ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 113/2014. Αρ. Αποφ: 6 Η - / Α.Δ.Α: 7ΧΦ146907Η-Σ3Σ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 113/2014. Αρ. Αποφ: 6 Η - /02-07-2014 Α.Δ.Α: 7ΧΦ146907Η-Σ3Σ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΔΑ:77ΟΜ46907Η-2ΤΠ α/α:178 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 113/2014 Αρ. Αποφ: 6 Η - / Α.Δ.Α: 7ΧΦ146907Η-Σ3Σ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «DATAMED SYSTEMS INTEGRATION AND CONSULTING SERVICES A.E» Για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ: Συμβατικού Τιμήματος πλέον Φ.Π.Α 23% ήτοι ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Σελίδα 1

2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 113/2014 Στην Σπάρτη σήμερα την 02 η Ιουλίου του έτους 2014, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Νοσοκομείο Λακωνίας -Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης που εδρεύει στην Σπάρτη, και εκπροσωπείται από την Διοικήτρια του Νοσοκομείου κ. Ευδοξία Παπαγεωργίου νομίμως διορισμένη με την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ / απόφαση του Υπουργού Υγείας και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου Η εταιρεία με την επωνυμία «DATAMED SYSTEMS INTEGRATION AND CONSULTING SERVICES A.E» με ΑΦΜ: ΔOY: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ που εδρεύει επί της οδού Λ. Κηφισίας & Γράμμου 71, T.K , ΤΗΛ : FAX και εκπροσωπείται νόμιμα βάσει του Πρακτικού Δ.Σ. της 02/07/2014 από τον από τον κ. Μπιλλήρη Αντώνη Αναπληρωτή Γενικό Δ/ντή που για λόγους συντομίας αποκαλείται «Ανάδοχος» ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας για τα υποσυστήματα και για τις διασυνδέσεις αυτών με τρίτα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα του Αναδόχου και λειτουργούν παραγωγικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης. Συγκεκριμένα, η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει: ένα πακέτο υπηρεσιών υποστήριξης μέσω των οποίων παρέχονται στο Νοσοκομείο υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης/γραμμή άμεσης βοηθείας Help Desk και υπηρεσίες διασφάλισης καλής λειτουργίας υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας του εγκατεστημένου από την εταιρεία Λογισμικού Εφαρμογών. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Σελίδα 2

3 Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν στα ακόλουθα υποσυστήματα (modules) και διαδικασίες των Μηχανογραφικών Συστημάτων που έχουν εγκατασταθεί στη Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης και πιο συγκεκριμένα: Το υποσύστημα διαχείρισης ασθενών που είναι εγκατεστημένο στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (συμπλήρωση ηλεκτρονικών παραπεμπτικών), το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (καταγραφή εξωτερικών περιστατικών, συμπλήρωση ηλεκτρονικών παραπεμπτικών) και τις Κλινικές (συμπλήρωση παραπεμπτικών εργαστηριακών εξετάσεων, κλινικά πρωτόκολλα, ιατρικά πορίσματα, ιατρικό ιστορικό, επισκόπηση στοιχείων Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας). Το υποσύστημα Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας που είναι εγκατεστημένο στις κλινικές και περιλαμβάνει τις διαδικασίες: παραγγελίες εργαστηριακών εξετάσεων, ιατρικά πορίσματα, ιατρικά πρωτόκολλα, ιατρικό ιστορικό, παραλαβή εργαστηριακών εξετάσεων. Το εργαστηριακό υποσύστημα που είναι εγκατεστημένο στα in vitro εργαστήρια και περιλαμβάνει την παραλαβή ταυτοποίηση δειγμάτων, την ανάλυση των δειγμάτων και τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων, την τεχνική και κλινική επικύρωση των αποτελεσμάτων, την ηλεκτρονική αποστολή αποτελεσμάτων προς τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας και την έκδοση απαντητικών σημειωμάτων. Διασυνδέσεις του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναδόχου με το υποσύστημα διαχείρισης ασθενών που συντηρείται από άλλη Εταιρία και έχουν ήδη αναπτυχθεί και εγκατασταθεί στη Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης. Τα παραπάνω υποσυστήματα έχουν εγκατασταθεί στα πλαίσια του έργου ΟΠΣΥ Πελοποννήσου (Σύμβαση Ένωσης Εταιριών DATAMED A.E. EUROPEAN DYNAMICS A.E. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.). Το συγκεκριμένο έργο έχει παραληφθεί οριστικά και η ΚτΠ Α.Ε. έχει αποδώσει το έργο στην 6η ΥΠΕ, η οποία με τη σειρά της θα το παραδώσει στο Νοσοκομείο. Επίσης, στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης έχει συμφωνηθεί τιμή για πιθανή προμήθεια ανθρωπομηνών υπηρεσιών, μέσω των οποίων θα παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες αναδιοργάνωσης διαδικασιών, υπηρεσίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες μεταφοράς τεχνογνωσίας, υπηρεσίες διασύνδεσης με τρίτα υποσυστήματα που τυχόν προμηθευτεί το Νοσοκομείο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, υπηρεσίες βελτίωσης επέκτασης των εφαρμογών. Οι υπηρεσίες αυτές (πρόσθετες προαιρετικές υπηρεσίες) θα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Σελίδα 3

4 παρασχεθούν από την εταιρία όταν και εφόσον ζητηθούν από το Νοσοκομείο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων η παροχή των υπηρεσιών : Εργασίες τεχνικής υποστήριξης σε ώρες εκτός εργασίμων ημερών και ωρών Έκδοση στοιχείων του Π.Σ. σε μορφή που θα ζητήσει το Νοσοκομείο Προσαρμογή των συστημάτων σε θεσμική, νομική ή κανονιστική αλλαγή που επέλθει στη λειτουργία του Νοσοκομείου που θα επιφέρει αναγκαστικά τροποποιήσεις ή/και παραμετροποιήσεις σε οποιοδήποτε υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος ή/και διασυνδέσεις αυτών. Υπηρεσίες διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα που τυχόν προμηθευτεί το Νοσοκομείο Υπηρεσίες για τη μηχανογραφική συγχώνευση των νοσηλευτικών μονάδων Σπάρτης και Μολάων, κάτω από το νέο οργανισμό του Γ.Ν. Λακωνίας ΑΡΘΡΟ 2. ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΩΝ Οι ακόλουθες εκφράσεις, εάν δεν απαιτείται διαφορετικά από τα συμφραζόμενα, θα έχουν την έννοια που ορίζεται παρακάτω: Τεχνική Υποστήριξη σημαίνει το σύνολο των υπηρεσιών υποβοήθησης, οι οποίες παρέχονται στους χειριστές του Λογισμικού, είτε επιτόπου είτε εξ αποστάσεως (τηλέφωνο, κ.τ.λ.) και απαιτούνται για την ομαλή καθημερινή λειτουργία του Προγράμματος, καθώς και για την επίλυση αποριών, που αφορούν είτε στον τρόπο χειρισμού, είτε στη λειτουργικότητα και τα χαρακτηριστικά του Προγράμματος, είτε στην τεχνική διαχείριση και παραμετροποίηση αυτού. Χρόνος Απόκρισης ορίζεται ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της αναφοράς της βλάβης από το χρήστη στο Help Desk του αναδόχου και αυτού που απαιτείται μέχρι να αρχίσουν οι ενέργειες επίλυσης και αποκατάστασης του προβλήματος. Παροχή υπηρεσιών τηλεϋποστήριξης (modem) σημαίνει η παρέμβαση στο πρόγραμμα που βρίσκεται εγκατεστημένο στη Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης με τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων από απόσταση (dial-up) για την κάλυψη των αναγκών του, εφόσον αυτές μπορούν να καλυφθούν με αυτό τον τρόπο. Τόπος παροχής υπηρεσιών σημαίνει οι εγκαταστάσεις της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης ή/και οι εγκαταστάσεις της Εταιρίας, όπου θα πρέπει να ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Σελίδα 4

5 προσφέρει τις υπηρεσίες του το εξειδικευμένο προσωπικό της Εταιρίας προς τη Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης. Κλήση σημαίνει η τηλεφωνική ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) ή μέσω fax επικοινωνία της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης με την Εταιρία. ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η σύμβαση αυτή θα ισχύει για έξι (6) μήνες δηλαδή από την 02/07/2014 έως και την 31/12/2014 σύμφωνα με την υπ αρ. 6/ απόφαση του Δ.Σ. του Γ. Ν. Λακωνίας. ΑΡΘΡΟ 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η Εταιρία κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης σύμβασης αναλαμβάνει την υποχρέωση μηχανογραφικής υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος στις παρακάτω διαδικασίες: 4.1. Μηχανογραφική υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος στα υποσυστήματα και στις διαδικασίες που περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος στα υποσυστήματα και στις διαδικασίες που περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας. Στην κατηγορία της υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας: Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα παραγωγικής λειτουργίας (όπως μεταφορά εμπειρίας του αναδόχου σε θέματα διαδικασιών λειτουργίας των Μονάδων Υγείας για την καλύτερη απόδοση του πληροφοριακού συστήματος) Παρακολούθηση και διατήρηση της επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος και άμεση λήψη διορθωτικών ενεργειών για τη αποκατάσταση βλαβών. Παρακολούθηση της πορείας του συστήματος και μέριμνα για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης λειτουργίας. Εφαρμογή Διαδικασιών για λήψη αντιγράφων ασφαλείας στα δεδομένα του πληροφοριακού συστήματος (back up), 4.3. Στην κατηγορία της μεταφοράς τεχνογνωσίας, υποστήριξης χρηστών και εκπαίδευσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υπηρεσίες, που αφορούν στις διαδικασίες της παραγράφου 4.1: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Σελίδα 5

6 Υποστήριξη χρηστών-μεταφορά τεχνογνωσίας και εκπαίδευση κατά την εργασία θα λαμβάνει χώρα είτε με απομακρυσμένη πρόσβαση στο τερματικό του χρήστη είτε στο νοσοκομείο κατά την εργασία. Το προφανές πλεονέκτημα αυτού του είδους της υπηρεσίας είναι ότι το περιβάλλον μάθησης εφαρμογής της γνώσης είναι το ίδιο με συνέπεια η χρονική διαφορά μεταξύ εκμάθησης και πρακτικής εφαρμογής να εκμηδενίζεται. Πρόσθετοι τρόποι μεταφοράς Τεχνογνωσίας Υποστήριξη Χρηστών-On the job Training. Εκτός από τις υπηρεσίες που περιγράφηκαν παραπάνω, η διασφάλιση μεταφοράς τεχνογνωσίας από την εταιρεία προς το προσωπικό του νοσοκομείου επιτυγχάνεται μέσω της προσφερόμενης εκπαίδευσης με πρόσθετους τρόπους κατόπιν συνεννόησης με το νοσοκομείο Παροχή των υπηρεσιών Γραμμής Άμεσης Βοήθειας - Help Desk καθ όλη της διάρκεια της παρούσης Σύμβασης περιγράφεται στο Παράρτημα Α της παρούσης 4.5. Όλες οι υπηρεσίες των παραπάνω παραγράφων παρέχονται από την Εταιρία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00-16:00). Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις βλαβών, όπου παρεμποδίζεται η παραγωγική λειτουργία κάποιου / κάποιων υποσυστημάτων. Στην περίπτωση αυτή οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από την Εταιρία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επιπροσθέτως έως τις και τα Σάββατα από Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί Ημερολόγιο Έργου, μέσω του οποίου θα παρακολουθούνται: Ο χρόνος αναφοράς του προβλήματος Ο χρόνος απόκρισης του Αναδόχου Ο συνολικός χρόνος έναρξης και λήξης του προβλήματος Ο παραλήπτης και τρόπος λήψης αναφοράς του προβλήματος Η περιγραφή του προβλήματος (όπως αυτό αναφέρθηκε από τον χρήστη και όπως προέκυψε στην συνέχεια κατά την επίλυση) Η κατηγορία σοβαρότητας προβλήματος Τα στοιχεία του αναφερόντος το πρόβλημα Η τοποθεσία, όπου παρατηρήθηκε το πρόβλημα Το εύρος δυσλειτουργίας που δημιουργεί το πρόβλημα Οι ενέργειες που έχουν γίνει για την επίλυση του προβλήματος Ο χρόνος εκτέλεσης της κάθε ενέργειας για την επίλυση ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Σελίδα 6

7 4.7. Παραδοτέα Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στο τέλος κάθε μήνα αναφορά προόδου, η οποία θα περιλαμβάνει : Κατάσταση παραγωγικής λειτουργίας ανά υποσύστημα Υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά τη διάρκεια αναφοράς Αιτήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια αναφοράς Προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια αναφοράς Χρόνος απόκρισης, εγγυημένο εύρος (Minimum bandwidth), μέγιστη καθυστέρηση (maximum delay) και η μέγιστη διακύμανση καθυστέρησης (maximum jeter) τα στοιχεί αυτά θα βγαίνουν από το λογισμικό ticketing που θα χρησιμοποιείται για την καταγραφή των αιτημάτων Θέματα τα οποία πρέπει η Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης να αντιμετωπίσει για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος. ΑΡΘΡΟ 5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η DATAMED προγραμματίζει την ανταπόκρισή της στις κλήσεις του Πελάτη για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, ως εξής: 5.1. Για προβλήματα χειρισμού, αφού εντοπιστούν ως τέτοια, δίδεται η ενδεδειγμένη καθοδήγηση στον υπεύθυνο υποστήριξης της εγκατάστασης Για προβλήματα λειτουργίας, οι ενέργειες που αναλαμβάνει η DATAMED θα αποσκοπούν στην άμεση αποκατάσταση των αρχείων στα οποία εμφανίζεται το πρόβλημα. Συγκεκριμένα, οι συνήθεις ενέργειες σε προβλήματα εγκατάστασης είναι: Καθοδήγηση των χειριστών ή υπευθύνων με οποιοδήποτε μέσο για άμεση επίλυση του προβλήματος με διορθωτικές μεθόδους που μπορούν να υπαγορευτούν με ταχύ μέσο (τηλέφωνο, fax, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Τηλεϋποστήριξη (τηλεχειρισμός) για την αποκατάσταση του προβλήματος. Επίσκεψη και επί τόπου εργασία για την επίλυση προβλημάτων, εφόσον αυτά δεν αποκατασταθούν με έναν από τους παραπάνω τρόπους. Παρατίθενται οι κατηγορίες προβλημάτων, στα οποία θα γίνεται αποκατάσταση, σε περίπτωση που ζητηθεί από τον Πελάτη: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Σελίδα 7

8 Θέματα επικοινωνίας υποσυστημάτων και ενημέρωσης βάσης δεδομένων (Κωδικός 1) Λανθασμένες καταχωρήσεις ημερομηνιών εισόδου ή εξόδου εσωτερικών ασθενών (Κωδικός 4 ή Κωδικός 1 εάν είναι παρών ο ασθενής). Λανθασμένες καταχωρήσεις ημερομηνιών εσωτερικών διαμονών περιστατικών (Κωδικός 4 ή Κωδικός 1 εάν είναι παρών ο ασθενής). Αποκατάσταση ημερομηνιών δημιουργίας εξωτερικών περιστατικών από ΤΕΙ / ΤΕΠ (Κωδικός 4 ή Κωδικός 1 εάν είναι παρών ο ασθενής). Αποκατάσταση θεμάτων διαλειτουργικότητας μεταξύ ιατρικού και εργαστηριακού υποσυστήματος - π.χ.. μεταξύ κλινικών και Βιοχημικού Αιματολογικού εργαστηρίου - (Κωδικός 1) Τα προβλήματα θα ταξινομούνται ανά κωδικό σοβαρότητας από το 1 έως 4 ως εξής: Κωδικός Σοβαρότητας 1 = Η παραγωγική λειτουργία του υποσυστήματος σταματά, αδύνατο να ξαναρχίσει. Κωδικός Σοβαρότητας 2 = Η παραγωγική λειτουργία του υποσυστήματος συνεχίζεται με πρόβλημα. Κωδικός Σοβαρότητας 3 = Όπως Επίπεδο Σοβαρότητας 2, αλλά υπάρχει περιθώριο αναμονής. Κωδικός Σοβαρότητας 4 = Επιθυμητή απαίτηση αλλά όχι άμεση. Ο υψηλότερος κωδικός σοβαρότητας είναι 1, ενώ ο 4 είναι ο χαμηλότερος. Η DATAMED θα ανταποκρίνεται στα θέματα βάσει του κωδικού σοβαρότητας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Κωδικοί Σοβαρότητας Χρόνος Απόκρισης της DATAMED ανά πρόβλημα 1 Μέσα σε 6 ώρες 2 Μέσα σε 1 εργάσιμη ημέρες 3 Μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες 4 Μέσα σε 4 εργάσιμες ημέρες Ο κωδικός σοβαρότητας θα συμφωνείται από κοινού από τα συμβαλλόμενα μέρη για προβλήματα που δε συμπεριλαμβάνονται στην προαναφερόμενη κατηγοριοποίηση και ενδέχεται ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Σελίδα 8

9 να προκύψουν στα πλαίσια υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος. Ο χρόνος απόκρισης ξεκινά να προσμετρείται, μετά την παραπάνω συμφωνία Πρόσθετες Προαιρετικές Υπηρεσίες Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθούν, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες αναδιοργάνωσης διαδικασιών, υπηρεσίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες μεταφοράς τεχνογνωσίας, υπηρεσίες διασύνδεσης με τρίτα υποσυστήματα που τυχόν προμηθευτεί το Νοσοκομείο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, υπηρεσίες βελτίωσης επέκτασης των εφαρμογών. Οι υπηρεσίες αυτές (πρόσθετες προαιρετικές υπηρεσίες) θα παρασχεθούν από την εταιρία όταν και εφόσον ζητηθούν από το Νοσοκομείο, έναντι πρόσθετου τιμήματος που θα συμφωνηθεί όταν προκύψει και μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ του Γ.Ν. Λακωνίας. Στην κατηγορία αυτή των υπηρεσιών, ανήκουν και οι υπηρεσίες που θα ζητήσει η Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για τις παραπάνω υπηρεσίες που μπορεί να ζητήσει ο Πελάτης, δρομολογείται γραπτή απάντηση της DATAMED με συγκεκριμένη πρόταση με αποτύπωση της αναγκαίας ανθρωποπροσπάθειας. Εφόσον η ανθρωποπροσπάθεια αυτή μπορεί να καλυφθεί από τους προσφερόμενους στην παρούσα σύμβαση ανθρωπομήνες πρόσθετων προαιρετικών υπηρεσιών και υπάρχει και σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου, αυτή θα εκτελείται. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αποτελεί αντικείμενο εκτός σύμβασης και ο τρόπος/κόστος υλοποίησης θα αποτελεί νέο έργο για το οποίο θα υπάρξει και από τα δύο μέρη η σύμφωνη γνώμη και έγκριση από το ΔΣ του Νοσοκομείου για το κόστος που θα προκύψει Μη Καλυπτόμενες Υπηρεσίες Στο πλαίσιο της παρούσης δεν περιλαμβάνονται προβλήματα που οφείλονται στο μηχανογραφικό εξοπλισμό (hardware) του πελάτη, σε λειτουργικό σύστημα ή / και στη χρήση προγραμμάτων τρίτων κατασκευαστών ή / και πάνω στη βάση δεδομένων και οι τυχόν εργασίες του τεχνικού προσωπικού της DATAMED χρεώνονται στον Πελάτη και τιμολογούνται, βάσει του δαπανηθέντος χρόνου απασχόλησης, επιπρόσθετα των αμοιβών που προβλέπονται με την παρούσα σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 6. ΕΚΤΑΣΗ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Σελίδα 9

10 6.1. Η ευθύνη της Εταιρίας για τυχόν εσφαλμένη ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται με τη σύμβαση αυτή, περιορίζεται στην παροχή υπηρεσιών όπως αυτές αναλύονται στις παραγράφους του Άρθρου Η εταιρία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το αν τελικά τα διάφορα τμήματα της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης θα ακολουθήσουν τις συμβουλές της εταιρίας και αν θα εναρμονιστούν με τις παραινέσεις αυτής Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε αξίωση εγερθεί από τρίτο κατά της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης, καθώς και για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία, ακόμη και εάν η Εταιρία είχε ειδοποιηθεί από το Νοσοκομείο για την πιθανότητα επελεύσεως των πιο πάνω Σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης αντίστοιχων υπηρεσιών και πριν τη λήξη της παρούσας σύμβασης μεταξύ Υ.ΠΕ. και Εταιρείας, το Νοσοκομείο θα προβεί σε μονομερής αυτόματη λήξη της παρούσας σύμβασης και θα γίνει αναλογική καταβολή του τιμήματος, έως την ημερομηνία αυτή Στις υποχρεώσεις της Εταιρίας προς το Νοσοκομείο, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση, δεν συμπεριλαμβάνεται η αποκατάσταση προβλημάτων στο Λογισμικό που προέρχονται από: Επισκευές, επεμβάσεις και τροποποιήσεις στον μηχανικό, ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό από πρόσωπα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα από την Εταιρία. Περιστατικά ανωτέρας βίας, όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, κεραυνό, εκτεταμένο βραχυκύκλωμα, τρομοκρατικές ενέργειες κ.τ.λ. Την αλλαγή του Κεντρικού Η/Υ (Server) όπου λειτουργεί το Πρόγραμμα, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση της Εταιρίας. Τη χρήση αναλώσιμων υλικών (δισκέτες κλπ) που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του Η/Υ. Οιασδήποτε φύσεως επέμβαση στο Πρόγραμμα από άτομα τα οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένα από την Εταιρία για τη συγκεκριμένη εργασία. Βλάβη του Η/Υ ή φθορά των μαγνητικών μέσων ή διακοπή ή πτώση της τάσης του ρεύματος Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει ενδεικτικά τις παρακάτω αναφερόμενες περιοχές: Παραμετροποίηση οποιουδήποτε άλλου υποσυστήματος εκτός από αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Σελίδα 10

11 Άλλες βελτιώσεις/αλλαγές εκτός των όσων περιγράφηκαν παραπάνω (Καλυπτόμενες Περιοχές). Τέτοιου είδους απαιτήσεις, εάν ζητηθούν, θα οριστούν ξεχωριστά ανά περίπτωση και θα αποτελέσουν μέρος ξεχωριστής συμφωνίας και θα αντιμετωπίζεται μέσω της Διαδικασίας Διαχείρισης Αλλαγών Έργου έτσι όπως περιγράφεται στο άρθρο 9 της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο πελάτης πρέπει να παράσχει: Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον (χώρος εργασίας, 2 υπολογιστές με πρόσβαση στο δίκτυο της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης και στο Internet, 1 τηλεφωνική γραμμή). Θα πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση στα παραπάνω ακόμα και τις μη εργάσιμες ώρες ύστερα από συνεννόηση, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο. Κατάλληλη τηλεπικοινωνιακή σύνδεση, ώστε να είναι εφικτή η απομακρυσμένη σύνδεση του προσωπικού του Αναδόχου όλο το 24ωρο. Απομακρυσμένη πρόσβαση στους κεντρικούς εξυπηρετητές και σε ένα σταθμό εργασίας. Κατάλληλο προσωπικό για την περιγραφή των προβλημάτων ή των απαιτήσεων. Ένα Υπεύθυνο Έργου για την οργάνωση της επικοινωνίας, από τη μεριά του πελάτη. Έναν Υπεύθυνο Υποστήριξης της Εγκατάστασης ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 8.1. Τα μέρη δεν ευθύνονται αλλήλων για την αθέτηση των όρων της παρούσας Σύμβασης ή την αδυναμία τους να εκπληρώσουν υποχρεώσεις τους από την παρούσα, στην περίπτωση που η αθέτηση ή η αδυναμία τους αυτή οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας Ενδεικτικούς λόγους ανωτέρας βίας αποτελούν: πόλεμος, ταραχές, θεομηνίες, πυρκαγιές, εκρήξεις, πράξεις δολιοφθοράς, εμπορικοί αποκλεισμοί, απεργίες, ανταπεργίες, κοινωνικές αναταραχές, πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών Αρχών με αποφασιστικές αρμοδιότητες Προκειμένου να συντρέξει εφαρμογή του παρόντος άρθρου, το μέρος που εμποδίζεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, οφείλει να ενημερώσει γραπτώς σχετικά το άλλο μέρος εντός 24 ωρών από την εμφάνισή της. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Σελίδα 11

12 ΑΡΘΡΟ 9. ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 9.1. Μηνιαία αποζημίωση χιλίων εννιακοσίων ευρώ (1.900 ) πλέον Φ.Π.Α 23% ήτοι δύο χιλιάδες τριακόσια τριάντα εφτά ευρώ (.2337 ) συνολικό συμβατικό τίμημα (καλουμένου εφεξής, για λόγους συντομίας «Τίμημα»), ορίζεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων και είκοσι δύο ευρώ (14.022,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%. Η καταβολή του τιμήματος από τον Εργοδότη στον Ανάδοχο θα πραγματοποιείται στο τέλος της σύμβασης και εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του σχετικού παραστατικού Ρητά συμφωνείται ότι η μη είσπραξη της αμοιβής από την Εταιρία εντός της ανωτέρω προθεσμίας, αποτελεί σπουδαίο λόγο άμεσης καταγγελίας της παρούσας σύμβασης από την Εταιρία αζημίως γι' αυτήν και δύναται να αποτελέσει λόγο απενεργοποίησης της σύμβασης, χωρίς να αναιρεί την υποχρέωση του πελάτη να καταβάλλει τις οφειλόμενες πληρωμές και τις αντίστοιχες τραπεζικές ρήτρες Πρόσθετες Προαιρετικές Υπηρεσίες: Σε περίπτωση που προκύψουν πρόσθετες προαιρετικές υπηρεσίες, αυτές θα καταγράφονται αρχικά από τη Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης θα συμφωνούνται από τον Ανάδοχο και το προτεινόμενο κόστος θα προεγκρίνεται από το Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας. ΑΡΘΡΟ 10. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Και οι δύο συμβαλλόμενοι υποχρεούνται, τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, όσο και για διάστημα δύο (2) ετών μετά τη λήξη της ή την καταγγελία της, να χρησιμοποιούν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που θα τους γνωστοποιηθούν ή που θα περιέλθουν σε γνώση τους στα πλαίσια της υπό την παρούσα σύμβαση συνεργασίας τους, μόνο για το σκοπό της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση και να μην τα γνωστοποιούν παρά μόνο σε πρόσωπα, που εμπλέκονται άμεσα στην εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων και είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τα εν λόγω στοιχεία. Επίσης αναλαμβάνουν την ευθύνη να επιβάλλουν την υποχρέωση αυτή και στους υπαλλήλους των. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Σελίδα 12

13 ΑΡΘΡΟ 11. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η παρούσα Σύμβαση εμπεριέχει το σύνολο των μεταξύ των συμβαλλομένων συμφωνιών και υπερισχύει κάθε άλλης προηγούμενης μεταξύ τους γραπτής ή προφορικής συμφωνίας ή ρύθμισης αναφορικά με ζητήματα που εμπεριέχονται σε αυτή τη Σύμβαση. Τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης Τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης ισχύει, μόνον εάν συμφωνηθεί εγγράφως. Τα μέρη δεσμεύονται να τροποποιούν την παρούσα Σύμβαση, στην περίπτωση κατά την οποία σχετική εναρμόνισή της υπαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία. ΑΡΘΡΟ 12. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τα δεδομένα που διαχειρίζεται το πληροφοριακό σύστημα ανήκουν στους ασθενείς και στη Μονάδα Υγείας. Ο Προμηθευτής θα διαχειρίζεται ως εμπιστευτικά όλα τα αρχεία (μαγνητικά, οπτικά, έγγραφα ή άλλα) που θα του παρέχονται από τον Εργοδότη, χωρίς να τα αποκαλύπτει σε τρίτους και θα τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνον για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος του Εργοδότη, ως προσωπικά στοιχεία των ασθενών, είναι απόρρητα και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους σχετικούς νόμους τους οποίους ο Προμηθευτής δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Συμφωνείται επομένως ρητά ότι όλα τα ανωτέρω δεδομένα που έρχονται σε γνώση του Προμηθευτή ή στα οποία ο Προμηθευτής έχει εκ της εργασίας του πρόσβαση, θα προστατεύονται από αυτόν και θα παραμένουν απόρρητα. Επίσης, σε καμία περίπτωση οποιοδήποτε αρχείο (μαγνητικό, οπτικό, έγγραφο ή άλλου τύπου) ή άλλο στοιχείο που εμπεριέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα μεταφέρεται με οποιοδήποτε τρόπο (μεταφορά, αντιγραφή, μετάδοση, κτλ) εκτός του χώρου του Εργοδότη, παρά μόνον για αιτιολογημένο σκοπό, για καθορισμένο χρονικό διάστημα και μόνον με την έγγραφη άδεια του Εργοδότη. Μετά τη λήξη του ανωτέρω καθορισμένου χρονικού διαστήματος ή μετά από αίτηση του Εργοδότη, ο Προμηθευτής υποχρεούται να καταστρέψει (σβήσει) άμεσα όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχει στην κατοχή του, χωρίς δυνατότητα επανάκτησης (restore, recover, undelete, κτλ). ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Σελίδα 13

14 Τα δεδομένα που διαχειρίζεται το οποιοδήποτε υποσύστημα του πληροφοριακού συστήματος ανήκουν πρωτίστως στους ασθενείς και κατόπιν στη ΜΥ και συνεπώς ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του SLA είναι υποχρεωμένος σε κάθε περίπτωση και χωρίς πρόσθετο κόστος να αποδώσει άμεσα μέρος ή το σύνολο αυτών στη ΜΥ, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή (π.χ. Excel). Ο Ανάδοχος οφείλει να αποδίδει σε πρώτη ζήτηση, στον εκάστοτε δικαιούχο των συστημάτων και εφαρμογών αυτών, όλα τα εισηγμένα σε αυτά δεδομένα, σε κοινά αποδεκτή και επεξεργάσιμη μορφή, από τα ευρέως διαδεδομένα προγράμματα ανάγνωσης και επεξεργασίας γραμμογραφημένων δεδομένων ή και αδόμητων δεδομένων. Οποιαδήποτε μη αιτιολογημένη άρνηση ή καθυστέρηση παράδοσης των δεδομένων αυτών, πέραν της προθεσμίας που θέτει ο εκάστοτε δικαιούχος, αποτελεί λόγο έκπτωσής του από τη σχετική σύμβαση. Οποτεδήποτε διαπιστωθεί η παράβαση των όρων του παρόντος άρθρου με οποιοδήποτε τρόπο, ο Εργοδότης θα το θεωρήσει σοβαρό λόγο κλονισμού της εμπιστοσύνης του προς τον Προμηθευτή και θα δικαιούται να διακόψει άμεσα τη συνεργασία μαζί του, να καταγγείλει τη σύμβαση και να απαιτήσει αποζημίωση για κάθε θετική ζημιά που θα υποστεί στην προσπάθειά του να αναπληρώσει τις διακοπείσες υπηρεσίες. ΑΡΘΡΟ 13. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ Η Εταιρεία ως αποκλειστικός δικαιούχος των πάσης φύσης δικαιωμάτων (τροποποιήσεις, δημιουργία παραγώγων, οικονομικής εκμετάλλευσης ή άλλης χρήσης ή μετατροπής) επί των εφαρμογών του λογισμικού που έχει αναπτυχθεί από την Εταιρεία, θεωρείται ως πλέον ικανός και κατάλληλος για την παροχή υπηρεσιών προσαρμογής, τροποποίησης και παραμετροποίησης τους καθώς και την τεχνική υποστήριξη αυτών, όπως αυτά εξειδικεύονται στην παρούσα Σύμβαση. Επιπλέον, η Εταιρεία δηλώνει ότι διαθέτει την απαιτούμενη ικανότητα, εμπειρία και τεχνογνωσία, εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για την παροχή των περιγραφόμενων υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 14. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 14.1 Για οιαδήποτε διαφορά που πιθανόν θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων από την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της έδρας του Νοσοκομείου. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Σελίδα 14

15 14.2 Οιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης μπορεί να γίνει μόνον γραπτά. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τρία πρωτότυπα, ένα (1) Ανάδοχος και δύο (2) η Αναθέτουσα Αρχή. έλαβε ο ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ DATAMED A.E. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αντώνης Μπιλλήρης Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ευδοξία Παπαγεωργίου Διοικήτρια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Σελίδα 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Διαδικασία αναφοράς προβλημάτων Λογισμικού Εφαρμογών. Η μεθοδολογία που θα πρέπει να ακολουθείται είναι η ακόλουθη: Αναφορά του προβλήματος από το χρήστη στον Υπεύθυνο Υποστήριξης της Εγκατάστασης του Π.Σ. του Νοσοκομείου, εντός και εκτός κανονικού ωραρίου του Νοσοκομείου (αφορά εσωτερική διαδικασία του νοσοκομείου). Ανάλυση και επεξεργασία σε πρώτο επίπεδο του αιτήματος από τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου και εφόσον πρέπει να ασχοληθεί η ομάδα υποστήριξης του έργου, αναγγελία της βλάβης στη βλαβοληπτική γραμμή του αναδόχου. Προσδιορισμός των συνιστωσών του λογισμικού (προγράμματα, διαδικασίες κλπ) που συνδέονται με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Επικοινωνία του Υπεύθυνου Υποστήριξης της Εγκατάστασης του Π.Σ. του Νοσοκομείου με το Help Desk του Αναδόχου για πλήρη καταγραφή των συνεπειών και των δυσλειτουργιών της βλάβης. Περιγραφή τελικού συμπεράσματος και του τρόπου διόρθωσης του προβλήματος από τον Ανάδοχο. Ενημέρωση του εργαλείου καταγραφής και παρακολούθησης προβλημάτων. Γραμμή Άμεσης Βοήθειας (Helpdesk). Η Γραμμή Άμεσης Βοήθειας (help desk) είναι το υπεύθυνο τμήμα για την αναγγελία και την καταγραφή των προβλημάτων από τους χρήστες. Το Help Desk παρέχει τηλεφωνική βοήθεια σε πρώτο επίπεδο παρέμβασης και επί τόπου επίσκεψη τεχνικού εφόσον απαιτηθεί, σε δεύτερο επίπεδο παρέμβασης. Η προτεινόμενη διαδικασία καταγραφής και επίλυσης των προβλημάτων ακολουθεί: Ο χρήστης αναφέρει το πρόβλημα στον Υπεύθυνο Υποστήριξης της Εγκατάστασης του Νοσοκομείου Ο Υπεύθυνος Υποστήριξης της Εγκατάστασης ενημερώνει το Σύστημα Καταγραφής Αιτημάτων του Help Desk. Το Help Desk δραστηριοποιείται για την επίλυση του προβλήματος ή των αποριών σε θέματα λειτουργίας του χρήστη. Σε περίπτωση διαπίστωσης του είδους της βλάβης (μετά από έρευνα και παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης) ενεργοποιείται το εξειδικευμένο προσωπικό του Αναδόχου, το οποίο θα δίνει την απαιτούμενη λύση είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης, είτε με επιτόπια παρουσία στη Μονάδα Υγείας, εάν το πρόβλημα δε μπορεί να λυθεί με τους δύο παραπάνω τρόπους. Το προσωπικό του αναδόχου επικοινωνεί με τον Υπεύθυνο Υποστήριξης της Εγκατάστασης του Νοσοκομείου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Σελίδα 16

17 για όσον το δυνατόν αμεσότερη λύση του προβλήματος εφόσον αυτό κατατάσσεται στα επίπεδα σοβαρότητας 1,2 όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5. Μετά την αποκατάσταση του προβλήματος τοποθετείται άρση προβλήματος στο σύστημα καταγραφής. Για την καταγραφή των αιτημάτων, τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών και για την παρακολούθηση των της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, θα χρησιμοποιείται το λογισμικό ticketing της ΚτΠ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ DATAMED A.E. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αντώνης Μπιλλήρης Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ευδοξία Παπαγεωργίου Διοικήτρια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Σελίδα 17

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 114/2014. Αρ. Αποφ: 177 Α.Δ.Α:75Χ046907Η-ΝΙΒ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 114/2014. Αρ. Αποφ: 177 Α.Δ.Α:75Χ046907Η-ΝΙΒ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 114/2014 Αρ. Αποφ: 177 Α.Δ.Α:75Χ046907Η-ΝΙΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ2ΩΨ8-ΔΑΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,17/05/2013. Αριθ. πρωτ.: 39214

ΑΔΑ: ΒΕΝ2ΩΨ8-ΔΑΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,17/05/2013. Αριθ. πρωτ.: 39214 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές,17/05/2013 Αριθ. πρωτ.: 39214 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 17 του μηνός Μαΐου, του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΑΡΙΘ. 38/2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΑΡΙΘ. 38/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΑΡΙΘ. 38/2015 Στην Αθήνα σήμερα 11/12/2015, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

3 / 15-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3 / 15-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 3 / 15-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στη Θεσσαλονίκη και στο

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV001689733 2013-10-30

13SYMV001689733 2013-10-30 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 30/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 19325 13SYMV001689733 2013-10-30 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές,19/06/2014 Αριθ. πρωτ.:52107 ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Ιουνίου., του έτους 2014, ημέρα, Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 5--05 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Σύµβασης 9/2014

Αριθ. Σύµβασης 9/2014 Σελ. 1 / 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Σύµβασης 9/2014 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SERVICE LEVEL AGREEMENT SLA) ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ DIOSCOURIDES

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ DIOSCOURIDES ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ DIOSCOURIDES 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οι υπηρεσίες που καλύπτει η παρούσα Σύμβαση είναι : - Παροχή των νέων εκδόσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Αριθ.Πρωτ.17170 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας (υπηρεσίας) «Υποστήριξη Μηχανογραφικών Εφαρμογών Δήμου Δωρίδος» στα πλαίσια της «Συνδρομής σε Εταιρείες Μηχανογραφικών Προγραμμάτων»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: αφενός της (εταιρικός τύπος) εταιρείας με την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο,, με έδρα την οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 6-12-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 6-12-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 6-12-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ. ΔΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 15/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 62159 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 20 / 02 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 25/05/2015 Αριθ. πρωτ.:34119 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. No. 31 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. No. 31 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ No. 31 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 26 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου αρ. 12 στο Μαρούσι εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 02/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 59257 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑIΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚOΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.: 26910-22401 FAX: 26910-24212 ΔΠΠ-Η/Π.ΑIΓΙΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Αίγιο, σήμερα στις 01-11-2015 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα την / /2006 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: α)......... κάτοικοι. οδός. αριθμός..., κάτοχοι των υπ αριθμόν....δελτίων αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση της εφαρμογής του συστήματος ΠΑΠΥΡΟΣ Millennium III του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση της εφαρμογής του συστήματος ΠΑΠΥΡΟΣ Millennium III του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.»

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.» ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρ. 862 Αθήνα, 1-11-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡ. 1 /2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡ. 1 /2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡ. 1 /2014 Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ: - Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ» - (Ο.Α.Ε.Ε.) που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής:

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την , ημέρα , μεταξύ Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μίσθωσης χώρου για την λειτουργία του υποέργου 1 «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ «Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ: 05/09/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5218 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΣΟΥ: 119.583,90, χωρίς Φ.Π.Α ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ.

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές,05/10/2012 Αριθ. πρωτ.: 91497 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 4, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 0, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού Τ.Κ. 540 3 Θεσσαλονίκη αφενός:. H Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 04/03/2015 Αριθ. πρωτ.: 13839 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV002077624 2014-05-29

14SYMV002077624 2014-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002077624 2014-05-29 ΣΥΜΒΑΣΗ 17.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 15/2015 Στο Μαρούσι σήμερα 06/04/2015 ημέρα Δευτέρα μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Αποστόλου Παύλου

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 15/2015 Στο Μαρούσι σήμερα 06/04/2015 ημέρα Δευτέρα μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Αποστόλου Παύλου ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 15/2015 Στο Μαρούσι σήμερα 06/04/2015 ημέρα Δευτέρα μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Αποστόλου Παύλου 12, 15123 Μαρούσι, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

(Ισχύει από 01-01-2013)

(Ισχύει από 01-01-2013) Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αριθµός Σύµβασης 42/2013 Κωδικός Πελάτη 100531-00-00 " Σ Υ Μ Β Α Σ Η " Για την αποστολή Ταχυδροµικών αντικειµένων στο εσωτερικό µε την Υπηρεσία ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ. Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 19/08/2015 Αριθμ. πρωτ.: 56598 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002569931 2015-02-11

15REQ002569931 2015-02-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 10-02-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/1738

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» Σπάρτη 4.8.2015 Αρ. Πρωτ. 5531 ΣΥΜΒΑΣΗ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» για τις ανάγκες του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»]

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Ημερομηνία:.../.../... Προς: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Διεύθυνση: Λεωφόρος Κυρηνείας 97, Αγλαντζιά, 2114

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ Ορισμοί: Αυτοκινητόδρομοι/Φορείς Διαχείρισης Διοδίων: Νοούνται oι κάτωθι οδικοί άξονες και αντίστοιχα οι φορείς διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ..

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ.. Στ. σήμερα την. του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στην. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία.. που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007),όπως αυτό συμπληρώνεται από το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07)

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007),όπως αυτό συμπληρώνεται από το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 4, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, 29/5/2013 Αρ. πρωτ.: 6970/5-6-2013 Πληροφορίες: Χ. ΚΩΣΤΑΚΗ Τηλ. 213 2086714, φαξ 213 2086757, 670 Prom9@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07/02/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1751/706415

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ. Στην Θεσσαλονίκη, σήµερα 5-12-2012 ηµέρα Τετάρτη µεταξύ των συµβαλλοµένων:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ. Στην Θεσσαλονίκη, σήµερα 5-12-2012 ηµέρα Τετάρτη µεταξύ των συµβαλλοµένων: EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 9η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση : Επταπύργιο Θεσσαλονίκης Τ.Κ. : 5003 Τ.Θ. : 832

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΕΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΕΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 30 Δεκεμβρίου 2011, οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002542630 2015-01-27

15SYMV002542630 2015-01-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Στην Λάρισα, σήμερα την 13/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ. 5622/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Γ.Ν ΘΗΒΑΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΗΒΑΣ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΑΝΩ ΣΚΟΥΡΤΗ. Για τη παροχή υπηρεσιών

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ. 5622/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Γ.Ν ΘΗΒΑΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΗΒΑΣ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΑΝΩ ΣΚΟΥΡΤΗ. Για τη παροχή υπηρεσιών ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ. 5622/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Γ.Ν ΘΗΒΑΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΗΒΑΣ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΑΝΩ ΣΚΟΥΡΤΗ Για τη παροχή υπηρεσιών «ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ)» Συµβατικού

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS Παράρτηµα V.10.i ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ ΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της ς Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές, 20/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη, 27/5/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. πρωτ.: 2789 5η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη, 27/5/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. πρωτ.: 2789 5η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη, 27/5/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. πρωτ.: 2789 5η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 3.616,20 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Φ.Π.Α.), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) 1 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ για πληροφορίες : E. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.:2310-296544 Fax :2310-228221

Διαβάστε περισσότερα