Γεληθά. Οξγάλσζε ηνπ ηξαηνχ απφ ην 1864 έσο ην 1876

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεληθά. Οξγάλσζε ηνπ ηξαηνχ απφ ην 1864 έσο ην 1876"

Transcript

1 Γεληθά Ζ θαηάζηαζε πνπ επηθξάηεζε ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο κεηά ηελ εθζξφληζε ηνπ Όζσλα (10 Οθησβξίνπ 1862) ήηαλ ηδηαίηεξα αζηαζήο. Ζ Δζλνζπλέιεπζε, γηα λα κπνξέζεη λα επηβάιεη ηελ ηάμε, ρξεζηκνπνίεζε ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο, ηηο νπνίεο θαη έζεζε ππφ ηηο άκεζεο δηαηαγέο ηεο κέρξη ηελ άθημε θαη ελζξφληζε ηνπ βαζηιηά Γεσξγίνπ Α. Απφ ηηο πξψηεο ελέξγεηεο πνπ αθνινχζεζαλ ήηαλ ε νξγάλσζε ηζρπξνχ ζηξαηνχ, ηνπ νπνίνπ ε χπαξμε θξηλφηαλ ηειείσο απαξαίηεηε. Ωζηφζν θαη πάιη ε θαηάζηαζε δε βειηηψζεθε αηζζεηά, εμαηηίαο θπξίσο ησλ εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ αληηπαξαζέζεσλ θαη ηεο ελεξγνχ, πνιιέο θνξέο, αλακίμεσο ησλ ζηξαηησηηθψλ ζε απηέο. Νέα θαη πην ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα, γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζηξαηνχ ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ηελ απεκπινθή ηνπ απφ ηελ πνιηηηθή θαη ηηο άιιεο ππνρξεψζεηο ηνπ ζε ζέκαηα εζσηεξηθήο ηάμεσο θαη αζθάιεηαο, αλαιήθζεθε απφ ην Απηφ εμάιινπ επέβαιε θαη ε ζνβαξή θξίζε πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ην Ρσζνηνπξθηθφ Πφιεκν ηνπ 1877 θαη ηε πλζήθε ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ πνπ αθνινχζεζε ζηηο 3 Μαξηίνπ Ζ δεκηνπξγηθή φκσο απηή πξνζπάζεηα αλαθφπεθε ην 1880 απφ ηελ επηζηξάηεπζε πνπ θεξχρζεθε ηφηε, ελφςεη ηεο πξνζαξηήζεσο ηεο Άξηαο θαη ηεο Θεζζαιίαο. Δπαθνινχζεζε ε θξίζε ζηε Βαιθαληθή ην 1885, εμαηηίαο ηεο πξνζαξηήζεσο ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο ζηε Βνπιγαξία, θαζψο θαη λέα επηζηξάηεπζε θαη πξνψζεζε ησλ κνλάδσλ πξνο ηα ειιελνηνπξθηθά ζχλνξα ζηελ Ήπεηξν θαη ηε Θεζζαιία. Ζ θηλεηνπνίεζε απηή δηήξθεζε ελλέα κήλεο θαη, πέξα απφ ηελ αλαζηνιή θάζε πξνζπάζεηαο ζηνλ νξγαλσηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ηνκέα ηνπ ζηξαηνχ, επηβάξπλε ην Κξάηνο κε ππέξνγθεο έθηαθηεο δαπάλεο. Έηζη, παξά ηελ θάπνηα κηθξή πξφνδν πνπ είρε ζεκεησζεί, ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζηξαηνχ δελ έθηαζε ζην επηζπκεηφ επίπεδν, κε απνηέιεζκα ε ρψξα λα βξεζεί ζηξαηησηηθά αλέηνηκε θαηά ηνλ Διιελνηνπξθηθφ Πφιεκν ηνπ Οξγάλσζε ηνπ ηξαηνχ απφ ην 1864 έσο ην 1876 ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 1864 έσο ην 1876 εμαθνινχζεζε λα ηζρχεη ν Οξγαληζκφο ηνπ ηξαηνχ ηνπ 1833, κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζην κεηαμχ είρε ππνζηεί. Ωζηφζν, θαη θαηά ην δηάζηεκα απηφ, έγηλαλ νξηζκέλεο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε, ζχλζεζε θαη δχλακε ηνπ ζηξαηνχ, σο εμήο: - Τπνπξγείν ηξαηησηηθψλ: Απφ ην 1871 θαηαξγήζεθαλ ηα Σκήκαηα Ππξνβνιηθνχ θαη Γηθαηνζχλεο. - Αξρεγεία: Σν 1866 ζπζηήζεθαλ ηξία αξρεγεία κε έδξα ηελ Ακθηινρία, ηε Λακία θαη ηελ Κέξθπξα, κε απνζηνιή ηε δηνίθεζε, εθπαίδεπζε θαη επηζεψξεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπο, ελψ ην 1872 ζπζηήζεθαλ δχν «Αρτηγεία Μεηαβαηικού» κε απνζηνιή ηελ πάηαμε ηεο ιεζηείαο, ε νπνία παξνπζίαδε κεγάιε έμαξζε.

