Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων."

Transcript

1 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΦΟΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ψαλμὸς ρμβ (142) Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθεὶᾳ σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου. Καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν. Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου, ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου. Ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος καὶ ἠκηδίασεν ἐπ' ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου. Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων. Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου, ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι. 1

2 Ταχὺ εἰσάκουσόν μου Κύριε ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ' ἐμοῦ καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον Ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωῒ τὸ ἔλεός σου ὅτι ἐπὶ σοι ἤλπισα Γνώρισόν μοι Κύριε ὁδὸν ἐν ᾗ πορεύσομαι ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν ψυχήν μου. Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου Κύριε πρὸς σὲ κατέφυγον. δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου Τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου Κύριε ζήσεις με Ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου. Καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου ὅτι ἐγὼ δοῦλός σού εἰμι. Καί εὐθύς ψάλλοµεν 2

3 Ἦχος Δι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος Αὐτοῦ. ( Τό ὡς ἄνω ) Στίχος 2. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ Ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχος 3. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. (Τό ὡς ἄνω) 3

4 Εἴτα τά παρόντα Τροπάρια. Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ Ευ α ρε στη η σα α σα Θε ω Α θλο φο ρε και πει ρα σθει ει σα α ως χρυ σος εν κα µι νω Πα ρα σκευ η πα νεν δο ξε βα σα νων πει ρα σµοις θαυ µα τα πη γα ζεις νυν και νο ση µα τα παυ εις και τον υ πε ρα γα θον του Θε ου Θε ον Λο ο γον υ περ η µων α ει εκ δυ σω πεις ο πως αυ του των δω ρε ων ε πι τυ υ χω µεν Δόξα... Τῆς Ἁγίας. Ἦχος α Δο ξα Πα τρι και Υι ω και α γι ω 4

5 Πνευ µα τι Την σπου δην σου τη κλη σει κα ταλ λη λον ερ γα σα µε νη φε ρω νυ µε την ο µω νυ µον σου πι στιν εις κα τοι κι αν κε κλη ρω σαι Πα ρα σκευ η η α θλο φο ρε ο θεν προ χε εις ι α µα τα και πρε σβευ εις υ περ των ψυ χω ων η η µων Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων Α µην Ου σι ω πη η σω ω µεν πο τε Θε ο το κε τας δυ να στει ει α ας σου λα λειν οι α να ξι 5

6 οι ει µη γαρ συ προ ι στα σο πρε σβευ ου σα τις η µας ερ ρυ σα το εκ το σου των κιν δυ νων Τις δε δι ε φυ λα ξεν ε ως νυν ε λευ θε ρους Ουκ α πο στω µεν Δε σποι να εκ σου σους γαρ δου λους σω ζεις α ει εκ παν τοι ων δει νω ω ων Ὁ Ν ψαλµός χῦµα. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός Σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν Σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός. 6

7 Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον, καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν Σου ἐποίησα. Ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις Σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί Σε. Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας Σου ἐδήλωσάς μοι. Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν Σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου, καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου Σου, καὶ τὸ Πνεῦμά Σου τὸ Ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ ἐμοῦ. Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου Σου, καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. 7

8 Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς Σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ Σὲ ἐπιστρέψουσι. Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην Σου. Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν Σου. Ὅτι, εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσία τῷ Θεῷ, πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ Σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν Σου μόσχους. 8

9 Εἶτα ψάλλοµεν τάς ᾨδάς τοῦ Κανόνος. ᾨδὴ α Ὑγρὰν διοδεύσας Ἦχος Νη Γα Α γι α του Θε ου πρε σβευ ε υ περ η µων Υ µνων σου την µνη µην πα ρα κα λω εν δο ξε Παρ θε ε νε των πται σµα των µου τας σει ρας δι αρ ρη ξον τα χος ταις προς Κτι ι στην τον Πα νοι κτιρ µο να πρε σβει αις σου Α γι α του Θε ου πρε σβευ ε υ περ η µων 9

10 Με γι στη η δυ να µις ην Σε µνη ε λα βες α ξι ι ως εκ Θε ου του θαυ µα τουρ γειν ταυ την ουν χρω µε νη η δη πα αυ σον τα πο λυ χρο νι α πα θη µου δε ο µαι Δο ξα Πα τρι και Υι ω και α γι ω πνευ µα τι Νο µι µως α θλη σα σα ε πι γης Πα ρα σκευ η η Μα αρ τυς και το στε φος εν Ου ρα νω σης α πο λα βου σα καρ τε ρι ι ας υ περ η µων τον Σω τη ρα ι κε τευ ε Και νυν και α ει και εις τους αι 10

11 ω ναςτων αι ω νων α µην Θεοτοκίον. Οµ µα τι Πα να α σπι λε επ ε µοι ι λε ω σου βλε ε ψον και ι α τρευ σον τα δει να του σω µα τος πα θη και τας νο ο σους α πο σκο ρα κι σον θει αις πρε σβει ες σου ᾨδὴ γ Ὁ Εἱρμὸς Σὺ εἶ τὸ στερέωμα Α γι α του Θε ου πρε σβευ ε υ περ η µων Ι σχυ ι του Πνευ µα τος του Πα να γι ου η µας ε λε η σον Πα ρα σκευ η 11

12 και νο σω ων παν τοι ων σαις λι ταις ε λευ θε ρω σον Α γι α του Θε ου πρε σβευ ε υ περ η µων Σω σον ταις πρε σβει αις σου Πα ρα σκευ η πα να κη ρα τε παν τας η µας τους σε α α νυ µνουν τας και ευ φη µως γε ραι ρον τας Δο ξα Πα τρι και Υι ω και α γι ω πνευ µα τι Γε νου µοι Πο λυ α θλε τω τε θλιµ µε 12

13 νω προ στα τις συν το νος και εκ πα θων και κιν δυ υ νων ρυ σαι ταις ευ χαις σου και θλι ψε ων Και νυν και α ει και εις τους αι ω ναςτων αι ω νων α µην Θεοτοκίον. Ε ξε λου Πα να χραν τε νο σων δει νων µε και θλι ψε ων των α φει δως κα τα πι ι ε ζον των τον σον δου λον ε κα στο τε ᾨδὴ δ. Εἰσακήκοα, Κύριε Ἦχος Γα Α γι α του Θε ου πρε σβευ ε υ περ η 13

14 µων Ρω µην δι δου µου Παν σε µνε κα τα τε δαι µο νων και ο λε θρι ων πα θων και τον σα λον των πται σµα των µου ι ε ραις λι ταις σου κα τα πρα υ νον Α γι α του Θε ου πρε σβευ ε υ περ η µων Α γα πη σα σα Κυ ρι ον και στε φα νους δο ο ξης κο µι σα σα υ περ παν των κα θι κε τευ ε των πι στως τι µων των σε Πα νευ φη µε 14

15 Δο ξα Πα τρι και Υι ω και α γι ω πνευ µα τι Ι κε σι ας µου προσ δε ξαι ω Πα ρα σκευ η Παρ θε ε νε πο λυ α θλε και πα θων µου την σκο το µαι ναν σου θερ µαις πρε σβει αις α πο δι ω ξον Και νυν και α ει και εις τους αι ω ναςτων αι ω νων α µην Θεοτοκίον. Ρυ σαι Κο ρη Πα να µω µε η Θε ον α σπο ο ρως κυ η σα σα τον σον δου λον κιν δυ νευ ον τα κα τα πον τι σθη 15

16 ναι µε τοις πται σµα σιν ᾨδὴ ε' Φώτισον ἡµᾶς, Α γι ε του Θε ου πρε σβευ ε υ περ η µων Ως περ Συ Σε µνη εις Νυµ φω να τον Ου ρα νι ον αυ γα ζη ταις εν θε οις µαρ µα ρυ γαις ου τω ω σους δου λους δο ξης θει ας κα τα ξι ω σον Α γι α του Θε ου πρε σβευ ε υ περ η µων Σου εν τω να ω προ σελ θον τας τους οι 16

17 κε τας σου ω Πα ρα σκευ η ε λευ θε ρω σον εκ νο ο ση µα των ταις ευ χαις σου και κα κω σε ων Δο ξα Πα τρι και Υι ω και α γι ω πνευ µα τι Ε ρω τι Θε ου την ψυ χην µου πλη ξον δε ο µαι Πα ρα σκευ η θει αις πρε σβει ει αις σου και των πα θων µου την α χλυν νυν ε ξα φα νι σον Και νυν και α ει και εις τους αι ω ναςτων αι ω νων α µην 17

18 Θεοτοκίον. Πα να γνε η µεις κε κτη µε νοι σε βο η θει αν σκε πην και βε βαι αν αν τι ι λη ψην παν το ος κιν δυ νου δι α σου α ει ρυ σθει η µεν ᾨδή στ. Ἰλάσθητι µοί... Α γι α του Θε ου πρε σβευ ε υ περ η µων Αι µα των σου τοις κρου νοις Πα ρα σκευ η ως κα τε σβε σας της α πι στι ας το πυρ ου τω νυν κα τα σβε σον την φλο γαν των νο ο σων µου ταις σαις ι ι κε σι αις και κιν δυ νων 18

19 µε ε ξαρ πα σον Α γι α του Θε ου πρε σβευ ε υ περ η µων Ρε ον των το χα µερ πες Πα ρα σκευ η Πα να κη ρα τε το α στα τον και φθαρ τον πα ρι δειν α ξι ω σον σον δου λον πρε σβει ει αις σου και α ξι ι ω θη ναι θει ας δο ξης και λαµ προ τη τος Δο ξα Πα τρι και Υι ω και α γι ω πνευ µα τι Α πα σας τας κε φα λας των α νο µουν 19

20 των συν τρι βε σθαι υ πο τους πο δας η µων Θε ον κα θι κε τευ ε Μαρ τυς των τι µων των σου πο θω τη ην σην Κα ραν ην α πε τε µεν ο α νο µος Και νυν και α ει και εις τους αι ω ναςτων αι ω νων α µην Θεοτοκίον. Συ ου σα το κα θα ρον και α γι ω τα τον Τε µε νος Μα ρι α του Παν τουρ γου πα ρα σχου µοι δα κρυ α ψυ χην κα θα ρι ζον τα και ε πα α κου σον µου της δε η σε ως σου δε ο µαι 20

21 Ε πι ι ι βλε ε ε ψον µετ ευ µε νει ας Πα ρα σκευ η Α θλη φο ρε ε πι τα ε µα δει να πα θη του σω µα τος και ι α σιν δω ρη σαι µοι οι ευ χαις σου Ε πι ι ι βλε ε ε ψον εν ευ µε νει α πα νυ µνη τε Θε ο το ο κε ε πι την ε µην χα λε πην του σω µα τος κα κω σιν και ι α σαι της ψυ χης µου ου το αλ γος Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἒλεός σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον. 21

22 Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεός ὑπὰρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Εἶτα τὸ Κοντάκιον. Ἦχος β. Προ στα τρι α πι στων Πα ρα σκευ η αθ λη φο ρε πε ε λου σα τοις τη σε πτη Ει κο νι σου θερ µως προ σπε λα α ζου σι ι κε τευ ε Χρι στον τον Νυµ φι ι ον σου δω ρη θη ναι λυ σιν των δει νων νο σων και θλι ι ψε ων και α µαρ τι ων πα σων την συγ χω ω ρη σιν 22

23 Προκείµενον Ἦχος δ Υ πο µε νων υ πε µει να τον Κυ ρι ον και προ σε σχε µοι και ει ση κου σε της ( Δίς ) δε η η σε ως µου Στιχ. Καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου καὶ κατεύθυνε τὰ διαβήματά μου. Τό τρίτον. Υ πο µε νων υ πε µει να τον Κυ ρι ον και προ σε σχε µοι και ει ση ση κου σε της δε η η σε ω ως µου ου ου 23

