Οι αντιλήψεις των νοσηλευτών σχετικά µε την εφαρµογή ευέλικτου ή ανοιχτού επισκεπτηρίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι αντιλήψεις των νοσηλευτών σχετικά µε την εφαρµογή ευέλικτου ή ανοιχτού επισκεπτηρίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας"

Transcript

1 ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2012) Τόµος 4,Τεύχος 4, ISSN Οι αντιλήψεις των νοσηλευτών σχετικά µε την εφαρµογή ευέλικτου ή ανοιχτού επισκεπτηρίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Κατίκα Κ., Καδδά Ό., Κοτανίδου Α., Βασιλόπουλος Γ., Καπάδοχος Θ., Νέστωρ Α., Μαρβάκη Α. 1 Νοσηλεύτρια MSc, Προϊσταµένη Χειρουργικής κλινικής, «Αρεταίειο» Νοσοκοµείο 2 MSc Νοσηλεύτρια, Phd Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 3 Αν. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, Ε.Κ.Π.Α 4 Καθηγητής Εφαρµογών, Τµήµα Νοσηλευτικής Α Τ.Ε.Ι. Αθήνας 5 Καθηγήτρια, Τµήµα Νοσηλευτικής Α, Τ.Ε.Ι. Αθήνα 6 MSc Νοσηλεύτρια, Γενικό Νοσοκοµείο Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η πλειοψηφία των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) εφαρµόζει πολιτική επισκεπτηρίου περιορισµένου τύπου παρά το γεγονός ότι πολλά ερευνητικά δεδοµένα υποστηρίζουν τα ευεργετικά οφέλη του ευέλικτου ή ανοικτού τύπου επισκεπτηρίου στους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των νοσηλευτών ΜΕΘ σχετικά µε την εφαρµογή ευέλικτου ή ανοικτού επισκεπτηρίου, καθώς και η επίδραση των αντιλήψεων αυτών στους ασθενείς, στις οικογένειές τους και τους ίδιους τους νοσηλευτές. Υλικό Μέθοδος: Το δείγµα της παρούσας µελέτης αποτέλεσαν 105 νοσηλευτές που εργάζονταν σε ΜΕΘ πέντε Νοσοκοµείων της Αθήνας. Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε χρήση ερωτηµατολογίου, το οποίο συµπεριελάµβανε δηµογραφικά και επαγγελµατικά στοιχεία και ερωτήµατα που αφορούσαν τις αντιλήψεις των νοσηλευτών σχετικά µε τα είδη επισκεπτηρίων και τα οφέλη τους ή µη για τους ασθενείς, τις οικογένειές τους και την ίδια την εργασία των νοσηλευτών. Για την επεξεργασία των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 17. Αποτελέσµατα: Το 90,5% των νοσηλευτών εργάζονταν σε ΜΕΘ µε περιορισµένου τύπου επισκεπτηρίου και το 57,2% τάσσεται εναντίον της αλλαγής της υπάρχουσας πολιτικής περιορισµένου επισκεπτηρίου, αλλά φάνηκαν ότι δεν είναι εντελώς αρνητικοί ως προς το ευέλικτο. εν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στο φύλο και τις απόψεις του νοσηλευτικού προσωπικού. Η θέση εργασίας, το επίπεδο σπουδών και τα έτη προϋπηρεσίας παρουσίασαν στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις και φάνηκε ότι οι νοσηλευτές που έχουν ανώτερο επίπεδο σπουδών και µεγαλύτερη προϋπηρεσία αναγνωρίζουν την ευεργετική επίδραση του επισκεπτηρίου στον ασθενή και είναι υπέρ της εφαρµογής ενός ευέλικτου τύπου επισκεπτηρίου. Ωστόσο, είναι αντίθετοι στο να αποφασίζει ο ίδιος ο ασθενής ή η οικογένειά του για το είδος επισκεπτηρίου που θα εφαρµόζεται. Συµπεράσµατα: Το είδος επισκεπτηρίου στις ΜΕΘ επηρεάζει τους ασθενείς, τις οικογένειές τους και το ίδιο το νοσηλευτικό προσωπικό των ΜΕΘ. Το νοσηλευτικό προσωπικό παρουσιάζεται θετικό ως προς την πολιτική ευέλικτου τύπου, το οποίο φαίνεται ότι καλύπτει τις ανάγκες όλων των εµπλεκοµένων. Λέξεις κλειδιά: επισκεπτήριο, µονάδα εντατικής θεραπείας, νοσηλευτικό προσωπικό, είδη επισκεπτηρίου 166 Υπεύθ.Αλ/γιας: Καδδ.α Ολ. Παπανούτσου 15 Άλιµος τηλ:

2 Interscientific Health Care (2012) Vol 4, Issue 4, ISSN Nurse s opinions about implementation of a flexible or an open visiting policy in Intensive Care Unit Katika K. 1, Kadda O. 2, Kotanidou A. 3, Vassilopoulos G. 4, Kapadochos T. 4, Nestor A. 5, Marvaki A. 6 1 RN, Msc, Surgical Department, Aretaieio Hospital, Athens 2 RN, Msc, Phd Medical School of Athens, Onasis Cardiac Surgery Center 3 Associate Professor, Medical School of Athens, National and Kapodistrian University of Athens 4 Laboratory Instructor, Nursing Department A, Technological Institute, Athens 5 Professor, Nursing Department A, Technological Institute, Athens 6 RN, MSc, General Hospital of Katerini Introduction: The majority of the ICUs applies a restricted visiting policy, despite the fact that numerous research data support the beneficial impact of a flexible or an open visiting policy for the patients and their families. Aim: The aim of the present study was to explore the perceptions of the ICU nursing staff regarding the implementation of a flexible or an open visiting policy, as well as the impact of these perception on the patients, their families and the nurses themselves. Material Method: The studied sample consisted of 105 nurses working in the ICUs of five Hospitals of Athens, Greece. The data collection was conducted through the use of a questionnaire, which included the demographic and professional data and questions regarding the nurses perceptions in relation to the types of visitation as well as their benefits or not for the patients, their families and the working conditions of the nursing staff. The statistical analysis was performed by the statistical package SPSS, ver. 17.Results: 90.5% of the studied sample was working in an ICU with a restricted type visitation policy and 57.2% was against changing the existing policy, though the participants did not appear to be totally against a flexible policy. There was no statistical correlation between the gender and the nurses perception. Working position, educational level and the years of working experience showed statistically significant correlation. Nurses with higher educational level and more experience had recognized the beneficial impact of visitation on patient and were in favor of the implementation of a more flexible policy, recognizing the increased satisfaction of the patients, their families and themselves. However, they are opposed letting the patients themselves or their families decide on the type of visitation to be implemented.conclusions: The type of visitation in the ICUs affects the patients, their families and the nursing staff of the ICUs. The nursing staff appears to be positive for the flexible visitation policy, which seems to cover the needs of all who are involved. Key-words: visitation, intensive care unit, nursing staff, visitation types ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) διαφέρουν από τους υπόλοιπους χώρους ενός νοσοκοµείου κυρίως διότι οι ΜΕΘ αποτελούν ένα ξεχωριστό, αυτόνοµο τµήµα που διέπεται από εξειδικευµένη τεχνολογία (Βάκαλος 2011, Adamou 2011). Τα ιατρικά µηχανήµατα που βρίσκονται στις ΜΕΘ απαιτούν προσήλωση και συνεχή παρακολούθηση καθώς και εξειδίκευση από την πλευρά του νοσηλευτικού προσωπικού. Η πολυπλοκότητα των ιατρικών µηχανηµάτων παρακολούθησης, που καλούνται να χειριστούν οι νοσηλευτές των ΜΕΘ, θέτουν προκλήσεις για τις γνώσεις και τη δεξιοτεχνία τους. Αυτό από µόνο του είναι µια κατάσταση που ωθεί το νοσηλευτικό προσωπικό των ΜΕΘ να βιώνουν διαρκώς καταστάσεις στρες (Adamou et al 2011, Brilli et al 2001). Εκτός από τις ιδιαιτερότητες του χώρου των ΜΕΘ και το είδους των ασθενών που διαχειρίζεται το νοσηλευτικό προσωπικό εντατικής νοσηλευτικής, ένας ακόµη παράγοντας που επηρεάζει την εργασία στις ΜΕΘ είναι το επισκεπτήριο. Η ύπαρξη επισκεπτών στην ΜΕΘ µπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην λειτουργία της µονάδας κυρίως λόγω Cor. Author Kadda Ol. Papanotsou 15 Aimos tel:

3 του περιορισµένου χώρου, µε συνέπεια να υπάρχει συνωστισµός. Επιπλέον, το επισκεπτήριο µπορεί να παρεµποδίσει ή ακόµη και να διακόψει την παροχή φροντίδας στους ασθενείς (Halm & Titler 1990). Ένα επιπλέον πρόβληµα που προκύπτει από την ύπαρξη επισκεπτών στη ΜΕΘ είναι το γεγονός ότι παρεµποδίζεται η επικοινωνία µεταξύ των νοσηλευτών, καθώς, όπως είναι φυσικό, οι νοσηλευτές δεν µπορούν να εκφραστούν ελεύθερα, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει σε εντάσεις (Simpson et al, 1996). Οι συγγενείς των ασθενών ζητούν συνεχή πληροφόρηση για κάθε είδους φροντίδα που παρέχεται στον οικείο τους αλλά και επεξηγήσεις για την ίδια την θεραπευτική αγωγή (Verhaeghe et al, 1996). Η επαφή του νοσηλευτικού προσωπικού µε τους συγγενείς ενός ασθενούς, του οποίου η ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, προκαλεί έντονο στρες στους επαγγελµατίες υγείας, οι οποίοι διατρέχουν τον κίνδυνο να δεθούν συναισθηµατικά τόσο µε τον ίδιο τον ασθενή αλλά και την οικογένειά του (Cullen et al 2003, Pochard et al 2001). Το επισκεπτήριο που εφαρµόζεται κατά κύριο λόγο στην πλειοψηφία σχεδόν των ΜΕΘ, είναι αυτό του περιορισµένου τύπου, σύµφωνα µε το οποίο υπάρχουν συγκεκριµένες ώρες κατά τις οποίες µπορεί να δεχτεί επισκέψεις ένας ασθενής. Επίσης, δεν υπάρχει ελευθερία στον αριθµό των επισκεπτών ανά ασθενή, ο οποίος συνήθως περιορίζεται στον έναν επισκέπτη (Vandijck et al, 2010). Ωστόσο, στον καθορισµό της πολιτικής επισκεπτηρίου, συµµετέχουν τόσο οι ιατροί, οι νοσηλευτές και η ηγεσία του νοσοκοµείου, που καλούνται να ορίσουν πρακτικές που θα είναι προς το συµφέρον του ασθενούς, της οικογένειάς του αλλά και του ίδιου του προσωπικού των µονάδων, έτσι ώστε να µην παρεµποδίζεται η µέγιστη δυνατή παροχή ποιοτικής φροντίδας (Carlson et al, 1998). Τα τελευταία έτη, όµως, υπάρχει µια τάση επανεξέτασης των αυστηρών πολιτικών επισκεπτηρίου στις ΜΕΘ, η οποία λαµβάνει υπόψη τις ανάγκες των ασθενών και των οικογενειών τους αλλά και τις αντιλήψεις του νοσηλευτικού κυρίως προσωπικού, σε µια προσπάθεια απελευθέρωσης του επισκεπτηρίου στις ΜΕΘ (Azoulay et al, 2001). Ως πρώτη εντύπωση φαίνεται ότι οι νοσηλευτές είναι υπέρ του περιορισµένου τύπου τον οποίο φαίνεται αρχικά ότι το τηρούν. Σε µια έρευνα µεταξύ µονάδων εντατικής θεραπείας, οι οποίες στο 96,7% εφάρµοζαν πολιτική περιορισµένου επισκεπτηρίου, υπήρχε τροποποίηση στην πολιτική στην περίπτωση ετοιµοθάνατου ασθενούς, ή στην περίπτωση αντικειµενικών πρακτικών προβληµάτων που αντιµετώπιζε η οικογένεια. Επίσης, υπήρχε προσαρµογή όταν ο ασθενής παρουσίαζε συναισθηµατικές ανάγκες. Παρόλα αυτά η πλειοψηφία των νοσηλευτών τάχθηκε κατά της εφαρµογής ανοικτού επισκεπτηρίου µε κύριο επιχείρηµα την παρεµπόδιση των νοσηλευτικών καθηκόντων (Berti et al, 2007). Σε µια ακόµη έρευνα φάνηκε το 65% των νοσηλευτών υποστήριζαν την άποψη ότι το ανοικτό επισκεπτήριο παρέχει τη δυνατότητα στην οικογένεια να στηρίξει συναισθηµατικά τον ασθενή, αυξάνει την θέληση του ασθενούς για ζωή και δεν επιφέρει κόπωση στον άρρωστο. Αναφορικά µε την ίδια την οικογένεια, φάνηκε ότι πάνω από το 90% των 168 συµµετεχόντων υποστήριξαν ότι το ανοικτό επισκεπτήριο µειώνει το άγχος της οικογένειας, την καθησυχάζει µέσω της συνεχούς πληροφόρησης, και τελικά δεν εξαντλείται η οικογένεια από την συνεχή παρουσία της στη µονάδα (Marco et al, 2006). Μελέτη των Psathas και συν (2012) µε σκοπό να διερευνήσει τις απόψεις ιατρών και νοσηλευτών σχετικά µε το επισκεπτήριο στις ΜΕΘ κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ιατροί και νοσηλευτές συµφωνούν ότι το επισκεπτήριο έχει ευεργητική επίδραση στον ασθενή, µε την προϋπόθεση να πραγµατοποιείται σε συγκεκριµένη ώρα της ηµέρας και για συγκερκιµένη διάρκεια. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των νοσηλευτών σχετικά µε την εφαρµογή του ευέλικτου ή ανοικτού επισκεπτηρίου στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ ΟΣ Πληθυσµός µελέτης Το πληθυσµό της µελέτης αποτέλεσαν 105 νοσηλευτές που εργάζονταν σε ΜΕΘ πέντε Νοσοκοµείων της περιοχής των Αθηνών, (εκ των οποίων τα τέσσερα ήταν ηµόσια Νοσοκοµεία και ένα Ιδιωτικό Νοσοκοµείο). Συλλογή δεδοµένων Εργαλεία Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε ειδικό ερωτηµατολόγιο το οποίο αποτελούνταν από τρία µέρη. Το πρώτο µέρος περιελάµβανε ερωτήσεις που αφορούσαν τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων στη µελέτη. Το δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου αφορούσε ερωτήσεις σχετικά µε τις αντιλήψεις των νοσηλευτών για τα είδη επισκεπτηρίου και το τρίτο µέρος περιελάµβανε ερωτήσεις που αφορούσαν τις αντιλήψεις των νοσηλευτών σχετικά µε τις συνέπειες του επισκεπτηρίου στον ασθενή, την οικογένεια και την εργασία των νοσηλευτών. Στην δεύτερη και τρίτη ενότητα του ερωτηµατολογίου χρησιµοποιήθηκε η πενταβάθµια κλίµακα Likert, µε το 1 να δηλώνει την πλήρη διαφωνία ( ιαφωνώ Απολύτως) και το 5 την πλήρη συµφωνία (Συµφωνώ Απολύτως). Για τη µέτρηση της αξιοπιστίας του ερωτηµατολογίου, χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης αξιοπιστίας άλφα του Cronbach. Στο σύνολο των νοσηλευτών των ΜΕΘ των Νοσοκοµείων αυτών µοιράστηκαν ερωτηµατολόγια, από τα οποία επιστράφηκαν συµπληρωµένα 105/120=87,5% ποσοστό απόκρισης. Κριτήρια ένταξης-αποκλεισµού Τα κριτήρια ένταξης των συµµετεχόντων στη µελέτη ήταν τα εξής: 1. Νοσηλευτές που εργάζονται σε ΜΕΘ 2. Επαρκής γνώση της Ελληνικής γλώσσας Ηθική και δεοντολογία Η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µετά από έγγραφη άδεια από το Επιστηµονικό Συµβούλιο του κάθε νοσοκοµείου. Από όλους τους συµµετέχοντες στη µελέτη ελήφθη η πληροφορηµένη συναίνεσή τους προκειµένου να συµµετάσχουν στην έρευνα. Οι συµµετέχοντες στη µελέτη πληροφορήθηκαν για το σκοπό της µελέτης, την εµπιστευτικότητα των δεδοµένων και την εθελοντική φύση της συµµετοχής.

4 Κατά τη διεξαγωγή της παρούσας µελέτης τηρήθηκαν όλες οι βασικές αρχές ηθικής και δεοντολογίας. Στατιστική ανάλυση Όλες οι συνεχείς µεταβλητές περιγράφονται ως µέσοι ± τυπικές αποκλίσεις, ενώ οι κατηγορικές µεταβλητές περιγράφονται µε τη µορφή απόλυτων και σχετικών (%) συχνοτήτων.έγινε έλγχος των προϋποθέσων εφαρµογής παραµετρικών και µη παραµετρικών κριτηρίων. Ως προς τα παραµετρικά κριτήρια σχετικά µε τις οµοιότητες - διαφορές απαντήσεων, εφαρµόστηκε το t-test, για τον έλεγχο µέσων δύο ανεξάρτητων δειγµάτων (Independent Samples t-test) αναφορικά µε το φύλο και το αν έχουν ή όχι διοικητική θέση, η ανάλυση διασποράς µε έναν παράγοντα (One- Way ANOVA) αναφορικά µε το επίπεδο σπουδών (ανώτερος τίτλος σπουδών) και ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson αναφορικά µε την προϋπηρεσία στη Νοσηλευτική και την προϋπηρεσία στην Νοσηλευτική σε ΜΕΘ. Στις περιπτώσεις που οι προϋποθέσεις των παραµετρικών κριτηρίων δεν ικανοποιούνται, δηλαδή ούτε τα µεγέθη όλων των υποοµάδων είναι 30, ούτε οι συναρτήσεις των κατανοµών των υποοµάδων ακολουθούν την κανονική κατανοµή όπως προκύπτει από το κριτήριο Kolmogorov-Smirnov για τον έλεγχο της κανονικότητας (One Sample Kolmogorov-Smirnov test), χρησιµοποιήθηκαν τα αντίστοιχα µη παραµετρικά κριτήρια, ειδικότερα το κριτήριο Mann-Whitney, το οποίο συγκρίνει δύο ανεξάρτητα δείγµατα ως προς το αν παρουσιάζουν διαφορές στις συναρτήσεις κατανοµών τους και το κριτήριο Kruskal-Wallis, το οποίο συγκρίνει τρία ή περισσότερα ανεξάρτητα δείγµατα ως προς το αν παρουσιάζουν διαφορές στις συναρτήσεις κατανοµών τους. Αποτελέσµατα Περιγραφικά Τον πληθυσµό της µελέτης αποτέλεσαν 105 νοσηλευτές εκ των οποίων το 26,7% ήταν άντρες (n=28). Τα χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων στη µελέτη ως προς το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία, τα έτη προυπηρεσίας και το µορφωτικό επίπεδο παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η κατανοµή του δείγµατος µελέτης ως προς το είδος του επισκεπτηρίου που εφαρµόζεται στην ΜΕΘ στην οποία εργάζονται οι νοσηλευτές και ως προς το αν έχουν ενηµερωθεί για τα διαφορετικά είδη επισκεπτηρίου που υπάρχουν. Αντιλήψεις νοσηλευτών σχετικά µε τα είδη επισκεπτηρίων Στον Πίνακα 3 παρατίθενται οι αντιλήψεις των νοσηλευτών σε σχέση µε το επισκεπτήριο στη ΜΕΘ. Από τις µέσες τιµές των απαντήσεων των νοσηλευτών, παρατηρούµε ότι: 1) Οι αντιλήψεις των νοσηλευτών µπορούν να θεωρηθούν θετικές στις ερωτήσεις: «Θεωρώ ότι οι αυστηρές ώρες επισκεπτηρίου, πρέπει να προσαρµόζονται όταν η οικογένεια έχει πρακτικούς λόγους που την παρεµποδίζουν να τηρήσει αυτή την πολιτική». «Θεωρώ ότι οι αυστηρές ώρες επισκεπτηρίου πρέπει να προσαρµόζονται όταν ο ασθενής έχει συναισθηµατικές ανάγκες». «Θεωρώ ότι η πολιτική επισκεπτηρίου πρέπει να προσαρµόζεται όταν ο ασθενής είναι ετοιµοθάνατος». «Θεωρώ ότι η πολιτική περιορισµένου επισκεπτηρίου δεν θα πρέπει να αλλάξει». 2) εν διαµορφώνεται σαφή άποψη σχετικά µε τις αντιλήψεις των νοσηλευτών ως προς το αν είναι θετικές ή αρνητικές στην ερώτηση: «Θεωρώ ότι µια αυστηρά συγκεκριµένη ώρα έναρξης του επισκεπτηρίου είναι σηµαντική, αλλά η διάρκεια µιας επίσκεψης µπορεί να είναι ευέλικτη». 3) Στις υπόλοιπες ερωτήσεις οι αντιλήψεις των νοσηλευτών µπορούν να θεωρηθούν αρνητικές. Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι απόψεις του πληθυσµού της µελέτης σχετικά µε το επισκεπτήριο. Αντιλήψεις νοσηλευτών σχετικά µε τις συνέπειες του επισκεπτηρίου στον ασθενή, την οικογένεια και την εργασία των νοσηλευτών Στον Πίνακα 5 παρατίθενται οι αντιλήψεις των νοσηλευτών σχετικά µε τις συνέπειες του επισκεπτηρίου στον ασθενή, την οικογένεια και την εργασία των νοσηλευτών. Από τις µέσες τιµές των απαντήσεων των νοσηλευτών, παρατηρούµε ότι: 1) Οι αντιλήψεις των νοσηλευτών µπορούν να θεωρηθούν θετικές στις ερωτήσεις: Θεωρώ ότι το επισκεπτήριο έχει ευεργετική επίδραση στον ασθενή. Θεωρώ ότι το ανοικτό ή ευέλικτο επισκεπτήριο παρεµποδίζει την ανάπαυση του ασθενούς. επισκεπτηρίου παρεµποδίζει την ιδιωτικότητα του ασθενούς. επισκεπτηρίου εξαντλεί την οικογένεια, λόγω του ότι νιώθει αναγκασµένη να βρίσκεται κοντά στον ασθενή. επισκεπτηρίου παρεµποδίζει την άµεση παροχή νοσηλευτικής φροντίδας. επισκεπτηρίου κάνει τους νοσηλευτές να αισθάνονται ότι βρίσκονται υπό έλεγχο. επισκεπτηρίου παρεµποδίζει τον κατάλληλο σχεδιασµό των διαδικασιών νοσηλευτικής φροντίδας. επισκεπτηρίου αναγκάζει τους νοσηλευτές να ξοδεύουν περισσότερο χρόνο, δίνοντας πληροφορίες στην οικογένεια του ασθενούς. επισκεπτηρίου αυξάνει τον κίνδυνο λαθών. Θεωρώ ότι το ανοικτό επισκεπτήριο προκαλεί µεγαλύτερο σωµατικό και ψυχολογικό φόρτο για τον νοσηλευτή. 169

5 2) εν µπορούµε να διαµορφώσουµε σαφή άποψη σχετικά µε τις αντιλήψεις των νοσηλευτών ως προς το αν είναι θετικές ή αρνητικές στις ερωτήσεις: Θεωρώ ότι το επισκεπτήριο προκαλεί στρες στον ασθενή. Θεωρώ ότι το επισκεπτήριο προκαλεί αρνητικές αιµοδυναµικές αντιδράσεις στους ασθενείς. Θεωρώ ότι το επισκεπτήριο προκαλεί ψυχολογικό στρες στον ασθενή. επισκεπτηρίου µειώνει την αγωνία της οικογενείας του ασθενούς. Θεωρώ ότι µια πολιτική ανοικτού επισκεπτηρίου προκαλεί ανησυχία στους νοσηλευτές, επειδή φοβούνται µήπως υποπέσουν σε σφάλµα. Θεωρώ ότι το ευέλικτο επισκεπτήριο θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη ικανοποίηση των ασθενών, της οικογένειάς τους και των νοσηλευτών. Θεωρώ ότι το ανοικτό επισκεπτήριο θα επηρεάσει τις σχέσεις των νοσηλευτών µεταξύ τους. 3) Στις υπόλοιπες ερωτήσεις οι αντιλήψεις των νοσηλευτών µπορούν να θεωρηθούν αρνητικές. Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται οι απόψεις του πληθυσµού σχετικά µε τις συνέπειες του επισκεπτηρίου στον ασθενή, την οικογένεια και την οργάνωση της παρεχόµενης φροντίδας. Συσχετίσεις αναφορικά µε το επίπεδο σπουδών (ανώτερος τίτλος σπουδών) Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του κριτηρίου Kruskal Wallis test (Πίνακας 10), οι απαντήσεις των νοσηλευτών του δείγµατος οµαδοποιηµένες σύµφωνα µε το επίπεδο σπουδών (ανώτερο τίτλο σπουδών), µπορούν να θεωρηθούν ως υποσύνολα πληθυσµών µε την ίδια συνάρτηση κατανοµής σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%, σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από τις ερωτήσεις: α) «Θεωρώ ότι το επισκεπτήριο έχει ευεργετική επίδραση στον ασθενή» (Kruskal Wallis test, Η = 10,985, p-value = 0,012). Η σχέση µεταξύ της παραπάνω αντίληψης και του επιπέδου σπουδών, µπορεί να διερευνηθεί περαιτέρω µε τον αντίστοιχο πίνακα συνάφειας (Crosstabulation table). Από τον αντίληψη και αντίστροφα. πίνακα συνάφειας παρατηρούµε ότι η οµάδα των ε) «Θεωρώ ότι το ευέλικτο επισκεπτήριο θα οδηγήσει νοσηλευτών/τριων 2ετούς εκπαίδευσης έχει κυρίως ουδέτερες σε αντιλήψεις µεγαλύτερη (43,8%) ικανοποίηση και θετικές αν των τιλήψεις ασθενών, (37,5%), της ενώ κυρίω µεταπτυχιακό στη νοσηλευτική (80,0%), (Πίνακας 11). β) «Θεωρώ ότι το ανοικτό επισκεπτήριο θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη ικανοποίηση των ασθενών, της οικογένειάς τους και των νοσηλευτών» (Kruskal Wallis test, Η = 9,049, p-value = 0,029). Η σχέση µεταξύ της παραπάνω αντίληψης και του επιπέδου σπουδών, µπορεί να διερευνηθεί περαιτέρω µε τον αντίστοιχο πίνακα συνάφειας (Crosstabulation table). Από τον πίνακα συνάφειας παρατηρούµε ότι η οµάδα των νοσηλευτών/τριων µε µεταπτυχιακό στη νοσηλευτική εξέφρασε µοιρασµένες θετικές (33,3%), αρνητικές (33,3%) και ουδέτερες αντιλήψεις (33,3%), ενώ αρνητικές κυρίως απόψεις εξέφρασαν η οµάδα των νοσηλευτών/τριων 2ετούς εκπαίδευσης (60,0%), η 170 οµάδα των νοσηλευτών/τριων 4ετούς τεχνολογικής εκπαίδευσης (75,4%) και η οµάδα των νοσηλευτών/τριων 4ετούς πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (66,7%) (Πίνακας 12). Συσχέτιση απαντήσεων δείγµατος µε την προϋπηρεσία στην νοσηλευτική Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του συντελεστή συσχέτισης του Pearson, οι αντιλήψεις των νοσηλευτών οι οποίες µπορούν να θεωρηθούν ότι συσχετίζονται γραµµικά (θετικά ή αρνητικά) µε την προϋπηρεσία στη νοσηλευτική σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%, είναι: α) «Θεωρώ ότι οι αυστηρές ώρες επισκεπτηρίου πρέπει να προσαρµόζονται όταν ο ασθενής έχει συναισθηµατικές ανάγκες» (Pearson Correlation r = 0,21, p-value = 0,039, N = 100) Υπάρχει θετική συσχέτιση (µικρή) µεταξύ των δύο µεταβλητών, δηλαδή οι νοσηλευτές οι οποίοι έχουν περισσότερα έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική εµφανίζουν πιο θετικές απαντήσεις στην παραπάνω αντίληψη και αντίστροφα. β) «Θεωρώ ότι µια αυστηρά συγκεκριµένη ώρα έναρξης του επισκεπτηρίου είναι σηµαντική, αλλά η διάρκεια µιας επίσκεψης µπορεί να είναι ευέλικτη» (Pearson Correlation r = 0,23, p-value = 0,021, N = 100) Υπάρχει θετική συσχέτιση (µικρή) µεταξύ των δύο µεταβλητών, δηλαδή οι νοσηλευτές οι οποίοι έχουν περισσότερα έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική εµφανίζουν πιο θετικές απαντήσεις στην παραπάνω αντίληψη και αντίστροφα. γ) «Θεωρώ ότι η πολιτική περιορισµένου επισκεπτηρίου δεν θα πρέπει να αλλάξει» (Pearson Correlation r = -0,21, p-value = 0,033, N = 99) Υπάρχει αρνητική συσχέτιση (µικρή) µεταξύ των δύο µεταβλητών, δηλαδή οι νοσηλευτές οι οποίοι έχουν περισσότερα έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική εµφανίζουν πιο αρνητικές απαντήσεις στην παραπάνω αντίληψη και αντίστροφα. δ) «Θεωρώ ότι η οικογένεια του ασθενούς θα πρέπει να αποφασίζει τι είδους επισκεπτηρίου θα εφαρµόζεται» (Pearson Correlation r = 0,29, p- value=0,003, N = 101) Υπάρχει θετική συσχέτιση (µικρή) µεταξύ των δύο µεταβλητών, δηλαδή οι νοσηλευτές οι οποίοι έχουν περισσότερα έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική εµφανίζουν πιο θετικές απαντήσεις στην παραπάνω οικογένειάς τους και των νοσηλευτών» (Pearson Correlation r = 0,21, p-value = 0,032, N = 102) Υπάρχει θετική συσχέτιση (µικρή) µεταξύ των δύο µεταβλητών, δηλαδή οι νοσηλευτές οι οποίοι έχουν περισσότερα έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική εµφανίζουν πιο θετικές απαντήσεις στην παραπάνω αντίληψη και αντίστροφα. στ) «Θεωρώ ότι η οικογένεια θα πρέπει να παίζει πρωταρχικό ρόλο για το είδος επισκεπτηρίου που θέλει να εφαρµόζεται» (Pearson Correlation r = 0,27, p-value = 0,007, N = 102) Υπάρχει θετική συσχέτιση (µικρή) µεταξύ των δύο µεταβλητών, δηλαδή οι νοσηλευτές οι οποίοι έχουν περισσότερα έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική

6 εµφανίζουν πιο θετικές απαντήσεις στην παραπάνω αντίληψη και αντίστροφα. Συζήτηση Σχολιάζοντας τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, παρατηρήθηκε ότι η πλειοψηφία των ΜΕΘ εφαρµόζει πολιτική περιορισµένου επισκεπτηρίου. Η πλειοψηφία του νοσηλευτικού προσωπικού αναγνωρίζει τα οφέλη του επισκεπτηρίου αλλά µόνο οι εµπειρότεροι νοσηλευτές καθώς και αυτοί που έχουν ανώτεροι εκπαίδευση εµφανίστηκαν πιο θετικοί ως προς την αλλαγή του επισκεπτηρίου σε µια πιο ευέλικτη µορφή, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ανάγκες από την πλευρά του ασθενή. Το ίδιο φάνηκε αναφορικά µε την συµµετοχή της οικογένειας ως προς το είδος του επισκεπτηρίου που θα εφαρµόζεται. Ωστόσο, η πλειοψηφία του νοσηλευτικού προσωπικού που συµµετείχε στην παρούσα µελέτη, τάχθηκε κατά της εφαρµογής πολιτικής ανοικτού επισκεπτηρίου. Ένα από τα σηµαντικά επιχειρήµατα που προβάλουν οι νοσηλευτές εναντίον του ανοικτού κυρίως επισκεπτηρίου είναι η παρεµπόδιση της ξεκούρασης του ασθενούς, εύρηµα που φάνηκε και στην παρούσα µελέτη, κυρίως λόγω του στρες που ενδεχοµένως βιώνει ο ασθενής λόγω του επισκεπτηρίου. Αυτή η αντίληψη είναι λογική διότι το ότι η ξεκούραση και η µείωση του στρες προάγουν την ταχύτερη ανάρρωση του ασθενούς, είναι µια αντίληψη που υποστηρίζεται από σχεδόν όλους τους νοσηλευτές. Τα ευρήµατα όµως αυτά έρχονται σε αντίθεση µε τα ευρήµατα της µελέτης των Fumagalli και λοιπών (2006) σύµφωνα µε τα οποία το ανοικτό επισκεπτήριο βοηθά σηµαντικά στην µείωση του άγχους που βιώνουν οι ασθενείς, άποψη που υποστηρίζεται και στην µελέτη των Roland και λοιπών (2001) όπου φάνηκε ότι η ξεκούραση των ασθενών δεν παρεµποδίζεται λόγω των επισκέψεων. Επίσης, στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση βρέθηκε µεταξύ των ετών προϋπηρεσίας και της άποψης ότι το ευέλικτο επισκεπτήριο θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη ικανοποίηση των ασθενών, της οικογένειάς τους και των νοσηλευτών. Επιπλέον, το επίπεδο εκπαίδευσης των συµµετεχόντων νοσηλευτών στην παρούσα µελέτη, επίσης συσχετίσθηκε µε την παραπάνω άποψη και φαίνεται ότι οι νοσηλευτές µε ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση είναι περισσότερο αρνητικοί σχετικά µε την ύπαρξη ανοικτού επισκεπτηρίου και µεγαλύτερης ικανοποίησης των ασθενών, των οικογενειών τους και των ίδιων. Το ανώτερο επίπεδο σπουδών αλλά και η προϋπηρεσία παρέχουν τη δυνατότητα στο νοσηλευτικό προσωπικό να µπορεί να αναγνωρίζει τα οφέλη αλλά και τα προβλήµατα που υπάρχουν σχετικά µε τους επισκέπτες, και να είναι σε θέση να τα χειριστεί χωρίς να παρεµποδίζεται η εργασία του και χωρίς να υπονοµεύεται η παροχή φροντίδας. Βάσει των αποτελεσµάτων της παρούσας µελέτης, στην περίπτωση που ο ασθενής παρουσιάζει συναισθηµατικές ανάγκες το 59,1% του δείγµατος υποστηρίζει ότι οι αυστηρές ώρες επισκεπτηρίου θα πρέπει να προσαρµόζονται. Η άποψη αυτή βρίσκει σηµαντική θετική στατιστική συσχέτιση µε την προϋπηρεσία των νοσηλευτών. ηλαδή, οι νοσηλευτές µε περισσότερα έτη προϋπηρεσίας είναι περισσότερο θετικοί σε σχέση µε τους νεότερους νοσηλευτές και αντίστροφα. Αυτά τα ευρήµατα έρχονται σε συµφωνία µε έρευνες που υποδεικνύουν ότι οι νοσηλευτές των ΜΕΘ παρεκκλίνουν της υπάρχουσας περιορισµένης πολιτικής και εφαρµόζουν στην πράξη ένα πιο ευέλικτο επισκεπτήριο κυρίως όταν ο ασθενής παρουσιάζει συναισθηµατικές ανάγκες σε ποσοστό 95% και φαίνεται ότι οι νοσηλευτές εφαρµόζουν περισσότερο εξατοµικευµένες πρακτικές προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες συγκεκριµένων ασθενών αλλά όχι όλων. Το ίδιο φάνηκε και σε παρόµοιες έρευνες όπου το 75,6% των ΜΕΘ εφάρµοζε πολιτική ευέλικτου τύπου στην περίπτωση συναισθηµατικών αναγκών (Sims et al 2006, Vandijck et al 2010). Μια ευελιξία στο επισκεπτήριο αφορά και την περίπτωση ετοιµοθάνατων ασθενών και φάνηκε ότι το 68,5% των συµµετεχόντων συµφωνεί µε την ύπαρξη ευελιξίας σε αυτή την περίπτωση. Αυτό το εύρηµα είναι σύµφωνο µε µια έρευνα που διεξήχθη στο Βέλγιο µεταξύ νοσηλευτών που εργάζονταν σε µονάδα µε περιορισµένου τύπου επισκεπτήριο και στο 71,9% των µονάδων το επισκεπτήριο µετατρεπόταν σε ευέλικτο όσον αφορά στις ώρες του επισκεπτηρίου κυρίως όταν ο ασθενής ήταν ετοιµοθάνατος (Vandijck et al 2010). Το ίδιο παρατηρήθηκε και σε µια έρευνα στο Ηνωµένο Βασίλειο, όπου το 80,8% των ΜΕΘ εφαρµόζει πολιτική ευέλικτου επισκεπτηρίου όταν ο ασθενής είναι ετοιµοθάνατος (Hunter et al 2010). Παρόµοια ευρήµατα φάνηκαν και στην έρευνα των Berti και λοιπών (2007) όπου ενώ στο 96,7% των ΜΕΘ εφαρµοζόταν πολιτική περιορισµένου επισκεπτηρίου, στην περίπτωση ετοιµοθάνατου ασθενούς ή αντικειµενικών πρακτικών προβληµάτων που αντιµετώπιζε η οικογένεια, το επισκεπτήριο µεταβαλλόταν σε ευέλικτο. Αναφορικά µε τον σχεδιασµό των διαδικασιών νοσηλευτικής φροντίδας, το 76,2% του συνόλου υποστήριξε ότι το ανοικτό επισκεπτήριο θα παρεµποδίζει αυτόν τον σχεδιασµό, κυρίως λόγω του ότι το νοσηλευτικό προσωπικό θα αναγκαζόταν να ξοδεύει περισσότερο χρόνο µε την οικογένεια του ασθενούς, δίνοντας πληροφορίες. Παρόµοια αποτελέσµατα φάνηκαν στην έρευνα των Marco και λοιπών (2006) στην οποία το νοσηλευτικό προσωπικό ανέφερε ότι θα έχει λιγότερο χρόνο στη διάθεσή του για την παροχή φροντίδας στον ασθενή, λόγω της σπατάλης χρόνου για την παροχή πληροφοριών στις οικογένειες. Αυτό το εύρηµα συνάδει µε την παρούσα µελέτη, στην οποία φάνηκε ότι το 75,3% των νοσηλευτών υποστηρίζει ότι το ανοικτό επισκεπτήριο µειώνει τον χρόνο παροχής φροντίδας στον ασθενή. Ωστόσο, εκτός από την ανάγκη να βρίσκονται στο πλευρό του οικείου τους, οι οικογένειες φαίνεται ότι θέλουν να λαµβάνουν σωστή και συνεχή πληροφόρηση για την κατάσταση του ασθενούς, για την πορεία αλλά και την πρόγνωσή του. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτονται οι συναισθηµατικές ανάγκες της οικογένειας και αυξάνεται η ικανοποίηση της σχετικά µε την περίθαλψη που λαµβάνει ο ασθενής (Johnson 1998, Azoulay 2001). Ωστόσο, η άρνηση των νοσηλευτών για την εφαρµογή ανοικτού επισκεπτηρίου και την επίδρασή του στην εργασία του φαίνεται ότι έχει µια βάση καθώς το νοσηλευτικό προσωπικό πολλές φορές θεωρεί ότι µόνο ο ασθενής έχει προτεραιότητα ειδικά στο περιβάλλον των ΜΕΘ όπου πολλοί ασθενείς βρίσκονται σε αυξηµένο κίνδυνο, και 171

7 ως εκ τούτου η οικογένεια δεν θεωρείται ως άµεση προτεραιότητα. Συµπεράσµατα-Προτάσεις Συµπερασµατικά από την παρούσα µελέτη προέκυψε ότι το νοσηλευτικό προσωπικό αναγνωρίζει τα ευεργετικά οφέλη του επισκεπτηρίου και όσο πιο έµπειροι είναι οι νοσηλευτές τόσο πιο θετικοί είναι αναφορικά µε την ευελιξία των ωρών του επισκεπτηρίου, κυρίως στην περίπτωση συναισθηµατικών αναγκών των ασθενών. Οι εµπειρότεροι νοσηλευτές εµφανίστηκαν πιο δεκτικοί ως προς την αλλαγή της πολιτικής επισκεπτηρίου και ως προς την συµµετοχή της οικογένειας του ασθενούς στο είδος του επισκεπτηρίου που θα εφαρµόζεται, αναγνωρίζοντας το ότι ένα ευέλικτο επισκεπτήριο θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη ικανοποίηση των ασθενών, των οικογενειών τους αλλά και των ιδίων. Ωστόσο, το νοσηλευτικό προσωπικό τάσσεται κατά της εφαρµογής µιας πολιτικής ανοικτού επισκεπτηρίου καθώς θα παρεµποδίζεται η άµεση παροχή νοσηλευτικής φροντίδας όπως και ο σχεδιασµός της. Επίσης, υποστηρίχθηκε ότι το ανοικτό επισκεπτήριο υπονοµεύει τον χρόνο που θα πρέπει να αφιερώνεται στην φροντίδα του ασθενούς καθώς πολύτιµος χρόνος θα ξοδεύεται στην παροχή υποστήριξης και πληροφοριών στους συγγενείς. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Adams A., Bonds. (2003) Staffing in acute hospital Adamou, E., Giakoumidakis, K., Kadda, O., Argyriou, G., Kapadochos, T., Vasilopoulos, G et al. (2011) Exploring nurse s role in Intensive Care Units. Rostrum of Asclepius,10(2), (Article In Greek) 2. Azoulay, E., Pochard, F., Chevret, S., et al.. (2001) Meeting the needs of intensive care unit patient families: A multicenter study. Am J Resp and Crit Care Med, 163, Βάκαλος Α. (2011) Κανονισµός Λειτουργίας της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Ενηλίκων του Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Ξάνθης. ιαθέσιµο στο στις 18/7/2012]. 4. Brilli, R.J., Spevetz, A., Branson, R.D., Campbell, G.M., Cohen, H., Dasta, J.F. et al. (2001) Critical care delivery in the intensive care unit: defining clinical roles and the best practice model. Crit Care Med, 29, Berti, D., Ferdinande, P., Moons, P. (2007) Beliefs and attitudes of intensive care nurses toward visits and open visiting policy. Intensive Care Med, 33, Carlson, B., Riegel, B., Thomason, T. (1998) Visitation: Policy versus Practice. Dim Crit Care Nurs, 17(1), Cullen, L., Titler, M., Drahoza, R. (2003) Family and pet visitation in the critical care unit. Crit Care Nurs,23(5): Fumagalli, S., Boncinelli, L., Lo Nostro, A., Valoti, P., Baldereschi, G., Di Bari, M., et al. (2006) Reduced cardiocirculatory complications with unrestrictive visiting policy in an intensive care unit. Circulation, 113, Halm, M.A., Titler, M.G. (1990) Appropriateness of critical care visitation: perceptions of patients, families, nurses, and physicians. J Nurs Qual Assur,5, Hunter, J.D., Goddard, C., Rothwell, M., Ketharaju, S., Cooper H. (2010) A survey of intensive care unit visiting policies in the United Kingdom. Anaesthesia,65, Johnson, D., Wilson, M., Cavanaugh, B., Bryden, C., Gudmundoson, D., Moodley, O. (1998) Measuring the ability to meet family needs in an intensive care unit. Crit Care Med, 26, Marco, L., Bermejillo, I., Garayalde, N., Sarrate, I., Margall, M.A., Asiain, M.C. (2006) Intensive care nurses beliefs and attitudes towards the effect of open visiting on patients, family and nurses. Nursing in Critical Care,11(1), Plowright C.I. (1998) Intensive therapy unit nurses beliefs and attitudes towards visiting in three district general hospitals. Intensive and Critical Care Nursing,14, Pochard, F., Azoulay, E., Chevret, S., et al. (2001) Symptoms of anxiety and depression in family members of intensive care unit patients: ethical hypothesis regarding decision-making capacity. Critical Care Medicine,29, Psathas, C., Argyriou, G., Kadda, O., Nestor, A., Routsi, C., Vassilopoulos, G., Marvaki, C. (2012). The Opinions of Doctors and Nurses about Visiting Hours in the Intensive Care Unit. Hellenic journal of nursing, 51(2), Roland, P., Russell, J., Culpepper, R.K., Sullivan, C.S. Visitation in crtical care: processes and outcomes of a performance improvement initiative. (2001) J Nurs Care Qual,15(2), Simpson, T., Wilson, D., Mucken, N., Martin, S., West, E., Guinn, N. (1996) Implementation and evaluation of a liberalized visiting policy. Am J Crit Care, 5, Sims, J.M., Miracle, V.A. (2006) A look at critical care visitation: the case for flexible visitation. Dim Crit Care Nurs,25(4), Vandijck, D.M., Labeau, S.O., Geerinckx, C.E., De Puydt, E., Bolders, A.C., Claes, B., Blot, SI. (2010) An evaluation of family-centered care services and organization of visiting policies in Belgian intensive care units: A multicenter survey. Heart & Lung,39, Verhaeghe, S., Defloor, T., Van Zuuren, F., Duijnstee, M., Grypdonck, M. (2005) The needs and experiences of family members of adult patients in an intensive care unit: a review of the literature. J Clin Nurs,14,

8 Πίνακας 1: Κατανοµή του πληθυσµού της µελέτης ανάλογα µε το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία, τα έτη προυπηρεσίας και το µορφωτικό επίπεδο Μεταβλητές Μέσος (±Τ.Α.) % (n/n) Φύλο Γυναίκες 73,3 (77/105) Άνδρες 26,7(28/105) Ηλικία (έτη) 38,9 (±7,4) Προϋπηρεσία (έτη) 14,4 (±8,3) Προϋπηρεσία στη ΜΕΘ (έτη) 8,7 (±6,4) Οικογενειακή κατάσταση Έγγαµοι 55,2 (58/105) Άγγαµοι 39 (41/105) ιαζευγµένοι 4,8 (5/105) Χήροι/ες 1 1/105) Επίπεδο εκπαίδευσης Νοσηλευτής Ε 15,2 (16/105) Νοσηλευτής ΤΕ 59 (62/105) Νοσηλευτής ΠΕ 8,6 (9/105) MSc/PhD 16,2 (17/105) Πίνακας 2: Κατανοµή του πληθυσµού της µελέτης ανάλογα το είδος του επισκεπτηρίου που εφαρµόζεται στην ΜΕΘ στην οποία εργάζονται Μεταβλητές % (n/n) Είδος επισκεπτηρίου Περιορισµένο 90,5( 95/105) Ευέλικτο 9,5(10/105) Ενηµέρωση για τα είδη επισκεπτηρίου Ναι 68,6 (72/105) Όχι 31,4 (33/105) 173

9 Πίνακα 3. Αντιλήψεις των νοσηλευτών σχετικά µε το επισκεπτήριο στη ΜΕΘ. Ερωτήσεις Μ. Τ. Τ.Α. Θεωρώ ότι θα πρέπει να επιτρέπεται σε όλους το επισκεπτήριο, εφόσον αυτό εγκρίνεται από τον ασθενή. Θεωρώ ότι ο χρόνος µιας επίσκεψης δεν θα πρέπει να περιορίζεται Θεωρώ ότι ο αριθµός των ατόµων που επισκέπτονται τον ασθενή την ίδια στιγµή δεν θα πρέπει να περιορίζεται Θεωρώ ότι θα πρέπει να εφαρµοστεί µια πολιτική ανοικτού επισκεπτηρίου στην µονάδα στην οποία εργάζοµαι Θεωρώ ότι οι αυστηρές ώρες επισκεπτηρίου, πρέπει να προσαρµόζονται όταν η οικογένεια έχει πρακτικούς λόγους που την παρεµποδίζουν να τηρήσει αυτή την πολιτική Θεωρώ ότι οι αυστηρές ώρες επισκεπτηρίου πρέπει να προσαρµόζονται όταν ο ασθενής έχει συναισθηµατικές ανάγκες Θεωρώ ότι όταν ο ασθενής είναι ικανός, θα πρέπει να έχει ο ίδιος τον έλεγχο του πότε/πόση ώρα και πόσους επισκέπτες µπορεί να έχει Θεωρώ ότι µια αυστηρά συγκεκριµένη ώρα έναρξης του επισκεπτηρίου είναι σηµαντική, αλλά η διάρκεια µιας επίσκεψης µπορεί να είναι ευέλικτη Θεωρώ ότι η πολιτική επισκεπτηρίου πρέπει να είναι ευέλικτη κατά τη διάρκεια του πρώτου 24ώρου της νοσηλείας Θεωρώ ότι η πολιτική επισκεπτηρίου πρέπει να προσαρµόζεται όταν ο ασθενής είναι ετοιµοθάνατος Θεωρώ ότι η πολιτική περιορισµένου επισκεπτηρίου δεν θα πρέπει να αλλάξει Θεωρώ ότι η οικογένεια του ασθενούς θα πρέπει να αποφασίζει τι είδους επισκεπτηρίου θα εφαρµόζεται Μ.Τ. : Μέση τιµή Τ.Α.: Τυπική απόκλιση 2,7 1, ,8 1, ,7 0,8 3,3 1 3,5 0,9 2,2 1,1 2,9 1,2 2,5 1,2 3,6 1 3,4 1,1 1,7 0,6 1: ιαφωνώ απολύτως, 2: ιαφωνώ, 3: Ούτε συµφωνώ - Ούτε διαφωνώ, 4: Συµφωνώ, 5: Συµφωνώ απολύτως 174

10 Πίνακας 4. Απόψεις του πληθυσµού της µελέτης σχετικά µε το επισκεπτήριο. Ερώτηση Θεωρώ ότι θα πρέπει να επιτρέπεται σε όλους το επισκεπτήριο, εφόσον αυτό εγκρίνεται από τον ασθενή. ιαφωνώ Απολύτως (%) ιαφωνώ (%) Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ (%) Συµφωνώ (%) Συµφωνώ απολύτως (%) Θεωρώ ότι ο χρόνος µιας επίσκεψης δεν θα πρέπει να περιορίζεται Θεωρώ ότι ο αριθµός των ατόµων που επισκέπτονται τον ασθενή την ίδια στιγµή δεν θα 48,5 38,6 5,9 5 2 πρέπει να περιορίζεται Θεωρώ ότι θα πρέπει να εφαρµοστεί µια πολιτική ανοικτού επισκεπτηρίου στην µονάδα 41,6 46,5 5 5 στην οποία εργάζοµαι Θεωρώ ότι οι αυστηρές ώρες επισκεπτηρίου, πρέπει να προσαρµόζονται όταν η οικογένεια έχει πρακτικούς λόγους που την παρεµποδίζουν ,9 51,5 8,9 να τηρήσει αυτή την πολιτική Θεωρώ ότι οι αυστηρές ώρες επισκεπτηρίου πρέπει να προσαρµόζονται όταν ο ασθενής έχει 3 12,9 22,8 48,5 12,9 συναισθηµατικές ανάγκες Θεωρώ ότι όταν ο ασθενής είναι ικανός, θα πρέπει να έχει ο ίδιος τον έλεγχο του πότε/πόση ώρα και πόσους επισκέπτες µπορεί να έχει Θεωρώ ότι µια αυστηρά συγκεκριµένη ώρα έναρξης του επισκεπτηρίου είναι σηµαντική, αλλά η διάρκεια µιας επίσκεψης µπορεί να είναι 16,8 23,8 14,9 40,6 4 ευέλικτη Θεωρώ ότι η πολιτική επισκεπτηρίου πρέπει να είναι ευέλικτη κατά τη διάρκεια του πρώτου 19,8 40,6 8,9 25,7 5 24ώρου της νοσηλείας Θεωρω ότι η πολιτικη επισκεπτηριου πρεπει να προσαρµοζεται όταν ο ασθενης είναι 5,9 12,7 9,8 56,9 14,7 ετοιµοθανατος Θεωρώ ότι η πολιτική περιορισµένου επισκεπτηρίου δεν θα πρέπει να αλλάξει Θεωρώ ότι η οικογένεια του ασθενούς θα πρέπει να αποφασίζει τι είδους επισκεπτηρίου θα εφαρµόζεται 39,2 54,9 2 3,9 _ 175

11 176 Πίνακας 5. Οι αντιλήψεις των νοσηλευτών σχετικά µε τις συνέπειες του επισκεπτηρίου στον ασθενή, την οικογένεια και την εργασία των νοσηλευτών. Ερωτήσεις Μ. Τ. Τ.Α. Θεωρώ ότι το επισκεπτήριο έχει ευεργετική επίδραση στον ασθενή 3,8 0,8 Θεωρώ ότι το ανοικτό ή ευέλικτο επισκεπτήριο παρεµποδίζει την ανάπαυση του ασθενούς 3,6 0,9 Θεωρώ ότι το επισκεπτήριο προκαλεί στρες στον ασθενή 3,0 0,9 Θεωρώ ότι το επισκεπτήριο προκαλεί αρνητικές αιµοδυναµικές αντιδράσεις στους ασθενείς είναι σηµαντική για την ανάρρωση του ασθενούς Θεωρώ ότι το επισκεπτήριο προκαλεί ψυχολογικό στρες στον ασθενή Θεωρώ ότι µια πολιτική ευέλικτου επισκεπτηρίου βοηθά τους ασθενείς και δηµιουργεί λιγότερα προβλήµατα στην εκτέλεση των καθηκόντων του νοσηλευτικού προσωπικού παρεµποδίζει την ιδιωτικότητα του ασθενούς Θεωρώ ότι ένα ευέλικτο επισκεπτήριο προσφέρει περισσότερη ανακούφιση στον ασθενή µειώνει την αγωνία της οικογενείας του ασθενούς εξαντλεί την οικογένεια, λόγω του ότι νιώθει αναγκασµένη να βρίσκεται κοντά στον ασθενή παρεµποδίζει την άµεση παροχή νοσηλευτικής φροντίδας προκαλεί ανησυχία στους νοσηλευτές, επειδή φοβούνται µήπως υποπέσουν σε σφάλµα κάνει τους νοσηλευτές να αισθάνονται ότι βρίσκονται υπό έλεγχο παρεµποδίζει τον κατάλληλο σχεδιασµό των διαδικασιών νοσηλευτικής φροντίδας αναγκάζει τους νοσηλευτές να ξοδεύουν περισσότερο χρόνο, δίνοντας πληροφορίες στην οικογένεια του ασθενούς αυξάνει τον κίνδυνο λαθών συµβάλλει στη βελτίωση της παροχής φροντίδας µε επίκεντρο τον ασθενή Θεωρώ ότι το ανοικτό επισκεπτήριο προκαλεί µεγαλύτερο σωµατικό και ψυχολογικό φόρτο για τον νοσηλευτή Θεωρώ ότι το ευέλικτο επισκεπτήριο θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη ικανοποίηση των ασθενών, της οικογένειάς τους και των νοσηλευτών Θεωρώ ότι το ανοικτό επισκεπτήριο θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη ικανοποίηση των ασθενών της οικογένειάς τους 3,0 0,9 2,4 1,0 3,0 0,9 2,5 1,1 3,5 0,9 2,8 1,0 3,0 0,9 3,4 0,9 3,9 1,0 3,1 1,2 3,2 1,2 3,9 0,9 3,9 0,9 3,5 1,2 2,4 1,0 3,9 1,0 3,1 1,1 2,2 0,9

12 µεγαλύτερη ικανοποίηση των ασθενών, της οικογένειάς τους και των νοσηλευτών Θεωρώ ότι το ανοικτό επισκεπτήριο θα επηρεάσει τις σχέσεις των νοσηλευτών µεταξύ τους Θεωρώ ότι το ευέλικτο επισκεπτήριο θα επηρεάσει τις σχέσεις των νοσηλευτών µεταξύ τους Θεωρώ ότι η οικογένεια θα πρέπει να παίζει πρωταρχικό ρόλο για το είδος επισκεπτηρίου που θέλει να εφαρµόζεται Μ.Τ. : Μέση τιµή Τ.Α.: Τυπική απόκλιση 2,9 1,0 2,8 1,0 1,7 0,9 1: ιαφωνώ απολύτως, 2: ιαφωνώ, 3: Ούτε συµφωνώ - Ούτε διαφωνώ, 4: Συµφωνώ, 5: Συµφωνώ απολύτως Πίνακας 6. Απόψεις του πληθυσµού της µελέτης σχετικά µε τις συνέπειες του επισκεπτηρίου στον ασθενή, την οικογένεια και την οργάνωση της παρεχόµενης φροντίδας. Ερώτηση ιαφωνώ Απολύτως (%) ιαφωνώ (%) Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ (%) Θεωρώ ότι το επισκεπτήριο έχει ευεργετική επίδραση στον ασθενή 3,9 1,4 53,4 19,4 Συµφωνώ (%) Συµφωνώ απολύτως (%) Θεωρώ ότι το ανοικτό ή ευέλικτο επισκεπτήριο παρεµποδίζει την ανάπαυση του ασθενούς 1 13,6 23,3 41,7 20,4 Θεωρώ ότι το επισκεπτήριο προκαλεί στρες στον ασθενή ,5 34,6 24 8,7 Θεωρώ ότι το επισκεπτήριο προκαλεί αρνητικές αιµοδυναµικές αντιδράσεις στους ασθενείς 2 29,4 40,2 21,6 6,9 είναι σηµαντική για την ανάρρωση του ασθενούς 14,6 50,5 14,6 18,4 1,9 Θεωρώ ότι το επισκεπτήριο προκαλεί ψυχολογικό στρες στον ασθενή 21,9 30,1 36,9 22,3 8,7 Θεωρώ ότι µια πολιτική ευέλικτου επισκεπτηρίου βοηθά τους ασθενείς και δηµιουργεί λιγότερα προβλήµατα στην εκτέλεση 17,6 42,2 11,8 23,5 4,9 των καθηκόντων του νοσηλευτικού προσωπικού. παρεµποδίζει την ιδιωτικότητα του ασθενούς 1 18,6 19,6 51 9,8 Θεωρώ ότι ένα ευέλικτο επισκεπτήριο προσφέρει περισσότερη ανακούφιση στον ασθενή 8,9 31,7 28,7 28,7 2 µειώνει την αγωνία της οικογενείας του ασθενούς 3,9 26,5 28,4 38,2 2,9 177

13 εξαντλεί την οικογένεια, λόγω του ότι νιώθει 2 21,6 17,6 51 7,8 αναγκασµένη να βρίσκεται κοντά στον ασθενή. παρεµποδίζει την άµεση παροχή νοσηλευτικής 3 8,9 11,9 38,6 37 φροντίδας προκαλεί ανησυχία στους νοσηλευτές, επειδή φοβούνται µήπως υποπέσουν σε σφάλµα. κάνει τους νοσηλευτές να αισθάνονται ότι βρίσκονται υπό έλεγχο παρεµποδίζει τον κατάλληλο σχεδιασµό των 1 12,6 8,7 50,5 27,2 διαδικασιών νοσηλευτικής φροντίδας αναγκάζει τους νοσηλευτές να ξοδεύουν περισσότερο χρόνο, δίνοντας πληροφορίες στην 1 8,7 13,6 43,7 33 οικογένεια του ασθενούς αυξάνει τον κίνδυνο λαθών ,3 12,6 37,9 22,3 συµβάλλει στη βελτίωση της παροχής φροντίδας µε επίκεντρο τον ασθενή Θεωρώ ότι το ανοικτό επισκεπτήριο προκαλεί µεγαλύτερο σωµατικό και ψυχολογικό φόρτο για τον νοσηλευτή Θεωρώ ότι το ευέλικτο επισκεπτήριο θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη ικανοποίηση των ασθενών, της οικογένειάς τους και των νοσηλευτών. Θεωρώ ότι το ανοικτό επισκεπτήριο θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη ικανοποίηση των ασθενών, της οικογένειάς τους και των νοσηλευτών Θεωρώ ότι το ανοικτό επισκεπτήριο θα επηρεάσει τις σχέσεις των νοσηλευτών µεταξύ τους. Θεωρώ ότι το ευέλικτο επισκεπτήριο θα επηρεάσει τις σχέσεις των νοσηλευτών µεταξύ τους. Θεωρώ ότι η οικογένεια θα πρέπει να παίζει πρωταρχικό ρόλο για το είδος επισκεπτηρίου που θέλει να εφαρµόζεται 15,2 42,4 24,2 15,2 3 2,9 10,8 8, ,4 6,8 29,1 19,4 35,9 8,7 19,6 46,1 21,6 11,8 1 4, ,6 12,6 9,7 26,2 45,6 9,7 8,7 43,7 41,7 8,7 2,9 2,9 178

14 Πίνακας 10. Αποτελέσµατα ελέγχου Kruskal-Wallis σχετικά µε οµοιότητες - διαφορές απαντήσεων δείγµατος αναφορικά µε το επίπεδο σπουδών (ανώτερος τίτλος σπουδών). Θεωρώ ότι θα πρέπει να επιτρέπεται σε όλους το επισκεπτήριο, εφόσον αυτό εγκρίνεται από τον ασθενή. Kruskal- Wallis p Θεωρώ ότι ο χρόνος µιας επίσκεψης δεν θα πρέπει να περιορίζεται Θεωρώ ότι ο αριθµός των ατόµων που επισκέπτονται τον ασθενή την ίδια στιγµή δεν θα πρέπει να περιορίζεται. Θεωρώ ότι η πολιτική περιορισµένου επισκεπτηρίου δεν θα πρέπει να αλλάξει Θεωρώ ότι η οικογένεια του ασθενούς θα πρέπει να αποφασίζει τι είδους επισκεπτηρίου θα εφαρµόζεται Θεωρώ ότι το επισκεπτήριο έχει ευεργετική επίδραση στον ασθενή Θεωρώ ότι το ανοικτό ή ευέλικτο επισκεπτήριο παρεµποδίζει την ανάπαυση του ασθενούς Θεωρώ ότι το επισκεπτήριο προκαλεί στρες στον ασθενή Θεωρώ ότι το επισκεπτήριο προκαλεί αρνητικές αιµοδυναµικές αντιδράσεις στους ασθενείς. κάνει τους νοσηλευτές να αισθάνονται ότι βρίσκονται υπό έλεγχο. παρεµποδίζει τον κατάλληλο σχεδιασµό των διαδικασιών νοσηλευτικής φροντίδας. αναγκάζει τους νοσηλευτές να ξοδεύουν περισσότερο χρόνο, δίνοντας πληροφορίες στην οικογένεια του ασθενούς. Θεωρώ ότι το ευέλικτο επισκεπτήριο θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη ικανοποίηση των ασθενών, της οικογένειάς τους και των νοσηλευτών Θεωρώ ότι το ανοικτό επισκεπτήριο θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη ικανοποίηση των ασθενών, της οικογένειάς τους και των νοσηλευτών Θεωρώ ότι το ανοικτό επισκεπτήριο θα επηρεάσει τις σχέσεις των νοσηλευτών µεταξύ τους Θεωρώ ότι το ευέλικτο επισκεπτήριο θα επηρεάσει τις σχέσεις των νοσηλευτών µεταξύ τους Θεωρώ ότι η οικογένεια θα πρέπει να παίζει πρωταρχικό ρόλο για το είδος επισκεπτηρίου που θέλει να εφαρµόζεται

15 Πίνακας 11. Πίνακας συνάφειας σχετικά µε την ερώτηση «Θεωρώ ότι το επισκεπτήριο έχει ευεργετική επίδραση στον ασθενή» αναφορικά µε το επίπεδο σπουδών Ερώτηση µειώνει την αγωνία της οικογενείας του ασθενούς Τίτλος σπουδών ιαφωνώ Απολύτως (%) ιαφωνώ (%) Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ (%) Συµφωνώ (%) Συµφωνώ απολύτως (%) Ε ΤΕ ΠΕ MSc PhD Πίνακας 12. Πίνακας συνάφειας σχετικά µε την ερώτηση «Θεωρώ ότι το ανοικτό επισκεπτήριο θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη ικανοποίηση των ασθενών, της οικογένειάς τους και των νοσηλευτών» αναφορικά µε το επίπεδο σπουδών Ερώτηση Θεωρώ ότι το ανοικτό επισκεπτήριο θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη ικανοποίηση των ασθενών, της οικογένειάς τους και των νοσηλευτών Τίτλος σπουδών ιαφωνώ Απολύτως (%) ιαφωνώ (%) Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ (%) Συµφωνώ (%) Συµφωνώ απολύτως (%) Ε ΤΕ ΠΕ MSc PhD

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : καταγραφή δεδομένων Το πιο πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγκες συγγενών νοσηλευόμενων ασθενών σε μονάδα εντατικής θεραπείας

Ανάγκες συγγενών νοσηλευόμενων ασθενών σε μονάδα εντατικής θεραπείας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Γιούρντα Άννα-Μαρία 1, Τουλιά Γεωργία 2 1. Νοσηλεύτρια 2. Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατά τις τελευταίες δεκαετίες ολοένα και περισσότερο δίνεται έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2 ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(6):702-717 Διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη χρήση υπολογιστών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Μεταβλητές...5 Πληθυσμός, δείγμα...7 Το ευρύτερο γραμμικό μοντέλο...8 Αναφορές στη βιβλιογραφία... 11 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 Περίληψη... 13 Εισαγωγή... 13 Με μια ματιά...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 28 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο για τη συνολική εκτίµηση της ικανοποίησης από τη νοσηλεία

Ερωτηµατολόγιο για τη συνολική εκτίµηση της ικανοποίησης από τη νοσηλεία Ερωτηµατολόγιο για τη συνολική εκτίµηση της ικανοποίησης από τη νοσηλεία COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF SATISFACTION WITH CARE Τη σύνταξη του ερωτηµατολογίου έκαναν οι: A. Bredart D. Razavi Ν. Deelvuax Tην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Τριανταφυλλίδου Ιωάννα Μαθηματικός

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Τριανταφυλλίδου Ιωάννα Μαθηματικός ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ SPSS To SPSS θα: - Κάνει πολύπλοκη στατιστική ανάλυση σε δευτερόλεπτα -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Αξιολόγηση της αποδιδόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Η χρησιµότητα του ιατρείου του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Η χρησιµότητα του ιατρείου του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Interscientific Health Care (2010) Τόµος 2, Τεύχος 2, 93-98 Η χρησιµότητα του ιατρείου του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Κουρκούτα Λ. 1,Σαπουντζή-Κρέπια. 1, Λαβδανίτη Μ 2, Φραντζάνα Α 3, Αµπραχίµ Σ 3, Μπάρµάς Γ 3 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαµπος Κ. Μαµουλάκης

Χαράλαµπος Κ. Μαµουλάκης Τα λάθη στο δείγµα και τη στατιστική ανάλυση Χαράλαµπος Κ. Μαµουλάκης Επικουρος Καθηγητής Ουρολογίας Ουρολογική Κλινική Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Ιατρικής Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2008 THΣ ΜΕΘ ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ (Η εμπειρία μας) Ιωάννης Πνευματικός Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας ΔΠΘ

Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2008 THΣ ΜΕΘ ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ (Η εμπειρία μας) Ιωάννης Πνευματικός Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας ΔΠΘ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2008 THΣ ΜΕΘ ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ (Η εμπειρία μας) Ιωάννης Πνευματικός Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας ΔΠΘ Τι είναι το ISO? Διεθνής οργάνωση δημιουργίας και έκδοσης προτύπων για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Να δοθούν οι βασικές αρχές των µη παραµετρικών ελέγχων (non-parametric tests). Να παρουσιασθούν και να αναλυθούν οι γνωστότεροι µη παραµετρικοί έλεγχοι Να αναπτυχθεί η µεθοδολογία των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του ρόλου των νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Διερεύνηση του ρόλου των νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 10 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος Ιούνιος 2011 ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Διερεύνηση του ρόλου των νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Αδάμου Ευθαλία 1, Γιακουμιδάκης Κωνσταντίνος 2, Καδδά Όλγα 3, Αργυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1. Απλή γραµµική παλινδρόµηση. 1.2 Παράδειγµα 6 (συνέχεια)

Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1. Απλή γραµµική παλινδρόµηση. 1.2 Παράδειγµα 6 (συνέχεια) ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007, 3ο εξάµηνο ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Απλή γραµµική παλινδρόµηση Παράδειγµα 6: Χρόνος παράδοσης φορτίου ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Oι συγκρούσεις μέσα στο χώρο της μονάδας εντατικής θεραπείας

Oι συγκρούσεις μέσα στο χώρο της μονάδας εντατικής θεραπείας ΕΙ ΙΚΟ ΑΡΘΡΟ SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(4):555-560 Oι συγκρούσεις μέσα στο χώρο της μονάδας εντατικής θεραπείας Οι συχνότερες αιτίες των συγκρούσεων που προκαλούνται μέσα στο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Summer School «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ»

Summer School «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ» «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ» Τμήμα Νοσηλευτικής Α Αγ.Σπυρίδωνος 17 50, 12210, Αιγάλεω Τηλ Επικοινωνίας: 2105385612-13-14 www.teiath.gr Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη 3 η Πανελλήνια Συνάντηση Συλλόγων Ατόμων και Γονέων Παιδιών με Ρευματικές παθήσεις Αθήνα 3-4 Οκτωβρίου 2014 Κατερίνα Κουτσογιάννη Πρόεδρος Σ Ρ Κ Ορισμός Ως "συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Multidisciplinary Foot Clinic

Multidisciplinary Foot Clinic Multidisciplinary Foot Clinic With ever-increasing numbers of people needing diabetic foot care, I hope that all diabetic foot clinic will receive the support they deserve and require. Anything less will

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) ΤΡΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) ΤΡΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) ΤΡΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Σοφία Κουκούλη 1, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Ονοματεπώνυμο: Βλαχάκη Παρασκευή- Ερασμία Σειρά: 9η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Γεωργίου Σοφία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν, τότε ανατρέχουµε σε µη παραµετρικό τεστ.

Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν, τότε ανατρέχουµε σε µη παραµετρικό τεστ. ΣΤ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΣΠΟΡΑΣ (ANALYSIS OF VARIANCE - ANOVA) ΣΤ 1. Ανάλυση ιασποράς κατά µία κατεύθυνση. Όπως έχουµε δει στη παράγραφο Β 2, όταν θέλουµε να ελέγξουµε, αν η µέση τιµή µιας ποσοτικής µεταβλητής διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες με παιδιά με και ευνοϊκών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι

Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι Επιστηµονική Επιµέλεια: ρ. Γεώργιος Μενεξές Τοµέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας Εργαστήριο Γεωργίας Viola adorata Καταρχήν Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι εν απαιτούν κανονικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Επιμέλεια : Αγαγιώτου Σμαρώ Επιβλέποντες καθηγητές : Μ. Πλατσίδου

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Είναι µια λύση; Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων η ανάγκη ΚΑΡΠΑ-Οµάδα αναζωογόνησης επιβίωση ενδονοσοκοµειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 4 Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς που εξυπηρετούν ανθρώπους με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο για επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς που εξυπηρετούν ανθρώπους με αναπηρία Partnership: AIAS Bol1gna onlus (I) Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

Εντατικές στην... Εντατική!

Εντατικές στην... Εντατική! Author: Theodora Tsoli National nominee for Greece Media: BHMA Newspaper, 03/05/2009 Εντατικές στην... Εντατική! Λάθη κατά συρροήν γίνονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας όλου του κόσµου, όπως προέκυψε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Τα δηµογραφικά δεδοµένα τα οποία προέρχονται από τις απογραφές πληθυσµού, τις καταγραφές της φυσικής και µεταναστευτικής κίνησης του πληθυσµού

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Exercise for people with disabilities Poster Presentations of the 18

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 29-1-02 μέχρι 30-9-04 Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 29-1-02 μέχρι 30-9-04 Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΗΣ Π. ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ Τηλ. οικίας 2721-0-92824 Φιλοποίμενος 23 εργασίας 2761-0-24270 Καλαμάτα Τ.Κ. 24100 Fax 2761-0-62209 κινητό 6976333407 E-mail: ghkypa@otenet.gr fdroumbalis@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ E-ISSN: 2241-3634 ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Γεωργία Γιαννακοπούλου 1, Σοφία Ζυγά 2 1. Νοσηλεύτρια, MSc, Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης 2. Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών του γενικού νοσοκομείου Λάρνακας Κύπρου

Διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών του γενικού νοσοκομείου Λάρνακας Κύπρου Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 4 ο Τεύχος, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 4 th Issue, October December 2012 ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία από την εφαρμογή & την πιστοποίηση της ποιότητας στην Ευρωκλινική

Η εμπειρία από την εφαρμογή & την πιστοποίηση της ποιότητας στην Ευρωκλινική Η εμπειρία από την εφαρμογή & την πιστοποίηση της ποιότητας στην Ευρωκλινική Θάνος Μυτιληναίος Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Ευρωκλινική Αθηνών ΑΕ 210 64 16 160 thmytilinaios@euroclinic.gr TÜV ACADEMY,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ Ραφαέλλα Ζάττα Λεμεσός 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Δεκέμβριος 2011 Στόχος Έρευνας H βιτρίνα των καταστημάτων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

DOI: 105281/zenodo.17458

DOI: 105281/zenodo.17458 (2015), 4, 2 Ί Ω 1, σ ς ς 2, ς ς 2 1. Καθη ή ρια Τ ή α ος Νοση ι ής, Α ά ρ ιο Τ χ ο ο ι ό Ί ρ α Θ σσα ο ί ης 2. Τ ή α Νοση ι ής, Α ά ρ ιο Τ χ ο ο ι ό Ί ρ α Θ σσα ο ί ης DOI: 105281/zenodo.17458 Π σ ώ ς

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα πολυσύνθετο εξελισσόµενο θέµα Τέλη 90 ο ιό ήταν θανατηφόρο Σύνδροµο επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS) 1998 πρώτε αποτελεσµατικέ θεραπείε Χρόνιο νόσηµα Ο φορέα συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ηποσοτικήέρευνα. (Θεμελιώδεις έννοιες)

Ηποσοτικήέρευνα. (Θεμελιώδεις έννοιες) Ηποσοτικήέρευνα (Θεμελιώδεις έννοιες) 1 Πειραματική έρευνα Ποσοτική έρευνα Πειραματική Ημι-πειραματική Αντιστροφής Περιγραφική Σύγκρισης Συσχέτισης Διαδοχικων Μ. 2 Μη Ισοδ..Ομ. Αντιστροφής Πειραματική

Διαβάστε περισσότερα

«Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών»

«Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών» «Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών» Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Τσούτσου Σειρά: 9 η Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Ι. Σιώμκος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ Λεμεσός 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ _ΕΡΕΥΝΑ_ Σύγκριση των απόψεων ασθενών και νοσηλευτικού προσωπικού για την ποιότητα της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας σε χειρουργικά τμήματα δημόσιων νοσοκομείων της Κρήτης Λαμπράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γνώσεις, στάσεις και ποιότητα ζωής σε ασθενείς με λέμφωμα Οι ασθενείς που πάσχουν από λέμφωμα στην Ελλάδα εμφανίζονται ελλιπώς ενημερωμένοι σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικό Φροντιστήριο «Εφαρμόζοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση στο Σχεδιασμό της Νοσηλευτικής Φροντίδας»

Κλινικό Φροντιστήριο «Εφαρμόζοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση στο Σχεδιασμό της Νοσηλευτικής Φροντίδας» Κλινικό Φροντιστήριο «Εφαρμόζοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση στο Σχεδιασμό της Νοσηλευτικής Φροντίδας» Παρουσίαση Κλινικής Περίπτωσης : Χατζοπούλου Μ., Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικοί έλεγχοι για διακριτά δεδομένα

Στατιστικοί έλεγχοι για διακριτά δεδομένα Στατιστικοί έλεγχοι για διακριτά δεδομένα Διαστρωμάτωση Mantel-Haenszel test Γεωργία Σαλαντή Λέκτορας επιδημιολογίας Λεπτοσπείρωση Πιο πολλά κρούσματα στις αγροτικές περιοχές; Πόσο επί τις εκατό του πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτικό Τμήμα: Κριτήρια δημιουργίας ενός επιτυχημένου μοντέλου

Νοσηλευτικό Τμήμα: Κριτήρια δημιουργίας ενός επιτυχημένου μοντέλου ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Νοσηλευτικό Τμήμα: Κριτήρια δημιουργίας ενός επιτυχημένου μοντέλου Μπαμπάτσικου Π. Φωτούλα 1, Γερογιάννη Κ. Γεωργία 2 1. Επίκουρος Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, Εργαστήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει''

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 121 Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟντΛΗΣ Το Τραύμα αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες θανάτου (5η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως βασικός πυλώνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας πριν, κατά και μετά την κρίση

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως βασικός πυλώνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας πριν, κατά και μετά την κρίση Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως βασικός πυλώνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας πριν, κατά και μετά την κρίση ΤΑΣΟΣ ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης Εκδήλωση «Υγεία

Διαβάστε περισσότερα