ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 187 / IΙI / 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 187 / IΙI / 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 187 / IΙI / 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 25 η Ιανουαρίου 2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα π.μ. με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Δημήτρης Τζουγανάτος. Μέλη: Ηλίας Βλάσσης, Θεόδωρος Δεληγιαννάκης, Παναγιώτης Μαντζουράνης, Αλεξάνδρα Μικρουλέα, κωλυόμενου του τακτικού κ. Λεωνίδα Νικολούζου, Αντώνιος Μέγγουλης, κωλυόμενου του τακτικού κ. Κων/νου Ηλιόπουλου, Θεόδωρος Φορτσάκης, κωλυόμενου του τακτικού κ. Χαρίσιου Ταγαρά, Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, κωλυόμενου του τακτικού κ. Νικολάου Βέττα, Γραμματέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραμπίκου. Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω κωλύματος. Θέμα της συνεδρίασης ήταν η από γνωστοποιηθείσα, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, ως συγκέντρωση επιχειρήσεων, συμφωνία ίδρυση κοινής επιχείρησης με την επωνυμία E-VENTURES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ από τις εταιρίες με την επωνυμία: 1) ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε., 2) ΔΕΛΤΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε., 3) ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με διακριτικό τίτλο ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε., 4) ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ με διακριτικό τίτλο ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ Α.Ε., 5) ΔΟΛ DIGITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και 6) ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.. Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι ανωτέρω έξι (6) γνωστοποιούσες την συμφωνία σύστασης κοινής επιχείρησης εταιρίες, δια του πληρεξουσίου τους δικηγόρου κ. Νικολάου Κορίτσα. Στην αρχή της συζήτησης το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια της Γραμματείας, κα Σοφία Καμπερίδου, η οποία ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Υπηρεσίας για την υπόθεση, ανέφερε ότι η γνωστοποιηθείσα συμφωνία ίδρυσης κοινής επιχείρησης φέρει το χαρακτήρα σύμπραξης εμπίπτουσας στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.703/77, όπως ισχύει, και πρότεινε τη χορήγηση σ αυτή εξαίρεσης, βάσει της παρ.3 του ιδίου άρθρου, για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία ίδρυσης της κοινής επιχείρησης και με την επιφύλαξη τήρησης από την κοινή επιχείρηση της υποχρέωσης γνωστοποίησης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού κάθε συμμετοχή της σε τρίτες εταιρίες. Κατόπιν, το λόγο έλαβε ο πληρεξούσιος δικηγόρος των ως άνω ενδιαφερομένων μερών, ο οποίος ανέπτυξε τις απόψεις τους, απάντησε σε ερωτήσεις που του υπέβαλλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και αναφέροντας ότι κατά την κρίση των μερών η γνωστοποιηθείσα συμφωνία φέρει τον χαρακτήρα συγκέντρωσης ζήτησε την έγκριση αυτής.

2 2 Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε σε διάσκεψη την 15 η Μαρτίου 2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την οποία συνέχισε και ολοκλήρωσε την 19 η Μαρτίου 2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3.30 μ.μ. στην ίδια ως άνω αίθουσα, κατά την οποία, αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, την εισήγηση της Γραμματείας, τις απόψεις που διετύπωσε προφορικώς ο πληρεξούσιος δικηγόρος των γνωστοποιουσών εταιριών κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και την όλη ακροαματική διαδικασία, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ Ι. Στις οι εταιρίες ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε. (εφεξής ALPHA ΠΙΣΤΕΩΣ), ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. (εφεξής ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ), ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με διακριτικό τίτλο ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. (εφεξής ΙΝΤΡΑΚΟΜ), ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ με διακριτικό τίτλο ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ Α.Ε. (εφεξής ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ), ΔΟΛ DIGITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ΔΟΛ DIGITAL) και ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε (εφεξής ΤΕΛΕΣΙΣ) γνωστοποίησαν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού την πρόθεσή τους να συστήσουν εταιρία επιχειρηματικών συμμετοχών με την επωνυμία E-VENTURES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής E-VENTURES), η μετοχική σύνθεση της οποίας θα έχει ως ακολούθως: ALPHA ΠΙΣΤΕΩΣ 20%, ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 10%, ΙΝΤΡΑΚΟΜ 15%, ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ 15%, ΔΟΛ DIGITAL 30% και ΤΕΛΕΣΙΣ 10%. Το Δ.Σ. της υπό σύσταση εταιρίας θα απαρτίζεται από επτά (7) μέλη, σύμφωνα δε με το άρθρο 25 του καταστατικού της εταιρίας, το Δ.Σ. θα βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτό έξι (6) από τους επτά (7) συμβούλους. Οι αποφάσεις του Δ.Σ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 2 του καταστατικού σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση ομολογιακού δανείου για τις οποίες απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δ.Σ. Επίσης για την λήψη αποφάσεων που αφορούν την πραγματοποίηση επενδύσεων και τη συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες εταιρίες, απαιτείται πλειοψηφία των έξι εβδόμων (6/7) του συνόλου των μελών του Δ.Σ. Σκοπός της κοινής επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της, είναι: α) οι επενδύσεις τόσο για ίδιο αυτής λογαριασμό, όσο και για λογαριασμό τρίτων και ιδιαίτερα με εξαγορές εταιριών, συμμετοχές σε νέες εταιρίες ή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου υφισταμένων εταιριών, β) η ανάληψη της διοίκησης και διαχείρισης ή η συμμετοχή στην διαχείριση ελληνικών ή αλλοδαπών εταιριών και επιχειρήσεων οιασδήποτε μορφής και γ) η παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που να αφορούν χρηματοοικονομική ανάλυση, ανεύρεσης χρηματοδότησης, συγχωνεύσεις ή εξαγορές, έρευνα αγοράς, ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, οργάνωση επιχειρήσεων και γενικά κάθε άλλη υπηρεσία πρόσφορη για την πραγματοποίηση των σκοπών τους. Οπως δε προέκυψε κατά την ακροαματική διαδικασία, η υπό ίδρυση κοινή επιχείρηση (κ.ε.) θα δραστηριοποιηθεί στην αγορά των επιχειρηματικών συμμετοχών. II.A.1. H ALPHA ΠΙΣΤΕΩΣ έχει ως αντικείμενο εργασιών τη διενέργεια όλων των τραπεζικών εργασιών που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) και χαρακτηρίζεται από μεγάλη διασπορά του μετοχικού της κεφαλαίου.

3 3 Η εταιρία ηγείται ομίλου που αριθμεί, μετά την εξαγορά και της Ιονικής Τράπεζας, περί τις πενήντα (50) εταιρίες, που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων όπως χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), επενδύσεις χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, χρηματιστηριακές συναλλαγές, πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), υπηρεσίες χρηματοδότησης (financing), πρακτόρευση ασφαλίσεων, παροχή οικονομικών συμβουλών, κλπ. Σημειώνεται ότι το σύνολο του ενεργητικού του ομίλου, το 1999, ανήλθε σε 8,3 τρις δρχ. ενώ τα ίδια κεφάλαια σε 527 δις δρχ. Ειδικότερα, η ALPHA ΠΙΣΤΕΩΣ συμμετέχει άμεσα με ποσοστό 50% και, μέσω της θυγατρικής της ALPHA FINANCE, με ποσοστό 32,17% στο μετοχικό κεφάλαιο της ALPHA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής ALPHA VENTURES), η οποία ασχολείται με την προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας. Η ALPHA VENTURES έχει παρόμοια δραστηριότητα τόσο με την υπό σύσταση κοινή επιχείρηση όσο και με τη ΔΟΛ DIGITAL του ομίλου ΔΟΛ και τις εταιρίες INTRAPAR Α.Ε. και SINSTAR Α.Ε. του ομίλου επιχειρήσεων του Σωκράτη Κόκκαλη. Ο κύκλος εργασιών της ALPHA VENTURES για το έτος 1999, ανήλθε σε δρχ. (ήτοι ΕΥΡΩ). Ο κύκλος εργασιών του ομίλου των εταιριών της ΠΙΣΤΕΩΣ για το ίδιο ως άνω έτος, ανήλθε σε δρχ. (ήτοι ΕΥΡΩ). Α.2. H ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ανήκει (κατά 65,45%) στον όμιλο της ALPHA ΠΙΣΤΕΩΣ. Αντικείμενο εργασιών της είναι η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, με έμφαση σε αυτές των συστημάτων πληρωμών σε μεγάλες εταιρίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ο κύκλος εργασιών της το έτος 1999 ανήλθε σε δρχ. (ήτοι ΕΥΡΩ). Β.1. Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιδρύθηκε το 1977 και είναι η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής. Παράγει προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες στους τομείς: δημόσια δίκτυα τηλεπικοινωνιών, συστήματα κοινόχρηστης τηλεφωνίας, λογισμικό τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, ολοκληρωμένα επιχειρησιακά δίκτυα, συστήματα λειτουργικής υποστήριξης, ψηφιακή δορυφορική τεχνολογία, τερματικά και συστήματα τηλεπληροφορικής, αμυντικά συστήματα. Από το 1990 είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. η δε μετοχική της σύνθεση την είχε ως εξής: Σ. Π. Κόκκαλης 35,18%, Κ. Γ Δημητριάδης15,45%, Alpha Bank Nominees 5,04%, Λοιποί μέτοχοι 44,33%. Ο όμιλος εταιριών ΙΝΤΡΑΚΟΜ αποτελείται από δίκτυο εταιριών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς μελέτης και κατασκευής ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών έργων, ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών και ολοκλήρωσης για μεγάλα δίκτυα πληροφορικής, μεταλλικών και ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών σε δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ενεργειακών δικτύων και συστημάτων αεροδρομίων, συστημάτων τυχερών παιγνίων καθώς και παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Το σύνολο του ενεργητικού των εταιριών του ομίλου, το 1999, ανήλθε σε 236 δις δρχ. ενώ τα ίδια κεφάλαια σε 108 δις δρχ. Ο βασικός μέτοχος της ΙΝΤΡΑΚΟΜ, Σ. Κόκκαλης είναι και βασικός μέτοχος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρίας INTRAPAR AE, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των επιχειρηματικών συμμετοχών. Στον ίδιο χώρο δραστηριοποιείται και η εταιρία SINSTAR AE, Πρόεδρος του Δ.Σ. της

4 4 οποίας είναι ο Σ. Κόκκαλης, ενώ στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχει με ποσοστό 40% η INTRAPAR ΑΕ. Οι συμμετοχές της SINSTAR ΑΕ τον Απρίλιο 2000 περιορίζονταν στην κατοχή του 25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας INTRASOFT INTERNATIONAL SA. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου το 1999 ανήλθε σε δρχ. (ήτοι ΕΥΡΩ). Β.2. Η ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α., δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής και συγκεκριμένα στην υλοποίηση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, στην ανάπτυξη προγραμμάτων λογισμικού κατά παραγγελία, στην εκμετάλλευση συστημάτων πληροφορικής για τράπεζες και για τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχει η εταιρία ΙΝΤΡΑΚΟΜ με ποσοστό 35,15% και ο Σ. Κόκκαλης με 4,68% (στοιχεία Ιουνίου 2000). Οι λοιποί μέτοχοι είναι φυσικά πρόσωπα και θεσμικοί επενδυτές (αμοιβαία κεφάλαια, πιστωτικά ιδρύματα, εταιρίες επενδύσεων κ.α), κανένας από τους οποίους δεν κατείχε ποσοστό μεγαλύτερο του 4%. Η ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ ηγείται ομίλου, που αριθμεί περί τις επτά (7) εταιρίες ενώ συμμετέχει και σε άλλες τρεις (3), των οποίων η πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου ανήκει στην ΙΝΤΡΑΚΟΜ. Οι εταιρίες είναι οι εξής : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ (65%), ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΕΕ SPORTS DATA (60%), OROS SOLUTIONS AE (55%), EUROCOM EXPERTISE AE (45%), INFORM PROCESSING SERVICES AE (30%), I/SOFT INTERNATIONAL SA (20%), ΙNTRAROM SA (ΡΟΥΜΑΝΙΑ) (7,82%), FINANCIAL TECHNOLOGIES (30%), PC CONSULTING INC (ΗΠΑ) (22,89%), ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΑΕ (51%). Από τις εταιρίες του ομίλου καθώς και από εκείνες στις οποίες η ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ συμμετέχει μειοψηφικά, καμία δεν δραστηριοποιείται στην αγορά που πρόκειται να δραστηριοποιηθεί η κοινή επιχείρηση. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου, το 1999, ανήλθε σε δρχ. (ήτοι ΕΥΡΩ). Γ. Η ΔΟΛ DIGITAL AE ιδρύθηκε το 1987 με την επωνυμία «ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΑΡ ΑΕ», μετονομάσθηκε σε «ΔΟΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» το 1996 και έλαβε τη σημερινή της επωνυμία το Σύμφωνα με το καταστατικό της, σκοπός της εταιρίας είναι «η καθ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή της, σε εταιρίες κάθε είδους που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της πληροφορικής και της σύγχρονης τεχνολογίας, της παροχής των σχετικών υπηρεσιών και της αντίστοιχης εμπορίας υπηρεσιών και προϊόντων». Η εταιρία ελέγχεται εξ ολοκλήρου από την εταιρία ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. (εφεξής ΔΟΛ), η οποία ηγείται ισχυρού ομίλου επιχειρήσεων. Η ΔΟΛ DIGITAL AE συμμετέχει σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της πληροφορικής, του internet και των επικοινωνιών, και συγκεκριμένα στις εταιρίες: ACTION PLAN AE (50%), ΦΤΕΡΩΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕ (50%), EUROSTAR AE (100%), IN TRAVEL AE (100%), RAMNET AE (65%), IN BOOKS AE (100%), RAMNET SHOP AE (65%), E MICROLAND AE (50%), RAMNET DESIGN AE (35%), PHAISTOS NETWORKS AE (60%), SIGMA ON LINE AΕΛΔΕ (35%), TELESIS DIRECT AΕΛΔΕ (33%), ACN AE (15%). Η ΔΟΛ, μέσω της ΔΟΛ DIGITAL, προτίθεται να προχωρήσει, από κοινού με άλλες εταιρίες, στη σύσταση νέων επιχειρήσεων, οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στο χώρο της ψηφιακής οικονομίας. Ενδεικτικά αναφέρεται η σύσταση, σε συνεργασία με τον όμιλο ΠΟΥΛΙΑΔΗ, των εταιριών

5 5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΕ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΑΕ, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου ειδών και υπηρεσιών πληροφορικής. Ο κύκλος εργασιών της ΔΟΛ, σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της, το 1999, ανήλθε σε δρχ. (ή ΕΥΡΩ). Το δε σύνολο του ενεργητικού των εταιριών του ομίλου ΔΟΛ, το 1999, ανήλθε σε 152 δις δρχ. και τα ίδια κεφάλαια σε 104 δις δρχ. Δ. Η ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ ( 1 ) ιδρύθηκε το 1990 και έχει ως αντικείμενο τη διεξαγωγή όλων των τραπεζικών και συναφών εργασιών που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί τραπεζών. Λόγω όμως του μικρού δικτύου της (3 υποκαταστήματα), παρέχει εξειδικευμένες τραπεζικές εργασίες όπως: χρηματοδοτήσεις (παροχή δανειακών κεφαλαίων μέσω και κοινοπρακτικών σχημάτων), συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα εξαγορών συγχωνεύσεων, παροχή τραπεζικών υπηρεσιών σε ιδιώτες (private banking), αναδοχές μετοχικών εκδόσεων, εταιρικές και ναυτικές χρηματοδοτήσεις (corporate & shipping finance), διαχείριση διαθεσίμων και συναλλάγματος. Η ΤΕΛΕΣΙΣ συμμετέχει με ποσοστά 60%, 100% και 50% αντίστοιχα στις εταιρίες ΤΕΛΕΣΙΣ ΧΑΕ, ΤΕΛΕΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΕΛΔΕ και ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΕΔΑΚ. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου της ΤΕΛΕΣΙΣ, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4β και εξειδικεύεται για τα πιστωτικά ιδρύματα στο άρθρο 4στ παρ. 4 περίπτωση α, εδαφ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, το έτος 1999 ανήλθε σε δρχ. (ήτοι ΕΥΡΩ). III. Η σχετική αγορά των προϊόντων περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων ή υπηρεσιών που θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ τους, λόγω των χαρακτηριστικών τους, της τιμής τους και της σκοπούμενης χρήσης τους. Η παρούσα υπόθεση αφορά κατά κύριο λόγο την αγορά των επιχειρηματικών συμμετοχών, στην οποία θα δραστηριοποιηθεί, κατά δήλωση των μερών, η εταιρία Ε-VENTURES. Η εν λόγω αγορά χωρίζεται σε επιμέρους διακριτές αγορές, αναλόγως του αντικειμένου εργασιών των εταιριών στις οποίες η κοινή επιχείρηση θα αποκτήσει συμμετοχές. Οπως προέκυψε από την ακροαματική διαδικασία, στους στόχους της κοινής επιχείρησης περιλαμβάνεται και η απόκτηση συμμετοχών σε εταιρίες διαχείρισης και εκμετάλλευσης συστημάτων πληροφορικής και ανάπτυξης προγραμμάτων λογισμικού εφαρμογών και ολοκλήρωσης για μεγάλα δίκτυα πληροφορικής (τραπεζών, τηλεπικοινωνιών, παρακολούθησης δημοσίων έργων κλπ.). Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή στην οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πωλούν τα σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ως σχετική γεωγραφική αγορά θεωρείται εκείνη της ελληνικής επικράτειας. IV. Ο θεσμός των επιχειρηματικών συμμετοχών στην Ελλάδα διέπεται από τον ν.1775/1988, όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν.2367/1995, σύμφωνα με τον οποίο «οι Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ) είναι ανώνυμες εταιρίες που σκοπό έχουν τη συμμετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα, των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και ασκούν γεωργική, βιομηχανική, εκμεταλλευτική, βιοτεχνική, ξενοδοχειακή ή εμπορική δραστηριότητα». 1 πρώην ΔΩΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ

6 6 Εκτός από τις εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) που διέπονται από τις παραπάνω διατάξεις, υπάρχουν και εταιρίες των οποίων η ίδρυση και λειτουργία ρυθμίζεται από το ν. 2190/1920, όπως η γνωστοποιούμενη κοινή θυγατρική εταιρία, με σκοπό τη συμμετοχή τους σε εταιρίες οποιουδήποτε τύπου και μορφής. Οι εταιρίες συμμετοχών που διέπονται από το Ν. 2190/1920 δεν απολάβουν μεν της μειωμένης φορολόγησης και των ειδικών φορολογικών κινήτρων που προβλέπονται στα άρθρα 7 έως 9 του Ν. 2367/1995, δεν υπόκεινται όμως στους περιορισμούς που επιβάλλονται στις Ε.Κ.Ε.Σ., όπως α) ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο ύψους 1 δις δρχ., β) περιορισμούς που αφορούν τις προς επένδυση εταιρίες (αποκλείονται εισηγμένες στο ΧΑΑ, οι κτηματικές, οικοδομικές, κατασκευαστικές, χρηματοπιστωτικές, επιχειρήσεις ΜΜΕ κλπ.) και γ) όριο στα προς επένδυση ίδια κεφάλαια. Στη χώρα μας, με βάση τα στοιχεία της γνωστοποίησης, δραστηριοποιείται ένας σημαντικός αριθμός εταιριών επιχειρηματικών συμμετοχών, σημαντικότερες των οποίων είναι οι: ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΕΡΑΝΗΣ, ΚΛΩΝΑΤΕΞ, ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ, οι οποίες είναι και εισηγμένες στο Χ.Α.Α. Στην αγορά των επιχειρηματικών συμμετοχών, αναπτύσσουν επίσης σημαντική δραστηριότητα και πιστωτικά ιδρύματα όπως η Alpha Bank, η Εθνική Τράπεζα, η EFG Eurobank Ergasias και η Εμπορική Τράπεζα. Η Εθνική Τράπεζα μέσω της Εθνική Επιχειρηματικών Συμμετοχών έχει ήδη πραγματοποιήσει επενδύσεις συνολικού ύψους 5 δις δρχ, και συμπεριλαμβάνοντας και τις επενδύσεις που πραγματοποίησε σε βαλκανικές χώρες, το ύψος του επενδεδυμένου κεφαλαίου ανέρχεται σε 20 δις δρχ. Η EFG Eurobank Ergasias υπήρξε η πρώτη εταιρία που δραστηριοποιήθηκε στο χώρο των επιχειρηματικών συμμετοχών, μέσω της Global Finance και έχει δημιουργήσει πέντε κεφάλαια (funds) επιχειρηματικών συμμετοχών με τα οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Μαύρη Θάλασσα. Το σύνολο των επενδυμένων κεφαλαίων της Global Finance στην Ελλάδα ξεπερνά τα 250 εκατ. δολ. ΗΠΑ (ή εκατ. δρχ.). Η Εμπορική Τράπεζα μέσω της θυγατρικής της Εμπορική Κεφαλαίου έχει επενδύσει κεφάλαια, το ύψος των οποίων ξεπερνά τα 100 εκατ. δολ. ΗΠΑ (ή ,2 εκατ. δρχ.) σε 30 περίπου επιχειρήσεις. Η Alpha Bank δραστηριοποιείται στην υπό εξέταση αγορά, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, μέσω της θυγατρικής της Alpha Ventures η οποία έχει επενδύσει από το 1992 περί τα 3 δισ. δρχ. συμμετέχοντας σε δώδεκα περίπου επιχειρήσεις. Η δε Αlpha Ventures πρόκειται να προχωρήσει σε σημαντική αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ώστε να προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις σε εταιρίες υψηλής τεχνολογίας. Tέλος σημαντικές επενδύσεις, ιδιαίτερα σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο internet (IN BOOKS AE, E MICROLAND AE, CAN AE κ.α), έχει πραγματοποιήσει η μία από τις ιδρυτικές επιχειρήσεις, η ΔΟΛ DIGITAL, ενώ παρουσία στην αγορά των επιχειρηματικών συμμετοχών έχουν και οι συγγενείς εταιρίες του ομίλου επιχειρήσεων του Σ. Κόκκαλη INTRAPAR και SINSTAR με την πρώτη να συμμετέχει σε περίπου δέκα (10) επιχειρήσεις. V.1. Κατά το άρθρο 4 παρ. 2 εδάφ. β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση πραγματοποιείται όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μία επιχείρηση ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων. Κατά δε την παρ. 3, ο έλεγχος απορρέει από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα και λαμβανομένων

7 7 υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στην δραστηριότητα μιας επιχείρησης. Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ε.Επιτροπής σχετικά με την έννοια της συγκέντρωσης βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (98/C 66/02, παρ. 19), «κοινός έλεγχος υφίσταται όταν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις ή πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν αποφασιστική επιρροή σε μία άλλη επιχείρηση. Ως αποφασιστική επιρροή με την έννοια αυτή νοείται, κατά κανόνα, η εξουσία αναστολής ενεργειών που καθορίζουν την εμπορική στρατηγική συμπεριφορά μιας επιχείρησης. Σε αντίθεση με τον αποκλειστικό έλεγχο, ο οποίος παρέχει την εξουσία καθορισμού των στρατηγικών αποφάσεων σε μία επιχείρηση από συγκεκριμένο μέτοχο, ο κοινός έλεγχος χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα δημιουργίας αδιεξόδου, λόγω της εξουσίας ενός ή περισσοτέρων μητρικών επιχειρήσεων να απορρίπτουν τις προτεινόμενες στρατηγικές αποφάσεις. Ως εκ τούτου, οι μέτοχοι αυτοί πρέπει να καταλήξουν σε μια από κοινού συνεννόηση για τον καθορισμό της εμπορικής πολιτικής της κοινής επιχείρησης». Ο κοινός έλεγχος μπορεί να έχει τη μορφή: α) είτε της ύπαρξης ίσων δικαιωμάτων ψήφου ή εκπροσώπησης στα όργανα λήψης αποφάσεων, β) είτε της ύπαρξης δικαιωμάτων αρνησικυρίας, με την έννοια ότι απαιτείται η σύμφωνη γνώμη συγκεκριμένου μετόχου ή εταίρου ή, κατά περίπτωση, του (των) εκπροσώπου(ων) του στα όργανα διοίκησης για τη λήψη αποφάσεων σε σημαντικά θέματα, όπως ο διορισμός της διοίκησης, η έγκριση του προϋπολογισμού, το επιχειρηματικό πρόγραμμα ή οι επενδύσεις ή άλλα θέματα που είναι σημαντικά στα πλαίσια της συγκεκριμένης αγοράς της κοινής επιχείρησης, γ) είτε της κοινής άσκησης δικαιωμάτων ψήφου από δύο ή περισσότερους μετόχους ή εταίρους, ο καθένας από τους οποίους έχει μειοψηφική συμμετοχή, εφόσον οι μειοψηφικές αυτές συμμετοχές, υπολογιζόμενες όλες μαζί, σχηματίζουν πλειοψηφία δικαιωμάτων ψήφου, οι δε κάτοχοί τους θα ενεργούν πάντοτε από κοινού κατά την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου τους, πράγμα που μπορεί να προκύπτει είτε από σχετική δεσμευτική (εξωεταιρική) συμφωνία, είτε από τα πράγματα, όπως π.χ. όταν υπάρχουν ισχυρά κοινά συμφέροντα μεταξύ των μειοψηφούντων μετόχων ή εταίρων (προηγούμενη ύπαρξη δεσμών μεταξύ τους, απόκτηση συμμετοχών μέσω συντονισμένων ενεργειών κλπ.), με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ενεργήσουν ο ένας εναντίον του άλλου κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους όσον αφορά την κοινή επιχείρηση (βλ. και αποφάσεις Ε.Α. 78/ΙΙ/1999, 79/ΙΙ/1999 και 167/ΙΙ/2000). Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, καμία από τις ιδρυτικές επιχειρήσεις δεν θα κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της κοινής επιχείρησης δηλ. της E VENTURES. Οι εταιρίες ALPHA ΠΙΣΤΕΩΣ, ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΙΝΤΡΑΚΟΜ, ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ, ΔΟΛ DIGITAL και ΤΕΛΕΣΙΣ θα κατέχουν το 20%, 10%, 15%, 15%, 30% και 10% αντίστοιχα, του μετοχικού κεφαλαίου της κοινής επιχείρησης δηλ. οι όμιλοι επιχειρήσεων της ALPHA ΠΙΣΤΕΩΣ, της ΙΝΤΡΑΚΟΜ και του βασικού μετόχου αυτής, Σ. Κόκκαλη καθώς και της ΔΟΛ και του βασικού μετόχου αυτής, Χ. Λαμπράκη, θα συμμετέχουν με ποσοστό 30% συνολικά ο κάθε ένας στο μετοχικό κεφάλαιο της E VENTURES. Όπως δε αναφέρεται στο άρθρο 20 του καταστατικού της κ. ε., το Δ. Σ. της υπό σύσταση εταιρίας θα αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία θα εκλέγονται από τη Γ.Σ. των μετόχων ανάλογα με τα ποσοστά συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω, οι τρεις

8 8 παραπάνω όμιλοι θα εκλέγουν από δύο (2) μέλη και ένα (1) μέλος θα εκλέγει ο τέταρτος μέτοχος της κ.ε., η εταιρία ΤΕΛΕΣΙΣ. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού, το Δ. Σ. θα βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτό έξι (6) από τους επτά (7) συνολικά συμβούλους και οι αποφάσεις του θα λαμβάνονται έγκυρα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Για τη λήψη δε αποφάσεων που αφορούν την πραγματοποίηση επενδύσεων και τη συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες εταιρίες, απαιτείται πλειοψηφία των έξι εβδόμων (6/7) του συνόλου των μελών του Δ.Σ. Συνεπώς, οποιοσδήποτε από τους τρεις βασικούς μετόχους της κ.ε., αν και θα έχει μειοψηφική συμμετοχή, θα μπορεί να ματαιώνει τη λήψη αποφάσεων που έχουν ουσιώδη σημασία για την εμπορική στρατηγική συμπεριφορά της κ. ε. και ιδίως όσον αφορά τις επενδύσεις και τις επιχειρηματικές συμμετοχές, για τις οποίες θα απαιτείται πλειοψηφία των 6/7 του συνόλου των μελών του Δ.Σ. της τελευταίας. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η κ. ε. θα ελέγχεται από κοινού από τους τρεις παραπάνω ιδρυτικούς ομίλους μετόχους της δεδομένου ότι απαιτείται η συναίνεση και των τριών για τη λήψη οποιασδήποτε από τις στρατηγικής σημασίας αποφάσεις του Δ. Σ. 2. Κατά το άρθρο 4 παρ.5 του ν. 703/77, όπως ισχύει, οι πράξεις, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης κοινής επιχείρησης, που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα το συντονισμό της συμπεριφοράς σε θέματα ανταγωνισμού επιχειρήσεων που παραμένουν ανεξάρτητες, δεν αποτελούν συγκέντρωση κατά την παρ. 2 στοιχ. β. Η δημιουργία κοινής επιχείρησης, η οποία εκπληρώνει μόνιμα όλες τις λειτουργίες αυτόνομης οικονομικής ενότητας και δεν συνεπάγεται το συντονισμό της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς μεταξύ επιχειρήσεων που παραμένουν ανεξάρτητες, αποτελεί πράξη συγκέντρωσης κατά την έννοια της παρ. 2 στοιχ. β. Κατά την εκτίμηση για την ύπαρξη συντονισμού της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων, θα πρέπει να λαμβάνεται ιδίως υπόψη εάν δύο ή περισσότερες μητρικές επιχειρήσεις ασκούν συγχρόνως σε σημαντική έκταση δραστηριότητες στην αυτή αγορά με την αγορά της κοινής επιχείρησης ή σε αγορά προηγούμενης ή επόμενης οικονομικής βαθμίδας, ή σε παραπλήσια αγορά στενά συνδεόμενη με την αγορά αυτή, καθώς και εάν οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνται στην ίδια ή σε διαφορετικές σχετικές γεωγραφικές αγορές, οπότε, στην τελευταία αυτή περίπτωση, λαμβάνεται υπόψη η αλληλεπίδραση των αγορών αυτών. Συνεπώς, προκειμένου να συντρέχει περίπτωση κοινής επιχείρησης με χαρακτήρα συγκέντρωσης πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις, μία θετική και μία αρνητική : Η θετική προϋπόθεση συνίσταται στην επιτέλεση από την κ.ε. σε μόνιμη βάση, όλων των λειτουργιών μιας αυτόνομης οικονομικής οντότητας. Η δε αρνητική προϋπόθεση συνίσταται στην απουσία συντονισμού της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς μεταξύ των μητρικών επιχειρήσεων. Στην υπό κρίση υπόθεση διαπιστώνεται ότι πληρούται η θετική προϋπόθεση δεδομένου ότι η κ.ε. E- VENTURES θα επιτελεί όλες τις λειτουργίες μιας ανεξάρτητης επιχείρησης δεδομένου ότι θα διαθέτει επαρκείς χρηματοοικονομικούς πόρους (κεφάλαιο ύψους δρχ.), προσωπικό περίπου δεκαπέντε (15) ατόμων καθώς και πάγια στοιχεία ενεργητικού συνολικής αξίας δρχ. περίπου, που θα της επιτρέπουν να εκπληρώνει μόνιμα όλες τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής ενότητας κατά την έννοια των παραπάνω.

9 9 Όσον δε αφορά την αρνητική προϋπόθεση, το γεγονός ότι η ΔΟΛ DIGITAL, η ALPHA VENTURES (θυγατρική της ALPHA ΠΙΣΤΕΩΣ) και οι INTRAPAR Α.Ε. και SINSTAR Α.Ε. (συγγενείς εταιρίες του ομίλου επιχειρήσεων Σ. Κόκκαλη) δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά και συγκεκριμένα στην αγορά της κοινής επιχείρησης, δηλ. στο τμήμα της αγοράς των επιχειρηματικών συμμετοχών που αφορά σε επιχειρήσεις διαχείρισης και εκμετάλλευσης συστημάτων πληροφορικής και ανάπτυξης προγραμμάτων λογισμικού, καθιστά αναμενόμενο τον συντονισμό της δράσης των επιχειρήσεων αυτών στην εν λόγω αγορά. Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή κρίνει ότι η γνωστοποιηθείσα, σύμφωνα με το αρ. 4β του Ν.703/1977, κοινή επιχείρηση δεν αποτελεί συγκέντρωση κατά την έννοια του αρ. 4 παρ.2 Ν.703/1977, αλλά σύμπραξη των γνωστοποιουσών εταιριών και επομένως πρέπει να εξετασθεί υπό το πρίσμα του άρθρου 1 του Ν.703/1977. Περαιτέρω σημειώνεται ότι ο συντονισμός της δράσης των παραπάνω επιχειρήσεων αναμένεται να περιορίσει σε σημαντικό βαθμό τον ανταγωνισμό στο τμήμα της αγοράς των επιχειρηματικών συμμετοχών το αναφερόμενο στις επιχειρηματικές συμμετοχές σε εταιρίες πληροφορικής και ως εκ τούτου στοιχειοθετεί παράβαση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.703/77, όπως ισχύει. Η εκτίμηση αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι η εν λόγω συνεργασία αφορά επιχειρήσεις από τις σημαντικότερες του κλάδου της πληροφορικής στην ελληνική αγορά, οι οποίες ανήκουν σε επιχειρηματικούς ομίλους από τους πλέον ισχυρούς οικονομικά. IV. Συμφωνίες, αποφάσεις και περιπτώσεις εναρμονισμένης πρακτικής ή κατηγορίες αυτών που εμπίπτουν στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, μπορούν να κριθούν, με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ολικά ή μερικά ισχυρές, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω τέσσερις προϋποθέσεις (δύο θετικές και δύο αρνητικές) : 1) συμβάλλουν στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής των προϊόντων ή στην προώθηση της τεχνικής ή οικονομικής προόδου, 2) αναμένεται εύλογη συμμετοχή των καταναλωτών στην ωφέλεια που θα προκύψει, 3) δεν επιβάλλονται στις οικείες επιχειρήσεις περιορισμοί πέρα από τους απόλυτα αναγκαίους για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών και 4) δεν παρέχεται στις επιχειρήσεις αυτές η δυνατότητα κατάργησης του ανταγωνισμού σε σημαντικό τμήμα της οικείας αγοράς. Καταρχήν η διαπίστωση του γεγονότος ότι μία συμφωνία θα έχει οικονομικά πλεονεκτήματα για τις συμπράττουσες επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό τους δεν αποτελεί κριτήριο ουσιαστικό για την πλήρωση των προϋποθέσεων που θέτει το άρθρο 1 παρ.3 Ν.703/1977. Η πρόγνωση για θετικά αποτελέσματα συνδέεται άρρηκτα κατά νόμο με την περιέλευση της ωφέλειας αυτής σε εύλογο ύψος στους καταναλωτές. Ασήμαντα ή με ασαφή τρόπο διατυπούμενα πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές δεν συνιστούν την προώθηση της οικονομικής προόδου που απαιτεί ο νόμος. Εξάλλου η Επιτροπή σταθμίζοντας από τη μία πλευρά τα πιθανά πλεονεκτήματα από τη χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων και την προσφορά σ αυτές οικονομικής, εμπορικής και διοικητικής τεχνογνωσίας, από την άλλη δε πλευρά τα μειονεκτήματα από τον πιθανό περιορισμό του ανταγωνισμού μεταξύ των συμπραττουσών επιχειρήσεων, αλλά και έναντι τρίτων, στην αγορά των επιχειρηματικών συμμετοχών σε εταιρίες διαχείρισης-εκμετάλλευσης συστημάτων πληροφορικής και ανάπτυξης προγραμμάτων λογισμικού εφαρμογών-ολοκλήρωσης για δίκτυα

10 10 πληροφορικής, εκτιμά ότι τα μειονεκτήματα υπερτερούν. Εξ άλλου, κάθε μία από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα ήταν σε θέση από μόνη της, χωρίς να υποβληθεί σε δαπάνες υπέρογκες για τις δυνατότητες της, να επιτύχει τα επιδιωκόμενα με τη σύμπραξη αποτελέσματα (βλ. αποφάσεις της Επιτροπής Ε.Ε. από , Abl 1974, L 19/22 επ. "υπόθεση Kali und Salz II" και από , Abl 1976, L 30/13 επ. υπόθεση "Bayern / Gist - Brocades"). Περαιτέρω το γεγονός ότι άλλες εταιρίες, θυγατρικές των τριών ως ανωτέρω ομίλων, δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στις υπό κρίση σχετικές αγορές των επιχειρηματικών συμμετοχών, διαχείρισης-εκμετάλλευσης συστημάτων πληροφορικής και ανάπτυξης προγραμμάτων λογισμικού εφαρμογών-ολοκλήρωσης για δίκτυα πληροφορικής, οδηγεί στην Επιτροπή στην εκτίμηση, με μεγάλο βαθμό πιθανολόγησης (φθάνει ακόμη και ένας επαρκής βαθμός πιθανολόγησης για την κατάφαση της απαγόρευσης, βλ. σχετικά υπόθεση " Rank /Sopelem", Επιτροπή ΕΕ της (Abl 1975, L 29/20, 24) ότι παρέχεται με τη σύμπραξη στις μετέχουσες επιχειρήσεις η δυνατότητα αν όχι να καταργήσουν πλήρως, τουλάχιστον να αποφύγουν ένα ουσιαστικό μεταξύ τους ανταγωνισμό. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Αποφαίνεται ότι η από γνωστοποιηθείσα συμφωνία ίδρυση κοινής επιχείρησης με την επωνυμία E-VENTURES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ από τις εταιρίες ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε., ΔΕΛΤΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε., ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με διακριτικό τίτλο ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε., ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ με διακριτικό τίτλο ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ Α.Ε., ΔΟΛ DIGITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. φέρει χαρακτήρα σύμπραξης, η οποία εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.703/77, όπως ισχύει, και δεν πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης απαλλαγής της παρ. 3 του ιδίου άρθρου. Η απόφαση εκδόθηκε την 28 Ιουνίου Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 361/Β/ ). Ο Πρόεδρος Δημήτρης Τζουγανάτος Οι Συντάξαντες την Απόφαση Γεώργιος Τριανταφυλλάκης Η Γραμματέας Παναγιώτης Μαντζουράνης Αλεξάνδρα Μαρία Ταραμπίκου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 129 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 129 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 129 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 29 η Μαρτίου 2000,ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 22 Απριλίου 1996, με την εξής σύνθεση : Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Λασσαδός.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιανουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 167/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 167/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 167/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης την 28η Ιουνίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.00 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 20 η Ιανουαρίου 1999, ηµέρα Τετάρτη, στην αίθουσα 611 του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 14 η Οκτωβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ., µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 236 / III / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 236 / III / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 236 / III / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 28η Μαρτίου 2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 9 εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 22 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 23 η Νοεµβρίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) τη 10 η Σεπτεµβρίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ., µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 175 / III / 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 21 η Δεκεμβρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 136 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 136 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 136 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 5 η Απριλίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου ΑΠΟΦΑΣΗ 98/ΙΙ/1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 4η Νοεμβρίου 1999 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Σεπτεμβρίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 18 η Μαϊου 1998, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13.00 µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 160 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 160 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 160 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε την 13 η Ιουλίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 69 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 15 η Ιουλίου 1999, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 221/IIΙ/2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 5 η Σεπτεμβρίου 2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 201 /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 29 Νοεμβρίου 2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 224/ ΙΙΙ / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 224/ ΙΙΙ / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 224/ ΙΙΙ / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 521 των γραφείων της Γραμματείας της, στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 103 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 103 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 103 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 10 η Νοεµβρίου 1997, ηµέρα ευτέρα και ώρα 12 µ.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 72 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 72 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 72 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 23 η Ιουνίου 1999, ηµέρα Τετάρτη, και ώρα 9.30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 131 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 131 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 131 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 22 α Μαρτίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 183/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 23 η Φεβρουαρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.µ. µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 235 / ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 235 / ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 235 / ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 1η Απριλίου 2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 484 / VI /2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 30η Απριλίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 165 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 26 η Ιουλίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 με την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, τη 10 η Οκτωβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 103 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 103 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 103 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 25 η Νοεμβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 335/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 335/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 335/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Μαρτίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 215 /III/2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 215 /III/2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 215 /III/2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 9η Μαΐου 2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 123/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 123/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 123/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης την 22α Μαρτίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 417/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12 η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 12 η Νοεμβρίου 2009, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Aspis Bank (15η Απριλίου 2010)

Πίνακας 1: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Aspis Bank (15η Απριλίου 2010) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 488/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 140 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 140 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 140 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 5 η Οκτωβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 142 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 142 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 142 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 6 η Μαΐου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., με την εξής

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544)

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) Θέµα: 'Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε." σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 178/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 4η Ιανουαρίου 2001, ημέρα Πέμπτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH 8 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH 8 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH 8 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Εµπορίου) την 17η Ιουνίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10,30 π.µ., µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 120 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 120 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 120 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 10 η Μαρτίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 2 µ.µ. µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 117Β /ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 117Β /ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 117Β /ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης την 3η Φεβρουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 222/IIΙ/2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 5 η Σεπτεμβρίου 2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε. σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 101 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 101 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 101 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 11 η Νοεμβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη, και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.08-30.06.08) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Ιουλίου 2009, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» της 05 ης Ιουνίου 2015 Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 228/III/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ. 228/III/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 228/III/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 10η Οκτωβρίου 2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 211/III/2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 12η Απριλίου 2002,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο Τραπεζικός Όµιλος EFG Eurobank Ergasias Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 µε αρχική επωνυµία "Ευρωεπενδυτική Τράπεζα".

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 133_/ II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 17 η Φεβρουαρίου 2000, ημέρα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 133_/ II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 17 η Φεβρουαρίου 2000, ημέρα ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 133_/ II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 17 η Φεβρουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 17 / ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 17 / ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 17 / ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 14η Οκτωβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.µ., µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 105 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 105 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 105 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 2 α Δεκεμβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 31/10/2014 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 3954/06/B/86/13 Αρ. ΓΕΜΗ 340401000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 78 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 78 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 78 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 22 α Ιουλίου 1999, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 206 / III / 2002 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε. ----------------------------------- Σήμερα, την 28 η Ιουνίου 2013, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα