Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 L 250/10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών (ΕΚΤ/2003/9) TΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας υπόψη: το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 19.1, τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1998, σχετικά µε την εφαρµογή ελάχιστων αποθεµατικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 134/2002 ( 2 ), τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1998, σχετικά µε τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων ( 3 ), Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2818/98 (ΕΚΤ/1998/15) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 1ης εκεµβρίου 1998, σχετικά µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών ( 4 ) τροποποιήθηκε σε σηµαντική έκταση δύο φορές. Κατά πρώτον, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1921/2000 (ΕΚΤ/2000/8) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ( 5 ) θέσπισε συγκεκριµένες διαδικασίες για τις συγχωνεύσεις και διασπάσεις στις οποίες συµµετέχουν πιστωτικά ιδρύµατα, προκειµένου να καταστούν σαφείς οι υποχρεώσεις των εν λόγω ιδρυµάτων ως προς τα ελάχιστα αποθεµατικά. εύτερον, για λόγους αποτελεσµατικότητας, ορισµένες άλλες διατάξεις τροποποιήθηκαν µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 690/ 2002 (ΕΚΤ/2002/3) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ( 6 ) προκειµένου να καταστεί σαφές ότι τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος θα υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών, να θεσπιστεί ένας γενικός κανόνας περί αυτοδίκαιης απαλλαγής των πιστωτικών ιδρυµάτων από την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών για όλη την περίοδο τήρησης εντός της οποίας τα εν λόγω ιδρύµατα παύουν να υφίστανται, καθώς και να διευκρινιστεί η υποχρέωση να περιλαµβάνονται στη βάση των αποθεµατικών ενός ιδρύµατος οι υποχρεώσεις του έναντι υποκαταστήµατος του ίδιου φορέα ή έναντι του κεντρικού καταστήµατος ή της έδρας του ίδιου φορέα που βρίσκονται εκτός της επικράτειας των συµµετεχόντων κρατών µελών. Με την ευκαιρία των νέων τροποποιήσεων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2818/98 (ΕΚΤ/1998/15), ενδείκνυται για λόγους σαφήνειας και εκλογίκευσης η αναδιατύπωση των εν λόγω διατάξεων τοποθετώντας τις στο ίδιο κείµενο. ( 1 ) ΕΕ L 318 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L24της , σ. 1. ( 3 ) ΕΕ L 318 της , σ. 4. ( 4 ) ΕΕ L 356 της , σ. 1. ( 5 ) Κανονισµός ΕΚΤ/2000/8, της 31ης Αυγούστου 2000, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2818/98 (ΕΚΤ/1998/15) σχετικά µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2819/98 (ΕΚΤ/1998/16) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά µε τον ενοποιηµένο ισολογισµό του τοµέα των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων ΕΕ L 229 της , σ. 34. ( 6 ) Κανονισµός ΕΚΤ/2002/3 της 18ης Απριλίου 2002 που τροποποιεί τον κανονισµό ΕΚΤ/1998/15 σχετικά µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών (ΕΕ L 106 της , σ. 9). (2) Το άρθρο 19.1 του καταστατικού ορίζει ότι, αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) απαιτεί από τα πιστωτικά ιδρύµατα που είναι εγκατεστηµένα στα συµµετέχοντα κράτη µέλη την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών, τα αποθεµατικά αυτά πρέπει να τηρούνται σε λογαριασµούς στην ΕΚΤ και στις συµµετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες (συµµετέχουσες ΕθνΚΤ). Θεωρείται σκόπιµο τα εν λόγω αποθεµατικά να τηρούνται αποκλειστικά σε λογαριασµούς στις συµµετέχουσες ΕθνΚΤ. (3) Για να είναι αποτελεσµατικό το µέσο των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών, είναι αναγκαίο να καθοριστούν επίσης µε σαφήνεια ο υπολογισµός και η τήρηση των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών και να διατυπωθούν κανόνες όσον αφορά την υποβολή στοιχείων και την επαλήθευση. (4) Για την εξαίρεση των διατραπεζικών υποχρεώσεων από τη βάση των αποθεµατικών, οποιαδήποτε πάγια έκπτωση, η οποία θα εφαρµόζεται σε υποχρεώσεις που εντάσσονται στην κατηγορία «χρεόγραφα» µε διάρκεια έως δύο έτη, θα πρέπει να βασίζεται στην αναλογία, υπολογιζόµενη σε µακροοικονοµική βάση και για ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, µεταξύ i) του αποθέµατος των σχετικών τίτλων που έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύµατα και διακρατούνται τόσο από άλλα πιστωτικά ιδρύµατα όσο και από την ΕΚΤ και τις συµµετέχουσες ΕθνΚΤ και ii) του συνολικού ύψους των κυκλοφορούντων τίτλων αυτής της κατηγορίας που έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύµατα. (5) Κατά κανόνα, το ηµερολογιακό πρόγραµµα των περιόδων τήρησης θα ευθυγραµµίζεται µε το ηµερολογιακό πρόγραµµα των συνεδριάσεων του διοικητικού συµβουλίου της ΕΚΤ κατά τις οποίες έχει προγραµµατισθεί να διεξαχθεί η µηνιαία αξιολόγηση της κατεύθυνσης της νοµισµατικής πολιτικής. (6) Είναι αναγκαία η θέσπιση συγκεκριµένων διαδικασιών κοινοποίησης και αναγνώρισης του ύψους των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών, ώστε τα ιδρύµατα να γνωρίζουν εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα ελάχιστα αποθεµατικά, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Ορισµοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού: µε τον όρο «συµµετέχον κράτος µέλος» νοείται κάθε κράτος µέλος της ΕΕ το οποίο έχει υιοθετήσει το ευρώ σύµφωνα µε τη συνθήκη, µε τον όρο «συµµετέχουσα εθνική κεντρική τράπεζα» (συµµετέχουσα ΕθνΚΤ) νοείται η εθνική κεντρική τράπεζα του συµµετέχοντος κράτους µέλους, µε τον όρο «ευρωσύστηµα» νοούνται η ΕΚΤ και οι συµµετέχουσες ΕθνΚΤ,

2 L 250/11 µε τον όρο «ίδρυµα» νοείται οποιοσδήποτε φορέας συµµετέχοντος κράτους µέλους από τον οποίο η ΕΚΤ µπορεί να απαιτεί την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών, σύµφωνα µε το άρθρο 19.1 του καταστατικού, µε τον όρο «λογαριασµός αποθεµατικών» νοείται ο λογαριασµός ενός ιδρύµατος σε συµµετέχουσα ΕθνΚΤ, του οποίου το υπόλοιπο του τέλους της ηµέρας λαµβάνεται υπόψη προκειµένου να διαπιστωθεί η συµµόρφωση του ιδρύµατος προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών, µε τον όρο «υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών» νοείται η υποχρέωση των ιδρυµάτων να τηρούν ελάχιστα αποθεµατικά σε λογαριασµούς αποθεµατικών στις συµµετέχουσες ΕθνΚΤ, µε τον όρο «συντελεστής υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών» νοείται το ποσοστό το οποίο καθορίζεται στο άρθρο 4 για κάθε συγκεκριµένο στοιχείο που περιλαµβάνεται στη βάση των αποθεµατικών, µε τον όρο «περίοδος τήρησης» νοείται το χρονικό διάστηµα για το οποίο υπολογίζεται η συµµόρφωση προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών και κατά τη διάρκεια του οποίου τα εν λόγω ελάχιστα αποθεµατικά πρέπει να τηρούνται σε λογαριασµούς αποθεµατικών, µε τον όρο «υπόλοιπο του τέλους της ηµέρας» νοείται το υπόλοιπο ως έχει τη στιγµή κατά την οποία οριστικοποιούνται οι πράξεις πληρωµής και οι λογιστικές εγγραφές που συνδέονται µε την πιθανή πρόσβαση στις πάγιες διευκολύνσεις του ευρωσυστήµατος, µε τον όρο «εργάσιµη ηµέρα της ΕθνΚΤ» νοείται κάθε ηµέρα κατά την οποία µια συγκεκριµένη συµµετέχουσα ΕθνΚΤ είναι ανοικτή για την εκτέλεση πράξεων νοµισµατικής πολιτικής στο πλαίσιο του ευρωσυστήµατος, µε τον όρο «κάτοικος» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο έχει κατοικία σε οποιοδήποτε συµµετέχον κράτος µέλος, υπό την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1998, σχετικά µε τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ( 1 ), µε τον όρο «µέτρα αναδιοργάνωσης» νοούνται µέτρα που αποσκοπούν στη διατήρηση ή την αποκατάσταση της οικονοµικής κατάστασης ενός ιδρύµατος και τα οποία θα µπορούσαν να επηρεάσουν προϋπάρχοντα δικαιώµατα τρίτων στα µέτρα αυτά περιλαµβάνονται και εκείνα που εµπεριέχουν την πιθανότητα αναστολής των πληρωµών, αναστολής της εφαρµογής µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης ή περικοπής απαιτήσεων, µε τον όρο «διαδικασία εκκαθάρισης» νοείται κάθε συλλογική διαδικασία η οποία αφορά ένα ίδρυµα και η οποία αναγκαίως συνεπάγεται παρέµβαση των δικαστικών αρχών ή άλλων αρµόδιων αρχών συµµετέχοντος κράτους µέλους µε σκοπό την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων που τελούν υπό την εποπτεία των εν λόγω αρχών, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων όπου η διαδικασία περατώνεται µε συµβιβασµό ή άλλο ανάλογο µέτρο, ( 1 ) ΕΕ L 318 της , σ. 8. µε τον όρο «συγχώνευση» νοείται η πράξη µε την οποία ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύµατα (τα «συγχωνευόµενα ιδρύ- µατα») διαλύονται χωρίς να τεθούν υπό εκκαθάριση και µεταβιβάζουν το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού τους σε άλλο πιστωτικό ίδρυµα (το «απορροφών ίδρυµα»), το οποίο δύναται να είναι νεοσυσταθέν πιστωτικό ίδρυµα, µε τον όρο «διάσπαση» νοείται η πράξη µε την οποία ένα πιστωτικό ίδρυµα (το «διασπώµενο ίδρυµα») διαλύεται χωρίς να τεθεί υπό εκκαθάριση και µεταβιβάζει το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού του σε άλλα, δύο τουλάχιστον, πιστωτικά ιδρύ- µατα (τα «επωφελούµενα ιδρύµατα»), τα οποία δύνανται να είναι νεοσυσταθέντα πιστωτικά ιδρύµατα. Άρθρο 2 Iδρύµατα που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών 1. Στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών υπόκεινται οι ακόλουθες κατηγορίες ιδρυµάτων: α) πιστωτικά ιδρύµατα όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 σηµείο 1 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2000/12/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων ( 2 ) εκτός των συµµετεχουσών ΕθνΚΤ β) υποκαταστήµατα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 σηµείο 3 της οδηγίας 2000/12/EΚ, πιστωτικών ιδρυµάτων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 σηµείο 1 πρώτο εδάφιο της ίδιας οδηγίας, εκτός των συµµετεχουσών ΕθνΚΤ σε αυτά περιλαµβάνονται υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων που δεν έχουν ούτε την έδρα ούτε το κεντρικό κατάστηµά τους στην επικράτεια συµµετέχοντος κράτους µέλους. εν υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων εγκατεστηµένων στα συµ- µετέχοντα κράτη µέλη, που βρίσκονται εκτός της επικράτειας των συµµετεχόντων κρατών µελών. 2. Χωρίς να υποχρεούται να υποβάλει σχετικό αίτηµα, ένα ίδρυµα απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών από την έναρξη της περιόδου τήρησης εντός της οποίας λαµβάνει χώρα ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ή παραίτηση από αυτή ή εντός της οποίας δικαστική ή άλλη αρµόδια αρχή συµ- µετέχοντος κράτους µέλους αποφασίζει να κινήσει διαδικασία εκκαθάρισης του ιδρύµατος. Η ΕΚΤ δύναται να απαλλάξει από την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών τα ακόλουθα ιδρύµατα, µε βάση αντικειµενικά κριτήρια: α) ιδρύµατα τα οποία υπόκεινται σε µέτρα αναδιοργάνωσης β) ιδρύµατα όσον αφορά τα οποία ο σκοπός του συστήµατος υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών της ΕΚΤ δεν θα επιτυγχανόταν µε την επιβολή σε αυτά της υποχρέωσης τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών. Η ΕΚΤ, προκειµένου να λάβει απόφαση σχετικά µε µια τέτοια απαλλαγή, λαµβάνει υπόψη ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια: i) το ίδρυµα επιδιώκει ειδικούς σκοπούς ( 2 ) ΕΕ L 126 της , σ. 1, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2000/28/ΕΚ (ΕΕ L 275 της , σ. 37).

3 L 250/12 ii) το ίδρυµα δεν ασκεί ενεργό τραπεζική δράση ανταγωνιζό- µενο άλλα πιστωτικά ιδρύµατα iii) το ίδρυµα προορίζει όλες τις καταθέσεις του για σκοπούς που συνδέονται µε την ενίσχυση της περιφερειακής ή/και διεθνούς ανάπτυξης. 3. Η ΕΚΤ δηµοσιεύει κατάλογο των ιδρυµάτων που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών. ηµοσιεύει επίσης κατάλογο των ιδρυµάτων που απαλλάσσονται από την προαναφερθείσα υποχρέωση για άλλους λόγους και όχι επειδή υπόκεινται σε µέτρα αναδιοργάνωσης. Τα ιδρύµατα µπορούν να βασίζονται στις καταστάσεις αυτές προκειµένου να αποφαίνονται αν έχουν υποχρεώσεις έναντι άλλου ιδρύµατος που υπόκειται και αυτό στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών. Οι κατάλογοι αυτοί δεν είναι καθοριστικοί ως προς το αν τα ιδρύµατα υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών σύµφωνα µε το παρόν άρθρο 2. Άρθρο 3 Βάση υπολογισµού των αποθεµατικών 1. Η βάση των αποθεµατικών ενός ιδρύµατος περιλαµβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις [όπως ορίζονται στο πλαίσιο υποβολής στοιχείων για τις νοµισµατικές και τραπεζικές στατιστικές της ΕΚΤ, το οποίο προβλέπει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/ 2001/13), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 22ας Νοεµβρίου 2001, σχετικά µε την ενοποιηµένη λογιστική κατάσταση του τοµέα των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων ( 1 )] που απορρέουν από την αποδοχή κεφαλαίων: α) καταθέσεις β) εκδοθέντα χρεόγραφα. Εάν κάποιο ίδρυµα έχει υποχρεώσεις έναντι υποκαταστήµατος του ίδιου φορέα ή έναντι του κεντρικού καταστήµατος ή της έδρας του ίδιου φορέα που βρίσκονται εκτός της επικράτειας των συµµετεχόντων κρατών µελών, το εν λόγω ίδρυµα περιλαµβάνει τις υποχρεώσεις αυτές στη βάση των αποθεµατικών. 2. Οι ακόλουθες υποχρεώσεις εξαιρούνται από τη βάση των αποθεµατικών: α) υποχρεώσεις έναντι οποιουδήποτε άλλου ιδρύµατος το οποίο δεν περιλαµβάνεται στον κατάλογο των ιδρυµάτων που απαλλάσσονται από το σύστηµα υποχρεωτικών ελάχιστων αποθε- µατικών της ΕΚΤ σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 3 και β) υποχρεώσεις έναντι της ΕΚΤ ή έναντι συµµετέχουσας ΕθνΚΤ. Για την εφαρµογή αυτής της διάταξης, το ίδρυµα παρέχει στην οικεία συµµετέχουσα ΕθνΚΤ στοιχεία από τα οποία να προκύπτει το πραγµατικό ύψος των υποχρεώσεών του, τόσο έναντι οποιουδήποτε άλλου ιδρύµατος το οποίο δεν περιλαµβάνεται στον κατάλογο των ιδρυµάτων που απαλλάσσονται από το σύστηµα υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών της ΕΚΤ, όσο και έναντι της ΕΚΤ ή συµ- µετέχουσας ΕθνΚΤ, προκειµένου οι υποχρεώσεις αυτές να εξαιρεθούν από τη βάση των αποθεµατικών. Εάν δεν είναι δυνατό να προσκοµιστούν τέτοιου είδους αποδεικτικά στοιχεία για τα εκδοθέντα χρεόγραφα µε συµφωνηµένη διάρκεια έως δύο έτη, το ίδρυµα δύναται να εφαρµόσει µια πάγια έκπτωση από τη βάση των αποθεµατικών επί του ανεξόφλητου υπολοίπου των εκδοθέντων χρεογράφων µε συµφωνηµένη διάρκεια έως δύο έτη. Το ύψος της ( 1 ) ΕΕ L 333 της , σ. 1. πάγιας αυτής έκπτωσης δηµοσιεύεται από την ΕΚΤ κατά τον ίδιο τρόπο όπως και ο κατάλογος που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος Το ίδρυµα υπολογίζει τη βάση των αποθεµατικών όσον αφορά µια συγκεκριµένη περίοδο τήρησης µε βάση στοιχεία για το µήνα που προηγείται κατά δύο µήνες του µήνα εντός του οποίου αρχίζει η περίοδος τήρησης. Το ίδρυµα ανακοινώνει τη βάση των αποθεµατικών στην οικεία συµµετέχουσα ΕθνΚΤ, όπως απαιτείται σύµφωνα µε το πλαίσιο υποβολής στοιχείων για τις νοµισµατικές και τραπεζικές στατιστικές της ΕΚΤ, το οποίο καθορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13). 4. Για τα ιδρύµατα στα οποία έχει χορηγηθεί η παρέκκλιση του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13), η βάση των αποθεµατικών υπολογίζεται, για τρεις διαδοχικές περιόδους τήρησης, αρχής γενοµένης από την περίοδο τήρησης που αρχίζει τον τρίτο µήνα µετά το τέλος ενός τριµήνου, µε βάση τα στοιχεία του τέλους τριµήνου που υποβάλλονται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ του εν λόγω κανονισµού. Τα εν λόγω ιδρύµατα κοινοποιούν τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά τους σύµφωνα µε το άρθρο 5. Άρθρο 4 Συντελεστές υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών 1. Συντελεστής αποθεµατικών 0% εφαρµόζεται όσον αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες υποχρεώσεων [όπως καθορίζονται στο πλαίσιο υποβολής στοιχείων για τις νοµισµατικές και τραπεζικές στατιστικές της ΕΚΤ, το οποίο προβλέπει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2423/ 2001 (ΕΚΤ/2001/13)]: α) καταθέσεις προθεσµίας µε συµφωνηµένη διάρκεια άνω των δύο ετών β) καταθέσεις υπό προειδοποίηση άνω των δύο ετών γ) συµφωνίες επαναγοράς δ) εκδοθέντα χρεόγραφα µε συµφωνηµένη διάρκεια άνω των δύο ετών. 2. Σε κάθε άλλη υποχρέωση που περιλαµβάνεται στη βάση των αποθεµατικών εφαρµόζεται συντελεστής 2,0 %. Άρθρο 5 Υπολογισµός και κοινοποίηση των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών 1. Το ύψος των ελάχιστων αποθεµατικών που πρέπει να τηρεί κάθε ίδρυµα στη διάρκεια µιας συγκεκριµένης περιόδου τήρησης υπολογίζεται µε εφαρµογή του συντελεστή αποθεµατικών σε κάθε σχετικό στοιχείο της βάσης των αποθεµατικών για την περίοδο αυτή, όπως ορίζεται στο άρθρο 4. Το ύψος των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών που προσδιορίζονται από την οικεία συµ- µετέχουσα ΕθνΚΤ και από το ίδρυµα σύµφωνα µε τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου αποτελεί τη βάση i) για τον υπολογισµό των τόκων επί των τηρούµενων υποχρεωτικών αποθεµατικών και ii) για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης ενός ιδρύµατος προς την υποχρέωσή του να τηρεί το απαιτούµενο ποσό ελάχιστων αποθεµατικών.

4 L 250/13 2. Σε κάθε ίδρυµα παρέχεται απαλλαγή ύψους ευρώ, η οποία εκπίπτει από το ποσό των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθε- µατικών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 11 και Οι διαδικασίες για την κοινοποίηση των επιµέρους υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών των ιδρυµάτων καθορίζονται από την κάθε συµµετέχουσα ΕθνΚΤ, σύµφωνα µε τις ακόλουθες αρχές. Η οικεία συµµετέχουσα ΕθνΚΤ ή το ίδρυµα αναλαµβάνει την πρωτοβουλία να υπολογίσει τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά του εν λόγω ιδρύµατος για τη σχετική περίοδο τήρησης, σύµφωνα µε τις στατιστικές πληροφορίες και τη βάση των αποθεµατικών που υποβάλλονται κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13). Το µέρος το οποίο διενεργεί τον υπολογισµό κοινοποιεί τα υπολογισθέντα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά στο άλλο µέρος το αργότερο τρεις εργάσιµες ηµέρες της ΕθνΚΤ πριν από την έναρξη της περιόδου τήρησης. Η οικεία συµµετέχουσα ΕθνΚΤ δύναται να καθορίζει ενωρίτερη ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας για την κοινοποίηση των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών. ύναται επίσης να τάσσει στο ίδρυµα επιπλέον προθεσµία για την κοινοποίηση τυχόν αναθεωρήσεων της βάσης των αποθεµατικών, καθώς και τυχόν αναθεωρήσεων των κοινοποιηθέντων υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών. Σε περίπτωση καταχρηστικής άσκησης από ένα ίδρυµα της δυνατότητας που του παρέχει η αντίστοιχη συµµετέχουσα ΕθνΚΤ για αναθεώρηση της βάσης των αποθεµατικών και των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών, η ΕθνΚΤ δύναται να αναστείλει τη δυνατότητα υποβολής αναθεωρήσεων από το συγκεκριµένο ίδρυµα. Το µέρος προς το οποίο κοινοποιούνται τα υπολογισθέντα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά προβαίνει σε αναγνώριση αυτών το αργότερο την τελευταία εργάσιµη ηµέρα της ΕθνΚΤ πριν από την έναρξη της περιόδου τήρησης. Εάν το µέρος προς το οποίο γίνεται η κοινοποίηση δεν απαντήσει σχετικά έως το πέρας της τελευταίας εργάσιµης ηµέρας ΕθνΚΤ πριν από την έναρξη της περιόδου τήρησης, λογίζεται ότι έχει αναγνωρίσει το ύψος των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών του ιδρύµατος για τη σχετική περίοδο τήρησης. Μετά την αναγνώρισή τους, τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά του ιδρύµατος για τη σχετική περίοδο τήρησης δεν δύνανται να αναθεωρηθούν. 4. Για την εφαρµογή των διαδικασιών του παρόντος άρθρου, οι συµµετέχουσες ΕθνΚΤ δηµοσιεύουν ηµερολογιακά προγράµµατα µε τις επικείµενες προθεσµίες κοινοποίησης και αναγνώρισης στοιχείων που αφορούν τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά. 5. Σε περίπτωση παράλειψης κάποιου ιδρύµατος να υποβάλει τις σχετικές στατιστικές πληροφορίες κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13), η οικεία συµµετέχουσα ΕθνΚΤ ανακοινώνει στο συγκεκριµένο ίδρυµα το ύψος των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών του για κοινοποίηση ή αναγνώριση, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου, για τη σχετική περίοδο (ή τις σχετικές περιόδους) τήρησης, υπολογιζόµενο βάσει στοιχείων που έχει υποβάλει το ίδρυµα στο παρελθόν, ή βάσει οποιωνδήποτε άλλων σχετικών στοιχείων. εν θίγονται το άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2531/98, καθώς και η εξουσία της ΕΚΤ για επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης υποβολής στατιστικών πληροφοριών στην ΕΚΤ. Άρθρο 6 Τηρούµενα αποθεµατικά 1. Κάθε ίδρυµα τηρεί τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά του σε έναν ή περισσότερους λογαριασµούς αποθεµατικών στην εθνική κεντρική τράπεζα κάθε συµµετέχοντος κράτους µέλους στο οποίο έχει κατάστηµα, σε συνάρτηση µε τη βάση των αποθεµατικών του στο εν λόγω κράτος µέλος. Οι λογαριασµοί αποθεµατικών εκφράζονται σε ευρώ. Ως λογαριασµοί αποθεµατικών µπορούν να χρησι- µοποιηθούν και οι λογαριασµοί διακανονισµού των ιδρυµάτων στις συµµετέχουσες ΕθνΚΤ. 2. Ένα ίδρυµα θεωρείται ότι έχει συµµορφωθεί προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών, εάν το µέσο υπόλοιπο του τέλους της ηµέρας στους λογαριασµούς αποθεµατικών κατά τη διάρκεια της περιόδου τήρησης δεν είναι χαµηλότερο του ποσού που καθορίζεται για την εν λόγω περίοδο σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου Εάν ένα ίδρυµα έχει περισσότερα του ενός καταστήµατα σε συµµετέχον κράτος µέλος, την ευθύνη να εξασφαλίζει τη συµµόρφωση του ιδρύµατος προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών φέρει η έδρα ή το κεντρικό του κατάστηµα, εφόσον βρίσκεται σε αυτό το κράτος µέλος. Εάν το ίδρυµα δεν έχει ούτε έδρα, ούτε κεντρικό κατάστηµα στο συγκεκριµένο κράτος µέλος, καθορίζει ποιο υποκατάστηµά του στο εν λόγω κράτος µέλος είναι υπεύθυνο να εξασφαλίζει τη συµµόρφωση του ιδρύµατος προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών. Για τη συµµόρφωση του ιδρύµατος προς τη συνολική υποχρέωσή του να τηρεί ελάχιστα αποθεµατικά στο συγκεκριµένο κράτος µέλος συνυπολογίζονται όλα τα τηρούµενα αποθεµατικά των εν λόγω καταστηµάτων. Άρθρο 7 Περίοδος τήρησης 1. Εκτός εάν το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ αποφασίσει την τροποποίηση του ηµερολογιακού προγράµµατος σύµφωνα µε την παράγραφο 2, η περίοδος τήρησης αρχίζει την ηµέρα διακανονισµού της πράξης κύριας αναχρηµατοδότησης που έπεται της συνεδρίασης του διοικητικού συµβουλίου κατά την οποία έχει προγραµ- µατισθεί να διεξαχθεί η µηνιαία αξιολόγηση της κατεύθυνσης της νοµισµατικής πολιτικής. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ δηµοσιεύει ηµερολογιακό πρόγραµµα των περιόδων τήρησης τρεις τουλάχιστον µήνες πριν από την έναρξη κάθε ηµερολογιακού έτους. Το εν λόγω ηµερολογιακό πρόγραµµα δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις ιστοσελίδες της ΕΚΤ και των συµµετεχουσών ΕθνΚΤ. 2. Τυχόν τροποποιήσεις του εν λόγω ηµερολογιακού προγράµ- µατος που καθίστανται απαραίτητες λόγω εξαιρετικών περιστάσεων αποφασίζονται από το διοικητικό συµβούλιο και δηµοσιεύονται από την Εκτελεστική Επιτροπή κατά τον ίδιο τρόπο, αρκετά πριν από την έναρξη της περιόδου τήρησης την οποία αφορά η τροποποίηση. Άρθρο 8 Τόκοι 1. Επί των τηρουµένων υποχρεωτικών αποθεµατικών καταβάλλονται τόκοι υπολογιζόµενοι µε βάση το µέσο όρο, κατά την περίοδο τήρησης του επιτοκίου της ΕΚΤ (σταθµισµένου µε βάση τον αριθµό των ηµερολογιακών ηµερών) για τις πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης του ευρωσυστήµατος, σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο (το αποτέλεσµα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο λεπτό του ευρώ): R t ¼ H t n t r t r t ¼ Xnt i ¼ 1 MR i n t Όπου: R t = οι καταβλητέοι τόκοι επί των τηρούµενων υποχρεωτικών αποθεµατικών για την περίοδο τήρησης t H t = το µέσο ηµερήσιο ύψος των τηρούµενων υποχρεωτικών αποθεµατικών για την περίοδο τήρησης t

5 L 250/14 n t = ο αριθµός ηµερολογιακών ηµερών της περιόδου τήρησης t r t = το επιτόκιο επί των τηρούµενων υποχρεωτικών αποθεµατικών για την περίοδο τήρησης t. Εφαρµόζονται οι συνήθεις κανόνες στρογγυλοποίησης του επιτοκίου στα δύο δεκαδικά ψηφία i = η ηµερολογιακή ηµέρα i της περιόδου τήρησης t MR i = το οριακό επιτόκιο της τελευταίας πράξης κύριας αναχρη- µατοδότησης που διακανονίζεται κατά ή πριν από την ηµερολογιακή ηµέρα i. 2. Οι τόκοι καταβάλλονται τη δεύτερη εργάσιµη ηµέρα της ΕθνΚΤ µετά το τέλος της περιόδου τήρησης για την οποία υπολογίζεται. Άρθρο 9 Αρµοδιότητα επαλήθευσης των πληροφοριών Το δικαίωµα επαλήθευσης της ακρίβειας και της ποιότητας των πληροφοριών που παρέχουν τα ιδρύµατα προκειµένου να αποδείξουν τη συµµόρφωσή τους προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών, όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2531/98, ασκείται από τις συµµετέχουσες ΕθνΚΤ, µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος της ΕΚΤ να ασκήσει η ίδια το εν λόγω δικαίωµα. Άρθρο 10 Έµµεση τήρηση υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών µέσω ενδιάµεσου φορέα 1. Ένα ίδρυµα δύναται να ζητήσει να του επιτραπεί να τηρεί όλα τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά του µε έµµεσο τρόπο, µέσω ενδιάµεσου φορέα, κατοίκου στο ίδιο κράτος µέλος. Ως ενδιάµεσος φορέας νοείται ίδρυµα που υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών και το οποίο, εκτός από την τήρηση των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών, εκτελεί συνήθως µέρος των εργασιών διαχείρισης (π.χ. διαχείριση διαθεσίµων) του ιδρύµατος για το οποίο διαµεσολαβεί. 2. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών µέσω ενδιάµεσου φορέα, κατά την ανωτέρω παράγραφο 1, απευθύνεται στην εθνική κεντρική τράπεζα του συµµετέχοντος κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένο το αιτούν ίδρυµα. Στην αίτηση επισυνάπτεται αντίγραφο συµφωνίας µεταξύ του ενδιάµεσου φορέα και του αιτούντος ιδρύµατος, διά της οποίας και οι δύο συµβαλλόµενοι συναινούν στη σχετική διευθέτηση. Η συµφωνία αναφέρει επίσης εάν το αιτούν ίδρυµα επιθυµεί να έχει πρόσβαση στις πάγιες διευκολύνσεις του ευρωσυστήµατος και στις πράξεις ανοικτής αγοράς. Στη συµφωνία καθορίζεται προθεσµία προειδοποίησης για καταγγελία αυτής τουλάχιστον δώδεκα µηνών. Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω όροι, η οικεία συµ- µετέχουσα ΕθνΚΤ δύναται να χορηγήσει στο αιτούν ίδρυµα άδεια τήρησης των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών µέσω ενδιάµεσου φορέα, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Η εν λόγω άδεια ισχύει από την έναρξη της πρώτης περιόδου τήρησης µετά την ηµεροµηνία χορήγησής της και καθόλη τη διάρκεια της προαναφερθείσας συµφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων. 3. Ο ενδιάµεσος φορέας τηρεί αυτά τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά σύµφωνα µε τους γενικούς όρους του συστήµατος υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών της ΕΚΤ. Εκτός από τα ιδρύµατα για τα οποία διαµεσολαβεί, υπεύθυνος για τη συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών είναι και ο ίδιος ο ενδιάµεσος φορέας. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, η ΕΚΤ µπορεί να επιβάλλει τις τυχόν προβλεπόµενες κυρώσεις είτε στον ενδιάµεσο φορέα, είτε στο ίδρυµα για το οποίο αυτός διαµεσολαβεί, είτε και στους δύο, σύµφωνα µε την ευθύνη για τη µη συµµόρφωση. 4. Η ΕΚΤ ή η οικεία συµµετέχουσα ΕθνΚΤ δύναται να ανακαλέσει οποτεδήποτε την άδεια έµµεσης τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών: i) εάν το ίδρυµα το οποίο τηρεί τα αποθεµατικά του µε έµµεσο τρόπο, µέσω ενδιάµεσου φορέα, ή ο ίδιος ο ενδιάµεσος φορέας δεν συµµορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο του συστήµατος υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών της ΕΚΤ ii) εάν δεν πληρούνται πλέον οι όροι της έµµεσης τήρησης αποθε- µατικών, όπως αυτοί καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ή iii) για λόγους προληπτικής εποπτείας που αφορούν τον ενδιάµεσο φορέα. Εάν η άδεια ανακληθεί για λόγους προληπτικής εποπτείας που αφορούν τον ενδιάµεσο φορέα, η ανάκληση αυτή δύναται να τεθεί σε ισχύ ευθύς αµέσως. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5, η ανάκληση για άλλους λόγους τίθεται σε ισχύ µόλις λήξει η τότε τρέχουσα περίοδος τήρησης. Το ίδρυµα που τηρεί τα αποθε- µατικά του µέσω ενδιάµεσου φορέα, ή ο ίδιος ο ενδιάµεσος φορέας, δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε την ανάκληση της άδειας. Προκειµένου να καταστεί ενεργός η ανάκληση, απαιτείται προηγούµενη κοινοποίηση από την οικεία συµµετέχουσα ΕθνΚΤ. 5. Το ίδρυµα που τηρεί τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά του µέσω ενδιάµεσου φορέα καθώς και ο ίδιος ο ενδιάµεσος φορέας ενηµερώνονται για τυχόν ανάκληση της άδειας µη οφειλό- µενη σε λόγους προληπτικής εποπτείας, τουλάχιστον πέντε εργάσι- µες ηµέρες πριν από το τέλος της περιόδου τήρησης κατά την οποία ανακαλείται η άδεια. 6. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων υποβολής στατιστικών στοιχείων του ίδιου του ιδρύµατος που τηρεί τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά του µέσω ενδιάµεσου φορέα, ο εν λόγω ενδιάµεσος φορέας οφείλει, αφενός, να παρέχει επαρκώς λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε τη βάση των αποθεµατικών κατά τρόπο ώστε η ΕΚΤ να έχει τη δυνατότητα να επαληθεύει την ακρίβεια και την ποιότητά τους, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 9, και, αφετέρου, να προσδιορίζει τα αντίστοιχα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά και τα στοιχεία σχετικά µε την τήρηση αυτών τόσο για λογαριασµό του, όσο και για κάθε ίδρυµα για το οποίο διαµεσολαβεί. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται στη συµµετέχουσα ΕθνΚΤ στην οποία τηρούνται τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά. Ο ενδιάµεσος φορέας υποβάλλει τα προαναφερθέντα στοιχεία σχετικά µε τη βάση των αποθεµατικών µε τη συχνότητα και σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που καθορίζονται στο πλαίσιο υποβολής στοιχείων για τις νοµισµατικές και τραπεζικές στατιστικές της ΕΚΤ το οποίο προβλέπει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2434/2001 (ΕΚΤ/2001/13).

6 L 250/15 Άρθρο 11 Τήρηση αποθεµατικών σε ενοποιηµένη βάση Τα ιδρύµατα τα οποία επιτρέπεται να υποβάλλουν στατιστικά στοιχεία ως όµιλος σε ενοποιηµένη βάση [όπως αυτή ορίζεται στο πλαίσιο υποβολής στοιχείων για τις νοµισµατικές και τραπεζικές στατιστικές της ΕΚΤ, το οποίο προβλέπει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2434/ 2001 (ΕΚΤ/2001/13)] πρέπει να τηρούν ελάχιστα αποθεµατικά µέσω ενός από τα ιδρύµατα του οµίλου, το οποίο ενεργεί ως ενδιά- µεσος φορέας αποκλειστικά για αυτά τα ιδρύµατα, και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10. Το ίδρυµα που ενεργεί ως ενδιάµεσος φορέας για τον όµιλο µπορεί να υποβάλλει στην ΕΚΤ αίτηση για εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 6. Εάν η ΕΚΤ κάνει δεκτή την αίτηση, µόνον ο όµιλος ως σύνολο δικαιούται να λάβει την απαλλαγή του άρθρου 5 παράγραφος 2. Άρθρο 12 Εργάσιµες ηµέρες της ΕθνΚΤ Εάν ένα ή περισσότερα υποκαταστήµατα συµµετέχουσας ΕθνΚΤ είναι κλειστά µια ηµέρα εργάσιµη για την ΕθνΚΤ λόγω τοπικής ή περιφερειακής επίσηµης αργίας, η οικεία συµµετέχουσα ΕθνΚΤ ενηµερώνει τα ιδρύµατα εκτων προτέρων για τις ρυθµίσεις που θα γίνουν όσον αφορά τις συναλλαγές στις οποίες εµπλέκονται τα εν λόγω υποκαταστήµατα. Ειδικές διατάξεις, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά των ιδρυµάτων που συµµετέχουν στη συγχώνευση, περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13). 3. Για την περίοδο τήρησης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση, την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών του διασπώµενου ιδρύµατος αναλαµβάνουν τα επωφελούµενα ιδρύµατα που αποτελούν πιστωτικά ιδρύµατα. Καθένα από τα επωφελούµενα πιστωτικά ιδρύµατα ευθύνεται κατ' αναλογία προς το κατανεµόµενο σε αυτό µερίδιο της βάσης των αποθεµατικών του διασπώµενου ιδρύµατος. Τα αποθεµατικά που τηρεί το διασπώµενο ίδρυµα κατά την περίοδο τήρησης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση κατανέµονται µεταξύ των επωφελούµενων ιδρυµάτων που αποτελούν πιστωτικά ιδρύµατα, βάσει των ίδιων αναλογιών. Για την περίοδο τήρησης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση, η απαλλαγή του άρθρου 5 παράγραφος 2 παρέχεται σε κάθε επωφελούµενο ίδρυµα που αποτελεί πιστωτικό ίδρυµα. 4. Από την περίοδο τήρησης που αµέσως έπεται εκείνης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση και έως ότου τα επωφελούµενα ιδρύµατα που αποτελούν πιστωτικά ιδρύµατα υποβάλουν τις αντίστοιχες βάσεις των αποθεµατικών τους σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13), κάθε επωφελούµενο ίδρυµα που αποτελεί πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει, ενδεχοµένως επιπλέον των δικών του υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών, και τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά που υπολογίζονται µε βάση το κατανεµόµενο σε αυτό µερίδιο της βάσης των αποθεµατικών του διασπώµενου ιδρύµατος. Από την περίοδο τήρησης που αµέσως έπεται εκείνης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση και µετά, σε κάθε επωφελούµενο ίδρυµα που αποτελεί πιστωτικό ίδρυµα παρέχεται µια απαλλαγή του άρθρου 5 παράγραφος 2. Άρθρο 13 Συγχωνεύσεις και διασπάσεις 1. Για την περίοδο τήρησης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η συγχώνευση, τις υποχρεώσεις τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών των συγχωνευόµενων ιδρυµάτων αναλαµβάνει το απορροφών ίδρυµα, επωφελείται δε της τυχόν απαλλαγής του άρθρου 5 παράγραφος 2, η οποία έχει παρασχεθεί στα συγχωνευόµενα ιδρύµατα. Για τη συµ- µόρφωση του απορροφώντος ιδρύµατος προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών, συνυπολογίζονται όλα τα τηρού- µενα αποθεµατικά των συγχωνευόµενων ιδρυµάτων κατά την περίοδο τήρησης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η συγχώνευση. 2. Από την περίοδο τήρησης που αµέσως έπεται εκείνης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η συγχώνευση και µετά, στο απορροφών ίδρυµα παρέχεται µία µόνο απαλλαγή του άρθρου 5 παράγραφος 2. Για την αµέσως επόµενη της συγχώνευσης περίοδο τήρησης, ως βάση για τον υπολογισµό των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών του απορροφώντος ιδρύµατος χρησιµοποιείται µια βάση αποθεµατικών, η οποία αποτελεί άθροισµα των βάσεων των αποθεµατικών των συγχωνευόµενων ιδρυµάτων και, κατά περίπτωση, του απορροφώντος ιδρύµατος. Οι αθροιζόµενες βάσεις αποθεµατικών είναι εκείνες που θα ίσχυαν για τη συγκεκριµένη περίοδο τήρησης, εάν δεν είχε πραγµατοποιηθεί η συγχώνευση. Στο βαθµό που αυτό κρίνεται απαραίτητο για την εξασφάλιση των κατάλληλων στατιστικών πληροφοριών για καθένα από τα ιδρύµατα που συγχωνεύονται, τις υποχρεώσεις υποβολής στατιστικών στοιχείων των συγχωνευόµενων ιδρυµάτων αναλαµβάνει το απορροφών ίδρυµα. Άρθρο 14 Μεταβατικές διατάξεις 1. Η περίοδος τήρησης που αρχίζει στις 24 Ιανουαρίου 2004 λήγει στις 9 Μαρτίου Τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά για την εν λόγω µεταβατική περίοδο τήρησης υπολογίζονται επί της βάσης των αποθεµατικών της 31ης εκεµβρίου Για τα ιδρύµατα που υποβάλλουν στοιχεία σε τριµηνιαία βάση χρησιµοποιείται η βάση των αποθεµατικών της 30ής Σεπτεµβρίου Κατά την εν λόγω µεταβατική περίοδο τήρησης, εφαρµόζονται οι διαδικασίες υπολογισµού, κοινοποίησης, επιβεβαίωσης, αναθεώρησης και αναγνώρισης που προβλέπονται στις παραγράφους 3, 4 και 6 του άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2818/98 (ΕΚΤ/ 1998/15). Άρθρο 15 Τελικές διατάξεις 1. Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 24 Ιανουαρίου 2004, εξαιρουµένων των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 5, οι οποίες αρχίζουν να ισχύουν στις 10 Μαρτίου 2004.

7 L 250/16 2. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2818/98 (ΕΚΤ/1998/15) σχετικά µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών καταργείται στις 23 Ιανουαρίου 2004, εξαιρουµένων των παραγράφων 3, 4 και 6 του άρθρου 5, οι οποίες καταργούνται στις 9 Μαρτίου Κάθε αναφορά στον καταργούµενο κανονισµό θεωρείται ότι γίνεται στον παρόντα κανονισµό. Φρανκφούρτη επί Μάιν, 12Σεπτεµβρίου Για το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ Willem F. DUISENBERG

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2003R1745 EL 18.01.2012 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΚΤ/2000/8) υποχρεώσεις των εν λόγω ιδρυµάτων ως προς τα ελάχιστα. Έχοντας υπόψη:

(ΕΚΤ/2000/8) υποχρεώσεις των εν λόγω ιδρυµάτων ως προς τα ελάχιστα. Έχοντας υπόψη: L 229/34 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 9.9.2000 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1921/2000 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Αυγούστου 2000 για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ τα πιστωτικά ιδρύματα (Π.Ι) οφείλουν να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά (minimum reserves, réserves obligatoires).δεσμευμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ 138(Ι)/2002 και 166(Ι)/2003 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ. Οδηγία δυνάµει του άρθρου 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ 138(Ι)/2002 και 166(Ι)/2003 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ. Οδηγία δυνάµει του άρθρου 41 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ 138(Ι)/2002 και 166(Ι)/2003 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οδηγία δυνάµει του άρθρου 41 ΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 4 Αυγούστου 2005 ΟΙ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

138(1)/2002 και 166(1)/2003. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41. Τήρηση Ελάχιστων Αποθεματικών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ΜΕΡΟΣΙ

138(1)/2002 και 166(1)/2003. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41. Τήρηση Ελάχιστων Αποθεματικών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ΜΕΡΟΣΙ Ε.Ε. Παρ. 111(1) 4011 Κ.Δ.Π. 510/2005 Αρ. 4049, 11.11.2005 Αριθμός 510 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ 138(1)/2002 και 166(1)/2003 Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41 Τήρηση Ελάχιστων Αποθεματικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: L 330/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1489/2007 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Νοεμβρίου 2007 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2001/914/ΕΚ)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2001/914/ΕΚ) L 337/55 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης εκεµβρίου 2001 σχετικά µε την κατανοµή του νοµισµατικού εισοδήµατος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συµµετεχόντων κρατών µελών από το οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Αριθµός σελίδων: 7 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31.10.2003 L 283/81 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τις συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών που διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.9.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικάμε ορισμένες υποχρεώσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 27ης Ιανουαρίου 2006

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 27ης Ιανουαρίου 2006 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 27ης Ιανουαρίου 2006 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε σχέδιο νόµου που τροποποιεί τους περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 189 Α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ)

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 189 Α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ) Τροποποιηµένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιτάχυνση και διασαφήνιση της εφαρµογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος /* COM/97/0117 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0248 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2003O0002 EL

2003O0002 EL 2003O0002 EL 17.02.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΑ ΓΡΑΜΜΉ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/26 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/2248 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ /* COM/94/436 Τελικό - COD 94/0242 */

ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ /* COM/94/436 Τελικό - COD 94/0242 */ ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ /* COM/94/436 Τελικό - COD 94/0242 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 360 της 17/12/1994 σ. 0013 Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.1.2015 L 15/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/81 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 περί ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.3.2003 COM(2003) 114 τελικό 2003/0050 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την προσαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 9.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 35/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 29ης Νοεμβρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 29ης Νοεμβρίου 2007 2001R2423 EL 04.01.2008 006.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 369 της 07/12/1996 σ. 0010 Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και μόνο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2006 Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 146, 10.06.2009, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 144/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2014 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Σύσταση για κανονισμό του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

ECB-PUBLIC ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, EL ECB-PUBLIC ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2014 που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 159/56 28.5.2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με εγχώριες πράξεις διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/810 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/810 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 02016D0010 EL 31.10.2016 001.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.5.2016 L 132/107 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/810 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη δεύτερη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΕΚΤ/2016/10) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2004D0003 EL 29.03.2015 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004 EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουνίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού του γενικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/12) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 18.03.2004 L 080/33 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/2)

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων.

Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων. Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων. 1. Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.1 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Αύ), πραγµατοποιείται είτε µε απορρόφηση είτε µε σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 25/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 19ης Δεκεμβρίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 25/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 19ης Δεκεμβρίου 2008 L 15/14 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.1.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 25/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 21/

Συνεδρίαση 21/ Συνεδρίαση 21/4.11.2011 Θέμα 2: Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 21.2.2001 COM(2001) 100 τελικό 2001/0056 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ όσον αφορά τους τριµηνιαίους µη χρηµατοπιστωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2012R0024 EL 27.05.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 334/24 EL 11.12.2002 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 21ης Νοεµβρίου 2002 σχετικάµε τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 9.12.2003 COM(2003) 761 τελικό 2003/0295 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος

Διαβάστε περισσότερα

L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.11.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 8.5.2003 COM(2003) 242 τελικό 2003/0095 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τους τριµηνιαίους χρηµατοπιστωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

/1920 ( & /109/

/1920 ( & /109/ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 86 Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Σεπτεµβρίου 2009, για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4336, 31/5/2012. Αρ. 4336, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4336, 31/5/2012. Αρ. 4336, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Αρ. 4336, 31.5.2012 64(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 259, 02.10.2009, σ. 14. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ L 330/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης ποιότητας όσον αφορά τους φορείς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004D0002 EL 18.04.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/4.2.2008 Θέµα: Απόκτηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα «ειδικών συµµετοχών» στο µετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

[... (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ)]

[... (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ)] Πρότυποι Όροι ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες [.. (Αρ. Άδειας)]

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.5.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 468/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2014 που θεσπίζει το

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 8.3.2004 L 69/1 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης εκεµβρίου 2003 που τροποποιεί την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 89/647/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την αναγνώριση από τις εποπτικές αρχές των συµβάσεων ανανέωσης οφειλής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 148/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Μαΐου 2006 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2001/16 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014O0009 EL 22.09.2015 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/24 17.8.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1384 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Αυγούστου 2016 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ECB/2012/24) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2010D0022 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 17 Οκτωβρίου 2012 η

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

127(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΟΥ 2014

127(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 127(Ι)/2014 127(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΟΥ 2014 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 94, 30.3.2012, σ. 22.

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα