Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A."

Transcript

1 ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. Å-38 H ETEM åßíáé ç ðñþôç âéïìç áíßá äéýëáóçò áëïõìéíßïõ óôçí ÅëëÜäá. Ó åäéüæåé, áíáðôýóåé, äéáíýìåé êáé õðïóôçñßæåé óýã ñïíá óõóôþìáôá áëïõìéíßïõ ãéá êáôïéêßåò, åðáããåëìáôéêïýò êáé âéïìç áíéêïýò þñïõò. Ôá ðñïúüíôá ôçò ÅÔÅÌ Building Systems ôüóï êáôü ôçí äéáäéêáóßá ðáñáãùãþò ôïõò üóï êáé óáí ôåëéêü ðñïúüíôá (ðüñôåò, ðáñüèõñá, õáëïðåôüóìáôá ê.ëð.) Ý ïõí ðéóôïðïéçèåß áðï åéäéêïýò ïñãáíéóìïýò êáé éíóôéôïýôá õøçëïý êýñïõò êáé áðáéôþóåùí (IQnet & ÅËÏÔ, IFT, QUALICOAT ê.ëð.). Ç ÅÔÅÌ óõíåñãüæåôáé ìå êïñõöáßïõò áñ éôýêôïíåò êáé ìç áíéêïýò ãéá ôçí áíüðôõîç ôùí óõóôçìüôùí ôçò. Óôçí äéüñêåéá ôçò êáôáóêåõþò ôïõ êôéñßïõ, ïé åéäéêïß ìç áíéêïß ôçò ÅÔÅÌ óõíåñãüæïíôáé óôåíü ìå ôïõò õðåýèõíïõò ìç áíéêïýò ôïõ Ýñãïõ ãéá íá õðüñîåé ôï ôýëåéï áðïôýëåóìá. Ç ÅÔÅÌ Building Systems åðéëýãåé êáé óõíåñãüæåôáé ìå ôïõò êïñõöáßïõò êáôáóêåõáóôýò áëïõìéíßïõ ôïõò ïðïßïõò õðïóôçñßæåé ôå íéêü êáé áíáðôýóåé ìáæß ôïõò ôá óõóôçìáôü ôçò. ETEM is the first aluminium extrusion company in Greece. The company designs, develops, distributes and at the same time supports modern aluminium systems for private housing, professional and industrial spaces. ETEM Building System products are certified from high status organizations (IQnet & ELOT, IFT, QUALICOAT etc), from the very early stages of their production cycling up to the point that become end product such as, doors, windows, curtain walls etc. The company is in close cooperation with some of the best architects and civil engineers for the development of new systems. Our technical department in collaboration with construction companies is taking an active role at the initial building construction stages. These relationships are established in order to ensure a successful result every time. The end products (doors, windows, curtain wall systems, special constructions etc) are certified from specialized organizations and institutes of high status and requirements. The company provides technical support and establishes close relations and co operations with some of the best aluminium constructors and together we develop new systems. 1

2 Å-38 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ / CERTIFICATES Κατασκευασµένο µε προφίλ: Constructive with profiles: ΚΑΣΑ/ FRAME ΦΥΛΛΟ/ SASH Pa Ταχύτητα ανέµου 112 km/h / Wind speed 112 km/h 2 750Pa Ταχύτητα ανέµου 130 km/h / Wind speed 130 km/h Pa Ταχύτητα ανέµου 195 km/h / Wind speed 195 km/h 2

3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ / LETTER OF NTRODUCTION Å-38 ÁãáðçôÝ êáôáóêåõáóôþ, Èá Þèåëá íá óáò óõã áñþ ãéá ôçí åðéëïãþ óáò íá ñçóéìïðïéþóåôå ôç óåéñü Å-38 Easy ôçò ÅÔÅÌ BULDING SYSTEM óôéò êáôáóêåõýò óáò. Ï ðñùôïðïñéáêüò ó åäéáóìüò ôçò óåéñüò Å-38 Easy óôï ìðéíß ôïõ äßöõëëïõ, óôçí õðïäï Þ ç ïðïßá äý åôáé ôï ðç Üêé ôçò õüëùóçò êáé ôï ìåãüëï êáâáëßêé ôïõ öýëëïõ óôç êüóá óáò âïþèçóå íá: ÁõîÞóåôå ôçí ðáñáãùãéêüôçôü óáò Âåëôéþóåôå ôá êïóôïëüãéá óáò ÁõîÞóåôå ôçí áíôáãùíéóôéêüôçôü óáò Äþóåôå ëýóåéò ìå áõîçìýíá ðïéïôéêü áñáêôçñéóôéêü (Õäáôïóôåãáíüôçôá Å750 ÁóöÜëåéá Ýùò 35 êëåéäþìáôá). Ìåéþóåôå ôá áðïèýìáôü óáò Ðéóôåýù üôé óôçí áðüöáóþ óáò áõôþ Ý åôå óõíåêôéìþóåé Ôçí ðïéüôçôá ôùí ðéóôïðïéçìýíùí åîáñôçìüôùí Ôçí åõêïëßá ôïðïèýôçóçò ôùí õáëïðéíüêùí (ôáêüêéá åéäéêïý ó åäéáóìïý) Ôçí êïðþ ôùí 45 o óôá ðç Üêéá õüëùóçò Ôçí äõíáôüôçôá ôïðïèýôçóçò õüëùóçò Ýùò 34mm Ôçí äõíáôüôçôá ñþóçò ðïëý ïéêïíïìéêïý êáé áîéüðéóôïõ Ãåñìáíéêïý ìç áíéóìïý (20áñç) ôçò åðéëïãþò óáò üðùò Siegenia, GU, Roto, Maico, WinkHauss Ôçí äõíáôüôçôá áõôïìáôïðïßçóçò áêüìç êáé ñïìðïôïðïßçóçò ôçò ðáñáãùãþò óáò Ôçí äõíáôüôçôá ôïðïèýôçóçò åîáñôçìüôùí ãéá Ýëåã ï åî áðïóôüóåùò ìå êéíçôü ôçëýöùíï ôïõ óõíáãåñìïý êáé ôïõ åîáåñéóìïý ôïõ þñùí Ïé áðïôåëåóìáôéêýò ðñïôüóåéò óå üëïõò ôïõò ôýðïõò ôùí êáôáóêåõþí êáé ïé êáéíïôüìåò éäýåò êáôáóêåõþò êáé åöáñìïãþò îå ùñßæïõí ôçí Å38 Easy áðü ôïí áíôáãùíéóìü ðñïóöýñïíôüò óáò óçìáíôéêü ðëåïíåêôþìáôá. Êëåßíïíôáò èá Þèåëá íá óáò äéáâåâáéþóù üôé, ìå ôç ãñáììþ ôå íéêþò õðïóôþñéîçò, èá âñéóêüìáóôå ðüíôá óôç äéüèåóþ óáò ãéá ïðïéáäþðïôå áðïñßá Þ äéåõêñßíéóç. Dear customer, I would like to congratulate you on your decision to use system E-38 for the construction of doors and windows. System E-38 was designed so that to: Increase your productivity Reduce the cost of production Offer products with increased weather resistance (Watertightness E750) and safety (turn and tilt mechanisms up to 35 locking points) Retain minimum stock of profiles I believe that you will take the following into account on your decision to choose system E-38: The qualitative and certified accessories The ease of installation of the glass panes (specially designed support blocks) The glazing beads are cut at 45 o The thickness of the glass panes can be up to 34mm Selection of a cost effective turn and tilt mechanism (20mm) amongst Siegenia, GU, Roto, Maico, WinkHauss The production line can be automated, or even robotized Capability of adapting accessories, such as alarm, even after the installation of the door and window, that can be activated by remote control or even by a mobile phone The innovative design of system E-38 offer effective solutions in terms of construction and installation. I would like to assure you that the Technical Assistance Department will be at your disposal for any question or clarification. 3

4 Å-38 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES Η σειρά Ε38 Easy είναι ένα νέο θερµοµονωτικό ανοιγόµενο σύστηµα που στο σχεδιασµό του ενσωµατώσαµε το τρίπτυχο: Άριστη Ποιότητα, Ταχύτητα και Παραγωγικότητα, Χαµηλό Κόστος Είναι ένα σύστηµα που δέχεται περιµετρικό κλείδωµα έως και 35 κλειδώµατα τύπου µανιταριού για µέγιστη ασφάλεια. Τα προφίλ του συστήµατος έχουν ανισόπαχα τοιχώµατα για την βέλτιστη χρήση του υλικού πετυχαίνοντας µέγιστη οικονοµία Είναι ένα προϊόν το οποίο έχει περάσει εξαντλητικές δοκιµές σε εργαστήρια της ΕΤΕΜ, σε Πανεπιστήµια και Κοινοποιηµένα Εργα στήρια. Η σειρά Ε38 Easy έχει συνολικά σε αριθµό εννέα προφίλ. System E 38 is new thermal breaking system for opening doors and windows, that was designed so that meet the following demands: Excellent quality High productivity Low cost The system is designed so that to use turn and tilt mechanisms with mushroom pins. The mechanisms can accommodate up to 35 locking pins. The security level can be enhanced by changing the locking plates. The thickness of the profiles is increased only in areas which are stressed, thus achieving low weight per linear meter. The system has been tested and certified at notified laboratories. The system E 38 comprises of 9 profiles. Η σειρά Ε38 Easy είναι ένα προϊόν µε: Υψηλή υδατοστεγανότητα E750 Υψηλή αντίσταση στην αεροδιαπερατότητα (4) Υψηλή αντίσταση σε ανεµοπίεση (5C) Αριστη φωτεινότητα (72%) Η Easy E38 έχει επίσης υψηλή ηχοµόνωση. Με υάλωση: α) 4/16/4 34db και β) 6/14/4 36db System E 38 has been tested extensively so that to meet stringent specifi cations in terms of performance: Air tightness: Class 4 Water tightness: E750 Resistance against wind load: 5C Sound insulation index 4/16/4 : 34dB Sound insulation index 6/14/4 : 36dB Furthermore, the system is designed so that the room gains more plenty natu ral daylight (luminance 72%). Η σειρά Ε38 Easy είναι ένα προϊόν µε υψηλή Θερµοµόνωση, (µονόφυλλα 0,8 x 2.2 και δίφυλλα κουφώµατα 1.5 x 2.2). Uw = 2,4 W / m 2. 0 K The coefficient of thermal transmittance Uw of a single vent door (dim: 0.8m x 2.2m) and a dou ble vent door (dim: 1.5m x 2.2m) is 2.4 W/m 2. 0 K. 4

5 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES Å-38 Άριστη αντίσταση στην αεροπερατότητα διότι το σύστηµα είναι σχεδιασµένο να έχει καβαλίκι 8 χιλιοστά. Optimum airtightness, as the system is designed so that the overlap of sash and frame is 8 mm. Όταν χρησιµοποιούµε το πηχάκι του συστήµατος µε κωδικό Ε έχουµε διά κενο για τον υαλοπίνακα από 20 έως 26 χιλιοστά. When using the glazing bead E the thickness of the glass pane ranges between 20 26mm. Μέγιστη υδατοστεγανότητα διότι ο νεροχύτης (δηλαδή η απόσταση µεταξύ της φού σκας και του κεντρικού ελα στικού) είναι 20 χιλιοστά. Optimum watertightness, as the distance between the internal seal gasket and the centre seal gasket is 20 mm Ενώ όταν χρησιµοποιούµε το πηχάκι µε κωδικό Ε το διάκενο µεγαλώνει και φτάνει µέχρι και τα 35 χιλιο στά µε την χρήση ελαστικής σφήνας στην τοποθέτηση του υαλοπίνακα. When using the glazing bead E the thickness of the glass pane can be up to 35mm. However, in this case press in glazing gas ket must be used. Τα δύο κουµπωτά ελαστικά στην κάσα σφραγίζουν τον αρµό µεταξύ κουφώµατος και τοίχου αποτρέποντας την γεφύρωση και διασφαλί ζοντας την θερµοδιακοπή του προφίλ. The frame has tracks for placing gaskets that seal the joint between frame and wall. In this way bridging of the frame is prevented. Ο πρωτοποριακός σχεδια σµός της Ε38 δίνει τη δυνα τότητα στο πηχάκι να κου µπώνει στο φύλλο χωρίς την χρήση πρόσθετης γωνίας δίνοντας ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσµα. The glazing bead has been designed so that to clip on to the sash without the use of a decorative corner for round beads. 5

6 Å-38 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES Τα τοιχώµατα των προφίλ είναι ανισόπαχα και προσφέ ρουν: Αρίστη απόδοση του υλικού και µειωµένο βάρος των προφίλ. The thickness of the profiles is increased only in areas which are stressed, thus achieving low weight per linear meter. Οι ενισχυµένες βάσεις των φτερών προφέρουν ελαστικό τητα χωρίς να χάνουν την ακαµψία τους. Reinforced elastic wings. Το ειδικό εξάρτηµα που καλύπτει το πολυαµίδιο στο σηµείο που τακάρουµε το τζάµι µας προσφέρει τη σωστή εφαρµογή του υαλοπίνακα χωρίς να γλυστρά. Specially designed support block for the right appli cation of the glass pane. H τάπα του µπινί είναι διαιρούµενη και αποτελείται από δύο τµήµατα. Το ένα τµήµα εφαρµόζεται κουµπωτά στο φύλλο και συγκρατείται µε βίδα Ενώ το άλλο κουµπώνει στο µπινί και σταθεροποιείται µε βίδα. The plastic plug concerning the secondary sash profile is composed of two parts one part is fixed by a screw on to the sash the second part is fixed on to the secondary sash profile by a screw. 6

7 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES Å-38 Οι τρεις γωνίες σύνδεσης που διαθέτει το σύστηµα µας δίνουν την δυνατότητα ελεύθερης επιλογής περιµετρικού µηχανισµού απο τις εταιρείες G.U, Siegenia, Maico, Roto, Winkhauss. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μηχανισµός 20αρης. The system has three joint corner brackets for the frame, enabling the selec tion of a turn and tilt mechanism among G.U, Siegenia, Maico, Roto, Winkhauss. Attention: Use only 20 mm mechanism. GU+Siegenia Maico Roto + Winkhauss Είναι ένα προϊόν που µπορεί να παραχθεί σε γραµµή βιοµηχανικής παραγωγής µειώνοντας δραµατι κά το κόστος παραγωγής. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι είναι εφικτό να κατασκευάζονται στο εργαστήριο : 80 κουφώµα τα ανά 8ωρο, µε 6 άτοµα και µε βασικό ειδικό εξοπλισµό ενός καλού κατασκευαστικού δηλαδή: 1) ιπλό Πριόνι 2) Παντογράφος 3) Πρέσσα 4) Φρέζα 5) Γωνιάστρα 7) Πάγκος Μονταρίσµατος Περιµετρικού Μηχανισµού 8) Πάγκος Τοποθέτησης Τζαµιών. System E 38 is designed for massive production, thus reducing significant ly the cost of the end product. It is possible to produce in the workshop with a group of six workers 80 doors/windows per day, having the follow ing equipment: 1) Twin head cutting off machine 2) Copy router 3) Press machine 4) Milling machine 5) Corner crimping machine 7) Table for fixing the turn and tilt mechanism 8) Table for fixing the glass pane into the window/door. 7

8 Å-38 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 38 / LIST OF PROFILES E 38 Å-38 No ÄÉÁÔÏÌÇ - PROFILE ÔÅÌ/ÄÅÌÁ PCS/BUNDLE ÔÉÌÅÓ ÃÉÁ ÓÔÁÔÉÊÏ ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏ STATIC VALUES E ÊÁÓÁ FRAME ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 1087 g/m : 6,01 m : 611 mm 3 ÑÏÐÇ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ cm Ë 4 MOMENT OF INERTIA cm Ë 4 Jx = 11,0 cm Ë 4 Jy = 8,8 cm Ë 4 ey (max) = 3,028 cm ex (max) = 3,664 cm ÑÏÐÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ cm Ë 3 MOMENT OF RESISTANCE cm Ë 3 Wx = 3,6 cm Ë 3 Wy = 2,4 cm Ë 3 E ÖÕËËÏ SASH ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 1310 g/m : 6,01 m : 716 mm 3 ÑÏÐÇ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ cm Ë 4 MOMENT OF INERTIA cm Ë 4 Jx = 18,9 cm Ë 4 Jy = 12,1 cm Ë 4 ey (max) = 2,968 cm ex (max) = 3,858 cm ÑÏÐÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ cm Ë 3 MOMENT OF RESISTANCE cm Ë 3 Wx = 6,3 cm Ë 3 Wy = 3,1 cm Ë 3 E ÖÕËËÏ SASH ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 1536 g/m : 6,01 m : 834 mm 2 ÑÏÐÇ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ cm Ë 4 MOMENT OF INERTIA cm Ë 4 Jx = 22,7 cm Ë 4 Jy = 24,8 cm Ë 4 ey (max) = 3,033 cm ex (max) =4,564 cm ÑÏÐÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ cm Ë 3 MOMENT OF RESISTANCE cm Ë 3 Wx = 7,4 cm Ë 3 Wy = 5,4 cm Ë 3 E ÖÕËËÏ SECONTARY SESASH ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 1175 g/m : 6,01 m : 628 mm 3 ÑÏÐÇ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ cm Ë 4 MOMENT OF INERTIA cm Ë 4 Jx = 14,0 cm Ë 4 Jy = 8,0 cm Ë 4 ey (max) = 3,264 cm ex (max) = 3,318 cm ÑÏÐÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ cm Ë 3 MOMENT OF RESISTANCE cm Ë 3 Wx = 4,2 cm Ë 3 Wy = 2,4 cm Ë 3 E ÖÕËËÏ SECONTARY SASH ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 1402 g/m : 6,01 m : 746 mm 2 ÑÏÐÇ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ cm Ë 4 MOMENT OF INERTIA cm Ë 4 Jx = 17,8 cm Ë 4 Jy = 18,4 cm Ë 4 ey (max) = 3,296 cm ex (max) = 4,052 cm ÑÏÐÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ cm Ë 3 MOMENT OF RESISTANCE cm Ë 3 Wx = 5,4 cm Ë 3 Wy = 4,5 cm Ë 3 E ÔÁÕ T PROFILE (TRANSOM / MULLION ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 1271 g/m : 6,01 m : 697 mm 3 ÑÏÐÇ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ cm Ë 4 MOMENT OF INERTIA cm Ë 4 Jx = 13,1 cm Ë 4 Jy = 13,7 cm Ë 4 ey (max) = 3,102 cm ex (max) = 4,020 cm ÑÏÐÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ cm Ë 3 MOMENT OF RESISTANCE cm Ë 3 Wx = 4,2 cm Ë 3 Wy = 3,4 cm Ë 3 E ÌÐÉÍÉ ADAPTER PROFILE ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 319 g/m : 6,01 m : 166 mm 10 9

10 Å-38 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 38 / LIST OF PROFILES E 38 No ÄÉÁÔÏÌÇ - PROFILE ÔÅÌ/ÄÅÌÁ PCS/BUNDLE ÔÉÌÅÓ ÃÉÁ ÓÔÁÔÉÊÏ ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏ STATIC VALUES E ÐÇ ÁÊÉ ÓÕÃÊÑÁÔÇÓÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ GLAZING BEAD ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 168 g/m : 6,01 m : 105 mm 20 E ÓÕÌÐËÇÑÙÌÁÔÉÊÇ ÄÉÁÔÏÌÇ SUPLEMENTARY PROFIL ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 116 g/m : 6,01 m : 70 mm 20 E ÐÇ ÁÊÉ ÓÕÃÊÑÁÔÇÓÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ GLAZING BEAD ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 122 g/m : 6,01 m : 72 mm 30 E ÃÙÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÑÖÙÔÇ EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 2419 g/m : 6,01 m : 356 mm 2 E ÃÙÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÑÖÙÔÇ EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 2892 g/m : 6,01 m : 381 mm 2 E ÃÙÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÑÖÙÔÇ EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 2076 g/m : 6,01 m : 344 mm 2 E ÃÙÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÑÖÙÔÇ EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 2079 g/m : 6,01 m : 278 mm 2 10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 38 / LIST OF PROFILES E 38 Å-38 No ÄÉÁÔÏÌÇ - PROFILE ÔÅÌ/ÄÅÌÁ PCS/BUNDLE ÔÉÌÅÓ ÃÉÁ ÓÔÁÔÉÊÏ ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏ STATIC VALUES E ÃÙÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÑÖÙÔÇ EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 4077 g/m : 6,01 m : 564 mm 1 E ÃÙÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÑÖÙÔÇ EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 3116 g/m : 6,01 m : 433 mm 1 E ÃÙÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÑÖÙÔÇ EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 3291 g/m : 6,01 m : 405 mm 1 E ÃÙÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÑÖÙÔÇ EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 2171 g/m : 6,01 m : 336 mm 2 11

12 Å-38 W ΚΑΣΑ Τ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ / FRAME T PROFILE & SUPPLEMENTARY PROFILES 12

13 W ΦΥΛΛΑ / ROUND SASHES Å-38 13

14 Å-38 W ΓΩΝΙΕΣ / EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKETS 14

15 W ΠΗΧΑΚΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΑΛΩΣΗΣ / GLAZING BEADS Å-38 15

16 Å-38 D ΤΟΜΕΣ / SECTIONS 16

17 D ΤΟΜΕΣ / SECTIONS Å-38 17

18 Å-38 D ΤΟΜΕΣ / SECTIONS 18

19 T ΤΟΜΕΣ / SECTIONS Å-38 19

20 Å-38 T ΤΟΜΕΣ / SECTIONS 20

21 T ΤΟΜΕΣ / SECTIONS Å-38 21

22 Å-38 CE ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΙ & ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ / COMBINATIONS & MACHINING 22

23 CE ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΙ & ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ / COMBINATIONS & MACHINING Å-38 23

24 Å-38 CE ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΙ & ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ / COMBINATIONS & MACHINING ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΔΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΠΙΝΙ APPLY SILICONE ON THE PLUSTIC PLUGS PRIOR FIXING THEM ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ Ε ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΣΩΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΟ Ε REQUIRED MACHNING ONTO PROFILE E SO THAT TO BE ASSEMBLED WITH E

25 CE ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΙ & ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ / COMBINATIONS & MACHINING Å-38 USE PU ADHESIVE 25

26 Å-38 CE ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΙ & ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ / COMBINATIONS & MACHINING 26

27 CE ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΙ & ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ / COMBINATIONS & MACHINING Å-38 USE PU ADHESIVE USE PU ADHESIVE 27

28 Å-38 CE ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΙ & ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ / COMBINATIONS & MACHINING 28

29 A ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ E 38 / ACCESSORIES TABLE E 38 Å-38 ÅËÁÓÔÉÊÁ / GASKETS 29

30 Å-38 A ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ E 38 / ACCESSORIES TABLE E 38 ÊÁÑÖÙÔÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÇÓ / EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER BRACKETS 30

31 A ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ E 38 / ACCESSORIES TABLE E 38 Å-38 ÊÁÑÖÙÔÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÇÓ / EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER BRACKETS ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÐÑÏÖÉË Ô (ÁÍÈÑÙÐÁÊÉ) / T BRACKET FOR MULLION / TRANSOM ÔÁÊÁÊÉ ÕÁËÙÓÇÓ / GLAZING BEAD 31

32 Å-38 A ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ E 38 / ACCESSORIES TABLE E 38 ÔÁÐÅÓ / PLASTIC PLUGS ÔÁÐÁ ÍÅÑÏ ÕÔÇ / DRAIN CAP ÃÙÍÉÅÓ ÅÕÈÕÃÑÁÌÌÉÓÇÓ / ALIGNMENT SQUARES ÁÕÔÏÊÏËËÇÔÇ ÔÁÉÍÉÁ / SELF ADHESIVE TAPE 32

33 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS Å-38 ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÁ OPENING Å-1000 ÁËÊÕÏÍÇ ALCYONE E-2300 ÁÍÄÑÏÌÅÄÁ ANDROMEDA 33

34 Å-38 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÁ OPENING E-2004 Å-38 ÙÊÅÁÍÉÓ OCEANIS 34

35 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS Å-38 ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÁ OPENING Å-40 ÅÓÔÉÁ ESTIA Å-45 ÍÉÏÂÇ NIOBE Å-48 MIA MIA 35

36 Å-38 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÓÕÑÏÌÅÍÁ SLIDING E-1200 ÁÊÔÉÓ AKTIS Å-19 ÄÁÍÁÇ DANAE 36

37 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS Å-38 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SLIDING Å-2200 ÁÑÔÅÌÉÓ ARTEMIS Å-22 ÁÑÔÅÌÉÓ ARTEMIS È-3000 ÊÁÓÓÉÏÐÅÉÁ CASSIOPEA 37

38 Å-38 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÕÁËÏÐÅÔÁÓÌÁÔÁ FACADES, Å-6400 ÃÁÉÁ GAIA Å-8000 ÕÐÅÑÉÙÍ HYPERION 38

39 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS Å-38 ÕÁËÏÐÅÔÁÓÌÁÔÁ FACADES, Å-85 ÔÉÔÁÍ TITAN 39

40 Å-38 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ ÙÑÙÍ INTERIOR SYSTEMS E-1300 ÐÑÙÔÅÕÓ PROTEUS E-6300 ÅÕÁ EVA 40

41 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS Å-38 ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÑÏËÙÍ ROLER SHUTTERS ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÓÊÉÁÄÉÙÍ LOUVERS E-55 ÈÅÔÉÓ THETIS E-66 ÁÕÑÁ AVRA 41

42 Å-38 ΦΑΞ / FAX P 11/07 ÐÁÑÁÊÁËÏÕÌÅ ÏÐÙÓ ÁÐÏÓÔÅÉËÅÔÅ ÔÕ ÏÍ ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÅÉÓ ¹ ÕÐÏÄÅÉÎÅÉÓ ÓÁÓ ÓÕÌÐËÇÑÙÍÏÍÔÁÓ ÔÇ ÓÅËÉÄÁ ÊÁÉ ÓÔÅËÍÏÍÔÁÓ ÔÇÍ ÌÅ ÖÁÎ ÓÔÏ

43 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES Å-38 43

44 Å-38 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES 44

45 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES Å-38 45

46 Å-38 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES 46

47 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES Å-38 47

48 Å-38 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES 48

Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A.

Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. H ETEM åßíáé ç ðñþôç âéïìç áíßá äéýëáóçò áëïõìéíßïõ óôçí ÅëëÜäá. Ó åäéüæåé, áíáðôýóåé, äéáíýìåé êáé õðïóôçñßæåé óýã ñïíá óõóôþìáôá áëïõìéíßïõ ãéá êáôïéêßåò, åðáããåëìáôéêïýò êáé âéïìç

Διαβάστε περισσότερα

Å-55 ÈÅÔÉÓ / THETIS ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A.

Å-55 ÈÅÔÉÓ / THETIS ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. Å-55 H ETEM åßíáé ç ðñþôç âéïìç áíßá äéýëáóçò áëïõìéíßïõ óôçí ÅëëÜäá. Ó åäéüæåé, áíáðôýóåé, äéáíýìåé êáé õðïóôçñßæåé óýã ñïíá óõóôþìáôá áëïõìéíßïõ ãéá êáôïéêßåò, åðáããåëìáôéêïýò êáé

Διαβάστε περισσότερα

Å-55 ÈÅÔÉÓ / THETIS ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A.

Å-55 ÈÅÔÉÓ / THETIS ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. H ETEM åßíáé ç ðñþôç âéïìç áíßá äéýëáóçò áëïõìéíßïõ óôçí ÅëëÜäá. Ó åäéüæåé, áíáðôýóåé, äéáíýìåé êáé õðïóôçñßæåé óýã ñïíá óõóôþìáôá áëïõìéíßïõ ãéá êáôïéêßåò, åðáããåëìáôéêïýò êáé âéïìç

Διαβάστε περισσότερα

Å-52 ÊÁËÕØÙ / CALYPSO ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A.

Å-52 ÊÁËÕØÙ / CALYPSO ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. Å-52 H ETEM åßíáé ç ðñþôç âéïìç áíßá äéýëáóçò áëïõìéíßïõ óôçí ÅëëÜäá. Ó åäéüæåé, áíáðôýóåé, äéáíýìåé êáé õðïóôçñßæåé óýã ñïíá óõóôþìáôá áëïõìéíßïõ ãéá êáôïéêßåò, åðáããåëìáôéêïýò êáé

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO was founded in 2001. The plant s manufacturing capacity amounts to 9,000 tons of profiles a year. PROFILCO s facilities currently cover an

PROFILCO was founded in 2001. The plant s manufacturing capacity amounts to 9,000 tons of profiles a year. PROFILCO s facilities currently cover an Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí Short description of profiles 2012 PROFILCO was founded in 2001. The plant s manufacturing capacity amounts to 9,000 tons of profiles a year. PROFILCO s facilities

Διαβάστε περισσότερα

SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS

SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS Е19 SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS TABLE OF CONTENTS GENERAL INFORMATION page 09 BUILDING PHYSICS page 15 TABLES page 25 PROFILES page 33 SECTIONS page 59

Διαβάστε περισσότερα

Short description of profiles April 2014 Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí

Short description of profiles April 2014 Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí Short description of profiles April 2014 Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí PROFILCO was founded in 2001. The plant s manufacturing capacity amounts to 9,000 tons of profiles a year. PROFILCO s facilities

Διαβάστε περισσότερα

M9400 Softline plus. Copyright 2009 Alumil

M9400 Softline plus. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M9400 Softline plus 002 Alumil M9400 Softlight plus V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α. Β. Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α. Β. Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α. Β. Ε. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟMOΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ OPENING THERMALLY INSULATED SYSTEMS Η σειρά PRIMA 8500 είναι ένα νέο Ανοιγόμενο Σύστημα υψηλών προδιαγραφών με απλές ίσιες γραμμές σχεδίασης.

Διαβάστε περισσότερα

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS WITH THERMAL BREAK Е36 SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK TABLE OF CONTENTS GENERAL INFORMATION page 09 BUILDING PHYSICS page 15 TABLES page 25 PROFILES page

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents M20000 APOLLO ALUTHERM 21-78 M20500 APOLLO 75-122. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10

Περιεχόμενα Table of Contents M20000 APOLLO ALUTHERM 21-78 M20500 APOLLO 75-122. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-0 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation - Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 3-0 M0000 APOLLO ALUTHERM -7 Προφίλ : Profiles : - Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Version 7/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10

Version 7/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Version 7/2014 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 31-90

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ OPENING SYSTEMS Η ιδανική επιλογή για κάθε ανοιγόμενο κούφωμα. Η διαχρονικότητα των κλασικών γραμμών, το άψογο φινίρισμα και η υψηλή λειτουργικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-0 Προφίλ : Profiles : -4 Βασικές Τυπολογίες Basic

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟMOΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ OPENING THERMALLY INSULATED SYSTEMS Η σειρά PRIMA 8500 είναι ένα νέο Ανοιγόμενο Σύστημα υψηλών προδιαγραφών με απλές ίσιες γραμμές σχεδίασης.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-26 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 27-86 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-12 13-182 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-16 Τομές 1:1

Διαβάστε περισσότερα

M6 Solar Standard Plus

M6 Solar Standard Plus Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M6 Solar Standard Plus 002 Alumil M6 Solar Standard Plus V11.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA 5000 EUROPA 5000

EUROPA 5000 EUROPA 5000 Η σειρά EUROPA 5000 είναι ένα σύστημα ιδανικό για ανοιγόμενα κουφώματα, το οποίο σχεδιάστηκε με σκοπό να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στα κτίρια, καλύπτοντας τις απαιτήσεις μηχανικών και αρχιτεκτόνων.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 33-138. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 139-182

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 33-138. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 139-182 V/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-32 Mηχανισμός European Groove European Groove

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-8 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 9-12 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήματα EUROPA 550. σχεδιάστηκαν για να δημιουργούν. ανοιγόμενα κουφώματα τέλειας. αισθητικής και λειτουργικότητας. παρέχοντας παράλληλα απόλυτη

Τα συστήματα EUROPA 550. σχεδιάστηκαν για να δημιουργούν. ανοιγόμενα κουφώματα τέλειας. αισθητικής και λειτουργικότητας. παρέχοντας παράλληλα απόλυτη Τα συστήματα EUROPA 550 σχεδιάστηκαν για να δημιουργούν ανοιγόμενα κουφώματα τέλειας αισθητικής και λειτουργικότητας παρέχοντας παράλληλα απόλυτη μόνωση από κάθε ήχο και θερμοκρασία! EUROPA 550 systems

Διαβάστε περισσότερα

Version 4/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 23-86

Version 4/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 23-86 Version /05 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-0 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index - Προφίλ : Profiles : 5- Χαλύβδινος Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ OPENING SYSTEMS Η σειρά PRIMA 850 είναι ένα νέο ανοιγόμενο οικονομικό σύστημα υψηλών προδιαγραφών με απλές ίσιες γραμμές σχεδίασης. Σχεδιάστηκε για να

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟMOΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SLIDING THERMALLY INSULATED SYSTEMS Η σειρά PRIMA 8000 είναι ένα νέο Θερμομονωτικό Συρόμενο Σύστημα υψηλών προδιαγραφών με απλές ίσιες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1:1 Profiles 1:1

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 M7 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ OPENING SYSTEMS Η σειρά PRIMA 850 είναι ένα νέο ανοιγόμενο οικονομικό σύστημα υψηλών προδιαγραφών με απλές ίσιες γραμμές σχεδίασης. Σχεδιάστηκε για να

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα EUROPA 500. σχεδιάστηκε για να. δημιουργεί ανοιγόμενα. κουφώματα. τέλειας λειτουργικότητας, με υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισμα.

Το σύστημα EUROPA 500. σχεδιάστηκε για να. δημιουργεί ανοιγόμενα. κουφώματα. τέλειας λειτουργικότητας, με υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισμα. Το σύστημα EUROPA 500 σχεδιάστηκε για να δημιουργεί ανοιγόμενα κουφώματα τέλειας λειτουργικότητας, με υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισμα. EUROPA 500 system is designed in order to create opening frames

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟMOΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SLIDING THERMALLY INSULATED SYSTEMS Η σειρά PRIMA 8000 είναι ένα νέο Θερμομονωτικό Συρόμενο Σύστημα υψηλών προδιαγραφών με απλές ίσιες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA 5500 δίνει. τώρα τη δυνατότητα τοποθέτησης. ενός νέου μηχανισμού πολλαπλού. περιμετρικού κλειδώματος, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο

Η σειρά EUROPA 5500 δίνει. τώρα τη δυνατότητα τοποθέτησης. ενός νέου μηχανισμού πολλαπλού. περιμετρικού κλειδώματος, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο Η σειρά EUROPA 5500 δίνει τώρα τη δυνατότητα τοποθέτησης ενός νέου μηχανισμού πολλαπλού περιμετρικού κλειδώματος, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο την ασφάλεια του κουφώματος από πλευράς διάρρηξης. EUROPA

Διαβάστε περισσότερα