24 Ὁ Χορὸς: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ήχος Δι Δο ξα Πα τρι και Υι ω και 24

25 Α γι ω Πνευ µα τι Ταις της Α θλη φο ο ρου πρε σβει αις ε λε η µον ε ξα λει ψον τα πλη θη των ε µων εγ κλη µα των Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων α µην Ταις της Θε ο το κου πρε σβει αις Ε ε λε η µον ε ξα λει ψον τα πλη θη των ε µων εγ κλη µα των Ε λε η σον µε ο Θε ος κα τα το µε γα ε λε ος σου και κα τα το πλη θος των οικ τιρ µων σου ε ξα λει ψον το α νο ο µη µα µου 25

26 Ἦχος πλ. β. Μεταβολὴ τῶν θλιβοµένων Με τα βο λη παν το ος κιν δυ νου α παλ λα γη νο σου παν τοι ας υ παρ χου σα Πα ρα σκευ η Παρ θε νε ρυ σαι παν τας των δει νων της των ε ναν τι ων κα α κου χι ας και της των δαι µο νων ε ε πη ρει ας ταις θει αις σου προς Θε ον δε η η σε σι ι ι Ὁ Ἱερεὺς: Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου... Ὁ Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον (ιβ ). Ὁ Ἱερεὺς. Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς... Ὁ Χορὸς: Ἀμήν. 26

27 ᾨδὴ ζ. Παῖδες Ἑβραίων ἐν καµίνῳ Ἦχος Νη Α γι α του Θε ου πρε σβευ ε υ περ η µων Κα ραν πα αν σε πτον παν τες της Παρ θε νο µαρ τυ ρος δε ευ τε Πα ρα σκευ ης πι στοι εν ε τη σι οις τι µη σω µεν εν υ µνοις ως πη γην α νε ξαντ λη η τον των ι α µα των α ει και θει ων δω ρη µα των Α γι α του Θε ου πρε σβευ ε υ περ η µων 27

28 Ε ορ την πα ναι σι αν οι πι στοι ορ θο δο ξως ε πι τε λε σω µεν φαι δρως Πα ρα σκευ ης νυν την Κα ραν προ σκυ νουν τες και βο ων τες εκ πι στε ε ως προ φθα σον ρυ σαι η µας λι ταις σου πα σης νο σου Δο ξα Πα τρι ι και Υι ω και Α γι ω πνευ µα τι Υ περ πα σαν ου σι αν και υ περ χρυ σι ον η κα ρα σου δι ι α λα µπου σα πα ρε χει σω τη ρι αν ταις πι στει α θλη φο ρε προς αυ την κα τα φευ γου ου σι 28

29 και ι α τρευ ει ψυ χων θα να τη φο ρους νο σους Και νυ υν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω ω νων α µην Η Θε ον σαρ κο φο ρον Πα να γι ι α Παρ θε νε α πο κυ η σα σα εκ παν των α δο κη των κιν δυ νων τον λα ο ον σου και εκ νο σων πε ρι σω ω ζε και α µαρ τι ας δε σµον τα χει λι ταις σου λυ σον 29

30 ᾨδὴ η.τὸν Βασιλέα Εἰς Ἦχον Γα Α γι α του Θε ου πρε σβευ ε υ περ η µων Στο µα τι παν τες και καρ δι α υ µνου µεν την παν εν δο ξον Μαρ τυ ρα Κυ ρι ου ο τι αρ ρω στι ας ε τυ χο µεν την λυ σιν Α γι α του Θε ου πρε σβευ ε υ περ η µων Εν ου ρα νι οις Πα ρα σκευ η α θλη φο ρε τοις σκη νω µα σι χο ρευ ου σα των 30

31 πι στει σε υ µνο λο γου ουν των µνη µο νευ ε Παµ µα καρ Δο ξα Πα τρι και Υι ω και α γι ω πνευ µα τι Ρω σθει σα Μαρ τυς τη ι σχυ ι Κυ ρι ου των τυ ραν νων κα τη σχυ νας τα θρα ση θραυ σον και νυν πα αν των δε σµους τυ ραν νου µε νων Και νυν και α ει και εις τους αι ω ναςτων αι ω νων α µην Θεοτοκίον. Α χραν τε µο νη Ευ λο 31

32 γη µε νη Μα ρι α τα δυ σι α τα ι α α τρευ σον πα θη του οικ τρου σου δου ου λου ι να σε µα α κα ρι ζω ᾨδὴ θ. Κυρίως Θεοτόκον Α γι α του Θε ου πρε σβευ ε υ περ η µων Φλε ε ξον πα ρα νο µων Πα ρα σκευ η Μα αρ τυς πε ρι τω θει ω τεχ να σµα τα α θε α πι στους δε παν τας θει ω αυ γα σµα τι λαµ πρυ νον Α γι α του Θε ου πρε σβευ ε υ περ η 32

33 µων Ε εµ πλε ως εν θε ου λαµ ψε ως γε νε ε σθαι τον σον οι κε την νυ νι κα τα ξι ω σον ταις προς τον ο λον Δε σπο την λι ταις σου Παν σεµ νε Δο ξα Πα τρι και Υι ω και α γι ω πνευ µα τι Ι ι να σε δο ξα ζω Πα ρα σκευ η πο ο θω τας α νι α τους µου νο σους θε ρα πευ σον και ταις ευ χαις σου τε λει αν 33

34 ρω σιν πα ρα σχου µοι Και νυν και α ει και εις τους αι ω ναςτων αι ω νων α µην Θεοτοκίον. Μο ο νη Θε ο το κε ως α γνη και Μη η τηρ της α κα θαρ του ι λυ ος µε κα θα ρον των α κα θαρ των µω λω πων και σω σον Δε σποι να Τὸ Ἄξιόν ἐστι καὶ τὰ Μεγαλυνάρια. Μεγαλυνάρια Α ξι ον ε στιν ως α λη θως µα κα ρι ζειν σε την Θε ο το κον την α ει µα κα ρι στον και πα να µω µη τον 34

35 και Μη τε ρα του Θε ου η µων Την τι µι ω τε ραν των Χε ρου βειµ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειµ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε µε γα λυ νο µεν Καὶ θυµιᾷ ὁ Ἱερεὺς τὸ Θυσιαστήριον καί τὸν Λαόν ἢ τόν οἶκον ὅπου ψάλλεται ἡ Παράκλησις, καὶ ἡµεῖς ψάλλοµεν τά παρὸντα Μεγαλυνάρια. Αι τη σαι ει ρη νην πα ρα Θε ου ψυ χων σω τη ρι αν και κιν δυ νων α παλ λα γην θει α α θλη φο ρε Πα ρα σκευ η ευ χαις σου τοις πι στει ευ φη µου σι σε και γε ραι αι ρου σι 35

36 Πορ φυ ραν εξ αι αι µα τος την στο λην συ πε ρι κει µε νη και το στεµ µα εν κο ρυ φη ε χου σα ω Μαρ τυς και την της Παρ θε νι ας κα τε χου σα λαµ πα α δα η µων µνη µο νευ ε Τὸ Μεγαλυνάριον τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ Μεγαλυνάριον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Με γας εν α θλη σει α να δει χθει εις ως τρο παι ο φο ρος και εν θαυ µα σιν ευ κλε ης µε γας αν τι λη πτωρ της Εκ κλη σι ας ω φθης Γε ωρ γι ε παµ µα α καρ Μαρ τυ ρων καυ χη 36

37 µα Πα σαι των Αγ γε λων αι στρα τι αι Προ δρο µε Κυ ρι ου Α πο στο λων η δω δε κας οι Α γι οι Παν τες µε τα της Θε ο το κου ποι η σα τε πρε σβει ει αν εις το σω θη ναι η µα α α ας Ὁ Ἀναγνώστης Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς (γ ) Δόξα. Καὶ νῦν. Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καί ἴασαι τάς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. 37

38 ύριε, ἐλέησον Κύριε, ἐλέησον Κύριε, ἐλέησον. Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καί ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, καί ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ὁ Ἱερεὺς: τι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία, καὶ ἡ δύναμις, καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Εἶτα ψάλλοµεν τὸ Προβλεπόµενο ἀπό το Τυπικόν Ἀπολυτίκιον, µὲ Δόξα... Καὶ νῦν... τὸ Θεοτοκίον. Ἀπολυτίκιον τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. Ἦχος α Την σπου δην σου τη κλη σει κα ταλ λη λον ερ γα σα µε νη φε ρω νυ µε την ο µω 38

39 νυ µον σου πι στιν εις κα τοι κι αν κε κλη ρω σαι Πα ρα σκευ η η α θλο φο ρε ο θεν προ χε εις ι α µα τα και πρε σβευ εις υ περ των ψυ χω ων η η µων Ὁ Ἱερεύς Ἑλέησον ἡμᾶς ὁ Θεός κατά τὸ μέγα ἐλεὸς Σου, δεόμεθά Σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον. Ὁ Χορός Κύριε ἑλέησον. (γ ) Ὁ Ἱερεύς Ἕτι δεόμεθα ὑπερ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου (...) καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος. Ὁ Χορός Κύριε ἑλέησον. (γ ) Ὁ Ἱερεύς Ἕτι δεόμεθα ὑπέρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καὶ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ, πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, τῶν κατοικούντων καὶ παρεπιδημούντων ἐν τῇ πόλει ταύτη, ἐπιτρόπων, συνδρομητῶν καὶ ἀφιερωτῶν τοῦ 39

40 ἁγίου ναοῦ τούτου. Ὁ Χορός Κύριε ἑλέησον. (γ ) Ὁ Ἱερεύς Ἕτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ (ὀνόματα). Ὁ Ἱερεύς Ἕτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ διαφυλαχθῆναι τὴν ἁγίαν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν πόλιν ταύτην, καὶ πᾶσαν πόλιν καὶ χώραν ἀπὸ ὀργῆς, λοιμοῦ, λιμοῦ, σεισμοῦ, καταποντισμοῦ, πυρός, μαχαίρας, ἐπιδρομῆς ἀλλοφύλων, ἐμφυλίου πολέμου, καὶ αἰφνιδίου θανάτου, ὑπὲρ τὸν ἵλεων, εὐμενῆ καὶ εὐδιάλακτον, γενέσθαι τὸν ἀγαθὸν καὶ φιλάνθρωπον Θεὸν ἡμῶν, τοῦ ἀποστρέψαι καί, διασκεδάσαι πᾶσαν ὀργὴν καὶ νόσον, τὴν καθ' ἡμῶν κινουμένην, καὶ ῥύσασθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐπικειμένης δικαίας αὐτοῦ ἀπειλῆς, καὶ ἐλεῆσαι ἡμᾶς. Ὁ Χορός Κύριε ἑλέησον. (γ ) Ὁ Ἱερεύς Ἕτι δεόμεθα καί ὑπέρ τοῦ εἰσακοῦσαι Κύριον τὸν Θεὸν φωνῆς τῆς δεήσεως ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ ἐλεῆσαι ἡμᾶς. Ὁ Χορός Κύριε ἑλέησον. (γ ) Ὁ Ἱερεύς Ἐπάκουσον ἡμῶν, ὁ Θεός, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ἡ ἐλπὶς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς καὶ τῶν ἐν θαλάσσῃ μακράν, καὶ ἵλεως, 40

41 ἵλεως γενοῦ ἡμῖν, Δέσποτα ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. Ὁ Χορός Κύριε ἑλέησον. (γ ) Ὁ Ἱερεύς Ὅτι ἑλεήμων καί φιλάνθρωπος Θεός ὑπάρχεις καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ὁ Χορός Ἀμήν. Ὁ Ἱερεύς Σοφία Ὁ Ἀναγνώστης Εὐλόγησον. Ὁ Ἱερεύς Ὁ ὥν εὐλογητός Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τους αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Ὁ Ἀναγνώστης Στερεώσαι, Κύριος ὁ Θεός, τήν ἁγίαν καί ἀμώμητον πίστιν τῶν εὐσεβῶν καί ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, σύν τῇ ἁγίᾳ ἐκκλησίᾳ καὶ τῇ πόλει (ἢ τῇ μονῇ, ἢ χώρᾳ, ἢ τῇ νήσῳ) ταύτῃ εἰς αἰῶνας αἰώνων. Ἀμήν. Ὁ Ἱερεύς Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. Ὁ Ἀναγνώστης Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον 41

42 τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν. Ὁ Ἱερεύς Δόξα σοι ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, Κύριε, δόξα Σοι. Ὁ Ἀναγνώστης Δόξα... Καὶ νῦν..., Κύριε ἐλέησον (γ ), Πάτερ ἅγιε, εὐλόγησον. Ὁ Ἱερεύς Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ παναμώμου ἁγίας Αὐτοῦ Μητρός, δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, προστασίαις τῶν τιμίων ἐπουρανίων Δυνάμεων ἀσωμάτων, ἱκεσίαις τοῦ τιμίου, ἐνδόξου, προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων, ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων, τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων Μαρτύρων, τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, (τοῦ Ναοῦ) τῶν ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης, (τῆς ἡμέρας) καὶ πάντων τὸν Ἁγίων, ἐλεῆσαι καὶ σῶσαι ἡμᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήμων Θεός. Εἶτα ψάλλοµεν τὰ κάτωθι τροπάρια. Ἦχος β. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. Ἦχος Δι Θυ υ µα τω Δε σπο τη και Θε ω η 42

43 χθης Καλ λι παρ θε νε θει ει ον και πα να µω µη τον πα σας ο θε εν ηυ φρα νας τας ου ρα νι ι ους αρ χας και Μα κα ρων α οι δι µε ψυ χας δι ο παν τες πι στει σου δε ε ο µε θα και πο θω ζε ε ο ο ον τι ρυ υ σαι αι ταις λι ταις σου εκ νο ο σων και παν το δα πων ε ναν τι ων η µας τους τι µων τας σε πα α νευ φη µε Δε σποι να α προ σδε ξαι αι τας δε η σεις τω ων δου λων σου και λυ τρωσαι η µας α πο πα σης α να α γκης και θλι ψε 43

44 ως Την πα σαν ε ελ πι δα µου εις σε α να α τι θη µι Μη τερτου Θε ου φυ λα ξον µε υ πο τη ην σκε πην σου ου ου ι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ὁ Χορός Ἀμήν. Ἡ Μεταφορὰ Κειµένων - Καλλιτεχνικὴ ἐπιµέλεια ἔγινε µὲ τὸ πρόγραµµα «Μελωδός» τοῦ κ. Σάββα Παπαδόπουλου ἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαµηλίδη Ἱεροψάλτη στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Κουλούρας Βέροιας. 44

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η Γα η µιν

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 31-05-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἑρµείου. Τῶ Σαββάτω ἑσπέρας Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 15-03-2015 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ 15-03-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΡΟΣΚΥΗΣΕΩΣ νήµη τῶν Ἁγίων αρτύρων, Ἀγαπίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν

Διαβάστε περισσότερα

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀμήν. εῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

18-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ. ε τη η η η Δε ε ε

18-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ. ε τη η η η Δε ε ε 18-01-2015 ΕΑΣ ΕΣΕΡΙΟΣ ΙΒ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ 18-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ ΕΙΣ ΤΟ ΕΣΕΡΙΟ νήµη τῶν ἐν Ἁγίοις ατέρων ἡµῶν, καὶ µεγάλων Ἀρχιεπισκόπων Ἀλεξανδρείας, Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου. Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΓΑΣ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΣΧΑ Από τῆς ευτέρας µέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς ιακαινησίµου, ὡς καί τῇ ἡµέρᾳ τῆς Αποδόσεως, ἀντί τῆς πρό τοῦ Εσπερινοῦ Θ Ωρας, τῶν Ωρῶν τοῦ Αποδείπνου καί

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

α α ας και στο ος α νε να α τω

α α ας και στο ος α νε να α τω 02-05-2015 Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῶν υροφόρων. Ἡ ἀνακοµιδὴ τῶν λειψάνων Ἀθανασίου τοῦ εγάλου πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. Ἦχος Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. α

Διαβάστε περισσότερα

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α ΕΕΜΒΡΙΟΣ ΙΒ ΕΣΕΡΙΟΣ 12 εκεµβρίου Σπυρίδωνος Τριµυθοῦντος τοῦ θαυµατουργοῦ ( 348). Ιωάννου ὁσίου, ἐπισκόπου Ζιχνῶν ( 1333). Εἰς τὸν Ἐσπερινόν. Β Ει Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι ει εις πο ο ολ λα

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (Ψυχοσάββατον πρὸ τῆς Ἀπόκρεω). άντων τῶν ἀπ αἰῶνος κεκοιµηµένων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, καὶ Μνήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Αὐξεντίου. ΤΗΝ ΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΕΡΙΝΟΝ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Τρίτη 29 Μαΐου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr) 2 Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ.

20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ. 20-07-2014 ΕΣΕΡΙΟΣ 20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι Β Ει ει εις πο ο ολ λα α α α Μ α α α α α α Μ α α α α ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε τη η η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ & ΛΕΙΤ. Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ & ΛΕΙΤ. Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΕΓΑΛΗΣ ΕΤΗΣ & ΛΕΙΤ.. ΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΕΡΙΝΟΝ ΕΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΑΛΟΥ ΑΣΙΛΕΙΟΥ (Τελεῖται συνήθως.έμπτη πρωΐ) ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογημένη ἡ ασιλεία τοῦ ατρὸς καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου νεύματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΪ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΪ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΓΑΛΗ ΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΩΪ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩ ΕΓΑΛΩ ΒΑΣΙΛΙΚΩ ΩΡΩ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΑΛΗΣ ΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΩΡΑ ΡΩΤΗ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀναγνώστης: Ἀμήν. Ἱερεύς:

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας καὶ Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 2013 Ἐμπροσθόφυλλον Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Κυπριανὸς καὶ Ἰουστῖνα. Ἐκ τοῦ Ἁγιογραφείου

Διαβάστε περισσότερα

κου σον µου ει σα κου σον µου Κυ ρι ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ει σα α κου σον µου προ σχες τη φω νη της δε η η σε ως µου εν

κου σον µου ει σα κου σον µου Κυ ρι ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ει σα α κου σον µου προ σχες τη φω νη της δε η η σε ως µου εν 06 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια Τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἦχος Δι Δ Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ει σα α κου σον µου ει σα κου σον µου Κυ ρι ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ει σα α κου σον µου προ σχες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟ & ΕΙΡΗΝΗ (ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου) Εὐλογητός ὁ Θεός Ἀμήν.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟ & ΕΙΡΗΝΗ (ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου) Εὐλογητός ὁ Θεός Ἀμήν. ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟ & ΕΙΡΗΝΗ (ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου) Εὐλογητός ὁ Θεός Ἀμήν. Ψαλμός ΡΜΒ (142) Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ὁ ἱερεύς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ὁ ἀναγνώστης Ἀµήν. Ψαλµὸς ρµβ (142). Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς

Διαβάστε περισσότερα

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ 1 Ἀναστάσιμα Ἦχος Δ,ce.Πα bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει agdxnddxd dpaq daqxdh{ba[ds;qpbfdssfη: d d σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ

Διαβάστε περισσότερα