Certificazione di Lingua Italiana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Certificazione di Lingua Italiana"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero dell Istruzione, dell Apprendimento Permanente e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana LIVELLO C1 secondo il Consiglio d Europa FASE 4 produzione orale e mediazione Sessione novembre 2011 ATTENZIONE Prima dell inizio dell esame, gli esaminatori devono: a) leggere le informazioni alle pagine 2 e 3, b) passare in rassegna le domande delle prove 1 e 2. Il presente fascicolo, dopo l esame, viene restituito agli esaminatori. Durata complessiva dell esame per ogni coppia di esaminandi: 25 minuti.

2 INFORMAZIONI PER GLI ESAMINATORI Ι. CHE COSA SI PROPONE DI VERIFICARE L'ESAME ORALE L'esame orale si propone di verificare l'abilità dei candidati ad esprimere un punto di vista relativamente ad un argomento oggetto di discussione, a scambiare informazioni mediate da testi scritti, a discutere tra di loro, dimostrando di padroneggiare le strutture della lingua e di saper comunicare nelle situazioni previste dalla prova d'esame. ΙΙ. PROCEDURA > La prova vera e propria dura 25 minuti ed i candidati vengono esaminati a coppie. > Essa consiste in due prove e si svolge interamente in lingua italiana. Perciò qualsiasi richiesta di chiarimenti o spiegazioni deve essere fatta, dal candidato, in lingua italiana. > Prima di proporre ai candidati gli argomenti delle prove, l'esaminatore rompe il ghiaccio, rivolgendo loro due o tre domande relative ai loro interessi, alle loro occupazioni eccetera. La rottura del ghiaccio e l'informazione dei candidati durano 3 minuti circa. > Ai candidati vengono sottoposti i testi-stimolo per la discussione, mentre le istruzioni relative a ciò che devono produrre vanno date oralmente dall'esaminatore. > Dopo la rottura del ghiaccio e prima dell'inizio della prima prova, l'esaminatore dà, naturalmente in italiano, le seguenti informazioni: - Sosterrete, nel corso dell'esame, due prove con cui si verificherà la vostra abilità a dialogare con me o con il vostro compagno / la vostra compagna. - Dovete usare solo la lingua italiana fino alla conclusione della prova. - Durante la prima prova ognuno/ognuna di voi ha a disposizione 3 minuti per dare la propria risposta o esprimere il proprio punto di vista, opportunamente motivati, relativamente all'argomento che vi propongo. Risponde prima il candidato / la candidata A, (tu/lei), e poi il candidato / la candidata B (tu/lei). - Con la seconda prova siete invitati a discutere tra di voi o/e con me su un determinato argomento. - Le informazioni sull'argomento di cui discutere le trarrete da due testi greci, uno per ciascuno/a, che vi sottoporrò. Avete 2 o 3 minuti di tempo per leggerli. I due testi, affini per contenuto e forma, contengono informazioni diverse che vi dovete scambiare nel corso dellla conversazione e che dovete utilizzare secondo le istruzioni che vi darò. - La durata complessiva della seconda prova è di 16 minuti. PROVA 1 > Nella prima prova ogni candidato è invitato a rispondere ad una domanda e, in particolare, ad esprimere il proprio punto di vista su un certo argomento, giustificando la sua risposta. > Le domande poste ai due candidati sono diverse e si scelgono soprattutto in base all'età degli stessi. Se un candidato manifesta difficoltà a rispondere, l'esaminatore lo aiuta, senza però proporre una domanda diversa. PROVA 2 > Nella seconda prova si richiede che i candidati traggano da un testo greco, precedentemente letto, le informazioni utili per dialogare tra di loro, chiedendo e dando informazioni, esprimendo un punto di vista, proponendo una soluzione, fornendo alternative ecc., secondo le istruzioni allegate al tema assegnato. > Ai candidati si propongono due testi differenti, di non più di 500 parole, affini per l'argomento e la forma. > Dopo l'indicazione del testo da leggere e dell'istruzione da eseguire, ai candidati saranno lasciati 2 o 3 minuti per prendere visione del testo stesso. In seguito si richiede loro di avviare l'interazione, nel corso della quale l'esaminatore interviene per facilitare lo scambio, se lo ritiene opportuno. > Un candidato non può leggere il testo proposto al compagno. > Parlerà per primo il candidato che, nella prima prova, ha parlato per secondo e viceversa. > La seconda prova dura complessivamente 16 minuti. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 4 > Ci si accerti che sull'etichetta compaiano il nome e il codice del candidato. > La scheda di valutazione deve essere compilata da tutti e due i componenti la commissione esaminatrice. Il primo esaminatore valuta la produzione dei candidati durante l'esecuzione della prova, mentre il secondo, quello cioè che ha partecipato attivamente alla prova stessa, valuta ad esame concluso, dopo che i candidati si sono allontanati dall'aula. > Si usi una penna nera o blu. > Non si facciano cancellature. > L'assegnazione del punteggio per ogni criterio previsto dal modulo 4 diventa fattiva solo con l'annerimento della casella corrispondente, nel modo che segue:

3 ΙΙΙ. CRITERI DI VALUTAZIONE I criteri di valutazione per il livello C1 sono i seguenti: ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 1 & 2 Προφορά και επιτονισµός Λεξιλογική ακρίβεια και ποικιλία Γραµµατική ακρίβεια Καταλληλότητα γλωσσικών επιλογών Συνοχή, συνεκτικότητα και ευχέρεια λόγου ΟΚΙΜΑΣΙΑ 2 Συνοµιλιακές δεξιότητες ιαµεσολαβητικές δεξιότητες Durante le due prove gli esaminatori devono verificare e quindi annotare sul modulo precedente (facendo attenzione a non confondere i moduli dei due candidati) se ciascun candidato reagisce in modo appropriato alle domande. L'appropriatezza e quindi la conseguente positività della risposta devono essere sempre viste in relazione al livello C1, ad un livello cioè di conoscenza molto buona della lingua italiana. In questa ottica devono essere attribuiti i punteggi previsti per le prime cinque variabili del modulo: > fino a due punti (1-2) per la correttezza della pronuncia e dell'intonazione, valutando il peso, minimo (2) o moderato (1), dell'accento straniero; > fino a tre punti (0-3) per l'appropriatezza e la ricchezza lessicale, variabile la cui scala di misurazione va da (0), qualora il candidato usi in modo ripetitivo un lessico dimesso e improprio, a (3) se invece dimostra di possedere un ampio vocabolario, di cui seleziona le voci in modo naturale e spontaneo; > fino a tre punti (0-3) per la padronanza delle strutture morfosintattiche, variabile con una scala di misurazione da (0) a (3), a seconda dell'abilità a padroneggiare strutture morfosintattiche sempre più complesse, in coerenza con il livello C1, e della notevole (0) o minima (3) incidenza di eventuali errori sulla comprensibilità della produzione; > fino a tre punti (0-3) a seconda che le scelte linguistiche siano appropriate o meno in rapporto al compito assegnato, una variabile cioè che tiene conto della quantità di comunicazione convogliata nella risposta, dell'appropriatezza situazionale, dell'abilità a riconoscere il valore comunicativo degli elementi linguistici nel contesto specifico previsto dalle istruzioni; > fino a tre punti (0-3) per la coerenza delle argomentazioni proposte, la coesione del discorso e la naturalezza dell'espressione; in tale ambito si va da una produzione di brevi affermazioni, isolate o prive di consequenzialità (0) ad una produzione dove, da determinate premesse, si giunge, attraverso un percorso logico inequivocabile, ad una conclusione (3). La seconda prova viene poi nuovamente valutata secondo altre due variabili, entrambe con una scala di misurazione: > fino a tre punti (0-3) per l'abilità globale ad interagire con un'altra persona, esprimendo pareri, assenso o dissenso, proponendo soluzioni o alternative e mettendo opportunamente in atto le strategie che assicurano la riuscita dell'interazione (chiedere la parola, chiedere chiarimenti, scusarsi per l'interruzione, rispettare i ruoli e il grado di formalità della situazione eccetera); si va perciò da uno scambio privo di spontaneità, limitato a brevi commenti non contestualizzati (0), ad uno scambio naturale e spontaneo (naturalmente nei limiti consentiti dalla situazione d'esame), rispettoso dei ruoli e del contesto e scorrevole negli interventi (3); > fino a tre punti (0-3) per l'abilità a trasferire in italiano contenuti tratti da testi greci, di cui vengono selezionate le informazioni, che, opportunamente filtrate a seconda del compito da svolgere, vengono reimpiegate nel corso dello scambio orale con il compagno. Livello C1 / Fase 4 Pagina 3

4 DOMANDE PER LA PROVA 1 DOMANDE PER LA PROVA 2 Per motivi di segretezza, le domande relative a queste prove, anziché essere qui stampate, vengono consegnate agli esaminatori in fotocopia prima dell inizio dell esame stesso. Nel caso non vi siano state date, siete pregati di farne richiesta alla Commissione responsabile della sede d esami. Livello C1 / Fase 4 Pagina 4

5 PROVA 1: Proposta 1 N.1 N.2 virgilio.it iammepress.it N.3 N.4 psicozoo.it img366.imageshack.us N.5 N.6 graphe.it unsoffiodi.altervista.org Livello C1 / Fase 4 Pagina 5

6 PROVA 1: Proposta 2 N.1 N.2 sweet_moon.blog.tiscali.it tuttozampe.com N.3 N.4 comune.biella.it ANIMALI IN CONDOMINIO farm3.static.flickr.com Livello C1 / Fase 4 Pagina 6

7 PROVA 1: Proposta 3 N.1 N.2 pamelaferrara.com ilchiaroscuro.altervista.org N.3 spaziodonna.com Ci sono cose da fare ogni giorno: lavarsi, studiare, giocare, preparare la tavola a mezzogiorno. Ci sono cose da far di notte: chiudere gli occhi, dormire, avere sogni da sognare, orecchie per sentire. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra: per esempio, la guerra (Gianni Rodari) eu2005.lu N.4 N.5 N.6 calabrialiving.it euronews.net Livello C1 / Fase 4 Pagina 7

8 PROVA 1: Proposta 4 N.1 N.2 adria.blogolandia.it virgilio.it N.3 N.4 ecoo.it webstorage.mediaon.it N.5 N.6 lnx.focamonaca.it terninrete.it Livello C1 / Fase 4 Pagina 8

9 PROVA 1: Proposta 5 N.1 N.2 agoranews.it profile.ak.fbcdn.net N.3 N.4 profile.ak.fbcdn.net allaguida.it N.5 N.6 static.fanpage.it i.dailymail.co.uk Livello C1 / Fase 4 Pagina 9

10 PROVA 1: Proposta 6 N.1 N.1 Mi ci sono volute cinque ore per fare il mio compito: un ora per batterlo e quattro ore per convincere mia sorella a lasciare libero il computer N.2 N.2 Ho usato un computer da 3.000, una stampante laser da ed un programma di scrittura da 300, ma ho ancora un 2 nella mia pagella. N.3 N.3 Ho dimenticato di fare back-up del mio cervello, così tutto quello che ho imparato nel semestre scorso, è andato perso. Livello C1 / Fase 4 Pagina 10

11 ESAMINANDO B PROVA 2: Proposta 1 Yannis Junior Member Posts: 3 Πώς προστατεύουµε τα ζώα από τους φιλόζωους; Μένω στη Λυκόβρυση. Στην πλατεία έχουµε δύο αδέσποτα πάνω από επτά χρόνια που τα φροντίζουµε όλοι µας. Τα τελευταία χρόνια το ένα από αυτά όταν γυρνάω από τη δουλειά µου µπαίνει στο σπίτι, µε συνοδεύει παντού και κοιµόµαστε µαζί. Το πρωί φεύγοντας το βγάζω στην πλατεία όπου είναι ο φυσικός του χώρος. Εχει παρέες άλλα σκυλιά και όλοι οι άνθρωποι της πλατείας το συµπαθούν και κάνουν παρέα µαζί του. Πριν ένα µήνα η κα Κωτσοπούλου που µένει σε διαµέρισµα στην Κυψέλη είδε το σκυλί, το θεώρησε αδέσποτο και το πήρε. Από τον αριθµό του αυτοκινήτου της µπόρεσα και την βρήκα και την πληροφόρησα ότι το σκυλί έχει σπίτι. Μετά από αρκετή συζήτηση µε διαφωνία περί του τι είναι το καλύτερο για το ζώο, να το δένω όταν φεύγω ή να το αφήνω ελεύθερο στην πλατεία, δέχτηκε να µου το φέρει τη ευτέρα για να δει και τη σχέση µου µε το ζώο. Φυσικά δεν ήρθε και µετά από αρκετά µηνύµατα στον τηλεφωνητή της µε πήρε και µου είπε ότι ανήκει σε φιλοζωϊκό σύλλογο και αποφάσισαν να µου δώσουν το σκυλί αφού πρώτα µε συµβουλέψουν πώς πρέπει να το έχω. Σαν αποτέλεσµα ένα ζώο που ζούσε ελεύθερο, βρέθηκε κλεισµένο, για το καλό του, σε ένα κλουβί. Τελικά χθες το βράδυ αφού υπέγραψα µια υπεύθυνη δήλωση υιοθεσίας προς το σύλλογο ΣΠΑΖ µου έδωσαν το σκυλί πίσω. Η σκυλίτσα λοιπόν είναι σε καλή κατάσταση πλυµµένη, χτενισµένη, αλλά µε µία δεύτερη επέµβαση στείρωσης, διότι δυστυχώς δεν πρόσεξαν ότι ήταν ήδη στειρωµένη. Η δικαιολογία ήταν ότι είχε βρώµικα αυτιά και δεν είδαν το µαρκάρισµα της πρώτης στειρώσεως. Τι κάνουµε σε τέτοιες περιπτώσεις; ESAMINANDO B PROVA 2: Proposta 2 Tι λέει η TV για τα νοσοκοµεία µας; «Kουραστήκαµε πια να εφηµερεύουµε, αρχίσαµε να γινόµαστε επικίνδυνοι», λέει σε ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ ένας νοσοκοµειακός γιατρός. εν εννοεί επικίνδυνοι για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια, αλλά για τους ίδιους τους ασθενείς, καθώς οι εξαντλητικές εφηµερίες οδηγούν στην υπερεξάντληση, το «burn out» των γιατρών, τη «φαστ-φουντοποίηση» της περίθαλψης. Είναι πολλές οι διαστάσεις του δηµόσιου συστήµατος υγείας και ασφαλώς οι ίδιοι οι εργαζόµενοι στα νοσοκοµεία είναι οι πιο αρµόδιοι να µιλήσουν για τα προβλήµατά του. Αυτό όµως που µεταφέρεται στον τηλεθεατή από την τηλεόραση (και συχνά ενισχύεται από τις προσωπικές εµπειρίες µας) είναι ο φόβος. Έτσι, η αυθόρµητη αντίδρασή µας είναι η ευχή «µη σου τύχει!». Μη σου τύχει να αναζητήσεις κρεβάτι σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή να χρειαστεί να κλείσεις ραντεβού για µια δύσκολη. Συνήθως τα κανάλια ασχολούνται µε αυτά τα θέµατα όταν ο κόµπος φτάνει στο χτένι. Όταν οι γιατροί απεργούν, όπως τις προηγούµενες ηµέρες, όταν συµβαίνουν µοιραία λάθη ή παρατηρούνται εγκληµατικές παραλείψεις και φαινόµενα διαφθοράς (π.χ. φακελάκι), όταν κάπου σκάει µύτη µια κατσαρίδα. Οι «καλές ειδήσεις», που φανερώνουν το φιλότιµο, την αυτοθυσία και την υψηλή επιστηµονική κατάρτιση χιλιάδων γιατρών ή την καλή οργάνωση µιας κλινικής ή εργαστηρίου, δεν «πουλάνε». Πουλάει όµως ο φόβος ότι είµαστε ανυπεράσπιστοι, ότι δεν βρισκόµαστε στα χέρια της επιστήµης, αλλά στο έλεος της τύχης. Καθηµερινή Livello C1 / Fase 4 Pagina 11

12 ESAMINANDO A PROVA 2: Proposta 1 penny Senior Member Posts: 162 Aπ.: Πώς προστατεύουµε τα ζώα από τους φιλόζωους; Αγαπητέ Ιωάννη, θα είµαι σύντοµη. Είναι οµολογουµένως περίεργη η κατάσταση που περιγράφεις, αλλά στη δικιά µου κρίση ο µόνος που φέρει αδιαµφισβήτητα ευθύνη είναι ο κτηνίατρος που δεν ήταν σε θέση να διακρίνει ένα στειρωµένο ζώο. Ας µε διορθώσει κάποιος περισσότερο γνώστης αν είναι σε αυτό. Κατά τα άλλα, επέτρεψέ µου να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Μια κυρία βλέπει µια αδέσποτη σκυλίτσα και αποφασίζει να τη βοηθήσει. Μετά κάποιος την παίρνει τηλέφωνο και τη ζητάει πίσω παρότι δεν έχει λουράκι και συνεπώς ιδιοκτήτη. Από την περιγραφή σου είµαι σύµφωνη για τον τρόπο ζωής της και την επιλογή σου να την αφήνεις ελεύθερη κατά τη διάρκεια της ηµέρας σε µια πλατεία όπου γνωρίζεις ότι θα είναι ασφαλής αλλά θεωρώ πως αυτή η περίπτωση ανήκει στην εξαίρεση και όχι στον κανόνα και ίσως για αυτό να αντιµετωπίστηκες µε δυσπιστία. Από εκεί και πέρα δεν µπορώ να καταλάβω τους λόγους για τους οποίους υπήρξε αυτή η καθυστέρηση εκ µέρους της κυρίας, αλλά τέλος καλό όλα καλά. ύο ερωτήσεις έχω µονάχα: 1ον: αν στη θέση της σκυλίτσας ήταν κάποιο από τα άλλα αδέσποτα της πλατείας που ναι µεν τα φροντίζετε αλλά κανείς δεν τα παίρνει σπίτι του, δε θα ήθελες αν γινόταν να έβρισκαν και αυτά ένα σπιτάκι; 2ον: Λες ότι την έφεραν πίσω µπανιαρισµένη και περιποιηµένη παρότι είναι σκυλί του δρόµου. Εσύ που την έβαζες σπίτι σου, δεν την έκανες καθόλου µπάνιο, δεν τη χτένιζες; ESAMINANDO A PROVA 2: Proposta 2 Tι θα έλεγε ο δρ Χάουζ για τα νοσοκοµεία µας; Πόσο διαφορετικό από την ελληνική πραγµατικότητα είναι το νοσοκοµειακό σύµπαν στις αµερικανικές ιατρικές σειρές! Εδώ όλοι οι γιατροί εργάζονται αγόγγυστα µέρανύχτα. Ποτέ στα σίριαλ δεν παρατηρείται έλλειψη σε γάζες, οξυγόνο, ράµµατα και άλλα αναλώσιµα και ούτε οι προµηθευτές διαµαρτύρονται για τις οφειλές. Τα τηλεοπτικά νοσοκοµεία διαθέτουν µηχανήµατα προηγµένης τεχνολογίας, ο ξενοδοχειακός εξοπλισµός τους είναι άριστος, ενώ ο συνδικαλισµός είναι ανύπαρκτος, αφού όλα τα επαγγελµατικά και οικονοµικά προβλήµατα των γιατρών και των νοσηλευτών είναι λυµένα κι έτσι αυτοί µπορούν, στο χώρο εργασίας τους, ανεµπόδιστα να ασχολούνται µε τα ερωτικά τους και όχι µε τα συνδικαλιστικά τους. Aντί, λοιπόν, οι Έλληνες γιατροί να ξοδεύουν ατέλειωτες ώρες για διαπραγµατεύσεις µε το υπουργείο Υγείας, θα µπορούσε να οργανωθεί µια επίσηµη επίσκεψη των εκπροσώπων τους όχι σε κάποια πρότυπα δηµόσια νοσοκοµεία του εξωτερικού, αλλά στα στούντιο του Χόλιγουντ όπου γυρίζονται το «Grey s Anatomy» και άλλα δηµοφιλή ιατρικά σίριαλ. Εκεί θα µπορούσαν να συζητήσουν µε παραγωγούς και ηθοποιούς ώστε, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, να διατυπώσουν ρεαλιστικές προτάσεις. Μόνο που αν ο δρ Χάουζ (ο χωλός, ιδιοφυής και ευέξαπτος κεντρικός ήρωας στις «Ιατρικές υποθέσεις» του Star) µάθαινε πώς λειτουργούν τα περισσότερα ελληνικά νοσοκοµεία, ίσως να σήκωνε τη µαγκούρα του και να µας έπαιρνε στο κυνήγι. Καθηµερινή Livello C1 / Fase 4 Pagina 12

13 ESAMINANDO B PROVA 2: Proposta 3 Όσα δεν ξέρεις για το φεγγάρι Πιο µεγάλη και πιο φωτεινή θα είναι η σηµερινή πανσέληνος, αφού το φεγγάρι θα φτάσει στο πλησιέστερο σηµείο προς τη Γη, τα τελευταία 18 χρόνια. Απόλαυσέ το µε µια βραδινή βόλτα, αλλά έχε υπόψην σου και άλλα 5 πράγµατα που δεν ήξερες γι αυτό 1. Η Σελήνη δεν είναι στρογγυλή. Έχει το σχήµα αυγού. Η «µύτη» του αυγού βλέπει κατευθείαν προς εσένα. 2. Η Σελήνη έχει ηλικία 4,6 δισεκατοµµυρίων ετών. Είναι συνοµήλικη της Γης. Η ηλικία προέκυψε από τη µέτρηση των πετρωµάτων της. 3. Στα πρώτα χρόνια της ζωής της η Γη δεν είχε δορυφόρο. Σύµφωνα µε τις επικρατούσες θεωρίες, αρκετά δισεκατοµµύρια χρόνια πριν, ένας πλανήτης-µετεωρίτης στο µέγεθος του Άρη χτύπησε την επιφάνειά της. Ένα µεγάλο τµήµα της Γης εξαερώθηκε και τα υπολείµµατα, µαζί µε µάζα του µετεωρίτη, εκτοξεύθηκαν σε υψόµετρο χιλιοµέτρων πάνω από το έδαφος. Τα σωµατίδια αυτά συµπυκνώθηκαν σε µεγαλύτερα κι αυτή η διαδικασία γέννησε τελικά τη Σελήνη. 4. Την ώρα που διαβάζεις αυτές τις γραµµές, η Σελήνη αποµακρύνεται από τη Γη. Κάθε χρόνο, η Σελήνη «κλέβει» λίγη από την ενέργεια της Γης και αποµακρύνεται περίπου 3,8 εκατοστά στην τροχιά της. Στην αρχή της γέννησής της, η Σελήνη φαινόταν στον ουρανό τρεις φορές µεγαλύτερη. 5. Η περιστροφή της Σελήνης γύρω από τη Γη διαρκεί ακριβώς 27.3 ηµέρες. Η ταχύτητα περιστροφής της είναι χιλιόµετρα την ώρα. ESAMINANDO B PROVA 2: Proposta 4 Ο πρώτος κόµβος για παιδιά και εφήβους από το ΕΚΕΒΙ Τη ευτέρα 13 Σεπτεµβρίου, ηµέρα που ανοίγουν τα σχολεία, ανοίγει επίσηµα τις «σελίδες» του και ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ο πρώτος κόµβος για παιδιά και εφήβους που δηµιούργησε το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) δίνοντας προτεραιότητα στον κόσµο του βιβλίου και τη χαρά της ανάγνωσης. ΠΛΑΙΣΙΟ: Η προσβασιµότητα των µικρότερων ηλικιών στον κόσµο του ιαδικτύου είναι ευρύτατα διαδεδοµένη. Σύµφωνα µε την Στατιστική Υπηρεσία στην Ελλάδα (2008): Για τους νέους κι εφήβους, το 94,1% των νέων ηλικίας ετών και το 88,2% των εφήβων ηλικίας ετών έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η εµφανής απουσία ιστοσελίδων και διαδικτυακών κόµβων που να καλύπτουν τα ενδιαφέροντα αυτών ηλικιών γύρω από τον κόσµο του βιβλίου, δηµιουργεί τεράστιο κενό που έρχεται να καλύψει το ΕΚΕΒΙ µε τον Μικρό Αναγνώστη. ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός του ΕΚΕΒΙ είναι να ξυπνήσει τη διάθεση των παιδιών για διάβασµα µιλώντας στη γλώσσα που τα γοητεύει -την ηλεκτρονική- και να διαλύσει την παγιωµένη αντίληψη που επικρατεί σε γονείς και παιδιά ότι το βιβλίο είναι µόνο διδακτικό εργαλείο και συνεπώς ένα είδος εξαναγκασµού. Επίσης, να δείξει ότι το διάβασµα εκτός σχολείου και εργασίας είναι καταρχήν ψυχαγωγία και διασκέδαση. Ο Μικρός Αναγνώστης µπορεί να αποτελέσει ταυτόχρονα ένα χρήσιµο εργαλείο για τους δασκάλους ως συµπληρωµατικό µέσο για την προώθηση της φιλαναγνωσίας, καθώς και για τους γονείς που αποζητούν τρόπους να µυήσουν τα παιδιά τους σε µια πιο µόνιµη, πολύπλευρη και εποικοδοµητική σχέση µε το βιβλίο εκτός σχολικής αίθουσας. Livello C1 / Fase 4 Pagina 13

14 ESAMINANDO A PROVA 2: Proposta 3 Όσα δεν ξέρεις για το φεγγάρι Πιο µεγάλη και πιο φωτεινή θα είναι η σηµερινή πανσέληνος, αφού το φεγγάρι θα φτάσει στο πλησιέστερο σηµείο προς τη Γη, τα τελευταία 18 χρόνια. Απόλαυσέ το µε µια βραδινή βόλτα, αλλά έχε υπόψην σου και 5 πράγµατα που δεν ήξερες γι αυτό 1. Η βαρυτική δύναµη της Σελήνης πάνω στη γη προκαλεί δυο είδη παλιρροιών στους ωκεανούς. Μια όταν τα νερά των ωκεανών «βλέπουν» τη Σελήνη, προκαλώντας εντονότερα φαινόµενα και µια όταν τα νερά βρίσκονται αντίθετα προς αυτήν, προκαλώντας ηπιότερα φαινόµενα. Όταν ο αστροναύτης Άλαν Σέπαρντ πάτησε στη Σελήνη, πήρε ένα µπαστούνι του γκολφ κι έριξε µια µε ένα µπαλάκι. Η µπάλα «πέταξε» 800 µέτρα µακριά. 2. Η επιφάνεια της Σελήνης ψήνεται στους 117 βαθµούς Κελσίου για δυο εβδοµάδες. Αµέσως µετά ξεκινά η σεληνιακή νύχτα, όπου η θερµοκρασία πέφτει στους -169 βαθµούς. 3. Η Σελήνη δεν έχει νερό. Ωστόσο οι συγκρούσεις της µε µετεωρίτες που διέθεταν νερό στα πετρώ- µατά τους την έχουν «προικίσει» µε δεξαµενές νερού σε περιοχές κοντά στους πόλους, που δεν βλέπουν ποτέ το φως του ήλιου. 4. Η Σελήνη δε διαθέτει βουνά, λόφους ή οροσειρές. Το µόνο που υπάρχει είναι τεράστιες κοιλότητες λόγω προσκρούσεων µε αστεροειδείς και σκόρπιες πέτρες-σκουπίδια ως αποτέλεσµα αυτών των βίαιων γεγονότων. 5. Tα µηχανήµατα µέτρησης έχουν καταγράψει µικρούς σεισµούς στην επιφάνειά της. ESAMINANDO A PROVA 2: Proposta 4 Ο πρώτος κόµβος για παιδιά και εφήβους από το ΕΚΕΒΙ ΣΤΟΧΟΙ: Οι επιδιώξεις του Μικρού Αναγνώστη είναι: 1. να ενηµερώσει τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, για όλα όσα συµβαίνουν για και γύρω από το βιβλίο. Ερωτήσεις όπως - ποια βιβλία κυκλοφόρησαν τελευταία για την ηλικία µου; - εάν µ ενδιαφέρει το θέµα της οικολογίας µπορώ να βρω βιβλία σχετικά µε το θέµα αυτό; - πού µπορώ να βρω κοντά στο σπίτι µου µια βιβλιοθήκη; - εάν είµαι µικρός και δεν ξέρω να διαβάζω µπορώ να ακούσω µια ιστορία στον κόµβο; βρίσκουν τις απαντήσεις τους στο νέο κόµβο. 2. να συστήσει τους δηµιουργούς των βιβλίων σε παιδιά και νέους ώστε να εξοικειωθούν µε τα πρόσωπα πίσω από τα βιβλία και να γοητευθούν από τη δηµιουργική διαδικασία. - πώς γράφεται ένα βιβλίο; - πώς οι λέξεις γίνονται εικόνες; - πώς τυπώνεται; - πώς ψηφιοποιείται; Σε αυτά και άλλα ερωτήµατα καλούνται να απαντήσουν κάθε µήνα συγγραφείς και εικονογράφοι που ανοίγουν την πόρτα του γραφείου ή του εργαστηρίου τους στα παιδιά. 3. να δηµιουργήσει ένα πλέγµα παιχνιδιών και διασκεδαστικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε το βιβλίο και εξοικειώνουν το παιδί µε τίτλους, δηµιουργούς και ιστορίες δίνοντας έτσι ερεθίσµατα για ανάγνωση. 4. να ζυµώσει τη δηµιουργικότητα και τη φαντασία των παιδιών µέσα από διαγωνισµούς γραφής, εικονογράφησης και συγγραφικά παιχνίδια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: O Μικρός Αναγνώστης περιλαµβάνει τις εξής θεµατικές ενότητες (11): Πένες και χρώµατα, Βρες ένα βιβλίο, Βρες µια βιβλιοθήκη, Εξερευνώντας ένα θέµα, Να σου πω µια ιστορία, Γράψε και κέρδισε, Μικρός συγγραφέας, Πού θα πάµε σήµερα, Ρίξε µια µατιά, Η γωνιά των δασκάλων, Παίζω και διαβάζω. Livello C1 / Fase 4 Pagina 14

15 ESAMINANDO B PROVA 2: Proposta 5 Στέλνοντας από τους αιθέρες Έπειτα από αρκετή ανα- µονή και ενδελεχή εξέταση, µπορούµε πια να περάσουµε στις πύλες αναχώρησης του πολυσύχναστου JFK της Νέας Υόρκης για την επιστροφή στην Ευρώπη. Ωστόσο, µετά την όχι και τόσο απολαυστική διαδικασία του ελέγχου, είναι στο χέρι της αεροπορικής εταιρείας να σου φτιάξει το κέφι. Ειδικά όταν πρόκειται για υπερατλαντικά ταξίδια, το στοίχηµα είναι διπλό. Η εταιρεία πρέπει να σου εξασφαλίσει, κατ αρχάς, το αίσθη- µα της ασφάλειας για την έγκαιρη µετάβαση στον προορισµό και της άνεσης, εν συνεχεία, που χρειάζεται κάθε ταξιδιώτης σε ένα τόσο µεγάλο ταξίδι. Έτσι, µία έκπληξη µε περίµενε. Λίγες ώρες µετά την απογείωση, παρατήρησα αρκετούς πολυάσχολους που άνοιξαν τα laptop τους και άρχισαν να πληκτρολογούν µε µανία. «Αν θέλετε µπορείτε κι εσείς να συνδεθείτε στο Ιντερνετ µέσω του FlyNet» µου λέει ευγενικά η αεροσυνοδός, για να λύσει το αίνιγµα. Πρόκειται για την υπηρεσία ασύρµατου ίντερνετ (Wi-Fi) που έχει προσθέσει ξανά η αεροπορική εταιρεία στις παροχές της προς τους ταξιδιώτες. Το FlyNet που διατίθεται σε υπερατλαντικές πτήσεις, δίνει τη δυνατότητα στους επιβάτες να περάσουν το χρόνο τους πιο ευχάριστα αν θέλουν να πλοηγηθούν στο ιαδίκτυο ή ακόµα και να αξιοποιήσουν τις ώρες πτήσης δουλεύοντας για να ελέγξουν την αλληλογραφία τους, να απαντήσουν σε ή ακόµα και να µπουν στο ίκτυο της εταιρείας τους µε ασφάλεια. Τα s είναι δυνατόν να σταλούν από τους «αιθέρες», αρχικά σε επιλεγµένα δροµολόγια του Βόρειου Ατλαντικού, ενώ η υπηρεσία θα επεκταθεί σε σχεδόν όλο το διεθνές δίκτυο της Lufthansa µέχρι τέλους του Η διαδικασία είναι απλή όπως διαπίστωσα και η σύνδεση στο ίντερνετ προϋποθέτει τη χρήση πιστωτικής κάρτας, καθώς υπάρχει χρέωση 10,95 ευρώ για διάρκεια µιας ώρας και 19,95 για ένα 24ωρο. ESAMINANDO B PROVA 2: Proposta 6 Εν έτει 2002, κάπου στην καρδιά του Αρχιπελάγους, µια σπίθα άναψε στις σκέψεις µερικών φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και έδωσε την έµπνευση για τη γέννηση ενός εγχειρήµατος, που αργότερα ονοµάστηκε δικτυακή κοινότητα «MyAegean». Αυτό το «Αιγαίο µου» λοιπόν, µε το προσωπικό «µου» ήρθε να πει πως δεν είναι κανείς µόνος σε τούτο το πέλαγος, πως υπάρχει µια κοινότητα µε τη δύναµη να ενώσει όλους τους φοιτητές παροικούντες εν τω Αιγαίο και µη. Η πρωτοβουλία αυτή βασίστηκε στο στοιχείο της επικοινωνίας, κάτι που στις µέρες µας µε το διαδίκτυο γίνεται ολοένα και πιο προσιτή. Οι κύριοι πυλώνες στους οποίους στηρίχθηκε εξ αρχής η φιλοσοφία της ανάπτυξης της δικτυακής πύλης του MyAegean έχουν να κάνουν µε την Ενηµέρωση, ιασκέδαση και την Επικοινωνία. Τοµείς οι οποίοι επεκτείνονται και συµπληρώνονται ανάλογα µε τη συµµετοχή και τις ενέργειες των µελών, µέλη τα οποία ως ενεργοί ακαδηµαϊκοί πολίτες και πολιτικά όντα παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους και την αξιοποιούν δηµιουργικά και εποικοδοµητικά. Αυτή η «ανθρώπινη βάση» είναι το δυναµικό του MyAegean και όχι κάποιο απλό site όπως πολλοί που δε γνωρίζουν θα ισχυρίζονταν.το MyAegean πρωταρχικώς ως κοινότητα βασίζεται σε έναν δικτυακό τόπο όπου µπορεί κάποιος ανέξοδα και απλά, έχοντας απλώς µια διεύθυνση, να εγγραφεί ως µέλος. Livello C1 / Fase 4 Pagina 15

16 ESAMINANDO Α PROVA 2: Proposta 5 Τεχνολογία σε 4 τροχούς Κάποτε το µόνο ηλεκτρονικό αξεσουάρ του αυτοκινήτου ήταν το ραδιοκασετόφωνο. Τώρα, κάθε όχηµα έχει στα «σπλάχνα» του µια σειρά από άγνωστες λέξεις, που σκοπό έχουν να βελτιώσουν την οδήγηση και να µετατρέψουν σε απόλαυση το χρόνο πίσω από το τιµόνι. GPS, ICE, Apps, car kits και άλλα περίεργα αρκτικόλεξα έχουν µπει για τα καλά στις οδηγητικές µας συνήθειες, κάνοντας το αυτοκίνητό µας να µοιάζει λίγο µε τον ΚΙΤ στον «Ιππότη της Ασφάλτου». είξε µου το δρόµο Η τεχνολογία που έχει γίνει σχεδόν «βασικός εξοπλισµός» στα περισσότερα οχήµατα είναι το GPS, δηλαδή τα συστήµατα πλοήγησης. Παίρνοντας δεδοµένα από δορυφόρους για τη θέση του οχήµατος ανά πάσα στιγµή (εξ ου και η ονο- µασία Global Positioning System) οι πλοηγοί όχι µόνο εµφανίζουν το πού βρίσκεται ανά πάσα στιγµή στο χάρτη, αλλά και µπορούν να καθοδηγήσουν τον οδηγό στον προορισµό του. Πάρε µε τηλέφωνο Ακόµα ένα «βασικό» χαρακτηριστικό των περισσότερων οχηµάτων είναι η σύνδεση µε το κινητό τηλέφωνο. Η οµιλία στο κινητό κατά τη διάρκεια της οδήγησης είναι παράνοµη, εκτός αν γίνεται µέσω car kit ή hands free. Αν κάποιος λοιπόν αποφασίσει ότι θέλει να µιλά χωρίς χέρια, έχει πλήθος επιλογών. ICE baby Το αρκτικόλεξο ICE σηµαίνει In Car Entertainment, µε άλλα λόγια ψυχαγωγία εντός του αυτοκινήτου. Η ψυχαγωγία αυτή µπορεί να πάρει πολλές, διαφορετικές αλλά πάντα ενδιαφέρουσες µορφές. Αρχίζοντας από τον τοµέα του ήχου, η βελτίωση του οχήµατος -και η µετατροπή του σε ένα τετράτροχο µουσικό club- έχει µετατραπεί σε τέχνη από εξειδικευµένα συνεργεία. Ψυχαγωγία στους 4 τροχούς δικαιούνται όµως και οι οικογενειάρχες. Έτσι, στα αντίστοιχα οχήµατα, µπορούν να εγκαταστήσουν ειδικά συστήµατα µε οθόνες στα πίσω καθίσµατα για την ψυχαγωγία των επιβατών, συνδέοντάς τα µάλιστα µε ενσύρµατα ή ασύρµατα ακουστικά, ακόµα και παιχνιδοµηχανές. ESAMINANDO Α PROVA 2: Proposta 6 Το «Αιγαίο µου» Το MyAegean κατόρθωσε να γίνει ο συνδεκτικός κρίκος για τα 5 νησιά του αρχιπελάγους (Σύρος, Λέσβος, Σάµος, Χίος, Ρόδος) και ο ανοιχτός χαρακτήρας του το καθιστά ένα δίκτυο ανθρώπων που κάτω από το πρίσµα της λεγόµενης «Αιγαιακής Συνείδησης» µπορούν να εκµεταλλεύονται δηµιουργικά τις δυνατότητες χωρίς να αποτελούν οι αποστάσεις ανασταλτικό παράγοντα στη συµµετοχή και επικοινωνία. Το Μάρτιο του 2005 έκανε την πρώτη ολοκληρωµένη εµφάνιση κι έκτοτε τόσο η οµάδα ανάπτυξής του όσο και τα µέλη του συµµετέχουν π.χ. σε Forum-Χώρους Συζητήσεων σχετικά µε την καθηµερινή ζωή στο Πανεπιστήµιο αλλά και για ποικίλης ύλης θέµατα και απόψεις. Μπορούν να εξασκήσουν τις ικανότητες στη συγγραφή γράφοντας τα δικά τους άρθρα σε µια από τις πλούσιες κατηγορίες του on-line περιοδικού. Επίσης, προσφέρονται πλήθος εργαλείων όπως λειτουργία Chat, δυνατότητα αποστολής προσωπικών µηνυµάτων µεταξύ των υπολοίπων µελών αλλά και χώροι για την ανάρτηση οπτικο-ακουστικού υλικού, όπως η Φωτο- Gallery µε πλήθος φωτογραφιών από τη φύση, τις πανεπιστηµιακές και άλλες φοιτητικές δραστηριότητες από κάθε γωνιά του ιδρύµατος. Τη χρονιά 2007, ποικίλες νέες πρωτοβουλίες εµφανίστηκαν. Ο λόγος για το «MyAegean Experience», το οποίο ως θεσµός ήρθε να συµπληρώσει την αρχική ιδέα µε την αµοιβαία µετακίνηση φοιτητών µεταξύ των νησιών. Livello C1 / Fase 4 Pagina 16

Certificazione di Lingua Italiana

Certificazione di Lingua Italiana ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero dell Istruzione, dell Apprendimento Permanente e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana

Διαβάστε περισσότερα

Certificazione di Lingua Italiana

Certificazione di Lingua Italiana ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero dell Istruzione, dell Apprendimento Permanente e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLO C1 secondo il Consiglio d Europa

LIVELLO C1 secondo il Consiglio d Europa ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTERO DELL ISTRUZIONE E DEGLI AFFARI RELIGIOSI, DELLA CULTURA E DELLO SPORT CERTIFICAZIONE DI LINGUA

Διαβάστε περισσότερα

Certificazione di Lingua Italiana

Certificazione di Lingua Italiana ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero dell Istruzione, dell Apprendimento Permanente e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLO. FASE 4 produzione orale e mediazione. Sessione CAMPIONE ATTENZIONE ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ CERTIFICAZIONE DI LINGUA ITALIANA

LIVELLO. FASE 4 produzione orale e mediazione. Sessione CAMPIONE ATTENZIONE ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ CERTIFICAZIONE DI LINGUA ITALIANA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL APPRENDIMENTO PERMANENTE E DEGLI AFFARI RELIGIOSI CERTIFICAZIONE DI LINGUA ITALIANA

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa)

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero Greco della Pubblica Istruzione e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana LIVELLO A1 & A2 (secondo

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLI A1 & A2 SESSIONE MAGGIO 2013

LIVELLI A1 & A2 SESSIONE MAGGIO 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero dell Istruzione e degli Affari Religiosi, della Cultura e dello Sport Certificazione di Lingua

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTERO DELL ISTRUZIONE E DEGLI AFFARI RELIGIOSI, DELLA CULTURA E DELLO SPORT CERTIFICAZIONE DI LINGUA

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI AZZERAMENTO - MATEMATICA ANNO ACCADEMICO 010-011 ESERCIZI DI TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI Esercizio 1: Fissata in un piano cartesiano ortogonale xoy una circonferenza

Διαβάστε περισσότερα

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTERO DELL ISTRUZIONE E DEGLI AFFARI RELIGIOSI, DELLA CULTURA E DELLO SPORT CERTIFICAZIONE DI LINGUA

Διαβάστε περισσότερα

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL APPRENDIMENTO PERMANENTE E DEGLI AFFARI RELIGIOSI CERTIFICAZIONE DI LINGUA ITALIANA

Διαβάστε περισσότερα

Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Quando è stato rilasciato il suo [documento]? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Certificazione di Lingua Italiana

Certificazione di Lingua Italiana ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero Greco della Pubblica Istruzione e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana LIVELLO B1 secondo il

Διαβάστε περισσότερα

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa. FASE 4 produzione orale e mediazione. Sessione novembre 2014 ATTENZIONE

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa. FASE 4 produzione orale e mediazione. Sessione novembre 2014 ATTENZIONE ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTERO DELL ISTRUZIONE E DEGLI AFFARI RELIGIOSI CERTIFICAZIONE DI LI NGUA ITALIANA LIVELLI B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior)

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Να ξεκινάς πάντα απο το κείμενο μέσα στο οποίο βρίσκεται η ιστορία (coursebook), το λεξιλόγιο και η γραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi Giuseppe Rosolini da un università ligure Non è quella in La teoria ingenua degli insiemi Ma è questa: La teoria ingenua degli insiemi { < 3} è

Διαβάστε περισσότερα

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL APPRENDIMENTO PERMANENTE E DEGLI AFFARI RELIGIOSI CERTIFICAZIONE DI LINGUA ITALIANA

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTERO DELLA CULTURA, DELL ISTRUZIONE E DEGLI AFFARI RELIGIOSI CERTIFICAZIONE DI LI NGUA ITALIANA LIVELLI B1 & B2

Διαβάστε περισσότερα

Integrali doppi: esercizi svolti

Integrali doppi: esercizi svolti Integrali doppi: esercizi svolti Gli esercizi contrassegnati con il simbolo * presentano un grado di difficoltà maggiore. Esercizio. Calcolare i seguenti integrali doppi sugli insiemi specificati: a) +

Διαβάστε περισσότερα

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTERO DELL ISTRUZIONE E DEGLI AFFARI RELIGIOSI, DELLA CULTURA E DELLO SPORT CERTIFICAZIONE DI LINGUA

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια θα απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τα ψηφιακά μέσα και τις ψηφιακές συσκευές, που περιλαμβάνουν επιτραπέζιους υπολογιστές (desktop

Στη συνέχεια θα απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τα ψηφιακά μέσα και τις ψηφιακές συσκευές, που περιλαμβάνουν επιτραπέζιους υπολογιστές (desktop Στη συνέχεια θα απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τα ψηφιακά μέσα και τις ψηφιακές συσκευές, που περιλαμβάνουν επιτραπέζιους υπολογιστές (desktop computers), φορητούς υπολογιστές (laptops ή notebooks),

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης

Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης Αν έχετε µια επείγουσα κατάσταση απειλητική για τη ζωή, πηγαίνετε στα επείγοντα περιστατικά ενός νοσοκοµείου ή καλέστε αµέσως το 911. Ο/η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ.) είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού το 1994 με σκοπό να βοηθήσει και να οργανώσει την εξάπλωση του βιβλίου.* Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου 2 3 Εισαγωγή για τον εκπαιδευτή του προσωπικού Εάν διαβάζετε το παρόν έγγραφο, υποθέτουµε ότι θα θέλατε να επιµορφώσετε τα µέλη του προσωπικού ενός σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ποιες πληροφορίες είναι προσωπικά δεδομένα και δε θα ήθελες να τα μοιραστείς με άγνωστα άτομα; Το όνομα σου Την ηλικία σου Τη διεύθυνσή σου Το σχολείο σου

Διαβάστε περισσότερα

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα»

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα» Ημερομηνία 8/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://artpress.sundaybloody.com/ Βασίλης Κάργας http://goo.gl/di6ugf Μαρίνα Γιώτη, συγγραφέαςεικονογράφος : «Τα παραμύθια είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός)

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Φύλλο εργασίας 1 Ερµηνεύουµε σύµβολα! Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; Επικοινωνούµε έτσι κι αλλιώς 26 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; Σύνολο: (Κάθε σωστή.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Γιώτη, συγγραφέας-εικονογράφος «Τα παραμύθια είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα»

Μαρίνα Γιώτη, συγγραφέας-εικονογράφος «Τα παραμύθια είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα» Ημερομηνία 8/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασίλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%bd%ce %B1-%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7- %CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CE%B1%CF%82-

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφος 1 ος Ένας έχει μια νταμιτζάνα με 20 λίτρα κρασί και θέλει να δώσει σε φίλο του 1 λίτρο. Πώς μπορεί να το μετρήσει, χωρίς καθόλου απ' το κρασί να πάει χαμένο, αν διαθέτει μόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Περί Γνώσεως Φροντιστήριο Μ.Ε. Φυσική Α Γυμνασίου. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Μήκους - Μάζας Χρόνου.

Περί Γνώσεως Φροντιστήριο Μ.Ε. Φυσική Α Γυμνασίου. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Μήκους - Μάζας Χρόνου. 10 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ > ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Μήκους - Μάζας Χρόνου. Επιμέλεια ύλης και απαντήσεων: Γ.Φ.Σ ι ώ ρ η ς Φυσικός.- Email: georgesioris@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 1. Με βάση διαφορετικές πλευρές της υγείας σας σήµερα, όπως τις περιγράψατε προηγουµένως, πού θα τοποθετούσατε

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa. FASE 4 produzione orale e mediazione. Sessione maggio 2014 ATTENZIONE

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa. FASE 4 produzione orale e mediazione. Sessione maggio 2014 ATTENZIONE ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTERO DELL ISTRUZIONE E DEGLI AFFARI RELIGIOSI CERTIFICAZIONE DI LINGUA ITALIANA LIVELLI B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας.

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας. Ο ΗΓΙΕΣ Το πρώτο ερώτηµα (Ερώτηµα 83) λειτουργεί σαν «φίλτρο» για να ξεχωρίσουµε τους εργαζόµενους και µπορούµε να το συµπληρώσουµε βάσει των απαντήσεων στο κυρίως ερωτηµατολόγιο. Αν ο ερευνόµενος είναι

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ Γράφουμε στον πίνακα: ΤΙΤΛΟΣ : Το μυστήριο με τα μπλε βέλη

Διαβάστε περισσότερα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα ΣΤ τάξη Δημοτικού Σχολείου Μακρυγιάλου 2009-2010 1 Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα άγρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : «Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τ.Ε.Π.» ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : «Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τ.Ε.Π.» ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : «Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τ.Ε.Π.» ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2 ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΑ ΙΑΣΤΗΜΑ-Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ Παρατηρώντας τη νύχτα τον ουρανό µπορούµε να δούµε

Διαβάστε περισσότερα

Μιλώντας με τα αρχαία

Μιλώντας με τα αρχαία Επίσκεψη στο μαντείο της Δωδώνης Πώς έβλεπαν το μέλλον οι αρχαίοι; Πώς λειτουργούσε το πιο αρχαίο μαντείο της Ελλάδας; Τι μορφή, σύμβολα και ρόλο είχε ο κύριος θεός του, ο Δίας; Τι σημασία είχαν εκεί οι

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ Πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό: Η Αυτοβιογραφία ιαπολιτισµικών Συναντήσεων, είναι ένα υλικό το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ευρύτερα από τους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter;

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter; Περιεχόµενα Αντί προλόγου...7 Πώς να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δηµιουργώ τον λογαριασµό µου στο Twitter;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς µπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το Twitter;...37

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20.06.2014 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση(προσωρινή): Ηλία Ζερβού 10 Ταχ. Κώδικας : 28100

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΙΑΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΙΑΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΙΑΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η θέση του κινητού τηλεφώνου στη ζωή των παιδιών σχολικής ηλικίας (6-12 χρονών) Χρήση Πληροφόρηση Ασφάλεια» Σκοπός Να διαπιστωθoύν: η έκταση χρήσης του κινητού

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις µικρές γοργόνες και ήταν πολύ ευτυχισµένος. Όµως, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡ. ΕΡΩΤΗΜ/ΓΙΟΥ:... ΗΜ/ΝΙΑ:... Καληµέρα/καλησπέρα σας, Ονοµάζοµαι...και είµαι συνεργάτης της Μentoring, µιας εταιρίας που διεξάγει έρευνες κοινής γνώµης. Αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Πιάστε τους! Συλλογή Χελιδόνια Εκδόσεις Πατάκη

Πιάστε τους! Συλλογή Χελιδόνια Εκδόσεις Πατάκη Συλλογή Χελιδόνια Εκδόσεις Πατάκη Πιάστε τους! Φίλιππος Μανδηλαράς, Μαρία Παπαγιάννη Εικονογράφηση: Μιχάλης Κουντούρης Σελ. 260 Έπαινος Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου ραστηριότητες για την Ε & την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Ο ψηφιακός κόσµος των παιδιών Κάποτε τα παιδιά χάνονταν όλη µέρα στους δρόµους, σήµερα χάνονται στις λεωφόρους του διαδικτύου. Ο µέσος 11χρονος σε µια δυτική χώρα έχει το δικό

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια;

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Για τους μικρούς μας φίλους Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Σε ύ Είµαι το µικρόβιο. Μου αρέσει να κάνω τα µικρά παιδιά να αρρωσταίνουν. Εγώ και η οικογένειά µου βρισκόµαστε παντού στο περιβάλλον που ζεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ιστορικό νηπίου

Ατομικό ιστορικό νηπίου σημαντικές πληροφορίες στοιχεία επικοινωνίας Ατομικό ιστορικό νηπίου στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού Βοηθείστε μας να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδί σας Σχολική χρονιά 2015-2016 Όνομα Παιδιού: Συμπληρώστε

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα Η Αργυρώ και ο Βασίλης μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς αποφάσισαν να επισκεφτούν το θείο Αριστείδη, που διαμένει τα τελευταία χρόνια στην Τήνο, το όμορφο νησί των Κυκλάδων. Βασίλης: «Πρέπει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Μαρίνα Ματθαιουδάκη Δεξιότητα: Κατανόηση προφορικού λόγου Τύπος κειμένου: Διάλογος Θεματική: Δημόσιες Υπηρεσίες

Συγγραφέας: Μαρίνα Ματθαιουδάκη Δεξιότητα: Κατανόηση προφορικού λόγου Τύπος κειμένου: Διάλογος Θεματική: Δημόσιες Υπηρεσίες Συγγραφέας: Μαρίνα Ματθαιουδάκη Δεξιότητα: Κατανόηση προφορικού λόγου Τύπος κειμένου: Διάλογος Θεματική: Δημόσιες Υπηρεσίες Ο Κώστας πάει στην τράπεζα για να ανοίξει λογαριασμό. Ακούστε τον διάλογο μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΣΑΚΕΙΑ - ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. Συμβουλές προς τους γονείς για τη χρήση του διαδικτύου

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΣΑΚΕΙΑ - ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. Συμβουλές προς τους γονείς για τη χρήση του διαδικτύου ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΣΑΚΕΙΑ - ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Συμβουλές προς τους γονείς για τη χρήση του διαδικτύου Αγαπητοί γονείς, H εξέλιξη της τεχνολογίας έχει κάνει το Διαδίκτυο (internet) ένα "δυνατό"

Διαβάστε περισσότερα

Φιλαναγνωσία Δραστηριότητες. Χρύσα Κουράκη (Ph.D) Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Ανατολικής Αττικής

Φιλαναγνωσία Δραστηριότητες. Χρύσα Κουράκη (Ph.D) Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Ανατολικής Αττικής Φιλαναγνωσία Δραστηριότητες Χρύσα Κουράκη (Ph.D) Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Ανατολικής Αττικής Φιλαναγνωσία - Aimer lire Η θετικά προσδιορισμένη σχέση του αναγνώστη με το βιβλίο ως το κατεξοχήν είδος

Διαβάστε περισσότερα

[Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη»

[Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη» [Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη» Από happytv - Τετάρτη 19/10/16 Η Μεταξία Κράλλη (ψευδώνυμο) γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιογράφος: Όχι, όχι, δεν θα καθυστερήσετε. Οι ερωτήσεις είναι πολύ λίγες. Έχετε κόψει τελείως κάποια από τις συνήθειες που είχατε παλιότερα;

Δημοσιογράφος: Όχι, όχι, δεν θα καθυστερήσετε. Οι ερωτήσεις είναι πολύ λίγες. Έχετε κόψει τελείως κάποια από τις συνήθειες που είχατε παλιότερα; Συγγραφέας: Μαρίνα Ματθαιουδάκη Δεξιότητα: Κατανόηση προφορικού λόγου Τύπος κειμένου: Συνέντευξη Θεματική: Καθημερινή ζωή συνήθειες Θα ακούσετε (2) φορές έναν διάλογο μεταξύ ενός δημοσιογράφου που κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» Σκοπός της εκπόνησης του Προγράμματος Αγωγής Υγείας ήταν Να γνωρίσουν τα παιδιά το σώμα τους και βασικές του λειτουργίες. Nα γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΗΜΕΡΙ Α ΜΕ ΘΕΜΑ: «Οι µορφές βίας κατά των παιδιών στη σύγχρονη κοινωνία» Πρακτικές Συµβουλές για Ασφαλή Χρήση του ιαδικτύου.

1 η ΗΜΕΡΙ Α ΜΕ ΘΕΜΑ: «Οι µορφές βίας κατά των παιδιών στη σύγχρονη κοινωνία» Πρακτικές Συµβουλές για Ασφαλή Χρήση του ιαδικτύου. 1 η ΗΜΕΡΙ Α ΜΕ ΘΕΜΑ: «Οι µορφές βίας κατά των παιδιών στη σύγχρονη κοινωνία» Πρακτικές Συµβουλές για Ασφαλή Χρήση του ιαδικτύου Γιάννης Νάνος Καθηγητής Mediterranean College Τµήµα Πληροφορικής Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική φαντασία

Επιστημονική φαντασία Ενότητα 10 Περιγράφουμε ταξίδια στο μέλλον Αφηγούμαστε φανταστικές ιστορίες Περιγράφουμε ανεξήγητα φαινόμενα Περιγράφουμε μυστηριώδη αντικείμενα Χρησιμοποιούμε μελλοντικούς χρόνους Αναγνωρίζουμε και χρησιμοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle Οδηγός για Φοιτητές/τριες (ΔΕΟ10) του Αριστείδη Χατζή ahatzis@phs.uoa.gr ΣΕΠ ΑΘΗΝΑ-2, Portal Officer ΔΕΟ10 Αυτός ο οδηγός απευθύνεται στις φοιτήτριες και τους φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Μέλισσες και Κηφήνες

Μέλισσες και Κηφήνες Μέλισσες και Κηφήνες 21.01.2016 Σήμερα είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα στο γραφείο. Ανοίγοντας την αλληλογραφία, ανάμεσα στις επιστολές από δικαστήρια και δημόσιες υπηρεσίες, ήταν και το ετήσιο φιρμάνι.

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20 Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015-22:20 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη «Μέσω της μυθοπλασίας, αποδίδω τη δικαιοσύνη που θα ήθελα να υπάρχει» μας αποκαλύπτει η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση Όταν, σε ηλικία 11 ετών, µου ανακοίνωσαν ότι πάσχω από Κυστική Ίνωση, µια ασθένεια παντελώς άγνωστη σε µένα µέχρι τότε, είναι αλήθεια πως δεν θορυβήθηκα

Διαβάστε περισσότερα

Down. Πηγή: kosmos/item/ down- syndrome- pos- eipa- ston- gio- mou- pos- exei- syndromo- down

Down. Πηγή:  kosmos/item/ down- syndrome- pos- eipa- ston- gio- mou- pos- exei- syndromo- down Πώς είπα στον 7χρονο γιο μου ότι έχει σύνδρομο Down Πηγή: http://www.eleftheriaonline.gr/ellada- kosmos/item/46859- down- syndrome- pos- eipa- ston- gio- mou- pos- exei- syndromo- down Μερικές εβδομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια θα απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τα ψηφιακά μέσα και τις ψηφιακές συσκευές, που περιλαμβάνουν επιτραπέζιους υπολογιστές (desktop

Στη συνέχεια θα απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τα ψηφιακά μέσα και τις ψηφιακές συσκευές, που περιλαμβάνουν επιτραπέζιους υπολογιστές (desktop Στη συνέχεια θα απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τα ψηφιακά μέσα και τις ψηφιακές συσκευές, που περιλαμβάνουν επιτραπέζιους υπολογιστές (desktop computers), φορητούς υπολογιστές (laptops ή notebooks),

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα