Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A."

Transcript

1 ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. Å-38 H ETEM åßíáé ç ðñþôç âéïìç áíßá äéýëáóçò áëïõìéíßïõ óôçí ÅëëÜäá. Ó åäéüæåé, áíáðôýóåé, äéáíýìåé êáé õðïóôçñßæåé óýã ñïíá óõóôþìáôá áëïõìéíßïõ ãéá êáôïéêßåò, åðáããåëìáôéêïýò êáé âéïìç áíéêïýò þñïõò. Ôá ðñïúüíôá ôçò ÅÔÅÌ Building Systems ôüóï êáôü ôçí äéáäéêáóßá ðáñáãùãþò ôïõò üóï êáé óáí ôåëéêü ðñïúüíôá (ðüñôåò, ðáñüèõñá, õáëïðåôüóìáôá ê.ëð.) Ý ïõí ðéóôïðïéçèåß áðï åéäéêïýò ïñãáíéóìïýò êáé éíóôéôïýôá õøçëïý êýñïõò êáé áðáéôþóåùí (IQnet & ÅËÏÔ, IFT, QUALICOAT ê.ëð.). Ç ÅÔÅÌ óõíåñãüæåôáé ìå êïñõöáßïõò áñ éôýêôïíåò êáé ìç áíéêïýò ãéá ôçí áíüðôõîç ôùí óõóôçìüôùí ôçò. Óôçí äéüñêåéá ôçò êáôáóêåõþò ôïõ êôéñßïõ, ïé åéäéêïß ìç áíéêïß ôçò ÅÔÅÌ óõíåñãüæïíôáé óôåíü ìå ôïõò õðåýèõíïõò ìç áíéêïýò ôïõ Ýñãïõ ãéá íá õðüñîåé ôï ôýëåéï áðïôýëåóìá. Ç ÅÔÅÌ Building Systems åðéëýãåé êáé óõíåñãüæåôáé ìå ôïõò êïñõöáßïõò êáôáóêåõáóôýò áëïõìéíßïõ ôïõò ïðïßïõò õðïóôçñßæåé ôå íéêü êáé áíáðôýóåé ìáæß ôïõò ôá óõóôçìáôü ôçò. ETEM is the first aluminium extrusion company in Greece. The company designs, develops, distributes and at the same time supports modern aluminium systems for private housing, professional and industrial spaces. ETEM Building System products are certified from high status organizations (IQnet & ELOT, IFT, QUALICOAT etc), from the very early stages of their production cycling up to the point that become end product such as, doors, windows, curtain walls etc. The company is in close cooperation with some of the best architects and civil engineers for the development of new systems. Our technical department in collaboration with construction companies is taking an active role at the initial building construction stages. These relationships are established in order to ensure a successful result every time. The end products (doors, windows, curtain wall systems, special constructions etc) are certified from specialized organizations and institutes of high status and requirements. The company provides technical support and establishes close relations and co operations with some of the best aluminium constructors and together we develop new systems. 1

2 Å-38 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ / CERTIFICATES Κατασκευασµένο µε προφίλ: Constructive with profiles: ΚΑΣΑ/ FRAME ΦΥΛΛΟ/ SASH Pa Ταχύτητα ανέµου 112 km/h / Wind speed 112 km/h 2 750Pa Ταχύτητα ανέµου 130 km/h / Wind speed 130 km/h Pa Ταχύτητα ανέµου 195 km/h / Wind speed 195 km/h 2

3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ / LETTER OF NTRODUCTION Å-38 ÁãáðçôÝ êáôáóêåõáóôþ, Èá Þèåëá íá óáò óõã áñþ ãéá ôçí åðéëïãþ óáò íá ñçóéìïðïéþóåôå ôç óåéñü Å-38 Easy ôçò ÅÔÅÌ BULDING SYSTEM óôéò êáôáóêåõýò óáò. Ï ðñùôïðïñéáêüò ó åäéáóìüò ôçò óåéñüò Å-38 Easy óôï ìðéíß ôïõ äßöõëëïõ, óôçí õðïäï Þ ç ïðïßá äý åôáé ôï ðç Üêé ôçò õüëùóçò êáé ôï ìåãüëï êáâáëßêé ôïõ öýëëïõ óôç êüóá óáò âïþèçóå íá: ÁõîÞóåôå ôçí ðáñáãùãéêüôçôü óáò Âåëôéþóåôå ôá êïóôïëüãéá óáò ÁõîÞóåôå ôçí áíôáãùíéóôéêüôçôü óáò Äþóåôå ëýóåéò ìå áõîçìýíá ðïéïôéêü áñáêôçñéóôéêü (Õäáôïóôåãáíüôçôá Å750 ÁóöÜëåéá Ýùò 35 êëåéäþìáôá). Ìåéþóåôå ôá áðïèýìáôü óáò Ðéóôåýù üôé óôçí áðüöáóþ óáò áõôþ Ý åôå óõíåêôéìþóåé Ôçí ðïéüôçôá ôùí ðéóôïðïéçìýíùí åîáñôçìüôùí Ôçí åõêïëßá ôïðïèýôçóçò ôùí õáëïðéíüêùí (ôáêüêéá åéäéêïý ó åäéáóìïý) Ôçí êïðþ ôùí 45 o óôá ðç Üêéá õüëùóçò Ôçí äõíáôüôçôá ôïðïèýôçóçò õüëùóçò Ýùò 34mm Ôçí äõíáôüôçôá ñþóçò ðïëý ïéêïíïìéêïý êáé áîéüðéóôïõ Ãåñìáíéêïý ìç áíéóìïý (20áñç) ôçò åðéëïãþò óáò üðùò Siegenia, GU, Roto, Maico, WinkHauss Ôçí äõíáôüôçôá áõôïìáôïðïßçóçò áêüìç êáé ñïìðïôïðïßçóçò ôçò ðáñáãùãþò óáò Ôçí äõíáôüôçôá ôïðïèýôçóçò åîáñôçìüôùí ãéá Ýëåã ï åî áðïóôüóåùò ìå êéíçôü ôçëýöùíï ôïõ óõíáãåñìïý êáé ôïõ åîáåñéóìïý ôïõ þñùí Ïé áðïôåëåóìáôéêýò ðñïôüóåéò óå üëïõò ôïõò ôýðïõò ôùí êáôáóêåõþí êáé ïé êáéíïôüìåò éäýåò êáôáóêåõþò êáé åöáñìïãþò îå ùñßæïõí ôçí Å38 Easy áðü ôïí áíôáãùíéóìü ðñïóöýñïíôüò óáò óçìáíôéêü ðëåïíåêôþìáôá. Êëåßíïíôáò èá Þèåëá íá óáò äéáâåâáéþóù üôé, ìå ôç ãñáììþ ôå íéêþò õðïóôþñéîçò, èá âñéóêüìáóôå ðüíôá óôç äéüèåóþ óáò ãéá ïðïéáäþðïôå áðïñßá Þ äéåõêñßíéóç. Dear customer, I would like to congratulate you on your decision to use system E-38 for the construction of doors and windows. System E-38 was designed so that to: Increase your productivity Reduce the cost of production Offer products with increased weather resistance (Watertightness E750) and safety (turn and tilt mechanisms up to 35 locking points) Retain minimum stock of profiles I believe that you will take the following into account on your decision to choose system E-38: The qualitative and certified accessories The ease of installation of the glass panes (specially designed support blocks) The glazing beads are cut at 45 o The thickness of the glass panes can be up to 34mm Selection of a cost effective turn and tilt mechanism (20mm) amongst Siegenia, GU, Roto, Maico, WinkHauss The production line can be automated, or even robotized Capability of adapting accessories, such as alarm, even after the installation of the door and window, that can be activated by remote control or even by a mobile phone The innovative design of system E-38 offer effective solutions in terms of construction and installation. I would like to assure you that the Technical Assistance Department will be at your disposal for any question or clarification. 3

4 Å-38 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES Η σειρά Ε38 Easy είναι ένα νέο θερµοµονωτικό ανοιγόµενο σύστηµα που στο σχεδιασµό του ενσωµατώσαµε το τρίπτυχο: Άριστη Ποιότητα, Ταχύτητα και Παραγωγικότητα, Χαµηλό Κόστος Είναι ένα σύστηµα που δέχεται περιµετρικό κλείδωµα έως και 35 κλειδώµατα τύπου µανιταριού για µέγιστη ασφάλεια. Τα προφίλ του συστήµατος έχουν ανισόπαχα τοιχώµατα για την βέλτιστη χρήση του υλικού πετυχαίνοντας µέγιστη οικονοµία Είναι ένα προϊόν το οποίο έχει περάσει εξαντλητικές δοκιµές σε εργαστήρια της ΕΤΕΜ, σε Πανεπιστήµια και Κοινοποιηµένα Εργα στήρια. Η σειρά Ε38 Easy έχει συνολικά σε αριθµό εννέα προφίλ. System E 38 is new thermal breaking system for opening doors and windows, that was designed so that meet the following demands: Excellent quality High productivity Low cost The system is designed so that to use turn and tilt mechanisms with mushroom pins. The mechanisms can accommodate up to 35 locking pins. The security level can be enhanced by changing the locking plates. The thickness of the profiles is increased only in areas which are stressed, thus achieving low weight per linear meter. The system has been tested and certified at notified laboratories. The system E 38 comprises of 9 profiles. Η σειρά Ε38 Easy είναι ένα προϊόν µε: Υψηλή υδατοστεγανότητα E750 Υψηλή αντίσταση στην αεροδιαπερατότητα (4) Υψηλή αντίσταση σε ανεµοπίεση (5C) Αριστη φωτεινότητα (72%) Η Easy E38 έχει επίσης υψηλή ηχοµόνωση. Με υάλωση: α) 4/16/4 34db και β) 6/14/4 36db System E 38 has been tested extensively so that to meet stringent specifi cations in terms of performance: Air tightness: Class 4 Water tightness: E750 Resistance against wind load: 5C Sound insulation index 4/16/4 : 34dB Sound insulation index 6/14/4 : 36dB Furthermore, the system is designed so that the room gains more plenty natu ral daylight (luminance 72%). Η σειρά Ε38 Easy είναι ένα προϊόν µε υψηλή Θερµοµόνωση, (µονόφυλλα 0,8 x 2.2 και δίφυλλα κουφώµατα 1.5 x 2.2). Uw = 2,4 W / m 2. 0 K The coefficient of thermal transmittance Uw of a single vent door (dim: 0.8m x 2.2m) and a dou ble vent door (dim: 1.5m x 2.2m) is 2.4 W/m 2. 0 K. 4

5 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES Å-38 Άριστη αντίσταση στην αεροπερατότητα διότι το σύστηµα είναι σχεδιασµένο να έχει καβαλίκι 8 χιλιοστά. Optimum airtightness, as the system is designed so that the overlap of sash and frame is 8 mm. Όταν χρησιµοποιούµε το πηχάκι του συστήµατος µε κωδικό Ε έχουµε διά κενο για τον υαλοπίνακα από 20 έως 26 χιλιοστά. When using the glazing bead E the thickness of the glass pane ranges between 20 26mm. Μέγιστη υδατοστεγανότητα διότι ο νεροχύτης (δηλαδή η απόσταση µεταξύ της φού σκας και του κεντρικού ελα στικού) είναι 20 χιλιοστά. Optimum watertightness, as the distance between the internal seal gasket and the centre seal gasket is 20 mm Ενώ όταν χρησιµοποιούµε το πηχάκι µε κωδικό Ε το διάκενο µεγαλώνει και φτάνει µέχρι και τα 35 χιλιο στά µε την χρήση ελαστικής σφήνας στην τοποθέτηση του υαλοπίνακα. When using the glazing bead E the thickness of the glass pane can be up to 35mm. However, in this case press in glazing gas ket must be used. Τα δύο κουµπωτά ελαστικά στην κάσα σφραγίζουν τον αρµό µεταξύ κουφώµατος και τοίχου αποτρέποντας την γεφύρωση και διασφαλί ζοντας την θερµοδιακοπή του προφίλ. The frame has tracks for placing gaskets that seal the joint between frame and wall. In this way bridging of the frame is prevented. Ο πρωτοποριακός σχεδια σµός της Ε38 δίνει τη δυνα τότητα στο πηχάκι να κου µπώνει στο φύλλο χωρίς την χρήση πρόσθετης γωνίας δίνοντας ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσµα. The glazing bead has been designed so that to clip on to the sash without the use of a decorative corner for round beads. 5

6 Å-38 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES Τα τοιχώµατα των προφίλ είναι ανισόπαχα και προσφέ ρουν: Αρίστη απόδοση του υλικού και µειωµένο βάρος των προφίλ. The thickness of the profiles is increased only in areas which are stressed, thus achieving low weight per linear meter. Οι ενισχυµένες βάσεις των φτερών προφέρουν ελαστικό τητα χωρίς να χάνουν την ακαµψία τους. Reinforced elastic wings. Το ειδικό εξάρτηµα που καλύπτει το πολυαµίδιο στο σηµείο που τακάρουµε το τζάµι µας προσφέρει τη σωστή εφαρµογή του υαλοπίνακα χωρίς να γλυστρά. Specially designed support block for the right appli cation of the glass pane. H τάπα του µπινί είναι διαιρούµενη και αποτελείται από δύο τµήµατα. Το ένα τµήµα εφαρµόζεται κουµπωτά στο φύλλο και συγκρατείται µε βίδα Ενώ το άλλο κουµπώνει στο µπινί και σταθεροποιείται µε βίδα. The plastic plug concerning the secondary sash profile is composed of two parts one part is fixed by a screw on to the sash the second part is fixed on to the secondary sash profile by a screw. 6

7 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES Å-38 Οι τρεις γωνίες σύνδεσης που διαθέτει το σύστηµα µας δίνουν την δυνατότητα ελεύθερης επιλογής περιµετρικού µηχανισµού απο τις εταιρείες G.U, Siegenia, Maico, Roto, Winkhauss. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μηχανισµός 20αρης. The system has three joint corner brackets for the frame, enabling the selec tion of a turn and tilt mechanism among G.U, Siegenia, Maico, Roto, Winkhauss. Attention: Use only 20 mm mechanism. GU+Siegenia Maico Roto + Winkhauss Είναι ένα προϊόν που µπορεί να παραχθεί σε γραµµή βιοµηχανικής παραγωγής µειώνοντας δραµατι κά το κόστος παραγωγής. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι είναι εφικτό να κατασκευάζονται στο εργαστήριο : 80 κουφώµα τα ανά 8ωρο, µε 6 άτοµα και µε βασικό ειδικό εξοπλισµό ενός καλού κατασκευαστικού δηλαδή: 1) ιπλό Πριόνι 2) Παντογράφος 3) Πρέσσα 4) Φρέζα 5) Γωνιάστρα 7) Πάγκος Μονταρίσµατος Περιµετρικού Μηχανισµού 8) Πάγκος Τοποθέτησης Τζαµιών. System E 38 is designed for massive production, thus reducing significant ly the cost of the end product. It is possible to produce in the workshop with a group of six workers 80 doors/windows per day, having the follow ing equipment: 1) Twin head cutting off machine 2) Copy router 3) Press machine 4) Milling machine 5) Corner crimping machine 7) Table for fixing the turn and tilt mechanism 8) Table for fixing the glass pane into the window/door. 7

8 Å-38 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 38 / LIST OF PROFILES E 38 Å-38 No ÄÉÁÔÏÌÇ - PROFILE ÔÅÌ/ÄÅÌÁ PCS/BUNDLE ÔÉÌÅÓ ÃÉÁ ÓÔÁÔÉÊÏ ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏ STATIC VALUES E ÊÁÓÁ FRAME ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 1087 g/m : 6,01 m : 611 mm 3 ÑÏÐÇ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ cm Ë 4 MOMENT OF INERTIA cm Ë 4 Jx = 11,0 cm Ë 4 Jy = 8,8 cm Ë 4 ey (max) = 3,028 cm ex (max) = 3,664 cm ÑÏÐÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ cm Ë 3 MOMENT OF RESISTANCE cm Ë 3 Wx = 3,6 cm Ë 3 Wy = 2,4 cm Ë 3 E ÖÕËËÏ SASH ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 1310 g/m : 6,01 m : 716 mm 3 ÑÏÐÇ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ cm Ë 4 MOMENT OF INERTIA cm Ë 4 Jx = 18,9 cm Ë 4 Jy = 12,1 cm Ë 4 ey (max) = 2,968 cm ex (max) = 3,858 cm ÑÏÐÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ cm Ë 3 MOMENT OF RESISTANCE cm Ë 3 Wx = 6,3 cm Ë 3 Wy = 3,1 cm Ë 3 E ÖÕËËÏ SASH ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 1536 g/m : 6,01 m : 834 mm 2 ÑÏÐÇ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ cm Ë 4 MOMENT OF INERTIA cm Ë 4 Jx = 22,7 cm Ë 4 Jy = 24,8 cm Ë 4 ey (max) = 3,033 cm ex (max) =4,564 cm ÑÏÐÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ cm Ë 3 MOMENT OF RESISTANCE cm Ë 3 Wx = 7,4 cm Ë 3 Wy = 5,4 cm Ë 3 E ÖÕËËÏ SECONTARY SESASH ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 1175 g/m : 6,01 m : 628 mm 3 ÑÏÐÇ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ cm Ë 4 MOMENT OF INERTIA cm Ë 4 Jx = 14,0 cm Ë 4 Jy = 8,0 cm Ë 4 ey (max) = 3,264 cm ex (max) = 3,318 cm ÑÏÐÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ cm Ë 3 MOMENT OF RESISTANCE cm Ë 3 Wx = 4,2 cm Ë 3 Wy = 2,4 cm Ë 3 E ÖÕËËÏ SECONTARY SASH ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 1402 g/m : 6,01 m : 746 mm 2 ÑÏÐÇ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ cm Ë 4 MOMENT OF INERTIA cm Ë 4 Jx = 17,8 cm Ë 4 Jy = 18,4 cm Ë 4 ey (max) = 3,296 cm ex (max) = 4,052 cm ÑÏÐÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ cm Ë 3 MOMENT OF RESISTANCE cm Ë 3 Wx = 5,4 cm Ë 3 Wy = 4,5 cm Ë 3 E ÔÁÕ T PROFILE (TRANSOM / MULLION ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 1271 g/m : 6,01 m : 697 mm 3 ÑÏÐÇ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ cm Ë 4 MOMENT OF INERTIA cm Ë 4 Jx = 13,1 cm Ë 4 Jy = 13,7 cm Ë 4 ey (max) = 3,102 cm ex (max) = 4,020 cm ÑÏÐÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ cm Ë 3 MOMENT OF RESISTANCE cm Ë 3 Wx = 4,2 cm Ë 3 Wy = 3,4 cm Ë 3 E ÌÐÉÍÉ ADAPTER PROFILE ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 319 g/m : 6,01 m : 166 mm 10 9

10 Å-38 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 38 / LIST OF PROFILES E 38 No ÄÉÁÔÏÌÇ - PROFILE ÔÅÌ/ÄÅÌÁ PCS/BUNDLE ÔÉÌÅÓ ÃÉÁ ÓÔÁÔÉÊÏ ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏ STATIC VALUES E ÐÇ ÁÊÉ ÓÕÃÊÑÁÔÇÓÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ GLAZING BEAD ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 168 g/m : 6,01 m : 105 mm 20 E ÓÕÌÐËÇÑÙÌÁÔÉÊÇ ÄÉÁÔÏÌÇ SUPLEMENTARY PROFIL ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 116 g/m : 6,01 m : 70 mm 20 E ÐÇ ÁÊÉ ÓÕÃÊÑÁÔÇÓÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ GLAZING BEAD ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 122 g/m : 6,01 m : 72 mm 30 E ÃÙÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÑÖÙÔÇ EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 2419 g/m : 6,01 m : 356 mm 2 E ÃÙÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÑÖÙÔÇ EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 2892 g/m : 6,01 m : 381 mm 2 E ÃÙÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÑÖÙÔÇ EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 2076 g/m : 6,01 m : 344 mm 2 E ÃÙÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÑÖÙÔÇ EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 2079 g/m : 6,01 m : 278 mm 2 10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 38 / LIST OF PROFILES E 38 Å-38 No ÄÉÁÔÏÌÇ - PROFILE ÔÅÌ/ÄÅÌÁ PCS/BUNDLE ÔÉÌÅÓ ÃÉÁ ÓÔÁÔÉÊÏ ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏ STATIC VALUES E ÃÙÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÑÖÙÔÇ EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 4077 g/m : 6,01 m : 564 mm 1 E ÃÙÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÑÖÙÔÇ EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 3116 g/m : 6,01 m : 433 mm 1 E ÃÙÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÑÖÙÔÇ EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 3291 g/m : 6,01 m : 405 mm 1 E ÃÙÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÑÖÙÔÇ EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 2171 g/m : 6,01 m : 336 mm 2 11

12 Å-38 W ΚΑΣΑ Τ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ / FRAME T PROFILE & SUPPLEMENTARY PROFILES 12

13 W ΦΥΛΛΑ / ROUND SASHES Å-38 13

14 Å-38 W ΓΩΝΙΕΣ / EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKETS 14

15 W ΠΗΧΑΚΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΑΛΩΣΗΣ / GLAZING BEADS Å-38 15

16 Å-38 D ΤΟΜΕΣ / SECTIONS 16

17 D ΤΟΜΕΣ / SECTIONS Å-38 17

18 Å-38 D ΤΟΜΕΣ / SECTIONS 18

19 T ΤΟΜΕΣ / SECTIONS Å-38 19

20 Å-38 T ΤΟΜΕΣ / SECTIONS 20

21 T ΤΟΜΕΣ / SECTIONS Å-38 21

22 Å-38 CE ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΙ & ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ / COMBINATIONS & MACHINING 22

23 CE ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΙ & ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ / COMBINATIONS & MACHINING Å-38 23

24 Å-38 CE ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΙ & ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ / COMBINATIONS & MACHINING ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΔΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΠΙΝΙ APPLY SILICONE ON THE PLUSTIC PLUGS PRIOR FIXING THEM ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ Ε ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΣΩΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΟ Ε REQUIRED MACHNING ONTO PROFILE E SO THAT TO BE ASSEMBLED WITH E

25 CE ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΙ & ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ / COMBINATIONS & MACHINING Å-38 USE PU ADHESIVE 25

26 Å-38 CE ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΙ & ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ / COMBINATIONS & MACHINING 26

27 CE ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΙ & ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ / COMBINATIONS & MACHINING Å-38 USE PU ADHESIVE USE PU ADHESIVE 27

28 Å-38 CE ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΙ & ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ / COMBINATIONS & MACHINING 28

29 A ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ E 38 / ACCESSORIES TABLE E 38 Å-38 ÅËÁÓÔÉÊÁ / GASKETS 29

30 Å-38 A ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ E 38 / ACCESSORIES TABLE E 38 ÊÁÑÖÙÔÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÇÓ / EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER BRACKETS 30

31 A ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ E 38 / ACCESSORIES TABLE E 38 Å-38 ÊÁÑÖÙÔÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÇÓ / EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER BRACKETS ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÐÑÏÖÉË Ô (ÁÍÈÑÙÐÁÊÉ) / T BRACKET FOR MULLION / TRANSOM ÔÁÊÁÊÉ ÕÁËÙÓÇÓ / GLAZING BEAD 31

32 Å-38 A ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ E 38 / ACCESSORIES TABLE E 38 ÔÁÐÅÓ / PLASTIC PLUGS ÔÁÐÁ ÍÅÑÏ ÕÔÇ / DRAIN CAP ÃÙÍÉÅÓ ÅÕÈÕÃÑÁÌÌÉÓÇÓ / ALIGNMENT SQUARES ÁÕÔÏÊÏËËÇÔÇ ÔÁÉÍÉÁ / SELF ADHESIVE TAPE 32

33 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS Å-38 ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÁ OPENING Å-1000 ÁËÊÕÏÍÇ ALCYONE E-2300 ÁÍÄÑÏÌÅÄÁ ANDROMEDA 33

34 Å-38 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÁ OPENING E-2004 Å-38 ÙÊÅÁÍÉÓ OCEANIS 34

35 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS Å-38 ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÁ OPENING Å-40 ÅÓÔÉÁ ESTIA Å-45 ÍÉÏÂÇ NIOBE Å-48 MIA MIA 35

36 Å-38 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÓÕÑÏÌÅÍÁ SLIDING E-1200 ÁÊÔÉÓ AKTIS Å-19 ÄÁÍÁÇ DANAE 36

37 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS Å-38 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SLIDING Å-2200 ÁÑÔÅÌÉÓ ARTEMIS Å-22 ÁÑÔÅÌÉÓ ARTEMIS È-3000 ÊÁÓÓÉÏÐÅÉÁ CASSIOPEA 37

38 Å-38 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÕÁËÏÐÅÔÁÓÌÁÔÁ FACADES, Å-6400 ÃÁÉÁ GAIA Å-8000 ÕÐÅÑÉÙÍ HYPERION 38

39 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS Å-38 ÕÁËÏÐÅÔÁÓÌÁÔÁ FACADES, Å-85 ÔÉÔÁÍ TITAN 39

40 Å-38 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ ÙÑÙÍ INTERIOR SYSTEMS E-1300 ÐÑÙÔÅÕÓ PROTEUS E-6300 ÅÕÁ EVA 40

41 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS Å-38 ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÑÏËÙÍ ROLER SHUTTERS ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÓÊÉÁÄÉÙÍ LOUVERS E-55 ÈÅÔÉÓ THETIS E-66 ÁÕÑÁ AVRA 41

42 Å-38 ΦΑΞ / FAX P 11/07 ÐÁÑÁÊÁËÏÕÌÅ ÏÐÙÓ ÁÐÏÓÔÅÉËÅÔÅ ÔÕ ÏÍ ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÅÉÓ ¹ ÕÐÏÄÅÉÎÅÉÓ ÓÁÓ ÓÕÌÐËÇÑÙÍÏÍÔÁÓ ÔÇ ÓÅËÉÄÁ ÊÁÉ ÓÔÅËÍÏÍÔÁÓ ÔÇÍ ÌÅ ÖÁÎ ÓÔÏ

43 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES Å-38 43

44 Å-38 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES 44

45 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES Å-38 45

46 Å-38 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES 46

47 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES Å-38 47

48 Å-38 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES 48

Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A.

Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. H ETEM åßíáé ç ðñþôç âéïìç áíßá äéýëáóçò áëïõìéíßïõ óôçí ÅëëÜäá. Ó åäéüæåé, áíáðôýóåé, äéáíýìåé êáé õðïóôçñßæåé óýã ñïíá óõóôþìáôá áëïõìéíßïõ ãéá êáôïéêßåò, åðáããåëìáôéêïýò êáé âéïìç

Διαβάστε περισσότερα

Å-55 ÈÅÔÉÓ / THETIS ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A.

Å-55 ÈÅÔÉÓ / THETIS ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. Å-55 H ETEM åßíáé ç ðñþôç âéïìç áíßá äéýëáóçò áëïõìéíßïõ óôçí ÅëëÜäá. Ó åäéüæåé, áíáðôýóåé, äéáíýìåé êáé õðïóôçñßæåé óýã ñïíá óõóôþìáôá áëïõìéíßïõ ãéá êáôïéêßåò, åðáããåëìáôéêïýò êáé

Διαβάστε περισσότερα

Å-55 ÈÅÔÉÓ / THETIS ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A.

Å-55 ÈÅÔÉÓ / THETIS ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. H ETEM åßíáé ç ðñþôç âéïìç áíßá äéýëáóçò áëïõìéíßïõ óôçí ÅëëÜäá. Ó åäéüæåé, áíáðôýóåé, äéáíýìåé êáé õðïóôçñßæåé óýã ñïíá óõóôþìáôá áëïõìéíßïõ ãéá êáôïéêßåò, åðáããåëìáôéêïýò êáé âéïìç

Διαβάστε περισσότερα

Å-52 ÊÁËÕØÙ / CALYPSO ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A.

Å-52 ÊÁËÕØÙ / CALYPSO ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. Å-52 H ETEM åßíáé ç ðñþôç âéïìç áíßá äéýëáóçò áëïõìéíßïõ óôçí ÅëëÜäá. Ó åäéüæåé, áíáðôýóåé, äéáíýìåé êáé õðïóôçñßæåé óýã ñïíá óõóôþìáôá áëïõìéíßïõ ãéá êáôïéêßåò, åðáããåëìáôéêïýò êáé

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39 Σύστημαεισόδουμεθερμοδιακοπή, κατάλληλογια κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Το σύστημα ALBIO 135 λόγω της στιβαροτητάς του είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου

Διαβάστε περισσότερα

109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 ALBIO 109C Super Thermo Η κορυφαία πρόταση της Exalco στα ανοιγόμενα θερμοδιακοπτόμενα συστήματα με περιμετρικό μ

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

OPENING SYSTEM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

OPENING SYSTEM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 108 OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων που συνδυάζει χαμηλό βάρος προφίλ και σωστή εφαρμογή, με υψηλές επιδόσεις σε αεροπερατότητα και υδατοστεγανότητα. Η σειρά περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές JANUARY / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 014 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE Προφίλ No/Profile No Bάρος / Weight (gr/m) X mm Y mm 4 Ix cm Jy cm 4 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE Προφίλ No/Profile No Bάρος / Weight (gr/m) X mm Y mm 4 Ix cm Jy cm

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILES PARTA... 9 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/ PROFILES PARTB...39 ΤΟΜΕΣ MΕΡΟΣΑ/SECTIONS PARTA...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILES PARTA... 9 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/ PROFILES PARTB...39 ΤΟΜΕΣ MΕΡΟΣΑ/SECTIONS PARTA... Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, κατάλληλο για κατασκευές υψηλών προδιαγραφών σε πόρτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων. Συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία και

Διαβάστε περισσότερα

aluset Thermobrake Sliding System

aluset Thermobrake Sliding System aluset Thermobrake Sliding System T380 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION 6 Η σειρά aluset T380, είναι ένα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

Version 7/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10

Version 7/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Version 7/2014 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 31-90

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 Σύστημασυρόμενωνκουφωμάτωνμεφύλλα πλάτους 38mm. Δίνει τη δυνατότητα για κατασκευές όλων των τύπων, επάλληλων ή χωνευτών, ακόμη και σε περιπτώσεις μεγάλωνανοιγμάτων. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί ηχρήση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 31-124. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 131-178

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 31-124. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 131-178 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents M20000 APOLLO ALUTHERM 21-78 M20500 APOLLO 75-122. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10

Περιεχόμενα Table of Contents M20000 APOLLO ALUTHERM 21-78 M20500 APOLLO 75-122. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-0 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation - Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 3-0 M0000 APOLLO ALUTHERM -7 Προφίλ : Profiles : - Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

aluset Sliding System

aluset Sliding System aluset Sliding System S280 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION Η σειρά aluset S 280 είναι ένα πλήρες συρόµενο σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

AL 590 AL 220 AL 250

AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 Φανταστείτε μια πόρτα..την έχουμε! Σύστημα ALUMINCO 590 Θερμομονωτικό Σύστημα για κύριες εισόδους, υψηλή θερμομόνωση στεγάνωση και ασφάλεια. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αδιάρρηκτος ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές JANUARY / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 204 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 31-98 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

aluset Ôhermobrake Opening System

aluset Ôhermobrake Opening System aluset Ôhermobrake Opening System T680 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N CAMERA EUROPEA MULTILOCK CAMERA ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION Η σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 101 OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σύστηµα για ανοιγόµενα κουφώµατα, σχεδιασµένο ώστε να ικανοποιεί µεγάλο εύρος τεχνικών και αισθητικών απαιτήσεων. Το σύστηµα είναι υψηλών επιδόσεων και καλύπτει πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 33-138. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 139-182

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 33-138. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 139-182 V/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-32 Mηχανισμός European Groove European Groove

Διαβάστε περισσότερα

AL 570 AL 570 ALUMINIUM SYSTEMS

AL 570 AL 570 ALUMINIUM SYSTEMS AL 570 AL 570 ALUMINIUM SYSTEMS AL 570 AL 570. 3. 4-5. 6-7. 8-9. 10. 11. 12. 13-18. 19-31 1:1. 32. 33-52. 53-60. 61-64. 65-80. 81-87. 88-89 -. 90. 91-3 1 2 3 4 4 1., AL570 2., AL570 Dynamic 3. AL570 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY 101

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY 101 Σύστημα για ανοιγόμενα κουφώματα, σχεδιασμένο ώστε να ικανοποιεί μεγάλο εύρος τεχνικών και αισθητικών απαιτήσεων. Το σύστημα είναι υψηλών επιδόσεων και καλύπτει πλήρως τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES 4.2 x 16 PS-10 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ - ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ CORNER JOINT FOR GLASH SASH PS-11 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ CORNER JOINT FOR SHUTTER SASH & DRIVERS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ALFA ISO 9001 ISO 9001 03017000029 PANEL PRESS S.A. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1995. T h e. l u e V a. U t. t i m a. I n. t e r n a.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ALFA ISO 9001 ISO 9001 03017000029 PANEL PRESS S.A. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1995. T h e. l u e V a. U t. t i m a. I n. t e r n a. I n l I n l T h e r m o b r a k e O p e n i n g S y s t e m ISO 9001 ISO 9001 t e r n a T h e U t i o n a l t i m a C e r t t e i f l u e V a i c a 03017000029 ALFA PRESS S.A. t i o n B o d y t e r n a

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 4 ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 69 45 ΣΕΙΡΑ Θ39 - ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ SERIES TH39 - SLIDING THERMAL BREAK ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ WINDOW AND DOOR OVERLAPPING

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ 39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SERIES 39 SLIDING

ÓÅÉÑÁ 39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SERIES 39 SLIDING ÓÅÉÑÁ 9 ÓÕÑÏÌÅÍÁ 69 ΠΟΡΤΑ Ή ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ WINDOW OR DOOR OVERLAPPING 0000090 000007 6 8 8 6 S - S - 00009006 S - 0 φύλλο = ύψος ( φως ) - 0 χιλ. sash = height ( light ) - 0 mm 000090 00090000 00009006

Διαβάστε περισσότερα

THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM

THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM 225 THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H Albio 225 είναι θερμομονωτική σειρά, κατάλληλη για ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS συρόμενες μπαλκονόπορτες και παράθυρα. Η υποδοχή για ανοξείδωτη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-26 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 27-86 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary. ΣΕΛΙΔΑ page 433. ΚΩΔΙΚΟΣ code. ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m. ΣΧΗΜΑ shape. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary. ΣΕΛΙΔΑ page 433. ΚΩΔΙΚΟΣ code. ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m. ΣΧΗΜΑ shape. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail SLIM 00 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary ΚΩΔΙΚΟΣ code ΣΧΗΜΑ shape ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description ΣΕΛΙΔΑ page SLIM 00 433 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail 5 SLIM 0 49 ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ single rail 5 SLIM 02 885

Διαβάστε περισσότερα

E D I T I O N / Έ Κ Ο Σ Η 1 0, 1

E D I T I O N / Έ Κ Ο Σ Η 1 0, 1 E D I T I O N / Έ Κ Ο Σ Η 1 0, 1 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings

Διαβάστε περισσότερα

AL 210 ΣΥΡΟΜΕΝΑ SLIDING AL 210 ALUMINIUM SYSTEMS

AL 210 ΣΥΡΟΜΕΝΑ SLIDING AL 210 ALUMINIUM SYSTEMS AL 210 ΣΥΡΟΜΕΝΑ SLIDING AL 210 ALUMINIUM SYSTEMS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - CERTIFICATES 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - INDEX Συρόμενα Sliding AL 210 INDEX AL 210 ΣΕΛ 2 Πιστοποιητικά / Certificates ΣΕΛ 3 Περιεχόμενα / Index ΣΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-80. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 81-101

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-80. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 81-101 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-28 Πόρτες Εισόδου Entrance

Διαβάστε περισσότερα

GENERAL INFORMATION CATALOGUE ΣΥΝΟΠΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ ANALYTICAL CATALOGUE ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION DRAWINGS ΣΥΝΑΡΜΟΓEΣ CUTTING MEASURES ΜEΤΡΑ ΚΟΠHΣ

GENERAL INFORMATION CATALOGUE ΣΥΝΟΠΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ ANALYTICAL CATALOGUE ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION DRAWINGS ΣΥΝΑΡΜΟΓEΣ CUTTING MEASURES ΜEΤΡΑ ΚΟΠHΣ JANUARY / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 GENERAL INFORMATION CATALOGUE ΣΥΝΟΠΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ANALYTICAL CATALOGUE ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 SECTION DRAWINGS ΣΥΝΑΡΜΟΓEΣ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ OPENING HYBRID SYSTEMS Το πιστοποιημένο ανοιγόμενο θερμομονωτικό σύστημα EUROPA 5500 S.I. αποτελεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES 4.2 x 9.5 PG-34 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ - ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ: TH 8520, TH 8550 CONNECTION CORNER - JOINT CORNER FOR: TH 8520, TH 8550 PG-30 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΓΙΑ: TH 8520 CONNECTION CORNER FOR:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-0 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index - Προφίλ : Profiles : 5-8 Βασικές Τυπολογίες Basic

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-92. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 93-101

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-92. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 93-101 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-28 Πόρτες Εισόδου Entrance

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 37-74 Ανασυρόμενο 90kg Lift-Slide 90kg 75-98 Ανασυρόμενο 150kg Lift-Slide 150kg 99-122

Περιεχόμενα Table of Contents Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 37-74 Ανασυρόμενο 90kg Lift-Slide 90kg 75-98 Ανασυρόμενο 150kg Lift-Slide 150kg 99-122 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 11-12 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 13-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-3 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές E D I T I O N / Έ Κ Δ Ο Σ Η 2 0 1 4 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings

Διαβάστε περισσότερα

PROFIS Ε.Π.Ε. info@profisplastics.gr Tel: (+30) 2262056640 2 από 10

PROFIS Ε.Π.Ε. info@profisplastics.gr Tel: (+30) 2262056640 2 από 10 Η εταιρεία σας παρουσιάζει την γκάμα της σε περιμετρικά λάστιχα στεγάνωσης για ξύλινα κουφώματα και προφίλ πλαστικού ειδικών εφαρμογών. Η πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής της εξασφαλίζει ελεγχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

aluset opening system

aluset opening system aluset opening system C420 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION Η σειρά aluset C 420 είναι ένα πλήρες σύστηµα αλουµινίου

Διαβάστε περισσότερα

aluset system for folding doors and windows

aluset system for folding doors and windows aluset system for folding doors and windows ΣΕΙΡΑ: F - 450 ΥΛΙΚΟ: Al Mg Si 0.5 ( F 22 ) ΑΝΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ: ΕΝ 12020 2, DIN 17 615 ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ: Δέχεται μονούς υαλοπίνακες 5 6 mm και διπλούς από 18

Διαβάστε περισσότερα

Version 4/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 23-86

Version 4/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 23-86 Version /05 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-0 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index - Προφίλ : Profiles : 5- Χαλύβδινος Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA 5500 σχεδιάστηκε. φινίρισµα.

Η σειρά EUROPA 5500 σχεδιάστηκε. φινίρισµα. Η σειρά EUROPA 5500 σχεδιάστηκε για να δηµιουργεί ανοιγόµενα θερµοδιακοπτόµενα κουφώµατα, προσφέροντας απόλυτη στεγανότητα στο νερό και τον αέρα, τέλεια εφαρµογή, στιβαρότητα και αντοχή, για κάθε τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α / C E R T I F I C A T E S Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο With respect for the human and the environment ΕΛΟΤ 1801

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA 600. σχεδιάστηκε για να παρέχει. στα συρόµενα κουφώµατα το. πλεονέκτηµα της απόλυτης. ηχοθερµοµόνωσης. Επίσης συνδυάζει την υψηλή

Η σειρά EUROPA 600. σχεδιάστηκε για να παρέχει. στα συρόµενα κουφώµατα το. πλεονέκτηµα της απόλυτης. ηχοθερµοµόνωσης. Επίσης συνδυάζει την υψηλή Η σειρά EUROPA 600 σχεδιάστηκε για να παρέχει στα συρόµενα κουφώµατα το πλεονέκτηµα της απόλυτης ηχοθερµοµόνωσης. Επίσης συνδυάζει την υψηλή αισθητική, µε τη λειτουργικότητα την ασφάλεια και το άψογο φινίρισµα.

Διαβάστε περισσότερα

2014 Patsala Bros S.A. Slide Systems

2014 Patsala Bros S.A. Slide Systems Οι Αφοί ΠΑΤΣΑΛΑ με περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές λύσεις βασισμένες στο αλουμίνιο, παρουσιάζουν την εξελιγμένη και πρωτοποριακά σχεδιασμένη σειρά slide system PATSALA BROS S.A. with

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-2 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors Συρόμενeς Πόρτeς Sliding Doors ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SLIDING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ / PROFILE TYPES με μπάζα mini πομπέ 70mm / with mini curved profile 70mm Μέγιστη διάσταση φύλλου (με δύο ράουλα) Max door dimension

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-36 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY STORAGE SYSTEMS STUDY - MANUFACTURE TECHNICAL SUPPORT ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η εταιρεία ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ιδρύθηκε το 2003 στο βόλο ως τεχνική εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

DOMOTHERM SYSTEM. Καινοτόµες ενεργειακές λύσεις δόµησης. Build. Create. Innovate.

DOMOTHERM SYSTEM. Καινοτόµες ενεργειακές λύσεις δόµησης. Build. Create. Innovate. DOMOTHERM SYSTEM Καινοτόµες ενεργειακές λύσεις δόµησης Build. Create. Innovate. DOMOTHERM SYSTEM Καινοτόµες ενεργειακές λύσεις δόµησης Innovative energy building solutions Το νέο ολοκληρωµένο σύστηµα ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors Συρόμενeς Πόρτeς Sliding Doors ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SLIDING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ / PROFILE TYPES με μπάζα mini πομπέ 70mm / with mini curved profile 70mm Μέγιστη διάσταση φύλλου (με δύο ράουλα) Max door dimension

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 43-82. Ανασυρόμενο 90kg Lif & Slide 90kg 83-104

Περιεχόμενα Table of Contents. Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 43-82. Ανασυρόμενο 90kg Lif & Slide 90kg 83-104 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 11-12 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 13-20 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 21-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-20 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 21-42 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM ΝΕΟ Kλειδαριά γραναζωτή ΠΡΟΪΟΝ για όλες τις σειρές αλουμινίου Η κλειδαριά TOP GEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ανοιγόμενο προφίλ αλουμινίου. Αποτελείται από την κεντρική κλειδαριά

Διαβάστε περισσότερα

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες HPL Door Panels Aluminium Press Door Panels ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου Insect Screens PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου INOX Door Panels Insect Screens Αντικωνωπικές Σίτες Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system 310104 310100 310103 310001 310013 310040 310006 310004 310003 310001 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΡΑΣ (ΜΑΡΚΙΖΑΣ - ΤΟΙΧΟΥ) UNIVERSAL SUPPORT BRACKET 310002 ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Version 06/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8

Version 06/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Version 06/2014 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-20 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 21-42

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA 5000 EUROPA 5000

EUROPA 5000 EUROPA 5000 Η σειρά EUROPA 5000 είναι ένα σύστηµα ιδανικό για ανοιγόµενα κουφώµατα, το οποίο σχεδιάστηκε µε σκοπό να προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις στα κτίρια, καλύπτοντας τις απαιτήσεις µηχανικών και αρχιτεκτόνων.

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components 3 γνωρίστε τον κόσμο της ανοδίωσης discover the anodized world Η εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ-ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, με συνεχή παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

M14000 DELUXE V01.2008 ALUMIL M14000 Deluxe 1-001

M14000 DELUXE V01.2008 ALUMIL M14000 Deluxe 1-001 M14000 DELUXE 1-001 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2007 Áëïõìýë ÌõëùíÜò Á.Å. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç, ïëéêþ Þ ìåñéêþ áíôéãñáöþ êåéìýíùí, öùôïãñáöéþí

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ LIFT & SLIDE AL 220 AL 220 ALUMINIUM SYSTEMS

ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ LIFT & SLIDE AL 220 AL 220 ALUMINIUM SYSTEMS AL 220 ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ LIFT & SLIDE AL 220 ALUMINIUM SYSTEMS Πιστοποιητικά - Certificates IRAS & SPIROU MILIOU GR 124 62 CHAIDARI GREECE Tel : ++30 ( 210 ) 55.82.320-2 Fax : ++30 (210) 55.82.323 E-mail : ekanal@ekanal.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συρόμενο Σύστημα. Sliding System BASIC CHARACTERISTICS ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CONSTRUCTION TYPES ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ CERTIFICATIONS

Συρόμενο Σύστημα. Sliding System BASIC CHARACTERISTICS ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CONSTRUCTION TYPES ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ CERTIFICATIONS Συρόμενο Σύστημα Sliding System 5 5 2 2 Χρήση ανοξείδωτου ελάσματος στους οδηγούς για ομαλή κύλιση. Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμού πολλαπλού κλειδώματος για μέγιστη ασφάλεια. Ελαστικός τάκος στεγανοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Version 2/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-36

Διαβάστε περισσότερα

M940 Mini. Copyright 2009 Alumil

M940 Mini. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M940 Mini E18 002 V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΥΑΛΙΝΗ FULL GLASS CENTRAL CABIN DOOR.1. C ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑ / CLEAR OPENING CO ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Μ / OPERATOR O 1/2 ΚΑ + 00 / 1/2 CO + 00 220 4 22 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO SLIDING PR-35

PROFILCO SLIDING PR-35 PROFILCO SLIDING PR-35 MAY - 2008 PROFILCO SLIDING PR-35 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ Η εταιρεία μας τηρώντας το σύστημα ISO 9001, διενεργεί έλεγχο στα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ÓΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ GLASS PANEL SUPPORT SYSTEM. Óύóôηìá για τοποθέτηση σε δάπεδο Top mount system

ÓΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ GLASS PANEL SUPPORT SYSTEM. Óύóôηìá για τοποθέτηση σε δάπεδο Top mount system Version 2/2015 Óύóôηìá για τοποθέτηση σε δάπεδο Top mount system Óύóôηìá για τοποθέτηση πλευρικά σε ημιέτοιμο δάπεδο Sidemount system for semi-finished floor Óύóôηìá για τοποθέτηση πλευρικά σε έτοιμο δάπεδο

Διαβάστε περισσότερα

παράθυρα και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. and oval boxes.

παράθυρα και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. and oval boxes. Η σειρά EUROPA 998 Hybrid σχεδιάστηκε για να συνδυάζεται τέλεια με όλα τα Υβριδικά συστήματα EUROPA και να προσφέρει λειτουργικότητα και αξιοπιστία σε κάθε κατασκευή. Ο καινοτόμος σχεδιασμός της περσίδας

Διαβάστε περισσότερα

M20000 Apollo Alutherm & M20500 Apollo

M20000 Apollo Alutherm & M20500 Apollo M20000 Apollo Alutherm & M20500 Apollo V01.200 Alumil M20000 & M20500 1-001 Γενικές Πληροφορίες General Information M20000 Apollo Alutherm 1-002 Alumil M20000 & M20500 V01.200 M20500 Apollo Γενικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-12 13-182 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-16 Τομές 1:1

Διαβάστε περισσότερα

Version 05/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10

Version 05/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Version 05/2014 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-34

Διαβάστε περισσότερα

Σήµανση -CE. Στόχοι νέας Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας για τα προϊόντα. Μηχανική Αντοχή. Ασφαλής Χρήση. Εξοικονόµηση Ενέργειας

Σήµανση -CE. Στόχοι νέας Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας για τα προϊόντα. Μηχανική Αντοχή. Ασφαλής Χρήση. Εξοικονόµηση Ενέργειας Σήµανση -CE Στόχοι νέας Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας για τα προϊόντα Μηχανική Αντοχή Ασφαλής Χρήση Εξοικονόµηση Ενέργειας Ο ρόλος του Σύγχρονου Κατασκευαστή Καλός Τεχνίτης Γνώστης του αντικειµένου + Κατασκευαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Συνοπτικός κατάλογος Catalogue overview 5. Διατομές 1:1 Profiles 1:1 9. Τομές Sections 15

Περιεχόμενα. Συνοπτικός κατάλογος Catalogue overview 5. Διατομές 1:1 Profiles 1:1 9. Τομές Sections 15 www.aluminco.com 2 Περιεχόμενα Συνοπτικός κατάλογος Catalogue overview 5 Διατομές 1:1 Profiles 1:1 9 Τομές Sections 15 Κατασκευαστικές λεπτομέρειες Construction details 19 Περσίδα με στροφείο Louver with

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ OPENING SYSTEMS Η σειρά PRIMA 850 είναι ένα νέο ανοιγόμενο οικονομικό σύστημα υψηλών προδιαγραφών με απλές ίσιες γραμμές σχεδίασης. Σχεδιάστηκε για να

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HELLAS ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ SEKA-Q.System 2:2007 Προώθηση Προϊόντων Ο κατασκευαστής οφείλει να διατηρεί µόνιµο εκθεσιακό χώρο, είτε εντός του εργοστασίου /

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10 Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE SIDE... 6 Plan

Διαβάστε περισσότερα

BR 501 BR 502. Πόρτα & περίφραξη σε συνδυασμό οριζόντιο ραμποτέ και τζάμι triplex.

BR 501 BR 502. Πόρτα & περίφραξη σε συνδυασμό οριζόντιο ραμποτέ και τζάμι triplex. BR 501 Πόρτα & περίφραξη σε συνδυασμό οριζόντιο ραμποτέ και τζάμι triplex. BR 502 Πόρτα με ανοδιωμένη διάτρητο φύλλο αλουμινίου 2mm και περιστρεφόμενο μεντεσέ & περίφραξη με οριζόντιο προφίλ 20x80 με διάκενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ. ΑUTOMATIC Doors

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ. ΑUTOMATIC Doors ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑUTOMATIC Doors αυτοματεσ ΠΟΡΤΕΣ / ΑUTOMATIC DOORS ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ / ΑUTOMATIC SLIDING DOOR με μπάζα / with profile Διαστάσεις σε mm / Dimensions mm ME ΜΠΑΖΑ MINI WITH MINI PROFILE

Διαβάστε περισσότερα

M23000 Forestal 1-001 Alumil M23000 Forestal V01.2008

M23000 Forestal 1-001 Alumil M23000 Forestal V01.2008 1-001 Alumil M23000 Forestal V01.2008 1-002 Alumil M23000 Forestal V01.2008 V01.2008 Alumil M23000 Forestal 1-003 Γενικές Πληροφορίες General Information M23000 Forestal Περιεχόμενα Γενικές πληροφορίες...

Διαβάστε περισσότερα

M300 FALCON V01.2007 ALUMIL M300 FALCON 1-001

M300 FALCON V01.2007 ALUMIL M300 FALCON 1-001 V01.2007 ALUMIL M300 FALCON 1-001 Απαγόρευση Αναδημοσίευσης: Πνευματικά δικαιώματα 2007 Alumil. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Καμία από τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA 5000 EUROPA 5000

EUROPA 5000 EUROPA 5000 Η σειρά EUROPA 5000 είναι ένα σύστημα ιδανικό για ανοιγόμενα κουφώματα, το οποίο σχεδιάστηκε με σκοπό να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στα κτίρια, καλύπτοντας τις απαιτήσεις μηχανικών και αρχιτεκτόνων.

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS

SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS Е19 SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS TABLE OF CONTENTS GENERAL INFORMATION page 09 BUILDING PHYSICS page 15 TABLES page 25 PROFILES page 33 SECTIONS page 59

Διαβάστε περισσότερα