Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A."

Transcript

1 ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. H ETEM åßíáé ç ðñþôç âéïìç áíßá äéýëáóçò áëïõìéíßïõ óôçí ÅëëÜäá. Ó åäéüæåé, áíáðôýóåé, äéáíýìåé êáé õðïóôçñßæåé óýã ñïíá óõóôþìáôá áëïõìéíßïõ ãéá êáôïéêßåò, åðáããåëìáôéêïýò êáé âéïìç áíéêïýò þñïõò. Ôá ðñïúüíôá ôçò ÅÔÅÌ Building Systems ôüóï êáôü ôçí äéáäéêáóßá ðáñáãùãþò ôïõò üóï êáé óáí ôåëéêü ðñïúüíôá (ðüñôåò, ðáñüèõñá, õáëïðåôüóìáôá ê.ëð.) Ý ïõí ðéóôïðïéçèåß áðï åéäéêïýò ïñãáíéóìïýò êáé éíóôéôïýôá õøçëïý êýñïõò êáé áðáéôþóåùí ( IQnet, ÅËÏÔ,CERF, QUALICOAT, CE ê.ëð.). Ç ÅÔÅÌ óõíåñãüæåôáé ìå êïñõöáßïõò áñ éôýêôïíåò êáé ìç áíéêïýò ãéá ôçí áíüðôõîç ôùí óõóôçìüôùí ôçò. Óôçí äéüñêåéá ôçò êáôáóêåõþò ôïõ êôéñßïõ, ïé åéäéêïß ìç áíéêïß ôçò ÅÔÅÌ óõíåñãüæïíôáé óôåíü ìå ôïõò õðåýèõíïõò ìç áíéêïýò ôïõ Ýñãïõ ãéá íá õðüñîåé ôï ôýëåéï áðïôýëåóìá. Ç ÅÔÅÌ Building Systems åðéëýãåé êáé óõíåñãüæåôáé ìå ôïõò êïñõöáßïõò êáôáóêåõáóôýò áëïõìéíßïõ ôïõò ïðïßïõò õðïóôçñßæåé ôå íéêü êáé áíáðôýóåé ìáæß ôïõò ôá óõóôçìáôü ôçò. ETEM is the first aluminium extrusion company in Greece. The company designs, develops, distributes and at the same time supports modern aluminium systems for private housing, professional and industrial spaces. ETEM Building System products are certified from high status organizations (IQnet, ELOT, CERF, QUALICOAT, etc), from the very early stages of their production cycling up to the point that become end product such as, doors, windows, curtain walls etc. The company is in close cooperation with some of the best architects and civil engineers for the development of new systems. Our technical department in collaboration with construction companies is taking an active role at the initial building construction stages. These relationships are established in order to ensure a successful result every time. The end products (doors, windows, curtain wall systems, special constructions etc) are certified from specialized organizations and institutes of high status and requirements. The company provides technical support and establishes close relations and co operations with some of the best aluminium constructors and together we develop new systems. 1

2 Κατασκευασµένο µε προφίλ: Constructive with profiles: ΚΑΣΑ/ FRAME ΦΥΛΛΟ/ SASH Pa Ταχύτητα ανέµου 112 km/h / Wind speed 112 km/h 2 750Pa Ταχύτητα ανέµου 130 km/h / Wind speed 130 km/h Pa Ταχύτητα ανέµου 195 km/h / Wind speed 195 km/h 2

3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ / LETTER OF NTRODUCTION ÁãáðçôÝ êáôáóêåõáóôþ, Èá Þèåëá íá óáò óõã áñþ ãéá ôçí åðéëïãþ óáò íá ñçóéìïðïéþóåôå ôç óåéñü Easy ôçò ÅÔÅÌ BULDING SYSTEM óôéò êáôáóêåõýò óáò. Ï ðñùôïðïñéáêüò ó åäéáóìüò ôçò óåéñüò Easy óôï ìðéíß ôïõ äßöõëëïõ, óôçí õðïäï Þ ç ïðïßá äý åôáé ôï ðç Üêé ôçò õüëùóçò êáé ôï ìåãüëï êáâáëßêé ôïõ öýëëïõ óôç êüóá óáò âïþèçóå íá: ÁõîÞóåôå ôçí ðáñáãùãéêüôçôü óáò Âåëôéþóåôå ôá êïóôïëüãéá óáò ÁõîÞóåôå ôçí áíôáãùíéóôéêüôçôü óáò Äþóåôå ëýóåéò ìå áõîçìýíá ðïéïôéêü áñáêôçñéóôéêü (Õäáôïóôåãáíüôçôá Å750 ÁóöÜëåéá Ýùò 35 êëåéäþìáôá). Ìåéþóåôå ôá áðïèýìáôü óáò Ðéóôåýù üôé óôçí áðüöáóþ óáò áõôþ Ý åôå óõíåêôéìþóåé Ôçí ðïéüôçôá ôùí ðéóôïðïéçìýíùí åîáñôçìüôùí Ôçí åõêïëßá ôïðïèýôçóçò ôùí õáëïðéíüêùí (ôáêüêéá åéäéêïý ó åäéáóìïý) Ôçí êïðþ ôùí 45 o óôá ðç Üêéá õüëùóçò Ôçí äõíáôüôçôá ôïðïèýôçóçò õüëùóçò Ýùò 34mm Ôçí äõíáôüôçôá ñþóçò ðïëý ïéêïíïìéêïý êáé áîéüðéóôïõ Ãåñìáíéêïý ìç áíéóìïý (20áñç) ôçò åðéëïãþò óáò üðùò Siegenia, GU, Roto, Maico, WinkHauss Ôçí äõíáôüôçôá áõôïìáôïðïßçóçò áêüìç êáé ñïìðïôïðïßçóçò ôçò ðáñáãùãþò óáò Ôçí äõíáôüôçôá ôïðïèýôçóçò åîáñôçìüôùí ãéá Ýëåã ï åî áðïóôüóåùò ìå êéíçôü ôçëýöùíï ôïõ óõíáãåñìïý êáé ôïõ åîáåñéóìïý ôïõ þñùí Ïé áðïôåëåóìáôéêýò ðñïôüóåéò óå üëïõò ôïõò ôýðïõò ôùí êáôáóêåõþí êáé ïé êáéíïôüìåò éäýåò êáôáóêåõþò êáé åöáñìïãþò îå ùñßæïõí ôçí Å38 Easy áðü ôïí áíôáãùíéóìü ðñïóöýñïíôüò óáò óçìáíôéêü ðëåïíåêôþìáôá. Êëåßíïíôáò èá Þèåëá íá óáò äéáâåâáéþóù üôé, ìå ôç ãñáììþ ôå íéêþò õðïóôþñéîçò, èá âñéóêüìáóôå ðüíôá óôç äéüèåóþ óáò ãéá ïðïéáäþðïôå áðïñßá Þ äéåõêñßíéóç. Dear customer, I would like to congratulate you on your decision to use system E-38 for the construction of doors and windows. System E-38 was designed so that to: Increase your productivity Reduce the cost of production Offer products with increased weather resistance (Watertightness E750) and safety (turn and tilt mechanisms up to 35 locking points) Retain minimum stock of profiles I believe that you will take the following into account on your decision to choose system E-38: The qualitative and certified accessories The ease of installation of the glass panes (specially designed support blocks) The glazing beads are cut at 45 o The thickness of the glass panes can be up to 34mm Selection of a cost effective turn and tilt mechanism (20mm) amongst Siegenia, GU, Roto, Maico, WinkHauss The production line can be automated, or even robotized Capability of adapting accessories, such as alarm, even after the installation of the door and window, that can be activated by remote control or even by a mobile phone The innovative design of system E-38 offer effective solutions in terms of construction and installation. I would like to assure you that the Technical Assistance Department will be at your disposal for any question or clarification. 3

4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES Η σειρά Ε38 Easy είναι ένα νέο θερµοµονωτικό ανοιγόµενο σύστηµα που στο σχεδιασµό του ενσωµατώσαµε το τρίπτυχο: Άριστη Ποιότητα, Ταχύτητα και Παραγωγικότητα, Χαµηλό Κόστος Είναι ένα σύστηµα που δέχεται περιµετρικό κλείδωµα έως και 35 κλειδώµατα τύπου µανιταριού για µέγιστη ασφάλεια. Τα προφίλ του συστήµατος έχουν ανισόπαχα τοιχώµατα για την βέλτιστη χρήση του υλικού πετυχαίνοντας µέγιστη οικονοµία Είναι ένα προϊόν το οποίο έχει περάσει εξαντλητικές δοκιµές σε εργαστήρια της ΕΤΕΜ, σε Πανεπιστήµια και Κοινοποιηµένα Εργα στήρια. Η σειρά Ε38 Easy έχει συνολικά σε αριθµό εννέα προφίλ. System E 38 is new thermal breaking system for opening doors and windows, that was designed so that meet the following demands: Excellent quality High productivity Low cost The system is designed so that to use turn and tilt mechanisms with mushroom pins. The mechanisms can accommodate up to 35 locking pins. The security level can be enhanced by changing the locking plates. The thickness of the profiles is increased only in areas which are stressed, thus achieving low weight per linear meter. The system has been tested and certified at notified laboratories. The system E 38 comprises of 9 profiles. Η σειρά Ε38 Easy είναι ένα προϊόν µε: Υψηλή υδατοστεγανότητα E750 Υψηλήαντίσταση στην αεροδιαπερατότητα (4) Υψηλή αντίσταση σε ανεµοπίεση (5C) Αριστη φωτεινότητα (72%) Η Easy E38 έχει επίσης υψηλή ηχοµόνωση. Με υάλωση: α) 34db και β) 36db System E 38 has been tested extensively so that to meet stringent specifi cations in terms of performance: Air tightness: Class 4 Water tightness: E750 Resistance against wind load: 5C Sound insulation index 4/18/4 : 34dB Sound insulation index 6/15/4 : 34dB Furthermore, the system is designed so that the room gains more plenty natu ral daylight (luminance 72%). Η σειρά Ε38 Easy είναι ένα προϊόν µε υψηλή Θερµοµόνωση, (µονόφυλλα 0,8 x 2.2 και δίφυλλα κουφώµατα 1.5 x 2.2). Uw = 2,4 W / m 2. 0 K The coefficient of thermal transmittance Uw of a single vent door (dim: 0.8m x 2.2m) and a dou ble vent door (dim: 1.5m x 2.2m) is 2.4 W/m 2. 0 K. 4

5 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES Άριστη αντίσταση στην αεροπερατότητα διότι το σύστηµα είναι σχεδιασµένο να έχει καβαλίκι 8 χιλιοστά. Optimum airtightness, as the system is designed so that the overlap of sash and frame is 8 mm. Όταν χρησιµοποιούµε το πηχάκι του συστήµατος µε κωδικό Ε έχουµε διά κενο για τον υαλοπίνακα από 20 έως 26 χιλιοστά. When using the glazing bead E the thickness of the glass pane ranges between 20 26mm. Μέγιστη υδατοστεγανότητα διότι ο νεροχύτης (δηλαδή η απόσταση µεταξύ της φού σκας και του κεντρικού ελα στικού) είναι 20 χιλιοστά. Optimum watertightness, as the distance between the internal seal gasket and the centre seal gasket is 20 mm Ενώ όταν χρησιµοποιούµε το πηχάκι µε κωδικό Ε το διάκενο µεγαλώνει και φτάνει µέχρι και τα 35 χιλιο στά µε την χρήση ελαστικής σφήνας στην τοποθέτηση του υαλοπίνακα. When using the glazing bead E the thickness of the glass pane can be up to 35mm. However, in this case press in glazing gas ket must be used. Τα δύο κουµπωτά ελαστικά στην κάσα σφραγίζουν τον αρµό µεταξύ κουφώµατος και τοίχου αποτρέποντας την γεφύρωση και διασφαλί ζοντας την θερµοδιακοπή του προφίλ. The frame has tracks for placing gaskets that seal the joint between frame and wall. In this way bridging of the frame is prevented. Ο πρωτοποριακός σχεδια σµός της Ε38 δίνει τη δυνα τότητα στο πηχάκι να κου µπώνει στο φύλλο χωρίς την χρήση πρόσθετης γωνίας δίνοντας ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσµα. The glazing bead has been designed so that to clip on to the sash without the use of a decorative corner for round beads. 5

6 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES Τα τοιχώµατα των προφίλ είναι ανισόπαχα και προσφέ ρουν: Αρίστη απόδοση του υλικού και µειωµένο βάρος των προφίλ. The thickness of the profiles is increased only in areas which are stressed, thus achieving low weight per linear meter. Οι ενισχυµένες βάσεις των φτερών προφέρουν ελαστικό τητα χωρίς να χάνουν την ακαµψία τους. Reinforced elastic wings. Το ειδικό εξάρτηµα που καλύπτει το πολυαµίδιο στο σηµείο που τακάρουµε το τζάµι µας προσφέρει τη σωστή εφαρµογή του υαλοπίνακα χωρίς να γλυστρά. Specially designed support block for the right appli cation of the glass pane. H τάπα του µπινί είναι διαιρούµενη και αποτελείται από δύο τµήµατα. Το ένα τµήµα εφαρµόζεται κουµπωτά στο φύλλο και συγκρατείται µε βίδα Ενώ το άλλο κουµπώνει στο µπινί και σταθεροποιείται µε βίδα. The plastic plug concerning the secondary sash profile is composed of two parts one part is fixed by a screw on to the sash the second part is fixed on to the secondary sash profile by a screw. 6

7 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES Οι τρεις γωνίες σύνδεσης που διαθέτει το σύστηµα µας δίνουν την δυνατότητα ελεύθερης επιλογής περιµετρικού µηχανισµού απο τις εταιρείες G.U, Siegenia, Maico, Roto, Winkhauss. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μηχανισµός20αρης. The system has three joint corner brackets for the frame, enabling the selec tion of a turn and tilt mechanism among G.U, Siegenia, Maico, Roto, Winkhauss. Attention: Use only 20 mm mechanism. GU+Siegenia Maico Roto + Winkhauss Είναι ένα προϊόν που µπορεί να παραχθεί σε γραµµή βιοµηχανικής παραγωγής µειώνοντας δραµατι κά το κόστος παραγωγής. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι είναι εφικτό να κατασκευάζονται στο εργαστήριο : 80 κουφώµα τα ανά 8ωρο, µε 6 άτοµα και µε βασικό ειδικό εξοπλισµό ενός καλού κατασκευαστικού δηλαδή: 1) ιπλό Πριόνι 2) Παντογράφος 3) Πρέσσα 4) Φρέζα 5) Γωνιάστρα 7) Πάγκος Μονταρίσµατος Περιµετρικού Μηχανισµού 8) Πάγκος Τοποθέτησης Τζαµιών. System E 38 is designed for massive production, thus reducing significant ly the cost of the end product. It is possible to produce in the workshop with a group of six workers 80 doors/windows per day, having the follow ing equipment: 1) Twin head cutting off machine 2) Copy router 3) Press machine 4) Milling machine 5) Corner crimping machine 7) Table for fixing the turn and tilt mechanism 8) Table for fixing the glass pane into the window/door. 7

8 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 38 / LIST OF PROFILES E 38 No ÄÉÁÔÏÌÇ - PROFILE ÔÅÌ/ÄÅÌÁ PCS/BUNDLE ÔÉÌÅÓ ÃÉÁ ÓÔÁÔÉÊÏ ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏ STATIC VALUES E ÊÁÓÁ FRAME ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 1087 g/m : 6,01 m : 611 mm 3 ÑÏÐÇ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ cm Ë 4 MOMENT OF INERTIA cm Ë 4 Jx = 11,0 cm Ë 4 Jy = 8,8 cm Ë 4 ey (max) = 3,028 cm ex (max) = 3,664 cm ÑÏÐÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ cm Ë 3 MOMENT OF RESISTANCE cm Ë 3 Wx = 3,6 cm Ë 3 Wy = 2,4 cm Ë 3 E ÖÕËËÏ SASH ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 1310 g/m : 6,01 m : 716 mm 3 ÑÏÐÇ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ cm Ë 4 MOMENT OF INERTIA cm Ë 4 Jx = 18,9 cm Ë 4 Jy = 12,1 cm Ë 4 ey (max) = 2,968 cm ex (max) = 3,858 cm ÑÏÐÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ cm Ë 3 MOMENT OF RESISTANCE cm Ë 3 Wx = 6,3 cm Ë 3 Wy = 3,1 cm Ë 3 E ÖÕËËÏ SASH ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 1536 g/m : 6,01 m : 834 mm 2 ÑÏÐÇ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ cm Ë 4 MOMENT OF INERTIA cm Ë 4 Jx = 22,7 cm Ë 4 Jy = 24,8 cm Ë 4 ey (max) = 3,033 cm ex (max) =4,564 cm ÑÏÐÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ cm Ë 3 MOMENT OF RESISTANCE cm Ë 3 Wx = 7,4 cm Ë 3 Wy = 5,4 cm Ë 3 E ÖÕËËÏ SECONTARY SESASH ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 1175 g/m : 6,01 m : 628 mm 3 ÑÏÐÇ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ cm Ë 4 MOMENT OF INERTIA cm Ë 4 Jx = 14,0 cm Ë 4 Jy = 8,0 cm Ë 4 ey (max) = 3,264 cm ex (max) = 3,318 cm ÑÏÐÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ cm Ë 3 MOMENT OF RESISTANCE cm Ë 3 Wx = 4,2 cm Ë 3 Wy = 2,4 cm Ë 3 E ÖÕËËÏ SECONTARY SASH ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 1402 g/m : 6,01 m : 746 mm 2 ÑÏÐÇ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ cm Ë 4 MOMENT OF INERTIA cm Ë 4 Jx = 17,8 cm Ë 4 Jy = 18,4 cm Ë 4 ey (max) = 3,296 cm ex (max) = 4,052 cm ÑÏÐÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ cm Ë 3 MOMENT OF RESISTANCE cm Ë 3 Wx = 5,4 cm Ë 3 Wy = 4,5 cm Ë 3 E ÔÁÕ T PROFILE (TRANSOM / MULLION ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 1271 g/m : 6,01 m : 697 mm 3 ÑÏÐÇ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ cm Ë 4 MOMENT OF INERTIA cm Ë 4 Jx = 13,1 cm Ë 4 Jy = 13,7 cm Ë 4 ey (max) = 3,102 cm ex (max) = 4,020 cm ÑÏÐÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ cm Ë 3 MOMENT OF RESISTANCE cm Ë 3 Wx = 4,2 cm Ë 3 Wy = 3,4 cm Ë 3 E ÌÐÉÍÉ ADAPTER PROFILE ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 319 g/m : 6,01 m : 166 mm 10 9

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 38 / LIST OF PROFILES E 38 No ÄÉÁÔÏÌÇ - PROFILE ÔÅÌ/ÄÅÌÁ PCS/BUNDLE ÔÉÌÅÓ ÃÉÁ ÓÔÁÔÉÊÏ ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏ STATIC VALUES E ÐÇ ÁÊÉ ÓÕÃÊÑÁÔÇÓÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ GLAZING BEAD ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 168 g/m : 6,01 m : 105 mm 20 E ÓÕÌÐËÇÑÙÌÁÔÉÊÇ ÄÉÁÔÏÌÇ SUPLEMENTARY PROFIL ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 116 g/m : 6,01 m : 70 mm 20 E ÐÇ ÁÊÉ ÓÕÃÊÑÁÔÇÓÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ GLAZING BEAD ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 122 g/m : 6,01 m : 72 mm 30 E ÃÙÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÑÖÙÔÇ EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 2419 g/m : 6,01 m : 356 mm 2 E ÃÙÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÑÖÙÔÇ EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 2892 g/m : 6,01 m : 381 mm 2 E ÃÙÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÑÖÙÔÇ EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 2076 g/m : 6,01 m : 344 mm 2 E ÃÙÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÑÖÙÔÇ EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 2079 g/m : 6,01 m : 278 mm 2 10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 38 / LIST OF PROFILES E 38 No ÄÉÁÔÏÌÇ - PROFILE ÔÅÌ/ÄÅÌÁ PCS/BUNDLE ÔÉÌÅÓ ÃÉÁ ÓÔÁÔÉÊÏ ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏ STATIC VALUES E ÃÙÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÑÖÙÔÇ EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 4077 g/m : 6,01 m : 564 mm 1 E ÃÙÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÑÖÙÔÇ EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 3116 g/m : 6,01 m : 433 mm 1 E ÃÙÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÑÖÙÔÇ EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 3291 g/m : 6,01 m : 405 mm 1 E ÃÙÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÑÖÙÔÇ EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 2171 g/m : 6,01 m : 336 mm 2 11

12 W ΚΑΣΑ Τ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ / FRAME T PROFILE & SUPPLEMENTARY PROFILES 12

13 W ΦΥΛΛΑ / ROUND SASHES 13

14 W ΓΩΝΙΕΣ / EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKETS 14

15 W ΠΗΧΑΚΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΑΛΩΣΗΣ / GLAZING BEADS 15

16 D ΤΟΜΕΣ / SECTIONS 16

17 D ΤΟΜΕΣ / SECTIONS 17

18 D ΤΟΜΕΣ / SECTIONS 18

19 T ΤΟΜΕΣ / SECTIONS 19

20 T ΤΟΜΕΣ / SECTIONS 20

21 T ΤΟΜΕΣ / SECTIONS 21

22 A ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ E 38 / ACCESSORIES TABLE E 38 ÅËÁÓÔÉÊÁ / GASKETS 29

23 A ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ E 38 / ACCESSORIES TABLE E 38 ÊÁÑÖÙÔÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÇÓ / EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER BRACKETS 30

24 A ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ E 38 / ACCESSORIES TABLE E 38 ÊÁÑÖÙÔÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÇÓ / EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER BRACKETS ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÐÑÏÖÉË Ô (ÁÍÈÑÙÐÁÊÉ) / T BRACKET FOR MULLION / TRANSOM ÔÁÊÁÊÉ ÕÁËÙÓÇÓ / GLAZING BEAD 31

25 A ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ E 38 / ACCESSORIES TABLE E 38 ÔÁÐÅÓ / PLASTIC PLUGS ÔÁÐÁ ÍÅÑÏ ÕÔÇ / DRAIN CAP ÃÙÍÉÅÓ ÅÕÈÕÃÑÁÌÌÉÓÇÓ / ALIGNMENT SQUARES ÁÕÔÏÊÏËËÇÔÇ ÔÁÉÍÉÁ / SELF ADHESIVE TAPE 32

26 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÁ OPENING Å-1000 ÁËÊÕÏÍÇ ALCYONE E-2300 ÁÍÄÑÏÌÅÄÁ ANDROMEDA 33

27 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÁ OPENING E-2004 ÙÊÅÁÍÉÓ OCEANIS 34

28 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÁ OPENING Å-40 ÅÓÔÉÁ ESTIA Å-45 ÍÉÏÂÇ NIOBE Å-48 MIA MIA 35

29 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÓÕÑÏÌÅÍÁ SLIDING E-1200 ÁÊÔÉÓ AKTIS Å-19 ÄÁÍÁÇ DANAE 36

30 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÓÕÑÏÌÅÍÁ SLIDING Å-2200 ÁÑÔÅÌÉÓ ARTEMIS Å-22 ÁÑÔÅÌÉÓ ARTEMIS È-3000 ÊÁÓÓÉÏÐÅÉÁ CASSIOPEA 37

31 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÕÁËÏÐÅÔÁÓÌÁÔÁ FACADES, Å-6400 ÃÁÉÁ GAIA Å-8000 ÕÐÅÑÉÙÍ HYPERION 38

32 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÕÁËÏÐÅÔÁÓÌÁÔÁ FACADES, Å-85 ÔÉÔÁÍ TITAN 39

33 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ ÙÑÙÍ INTERIOR SYSTEMS E-1300 ÐÑÙÔÅÕÓ PROTEUS E-6300 ÅÕÁ EVA 40

34 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÑÏËÙÍ ROLER SHUTTERS ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÓÊÉÁÄÉÙÍ LOUVERS E-55 ÈÅÔÉÓ THETIS E-66 ÁÕÑÁ AVRA 41

35 ΦΑΞ / FAX P 11/07 ÐÁÑÁÊÁËÏÕÌÅ ÏÐÙÓ ÁÐÏÓÔÅÉËÅÔÅ ÔÕ ÏÍ ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÅÉÓ ¹ ÕÐÏÄÅÉÎÅÉÓ ÓÁÓ ÓÕÌÐËÇÑÙÍÏÍÔÁÓ ÔÇ ÓÅËÉÄÁ ÊÁÉ ÓÔÅËÍÏÍÔÁÓ ÔÇÍ ÌÅ ÖÁÎ ÓÔÏ

36 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES 43

37 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES 44

38 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES 45

39 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES 46

40 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES 47

41 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES 48

ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES

ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES AL US TYL Β ι ο τ ε χ ν ί α κ ο υ φ ω μ ά τ ω ν EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ AUTHORIZED

Διαβάστε περισσότερα

Σκαθάρια. Ants Mύγες. Flies

Σκαθάρια. Ants Mύγες. Flies ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ INSECT SCREENS SHADING SYSTEMS Dragonflies Lizards Kάµπ Mosquitoes Mερµήγκ Butterflies Flies Hot Bees Insects Bees onflies Eλικοπτεράκια Eλικοπτεράκια Insects Heat Wave

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Introduction

Εισαγωγή Introduction Doors by Όλα τα σχέδια και χρώματα σε αυτόν τον κατάλογο είναι προϊόν γραφιστικής απεικόνισης και ως εκ τούτου μπορεί να μην αναπαριστούν με ακρίβεια το φυσικό προϊόν. Για την ακριβή αντιστοιχία των χρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts Save save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο 3 Εγκαταστάσεις IGV IGV Installations Οι ανελκυστήρες SAVE Programme είναι η νέα

Διαβάστε περισσότερα

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 2 www.aeg.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS...................................................... 3 2. PRODUCT DESCRIPTION.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

BIM Development for Cultural Heritage Management

BIM Development for Cultural Heritage Management National Technical University of Athens School of Rural & Surveying Engineering Lab of Photogrammetry Politecnico di Milano School of Architecture B.E.S.T Department BIM Development for Cultural Heritage

Διαβάστε περισσότερα

MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2

MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING AND ENGRAVING SET Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΕΤ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΚΡΑΒΟΥΡΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

1 The chart below is used for a first approach of the appropriate

1 The chart below is used for a first approach of the appropriate Βίντσια Άγκυρας Windlasses LEWMAR Η πιό πλήρης σειρά στα βίντσια άγκυρας The most complete windlass series Πώς γίνεται η επιλογή του κατάλληλου εργάτη? Όσα αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα αποτελούν μία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Installation, use and maintenance instructions. Oil burner. One stage operation 3742693 G3X 450 M1 2902604 (1)

Installation, use and maintenance instructions. Oil burner. One stage operation 3742693 G3X 450 M1 2902604 (1) Installation, use and maintenance instructions Oδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης GB GR Oil burner Καυστήρες Πετρελαίου One stage operation Μονοβάθμιοι CODE - Κ ΙΚΟΣ MODEL - ΜΟΝΤΕΛΟ TYPE - ΤΥΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Καταγραφής Συνοµιλιών. Συστήµατα Διαχείρισης Κλήσεων. Όποια και αν είναι η εφαρµογή σας έχουµε τη λύση

Συστήµατα Καταγραφής Συνοµιλιών. Συστήµατα Διαχείρισης Κλήσεων. Όποια και αν είναι η εφαρµογή σας έχουµε τη λύση Συστήµατα Καταγραφής Συνοµιλιών Συστήµατα Διαχείρισης Κλήσεων Όποια και αν είναι η εφαρµογή σας έχουµε τη λύση Συστήµατα Καταγραφής Συνοµιλιών Τηλεφωνικών συνοµιλιών σταθερού, κινητού, τηλεφωνικών κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

! # % % &!! ( ) +,.. / / / 0 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1!

! # % % &!! ( ) +,.. / / / 0 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1! ! # % % &!! ( ) +,.. / / / 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1! + 3 7 128 394 3 :+3 1! ) ; +3 +37499 < SAE TECHNICAL PAPER SERIES 1-1-3677 Effects of an on Line Bypass Oil Recycler on Emissions with Oil Age for

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS TEST REPORT

NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS TEST REPORT ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Agilent Technologies (Με την συμμετοχή του Οίκου GERSTEL & του Ινστιτούτου RIC*)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Agilent Technologies (Με την συμμετοχή του Οίκου GERSTEL & του Ινστιτούτου RIC*) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (Με την συμμετοχή του Οίκου GERSTEL & του Ινστιτούτου RIC*) Σε συνεργασία με τον γνωστό Οίκο, έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε σε ενημερωτικό-επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SRMH-15 / SRMH-20 Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable Electric Appliance. Please read the

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων

Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 1 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 1 43 Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Model / Μοντέλο KOR-09 KOR-12 KOR-14 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS Safety

Διαβάστε περισσότερα

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο: 210 4800564 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide LG-P720 P/N : MBM00000000 (1.0) www.lg.com Wi-Fi

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΣΤ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2015 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.cms.org.cy

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΣΤ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2015 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.cms.org.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΣΤ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2015 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ www.cms.org.cy ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ PAPERS IN BOTH GREEK AND ENGLISH ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ο χρόνος αυτός ήταν ο πιο κρίσιμος σε εθνικό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΠΚΠ Interreg III KYΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ REGIO ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Face MIXAΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: Mε θάρρος και αλήθεια MICHALIS HATZIGIANNIS: With truth and daring. ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ BY charalampos PAPADATOS

Face MIXAΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: Mε θάρρος και αλήθεια MICHALIS HATZIGIANNIS: With truth and daring. ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ BY charalampos PAPADATOS MIXAΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: Mε θάρρος και αλήθεια MICHALIS HATZIGIANNIS: With truth and daring 16 OnBlue ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ BY charalampos PAPADATOS Έχει χαρακτηριστεί φαινόμενο, ό,τι κάνει γίνεται επιτυχία,

Διαβάστε περισσότερα

EPΓOΣTAΣIO, KENTPIKA ΓPAΦEIA, ΠΛHPOΦOPIEΣ ΓIA FRANCHISING: Θέση Aγίου Γεωργίου, 193 00 Aσπρόπυργος, Tηλ.: 210 5578067-70,

EPΓOΣTAΣIO, KENTPIKA ΓPAΦEIA, ΠΛHPOΦOPIEΣ ΓIA FRANCHISING: Θέση Aγίου Γεωργίου, 193 00 Aσπρόπυργος, Tηλ.: 210 5578067-70, EPΓOΣTAΣIO, KENTPIKA ΓPAΦEIA, ΠΛHPOΦOPIEΣ ΓIA FRANCHISING: Θέση Aγίου Γεωργίου, 193 00 Aσπρόπυργος, Tηλ.: 210 5578067-70, Fax: 210 5595285, www.eliton.gr Δίκτυο Kαταστημάτων - Aττική: N.KHΦIΣIA: 17ο χλμ.

Διαβάστε περισσότερα

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus Η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας αποτελεί μιαν από τις κύριες πλατφόρμες ανάδειξης και προώθησης, στο εξωτερικό, των επιτευγμάτων της σύγχρονης κυπριακής τέχνης. Φέτος, η προσπάθεια αυτή αποκτά ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων 1 Τσαρούχας Παναγιώτης, 2 Αβραμίδου Άννα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα