ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε /73/Β/00/20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 45635/73/Β/00/20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005"

Transcript

1 ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 2-3 Ισολογισµός 4 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 5 Πίνακας µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 Κατάσταση ταµειακών ροών 7 Σηµειώσεις οικονοµικών καταστάσεων (Προσάρτηµα)

2 ΕΕΠ 7700 παρ.5.1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 εκεµβρίου Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και τη συµφωνία του περιεχοµένου της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας. Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31 η εκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών της καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της Εταιρείας της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου συµφωνεί µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις. 2

3 Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση µε αριθ.31 που παρατίθεται στο προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2003 έως και 2005 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιασδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΜ ΣΟΕΛ 125 Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2006 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΣΗΦΑΚΗΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ:

4 Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (Ποσά σε Ευρώ) Σηµειώσεις ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια , ,33 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος , ,73 Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων , ,06 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα , ,06 Απαιτήσεις από πελάτες , ,31 Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις , ,83 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , ,35 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού , ,55 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , ,61 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ΠΑΘΗΤΙΚΟ) Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις , ,39 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους , ,19 Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων , , , ,40 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις , ,82 Υποχρεώσεις σε προµηθευτές , ,18 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , , , ,12 Σύνολο υποχρεώσεων , ,52 Καθαρή Θέση Μετοχικό κεφάλαιο , ,19 Υπέρ το άρτιο , ,69 Λοιπά Αποθεµατικά , ,05 Αποτελέσµατα εις νέο , ,84 Σύνολο Καθαρής Θέσης , ,09 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ , ,61 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 4

5 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (Ποσά σε Ευρώ) Σηµείω ση Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) , ,22 - Κόστος πωλήσεων , ,76 Μικτά αποτελέσµατα , ,46 Άλλα έσοδα , ,99 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,98 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης , ,50 Άλλα έξοδα , ,00 Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων) , ,97 Χρηµατοοικονοµικό κόστος , ,13 Κέρδη προ φόρων , ,84 Φόρος εισοδήµατος , ,46 Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους , ,62 Σύνοψη αποτελεσµάτων Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων , ,39 Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων , ,97 Κέρδη προ φόρων , ,84 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους , ,62 Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή (σε ) 0,10 Ζηµίες ανά µετοχή (σε ) 0,03 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 5

6 ΙΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (Ποσά σε Ευρώ) Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Λοιπά Αποθε- µατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , , , ,76 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ,44 0, , ,19 Ποσά καταχωρηθέντα κατ ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια -640,24-640,24 Ζηµία 01/01-31/12/ , ,62 Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου , , , , ,09 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , , , ,09 Ποσά καταχωρηθέντα κατ ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια , ,61 Κέρδος 01/01-31/12/ , ,55 Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου , , , , ,25 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 6

7 IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 (Ποσά σε Ευρώ) Κέρδη Χρήσεως , ,84 Προσαρµογές για: Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων , ,42 Προβλέψεις 1.359, ,43 Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων , ,00 Αποτελέσµατα (κέρδη / ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας -10,23 0,00 Κέρδη / ζηµιές από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 0, ,00 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , , , ,82 Πλέον/Μείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών Κεφαλαίου ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση (αύξηση) αποθεµάτων -761,71 90,90 Μείωση (αύξηση) απαιτήσεων ,39 135,392,28 Αύξηση (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) , ,11 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα , ,13 Καταβεβληµένοι φόροι , ,59 Σύνολο εισροών (εκροών) Λειτουργικών ραστηριοτήτων (α) , ,17 Ταµιακές Ροές Επενδυτικών ραστηριοτήτων Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων , ,13 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 0, ,00 Τόκοι εισπραχθέντες 10,23 0,00 Εισπράξεις επιχορηγήσεων , ,00 Σύνολο εισροών (εκροών) Επενδυτικών ραστηριοτήτων (β) , ,13 Ταµιακές Ροές Χρηµατοοικονοµικών ραστηριοτήτων Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0, ,19 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0, ,00 Εξοφλήσεις δανείων , ,87 Σύνολο εισροών (εκροών) Χρηµατοοικονοµικών ραστηριοτήτων(γ) , ,32 Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της περιόδου (α) + (β) + (γ) , ,36 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 4.669, ,99 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου , ,35 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 7

8 V. Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 31 ης εκεµβρίου, 2005 (Ποσά σε Ευρώ) 1. Γενικές πληροφορίες Η εταιρεία ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιδρύθηκε το έτος 2000 µε έδρα το Στύλο Αποκορώνου Χανίων και δραστηριοποιείται στην παραγωγή πλαστικών φιαλών και ειδών συσκευασίας για την εµφιάλωση νερού. Έχει τη µορφή της Ανωνύµου Εταιρείας και είναι εγκατεστηµένη στον Στύλο Αποκορώνου του νοµού Χανίων. Η ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΒΕΕ ανήκει στον Όµιλο εταιρειών της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε (ΑΝΕΚ LINES ), η έδρα της οποίας είναι ο ήµος Χανίων και είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (κλάδος Επιβατηγός Ναυτιλία). Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις : συντάχθηκαν για τις ανάγκες και σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές της Μητρικής ΑΝΕΚ LINES,και εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΒΕΕ την 27/02/ Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία 2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας αφορούν την χρήση Έχουν συνταχθεί και καλύπτονται από το ΠΧΠ 1 «Πρώτη Υιοθέτηση των ΠΧΠ» µε δεδοµένο ότι είναι οι πρώτες οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ΠΧΠ. Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ και τις διερµηνείες που είχαν εκδοθεί, ήταν σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2006 και είχαν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι λογιστικές αρχές που περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρµοσθεί σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα µέχρι και την Τα πρότυπα αυτά διαφέρουν σε ορισµένες περιοχές από τα ΠΧΠ. Τα συγκριτικά στοιχεία του 2004 επαναδιατυπώθηκαν σύµφωνα µε τις υιοθετηθείσες για τα ΠΧΠ λογιστικές αρχές και λογιστικές εκτιµήσεις. Συµφωνίες και περιγραφές της επίδρασης της µετάβασης στα ΠΧΠ από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα παρέχονται στη σηµείωση 30. 8

9 Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού κόστους. Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΠ απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών Πληροφόρηση κατά τοµέα Επιχειρηµατικοί τοµείς είναι, διακριτά µέρη της επιχείρησης που παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες που υπόκεινται σε κινδύνους και αποδόσεις που διαφέρουν από αυτούς άλλων επιχειρηµατικών τοµέων, γεωγραφικοί τοµείς είναι διακριτά µέρη της επιχείρησης που απασχολούνται µε την παραγωγή ή παροχή υπηρεσιών σε ειδικά οικονοµικά περιβάλλοντα που υπόκεινται σε κινδύνους και αποδόσεις άλλων τοµέων που λειτουργούν σε άλλα οικονοµικά περιβάλλοντα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον επιχειρηµατικό τοµέα της παραγωγής πλαστικών φιαλών και ειδών συσκευασίας για την εµφιάλωση νερού και από άποψη γεωγραφικού τοµέα αποκλειστικά στην Ελλάδα. Προτιµάται η πληροφόρηση κατά επιχειρηµατικό τοµέα Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα Το νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης της εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα λογιστικοποιούνται αρχικά βάσει της ισοτιµίας (Ευρώ προς ξένο νόµισµα) της ηµεροµηνίας της συναλλαγής. Τα χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα µεταφράζονται στο λειτουργικό νόµισµα βάσει της ισοτιµίας που ισχύει κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού. Οι συναλλαγµατικές διαφορές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. 2.4 Αναγνώριση Εσόδων Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι τα οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία και τα σχετικά ποσά µπορεί να µετρηθούν αξιόπιστα. Τα παρακάτω συγκεκριµένα κριτήρια αναγνώρισης θα πρέπει επίσης να ικανοποιούνται κατά την αναγνώριση του εσόδου. Έσοδα από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται κατά την στιγµή της πώλησης όπου εκδίδονται και τα σχετικά παραστατικά. Τόκοι Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται µε βάση την αρχή του δεδουλευµένου. Μερίσµατα Τα µερίσµατα λογίζονται ως έσοδα όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξης τους. 9

10 Έσοδα από τόκους Τα έσοδα από τόκους υπολογίζονται µε βάση την αρχή του δεδουλευµένου µε το πραγµατικό συµβατικό επιτόκιο Έσοδα από παροχή λοιπών υπηρεσιών Τυχόν άλλα έσοδα από παροχή υπηρεσιών υπολογίζονται στα αποτελέσµατα µε βάση την αρχή του δεδουλευµένου 2.5 Ενσώµατα πάγια Τα ενσώµατα πάγια της εταιρείας αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και την τυχόν σωρευµένη ζηµιά αποµείωσης τους. Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει τις δαπάνες που έχουν άµεση σχέση µε την απόκτηση του παγίου. Μεταγενέστερες δαπάνες που αυξάνουν την λογιστική αξία του παγίου ή αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο µόνο όταν αναµένεται ότι θα προκύψουν µεγαλύτερα οικονοµικά οφέλη απ αυτά που αρχικά αναµένονταν µε την απόδοση του παγίου. Οι υπόλοιπες µεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται, όταν πραγµατοποιηθούν, στην κατάσταση αποτελεσµάτων διότι θεωρούνται κόστος επισκευής και συντήρησης. Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµη ζωή τους. Η αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των ενσώµατων παγίων ανά κατηγορία έχει ως εξής: Μηχανολογικός εξοπλισµός 8 έτη Οχήµατα - φορτηγά 5 έτη Οχήµατα επιβατικά 6 έτη Έπιπλα σκεύη 5 έτη Ηλεκτρονικός εξοπλισµός 3 έτη Για όλα τα αποσβέσιµα ενσώµατα πάγια στοιχεία δεν υπολογίζεται υπολειµµατική αξία. Κατά την πώληση των ενσώµατων παγίων η διαφορά µεταξύ της τιµής πώλησης τους και της αναπόσβεστης αξίας τους, µετά την αφαίρεση τυχόν εξόδων που έχουν άµεση σχέση µε το πάγιο, καταχωρείται ως κέρδος ή ζηµία στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 2.6 Έλεγχος αποµείωσης Ενσώµατων Στοιχείων Οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων ελέγχονται σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς για σκοπούς αποµείωσης. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το 10

11 ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµία αποµείωσης καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Η ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως. Καθαρή τιµή πώλησης είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών Ταµειακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναµένεται να προκύψει από την διάθεση του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισµού της αποµείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού οµαδοποιούνται στο χαµηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταµιακές ροές δύνανται να αναγνωρισθούν ξεχωριστά Αποθέµατα Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται για της Α ύλες και τα υλικά συσκευασίας µε την µέθοδο FIFO ενώ για τα προϊόντα µε το µέσο σταθµικό κόστος παραγωγής. Το κόστος των ετοίµων προϊόντων περιλαµβάνει το κόστος των υλικών, το άµεσο εργατικό κόστος και αναλογία του γενικού κόστους παραγωγής. Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στο κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας, αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. Πρόβλεψη για βραδέως κινούµενα ή απαξιωµένα αποθέµατα σχηµατίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο Απαιτήσεις από πελάτες Οι εµπορικές απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην ονοµαστική τους αξία. Στη συνέχεια σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς, οι απαιτήσεις που είναι εισπρακτέες σε περίοδο µικρότερη των δώδεκα (12) µηνών καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους η οποία θεωρείται ότι ταυτίζεται µε την ονοµαστική µστα από προβλέψεις για τυχόν µη εισπρακτέα υπόλοιπα, ενώ οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις, όσες δηλαδή είναι εισπρακτέες σε περίοδο µεγαλύτερη των δώδεκα (12) µηνών αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε βάση την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού όλες οι καθυστερηµένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιµώνται για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή µη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της συγκεκριµένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις προσαρµόζεται κατάλληλα σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς ώστε να αντανακλά τους 11

12 πιθανολογούµενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστότητας, υποκείµενες σε ασήµαντο κίνδυνο µεταβολής της αξίας τους Μετοχικό κεφάλαιο Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης ιανοµή µερισµάτων Τα πληρωτέα µερίσµατα εµφανίζονται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις όταν εγκριθούν από την Γενική συνέλευση των µετόχων ανεισµός Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος το οποίο αντανακλά την εύλογή τους αξία µειωµένη µε τα σχετικά έξοδα σύναψης. Μετά την αρχική καταχώρηση, αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Το κόστος δανεισµού είναι οι τόκοι και τα άλλα συναφή έξοδα λόγω δανεισµού κεφαλαίων και αναγνωρίζονται ως έξοδα µε βάση την αρχή του δεδουλευµένου στην περίοδο την οποία αφορούν Κρατικές επιχορηγήσεις Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους όρους. Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν κόστη, καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µέσα σε µία περίοδο τέτοια ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση µε τα κόστη που προορίζονται να αποζηµιώσουν. Όταν οι επιχορηγήσεις αφορούν ενσώµατα πάγια λογιστικοποιούνται ως αναβαλλόµενο έσοδο και µεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε ισόποσες ετήσιες δόσεις βάσει της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής των επιχορηγούµενων παγίων. 12

13 2.14. Αναβαλλόµενος φόρος Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση Φόρος εισοδήµατος Ο φόρος υπολογίζεται µε τον συντελεστή που προβλέπεται από την ισχύουσα Νοµοθεσία επί των λογιστικών κερδών, λαµβάνοντας υπόψη τις λογιστικές διαφορές που δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της περιόδου Παροχές στους εργαζόµενους (α) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα (υποχρεώσεις καθορισµένων εισφορών) Το προσωπικό της εταιρείας είναι ασφαλισµένο σε δηµόσιους ασφαλιστικούς οργανισµούς κύριας ασφάλισης, στο µεγαλύτερο µέρος του στο ΙΚΑ. Κάθε εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος του µηνιαίου µισθού του στο ασφαλιστικό του ταµείο, ενώ τµήµα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζόµενους. Η εταιρεία δεν έχει καµία νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση για την πληρωµή µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το πρόγραµµα. Οι εισφορές της Εταιρείας προς τα ασφαλιστικά ταµεία και οι παροχές προς τους εργαζοµένους σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται µε βάση την αρχή του δεδουλευµένου στα έξοδα. (β) Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού (υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών) Σύµφωνα µε τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας (Ν. 2112/20) οι εργαζόµενοι δικαιούνται καθορισµένες παροχές αποζηµίωσης κατά την αποχώρησή τους για συνταξιοδότηση αλλά και κατά την απόλυσή τους. Το ύψος των αποζηµιώσεων ποικίλει ανάλογα µε το µισθό,τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης ( απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζόµενου. 13

14 Η υποχρέωση βάσει των ανωτέρω, που καταχωρείται στις οικονοµικές καταστάσεις σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς, προσδιορίζεται µε βάση αναλογιστική µελέτη Μισθώσεις (α) Χρηµατοδοτικές: Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζονται και καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Κατά την έναρξη της µίσθωσης το ποσό που καταχωρείται είναι ίδιο µε την εύλογη αξία της µισθωµένης ιδιοκτησίας εκτός και αν η εύλογη αξία είναι µικρότερη από την χρηµατοδοτική αξία που στην περίπτωση αυτή καταχωρείται µε την παρούσα αξία των ελαχίστων καταβολών µισθωµάτων. Οι αποσβέσεις των µισθωµένων αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων γίνονται µε την ίδια µέθοδο που ακολουθείται και για τα υπόλοιπα οµοειδή αποσβέσιµα περιουσιακά στοιχεία δηλαδή ισχύουν οι παράγραφοι 2.5 «Ενσώµατα πάγια», 2.6 «Έλεγχος αποµείωσης Ενσώµατων Στοιχείων» 2.18 Κέρδη Ανά Μετοχή: (β)λειτουργικές : Στις µισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου, τα µισθώµατα αναγνωρίζονται ως ένα έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε σταθερή βάση κατά την διάρκεια της µίσθωσης. Τα βασικά κέρδη/ζηµίες ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη/ζηµίες µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους 3. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου -Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και τα έσοδα της είναι σε Ευρώ, ως εκ τούτου δεν αντιµετωπίζει συναλλαγµατικό κίνδυνο που να σχετίζεται µε τον κύκλο εργασιών. -Οι πωλήσεις επί πιστώσει γίνονται µε παροχή βραχυπρόθεσµης πίστωσης στους πελάτες, παρακολουθούνται τα υπόλοιπα των πελατών και δεν εκτιµάται από τη ιοίκηση της εταιρείας ότι υπάρχει ιδιαίτερος πιστωτικός κίνδυνος από το λόγο αυτό ο οποίος θα διαταράξει την οµαλή της πορεία. Λόγω της βραχυπρόθεσµης πίστωσης στους πελάτες και της καλής πιστοληπτικής ικανότητας που έχει µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες δεν υπάρχει εκτίµηση για διατάραξη της ρευστότητας της επιχείρησης. Οι ανωτέρω εκτιµήσεις ενισχύονται από το γεγονός ότι το πλείστον των πωλήσεων γίνεται προς την µητρική ΕΤΑΝΑΠ 14

15 4. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Μηχανήµατα -τεχνικές εγκατ/σεις Λοιπά Πάγια Σύνολο Αξία κτήσης , , ,57 Προσθήκες περιόδου ,13 0, ,13 Μειώσεις περιόδου ,00 0, ,00 Αξία κτήσης 31/12/ , , ,70 Αξία κτήσης , , ,70 Προσθήκες περιόδου 1.000,00 0, ,00 Αξία κτήσης 31/12/ , , ,70 Σωρευµένες αποσβέσεις , , ,95 Αποσβέσεις περιόδου , , ,42 Σωρευµένες αποσβέσεις 31/12/ , , ,37 Σωρευµένες αποσβέσεις , , ,37 Αποσβέσεις περιόδου , , ,10 Σωρευµένες αποσβέσεις 31/12/ , , ,47 Αναπόσβεστη Αξία 01/01/ , , ,62 Αναπόσβεστη Αξία 31/12/ , , ,33 Αναπόσβεστη Αξία 31/12/ , , ,23 Η εταιρεία υιοθέτησε ως µέθοδο αποτίµησης για όλα τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία τόσο για την αρχική αναγνώριση τους όσο και για τις µεταγενέστερες αποτιµήσεις την µέθοδο του κόστους κτήσεως. Επί του µηχανολογικού εξοπλισµού έχει συσταθεί ενέχυρο υπέρ της ALPHA BANΚ συνολικής αξίας ,00 ευρώ για εξασφάλιση ανείου. 15

16 5. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος Εγγραφές αναγνώρισης αναβαλλόµενου φόρου Ισολογισµός µετάβασης Μεταβολές χρήση 2004 Μεταβολές χρήση 2005 Πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού -225,13-349,62 Πρόβλεψης αποµείωσης αποθεµάτων 3.271,50 317,66 ιαγραφή εξόδων εγκαταστάσεως 2.465, ,16 ιόρθωση συντελεστή υπολογισµού αναβαλλόµενου φόρου -640,23 Σύνολο εγγραφών χρήσης 2.240, ,90-147,50 Υπόλοιπο στον ισολογισµό αναφοράς 2.240, , ,23 6. Αποθέµατα Έτοιµα προϊόντα , ,98 Πρώτες ύλες, αναλώσιµα και είδη συσκευασίας , ,83 Μείον: Πρόβλεψη αποµείωσης αποθεµάτων , ,00 Παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων 603, , , ,06 7. Απαιτήσεις από πελάτες ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ανοιχτά υπόλοιπα πελατών , ,00 Μείον : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 0, ,00 Επιταγές εισπρακτέες , ,49 Γραµµάτια εισπρακτέα 0, ,00 Απαιτήσεις κατά συγγενών εταιρειών(εµπορικής δραστηριότητας) , , , ,31 Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής: Αρχικό υπόλοιπο , ,00 Πρόσθετη πρόβλεψη 0,00 0,00 Μείωση προβλέψεων (18.000,00) 0,00 Τελικό υπόλοιπο 0, ,00 16

17 8. Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις Χρεώστες διάφοροι , , , ,83 Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων ταυτίζονται µε τις λογιστικές τους αξίες. 9. Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα ιαθέσιµα στο ταµείο 1.719, ,75 Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις ,82 427, , , Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις - Μακροπρόθεσµο δάνειο , 00 απο την Τραπεζα Alpha Bank ΑΕ, διάρκειας 6,5 ετών µε αποπληρωµή σε εξαµηνιαίες δόσεις. Από το υπόλοιπο του δανείου οι δύο εξαµηνιαίες δόσεις που αφορούν την επόµενη χρήση εµφανίζονται στα Βραχυπρόθεσµα άνεια. Alpha Bank No 5540 λήξης , ,00 Μείον Μακροπρόθεσµο δάνειο πληρωτέο στην επόµενη χρήση , , , ,39 - Η ιοίκηση εκτιµά ότι τα συµβατικά επιτόκια δανεισµού, δεν διαφέρουν από τα πραγµατικά και για το λόγο αυτό δεν έγινε προσαρµογή στα υπόλοιπα των δανείων 11. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους - Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία. Υπόλοιπο έναρξης 2.015, ,76 Πρόβλεψη περιόδου 88,65 618, , ,19 Είναι οι υποχρεώσεις βάσει του Ν. 2112/20 προς τους εργαζοµένους που υπολογίσθηκαν µε αναλογιστική µελέτη σύµφωνα µε το IAS 19 που πραγµατοποιήθηκε από ανεξάρτητη συµβουλευτική εταιρεία για λογαριασµό του Οµίλου ΑΝΕΚ. 17

18 12. Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων Υπόλοιπο επιχορηγήσεων περιουσιακών στοιχείων έναρξης , ,89 Πλέον Ληφθείσα επιχορήγηση στη χρήση , ,00 Μείον Αναλογούσες αποσβέσεις επιχορήγησης στη χρήση , ,00 Υπόλοιπο επιχορηγήσεων περιουσιακών στοιχείων λήξης , ,89 Μείον Αναλογούσες αποσβέσεις επιχορήγησης στην επόµενη χρήση µε εµφάνιση στις Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , , , , Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Τραπεζών Alpha Bank No 5540 λήξης , ,61 Alpha Bank κεφάλαιο κίνησης 0, ,21 Σύνολο δανείων , , Υποχρεώσεις σε προµηθευτές Υποχρεώσεις σε Προµηθευτές , ,37 Επιταγές πληρωτέες , ,01 Προκαταβολές πελατών 0,00 692, , , Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη , ,80 Υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικούς Οργανισµούς 5.487, ,09 Πιστωτές διάφοροι 20,16 20,16 Έσοδα εποµένων χρήσεων επιχορηγήσεις παγίων , ,07 Σύνολο , ,12 18

19 16. Μετοχικό κεφάλαιο Αριθµός µετοχών Κοινές ονοµαστικές µετοχές Μετοχικό κεφάλαιο , ,19 Το σύνολο των εκδοθέντων κοινών µετοχών είναι µετοχές µε ονοµαστική αξία Ευρώ 2,93 ανά µετοχή. Όλες οι εκδοθείσες µετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως. 17. ιαφορά υπέρ το άρτιο ιαφορά από µετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ 1.128, , , , Λοιπά αποθεµατικά Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων , ,26 Τακτικό αποθεµατικό µέχρι την , , , , Αποτελέσµατα εις νέον Αποτελέσµατα εις νέον , , , , ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΆ ΣΤΑΚΟ 2003 ΚΩ. ΤΙΤΛΟΣ Πωλήσεις προϊόντων χονδρικής , , Πωλήσεις εµπορευµάτων χονδρικής , ,23 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , , ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ Αναλώσεις Πρώτων και Βοηθητικών υλών , ,80 Μισθοδοσία , ,38 Αµοιβές τρίτων 0, ,22 Ηλεκτρικό ρεύµα παραγωγής , ,54 Ενοίκια κτιρίων 7.620, ,76 Ασφάλιστρα & Επισκευές συντηρήσεις 4.913, ,76 ιάφορα έξοδα 4.134, ,77 Αποσβέσεις , ,16 Λοιπά 0,00 671, , ,76 19

20 Σηµείωση: Τα συνολικά κόστη µισθοδοσίας και αποσβέσεων αναλύονται: ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Μισθοί και ηµεροµίσθια , ,58 Εργοδοτικές εισφορές , , , , ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων 594,07 592,59 Μηχανήµατα , ,44 Μεταφορικά µέσα 2.993, ,39 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 681,52 435, , , ΑΛΛΑ ΕΣΟ Α Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης- επιχορήγηση ΟΑΕ 0,00 532,05 Έσοδα από ενοίκια µηχανήµατος ,56 0,00 Έκτακτα έσοδα-απόσβεση επιχορήγησης περιουσιακών στοιχείων , ,00 Έσοδα προηγουµένων χρήσεων (µεταφορικά) Έσοδα από προβλέψεις από προηγούµενες χρήσεις 3,08 847,46 0, , , , ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μισθοδοσία 8.611,93 0,00 Αµοιβές µελών Σ , ,55 Αµοιβές λογιστών , ,99 Αµοιβές λοιπών τρίτων , ,89 Παροχές τρίτων 789,40 919,91 Φόροι - τέλη 566, ,18 Αποσβέσεις 2.542, ,87 Έξοδα µεταφορών 5.160, ,34 Λοιπά 1.629,23 584, , , ΕΞΟ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ Αναλώσεις ειδών συσκευασίας 4.641, ,12 Μισθοδοσία , ,45 Αποσβέσεις 2.993, ,39 Λοιπά 1.025, , , ,50 20

21 ΑΛΛΑ ΕΞΟ Α: Έκτακτες ζηµίες 0, ,00 Έκτακτα έξοδα 375,26 Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 826,29 Πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους (ακίνητα αποθέµατα, αποζηµίωση προσωπικού) 1.359, , , , ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: , ,13 Χρεωστικοί τόκοι & τραπεζικά έξοδα -10,23 0,00 Πιστωτικοί τόκοι , , Φόρος εισοδήµατος Τρέχων φόρος εισοδήµατος , ,59 Αναβαλλόµενος φόρος 147, ,13 Σύνολο , , ΚΕΡ Η / ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ Τα κέρδη/ζηµίες ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση των κερδών/ ζηµιών µετά φόρο µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της χρήσης. Κέρδη µετά από φόρους /Ζηµίες , ,62 Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών Κέρδη / Ζηµίες ανά µετοχή 0,10 0, Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη α. Αµοιβές µελών ιοικητικού Συµβουλίου ευρώ ,56 ( ευρώ ,55) β. Συµµετοχή µελών ιοικητικού Συµβουλίου σε άλλα ιοικητικά Συµβούλια του οµίλου: 1. Ο Πρόεδρος του.σ. Εµµανουήλ Αποστολάκης είναι µέλος του.σ. της µητρικής ΑΝΕΚ και Αντιπρόεδρος της ΕΤΑΝΑΠ ΑΕ. 21

22 2. Ο Αντιπρόεδρος του.σ Αριστοτέλης Μπαλής είναι µέλος του.σ. της µητρικής ΑΝΕΚ και ιευθύνων σύµβουλος της ΕΤΑΝΑΠ ΑΕ. 3. Το Μέλος.Σ. Γεωργουσάκης Μιχάλης είναι µέλος.σ. της ΕΤΑΝΑΠ ΑΕ και της ΑΝΕΚ. 4. Το Μέλος.Σ. Βλαχάκης ηµοσθένης είναι µέλος.σ. της ΕΤΑΝΑΠ ΑΕ. 5. Το Μέλος.Σ. Βαρδινογιάννης Ιωάννης είναι µέλος.σ. της ΕΤΑΝΑΠ ΑΕ και ιευθύνων Σύµβουλος της ΑΝΕΚ. Εταιρεία ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε περίοδος ποσά Αγορές αγαθών (Α υλών και αποθεµάτων) 1/1-31/12/ ,97 Πωλήσεις αγαθών (ετοίµων, Α υλών και αποθεµάτων) 1/1-31/12/ ,22 Υπόλοιπα λογαριασµών την χρεωστικά υπόλοιπα 1/1-31/12/ ,04 πιστωτικά υπόλοιπα 1/1-31/12/2005 0,00 Επιταγές εισπρακτέες 1/1-31/12/ , Συµφωνία Ιδίων Κεφαλαίων και Αποτελεσµάτων µεταξύ ΠΧΠ και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31/12/2003 ΑΠΟΤΕΛΕ- ΣΜΑΤΑ 2004 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31/12/2004 ΑΠΟΤΕΛΕ- ΣΜΑΤΑ 2005 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31/12/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ,15 ΠΡΟΤΥΠΑ , , , ,39 (1) ιαγραφή εξόδων πολυετούς ,61 αποσβέσεως , , , ,97 (2) Μεταφορά επιχορήγησης παγίων στις ,89 υποχρεώσεις , ,82 (3) Πρόβλεψη για αποζηµίωση 2.041,71 προσωπικού 643, , ,06 (4) Μεταφορά από τις δαπάνες χρήσης στα πάγια 5.600,00 (5) Αναβαλλόµενοι φόροι 2.240, , , ,23 (6)Προβλέψεις αποµείωσης αποθεµάτων , , , ,64 ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ , , , , ,25 22

23 Επεξήγηση εγγραφών µετάβασης (1) Αφορά έξοδα πολυετούς απόσβεσης που σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα υπόκεινται σε πενταετή απόσβεση, ενώ µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν αναγνωρίζονται. (2) Αφορά την µεταφορά των επιχορηγήσεων των παγίων από τα Ίδια κεφάλαια στις υποχρεώσεις. (3) Αφορά την πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λογω εξόδου από την υπηρεσία κατά το ποσό που αναλογεί σε κάθε χρήση. Αφορά την τακτοποίηση της πρόβλεψης για την αποζηµίωση του προσωπικού. (4) Αφορά την τακτοποίηση εγγραφών της χρήσεως (5) Αφορά την προσαρµογή του φόρου εισοδήµατος µε τους αναβαλλόµενους φόρους κάθε χρήσης. (6) Αφορά προβλέψεις για αποµείωση αποθεµάτων οι οποίες δεν είχαν διενεργηθεί µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 31. Εκκρεµείς υποθέσεις - Ενδεχόµενες υποχρεώσεις - Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού - εν υπάρχουν εκκρεµείς υποθέσεις σε βάρος της εταιρείας. - Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση εν έγινε εγγραφή πρόβλεψης πρόσθετων φόρων για τις ανέλεγκτες χρήσεις. Η ιοίκηση της εταιρείας εκτιµά δεν θα προκύψουν αξιόλογα ποσά πρόσθετων φόρων από το φορολογικό έλεγχο. - εν έχουν συµβεί µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού σηµαντικά γεγονότα που αφορούν την εταιρείας Στύλος Αποκορώνου, 27 Φεβρουαρίου 2006 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α..Τ. Ρ ΜΠΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α..Τ. Ρ ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α..Τ. Ν

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ( Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ) ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε.

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.)

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ( Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ) Άγιος Νικόλαος Κρήτης : Κ. Σφακιανάκη

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ.

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ KLEFER A.E ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Χρήσης 2007

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Χρήσης 2007 OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Χρήσης 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, της χρήσης 2007, είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ποσά σε χιλιάδες (εκτος αν αναφέρεται διαφορετικά) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ... 6 Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΚΑΙ 2004... 7 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΕΛΛΑΣ Α.B.Ε.E.

ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΕΛΛΑΣ Α.B.Ε.E. ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΕΛΛΑΣ Α.B.Ε.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1 Oι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις που παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

WINLINK A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 εκεµβρίου 2005 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

WINLINK A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 εκεµβρίου 2005 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «WINLINK A.E.» την 1 Μαρτίου 2006 και έχουν δηµοσιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Πηγών 33 145 64 Κηφισιά ΑΡ.Μ.ΑΕ: 47750/01/ΑΤ/Β/00/572 ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Πηγών 33 145 64 Κηφισιά ΑΡ.Μ.ΑΕ: 47750/01/ΑΤ/Β/00/572 ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Της 31 ης εκεµβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου 31 εκεµβρίου 2007) 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος

Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν προς δηµοσίευση από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» την 18 Μαρτίου 2006 και έχουν αναρτηθεί στο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 6.3.5 Συµφωνία Ισολογισµού Εταιρείας 31/12/2004... 32. 6.3.4 Συµφωνία Ισολογισµού Εταιρείας 30/09/2004... 30

Περιεχόµενα. 6.3.5 Συµφωνία Ισολογισµού Εταιρείας 31/12/2004... 32. 6.3.4 Συµφωνία Ισολογισµού Εταιρείας 30/09/2004... 30 Ετήσιο ελτίο 2005 Ετήσιο ελτίο 2005 Περιεχόµενα Έκθεση ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...6 Στοιχεία ισολογισµού Eταιρείας και Oµίλου 31/12/2005...8 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Οικονοµικής Χρήσεως 01/01-30/09/2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 31/12/2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε..» την 27η Μαρτίου 2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 K. ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ Α.Ε. για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «K. ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ Α.Ε» την 16-05-2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το διοικητικό Συµβούλιο της «INFOTRUST A.E.B.E.» την 28/02/2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό VENTURES A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Ιουνίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Ιουνίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση, για την οικονοµική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ACTION PLAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DIRECT MARKETING ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ACTION PLAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DIRECT MARKETING ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ACTION PLAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DIRECT MARKETING ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

AQUA BIOTECH HELLENIC A.E.

AQUA BIOTECH HELLENIC A.E. AQUA BIOTECH HELLENIC Α.Ε Αρ.Μ.Α.51827/70/Β/02/40 AQUA BIOTECH HELLENIC A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 (περίοδος 1.1.2007 31.12.2007) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα