Οι αντιλήψεις των νοσηλευτών σχετικά µε την εφαρµογή ευέλικτου ή ανοιχτού επισκεπτηρίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι αντιλήψεις των νοσηλευτών σχετικά µε την εφαρµογή ευέλικτου ή ανοιχτού επισκεπτηρίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας"

Transcript

1 ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2012) Τόµος 4,Τεύχος 4, ISSN Οι αντιλήψεις των νοσηλευτών σχετικά µε την εφαρµογή ευέλικτου ή ανοιχτού επισκεπτηρίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Κατίκα Κ., Καδδά Ό., Κοτανίδου Α., Βασιλόπουλος Γ., Καπάδοχος Θ., Νέστωρ Α., Μαρβάκη Α. 1 Νοσηλεύτρια MSc, Προϊσταµένη Χειρουργικής κλινικής, «Αρεταίειο» Νοσοκοµείο 2 MSc Νοσηλεύτρια, Phd Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 3 Αν. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, Ε.Κ.Π.Α 4 Καθηγητής Εφαρµογών, Τµήµα Νοσηλευτικής Α Τ.Ε.Ι. Αθήνας 5 Καθηγήτρια, Τµήµα Νοσηλευτικής Α, Τ.Ε.Ι. Αθήνα 6 MSc Νοσηλεύτρια, Γενικό Νοσοκοµείο Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η πλειοψηφία των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) εφαρµόζει πολιτική επισκεπτηρίου περιορισµένου τύπου παρά το γεγονός ότι πολλά ερευνητικά δεδοµένα υποστηρίζουν τα ευεργετικά οφέλη του ευέλικτου ή ανοικτού τύπου επισκεπτηρίου στους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των νοσηλευτών ΜΕΘ σχετικά µε την εφαρµογή ευέλικτου ή ανοικτού επισκεπτηρίου, καθώς και η επίδραση των αντιλήψεων αυτών στους ασθενείς, στις οικογένειές τους και τους ίδιους τους νοσηλευτές. Υλικό Μέθοδος: Το δείγµα της παρούσας µελέτης αποτέλεσαν 105 νοσηλευτές που εργάζονταν σε ΜΕΘ πέντε Νοσοκοµείων της Αθήνας. Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε χρήση ερωτηµατολογίου, το οποίο συµπεριελάµβανε δηµογραφικά και επαγγελµατικά στοιχεία και ερωτήµατα που αφορούσαν τις αντιλήψεις των νοσηλευτών σχετικά µε τα είδη επισκεπτηρίων και τα οφέλη τους ή µη για τους ασθενείς, τις οικογένειές τους και την ίδια την εργασία των νοσηλευτών. Για την επεξεργασία των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 17. Αποτελέσµατα: Το 90,5% των νοσηλευτών εργάζονταν σε ΜΕΘ µε περιορισµένου τύπου επισκεπτηρίου και το 57,2% τάσσεται εναντίον της αλλαγής της υπάρχουσας πολιτικής περιορισµένου επισκεπτηρίου, αλλά φάνηκαν ότι δεν είναι εντελώς αρνητικοί ως προς το ευέλικτο. εν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στο φύλο και τις απόψεις του νοσηλευτικού προσωπικού. Η θέση εργασίας, το επίπεδο σπουδών και τα έτη προϋπηρεσίας παρουσίασαν στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις και φάνηκε ότι οι νοσηλευτές που έχουν ανώτερο επίπεδο σπουδών και µεγαλύτερη προϋπηρεσία αναγνωρίζουν την ευεργετική επίδραση του επισκεπτηρίου στον ασθενή και είναι υπέρ της εφαρµογής ενός ευέλικτου τύπου επισκεπτηρίου. Ωστόσο, είναι αντίθετοι στο να αποφασίζει ο ίδιος ο ασθενής ή η οικογένειά του για το είδος επισκεπτηρίου που θα εφαρµόζεται. Συµπεράσµατα: Το είδος επισκεπτηρίου στις ΜΕΘ επηρεάζει τους ασθενείς, τις οικογένειές τους και το ίδιο το νοσηλευτικό προσωπικό των ΜΕΘ. Το νοσηλευτικό προσωπικό παρουσιάζεται θετικό ως προς την πολιτική ευέλικτου τύπου, το οποίο φαίνεται ότι καλύπτει τις ανάγκες όλων των εµπλεκοµένων. Λέξεις κλειδιά: επισκεπτήριο, µονάδα εντατικής θεραπείας, νοσηλευτικό προσωπικό, είδη επισκεπτηρίου 166 Υπεύθ.Αλ/γιας: Καδδ.α Ολ. Παπανούτσου 15 Άλιµος τηλ:

2 Interscientific Health Care (2012) Vol 4, Issue 4, ISSN Nurse s opinions about implementation of a flexible or an open visiting policy in Intensive Care Unit Katika K. 1, Kadda O. 2, Kotanidou A. 3, Vassilopoulos G. 4, Kapadochos T. 4, Nestor A. 5, Marvaki A. 6 1 RN, Msc, Surgical Department, Aretaieio Hospital, Athens 2 RN, Msc, Phd Medical School of Athens, Onasis Cardiac Surgery Center 3 Associate Professor, Medical School of Athens, National and Kapodistrian University of Athens 4 Laboratory Instructor, Nursing Department A, Technological Institute, Athens 5 Professor, Nursing Department A, Technological Institute, Athens 6 RN, MSc, General Hospital of Katerini Introduction: The majority of the ICUs applies a restricted visiting policy, despite the fact that numerous research data support the beneficial impact of a flexible or an open visiting policy for the patients and their families. Aim: The aim of the present study was to explore the perceptions of the ICU nursing staff regarding the implementation of a flexible or an open visiting policy, as well as the impact of these perception on the patients, their families and the nurses themselves. Material Method: The studied sample consisted of 105 nurses working in the ICUs of five Hospitals of Athens, Greece. The data collection was conducted through the use of a questionnaire, which included the demographic and professional data and questions regarding the nurses perceptions in relation to the types of visitation as well as their benefits or not for the patients, their families and the working conditions of the nursing staff. The statistical analysis was performed by the statistical package SPSS, ver. 17.Results: 90.5% of the studied sample was working in an ICU with a restricted type visitation policy and 57.2% was against changing the existing policy, though the participants did not appear to be totally against a flexible policy. There was no statistical correlation between the gender and the nurses perception. Working position, educational level and the years of working experience showed statistically significant correlation. Nurses with higher educational level and more experience had recognized the beneficial impact of visitation on patient and were in favor of the implementation of a more flexible policy, recognizing the increased satisfaction of the patients, their families and themselves. However, they are opposed letting the patients themselves or their families decide on the type of visitation to be implemented.conclusions: The type of visitation in the ICUs affects the patients, their families and the nursing staff of the ICUs. The nursing staff appears to be positive for the flexible visitation policy, which seems to cover the needs of all who are involved. Key-words: visitation, intensive care unit, nursing staff, visitation types ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) διαφέρουν από τους υπόλοιπους χώρους ενός νοσοκοµείου κυρίως διότι οι ΜΕΘ αποτελούν ένα ξεχωριστό, αυτόνοµο τµήµα που διέπεται από εξειδικευµένη τεχνολογία (Βάκαλος 2011, Adamou 2011). Τα ιατρικά µηχανήµατα που βρίσκονται στις ΜΕΘ απαιτούν προσήλωση και συνεχή παρακολούθηση καθώς και εξειδίκευση από την πλευρά του νοσηλευτικού προσωπικού. Η πολυπλοκότητα των ιατρικών µηχανηµάτων παρακολούθησης, που καλούνται να χειριστούν οι νοσηλευτές των ΜΕΘ, θέτουν προκλήσεις για τις γνώσεις και τη δεξιοτεχνία τους. Αυτό από µόνο του είναι µια κατάσταση που ωθεί το νοσηλευτικό προσωπικό των ΜΕΘ να βιώνουν διαρκώς καταστάσεις στρες (Adamou et al 2011, Brilli et al 2001). Εκτός από τις ιδιαιτερότητες του χώρου των ΜΕΘ και το είδους των ασθενών που διαχειρίζεται το νοσηλευτικό προσωπικό εντατικής νοσηλευτικής, ένας ακόµη παράγοντας που επηρεάζει την εργασία στις ΜΕΘ είναι το επισκεπτήριο. Η ύπαρξη επισκεπτών στην ΜΕΘ µπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην λειτουργία της µονάδας κυρίως λόγω Cor. Author Kadda Ol. Papanotsou 15 Aimos tel:

3 του περιορισµένου χώρου, µε συνέπεια να υπάρχει συνωστισµός. Επιπλέον, το επισκεπτήριο µπορεί να παρεµποδίσει ή ακόµη και να διακόψει την παροχή φροντίδας στους ασθενείς (Halm & Titler 1990). Ένα επιπλέον πρόβληµα που προκύπτει από την ύπαρξη επισκεπτών στη ΜΕΘ είναι το γεγονός ότι παρεµποδίζεται η επικοινωνία µεταξύ των νοσηλευτών, καθώς, όπως είναι φυσικό, οι νοσηλευτές δεν µπορούν να εκφραστούν ελεύθερα, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει σε εντάσεις (Simpson et al, 1996). Οι συγγενείς των ασθενών ζητούν συνεχή πληροφόρηση για κάθε είδους φροντίδα που παρέχεται στον οικείο τους αλλά και επεξηγήσεις για την ίδια την θεραπευτική αγωγή (Verhaeghe et al, 1996). Η επαφή του νοσηλευτικού προσωπικού µε τους συγγενείς ενός ασθενούς, του οποίου η ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, προκαλεί έντονο στρες στους επαγγελµατίες υγείας, οι οποίοι διατρέχουν τον κίνδυνο να δεθούν συναισθηµατικά τόσο µε τον ίδιο τον ασθενή αλλά και την οικογένειά του (Cullen et al 2003, Pochard et al 2001). Το επισκεπτήριο που εφαρµόζεται κατά κύριο λόγο στην πλειοψηφία σχεδόν των ΜΕΘ, είναι αυτό του περιορισµένου τύπου, σύµφωνα µε το οποίο υπάρχουν συγκεκριµένες ώρες κατά τις οποίες µπορεί να δεχτεί επισκέψεις ένας ασθενής. Επίσης, δεν υπάρχει ελευθερία στον αριθµό των επισκεπτών ανά ασθενή, ο οποίος συνήθως περιορίζεται στον έναν επισκέπτη (Vandijck et al, 2010). Ωστόσο, στον καθορισµό της πολιτικής επισκεπτηρίου, συµµετέχουν τόσο οι ιατροί, οι νοσηλευτές και η ηγεσία του νοσοκοµείου, που καλούνται να ορίσουν πρακτικές που θα είναι προς το συµφέρον του ασθενούς, της οικογένειάς του αλλά και του ίδιου του προσωπικού των µονάδων, έτσι ώστε να µην παρεµποδίζεται η µέγιστη δυνατή παροχή ποιοτικής φροντίδας (Carlson et al, 1998). Τα τελευταία έτη, όµως, υπάρχει µια τάση επανεξέτασης των αυστηρών πολιτικών επισκεπτηρίου στις ΜΕΘ, η οποία λαµβάνει υπόψη τις ανάγκες των ασθενών και των οικογενειών τους αλλά και τις αντιλήψεις του νοσηλευτικού κυρίως προσωπικού, σε µια προσπάθεια απελευθέρωσης του επισκεπτηρίου στις ΜΕΘ (Azoulay et al, 2001). Ως πρώτη εντύπωση φαίνεται ότι οι νοσηλευτές είναι υπέρ του περιορισµένου τύπου τον οποίο φαίνεται αρχικά ότι το τηρούν. Σε µια έρευνα µεταξύ µονάδων εντατικής θεραπείας, οι οποίες στο 96,7% εφάρµοζαν πολιτική περιορισµένου επισκεπτηρίου, υπήρχε τροποποίηση στην πολιτική στην περίπτωση ετοιµοθάνατου ασθενούς, ή στην περίπτωση αντικειµενικών πρακτικών προβληµάτων που αντιµετώπιζε η οικογένεια. Επίσης, υπήρχε προσαρµογή όταν ο ασθενής παρουσίαζε συναισθηµατικές ανάγκες. Παρόλα αυτά η πλειοψηφία των νοσηλευτών τάχθηκε κατά της εφαρµογής ανοικτού επισκεπτηρίου µε κύριο επιχείρηµα την παρεµπόδιση των νοσηλευτικών καθηκόντων (Berti et al, 2007). Σε µια ακόµη έρευνα φάνηκε το 65% των νοσηλευτών υποστήριζαν την άποψη ότι το ανοικτό επισκεπτήριο παρέχει τη δυνατότητα στην οικογένεια να στηρίξει συναισθηµατικά τον ασθενή, αυξάνει την θέληση του ασθενούς για ζωή και δεν επιφέρει κόπωση στον άρρωστο. Αναφορικά µε την ίδια την οικογένεια, φάνηκε ότι πάνω από το 90% των 168 συµµετεχόντων υποστήριξαν ότι το ανοικτό επισκεπτήριο µειώνει το άγχος της οικογένειας, την καθησυχάζει µέσω της συνεχούς πληροφόρησης, και τελικά δεν εξαντλείται η οικογένεια από την συνεχή παρουσία της στη µονάδα (Marco et al, 2006). Μελέτη των Psathas και συν (2012) µε σκοπό να διερευνήσει τις απόψεις ιατρών και νοσηλευτών σχετικά µε το επισκεπτήριο στις ΜΕΘ κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ιατροί και νοσηλευτές συµφωνούν ότι το επισκεπτήριο έχει ευεργητική επίδραση στον ασθενή, µε την προϋπόθεση να πραγµατοποιείται σε συγκεκριµένη ώρα της ηµέρας και για συγκερκιµένη διάρκεια. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των νοσηλευτών σχετικά µε την εφαρµογή του ευέλικτου ή ανοικτού επισκεπτηρίου στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ ΟΣ Πληθυσµός µελέτης Το πληθυσµό της µελέτης αποτέλεσαν 105 νοσηλευτές που εργάζονταν σε ΜΕΘ πέντε Νοσοκοµείων της περιοχής των Αθηνών, (εκ των οποίων τα τέσσερα ήταν ηµόσια Νοσοκοµεία και ένα Ιδιωτικό Νοσοκοµείο). Συλλογή δεδοµένων Εργαλεία Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε ειδικό ερωτηµατολόγιο το οποίο αποτελούνταν από τρία µέρη. Το πρώτο µέρος περιελάµβανε ερωτήσεις που αφορούσαν τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων στη µελέτη. Το δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου αφορούσε ερωτήσεις σχετικά µε τις αντιλήψεις των νοσηλευτών για τα είδη επισκεπτηρίου και το τρίτο µέρος περιελάµβανε ερωτήσεις που αφορούσαν τις αντιλήψεις των νοσηλευτών σχετικά µε τις συνέπειες του επισκεπτηρίου στον ασθενή, την οικογένεια και την εργασία των νοσηλευτών. Στην δεύτερη και τρίτη ενότητα του ερωτηµατολογίου χρησιµοποιήθηκε η πενταβάθµια κλίµακα Likert, µε το 1 να δηλώνει την πλήρη διαφωνία ( ιαφωνώ Απολύτως) και το 5 την πλήρη συµφωνία (Συµφωνώ Απολύτως). Για τη µέτρηση της αξιοπιστίας του ερωτηµατολογίου, χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης αξιοπιστίας άλφα του Cronbach. Στο σύνολο των νοσηλευτών των ΜΕΘ των Νοσοκοµείων αυτών µοιράστηκαν ερωτηµατολόγια, από τα οποία επιστράφηκαν συµπληρωµένα 105/120=87,5% ποσοστό απόκρισης. Κριτήρια ένταξης-αποκλεισµού Τα κριτήρια ένταξης των συµµετεχόντων στη µελέτη ήταν τα εξής: 1. Νοσηλευτές που εργάζονται σε ΜΕΘ 2. Επαρκής γνώση της Ελληνικής γλώσσας Ηθική και δεοντολογία Η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µετά από έγγραφη άδεια από το Επιστηµονικό Συµβούλιο του κάθε νοσοκοµείου. Από όλους τους συµµετέχοντες στη µελέτη ελήφθη η πληροφορηµένη συναίνεσή τους προκειµένου να συµµετάσχουν στην έρευνα. Οι συµµετέχοντες στη µελέτη πληροφορήθηκαν για το σκοπό της µελέτης, την εµπιστευτικότητα των δεδοµένων και την εθελοντική φύση της συµµετοχής.

4 Κατά τη διεξαγωγή της παρούσας µελέτης τηρήθηκαν όλες οι βασικές αρχές ηθικής και δεοντολογίας. Στατιστική ανάλυση Όλες οι συνεχείς µεταβλητές περιγράφονται ως µέσοι ± τυπικές αποκλίσεις, ενώ οι κατηγορικές µεταβλητές περιγράφονται µε τη µορφή απόλυτων και σχετικών (%) συχνοτήτων.έγινε έλγχος των προϋποθέσων εφαρµογής παραµετρικών και µη παραµετρικών κριτηρίων. Ως προς τα παραµετρικά κριτήρια σχετικά µε τις οµοιότητες - διαφορές απαντήσεων, εφαρµόστηκε το t-test, για τον έλεγχο µέσων δύο ανεξάρτητων δειγµάτων (Independent Samples t-test) αναφορικά µε το φύλο και το αν έχουν ή όχι διοικητική θέση, η ανάλυση διασποράς µε έναν παράγοντα (One- Way ANOVA) αναφορικά µε το επίπεδο σπουδών (ανώτερος τίτλος σπουδών) και ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson αναφορικά µε την προϋπηρεσία στη Νοσηλευτική και την προϋπηρεσία στην Νοσηλευτική σε ΜΕΘ. Στις περιπτώσεις που οι προϋποθέσεις των παραµετρικών κριτηρίων δεν ικανοποιούνται, δηλαδή ούτε τα µεγέθη όλων των υποοµάδων είναι 30, ούτε οι συναρτήσεις των κατανοµών των υποοµάδων ακολουθούν την κανονική κατανοµή όπως προκύπτει από το κριτήριο Kolmogorov-Smirnov για τον έλεγχο της κανονικότητας (One Sample Kolmogorov-Smirnov test), χρησιµοποιήθηκαν τα αντίστοιχα µη παραµετρικά κριτήρια, ειδικότερα το κριτήριο Mann-Whitney, το οποίο συγκρίνει δύο ανεξάρτητα δείγµατα ως προς το αν παρουσιάζουν διαφορές στις συναρτήσεις κατανοµών τους και το κριτήριο Kruskal-Wallis, το οποίο συγκρίνει τρία ή περισσότερα ανεξάρτητα δείγµατα ως προς το αν παρουσιάζουν διαφορές στις συναρτήσεις κατανοµών τους. Αποτελέσµατα Περιγραφικά Τον πληθυσµό της µελέτης αποτέλεσαν 105 νοσηλευτές εκ των οποίων το 26,7% ήταν άντρες (n=28). Τα χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων στη µελέτη ως προς το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία, τα έτη προυπηρεσίας και το µορφωτικό επίπεδο παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η κατανοµή του δείγµατος µελέτης ως προς το είδος του επισκεπτηρίου που εφαρµόζεται στην ΜΕΘ στην οποία εργάζονται οι νοσηλευτές και ως προς το αν έχουν ενηµερωθεί για τα διαφορετικά είδη επισκεπτηρίου που υπάρχουν. Αντιλήψεις νοσηλευτών σχετικά µε τα είδη επισκεπτηρίων Στον Πίνακα 3 παρατίθενται οι αντιλήψεις των νοσηλευτών σε σχέση µε το επισκεπτήριο στη ΜΕΘ. Από τις µέσες τιµές των απαντήσεων των νοσηλευτών, παρατηρούµε ότι: 1) Οι αντιλήψεις των νοσηλευτών µπορούν να θεωρηθούν θετικές στις ερωτήσεις: «Θεωρώ ότι οι αυστηρές ώρες επισκεπτηρίου, πρέπει να προσαρµόζονται όταν η οικογένεια έχει πρακτικούς λόγους που την παρεµποδίζουν να τηρήσει αυτή την πολιτική». «Θεωρώ ότι οι αυστηρές ώρες επισκεπτηρίου πρέπει να προσαρµόζονται όταν ο ασθενής έχει συναισθηµατικές ανάγκες». «Θεωρώ ότι η πολιτική επισκεπτηρίου πρέπει να προσαρµόζεται όταν ο ασθενής είναι ετοιµοθάνατος». «Θεωρώ ότι η πολιτική περιορισµένου επισκεπτηρίου δεν θα πρέπει να αλλάξει». 2) εν διαµορφώνεται σαφή άποψη σχετικά µε τις αντιλήψεις των νοσηλευτών ως προς το αν είναι θετικές ή αρνητικές στην ερώτηση: «Θεωρώ ότι µια αυστηρά συγκεκριµένη ώρα έναρξης του επισκεπτηρίου είναι σηµαντική, αλλά η διάρκεια µιας επίσκεψης µπορεί να είναι ευέλικτη». 3) Στις υπόλοιπες ερωτήσεις οι αντιλήψεις των νοσηλευτών µπορούν να θεωρηθούν αρνητικές. Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι απόψεις του πληθυσµού της µελέτης σχετικά µε το επισκεπτήριο. Αντιλήψεις νοσηλευτών σχετικά µε τις συνέπειες του επισκεπτηρίου στον ασθενή, την οικογένεια και την εργασία των νοσηλευτών Στον Πίνακα 5 παρατίθενται οι αντιλήψεις των νοσηλευτών σχετικά µε τις συνέπειες του επισκεπτηρίου στον ασθενή, την οικογένεια και την εργασία των νοσηλευτών. Από τις µέσες τιµές των απαντήσεων των νοσηλευτών, παρατηρούµε ότι: 1) Οι αντιλήψεις των νοσηλευτών µπορούν να θεωρηθούν θετικές στις ερωτήσεις: Θεωρώ ότι το επισκεπτήριο έχει ευεργετική επίδραση στον ασθενή. Θεωρώ ότι το ανοικτό ή ευέλικτο επισκεπτήριο παρεµποδίζει την ανάπαυση του ασθενούς. επισκεπτηρίου παρεµποδίζει την ιδιωτικότητα του ασθενούς. επισκεπτηρίου εξαντλεί την οικογένεια, λόγω του ότι νιώθει αναγκασµένη να βρίσκεται κοντά στον ασθενή. επισκεπτηρίου παρεµποδίζει την άµεση παροχή νοσηλευτικής φροντίδας. επισκεπτηρίου κάνει τους νοσηλευτές να αισθάνονται ότι βρίσκονται υπό έλεγχο. επισκεπτηρίου παρεµποδίζει τον κατάλληλο σχεδιασµό των διαδικασιών νοσηλευτικής φροντίδας. επισκεπτηρίου αναγκάζει τους νοσηλευτές να ξοδεύουν περισσότερο χρόνο, δίνοντας πληροφορίες στην οικογένεια του ασθενούς. επισκεπτηρίου αυξάνει τον κίνδυνο λαθών. Θεωρώ ότι το ανοικτό επισκεπτήριο προκαλεί µεγαλύτερο σωµατικό και ψυχολογικό φόρτο για τον νοσηλευτή. 169

5 2) εν µπορούµε να διαµορφώσουµε σαφή άποψη σχετικά µε τις αντιλήψεις των νοσηλευτών ως προς το αν είναι θετικές ή αρνητικές στις ερωτήσεις: Θεωρώ ότι το επισκεπτήριο προκαλεί στρες στον ασθενή. Θεωρώ ότι το επισκεπτήριο προκαλεί αρνητικές αιµοδυναµικές αντιδράσεις στους ασθενείς. Θεωρώ ότι το επισκεπτήριο προκαλεί ψυχολογικό στρες στον ασθενή. επισκεπτηρίου µειώνει την αγωνία της οικογενείας του ασθενούς. Θεωρώ ότι µια πολιτική ανοικτού επισκεπτηρίου προκαλεί ανησυχία στους νοσηλευτές, επειδή φοβούνται µήπως υποπέσουν σε σφάλµα. Θεωρώ ότι το ευέλικτο επισκεπτήριο θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη ικανοποίηση των ασθενών, της οικογένειάς τους και των νοσηλευτών. Θεωρώ ότι το ανοικτό επισκεπτήριο θα επηρεάσει τις σχέσεις των νοσηλευτών µεταξύ τους. 3) Στις υπόλοιπες ερωτήσεις οι αντιλήψεις των νοσηλευτών µπορούν να θεωρηθούν αρνητικές. Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται οι απόψεις του πληθυσµού σχετικά µε τις συνέπειες του επισκεπτηρίου στον ασθενή, την οικογένεια και την οργάνωση της παρεχόµενης φροντίδας. Συσχετίσεις αναφορικά µε το επίπεδο σπουδών (ανώτερος τίτλος σπουδών) Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του κριτηρίου Kruskal Wallis test (Πίνακας 10), οι απαντήσεις των νοσηλευτών του δείγµατος οµαδοποιηµένες σύµφωνα µε το επίπεδο σπουδών (ανώτερο τίτλο σπουδών), µπορούν να θεωρηθούν ως υποσύνολα πληθυσµών µε την ίδια συνάρτηση κατανοµής σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%, σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από τις ερωτήσεις: α) «Θεωρώ ότι το επισκεπτήριο έχει ευεργετική επίδραση στον ασθενή» (Kruskal Wallis test, Η = 10,985, p-value = 0,012). Η σχέση µεταξύ της παραπάνω αντίληψης και του επιπέδου σπουδών, µπορεί να διερευνηθεί περαιτέρω µε τον αντίστοιχο πίνακα συνάφειας (Crosstabulation table). Από τον αντίληψη και αντίστροφα. πίνακα συνάφειας παρατηρούµε ότι η οµάδα των ε) «Θεωρώ ότι το ευέλικτο επισκεπτήριο θα οδηγήσει νοσηλευτών/τριων 2ετούς εκπαίδευσης έχει κυρίως ουδέτερες σε αντιλήψεις µεγαλύτερη (43,8%) ικανοποίηση και θετικές αν των τιλήψεις ασθενών, (37,5%), της ενώ κυρίω µεταπτυχιακό στη νοσηλευτική (80,0%), (Πίνακας 11). β) «Θεωρώ ότι το ανοικτό επισκεπτήριο θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη ικανοποίηση των ασθενών, της οικογένειάς τους και των νοσηλευτών» (Kruskal Wallis test, Η = 9,049, p-value = 0,029). Η σχέση µεταξύ της παραπάνω αντίληψης και του επιπέδου σπουδών, µπορεί να διερευνηθεί περαιτέρω µε τον αντίστοιχο πίνακα συνάφειας (Crosstabulation table). Από τον πίνακα συνάφειας παρατηρούµε ότι η οµάδα των νοσηλευτών/τριων µε µεταπτυχιακό στη νοσηλευτική εξέφρασε µοιρασµένες θετικές (33,3%), αρνητικές (33,3%) και ουδέτερες αντιλήψεις (33,3%), ενώ αρνητικές κυρίως απόψεις εξέφρασαν η οµάδα των νοσηλευτών/τριων 2ετούς εκπαίδευσης (60,0%), η 170 οµάδα των νοσηλευτών/τριων 4ετούς τεχνολογικής εκπαίδευσης (75,4%) και η οµάδα των νοσηλευτών/τριων 4ετούς πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (66,7%) (Πίνακας 12). Συσχέτιση απαντήσεων δείγµατος µε την προϋπηρεσία στην νοσηλευτική Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του συντελεστή συσχέτισης του Pearson, οι αντιλήψεις των νοσηλευτών οι οποίες µπορούν να θεωρηθούν ότι συσχετίζονται γραµµικά (θετικά ή αρνητικά) µε την προϋπηρεσία στη νοσηλευτική σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%, είναι: α) «Θεωρώ ότι οι αυστηρές ώρες επισκεπτηρίου πρέπει να προσαρµόζονται όταν ο ασθενής έχει συναισθηµατικές ανάγκες» (Pearson Correlation r = 0,21, p-value = 0,039, N = 100) Υπάρχει θετική συσχέτιση (µικρή) µεταξύ των δύο µεταβλητών, δηλαδή οι νοσηλευτές οι οποίοι έχουν περισσότερα έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική εµφανίζουν πιο θετικές απαντήσεις στην παραπάνω αντίληψη και αντίστροφα. β) «Θεωρώ ότι µια αυστηρά συγκεκριµένη ώρα έναρξης του επισκεπτηρίου είναι σηµαντική, αλλά η διάρκεια µιας επίσκεψης µπορεί να είναι ευέλικτη» (Pearson Correlation r = 0,23, p-value = 0,021, N = 100) Υπάρχει θετική συσχέτιση (µικρή) µεταξύ των δύο µεταβλητών, δηλαδή οι νοσηλευτές οι οποίοι έχουν περισσότερα έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική εµφανίζουν πιο θετικές απαντήσεις στην παραπάνω αντίληψη και αντίστροφα. γ) «Θεωρώ ότι η πολιτική περιορισµένου επισκεπτηρίου δεν θα πρέπει να αλλάξει» (Pearson Correlation r = -0,21, p-value = 0,033, N = 99) Υπάρχει αρνητική συσχέτιση (µικρή) µεταξύ των δύο µεταβλητών, δηλαδή οι νοσηλευτές οι οποίοι έχουν περισσότερα έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική εµφανίζουν πιο αρνητικές απαντήσεις στην παραπάνω αντίληψη και αντίστροφα. δ) «Θεωρώ ότι η οικογένεια του ασθενούς θα πρέπει να αποφασίζει τι είδους επισκεπτηρίου θα εφαρµόζεται» (Pearson Correlation r = 0,29, p- value=0,003, N = 101) Υπάρχει θετική συσχέτιση (µικρή) µεταξύ των δύο µεταβλητών, δηλαδή οι νοσηλευτές οι οποίοι έχουν περισσότερα έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική εµφανίζουν πιο θετικές απαντήσεις στην παραπάνω οικογένειάς τους και των νοσηλευτών» (Pearson Correlation r = 0,21, p-value = 0,032, N = 102) Υπάρχει θετική συσχέτιση (µικρή) µεταξύ των δύο µεταβλητών, δηλαδή οι νοσηλευτές οι οποίοι έχουν περισσότερα έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική εµφανίζουν πιο θετικές απαντήσεις στην παραπάνω αντίληψη και αντίστροφα. στ) «Θεωρώ ότι η οικογένεια θα πρέπει να παίζει πρωταρχικό ρόλο για το είδος επισκεπτηρίου που θέλει να εφαρµόζεται» (Pearson Correlation r = 0,27, p-value = 0,007, N = 102) Υπάρχει θετική συσχέτιση (µικρή) µεταξύ των δύο µεταβλητών, δηλαδή οι νοσηλευτές οι οποίοι έχουν περισσότερα έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική

6 εµφανίζουν πιο θετικές απαντήσεις στην παραπάνω αντίληψη και αντίστροφα. Συζήτηση Σχολιάζοντας τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, παρατηρήθηκε ότι η πλειοψηφία των ΜΕΘ εφαρµόζει πολιτική περιορισµένου επισκεπτηρίου. Η πλειοψηφία του νοσηλευτικού προσωπικού αναγνωρίζει τα οφέλη του επισκεπτηρίου αλλά µόνο οι εµπειρότεροι νοσηλευτές καθώς και αυτοί που έχουν ανώτεροι εκπαίδευση εµφανίστηκαν πιο θετικοί ως προς την αλλαγή του επισκεπτηρίου σε µια πιο ευέλικτη µορφή, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ανάγκες από την πλευρά του ασθενή. Το ίδιο φάνηκε αναφορικά µε την συµµετοχή της οικογένειας ως προς το είδος του επισκεπτηρίου που θα εφαρµόζεται. Ωστόσο, η πλειοψηφία του νοσηλευτικού προσωπικού που συµµετείχε στην παρούσα µελέτη, τάχθηκε κατά της εφαρµογής πολιτικής ανοικτού επισκεπτηρίου. Ένα από τα σηµαντικά επιχειρήµατα που προβάλουν οι νοσηλευτές εναντίον του ανοικτού κυρίως επισκεπτηρίου είναι η παρεµπόδιση της ξεκούρασης του ασθενούς, εύρηµα που φάνηκε και στην παρούσα µελέτη, κυρίως λόγω του στρες που ενδεχοµένως βιώνει ο ασθενής λόγω του επισκεπτηρίου. Αυτή η αντίληψη είναι λογική διότι το ότι η ξεκούραση και η µείωση του στρες προάγουν την ταχύτερη ανάρρωση του ασθενούς, είναι µια αντίληψη που υποστηρίζεται από σχεδόν όλους τους νοσηλευτές. Τα ευρήµατα όµως αυτά έρχονται σε αντίθεση µε τα ευρήµατα της µελέτης των Fumagalli και λοιπών (2006) σύµφωνα µε τα οποία το ανοικτό επισκεπτήριο βοηθά σηµαντικά στην µείωση του άγχους που βιώνουν οι ασθενείς, άποψη που υποστηρίζεται και στην µελέτη των Roland και λοιπών (2001) όπου φάνηκε ότι η ξεκούραση των ασθενών δεν παρεµποδίζεται λόγω των επισκέψεων. Επίσης, στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση βρέθηκε µεταξύ των ετών προϋπηρεσίας και της άποψης ότι το ευέλικτο επισκεπτήριο θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη ικανοποίηση των ασθενών, της οικογένειάς τους και των νοσηλευτών. Επιπλέον, το επίπεδο εκπαίδευσης των συµµετεχόντων νοσηλευτών στην παρούσα µελέτη, επίσης συσχετίσθηκε µε την παραπάνω άποψη και φαίνεται ότι οι νοσηλευτές µε ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση είναι περισσότερο αρνητικοί σχετικά µε την ύπαρξη ανοικτού επισκεπτηρίου και µεγαλύτερης ικανοποίησης των ασθενών, των οικογενειών τους και των ίδιων. Το ανώτερο επίπεδο σπουδών αλλά και η προϋπηρεσία παρέχουν τη δυνατότητα στο νοσηλευτικό προσωπικό να µπορεί να αναγνωρίζει τα οφέλη αλλά και τα προβλήµατα που υπάρχουν σχετικά µε τους επισκέπτες, και να είναι σε θέση να τα χειριστεί χωρίς να παρεµποδίζεται η εργασία του και χωρίς να υπονοµεύεται η παροχή φροντίδας. Βάσει των αποτελεσµάτων της παρούσας µελέτης, στην περίπτωση που ο ασθενής παρουσιάζει συναισθηµατικές ανάγκες το 59,1% του δείγµατος υποστηρίζει ότι οι αυστηρές ώρες επισκεπτηρίου θα πρέπει να προσαρµόζονται. Η άποψη αυτή βρίσκει σηµαντική θετική στατιστική συσχέτιση µε την προϋπηρεσία των νοσηλευτών. ηλαδή, οι νοσηλευτές µε περισσότερα έτη προϋπηρεσίας είναι περισσότερο θετικοί σε σχέση µε τους νεότερους νοσηλευτές και αντίστροφα. Αυτά τα ευρήµατα έρχονται σε συµφωνία µε έρευνες που υποδεικνύουν ότι οι νοσηλευτές των ΜΕΘ παρεκκλίνουν της υπάρχουσας περιορισµένης πολιτικής και εφαρµόζουν στην πράξη ένα πιο ευέλικτο επισκεπτήριο κυρίως όταν ο ασθενής παρουσιάζει συναισθηµατικές ανάγκες σε ποσοστό 95% και φαίνεται ότι οι νοσηλευτές εφαρµόζουν περισσότερο εξατοµικευµένες πρακτικές προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες συγκεκριµένων ασθενών αλλά όχι όλων. Το ίδιο φάνηκε και σε παρόµοιες έρευνες όπου το 75,6% των ΜΕΘ εφάρµοζε πολιτική ευέλικτου τύπου στην περίπτωση συναισθηµατικών αναγκών (Sims et al 2006, Vandijck et al 2010). Μια ευελιξία στο επισκεπτήριο αφορά και την περίπτωση ετοιµοθάνατων ασθενών και φάνηκε ότι το 68,5% των συµµετεχόντων συµφωνεί µε την ύπαρξη ευελιξίας σε αυτή την περίπτωση. Αυτό το εύρηµα είναι σύµφωνο µε µια έρευνα που διεξήχθη στο Βέλγιο µεταξύ νοσηλευτών που εργάζονταν σε µονάδα µε περιορισµένου τύπου επισκεπτήριο και στο 71,9% των µονάδων το επισκεπτήριο µετατρεπόταν σε ευέλικτο όσον αφορά στις ώρες του επισκεπτηρίου κυρίως όταν ο ασθενής ήταν ετοιµοθάνατος (Vandijck et al 2010). Το ίδιο παρατηρήθηκε και σε µια έρευνα στο Ηνωµένο Βασίλειο, όπου το 80,8% των ΜΕΘ εφαρµόζει πολιτική ευέλικτου επισκεπτηρίου όταν ο ασθενής είναι ετοιµοθάνατος (Hunter et al 2010). Παρόµοια ευρήµατα φάνηκαν και στην έρευνα των Berti και λοιπών (2007) όπου ενώ στο 96,7% των ΜΕΘ εφαρµοζόταν πολιτική περιορισµένου επισκεπτηρίου, στην περίπτωση ετοιµοθάνατου ασθενούς ή αντικειµενικών πρακτικών προβληµάτων που αντιµετώπιζε η οικογένεια, το επισκεπτήριο µεταβαλλόταν σε ευέλικτο. Αναφορικά µε τον σχεδιασµό των διαδικασιών νοσηλευτικής φροντίδας, το 76,2% του συνόλου υποστήριξε ότι το ανοικτό επισκεπτήριο θα παρεµποδίζει αυτόν τον σχεδιασµό, κυρίως λόγω του ότι το νοσηλευτικό προσωπικό θα αναγκαζόταν να ξοδεύει περισσότερο χρόνο µε την οικογένεια του ασθενούς, δίνοντας πληροφορίες. Παρόµοια αποτελέσµατα φάνηκαν στην έρευνα των Marco και λοιπών (2006) στην οποία το νοσηλευτικό προσωπικό ανέφερε ότι θα έχει λιγότερο χρόνο στη διάθεσή του για την παροχή φροντίδας στον ασθενή, λόγω της σπατάλης χρόνου για την παροχή πληροφοριών στις οικογένειες. Αυτό το εύρηµα συνάδει µε την παρούσα µελέτη, στην οποία φάνηκε ότι το 75,3% των νοσηλευτών υποστηρίζει ότι το ανοικτό επισκεπτήριο µειώνει τον χρόνο παροχής φροντίδας στον ασθενή. Ωστόσο, εκτός από την ανάγκη να βρίσκονται στο πλευρό του οικείου τους, οι οικογένειες φαίνεται ότι θέλουν να λαµβάνουν σωστή και συνεχή πληροφόρηση για την κατάσταση του ασθενούς, για την πορεία αλλά και την πρόγνωσή του. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτονται οι συναισθηµατικές ανάγκες της οικογένειας και αυξάνεται η ικανοποίηση της σχετικά µε την περίθαλψη που λαµβάνει ο ασθενής (Johnson 1998, Azoulay 2001). Ωστόσο, η άρνηση των νοσηλευτών για την εφαρµογή ανοικτού επισκεπτηρίου και την επίδρασή του στην εργασία του φαίνεται ότι έχει µια βάση καθώς το νοσηλευτικό προσωπικό πολλές φορές θεωρεί ότι µόνο ο ασθενής έχει προτεραιότητα ειδικά στο περιβάλλον των ΜΕΘ όπου πολλοί ασθενείς βρίσκονται σε αυξηµένο κίνδυνο, και 171

7 ως εκ τούτου η οικογένεια δεν θεωρείται ως άµεση προτεραιότητα. Συµπεράσµατα-Προτάσεις Συµπερασµατικά από την παρούσα µελέτη προέκυψε ότι το νοσηλευτικό προσωπικό αναγνωρίζει τα ευεργετικά οφέλη του επισκεπτηρίου και όσο πιο έµπειροι είναι οι νοσηλευτές τόσο πιο θετικοί είναι αναφορικά µε την ευελιξία των ωρών του επισκεπτηρίου, κυρίως στην περίπτωση συναισθηµατικών αναγκών των ασθενών. Οι εµπειρότεροι νοσηλευτές εµφανίστηκαν πιο δεκτικοί ως προς την αλλαγή της πολιτικής επισκεπτηρίου και ως προς την συµµετοχή της οικογένειας του ασθενούς στο είδος του επισκεπτηρίου που θα εφαρµόζεται, αναγνωρίζοντας το ότι ένα ευέλικτο επισκεπτήριο θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη ικανοποίηση των ασθενών, των οικογενειών τους αλλά και των ιδίων. Ωστόσο, το νοσηλευτικό προσωπικό τάσσεται κατά της εφαρµογής µιας πολιτικής ανοικτού επισκεπτηρίου καθώς θα παρεµποδίζεται η άµεση παροχή νοσηλευτικής φροντίδας όπως και ο σχεδιασµός της. Επίσης, υποστηρίχθηκε ότι το ανοικτό επισκεπτήριο υπονοµεύει τον χρόνο που θα πρέπει να αφιερώνεται στην φροντίδα του ασθενούς καθώς πολύτιµος χρόνος θα ξοδεύεται στην παροχή υποστήριξης και πληροφοριών στους συγγενείς. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Adams A., Bonds. (2003) Staffing in acute hospital Adamou, E., Giakoumidakis, K., Kadda, O., Argyriou, G., Kapadochos, T., Vasilopoulos, G et al. (2011) Exploring nurse s role in Intensive Care Units. Rostrum of Asclepius,10(2), (Article In Greek) 2. Azoulay, E., Pochard, F., Chevret, S., et al.. (2001) Meeting the needs of intensive care unit patient families: A multicenter study. Am J Resp and Crit Care Med, 163, Βάκαλος Α. (2011) Κανονισµός Λειτουργίας της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Ενηλίκων του Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Ξάνθης. ιαθέσιµο στο στις 18/7/2012]. 4. Brilli, R.J., Spevetz, A., Branson, R.D., Campbell, G.M., Cohen, H., Dasta, J.F. et al. (2001) Critical care delivery in the intensive care unit: defining clinical roles and the best practice model. Crit Care Med, 29, Berti, D., Ferdinande, P., Moons, P. (2007) Beliefs and attitudes of intensive care nurses toward visits and open visiting policy. Intensive Care Med, 33, Carlson, B., Riegel, B., Thomason, T. (1998) Visitation: Policy versus Practice. Dim Crit Care Nurs, 17(1), Cullen, L., Titler, M., Drahoza, R. (2003) Family and pet visitation in the critical care unit. Crit Care Nurs,23(5): Fumagalli, S., Boncinelli, L., Lo Nostro, A., Valoti, P., Baldereschi, G., Di Bari, M., et al. (2006) Reduced cardiocirculatory complications with unrestrictive visiting policy in an intensive care unit. Circulation, 113, Halm, M.A., Titler, M.G. (1990) Appropriateness of critical care visitation: perceptions of patients, families, nurses, and physicians. J Nurs Qual Assur,5, Hunter, J.D., Goddard, C., Rothwell, M., Ketharaju, S., Cooper H. (2010) A survey of intensive care unit visiting policies in the United Kingdom. Anaesthesia,65, Johnson, D., Wilson, M., Cavanaugh, B., Bryden, C., Gudmundoson, D., Moodley, O. (1998) Measuring the ability to meet family needs in an intensive care unit. Crit Care Med, 26, Marco, L., Bermejillo, I., Garayalde, N., Sarrate, I., Margall, M.A., Asiain, M.C. (2006) Intensive care nurses beliefs and attitudes towards the effect of open visiting on patients, family and nurses. Nursing in Critical Care,11(1), Plowright C.I. (1998) Intensive therapy unit nurses beliefs and attitudes towards visiting in three district general hospitals. Intensive and Critical Care Nursing,14, Pochard, F., Azoulay, E., Chevret, S., et al. (2001) Symptoms of anxiety and depression in family members of intensive care unit patients: ethical hypothesis regarding decision-making capacity. Critical Care Medicine,29, Psathas, C., Argyriou, G., Kadda, O., Nestor, A., Routsi, C., Vassilopoulos, G., Marvaki, C. (2012). The Opinions of Doctors and Nurses about Visiting Hours in the Intensive Care Unit. Hellenic journal of nursing, 51(2), Roland, P., Russell, J., Culpepper, R.K., Sullivan, C.S. Visitation in crtical care: processes and outcomes of a performance improvement initiative. (2001) J Nurs Care Qual,15(2), Simpson, T., Wilson, D., Mucken, N., Martin, S., West, E., Guinn, N. (1996) Implementation and evaluation of a liberalized visiting policy. Am J Crit Care, 5, Sims, J.M., Miracle, V.A. (2006) A look at critical care visitation: the case for flexible visitation. Dim Crit Care Nurs,25(4), Vandijck, D.M., Labeau, S.O., Geerinckx, C.E., De Puydt, E., Bolders, A.C., Claes, B., Blot, SI. (2010) An evaluation of family-centered care services and organization of visiting policies in Belgian intensive care units: A multicenter survey. Heart & Lung,39, Verhaeghe, S., Defloor, T., Van Zuuren, F., Duijnstee, M., Grypdonck, M. (2005) The needs and experiences of family members of adult patients in an intensive care unit: a review of the literature. J Clin Nurs,14,

8 Πίνακας 1: Κατανοµή του πληθυσµού της µελέτης ανάλογα µε το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία, τα έτη προυπηρεσίας και το µορφωτικό επίπεδο Μεταβλητές Μέσος (±Τ.Α.) % (n/n) Φύλο Γυναίκες 73,3 (77/105) Άνδρες 26,7(28/105) Ηλικία (έτη) 38,9 (±7,4) Προϋπηρεσία (έτη) 14,4 (±8,3) Προϋπηρεσία στη ΜΕΘ (έτη) 8,7 (±6,4) Οικογενειακή κατάσταση Έγγαµοι 55,2 (58/105) Άγγαµοι 39 (41/105) ιαζευγµένοι 4,8 (5/105) Χήροι/ες 1 1/105) Επίπεδο εκπαίδευσης Νοσηλευτής Ε 15,2 (16/105) Νοσηλευτής ΤΕ 59 (62/105) Νοσηλευτής ΠΕ 8,6 (9/105) MSc/PhD 16,2 (17/105) Πίνακας 2: Κατανοµή του πληθυσµού της µελέτης ανάλογα το είδος του επισκεπτηρίου που εφαρµόζεται στην ΜΕΘ στην οποία εργάζονται Μεταβλητές % (n/n) Είδος επισκεπτηρίου Περιορισµένο 90,5( 95/105) Ευέλικτο 9,5(10/105) Ενηµέρωση για τα είδη επισκεπτηρίου Ναι 68,6 (72/105) Όχι 31,4 (33/105) 173

9 Πίνακα 3. Αντιλήψεις των νοσηλευτών σχετικά µε το επισκεπτήριο στη ΜΕΘ. Ερωτήσεις Μ. Τ. Τ.Α. Θεωρώ ότι θα πρέπει να επιτρέπεται σε όλους το επισκεπτήριο, εφόσον αυτό εγκρίνεται από τον ασθενή. Θεωρώ ότι ο χρόνος µιας επίσκεψης δεν θα πρέπει να περιορίζεται Θεωρώ ότι ο αριθµός των ατόµων που επισκέπτονται τον ασθενή την ίδια στιγµή δεν θα πρέπει να περιορίζεται Θεωρώ ότι θα πρέπει να εφαρµοστεί µια πολιτική ανοικτού επισκεπτηρίου στην µονάδα στην οποία εργάζοµαι Θεωρώ ότι οι αυστηρές ώρες επισκεπτηρίου, πρέπει να προσαρµόζονται όταν η οικογένεια έχει πρακτικούς λόγους που την παρεµποδίζουν να τηρήσει αυτή την πολιτική Θεωρώ ότι οι αυστηρές ώρες επισκεπτηρίου πρέπει να προσαρµόζονται όταν ο ασθενής έχει συναισθηµατικές ανάγκες Θεωρώ ότι όταν ο ασθενής είναι ικανός, θα πρέπει να έχει ο ίδιος τον έλεγχο του πότε/πόση ώρα και πόσους επισκέπτες µπορεί να έχει Θεωρώ ότι µια αυστηρά συγκεκριµένη ώρα έναρξης του επισκεπτηρίου είναι σηµαντική, αλλά η διάρκεια µιας επίσκεψης µπορεί να είναι ευέλικτη Θεωρώ ότι η πολιτική επισκεπτηρίου πρέπει να είναι ευέλικτη κατά τη διάρκεια του πρώτου 24ώρου της νοσηλείας Θεωρώ ότι η πολιτική επισκεπτηρίου πρέπει να προσαρµόζεται όταν ο ασθενής είναι ετοιµοθάνατος Θεωρώ ότι η πολιτική περιορισµένου επισκεπτηρίου δεν θα πρέπει να αλλάξει Θεωρώ ότι η οικογένεια του ασθενούς θα πρέπει να αποφασίζει τι είδους επισκεπτηρίου θα εφαρµόζεται Μ.Τ. : Μέση τιµή Τ.Α.: Τυπική απόκλιση 2,7 1, ,8 1, ,7 0,8 3,3 1 3,5 0,9 2,2 1,1 2,9 1,2 2,5 1,2 3,6 1 3,4 1,1 1,7 0,6 1: ιαφωνώ απολύτως, 2: ιαφωνώ, 3: Ούτε συµφωνώ - Ούτε διαφωνώ, 4: Συµφωνώ, 5: Συµφωνώ απολύτως 174

10 Πίνακας 4. Απόψεις του πληθυσµού της µελέτης σχετικά µε το επισκεπτήριο. Ερώτηση Θεωρώ ότι θα πρέπει να επιτρέπεται σε όλους το επισκεπτήριο, εφόσον αυτό εγκρίνεται από τον ασθενή. ιαφωνώ Απολύτως (%) ιαφωνώ (%) Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ (%) Συµφωνώ (%) Συµφωνώ απολύτως (%) Θεωρώ ότι ο χρόνος µιας επίσκεψης δεν θα πρέπει να περιορίζεται Θεωρώ ότι ο αριθµός των ατόµων που επισκέπτονται τον ασθενή την ίδια στιγµή δεν θα 48,5 38,6 5,9 5 2 πρέπει να περιορίζεται Θεωρώ ότι θα πρέπει να εφαρµοστεί µια πολιτική ανοικτού επισκεπτηρίου στην µονάδα 41,6 46,5 5 5 στην οποία εργάζοµαι Θεωρώ ότι οι αυστηρές ώρες επισκεπτηρίου, πρέπει να προσαρµόζονται όταν η οικογένεια έχει πρακτικούς λόγους που την παρεµποδίζουν ,9 51,5 8,9 να τηρήσει αυτή την πολιτική Θεωρώ ότι οι αυστηρές ώρες επισκεπτηρίου πρέπει να προσαρµόζονται όταν ο ασθενής έχει 3 12,9 22,8 48,5 12,9 συναισθηµατικές ανάγκες Θεωρώ ότι όταν ο ασθενής είναι ικανός, θα πρέπει να έχει ο ίδιος τον έλεγχο του πότε/πόση ώρα και πόσους επισκέπτες µπορεί να έχει Θεωρώ ότι µια αυστηρά συγκεκριµένη ώρα έναρξης του επισκεπτηρίου είναι σηµαντική, αλλά η διάρκεια µιας επίσκεψης µπορεί να είναι 16,8 23,8 14,9 40,6 4 ευέλικτη Θεωρώ ότι η πολιτική επισκεπτηρίου πρέπει να είναι ευέλικτη κατά τη διάρκεια του πρώτου 19,8 40,6 8,9 25,7 5 24ώρου της νοσηλείας Θεωρω ότι η πολιτικη επισκεπτηριου πρεπει να προσαρµοζεται όταν ο ασθενης είναι 5,9 12,7 9,8 56,9 14,7 ετοιµοθανατος Θεωρώ ότι η πολιτική περιορισµένου επισκεπτηρίου δεν θα πρέπει να αλλάξει Θεωρώ ότι η οικογένεια του ασθενούς θα πρέπει να αποφασίζει τι είδους επισκεπτηρίου θα εφαρµόζεται 39,2 54,9 2 3,9 _ 175

11 176 Πίνακας 5. Οι αντιλήψεις των νοσηλευτών σχετικά µε τις συνέπειες του επισκεπτηρίου στον ασθενή, την οικογένεια και την εργασία των νοσηλευτών. Ερωτήσεις Μ. Τ. Τ.Α. Θεωρώ ότι το επισκεπτήριο έχει ευεργετική επίδραση στον ασθενή 3,8 0,8 Θεωρώ ότι το ανοικτό ή ευέλικτο επισκεπτήριο παρεµποδίζει την ανάπαυση του ασθενούς 3,6 0,9 Θεωρώ ότι το επισκεπτήριο προκαλεί στρες στον ασθενή 3,0 0,9 Θεωρώ ότι το επισκεπτήριο προκαλεί αρνητικές αιµοδυναµικές αντιδράσεις στους ασθενείς είναι σηµαντική για την ανάρρωση του ασθενούς Θεωρώ ότι το επισκεπτήριο προκαλεί ψυχολογικό στρες στον ασθενή Θεωρώ ότι µια πολιτική ευέλικτου επισκεπτηρίου βοηθά τους ασθενείς και δηµιουργεί λιγότερα προβλήµατα στην εκτέλεση των καθηκόντων του νοσηλευτικού προσωπικού παρεµποδίζει την ιδιωτικότητα του ασθενούς Θεωρώ ότι ένα ευέλικτο επισκεπτήριο προσφέρει περισσότερη ανακούφιση στον ασθενή µειώνει την αγωνία της οικογενείας του ασθενούς εξαντλεί την οικογένεια, λόγω του ότι νιώθει αναγκασµένη να βρίσκεται κοντά στον ασθενή παρεµποδίζει την άµεση παροχή νοσηλευτικής φροντίδας προκαλεί ανησυχία στους νοσηλευτές, επειδή φοβούνται µήπως υποπέσουν σε σφάλµα κάνει τους νοσηλευτές να αισθάνονται ότι βρίσκονται υπό έλεγχο παρεµποδίζει τον κατάλληλο σχεδιασµό των διαδικασιών νοσηλευτικής φροντίδας αναγκάζει τους νοσηλευτές να ξοδεύουν περισσότερο χρόνο, δίνοντας πληροφορίες στην οικογένεια του ασθενούς αυξάνει τον κίνδυνο λαθών συµβάλλει στη βελτίωση της παροχής φροντίδας µε επίκεντρο τον ασθενή Θεωρώ ότι το ανοικτό επισκεπτήριο προκαλεί µεγαλύτερο σωµατικό και ψυχολογικό φόρτο για τον νοσηλευτή Θεωρώ ότι το ευέλικτο επισκεπτήριο θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη ικανοποίηση των ασθενών, της οικογένειάς τους και των νοσηλευτών Θεωρώ ότι το ανοικτό επισκεπτήριο θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη ικανοποίηση των ασθενών της οικογένειάς τους 3,0 0,9 2,4 1,0 3,0 0,9 2,5 1,1 3,5 0,9 2,8 1,0 3,0 0,9 3,4 0,9 3,9 1,0 3,1 1,2 3,2 1,2 3,9 0,9 3,9 0,9 3,5 1,2 2,4 1,0 3,9 1,0 3,1 1,1 2,2 0,9

12 µεγαλύτερη ικανοποίηση των ασθενών, της οικογένειάς τους και των νοσηλευτών Θεωρώ ότι το ανοικτό επισκεπτήριο θα επηρεάσει τις σχέσεις των νοσηλευτών µεταξύ τους Θεωρώ ότι το ευέλικτο επισκεπτήριο θα επηρεάσει τις σχέσεις των νοσηλευτών µεταξύ τους Θεωρώ ότι η οικογένεια θα πρέπει να παίζει πρωταρχικό ρόλο για το είδος επισκεπτηρίου που θέλει να εφαρµόζεται Μ.Τ. : Μέση τιµή Τ.Α.: Τυπική απόκλιση 2,9 1,0 2,8 1,0 1,7 0,9 1: ιαφωνώ απολύτως, 2: ιαφωνώ, 3: Ούτε συµφωνώ - Ούτε διαφωνώ, 4: Συµφωνώ, 5: Συµφωνώ απολύτως Πίνακας 6. Απόψεις του πληθυσµού της µελέτης σχετικά µε τις συνέπειες του επισκεπτηρίου στον ασθενή, την οικογένεια και την οργάνωση της παρεχόµενης φροντίδας. Ερώτηση ιαφωνώ Απολύτως (%) ιαφωνώ (%) Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ (%) Θεωρώ ότι το επισκεπτήριο έχει ευεργετική επίδραση στον ασθενή 3,9 1,4 53,4 19,4 Συµφωνώ (%) Συµφωνώ απολύτως (%) Θεωρώ ότι το ανοικτό ή ευέλικτο επισκεπτήριο παρεµποδίζει την ανάπαυση του ασθενούς 1 13,6 23,3 41,7 20,4 Θεωρώ ότι το επισκεπτήριο προκαλεί στρες στον ασθενή ,5 34,6 24 8,7 Θεωρώ ότι το επισκεπτήριο προκαλεί αρνητικές αιµοδυναµικές αντιδράσεις στους ασθενείς 2 29,4 40,2 21,6 6,9 είναι σηµαντική για την ανάρρωση του ασθενούς 14,6 50,5 14,6 18,4 1,9 Θεωρώ ότι το επισκεπτήριο προκαλεί ψυχολογικό στρες στον ασθενή 21,9 30,1 36,9 22,3 8,7 Θεωρώ ότι µια πολιτική ευέλικτου επισκεπτηρίου βοηθά τους ασθενείς και δηµιουργεί λιγότερα προβλήµατα στην εκτέλεση 17,6 42,2 11,8 23,5 4,9 των καθηκόντων του νοσηλευτικού προσωπικού. παρεµποδίζει την ιδιωτικότητα του ασθενούς 1 18,6 19,6 51 9,8 Θεωρώ ότι ένα ευέλικτο επισκεπτήριο προσφέρει περισσότερη ανακούφιση στον ασθενή 8,9 31,7 28,7 28,7 2 µειώνει την αγωνία της οικογενείας του ασθενούς 3,9 26,5 28,4 38,2 2,9 177

13 εξαντλεί την οικογένεια, λόγω του ότι νιώθει 2 21,6 17,6 51 7,8 αναγκασµένη να βρίσκεται κοντά στον ασθενή. παρεµποδίζει την άµεση παροχή νοσηλευτικής 3 8,9 11,9 38,6 37 φροντίδας προκαλεί ανησυχία στους νοσηλευτές, επειδή φοβούνται µήπως υποπέσουν σε σφάλµα. κάνει τους νοσηλευτές να αισθάνονται ότι βρίσκονται υπό έλεγχο παρεµποδίζει τον κατάλληλο σχεδιασµό των 1 12,6 8,7 50,5 27,2 διαδικασιών νοσηλευτικής φροντίδας αναγκάζει τους νοσηλευτές να ξοδεύουν περισσότερο χρόνο, δίνοντας πληροφορίες στην 1 8,7 13,6 43,7 33 οικογένεια του ασθενούς αυξάνει τον κίνδυνο λαθών ,3 12,6 37,9 22,3 συµβάλλει στη βελτίωση της παροχής φροντίδας µε επίκεντρο τον ασθενή Θεωρώ ότι το ανοικτό επισκεπτήριο προκαλεί µεγαλύτερο σωµατικό και ψυχολογικό φόρτο για τον νοσηλευτή Θεωρώ ότι το ευέλικτο επισκεπτήριο θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη ικανοποίηση των ασθενών, της οικογένειάς τους και των νοσηλευτών. Θεωρώ ότι το ανοικτό επισκεπτήριο θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη ικανοποίηση των ασθενών, της οικογένειάς τους και των νοσηλευτών Θεωρώ ότι το ανοικτό επισκεπτήριο θα επηρεάσει τις σχέσεις των νοσηλευτών µεταξύ τους. Θεωρώ ότι το ευέλικτο επισκεπτήριο θα επηρεάσει τις σχέσεις των νοσηλευτών µεταξύ τους. Θεωρώ ότι η οικογένεια θα πρέπει να παίζει πρωταρχικό ρόλο για το είδος επισκεπτηρίου που θέλει να εφαρµόζεται 15,2 42,4 24,2 15,2 3 2,9 10,8 8, ,4 6,8 29,1 19,4 35,9 8,7 19,6 46,1 21,6 11,8 1 4, ,6 12,6 9,7 26,2 45,6 9,7 8,7 43,7 41,7 8,7 2,9 2,9 178

14 Πίνακας 10. Αποτελέσµατα ελέγχου Kruskal-Wallis σχετικά µε οµοιότητες - διαφορές απαντήσεων δείγµατος αναφορικά µε το επίπεδο σπουδών (ανώτερος τίτλος σπουδών). Θεωρώ ότι θα πρέπει να επιτρέπεται σε όλους το επισκεπτήριο, εφόσον αυτό εγκρίνεται από τον ασθενή. Kruskal- Wallis p Θεωρώ ότι ο χρόνος µιας επίσκεψης δεν θα πρέπει να περιορίζεται Θεωρώ ότι ο αριθµός των ατόµων που επισκέπτονται τον ασθενή την ίδια στιγµή δεν θα πρέπει να περιορίζεται. Θεωρώ ότι η πολιτική περιορισµένου επισκεπτηρίου δεν θα πρέπει να αλλάξει Θεωρώ ότι η οικογένεια του ασθενούς θα πρέπει να αποφασίζει τι είδους επισκεπτηρίου θα εφαρµόζεται Θεωρώ ότι το επισκεπτήριο έχει ευεργετική επίδραση στον ασθενή Θεωρώ ότι το ανοικτό ή ευέλικτο επισκεπτήριο παρεµποδίζει την ανάπαυση του ασθενούς Θεωρώ ότι το επισκεπτήριο προκαλεί στρες στον ασθενή Θεωρώ ότι το επισκεπτήριο προκαλεί αρνητικές αιµοδυναµικές αντιδράσεις στους ασθενείς. κάνει τους νοσηλευτές να αισθάνονται ότι βρίσκονται υπό έλεγχο. παρεµποδίζει τον κατάλληλο σχεδιασµό των διαδικασιών νοσηλευτικής φροντίδας. αναγκάζει τους νοσηλευτές να ξοδεύουν περισσότερο χρόνο, δίνοντας πληροφορίες στην οικογένεια του ασθενούς. Θεωρώ ότι το ευέλικτο επισκεπτήριο θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη ικανοποίηση των ασθενών, της οικογένειάς τους και των νοσηλευτών Θεωρώ ότι το ανοικτό επισκεπτήριο θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη ικανοποίηση των ασθενών, της οικογένειάς τους και των νοσηλευτών Θεωρώ ότι το ανοικτό επισκεπτήριο θα επηρεάσει τις σχέσεις των νοσηλευτών µεταξύ τους Θεωρώ ότι το ευέλικτο επισκεπτήριο θα επηρεάσει τις σχέσεις των νοσηλευτών µεταξύ τους Θεωρώ ότι η οικογένεια θα πρέπει να παίζει πρωταρχικό ρόλο για το είδος επισκεπτηρίου που θέλει να εφαρµόζεται

15 Πίνακας 11. Πίνακας συνάφειας σχετικά µε την ερώτηση «Θεωρώ ότι το επισκεπτήριο έχει ευεργετική επίδραση στον ασθενή» αναφορικά µε το επίπεδο σπουδών Ερώτηση µειώνει την αγωνία της οικογενείας του ασθενούς Τίτλος σπουδών ιαφωνώ Απολύτως (%) ιαφωνώ (%) Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ (%) Συµφωνώ (%) Συµφωνώ απολύτως (%) Ε ΤΕ ΠΕ MSc PhD Πίνακας 12. Πίνακας συνάφειας σχετικά µε την ερώτηση «Θεωρώ ότι το ανοικτό επισκεπτήριο θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη ικανοποίηση των ασθενών, της οικογένειάς τους και των νοσηλευτών» αναφορικά µε το επίπεδο σπουδών Ερώτηση Θεωρώ ότι το ανοικτό επισκεπτήριο θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη ικανοποίηση των ασθενών, της οικογένειάς τους και των νοσηλευτών Τίτλος σπουδών ιαφωνώ Απολύτως (%) ιαφωνώ (%) Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ (%) Συµφωνώ (%) Συµφωνώ απολύτως (%) Ε ΤΕ ΠΕ MSc PhD

Διερεύνηση Απόψεων Ιατρών και Νοσηλευτών σχετικά με το Επισκεπτήριο στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Διερεύνηση Απόψεων Ιατρών και Νοσηλευτών σχετικά με το Επισκεπτήριο στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2012, 51(2): 195 205 HELLENIC JOURNAL OF NURSING 2012, 51(2): 195 205 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER Διερεύνηση Απόψεων Ιατρών και Νοσηλευτών σχετικά με το Επισκεπτήριο στις Μονάδες Εντατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τις απόψεις ιατρών και νοσηλευτών σχετικά με την απόφαση μη εφαρμογής αναζωογόνησης (MEA) σε ασθενείς της ΜΕΘ. Μια συστηματική ανασκόπηση

Διερευνώντας τις απόψεις ιατρών και νοσηλευτών σχετικά με την απόφαση μη εφαρμογής αναζωογόνησης (MEA) σε ασθενείς της ΜΕΘ. Μια συστηματική ανασκόπηση ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Διερευνώντας τις απόψεις ιατρών και νοσηλευτών σχετικά με την απόφαση μη εφαρμογής αναζωογόνησης (MEA) σε ασθενείς της ΜΕΘ. Μια συστηματική ανασκόπηση Καδδά Όλγα 1, Αργυρίου Γιώργος 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Μαυρόγιαννη Γεωργία 1, Καραντζούλα Ευαγγελία 2, Τουλιά Γεωργία 3, Κυριακόπουλος Βασίλης 4, Καδδά Όλγα 5 EΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿ½ ûµÅÄν À Å µá³ ½Ä±¹ à þÿ µ½¹ºì Ã

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΚΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MANΩΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ¹µÁµÍ½ Ã Ä Å µà±³³µ»¼±ä¹º þÿãäáµâ º±¹ Ä Â µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿ¹º±½

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Μαρία Φαντάκη 1, Δηµήτριος Μπαρουξής 2, Σοφία Σεΐδου 3, Αναστασία Παλάζη 4, Ευαγγελία Καρακάλου 5 Μαρία Κάπελλα 6, Γεωργία Τριανταφύλλου-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Γνώση και στάση νοσηλευτών στη διαχείριση του πόνου καρκινοπαθών που νοσηλεύονται Παναγιώτης Χαραλάμπους Λεμεσός, 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η Διερεύνηση των Επιδράσεων που Επιφέρει ο Βελονισμός στους Καρκινοπαθείς Ευάγγελος Μπέρος Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ PERIOPERATIVE NURSING DATA SET

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ PERIOPERATIVE NURSING DATA SET PERIOPERATIVE NURSING (2015), VOLUME 4, ISSUE 2 ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ PERIOPERATIVE NURSING DATA SET Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : καταγραφή δεδομένων Το πιο πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Βασιλική Αλκιβιαδου

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) Αλέξης Δημήτρη Α.Φ.Τ: 20085675385 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους.

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα έχουν αποδειχθεί οτι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των ασθενών εντατικής θεραπείας: Στάσεις και απόψεις νοσηλευτών, συγγενών και ασθενών εντατικής θεραπείας και ηθικό αδιέξοδο νοσηλευτών

Δικαιώματα των ασθενών εντατικής θεραπείας: Στάσεις και απόψεις νοσηλευτών, συγγενών και ασθενών εντατικής θεραπείας και ηθικό αδιέξοδο νοσηλευτών Δικαιώματα των ασθενών εντατικής θεραπείας: Στάσεις και απόψεις νοσηλευτών, συγγενών και ασθενών εντατικής θεραπείας και ηθικό αδιέξοδο νοσηλευτών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Τα δικαιώματα ασθενών έχουν θεσπιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Ένα Ερευνητικό Παράδειγμα Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν ο τρόπος αντίδρασης μιας γυναίκας απέναντι σε φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ µà¹² ÁÅ½Ã Ä Â ¹º ³ ½µ¹±Â þÿæá ½Ä µ¹ ¼»  ¼µ Ãǹ Æ Antoniou, Antonis

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΔΙΕΡΕΎΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤA HIV ΟΡΟΘΕΤΙΚA ATOMA Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα ζωής ασθενών µετά από Διαδερµική Εµφύτευση Αορτικής Βαλβίδας: Σύγκριση µε υγιή πληθυσµό στην Κύπρο

Ποιότητα ζωής ασθενών µετά από Διαδερµική Εµφύτευση Αορτικής Βαλβίδας: Σύγκριση µε υγιή πληθυσµό στην Κύπρο Ποιότητα ζωής ασθενών µετά από Διαδερµική Εµφύτευση Αορτικής Βαλβίδας: Σύγκριση µε υγιή πληθυσµό στην Κύπρο Απόστολος Γατίδης, RN, BSc, MSc, ILSP(ERC), Εργαστήριο Καθετηριασμών, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ STRESS ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ STRESS ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2014),ΤΟΜΟΣ 1,ΤΕΥΧΟΣ 2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ STRESS ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία ΣΟ ΑΓΥΟ ΠΟΤ ΒΙΧΝΟΤΝ ΓΟΝΔΙ ΣΗΝ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΑΤΣΙΣΙΚΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 2-18 ΔΣΧΝ Φξεηδεξίθε Νενθιένπο Λεκεζόο, 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κυριάκος Σουλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Ονοματεπώνυμο : Φάραχ Βαλεντίνα Αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας : 2008899422 ΚΥΠΡΟΣ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που επηρεάζουν την εκµάθηση των µαθηµατικών από τους µαθητές του Λυκείου

Παράγοντες που επηρεάζουν την εκµάθηση των µαθηµατικών από τους µαθητές του Λυκείου ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ. 111-121) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp. 111-121) Παράγοντες που επηρεάζουν την εκµάθηση των µαθηµατικών από τους µαθητές του Λυκείου Σπύρος Παπαγεωργάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΤΟ ΚΑΠΜΝΙΣΜΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ Κατσαρής Γιάγκος Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Βασίλειος Ραφτόπουλος ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγκες συγγενών νοσηλευόμενων ασθενών σε μονάδα εντατικής θεραπείας

Ανάγκες συγγενών νοσηλευόμενων ασθενών σε μονάδα εντατικής θεραπείας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Γιούρντα Άννα-Μαρία 1, Τουλιά Γεωργία 2 1. Νοσηλεύτρια 2. Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατά τις τελευταίες δεκαετίες ολοένα και περισσότερο δίνεται έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανού Βάσω BSc, MSc Μπέλλου Παναγιώτα Μυλωνά PhD, RN

Στυλιανού Βάσω BSc, MSc Μπέλλου Παναγιώτα Μυλωνά PhD, RN ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ. Στυλιανού Βάσω BSc, MSc Μπέλλου Παναγιώτα Μυλωνά PhD, RN Εισαγωγή Η μεταμόσχευση και η δωρεά οργάνων και ιστών απασχολεί

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθµική και νοηµατική µάθηση της χηµείας: η περίπτωση των πανελλαδικών εξετάσεων γενικής παιδείας 1999

Αλγοριθµική και νοηµατική µάθηση της χηµείας: η περίπτωση των πανελλαδικών εξετάσεων γενικής παιδείας 1999 Αλγοριθµική και νοηµατική µάθηση της χηµείας: η περίπτωση των πανελλαδικών εξετάσεων γενικής παιδείας 1999 Γεώργιος Τσαπαρλής, ηµήτριος Σταµοβλάσης, Χαράλαµπος Καµηλάτος, Εριφύλη Ζαρωτιάδου, ηµήτριος Παπαοικονόµου

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Μαρία Ξέστερου Λέκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Παναγιώτης Καλογεράκης Ερευνητής Αθανάσιος Κατσής Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό και πολιτικό νοσοκομείο των Αθηνών. Αναζήτηση αιτιών διαφοροποίησης

Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό και πολιτικό νοσοκομείο των Αθηνών. Αναζήτηση αιτιών διαφοροποίησης ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β. Δισλιάν, Μ. Ανδρέου, Μ. Γεωργιάδου, Θ. Μακρής, Α. Μπαρμπαρίδου, Α. Μπελτσίδης, Γ. Αμαξόπουλος, Α. Τσετινέ

Β. Δισλιάν, Μ. Ανδρέου, Μ. Γεωργιάδου, Θ. Μακρής, Α. Μπαρμπαρίδου, Α. Μπελτσίδης, Γ. Αμαξόπουλος, Α. Τσετινέ Β. Δισλιάν, Μ. Ανδρέου, Μ. Γεωργιάδου, Θ. Μακρής, Α. Μπαρμπαρίδου, Α. Μπελτσίδης, Γ. Αμαξόπουλος, Α. Τσετινέ Γενικοί Ιατροί ΚΥ Αβδήρων, Σταυρούπολης, Εχίνου- Ξάνθη Η κατάθλιψη αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Καρδιολογικό τμήμα, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Neapolis University HEPHAESTUS Repository

Neapolis University HEPHAESTUS Repository Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¾ Å ½Éà ÃÄ þÿ ûµÅÄ Â Åǹº  ³µ ±Â Psoma, Sofia þÿ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

þÿ½ ûµÅĹº Í ÀÁ ÃÉÀ¹º Í

þÿ½ ûµÅĹº Í ÀÁ ÃÉÀ¹º Í Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ² ± ÃÄ ÇÎÁ µá³±ã ±Â Ä Å þÿ½ ûµÅĹº Í ÀÁ ÃÉÀ¹º Í þÿœ¹ç±», œ¹ç»

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο για τη συνολική εκτίµηση της ικανοποίησης από τη νοσηλεία

Ερωτηµατολόγιο για τη συνολική εκτίµηση της ικανοποίησης από τη νοσηλεία Ερωτηµατολόγιο για τη συνολική εκτίµηση της ικανοποίησης από τη νοσηλεία COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF SATISFACTION WITH CARE Τη σύνταξη του ερωτηµατολογίου έκαναν οι: A. Bredart D. Razavi Ν. Deelvuax Tην

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Προδρόμου. Δρ. Ανδρέας Παυλάκης Λέκτορας Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Μαρία Προδρόμου. Δρ. Ανδρέας Παυλάκης Λέκτορας Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» «Μελέτη Καταγραφής της Οργανωτικής Κουλτούρας και του Βαθμού Ασάφειας και Σύγκρουσης Ρόλων των νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

Evripidou, Panagiota. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Evripidou, Panagiota. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿœ ÄÁ à ¹º±½ À à  ±Ã µ½î½ þÿä ½ À ¹ÌÄ Ä± Äɽ À±ÁµÇ̼µ½É þÿåà ÁµÃ¹Î½

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2 ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(6):702-717 Διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη χρήση υπολογιστών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Kontouli, Panagiota. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kontouli, Panagiota. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ¹µÁµÍ½ à ±½Ä¹» ȵɽ þÿµºà±¹ µåä¹ºî½ º±¹ ³ ½ ɽ ³¹± Ä þÿµ½ãé¼

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του δείκτη PATH στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Η εφαρμογή του δείκτη PATH στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Η εφαρμογή του δείκτη PATH στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Τραυματισμοί από βελόνα Καλλιτσάρη Σταυρούλα Ειδικός Ιατρός Εργασίας Η ανάγκη λήψης μέτρων για πρόληψη τραυματισμών από αιχμηρά Οι

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ_ H χρήση των ημερολογίων αναστοχασμού στην εκπαίδευση των φοιτητών στις επιστήμες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας: Μια προσέγγιση στα πλαίσια των κανόνων της επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις φοιτητών Νοσηλευτικής για την κλινική τους εκπαίδευση

Απόψεις φοιτητών Νοσηλευτικής για την κλινική τους εκπαίδευση Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 3, 97-105 ISSN 1791-9649 Απόψεις φοιτητών Νοσηλευτικής για την κλινική τους εκπαίδευση Βασιλόπουλος Γ. 1, Βέργη Π. 2, Γαλάνη Γ. 2, Γεωργαλά Μ 2, Μπαμπάτσικου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 22 28 ηµοσιεύτηκε: 11 Φεβρουαρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 22-28 Released: February 11, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος.

Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος. Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας : Ελίνα

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανάγκες των συγγενών ασθενών που νοσηλεύονται σε Μονάδα. Ειρήνη Παπάζογλου, ψυχολόγος, MSc, υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Νοσηλευτικής

Οι ανάγκες των συγγενών ασθενών που νοσηλεύονται σε Μονάδα. Ειρήνη Παπάζογλου, ψυχολόγος, MSc, υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Νοσηλευτικής Οι ανάγκες των συγγενών ασθενών που νοσηλεύονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ειρήνη Παπάζογλου, ψυχολόγος, MSc, υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Συμβουλευτικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2009-2010. Ειδίκευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ

ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2009-2010. Ειδίκευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2009-2010 ιπλωµατική Εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού ιπλώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της ικανοποίησης του οικογενειακού περιβάλλοντος ασθενών της μονάδας εντατικής θεραπείας από την παροχή φροντίδας στο νοσηλευόμενο

Μέτρηση της ικανοποίησης του οικογενειακού περιβάλλοντος ασθενών της μονάδας εντατικής θεραπείας από την παροχή φροντίδας στο νοσηλευόμενο Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Μέτρηση της ικανοποίησης του οικογενειακού περιβάλλοντος ασθενών της μονάδας εντατικής

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος: Children s Hospital Los Angeles Children s Hospital San Diego

Τόπος: Children s Hospital Los Angeles Children s Hospital San Diego Συγγραφείς & έτος 2004 Kathleen Meeske et al. 2009 Sung L. et al Σκοπός & επιμέρους στόχοι Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξετάσει την ποιότητα ζωής και τα επίπεδα κούρασης παιδιών που διαγνώστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η πληροφοριακή συμπεριφορά και οι πληροφοριακές ανάγκες των ιατρών σε ελληνικό στρατιωτικό νοσοκομείο

Η πληροφοριακή συμπεριφορά και οι πληροφοριακές ανάγκες των ιατρών σε ελληνικό στρατιωτικό νοσοκομείο ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2015, 32(1):66-76 Η πληροφοριακή συμπεριφορά και οι πληροφοριακές ανάγκες των ιατρών σε ελληνικό στρατιωτικό νοσοκομείο ΣΚΟΠΟΣ Διερεύνηση της πληροφοριακής συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση στο Χώρο Εργασίας & Ο ρόλος του Κλινικού Εκπαιδευτή EΛΕΝΗ ΚΛΕΤΣΙΟΥ

Εκπαίδευση στο Χώρο Εργασίας & Ο ρόλος του Κλινικού Εκπαιδευτή EΛΕΝΗ ΚΛΕΤΣΙΟΥ Εκπαίδευση στο Χώρο Εργασίας & Ο ρόλος του Κλινικού Εκπαιδευτή EΛΕΝΗ ΚΛΕΤΣΙΟΥ RN, MSC ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ & ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, PHD ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ίντα Ελιάου BSc, MSc, PGDip, MA Συμβουλευτική Ψυχολόγος eliaouida@gmail.com

Ίντα Ελιάου BSc, MSc, PGDip, MA Συμβουλευτική Ψυχολόγος eliaouida@gmail.com ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΠΡΟΛΗΨΗ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Limneon, Καστοριά, 19.12.15 «Ενημέρωση του ασθενούς & των συνοδών του με καρκίνο του πνεύμονα. Προβλήματα στην ελληνική πραγματικότητα»

Διαβάστε περισσότερα

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ þÿ ¹±Çµ Á¹Ã ºÁ õɽ ÃÄ ÃÇ» Tokatzoglou,

Διαβάστε περισσότερα