Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A."

Transcript

1 ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. H ETEM åßíáé ç ðñþôç âéïìç áíßá äéýëáóçò áëïõìéíßïõ óôçí ÅëëÜäá. Ó åäéüæåé, áíáðôýóåé, äéáíýìåé êáé õðïóôçñßæåé óýã ñïíá óõóôþìáôá áëïõìéíßïõ ãéá êáôïéêßåò, åðáããåëìáôéêïýò êáé âéïìç áíéêïýò þñïõò. Ôá ðñïúüíôá ôçò ÅÔÅÌ Building Systems ôüóï êáôü ôçí äéáäéêáóßá ðáñáãùãþò ôïõò üóï êáé óáí ôåëéêü ðñïúüíôá (ðüñôåò, ðáñüèõñá, õáëïðåôüóìáôá ê.ëð.) Ý ïõí ðéóôïðïéçèåß áðï åéäéêïýò ïñãáíéóìïýò êáé éíóôéôïýôá õøçëïý êýñïõò êáé áðáéôþóåùí ( IQnet, ÅËÏÔ,CERF, QUALICOAT, CE ê.ëð.). Ç ÅÔÅÌ óõíåñãüæåôáé ìå êïñõöáßïõò áñ éôýêôïíåò êáé ìç áíéêïýò ãéá ôçí áíüðôõîç ôùí óõóôçìüôùí ôçò. Óôçí äéüñêåéá ôçò êáôáóêåõþò ôïõ êôéñßïõ, ïé åéäéêïß ìç áíéêïß ôçò ÅÔÅÌ óõíåñãüæïíôáé óôåíü ìå ôïõò õðåýèõíïõò ìç áíéêïýò ôïõ Ýñãïõ ãéá íá õðüñîåé ôï ôýëåéï áðïôýëåóìá. Ç ÅÔÅÌ Building Systems åðéëýãåé êáé óõíåñãüæåôáé ìå ôïõò êïñõöáßïõò êáôáóêåõáóôýò áëïõìéíßïõ ôïõò ïðïßïõò õðïóôçñßæåé ôå íéêü êáé áíáðôýóåé ìáæß ôïõò ôá óõóôçìáôü ôçò. ETEM is the first aluminium extrusion company in Greece. The company designs, develops, distributes and at the same time supports modern aluminium systems for private housing, professional and industrial spaces. ETEM Building System products are certified from high status organizations (IQnet, ELOT, CERF, QUALICOAT, etc), from the very early stages of their production cycling up to the point that become end product such as, doors, windows, curtain walls etc. The company is in close cooperation with some of the best architects and civil engineers for the development of new systems. Our technical department in collaboration with construction companies is taking an active role at the initial building construction stages. These relationships are established in order to ensure a successful result every time. The end products (doors, windows, curtain wall systems, special constructions etc) are certified from specialized organizations and institutes of high status and requirements. The company provides technical support and establishes close relations and co operations with some of the best aluminium constructors and together we develop new systems. 1

2 Κατασκευασµένο µε προφίλ: Constructive with profiles: ΚΑΣΑ/ FRAME ΦΥΛΛΟ/ SASH Pa Ταχύτητα ανέµου 112 km/h / Wind speed 112 km/h 2 750Pa Ταχύτητα ανέµου 130 km/h / Wind speed 130 km/h Pa Ταχύτητα ανέµου 195 km/h / Wind speed 195 km/h 2

3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ / LETTER OF NTRODUCTION ÁãáðçôÝ êáôáóêåõáóôþ, Èá Þèåëá íá óáò óõã áñþ ãéá ôçí åðéëïãþ óáò íá ñçóéìïðïéþóåôå ôç óåéñü Easy ôçò ÅÔÅÌ BULDING SYSTEM óôéò êáôáóêåõýò óáò. Ï ðñùôïðïñéáêüò ó åäéáóìüò ôçò óåéñüò Easy óôï ìðéíß ôïõ äßöõëëïõ, óôçí õðïäï Þ ç ïðïßá äý åôáé ôï ðç Üêé ôçò õüëùóçò êáé ôï ìåãüëï êáâáëßêé ôïõ öýëëïõ óôç êüóá óáò âïþèçóå íá: ÁõîÞóåôå ôçí ðáñáãùãéêüôçôü óáò Âåëôéþóåôå ôá êïóôïëüãéá óáò ÁõîÞóåôå ôçí áíôáãùíéóôéêüôçôü óáò Äþóåôå ëýóåéò ìå áõîçìýíá ðïéïôéêü áñáêôçñéóôéêü (Õäáôïóôåãáíüôçôá Å750 ÁóöÜëåéá Ýùò 35 êëåéäþìáôá). Ìåéþóåôå ôá áðïèýìáôü óáò Ðéóôåýù üôé óôçí áðüöáóþ óáò áõôþ Ý åôå óõíåêôéìþóåé Ôçí ðïéüôçôá ôùí ðéóôïðïéçìýíùí åîáñôçìüôùí Ôçí åõêïëßá ôïðïèýôçóçò ôùí õáëïðéíüêùí (ôáêüêéá åéäéêïý ó åäéáóìïý) Ôçí êïðþ ôùí 45 o óôá ðç Üêéá õüëùóçò Ôçí äõíáôüôçôá ôïðïèýôçóçò õüëùóçò Ýùò 34mm Ôçí äõíáôüôçôá ñþóçò ðïëý ïéêïíïìéêïý êáé áîéüðéóôïõ Ãåñìáíéêïý ìç áíéóìïý (20áñç) ôçò åðéëïãþò óáò üðùò Siegenia, GU, Roto, Maico, WinkHauss Ôçí äõíáôüôçôá áõôïìáôïðïßçóçò áêüìç êáé ñïìðïôïðïßçóçò ôçò ðáñáãùãþò óáò Ôçí äõíáôüôçôá ôïðïèýôçóçò åîáñôçìüôùí ãéá Ýëåã ï åî áðïóôüóåùò ìå êéíçôü ôçëýöùíï ôïõ óõíáãåñìïý êáé ôïõ åîáåñéóìïý ôïõ þñùí Ïé áðïôåëåóìáôéêýò ðñïôüóåéò óå üëïõò ôïõò ôýðïõò ôùí êáôáóêåõþí êáé ïé êáéíïôüìåò éäýåò êáôáóêåõþò êáé åöáñìïãþò îå ùñßæïõí ôçí Å38 Easy áðü ôïí áíôáãùíéóìü ðñïóöýñïíôüò óáò óçìáíôéêü ðëåïíåêôþìáôá. Êëåßíïíôáò èá Þèåëá íá óáò äéáâåâáéþóù üôé, ìå ôç ãñáììþ ôå íéêþò õðïóôþñéîçò, èá âñéóêüìáóôå ðüíôá óôç äéüèåóþ óáò ãéá ïðïéáäþðïôå áðïñßá Þ äéåõêñßíéóç. Dear customer, I would like to congratulate you on your decision to use system E-38 for the construction of doors and windows. System E-38 was designed so that to: Increase your productivity Reduce the cost of production Offer products with increased weather resistance (Watertightness E750) and safety (turn and tilt mechanisms up to 35 locking points) Retain minimum stock of profiles I believe that you will take the following into account on your decision to choose system E-38: The qualitative and certified accessories The ease of installation of the glass panes (specially designed support blocks) The glazing beads are cut at 45 o The thickness of the glass panes can be up to 34mm Selection of a cost effective turn and tilt mechanism (20mm) amongst Siegenia, GU, Roto, Maico, WinkHauss The production line can be automated, or even robotized Capability of adapting accessories, such as alarm, even after the installation of the door and window, that can be activated by remote control or even by a mobile phone The innovative design of system E-38 offer effective solutions in terms of construction and installation. I would like to assure you that the Technical Assistance Department will be at your disposal for any question or clarification. 3

4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES Η σειρά Ε38 Easy είναι ένα νέο θερµοµονωτικό ανοιγόµενο σύστηµα που στο σχεδιασµό του ενσωµατώσαµε το τρίπτυχο: Άριστη Ποιότητα, Ταχύτητα και Παραγωγικότητα, Χαµηλό Κόστος Είναι ένα σύστηµα που δέχεται περιµετρικό κλείδωµα έως και 35 κλειδώµατα τύπου µανιταριού για µέγιστη ασφάλεια. Τα προφίλ του συστήµατος έχουν ανισόπαχα τοιχώµατα για την βέλτιστη χρήση του υλικού πετυχαίνοντας µέγιστη οικονοµία Είναι ένα προϊόν το οποίο έχει περάσει εξαντλητικές δοκιµές σε εργαστήρια της ΕΤΕΜ, σε Πανεπιστήµια και Κοινοποιηµένα Εργα στήρια. Η σειρά Ε38 Easy έχει συνολικά σε αριθµό εννέα προφίλ. System E 38 is new thermal breaking system for opening doors and windows, that was designed so that meet the following demands: Excellent quality High productivity Low cost The system is designed so that to use turn and tilt mechanisms with mushroom pins. The mechanisms can accommodate up to 35 locking pins. The security level can be enhanced by changing the locking plates. The thickness of the profiles is increased only in areas which are stressed, thus achieving low weight per linear meter. The system has been tested and certified at notified laboratories. The system E 38 comprises of 9 profiles. Η σειρά Ε38 Easy είναι ένα προϊόν µε: Υψηλή υδατοστεγανότητα E750 Υψηλήαντίσταση στην αεροδιαπερατότητα (4) Υψηλή αντίσταση σε ανεµοπίεση (5C) Αριστη φωτεινότητα (72%) Η Easy E38 έχει επίσης υψηλή ηχοµόνωση. Με υάλωση: α) 34db και β) 36db System E 38 has been tested extensively so that to meet stringent specifi cations in terms of performance: Air tightness: Class 4 Water tightness: E750 Resistance against wind load: 5C Sound insulation index 4/18/4 : 34dB Sound insulation index 6/15/4 : 34dB Furthermore, the system is designed so that the room gains more plenty natu ral daylight (luminance 72%). Η σειρά Ε38 Easy είναι ένα προϊόν µε υψηλή Θερµοµόνωση, (µονόφυλλα 0,8 x 2.2 και δίφυλλα κουφώµατα 1.5 x 2.2). Uw = 2,4 W / m 2. 0 K The coefficient of thermal transmittance Uw of a single vent door (dim: 0.8m x 2.2m) and a dou ble vent door (dim: 1.5m x 2.2m) is 2.4 W/m 2. 0 K. 4

5 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES Άριστη αντίσταση στην αεροπερατότητα διότι το σύστηµα είναι σχεδιασµένο να έχει καβαλίκι 8 χιλιοστά. Optimum airtightness, as the system is designed so that the overlap of sash and frame is 8 mm. Όταν χρησιµοποιούµε το πηχάκι του συστήµατος µε κωδικό Ε έχουµε διά κενο για τον υαλοπίνακα από 20 έως 26 χιλιοστά. When using the glazing bead E the thickness of the glass pane ranges between 20 26mm. Μέγιστη υδατοστεγανότητα διότι ο νεροχύτης (δηλαδή η απόσταση µεταξύ της φού σκας και του κεντρικού ελα στικού) είναι 20 χιλιοστά. Optimum watertightness, as the distance between the internal seal gasket and the centre seal gasket is 20 mm Ενώ όταν χρησιµοποιούµε το πηχάκι µε κωδικό Ε το διάκενο µεγαλώνει και φτάνει µέχρι και τα 35 χιλιο στά µε την χρήση ελαστικής σφήνας στην τοποθέτηση του υαλοπίνακα. When using the glazing bead E the thickness of the glass pane can be up to 35mm. However, in this case press in glazing gas ket must be used. Τα δύο κουµπωτά ελαστικά στην κάσα σφραγίζουν τον αρµό µεταξύ κουφώµατος και τοίχου αποτρέποντας την γεφύρωση και διασφαλί ζοντας την θερµοδιακοπή του προφίλ. The frame has tracks for placing gaskets that seal the joint between frame and wall. In this way bridging of the frame is prevented. Ο πρωτοποριακός σχεδια σµός της Ε38 δίνει τη δυνα τότητα στο πηχάκι να κου µπώνει στο φύλλο χωρίς την χρήση πρόσθετης γωνίας δίνοντας ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσµα. The glazing bead has been designed so that to clip on to the sash without the use of a decorative corner for round beads. 5

6 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES Τα τοιχώµατα των προφίλ είναι ανισόπαχα και προσφέ ρουν: Αρίστη απόδοση του υλικού και µειωµένο βάρος των προφίλ. The thickness of the profiles is increased only in areas which are stressed, thus achieving low weight per linear meter. Οι ενισχυµένες βάσεις των φτερών προφέρουν ελαστικό τητα χωρίς να χάνουν την ακαµψία τους. Reinforced elastic wings. Το ειδικό εξάρτηµα που καλύπτει το πολυαµίδιο στο σηµείο που τακάρουµε το τζάµι µας προσφέρει τη σωστή εφαρµογή του υαλοπίνακα χωρίς να γλυστρά. Specially designed support block for the right appli cation of the glass pane. H τάπα του µπινί είναι διαιρούµενη και αποτελείται από δύο τµήµατα. Το ένα τµήµα εφαρµόζεται κουµπωτά στο φύλλο και συγκρατείται µε βίδα Ενώ το άλλο κουµπώνει στο µπινί και σταθεροποιείται µε βίδα. The plastic plug concerning the secondary sash profile is composed of two parts one part is fixed by a screw on to the sash the second part is fixed on to the secondary sash profile by a screw. 6

7 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES Οι τρεις γωνίες σύνδεσης που διαθέτει το σύστηµα µας δίνουν την δυνατότητα ελεύθερης επιλογής περιµετρικού µηχανισµού απο τις εταιρείες G.U, Siegenia, Maico, Roto, Winkhauss. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μηχανισµός20αρης. The system has three joint corner brackets for the frame, enabling the selec tion of a turn and tilt mechanism among G.U, Siegenia, Maico, Roto, Winkhauss. Attention: Use only 20 mm mechanism. GU+Siegenia Maico Roto + Winkhauss Είναι ένα προϊόν που µπορεί να παραχθεί σε γραµµή βιοµηχανικής παραγωγής µειώνοντας δραµατι κά το κόστος παραγωγής. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι είναι εφικτό να κατασκευάζονται στο εργαστήριο : 80 κουφώµα τα ανά 8ωρο, µε 6 άτοµα και µε βασικό ειδικό εξοπλισµό ενός καλού κατασκευαστικού δηλαδή: 1) ιπλό Πριόνι 2) Παντογράφος 3) Πρέσσα 4) Φρέζα 5) Γωνιάστρα 7) Πάγκος Μονταρίσµατος Περιµετρικού Μηχανισµού 8) Πάγκος Τοποθέτησης Τζαµιών. System E 38 is designed for massive production, thus reducing significant ly the cost of the end product. It is possible to produce in the workshop with a group of six workers 80 doors/windows per day, having the follow ing equipment: 1) Twin head cutting off machine 2) Copy router 3) Press machine 4) Milling machine 5) Corner crimping machine 7) Table for fixing the turn and tilt mechanism 8) Table for fixing the glass pane into the window/door. 7

8 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 38 / LIST OF PROFILES E 38 No ÄÉÁÔÏÌÇ - PROFILE ÔÅÌ/ÄÅÌÁ PCS/BUNDLE ÔÉÌÅÓ ÃÉÁ ÓÔÁÔÉÊÏ ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏ STATIC VALUES E ÊÁÓÁ FRAME ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 1087 g/m : 6,01 m : 611 mm 3 ÑÏÐÇ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ cm Ë 4 MOMENT OF INERTIA cm Ë 4 Jx = 11,0 cm Ë 4 Jy = 8,8 cm Ë 4 ey (max) = 3,028 cm ex (max) = 3,664 cm ÑÏÐÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ cm Ë 3 MOMENT OF RESISTANCE cm Ë 3 Wx = 3,6 cm Ë 3 Wy = 2,4 cm Ë 3 E ÖÕËËÏ SASH ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 1310 g/m : 6,01 m : 716 mm 3 ÑÏÐÇ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ cm Ë 4 MOMENT OF INERTIA cm Ë 4 Jx = 18,9 cm Ë 4 Jy = 12,1 cm Ë 4 ey (max) = 2,968 cm ex (max) = 3,858 cm ÑÏÐÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ cm Ë 3 MOMENT OF RESISTANCE cm Ë 3 Wx = 6,3 cm Ë 3 Wy = 3,1 cm Ë 3 E ÖÕËËÏ SASH ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 1536 g/m : 6,01 m : 834 mm 2 ÑÏÐÇ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ cm Ë 4 MOMENT OF INERTIA cm Ë 4 Jx = 22,7 cm Ë 4 Jy = 24,8 cm Ë 4 ey (max) = 3,033 cm ex (max) =4,564 cm ÑÏÐÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ cm Ë 3 MOMENT OF RESISTANCE cm Ë 3 Wx = 7,4 cm Ë 3 Wy = 5,4 cm Ë 3 E ÖÕËËÏ SECONTARY SESASH ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 1175 g/m : 6,01 m : 628 mm 3 ÑÏÐÇ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ cm Ë 4 MOMENT OF INERTIA cm Ë 4 Jx = 14,0 cm Ë 4 Jy = 8,0 cm Ë 4 ey (max) = 3,264 cm ex (max) = 3,318 cm ÑÏÐÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ cm Ë 3 MOMENT OF RESISTANCE cm Ë 3 Wx = 4,2 cm Ë 3 Wy = 2,4 cm Ë 3 E ÖÕËËÏ SECONTARY SASH ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 1402 g/m : 6,01 m : 746 mm 2 ÑÏÐÇ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ cm Ë 4 MOMENT OF INERTIA cm Ë 4 Jx = 17,8 cm Ë 4 Jy = 18,4 cm Ë 4 ey (max) = 3,296 cm ex (max) = 4,052 cm ÑÏÐÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ cm Ë 3 MOMENT OF RESISTANCE cm Ë 3 Wx = 5,4 cm Ë 3 Wy = 4,5 cm Ë 3 E ÔÁÕ T PROFILE (TRANSOM / MULLION ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 1271 g/m : 6,01 m : 697 mm 3 ÑÏÐÇ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ cm Ë 4 MOMENT OF INERTIA cm Ë 4 Jx = 13,1 cm Ë 4 Jy = 13,7 cm Ë 4 ey (max) = 3,102 cm ex (max) = 4,020 cm ÑÏÐÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ cm Ë 3 MOMENT OF RESISTANCE cm Ë 3 Wx = 4,2 cm Ë 3 Wy = 3,4 cm Ë 3 E ÌÐÉÍÉ ADAPTER PROFILE ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 319 g/m : 6,01 m : 166 mm 10 9

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 38 / LIST OF PROFILES E 38 No ÄÉÁÔÏÌÇ - PROFILE ÔÅÌ/ÄÅÌÁ PCS/BUNDLE ÔÉÌÅÓ ÃÉÁ ÓÔÁÔÉÊÏ ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏ STATIC VALUES E ÐÇ ÁÊÉ ÓÕÃÊÑÁÔÇÓÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ GLAZING BEAD ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 168 g/m : 6,01 m : 105 mm 20 E ÓÕÌÐËÇÑÙÌÁÔÉÊÇ ÄÉÁÔÏÌÇ SUPLEMENTARY PROFIL ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 116 g/m : 6,01 m : 70 mm 20 E ÐÇ ÁÊÉ ÓÕÃÊÑÁÔÇÓÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ GLAZING BEAD ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 122 g/m : 6,01 m : 72 mm 30 E ÃÙÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÑÖÙÔÇ EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 2419 g/m : 6,01 m : 356 mm 2 E ÃÙÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÑÖÙÔÇ EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 2892 g/m : 6,01 m : 381 mm 2 E ÃÙÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÑÖÙÔÇ EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 2076 g/m : 6,01 m : 344 mm 2 E ÃÙÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÑÖÙÔÇ EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 2079 g/m : 6,01 m : 278 mm 2 10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 38 / LIST OF PROFILES E 38 No ÄÉÁÔÏÌÇ - PROFILE ÔÅÌ/ÄÅÌÁ PCS/BUNDLE ÔÉÌÅÓ ÃÉÁ ÓÔÁÔÉÊÏ ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏ STATIC VALUES E ÃÙÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÑÖÙÔÇ EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 4077 g/m : 6,01 m : 564 mm 1 E ÃÙÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÑÖÙÔÇ EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 3116 g/m : 6,01 m : 433 mm 1 E ÃÙÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÑÖÙÔÇ EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 3291 g/m : 6,01 m : 405 mm 1 E ÃÙÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÑÖÙÔÇ EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET ÂÁÑÏÓ WEIGHT ÌÇÊÏÓ LENGTH ÐÅÑÉÌÅÔÑÏÓ PERIMETER : 2171 g/m : 6,01 m : 336 mm 2 11

12 W ΚΑΣΑ Τ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ / FRAME T PROFILE & SUPPLEMENTARY PROFILES 12

13 W ΦΥΛΛΑ / ROUND SASHES 13

14 W ΓΩΝΙΕΣ / EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKETS 14

15 W ΠΗΧΑΚΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΑΛΩΣΗΣ / GLAZING BEADS 15

16 D ΤΟΜΕΣ / SECTIONS 16

17 D ΤΟΜΕΣ / SECTIONS 17

18 D ΤΟΜΕΣ / SECTIONS 18

19 T ΤΟΜΕΣ / SECTIONS 19

20 T ΤΟΜΕΣ / SECTIONS 20

21 T ΤΟΜΕΣ / SECTIONS 21

22 A ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ E 38 / ACCESSORIES TABLE E 38 ÅËÁÓÔÉÊÁ / GASKETS 29

23 A ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ E 38 / ACCESSORIES TABLE E 38 ÊÁÑÖÙÔÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÇÓ / EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER BRACKETS 30

24 A ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ E 38 / ACCESSORIES TABLE E 38 ÊÁÑÖÙÔÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÇÓ / EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER BRACKETS ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÐÑÏÖÉË Ô (ÁÍÈÑÙÐÁÊÉ) / T BRACKET FOR MULLION / TRANSOM ÔÁÊÁÊÉ ÕÁËÙÓÇÓ / GLAZING BEAD 31

25 A ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ E 38 / ACCESSORIES TABLE E 38 ÔÁÐÅÓ / PLASTIC PLUGS ÔÁÐÁ ÍÅÑÏ ÕÔÇ / DRAIN CAP ÃÙÍÉÅÓ ÅÕÈÕÃÑÁÌÌÉÓÇÓ / ALIGNMENT SQUARES ÁÕÔÏÊÏËËÇÔÇ ÔÁÉÍÉÁ / SELF ADHESIVE TAPE 32

26 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÁ OPENING Å-1000 ÁËÊÕÏÍÇ ALCYONE E-2300 ÁÍÄÑÏÌÅÄÁ ANDROMEDA 33

27 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÁ OPENING E-2004 ÙÊÅÁÍÉÓ OCEANIS 34

28 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÁ OPENING Å-40 ÅÓÔÉÁ ESTIA Å-45 ÍÉÏÂÇ NIOBE Å-48 MIA MIA 35

29 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÓÕÑÏÌÅÍÁ SLIDING E-1200 ÁÊÔÉÓ AKTIS Å-19 ÄÁÍÁÇ DANAE 36

30 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÓÕÑÏÌÅÍÁ SLIDING Å-2200 ÁÑÔÅÌÉÓ ARTEMIS Å-22 ÁÑÔÅÌÉÓ ARTEMIS È-3000 ÊÁÓÓÉÏÐÅÉÁ CASSIOPEA 37

31 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÕÁËÏÐÅÔÁÓÌÁÔÁ FACADES, Å-6400 ÃÁÉÁ GAIA Å-8000 ÕÐÅÑÉÙÍ HYPERION 38

32 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÕÁËÏÐÅÔÁÓÌÁÔÁ FACADES, Å-85 ÔÉÔÁÍ TITAN 39

33 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ ÙÑÙÍ INTERIOR SYSTEMS E-1300 ÐÑÙÔÅÕÓ PROTEUS E-6300 ÅÕÁ EVA 40

34 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÑÏËÙÍ ROLER SHUTTERS ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÓÊÉÁÄÉÙÍ LOUVERS E-55 ÈÅÔÉÓ THETIS E-66 ÁÕÑÁ AVRA 41

35 ΦΑΞ / FAX P 11/07 ÐÁÑÁÊÁËÏÕÌÅ ÏÐÙÓ ÁÐÏÓÔÅÉËÅÔÅ ÔÕ ÏÍ ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÅÉÓ ¹ ÕÐÏÄÅÉÎÅÉÓ ÓÁÓ ÓÕÌÐËÇÑÙÍÏÍÔÁÓ ÔÇ ÓÅËÉÄÁ ÊÁÉ ÓÔÅËÍÏÍÔÁÓ ÔÇÍ ÌÅ ÖÁÎ ÓÔÏ

36 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES 43

37 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES 44

38 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES 45

39 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES 46

40 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES 47

41 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES 48

Ταχύτητα ανέµου 195 km/h / Wind speed 195 km/h

Ταχύτητα ανέµου 195 km/h / Wind speed 195 km/h Å-38 Κατασκευασµένο µε προφίλ: Constructive with profiles: ΚΑΣΑ/ FRAME 38101 ΦΥΛΛΟ/ SASH 3871 1 3 1 600Pa Ταχύτητα ανέµου 11 km/h / Wind speed 11 km/h 750Pa Ταχύτητα ανέµου 130 km/h / Wind speed 130 km/h

Διαβάστε περισσότερα

Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A.

Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. Å-38 H ETEM åßíáé ç ðñþôç âéïìç áíßá äéýëáóçò áëïõìéíßïõ óôçí ÅëëÜäá. Ó åäéüæåé, áíáðôýóåé, äéáíýìåé êáé õðïóôçñßæåé óýã ñïíá óõóôþìáôá áëïõìéíßïõ ãéá êáôïéêßåò, åðáããåëìáôéêïýò êáé

Διαβάστε περισσότερα

Å-55 ÈÅÔÉÓ / THETIS ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A.

Å-55 ÈÅÔÉÓ / THETIS ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. H ETEM åßíáé ç ðñþôç âéïìç áíßá äéýëáóçò áëïõìéíßïõ óôçí ÅëëÜäá. Ó åäéüæåé, áíáðôýóåé, äéáíýìåé êáé õðïóôçñßæåé óýã ñïíá óõóôþìáôá áëïõìéíßïõ ãéá êáôïéêßåò, åðáããåëìáôéêïýò êáé âéïìç

Διαβάστε περισσότερα

Å-55 ÈÅÔÉÓ / THETIS ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A.

Å-55 ÈÅÔÉÓ / THETIS ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. Å-55 H ETEM åßíáé ç ðñþôç âéïìç áíßá äéýëáóçò áëïõìéíßïõ óôçí ÅëëÜäá. Ó åäéüæåé, áíáðôýóåé, äéáíýìåé êáé õðïóôçñßæåé óýã ñïíá óõóôþìáôá áëïõìéíßïõ ãéá êáôïéêßåò, åðáããåëìáôéêïýò êáé

Διαβάστε περισσότερα

Å-52 ÊÁËÕØÙ / CALYPSO ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A.

Å-52 ÊÁËÕØÙ / CALYPSO ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. Å-52 H ETEM åßíáé ç ðñþôç âéïìç áíßá äéýëáóçò áëïõìéíßïõ óôçí ÅëëÜäá. Ó åäéüæåé, áíáðôýóåé, äéáíýìåé êáé õðïóôçñßæåé óýã ñïíá óõóôþìáôá áëïõìéíßïõ ãéá êáôïéêßåò, åðáããåëìáôéêïýò êáé

Διαβάστε περισσότερα

THERMAL BREAK OPENING SYSTEM

THERMAL BREAK OPENING SYSTEM 109 THERMAL BREAK OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, κατάλληλο για κατασκευές υψηλών προδιαγραφών σε πόρτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων. Συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ /TYPOLOGY... 11 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS... 12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΗΣΗΣ ASSEBLYINSTRUCTIONS...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ /TYPOLOGY... 11 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS... 12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΗΣΗΣ ASSEBLYINSTRUCTIONS... 1 Η Albio 127C είναι ένα νέο, ανοιγόμενοανακλινόμενο σύστημα με ειδικά πολυαμίδια, με το οποίο δημιουργούνται ιδιαίτερα καλαίσθητα κουφώματα χώρις ορατά φύλλα. Ησειρά είναι κατάλληλη για μηχανισμούς περιμετρικούπολλαπλού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39 Σύστημαεισόδουμεθερμοδιακοπή, κατάλληλογια κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Το σύστημα ALBIO 135 λόγω της στιβαροτητάς του είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου

Διαβάστε περισσότερα

Å-52 ÊÁËÕØÙ / CALYPSO ETEM A.E. / ETEM S.A.

Å-52 ÊÁËÕØÙ / CALYPSO ETEM A.E. / ETEM S.A. ETEM A.E. / ETEM S.A. Å-52 H ETEM åßíáé ç ðñþôç âéïìç áíßá äéýëáóçò áëïõìéíßïõ óôçí ÅëëÜäá. Ó åäéüæåé, áíáðôýóåé, äéáíýìåé êáé õðïóôçñßæåé óýã ñïíá óõóôþìáôá áëïõìéíßïõ ãéá êáôïéêßåò, åðáããåëìáôéêïýò êáé

Διαβάστε περισσότερα

109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 Η σειρά Albio 109 C ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία, και το άρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 ALBIO 109C Super Thermo Η κορυφαία πρόταση της Exalco στα ανοιγόμενα θερμοδιακοπτόμενα συστήματα με περιμετρικό μ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα 1 Ησειρά Albio 109 Cανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία, και το άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα με τα υψηλά standard κατασκευής. Είναι σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

aluset sliding system for doors and windows

aluset sliding system for doors and windows aluset sliding system for doors and windows ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÁ - CERTIFICATES 4 aluset ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ - SYSTEM TECHNICAL FEATURES aluset 5 ÔÅ ÍÉÊH ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ - TECHNICAL DESCRIPTION TEXNIKH

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Cutting

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILES PARTA... 9 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/ PROFILES PARTB...39 ΤΟΜΕΣ MΕΡΟΣΑ/SECTIONS PARTA...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILES PARTA... 9 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/ PROFILES PARTB...39 ΤΟΜΕΣ MΕΡΟΣΑ/SECTIONS PARTA... Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, κατάλληλο για κατασκευές υψηλών προδιαγραφών σε πόρτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων. Συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία και

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές JANUARY / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 014 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές

Διαβάστε περισσότερα

OPENING SYSTEM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

OPENING SYSTEM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 108 OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων που συνδυάζει χαμηλό βάρος προφίλ και σωστή εφαρμογή, με υψηλές επιδόσεις σε αεροπερατότητα και υδατοστεγανότητα. Η σειρά περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 107 OFFICE PARTITION SYSTEM ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Χωρίσµατα γραφείων που συνθέτουν αρµονικά ένα λειτουργικό και µοντέρνο επαγγελµατικό χώρο. Εξασφαλίζουν ηχοµόνωση, συµβάλλοντας στη δηµιουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE Προφίλ No/Profile No Bάρος / Weight (gr/m) X mm Y mm 4 Ix cm Jy cm 4 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE Προφίλ No/Profile No Bάρος / Weight (gr/m) X mm Y mm 4 Ix cm Jy cm

Διαβάστε περισσότερα

sliding system for doors and windows

sliding system for doors and windows I n l I n l sliding system for doors and windows ISO 9001 ISO 9001 t e r n a T h e U t i o n a l t i m a C e r t t e i f l u e V a i c a 03017000029 ALFA PRESS S.A. t i o n B o d y t e r n a T h e U t

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 Σύστημασυρόμενωνκουφωμάτωνμεφύλλα πλάτους 38mm. Δίνει τη δυνατότητα για κατασκευές όλων των τύπων, επάλληλων ή χωνευτών, ακόμη και σε περιπτώσεις μεγάλωνανοιγμάτων. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί ηχρήση

Διαβάστε περισσότερα

Version 7/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10

Version 7/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Version 7/2014 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 31-90

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 ALBIO 109C Super Thermo Η κορυφαία πρόταση της Exalco στα ανοιγόµενα θερµοδιακοπτόµενα συστήµατα µε περιµετρικό µηχανισµό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 23-96. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 97-142

Περιεχόμενα Table of Contents. Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 23-96. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 97-142 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-22 Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

AL 590 AL 220 AL 250

AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 Φανταστείτε μια πόρτα..την έχουμε! Σύστημα ALUMINCO 590 Θερμομονωτικό Σύστημα για κύριες εισόδους, υψηλή θερμομόνωση στεγάνωση και ασφάλεια. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αδιάρρηκτος ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 31-124. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 131-178

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 31-124. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 131-178 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS THERMAL BREAK LIFT AND SLIDE SYSTEM ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η σειρά Albio αποτελεί το τελευταίο τεχνολογικό επίτευγµα της Exalco στα συρόµενα συστήµατα. Χαρακτηρίζεται από την πολυτέλεια

Διαβάστε περισσότερα

aluset Thermobrake Sliding System

aluset Thermobrake Sliding System aluset Thermobrake Sliding System T380 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION 6 Η σειρά aluset T380, είναι ένα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents M20000 APOLLO ALUTHERM 21-78 M20500 APOLLO 75-122. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10

Περιεχόμενα Table of Contents M20000 APOLLO ALUTHERM 21-78 M20500 APOLLO 75-122. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-0 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation - Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 3-0 M0000 APOLLO ALUTHERM -7 Προφίλ : Profiles : - Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ASSEMBLYINSTRUCTIONS...48 ΜΕΤΡΑΚΟΠΗΣ /CUTTING DIMENSIONS...53

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ROTO ACCESSORIES KL-3 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΚΑΣΩΝ PG-27 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΚΑΣΑΣ-ΦΥΛΛΟΥ CORNER JOINT FOR FRAMES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ROTO ACCESSORIES KL-3 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΚΑΣΩΝ PG-27 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΚΑΣΑΣ-ΦΥΛΛΟΥ CORNER JOINT FOR FRAMES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES KL-3 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΚΑΣΩΝ PG-27 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΚΑΣΑΣ-ΦΥΛΛΟΥ CORNER JOINT FOR FRAMES JOINT CORNER FOR FRAME AND SASH GU KL-24 ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧ. KL-4 ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ F E B R U A R Y INTERNATIONAL

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ F E B R U A R Y INTERNATIONAL INTERNATIONAL ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ F E B R U A R Y 2013 Áãáðçôïß óõíåñãüôåò, Ç Alumil óôçí ðñïóðüèåéü ôçò íá áíåâüóåé ôï åðßðåäï åîõðçñýôçóþò óáò áêüìç ðåñéóóüôåñï, åôïßìáóå êáé óáò ðáñïõóéüæåé ôïí νέο ÊáôÜëïãï

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές JANUARY / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 204 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές

Διαβάστε περισσότερα

AL 420 ΘΕΡΜΟ ΙΑΚΟΠΗ THERMALBREAK AL 420 ALUMINIUM SYSTEMS

AL 420 ΘΕΡΜΟ ΙΑΚΟΠΗ THERMALBREAK AL 420 ALUMINIUM SYSTEMS AL 420 ΘΕΡΜΟ ΙΑΚΟΠΗ THERMALBREAK AL 420 ALUMINIUM SYSTEMS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - CERTIFICATES 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - INDEX Θερμοδιακοπή Thermalbreak AL 420 INDEX AL 420 ΣΕΛ 2 Πιστοποιητικά / Certificates ΣΕΛ 3 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

SLIDING SYSTEM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

SLIDING SYSTEM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 220 SLIDING SYSTEM ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η σειρά Albio220 έρχεται να καλύψει την απαίτηση της αγοράς για συρόμενες πόρτες και παράθυρα με ανοξείδωτο οδηγό κύλισης. Ταυτόχρονα δίνει την επιλογή για χρήση ράγας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 31-98 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1 M7 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-24 Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1 25-60 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 31-110 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 101 OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σύστηµα για ανοιγόµενα κουφώµατα, σχεδιασµένο ώστε να ικανοποιεί µεγάλο εύρος τεχνικών και αισθητικών απαιτήσεων. Το σύστηµα είναι υψηλών επιδόσεων και καλύπτει πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES 4.2 x 16 PS-10 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ - ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ CORNER JOINT FOR GLASH SASH PS-11 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ CORNER JOINT FOR SHUTTER SASH & DRIVERS

Διαβάστε περισσότερα

aluset Sliding System

aluset Sliding System aluset Sliding System S280 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION Η σειρά aluset S 280 είναι ένα πλήρες συρόµενο σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 225 THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H Albio 225 είναι θερµοµονωτική σειρά, κατάλληλη για ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS συρόµενες µπαλκονόπορτες και παράθυρα. Η υποδοχή για ανοξείδωτη

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE ΠΡΟΦΙΛ No /Profile No mm Bάρος / Weight (gr/m) mm Ix cm Jy cm ΠΡΟΦΙΛ PROFILE ΠΡΟΦΙΛ No /Profile No mm Bάρος / Weight (gr/m) mm Ix cm Jy cm 4 4 4 4 M 9943

Διαβάστε περισσότερα

Version 04/2016. Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Version 04/2016. Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Version 0/2016 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Mηχανισμός European Groove European

Διαβάστε περισσότερα

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Version 2/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Mηχανισμός European Groove European

Διαβάστε περισσότερα

Version 02/2016. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10

Version 02/2016. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Version 02/2016 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-32 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 33-96

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 225 THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H Albio 225 είναι θερµοµονωτική σειρά, κατάλληλη για ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS συρόµενες µπαλκονόπορτες και παράθυρα. Η υποδοχή για ανοξείδωτη

Διαβάστε περισσότερα

Version 10/2017. Περιεχόµενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συµβόλων Symbol Explanation 9-10

Version 10/2017. Περιεχόµενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συµβόλων Symbol Explanation 9-10 Version 10/2017 Περιεχόµενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information Επεξήγηση Συµβόλων Symbol Explanation 3-8 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-32 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 33-96

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

aluset Ôhermobrake Opening System

aluset Ôhermobrake Opening System aluset Ôhermobrake Opening System T680 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N CAMERA EUROPEA MULTILOCK CAMERA ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION Η σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 4 ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 69 45 ΣΕΙΡΑ Θ39 - ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ SERIES TH39 - SLIDING THERMAL BREAK ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ WINDOW AND DOOR OVERLAPPING

Διαβάστε περισσότερα

New typologies in S350 system Νέες τυπολογίες στην σειρά S350. «Fixed + Sliding + Fixed» typologies with sliding sash either inside or outside

New typologies in S350 system Νέες τυπολογίες στην σειρά S350. «Fixed + Sliding + Fixed» typologies with sliding sash either inside or outside 10. PR. 2017 FETURES Description Profiles Typology omments Notes New typologies in system Νέες τυπολογίες στην σειρά «Fixed + Sliding + Fixed» typologies with sliding sash either inside or outside Τυπολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary. ΣΕΛΙΔΑ page 433. ΚΩΔΙΚΟΣ code. ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m. ΣΧΗΜΑ shape. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary. ΣΕΛΙΔΑ page 433. ΚΩΔΙΚΟΣ code. ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m. ΣΧΗΜΑ shape. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail SLIM 00 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary ΚΩΔΙΚΟΣ code ΣΧΗΜΑ shape ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description ΣΕΛΙΔΑ page SLIM 00 433 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail 5 SLIM 0 49 ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ single rail 5 SLIM 02 885

Διαβάστε περισσότερα

...3...19...21...39...47...54...60 1 2 QUALITY CERTIFICATES ΣΧΗΜΑ DRAWING 3260 gr/m 1673 gr/m 648 gr/m 1430 gr/m 2151 gr/m 828 gr/m 691 gr/m 4,6 m 2162 gr/m 4,6 m 2725 gr/m 2636 gr/m 2372 gr/m 1857 gr/m

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 33-138. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 139-182

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 33-138. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 139-182 V/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-32 Mηχανισμός European Groove European Groove

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY 101

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY 101 Σύστημα για ανοιγόμενα κουφώματα, σχεδιασμένο ώστε να ικανοποιεί μεγάλο εύρος τεχνικών και αισθητικών απαιτήσεων. Το σύστημα είναι υψηλών επιδόσεων και καλύπτει πλήρως τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

...3 ...15 ...17 ...32 ...38 ...41

...3 ...15 ...17 ...32 ...38 ...41 ...3...15...17...32...38...41 1 2 QUALITY CERTIFICATES ΣΧΗΜΑ DRAWING 3260 gr/m 6m 1673 gr/m 6m 648 gr/m 6m 1430 gr/m 6m 2151 gr/m 6m 828 gr/m 6m 691 gr/m 4,6 m 257 gr/m 6m 2725 gr/m 6m 391 gr/m 6m 2372

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ 39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SERIES 39 SLIDING

ÓÅÉÑÁ 39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SERIES 39 SLIDING ÓÅÉÑÁ 9 ÓÕÑÏÌÅÍÁ 69 ΠΟΡΤΑ Ή ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ WINDOW OR DOOR OVERLAPPING 0000090 000007 6 8 8 6 S - S - 00009006 S - 0 φύλλο = ύψος ( φως ) - 0 χιλ. sash = height ( light ) - 0 mm 000090 00090000 00009006

Διαβάστε περισσότερα

THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM

THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM 225 THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H Albio 225 είναι θερμομονωτική σειρά, κατάλληλη για ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS συρόμενες μπαλκονόπορτες και παράθυρα. Η υποδοχή για ανοξείδωτη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents M20000 APOLLO ALUTHERM M20500 APOLLO Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10

Περιεχόμενα Table of Contents M20000 APOLLO ALUTHERM M20500 APOLLO Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-0 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation - Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 3-0 M0000 APOLLO ALUTHERM -7 Προφίλ : Profiles : - Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ OPENING SYSTEMS Η σειρά EUROPA 5000 είναι ένα σύστημα ιδανικό για ανοιγόμενα κουφώματα, το οποίο σχεδιάστηκε με σκοπό να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

AL 570 AL 570 ALUMINIUM SYSTEMS

AL 570 AL 570 ALUMINIUM SYSTEMS AL 570 AL 570 ALUMINIUM SYSTEMS AL 570 AL 570. 3. 4-5. 6-7. 8-9. 10. 11. 12. 13-18. 19-31 1:1. 32. 33-52. 53-60. 61-64. 65-80. 81-87. 88-89 -. 90. 91-3 1 2 3 4 4 1., AL570 2., AL570 Dynamic 3. AL570 4.

Διαβάστε περισσότερα

LICENCE Nr: 106 LICENCE Nr: QUALITYCERTIFICATES

LICENCE Nr: 106 LICENCE Nr: QUALITYCERTIFICATES 235 1 LICENCE Nr: 106 LICENCE Nr: 1503 2 235 QUALITYCERTIFICATES ΣΧΗΜΑ DRAWING 1771 gr/m 6m 878 gr/m 6m 472 gr/m 4,6 m 214 gr/m 6m 256 gr/m 6m ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY 235 3 ΦΥΛΛΟ Sash ΒΑΡΟΣ / Weight

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents M20000 APOLLO ALUTHERM M20500 APOLLO Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10

Περιεχόμενα Table of Contents M20000 APOLLO ALUTHERM M20500 APOLLO Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-0 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation - Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 3-0 M0000 APOLLO ALUTHERM -7 Προφίλ : Profiles : - Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

T680 SYSTEM. aluset ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION

T680 SYSTEM. aluset ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION T680 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N CAMERA EUROPEA MULTILOCK CAMERA ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION Η σειρά aluset T 680 είναι ένα πλήρες σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

T530 SYSTEM TECHNICAL DESCRIPTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

T530 SYSTEM TECHNICAL DESCRIPTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ T530 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION Η σειρά aluset T 530 είναι ένα πλήρες σύστηµα αλουµινίου µε το οποίο κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-26 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 27-88 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ALFA ISO 9001 ISO 9001 03017000029 PANEL PRESS S.A. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1995. T h e. l u e V a. U t. t i m a. I n. t e r n a.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ALFA ISO 9001 ISO 9001 03017000029 PANEL PRESS S.A. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1995. T h e. l u e V a. U t. t i m a. I n. t e r n a. I n l I n l T h e r m o b r a k e O p e n i n g S y s t e m ISO 9001 ISO 9001 t e r n a T h e U t i o n a l t i m a C e r t t e i f l u e V a i c a 03017000029 ALFA PRESS S.A. t i o n B o d y t e r n a

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-32 Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

THERMAL BREAK LIFT AND SLIDE SYSTEM

THERMAL BREAK LIFT AND SLIDE SYSTEM THERMAL BREAK LIFT AND SLIDE SYSTEM ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η σειρά Albio αποτελεί το τελευταίο τεχνολογικό επίτευγμα της Exalco στα συρόμενα συστήματα. Χαρακτηρίζεται από την πολυτέλεια

Διαβάστε περισσότερα

E D I T I O N / Έ Κ Ο Σ Η 1 0, 1

E D I T I O N / Έ Κ Ο Σ Η 1 0, 1 E D I T I O N / Έ Κ Ο Σ Η 1 0, 1 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings

Διαβάστε περισσότερα

THERMAL BREAK LIFT AND SLIDE SYSTEM

THERMAL BREAK LIFT AND SLIDE SYSTEM 235 THERMAL BREAK LIFT AND SLIDE SYSTEM ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η σειρά Albio 235 αποτελεί το τελευταίο τεχνολογικό επίτευγμα της Exalco στα συρόμενα συστήματα. Χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

T680 T680 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES. Aνοιγόμενο σύστημα με θερμοδιακοπή Opening thermobrake system.

T680 T680 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES. Aνοιγόμενο σύστημα με θερμοδιακοπή Opening thermobrake system. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η σειρά T 680 είναι ένα πλήρες σύστηµα αλουµινίου µε το οποίο κατασκευάζονται ανοιγόµενα κουφώµατα όλων των τύπων. Οι καµπύλες γραµµές του

Διαβάστε περισσότερα

C520 C520 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES. Aνοιγόμενο σύστημα Opening system. Multi -Point. Locking System ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

C520 C520 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES. Aνοιγόμενο σύστημα Opening system. Multi -Point. Locking System ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η σειρά C 520 είναι ένα πλήρες σύστημα αλουμινίου με το οποίο κατασκευάζονται ανοιγόμενα κουφώματα όλων των τύπων. Οι καμπύλες γραμμές του

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA σχεδιάστηκε για να δημιουργεί αίθρια. με δυνατότητα παραθύρων οροφής. Προσφέρει απόλυτη αντοχή, τέλεια

Η σειρά EUROPA σχεδιάστηκε για να δημιουργεί αίθρια. με δυνατότητα παραθύρων οροφής. Προσφέρει απόλυτη αντοχή, τέλεια Η σειρά EUROPA 7000 σχεδιάστηκε για να δημιουργεί αίθρια με δυνατότητα παραθύρων οροφής. Προσφέρει απόλυτη αντοχή, τέλεια λειτουργικότητα και όμορφο αισθητικά αποτέλεσμα, επιτρέποντας την άμεση επαφή με

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-80. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 81-101

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-80. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 81-101 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-28 Πόρτες Εισόδου Entrance

Διαβάστε περισσότερα

VERSION 10/2017 S67. Technical Information Τεχνικές Πληροφορίες 5-8. Symbol Explanation Επεξήγηση Συµβόλων Profile Index Ευρετήριο Προφίλ 11-14

VERSION 10/2017 S67. Technical Information Τεχνικές Πληροφορίες 5-8. Symbol Explanation Επεξήγηση Συµβόλων Profile Index Ευρετήριο Προφίλ 11-14 1 1 2 VERSION 10/2017 Technical Information Τεχνικές Πληροφορίες 5-8 Symbol Explanation Επεξήγηση Συµβόλων 9-10 Profile Index Ευρετήριο Προφίλ 11-14 Profiles 1:1 Προφίλ 1:1 15-54 asic Typologies Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

www.thiral.gr ΠΡΟΪΟΝΤΑ PRODUCTS

www.thiral.gr ΠΡΟΪΟΝΤΑ PRODUCTS www.thiral.gr ΠΡΟΪΟΝΤΑ PRODUCTS Πάνελ αλουμινίου Press Πάνελ αλουμινίου Inox Πάνελ αλουμινίου Classic Πάνελ ABS Πάνελ PVC Θωρακισμένες πόρτες Ηλεκτροστατικές βαφές Βαφές απομίμησης ξύλου Σίτες κάθετης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-92. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 93-101

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-92. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 93-101 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-28 Πόρτες Εισόδου Entrance

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-0 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index - Προφίλ : Profiles : 5-8 Βασικές Τυπολογίες Basic

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-26 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 27-86 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003

Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003 Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003 05/2011 Η EXALCO στα πλαίσια της υποχρεωτικής Ευρωπαϊκής σήµανσης CE και της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων της, διαθέτει για

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

GENERAL INFORMATION CATALOGUE ΣΥΝΟΠΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ ANALYTICAL CATALOGUE ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION DRAWINGS ΣΥΝΑΡΜΟΓEΣ CUTTING MEASURES ΜEΤΡΑ ΚΟΠHΣ

GENERAL INFORMATION CATALOGUE ΣΥΝΟΠΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ ANALYTICAL CATALOGUE ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION DRAWINGS ΣΥΝΑΡΜΟΓEΣ CUTTING MEASURES ΜEΤΡΑ ΚΟΠHΣ JANUARY / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 GENERAL INFORMATION CATALOGUE ΣΥΝΟΠΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ANALYTICAL CATALOGUE ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 SECTION DRAWINGS ΣΥΝΑΡΜΟΓEΣ

Διαβάστε περισσότερα

M 9760 THERMO SECURITY

M 9760 THERMO SECURITY M 9760 THERMO SECURITY PROFILE Profile NUMBER X mm Weight Gr/m Y mm PROFILE Profile NUMBER Weight Gr/m X mm Y mm M 9760 4243 60 M 9764 3939 90,85 65,30 M 9761 3408 94,50 70 M 9765 5105 90,00 M 9762 4417

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES 4.2 x 16 PS-10 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ - ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ CORNER JOINT FOR GLASH SASH PS-11 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ CORNER JOINT FOR SHUTTER SASH & DRIVERS

Διαβάστε περισσότερα

S350 SYSTEM Τ Ρ Ι Σ Ι Α Σ Τ Α Τ Ε Σ Τ Ο Μ Ε Σ - 3 D S E C T I O N S ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ Ο ΗΓΩΝ ΚΟΠΗΣ 45~ ΓΙΑ ΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ CONSTRUCTION DETAIL FOR DOUBLE SASH OPPOSED WINDOW WITH 45~ CUTTED SASHES

Διαβάστε περισσότερα

AL 210 ΣΥΡΟΜΕΝΑ SLIDING AL 210 ALUMINIUM SYSTEMS

AL 210 ΣΥΡΟΜΕΝΑ SLIDING AL 210 ALUMINIUM SYSTEMS AL 210 ΣΥΡΟΜΕΝΑ SLIDING AL 210 ALUMINIUM SYSTEMS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - CERTIFICATES 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - INDEX Συρόμενα Sliding AL 210 INDEX AL 210 ΣΕΛ 2 Πιστοποιητικά / Certificates ΣΕΛ 3 Περιεχόμενα / Index ΣΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES 4.2 x 9.5 PG-34 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ - ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ: TH 8520, TH 8550 CONNECTION CORNER - JOINT CORNER FOR: TH 8520, TH 8550 PG-30 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΓΙΑ: TH 8520 CONNECTION CORNER FOR:

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ È52 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ52 SLIDING THERMAL BREAK

ÓÅÉÑÁ È52 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ52 SLIDING THERMAL BREAK 5 ÓÅÉÑÁ È52 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ52 SLIDING THERMAL BREAK 69 55 ΣΕΙΡΑ Θ52 - ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ SERIES TH52 - SLIDING THERMAL BREAK HEAVY TYPE WITH SUSPENSION

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή του συστήματος Σελ. 2 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος Σελ. 2 2.1 Αποτελέσματα μετρήσεων δίφυλλου ανοιγόμενου κουφώματος από ΕΚΑΝΑΛ.

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές E D I T I O N / Έ Κ Δ Ο Σ Η 2 0 1 4 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings

Διαβάστε περισσότερα

PROFIS Ε.Π.Ε. info@profisplastics.gr Tel: (+30) 2262056640 2 από 10

PROFIS Ε.Π.Ε. info@profisplastics.gr Tel: (+30) 2262056640 2 από 10 Η εταιρεία σας παρουσιάζει την γκάμα της σε περιμετρικά λάστιχα στεγάνωσης για ξύλινα κουφώματα και προφίλ πλαστικού ειδικών εφαρμογών. Η πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής της εξασφαλίζει ελεγχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

www.aluminco.com Σύστημα Αλέ Ρετούρ της ΑL 450 ΑL 450 s Aller Retour System

www.aluminco.com Σύστημα Αλέ Ρετούρ της ΑL 450 ΑL 450 s Aller Retour System www.aluminco.com Σύστημα Αλέ Ρετούρ της ΑL 450 ΑL 450 s Aller Retour System 2 Περιεχόμενα Index Συνοπτικός κατάλογος Catalogue overview 5 Διατομές 1:1 Profiles 1:1 7 Τομές Sections 9 Κατασκευαστικές λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ OPENING HYBRID SYSTEMS Το πιστοποιημένο ανοιγόμενο θερμομονωτικό σύστημα EUROPA 5500 S.I. αποτελεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

Version 4/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 23-86

Version 4/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 23-86 Version /05 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-0 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index - Προφίλ : Profiles : 5- Χαλύβδινος Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SLIDING SYSTEMS Η σειρά EUROPA 2000 σχεδιάστηκε για να δημιουργεί συρόμενα κουφώματα υψηλών προδιαγραφών. Η σειρά καλύπτει και τις δυσκολότερες απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα