(ΕΚΤ/2000/8) υποχρεώσεις των εν λόγω ιδρυµάτων ως προς τα ελάχιστα. Έχοντας υπόψη:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(ΕΚΤ/2000/8) υποχρεώσεις των εν λόγω ιδρυµάτων ως προς τα ελάχιστα. Έχοντας υπόψη:"

Transcript

1 L 229/34 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1921/2000 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Αυγούστου 2000 για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2818/98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών (ΕΚΤ/1998/15) και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2819/98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά µε τον ενοποιηµένο ισολογισµό του τοµέα των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (ΕΚΤ/1998/16) (ΕΚΤ/2000/8) ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας υπόψη: το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής καλούµενο «καταστατικό»), και ιδίως το άρθρο 19.1, τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1998, σχετικά µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 4, και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1998, σχετικά µε τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων ( 2 ), τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1998, σχετικά µε τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ( 3 ), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 6 παράγραφος 4, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: Είναι απαραίτητη η τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2818/ 98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 1ης εκεµβρίου 1998, σχετικά µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών (ΕΚΤ/1998/15) ( 4 ) και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2819/98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 1ης εκεµβρίου 1998, σχετικά µε τον ενοποιηµένο ισολογισµό του τοµέα των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (ΕΚΤ/1998/16) ( 5 ), για τους ακόλουθους λόγους: 1. προκειµένου να διευκολυνθεί η διαχείριση της ρευστότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των πιστωτικών ιδρυµάτων, οι υποχρεώσεις σε ελάχιστα αποθεµατικά πρέπει να επιβεβαιώνονται το αργότερο την πρώτη ηµέρα της περιόδου τήρησης 2. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µπορεί να καταστεί αναγκαία η υποβολή, από τα πιστωτικά ιδρύµατα, αναθεωρήσεων ως προς τη βάση των αποθεµατικών ή ως προς τα επιβεβαιωθέντα ελάχιστα αποθεµατικά 3. οι διαδικασίες επιβεβαίωσης ή αναγνώρισης των υποχρεώσεων σε ελάχιστα αποθεµατικά δεν θίγουν τη µόνιµη υποχρέωση των δηλούντων φορέων να υποβάλλουν ακριβείς στατιστικές πληροφορίες και να αναθεωρούν τις ανακριβείς στατιστικές πληροφορίες, τις οποίες ενδεχοµένως έχουν ήδη υποβάλει 4. είναι απαραίτητος ο καθορισµός συγκεκριµένων διαδικασιών για τις συγχωνεύσεις και διασπάσεις, στις οποίες συµµετέχουν πιστωτικά ιδρύµατα, προκειµένου να καθίστανται σαφείς οι ( 1 )ΕΕL 318 της , σ. 1. ( 2 )ΕΕL 318 της , σ. 4. ( 3 )ΕΕL 318 της , σ. 8. ( 4 )ΕΕL 356 της , σ. 1. ( 5 )ΕΕL 356 της , σ. 7. υποχρεώσεις των εν λόγω ιδρυµάτων ως προς τα ελάχιστα αποθεµατικά 5. οι περιλαµβανόµενοι στον παρόντα κανονισµό ορισµοί των συγχωνεύσεων και διασπάσεων βασίζονται σε ορισµούς ήδη υπάρχοντες στην παράγωγη κοινοτική νοµοθεσία τη σχετική µε τις ανώνυµες εταιρείες οι εν λόγω ορισµοί προσαρµόζονται στους σκοπούς του παρόντος κανονισµού 6. οι εν λόγω διαδικασίες δεν θίγουν τη δυνατότητα διατήρησης ελάχιστων αποθεµατικών µέσω ενός ενδιάµεσου φορέα, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2818/98 της ΕΚΤ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθενται οι ακόλουθοι ορισµοί: «µε τον όρο συγχώνευση νοείται η πράξη µε την οποία ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύµατα (τα ιδρύµατα που συγχωνεύονται ), τα οποία λύονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, µεταβιβάζουν σε άλλο πιστωτικό ίδρυµα (το απορροφόν ίδρυµα ), ενδεχοµένως νέο πιστωτικό ίδρυµα που συνιστούν, το σύνολο της περιουσίας τους, ενεργητικό και παθητικό, µε τον όρο διάσπαση νοείται η πράξη µε την οποία ένα πιστωτικό ίδρυµα (το διασπώµενο ίδρυµα ), το οποίο λύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, µεταβιβάζει σε άλλα, δύο τουλάχιστον, πιστωτικά ιδρύµατα (τα επωφελούµενα ιδρύµατα ), ενδεχοµένως νέα πιστωτικά ιδρύµατα που συνιστώνται, το σύνολο της περιουσίας του, ενεργητικό και παθητικό.» 2. Το άρθρο 3 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «3. Η βάση των αποθεµατικών όσον αφορά µία συγκεκρι- µένη περίοδο τήρησης υπολογίζεται από το ίδρυµα µε βάση τα στοιχεία που ανάγονται στο µήνα που προηγείται εκείνου εντός του οποίου αρχίζει η περίοδος τήρησης. Το ίδρυµα κοινοποιεί τη βάση των αποθεµατικών στην ενδιαφερόµενη συµµετέχουσα ΕθνΚΤ πριν από την έναρξη της σχετικής περιόδου τήρησης, όπως απαιτείται στο πλαίσιο της υποβολής στοιχείων για τις νοµισµατικές και τραπεζικές στατιστικές της ΕΚΤ, το οποίο καθορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2819/98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 1ης εκεµβρίου 1998, σχετικά µε τον ενοποιηµένο ισολογισµό του τοµέα των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (ΕΚΤ/1998/16) (*).

2 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 229/35 4. Για τα ιδρύµατα στα οποία έχει παρασχεθεί η εξαίρεση τον άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2819/ 98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η βάση των αποθεµατικών για τις τρεις διαδοχικές περιόδους τήρησης που έπονται εκείνης που αρχίζει µετά το τέλος ενός τριµήνου υπολογίζεται µε βάση τα στοιχεία του τέλους του τριµήνου, τα οποία υποβάλλονται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2819/98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα εν λόγω ιδρύµατα επιβεβαιώνουν τις υποχρεώσεις τους σε ελάχιστα αποθεµατικά, δύνανται δε να αναθεωρούν τα υποβληθέντα στοιχεία, σύµφωνα µε το άρθρο 5. (*) ΕΕ L 356 της , σ. 7.» 3. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Άρθρο 5 Υπολογισµός και επιβεβαίωση των υποχρεώσεων σε ελάχιστα αποθεµατικά 1. Το ύψος των ελάχιστων αποθεµατικών που πρέπει να διατηρεί κάθε ίδρυµα στη διάρκεια µίας συγκεκριµένης περιόδου τήρησης υπολογίζεται µε εφαρµογή της αναλογίας των αποθεµατικών σε κάθε σχετικό στοιχείο της βάσης των αποθεµατικών για την περίοδο αυτή, όπως ορίζεται στο άρθρο 4. Το ύψος των υποχρεωτικών αποθεµατικών που προσδιορίζονται από την ενδιαφερόµενη συµµετέχουσα ΕθνΚΤ και από το ίδρυµα, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου, αποτελεί τη βάση i) για, τον υπολογισµό των τόκων ως προς τα απαιτούµενα υποχρεωτικά αποθεµατικά και ii) για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης ενός ιδρύµατος προς την υποχρέωσή του να διατηρεί το απαιτούµενο ποσό ελάχιστων αποθεµατικών. 2. Σε κάθε ίδρυµα παρέχεται απαλλαγή ύψους ευρώ, η οποία εκπίπτει από το ποσό των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 11 και Οι διαδικασίες για την επιβεβαίωση των επιµέρους υποχρεώσεων των ιδρυµάτων σε ελάχιστα αποθεµατικά καθορίζονται από την κάθε συµµετέχουσα ΕΘνΚΤ, σύµφωνα µε τις ακόλουθες αρχές. Η ενδιαφερόµενη συµµετέχουσα ΕθνΚΤ ή το ίδρυµα αναλαµβάνει την πρωτοβουλία υπολογισµού των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών του ιδρύµατος για τη σχετική περίοδο τήρησης, µε βάση τις στατιστικές πληροφορίες και τη βάση των αποθεµατικών που υποβάλλονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2819/98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το µέρος το οποίο διενεργεί τον υπολογισµό κοινοποιεί τα υπολογισθέντα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά στο άλλο µέρος το αργότερο την 22η ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα εντός του οποίου αρχίζει η περίοδος τήρησης ή την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα για την ΕθνΚΤ, σε περίπτωση που η 22η ηµερολογιακή ηµέρα δεν είναι εργάσιµη ηµέρα για, την ΕθνΚΤ. Η ενδιαφερόµενη συµµετέχουσα ΕθνΚΤ δύναται να καθορίζει ενωρίτερη καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας για την υποβολή των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθε- µατικών. Τα υπολογισθέντα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά επιβεβαιώνονται το αργότερο την πρώτη ηµέρα της περιόδου τήρησης. Η µη προβολή ενστάσεων έως το τέλος της πρώτης ηµέρας της περιόδου τήρησης λογίζεται ως επιβεβαίωση των υποχρεώσεων του ιδρύµατος σε ελάχιστα αποθεµατικά για τη συγκεκριµένη περίοδο τήρησης. 4. Η ενδιαφερόµενη συµµετέχουσα ΕθνΚΤ δύναται, µετά την επιβεβαίωση της υποχρέωσης του ιδρύµατος σε ελάχιστα αποθεµατικά σύµφωνα µε τη δυιδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, να αποδέχεται αναθεωρήσεις του ιδρύµατος ως προς την υποβληθείσα βάση των αποθεµατικών σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2819/ 98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και ως προς την επιβεβαιωθείσα υποχρέωση σε ελάχιστα αποθεµατικά. Το µέρος το οποίο προβαίνει σε αναθεωρήσεις τις κοινοποιεί στο άλλο µέρος το αργότερο την 14η ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα που έπεται εκείνου εντός του οποίου αρχίζει η περίοδος τήρησης ή, στην περίπτωση που η 14η ηµερολογιακή ηµέρα δεν είναι εργάσιµη ηµέρα για την ΕθνΚΤ, την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα για την ΕθνΚΤ. Η ενδιαφερό- µενη συµµετέχουσα ΕθνΚΤ δύναται να καθορίζει νωρίτερη καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας για την υποβολή των αναθεωρήσεων. Το µέρος προς το οποίο κοινοποιούνται οι αναθεωρήσεις προβαίνει σε αναγνώριση αυτών το αργότερο την 15η ηµερολογιακή ηµέρα τον µήνα που έπεται εκείνου εντός του οποίου αρχίζει η περίοδος τήρησης ή, στην περίπτωση που η 15η ηµερολογιακή ηµέρα δεν είναι εργάσιµη ηµέρα για την ΕθνΚΤ, την επόµενη εργάσιµη ηµέρα για την ΕθνΚΤ. Η µη προβολή ενστάσεων από την πλευρά του µέρους στο οποίο γίνεται η κοινοποίηση έως και την 15η ηµερολογιακή ηµέρα ή έως και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα για την ΕθνΚΤ, σε περίπτωση που η 15η ηµερολογιακή ηµέρα δεν είναι εργάσιµη ηµέρα για την ΕθνΚΤ, λογίζεται ως αναγνώριση της υποχρέωσης του ιδρύµατος σε ελάχιστα αποθεµατικά για τη σχετική περίοδο τήρησης. Σε περίπτωση καταχρηστικής άσκησης, από ένα ίδρυµα, της προβλεπόµενης στην παρούσα παράγραφο δυνατότητας αναθεώρησης της βάσης των αποθεµατικών και της υποχρέωσης σε ελάχιστα αποθεµατικά, η δυνατότητα αποδοχής αναθεωρήσεων για το συγκεκριµένο ίδρυµα δύναται να ανασταλεί. 5. Οι καθοριζόµενες από µία συµµετέχουσα ΕθνΚΤ προθεσµίες κοινοποίησης, επιβεβαίωσης, αναθεώρησης ή αναγνώρισης επιµέρους πληροφοριών σχετικών µε την υποχρέωση διατήρησης ελάχιστων αποθεµατικών δύνανται να παρεκκλίνουν από τις προθεσµίες τον παρόντος άρθρου. Για, την εφαρµογή των διαδικασιών του παρόντος άρθρου, οι συµµετέχουσες ΕθνΚΤ δύνανται να δηµοσιεύουν χρονοδιαγράµµατα µε τις επικείµενες κάθε φορά προθεσµίες. 6. Σε περίπτωση παράλειψης κάποιου ιδρύµατος να υποβάλει τις σχετικές στατιστικές πληροφορίες κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2819/98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η ενδιαφερόµενη συµ- µετέχουσα ΕθνΚΤ κοινοποιεί στο συγκεκριµένο πιστωτικό ίδρυµα, για επιβεβαίωση ή αναγνώριση σύµφωνα µε τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου, το ύψος των υποχρεωτικών αποθεµατικών του ιδρύµατος για τη σχετική περίοδο (ή τις σχετικές περιόδους) τήρησης, υπολογιζόµενο βάσει στοιχείων, τα οποία έχει υποβάλει το ίδρυµα στο παρελθόν, ή βάσει οποιωνδήποτε άλλων σχετικών στοιχείων. εν θίγονται το άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συµβουλίου καθώς και η εξουσία της ΕΚΤ για επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης υποβολής στατιστικών πληροφοριών στην ΕΚΤ.» 4. Το άρθρο 6 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «2. Ένα ίδρυµα θεωρείται ότι έχει συµµορφωθεί µε την υποχρέωση διατήρησης ελάχιστων αποθεµατικών, εάν το µέσο υπόλοιπο του τέλους της ηµέρας στους λογαριασµούς αποθεµατικών κατά τη διάρκεια της περιόδου τήρησης δεν είναι κατώτερο του ποσού που καθορίζεται για την εν λόγω περίοδο σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 5.»

3 L 229/36 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Στο τέλος της πρώτης πρότασης του άρθρου 8 παράγραφος 1 προστίθεται η φράση: «(το αποτέλεσµα στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο λεπτό)». 6. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Άρθρο 13 Συγχωνεύσεις και διασπάσεις 1. Για την περίοδο τήρησης, εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η συγχώνευση, τις υποχρεώσεις διατήρησης ελάχιστων αποθεµατικών των ιδρυµάτων που συγχωνεύονται αναλαµβάνει το απορροφόν ίδρυµα, το οποίο µάλιστα επωφελείται από κάθε απαλλαγή που αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 2, η οποία έχει παρασχεθεί στα ιδρύµατα που συγχωνεύονται. Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της υποχρέωσης του απορροφώντας ιδρύµατος για διατήρηση ελάχιστων αποθεµατικών, συνυπολογίζεται το σύνολο των αποθεµατικών των ιδρυµάτων παν συγχωνεύονται κατά την περίοδο τήρησης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η συγχώνευση. 2. Από την περίοδο τήρησης που έπεται εκείνης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η συγχώνευση και µετά, στο απορροφών ίδρυµα που αποτελεί πιστωτικό ίδρυµα παρέχεται µία µόνο απαλλαγή του άρθρου 5 παράγραφος 2. Για την περίοδο τήρησης που έπεται της συγχώνευσης, ως βάση για ιδρύµατος χρησιµοποιείται µία βάση αποθεµατικών, η οποία ενσωµατώνει τις βάσεις των αποθεµατικών των ιδρυ- µάτων που συγχωνεύονται και, κατά περίπτωση, του απορροφώντας ιδρύµατος. Οι προς ενσωµάτωση βάσεις αποθεµατικών είναι εκείνες που θα ίσχυαν για τη συγκεκριµένη περίοδο τήρησης, εάν δεν πραγµατοποιούνταν η συγχώνευση. Στο βαθµό που αυτό κρίνεται απαραίτητο για την εξασφάλιση των κατάλληλων στατιστικών πληροφοριών για καθένα από τα ιδρύµατα που συγχωνεύονται, τις υποχρεώσεις υποβολής στατιστικών στοιχείων των ιδρυµάτων που συγχωνεύονται αναλαµβάνει το απορροφών ίδρυµα. Ειδικές διατάξεις, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά των ιδρυµάτων που συµµετέχουν στη συγχώνευση, περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2819/98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 3. Για την περίοδο τήρησης, εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση, την υποχρέωση διατήρησης ελάχιστων αποθεµατικών του διασπώµενου ιδρύµατος αναλαµβάνουν τα επωφελούµενα ιδρύµατα που αποτελούν πιστωτικά ιδρύµατα. Καθένα από τα επωφελούµενα ιδρύµατα που αποτελεί πιστωτικό ίδρυµα ευθύνεται κατ αναλογία προς το κατανεµόµενο σε αυτό µερίδιο της βάσης των αποθεµατικών τον διασπώµενου ιδρύµατος. Τα αποθεµατικά που κατέχει το διασπώµενο ίδρυµα κατά την περίοδο τήρησης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση κατανέµονται µεταξύ των επωφελού- µενων ιδρυµάτων που αποτελούν πιστωτικά ιδρύµατα, βάσει της ίδιας αναλογίας. Για την περίοδο τήρησης, εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση, η απαλλαγή του άρθρου 5 παράγραφος 2 παρέχεται σε καθένα από τα επωφελούµενα ιδρύµατα που αποτελεί πιστωτικό ίδρυµα. 4. Από την περίοδο τήρησης που έπεται εκείνης, εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση, και έως ότου τα επωφελούµενα ιδρύµατα που αποτελούν πιστωτικά ιδρύµατα υποβάλουν τις αντίστοιχες βάσεις των αποθεµατικών τους σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2819/ 98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κάθε επωφελούµενο ίδρυµα που αποτελεί πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει, ενδεχο- µένως εκτός από τη δική του υποχρέωση διατήρησης ελάχιστων αποθεµατικών, και την υποχρέωση διατήρησης ελάχιστων αποθεµατικών, ως βάση υπολογισµού των οποίων χρησιµοποιείται το κατανεµόµενο σε αυτό µερίδιο της βάσης των αποθεµατικών του διασπώµενου ιδρύµατος. Από την περίοδο τήρησης που έπεται εκείνης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση και µετά, σε κάθε επωφελούµενο ίδρυµα που αποτελεί πιστωτικό ίδρυµα παρέχεται µία απαλλαγή του άρθρου 5 παράγραφος 2.» Άρθρο 2 Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2819/98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τροποποιείται ως εξής: 1. Στο τέλος του άρθρου 4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «6. Σε περίπτωση συγχώνεύσης ή διάσπασης, ο συµµετέχων δηλών φορέας ενηµερώνει την ενδιαφερόµενη ΕθνΚΤ, αφού δηµοσιοποιηθεί η πρόθεση να επιχειρηθεί µία πράξη αυτού του είδους και µάλιστα σε εύλογο χρόνο πριν την έναρξη ισχύος της συγχώνευσης ή διάσπασης, σχετικά µε τις διαδικασίες που προβλέπονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων υποβολής στατιστικών στοιχείων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό.» 2. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Άρθρο 5 Χρησιµοποίηση των υποβαλλόµενων στατιστικών πληροφοριών δυνάµει τον κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2818/98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 1. Οι στατιστικές πληροφορίες που υποβάλλονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό χρησιµοποιούνται από κάθε πιστωτικό ίδρυµα για τον υπολογισµό της βάσης των αποθεµατικών του, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2818/98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 1ης εκεµβρίου 1998, σχετικά µε την εφαρ- µογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών (ECB/1998/ 15) (*). Συγκεκριµένα, κάθε πιστωτικό ίδρυµα χρησιµοποιεί αυτές τις πληροφορίες προκειµένου να επαληθεύσει την εκπλήρωση της υποχρέωσής του για διατήρηση ελάχιστων αποθεµατικών κατά την περίοδο τήρησης. 2. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους δηλούντες φορείς δυνάµει του άρθρου 4 και του παραρτήµατος IV του παρόντος κανονισµού, τα πιστωτικά ιδρύµατα που υπόκεινται στην υποχρέωση διατήρησης ελάχιστων αποθεµατικών δύνανται να υποβάλλουν αναθεωρήσεις ως προς την βάση των αποθεµατικών και ως προς τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2818/98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 3. Οι µεταβατικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν για την εφαρµογή του συστήµατος των ελάχιστων αποθεµατικών στο πλαίσιο του ΕΣΚΤ παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού. Οι ειδικές διατάξεις του παρόντος παραρτήµατος υπερισχύουν των διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2818/98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. (*) ΕΕ L 356 της , σ. 1.» 3. Το παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 229/37 Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος Σύµφωνα µε το άρθρο 14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2818/98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει για την περίοδο τήρησης που αρχίζει στη διάρκεια του µήνα που έπεται της δηµοσίευσης του παρόντος κανονισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Φρανκφούρτη επί Μάιν, 31 Αυγούστου Για το ιοικητικόσυµβούλιο της ΕΚΤ Ο Πρόεδρος Willem F. DUISENBERG

5 L 229/38 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥ- ΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ I. Τα πιστωτικά ιδρύµατα που υπόκεινται σε πλήρη υποχρέωση υποβολής πληροφοριών 1. Για το σωστό υπολογισµό της βάσης των αποθεµατικών, επί της οποίας εφαρµόζεται µία θετική αναλογία αποθεµατικών, απαιτείται λεπτοµερής µηνιαία ανάλυση των καταθέσεων προθεσµίας διάρκειας άνω των δύο ετών, των καταθέσεων υπό προειδοποίηση διάρκειας άνω των δύο ετών και των υποχρεώσεων σε συµφωνίες µε όρο επαναγοράς των πιστωτικών ιδρυµάτων έναντι των τοµέων των ΝΧΙ ( εγχωρίων και άλλων κρατών µελών που συµµετέχουν στη Νοµισµατική Ένωση ), των ΠΙ που υπόκεινται στην υποχρέωση ελάχιστων αποθεµατικών, της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ και της κεντρικής κυβέρνησης, καθώς και έναντι του υπόλοιπου κόσµου. Τα πιστωτικά ιδρύµατα µπορούν επίσης να υποβάλλουν πληροφορίες για θέσεις έναντι άλλων ΝΧΙ εκτός από ΠΙ που υπόκεινται στην υποχρέωση ελάχιστων αποθεµατικών, την ΕΚΤ και τις ΕθνΚΤ, παρά έναντι ΝΧΙ και ΠΙ που υπόκεινται στην υποχρέωση ελάχιστων αποθεµατικών, της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ, υπό τον όρο ότι αυτό δεν συνεπάγεται απώλεια στοιχείων και δεν επηρεάζει θέσεις που εµφανίζονται µε έντονα τυπογραφικά στοιχεία. Επιπλέον, ανάλογα µε τα εθνικά συστήµατα συλλογής των πληροφοριών και µε την επιφύλαξη της πλήρους συµµόρφωσης µε τους ορισµούς και τις αρχές κατάταξης του ισολογισµού ΝΧΙ, όπως καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό, τα πιστωτικά ιδρύµατα που υπόκεινται στην υποχρέωση ελάχιστων αποθεµατικών µπορούν, εναλλακτικά, να παρέχουν τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον υπολογισµό της βάσης των αποθεµατικών, εκτός από εκείνες πού αφορούν διαπραγµατεύσιµα µέσα, σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι πίνακας 1 υποσηµείωση 7, υπό τον όρο ότι δεν επηρεάζονται θέσεις που εµφανίζονται µε έντονα τυπογραφικά στοιχεία. II. Καθεστώς όσον αφορά την υποχρέωση υποβολής πληροφοριών για τα µικρά πιστωτικά ιδρύµατα 2. Για τους σκοπούς του συστήµατος των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), τα µικρά πιστωτικά ιδρύµατα υποβάλλουν ένα ελάχιστο τριµηνιαίων πληροφοριών, απαραίτητων για τον υπολογισµό της βάσης των αποθεµατικών, σύµφωνα µε τον πίνακα 1Α. Τα µικρά πιστωτικά ιδρύµατα διασφαλίζουν την πλήρη συµβατότητα της διαδικασίας υποβολής πληροφοριών, σύµφωνα µε τον πίνακα 1Α, µε τους ορισµούς και τις αρχές κατάταξης του πίνακα 1. Τα στοιχεία για τη βάση των αποθεµατικών των µικρών ιδρυµάτων για τρεις (µηνιαίες) περιόδους τήρησης βασίζονται στα στοιχεία του τέλους του τριµήνου που συλλέγονται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) µέσα σε προθεσµία 28 εργάσιµων ηµερών από το τέλος του τριµήνου στο οποίο ανάγονται. III. Υποβολή οµαδοποιηµένων πληροφοριών σε ενοποιηµένη βάση από πιστωτικά ιδρύµατα που υπόκεινται στην υποχρέωση ελάχιστων αποθεµατικών του ΕΣΚΤ 3. Μετά από σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), τα πιστωτικά ιδρύµατα που υπόκεινται στην υποχρέωση διατήρησης ελάχιστων αποθεµατικών δύνανται να υποβάλλουν στατιστικές πληροφορίες µε ενοποιηµένο τρόπο, ως όµιλος πιστωτικών ιδρυµάτων που υπόκεινται στη σχετική υποχρέωση στο πλαίσιο της αυτής εθνικής επικράτειας, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα ενδιαφερόµενα ιδρύµατα έχουν αποποιηθεί το πλεονέκτηµα τυχόν εφάπαξ απαλλαγής από τη σχετική υποχρέωση. Ωστόσο, το πλεονέκτηµα της εφάπαξ απαλλαγής εξακολουθεί να ισχύει για τον όµιλο ως σύνολο. Όλα τα ενδιαφερόµενα ιδρύµατα περιλαµβάνονται ξεχωριστά στην κατάσταση των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (ΝΧΙ) της ΕΚΤ. 4. Εάν ο όµιλος ως σύνολο ανήκει στην κατηγορία των µικρών ιδρυµάτων, απαιτείται µόνο η συµµόρφωση µε την απλοποιη- µένη υποχρέωση υποβολής πληροφοριών που ισχύει για τα µικρά ιδρύµατα. Σε αντίθετη περίπτωση, εφαρµόζεται το πλήρες σύστηµα υποβολής πληροφοριών. IV. Η στήλη εκ των οποίων ΠΙ που υπόκεινται στην υποχρέωση ελάχιστων αποθεµατικών, ΕΚΤ και ΕθνΚΤ 5. Η στήλη εκ των οποίων ΠΙ που υπόκεινται στην υποχρέωση ελάχιστων αποθεµατικών, ΕΚΤ και ΕθνΚΤ δεν περιλαµβάνει τις υποχρεώσεις των δηλούντων ιδρυµάτων έναντι ιδρυµάτων που απαλλάσσονται από το σύστηµα των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών στο πλαίσιο τον ΕΣΚΤ, ήτοι ιδρυµάτων που απαλλάσσονται για λόγους διαφορετικούς από την εφαρµογή επ αυτών µέτρων αναδιοργάνωσης. 6. Η κατάσταση των απαλλασσόµενων ιδρυµάτων περιλαµβάνει µόνο τα ιδρύµατα που απαλλάσσονται για λόγους διαφορετικούς από την εφαρµογή επ αυτών µέτρων αναδιοργάνωσης. Τα ιδρύµατα που απαλλάσσονται προσωρινά από την υποχρέωση διατήρησης ελάχιστων αποθεµατικών λόγω του ότι υποβάλλονται σε διαδικασία αναδιοργάνωσης, θεωρούνται ιδρύµατα που υπόκεινται στην υποχρέωση διατήρησης ελάχιστων αποθεµατικών και, για το λόγο αυτό, οι υποχρεώσεις έναντι αυτών καλύπτονται από τη στήλη εκ των οποίων ΠΙ που υπόκεινται στην υποχρέωση ελάχιστων αποθεµατικών, ΕΚΤ και ΕθνΚΤ. Στη στήλη αυτή εµπίπτουν επίσης οι υποχρεώσεις έναντι ιδρυµάτων, τα οποία στην πραγµατικότητα δεν υποχρεούνται να διατηρούν ελάχιστα αποθεµατικά στο πλαίσιο του ΕΣΚΤ λόγω της εφαρµογής της εφάπαξ απαλλαγής.

6 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 229/39 ΜΕΡΟΣ 2 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 7. Η υποβολή στοιχείων για καταθέσεις υπό προειδοποίηση διάρκειας άνω των δύο ετών είναι προαιρετική, µέχρι νεότερων οδηγιών. Οι δηλούντες φορείς έχουν τη δυνατότητα υποβολής των σχετικών στοιχείων προαιρετικά, ήτοι τους επιτρέπεται να αναφέρουν είτε πραγµατικά στοιχεία (συµπεριλαµβανοµένων µηδενικών θέσεων) είτε µη υπάρχοντα στοιχεία (µε τη χρήση του κατάλληλου συµβόλου). Εάν αποφασίσουν να υποβάλλουν πραγµατικά στοιχεία, δεν θα έχουν πλέον το δικαίωµα να αναφέρουν µη υπάρχοντα στοιχεία. ΜΕΡΟΣ 3 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ 8. Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήµατος, οι όροι συγχώνευση, ιδρύµατα που συγχωνεύονται και απορροφών ίδρυµα έχουν την ίδια έννοια µε την καθοριζόµενη στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2818/98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 1ης εκεµβρίου 1998, σχετικά µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών (ΕΚΤ/1998/15). 9. Για την περίοδο τήρησης, εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει µία συγχώνευση, ο υπολογισµός των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών του απορροφώντος ιδρύµατος και η εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2818/98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 10. Για τις επόµενες περιόδους τήρησης, ως βάση για τον υπολογισµό των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών του απορροφώντος ιδρύµατος λαµβάνεται µία βάση αποθεµατικών καθώς και στατιστικές πληροφορίες που υποβάλλονται σύµφωνα µε τους κανόνες που καθορίζονται στο προσάρτηµα του παραρτήµατος ΙΙ, κατά περίπτωση. Σε αντίθετη περίπτωση, εφαρµόζονται οι συνήθεις κανόνες υποβολής στατιστικών πληροφοριών και υπολογισµού των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2818/98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 11. Προσωρινή παρέκκλιση από τις συνήθεις διαδικασίες υποβολής πληροφοριών για το απορροφών ίδρυµα Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που καθορίζονται στις προηγούµενες παραγράφους, η ενδιαφερόµενη ΕθνΚΤ δύναται να εξουσιοδοτεί το απορροφών ίδρυµα να προβαίνει στην εκπλήρωση της υποχρέωσής του για υποβολή στατιστικών πληροφοριών µέσω προσωρινών διαδικασιών, όπως για παράδειγµα µέσω της υποβολής ξεχωριστών εντύπων για καθένα από τα ιδρύµατα που συγχωνεύονται, στη διάρκεια περισσοτέρων περιόδων µετά την έναρξη ισχύος της συγχώνευσης. Η παρέκκλιση αυτή από τις συνήθεις διαδικασίες υποβολής πληροφοριών πρέπει να περιορίζεται χρονικά στο ελάχιστο και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους έξι µήνες από την έναρξη ισχύος της συγχώνευσης. Η εν λόγω παρέκκλιση δεν θίγει την υποχρέωση του απορροφώντας ιδρύµατος να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του για την υποβολή πληροφοριών σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2819/98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και, κατά περίπτωση, την υποχρέωσή του να αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις υποβολής πληροφοριών των ιδρυµάτων που συγχωνεύονται, σύµφωνα µε το παρόν παράρτηµα ΙΙ.

7 L 229/40 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Πίνακας 1Α Στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται από τα µικρά ΠΙ σε τρίµηνη βάση προς εκπλήρωση της υποχρέωσης ελάχιστων αποθεµατικών Βάση των αποθεµατικών που υπολογίζεται ως το άθροισµα των εξής στηλών του πίνακα 1: (a) (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g) + (h) + (i) + (j) + (k) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (σε ευρώ και σε νοµίσµατα που δεν ανήκουν στην ΝΕ) 9 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ x x x x από τις οποίες: 9.2e + 9.2x µε προθεσµία λήξης άνω των δύο ετών από τις οποίες: 9.3e + 9.3x υπό προειδοποίηση άνω των δύο ετών Προαιρετική υποβολή στοιχείων από τις οποίες: 9.4e + 9.4x συµφωνίες µε όρο επαναφοράς Εκκρεµή στοιχεία, στήλη (1) του πίνακα 1 ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΜΕΣΑ (σε ευρώ και σε νοµίσµατα που δεν ανήκουν στην ΝΕ) 11 ΕΚ ΟΘΕΝΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 11e + 11x µε προθεσµία λήξης έως δύο έτη 11 ΕΚ ΟΘΕΝΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 11e + 11x µε προθεσµία λήξης άνω των δύο ετών 12 ΤΙΤΛΟΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

8 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 229/41 Προσάρτηµα Ειδικοί κανόνες για τον υπολογισµό των υποχρεώσεων σε ελάχιστα αποθεµατικά των πιστωτικών ιδρυµάτων που συµµετέχουν σε συγχώνευση ( 1 ) Περίπτωση Τύπος συγχώνευσης Υποχρεώσεις προς ανάλυση 1 Η συγχώνευση, στην οποία ένα ίδρυµα υποκείµενο σε πλήρη υποχρέωση υποβολής πληροφοριών (απορροφών ίδρυµα) απορροφά ένα ή περισσότερα ιδρύµατα υποκείµενα σε πλήρη υποχρέωση υποβολής πληροφοριών (ιδρύµατα που συγχωνεύονται), αρχίζει να ισχύει µετά τη λήξη της προθεσµίας που ορίζει η ενδιαφερόµενη ΕθνΚΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος κανονισµού, για την υποβολή µηνιαίων στατιστικών πληροφοριών αναγόµενων στον προηγούµενο µήνα. 2 Η συγχώνευση, στην οποία ένα ίδρυµα υποκείµενο σε πλήρη υποχρέωση υποβολής πληροφοριών (απορροφών ίδρυµα) απορροφά ένα ή περισσότερα µικρά ιδρύµατα και, ενδεχοµένως, ένα ή περισσότερα ιδρύµατα υποκείµενα σε πλήρη υποχρέωση υποβολής πληροφοριών (ιδρύµατα που συγχωνεύονται), αρχίζει να ισχύει µετά τη λήξη της προθεσµίας παν ορίζει η ενδιαφερόµενη ΕθνΚΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 4 τον παρόντος κανονισµού, για την υποβολή στατιστικών πληροφοριών αναγόµενων στο προηγούµενο τρίµηνο. 3 Η συγχώνευση, στην οποία ένα ίδρυµα υποκείµενο σε πλήρη υποχρέωση υποβολής πληροφοριών (απορροφών ίδρυµα) απορροφά ένα ή περισσότερα ιδρύµατα υποκείµενα σε πλήρη υποχρέωση υποβολής πληροφοριών (ιδρύµατα που συγχωνεύονται), αρχίζει να ισχύει στη διάρκεια της περιόδου που εκτείνεται από το τέλος ενός µήνα έως την καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας που ορίζει η ενδιαφερόµενη ΕθνΚΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος κανονισµού, για την υποβολή µηνιαίων στατιστικών πληροφοριών αναγόµενων στον προηγούµενο µήνα. 4 Η συγχώνευση, στην οποία ένα ίδρυµα υποκείµενο σε πλήρη υποχρέωση υποβολής πληροφοριών (απορροφών ίδρυµα) απορροφά ένα ή περισσότερα µικρά ιδρύµατα και, ενδεχοµένως, ένα ή περισσότερα ιδρύµατα υποκείµενα σε πλήρη υποχρέωση υποβολής πληροφοριών (ιδρύµατα παν συγχωνεύονται), αρχίζει να ισχύει στη διάρκεια της περιόδου παν εκτείνεται από το τέλος ενός τριµήνου έως την καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας που ορίζει η ενδιαφερόµενη ΕθνΚΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος κανονισµού, για την υποβολή στατιστικών πληροφοριών αναγόµενων στο προηγούµενο τρίµηνο. 5 Η συγχώνευση, στην οποία ένα µικρό ίδρυµα (απορροφών ίδρυµα) απορροφά ένα ή περισσότερα ιδρύµατα υποκείµενα σε πλήρη υποχρέωση υποβολής πληροφοριών και, ενδεχοµένως, ένα ή περισσότερα µικρά ιδρύµατα (ιδρύµατα που συγχωνεύονται), αρχίζει να ισχύει µετά τη λήξη της προθεσµίας που ορίζει η ενδιαφερόµενη ΕθνΚΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 4 τον παρόντος κανονισµού, για την υποβολή στατιστικών πληροφοριών αναγόµενων στον προηγούµενο µήνα. 6 Η συγχώνευση, στην οποία ένα µικρό ίδρυµα (απορροφών ίδρυµα) απορροφά ένα ή περισσότερα µικρά ιδρύµατα (ιδρύµατα που συγχωνεύονται), αρχίζει να ισχύει µετά τη λήξη της προθεσµίας που ορίζει η ενδιαφερόµενη ΕθνΚΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος κανονισµού, για την υποβολή στατιστικών πληροφοριών αναγόµενων στο προηγούµενο τρίµηνο. των αποθεµατικών είναι εκείνες που θα ίσχυαν για τη συγκεκριµένη µία εφάπαξ απαλλαγή χορηγείται. των αποθεµατικών είναι εκείνες που θα ίσχυαν για τη συγκεκριµένη µία εφάπαξ απαλλαγή χορηγείται. των αποθεµατικών είναι εκείνες που θα ίσχυαν για τη συγκεκριµένη µία εφάπαξ απαλλαγή χορηγείται. Εκτός από τις δικές του υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων, το απορροφών ίδρυµα αναλαµβάνει και τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων των ιδρυµάτων που συγχωνεύονται, για στατιστικές πληροφορίες αναγόµενες στον µήνα που προηγείται της συγχώνευσης. των αποθεµατικών είναι εκείνες που θα ίσχυαν για τη συγκεκριµένη µία εφάπαξ απαλλαγή χορηγείται. Εκτός από τις δικές του υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων, το απορροφών ίδρυµα αναλαµβάνει και τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων των ιδρυµάτων που συγχωνεύονται, για στατιστικές πληροφορίες αναγόµενες στο µήνα ή το τρίµηνο που προηγείται της συγχώνευσης, ανάλογα µε το ίδρυµα. Εφαρµόζεται η διαδικασία της περίπτωσης 1. Από την περίοδο τήρησης που έπεται της συγχώνευσης και έως την υποβολή, για πρώτη φορά µετά τη συγχώνευση, τριµηνιαίων στοιχείων από το απορροφών ίδρυµα, σύµφωνα µε τις µειωµένες υποχρεώσεις υποβολής πληροφοριών που επιβάλλονται σε µικρά ιδρύµατα υποκείµενα σε υποχρέωση υποβολής πληροφοριών, όπως ορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού, ως βάση για τον υπολογισµό των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών του απορροφώντας ιδρύµατος χρησιµοποιείται µία βάση αποθεµατικών η οποία ενσω- των αποθεµατικών είναι εκείνες που θα ίσχυαν για τη συγκεκριµένη µία εφάπαξ απαλλαγή χορηγείται.

9 L 229/42 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Περίπτωση Τύπος συγχώνευσης Υποχρεώσεις προς ανάλυση 7 Η συγχώνευση, στην οποία ένα µικρό ίδρυµα (απορροφών ίδρυµα) απορροφά ένα ή περισσότερα µικρά ιδρύµατα (ιδρύµατα που συγχωνεύονται), αρχίζει να ισχύει µετά τη λήξη της προθεσµίας που ορίζει η ενδιαφερόµενη ΕθνΚΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος κανονισµού, για την υποβολή στατιστικών πληροφοριών αναγόµενων στο προηγούµενο τρίµηνο συνεπεία της συγχώνευσης, το µικρό ίδρυµα υπόκειται πλέον σε πλήρη υποχρέωση υποβολής πληροφοριών. 8 Η συγχώνευση, στην οποία ένα µικρό ίδρυµα (απορροφών ίδρυµα) απορροφά ένα ή περισσότερα µικρά ιδρύµατα (ιδρύµατα που συγχωνεύονται), αρχίζει να ισχύει στη διάρκεια της περιόδου που εκτείνεται από το τέλος ενός τριµήνου έως την καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας που ορίζει η ενδιαφερόµενη ΕθνΚΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος κανονισµού, για την υποβολή στατιστικών πληροφοριών αναγόµενων στο προηγούµενο τρίµηνο. Εφαρµόζεται η διαδικασία της περίπτωσης 2. Από την περίοδο τήρησης που έπεται της συγχώνευσης και έως την υποβολή, για πρώτη φορά µετά τη συγχώνευση, τριµηνιαίων στοιχείων από το απορροφών ίδρυµα, σύµφωνα µε τις µειωµένες υποχρεώσεις υποβολής πληροφοριών που επιβάλλονται σε µικρά ιδρύµατα υποκείµενα σε υποχρέωση υποβολής πληροφοριών, όπως ορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού, ως βάση για τον υπολογισµό των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών του απορροφώντας των αποθεµατικών είναι εκείνες που θα ίσχυαν για τη συγκεκριµνη µία εφάπαξ απαλλαγή χορηγείται. Εκτός από τις δικές του υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων, το απορροφών ίδρυµα αναλαµβάνει και τις υποχρεώσεις υποβολής σεοιχείων των ιδρυµάτων που συγχωνεύονται, για στατιστικές πληροφορίες αναγόµενες στο τρίµηνο που προηγείται της συγχώνευσης. 9 Η συγχώνευση, στην οποία ένα µικρό ίδρυµα (απορροφών ίδρύµα) απορροφά ένα ή περισσότερα ιδρύµατα υποκείµενα σε πλήρη υποχρέωση υποβολής πληροφοριών και, ενδεχοµένως, ένα ή περισσότερα µικρά ιδρύµατα (ιδρύµατα που συγχωνεύονται), αρχίζει να ισχύει στη διάρκεια της περιόδου που εκτείνεται από το τέλος ενός µήνα έως την καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας που ορίζει η ενδιαφερόµενη ΕθνΚΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος κανονισµού, για την υποβολή µηνιαίων στατιστικών πληροφοριών αναγόµενων στον προηγούµενο µήνα. Εφαρµόζεται η διαδικασία της περίπτωσης Η συγχώνευση, στην οποία ένα µικρό ίδρυµα (απορροφών ίδρυµα) απορροφά ένα ή περισσότερα µικρά ιδρύµατα (ιδρύµατα που συγχωνεύονται), αρχίζει να ισχύει στη διάρκεια της περιόδου που εκτείνεται από το τέλος ενός τριµήνου έως την καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας που ορίζει η ενδιαφερόµενη ΕθνΚΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος κανονισµού, για την υποβολή στατιστικών πληροφοριών αναγόµενων στο προηγούµενο τρίµηνο συνεπεία της συγχώνευσης, το µικρό ίδρυµα υπόκειται πλέον σε πλήρη υποχρέωση υποβολής πληροφοριών. Εφαρµόζεται η διαδικασία της περίπτωσης Η συγχώνευση, στην οποία ένα ίδρυµα υποκείµενο σε πλήρη υποχρέωση υποβολής πληροφοριών (απορροφών ίδρυµα) δηµιουργείται από περισσότερα ιδρύµατα υποκείµενα σε πλήρη υποχρέωση υποβολής πληροφοριών (ιδρύµατα που συγχωνεύονται), αρχίζει να ισχύει στη διάρκεια της περιόδου που εκτείνεται από το τέλος ενός µήνα έως την καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας που ορίζει η ενδιαφερόµενη ΕθνΚΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος κανονισµού, για την υποβολή µηνιαίων στατιστικών πληροφοριών αναγόµενων στον προηγούµενο µήνα. ιδρύµατος λαµβάνεται µία βάση αποθεµατικών, η οποία ενσωµατώνει τις βάσεις των αποθεµατικών των ιδρυµάτων που συγχωνεύονται. Οι προς ενσωµάτωση βάσεις των αποθεµατικών είναι εκείνες που θα ίσχυαν για τη συγκεκριµένη περίοδο τήρησης, εάν δεν πραγµατοποιούνταν η συγχώνευση. Μόνο µία εφάπαξ απαλλαγή χορηγείται. Το απορροφών ίδρυµα αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων των ιδρυµάτων που συγχωνεύονται, για στατιστικές. πληροφορίες αναγόµενες στο µήνα που προηγείται της συγχώνευσης. 12 Η συγχώνευση, στην οποία ένα ίδρυµα υποκείµενο σε πλήρη υποχρέωση υποβολής πληροφοριών (απορροφών ίδρυµα) δηµιουργείται από ένα ή περισσότερα µικρά ιδρύµατα και, ενδεχοµένως, από ένα ή περισσότερα ιδρύµατα υποκείµενα σε πλήρη υποχρέωση υποβολής πληροφοριών (ιδρύµατα που συγχωνεύονται), αρχίζει να ισχύει στη διάρκεια της περιόδου παν εκτείνεται από το τέλος ενός τριµήνού έως την καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας που ορίζει η ενδιαφερόµενη ΕθνΚΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος κανονισµού, για την υποβολή στατιστικών πληροφοριών αναγό- µενων στο προηγούµενο τρίµηνο. µατώνει τις βάσεις των αποθεµατικών των ιδρυµάτων που συγχωνεύονται. Οι προς ενσωµάτωση βάσεις των αποθεµαπκών είναι εκείνες που θα ίσχυαν για τη συγκεκριµένη περίοδο τήρησης, εάν δεν πραγµατοποιούνταν η συγχώνευση. Μόνο µία εφάπαξ απαλλαγή χορηγείται. Το απορροφών ίδρυµα αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων των ιδρυµάτων που συγχωνεύονται, για πληροφορίες αναγόµενες στο µήνα ή το τρίµηνο που προηγείται της συγχώνευσης, ανάλογα µε το ίδρυµα.

10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 229/43 Περίπτωση Τύπος συγχώνευσης Υποχρεώσεις προς ανάλυση 13 Η συγχώνευση, στην οποία ένα µικρό ίδρυµα (απορροφών ίδρυµα) δηµιουργείται από ένα ή περισσότερα µικρά ιδρύµατα (ιδρύµατα που συγχωνεύονται), αρχίζει να ισχύει στη διάρκεια της περιόδου που εκτείνεται από το τέλος ενός τριµήνου έως την καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας που ορίζει η ενδιαφερόµενη ΕθνΚΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος κανονισµού, για την υποβολή στατιστικών πληροφοριών αναγόµενων στο προηγούµενο τρίµηνο. Από την περίοδο τήρησης που έπεται της συγχώνευσης και έως την υποβολή, για πρώτη φορά µετά τη συγχώνευση, τριµηνιαίων στοιχείων από το απορροφών ίδρυµα, σύµφωνα µε τις µειωµένες υποχρεώσεις υποβολής πληροφοριών που επιβάλλονται σε µικρά ιδρύµατα υποκείµενα σε υποχρέωση υποβολής πληροφοριών, όπως ορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού, ως βάση για τον υπολογισµό των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών του απορροφώντας µατώνει τις βάσεις των αποθεµατικών των ιδρυµάτων που συγχωνεύονται. Οι προς ενσωµάτωση βάσεις των αποθεµατικών είναι εκείνες που θα ίσχυαν για τη συγκεκριµένη περίοδο τήρησης, εάν δεν πραγµατοποιούνταν η συγχώνευση. Μόνο µία εφάπαξ απαλλαγή χορηγείται. Το απορροφών ίδρυµα αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων των ιδρυµάτων που συγχωνεύονται, για πληροφορίες αναγόµενες στο τρίµηνο που προηγείται της συγχώνευσης. ( 1 ) Στον πίνακα παρουσιάζονται λεπτοµερώς κάποιες πιό περίπλοκες διαδικασίες, οι οποίες εφαρµόζονται σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. Όσον αφορά περιπτώσεις που δεν περιλαµβάνονται στον πίνακα, τυγχάνουν εφαρµογής οι συνήθεις κανόνες υποβολής στατιστικών πληροφοριών και υπολογισµού των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2818/98.»

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 250/10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών (ΕΚΤ/2003/9) TΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2003R1745 EL 18.01.2012 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ τα πιστωτικά ιδρύματα (Π.Ι) οφείλουν να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά (minimum reserves, réserves obligatoires).δεσμευμένα

Διαβάστε περισσότερα

138(1)/2002 και 166(1)/2003. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41. Τήρηση Ελάχιστων Αποθεματικών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ΜΕΡΟΣΙ

138(1)/2002 και 166(1)/2003. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41. Τήρηση Ελάχιστων Αποθεματικών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ΜΕΡΟΣΙ Ε.Ε. Παρ. 111(1) 4011 Κ.Δ.Π. 510/2005 Αρ. 4049, 11.11.2005 Αριθμός 510 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ 138(1)/2002 και 166(1)/2003 Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41 Τήρηση Ελάχιστων Αποθεματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31.10.2003 L 283/81 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τις συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών που διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/36 EL ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/66 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/24 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.9.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικάμε ορισμένες υποχρεώσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 29ης Νοεμβρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 29ης Νοεμβρίου 2007 2001R2423 EL 04.01.2008 006.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2012R0024 EL 27.05.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 25/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 19ης Δεκεμβρίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 25/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 19ης Δεκεμβρίου 2008 L 15/14 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.1.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 25/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2013R1071 EL 27.11.2013 000.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009R0025 EL 23.09.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 25/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 159/56 28.5.2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με εγχώριες πράξεις διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.11.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 144/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2014 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Σύσταση για κανονισμό του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΡΜΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» με βάση το άρθρο 17 του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.5.2016 L 132/107 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/810 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη δεύτερη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΕΚΤ/2016/10) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/810 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/810 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 02016D0010 EL 31.10.2016 001.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ /* COM/94/436 Τελικό - COD 94/0242 */

ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ /* COM/94/436 Τελικό - COD 94/0242 */ ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ /* COM/94/436 Τελικό - COD 94/0242 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 360 της 17/12/1994 σ. 0013 Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/4.2.2008 Θέµα: Απόκτηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα «ειδικών συµµετοχών» στο µετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 18.03.2004 L 080/33 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 19.6.2015 L 154/15 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7 σχετικά με τα στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων.

Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων. Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων. 1. Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.1 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Αύ), πραγµατοποιείται είτε µε απορρόφηση είτε µε σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Απρίλιος 2002 (Ενσωµατώνονται οι τροποποιήσεις ηµεροµηνίας 28.5.2003)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΡΜΗΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΕΡΜΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» με βάση το άρθρο 17 του Ν. 3283/2004 H εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 1998R2533 EL 15.10.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με τη συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 105(Ι)/2013 105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1.6.2016 EL L 144/99 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/868 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Μαΐου 2016 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/6 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/36 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1374/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων των ασφαλιστικών εταιρειών (ΕΚΤ/2014/50) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2013O0007 EL 27.05.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 24/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 19ης Δεκεμβρίου 2008 (ΕΚΤ/2008/30)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 24/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 19ης Δεκεμβρίου 2008 (ΕΚΤ/2008/30) 20.1.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 24/2009 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ.

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ. ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων» Η ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 7.5.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/17 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Μαρτίου 2013 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΣΚΤ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΣΚΤ EYPΩΠAΪKH KENTPIKH TPAΠEZA E C B E Z B E K T B C E E K P ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΣΚΤ Μάιος 2000 EYPΩΠAΪKH KENTPIKH TPAΠEZA ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ '-'ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ '-'ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΗ(Ι) 369 Κ.Δ.Π. 74/2005 Αρ. 3955, 18.2.2005 Αριθμός 74 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ '-'ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (δ), 39 (6), 70

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2014 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2014 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική 2014O0015 EL 01.01.2016 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 17 Οκτωβρίου 2012 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2015 L 116/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/730 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2015 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/109/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/109/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 259/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.10.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/109/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την τροποποίηση των οδηγιών 77/91/ΕΟΚ, 78/855/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/26 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/2248 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού»

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2010D0022 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 105 62 Αθήνα Αθήνα,03.12.2015 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 123/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.5.2009 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 7ης Μαΐου 2009 για τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

(6) ότι πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του «εργαζομένου» βάσει της νομολογίας του ικαστηρίου 7

(6) ότι πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του «εργαζομένου» βάσει της νομολογίας του ικαστηρίου 7 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

Διαβάστε περισσότερα

Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου.

Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου. Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου. Οι βασικές παράµετροι της κεφαλαιακής στήριξης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: CT/CA-012/2004/01EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.8.2014 L 258/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Ιουλίου 2014 σχετικά με μέτρα που αφορούν στοχευμένες πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΕΚΤ/2014/34) (2014/541/EΕ) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ L 330/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης ποιότητας όσον αφορά τους φορείς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

7.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 297/51

7.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 297/51 7.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 297/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/30 21.1.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης κατά την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα