Γεληθά. Οξγάλσζε ηνπ ηξαηνχ απφ ην 1864 έσο ην 1876

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεληθά. Οξγάλσζε ηνπ ηξαηνχ απφ ην 1864 έσο ην 1876"

Transcript

1 Γεληθά Ζ θαηάζηαζε πνπ επηθξάηεζε ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο κεηά ηελ εθζξφληζε ηνπ Όζσλα (10 Οθησβξίνπ 1862) ήηαλ ηδηαίηεξα αζηαζήο. Ζ Δζλνζπλέιεπζε, γηα λα κπνξέζεη λα επηβάιεη ηελ ηάμε, ρξεζηκνπνίεζε ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο, ηηο νπνίεο θαη έζεζε ππφ ηηο άκεζεο δηαηαγέο ηεο κέρξη ηελ άθημε θαη ελζξφληζε ηνπ βαζηιηά Γεσξγίνπ Α. Απφ ηηο πξψηεο ελέξγεηεο πνπ αθνινχζεζαλ ήηαλ ε νξγάλσζε ηζρπξνχ ζηξαηνχ, ηνπ νπνίνπ ε χπαξμε θξηλφηαλ ηειείσο απαξαίηεηε. Ωζηφζν θαη πάιη ε θαηάζηαζε δε βειηηψζεθε αηζζεηά, εμαηηίαο θπξίσο ησλ εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ αληηπαξαζέζεσλ θαη ηεο ελεξγνχ, πνιιέο θνξέο, αλακίμεσο ησλ ζηξαηησηηθψλ ζε απηέο. Νέα θαη πην ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα, γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζηξαηνχ ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ηελ απεκπινθή ηνπ απφ ηελ πνιηηηθή θαη ηηο άιιεο ππνρξεψζεηο ηνπ ζε ζέκαηα εζσηεξηθήο ηάμεσο θαη αζθάιεηαο, αλαιήθζεθε απφ ην Απηφ εμάιινπ επέβαιε θαη ε ζνβαξή θξίζε πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ην Ρσζνηνπξθηθφ Πφιεκν ηνπ 1877 θαη ηε πλζήθε ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ πνπ αθνινχζεζε ζηηο 3 Μαξηίνπ Ζ δεκηνπξγηθή φκσο απηή πξνζπάζεηα αλαθφπεθε ην 1880 απφ ηελ επηζηξάηεπζε πνπ θεξχρζεθε ηφηε, ελφςεη ηεο πξνζαξηήζεσο ηεο Άξηαο θαη ηεο Θεζζαιίαο. Δπαθνινχζεζε ε θξίζε ζηε Βαιθαληθή ην 1885, εμαηηίαο ηεο πξνζαξηήζεσο ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο ζηε Βνπιγαξία, θαζψο θαη λέα επηζηξάηεπζε θαη πξνψζεζε ησλ κνλάδσλ πξνο ηα ειιελνηνπξθηθά ζχλνξα ζηελ Ήπεηξν θαη ηε Θεζζαιία. Ζ θηλεηνπνίεζε απηή δηήξθεζε ελλέα κήλεο θαη, πέξα απφ ηελ αλαζηνιή θάζε πξνζπάζεηαο ζηνλ νξγαλσηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ηνκέα ηνπ ζηξαηνχ, επηβάξπλε ην Κξάηνο κε ππέξνγθεο έθηαθηεο δαπάλεο. Έηζη, παξά ηελ θάπνηα κηθξή πξφνδν πνπ είρε ζεκεησζεί, ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζηξαηνχ δελ έθηαζε ζην επηζπκεηφ επίπεδν, κε απνηέιεζκα ε ρψξα λα βξεζεί ζηξαηησηηθά αλέηνηκε θαηά ηνλ Διιελνηνπξθηθφ Πφιεκν ηνπ Οξγάλσζε ηνπ ηξαηνχ απφ ην 1864 έσο ην 1876 ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 1864 έσο ην 1876 εμαθνινχζεζε λα ηζρχεη ν Οξγαληζκφο ηνπ ηξαηνχ ηνπ 1833, κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζην κεηαμχ είρε ππνζηεί. Ωζηφζν, θαη θαηά ην δηάζηεκα απηφ, έγηλαλ νξηζκέλεο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε, ζχλζεζε θαη δχλακε ηνπ ζηξαηνχ, σο εμήο: - Τπνπξγείν ηξαηησηηθψλ: Απφ ην 1871 θαηαξγήζεθαλ ηα Σκήκαηα Ππξνβνιηθνχ θαη Γηθαηνζχλεο. - Αξρεγεία: Σν 1866 ζπζηήζεθαλ ηξία αξρεγεία κε έδξα ηελ Ακθηινρία, ηε Λακία θαη ηελ Κέξθπξα, κε απνζηνιή ηε δηνίθεζε, εθπαίδεπζε θαη επηζεψξεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπο, ελψ ην 1872 ζπζηήζεθαλ δχν «Αρτηγεία Μεηαβαηικού» κε απνζηνιή ηελ πάηαμε ηεο ιεζηείαο, ε νπνία παξνπζίαδε κεγάιε έμαξζε.

2 - Υαξηνγξαθία: Σν 1870 ζπζηήζεθε, ζην Σκήκα Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ ηξαηησηηθψλ, Γξαθείν Υαξηνγξαθίαο, κε ηελ νλνκαζία «Γεωδαιηικό Απόζπαζμα». Απνζηνιή ηνπ ήηαλ ε ραξηνγξάθεζε ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ. - Πεδηθφ: Με λφκν ηνπ 1864 θαηαξγήζεθαλ ηα δέθα εθεδξηθά ηάγκαηα θαη ηα ζηειέρε ηνπο ηέζεθαλ ζε αξγία, επεηδή θαηαξγήζεθαλ νη ζέζεηο ηνπο, ελψ δχν ρξφληα αξγφηεξα νξίζηεθε ε νξγάλσζε ηνπ Πεδηθνχ ζε δέθα ηάγκαηα Πεδηθνχ. - Ηππηθφ: Σν Ννέκβξην ηνπ 1868 ε Ηππαξρία Λνγρνθφξσλ κεηνλνκάζηεθε ζε «Ιππαρτία Ακροβολιζηών». - Ππξνβνιηθφ: Σν 1866 ην Οπινζηάζην απνηεινχζαλ ε Γηεχζπλζε, ν Λφρνο Σερληηψλ, νη Δθνξίεο Τιηθνχ Πνιέκνπ, ην Ππξηηηδνπνηείν θαη ην Ππξνηερλνπξγείν. - Μεραληθφ: Σν 1865 ε Γηινρία θαπαλέσλ-ππξνζβεζηψλ κεηαζρεκαηίζηεθε ζε Γηινρία Μεραληθνχ θαη ηνλ επφκελν ρξφλν ζε Σάγκα θαπαλέσλ. Απνζηνιή ηνπ ήηαλ ε θαηαζθεπή ζηξαηησηηθψλ θαη δεκφζησλ θηεξίσλ, νη δεκφζηεο ηερληθέο εξγαζίεο θάζε θχζεσο θαη ε ππξνζβεζηηθή ππεξεζία ζηελ Αζήλα. - Άγεκα: Σν Γεθέκβξην ηνπ 1868 ζπζηήζεθε κία αλεμάξηεηε κνλάδα κε ηελ νλνκαζία «Άγημα», ε νπνία ηέζεθε ζηελ απνθιεηζηηθή ππεξεζία ηνπ Βαζηιηά. - Δζλνθπιαθή: Σν 1867 νξίζηεθε ζηελ Δλεξγφ Δζλνθπιαθή λα πεξηιακβάλνληαη νη άλδξεο ειηθίαο εηψλ θαη ζηε «διαθέζιμη» νη άλδξεο ειηθίαο θαη εηψλ. Ο Οξγαληζκφο ηνπ ηξαηνχ ηνπ 1877 Οξγάλσζε ηνπ ηξαηνχ ζε Μεξαξρίεο θαη Σαμηαξρίεο Σν 1877 αλαιήθζεθε λέα ζνβαξή πξνζπάζεηα γηα ηελ αχμεζε ηεο δπλάκεσο ηνπ ζηξαηνχ θαη ηε βειηίσζε ηεο καρεηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο, ιφγσ ησλ θξίζηκσλ εζληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηδε ε ρψξα εθείλε ηελ πεξίνδν. ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1877 ζπγθξνηήζεθαλ δχν κεξαξρίεο, ζηηο νπνίεο ππάγνληαλ φιεο νη κνλάδεο Πεδηθνχ. Κάζε κεξαξρία πεξηιάκβαλε επηηειείν θαη δχν ηαμηαξρίεο, ε θαζεκία απφ ηηο νπνίεο δηέζεηε δχν ζπληάγκαηα Πεδηθνχ, έλα ηάγκα Δπδψλσλ, ηα αλάινγα ηκήκαηα Ηππηθνχ θαη Ππξνβνιηθνχ, θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο ινηπέο ππεξεζίεο. Σν ζχληαγκα Πεδηθνχ δηέζεηε δχν ηάγκαηα Πεδηθνχ, ησλ ηεζζάξσλ ιφρσλ. Σέζζεξηο ιφρνπο δηέζεηε επίζεο θαη ην ηάγκα Δπδψλσλ. Σν Ηππηθφ απνηεινχζε έλα ζχληαγκα ησλ δχν επηιαξρηψλ, απφ ηηο νπνίεο ε κία είρε ηξεηο ίιεο θαη ε άιιε δχν. Σν Ππξνβνιηθφ ζπγθξνηνχζαλ έλα ζχληαγκα Ππξνβνιηθνχ θαη ην Οπινζηάζην. Σν ζχληαγκα δηέζεηε κία κνίξα Πεδηλνχ θαη δχν Οξεηβαηηθνχ Ππξνβνιηθνχ, ησλ ηεζζάξσλ ππξνβνιαξρηψλ ε θαζεκία. Σν Μεραληθφ δηέζεηε έλα ηάγκα Μεραληθνχ, ησλ έμη ιφρσλ, απφ ηνπο νπνίνπο ηέζζεξηο θαπαλέσλ-τπνλνκνπνηψλ, έλαο Σειεγξαθεηψλ θαη έλαο Γεθπξνπνηψλ.

3 Οη Ννζνθφκνη ζπγθξνηήζεθαλ ζε δχν ιφρνπο. Ζ ζπλνιηθή δχλακε ηνπ ζηξαηνχ, ζχκθσλα κε ηε λέα ζχλζεζή ηνπ, αλεξρφηαλ πεξίπνπ ζε άλδξεο. Νέα αλαδηνξγάλσζε ηνπ ηξαηνχ Δπηζηξάηεπζε ηνπ 1897 Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1878 επήιζαλ πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπ ηξαηνχ, νη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο νπνίεο ήηαλ νη παξαθάησ: - Τπνπξγείν ηξαηησηηθψλ: Σνλ Απξίιην ηνπ 1880 ζπζηήζεθε ην «Γραθείο Δπιηελικής Υπηρεζίας» ζηε ζέζε ηνπ ψκαηνο Γεληθψλ Δπηηειψλ, ην νπνίν θαηαξγήζεθε. - Γηνίθεζε: Οη κεξαξρίεο θαη ηαμηαξρίεο, ζηηο αξρέο ηνπ 1878, θαηαξγήζεθαλ θαη ζηε ζέζε ηνπο ζπζηήζεθαλ ηέζζεξα αξρεγεία ζηξαηνχ, ηα νπνία ηνλ επφκελν ρξφλν κεηψζεθαλ ζε ηξία. - Πεδηθφ: Σν 1878 ην Πεδηθφ απνηεινχζαλ δεθαέμη ηάγκαηα Πεδηθνχ θαη ηέζζεξα ηάγκαηα Δπδψλσλ. ηηο 7 Απξηιίνπ 1882 ηα ηάγκαηα Πεδηθνχ έθζαζαλ ηα είθνζη επηά, ελψ ηα ηάγκαηα Δπδψλσλ ηα ελλέα. Ζ νξγάλσζε απηή ηνπ Πεδηθνχ δηαηεξήζεθε κέρξη ην 1885, νπφηε θαη νξγαλψζεθε ζε δέθα ζπληάγκαηα Πεδηθνχ θαη νθηψ αλεμάξηεηα ηάγκαηα Δπδψλσλ. - Ηππηθφ: ηηο αξρέο ηνπ 1881 ην Ηππηθφ απνηεινχζαλ ηξεηο αλεμάξηεηεο ηππαξρίεο, πνπ ε θαζεκηά δηέζεηε κία έκπεδε ίιε, ελψ έλα ρξφλν κεηά ζπγθξνηήζεθε θαη ηέηαξηε ηππαξρία. Σειηθά, απφ ην 1888 ην Ηππηθφ νξγαλψζεθε ζε ηξία ζπληάγκαηα Ηππηθνχ, ησλ ηεζζάξσλ ηιψλ ην θαζέλα. - Ππξνβνιηθφ: Σν Ππξνβνιηθφ, ζην νπνίν ειάρηζηεο κεηαβνιέο είραλ γίλεη κέρξη ην 1881, θαηά ην έηνο απηφ αλαδηνξγαλψζεθε πιήξσο. - Μεραληθφ: Καηά ην έηνο 1879 ην Όπιν ηνπ Μεραληθνχ απνηεινχζαλ ην Αξρεγείν, πέληε δηεπζχλζεηο Μεραληθνχ θαη δχν ηάγκαηα θαπαλέσλ, ησλ ηεζζάξσλ ιφρσλ ην θαζέλα. Σαπηφρξνλα, πεξηνξίζηεθε ζηα θαζαξψο ζηξαηησηηθά έξγα. Σν 1881 ηα ηάγκαηα θαπαλέσλ απμήζεθαλ ζε ηξία θαη κεηνλνκάζηεθαλ ζε ηάγκαηα Μεραληθνχ. Δπίζεο, ζπγθξνηήζεθαλ ηξεηο φξρνη Μεραληθνχ, έλαο έκπεδνο ιφρνο θαη ηξεηο κεηαγσγηθνί νπιακνί Τιηθνχ θαη Σξνθψλ. Σν 1885 ην Μεραληθφ απνηεινχζαλ έλα ζχληαγκα Μεραληθνχ, ε ρνιή ηνπ πληάγκαηνο, επηά δηεπζχλζεηο Μεραληθνχ, έλα ηνπνγξαθηθφ ηκήκα θαη έλαο ππξνζβεζηηθφο ιφρνο. Αλάινγεο ηξνπνπνηήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο «Γεληθέο Τπεξεζίεο» ηνπ ζηξαηνχ, ζηελ Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία, ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία, ζηε Γηθαζηηθή Τπεξεζία, ζηε Θξεζθεπηηθή Τπεξεζία θαη ζηε Υσξνθπιαθή. ηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 1897, εμαηηίαο ηεο απεηιήο πνιέκνπ απφ ηελ Σνπξθία, ε Διιάδα θήξπμε επηζηξάηεπζε, πξνζθιήζεθαλ έθεδξνη ππφ ηα φπια θαη ζπγθξνηήζεθαλ λέεο κνλάδεο. Ζ ζπλνιηθή δχλακε ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ αλεξρφηαλ ζε άλδξεο, απφ ηνπο νπνίνπο ήηαλ αμησκαηηθνί.

4 Οπιηζκφο Μέρξη ην 1877 ν θνξεηφο νπιηζκφο δηέθεξε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ Όπισλ ηνπ ζηξαηνχ. Σν 1868 δηαλεκήζεθαλ δνθηκαζηηθά ζε κεξηθέο κνλάδεο ην γαιιηθφ ηπθέθην Chassepot (αζζεπψ) ππνδείγκαηνο 1866, ελψ ην 1876 αγνξάζηεθαλ ηπθέθηα θαη 500 αξαβίδεο Μπισλά ππνδείγκαηνο 1872, κε ηα νπνία θαη νπιίζηεθαλ νξηζκέλεο κνλάδεο. Σν Μάξηην ηνπ 1877 ηα έθηππα ζψκαηα εθνδηάζηεθαλ κε ην γαιιηθφ πεξίζηξνθν ππνδείγκαηνο 1877, ελψ ην Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ νξίζηεθε ην γαιιηθφ ηπθέθην Gras (Γθξα), ππνδείγκαηνο 1874 θαη δηακέηξνπ 11 ρηιηνζηψλ, σο ην ηπθέθην ηνπ ζηξαηνχ. Αλαιπηηθά θαζνξίζηεθε φηη ηα ηάγκαηα Πεδηθνχ θαη Δπδψλσλ, θαζψο θαη ε Υσξνθπιαθή, απφ ην 1880, ζα θέξνπλ ηπθέθην Γθξα, ην ζχληαγκα Ππξνβνιηθνχ, νη ιφρνη Αγσγέσλ θαη νη ιφρνη Ννζνθφκσλ βξαρχθαλα ηπθέθηα Γθξα, ην ζχληαγκα Ηππηθνχ θαη νη καζεηέο ηεο ρνιήο Δπειπίδσλ αξαβίδεο Ηππηθνχ Γθξα. Σν Ππξνβνιηθφ, ην Γεθέκβξην ηνπ 1866, εθνδηάζηεθε κε ηα γαιιηθά απιαθσηά πεδηλά θαη νξεηβαηηθά ππξνβφια ηεζζάξσλ ιίηξσλ θαη ην απιαθσηφ ηνπνκαρηθφ ππξνβφιν ησλ δψδεθα ιίηξσλ. Σν Γεθέκβξην ηνπ 1877, φηαλ εηζήρζε ζην ζηξαηφ ην ηπθέθην Γθξα, νξίζηεθε φηη νη πεδηλέο ππξνβνιαξρίεο ηνπ πληάγκαηνο Ππξνβνιηθνχ ζα εθνδηαζηνχλ κε ππξνβφια Krupp (Κξνππ) ησλ 75 ρηιηνζηψλ θαη κε ιπφκελα νξεηλά νη νξεηβαηηθέο. Σν ηνπνκαρηθφ ππξνβνιηθφ ζα δηέζεηε ην ππξνβφιν ησλ 8,7 εθαηνζηψλ. Δθπαίδεπζε Σηπαηιυηική Σσολή Εςελπίδυν Σν Ννέκβξην ηνπ 1864 θαζνξίζηεθε ν λένο Οξγαληζκφο ηεο ρνιήο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεχζεσο ήηαλ εμαεηήο. Μεηά απφ δχν ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ ην 1866 θαη ην 1870, ην 1882 ςεθίζηεθε απφ ηε Βνπιή λένο Οξγαληζκφο ηεο ρνιήο. Ζ ζπνπδαηφηεξε θαηλνηνκία ηνπ ήηαλ φηη πξνέβιεπε εηζαγσγή ζηε ρνιή κε απζηεξέο εμεηάζεηο λέσλ έσο δεθανθηψ εηψλ, απφθνηησλ Γπκλαζίνπ. Έηζη, θαηαξγήζεθαλ πνιιά ζεσξεηηθά καζήκαηα ζηνηρεηψδνπο εθπαηδεχζεσο θαη ειαηηψζεθε ν ρξφλνο θνηηήζεσο ζε πέληε ρξφληα. Σσολεία Αξιυμαηικών Υπαξιυμαηικών Απφ ην 1876 νξγαλψζεθαλ θαη ιεηηνχξγεζαλ πνιιά ζηξαηησηηθά ζρνιεία γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αμησκαηηθψλ θαη ππαμησκαηηθψλ ζε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. Σα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά ήηαλ ν Δθπαηδεπηηθφο Λφρνο, ην Πξνπαξαζθεπαζηηθφ ρνιείν Έθεδξσλ Αμησκαηηθψλ, ην Σάγκα Δθπαηδεχζεσο, ε ηξαηησηηθή ρνιή Τπαμησκαηηθψλ, ην Πξνπαξαζθεπαζηηθφ ρνιείν Τπαμησκαηηθψλ, ην ρνιείν Βνιήο, ην ρνιείν Ηππεπηηθήο θαη ηα ρνιεία Βνιήο Πεδηθνχ θαη Ππξνβνιηθνχ. Δπηπξφζζεηα ην 1882, κεηά απφ ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεθε ζην Παξίζη, κεηαθιήζεθε

5 νξγαλσηηθή απνζηνιή απφ Γάιινπο αμησκαηηθνχο κε επηθεθαιήο ηνλ Τπνζηξάηεγν Βνζζέξ. Γηα ηε ζπκπιεξσκαηηθή κφξθσζε ησλ αμησκαηηθψλ, ην 1876 ηδξχζεθαλ ζε φιεο ηηο πφιεηο, φπνπ ππήξραλ ζηξαηησηηθέο κνλάδεο, «Βιβλιοθήκες Φροσράς», αθνχ ε αλεχξεζε θαη αγνξά βηβιίσλ ήηαλ δχζθνιε, ελψ εθδφζεθε θαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο λέσλ Καλνληζκψλ. Εκπαίδεςζη ηυν Μονάδυν Απφ ην 1864 ε εθπαίδεπζε γηλφηαλ ζε πξνζσξηλά ζηξαηφπεδα πνπ ζπγθξνηνχληαλ θάζε έηνο αλάινγα κε ηα δηαζέζηκα ηάγκαηα. Ζ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεχζεσο ήηαλ έλαο κήλαο. Απφ ην 1868 θαζνξίζηεθε εηδηθφηεξα γηα ηα ηάγκαηα Πεδηθνχ θαη Δπδψλσλ, θαζψο θαη γηα ηα ηκήκαηα ηεο Υσξνθπιαθήο, λα ζπγθεληξψλνληαη θάζε ρξφλν ζηελ Αζήλα, γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, φπνπ θαη ζα ζπκπιήξσλαλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. Σηπαηιυηική εκπαίδεςζη πολιηών και μαθηηών Σν 1881 ηδξχζεθαλ ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ λνκψλ ζρνιεία ζθνπνβνιήο, κε ζθνπφ ηελ εμάζθεζε ησλ πνιηηψλ ζηε ρξήζε ησλ φπισλ θαη ζηε βνιή, ελψ ην 1883 θαζνξίζηεθε ε εηζαγσγή ησλ ζηξαηησηηθψλ αζθήζεσλ ζηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά Γπκλάζηα, σο ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο. ηξαηνινγία Δπηζηξάηεπζε Σηπαηολογία Σν Γεθέκβξην ηνπ 1876 εθδφζεθε ν Νφκνο «Περί Προζωρινού Οργανιζμού ηων καηά Ξηρά Γσνάμεων», ν νπνίνο θαζφξηδε φηη ν ηξαηφο Ξεξάο πεξηιάκβαλε ηνλ Δλεξγφ ηξαηφ, ηελ Δθεδξεία ηνπ Δλεξγνχ ηξαηνχ, ηελ Δζλνθξνπξά θαη ηελ Δθεδξεία ηεο Δζλνθξνπξάο. Με λέν λφκν, ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 1878, εηζήρζε ε θαζνιηθή ζηξαηνινγία. χκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, ε ζηξαηησηηθή ζεηεία ήηαλ ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο Έιιελεο, ειηθίαο είθνζη κέρξη ζαξάληα εηψλ, πνπ θξίλνληαλ ηθαλνί γηα ζηξάηεπζε. Ζ ζηξαηησηηθή ππεξεζία δηαξθνχζε ηξία ρξφληα ζηνλ Δλεξγφ ηξαηφ, έμη ρξφληα ζηελ Δθεδξεία θαη δέθα ρξφληα ζηελ Δζλνθξνπξά. Ο ζεζκφο ηεο Δζλνθπιαθήο έπαςε λα ππάξρεη. Σν 1882, κε άιιν λφκν, ε ζεηεία ζηνλ Δλεξγφ ηξαηφ νξίζηεθε λα είλαη ελφο έηνπο, εθηφο απφ ην Ηππηθφ, ην Ππξνβνιηθφ, ην Μεραληθφ θαη ηνπο Ννζνθφκνπο, πνπ ήηαλ δηεηήο. Σν 1884 ν ρξφλνο ηεο ππεξεζίαο ζηελ Δζλνθξνπξά νξίζηεθε ζε νθηψ έηε, ελψ ε πνηλή γηα ηνπο αλππφηαθηνπο, ζε πεξίπησζε επηζηξαηεχζεσο, ήηαλ θπιάθηζε ελφο κέρξη δχν εηψλ αληί πξφζζεηεο ππεξεζίαο πνπ πξνβιεπφηαλ κέρξη ηφηε.

6 Επιζηπάηεςζη Σνλ Ηνχιην ηνπ 1880, ιφγσ ηεο επηθείκελεο πξνζαξηήζεσο ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Θεζζαιίαο, ν Διιεληθφο ηξαηφο ηέζεθε γηα πξψηε θνξά ζε επηζηξάηεπζε, ε νπνία έιεμε ζηηο 7 Απξηιίνπ Σν 1885, κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ νπιηηψλ ζηε δηάξθεηα ηεο εηξήλεο γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο, νξίζηεθε ε δχλακε ηνπ ζηξαηνχ ζε άλδξεο θαη πξνβιέθζεθε ε αχμεζή ηεο θαηά ηε δηάξθεηα επηζηξαηεχζεσο. Σν ίδην έηνο δεκηνπξγήζεθε ζνβαξή αλαηαξαρή ζηα Βαιθάληα, εμαηηίαο ηεο θαηαιήςεσο ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο απφ ηε Βνπιγαξία. Ζ Διιάδα θήξπμε επηζηξάηεπζε θαη πξνψζεζε ηηο δπλάκεηο πξνο ηα ειιελνηνπξθηθά ζχλνξα ζηελ Ήπεηξν θαη ηε Θεζζαιία. πλνιηθά θιήζεθαλ ππφ ηα φπια νη έθεδξνη νθηψ θιάζεσλ. Ζ επηζηξάηεπζε δηήξθεζε ελλέα κήλεο θαη ε απφιπζε ησλ εθέδξσλ έγηλε ζηε ζπλέρεηα ηκεκαηηθά. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1897 δεκηνπξγήζεθε λέα ζνβαξή θξίζε ζηηο ζρέζεηο κε ηελ Σνπξθία. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηαζηάζεσο άξρηζε ε ζηαδηαθή θιήζε ειηθηψλ κε ζθνπφ ηελ εκπφιεκε ζπγθξφηεζε ησλ πθηζηάκελσλ κνλάδσλ, νη νπνίεο πξνσζήζεθαλ θαη πάιη πξνο ηα ζχλνξα ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Θεζζαιίαο, θαη ηελ 1ε Μαξηίνπ ε Κπβέξλεζε θήξπμε ηελ επηζηξάηεπζε θαη θάιεζε δηαδνρηθά ζηα φπια θαη άιιεο θιάζεηο εθέδξσλ. Δπηπιένλ, επηηξάπεθε ν ζρεκαηηζκφο εζεινληηθψλ ηκεκάησλ κε ηνλ ηίηιν «Λεγεώνες Φιλελλήνων», ζηηο νπνίεο ζα γίλνληαλ δεθηνί εζεινληέο αιινδαπνί. Νφκνο Σάμε Πεηζαξρία Πειθαπσικοί Λόσοι Σηπαηιυηική δικαιοζύνη ηηο 20 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1881 ζπζηήζεθε θαη δεχηεξνο Πεηζαξρηθφο Λφρνο. ηνπο ιφρνπο απηνχο κεηέζεηαλ ηνπο νπιίηεο πνπ ππέπηπηαλ ζε βαξηά παξαπηψκαηα θαη δελ ήηαλ δπλαηφ λα ηνπο ζσθξνλίζνπλ ηα ππφινηπα κέζα πεηζαξρίαο. ηνλ ηνκέα ηεο ηξαηησηηθήο Γηθαηνζχλεο, ηνλ Απξίιην ηνπ 1883, ηδξχζεθε θαη ηξίην δηαξθέο ζηξαηνδηθείν κε έδξα ηε Λάξηζα. Σν ζηξαηνδηθείν απηφ ιεηηνχξγεζε πεξηνδηθά κέρξη ην 1886, νπφηε θαη θαηαξγήζεθε νξηζηηθά. Δμάιινπ, ζηηο 21 Ννεκβξίνπ 1884 ηδξχζεθαλ νη ηξαηησηηθέο Φπιαθέο ηεο Αθξνλαππιίαο (ζην εθεί Φξνχξην), φπνπ εμέηηαλ ηελ πνηλή ηνπο φζνη ζηξαηησηηθνί θαηαδηθάδνληαλ ζε πνηλέο κεγαιχηεξεο ησλ ηξηψλ κελψλ. Όζνη θαηαδηθάδνληαλ ζε κηθξφηεξεο πνηλέο ηηο εμέηηαλ ζηηο θπιαθέο ησλ θαηά ηφπνπο θξνπξαξρείσλ ή ησλ κνλάδσλ ηνπο. Δημόζια αζθάλεια Με δηαηαγή ηνπ Τπνπξγείνπ ηξαηησηηθψλ ην 1887 θαηαξγήζεθαλ ηα κεηαβαηηθά ζηξαηησηηθά απνζπάζκαηα. Ζ δεκφζηα αζθάιεηα αλαηέζεθε απνθιεηζηηθά ζηε Υσξνθπιαθή θαη κφλν ζε πεξίπησζε πνπ νη δπλάκεηο ηεο δελ επαξθνχζαλ ζα

7 κπνξνχζε λα εληζρπζεί απφ ηηο πιεζηέζηεξεο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο θαη θαηά πξνηίκεζε απφ ηα επδσληθά ηάγκαηα. Οη νπιίηεο ησλ κεηαβαηηθψλ απνζπαζκάησλ πνπ δηαιχζεθαλ εληάρζεθαλ ζηηο αληίζηνηρεο κνηξαξρίεο Υσξνθπιαθήο. Απφ ηνπο αμησκαηηθνχο φζνη θξίζεθαλ αλαγθαίνη θαη θαηάιιεινη γηα ηελ ππεξεζία ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο εληάρζεθαλ επίζεο ζηηο κνηξαξρίεο, ελψ νη ππφινηπνη επαλήιζαλ ζηηο κνλάδεο ηνπο. Πξνέιεπζε Δμέιημε Πξναγσγέο Πποέλεςζη Οη αμησκαηηθνί ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ εθείλε ηελ πεξίνδν πξνέξρνληαλ απφ ηηο ρνιέο Δπειπίδσλ θαη Τπαμησκαηηθψλ ή κε πξναγσγή ησλ ππαμησκαηηθψλ ζε αλζππαζπηζηέο. Μεηά φκσο ηελ ίδξπζε ηεο ρνιήο Τπαμησκαηηθψλ έπαςε ε πξναγσγή ησλ ππαμησκαηηθψλ ηνπ Πεδηθνχ θαη ηνπ Ηππηθνχ πνπ δελ είραλ απνθνηηήζεη απφ απηή ηε ρνιή. Απφ ην 1877 επηηξάπεθε ε πνιηηνγξάθεζε θαη ε θαηάηαμε ζην ζηξαηφ αιινδαπψλ αμησκαηηθψλ. Δπίζεο, απφ ην 1882 επηηξάπεθε ε θαηάηαμε ζην ζηξαηφ, κε ην βαζκφ ηνπ αλζππαζπηζηή, Διιήλσλ ππεθφσλ πνπ είραλ εθπαηδεπζεί ζε μέλεο ζηξαηησηηθέο ζρνιέο θαη ε ειηθία ηνπο δελ ππεξέβαηλε ηα είθνζη πέληε έηε. Αξγφηεξα, κε λφκν ηνπ 1887 επηηξάπεθε λα θαηαηάζζνληαη, κε ην βαζκφ ηνπ αλζππνινραγνχ, νη Έιιελεο πνπ είραλ εθπαηδεπζεί ζε μέλεο ζηξαηησηηθέο ζρνιέο. Εξέλιξη Πποαγυγέρ Οη πξναγσγέο ησλ αμησκαηηθψλ θαη ησλ ππαμησκαηηθψλ ζε αμησκαηηθνχο γίλνληαλ κε Βαζηιηθά Γηαηάγκαηα, κεηά απφ ζρεηηθέο πξνηάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ ησλ ηξαηησηηθψλ, ελψ νη πξναγσγέο ζηνπο βαζκνχο ησλ ππαμησκαηηθψλ απφ ηνπο νηθείνπο δηνηθεηέο κνλάδσλ, κεηά απφ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ νπιηηψλ. Με λφκν ηνπ 1887 θαζνξίζηεθε νη αλζππαζπηζηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ρνιή Δπειπίδσλ θαη ην ρνιείν Τπαμησκαηηθψλ λα πξνάγνληαη ζε αλζππνινραγνχο, αθνχ ζπκπιεξψζνπλ έλα ρξφλν ζην βαζκφ ηνπ αλζππαζπηζηή, αλεμάξηεηα απφ ηηο θελέο ζέζεηο πνπ ππήξραλ, ελψ, ηέινο, κε λφκν ηνπ 1882 θαζνξίζηεθε φξην ειηθίαο ησλ αμησκαηηθψλ, κεηά ηελ ππέξβαζε ηνπ νπνίνπ απνζηξαηεχνληαλ απηεπάγγειηα. Νόμορ «Πεπί καηαζηάζευρ ηυν Αξιυμαηικών» Με εηδηθή δηάηαμε πνπ πξνζηέζεθε ζην λφκν δεκηνπξγήζεθε ε θαηάζηαζε αξγίαο, εμαηηίαο θαηαξγήζεσο ζέζεσο. ε απηή ηελ θαηάζηαζε ππάγνληαλ φζνη αμησκαηηθνί πιεφλαδαλ κεηά ηελ θαηάξγεζε θάπνησλ ζέζεσλ. Με άιιεο δηαηάμεηο απαγνξεχζεθε ε απνζηξαηεία ησλ αμησκαηηθψλ κε αίηεζή ηνπο ζηε δηάξθεηα επηζηξαηεχζεσο, δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνλ ππνπξγφ ηξαηησηηθψλ λα

8 αλαθαιεί πξνζσξηλά ζηελ ελέξγεηα απφζηξαηνπο αμησκαηηθνχο ζηε δηάξθεηα επηζηξαηεχζεσο, θαηαξγήζεθαλ νη δηαηάμεηο πνπ είραλ ζεζπηζηεί θαη ίζρπαλ απφ ην 1861 θαη επέβαιιαλ ειάρηζηε πξνίθα γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο γάκνπ ζε αμησκαηηθνχο θαη ππαμησκαηηθνχο θαη, ηέινο, ξπζκίζηεθαλ άιια ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αξγία, δηαζεζηκφηεηα θ.η.ι. ησλ αμησκαηηθψλ. ηνιή Αξιυμαηικών Μέρξη ην 1868 νη ζηνιέο εμαθνινπζνχζαλ λα παξακέλνπλ νη ίδηεο, κε κηθξέο κφλν παξαιιαγέο. Σφηε θαζηεξψζεθε ε γαιιηθνχ ηχπνπ ζηνιή, ε νπνία πεξηιάκβαλε πειήθην, ρηηψλην, πεξηζθειίδα θαη ριαίλε απφ εξηνχρν βαζχ κπιε χθαζκα. Δμαίξεζε απνηεινχζαλ ην Ηππηθφ, πνπ ε ζηνιή ηνπ παξέκεηλε πξάζηλε θαη ην Πεδηθφ, ηνπ νπνίνπ ε πεξηζθειίδα ήηαλ ρξψκαηνο γθξη. Σν 1877 θαζηεξψζεθε, γηα πξψηε θνξά σο κηθξή ζηνιή ησλ αμησκαηηθψλ, ην απζηξηαθνχ ηχπνπ ρηηψλην. Ζ ζεξηλή ζηνιή φισλ ησλ αμησκαηηθψλ ήηαλ αθξηβψο φκνηα κε ηε ρεηκεξηλή, θαηαζθεπαζκέλε φκσο απφ ιηλφ ιεπθφ χθαζκα θαη ην 1892 θαζνξίζηεθε ε κηθξή ζεξηλή ζηνιή ησλ αμησκαηηθψλ θαη αλζππαζπηζηψλ. Ζ κηθξή ζηνιή ππεξεζίαο πεξηιάκβαλε κάιιηλν πειήθην θαη ρηηψλην ρξψκαηνο θαηνχ, θαζψο θαη ιηλφ παληειφλη ή κάιιηλν, φηαλ θεξφηαλ κε κπφηεο, επίζεο ρξψκαηνο θαηνχ. Ζ κηθξή ζηνιή εθηφο ππεξεζίαο πεξηιάκβαλε ιεπθφ ιηλφ πειήθην θαη ρηηψλην, θαζψο θαη ιεπθφ ιηλφ παληειφλη ή κάιιηλν, φηαλ θεξφηαλ κε κπφηεο. Γηα ηνπο αμησκαηηθνχο ηνπ Τγεηνλνκηθνχ, Κηεληαηξηθνχ θαη Φαξκαθεπηηθνχ θαζνξίζηεθε, απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 1895, λα θέξνπλ ζην πεξηιαίκην ηεο κεγάιεο ζηνιήο, σο δηαθξηηηθφ, ην έκβιεκα πνπ παξνπζηάδεη έλα θίδη λα ειίζζεηαη γχξσ απφ ηξεηο ξάβδνπο, πιαηζησκέλν απφ δχν θιαδηά δάθλεο. Ζ ζηνιή ησλ καζεηψλ ηεο ρνιήο Δπειπίδσλ θαζνξίζηεθε απφ θίηξηλα επσκίδηα θαη πεξηιαίκην, πειήθην φκνην κε ησλ αμησκαηηθψλ κε κεηαμνθέληεην ζηέκκα, κνβ κάιιηλν καλδχα, θάιπκκα ηεο θεθαιήο (παξειάζεσλ-παξαηάμεσλ) φκνην κε ηνπ Πεδηθνχ κε θίηξηλν ινθίν θαη δηαθξηηηθά ησλ βαζκνθφξσλ ίδηα κε απηά ησλ νκνηφβαζκψλ ηνπο ηνπ ζηξαηεχκαηνο. Οπλιηών Ζ ζηνιή ησλ νπιηηψλ ήηαλ παξφκνηα κε απηή ησλ αμησκαηηθψλ. Σειείσο δηαθνξεηηθή ήηαλ ε ζηνιή ησλ Δπδψλσλ, ε νπνία ήηαλ ζρεδφλ ίδηα κε ησλ Αθξνβνιηζηψλ θαη πεξηιάκβαλε γηιέθν (θέξκειε) θαη ηκαηίδην (κετληάλη) απφ ιεπθφ κάιιηλν χθαζκα κε κάιιηλα γατηάληα ρξψκαηνο κνβ θαη δχν ζεηξέο απφ δψδεθα θνπκπηά, δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ ζηήζνπο. Κφθθηλν θέζη (θάξην) κε καχξε κεηαμσηή θνχληα, ζηέκκα θαη εζλφζεκν. Λεπθέο πεξηθλεκίδεο θαη κνβ κάιιηλεο θαιηζνδέηεο. Φνπζηαλέια απφ ιεπθφ χθαζκα.

9 Εψλε βακβαθεξή. Σζαξνχρηα θαη θαηή θάπα. Σα δηαθξηηηθά ησλ βαζκψλ ήηαλ φπσο ηνπ Πεδηθνχ. Πνιεκηθέο ζεκαίεο Απφ ην 1864 θαζηεξψζεθε ε θαηαζθεπή ησλ πνιεκηθψλ ζεκαηψλ ησλ ηαγκάησλ Πεδηθνχ απφ κεηαμσηφ χθαζκα, ρξψκαηνο θπαλνχ, ιεπθφ ζηαπξφ ζηε κέζε, ρξπζφρξνα θξφζζηα πεξηθεξεηαθά θαη ηελ εηθφλα ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζην θέληξν ηνπ ηαπξνχ. Ο Άγηνο Γεψξγηνο είλαη ν πξνζηάηεο ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ, εθηφο ηνπ Ππξνβνιηθνχ πνπ έρεη σο πξνζηάηηδα ηελ Αγία Βαξβάξα. Δπίζεο, ηα ρξπζφρξνα θξφζζηα ζπκβνιίδνπλ ηηο ςπρέο πνπ ε παηξίδα εκπηζηεχεηαη ζηε εκαία. Γηνηθεηηθή Μέξηκλα Ππομήθειερ ςλικών Καηαζκεςή ζηπαηιυηικών εγκαηαζηάζευν Σν 1869 ζπζηήζεθε έλα Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην ζην Τπνπξγείν ηξαηησηηθψλ θαη κία Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνκεζεηψλ κε ηνπο θαιχηεξνπο δπλαηνχο φξνπο. Οη ζεκαληηθφηεξεο ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ απηή ηελ πεξίνδν ήηαλ ν ζηξαηψλαο ηνπ Ηππηθνχ ζην Πεδίν ηνπ Άξεσο (Αζήλα), ε θαηαζθεπή ππξηηηδαπνζεθψλ, ε αλέγεξζε λέσλ ζηξαηησηηθψλ θηεξίσλ θαη ζπληήξεζε ησλ παιαηψλ, ε θαηαζθεπή εξγνζηαζίνπ αξβπιψλ θ.ιπ. Οικονομικά Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ππνπξγείνπ ηξαηησηηθψλ αλεξρφηαλ θαηά ηα έηε ζην 20-25% ηνπ ζπλνιηθνχ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Δπίζεο, πεξηνδηθά ρνξεγήζεθαλ ζην ππνπξγείν ηξαηησηηθψλ έθηαθηεο πηζηψζεηο κεγάινπ χςνπο γηα ηελ πξνκήζεηα νπιηζκνχ θαη ππξνκαρηθψλ, ηελ θαηαζθεπή ζηξαηησηηθψλ νδψλ θαη άιισλ έξγσλ, ηελ θάιπςε απξφβιεπησλ δαπαλψλ, εμαηηίαο ηεο επηζηξαηεχζεσο θαη ηεο θηλεηνπνηήζεσο ηνπ ζηξαηνχ θαηά ηα έηε 1880 θαη Ζ εθθαζάξηζε θαη ε εληνιή πιεξσκήο ησλ ζηξαηησηηθψλ εμφδσλ ήηαλ έξγν ησλ ηξαηησηηθψλ Δπηκειεηεξίσλ πνπ είραλ ζπζηαζεί ζηελ έδξα θάζε λνκνχ. Υγειονομική πεπίθαλτη

10 Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1887 ηδξχζεθε ζηελ Αζήλα ηξαηησηηθφ Γακαιηδνθνκείν γηα ηελ παξαζθεπή ηεο αλαγθαίαο πνζφηεηαο δακαιίδαο γηα ηνλ εκβνιηαζκφ ηνπ ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ πξνθχιαμή ηνπ απφ ηελ επινγηά. Σν Μάξηην ηνπ 1897 ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά ν ζεζκφο ησλ γπλαηθψλ Αδειθψλ Ννζνθφκσλ, ησλ νπνίσλ ε πξνζθνξά ππήξμε πξάγκαηη ζεκαληηθή, ηφζν ζηελ εηξεληθή πεξίνδν φζν θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. Λόσορ Απομάσυν Σν 1871 ν Λφρνο Απνκάρσλ θαηαξγήζεθε θαη κε λέν λφκν θαζνξίζηεθαλ νη φξνη απνλνκήο ζπληάμεσο ζε νπιίηεο πνπ θξίλνληαλ ζσκαηηθά αλίθαλνη, εμαηηίαο πξνρσξεκέλεο ειηθίαο ή βιάβεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ή αθφκε απφ ηπραίν ζπκβάλ θαη δελ είραλ απνθηήζεη δηθαίσκα ζπληάμεσο, νχηε ππάγνληαλ ζην Νφκν «Περί παθόνηων εκ ηρασμάηων ή νοζημάηων πολέμοσ».

Ζ ΓΡΑΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ

Ζ ΓΡΑΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ Ζ ΓΡΑΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ (ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ, ΑΝΣΑΡΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ) ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ Κνινβόο Γεώξγηνο Αζήλα 2009 1 Σηα παιδιά μος. Πηγή ζωήρ και λόγο ύπαπξηρ για μένα 2

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Μ Ο Σ ( 3 6 Δ ) Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ Ξ Η Ρ Α Σ

Τ Ο Μ Ο Σ ( 3 6 Δ ) Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ Ξ Η Ρ Α Σ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Τ Ο Μ Ο Σ 5 ( 3 6 Δ ) Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ Ξ Η Ρ Α Σ 1 Δθπαίδεπζε ηειερψλ 36.Ρ.α.1-5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ρ ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΦΟΛΕΣ ΘΕΜΑ α Εθπαίδεπζε Σηειερώλ 1. ΝΟΜΟ ΒΥΜ ηης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα

ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ Αζήλα Ιαλνπάξηνο 2010 Πεξηερόκελα 1 ΔΙΑΓΩΓΗ...4 2 ΟΙ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΔ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ...7 2.1 Σν ηζρχνλ πιαίζην δεκνζηνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 2000 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1. Να απνδψζεηε κε ζπληνκία ην πεξηερφκελν ησλ πην θάησ ηζηνξηθψλ φξσλ: α. θιήξηγθ β. Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Μάρτιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Μάρτιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Μάρτιος 2013 12.3.2013 Α. Ρεσζηόηηηα Δπεηεχρζε ζπκθσλία ζην Eurogroup πνπ νινθιεξψλεη ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Βάζω Θεοδώροσ, «Από ηον Παηριωηικό Σύνδεζμο ηων Ελληνίδων ζηο Παηριωηικό Ίδρσμα Περιθάλψεως: εθελονηικά δίκησα, πολιηική αλλαγή και κράηος πρόνοιας»

Βάζω Θεοδώροσ, «Από ηον Παηριωηικό Σύνδεζμο ηων Ελληνίδων ζηο Παηριωηικό Ίδρσμα Περιθάλψεως: εθελονηικά δίκησα, πολιηική αλλαγή και κράηος πρόνοιας» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην ησλ ΔΟ, Ρέζπκλν, 6-7 Ινπλίνπ 2014 Βάζω

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιηικο-ιδεολογική ηαςηόηηηα ηηρ εθνικοθποζύνηρ ζηην ηαπαγμένη δεκαεηία ηος ʼ40

Η πολιηικο-ιδεολογική ηαςηόηηηα ηηρ εθνικοθποζύνηρ ζηην ηαπαγμένη δεκαεηία ηος ʼ40 Η πολιηικο-ιδεολογική ηαςηόηηηα ηηρ εθνικοθποζύνηρ ζηην ηαπαγμένη δεκαεηία ηος ʼ40 Βάτνο Καινγξεάο Ειζαγωγή: Η έννοια ηηρ εθνικοθποζύνηρ Οη φξνη «εζληθνθξνζχλε» θαη «εζληθφθξνλεο» εηζήρζεζαλ ζηελ πνιηηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα Δ ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα Επιβλέπων: Θωμάς ακκάς πουδάστρια: Παναγιώτα Δ. Κουνούκλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ: Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΠΟ ΣΟ 1981 ΔΩ ΣΟ 2002.

ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ: Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΠΟ ΣΟ 1981 ΔΩ ΣΟ 2002. ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ: ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ: Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΠΟ ΣΟ 1981 ΔΩ ΣΟ 2002. ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΛΑΕΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ εξαθείκ Πνιύδνο 1 & ηαπξνύια Αζάλαηνπ 2 Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξ. Αλάπηπμεο Πεξίιεςε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ» ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε

Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΟΟΑ Σν παξφλ έξγν δεκνζηεχεηαη κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΟΟΑ. Οη απφςεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 7.6.2013 Α. Ρεσζηόηηηα EΣΔπ Κιείζακε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα εληζρχζεηο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, χςνπο, 1,44 δηο επξψ. Σν

Διαβάστε περισσότερα

2011-2014(Ν.3852/2010):

2011-2014(Ν.3852/2010): ΔΗΑΓΩΓΖ Γεληθά Με ηα άξζξα 203-207 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά, ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. Με ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΓΙΑ «Σελ απόθηεζε ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο, ηε ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε ησλ ηαηξώλ, ηελ αλακόξθσζε ηνπ ΚΔΤ, ηελ Ίδξπζε Δπηζηεκνληθώλ Ιαηξηθώλ Κνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Άξζξν 1 Κεληξηθφ πκβνχιην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα

πνπδάζηξηα: Καπαβασίλη Κατεπίνα

πνπδάζηξηα: Καπαβασίλη Κατεπίνα Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΤΡΙΜΟΤ: ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΕΡΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013 28.5.2013 Α. Ρεσζηόηηηα Δπεηεχρζε ζπκθσλία ζην Eurogroup πνπ νινθιεξψλεη ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηωλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηώλ θαη ηειεπηθνηλωληώλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος

Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος Α. Ζ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟ Όηαλ πξνζεγγίδνπκε ηζηνξηθά έλα θνηλσληθφ θίλεκα, ην πξψην πνπ ελδηαθέξεη είλαη νη απαξρέο ηνπ, νη πξνυπνζέζεηο δειαδή θαη νη δηαδηθαζίεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ 2008 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολή Διοίκηςησ και Οικονομίασ Σμήμα Λογιςτικήσ Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ ΑΣΜΑΣΙΔΟΤ ΗΜΕΛΑ ΕΙΗΓΗΣΗ:ΚΟΡΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 15/10/2008

Διαβάστε περισσότερα

Ζλσκέλα Έζλε. Έθζεζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα γηα ηελ επηρείξεζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ ζηελ Κύπξν

Ζλσκέλα Έζλε. Έθζεζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα γηα ηελ επηρείξεζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ ζηελ Κύπξν Ζλσκέλα Έζλε Σπκβνύιην Αζθαιείαο S/2008/353 Γηαλνκή: Γεληθή 2 Ηνπλίνπ 2008 Πξσηφηππν θείκελν: αγγιηθά Έθζεζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα γηα ηελ επηρείξεζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ ζηελ Κύπξν Ι. Δηζαγσγή 1. Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012 Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012 Μάιοσ 2013 Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΘΝΗΚΟ ΑΣΔΡΟΚΟΠΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ 3 2. ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΔΑΑ-ΗΝΣΗΣΟΤΣΑ-ΑΛΛΔ ΤΠΖΡΔΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΔΗΖΓΖΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΚΟΜΑ ΠΑΞΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ «ςγκπιηική Μελέηη ηος Σμήμαηορ Μοςζικήρ Δπιζηήμηρ και Σέσνηρ ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ με ππόηςπα μοςζικά

Διαβάστε περισσότερα

«Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ»

«Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ» ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΤΠΟΓΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΔΝΩΗ ΜΑΣΙΥΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΙΟΤ.

ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΤΠΟΓΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΔΝΩΗ ΜΑΣΙΥΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΙΟΤ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΤΠΟΓΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΔΝΩΗ ΜΑΣΙΥΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΙΟΤ. Τποβληθείρ ζηην καθηγήηπια: Κ. ΛΗΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΘΑΛΑΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Σεο πνπδϊζηξηαο ΚΟΝΟΛΑΚΖ ΜΑΡΗΝΑ Α.Μ. 3253 Δπόπηεο

Διαβάστε περισσότερα