2 - Υαξηνγξαθία: Σν 1870 ζπζηήζεθε, ζην Σκήκα Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ ηξαηησηηθψλ, Γξαθείν Υαξηνγξαθίαο, κε ηελ νλνκαζία «Γεωδαιηικό Απόζπαζμα». Απνζηνιή ηνπ ήηαλ ε ραξηνγξάθεζε ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ. - Πεδηθφ: Με λφκν ηνπ 1864 θαηαξγήζεθαλ ηα δέθα εθεδξηθά ηάγκαηα θαη ηα ζηειέρε ηνπο ηέζεθαλ ζε αξγία, επεηδή θαηαξγήζεθαλ νη ζέζεηο ηνπο, ελψ δχν ρξφληα αξγφηεξα νξίζηεθε ε νξγάλσζε ηνπ Πεδηθνχ ζε δέθα ηάγκαηα Πεδηθνχ. - Ηππηθφ: Σν Ννέκβξην ηνπ 1868 ε Ηππαξρία Λνγρνθφξσλ κεηνλνκάζηεθε ζε «Ιππαρτία Ακροβολιζηών». - Ππξνβνιηθφ: Σν 1866 ην Οπινζηάζην απνηεινχζαλ ε Γηεχζπλζε, ν Λφρνο Σερληηψλ, νη Δθνξίεο Τιηθνχ Πνιέκνπ, ην Ππξηηηδνπνηείν θαη ην Ππξνηερλνπξγείν. - Μεραληθφ: Σν 1865 ε Γηινρία θαπαλέσλ-ππξνζβεζηψλ κεηαζρεκαηίζηεθε ζε Γηινρία Μεραληθνχ θαη ηνλ επφκελν ρξφλν ζε Σάγκα θαπαλέσλ. Απνζηνιή ηνπ ήηαλ ε θαηαζθεπή ζηξαηησηηθψλ θαη δεκφζησλ θηεξίσλ, νη δεκφζηεο ηερληθέο εξγαζίεο θάζε θχζεσο θαη ε ππξνζβεζηηθή ππεξεζία ζηελ Αζήλα. - Άγεκα: Σν Γεθέκβξην ηνπ 1868 ζπζηήζεθε κία αλεμάξηεηε κνλάδα κε ηελ νλνκαζία «Άγημα», ε νπνία ηέζεθε ζηελ απνθιεηζηηθή ππεξεζία ηνπ Βαζηιηά. - Δζλνθπιαθή: Σν 1867 νξίζηεθε ζηελ Δλεξγφ Δζλνθπιαθή λα πεξηιακβάλνληαη νη άλδξεο ειηθίαο εηψλ θαη ζηε «διαθέζιμη» νη άλδξεο ειηθίαο θαη εηψλ. Ο Οξγαληζκφο ηνπ ηξαηνχ ηνπ 1877 Οξγάλσζε ηνπ ηξαηνχ ζε Μεξαξρίεο θαη Σαμηαξρίεο Σν 1877 αλαιήθζεθε λέα ζνβαξή πξνζπάζεηα γηα ηελ αχμεζε ηεο δπλάκεσο ηνπ ζηξαηνχ θαη ηε βειηίσζε ηεο καρεηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο, ιφγσ ησλ θξίζηκσλ εζληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηδε ε ρψξα εθείλε ηελ πεξίνδν. ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1877 ζπγθξνηήζεθαλ δχν κεξαξρίεο, ζηηο νπνίεο ππάγνληαλ φιεο νη κνλάδεο Πεδηθνχ. Κάζε κεξαξρία πεξηιάκβαλε επηηειείν θαη δχν ηαμηαξρίεο, ε θαζεκία απφ ηηο νπνίεο δηέζεηε δχν ζπληάγκαηα Πεδηθνχ, έλα ηάγκα Δπδψλσλ, ηα αλάινγα ηκήκαηα Ηππηθνχ θαη Ππξνβνιηθνχ, θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο ινηπέο ππεξεζίεο. Σν ζχληαγκα Πεδηθνχ δηέζεηε δχν ηάγκαηα Πεδηθνχ, ησλ ηεζζάξσλ ιφρσλ. Σέζζεξηο ιφρνπο δηέζεηε επίζεο θαη ην ηάγκα Δπδψλσλ. Σν Ηππηθφ απνηεινχζε έλα ζχληαγκα ησλ δχν επηιαξρηψλ, απφ ηηο νπνίεο ε κία είρε ηξεηο ίιεο θαη ε άιιε δχν. Σν Ππξνβνιηθφ ζπγθξνηνχζαλ έλα ζχληαγκα Ππξνβνιηθνχ θαη ην Οπινζηάζην. Σν ζχληαγκα δηέζεηε κία κνίξα Πεδηλνχ θαη δχν Οξεηβαηηθνχ Ππξνβνιηθνχ, ησλ ηεζζάξσλ ππξνβνιαξρηψλ ε θαζεκία. Σν Μεραληθφ δηέζεηε έλα ηάγκα Μεραληθνχ, ησλ έμη ιφρσλ, απφ ηνπο νπνίνπο ηέζζεξηο θαπαλέσλ-τπνλνκνπνηψλ, έλαο Σειεγξαθεηψλ θαη έλαο Γεθπξνπνηψλ.

3 Οη Ννζνθφκνη ζπγθξνηήζεθαλ ζε δχν ιφρνπο. Ζ ζπλνιηθή δχλακε ηνπ ζηξαηνχ, ζχκθσλα κε ηε λέα ζχλζεζή ηνπ, αλεξρφηαλ πεξίπνπ ζε άλδξεο. Νέα αλαδηνξγάλσζε ηνπ ηξαηνχ Δπηζηξάηεπζε ηνπ 1897 Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1878 επήιζαλ πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπ ηξαηνχ, νη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο νπνίεο ήηαλ νη παξαθάησ: - Τπνπξγείν ηξαηησηηθψλ: Σνλ Απξίιην ηνπ 1880 ζπζηήζεθε ην «Γραθείο Δπιηελικής Υπηρεζίας» ζηε ζέζε ηνπ ψκαηνο Γεληθψλ Δπηηειψλ, ην νπνίν θαηαξγήζεθε. - Γηνίθεζε: Οη κεξαξρίεο θαη ηαμηαξρίεο, ζηηο αξρέο ηνπ 1878, θαηαξγήζεθαλ θαη ζηε ζέζε ηνπο ζπζηήζεθαλ ηέζζεξα αξρεγεία ζηξαηνχ, ηα νπνία ηνλ επφκελν ρξφλν κεηψζεθαλ ζε ηξία. - Πεδηθφ: Σν 1878 ην Πεδηθφ απνηεινχζαλ δεθαέμη ηάγκαηα Πεδηθνχ θαη ηέζζεξα ηάγκαηα Δπδψλσλ. ηηο 7 Απξηιίνπ 1882 ηα ηάγκαηα Πεδηθνχ έθζαζαλ ηα είθνζη επηά, ελψ ηα ηάγκαηα Δπδψλσλ ηα ελλέα. Ζ νξγάλσζε απηή ηνπ Πεδηθνχ δηαηεξήζεθε κέρξη ην 1885, νπφηε θαη νξγαλψζεθε ζε δέθα ζπληάγκαηα Πεδηθνχ θαη νθηψ αλεμάξηεηα ηάγκαηα Δπδψλσλ. - Ηππηθφ: ηηο αξρέο ηνπ 1881 ην Ηππηθφ απνηεινχζαλ ηξεηο αλεμάξηεηεο ηππαξρίεο, πνπ ε θαζεκηά δηέζεηε κία έκπεδε ίιε, ελψ έλα ρξφλν κεηά ζπγθξνηήζεθε θαη ηέηαξηε ηππαξρία. Σειηθά, απφ ην 1888 ην Ηππηθφ νξγαλψζεθε ζε ηξία ζπληάγκαηα Ηππηθνχ, ησλ ηεζζάξσλ ηιψλ ην θαζέλα. - Ππξνβνιηθφ: Σν Ππξνβνιηθφ, ζην νπνίν ειάρηζηεο κεηαβνιέο είραλ γίλεη κέρξη ην 1881, θαηά ην έηνο απηφ αλαδηνξγαλψζεθε πιήξσο. - Μεραληθφ: Καηά ην έηνο 1879 ην Όπιν ηνπ Μεραληθνχ απνηεινχζαλ ην Αξρεγείν, πέληε δηεπζχλζεηο Μεραληθνχ θαη δχν ηάγκαηα θαπαλέσλ, ησλ ηεζζάξσλ ιφρσλ ην θαζέλα. Σαπηφρξνλα, πεξηνξίζηεθε ζηα θαζαξψο ζηξαηησηηθά έξγα. Σν 1881 ηα ηάγκαηα θαπαλέσλ απμήζεθαλ ζε ηξία θαη κεηνλνκάζηεθαλ ζε ηάγκαηα Μεραληθνχ. Δπίζεο, ζπγθξνηήζεθαλ ηξεηο φξρνη Μεραληθνχ, έλαο έκπεδνο ιφρνο θαη ηξεηο κεηαγσγηθνί νπιακνί Τιηθνχ θαη Σξνθψλ. Σν 1885 ην Μεραληθφ απνηεινχζαλ έλα ζχληαγκα Μεραληθνχ, ε ρνιή ηνπ πληάγκαηνο, επηά δηεπζχλζεηο Μεραληθνχ, έλα ηνπνγξαθηθφ ηκήκα θαη έλαο ππξνζβεζηηθφο ιφρνο. Αλάινγεο ηξνπνπνηήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο «Γεληθέο Τπεξεζίεο» ηνπ ζηξαηνχ, ζηελ Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία, ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία, ζηε Γηθαζηηθή Τπεξεζία, ζηε Θξεζθεπηηθή Τπεξεζία θαη ζηε Υσξνθπιαθή. ηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 1897, εμαηηίαο ηεο απεηιήο πνιέκνπ απφ ηελ Σνπξθία, ε Διιάδα θήξπμε επηζηξάηεπζε, πξνζθιήζεθαλ έθεδξνη ππφ ηα φπια θαη ζπγθξνηήζεθαλ λέεο κνλάδεο. Ζ ζπλνιηθή δχλακε ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ αλεξρφηαλ ζε άλδξεο, απφ ηνπο νπνίνπο ήηαλ αμησκαηηθνί.

4 Οπιηζκφο Μέρξη ην 1877 ν θνξεηφο νπιηζκφο δηέθεξε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ Όπισλ ηνπ ζηξαηνχ. Σν 1868 δηαλεκήζεθαλ δνθηκαζηηθά ζε κεξηθέο κνλάδεο ην γαιιηθφ ηπθέθην Chassepot (αζζεπψ) ππνδείγκαηνο 1866, ελψ ην 1876 αγνξάζηεθαλ ηπθέθηα θαη 500 αξαβίδεο Μπισλά ππνδείγκαηνο 1872, κε ηα νπνία θαη νπιίζηεθαλ νξηζκέλεο κνλάδεο. Σν Μάξηην ηνπ 1877 ηα έθηππα ζψκαηα εθνδηάζηεθαλ κε ην γαιιηθφ πεξίζηξνθν ππνδείγκαηνο 1877, ελψ ην Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ νξίζηεθε ην γαιιηθφ ηπθέθην Gras (Γθξα), ππνδείγκαηνο 1874 θαη δηακέηξνπ 11 ρηιηνζηψλ, σο ην ηπθέθην ηνπ ζηξαηνχ. Αλαιπηηθά θαζνξίζηεθε φηη ηα ηάγκαηα Πεδηθνχ θαη Δπδψλσλ, θαζψο θαη ε Υσξνθπιαθή, απφ ην 1880, ζα θέξνπλ ηπθέθην Γθξα, ην ζχληαγκα Ππξνβνιηθνχ, νη ιφρνη Αγσγέσλ θαη νη ιφρνη Ννζνθφκσλ βξαρχθαλα ηπθέθηα Γθξα, ην ζχληαγκα Ηππηθνχ θαη νη καζεηέο ηεο ρνιήο Δπειπίδσλ αξαβίδεο Ηππηθνχ Γθξα. Σν Ππξνβνιηθφ, ην Γεθέκβξην ηνπ 1866, εθνδηάζηεθε κε ηα γαιιηθά απιαθσηά πεδηλά θαη νξεηβαηηθά ππξνβφια ηεζζάξσλ ιίηξσλ θαη ην απιαθσηφ ηνπνκαρηθφ ππξνβφιν ησλ δψδεθα ιίηξσλ. Σν Γεθέκβξην ηνπ 1877, φηαλ εηζήρζε ζην ζηξαηφ ην ηπθέθην Γθξα, νξίζηεθε φηη νη πεδηλέο ππξνβνιαξρίεο ηνπ πληάγκαηνο Ππξνβνιηθνχ ζα εθνδηαζηνχλ κε ππξνβφια Krupp (Κξνππ) ησλ 75 ρηιηνζηψλ θαη κε ιπφκελα νξεηλά νη νξεηβαηηθέο. Σν ηνπνκαρηθφ ππξνβνιηθφ ζα δηέζεηε ην ππξνβφιν ησλ 8,7 εθαηνζηψλ. Δθπαίδεπζε Σηπαηιυηική Σσολή Εςελπίδυν Σν Ννέκβξην ηνπ 1864 θαζνξίζηεθε ν λένο Οξγαληζκφο ηεο ρνιήο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεχζεσο ήηαλ εμαεηήο. Μεηά απφ δχν ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ ην 1866 θαη ην 1870, ην 1882 ςεθίζηεθε απφ ηε Βνπιή λένο Οξγαληζκφο ηεο ρνιήο. Ζ ζπνπδαηφηεξε θαηλνηνκία ηνπ ήηαλ φηη πξνέβιεπε εηζαγσγή ζηε ρνιή κε απζηεξέο εμεηάζεηο λέσλ έσο δεθανθηψ εηψλ, απφθνηησλ Γπκλαζίνπ. Έηζη, θαηαξγήζεθαλ πνιιά ζεσξεηηθά καζήκαηα ζηνηρεηψδνπο εθπαηδεχζεσο θαη ειαηηψζεθε ν ρξφλνο θνηηήζεσο ζε πέληε ρξφληα. Σσολεία Αξιυμαηικών Υπαξιυμαηικών Απφ ην 1876 νξγαλψζεθαλ θαη ιεηηνχξγεζαλ πνιιά ζηξαηησηηθά ζρνιεία γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αμησκαηηθψλ θαη ππαμησκαηηθψλ ζε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. Σα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά ήηαλ ν Δθπαηδεπηηθφο Λφρνο, ην Πξνπαξαζθεπαζηηθφ ρνιείν Έθεδξσλ Αμησκαηηθψλ, ην Σάγκα Δθπαηδεχζεσο, ε ηξαηησηηθή ρνιή Τπαμησκαηηθψλ, ην Πξνπαξαζθεπαζηηθφ ρνιείν Τπαμησκαηηθψλ, ην ρνιείν Βνιήο, ην ρνιείν Ηππεπηηθήο θαη ηα ρνιεία Βνιήο Πεδηθνχ θαη Ππξνβνιηθνχ. Δπηπξφζζεηα ην 1882, κεηά απφ ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεθε ζην Παξίζη, κεηαθιήζεθε

5 νξγαλσηηθή απνζηνιή απφ Γάιινπο αμησκαηηθνχο κε επηθεθαιήο ηνλ Τπνζηξάηεγν Βνζζέξ. Γηα ηε ζπκπιεξσκαηηθή κφξθσζε ησλ αμησκαηηθψλ, ην 1876 ηδξχζεθαλ ζε φιεο ηηο πφιεηο, φπνπ ππήξραλ ζηξαηησηηθέο κνλάδεο, «Βιβλιοθήκες Φροσράς», αθνχ ε αλεχξεζε θαη αγνξά βηβιίσλ ήηαλ δχζθνιε, ελψ εθδφζεθε θαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο λέσλ Καλνληζκψλ. Εκπαίδεςζη ηυν Μονάδυν Απφ ην 1864 ε εθπαίδεπζε γηλφηαλ ζε πξνζσξηλά ζηξαηφπεδα πνπ ζπγθξνηνχληαλ θάζε έηνο αλάινγα κε ηα δηαζέζηκα ηάγκαηα. Ζ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεχζεσο ήηαλ έλαο κήλαο. Απφ ην 1868 θαζνξίζηεθε εηδηθφηεξα γηα ηα ηάγκαηα Πεδηθνχ θαη Δπδψλσλ, θαζψο θαη γηα ηα ηκήκαηα ηεο Υσξνθπιαθήο, λα ζπγθεληξψλνληαη θάζε ρξφλν ζηελ Αζήλα, γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, φπνπ θαη ζα ζπκπιήξσλαλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. Σηπαηιυηική εκπαίδεςζη πολιηών και μαθηηών Σν 1881 ηδξχζεθαλ ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ λνκψλ ζρνιεία ζθνπνβνιήο, κε ζθνπφ ηελ εμάζθεζε ησλ πνιηηψλ ζηε ρξήζε ησλ φπισλ θαη ζηε βνιή, ελψ ην 1883 θαζνξίζηεθε ε εηζαγσγή ησλ ζηξαηησηηθψλ αζθήζεσλ ζηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά Γπκλάζηα, σο ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο. ηξαηνινγία Δπηζηξάηεπζε Σηπαηολογία Σν Γεθέκβξην ηνπ 1876 εθδφζεθε ν Νφκνο «Περί Προζωρινού Οργανιζμού ηων καηά Ξηρά Γσνάμεων», ν νπνίνο θαζφξηδε φηη ν ηξαηφο Ξεξάο πεξηιάκβαλε ηνλ Δλεξγφ ηξαηφ, ηελ Δθεδξεία ηνπ Δλεξγνχ ηξαηνχ, ηελ Δζλνθξνπξά θαη ηελ Δθεδξεία ηεο Δζλνθξνπξάο. Με λέν λφκν, ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 1878, εηζήρζε ε θαζνιηθή ζηξαηνινγία. χκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, ε ζηξαηησηηθή ζεηεία ήηαλ ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο Έιιελεο, ειηθίαο είθνζη κέρξη ζαξάληα εηψλ, πνπ θξίλνληαλ ηθαλνί γηα ζηξάηεπζε. Ζ ζηξαηησηηθή ππεξεζία δηαξθνχζε ηξία ρξφληα ζηνλ Δλεξγφ ηξαηφ, έμη ρξφληα ζηελ Δθεδξεία θαη δέθα ρξφληα ζηελ Δζλνθξνπξά. Ο ζεζκφο ηεο Δζλνθπιαθήο έπαςε λα ππάξρεη. Σν 1882, κε άιιν λφκν, ε ζεηεία ζηνλ Δλεξγφ ηξαηφ νξίζηεθε λα είλαη ελφο έηνπο, εθηφο απφ ην Ηππηθφ, ην Ππξνβνιηθφ, ην Μεραληθφ θαη ηνπο Ννζνθφκνπο, πνπ ήηαλ δηεηήο. Σν 1884 ν ρξφλνο ηεο ππεξεζίαο ζηελ Δζλνθξνπξά νξίζηεθε ζε νθηψ έηε, ελψ ε πνηλή γηα ηνπο αλππφηαθηνπο, ζε πεξίπησζε επηζηξαηεχζεσο, ήηαλ θπιάθηζε ελφο κέρξη δχν εηψλ αληί πξφζζεηεο ππεξεζίαο πνπ πξνβιεπφηαλ κέρξη ηφηε.

6 Επιζηπάηεςζη Σνλ Ηνχιην ηνπ 1880, ιφγσ ηεο επηθείκελεο πξνζαξηήζεσο ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Θεζζαιίαο, ν Διιεληθφο ηξαηφο ηέζεθε γηα πξψηε θνξά ζε επηζηξάηεπζε, ε νπνία έιεμε ζηηο 7 Απξηιίνπ Σν 1885, κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ νπιηηψλ ζηε δηάξθεηα ηεο εηξήλεο γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο, νξίζηεθε ε δχλακε ηνπ ζηξαηνχ ζε άλδξεο θαη πξνβιέθζεθε ε αχμεζή ηεο θαηά ηε δηάξθεηα επηζηξαηεχζεσο. Σν ίδην έηνο δεκηνπξγήζεθε ζνβαξή αλαηαξαρή ζηα Βαιθάληα, εμαηηίαο ηεο θαηαιήςεσο ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο απφ ηε Βνπιγαξία. Ζ Διιάδα θήξπμε επηζηξάηεπζε θαη πξνψζεζε ηηο δπλάκεηο πξνο ηα ειιελνηνπξθηθά ζχλνξα ζηελ Ήπεηξν θαη ηε Θεζζαιία. πλνιηθά θιήζεθαλ ππφ ηα φπια νη έθεδξνη νθηψ θιάζεσλ. Ζ επηζηξάηεπζε δηήξθεζε ελλέα κήλεο θαη ε απφιπζε ησλ εθέδξσλ έγηλε ζηε ζπλέρεηα ηκεκαηηθά. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1897 δεκηνπξγήζεθε λέα ζνβαξή θξίζε ζηηο ζρέζεηο κε ηελ Σνπξθία. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηαζηάζεσο άξρηζε ε ζηαδηαθή θιήζε ειηθηψλ κε ζθνπφ ηελ εκπφιεκε ζπγθξφηεζε ησλ πθηζηάκελσλ κνλάδσλ, νη νπνίεο πξνσζήζεθαλ θαη πάιη πξνο ηα ζχλνξα ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Θεζζαιίαο, θαη ηελ 1ε Μαξηίνπ ε Κπβέξλεζε θήξπμε ηελ επηζηξάηεπζε θαη θάιεζε δηαδνρηθά ζηα φπια θαη άιιεο θιάζεηο εθέδξσλ. Δπηπιένλ, επηηξάπεθε ν ζρεκαηηζκφο εζεινληηθψλ ηκεκάησλ κε ηνλ ηίηιν «Λεγεώνες Φιλελλήνων», ζηηο νπνίεο ζα γίλνληαλ δεθηνί εζεινληέο αιινδαπνί. Νφκνο Σάμε Πεηζαξρία Πειθαπσικοί Λόσοι Σηπαηιυηική δικαιοζύνη ηηο 20 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1881 ζπζηήζεθε θαη δεχηεξνο Πεηζαξρηθφο Λφρνο. ηνπο ιφρνπο απηνχο κεηέζεηαλ ηνπο νπιίηεο πνπ ππέπηπηαλ ζε βαξηά παξαπηψκαηα θαη δελ ήηαλ δπλαηφ λα ηνπο ζσθξνλίζνπλ ηα ππφινηπα κέζα πεηζαξρίαο. ηνλ ηνκέα ηεο ηξαηησηηθήο Γηθαηνζχλεο, ηνλ Απξίιην ηνπ 1883, ηδξχζεθε θαη ηξίην δηαξθέο ζηξαηνδηθείν κε έδξα ηε Λάξηζα. Σν ζηξαηνδηθείν απηφ ιεηηνχξγεζε πεξηνδηθά κέρξη ην 1886, νπφηε θαη θαηαξγήζεθε νξηζηηθά. Δμάιινπ, ζηηο 21 Ννεκβξίνπ 1884 ηδξχζεθαλ νη ηξαηησηηθέο Φπιαθέο ηεο Αθξνλαππιίαο (ζην εθεί Φξνχξην), φπνπ εμέηηαλ ηελ πνηλή ηνπο φζνη ζηξαηησηηθνί θαηαδηθάδνληαλ ζε πνηλέο κεγαιχηεξεο ησλ ηξηψλ κελψλ. Όζνη θαηαδηθάδνληαλ ζε κηθξφηεξεο πνηλέο ηηο εμέηηαλ ζηηο θπιαθέο ησλ θαηά ηφπνπο θξνπξαξρείσλ ή ησλ κνλάδσλ ηνπο. Δημόζια αζθάλεια Με δηαηαγή ηνπ Τπνπξγείνπ ηξαηησηηθψλ ην 1887 θαηαξγήζεθαλ ηα κεηαβαηηθά ζηξαηησηηθά απνζπάζκαηα. Ζ δεκφζηα αζθάιεηα αλαηέζεθε απνθιεηζηηθά ζηε Υσξνθπιαθή θαη κφλν ζε πεξίπησζε πνπ νη δπλάκεηο ηεο δελ επαξθνχζαλ ζα

7 κπνξνχζε λα εληζρπζεί απφ ηηο πιεζηέζηεξεο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο θαη θαηά πξνηίκεζε απφ ηα επδσληθά ηάγκαηα. Οη νπιίηεο ησλ κεηαβαηηθψλ απνζπαζκάησλ πνπ δηαιχζεθαλ εληάρζεθαλ ζηηο αληίζηνηρεο κνηξαξρίεο Υσξνθπιαθήο. Απφ ηνπο αμησκαηηθνχο φζνη θξίζεθαλ αλαγθαίνη θαη θαηάιιεινη γηα ηελ ππεξεζία ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο εληάρζεθαλ επίζεο ζηηο κνηξαξρίεο, ελψ νη ππφινηπνη επαλήιζαλ ζηηο κνλάδεο ηνπο. Πξνέιεπζε Δμέιημε Πξναγσγέο Πποέλεςζη Οη αμησκαηηθνί ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ εθείλε ηελ πεξίνδν πξνέξρνληαλ απφ ηηο ρνιέο Δπειπίδσλ θαη Τπαμησκαηηθψλ ή κε πξναγσγή ησλ ππαμησκαηηθψλ ζε αλζππαζπηζηέο. Μεηά φκσο ηελ ίδξπζε ηεο ρνιήο Τπαμησκαηηθψλ έπαςε ε πξναγσγή ησλ ππαμησκαηηθψλ ηνπ Πεδηθνχ θαη ηνπ Ηππηθνχ πνπ δελ είραλ απνθνηηήζεη απφ απηή ηε ρνιή. Απφ ην 1877 επηηξάπεθε ε πνιηηνγξάθεζε θαη ε θαηάηαμε ζην ζηξαηφ αιινδαπψλ αμησκαηηθψλ. Δπίζεο, απφ ην 1882 επηηξάπεθε ε θαηάηαμε ζην ζηξαηφ, κε ην βαζκφ ηνπ αλζππαζπηζηή, Διιήλσλ ππεθφσλ πνπ είραλ εθπαηδεπζεί ζε μέλεο ζηξαηησηηθέο ζρνιέο θαη ε ειηθία ηνπο δελ ππεξέβαηλε ηα είθνζη πέληε έηε. Αξγφηεξα, κε λφκν ηνπ 1887 επηηξάπεθε λα θαηαηάζζνληαη, κε ην βαζκφ ηνπ αλζππνινραγνχ, νη Έιιελεο πνπ είραλ εθπαηδεπζεί ζε μέλεο ζηξαηησηηθέο ζρνιέο. Εξέλιξη Πποαγυγέρ Οη πξναγσγέο ησλ αμησκαηηθψλ θαη ησλ ππαμησκαηηθψλ ζε αμησκαηηθνχο γίλνληαλ κε Βαζηιηθά Γηαηάγκαηα, κεηά απφ ζρεηηθέο πξνηάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ ησλ ηξαηησηηθψλ, ελψ νη πξναγσγέο ζηνπο βαζκνχο ησλ ππαμησκαηηθψλ απφ ηνπο νηθείνπο δηνηθεηέο κνλάδσλ, κεηά απφ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ νπιηηψλ. Με λφκν ηνπ 1887 θαζνξίζηεθε νη αλζππαζπηζηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ρνιή Δπειπίδσλ θαη ην ρνιείν Τπαμησκαηηθψλ λα πξνάγνληαη ζε αλζππνινραγνχο, αθνχ ζπκπιεξψζνπλ έλα ρξφλν ζην βαζκφ ηνπ αλζππαζπηζηή, αλεμάξηεηα απφ ηηο θελέο ζέζεηο πνπ ππήξραλ, ελψ, ηέινο, κε λφκν ηνπ 1882 θαζνξίζηεθε φξην ειηθίαο ησλ αμησκαηηθψλ, κεηά ηελ ππέξβαζε ηνπ νπνίνπ απνζηξαηεχνληαλ απηεπάγγειηα. Νόμορ «Πεπί καηαζηάζευρ ηυν Αξιυμαηικών» Με εηδηθή δηάηαμε πνπ πξνζηέζεθε ζην λφκν δεκηνπξγήζεθε ε θαηάζηαζε αξγίαο, εμαηηίαο θαηαξγήζεσο ζέζεσο. ε απηή ηελ θαηάζηαζε ππάγνληαλ φζνη αμησκαηηθνί πιεφλαδαλ κεηά ηελ θαηάξγεζε θάπνησλ ζέζεσλ. Με άιιεο δηαηάμεηο απαγνξεχζεθε ε απνζηξαηεία ησλ αμησκαηηθψλ κε αίηεζή ηνπο ζηε δηάξθεηα επηζηξαηεχζεσο, δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνλ ππνπξγφ ηξαηησηηθψλ λα

8 αλαθαιεί πξνζσξηλά ζηελ ελέξγεηα απφζηξαηνπο αμησκαηηθνχο ζηε δηάξθεηα επηζηξαηεχζεσο, θαηαξγήζεθαλ νη δηαηάμεηο πνπ είραλ ζεζπηζηεί θαη ίζρπαλ απφ ην 1861 θαη επέβαιιαλ ειάρηζηε πξνίθα γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο γάκνπ ζε αμησκαηηθνχο θαη ππαμησκαηηθνχο θαη, ηέινο, ξπζκίζηεθαλ άιια ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αξγία, δηαζεζηκφηεηα θ.η.ι. ησλ αμησκαηηθψλ. ηνιή Αξιυμαηικών Μέρξη ην 1868 νη ζηνιέο εμαθνινπζνχζαλ λα παξακέλνπλ νη ίδηεο, κε κηθξέο κφλν παξαιιαγέο. Σφηε θαζηεξψζεθε ε γαιιηθνχ ηχπνπ ζηνιή, ε νπνία πεξηιάκβαλε πειήθην, ρηηψλην, πεξηζθειίδα θαη ριαίλε απφ εξηνχρν βαζχ κπιε χθαζκα. Δμαίξεζε απνηεινχζαλ ην Ηππηθφ, πνπ ε ζηνιή ηνπ παξέκεηλε πξάζηλε θαη ην Πεδηθφ, ηνπ νπνίνπ ε πεξηζθειίδα ήηαλ ρξψκαηνο γθξη. Σν 1877 θαζηεξψζεθε, γηα πξψηε θνξά σο κηθξή ζηνιή ησλ αμησκαηηθψλ, ην απζηξηαθνχ ηχπνπ ρηηψλην. Ζ ζεξηλή ζηνιή φισλ ησλ αμησκαηηθψλ ήηαλ αθξηβψο φκνηα κε ηε ρεηκεξηλή, θαηαζθεπαζκέλε φκσο απφ ιηλφ ιεπθφ χθαζκα θαη ην 1892 θαζνξίζηεθε ε κηθξή ζεξηλή ζηνιή ησλ αμησκαηηθψλ θαη αλζππαζπηζηψλ. Ζ κηθξή ζηνιή ππεξεζίαο πεξηιάκβαλε κάιιηλν πειήθην θαη ρηηψλην ρξψκαηνο θαηνχ, θαζψο θαη ιηλφ παληειφλη ή κάιιηλν, φηαλ θεξφηαλ κε κπφηεο, επίζεο ρξψκαηνο θαηνχ. Ζ κηθξή ζηνιή εθηφο ππεξεζίαο πεξηιάκβαλε ιεπθφ ιηλφ πειήθην θαη ρηηψλην, θαζψο θαη ιεπθφ ιηλφ παληειφλη ή κάιιηλν, φηαλ θεξφηαλ κε κπφηεο. Γηα ηνπο αμησκαηηθνχο ηνπ Τγεηνλνκηθνχ, Κηεληαηξηθνχ θαη Φαξκαθεπηηθνχ θαζνξίζηεθε, απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 1895, λα θέξνπλ ζην πεξηιαίκην ηεο κεγάιεο ζηνιήο, σο δηαθξηηηθφ, ην έκβιεκα πνπ παξνπζηάδεη έλα θίδη λα ειίζζεηαη γχξσ απφ ηξεηο ξάβδνπο, πιαηζησκέλν απφ δχν θιαδηά δάθλεο. Ζ ζηνιή ησλ καζεηψλ ηεο ρνιήο Δπειπίδσλ θαζνξίζηεθε απφ θίηξηλα επσκίδηα θαη πεξηιαίκην, πειήθην φκνην κε ησλ αμησκαηηθψλ κε κεηαμνθέληεην ζηέκκα, κνβ κάιιηλν καλδχα, θάιπκκα ηεο θεθαιήο (παξειάζεσλ-παξαηάμεσλ) φκνην κε ηνπ Πεδηθνχ κε θίηξηλν ινθίν θαη δηαθξηηηθά ησλ βαζκνθφξσλ ίδηα κε απηά ησλ νκνηφβαζκψλ ηνπο ηνπ ζηξαηεχκαηνο. Οπλιηών Ζ ζηνιή ησλ νπιηηψλ ήηαλ παξφκνηα κε απηή ησλ αμησκαηηθψλ. Σειείσο δηαθνξεηηθή ήηαλ ε ζηνιή ησλ Δπδψλσλ, ε νπνία ήηαλ ζρεδφλ ίδηα κε ησλ Αθξνβνιηζηψλ θαη πεξηιάκβαλε γηιέθν (θέξκειε) θαη ηκαηίδην (κετληάλη) απφ ιεπθφ κάιιηλν χθαζκα κε κάιιηλα γατηάληα ρξψκαηνο κνβ θαη δχν ζεηξέο απφ δψδεθα θνπκπηά, δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ ζηήζνπο. Κφθθηλν θέζη (θάξην) κε καχξε κεηαμσηή θνχληα, ζηέκκα θαη εζλφζεκν. Λεπθέο πεξηθλεκίδεο θαη κνβ κάιιηλεο θαιηζνδέηεο. Φνπζηαλέια απφ ιεπθφ χθαζκα.

9 Εψλε βακβαθεξή. Σζαξνχρηα θαη θαηή θάπα. Σα δηαθξηηηθά ησλ βαζκψλ ήηαλ φπσο ηνπ Πεδηθνχ. Πνιεκηθέο ζεκαίεο Απφ ην 1864 θαζηεξψζεθε ε θαηαζθεπή ησλ πνιεκηθψλ ζεκαηψλ ησλ ηαγκάησλ Πεδηθνχ απφ κεηαμσηφ χθαζκα, ρξψκαηνο θπαλνχ, ιεπθφ ζηαπξφ ζηε κέζε, ρξπζφρξνα θξφζζηα πεξηθεξεηαθά θαη ηελ εηθφλα ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζην θέληξν ηνπ ηαπξνχ. Ο Άγηνο Γεψξγηνο είλαη ν πξνζηάηεο ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ, εθηφο ηνπ Ππξνβνιηθνχ πνπ έρεη σο πξνζηάηηδα ηελ Αγία Βαξβάξα. Δπίζεο, ηα ρξπζφρξνα θξφζζηα ζπκβνιίδνπλ ηηο ςπρέο πνπ ε παηξίδα εκπηζηεχεηαη ζηε εκαία. Γηνηθεηηθή Μέξηκλα Ππομήθειερ ςλικών Καηαζκεςή ζηπαηιυηικών εγκαηαζηάζευν Σν 1869 ζπζηήζεθε έλα Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην ζην Τπνπξγείν ηξαηησηηθψλ θαη κία Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνκεζεηψλ κε ηνπο θαιχηεξνπο δπλαηνχο φξνπο. Οη ζεκαληηθφηεξεο ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ απηή ηελ πεξίνδν ήηαλ ν ζηξαηψλαο ηνπ Ηππηθνχ ζην Πεδίν ηνπ Άξεσο (Αζήλα), ε θαηαζθεπή ππξηηηδαπνζεθψλ, ε αλέγεξζε λέσλ ζηξαηησηηθψλ θηεξίσλ θαη ζπληήξεζε ησλ παιαηψλ, ε θαηαζθεπή εξγνζηαζίνπ αξβπιψλ θ.ιπ. Οικονομικά Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ππνπξγείνπ ηξαηησηηθψλ αλεξρφηαλ θαηά ηα έηε ζην 20-25% ηνπ ζπλνιηθνχ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Δπίζεο, πεξηνδηθά ρνξεγήζεθαλ ζην ππνπξγείν ηξαηησηηθψλ έθηαθηεο πηζηψζεηο κεγάινπ χςνπο γηα ηελ πξνκήζεηα νπιηζκνχ θαη ππξνκαρηθψλ, ηελ θαηαζθεπή ζηξαηησηηθψλ νδψλ θαη άιισλ έξγσλ, ηελ θάιπςε απξφβιεπησλ δαπαλψλ, εμαηηίαο ηεο επηζηξαηεχζεσο θαη ηεο θηλεηνπνηήζεσο ηνπ ζηξαηνχ θαηά ηα έηε 1880 θαη Ζ εθθαζάξηζε θαη ε εληνιή πιεξσκήο ησλ ζηξαηησηηθψλ εμφδσλ ήηαλ έξγν ησλ ηξαηησηηθψλ Δπηκειεηεξίσλ πνπ είραλ ζπζηαζεί ζηελ έδξα θάζε λνκνχ. Υγειονομική πεπίθαλτη

10 Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1887 ηδξχζεθε ζηελ Αζήλα ηξαηησηηθφ Γακαιηδνθνκείν γηα ηελ παξαζθεπή ηεο αλαγθαίαο πνζφηεηαο δακαιίδαο γηα ηνλ εκβνιηαζκφ ηνπ ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ πξνθχιαμή ηνπ απφ ηελ επινγηά. Σν Μάξηην ηνπ 1897 ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά ν ζεζκφο ησλ γπλαηθψλ Αδειθψλ Ννζνθφκσλ, ησλ νπνίσλ ε πξνζθνξά ππήξμε πξάγκαηη ζεκαληηθή, ηφζν ζηελ εηξεληθή πεξίνδν φζν θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. Λόσορ Απομάσυν Σν 1871 ν Λφρνο Απνκάρσλ θαηαξγήζεθε θαη κε λέν λφκν θαζνξίζηεθαλ νη φξνη απνλνκήο ζπληάμεσο ζε νπιίηεο πνπ θξίλνληαλ ζσκαηηθά αλίθαλνη, εμαηηίαο πξνρσξεκέλεο ειηθίαο ή βιάβεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ή αθφκε απφ ηπραίν ζπκβάλ θαη δελ είραλ απνθηήζεη δηθαίσκα ζπληάμεσο, νχηε ππάγνληαλ ζην Νφκν «Περί παθόνηων εκ ηρασμάηων ή νοζημάηων πολέμοσ».

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΡΑΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ

Ζ ΓΡΑΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ Ζ ΓΡΑΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ (ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ, ΑΝΣΑΡΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ) ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ Κνινβόο Γεώξγηνο Αζήλα 2009 1 Σηα παιδιά μος. Πηγή ζωήρ και λόγο ύπαπξηρ για μένα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ

Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΠΔΕΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΔΗΓΗΚΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ : ΔΛΗΓΑ 14 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΣΔΘΧΡΑΚΗΜΔΝΧΝ : ΔΛΗΓΑ 31 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΠΤΡΟΒΟΛΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 42 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ

ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ ΓΙΟΝΤΗ ΥΙΟΝΗ Καζεγεηήο Οηθνλνκηθψλ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ΓΠΘ Πεπιεσόμενα Διζαγωγή 3 Κεθάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Κεθάιαην πξψην... 7 Ζ αγνξά εξγαζίαο... 7 Γαιιία... 8 Γεξκαλία... 11 Διιάδα... 15 Ηξιαλδία... 16 Κχπξνο... 18 Ληζνπαλία... 19 Μεγάιε Βξεηαλία... 20 νπεδία... 21 Φηλιαλδία...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ

ΠΡΟ ΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 1 ΒΑΛΗΑ ΜΠΟΤΓΑΓΖ, 1 ν ΛΤΚΔΗΟ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ ΣΟ ΠΡΟΦΤΓΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ (1821-1930) βηβιίν, ζ. 116, ζζ. 137-169 ΠΡΟΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 19ν ΑΗΩΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ, ζ. 116 ηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 ζεκεηψζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα