ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022"

Transcript

1 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΠΡΟ: Oπσο ν πίλαθαο δηαλνκήο ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ ΚΤΡ.ΑΦΑΛ.ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ Δ Τατ.Δ/νζη: Σηαδίοσ 29 Τατ.Κώδικας:10110 Πληροθορίες: Ιλ.Μαλιζιώβα Τηλέθωνα: ΘΕΜΑ: Γνωζηοποίηζη διαηάξεων ηος ν.4093/2012 και παποσή οδηγιών ππορ ηοςρ Τομείρ Σύνηαξηρ και Αζθάλιζηρ ηος κλάδος κύπιαρ αθάλιζηρ ηος ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. αο γλσξίδνπκε φηη ζην ΦΔΚ Α 222/ δεκνζηεχζεθε ν λφκνο 4093/2012 «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο λ. 4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο -2016», ζην άξζξν πξψην ππνπαξάγξαθνο ΙΑ 4 ηνπ νπνίνπ εηζάγνληαη απφ 1.1. νπζηαζηηθέο κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ησλ αζθαιηζκέλσλ ησλ Σνκέσλ ηνπ θιάδνπ θχξηαο αζθάιηζεο ηνπ ΔΣΑΠ-ΜΜΔ. Γεληθέο Παξαηεξήζεηο: Με ηηο δηαηάμεηο απηέο απφ 1/1/ θαζνξίδεηαη γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο σο γεληθφ φξην ειηθίαο ην 67ν έηνο θαη ειάρηζηνο ρξφλνο αζθάιηζεο ηα 15 έηε (ζηα πιαίζηα ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο 102/1952). Δπίζεο απφ 1/1/ σο γεληθή πξνυπφζεζε πιήξνπο ζπληαμηνδφηεζεο θαζνξίδεηαη ε ζπκπιήξσζε 40 εηψλ αζθάιηζεο θαη ηνπ 62νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. Δπηπιένλ κε ηηο θνηλνπνηνχκελεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη φηη: α) ηηο πεξηπηψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο απφ 1.1. θαη εθεμήο εθαξκφδνληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/, φπσο δηακνξθψλνληαη, σο πξνο ην ρξφλν αζθάιηζεο θαη ηα φξηα ειηθίαο απφ θαη εθεμήο, πξνζηηζέκελσλ ηαπηφρξνλα 2 εηψλ ζηα δηακνξθνχκελα φξηα

2 ειηθίαο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ηνχην ηζρχεη γηα φζεο πεξηπηψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο εζίγεζαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3863/, φπσο ηζρχεη. β) Απφ 1.1. φια ηα ηζρχνληα ηελ φξηα ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο (φπνπ απηά πξνβιέπνληαη) ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ γεληθέο, εηδηθέο ή θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο θαη δελ εζίγεζαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3863/, απμάλνληαη θαηά 2 έηε. Δμαηξνχληαη απφ ηελ αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ή/θαη ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο α) νη αζθαιηζκέλεο πνπ ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο σο κεηέξεο ηέθλσλ αλίθαλσλ γηα θάζε βηνπνξηζηηθή εξγαζία, ζχκθσλα κε γεληθέο ή εηδηθέο δηαηάμεηο, θαζψο θαη νη ρήξνη παηέξεο αλίθαλσλ γηα θάζε βηνπνξηζηηθή εξγαζία ηέθλσλ θαη β) νη αζθαιηζκέλνη ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ, πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην θαζεζηψο εξγαζηαθήο εθεδξείαο ηνπ λ. 4024/2011. Παξάιιεια πξνβιέπεηαη ξεηψο φηη δηαζθαιίδνληαη ηα ζεκειησκέλα έσο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ θαηνρπξσζεί ή θαηνρπξψλνληαη-κε ή ρσξίο αλαγλψξηζε πιαζκαηηθψλ ρξφλσλ- πξνθεηκέλνπ γηα ζπληαμηνδφηεζε κε πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ έσο Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζεκειηωκέλν δηθαίωκα πθίζηαηαη, φηαλ ν αζθαιηζκέλνο ζπκπιεξψλεη ηνλ ρξφλν αζθάιηζεο θαη ην φξην ειηθίαο (φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη) πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπ. Σν ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κπνξεί λα αζθεζεί νπνηεδήπνηε θαη ν αζθαιηζκέλνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζεη εξγαδφκελνο. Καηνρπξωκέλν δηθαίωκα είλαη ε δπλαηφηεηα ησλ αζθαιηζκέλσλ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ (δειαδή λα «θιεηδψζνπλ») κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνχκελνπ θαηά πεξίπησζε ρξφλνπ αζθάιηζεο ή νξίνπ ειηθίαο. Γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ζαο, αθνινπζνχλ αλά Σνκέα Αζθάιηζεο θαη αλά πξνυπφζεζε ζπληαμηνδφηεζεο πίλαθεο θαη παξαδείγκαηα: ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΦΑΛΙΜΕΝΟΙ (κέρξη ) I. Σνκέαο πληάμεωλ Πξνζωπηθνύ Εθεκεξίδωλ Αζελώλ θαη Θεζζαινλίθεο. 1. Πξνϋπόζεζε ηξηαθνληαπεληεηίαο: Τπελζπκίδεηαη φηη ν λ. 3863/ επέθεξε αιιαγέο ζηνπο απφ κέρξη αζθαιηζκέλνπο άλδξεο θαη γπλαίθεο ηνπ Σνκέα θαη δηαηήξεζε ην 2

3 ΑΝΔΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ ΑΠΟ ΕΩ ) δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο ρσξίο φξην ειηθίαο γηα ηνπο κέρξη Με ηηο θνηλνπνηνχκελεο δηαηάμεηο: α. νη αζθαιηζκέλνη (άλδξεο γπλαίθεο) γηα πξψηε θνξά κέρξη ηελ ζπλερίδνπλ λα ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κε 35 έηε αζθάιηζεο ρσξίο φξην ειηθίαο, β. απφ 1-1- ην φξην ειηθίαο θαη ν ρξφλνο αζθάιηζεο γηα ηνπο απφ θαη κέρξη αζθαιηζζέληεο, αλαθαζνξίδνληαη σο εμήο: Πίνακαρ 1: Άνδπερ γςναίκερ ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ Έηζη, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4093/2012 θαηαιακβάλνληαη φζνη ζπκπιεξψλνπλ ηνλ ζπληάμηκν ρξόλν ησλ 35 εηψλ απφ 1-1- θαη εθεμήο. Αληηζέησο, φζνη ζπκπιήξσζαλ ή ζπκπιεξψλνπλ ηελ 35εηία κέρξη ηελ , αθφκα θαη κε αλαγλσξίζεηο ρξφλσλ αζθάιηζεο ηνπ άξζξνπ 40 λ. 3996/2011 (κεηά ηελ ), θαηνρπξψλνπλ, θαηά πεξίπησζε, ην δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ έηνπο 2011 ή Παξάδεηγκα 1: Αζθαιηζκέλε γελλεκέλε ην 1954 πνπ ην 2011 ζπκπιήξσζε 35 έηε αζθάιηζεο θαη ζπλερίδεη λα απαζρνιείηαη ρσξίο δηαθνπή θαη ην 2012, νπφηε θαη ζπκπιεξψλεη 36 έηε αζθάιηζεο ην έηνο απηφ, έρεη ζεκειησκέλν δηθαίσκα (έρεη ζπκπιεξψζεη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν αζθάιηζεο θαη ην φξην ειηθίαο, κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 2011, φπσο ηζρχνπλ κεηά ηνλ λ. 3863/), ην νπνίν κπνξεί λα αζθεζεί νπνηεδήπνηε, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ε αζθαιηζκέλε επηιέμεη λα ζπλερίζεη λα απαζρνιείηαη θαη δελ ζπληαμηνδνηεζεί. Παξάδεηγκα 2: Άλδξαο πνπ ην 2012 έρεη ζπκπιεξψζεη 30 έηε πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο κε ηελ αλαγλψξηζε 5 πιαζκαηηθψλ εηψλ, θαηνρπξώλεη δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ έηνπο 2012, δειαδή 37 εηψλ αζθάιηζεο θαη 59 εηψλ. 3

4 ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΑΝΔΡΕ ΠΡΙΝ ΣΗΝ 2α. Άλδξεο κε 20 ή 25 έηε αζθάιηζεο. Πίλαθαο 2. ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ ή ηελ πεξίπησζε απηή θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ λέν λφκν φζνη ζπκπιεξψλνπλ ην 60ό έηνο ειηθίαο απφ ηελ 1-1- θαη εθεμήο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 15 άξζξνπ 10 λ. 3863/ ε θαηνρχξσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζπλαξηάηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε νξίνπ ειηθίαο (60νπ) θαη φρη ρξφλνπ αζθάιηζεο. Παξάδεηγκα 1: Άλδξαο πνπ ην 2011 ζπκπιήξσζε ην 60φ έηνο ειηθίαο θαη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 20 έηε αζθάιηζεο, ην 2012 έρεη ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα. Παξάδεηγκα 2: Άλδξαο πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη ην 60φ έηνο ειηθίαο, θαηνρπξώλεη ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο ζην 62 ν έηνο ειηθίαο κε ηελ ζπκπιήξσζε 20 εηψλ αζθάιηζεο. 2β. Γπλαίθεο κε 20εηία. Πίλαθαο 3 ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ ηελ πεξίπησζε απηή θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ λέν λφκν φζεο αζθαιηζκέλεο ζπκπιεξψλνπλ ην 55 ν έηνο ειηθίαο απφ ηελ 1-1- θαη εθεμήο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 15 άξζξνπ 10 λ. 3863/ ε θαηνρχξσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζπλαξηάηαη κε ηελ 4

5 ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΑΝΔΡΕ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ζπκπιήξσζε νξίνπ ειηθίαο (55νπ) θαη φρη ρξφλνπ αζθάιηζεο. Απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη εθεμήο (1-1-), νη αζθαιηζκέλεο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην φξην ειηθίαο ησλ 55 εηψλ θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν -2017, θαηνρπξψλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο κε φξην ειηθίαο επλντθφηεξνπ ηνπ 67 νπ, φρη φκσο κηθξφηεξνπ ηνπ 62 νπ. Παξάδεηγκα 1: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2011 ζπκπιήξσζε ην 55 ν έηνο ειηθίαο θαη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 20 έηε αζθάιηζεο, ην 2012 έρεη ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα. Παξάδεηγκα 2: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη ην 55 ν έηνο ειηθίαο, θαηνρπξψλεη ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο ζην 57 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηεο κε 20 έηε αζθάιηζεο. Παξάδεηγκα 3: Αζθαιηζκέλε πνπ ζπκπιεξψλεη ην 55 ν έηνο ειηθίαο ην 2014 κπνξεί λα ζπληαμηνδνηεζεί κε ηελ ζπκπιήξσζε 20 εηψλ αζθάιηζεο θαη ηνπ 63 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηεο. 3 α. Άλδξεο κε 15εηία Πίλαθαο 4 ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ πξνυπφζεζε δελ είρε κεηαβιεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3863/, σζηφζν δελ αλαθχπηνπλ εξκελεπηηθά πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηεο. 3β. Γπλαίθεο κε 15εηία Πίλαθαο 5 ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ ηελ πεξίπησζε απηή θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ λέν λφκν φζεο αζθαιηζκέλεο ζπκπιεξψλνπλ ην 60 ν έηνο ειηθίαο απφ ηελ 1-1- θαη εθεμήο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 15 5

6 ΑΝΔΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ ΑΠΟ ΕΩ ) άξζξνπ 10 λ. 3863/ ε θαηνρχξσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζπλαξηάηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε νξίνπ ειηθίαο (60νπ) θαη φρη ρξφλνπ αζθάιηζεο. Παξάδεηγκα 1: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2011 ζπκπιήξσζε ην 60φ έηνο ειηθίαο θαη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θαη 15 έηε αζθάιηζεο, ην 2012 έρεη ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα, αθνχ ην 2012 ζπκπιεξψλεη ην 61 ν έηνο ειηθίαο. Παξάδεηγκα 2: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη ην 60φ έηνο ειηθίαο, θαηνρπξψλεη ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 62 νπ έηνπο. II. Σνκέαο Αζθάιηζεο Ιδηνθηεηώλ Ηκεξεζίωλ Εθεκεξίδωλ Αζελώλ θαη Θεζζαινλίθεο. 1. Πξνϋπόζεζε ηξηαθνληαπεληεηίαο: Τπελζπκίδεηαη φηη ν λ. 3863/ επέθεξε αιιαγέο ζηνπο απφ κέρξη αζθαιηζκέλνπο άλδξεο θαη γπλαίθεο ηνπ Σνκέα θαη δηαηήξεζε ην δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο ρσξίο φξην ειηθίαο γηα ηνπο κέρξη Με ηηο θνηλνπνηνχκελεο δηαηάμεηο: α. νη αζθαιηζκέλνη (άλδξεο γπλαίθεο) γηα πξψηε θνξά κέρξη ηελ ζπλερίδνπλ λα ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κε 35 έηε αζθάιηζεο ρσξίο φξην ειηθίαο, β. απφ 1-1- ην φξην ειηθίαο θαη ν ρξφλνο αζθάιηζεο γηα ηνπο απφ θαη κέρξη αζθαιηζζέληεο, αλαθαζνξίδνληαη σο εμήο: Πίλαθαο 6 ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ Έηζη, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4093/2012 θαηαιακβάλνληαη φζνη ζπκπιεξψλνπλ ηνλ ζπληάμηκν ρξόλν ησλ 35 εηψλ απφ 1-1- θαη εθεμήο. Αληηζέησο, φζνη ζπκπιήξσζαλ ή ζπκπιεξψλνπλ ηελ 35εηία κέρξη ηελ , αθφκα θαη κε αλαγλσξίζεηο ρξφλσλ αζθάιηζεο ηνπ άξζξνπ 40 λ. 3996/2011 (κεηά ηελ ), θαηνρπξψλνπλ, θαηά πεξίπησζε, ην δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ έηνπο 2011 ή Παξάδεηγκα 1: Αζθαιηζκέλε γελλεκέλε ην 1954 πνπ ην 2011 ζπκπιήξσζε 35 έηε αζθάιηζεο θαη ζπλερίδεη λα απαζρνιείηαη ρσξίο δηαθνπή θαη ην 2012, νπφηε θαη ζπκπιεξψλεη 36 έηε αζθάιηζεο ην έηνο απηφ, έρεη ζεκειησκέλν δηθαίσκα (έρεη ζπκπιεξψζεη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν αζθάιηζεο θαη ην φξην ειηθίαο, κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 2011, φπσο ηζρχνπλ κεηά ηνλ 6

7 ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΑΝΔΡΕ ΠΡΙΝ ΣΗΝ λ. 3863/), ην νπνίν κπνξεί λα αζθεζεί νπνηεδήπνηε, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ν αζθαιηζκέλνο επηιέμεη λα ζπλερίζεη λα απαζρνιείηαη θαη δελ ζπληαμηνδνηεζεί. Παξάδεηγκα 2: Άλδξαο πνπ ην 2012 έρεη ζπκπιεξψζεη 30 έηε πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο κε ηελ αλαγλψξηζε 5 πιαζκαηηθψλ εηψλ, θαηνρπξψλεη ην δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηελ ζπκπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ έηνπο 2012, δειαδή 37 εηψλ αζθάιηζεο θαη 59 εηψλ. 2α. 25εηία αλδξώλ Πίλαθαο 7: ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ ηελ πεξίπησζε απηή θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ λέν λφκν φζνη ζπκπιεξψλνπλ ην 60ό έηνο ειηθίαο απφ ηελ 1-1- θαη εθεμήο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 15 άξζξνπ 10 λ. 3863/ ε θαηνρχξσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζπλαξηάηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε νξίνπ ειηθίαο (60 νπ ) θαη φρη ρξφλνπ αζθάιηζεο. Παξάδεηγκα 1: Άλδξαο πνπ ην 2011 ζπκπιήξσζε ην 60φ έηνο ειηθίαο θαη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 25 έηε αζθάιηζεο, ην 2012 έρεη ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα. Παξάδεηγκα 2: Άλδξαο πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη ην 60φ έηνο ειηθίαο, θαηνρπξψλεη ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο ζην 62 ν έηνο ειηθίαο κε ηελ ζπκπιήξσζε 25 εηψλ αζθάιηζεο. β. 25εηία γπλαηθώλ: Πίλαθαο 8 ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ

8 ΑΝΔΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ ΕΩ ΑΝΔΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ηελ πεξίπησζε απηή θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ λέν λφκν φζεο αζθαιηζκέλεο ζπκπιεξψλνπλ ην 55 ν έηνο ειηθίαο απφ ηελ 1-1- θαη εθεμήο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 15 άξζξνπ 10 λ. 3863/ ε θαηνρχξσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζπλαξηάηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε νξίνπ ειηθίαο (55 νπ ) θαη φρη ρξφλνπ αζθάιηζεο. Απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη εθεμήο (1-1-), νη αζθαιηζκέλεο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην φξην ειηθίαο ησλ 55 εηψλ θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν -2017, θαηνρπξψλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο κε φξην ειηθίαο επλντθφηεξνπ ηνπ 67 νπ, φρη φκσο κηθξφηεξνπ ηνπ 62 νπ. Παξάδεηγκα 1: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2011 ζπκπιήξσζε ην 55 ν έηνο ειηθίαο θαη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 25 έηε αζθάιηζεο, ην 2012 έρεη ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα. Παξάδεηγκα 2: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη ην 55 ν έηνο ειηθίαο, θαηνρπξψλεη ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο ζην 57 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηεο κε 25 έηε αζθάιηζεο εηία άλδξεο γπλαίθεο Πίλαθαο 9 ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ πξνυπφζεζε δελ είρε κεηαβιεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3863/, σζηφζν δελ αλαθχπηνπλ εξκελεπηηθά πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηεο. ΙΙΙ. Σνκέαο Αζθάιηζεο Ιδηνθηεηώλ πληαθηώλ θαη Τπαιιήιωλ Σύπνπ 1. Πξνϋπόζεζε ηξηαθνληαπεληαεηίαο: Πίνακαρ 10 Άνδπερ Γςναίκερ ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ

9 ΑΝΔΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΡΙΝ ΣΗΝ Απφ ηηο λέεο δηαηάμεηο θαηαιακβάλνληαη νη κέρξη αζθαιηζκέλνη άλδξεο θαη γπλαίθεο ηνπ Σνκέα πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηνλ ζπληάμηκν ρξόλν ησλ 35 εηψλ απφ 1-1- θαη εθεμήο. Αληηζέησο, φζνη ζπκπιήξσζαλ ή ζπκπιεξψλνπλ ηελ 35εηία κέρξη ηελ , αθφκα θαη κε αλαγλσξίζεηο ρξφλσλ αζθάιηζεο ηνπ άξζξνπ 40 λ. 3996/2011 (κεηά ηελ ), θαηνρπξψλνπλ ην δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε πξνυπνζέζεηο ηνπ έηνπο 2011 ή Παξάδεηγκα 1: Άλδξαο γελλεκέλνο ην 1954 πνπ ηελ ζπκπιήξσζε 35 έηε αζθάιηζεο θαη ζπλέρηζε λα απαζρνιείηαη, ρσξίο δηαθνπή, κέρξη ζήκεξα, έρεη ζεκειησκέλν δηθαίσκα ην 2012 (ζπκπιήξσζε θαη 36 έηε αζθάιηζεο θαη είλαη 58 εηψλ), ην νπνίν κπνξεί λα αζθεζεί νπνηεδήπνηε, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ν αζθαιηζκέλνο επηιέμεη λα ζπλερίζεη λα απαζρνιείηαη θαη δελ ζπληαμηνδνηεζεί. Παξάδεηγκα 2: Γπλαίθα πνπ ην 2012 έρεη ζπκπιεξψζεη 33 έηε πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο κε ηελ αλαγλψξηζε 2 πιαζκαηηθψλ εηψλ, θαηνρπξψλεη ην δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηελ ζπκπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ έηνπο 2012, δειαδή 37 εηψλ αζθάιηζεο θαη 59 εηψλ. 2. Σςνηαξιοδόηηζη με 25εηία άνδπερ γςναίκερ αζθαλιζμένοι μέσπι ηην Πίνακαρ 11 Ανδπερ γςναίκερ ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ ηελ πεξίπησζε απηή, θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ λέν λφκν φζνη/εο ζπκπιεξψλνπλ ην 60ό έηνο ειηθίαο απφ ηελ 1-1- θαη εθεμήο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 15 άξζξνπ 10 λ. 3863/ ε θαηνρχξσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζπλαξηάηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε νξίνπ ειηθίαο (60 νπ ) θαη φρη ρξφλνπ αζθάιηζεο. Παξάδεηγκα 1: Γπλαίθα πνπ ηελ ζπκπιήξσζε ην 60φ έηνο ειηθίαο θαη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 25 έηε αζθάιηζεο κέρξη ην έηνο 2012, θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4093/2012 έρεη ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα. Παξάδεηγκα 2: Άλδξαο πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη ην 60φ έηνο ειηθίαο, θαηνρπξψλεη ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο ζην 62 ν έηνο ειηθίαο κε ηελ ζπκπιήξσζε 25 εηψλ αζθάιηζεο. 9

10 ΓΤΝΑΙΚΕ ΜΕΥΡΙ ΙV. Σνκέαο Αζθάιηζεο Φωηνεηδεζενγξάθωλ θαη Εηθνλνιεπηώλ Επηθαίξωλ Σειεόξαζεο. 1α. Πξνϋπόζεζε ηξηαθνληαπεληαεηίαο: Γςναίκερ μέσπι Πίνακαρ 12 ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ Γηα ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία αζθαιηζκέλσλ γπλαηθψλ ε πξνυπφζεζε ηεο 35εηίαο δελ εζίγε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3863/ θαη σο εθ ηνχηνπ κε ηελ πεξίπησζε 2 ηεο ππνπαξαγξάθνπ ΙΑ4 λ. 4093/2012, απφ 1-1- απμάλεηαη ην φξην ειηθίαο θαηά 2 έηε θαη δηακνξθψλεηαη ζην 57 ν 1β. Άνδπερ μέσπι γςναίκερ από μέσπι Πίνακαρ 13 ΗΛΙΚΙΑ ΕΣΟ ΕΣΗ ΑΦΑΛΙΗ ΠΛΗΡΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΝΓΡΔ ΜΔΥΡΙ ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΔΥΡΙ ΣΗΝ (κφλν γπλαίθεο) (κφλν γπλαίθεο) (κφλν γπλαίθεο) Απφ ηηο λέεο δηαηάμεηο θαηαιακβάλνληαη νη κέρξη αζθαιηζκέλνη άλδξεο θαη νη απφ κέρξη γπλαίθεο ηνπ Σνκέα πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηνλ ζπληάμηκν ρξόλν ησλ 35 εηψλ απφ 1-1- θαη εθεμήο. Αληηζέησο, φζνη ζπκπιήξσζαλ ή ζπκπιεξψλνπλ ηελ 35εηία κέρξη ηελ , αθφκα θαη κε αλαγλσξίζεηο ρξφλσλ αζθάιηζεο ηνπ άξζξνπ 40 λ. 3996/2011 (κεηά ηελ ), θαηνρπξψλνπλ ην δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε πξνυπνζέζεηο ηνπ έηνπο 2011 ή Παξάδεηγκα 1: Άλδξαο γελλεκέλνο ην 1954 πνπ ηελ ζπκπιήξσζε 35 έηε αζθάιηζεο θαη ζπλέρηζε λα απαζρνιείηαη, ρσξίο δηαθνπή, κέρξη ζήκεξα, έρεη ζεκειησκέλν δηθαίσκα ην 2012 (ζπκπιήξσζε θαη 36 έηε αζθάιηζεο θαη είλαη 58 εηψλ), ην νπνίν κπνξεί λα 10

11 ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΑΝΔΡΕ ΠΡΙΝ ΣΗΝ αζθεζεί νπνηεδήπνηε, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ν αζθαιηζκέλνο επηιέμεη λα ζπλερίζεη λα απαζρνιείηαη θαη δελ ζπληαμηνδνηεζεί. Παξάδεηγκα 2: Γπλαίθα πνπ ην 2012 έρεη ζπκπιεξψζεη 31 έηε πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο κε ηελ αλαγλψξηζε 4 πιαζκαηηθψλ εηψλ, θαηνρπξψλεη ην δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηελ ζπκπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ έηνπο 2012, δειαδή 37 εηψλ αζθάιηζεο θαη 59 εηψλ. Σνλίδεηαη φηη ε κεησκέλε ζχληαμε αθνξά κόλν γπλαίθεο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ πεξηνξηζκνί σο πξνο ηνπο ρξφλνπο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 2 ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 2α. Άλδξεο κε 15εηία. Πίλαθαο 14 ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ πξνυπφζεζε δελ είρε κεηαβιεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3863/, σζηφζν δελ αλαθχπηνπλ εξκελεπηηθά πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηεο. 2β. Γπλαίθεο κε 15εηία. Πίλαθαο 15 ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ ηελ πεξίπησζε απηή θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ λέν λφκν φζεο αζθαιηζκέλεο ζπκπιεξψλνπλ ην 60 ν έηνο ειηθίαο απφ ηελ 1-1- θαη εθεμήο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 15 άξζξνπ 10 λ. 3863/ ε θαηνρχξσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζπλαξηάηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε νξίνπ ειηθίαο (60 νπ ) θαη φρη ρξφλνπ αζθάιηζεο. 11

12 Παξάδεηγκα 1: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2011 ζπκπιήξσζε ην 60φ έηνο ειηθίαο θαη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 15 έηε αζθάιηζεο, ην 2012 έρεη ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα, αθνχ έρεη ήδε ζπκπιεξψζεη ην 61 ν έηνο πνπ απαηηνχληαλ ην Παξάδεηγκα 2: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη ην 60φ έηνο ειηθίαο, θαηνρπξψλεη ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 62 νπ έηνπο. V. Σνκέαο Αζθάιηζεο Αληαπνθξηηώλ Ξέλνπ Σύπνπ 1. Σξηαθνληαπεληαεηία: Πίλαθαο 16 ΗΛΙΚΙΑ ΕΣΟ ΕΣΗ ΑΦΑΛΙΗ ΠΛΗΡΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΔΥΡΙ ΣΗΝ (κφλν γπλαίθεο) (κφλν γπλαίθεο) (κφλν γπλαίθεο) Απφ ηηο λέεο δηαηάμεηο θαηαιακβάλνληαη νη κέρξη αζθαιηζκέλνη άλδξεο θαη γπλαίθεο ηνπ Σνκέα πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηνλ ζπληάμηκν ρξόλν ησλ 35 εηψλ απφ 1-1- θαη εθεμήο. Αληηζέησο, φζνη ζπκπιήξσζαλ ή ζπκπιεξψλνπλ ηελ 35εηία, κέρξη ηελ , αθφκα θαη κε αλαγλσξίζεηο ρξφλσλ αζθάιηζεο ηνπ άξζξνπ 40 λ. 3996/2011 (κεηά ηελ ), θαηνρπξψλνπλ ην δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε πξνυπνζέζεηο ηνπ έηνπο 2011 ή Παξάδεηγκα 1: Άλδξαο γελλεκέλνο ην 1954 πνπ ηελ ζπκπιήξσζε 35 έηε αζθάιηζεο θαη ζπλέρηζε λα απαζρνιείηαη, ρσξίο δηαθνπή, κέρξη ζήκεξα, έρεη ζεκειησκέλν δηθαίσκα ην 2012 (ζπκπιήξσζε θαη 36 έηε αζθάιηζεο θαη είλαη 58 εηψλ), ην νπνίν κπνξεί λα αζθεζεί νπνηεδήπνηε, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ν αζθαιηζκέλνο επηιέμεη λα ζπλερίζεη λα απαζρνιείηαη θαη δελ ζπληαμηνδνηεζεί. Παξάδεηγκα 2: Γπλαίθα πνπ ην 2012 έρεη ζπκπιεξψζεη 31 έηε πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο κε ηελ αλαγλψξηζε 4 πιαζκαηηθψλ εηψλ, θαηνρπξψλεη ην δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηελ ζπκπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ έηνπο απηνχ, δειαδή 37 έηε αζθάιηζεο θαη 59 εηψλ. 12

13 ΑΝΔΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΑΝΔΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΡΙΝ ΣΗΝ Σνλίδεηαη φηη ε κεησκέλε ζχληαμε αθνξά κφλν γπλαίθεο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ πεξηνξηζκνί σο πξνο ηνπο ρξφλνπο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 2 ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 2. Εηθνζηπεληαεηία Άλδξεο Γπλαίθεο Πίλαθαο 17 ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ ηελ πεξίπησζε απηή θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ λέν λφκν φζνη/εο ζπκπιεξψλνπλ ην 60ό έηνο ειηθίαο απφ ηελ 1-1- θαη εθεμήο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 15 άξζξνπ 10 λ. 3863/ ε θαηνρχξσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζπλαξηάηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε νξίνπ ειηθίαο (60 νπ ) θαη φρη ρξφλνπ αζθάιηζεο. Παξάδεηγκα 1: Γπλαίθα πνπ ην 2011 ζπκπιήξσζε ην 60φ έηνο ειηθίαο, ην 2012 έρεη ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα, εθφζνλ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 25 έηε αζθάιηζεο κέρξη ηελ Παξάδεηγκα 2: Άλδξαο πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη ην 60φ έηνο ειηθίαο, θαηνρπξψλεη ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο ζην 62 ν έηνο ειηθίαο κε ηελ ζπκπιήξσζε 25 εηψλ αζθάιηζεο εηία Άλδξεο Γπλαίθεο Πίλαθαο 18 ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ πξνυπφζεζε δελ είρε κεηαβιεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3863/, σζηφζν δελ αλαθχπηνπλ εξκελεπηηθά πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηεο. 13

14 Άλδξεο γπλαίθεο ππάιιεινη πξαθηνξείνπ απφ κέρξη θαη εθεκεξηδνπψιεο κέρξη ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟΤ ΑΝΔΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ ΜΕΥΡΙ VI. Σνκέαο πληάμεωλ Εθεκεξηδνπωιώλ θαη Τπαιιήιωλ Πξαθηνξείωλ Αζελώλ 1. Πξνϋπόζεζε 35εηίαο: Άλδξεο γπλαίθεο ππάιιεινη πξαθηνξείσλ ππαρζέληεο ζηελ αζθάιηζε κέρξη Τπελζπκίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε απηή δελ εζίγεζαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3863/, νπφηε θαη ηα φξηα ειηθίαο αλαδηακνξθψλνληαη σο εμήο: Πίλαθαο 19 ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ ηελ πεξίπησζε απηή ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 2 ππνπαξαγξάθνπ ΙΑ4 λ. 4093/2012, απφ 1-1- απμάλεηαη ην φξην ειηθίαο θαηά 2 έηε θαη δηακνξθψλεηαη ζην 57 ν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ ζπληάμηκε ππεξεζία πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 35 εηψλ. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. αα. ηεο παξ. 1 άξζξνπ 13 ηνπ Καηαζηαηηθνχ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ρξφλνο πνπ δηαλχζεθε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ απηνηειψο απαζρνινχκελνπ θαζψο θαη νη ρξφλνη απφ αλαγλψξηζε (π.ρ. ζηξαηησηηθή ππεξεζία, αζζέλεηα θαη αλεξγία). 1β. 35εηία Άλδξεο γπλαίθεο ππάιιεινη πξαθηνξείνπ απφ κέρξη θαη εθεκεξηδνπψιεο κέρξη Πίλαθαο 20 ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ Απφ ηηο λέεο δηαηάμεηο θαηαιακβάλνληαη νη πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ηνπ Σνκέα πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηνλ ζπληάμηκν ρξόλν ησλ 35 εηψλ απφ 1-1- θαη εθεμήο. Αληηζέησο, φζνη ζπκπιήξσζαλ ή ζπκπιεξψλνπλ ηελ 35εηία κέρξη ηελ , αθφκα θαη κε 14

15 ΑΝΔΡΕ ΠΡΙΝ ΣΗΝ αλαγλσξίζεηο ρξφλσλ αζθάιηζεο ηνπ άξζξνπ 40 λ. 3996/2011 (κεηά ηελ ), θαηνρπξψλνπλ ην δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε πξνυπνζέζεηο ηνπ έηνπο 2011 ή Παξάδεηγκα 1: Άλδξαο γελλεκέλνο ην 1954 πνπ ηελ ζπκπιήξσζε 35 έηε αζθάιηζεο θαη ζπλέρηζε λα απαζρνιείηαη, ρσξίο δηαθνπή, κέρξη ζήκεξα, έρεη ζεκειησκέλν δηθαίσκα ην 2012 (ζπκπιήξσζε θαη 36 έηε αζθάιηζεο θαη είλαη 58 εηψλ), ην νπνίν κπνξεί λα αζθεζεί νπνηεδήπνηε, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ν αζθαιηζκέλνο επηιέμεη λα ζπλερίζεη λα απαζρνιείηαη θαη δελ ζπληαμηνδνηεζεί. Παξάδεηγκα 2: Γπλαίθα πνπ ην 2012 έρεη ζπκπιεξψζεη 33 έηε πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο κε ηελ αλαγλψξηζε 2 πιαζκαηηθψλ εηψλ, θαηνρπξψλεη ην δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηελ ζπκπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ έηνπο 2012, δειαδή 37 εηψλ αζθάιηζεο θαη 59 εηψλ. 2α. 25εηία άλδξεο (ππάιιεινη πξαθηνξείσλ θαη εθεκεξηδνπψιεο) αζθαιηζζέληεο κέρξη Πίλαθαο 21 ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ ηελ πεξίπησζε απηή θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ λέν λφκν φζνη ζπκπιεξψλνπλ ην 60ό έηνο ειηθίαο απφ ηελ 1-1- θαη εθεμήο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 15 άξζξνπ 10 λ. 3863/ ε θαηνρχξσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζπλαξηάηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε νξίνπ ειηθίαο (60 νπ ) θαη φρη ρξφλνπ αζθάιηζεο. Παξάδεηγκα 1: Άλδξαο πνπ ην 2011 ζπκπιήξσζε ην 60φ έηνο ειηθίαο θαη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 25 έηε αζθάιηζεο, ην 2012 έρεη ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα. Παξάδεηγκα 2: Άλδξαο πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη ην 60φ έηνο ειηθίαο, θαηνρπξψλεη ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο ζην 62 ν έηνο ειηθίαο κε ηελ ζπκπιήξσζε 25 εηψλ αζθάιηζεο. 2β. 25εηία γπλαίθεο ππάιιεινη πξαθηνξείνπ αζθαιηζζείζεο κέρξη ηελ

16 ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΓΤΝΑΙΚΔ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΔΥΡΙ ΣΗΝ Πίλαθαο 22 ΕΣΟ ΕΣΗ ΑΦΑΛΙΗ ΠΛΗΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ηελ πεξίπησζε απηή θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ λέν λφκν φζεο ζπκπιεξψλνπλ ην 57 ν έηνο γηα πιήξε ή ην 55 ν γηα κεηωκέλε απφ ηελ 1-1- θαη εθεμήο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 15 άξζξνπ 10 λ. 3863/ ε θαηνρχξσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζπλαξηάηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε νξίνπ ειηθίαο θαη φρη ρξφλνπ αζθάιηζεο. Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή, νη αζθαιηζκέλεο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην φξην ειηθίαο ησλ 57 εηψλ θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν , θαηνρπξψλνπλ ηε δπλαηφηεηα πιήξνπο ζπληαμηνδφηεζεο κε φξην ειηθίαο επλντθφηεξνπ ηνπ 67 νπ. Παξάδεηγκα 1: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2011 ζπκπιήξσζε ην 57φ έηνο ειηθίαο θαη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 25 έηε αζθάιηζεο, ην 2012 έρεη ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα,. Παξάδεηγκα 2: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη ην 55φ έηνο ειηθίαο, θαηνρπξψλεη ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο ζην 57 ν έηνο ειηθίαο κε κεησκέλε ζχληαμε κε ηελ ζπκπιήξσζε 25 εηψλ αζθάιηζεο. Παξάδεηγκα 3: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2014 ζπκπιεξψλεη ην 57φ έηνο ειηθίαο, θαηνρπξψλεη ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 65 νπ έηνπο ειηθίαο. 2γ. 25εηία γπλαίθεο εθεκεξηδνπώιεο αζθαιηζζείζεο κέρξη ηελ Πίλαθαο 23 ΕΣΗ ΕΣΟ ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ

17 ΑΝΔΡΕ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ηελ πεξίπησζε απηή θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ λέν λφκν φζεο αζθαιηζκέλεο ζπκπιεξψλνπλ ην 55 ν έηνο ειηθίαο απφ ηελ 1-1- θαη εθεμήο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 15 άξζξνπ 10 λ. 3863/ ε θαηνρχξσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζπλαξηάηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε νξίνπ ειηθίαο (55 νπ )θαη φρη ρξφλνπ αζθάιηζεο. Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή, νη αζθαιηζκέλεο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην φξην ειηθίαο ησλ 55 εηψλ θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν , θαηνρπξψλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο κε φξην ειηθίαο επλντθφηεξνπ ηνπ 67 νπ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα. Παξάδεηγκα 1: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2011 ζπκπιήξσζε ην 55 ν έηνο ειηθίαο θαη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 25 έηε αζθάιηζεο, ην 2012 έρεη ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα. Παξάδεηγκα 2: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη ην 55 ν έηνο ειηθίαο, θαηνρπξψλεη ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο ζην 57 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηεο κε 25 έηε αζθάιηζεο. Παξάδεηγκα 3: Αζθαιηζκέλε πνπ ζπκπιεξψλεη ην 55 ν έηνο ειηθίαο ην 2015 κπνξεί λα ζπληαμηνδνηεζεί κε ηελ ζπκπιήξσζε 25 εηψλ αζθάιηζεο θαη ηνπ 64 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηεο εηία Άλδξεο (ππάιιεινη θαη εθεκεξηδνπώιεο Πίλαθαο 24 ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ πξνυπφζεζε δελ είρε κεηαβιεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3863/, σζηφζν δελ αλαθχπηνπλ εξκελεπηηθά πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηεο. 17

18 ΕΓΓΑΜΕ ΓΤΝΑΙΚΕ ΑΦΑΛΙΜΕΝΕ ΜΈΥΡΙ ΣΗΝ Έγγακεο γπλαίθεο κε 20εηία. Πίλαθαο 25 ΕΣΗ ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΕΣΗ & ΕΣΟ ΜΗΝΕ) 51έηε & 6κήλεο έηε & 6 κήλεο έηε & 6 κήλεο 58 έηε & 6 κήλεο έηε & 6 κήλεο έηε & 6 κήλεο έηε & 6 κήλεο έηε & 6 κήλεο έηε & 6 κήλεο έηε & 6 κήλεο έηε & 6 κήλεο έηε & 6 κήλεο ηελ πεξίπησζε απηή θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ λέν λφκν φζεο αζθαιηζκέλεο ζπκπιεξψλνπλ 51 έηε θαη 6 κήλεο ειηθίαο απφ ηελ 1-1- θαη εθεμήο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 15 άξζξνπ 10 λ. 3863/ ε θαηνρχξσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζπλαξηάηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε νξίνπ ειηθίαο θαη φρη ρξφλνπ αζθάιηζεο. Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή, νη αζθαιηζκέλεο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην πξναλαθεξφκελν φξην ειηθίαο (51 εηψλ θαη 6 κελψλ) θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν -2021, θαηνρπξψλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο κε φξην ειηθίαο επλντθφηεξνπ ηνπ 67 νπ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα. Παξάδεηγκα 1: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2011 ζπκπιήξσζε 51 έηε θαη 6 κήλεο θαη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θαη 20 έηε αζθάιηζεο, ην 2012 έρεη ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα. Παξάδεηγκα 2: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη 51 έηε θαη 6 κήλεο, θαηνρπξψλεη ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο ζηα 53 έηε θαη 6 κήλεο κε ηελ ζπκπιήξσζε 25 εηψλ αζθάιηζεο. Παξάδεηγκα 3: Αζθαιηζκέλε πνπ ζπκπιεξψλεη 51 έηε θαη 6 κήλεο ην 2016 κπνξεί λα ζπληαμηνδνηεζεί κε ηελ ζπκπιήξσζε 20 εηψλ αζθάιηζεο θαη 61 εηψλ & 6 κελψλ. VII. Σνκέαο πληάμεωλ Εθεκεξηδνπωιώλ θαη Τπαιιήιωλ Πξαθηνξείωλ Θεζζζαινλίθεο 1. Πξνϋπόζεζε 35εηίαο: Άλδξεο γπλαίθεο αλεμαξηήησο ηδηφηεηαο (ππάιιεινη πξαθηνξείσλ θαη εθεκεξηδνπψιεο) ππαρζέληεο ζηελ αζθάιηζε κέρξη

19 ΑΝΔΡΕ ΜΕΥΡΙ ΑΝΔΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ ΕΩ ) Πίλαθαο 26 ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ Απφ ηηο λέεο δηαηάμεηο θαηαιακβάλνληαη νη κέρξη αζθαιηζκέλνη άλδξεο θαη γπλαίθεο ηνπ Σνκέα πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηνλ ζπληάμηκν ρξόλν ησλ 35 εηψλ απφ 1-1- θαη εθεμήο. Αληηζέησο, φζνη ζπκπιήξσζαλ ή ζπκπιεξψλνπλ ηελ 35εηία κέρξη ηελ , αθφκα θαη κε αλαγλσξίζεηο ρξφλσλ αζθάιηζεο ηνπ άξζξνπ 40 λ. 3996/2011 (κεηά ηελ ), θαηνρπξψλνπλ ην δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε πξνυπνζέζεηο ηνπ έηνπο 2011 ή Παξάδεηγκα 1: Άλδξαο γελλεκέλνο ην 1954 πνπ ηελ ζπκπιήξσζε 35 έηε αζθάιηζεο θαη ζπλέρηζε λα απαζρνιείηαη, ρσξίο δηαθνπή, κέρξη ζήκεξα, έρεη ζεκειησκέλν δηθαίσκα ην 2012 (ζπκπιήξσζε θαη 36 έηε αζθάιηζεο θαη είλαη 58 εηψλ), ην νπνίν κπνξεί λα αζθεζεί νπνηεδήπνηε, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ν αζθαιηζκέλνο επηιέμεη λα ζπλερίζεη λα απαζρνιείηαη θαη δελ ζπληαμηνδνηεζεί. Παξάδεηγκα 2: Γπλαίθα πνπ ην 2012 έρεη ζπκπιεξψζεη 31 έηε πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο κε ηελ αλαγλψξηζε 4 πιαζκαηηθψλ εηψλ, θαηνρπξψλεη ην δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηελ ζπκπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ έηνπο 2012, δειαδή 37 εηψλ αζθάιηζεο θαη 59 εηψλ. 2α. 25εηία άλδξεο ππάιιεινη πξαθηνξείνπ θαη εθεκεξηδνπψιεο (γηα ηνπο νπνίνπο ηζρχεη θαη κεησκέλε ζχληαμε) αζθαιηζζέληεο κέρξη Πίλαθαο 27 ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΕΣΗ & ΜΗΝΕ) ΠΛΗΡΗ ΤΝΣΑΞΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΝΣΑΞΗ έηε & 6 κήλεο έηε & 6 κήλεο έηε & 6 κήλεο Η κεησκέλε αθνξά κφλν ηνπο εθημεπιδοπώλερ. 19

20 ΓΤΝΑΙΚΕ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟΤ ΜΕΥΡΙ ηελ πεξίπησζε απηή θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ λέν λφκν φζνη αζθαιηζκέλνη ζπκπιεξψλνπλ 60 ν έηνο ειηθίαο γηα πιήξε ή ηα 56 έηε θαη 6 κήλεο γηα κεησκέλε (εθεκεξηδνπψιεο) απφ ηελ 1-1- θαη εθεμήο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 15 άξζξνπ 10 λ. 3863/ ε θαηνρχξσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζπλαξηάηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε νξίνπ ειηθίαο θαη φρη ρξφλνπ αζθάιηζεο. Παξάδεηγκα 1: Αζθαιηζκέλνο πνπ κέρξη ζπκπιήξσζε 56 έηε θαη 6 κήλεο, θαη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 25 έηε αζθάιηζεο, ηελ έρεη ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα γηα κεησκέλε ζχληαμε. Παξάδεηγκα 2: Αζθαιηζκέλνο πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη ηα 60 έηε, θαηνρπξψλεη ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο ζηα 62 έηε κε πιήξε ζχληαμε κε ηελ ζπκπιήξσζε 25 εηψλ αζθάιηζεο. β. 25εηία γπλαίθεο ππάιιεινη πξαθηνξείωλ κέρξη Πίλαθαο 28 ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΡΗ ΤΝΣΑΞΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΝΣΑΞΗ ηελ πεξίπησζε απηή θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ λέν λφκν αζθαιηζκέλεο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην 57 ν έηνο ειηθίαο γηα πιήξε ή ην 55 ν γηα κεησκέλε απφ ηελ 1-1- θαη εθεμήο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 15 άξζξνπ 10 λ. 3863/ ε θαηνρχξσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζπλαξηάηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε νξίνπ ειηθίαο (57 νπ γηα πιήξε ή 55 νπ γηα κεησκέλε) θαη φρη ρξφλνπ αζθάιηζεο. Παξάδεηγκα 1: Αζθαιηζκέλε πνπ κέρξη ζπκπιήξσζε 55 έηε θαη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 25 έηε αζθάιηζεο, ηελ έρεη ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα γηα κεησκέλε ζχληαμε, αθνχ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 56 ν έηνο. Παξάδεηγκα 2: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη ηα 57 έηε, θαηνρπξψλεη ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο ζηα 59 έηε κε πιήξε ζχληαμε θαη κε ηελ ζπκπιήξσζε 25 εηψλ αζθάιηζεο. 20

21 ΑΝΔΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ ΜΕΥΡΙ ) ΓΤΝΑΙΚΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΝΛΕ ΜΕΥΡΙ γ. 25εηία γπλαίθεο εθεκεξηδνπώιεο κέρξη Πίλαθαο 29 ΕΣΗ ΕΣΟ ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ ηελ πεξίπησζε απηή θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ λέν λφκν φζεο ζπκπιεξψλνπλ ην 55 ν έηνο απφ ηελ 1-1- θαη εθεμήο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 15 άξζξνπ 10 λ. 3863/ ε θαηνρχξσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζπλαξηάηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε νξίνπ ειηθίαο (55 νπ ) θαη φρη ρξφλνπ αζθάιηζεο. Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή, νη αζθαιηζκέλεο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην φξην ειηθίαο ησλ 55 εηψλ θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν -2017, θαηνρπξψλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο κε φξην ειηθίαο επλντθφηεξνπ ηνπ 67 νπ. Παξάδεηγκα 1: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2011 ζπκπιήξσζε ην 55 ν έηνο ειηθίαο θαη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 25 έηε αζθάιηζεο, ην 2012 έρεη ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα. Παξάδεηγκα 2: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη ην 55 ν έηνο ειηθίαο, θαηνρπξώλεη ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο ζην 57 ν έηνο ειηθίαο κε ηελ ζπκπιήξσζε 25 εηψλ αζθάιηζεο. Παξάδεηγκα 3: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2016 ζπκπιεξψλεη ην 55 ν έηνο ειηθίαο, θαηνρπξψλεη ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 65 νπ έηνπο ειηθίαο. VIII. Σνκέαο Αζθάιηζεο Σερληθψλ Σχπνπ Αζελψλ 1. Πξνϋπόζεζε 35εηίαο άλδξεο γπλαίθεο. Πίλαθαο 30 ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ

22 ΑΝΔΡΕ 25εηία & ΑΝΔΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ 20εηία ΜΕΥΡΙ Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4093/2012 θαηαιακβάλνληαη φζνη αζθαιηζκέλνη/εο ζπκπιεξψλνπλ ηνλ ζπληάμηκν ρξόλν ησλ 35 εηψλ απφ 1-1- θαη εθεμήο. Αληηζέησο, φζνη ζπκπιήξσζαλ ή ζπκπιεξψλνπλ ηελ 35εηία κέρξη ηελ , αθφκα θαη κε αλαγλσξίζεηο ρξφλσλ αζθάιηζεο ηνπ άξζξνπ 40 λ. 3996/2011 (κεηά ηελ ), θαηνρπξψλνπλ, θαηά πεξίπησζε, ην δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ έηνπο 2011 ή 2012, φπσο ηζρχνπλ κεηά ηνλ λ. 3863/. Παξάδεηγκα 1: Αζθαιηζκέλε γελλεκέλε ην 1954 πνπ ην 2011 ζπκπιήξσζε 35 έηε αζθάιηζεο θαη ζπλερίδεη λα απαζρνιείηαη ρσξίο δηαθνπή θαη ην 2012, νπφηε θαη ζπκπιεξψλεη 36 έηε αζθάιηζεο ην έηνο απηφ, έρεη ζεκειησκέλν δηθαίσκα (έρεη ζπκπιεξψζεη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν αζθάιηζεο θαη ην φξην ειηθίαο, κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 2011, φπσο ηζρχνπλ κεηά ηνλ λ. 3863/), ην νπνίν κπνξεί λα αζθεζεί νπνηεδήπνηε, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ν αζθαιηζκέλνο επηιέμεη λα ζπλερίζεη λα απαζρνιείηαη θαη δελ ζπληαμηνδνηεζεί. Παξάδεηγκα 2: Άλδξαο πνπ ην 2012 έρεη ζπκπιεξψζεη 34 έηε πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο κε ηελ αλαγλψξηζε 1 πιαζκαηηθνχ έηνπο, θαηνρπξώλεη ην δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηελ ζπκπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ έηνπο 2012, δειαδή 37 εηψλ αζθάιηζεο θαη 59 εηψλ εηία άλδξεο κέρξη θαη 20εηία άλδξεο γπλαίθεο κέρξη Πίλαθαο 31 ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ ή ηελ πεξίπησζε απηή θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ λέν λφκν φζνη/εο ζπκπιεξψλνπλ ην 60ό έηνο ειηθίαο απφ ηελ 1-1- θαη εθεμήο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 15 άξζξνπ 10 λ. 3863/ ε θαηνρχξσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζπλαξηάηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε νξίνπ ειηθίαο (60 νπ ) θαη φρη ρξφλνπ αζθάιηζεο. Παξάδεηγκα 1: Άλδξαο πνπ ην 2011 ζπκπιήξσζε ην 60φ έηνο ειηθίαο θαη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θαη 20 έηε αζθάιηζεο, ην 2012 έρεη ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα. Παξάδεηγκα 2: Γπλαίθα πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη ην 60φ έηνο ειηθίαο, θαηνρπξψλεη ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο ζην 62 ν έηνο ειηθίαο κε ηελ ζπκπιήξσζε 20 εηψλ αζθάιηζεο. 22

23 ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΡΙΝ ΣΗΝ 3. 25εηία γπλαίθεο κέρξη Πίλαθαο 32 ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ ηελ πεξίπησζε απηή θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ λέν λφκν φζεο αζθαιηζκέλεο ζπκπιεξψλνπλ ην 55 ν έηνο ειηθίαο απφ ηελ 1-1- θαη εθεμήο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 15 άξζξνπ 10 λ. 3863/ ε θαηνρχξσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζπλαξηάηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε νξίνπ ειηθίαο (55 νπ ) θαη φρη ρξφλνπ αζθάιηζεο. Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή, νη αζθαιηζκέλεο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην φξην ειηθίαο ησλ 55 εηψλ θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν , θαηνρπξψλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο κε φξην ειηθίαο επλντθφηεξνπ ηνπ 67 νπ. Παξάδεηγκα 1: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2011 ζπκπιήξσζε ην 55 ν έηνο ειηθίαο θαη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 25 έηε αζθάιηζεο, ην 2012 έρεη ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα. Παξάδεηγκα 2: Αζθαιηζκέλε πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη ην 55 ν έηνο ειηθίαο, θαηνρπξψλεη ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο ζην 57 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηεο κε 25 έηε αζθάιηζεο. Παξάδεηγκα 3: Αζθαιηζκέλε πνπ ζπκπιεξψλεη ην 55 ν έηνο ειηθίαο ην 2014 κπνξεί λα ζπληαμηνδνηεζεί κε ηελ ζπκπιήξσζε 25 εηψλ αζθάιηζεο θαη ηνπ 63 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηεο. 4. Άλδξεο βαξέα: Οη άλδξεο αζθαιηζκέλνη ηνπ Σνκέα, φπσο θαη νη γπλαίθεο κπνξνχλ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ πξνυπφζεζε ησλ βαξέσλ θαη αλζπγηεηλψλ επαγγεικάησλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 λ. 1186/1981 θαη ηνπο εηδηθνχο πεξηνξηζκνχο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, δειαδή κε 4500 εκέξεο αζθάιηζεο, εθ ησλ νπνίσλ 3600 ζε ΒΑΔ θαη απφ απηέο 1000 ηελ ηειεπηαία 13εηία απφ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο. Απφ ην φξην ειηθίαο απμάλεηαη απφ ην 60ν ζην 62ν έηνο. 23

24 Πίλαθαο 33 ΗΜΔΡΔ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ Παξάδεηγκα : Αζθαιηζκέλνο, ν νπνίνο ην 2012 ζπκπιεξψλεη εκέξεο αζθάιηζεο, εθ ησλ νπνίσλ ζε ΒΑΔ θαη απφ απηέο, 1000 ηνπιάρηζηνλ ηελ ηειεπηαία 13εηία απφ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο, δηθαηνχηαη ζχληαμε κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 60 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο, εθφζνλ ην ζπκπιεξψλεη έσο ηελ πεξίπησζε πνπ ζπκπιεξψλεη εκέξεο αζθάιηζεο κεηά ηελ (εθ ησλ νπνίσλ ζε ΒΑΔ θαη απφ απηέο, 1000 ηνπιάρηζηνλ ηελ ηειεπηαία 13εηία απφ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο) δηθαηνχηαη ζχληαμε κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 62 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. 5. Γπλαίθεο βαξέα: Γηα ηηο γπλαίθεο αζθαιηζκέλεο ηνπ Σνκέα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 λ. 1186/1981 θαη ζπληαμηνδνηνχληαη κε εκέξεο αζθάιηζεο, εθ ησλ νπνίσλ, ηνπιάρηζηνλ ζηα βαξηά θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα θαη εμ απηψλ, λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία 13 ρξφληα πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο, ελαξκνλίδεηαη, απφ 1.1., ην φξην ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο κε ην φξην ειηθίαο γηα ηνπο άλδξεο αζθαιηζκέλνπο (ζηνλ ΚΒΑΔ), δειαδή ην 62ν. Οη αζθαιηζκέλεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο δηθαηνχληαη ζχληαμεο κε ην φξην ειηθίαο πνπ δηακνξθψλεηαη θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ησλ εκεξψλ αζθάιηζεο, εθ ησλ νπνίσλ, ηνπιάρηζηνλ ζηα βαξηά θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα θαη εμ απηψλ, ηνπιάρηζηνλ λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία 13 ρξφληα πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο. Σν φξην ειηθίαο, φπσο ζηαδηαθά δηακνξθψλεηαη, απνηππψλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα : Πίλαθαο 34 ΕΣΟ ζπκπιήξωζε ηωλ εκεξώλ αζθάιηζεο* ΗΜΕΡΕ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ

25 * εθ ησλ νπνίσλ, ηνπιάρηζηνλ ζηα βαξηά θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα θαη εμ απηψλ, λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία 13 ρξφληα, Παξαδείγκαηα : i. Αζθαιηζκέλε πνπ ζπκπιεξψλεη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν αζθάιηζεο ην 2012, ζπληαμηνδνηείηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 57 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. ii. Αζθαιηζκέλε πνπ ζπκπιεξψλεη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν αζθάιηζεο απφ ην έηνο θαη εθεμήο, ζπληαμηνδνηείηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 62 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. Δεύηεξε ζύληαμε ιόγω γήξαηνο: αθνξά φινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ησλ Σνκέσλ ηνπ ΔΣΑΠ ΜΜΔ. Πίλαθαο 35: ΑΝΓΡΔ / ΓΤΝΑΙΚΔ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΤΝΣΑΞΗ ΓΙΑ ΜΔΙΩΜΔΝΗ ΚΑΣΑ 50% ΤΝΣΑΞΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ κέρξη 31/12/ απφ 1/1/ θαη κεηά Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ζε φ,ηη αθνξά ηηο κεηέξεο αλήιηθωλ παηδηώλ, θαζώο θαη ηνπο ρήξνπο παηέξεο αλειίθωλ - αζθαιηζκέλσλ κέρξη : γηα ηα θαηνρπξσκέλα θαη ζεκειησκέλα κέρξη ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα ηζρχνπλ ηα φζα δηεμνδηθά αλαιχζεθαλ ζηε Φ10070/νηθ /1530/22-9- εγθχθιηφ καο. Απφ 1-1- θαη εθεμήο ηα φξηα ειηθίαο αλαδηακνξθψλνληαη ζην 67 ν γηα πιήξε θαη ζην 62 ν έηνο γηα κεησκέλε ζχληαμε. 25

26 ΝΕΟΙ ΑΦΑΛΙΜΕΝΟΙ (ΤΠΑΥΘΕΝΣΕ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΜΕΣΑ ΣΗΝ. Γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ησλ κεηά ηελ 1ε/1/1993 αζθαιηζκέλσλ νη πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο είλαη εληαίεο γηα ηνπο κηζζσηνχο αζθαιηζκέλνπο φισλ ησλ θνξέσλ αζθάιηζεο θαη ίδηεο γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο. Γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ζσξεπηηθά ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο θαη ηνπ νξίνπ ειηθίαο, φπσο θαίλεηαη ζηνπο επφκελνπο πίλαθεο. Πίλαθαο 36 ΑΝΓΡΔ / ΓΤΝΑΙΚΔ (αζθαιηζκέλνη απφ 1/1/1993 θαη κεηά) κέρξη 31/12/2012 απφ 1/1/ θαη κεηά ΑΦΑΛΙΗ 15 ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΤΝΣΑΞΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ ΓΙΑ ΜΔΙΩΜΔΝΗ ΤΝΣΑΞΗ Πίλαθαο 37 ΑΝΓΡΔ / ΓΤΝΑΙΚΔ (αζθαιηζκέλνη απφ 1/1/1993 θαη κεηά) ΟΡΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΗΛΙΚΙΑ 1/1/2011 έσο 31/12/ απφ 1/1/ θαη κεηά Πίνακας 38 ΜΗΣΔΡΔ / ΥΗΡΟΙ ΠΑΣΔΡΔ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΤΝΣΑΞΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ ΓΙΑ ΜΔΙΩΜΔΝΗ ΤΝΣΑΞΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ (αζθαιηζκέλνη απφ 1/1/1993 θαη κεηά) Για ηη ζρμηανιξδόηηζη ηωμ από 1/1/1993 και μεηά αζθαλιζμέμωμ μηηέοωμ ή ςήοωμ παηέοωμ, απαιηείηαι η ζρμπλήοωζη ςοόμξρ αζθάλιζηπ 20 εηώμ και η ύπαονη αμήλικξρ παιδιξύ, καθώς και η ζρμπλήοωζη ηξρ 55ξρ/50ξύ έηξρπ ηηπ ηλικίαπ (για πλήοη/μειωμέμη ζύμηανη αμηίζηξιςα) μέςοι 31/12/2012 και ηξρ 67ξρ/62ξρ έηξρπ ηηπ ηλικίαπ (για πλήοη/μειωμέμη ζύμηανη αμηίζηξιςα) από 1/1/ και μεηά. 26

27 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ : Όπσο είλαη γλσζηφ, κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.2084/1992 νξίδεηαη φηη, νη πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ γήξαηνο, αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ ησλ αζθαιηζκέλσλ ησλ θνξέσλ θχξηαο αζθάιηζεο ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαη νη αζθαιηζκέλνη. Καηφπηλ ηνχηνπ, επηζεκαίλεηαη φηη νη κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ησλ θνξέσλ θχξηαο αζθάιηζεο, πνπ εηζάγνληαη κε ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο, ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ησλ αζθαιηζκέλσλ αξκνδηφηεηαο Γ.Γ.Κ.Α.. ΗΜΕΙΩΗ: Σν δηθαίσκα αλαγλψξηζεο πιαζκαηηθψλ ρξφλσλ αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 40 ηνπ λ. 3996/2011 εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε πξνυπνζέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη θαη ηζρχνπλ απφ θαη εθεμήο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/10. Η ζρεηηθή αίηεζε κπνξεί λα ππνβιεζεί πξνγελέζηεξα ή κεηαγελέζηεξα ηνπ έηνπο ηνπ νπνίνπ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο επηζπκνχλ λα θαηνρπξψζνπλ, αθφκε θαη ηαπηφρξνλα κε ηελ αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο ηνπο, ζε θακηά φκσο πεξίπησζε κεηά ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζεο (έγγξαθφ καο Φ80000/21395/1450/ ). Αληίζεηα, γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε πξνυπνζέζεηο πνπ ίζρπαλ κέρξη θαζψο θαη γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο απφ θαη εθεμήο κε βάζε πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο πνπ δελ ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 10 ηνπ λ. 3863/ εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 2084/1992, φπσο απηφ ίζρπε έσο ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ηελ παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/. Γηα θάζε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε, νη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ είλαη ζηε δηάζεζή ζαο. Εζωηεπική Διανομή: Η ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 1. Γξαθείν θ.τπνπξγνχ 2. Γξαθείν θ. Γελ Γξακκαηέα 3. Γξαθείν θαο Γελ.Γ/ληξηαο Κ.Α Δξ. Α. ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ-ΔΕΔΟΤΛΗ 4. Γξαθείν θαο Γελ Γ/ληξηαο Γ.Τ 5. Όιεο ηηο Γ/λζεηο ηεο ΓΓΚΑ 6. Σκήκα Γηαδνρηθήο Αζθάιηζεο 7. Ίξηδα 27

28 8. Γ/λζε ΚΑΜ/Σκήκα Γ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ : 1. ΔΣΑΠ-ΜΜΔ Α Γηεχζπλζε Αζθάιηζεο- Παξνρψλ Καιιηξξφεο 5 θαη Πεξξαηβνχ Αζήλα 2. ΔΣΑΠ-ΜΜΔ Β Γηεχζπλζε Αζθάιηζεο- Παξνρψλ Γηακαληνπνχινπ Αζήλα 3. ΔΣΑΠ-ΜΜΔ Γ Γηεχζπλζε Αζθάιηζεο- Παξνρψλ Γηακαληνπνχινπ Αζήλα 4. ΔΣΑΠ-ΜΜΔ Γ Γηεχζπλζε Αζθάιηζεο- Παξνρψλ Γηακαληνπνχινπ Αζήλα 5. ΔΣΑΠ-ΜΜΔ Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Αζθάιηζεο- Παξνρψλ Θεζζαινλίθεο Γεσξ.ηαχξνπ 5- Σ.Κ Θεζζαινλίθε 28

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Aπ. ππ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γενική Γ/νζη Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ Γ/νζη Κύπιαρ Αζθάλιζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Γλσζηνπνίεζε δεκνζίεπζεο λ. 4093/2012 θαη παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.

ΘΔΜΑ : Γλσζηνπνίεζε δεκνζίεπζεο λ. 4093/2012 θαη παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 /11/2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αξηζκ. πξση.: Φ.80000/νηθ.27040 /1798 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΠΡΟ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 1) Ι.Κ.Α. Δ.Σ.Α.Μ. - ΓΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ.

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟ / ΝΔΟ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟ Παιαηφο αζθαιηζκέλνο λνείηαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπ ζην Γεκφζην, έρεη αζθαιηζζεί γηα πξψηε θνξά ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

Οη αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ Ση ηζρχεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε Γηάλλε Μπαιάγθα

Οη αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ Ση ηζρχεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε Γηάλλε Μπαιάγθα www.doe.gr Αζήλα 19 Ηνπιίνπ 2010 Η ΔΟΕ παξνπζηάδεη ζήκεξα 19/7/2010, κε άξζξν ηνπ εηδηθνύ ζπλεξγάηε ηεο Γηάλλε Μπαιάγθα, ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην αζθαιηζηηθό ησλ Δεκνζίσλ Υπαιιήισλ θαη εηδηθόηεξα ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ Αζήλα, Ηνύληνο 2010 1 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΗΚΔ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΦΛ-ΕΚ. Αθήνα, 4 / 3 / Απιθ. Ππωη. : Φ / / 1475

ΑΔΑ: 4Α1ΦΛ-ΕΚ. Αθήνα, 4 / 3 / Απιθ. Ππωη. : Φ / / 1475 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ ΣΜΗΜΑ : B Σασ. Γ/νζη : ηαδίος 29 Σασ. Κώδικαρ : 10110 - Αθήνα Πληποθοπίερ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξ. Πξση.: Φ80000/νηθ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΚΤΡΙΑ ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ : Γ Σαρ. Γ/λζε : ηαδίνπ 29

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-ΩΘΑ. Αθήνα, 21 / 11 / Απιθ. Ππωη. : Φ / οικ / 852

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-ΩΘΑ. Αθήνα, 21 / 11 / Απιθ. Ππωη. : Φ / οικ / 852 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ ΣΜΗΜΑ : B Σασ. Γ/νζη : ηαδίος 29 Σασ. Κώδικαρ : 10110 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ. Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ. Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί 1. Βαζηθή ζύληαμε: Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ δελ αλαινγεί ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ρνξεγείηαη κεηά ηελ 1.1.2018

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ άξζξνπ 138 ηνπ λ.4052/2012 (ΦΔΚ Α 41/1.03.2012)»

ΘΔΜΑ: «Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ άξζξνπ 138 ηνπ λ.4052/2012 (ΦΔΚ Α 41/1.03.2012)» ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘO ΕΡΓΑΘΑ & ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΑΦΑΛΘΗ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΚΟΘΝΧΝΘΚΧΝ ΑΦΑΛΘΕΧΝ ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΑΦΑΛΘΗ Δ/ΝΗ ΚΤΡΘΑ ΑΦ/Η ΜΘΘΧΣΧΝ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΣΑΓΗΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΧΔΘΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Δίδνο: ΝΟΜΟ Αξηζκφο: 3865 Έηνο: 2010 ΦΔΚ: Α 120 20100721 Σέζεθε ζε ηζρχ: 21.07.2010 Ζκ.Τπνγξαθήο: 20.07.2010 Σίηινο Μεηαξξχζκηζε πληαμηνδνηηθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Law in books and law in action 1 : Η αβεβαιόηηηα ζηην εθαρμογή ηοσ δικαίοσ κοινωνικής αζθάλιζης μεηά ηην αζθαλιζηική μεηαρρύθμιζη ηοσ 2010-2011.

Law in books and law in action 1 : Η αβεβαιόηηηα ζηην εθαρμογή ηοσ δικαίοσ κοινωνικής αζθάλιζης μεηά ηην αζθαλιζηική μεηαρρύθμιζη ηοσ 2010-2011. Law in books and law in action 1 : Η αβεβαιόηηηα ζηην εθαρμογή ηοσ δικαίοσ κοινωνικής αζθάλιζης μεηά ηην αζθαλιζηική μεηαρρύθμιζη ηοσ 2010-2011. Γηψξγνπ Καηξνχγθαινπ, Αλ. Καζεγεηή ΓΠΘ, Υξήζηνπ Μνξθαθίδε,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

3) Oι υπ αριθμ.69/2004 και 32/2011 εγκύκλιοι της Δ/νσής μας

3) Oι υπ αριθμ.69/2004 και 32/2011 εγκύκλιοι της Δ/νσής μας ΑΔΑ: Β4ΩΝ4691ΩΓ-ΠΧ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 4 / 2012 Αριθμ. Πρωτ.A23/266/10 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑTA :ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ :ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ

ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ Τη ζεκαίλεη όηη ζεκειηώλω ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα; Θεκειηώλσ ζεκαίλεη όηη θαηνρπξώλσ δηθαίσκα γηα ζύληαμε, αθνύ ζπκπιεξώζσ ηα απαηηνύκελα έηε αζθάιηζεο πνπ πξνβιέπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ Είδος: ΚΧΓΗΚΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΧΝ ΤΝΣΑΞΔΧΝ Έηος: 2007 ΦΕΚ: Α 210 20070831 Σέθηκε ζε ιζτύ: 31.08.2007 Ημ.Τπογραθής: 29.08.2007 ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο: 1 Ημ/νία: 01.01.2011 Περιγραθή

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Μηηποπόλεωρ 12-14 Σ.Κ. 10563 Αθήνα, Σηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 169 Κωδικοποίηζη ζε ενιαίο κείμενο, με ηον ηίηλο «Κώδικαρ Πολιηικών και ηπαηιωηικών ςνηάξεων» ηων διαηάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3865/2010 (ΦΔΚ 120/21-7-2010 η.α')

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3865/2010 (ΦΔΚ 120/21-7-2010 η.α') ΙΓΡΤΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ Αθήνα 22/6/2011 ΔΝΙΑΙΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΧΣΧΝ Απιθμ. Ππωη. Α20/251/68 ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΑΡ. : 42 Θέμα: «Τποσπεωηική Τπαγωγή ζηον Κλάδο Κύπιαρ ύνηαξηρ ηος Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. ηων νεοπποζλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩ... ΓΗΛΩΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) αξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα