Γεληθά. Οξγάλσζε ηνπ ηξαηνχ απφ ην 1864 έσο ην 1876

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεληθά. Οξγάλσζε ηνπ ηξαηνχ απφ ην 1864 έσο ην 1876"

Transcript

1 Γεληθά Ζ θαηάζηαζε πνπ επηθξάηεζε ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο κεηά ηελ εθζξφληζε ηνπ Όζσλα (10 Οθησβξίνπ 1862) ήηαλ ηδηαίηεξα αζηαζήο. Ζ Δζλνζπλέιεπζε, γηα λα κπνξέζεη λα επηβάιεη ηελ ηάμε, ρξεζηκνπνίεζε ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο, ηηο νπνίεο θαη έζεζε ππφ ηηο άκεζεο δηαηαγέο ηεο κέρξη ηελ άθημε θαη ελζξφληζε ηνπ βαζηιηά Γεσξγίνπ Α. Απφ ηηο πξψηεο ελέξγεηεο πνπ αθνινχζεζαλ ήηαλ ε νξγάλσζε ηζρπξνχ ζηξαηνχ, ηνπ νπνίνπ ε χπαξμε θξηλφηαλ ηειείσο απαξαίηεηε. Ωζηφζν θαη πάιη ε θαηάζηαζε δε βειηηψζεθε αηζζεηά, εμαηηίαο θπξίσο ησλ εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ αληηπαξαζέζεσλ θαη ηεο ελεξγνχ, πνιιέο θνξέο, αλακίμεσο ησλ ζηξαηησηηθψλ ζε απηέο. Νέα θαη πην ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα, γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζηξαηνχ ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ηελ απεκπινθή ηνπ απφ ηελ πνιηηηθή θαη ηηο άιιεο ππνρξεψζεηο ηνπ ζε ζέκαηα εζσηεξηθήο ηάμεσο θαη αζθάιεηαο, αλαιήθζεθε απφ ην Απηφ εμάιινπ επέβαιε θαη ε ζνβαξή θξίζε πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ην Ρσζνηνπξθηθφ Πφιεκν ηνπ 1877 θαη ηε πλζήθε ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ πνπ αθνινχζεζε ζηηο 3 Μαξηίνπ Ζ δεκηνπξγηθή φκσο απηή πξνζπάζεηα αλαθφπεθε ην 1880 απφ ηελ επηζηξάηεπζε πνπ θεξχρζεθε ηφηε, ελφςεη ηεο πξνζαξηήζεσο ηεο Άξηαο θαη ηεο Θεζζαιίαο. Δπαθνινχζεζε ε θξίζε ζηε Βαιθαληθή ην 1885, εμαηηίαο ηεο πξνζαξηήζεσο ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο ζηε Βνπιγαξία, θαζψο θαη λέα επηζηξάηεπζε θαη πξνψζεζε ησλ κνλάδσλ πξνο ηα ειιελνηνπξθηθά ζχλνξα ζηελ Ήπεηξν θαη ηε Θεζζαιία. Ζ θηλεηνπνίεζε απηή δηήξθεζε ελλέα κήλεο θαη, πέξα απφ ηελ αλαζηνιή θάζε πξνζπάζεηαο ζηνλ νξγαλσηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ηνκέα ηνπ ζηξαηνχ, επηβάξπλε ην Κξάηνο κε ππέξνγθεο έθηαθηεο δαπάλεο. Έηζη, παξά ηελ θάπνηα κηθξή πξφνδν πνπ είρε ζεκεησζεί, ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζηξαηνχ δελ έθηαζε ζην επηζπκεηφ επίπεδν, κε απνηέιεζκα ε ρψξα λα βξεζεί ζηξαηησηηθά αλέηνηκε θαηά ηνλ Διιελνηνπξθηθφ Πφιεκν ηνπ Οξγάλσζε ηνπ ηξαηνχ απφ ην 1864 έσο ην 1876 ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 1864 έσο ην 1876 εμαθνινχζεζε λα ηζρχεη ν Οξγαληζκφο ηνπ ηξαηνχ ηνπ 1833, κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζην κεηαμχ είρε ππνζηεί. Ωζηφζν, θαη θαηά ην δηάζηεκα απηφ, έγηλαλ νξηζκέλεο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε, ζχλζεζε θαη δχλακε ηνπ ζηξαηνχ, σο εμήο: - Τπνπξγείν ηξαηησηηθψλ: Απφ ην 1871 θαηαξγήζεθαλ ηα Σκήκαηα Ππξνβνιηθνχ θαη Γηθαηνζχλεο. - Αξρεγεία: Σν 1866 ζπζηήζεθαλ ηξία αξρεγεία κε έδξα ηελ Ακθηινρία, ηε Λακία θαη ηελ Κέξθπξα, κε απνζηνιή ηε δηνίθεζε, εθπαίδεπζε θαη επηζεψξεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπο, ελψ ην 1872 ζπζηήζεθαλ δχν «Αρτηγεία Μεηαβαηικού» κε απνζηνιή ηελ πάηαμε ηεο ιεζηείαο, ε νπνία παξνπζίαδε κεγάιε έμαξζε.

2 - Υαξηνγξαθία: Σν 1870 ζπζηήζεθε, ζην Σκήκα Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ ηξαηησηηθψλ, Γξαθείν Υαξηνγξαθίαο, κε ηελ νλνκαζία «Γεωδαιηικό Απόζπαζμα». Απνζηνιή ηνπ ήηαλ ε ραξηνγξάθεζε ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ. - Πεδηθφ: Με λφκν ηνπ 1864 θαηαξγήζεθαλ ηα δέθα εθεδξηθά ηάγκαηα θαη ηα ζηειέρε ηνπο ηέζεθαλ ζε αξγία, επεηδή θαηαξγήζεθαλ νη ζέζεηο ηνπο, ελψ δχν ρξφληα αξγφηεξα νξίζηεθε ε νξγάλσζε ηνπ Πεδηθνχ ζε δέθα ηάγκαηα Πεδηθνχ. - Ηππηθφ: Σν Ννέκβξην ηνπ 1868 ε Ηππαξρία Λνγρνθφξσλ κεηνλνκάζηεθε ζε «Ιππαρτία Ακροβολιζηών». - Ππξνβνιηθφ: Σν 1866 ην Οπινζηάζην απνηεινχζαλ ε Γηεχζπλζε, ν Λφρνο Σερληηψλ, νη Δθνξίεο Τιηθνχ Πνιέκνπ, ην Ππξηηηδνπνηείν θαη ην Ππξνηερλνπξγείν. - Μεραληθφ: Σν 1865 ε Γηινρία θαπαλέσλ-ππξνζβεζηψλ κεηαζρεκαηίζηεθε ζε Γηινρία Μεραληθνχ θαη ηνλ επφκελν ρξφλν ζε Σάγκα θαπαλέσλ. Απνζηνιή ηνπ ήηαλ ε θαηαζθεπή ζηξαηησηηθψλ θαη δεκφζησλ θηεξίσλ, νη δεκφζηεο ηερληθέο εξγαζίεο θάζε θχζεσο θαη ε ππξνζβεζηηθή ππεξεζία ζηελ Αζήλα. - Άγεκα: Σν Γεθέκβξην ηνπ 1868 ζπζηήζεθε κία αλεμάξηεηε κνλάδα κε ηελ νλνκαζία «Άγημα», ε νπνία ηέζεθε ζηελ απνθιεηζηηθή ππεξεζία ηνπ Βαζηιηά. - Δζλνθπιαθή: Σν 1867 νξίζηεθε ζηελ Δλεξγφ Δζλνθπιαθή λα πεξηιακβάλνληαη νη άλδξεο ειηθίαο εηψλ θαη ζηε «διαθέζιμη» νη άλδξεο ειηθίαο θαη εηψλ. Ο Οξγαληζκφο ηνπ ηξαηνχ ηνπ 1877 Οξγάλσζε ηνπ ηξαηνχ ζε Μεξαξρίεο θαη Σαμηαξρίεο Σν 1877 αλαιήθζεθε λέα ζνβαξή πξνζπάζεηα γηα ηελ αχμεζε ηεο δπλάκεσο ηνπ ζηξαηνχ θαη ηε βειηίσζε ηεο καρεηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο, ιφγσ ησλ θξίζηκσλ εζληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηδε ε ρψξα εθείλε ηελ πεξίνδν. ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1877 ζπγθξνηήζεθαλ δχν κεξαξρίεο, ζηηο νπνίεο ππάγνληαλ φιεο νη κνλάδεο Πεδηθνχ. Κάζε κεξαξρία πεξηιάκβαλε επηηειείν θαη δχν ηαμηαξρίεο, ε θαζεκία απφ ηηο νπνίεο δηέζεηε δχν ζπληάγκαηα Πεδηθνχ, έλα ηάγκα Δπδψλσλ, ηα αλάινγα ηκήκαηα Ηππηθνχ θαη Ππξνβνιηθνχ, θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο ινηπέο ππεξεζίεο. Σν ζχληαγκα Πεδηθνχ δηέζεηε δχν ηάγκαηα Πεδηθνχ, ησλ ηεζζάξσλ ιφρσλ. Σέζζεξηο ιφρνπο δηέζεηε επίζεο θαη ην ηάγκα Δπδψλσλ. Σν Ηππηθφ απνηεινχζε έλα ζχληαγκα ησλ δχν επηιαξρηψλ, απφ ηηο νπνίεο ε κία είρε ηξεηο ίιεο θαη ε άιιε δχν. Σν Ππξνβνιηθφ ζπγθξνηνχζαλ έλα ζχληαγκα Ππξνβνιηθνχ θαη ην Οπινζηάζην. Σν ζχληαγκα δηέζεηε κία κνίξα Πεδηλνχ θαη δχν Οξεηβαηηθνχ Ππξνβνιηθνχ, ησλ ηεζζάξσλ ππξνβνιαξρηψλ ε θαζεκία. Σν Μεραληθφ δηέζεηε έλα ηάγκα Μεραληθνχ, ησλ έμη ιφρσλ, απφ ηνπο νπνίνπο ηέζζεξηο θαπαλέσλ-τπνλνκνπνηψλ, έλαο Σειεγξαθεηψλ θαη έλαο Γεθπξνπνηψλ.

3 Οη Ννζνθφκνη ζπγθξνηήζεθαλ ζε δχν ιφρνπο. Ζ ζπλνιηθή δχλακε ηνπ ζηξαηνχ, ζχκθσλα κε ηε λέα ζχλζεζή ηνπ, αλεξρφηαλ πεξίπνπ ζε άλδξεο. Νέα αλαδηνξγάλσζε ηνπ ηξαηνχ Δπηζηξάηεπζε ηνπ 1897 Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1878 επήιζαλ πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπ ηξαηνχ, νη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο νπνίεο ήηαλ νη παξαθάησ: - Τπνπξγείν ηξαηησηηθψλ: Σνλ Απξίιην ηνπ 1880 ζπζηήζεθε ην «Γραθείο Δπιηελικής Υπηρεζίας» ζηε ζέζε ηνπ ψκαηνο Γεληθψλ Δπηηειψλ, ην νπνίν θαηαξγήζεθε. - Γηνίθεζε: Οη κεξαξρίεο θαη ηαμηαξρίεο, ζηηο αξρέο ηνπ 1878, θαηαξγήζεθαλ θαη ζηε ζέζε ηνπο ζπζηήζεθαλ ηέζζεξα αξρεγεία ζηξαηνχ, ηα νπνία ηνλ επφκελν ρξφλν κεηψζεθαλ ζε ηξία. - Πεδηθφ: Σν 1878 ην Πεδηθφ απνηεινχζαλ δεθαέμη ηάγκαηα Πεδηθνχ θαη ηέζζεξα ηάγκαηα Δπδψλσλ. ηηο 7 Απξηιίνπ 1882 ηα ηάγκαηα Πεδηθνχ έθζαζαλ ηα είθνζη επηά, ελψ ηα ηάγκαηα Δπδψλσλ ηα ελλέα. Ζ νξγάλσζε απηή ηνπ Πεδηθνχ δηαηεξήζεθε κέρξη ην 1885, νπφηε θαη νξγαλψζεθε ζε δέθα ζπληάγκαηα Πεδηθνχ θαη νθηψ αλεμάξηεηα ηάγκαηα Δπδψλσλ. - Ηππηθφ: ηηο αξρέο ηνπ 1881 ην Ηππηθφ απνηεινχζαλ ηξεηο αλεμάξηεηεο ηππαξρίεο, πνπ ε θαζεκηά δηέζεηε κία έκπεδε ίιε, ελψ έλα ρξφλν κεηά ζπγθξνηήζεθε θαη ηέηαξηε ηππαξρία. Σειηθά, απφ ην 1888 ην Ηππηθφ νξγαλψζεθε ζε ηξία ζπληάγκαηα Ηππηθνχ, ησλ ηεζζάξσλ ηιψλ ην θαζέλα. - Ππξνβνιηθφ: Σν Ππξνβνιηθφ, ζην νπνίν ειάρηζηεο κεηαβνιέο είραλ γίλεη κέρξη ην 1881, θαηά ην έηνο απηφ αλαδηνξγαλψζεθε πιήξσο. - Μεραληθφ: Καηά ην έηνο 1879 ην Όπιν ηνπ Μεραληθνχ απνηεινχζαλ ην Αξρεγείν, πέληε δηεπζχλζεηο Μεραληθνχ θαη δχν ηάγκαηα θαπαλέσλ, ησλ ηεζζάξσλ ιφρσλ ην θαζέλα. Σαπηφρξνλα, πεξηνξίζηεθε ζηα θαζαξψο ζηξαηησηηθά έξγα. Σν 1881 ηα ηάγκαηα θαπαλέσλ απμήζεθαλ ζε ηξία θαη κεηνλνκάζηεθαλ ζε ηάγκαηα Μεραληθνχ. Δπίζεο, ζπγθξνηήζεθαλ ηξεηο φξρνη Μεραληθνχ, έλαο έκπεδνο ιφρνο θαη ηξεηο κεηαγσγηθνί νπιακνί Τιηθνχ θαη Σξνθψλ. Σν 1885 ην Μεραληθφ απνηεινχζαλ έλα ζχληαγκα Μεραληθνχ, ε ρνιή ηνπ πληάγκαηνο, επηά δηεπζχλζεηο Μεραληθνχ, έλα ηνπνγξαθηθφ ηκήκα θαη έλαο ππξνζβεζηηθφο ιφρνο. Αλάινγεο ηξνπνπνηήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο «Γεληθέο Τπεξεζίεο» ηνπ ζηξαηνχ, ζηελ Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία, ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία, ζηε Γηθαζηηθή Τπεξεζία, ζηε Θξεζθεπηηθή Τπεξεζία θαη ζηε Υσξνθπιαθή. ηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 1897, εμαηηίαο ηεο απεηιήο πνιέκνπ απφ ηελ Σνπξθία, ε Διιάδα θήξπμε επηζηξάηεπζε, πξνζθιήζεθαλ έθεδξνη ππφ ηα φπια θαη ζπγθξνηήζεθαλ λέεο κνλάδεο. Ζ ζπλνιηθή δχλακε ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ αλεξρφηαλ ζε άλδξεο, απφ ηνπο νπνίνπο ήηαλ αμησκαηηθνί.

4 Οπιηζκφο Μέρξη ην 1877 ν θνξεηφο νπιηζκφο δηέθεξε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ Όπισλ ηνπ ζηξαηνχ. Σν 1868 δηαλεκήζεθαλ δνθηκαζηηθά ζε κεξηθέο κνλάδεο ην γαιιηθφ ηπθέθην Chassepot (αζζεπψ) ππνδείγκαηνο 1866, ελψ ην 1876 αγνξάζηεθαλ ηπθέθηα θαη 500 αξαβίδεο Μπισλά ππνδείγκαηνο 1872, κε ηα νπνία θαη νπιίζηεθαλ νξηζκέλεο κνλάδεο. Σν Μάξηην ηνπ 1877 ηα έθηππα ζψκαηα εθνδηάζηεθαλ κε ην γαιιηθφ πεξίζηξνθν ππνδείγκαηνο 1877, ελψ ην Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ νξίζηεθε ην γαιιηθφ ηπθέθην Gras (Γθξα), ππνδείγκαηνο 1874 θαη δηακέηξνπ 11 ρηιηνζηψλ, σο ην ηπθέθην ηνπ ζηξαηνχ. Αλαιπηηθά θαζνξίζηεθε φηη ηα ηάγκαηα Πεδηθνχ θαη Δπδψλσλ, θαζψο θαη ε Υσξνθπιαθή, απφ ην 1880, ζα θέξνπλ ηπθέθην Γθξα, ην ζχληαγκα Ππξνβνιηθνχ, νη ιφρνη Αγσγέσλ θαη νη ιφρνη Ννζνθφκσλ βξαρχθαλα ηπθέθηα Γθξα, ην ζχληαγκα Ηππηθνχ θαη νη καζεηέο ηεο ρνιήο Δπειπίδσλ αξαβίδεο Ηππηθνχ Γθξα. Σν Ππξνβνιηθφ, ην Γεθέκβξην ηνπ 1866, εθνδηάζηεθε κε ηα γαιιηθά απιαθσηά πεδηλά θαη νξεηβαηηθά ππξνβφια ηεζζάξσλ ιίηξσλ θαη ην απιαθσηφ ηνπνκαρηθφ ππξνβφιν ησλ δψδεθα ιίηξσλ. Σν Γεθέκβξην ηνπ 1877, φηαλ εηζήρζε ζην ζηξαηφ ην ηπθέθην Γθξα, νξίζηεθε φηη νη πεδηλέο ππξνβνιαξρίεο ηνπ πληάγκαηνο Ππξνβνιηθνχ ζα εθνδηαζηνχλ κε ππξνβφια Krupp (Κξνππ) ησλ 75 ρηιηνζηψλ θαη κε ιπφκελα νξεηλά νη νξεηβαηηθέο. Σν ηνπνκαρηθφ ππξνβνιηθφ ζα δηέζεηε ην ππξνβφιν ησλ 8,7 εθαηνζηψλ. Δθπαίδεπζε Σηπαηιυηική Σσολή Εςελπίδυν Σν Ννέκβξην ηνπ 1864 θαζνξίζηεθε ν λένο Οξγαληζκφο ηεο ρνιήο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεχζεσο ήηαλ εμαεηήο. Μεηά απφ δχν ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ ην 1866 θαη ην 1870, ην 1882 ςεθίζηεθε απφ ηε Βνπιή λένο Οξγαληζκφο ηεο ρνιήο. Ζ ζπνπδαηφηεξε θαηλνηνκία ηνπ ήηαλ φηη πξνέβιεπε εηζαγσγή ζηε ρνιή κε απζηεξέο εμεηάζεηο λέσλ έσο δεθανθηψ εηψλ, απφθνηησλ Γπκλαζίνπ. Έηζη, θαηαξγήζεθαλ πνιιά ζεσξεηηθά καζήκαηα ζηνηρεηψδνπο εθπαηδεχζεσο θαη ειαηηψζεθε ν ρξφλνο θνηηήζεσο ζε πέληε ρξφληα. Σσολεία Αξιυμαηικών Υπαξιυμαηικών Απφ ην 1876 νξγαλψζεθαλ θαη ιεηηνχξγεζαλ πνιιά ζηξαηησηηθά ζρνιεία γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αμησκαηηθψλ θαη ππαμησκαηηθψλ ζε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. Σα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά ήηαλ ν Δθπαηδεπηηθφο Λφρνο, ην Πξνπαξαζθεπαζηηθφ ρνιείν Έθεδξσλ Αμησκαηηθψλ, ην Σάγκα Δθπαηδεχζεσο, ε ηξαηησηηθή ρνιή Τπαμησκαηηθψλ, ην Πξνπαξαζθεπαζηηθφ ρνιείν Τπαμησκαηηθψλ, ην ρνιείν Βνιήο, ην ρνιείν Ηππεπηηθήο θαη ηα ρνιεία Βνιήο Πεδηθνχ θαη Ππξνβνιηθνχ. Δπηπξφζζεηα ην 1882, κεηά απφ ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεθε ζην Παξίζη, κεηαθιήζεθε

5 νξγαλσηηθή απνζηνιή απφ Γάιινπο αμησκαηηθνχο κε επηθεθαιήο ηνλ Τπνζηξάηεγν Βνζζέξ. Γηα ηε ζπκπιεξσκαηηθή κφξθσζε ησλ αμησκαηηθψλ, ην 1876 ηδξχζεθαλ ζε φιεο ηηο πφιεηο, φπνπ ππήξραλ ζηξαηησηηθέο κνλάδεο, «Βιβλιοθήκες Φροσράς», αθνχ ε αλεχξεζε θαη αγνξά βηβιίσλ ήηαλ δχζθνιε, ελψ εθδφζεθε θαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο λέσλ Καλνληζκψλ. Εκπαίδεςζη ηυν Μονάδυν Απφ ην 1864 ε εθπαίδεπζε γηλφηαλ ζε πξνζσξηλά ζηξαηφπεδα πνπ ζπγθξνηνχληαλ θάζε έηνο αλάινγα κε ηα δηαζέζηκα ηάγκαηα. Ζ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεχζεσο ήηαλ έλαο κήλαο. Απφ ην 1868 θαζνξίζηεθε εηδηθφηεξα γηα ηα ηάγκαηα Πεδηθνχ θαη Δπδψλσλ, θαζψο θαη γηα ηα ηκήκαηα ηεο Υσξνθπιαθήο, λα ζπγθεληξψλνληαη θάζε ρξφλν ζηελ Αζήλα, γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, φπνπ θαη ζα ζπκπιήξσλαλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. Σηπαηιυηική εκπαίδεςζη πολιηών και μαθηηών Σν 1881 ηδξχζεθαλ ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ λνκψλ ζρνιεία ζθνπνβνιήο, κε ζθνπφ ηελ εμάζθεζε ησλ πνιηηψλ ζηε ρξήζε ησλ φπισλ θαη ζηε βνιή, ελψ ην 1883 θαζνξίζηεθε ε εηζαγσγή ησλ ζηξαηησηηθψλ αζθήζεσλ ζηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά Γπκλάζηα, σο ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο. ηξαηνινγία Δπηζηξάηεπζε Σηπαηολογία Σν Γεθέκβξην ηνπ 1876 εθδφζεθε ν Νφκνο «Περί Προζωρινού Οργανιζμού ηων καηά Ξηρά Γσνάμεων», ν νπνίνο θαζφξηδε φηη ν ηξαηφο Ξεξάο πεξηιάκβαλε ηνλ Δλεξγφ ηξαηφ, ηελ Δθεδξεία ηνπ Δλεξγνχ ηξαηνχ, ηελ Δζλνθξνπξά θαη ηελ Δθεδξεία ηεο Δζλνθξνπξάο. Με λέν λφκν, ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 1878, εηζήρζε ε θαζνιηθή ζηξαηνινγία. χκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, ε ζηξαηησηηθή ζεηεία ήηαλ ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο Έιιελεο, ειηθίαο είθνζη κέρξη ζαξάληα εηψλ, πνπ θξίλνληαλ ηθαλνί γηα ζηξάηεπζε. Ζ ζηξαηησηηθή ππεξεζία δηαξθνχζε ηξία ρξφληα ζηνλ Δλεξγφ ηξαηφ, έμη ρξφληα ζηελ Δθεδξεία θαη δέθα ρξφληα ζηελ Δζλνθξνπξά. Ο ζεζκφο ηεο Δζλνθπιαθήο έπαςε λα ππάξρεη. Σν 1882, κε άιιν λφκν, ε ζεηεία ζηνλ Δλεξγφ ηξαηφ νξίζηεθε λα είλαη ελφο έηνπο, εθηφο απφ ην Ηππηθφ, ην Ππξνβνιηθφ, ην Μεραληθφ θαη ηνπο Ννζνθφκνπο, πνπ ήηαλ δηεηήο. Σν 1884 ν ρξφλνο ηεο ππεξεζίαο ζηελ Δζλνθξνπξά νξίζηεθε ζε νθηψ έηε, ελψ ε πνηλή γηα ηνπο αλππφηαθηνπο, ζε πεξίπησζε επηζηξαηεχζεσο, ήηαλ θπιάθηζε ελφο κέρξη δχν εηψλ αληί πξφζζεηεο ππεξεζίαο πνπ πξνβιεπφηαλ κέρξη ηφηε.

6 Επιζηπάηεςζη Σνλ Ηνχιην ηνπ 1880, ιφγσ ηεο επηθείκελεο πξνζαξηήζεσο ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Θεζζαιίαο, ν Διιεληθφο ηξαηφο ηέζεθε γηα πξψηε θνξά ζε επηζηξάηεπζε, ε νπνία έιεμε ζηηο 7 Απξηιίνπ Σν 1885, κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ νπιηηψλ ζηε δηάξθεηα ηεο εηξήλεο γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο, νξίζηεθε ε δχλακε ηνπ ζηξαηνχ ζε άλδξεο θαη πξνβιέθζεθε ε αχμεζή ηεο θαηά ηε δηάξθεηα επηζηξαηεχζεσο. Σν ίδην έηνο δεκηνπξγήζεθε ζνβαξή αλαηαξαρή ζηα Βαιθάληα, εμαηηίαο ηεο θαηαιήςεσο ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο απφ ηε Βνπιγαξία. Ζ Διιάδα θήξπμε επηζηξάηεπζε θαη πξνψζεζε ηηο δπλάκεηο πξνο ηα ειιελνηνπξθηθά ζχλνξα ζηελ Ήπεηξν θαη ηε Θεζζαιία. πλνιηθά θιήζεθαλ ππφ ηα φπια νη έθεδξνη νθηψ θιάζεσλ. Ζ επηζηξάηεπζε δηήξθεζε ελλέα κήλεο θαη ε απφιπζε ησλ εθέδξσλ έγηλε ζηε ζπλέρεηα ηκεκαηηθά. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1897 δεκηνπξγήζεθε λέα ζνβαξή θξίζε ζηηο ζρέζεηο κε ηελ Σνπξθία. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηαζηάζεσο άξρηζε ε ζηαδηαθή θιήζε ειηθηψλ κε ζθνπφ ηελ εκπφιεκε ζπγθξφηεζε ησλ πθηζηάκελσλ κνλάδσλ, νη νπνίεο πξνσζήζεθαλ θαη πάιη πξνο ηα ζχλνξα ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Θεζζαιίαο, θαη ηελ 1ε Μαξηίνπ ε Κπβέξλεζε θήξπμε ηελ επηζηξάηεπζε θαη θάιεζε δηαδνρηθά ζηα φπια θαη άιιεο θιάζεηο εθέδξσλ. Δπηπιένλ, επηηξάπεθε ν ζρεκαηηζκφο εζεινληηθψλ ηκεκάησλ κε ηνλ ηίηιν «Λεγεώνες Φιλελλήνων», ζηηο νπνίεο ζα γίλνληαλ δεθηνί εζεινληέο αιινδαπνί. Νφκνο Σάμε Πεηζαξρία Πειθαπσικοί Λόσοι Σηπαηιυηική δικαιοζύνη ηηο 20 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1881 ζπζηήζεθε θαη δεχηεξνο Πεηζαξρηθφο Λφρνο. ηνπο ιφρνπο απηνχο κεηέζεηαλ ηνπο νπιίηεο πνπ ππέπηπηαλ ζε βαξηά παξαπηψκαηα θαη δελ ήηαλ δπλαηφ λα ηνπο ζσθξνλίζνπλ ηα ππφινηπα κέζα πεηζαξρίαο. ηνλ ηνκέα ηεο ηξαηησηηθήο Γηθαηνζχλεο, ηνλ Απξίιην ηνπ 1883, ηδξχζεθε θαη ηξίην δηαξθέο ζηξαηνδηθείν κε έδξα ηε Λάξηζα. Σν ζηξαηνδηθείν απηφ ιεηηνχξγεζε πεξηνδηθά κέρξη ην 1886, νπφηε θαη θαηαξγήζεθε νξηζηηθά. Δμάιινπ, ζηηο 21 Ννεκβξίνπ 1884 ηδξχζεθαλ νη ηξαηησηηθέο Φπιαθέο ηεο Αθξνλαππιίαο (ζην εθεί Φξνχξην), φπνπ εμέηηαλ ηελ πνηλή ηνπο φζνη ζηξαηησηηθνί θαηαδηθάδνληαλ ζε πνηλέο κεγαιχηεξεο ησλ ηξηψλ κελψλ. Όζνη θαηαδηθάδνληαλ ζε κηθξφηεξεο πνηλέο ηηο εμέηηαλ ζηηο θπιαθέο ησλ θαηά ηφπνπο θξνπξαξρείσλ ή ησλ κνλάδσλ ηνπο. Δημόζια αζθάλεια Με δηαηαγή ηνπ Τπνπξγείνπ ηξαηησηηθψλ ην 1887 θαηαξγήζεθαλ ηα κεηαβαηηθά ζηξαηησηηθά απνζπάζκαηα. Ζ δεκφζηα αζθάιεηα αλαηέζεθε απνθιεηζηηθά ζηε Υσξνθπιαθή θαη κφλν ζε πεξίπησζε πνπ νη δπλάκεηο ηεο δελ επαξθνχζαλ ζα

7 κπνξνχζε λα εληζρπζεί απφ ηηο πιεζηέζηεξεο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο θαη θαηά πξνηίκεζε απφ ηα επδσληθά ηάγκαηα. Οη νπιίηεο ησλ κεηαβαηηθψλ απνζπαζκάησλ πνπ δηαιχζεθαλ εληάρζεθαλ ζηηο αληίζηνηρεο κνηξαξρίεο Υσξνθπιαθήο. Απφ ηνπο αμησκαηηθνχο φζνη θξίζεθαλ αλαγθαίνη θαη θαηάιιεινη γηα ηελ ππεξεζία ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο εληάρζεθαλ επίζεο ζηηο κνηξαξρίεο, ελψ νη ππφινηπνη επαλήιζαλ ζηηο κνλάδεο ηνπο. Πξνέιεπζε Δμέιημε Πξναγσγέο Πποέλεςζη Οη αμησκαηηθνί ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ εθείλε ηελ πεξίνδν πξνέξρνληαλ απφ ηηο ρνιέο Δπειπίδσλ θαη Τπαμησκαηηθψλ ή κε πξναγσγή ησλ ππαμησκαηηθψλ ζε αλζππαζπηζηέο. Μεηά φκσο ηελ ίδξπζε ηεο ρνιήο Τπαμησκαηηθψλ έπαςε ε πξναγσγή ησλ ππαμησκαηηθψλ ηνπ Πεδηθνχ θαη ηνπ Ηππηθνχ πνπ δελ είραλ απνθνηηήζεη απφ απηή ηε ρνιή. Απφ ην 1877 επηηξάπεθε ε πνιηηνγξάθεζε θαη ε θαηάηαμε ζην ζηξαηφ αιινδαπψλ αμησκαηηθψλ. Δπίζεο, απφ ην 1882 επηηξάπεθε ε θαηάηαμε ζην ζηξαηφ, κε ην βαζκφ ηνπ αλζππαζπηζηή, Διιήλσλ ππεθφσλ πνπ είραλ εθπαηδεπζεί ζε μέλεο ζηξαηησηηθέο ζρνιέο θαη ε ειηθία ηνπο δελ ππεξέβαηλε ηα είθνζη πέληε έηε. Αξγφηεξα, κε λφκν ηνπ 1887 επηηξάπεθε λα θαηαηάζζνληαη, κε ην βαζκφ ηνπ αλζππνινραγνχ, νη Έιιελεο πνπ είραλ εθπαηδεπζεί ζε μέλεο ζηξαηησηηθέο ζρνιέο. Εξέλιξη Πποαγυγέρ Οη πξναγσγέο ησλ αμησκαηηθψλ θαη ησλ ππαμησκαηηθψλ ζε αμησκαηηθνχο γίλνληαλ κε Βαζηιηθά Γηαηάγκαηα, κεηά απφ ζρεηηθέο πξνηάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ ησλ ηξαηησηηθψλ, ελψ νη πξναγσγέο ζηνπο βαζκνχο ησλ ππαμησκαηηθψλ απφ ηνπο νηθείνπο δηνηθεηέο κνλάδσλ, κεηά απφ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ νπιηηψλ. Με λφκν ηνπ 1887 θαζνξίζηεθε νη αλζππαζπηζηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ρνιή Δπειπίδσλ θαη ην ρνιείν Τπαμησκαηηθψλ λα πξνάγνληαη ζε αλζππνινραγνχο, αθνχ ζπκπιεξψζνπλ έλα ρξφλν ζην βαζκφ ηνπ αλζππαζπηζηή, αλεμάξηεηα απφ ηηο θελέο ζέζεηο πνπ ππήξραλ, ελψ, ηέινο, κε λφκν ηνπ 1882 θαζνξίζηεθε φξην ειηθίαο ησλ αμησκαηηθψλ, κεηά ηελ ππέξβαζε ηνπ νπνίνπ απνζηξαηεχνληαλ απηεπάγγειηα. Νόμορ «Πεπί καηαζηάζευρ ηυν Αξιυμαηικών» Με εηδηθή δηάηαμε πνπ πξνζηέζεθε ζην λφκν δεκηνπξγήζεθε ε θαηάζηαζε αξγίαο, εμαηηίαο θαηαξγήζεσο ζέζεσο. ε απηή ηελ θαηάζηαζε ππάγνληαλ φζνη αμησκαηηθνί πιεφλαδαλ κεηά ηελ θαηάξγεζε θάπνησλ ζέζεσλ. Με άιιεο δηαηάμεηο απαγνξεχζεθε ε απνζηξαηεία ησλ αμησκαηηθψλ κε αίηεζή ηνπο ζηε δηάξθεηα επηζηξαηεχζεσο, δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνλ ππνπξγφ ηξαηησηηθψλ λα

8 αλαθαιεί πξνζσξηλά ζηελ ελέξγεηα απφζηξαηνπο αμησκαηηθνχο ζηε δηάξθεηα επηζηξαηεχζεσο, θαηαξγήζεθαλ νη δηαηάμεηο πνπ είραλ ζεζπηζηεί θαη ίζρπαλ απφ ην 1861 θαη επέβαιιαλ ειάρηζηε πξνίθα γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο γάκνπ ζε αμησκαηηθνχο θαη ππαμησκαηηθνχο θαη, ηέινο, ξπζκίζηεθαλ άιια ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αξγία, δηαζεζηκφηεηα θ.η.ι. ησλ αμησκαηηθψλ. ηνιή Αξιυμαηικών Μέρξη ην 1868 νη ζηνιέο εμαθνινπζνχζαλ λα παξακέλνπλ νη ίδηεο, κε κηθξέο κφλν παξαιιαγέο. Σφηε θαζηεξψζεθε ε γαιιηθνχ ηχπνπ ζηνιή, ε νπνία πεξηιάκβαλε πειήθην, ρηηψλην, πεξηζθειίδα θαη ριαίλε απφ εξηνχρν βαζχ κπιε χθαζκα. Δμαίξεζε απνηεινχζαλ ην Ηππηθφ, πνπ ε ζηνιή ηνπ παξέκεηλε πξάζηλε θαη ην Πεδηθφ, ηνπ νπνίνπ ε πεξηζθειίδα ήηαλ ρξψκαηνο γθξη. Σν 1877 θαζηεξψζεθε, γηα πξψηε θνξά σο κηθξή ζηνιή ησλ αμησκαηηθψλ, ην απζηξηαθνχ ηχπνπ ρηηψλην. Ζ ζεξηλή ζηνιή φισλ ησλ αμησκαηηθψλ ήηαλ αθξηβψο φκνηα κε ηε ρεηκεξηλή, θαηαζθεπαζκέλε φκσο απφ ιηλφ ιεπθφ χθαζκα θαη ην 1892 θαζνξίζηεθε ε κηθξή ζεξηλή ζηνιή ησλ αμησκαηηθψλ θαη αλζππαζπηζηψλ. Ζ κηθξή ζηνιή ππεξεζίαο πεξηιάκβαλε κάιιηλν πειήθην θαη ρηηψλην ρξψκαηνο θαηνχ, θαζψο θαη ιηλφ παληειφλη ή κάιιηλν, φηαλ θεξφηαλ κε κπφηεο, επίζεο ρξψκαηνο θαηνχ. Ζ κηθξή ζηνιή εθηφο ππεξεζίαο πεξηιάκβαλε ιεπθφ ιηλφ πειήθην θαη ρηηψλην, θαζψο θαη ιεπθφ ιηλφ παληειφλη ή κάιιηλν, φηαλ θεξφηαλ κε κπφηεο. Γηα ηνπο αμησκαηηθνχο ηνπ Τγεηνλνκηθνχ, Κηεληαηξηθνχ θαη Φαξκαθεπηηθνχ θαζνξίζηεθε, απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 1895, λα θέξνπλ ζην πεξηιαίκην ηεο κεγάιεο ζηνιήο, σο δηαθξηηηθφ, ην έκβιεκα πνπ παξνπζηάδεη έλα θίδη λα ειίζζεηαη γχξσ απφ ηξεηο ξάβδνπο, πιαηζησκέλν απφ δχν θιαδηά δάθλεο. Ζ ζηνιή ησλ καζεηψλ ηεο ρνιήο Δπειπίδσλ θαζνξίζηεθε απφ θίηξηλα επσκίδηα θαη πεξηιαίκην, πειήθην φκνην κε ησλ αμησκαηηθψλ κε κεηαμνθέληεην ζηέκκα, κνβ κάιιηλν καλδχα, θάιπκκα ηεο θεθαιήο (παξειάζεσλ-παξαηάμεσλ) φκνην κε ηνπ Πεδηθνχ κε θίηξηλν ινθίν θαη δηαθξηηηθά ησλ βαζκνθφξσλ ίδηα κε απηά ησλ νκνηφβαζκψλ ηνπο ηνπ ζηξαηεχκαηνο. Οπλιηών Ζ ζηνιή ησλ νπιηηψλ ήηαλ παξφκνηα κε απηή ησλ αμησκαηηθψλ. Σειείσο δηαθνξεηηθή ήηαλ ε ζηνιή ησλ Δπδψλσλ, ε νπνία ήηαλ ζρεδφλ ίδηα κε ησλ Αθξνβνιηζηψλ θαη πεξηιάκβαλε γηιέθν (θέξκειε) θαη ηκαηίδην (κετληάλη) απφ ιεπθφ κάιιηλν χθαζκα κε κάιιηλα γατηάληα ρξψκαηνο κνβ θαη δχν ζεηξέο απφ δψδεθα θνπκπηά, δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ ζηήζνπο. Κφθθηλν θέζη (θάξην) κε καχξε κεηαμσηή θνχληα, ζηέκκα θαη εζλφζεκν. Λεπθέο πεξηθλεκίδεο θαη κνβ κάιιηλεο θαιηζνδέηεο. Φνπζηαλέια απφ ιεπθφ χθαζκα.

9 Εψλε βακβαθεξή. Σζαξνχρηα θαη θαηή θάπα. Σα δηαθξηηηθά ησλ βαζκψλ ήηαλ φπσο ηνπ Πεδηθνχ. Πνιεκηθέο ζεκαίεο Απφ ην 1864 θαζηεξψζεθε ε θαηαζθεπή ησλ πνιεκηθψλ ζεκαηψλ ησλ ηαγκάησλ Πεδηθνχ απφ κεηαμσηφ χθαζκα, ρξψκαηνο θπαλνχ, ιεπθφ ζηαπξφ ζηε κέζε, ρξπζφρξνα θξφζζηα πεξηθεξεηαθά θαη ηελ εηθφλα ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζην θέληξν ηνπ ηαπξνχ. Ο Άγηνο Γεψξγηνο είλαη ν πξνζηάηεο ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ, εθηφο ηνπ Ππξνβνιηθνχ πνπ έρεη σο πξνζηάηηδα ηελ Αγία Βαξβάξα. Δπίζεο, ηα ρξπζφρξνα θξφζζηα ζπκβνιίδνπλ ηηο ςπρέο πνπ ε παηξίδα εκπηζηεχεηαη ζηε εκαία. Γηνηθεηηθή Μέξηκλα Ππομήθειερ ςλικών Καηαζκεςή ζηπαηιυηικών εγκαηαζηάζευν Σν 1869 ζπζηήζεθε έλα Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην ζην Τπνπξγείν ηξαηησηηθψλ θαη κία Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνκεζεηψλ κε ηνπο θαιχηεξνπο δπλαηνχο φξνπο. Οη ζεκαληηθφηεξεο ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ απηή ηελ πεξίνδν ήηαλ ν ζηξαηψλαο ηνπ Ηππηθνχ ζην Πεδίν ηνπ Άξεσο (Αζήλα), ε θαηαζθεπή ππξηηηδαπνζεθψλ, ε αλέγεξζε λέσλ ζηξαηησηηθψλ θηεξίσλ θαη ζπληήξεζε ησλ παιαηψλ, ε θαηαζθεπή εξγνζηαζίνπ αξβπιψλ θ.ιπ. Οικονομικά Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ππνπξγείνπ ηξαηησηηθψλ αλεξρφηαλ θαηά ηα έηε ζην 20-25% ηνπ ζπλνιηθνχ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Δπίζεο, πεξηνδηθά ρνξεγήζεθαλ ζην ππνπξγείν ηξαηησηηθψλ έθηαθηεο πηζηψζεηο κεγάινπ χςνπο γηα ηελ πξνκήζεηα νπιηζκνχ θαη ππξνκαρηθψλ, ηελ θαηαζθεπή ζηξαηησηηθψλ νδψλ θαη άιισλ έξγσλ, ηελ θάιπςε απξφβιεπησλ δαπαλψλ, εμαηηίαο ηεο επηζηξαηεχζεσο θαη ηεο θηλεηνπνηήζεσο ηνπ ζηξαηνχ θαηά ηα έηε 1880 θαη Ζ εθθαζάξηζε θαη ε εληνιή πιεξσκήο ησλ ζηξαηησηηθψλ εμφδσλ ήηαλ έξγν ησλ ηξαηησηηθψλ Δπηκειεηεξίσλ πνπ είραλ ζπζηαζεί ζηελ έδξα θάζε λνκνχ. Υγειονομική πεπίθαλτη

10 Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1887 ηδξχζεθε ζηελ Αζήλα ηξαηησηηθφ Γακαιηδνθνκείν γηα ηελ παξαζθεπή ηεο αλαγθαίαο πνζφηεηαο δακαιίδαο γηα ηνλ εκβνιηαζκφ ηνπ ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ πξνθχιαμή ηνπ απφ ηελ επινγηά. Σν Μάξηην ηνπ 1897 ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά ν ζεζκφο ησλ γπλαηθψλ Αδειθψλ Ννζνθφκσλ, ησλ νπνίσλ ε πξνζθνξά ππήξμε πξάγκαηη ζεκαληηθή, ηφζν ζηελ εηξεληθή πεξίνδν φζν θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. Λόσορ Απομάσυν Σν 1871 ν Λφρνο Απνκάρσλ θαηαξγήζεθε θαη κε λέν λφκν θαζνξίζηεθαλ νη φξνη απνλνκήο ζπληάμεσο ζε νπιίηεο πνπ θξίλνληαλ ζσκαηηθά αλίθαλνη, εμαηηίαο πξνρσξεκέλεο ειηθίαο ή βιάβεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ή αθφκε απφ ηπραίν ζπκβάλ θαη δελ είραλ απνθηήζεη δηθαίσκα ζπληάμεσο, νχηε ππάγνληαλ ζην Νφκν «Περί παθόνηων εκ ηρασμάηων ή νοζημάηων πολέμοσ».

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθά. Ο λένο νξγαληζκόο ηνπ ηξαηνύ ηνπ 1833

Γεληθά. Ο λένο νξγαληζκόο ηνπ ηξαηνύ ηνπ 1833 Γεληθά Ζ θαηάζηαζε αλαξρίαο, πνπ αθνινύζεζε κεηά ην ζάλαην ηνπ Καπνδίζηξηα ην 1831 θαη δηήξθεζε πεξίπνπ δύν ρξόληα, πξνθάιεζε γεληθή αλσκαιία ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο θαη θιόληζε επηθίλδπλα ηελ ηάμε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΤΔΛΠΗΓΧΝ ΔΓΚΟΛΠΗΟ ΔΤΔΛΠΗΓΟ

ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΤΔΛΠΗΓΧΝ ΔΓΚΟΛΠΗΟ ΔΤΔΛΠΗΓΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΤΔΛΠΗΓΧΝ ΔΓΚΟΛΠΗΟ ΔΤΔΛΠΗΓΟ ΒΑΡΖ 2010 ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΤΔΛΠΗΓΧΝ ΔΓΚΟΛΠΗΟ ΔΤΔΛΠΗΓΟ ΒΑΡΖ 2010 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Πξφινγνο 1 Δζληθφο Όκλνο 3 ξθνο 4 ξθνο Αζελαίσλ Δθήβσλ 5 Όκλνο Δπέιπηδνο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟΤ ΣΡΑΣΟΤ (1821 2001) ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟΤ ΣΡΑΣΟΤ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟΤ ΣΡΑΣΟΤ (1821 2001) ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟΤ ΣΡΑΣΟΤ (1821 2001) ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟΤ ΣΡΑΣΟΤ Η πγθξόηεζε ηνπ Γεληθνύ Δπηηειείνπ ηξαηνύ θαη ε Ιζηνξηθή ηνπ Γηαδξνκή κέρξη ην 2001 Σν Γεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα