ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 78 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 78 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 78 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 22 α Ιουλίου 1999, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.30 π.µ., µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος Μέλη: Νικόλαος Στυλιανάκης, Βλάσιος Ασηµακόπουλος, Παναγιώτης Μαντζουράνης, κωλυοµένου του τακτικού Χαριλάου Χάρακα, Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, Λεωνίδας Νικολούζος, Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, κωλυοµένης της τακτικής Μελίνας Μουζουράκη, Ηλίας Σουφλερός, κωλυοµένου του τακτικού ηµητρίου Τζουγανάτου Γραµµατέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου. Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω κωλύµατος. Θέµα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από γνωστοποιηθείσας, µε το άρ. 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης των εταιριών INFO QUEST A.E.B.E. και ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε. Στη συνεδρίαση παρέστησαν η εταιρεία INFO QUEST A.E.B.E. και ο κος Νικόλαος Παπαδόπουλος δια των πληρεξουσίων τους δικηγόρων κ. Φιλίππου Φυλακτόγλου και κας Ευθυµίας Κινινή. Στην αρχή της συνεδριάσεως το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια, κα Σοφία Καµπερίδου, η οποία ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Υπηρεσίας επί της υποθέσεως και καταλήγοντας ότι, κατά τη κρίση της Γραµµατείας, η υπό κρίση πράξη φέρει τον χαρακτήρα σύµπραξης επιχειρήσεων, η οποία εµπίπτει στο άρθρο 1 παρ. 1 του ν.703/77, όπως ισχύει, δεδοµένου ότι θα έχει ως αποτέλεσµα το συντονισµό της ανταγωνιστικής συµπεριφοράς των εταιρειών INFO QUEST A.E.B.E. και ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε., πρότεινε τη χορήγηση σ αυτή εξαίρεσης, σύµφωνα µε την παράγρ. 3 του ιδού ως άνω άρθρου, από την απαγόρευση αυτού, για περίοδο δέκα (10) ετών από τη δηµοσίευση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής, ή άλλως, και εφόσον η Επιτροπή ήθελε κρίνει ότι η ως άνω πράξη φέρει το χαρακτήρα συγκέντρωσης, τη µη απαγόρευση αυτής. Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο οι ανωτέρω πληρεξούσιοι δικηγόροι, ο οποίοι, αναφερόµενοι και στο υπόµνηµα το οποίο θα προσκοµίσουν, ανέπτυξαν τις θέσεις των ενδιαφεροµένων µερών, παρέσχον πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησαν από την Επιτροπή την έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε προθεσµία στα ενδιαφερόµενα µέρη µέχρι τις για να προσκοµίσουν τα υποµνήµατά τους. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε σε διάσκεψη την 30 η Ιουλίου 1999, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.µ, στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του σχετικού φακέλου, την εισήγηση της Γραµµατείας, τις απόψεις που

2 2 διετύπωσαν, εγγράφως και προφορικώς, τα ενδιαφερόµενα µέρη κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, καθώς επίσης και το υπόµνηµα το οποίο αυτά υπέβαλαν, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ Ι.1. Στις υπεγράφη προσύµφωνο αγοράς µετοχών µεταξύ αφενός της εταιρίας INFO QUEST A.E.B.E. και αφετέρου της εταιρίας ΙΑΣΩΝ A.E.B.E.E. και των µετόχων της τελευταίας, δυνάµει του οποίου η εταιρία INFO QUEST A.E.B.E. θα αποκτήσει το 33,50% του µετοχικού κεφαλαίου της ΙΑΣΩΝ A.E.B.E.E. H οριστική σύµβαση θα υπογραφεί µετά την έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισµού. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ΙΑΣΩΝ A.E.B.E.E., ανέρχεται στο ποσό των δρχ. και διαιρείται σε ονοµαστικές µετοχές, αξίας δρχ. η κάθε µία. Η σηµερινή µετοχική σύνθεση της εταιρίας έχει ως ακολούθως: Ο µέτοχος Ν. Παπαδόπουλος κατέχει µετοχές (ποσοστό 80%) και ο µέτοχος Ν. Σερεµέτης µετοχές (ποσοστό 20%). I.2. Στην παράγραφο 4 του από προσυµφώνου αναφέρεται ότι: α) µε την υπογραφή του οριστικού συµφωνητικού, ο Νικόλαος Παπαδόπουλος θα µεταβιβάσει ονοµαστικές µετοχές (ήτοι ποσοστό 11,33%) της εταιρίας ΙΑΣΩΝ A.E.B.E.E. στην εταιρία INFO QUEST A.E.B.E.. β) στη συνέχεια, εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της οριστικής συµφωνίας, οι µέτοχοι (Νικόλαος Παπαδόπουλος και Νικόλαος Σερεµέτης), υποχρεούνται να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση, µε θέµα την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΙΑΣΩΝ A.Ε.Β.Ε.Ε. κατά δρχ. µε έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών αξίας δρχ. η κάθε µία, ποσό το οποίο θα αναλάβει να καλύψει εξ ολοκλήρου η εταιρία INFO QUEST A.E.B.E., αφού οι µέτοχοι αναλαµβάνουν ρητά την υποχρέωση να παραιτηθούν του δικαιώµατος προτίµησης συµµετοχής σε ολόκληρο το νέο, εκ της αυξήσεως, µετοχικό κεφάλαιο. γ) η εταιρία INFO QUEST A.E.B.E. µετά την κάλυψη της αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου και την ανάληψη των εκ της αυξήσεως µετοχών, θα δικαιούται να ορίζει ένα (1) από τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε.. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η µετοχική σύνθεση της εταιρίας ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε. θα διαµορφωθεί ως ακολούθως: Ο µέτοχος Ν. Παπαδόπουλος θα κατέχει µετοχές (ποσοστό 51,50%), ο µέτοχος Ν. Σερεµέτης θα κατέχει µετοχές (ποσοστό 15%) και η νέα µέτοχος INFO QUEST θα κατέχει µετοχές (ποσοστό 33,50%). I.3. Στην παράγραφο 5 του ιδίου προσυµφώνου αναφέρεται ότι η συγκληθησόµενη για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου έκτακτη γενική συνέλευση, θα πρέπει να επιφέρει τροποποιήσεις στο καταστατικό της εταιρίας ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε., οι κυριότερες των οποίων, που ενδιαφέρουν εν προκειµένω, είναι οι παρακάτω: α) Η πλειοψηφία του ιοικητικού Συµβουλίου για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου αντί για 2/3, θα οριστεί παµψηφεί. β) Η Γενική Συνέλευση θα έχει επίσης το δικαίωµα, µε απόφασή της που λαµβάνεται µε την αυξηµένη απαρτία των δύο τρίτων (2/3) και µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουµένων σε αυτήν

3 3 ψήφων, να αυξάνει ολόκληρο ή µέρος του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας µε την έκδοση νέων µετοχών µέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβληµένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού. γ) Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας θα απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) µέλη. δ) Η εταιρία INFO QUEST A.E.B.E. εφόσον τυγχάνει κάτοχος µετοχών που εκπροσωπούν τουλάχιστον 30% του µετοχικού κεφαλαίου, θα ορίζει ένα (1) από τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και δεν θα συµµετέχει στην εκλογή του υπολοίπου ιοικητικού Συµβουλίου. ε) Οι αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου θα λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευοµένων συµβούλων. Ειδικά όµως για τη λήψη των ακόλουθων αποφάσεων θα απαιτείται παµψηφία: την απόκτηση ή εκποίηση κάθε στοιχείου του ενεργητικού της εταιρίας (εκτός των εµπορευµάτων) που η αξία του υπερβαίνει τα δρχ. τη σύναψη κάθε δανείου ή παροχή εγγυήσεως ή τριτεγγυήσεως που υπερβαίνει τα δρχ. την έγκριση και τροποποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου, εφόσον αυτό δεν βαίνει βελτιούµενο σε σχέση µε το εκάστοτε προηγούµενο έτος. την αίτηση έκδοσης κάθε εγγυητικής επιστολής υπέρ της εταιρίας όταν το συνολικό ποσό για την ίδια συναλλαγή υπερβαίνει το ποσό των δρχ. την έγκριση της µεταβίβασης µετοχών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 6 του προσυµφώνου και τον προσδιορισµό της τιµής διάθεσης της µετοχής σε περίπτωση που αποφασισθεί αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου από το.σ. σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 του καταστατικού. Εκτός από τις παραπάνω τροποποιήσεις, στην παρ του ιδίου προσυµφώνου αναφέρεται ότι η εταιρία INFO QUEST A.E.B.E. µετά την οριστικοποίηση των συµφωνιών και αφού καταστεί µέτοχος, θα δικαιούται να ορίζει τον επικεφαλής των Υπηρεσιών του Λογιστηρίου της εταιρίας ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε. και η τελευταία θα υποχρεούται να προσλάβει το άτοµο αυτό. Ι.4. Στο ίδιο ως άνω προσύµφωνο αγοράς µετοχών (παρ ) περιλαµβάνονται ορισµένοι περιορισµοί που αφορούν την άσκηση ανταγωνιστικής δραστηριότητας εκ µέρους των µέχρι τούδε µετόχων της εταιρίας ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε. έναντι τόσο της τελευταίας όσο και της εταιρίας INFO QUEST A.E.B.E. Οι περιορισµοί αυτοί εκτίθενται ειδικότερα και αξιολογούνται σε επόµενα κεφάλαια της παρούσας απόφασης (βλ. παρακάτω, υπό ΙΙ.3., VI, VII και X.). ΙΙ.1. Η INFO QUEST A.E.B.E. δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής µε κύριο αντικείµενό της την αντιπροσώπευση, διανοµή, συναρµολόγηση και υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών και των περιφερειακών τους. Ειδικότερα αναπτύσσει δραστηριότητα σε τρεις βασικούς τοµείς που αφορούν τη διανοµή, τις τεχνολογικές λύσεις και τις υπηρεσίες. Η εταιρία INFO QUEST, απευθυνόµενη στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις αλλά και στην καταναλωτική αγορά µέσω µεταπωλητών, διανέµει και υποστηρίζει τα προϊόντα διεθνών κατασκευαστών που κυριαρχούν στην αγορά της πληροφορικής, όπως π.χ. Compaq, Hewlett Packard, Acer, Microsoft, SCO, Hitachi, NEC, Xerox, Tally, 3COM, Ascend. Επίσης διαθέτει οργανωµένη γραµµή συναρµολόγησης για τους υπολογιστές QUEST και τα φορολογικά ταµειακά συστήµατα Star Fiscal. Όσον αφορά στον τοµέα των τεχνολογικών λύσεων, απευθυνόµενη σε οργανισµούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα και στις µεγάλες επιχειρήσεις, αναπτύσσει λύσεις που ενσωµατώνουν ευρύτατα αποδεκτές τεχνολογίες και προδιαγραφές οι οποίες µπορεί να αφορούν,

4 4 δίκτυα και επικοινωνίες, επιχειρησιακές εφαρµογές καθώς και την υλοποίηση µεγάλων έργων τεχνολογίας. Τέλος όσον αφορά στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών, απευθυνόµενη σε όλο το φάσµα της αγοράς, αναπτύσσει ένα πλήρες πακέτο διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης που προσφέρεται απ ευθείας, είτε µέσω συνεργατών. Συγκεκριµένα, παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και υποστήριξης µηχανηµάτων και συστηµάτων λογισµικού, τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης καθώς και συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα δικτύων, σχεδιασµού λύσεων και υποδοµών. Επίσης, σε συνεργασία µε την SAP Hellas, έχει δηµιουργήσει εξειδικευµένο κέντρο επίλυσης προβληµάτων συµβατότητας που προκύπτουν από την επιλογή εξοπλισµού και λογισµικού διαφόρων κατασκευαστών και έχει συνάψει συµβόλαια συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης µε µεγάλο αριθµό κατασκευαστών όπως π.χ. Compaq, Hewlett-Packard κ.λ.π., αναλαµβάνοντας για λογαριασµό τους την παροχή των σχετικών υπηρεσιών εγγύησης και τεχνικής κάλυψης. Η INFO QUEST A.E.B.E. ελέγχεται από δύο φυσικά πρόσωπα, τον Θ. Φέσσα και τη σύζυγό του, ελέγχει δε άµεσα ή έµµεσα τις ακόλουθες εταιρίες: 1) DECISION S.A., (ποσοστό συµµετοχής 100%), η οποία δραστηριοποιείται γενικά στο χώρο της πληροφορικής και κυρίως στην ανάληψη µεγάλων έργων πληροφορικής (system integration). 2) COM QUEST Α.Ε., (ποσοστό συµµετοχής 70%), η οποία ασχολείται µε την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 3) HELLAS ON LINE Α.Ε., η οποία ελέγχεται κατά 100% από την COM QUEST και δραστηριοποιείται στο χώρο παροχής υπηρεσιών Internet. 4) CYBERGRID, Ελληνική Εταιρία Εκµετάλλευσης Κέντρων Ψυχαγωγίας και Εµπορίας Συστηµάτων Πληροφορικής. Η εταιρία HELLAS ON LINE Α.Ε. (θυγατρική της INFO QUEST) κατέχει το 99,5%, ενώ η άλλη θυγατρική της COM QUEST Α.Ε. το 0,5% αυτής. Η εν λόγω εταιρία ιδρύθηκε το 1996 µε σκοπό τη λειτουργία χώρου αναψυχής µε τη µορφή Internet Cafe και από βρίσκεται σε αδράνεια. 5) QUEST ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε., (ποσοστό συµµετοχής 100%), η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής. 6) CD QUEST, (ποσοστό συµµετοχής 51%), η οποία εδραστηριοποιείτο στην Αυστρία µέχρι τα µέσα του 1996 και από τότε βρίσκεται σε αδράνεια και δεν συντάσσει οικονοµικές καταστάσεις. 7) INTELLTECH SA (µέσω της θυγατρικής της DECISION SA, βλ. παραπάνω, υπό 1), η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής και ειδικότερα στους τοµείς υλικού εξοπλισµού πληροφορικής, λογισµικού και παροχής σχετικών υπηρεσιών. Η εν λόγω εταιρία περιήλθε υπό τον έλεγχο της INFO QUEST κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους (βλ. την από απόφαση της ΕΑ υπαριθ. 64/ΙΙ/1999). 8) Επίσης, όπως προκύπτει από την υπό σηµερινή ηµεροµηνία απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού υπαριθ. 79/ΙΙ/1999, η εταιρία INFO QUEST θα ελέγχει εφεξής την εταιρία AMERICAN COMPUTERS & ENGINEERS HELLAS από κοινού µε τους µέχρι τώρα µετόχους της τελευταίας. Η εν λόγω εταιρία δραστηριοποιείται στους τοµείς υλικού εξοπλισµού πληροφορικής, λογισµικού και παροχής σχετικών υπηρεσιών. 9) Τέλος, εκκρεµούν ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού: α) Η οριστική έγκριση της απόκτησης, εκ µέρους της εταιρίας INFO QUEST και των βασικών µετόχων της, του ελέγχου της εταιρίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ (ERGODATA) τον Απρίλιο τρέχοντος έτους στα πλαίσια διαδοχικών χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Σχετικά µε την ως άνω πράξη

5 5 συγκέντρωσης έχει εκδοθεί η από απόφαση της ΕΑ υπαριθ. 53/ΙΙ/1999, µε την οποία χορηγήθηκε, βάσει του άρθρου 4 ε παρ. 2 και 3 του Ν. 703/77, όπως ισχύει, άδεια µερικής παρέκκλισης από την απαγόρευση της άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην ως άνω απόφαση. β) Η οριστική έγκριση της απόκτησης, εκ µέρους της εταιρίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ (ERGODATA) του 47% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ACS ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ Α.Ε.Ε. (ACS S.A.), συνοδευόµενης από δικαίωµα διορισµού δύο (2) µελών στο.σ. της τελευταίας, γεγονός το οποίο, σε συνδυασµό µε τις λοιπές τροποποιήσεις του καταστατικού της, θα επιτρέψει στην εταιρία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ (ERGODATA) την άσκηση κοινού ελέγχου επί της εταιρίας ACS S.A. µαζί µε τους µέχρι τώρα µετόχους της τελευταίας. Σχετικά µε την ως άνω πράξη συγκέντρωσης έχει εκδοθεί η από απόφαση της ΕΑ υπαριθ. 69/ΙΙ/1999, µε την οποία χορηγήθηκε, βάσει του άρθρου 4 ε παρ. 3 του Ν. 703/77, όπως ισχύει, άδεια παρέκκλισης από την απαγόρευση πραγµατοποίησης της συγκέντρωσης υπό όρους, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην ως άνω απόφαση. Επιπλέον η εταιρία INFO QUEST A.E.B.E. και ο κυριότερος µέτοχός της συµµετέχουν, µε ποσοστά 11,25% και 10,5% αντίστοιχα, στην εταιρία UNIFON A.E., η οποία είναι εξουσιοδοτηµένος µεταπωλητής της εταιρίας κινητής τηλεφωνίας PANAFON. Η εταιρία INFO QUEST A.E.B.E. διαθέτει τα προϊόντα της στην εθνική αγορά µέσω ενός οργανωµένου δικτύου πωλήσεων και διανοµής που αποτελείται: από καταστήµατα dealers και µεταπωλητών που είναι εξουσιοδοτηµένοι να πωλούν τα προϊόντα της, από επιχειρήσεις (integrators) που συµµετέχουν σε διαγωνισµούς µεγάλων οργανισµών και παρουσιάζουν ολοκληρωµένες λύσεις σε προϊόντα της εταιρίας, από εταιρίες system houses που αγοράζουν τα προϊόντα και τα προσαρµόζουν ανάλογα ώστε να απευθύνονται σε συγκεκριµένες αγορές π.χ. ιατρών και τέλος από σηµεία πώλησης που ανήκουν σε µεγάλες αλυσίδες υπερκαταστηµάτων και καταστηµάτων πώλησης ειδών πληροφορικής (computer shops). Ο κύκλος εργασιών του οµίλου INFO QUEST Α.Ε.Β.Ε. σε παγκόσµιο επίπεδο για το έτος 1998 ανήλθε σε δραχµές ή ECU [η µετατροπή σε ECU έγινε µε βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος αναφορικά µε τη µέση τιµή fixing του ECU για το έτος 1998 (1 ECU=331,5 δρχ.)]. Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας INTELLTECH SA, της οποίας τον έλεγχο απέκτησε η INFO QUEST κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους (βλ. παραπάνω, υπό 7) ανήλθε για το ίδιο έτος σε ECU περίπου. Ο κύκλος εργασιών της κοινής επιχείρησης AMERICAN COMPUTERS & ENGINEERS HELLAS (βλ. παραπάνω, υπό 8) ανήλθε, κατά το έτος 1998, σε ECU. Για τον τρόπο λήψης υπόψη του κύκλου εργασιών της κοινής αυτής επιχείρησης αυτής στα πλαίσια της υπό κρίση πράξης βλ. παρακάτω, υπό VIII.2. ΙΙ.2. Η εταιρία ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε. έχει ως αντικείµενο την εµπορία, εισαγωγή και αντιπροσώπευση ειδών µηχανογράφησης και γενικά αναλωσίµων ειδών (προϊόντα εκτυπώσεων Laser, προϊόντα εκτυπώσεων Inkjet, προϊόντα εκτυπώσεων ακίδων, µαγνητικά µέσα αποθήκευσης, αξεσουάρ Η/Υ & εκτυπωτών, ειδικά χαρτιά εκτυπώσεων). Πιο συγκεκριµένα αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα προϊόντα των εταιριών ISA - Germany, ISA France και ARMOR και διανέµει προϊόντα των εταιριών VERBATIM, ALTEC, INFOLEX, INFO QUEST και INTERSET.

6 6 Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας για το έτος 1998 ανήλθε σε δραχµές (= ECU µε βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος αναφορικά µε τη µέση τιµή fixing του ECU για το έτος 1998)). ΙΙ.3. Όπως προαναφέρθηκε (βλ. παραπάνω, υπό Ι.1.), µέχρι τώρα η εταιρία ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε. ανήκε σε δύο φυσικά πρόσωπα, τον Ν. Παπαδόπουλο και τον Ν. Σερεµέτη. Από τα πρόσωπα αυτά κανένα δεν ασκεί άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα ούτε συµµετέχει σε άλλες επιχειρήσεις του αυτού ή άλλου κλάδου. Εποµένως, τα πρόσωπα αυτά (και ιδίως ο Ν. Παπαδόπουλος που θα κατέχει, µετά την υλοποίηση του από προσυµφώνου, το 51,5% του µετοχικού κεφαλαίου και θα µπορεί να εκλέγει τα υπόλοιπα µέλη του Σ πλην αυτού που θα δικαιούται να ορίζει η εταιρία INFO QUEST) δεν θα µπορούσαν καταρχήν να θεωρηθούν ως συµµετέχουσες «επιχειρήσεις» στη γνωστοποιηθείσα πράξη (πρβλ. και την υπό στοιχεία 98/C66/03 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την έννοια των συµµετεχουσών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 4064/1989 του Συµβουλίου της 21 ης εκεµβρίου 1989 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ αριθ. C 66 της , σελ. 14, σηµ ). Ωστόσο, το γεγονός της περίληψης, στο γνωστοποιηθέν προσύµφωνο, ρήτρας που αφορά περιορισµούς στην άσκηση ανταγωνιστικής δραστηριότητας εκ µέρους των µέχρι τούδε µετόχων της εταιρίας ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε. έναντι τόσο της τελευταίας όσο και της εταιρίας INFO QUEST A.E.B.E. (βλ. παραπάνω, υπό Ι.4. και παρακάτω, υπό VI.8., VII.4., και X.), σηµαίνει ότι τα πρόσωπα αυτά θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν, τουλάχιστον δυνητικά, ως «επιχειρήσεις». ΙΙΙ. Η υπό κρίση υπόθεση αφορά στις ακόλουθες σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών: 1) Την ευρύτερη αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής, η οποία διακρίνεται στις κάτωθι επιµέρους αγορές: α) υλικού εξοπλισµού πληροφορικής (hardware) στην οποία ενδεικτικά περιλαµβάνονται: servers, προσωπικοί υπολογιστές, σταθµοί εργασίας και τα περιφερειακά τους, υλικός εξοπλισµός επικοινωνίας δεδοµένων κ.λ.π. Στην εν λόγω επιµέρους αγορά περιλαµβάνεται και ο υλικός εξοπλισµός LAN καθώς και ο λοιπός υλικός εξοπλισµός επικοινωνίας δεδοµένων. β) λογισµικού (software) που περιλαµβάνει τα λειτουργικά προγράµµατα & εργαλεία εφαρµογών και το λογισµικό εφαρµογών. γ) ειδών µηχανογράφησης και γενικά αναλωσίµων ειδών δ) παροχής υπηρεσιών πληροφορικής που περιλαµβάνει διαφόρων ειδών υπηρεσίες όπως επίλυση τεχνικών προβληµάτων, συντήρηση, παροχή συµβουλών, εγκατάσταση προγραµµάτων, εκπαίδευση και κατάρτιση των ενδιαφερόµενων προσώπων κ.λ.π. Παρόλο που ο υλικός εξοπλισµός πληροφορικής (hardware) και το λογισµικό (software) αποτελούν ξεχωριστές αγορές, εν τούτοις είναι προϊόντα συµπληρωµατικά στην κατανάλωση και απευθύνονται βασικά στο ίδιο αγοραστικό κοινό (Ε.Α. 16/1995). Το ίδιο ισχύει και για τα σχετικά αναλώσιµα των ανωτέρω προϊόντων. Η παροχή υπηρεσιών, που σχετίζεται µε όλα τα παραπάνω, σαφώς διακρίνεται από την πώληση αυτών και αποτελεί ξεχωριστή αγορά. 2) Την αγορά φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού γραφείου.

7 7 IV. Ως σχετική γεωγραφική αγορά στην υπό κρίση περίπτωση θεωρείται το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. V. Με βάση τα στοιχεία του ΕΙΤΟ (European Information Technology Observatory), στις επιµέρους αγορές, που ενδιαφέρουν στην υπό κρίση περίπτωση, οι αντίστοιχοι συνολικοί κύκλοι εργασιών για το έτος 1998 είναι οι εξής [η µετατροπή από ECU σε δραχµές έγινε µε βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος αναφορικά µε τη µέση τιµή fixing του ECU για το έτος 1998 (1 ECU=331,5 δρχ.)]: α) υλικού εξοπλισµού πληροφορικής (hardware): 146,2 δις δραχµές. β) λογισµικού (software): 43,75 δις δραχµές. γ) παροχής υπηρεσιών πληροφορικής: 101,1 δις δραχµές. δ) Στην αγορά των ειδών µηχανογράφησης και γενικά αναλωσίµων ειδών (για την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία του ΕΙΤΟ), ο συνολικός κύκλος εργασιών για το έτος 1998 εκτιµάται σε 21,6 δις δραχµές. ε) Τέλος, στην ιδιαίτερη σχετική αγορά των φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού γραφείου, ο συνολικός κύκλος εργασιών για το έτος 1998 εκτιµάται σε 37,4 δις δραχµές. Τα αντίστοιχα µερίδια αγοράς των συµµετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων για το έτος 1998 στις σχετικές αγορές έχουν ως εξής: α) υλικού εξοπλισµού πληροφορικής (hardware): INFO QUEST 19,5%, ΙΑΣΩΝ 0%. β) λογισµικού (software): INFO QUEST 7,1%, ΙΑΣΩΝ 0%. γ) παροχής υπηρεσιών πληροφορικής: INFO QUEST 3,2%, ΙΑΣΩΝ 0%. δ) ειδών µηχανογράφησης και γενικά αναλωσίµων ειδών: ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε. 14,81%. ε) φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού γραφείου: INFO QUEST 2%. Στα ως άνω µερίδια αγοράς της INFO QUEST στις υπό α), β) και γ) αγορές έχουν συνυπολογισθεί και τα µερίδια αγοράς της INTELLTECH (βλ. παραπάνω, υπό ΙΙ.1.), που ανέρχονται σε 0,02%, 0,1% και 0,1% αντίστοιχα. VI. Όσον αφορά το ζήτηµα αν στην υπό κρίση περίπτωση υπάρχει απόκτηση ελέγχου κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφοι 2 και 3 του ν. 703/77, όπως ισχύει, παρατηρούνται τα εξής: VI.1. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση πραγµατοποιείται µεταξύ άλλων, όταν "...β) ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον µία επιχείρηση ή όταν µία ή περισσότερες ανεξάρτητες επιχειρήσεις αποκτούν άµεσα ή έµµεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τµηµάτων µιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων". Σύµφωνα δε µε το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 703/77, όπως ισχύει, "ο έλεγχος απορρέει από δικαιώµατα, συµβάσεις ή άλλα µέσα, τα οποία είτε µεµονωµένα είτε από κοινού µε άλλα και λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών πραγµατικών ή νοµικών συνθηκών παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης, στη δραστηριότητα µιας επιχείρησης, και ιδίως από: α) δικαιώµατα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή µέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, β) δικαιώµατα ή συµβάσεις που παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή τις αποφάσεις των οργάνων µιας επιχείρησης". VI.2. Ο έλεγχος που αποκτάται µπορεί να είναι αποκλειστικός ή κοινός. Και στις δύο περιπτώσεις ο έλεγχος ορίζεται ως η δυνατότητα καθοριστικού επηρεασµού της δραστηριότητας µιας επιχείρησης µε βάση δικαιώµατα, συµβάσεις ή οποιαδήποτε άλλα µέσα. Η απόκτηση κοινού ελέγχου περιλαµβάνει και τη µετατροπή αποκλειστικού ελέγχου σε κοινό.

8 8 VI.3. Κοινός έλεγχος υφίσταται όταν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις ή πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν αποφασιστική επιρροή σε µια άλλη επιχείρηση. Ως αποφασιστική επιρροή µε την έννοια αυτή νοείται, κατά κανόνα, η δυνατότητα µαταίωσης της λήψης αποφάσεων που αφορούν στην εµπορική στρατηγική συµπεριφορά µιας επιχείρησης. Σε αντίθεση µε τον αποκλειστικό έλεγχο, ο οποίος παρέχει την εξουσία καθορισµού των στρατηγικών αποφάσεων σε µια επιχείρηση από συγκεκριµένο µέτοχο ή εταίρο, ο κοινός έλεγχος χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα δηµιουργίας αδιεξόδου λόγω της εξουσίας ενός ή περισσοτέρων µετόχων ή εταίρων να απορρίπτουν τις προτεινόµενες στρατηγικές αποφάσεις. Ως εκ τούτου οι εν λόγω µέτοχοι ή εταίροι πρέπει να καταλήξουν σε κοινή συναίνεση για των καθορισµό της εµπορικής επιχειρηµατικής πολιτικής της από κοινού ελεγχόµενης επιχείρησης. VI.4. Ο κοινός έλεγχος µπορεί να έχει τη µορφή: α) είτε της ύπαρξης ίσων δικαιωµάτων ψήφου ή εκπροσώπησης στα όργανα λήψης αποφάσεων, β) είτε της ύπαρξης δικαιωµάτων αρνησικυρίας, µε την έννοια ότι απαιτείται η σύµφωνη γνώµη συγκεκριµένου µετόχου ή εταίρου ή, κατά περίπτωση, του (των) εκπροσώπου(ων) του στα όργανα διοίκησης για τη λήψη αποφάσεων σε σηµαντικά θέµατα, όπως ο διορισµός της διοίκησης, η έγκριση του προϋπολογισµού, το επιχειρηµατικό πρόγραµµα ή οι επενδύσεις ή άλλα θέµατα που είναι σηµαντικά στα πλαίσια της συγκεκριµένης αγοράς της κοινής επιχείρησης (χρησιµοποιούµενη τεχνολογία, νέες σειρές προϊόντων κλπ.), γ) είτε της κοινής άσκησης δικαιωµάτων ψήφου από δύο ή περισσότερους µετόχους ή εταίρους, ο καθένας από τους οποίους έχει µειοψηφική συµµετοχή, εφόσον οι µειοψηφικές αυτές συµµετοχές, υπολογιζόµενες όλες µαζί, σχηµατίζουν πλειοψηφία δικαιωµάτων ψήφου, οι δε κάτοχοί τους θα ενεργούν πάντοτε από κοινού κατά την άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου τους, πράγµα που µπορεί να προκύπτει είτε από σχετική δεσµευτική (εξωεταιρική) συµφωνία, είτε από τα πράγµατα, όπως π.χ. όταν υπάρχουν ισχυρά κοινά συµφέροντα µεταξύ των µειοψηφούντων µετόχων ή εταίρων (προηγούµενη ύπαρξη δεσµών µεταξύ τους, απόκτηση συµµετοχών µέσω συντονισµένων ενεργειών κλπ.), µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να ενεργήσουν ο ένας εναντίον του άλλου κατά την άσκηση των δικαιωµάτων τους όσον αφορά την κοινή επιχείρηση. VI.5. Μορφή απόκτησης (µη αποκλειστικού) ελέγχου αποτελεί επίσης και η περίπτωση κατά την οποία η δυνατότητα άσκησης αποφασιστικής επιρροής σε µια άλλη επιχείρηση µε την έννοια της δυνατότητας µαταίωσης της λήψης αποφάσεων που αφορούν στην εµπορική στρατηγική συµπεριφορά της τελευταίας (κατά τα ισχύοντα στην περίπτωση του κοινού ελέγχου) υπάρχει ως προς ένα µόνο µέτοχο ή εταίρο και όχι ως προς τους (περισσότερους) λοιπούς. VI.6. Τέλος, στην έννοια της απόκτησης ελέγχου εµπίπτουν και οι περιπτώσεις στις οποίες επέρχεται µεταβολή της διάρθρωσης του έλέγχου. Στις περιπτώσεις αυτές περιλαµβάνεται η µεταβολή του κοινού ελέγχου σε αποκλειστικό καθώς και η αύξηση του αριθµού των µετόχων που ασκούν κοινό έλεγχο (βλ. για όλα τα παραπάνω και Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό στοιχεία 98/C66/02 σχετικά µε την έννοια της συγκέντρωσης βάσει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/1989 του Συµβουλίου της 21 ης εκεµβρίου 1989 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ αριθ. C 66 της , σελ. 5, σηµ. 5 επ., 18 επ., 39, 40, καθώς και την ταυτόσηµου σχεδόν περιεχοµένου προηγούµενη σχετική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό στοιχεία 94/C385/02, ΕΕ αριθ. C 385 της , σελ. 5 επ.).

9 9 VI.7. H συµµετοχή κατά 33,5% της εταιρίας INFO QUEST στο µετοχικό κεφάλαιο της ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε. σε συνδυασµό µε τα δικαιώµατα διορισµού ενός µέλους στο.σ. της τελευταίας και αρνησικυρίας που θα προβλέπει το τροποποιηθησόµενο καταστατικό της τελευταίας (βλ. παραπάνω υπό I.2. και Ι.3.), θα οδηγήσει σε κοινό έλεγχο της εταιρίας ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε. εκ µέρους αφενός της INFO QUEST Α.Ε.Β.Ε. και αφετέρου του µετόχου Νικολάου Παπαδόπουλου, ο οποίος, σύµφωνα µε τα όσα προαναφέρθηκαν (βλ. παραπάνω υπό Ι.2.), θα κατέχει το 51,5% του µετοχικού κεφαλαίου. Και τούτο διότι η INFO QUEST A.E.B.E., αν και θα έχει µειοψηφική συµµετοχή στην εταιρία ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε. θα µπορεί να ασκεί δικαίωµα αρνησικυρίας (veto) σε αποφάσεις που έχουν ουσιώδη σηµασία για την εµπορική στρατηγική συµπεριφορά της εταιρίας ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε., και ιδίως όσον αφορά το επιχειρηµατικό πρόγραµµα και τις επενδύσεις, για τις οποίες θα απαιτείται παµψηφία των µελών του.σ. της τελευταίας. VI.8. Με βάση την παραδοχή ότι οι µέχρι τούδε µέτοχοι της εταιρίας ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε. θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν, τουλάχιστον δυνητικά, ως «επιχειρήσεις», ενόψει των περιοριστικών του ανταγωνισµού ρητρών ως προς αυτούς που περιλαµβάνονται στο γνωστοποιηθέν προσύµφωνο (βλ. παραπάνω, υπό Ι.4. και ΙΙ.3. και παρακάτω, υπό VII.4. και X.) και για τους σκοπούς της εξέτασης της ύπαρξης συντονισµού της συµπεριφοράς µεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων (εν προκειµένω δυνητικών ανταγωνιστών) ως αποτέλεσµα της δηµιουργίας της κοινής επιχείρησης κατά τα ειδικότερα εκτιθέµενα παρακάτω (υπό VII.4. και Χ.), η εταιρία ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε., µε δεδοµένη την ύπαρξη κοινού ελέγχου επ αυτής εκ µέρους δύο εκ των µετόχων της, θα µπορούσε να χαρακτηριστεί, ως κοινή θυγατρική επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 5 του ν. 703/77, όπως ισχύει. VII. Όσον αφορά τον χαρακτήρα της ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε ως κοινής επιχείρησης (ΚΕ) συγκεντρωτικού ή συµπραξιακού χαρακτήρα, παρατηρούνται τα εξής: VII.1. Σύµφωνα µε την παρ. 5 εδ. α του άρθρου 4 του ν. 703/77, όπως ισχύει, «οι πράξεις, συµπεριλαµβανοµένης της σύστασης κοινής επιχείρησης, που έχουν ως αποτέλεσµα το συντονισµό της συµπεριφοράς σε θέµατα ανταγωνισµού επιχειρήσεων που παραµένουν ανεξάρτητες δεν αποτελούν συγκέντρωση κατά την παράγραφο 2 στοιχ. β». Πρόκειται για την περίπτωση της κοινής επιχείρησης µε χαρακτήρα σύµπραξης. Σύµφωνα δε µε την παρ. 5 εδ. β του ίδιου άρθρου «η δηµιουργία κοινής επιχείρησης, η οποία εκπληρώνει µόνιµα όλες τις λειτουργίες µιας αυτόνοµης οικονοµικής ενότητας και δεν συνεπάγεται το συντονισµό της ανταγωνιστικής συµπεριφοράς είτε µεταξύ των ιδρυτικών επιχειρήσεων είτε µεταξύ των επιχειρήσεων αυτών και της κοινής επιχείρησης αποτελεί πράξη συγκέντρωσης κατά την έννοια της παραγράφου 2 στοιχ. β». Πρόκειται για την περίπτωση της κοινής επιχείρησης µε χαρακτήρα συγκέντρωσης. VII.2. Η τελευταία ως άνω διάταξη πρέπει να ερµηνευτεί υπό το φως της διάταξης του εδαφίου α της ίδιας ως άνω παραγράφου 5, η οποία διάταξη αναφέρεται σε "συντονισµό της συµπεριφοράς µεταξύ επιχειρήσεων που παραµένουν ανεξάρτητες". Συνεπώς στη διάταξη του εδαφίου β της παραγράφου 5 του άρθρου 4 πρέπει να αποδοθεί η έννοια ότι ο συντονισµός µεταξύ των ιδρυτικών επιχειρήσεων και της κοινής επιχείρησης είναι κρίσιµος µόνο καθόσον αποτελεί µέσο για τη δηµιουργία ή την ενίσχυση του συντονισµού µεταξύ των ιδρυτικών επιχειρήσεων. Κατά την εκτίµηση ως προς την ύπαρξη ενός τέτοιου συντονισµού θα πρέπει να λαµβάνεται ιδίως υπόψη εάν δύο ή περισσότερες µητρικές επιχειρήσεις ασκούν συγχρόνως σε σηµαντική έκταση

10 10 δραστηριότητες στην αυτή αγορά µε την αγορά της κοινής επιχείρησης ή σε αγορά προηγούµενης ή επόµενης οικονοµικής βαθµίδας, ή σε παραπλήσια αγορά στενά συνδεόµενη µε την αγορά αυτή, καθώς και εάν οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνται στην ίδια ή σε διαφορετικές σχετικές γεωγραφικές αγορές, οπότε, στην τελευταία αυτή περίπτωση, λαµβάνεται υπόψη η αλληλεπίδραση των αγορών αυτών. Αντίστοιχη προσέγγιση είχε υιοθετηθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό το κράτος του κανονισµού 4064/89, στα πλαίσια της ερµηνείας της αντίστοιχης διάταξης του άρθρου 3 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του ως άνω κανονισµού, ήδη πριν από την τροποποίησή του µε τον κανονισµό 1310/97 (βλ. ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό στοιχεία 94/C385/01 σχετικά µε τη διάκριση µεταξύ κοινών επιχειρήσεων µε χαρακτήρα συγκέντρωσης και κοινών επιχειρήσεων µε χαρακτήρα συνεργασίας βάσει του κανονισµού 4064/89 του Συµβουλίου της 21 ης εκεµβρίου 1989 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ αριθ. C 385 της , σελ. 1, σηµεία 8 και 17-20). VII.3. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι προκειµένου να συντρέχει περίπτωση κοινής επιχείρησης µε χαρακτήρα συγκέντρωσης πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις, µία θετική και µία αρνητική: Η θετική προϋπόθεση συνίσταται στην επιτέλεση από την ΚΕ σε µόνιµη (διαρκή) βάση, όλων των λειτουργιών µιας αυτόνοµης οικονοµικής οντότητας. Η αρνητική προϋπόθεση συνίσταται στην απουσία συντονισµού της ανταγωνιστικής συµπεριφοράς µεταξύ των µητρικών επιχειρήσεων. VII.4. ιαπιστώνεται ότι στην υπό κρίση περίπτωση πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις προκειµένου η υπό κρίση ΚΕ (ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε.) να χαρακτηριστεί ως ΚΕ συγκεντρωτικού χαρακτήρα. Ειδικότερα: α)όσον αφορά την θετική προϋπόθεση της επιτέλεσης όλων των λειτουργιών µιας ανεξάρτητης επιχείρησης επισηµαίνονται τα εξής: Η εταιρία ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε. θα εξακολουθεί να επιτελεί όλες τις λειτουργίες µιας ανεξάρτητης επιχείρησης, έχοντας απευθείας πρόσβαση στην αγορά, και µετά την απόκτηση της συµµετοχής της INFO QUEST. Υπέρ αυτού συνηγορεί και το γεγονός της εισφοράς πρόσθετων σηµαντικών κεφαλαίων συνολικού ύψους δραχµών στα πλαίσια της αύξησης κεφαλαίου, η οποία θα οδηγήσει στην συµµετοχή της INFO QUEST κατά ποσοστό 33,5%. Εποµένως η κοινή επιχείρηση θα διαθέτει επαρκείς χρηµατοοικονοµικούς πόρους, προσωπικό και άλλα στοιχεία ενεργητικού που θα της επιτρέψουν να εκπληρώνει µόνιµα όλες τις λειτουργίες µιας αυτόνοµης οικονοµικής ενότητας κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 5 εδ. β του ν. 703/77 (βλ. και την προαναφερόµενη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σηµ. 13 επ.). Επισηµαίνεται επιπλέον ότι η έκταση των συναλλαγών µεταξύ της ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε. και της INFO QUEST είναι περιορισµένη και αντιπροσωπεύει, όσον αφορά τις πωλήσεις της εταιρίας ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε. προς την INFO QUEST µόνο το 8,11 % των πωλήσεών της, όσον δε αφορά τις αγορές της από την ίδια εταιρία µόνο το 1,2% του συνόλου των αγορών της. Η κατάσταση αυτή δεν αναµένεται να µεταβληθεί σηµαντικά µετά την συµµετοχή της INFO QUEST στην ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε. β)όσον αφορά την αρνητική προϋπόθεση της έλλειψης συντονισµού της ανταγωνιστικής συµπεριφοράς επισηµαίνονται τα εξής:

11 11 Στην προκειµένη περίπτωση µόνο ένας από τους µετόχους της ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε., δηλαδή η INFO QUEST, δραστηριοποιείται σε αγορές παραπλήσιες προς αυτή της κοινής επιχείρησης. Κανένας από τους υπόλοιπους δύο µετόχους - φυσικά πρόσωπα (ακόµα και αν τα πρόσωπα αυτά ήθελαν χαρακτηριστεί, τουλάχιστον δυνητικά, ως «επιχειρήσεις», βλ. παραπάνω υπό ΙΙ.3. και υπό VI.8.) δεν ασκεί προσωπική ή άλλου είδους (π.χ. µέσω συµµετοχής σε άλλη επιχείρηση) επιχειρηµατική δραστηριότητα στην ίδια ή σε άλλη παραπλήσια σχετική αγορά. Ο µόνος άξιος λόγου συντονισµός που αναµένεται να προκύψει ως αποτέλεσµα της δηµιουργίας της κοινής επιχείρησης θα είναι µεταξύ INFO QUEST και της κοινής επιχείρησης, ήτοι της ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε. Ο συντονισµός αυτός όµως, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω (υπό VII.2.), δεν αρκεί από µόνος του για να προσδώσει συµπραξιακό χαρακτήρα στη δηµιουργηθησόµενη κοινή επιχείρηση (για τους συµβατικούς περιορισµούς βλ. παρακάτω, υπό Χ.). VII.5. Με βάση τα παραπάνω, η δηµιουργηθησοµένη κοινή επιχείρηση ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε. θα έχει χαρακτήρα συγκέντρωσης και δεν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει. VIII. Ως προς τη συνδροµή των προϋποθέσεων προληπτικού ελέγχου παρατηρούνται τα εξής: VIII.1. Σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη σύναψη της συµφωνίας ή τη δηµοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση συµµετοχής που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης, όταν: α) το µερίδιο αγοράς των προϊόντων ή υπηρεσιών που αφορά η συγκέντρωση όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4στ, αντιπροσωπεύει στην εθνική αγορά ή σε ένα σηµαντικό σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών τµήµα της, τουλάχιστον 25% του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγµατοποιούνται µε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θεωρούνται οµοειδή από τον καταναλωτή λόγω των ιδιοτήτων, της τιµής τους και της χρήσης για την οποία προορίζονται ή β) ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στη συγκέντρωση, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4στ, ανέρχεται τουλάχιστον στο σε δραχµές ισόποσο των Ευρωπαϊκών Λογιστικών Μονάδων (ECU) και δύο τουλάχιστον από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις πραγµατοποιούν, κάθε µία χωριστά, στην εθνική αγορά συνολικό κύκλο εργασιών άνω του σε δραχµές ισόποσου των Ευρωπαϊκών Λογιστικών Μονάδων (ECU). ιευκρινίζεται ότι η παρ. 5 του άρθρου 4στ, η οποία εξειδικεύει τον υπολογισµό του κύκλου εργασιών και του µεριδίου αγοράς των οµίλων επιχειρήσεων, αναφέρεται µόνο σε οµίλους που ήδη υπάρχουν τη στιγµή της συναλλαγής, δηλ. στον όµιλο κάθε επιχείρησης, η οποία ενέχεται σε πράξη συγκέντρωσης και όχι στις νέες δοµές, οι οποίες δηµιουργούνται ως αποτέλεσµα της συγκέντρωσης (βλ. και σηµείο 41 της υπό στοιχεία 98/C66/04 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την έννοια του κύκλου εργασιών σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 4064/1989 του Συµβουλίου της 21 ης εκεµβρίου 1989 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ αριθ. C 66 της , σελ. 25 επ.). VIII.2. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, τα µερίδια αγοράς και οι κύκλοι εργασιών των συµµετεχουσών στην υπό εξέταση συγκέντρωση επιχειρήσεων διαµορφώνονται ως εξής: Α. Μερίδια αγοράς:

12 12 Όσον αφορά το κριτήριο του µεριδίου αγοράς, η πλειοψηφία των µελών της Επιτροπής θεωρεί ότι, µε βάση τα πλέον πρόσφατα υπάρχοντα στοιχεία (βλ. παραπάνω, υπό V), το µερίδιο αγοράς των προϊόντων και υπηρεσιών που αφορά η υπό κρίση συγκέντρωση υπολείπεται σηµαντικά του 25% που απαιτεί η διάταξη του άρθρου 4β παρ. 1, προκειµένου να υπαχθεί µία συγκέντρωση στον προληπτικό έλεγχο. Συγκεκριµένα ακόµα και στην κρίσιµη επιµέρους αγορά του υλικού εξοπλισµού (hardware), όπου το µερίδιο αγοράς της INFO QUEST είναι σηµαντικό (19,5%), το µερίδιο αγοράς της ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε. είναι µηδενικό, δεδοµένου ότι αυτή δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην σχετική αγορά ειδών µηχανογράφησης και αναλωσίµων. Το µερίδιο αυτό δεν µεταβάλλεται καθοριστικά, ακόµα και αν ήθελε προστεθεί σε αυτό το ήµισυ του µεριδίου αγοράς της κοινής επιχείρησης AMERICAN COMPUTERS & ENGINEERS HELLAS στην εν λόγω υποαγορά (περίπου 0,9%) κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα παρακάτω (υπό Β, 1, στοιχ. γ). Συνεπώς δεν πληρούται το κριτήριο του µεριδίου αγοράς. Κατά τη γνώµη, όµως, ενός µέλους, από τα στοιχεία του φακέλου, όπως αυτά αναλυτικώς παρατίθενται στην εισήγηση της Γραµµατείας, προκύπτει ότι το µερίδιο αγοράς του οµίλου INFO QUEST στην υποαγορά του υλικού εξοπλισµού πληροφορικής υπερκαλύπτει το κατά νόµο οριζόµενο όριο για την υπαγωγή της υπό κρίση συγκέντρωσης σε προληπτικό έλεγχο. Τα στοιχεία αυτά της εισήγησης της Γραµµατείας δεν µπορούν βάσιµα να αναιρεθούν από τα προσκοµισθέντα από την ενδιαφερόµενη επιχείρηση στοιχεία, καθόσον αυτά αφορούν σε έρευνες που πραγµατοποιούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη γενικότερα, ενώ τα στοιχεία του φακέλου, τα συγκεντρωθέντα από τη Γραµµατεία, αναφέρονται σε έρευνες που γίνονται ειδικά για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εθνική αγορά και εποµένως είναι φυσικό οι τελευταίες να βρίσκονται πιο κοντά στην ελληνική πραγµατικότητα. Συνεπώς, κατά την άποψη του ως άνω µέλους, πληρούται το κριτήριο του µεριδίου αγοράς. Β. Κύκλοι εργασιών: 1. Όµιλος INFO QUEST: α. Ο κύκλος εργασιών του οµίλου INFO QUEST Α.Ε.Β.Ε. σε παγκόσµιο επίπεδο για το έτος 1998 ανήλθε σε δραχµές ή ECU [η µετατροπή σε ECU έγινε µε βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος αναφορικά µε τη µέση τιµή fixing του ECU για το έτος 1998 (1 ECU = 331,5 δρχ.)]. β. Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας INTELLTECH SA, της οποίας τον έλεγχο απέκτησε η INFO QUEST κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους (βλ. παραπάνω, υπό ΙΙ.1., αριθ. 7), και ο οποίος θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη (βλ. και σηµείο 27 της υπό στοιχεία 98/C66/04 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την έννοια του κύκλου εργασιών σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 4064/1989 του Συµβουλίου της 21 ης εκεµβρίου 1989 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ αριθ. C 66 της , σελ. 25 επ.), ανήλθε για το ίδιο έτος σε ECU περίπου (βλ. απόφαση της ΕΑ υπαριθ. 64/ΙΙ/1999). γ. Σχετικά µε τον κύκλο εργασιών της κοινής επιχείρησης AMERICAN COMPUTERS & ENGINEERS HELLAS (βλ. παραπάνω, υπό ΙΙ.1., αριθ. 8) διευκρινίζονται τα εξής: Πρόκειται για κοινή επιχείρηση µεταξύ µιας των συµµετεχουσών στην υπό εξέταση πράξη επιχειρήσεων (της εταιρίας INFO QUEST) και τρίτων προσώπων που δεν έχουν σχέση µε τις συµµετέχουσες στην παρούσα υπό εξέταση πράξη επιχειρήσεις. Η περίπτωση αυτή δεν καταλαµβάνεται από το άρθρο 4στ παράγραφοι 6 και 7 του ν. 703/77, όπως ισχύει. Σε κοινοτικό επίπεδο, και ειδικότερα

13 13 στα πλαίσια του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/1989 του Συµβουλίου της 21 ης εκεµβρίου 1989 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, η πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά την εφαρµογή των αντίστοιχων διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφοι 4 και 5 του ως άνω κανονισµού συνίσταται στον καταλογισµό του κύκλου εργασιών παρόµοιων κοινών επιχειρήσεων εξίσου σε όλες τις από κοινού ελέγχουσες αυτές µητρικές επιχειρήσεις κατ αναλογία προς την αρχή που καθιερώνει η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 5 στοιχ. β του ως άνω κανονισµού (αντίστοιχη προς τη διάταξη του άρθρου 4στ παρ. 6 στοιχ. β του ν. 703/77), έτσι ώστε να αντικατοπτρίζεται, όσο το δυνατόν πιο πιστά, η πραγµατική οικονοµική ισχύς των εµπλεκοµένων στην υπό εξέταση πράξη επιχειρήσεων (βλ. και σηµ. 40 της προαναφερόµενης Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την έννοια του κύκλου εργασιών). Η εφαρµογή της ίδιας ως άνω αρχής στην υπό κρίση συγκέντρωση (και πάντως µε τη διευκρίνιση ότι η εν λόγω ΚΕ δεν έχει περιέλθει, µέχρι την έκδοση της παρούσας απόφασης υπό τον κοινό έλεγχο αφενός των µέχρι τώρα µετόχων της τελευταίας και αφετέρου της εταιρίας INFO QUEST, αλλά περιέρχεται το πρώτο µε την υπό σηµερινή ηµεροµηνία απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού υπαριθ. 79/ΙΙ/1999) θα είχε ως συνέπεια, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας AMERICAN COMPUTERS & ENGINEERS HELLAS (ο οποίος ανήλθε, κατά το έτος 1998, σε ECU), κατ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 4στ παρ. 6 στοιχ. β του ν. 703/77, όπως ισχύει, αφού αφαιρεθεί ο κύκλος εργασιών που προκύπτει από τις συναλλαγές µεταξύ της ως άνω κοινής επιχείρησης και των µητρικών της, να καταλογιστεί στον όµιλο INFO QUEST µόνο κατά το ήµισυ. Πάντως ο καταλογισµός αυτός δεν είναι, στην υπό κρίση περίπτωση, κρίσιµος για την εξέταση του αν πληρούνται τα κριτήρια υπαγωγής στον προληπτικό έλεγχο, δεδοµένου ότι, και χωρίς αυτόν, πληρούνται, ως προς τον όµιλο INFO QUEST, τόσο το κριτήριο του συνολικού κύκλου εργασιών ( ECU) όσο και το κριτήριο του κύκλου εργασιών στην εθνική αγορά ( ECU). 2. ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε. Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας αυτής ανήλθε κατά το έτος 1998 σε ECU. Ο εν λόγω κύκλος εργασιών πραγµατοποιήθηκε στην εθνική αγορά και υπερβαίνει το ελάχιστο όριο του εθνικού κύκλου εργασιών ( ECU). VIII.3. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία διαπιστώνεται ότι στην υπό κρίση συγκέντρωση πληρούται το κριτήριο του κύκλου εργασιών. Εποµένως η ως άνω συγκέντρωση έπρεπε να γνωστοποιηθεί πριν από την πραγµατοποίησή της και πράγµατι γνωστοποιήθηκε εµπρόθεσµα. ΙΧ. Ως προς τις επιπτώσεις της υπό κρίση συγκέντρωσης στον ανταγωνισµό παρατηρούνται τα εξής: IX.1. Σύµφωνα µε το άρθρο 4γ του ν. 703/77, όπως ισχύει, και ειδικότερα σύµφωνα µε την παρ. 1 αυτού, µε απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού απαγορεύεται κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων, που υπόκειται σε προηγούµενη γνωστοποίηση και η οποία µπορεί να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στην εθνική αγορά ή σε ένα σηµαντικό σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών τµήµα της και ιδίως µε την δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης. Σύµφωνα δε µε τη διάταξη του άρθρου 4γ παρ. 2, για την εκτίµηση της δυνατότητας µίας συγκέντρωσης να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό υπό την έννοια της παραγράφου 1 του αυτού άρθρου λαµβάνονται υπόψη ιδιαίτερα η διάρθρωση όλων των σχετικών αγορών, ο πραγµατικός ή δυνητικός ανταγωνισµός εκ µέρους επιχειρήσεων εντός ή εκτός Ελλάδος, η ύπαρξη νοµικών ή

14 14 πραγµατικών εµποδίων εισόδου στην αγορά, η θέση των ενδιαφεροµένων επιχειρήσεων στην αγορά και η χρηµατοδοτική και οικονοµική δύναµή τους, οι δυνατότητες επιλογής των προµηθευτών και των χρηστών από τις επιχειρήσεις και από άλλες ανταγωνιστικές ή δυνητικά ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, η πρόσβασή τους στις πηγές εφοδιασµού ή στις αγορές διάθεσης των προϊόντων, η εξέλιξη της προσφοράς και της ζητήσεως των οικείων αγαθών και υπηρεσιών, τα συµφέροντα των ενδιαµέσων και τελικών καταναλωτών και η συµβολή στην εξέλιξη της τεχνικής και οικονοµικής προόδου, υπό τον όρο ότι η εξέλιξη αυτή είναι προς το συµφέρον των καταναλωτών και δεν αποτελεί εµπόδιο για τον ανταγωνισµό. IX.2. Στις αναφερόµενες ανωτέρω (υπό III) σχετικές αγορές, που αφορά η εξεταζόµενη συγκέντρωση επικρατεί έντονος ανταγωνισµός και δραστηριοποιούνται πολλές µεγάλες και µικρές επιχειρήσεις (όπως οι ΠΟΥΛΙΑ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ALTEC ABEE, IBM ΕΛΛΑΣ, ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε., INTRASOFT A.E., BULL AEE, UNISYS ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε., ΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ κ.α.), χωρίς να υφίστανται νοµικά ή πραγµατικά εµπόδια που να περιορίζουν την είσοδο νέων επιχειρήσεων στις εν λόγω αγορές. Περαιτέρω, σηµειώνεται ότι, στον ευρύτερο τοµέα της πληροφορικής, ο οποίος τις τελευταίες δύο δεκαετίες γνώρισε ταχύτατη ανάπτυξη στη χώρα µας, η οποία και συνεχίζεται, δραστηριοποιούνται περί τις 2000 επιχειρήσεις. Εν όψει των ανωτέρω και δεδοµένου ότι οι εταιρίες INFO QUEST AEBE και ΙΑΣΩΝ ΑΕΒΕΕ δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές επιµέρους αγορές της ευρύτερης αγοράς πληροφορικής (βλ παραπάνω υπό ΙΙ. και V.), η υπό κρίση συγκέντρωση δεν αναµένεται να οδηγήσει σε αύξηση του µεριδίου αγοράς των συγκεντρούµενων επιχειρήσεων ούτε να ενισχύσει σηµαντικά τη θέση του οµίλου INFO QUEST στην ευρύτερη αγορά της πληροφορικής, ενόψει του µικρού µεριδίου της ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε. στην αγορά που κατεξοχήν δραστηριοποιείται η τελευταία. IX.3. Συνεπώς η υπό κρίση συγκέντρωση δεν θα περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στην εθνική αγορά ή σε σηµαντικό σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αφορά τµήµα της, ούτε πρόκειται να δηµιουργήσει ή ενισχύσει δεσπόζουσα θέση και εποµένως δεν συντρέχει νόµιµη περίπτωση να απαγορευτεί, σύµφωνα µε το άρθρο 4γ παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει. Χ. Στο από προσύµφωνο αγοράς µετοχών (παρ ) που υπεγράφη αφενός µεταξύ της εταιρίας INFO QUEST και αφετέρου µεταξύ της εταιρίας ΙΑΣΩΝ και των µετόχων της τελευταίας, αναφέρεται ότι: «Οι «µέτοχοι» (σ.σ.: δηλαδή οι µέχρι τούδε µόνοι µέτοχοι της ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε.) δεν θα διενεργούν πράξεις ανταγωνιστικές προς την «εταιρία» (σ.σ.: δηλ. την ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε.) και την «υποψήφια µέτοχο» (σ.σ.: δηλ. την INFO QUEST AEBE) και τους σκοπούς τους γενικά, είτε στο δικό τους όνοµα, είτε ως µέτοχοι ή εταίροι άλλων εταιριών, είτε ως µέλη του.σ. ή ως καθ οιονδήποτε τρόπο ασκούντες τη διοίκηση ή ως υπάλληλοι άλλων εταιριών, ούτε θα συµµετέχουν άµεσα ή έµµεσα σε άλλες στο µέλλον εταιρίες και επιχειρήσεις που ασκούν ανταγωνιστική δραστηριότητα προς την «εταιρία», την «υποψήφια µέτοχο» και τους σκοπούς τους, εφόσον έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου ή συµµετέχουν στη διοίκηση της «εταιρίας». εν θεωρείται ανταγωνιστική πράξη, κατά την έννοια της αµέσως προηγούµενης παραγράφου, η συµµετοχή των «µετόχων» ως µετόχων σε εταιρίες εισηγµένες σε ελληνικό ή αλλοδαπό Χρηµατιστήριο δια της κτήσεως των µετοχών µε χρηµατιστηριακή συναλλαγή».

15 15 Οι παραπάνω περιορισµοί, όσον αφορά την υποχρέωση µη ανταγωνισµού έναντι της κοινής επιχείρησης, απορρέουν ευθέως από το νόµο, δεδοµένου ότι επιβάλλονται υπό την προϋπόθεση ότι τα υποκείµενα στους ως άνω περιορισµούς πρόσωπα είναι υπάλληλοι της κοινής επιχείρησης ή συµµετέχουν στη διοίκησή της. Όσον αφορά την υποχρέωση µη ανταγωνισµού, την οποία υπέχουν τα ίδια ως άνω πρόσωπα έναντι της INFO QUEST A.E.B.E., µπορεί να θεωρηθεί ότι αυτή αποβλέπει να διασφαλίσει το συγκεντρωτικό χαρακτήρα της κοινής επιχείρησης, δεδοµένου ότι αποτρέπει το ενδεχόµενο δραστηριοποίησης των µετόχων, και ιδίως του µετόχου Ν. Παπαδόπουλου που θα ελέγχει από κοινού µε την INFO QUEST A.E.B.E. την κοινή επιχείρηση ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε., στις λοιπές επιµέρους αγορές, στις οποίες δραστηριοποιείται η INFO QUEST A.E.B.E. και οι οποίες είναι παραπλήσιες µε εκείνες στις οποίες δραστηριοποιείται η κοινή επιχείρηση και συνακόλουθα το ενδεχόµενο συντονισµού της συµπεριφοράς των από κοινού ελεγχόντων την ΚΕ στις εν λόγω αγορές. Επισηµαίνεται επιπλέον ότι και η παραπάνω υποχρέωση µη ανταγωνισµού έναντι της INFO QUEST A.E.B.E. συναρτάται άµεσα µε την ιδιότητα των «µετόχων» ως υπαλλήλων ή µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της κοινής επιχείρησης, συνεπεία της οποίας περιέρχονται σε θέση να αποκτήσουν γνώση επιχειρηµατικών µυστικών και γενικότερα της πολιτικής του οµίλου INFO QUEST, στον οποίο εντάσσεται µε την ευρύτερη έννοια και η κοινή επιχείρηση. Εποµένως ο ως άνω περιορισµός αποβλέπει και στην αποτροπή του κινδύνου αθέµιτης εκµετάλλευσης εκ µέρους των προσώπων αυτών των ως άνω πληροφοριών προς δικό τους όφελος. Εξάλλου παρά την έλλειψη ρητού καθορισµού διάρκειας των ως άνω περιορισµών, η διάρκειά τους προκύπτει έµµεσα από το προαναφερθέν προσύµφωνο: Οι περιορισµοί ισχύουν για όσο χρόνο τα πρόσωπα αυτά είναι υπάλληλοι της κοινής επιχείρησης ή συµµετέχουν στη διοίκησή της. Αυτό σηµαίνει ότι όταν παύσουν να έχουν τις ως άνω ιδιότητες δεν δεσµεύονται πλέον από τους εν λόγω περιορισµούς. Στα πλαίσια αυτά επισηµαίνεται ότι δεν πρόκειται εν προκειµένω για µεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης, οπότε ως εύλογη διάρκεια ανάλογων περιορισµών που µπορούν να επιβάλλονται στον µεταβιβάζοντα (ο οποίος αποξενώνεται πλήρως από τη µεταβιβαζόµενη επιχείρηση) θεωρείται καταρχήν η πενταετία (πρβλ. και Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τους δευτερεύοντες περιορισµούς των συγκεντρώσεων, ΕΕ C 203 της , σελ. 5 επ., υπό ΙΙΙ.Α.2.), αλλά για δηµιουργία κοινής επιχείρησης στην οποία οι µεταβιβάζοντες µέρος της µέχρι τώρα συµµετοχής τους εξακολουθούν να συµµετέχουν. Ενόψει όλων των παραπάνω µπορεί να θεωρηθεί ότι οι ως άνω περιορισµοί, ως απορρέοντες από το συµβατικό πλαίσιο που αφορά τη δηµιουργία και τον τρόπο λειτουργίας της κοινής επιχείρησης, συνδέονται άµεσα µε την πραγµατοποίηση της ως άνω συγκέντρωσης και είναι απαραίτητοι γι αυτήν κατά την έννοια του άρθρου 4δ παρ. 5 εδ. β του ν. 703/77 (πρβλ. και ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τους δευτερεύοντες περιορισµούς των συγκεντρώσεων, ΕΕ C 203 της , σελ.5 επ.). Σε κάθε περίπτωση, ακόµα και αν ήθελε θεωρηθεί ότι οι ως άνω περιορισµοί δεν αποτελούν παρεπόµενους περιορισµούς του ανταγωνισµού κατά την έννοια της ως άνω διάταξης, οι επιπτώσεις τους στον ανταγωνισµό θα ήταν δυνητικές, δεδοµένου ότι τα υποκείµενα σε αυτούς πρόσωπα δεν ασκούν οποιαδήποτε επιχειρηµατική δραστηριότητα, και οπωσδήποτε ασήµαντες, δεδοµένης της αντικειµενικής αδυναµίας τους να αναπτύξουν, είτε µεµονωµένα, είτε από κοινού, επιχειρηµατικές

16 16 δραστηριότητες αντίστοιχου εύρους προς αυτές του οµίλου INFO QUEST (πρβλ. και σηµείο 18, τέταρτη περίπτωση και σηµείο 20 της υπό στοιχεία 94/C385/01 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τη διάκριση µεταξύ κοινών επιχειρήσεων µε χαρακτήρα συγκέντρωσης και κοινών επιχειρήσεων µε χαρακτήρα συνεργασίας, ΕΕ αριθ. C 385 της σελ. 1, 4 και 5). ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ιαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα στις συγκέντρωση µεταξύ των εταιριών INFO QUEST A.E.B.E. και ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε. δεν αναµένεται να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό και ως εκ τούτου δεν συντρέχει λόγος απαγόρευσής της κατά το νόµο. Η παρούσα απόφαση εκδόθηκε την 9 η Σεπτεµβρίου Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Συντάξας την απόφαση Ηλίας Ευρ. Σουφλερός Ο Πρόεδρος α.α. Ο Αναπλ. Πρόεδρος Νικόλαος Τέλλης Η Γραµµατέας Αλεξάνδρα Μαρία Ταραµπίκου

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου ΑΠΟΦΑΣΗ 98/ΙΙ/1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 4η Νοεμβρίου 1999 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 21η Σεπτεμβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 69 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 15 η Ιουλίου 1999, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 25η Ιουνίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00 µ.µ., µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 22 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 23 η Νοεµβρίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιανουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 9 εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 22 Απριλίου 1996, με την εξής σύνθεση : Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Λασσαδός.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 20 η Ιανουαρίου 1999, ηµέρα Τετάρτη, στην αίθουσα 611 του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 16 η Απριλίου 1999, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.µ. µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 18 η Μαϊου 1998, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13.00 µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 23 η Φεβρουαρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.µ. µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 79 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 79 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 79 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 22 α Ιουλίου 1999, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 129 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 129 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 129 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 29 η Μαρτίου 2000,ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) τη 10 η Σεπτεµβρίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ., µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 5 η Νοεμβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 126 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 126 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 126 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 21 η Οκτωβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 120 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 120 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 120 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 10 η Μαρτίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 2 µ.µ. µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 131 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 131 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 131 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 22 α Μαρτίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 15/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 24η Σεπτεµβρίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.30 π.µ. µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 31 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 31 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 31 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 13 Ιανουρίου 1999, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 419/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 13η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 103 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 103 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 103 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 25 η Νοεμβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 31 η Αυγούστου 1998, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13:00, µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 143 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 143 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 143 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27 η Μαϊου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH 8 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH 8 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH 8 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Εµπορίου) την 17η Ιουνίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10,30 π.µ., µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 103 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 103 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 103 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 10 η Νοεµβρίου 1997, ηµέρα ευτέρα και ώρα 12 µ.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 72 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 72 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 72 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 23 η Ιουνίου 1999, ηµέρα Τετάρτη, και ώρα 9.30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 14 η Οκτωβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ., µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 31

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 14 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Εµπορίου) την 10η Σεπτεµβρίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 167/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 167/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 167/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης την 28η Ιουνίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.00 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ, ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιουλίου 2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 123/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 123/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 123/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης την 22α Μαρτίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 209 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 209 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 209 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε την 15 η Φεβρουαρίου 2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ, στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 235 / ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 235 / ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 235 / ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 1η Απριλίου 2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ EKTAKTHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ EKTAKTHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ EKTAKTHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» Η εταιρία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» ανακοινώνει ότι συνήλθε σήµερα στις 12.12.2011 στα γραφεία της έδρας

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 24 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 94 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 94 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 94 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 14 η Οκτωβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 484 / VI /2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 30η Απριλίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/ /12/2014.

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/ /12/2014. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλεί τους μετόχους της, κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών, σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και το διακριτικό τίτλο INTRACOM HOLDINGS (η «Εταιρία») Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 303201000 (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 330/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 118 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 118 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 118 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 10 η Φεβρουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 135 / ΙΙ / 2000 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 135 / ΙΙ / 2000 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 135 / ΙΙ / 2000 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 2η Μαρτίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 160 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 160 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 160 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε την 13 η Ιουλίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/09/2015 (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/09/2015 (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20) ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ. ΑΡ.ΜΑΕ: 10920/06/Β/86/40 ΈΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ ΚΙΛΚΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 241/IIΙ/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 241/IIΙ/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 241/IIΙ/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 22α Μαΐου 2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007) i 1. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 127 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 127 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 127 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 5η Απριλίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 45 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 45 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 45 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 9η εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 µ.µ., µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: , 11:00 2 3

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: ,  11:00 2 3 Θεσσαλονίκη 04/06/2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:9469 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας FAX: 2310 250-642 Ε.Υ.Α.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής 8 Απριλίου 2003 PE 323.107/223-227 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 223-227 Σχέδιο γνωµοδότησης (PE 323.107) Christopher Huhne σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των µετόχων της ανώνυµης εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΕ αρ. ΜΑΕ: 17520)06)Β)88)18 σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των µετόχων της ανώνυµης εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΕ αρ. ΜΑΕ: 17520)06)Β)88)18 σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των µετόχων της ανώνυµης εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΕ αρ. ΜΑΕ: 17520)06)Β)88)18 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύµφωνα µε το νόµο 2190/20, το καταστατικό της εταιρίας και το υπ αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το δ.τ. «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 273601000 (εφεξής η «Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν την τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011)

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 2 του Ν.3556/2007, η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. παραθέτει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 521 των γραφείων της Γραμματείας της (κτίριο Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Υπουργείου Ανάπτυξης) την 1η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1919 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1919 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1919 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την

Διαβάστε περισσότερα

«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 60 ΦΕΚ 243Β/7-3-2001 Τροποποίηση της απόφασης 18/99 «Μέθοδοι και διαδικασίες διαπραγµάτευσης κινητών αξιών και ρύθµιση τεχνικής φύσεως θεµάτων για τη σύναψη χρηµατιστηριακών συναλλαγών µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 140 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 140 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 140 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 5 η Οκτωβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Σεπτεμβρίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 289 του Κανονισμού Χ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06. ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06. ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06 ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, τη 10 η Οκτωβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κ4-01-006 10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την 10η Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 20.2.2015 L 47/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/280 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος παραγωγής και προμήθειας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα