827/2010 (ΦΕΚ Α 30/25.2.2010) Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου

N 3827/2010 (ΦΕΚ Α 30/25.2.2010) Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου Tίτλος : N 3827/2010 (ΦΕΚ Α 30/25.2.2010) Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου N 3827/2010 (ΦΕΚ Α 30/25.2.2010) Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που

Διαβάστε περισσότερα