ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ"

Transcript

1 L 159/ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με εγχώριες πράξεις διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕΚΤ/2014/9) (2014/304/ΕΕ) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 127 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση, Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως τα άρθρα 12.1 και 14.3, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η επίτευξη της ενιαίας νομισματικής πολιτικής απαιτεί τον καθορισμό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) των γενικών αρχών που πρέπει να τηρούν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το (εφεξής «ΕθνΚΤ») όταν διενεργούν με δική τους πρωτοβουλία εγχώριες πράξεις με αντικείμενο στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού οι εν λόγω πράξεις δεν θα πρέπει να παρακωλύουν την ενιαία νομισματική πολιτική. (2) Η ενεργοποίηση των συμφωνιών επαναγοράς που συνάπτουν οι ΕθνΚΤ με εθνικές κεντρικές τράπεζες εκτός Ευρωσυστήματος ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στη ρευστότητα στη ζώνη του και, κατ' επέκταση, στην ενιαία νομισματική πολιτική. Για τον λόγο αυτόν και προκειμένου να διαφυλάσσεται καλύτερα η ακεραιότητα της ενιαίας νομισματικής πολιτικής, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε στις 22 Οκτωβρίου 2009 ότι για τη σύναψη ορισμένων συμφωνιών ρευστότητας μεταξύ ΕθνΚΤ και εθνικών κεντρικών τραπεζών εκτός Ευρωσυστήματος θα πρέπει να προηγείται η έγκρισή του. (3) Πρέπει να εξειδικευτούν οι περιορισμοί στο επιτόκιο των καταθέσεων που τηρούν οι κεντρικές διοικήσεις στις οικείες ΕθνΚΤ, οι οποίες ενεργούν ως δημοσιονομικοί αντιπρόσωποι σύμφωνα με το άρθρο 21.2 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), προκειμένου, αφενός, να διαφυλάσσεται η ακεραιότητα της ενιαίας νομισματικής πολιτικής και, αφετέρου, να παρέχονται κίνητρα για την τοποθέτηση των ως άνω καταθέσεων στην αγορά, διευκολύνοντας τη διαχείριση της ρευστότητας και την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής από το Ευρωσύστημα. Επιπλέον, η θέσπιση ανώτατου ορίου για το επιτόκιο καταθέσεων της κεντρικής διοίκησης με βάση τα επιτόκια της αγοράς χρήματος διευκολύνει τον έλεγχο της συμμόρφωσης των ΕθνΚΤ με την απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης από την ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 271 στοιχείο δ) της Συνθήκης. (4) Λόγω του έκτακτου και προσωρινού χαρακτήρα των καταθέσεων της κεντρικής διοίκησης που σχετίζονται με τα προγράμματα οικονομικής στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και με άλλα αντίστοιχα προγράμματα οικονομικής στήριξης, οι εφαρμοστέες διαδικασίες δεν θα πρέπει να περιορίζουν τη δυνατότητα μιας εθνικής κυβέρνησης να τηρεί καταθέσεις στην οικεία ΕθνΚΤ, δεδομένου μάλιστα ότι η τήρησή τους αποτελεί μέρος των όρων του σχετικού προγράμματος. Η εξαίρεση των εν λόγω καταθέσεων από την εφαρμογή του ελάχιστου ορίου ποσού δεν παρακωλύει την ενιαία νομισματική πολιτική στην ίδια έκταση με την τήρηση καταθέσεων της κεντρικής διοίκησης σε άλλα κράτη μέλη με νόμισμα το,

2 L 159/57 ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή εφαρμόζεται σε όλες τις πράξεις των ΕθνΚΤ που αφορούν ποσά σε, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων που αυτές διενεργούν ως κύριοι υπόχρεοι για δικό τους λογαριασμό, ως αντιπρόσωποι τρίτων ή ως κύριοι υπόχρεοι και αντιπρόσωποι ταυτόχρονα. Δεν υπόκεινται στην εφαρμογή της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής οι ακόλουθες πράξεις: α) πράξεις πάγιων διευκολύνσεων και πράξεις που διενεργούν οι ΕθνΚΤ με πρωτοβουλία της ΕΚΤ, ιδίως πράξεις που διενεργούνται σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/14 ( 1 ) β) συναλλαγές σε πολύτιμα μέταλλα και πράξεις συναλλάγματος έναντι, οι οποίες καλύπτονται από την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2003/12 ( 2 ) γ) πράξεις των ΕθνΚΤ που αφορούν την επείγουσα παροχή ρευστότητας. 2. Τα άρθρα 7 και 8 δεν εφαρμόζονται στις πράξεις που διενεργούν οι ΕθνΚΤ: α) ως δημοσιονομικοί αντιπρόσωποι σύμφωνα με το άρθρο 21.2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ β) για εσωτερικούς διοικητικούς σκοπούς ή για λογαριασμό του προσωπικού τους δυνάμει του άρθρου 24 του καταστατικού του ΕΣΚΤ γ) όταν διαχειρίζονται ταμείο συντάξεων για λογαριασμό του προσωπικού τους δ) όταν διαχειρίζονται σύστημα καταθέσεων για λογαριασμό του προσωπικού τους ή άλλων πελατών ε) όταν μεταβιβάζουν τα κέρδη τους στην κεντρική διοίκηση. Οι πράξεις που διενεργούνται από το ταμείο συντάξεων του προσωπικού ορισμένης ΕθνΚΤ, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση αυτόνομου ιδρύματος, εξαιρούνται από την εφαρμογή των άρθρων 6 και 9. Επιπλέον, οι υποχρεώσεις για την εκ των υστέρων παροχή στοιχείων βάσει των άρθρων 6 και 9 δεν ισχύουν προκειμένου για πράξεις που διενεργούν οι ΕθνΚΤ για εσωτερικούς διοικητικούς σκοπούς ή σε συναλλαγές καταθέσεων συνδεόμενες με τρεχούμενους λογαριασμούς που τηρούν σε αυτές μέλη του προσωπικού ή άλλοι πελάτες. 3. Εκτός από τις υποχρεώσεις για την εκ των υστέρων παροχή στοιχείων βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1, η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή δεν εφαρμόζεται σε πράξεις διενεργούμενες στο πλαίσιο των υπηρεσιών διαχείρισης συναλλαγματικών διαθεσίμων του Ευρωσυστήματος. 4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα άρθρα 5 και 11 εφαρμόζονται σε καταθέσεις κεντρικής διοίκησης σε ή ξένο νόμισμα. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής νοούνται ως: α) «συμφωνία επαναγοράς»: συμφωνία με την οποία ορισμένη ΕθνΚΤ και ορισμένη εθνική κεντρική τράπεζα εκτός ζώνης συμφωνούν να συμμετάσχουν σε μία ή περισσότερες συγκεκριμένες πράξεις επαναγοράς. Σε μια πράξη επαναγοράς ο ένας συμβαλλόμενος συμφωνεί να αγοράσει από τον αντισυμβαλλόμενο (ή να πωλήσει σε αυτόν) τίτλους σε έναντι καταβολής του συμφωνούμενου τιμήματος σε κατά την ημερομηνία συναλλαγής και ταυτόχρονα συμφωνεί να πωλήσει στον αντισυμβαλλόμενο (ή να αγοράσει από αυτόν) αντίστοιχη ποσότητα τίτλων έναντι καταβολής άλλου συμφωνούμενου τιμήματος σε κατά την ημερομηνία λήξης β) «κεντρική διοίκηση»: κάθε δημόσιος φορέας κράτους μέλους ή δημόσιος φορέας της Ένωσης εκ των αναφερόμενων στο άρθρο 123 της Συνθήκης, όπως ερμηνεύεται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3603/93 του Συμβουλίου ( 3 ), με εξαίρεση τα πιστωτικά ιδρύματα που ανήκουν στο δημόσιο, στα οποία οι ΕθνΚΤ και η ΕΚΤ οφείλουν να επιφυλάσσουν την ίδια μεταχείριση όπως και στα ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύματα όσον αφορά τη διάθεση αποθεμάτων από τις ΕθνΚΤ ( 1 ) Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/14, της 20ής Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (ΕΕ L 331 της , σ. 1). ( 2 ) Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2003/12, της 23ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τις συναλλαγές των συμμετεχόντων κρατών μελών που διενεργούνται με τα τρέχοντα ταμειακά διαθέσιμα σε συνάλλαγμα δυνάμει του άρθρου 31.3 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΕ L 283 της , σ. 81). ( 3 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3603/93 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1993, για τον προσδιορισμό των εννοιών που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των απαγορεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 104 και στο άρθρο 104Β παράγραφος 1 της Συνθήκης (ΕΕ L 332 της , σ. 1).

3 L 159/ γ) «καταθέσεις κεντρικής διοίκησης»: καταθέσεις διάρκειας μιας ημέρας και καταθέσεις προθεσμίας που δέχονται οι ΕθνΚΤ από τις κεντρικές διοικήσεις, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων σε ξένα νομίσματα δ) «επιτόκιο αγοράς μη εξασφαλισμένης χρηματοδότησης για τοποθετήσεις διάρκειας μιας ημέρας»: α) όσον αφορά τις καταθέσεις διάρκειας μιας ημέρας σε εγχώριο νόμισμα, ο μέσος δείκτης των επιτοκίων του για τοποθετήσεις στη χρηματαγορά διάρκειας μιας ημέρας (EONIA) β) όσον αφορά τις καταθέσεις διάρκειας μιας ημέρας σε ξένο νόμισμα, ένα αντίστοιχο επιτόκιο ε) «επιτόκιο αγοράς εξασφαλισμένης χρηματοδότησης»: α) όσον αφορά τις καταθέσεις προθεσμίας σε εγχώριο νόμισμα, το προσφερόμενο επιτόκιο για τις συμφωνίες επαναγοράς σε (EUREPO) με αντίστοιχη διάρκεια, εάν είναι διαθέσιμο και β) όσον αφορά τις καταθέσεις προθεσμίας σε ξένο νόμισμα, ένα αντίστοιχο επιτόκιο στ) «ακαθάριστο εγχώριο προϊόν»: η συνολική ακαθάριστη αξία παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών της οικονομίας, μείον την ενδιάμεση ανάλωση, συν τους καθαρούς φόρους επί των προϊόντων και των εισαγωγών, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο ζ) «επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων»: το προκαθορισμένο επιτόκιο που εφαρμόζεται στους αντισυμβαλλόμενους οι οποίοι χρησιμοποιούν τη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων του Ευρωσυστήματος προκειμένου να πραγματοποιήσουν καταθέσεις διάρκειας μιας ημέρας σε ΕθνΚΤ. Άρθρο 3 Οργανωτικά θέματα 1. Οι ΕθνΚΤ θεσπίζουν και η εκτελεστική επιτροπή ελέγχει διαρκώς τις κατάλληλες ρυθμίσεις, προκειμένου οι αντισυμβαλλόμενοι να είναι σε θέση να διακρίνουν μεταξύ των πράξεων που διενεργούν οι ΕθνΚΤ σύμφωνα με την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή και των πράξεων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών που οι ίδιες διενεργούν σύμφωνα με τα μέσα και τις διαδικασίες της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/ Οι ΕθνΚΤ θεσπίζουν τις κατάλληλες ρυθμίσεις για να διασφαλίζουν ότι οι ίδιες δεν χρησιμοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες νομισματικής πολιτικής κατά τη διενέργεια πράξεων που καλύπτονται από την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή. 3. Οι ΕθνΚΤ ενημερώνουν την ΕΚΤ για τις ρυθμίσεις που θεσπίζουν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2. Άρθρο 4 Προηγούμενη έγκριση των συμφωνιών επαναγοράς με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες εκτός Ευρωσυστήματος 1. Πριν από τη σύναψη συμφωνιών επαναγοράς με εθνικές κεντρικές τράπεζες εκτός Ευρωσυστήματος, οι ΕθνΚΤ τις υποβάλλουν στην ΕΚΤ για έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο. 2. Οι ΕθνΚΤ υποβάλλουν στην ΕΚΤ τα αιτήματά τους για προηγούμενη έγκριση όσο το δυνατόν νωρίτερα σε σχέση με την προβλεπόμενη ημερομηνία σύναψης των συμφωνιών επαναγοράς. Κάθε αίτημα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: α) την ταυτότητα του αντισυμβαλλομένου στη συμφωνία επαναγοράς β) τον σκοπό της συμφωνίας επαναγοράς γ) το ποσό και τις ημερομηνίες των συγκεκριμένων πράξεων επαναγοράς, εφόσον είναι ήδη διαθέσιμα το προβλεπόμενο συνολικό ποσό των εν λόγω συναλλαγών δ) τη διάρκεια της συμφωνίας επαναγοράς και, εφόσον είναι ήδη διαθέσιμη η πληροφορία, τη διάρκεια των συγκεκριμένων πράξεων επαναγοράς που πρόκειται να συναφθούν ε) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θεωρεί συναφή η ΕθνΚΤ που υποβάλλει το σχετικό αίτημα. 3. Το διοικητικό συμβούλιο απαντά σε κάθε αίτημα το συντομότερο δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση εντός 40 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του. 4. Κατά την εξέταση ενός αιτήματος για προηγούμενη έγκριση, το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη: α) τον πρωταρχικό στόχο της διασφάλισης της ακεραιότητας της νομισματικής πολιτικής β) τη διαφύλαξη της αποτελεσματικής διαχείρισης της ρευστότητας στη ζώνη του από το Ευρωσύστημα

4 L 159/59 γ) μια συντονισμένη προσέγγιση του Ευρωσυστήματος όσον αφορά τη διενέργεια πράξεων επαναγοράς με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες εκτός Ευρωσυστήματος δ) τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη μέλη με νόμισμα το. 5. Εάν το διοικητικό συμβούλιο θεωρεί ότι η συμφωνία επαναγοράς που υποβάλλεται προς έγκριση δεν είναι σύμφωνη με τους στόχους που καθορίζονται στην παράγραφο 4, δύναται να απαιτήσει η εν λόγω συμφωνία επαναγοράς: α) να συναφθεί σε ημερομηνία μεταγενέστερη από την αρχικά προγραμματισμένη ή β) να υποστεί ορισμένες τροποποιήσεις και να υποβληθεί εκ νέου προς έγκριση πριν από τη σύναψή της με την οικεία ΕθνΚΤ. 6. Το διοικητικό συμβούλιο μεριμνά για την ικανοποίηση των αιτημάτων των ΕθνΚΤ για προηγούμενη έγκριση λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της αναλογικότητας και της μη διάκρισης. Άρθρο 5 Περιορισμοί στον τοκισμό των καταθέσεων κεντρικής διοίκησης 1. Σε ό,τι αφορά τον τοκισμό των καταθέσεων κεντρικής διοίκησης ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια επιτοκίου: α) για καταθέσεις διάρκειας μιας ημέρας, το επιτόκιο αγοράς μη εξασφαλισμένης χρηματοδότησης για τοποθετήσεις διάρκειας μιας ημέρας β) για καταθέσεις προθεσμίας, το επιτόκιο αγοράς εξασφαλισμένης χρηματοδότησης ή, εάν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, το επιτόκιο αγοράς μη εξασφαλισμένης χρηματοδότησης για τοποθετήσεις διάρκειας μιας ημέρας. 2. Τοκίζεται με επιτόκιο μηδέν τοις εκατό (0 %) το συνολικό ποσό των καταθέσεων διάρκειας μιας ημέρας και των καταθέσεων προθεσμίας όλων των κεντρικών διοικήσεων σε ορισμένη ΕθνΚΤ κατά το μέρος που υπερβαίνει το υψηλότερο από τα ακόλουθα ποσά οποιαδήποτε ημερολογιακή ημέρα: α) το ποσό των 200 εκατ. ή β) το 0,04 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει η συγκεκριμένη ΕθνΚΤ. 3. Οι καταθέσεις κεντρικής διοίκησης που τηρούνται στις ΕθνΚΤ και σχετίζονται με προγράμματα οικονομικής στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και άλλα αντίστοιχα προγράμματα οικονομικής στήριξης υπόκεινται στην εφαρμογή της παραγράφου 1, αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του ελάχιστου ορίου ποσού της παραγράφου 2. Άρθρο 6 Παροχή στοιχείων 1. Οι ΕθνΚΤ παρέχουν εκ των προτέρων στοιχεία στην ΕΚΤ για τη συνολική καθαρή επίδραση των εγχώριων πράξεων διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού στη ρευστότητα στο πλαίσιο της γενικής διαχείρισης ρευστότητας του Ευρωσυστήματος. Η εκάστοτε ΕθνΚΤ περιλαμβάνει τη μεταβίβαση των κερδών της προς την κεντρική διοίκηση στην πρόβλεψη των αυτόνομων συντελεστών ρευστότητας τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν λάβει χώρα η μεταβίβαση. Επιπλέον, μέσω των κατάλληλων μέτρων διασφαλίζει ότι η όποια επίδραση των επενδυτικών πράξεων και των συστημάτων καταθέσεων στη ρευστότητα είναι προβλέψιμη με ακρίβεια. 2. Μία φορά τον μήνα οι ΕθνΚΤ παρέχουν εκ των υστέρων στοιχεία στην ΕΚΤ για τις λεπτομέρειες των πράξεων που διενήργησαν στη διάρκεια του προηγούμενου μήνα, χρησιμοποιώντας το σχετικό υπόδειγμα υποβολής στοιχείων του παραρτήματος II της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. Στη μηνιαία εκ των υστέρων παροχή στοιχείων εφαρμόζεται γενικό ελάχιστο όριο ποσού 500 εκατ. στον μηνιαίο κύκλο εργασιών για κάθε επιμέρους κατηγορία που αναφέρεται στο παράρτημα II, οι δε συναλλαγές που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του ελάχιστου αυτού ορίου είναι οι ακόλουθες: α) το ακαθάριστο άθροισμα των αγορών, πωλήσεων και εξοφλήσεων για καθεμία από τις ακόλουθες κατηγορίες: i) επενδυτικές πράξεις ii) διαχείριση ταμείων συντάξεων iii) δραστηριότητες αντιπροσώπευσης β) το ακαθάριστο άθροισμα της δανειοδοσίας και δανειοληψίας τίτλων για τις ακόλουθες κατηγορίες: i) δάνεια τίτλων και ii) πράξεις επαναγοράς

5 L 159/ γ) το ακαθάριστο άθροισμα της χορήγησης πιστώσεων και της αποδοχής καταθέσεων για την κατηγορία των συστημάτων πιστώσεων και καταθέσεων δ) το ποσό για καθεμία από τις ακόλουθες κατηγορίες: i) υποχρεώσεις έναντι τρίτων και ii) μεταβιβάσεις και επιδοτήσεις. Στην περίπτωση που το ακαθάριστο άθροισμα των συναλλαγών σε μια κατηγορία υπολείπεται του αντίστοιχου ελάχιστου ορίου, καθώς επίσης και στην περίπτωση που δεν λαμβάνει χώρα καμία συναλλαγή, οι ΕθνΚΤ αναγράφουν μηδενική αξία στο υπόδειγμα υποβολής στοιχείων. Κατ' επιλογή τους, οι ΕθνΚΤ δύνανται να συνεχίσουν να παρέχουν στην ΕΚΤ στοιχεία για όλες τις συναλλαγές τους (πλήρης παροχή στοιχείων), ακόμη και αν δεν συμπληρώνεται το ελάχιστο όριο για μια ή περισσότερες κατηγορίες. Για συναλλαγές σε που διενεργούνται στο πλαίσιο των υπηρεσιών διαχείρισης συναλλαγματικών αποθεμάτων οι ΕθνΚΤ συμμορφώνονται επιπλέον και με κάθε άλλη εφαρμοστέα υποχρέωση παροχής στοιχείων. 3. Στην περίπτωση που στο πλαίσιο των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων διαπιστωθεί ότι οι πράξεις διαχείρισης ενεργητικού ή παθητικού ορισμένης ΕθνΚΤ αντιβαίνουν τις υποχρεώσεις της ενιαίας νομισματικής πολιτικής, η ΕΚΤ δύναται να παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τη συμπεριφορά της εν λόγω ΕθνΚΤ όσον αφορά τη διαχείριση του ενεργητικού και του παθητικού. Άρθρο 7 Ελάχιστα όρια 1. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια πράξεων καθ' υπέρβαση του ελάχιστου ορίου του παραρτήματος I της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ΕΚΤ. Το όριο αυτό εφαρμόζεται επίσης στις πράξεις επαναγοράς, με την επιφύλαξη της διαδικασίας προηγούμενης έγκρισης του άρθρου 4 που ισχύει για τις συμφωνίες επαναγοράς. 2. Εκτός από το όριο για τις ημερήσιες συνολικές πράξεις του παραρτήματος I της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, η ΕΚΤ δύναται να καθορίζει και να εφαρμόζει πρόσθετα όρια για τις σωρευτικές αγορές ή πωλήσεις στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των ΕθνΚΤ εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. 3. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να μεταβάλλει οποτεδήποτε το ελάχιστο όριο του παραρτήματος I της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. Άρθρο 8 Διαδικασία υποβολής αιτήματος και χορήγησης προηγούμενης έγκρισης 1. Οι ΕθνΚΤ υποβάλλουν τα αιτήματά τους για προηγούμενη έγκριση όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα. Στην περίπτωση που ορισμένη πράξη πρέπει να διακανονιστεί την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, η ΕΚΤ δέχεται τα σχετικά αιτήματα το αργότερο στις 9 π.μ. ( 1 ) της συγκεκριμένης ημέρας διενέργειας της συναλλαγής. Για τις λοιπές πράξεις η ΕΚΤ δέχεται το σχετικό αίτημα το αργότερο στις 11 π.μ. της συγκεκριμένης ημέρας διενέργειας της συναλλαγής. 2. Το αίτημα της ΕθνΚΤ υποβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα III της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. Στην περίπτωση που συναλλαγή για την οποία έχει ζητηθεί και χορηγηθεί προηγούμενη έγκριση δεν λάβει χώρα σύμφωνα με την προηγούμενη έγκριση, οι ΕθνΚΤ ενημερώνουν αμέσως την ΕΚΤ. 3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι ΕθνΚΤ που διενεργούν πράξεις δανεισμού τίτλων έναντι ασφάλειας δύνανται, όταν οι συμμετέχοντες της αγοράς δεν είναι σε θέση να παρέχουν συγκεκριμένους τίτλους, να υποβάλλουν επίσης τα αιτήματά τους για όψιμη έγκριση εντός της ίδιας ημέρας, αργά το απόγευμα. 4. Η ΕΚΤ απαντά το συντομότερο δυνατόν σε αίτημα ΕθνΚΤ για προηγούμενη έγκριση και αμέσως σε αίτημα για όψιμη έγκριση εντός της ίδιας ημέρας. Προκειμένου για πράξεις που πρόκειται να διακανονιστούν την ημερομηνία της συναλλαγής ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα η ΕΚΤ απαντά μέχρι τις π.μ. της συγκεκριμένης ημέρας διενέργειας της συναλλαγής. Προκειμένου για τις λοιπές πράξεις η ΕΚΤ απαντά μέχρι τη 1 μ.μ. της συγκεκριμένης ημέρας διενέργειας συναλλαγής. Εάν ορισμένη ΕθνΚΤ δεν λάβει απάντηση μέχρι την εκπνοή αυτής της προθεσμίας και αφού επαληθεύσει ότι η ΕΚΤ έλαβε το αίτημά της και ότι δεν απέστειλε καμία απάντηση, θεωρεί ότι η έγκριση έχει χορηγηθεί από τις 1.15 μ.μ. ( 1 ) Κάθε αναφορά στην ώρα σημαίνει ώρα Κεντρικής Ευρώπης, η οποία λαμβάνει υπόψη και την αλλαγή στη θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

6 L 159/61 5. Η ΕΚΤ εξετάζει όλα τα αιτήματα προκειμένου να διασφαλίζεται η συνοχή της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, έχοντας υπόψη τόσο την επίδραση των μεμονωμένων πράξεων των ΕθνΚΤ όσο και τη συνολική επίδραση των εν λόγω πράξεων στα κράτη μέλη με νόμισμα το. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω η ΕΚΤ προσπαθεί να ικανοποιεί τα αιτήματα των ΕθνΚΤ. Άρθρο 9 Διαρκής έλεγχος 1. Μία φορά τον χρόνο η εκτελεστική επιτροπή υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο έκθεση σχετικά με την υλοποίηση και εφαρμογή της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες για: α) την εφαρμογή της διαδικασίας προηγούμενης έγκρισης β) τις εγχώριες πρακτικές διαχείρισης του ενεργητικού και παθητικού των ΕθνΚΤ γ) τη συμμόρφωση με την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή. 2. Σε περίπτωση αμφιβολίας όσον αφορά τη συμμόρφωση με το άρθρο 5 παράγραφοι 1 έως 3 η ΕΚΤ δύναται να ζητά πληροφορίες από τις ΕθνΚΤ. Άρθρο 10 Εμπιστευτικότητα Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο των ανωτέρω διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης ελέγχου του άρθρου 9, αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά. Άρθρο 11 Μεταβατική διάταξη Καταθέσεις προθεσμίας της κεντρικής διοίκησης που τηρούνται στις ΕθνΚΤ υπόκεινται στην εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 1, αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του ελάχιστου ορίου ποσού του άρθρου 5 παράγραφος 2 πριν από την 1η Δεκεμβρίου Άρθρο 12 Έναρξη ισχύος και εφαρμογή 1. Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να ισχύει δύο ημέρες μετά την έκδοσή της. 2. Οι ΕθνΚΤ λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή έως την 1η Δεκεμβρίου Κοινοποιούν στην ΕΚΤ τα κείμενα και τα μέσα που αφορούν τα εν λόγω μέτρα μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2014 το αργότερο. Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται στις ΕθνΚΤ. Άρθρο 13 Αποδέκτες Φρανκφούρτη, 20 Φεβρουαρίου Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ Mario DRAGHI

7 L 159/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΣΕ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΟΙ ΕΘνΚΤ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Εφαρμοστέο ελάχιστο όριο Αποτέλεσμα ημερομηνίας διακανονισμού (καθαρές συνολικές πράξεις) ( 1 ) 200 εκατ. ( 1 ) Καθαρή επίδραση των προγραμματισμένων πράξεων στη ρευστότητα τη συγκεκριμένη ημέρα, που πρόκειται να διακανονιστούν την ίδια ημερομηνία, η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία συναλλαγής ή έπεται αυτής.

8 Τρόπος διενέργειας της πράξης Αριθμός συναλλαγών Αγορά Πώληση Εξόφληση Επενδυτικές πράξεις 1. Εντός 2. Εκτός ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Εντός 2. Εκτός Δραστηριότητες αντιπροσώπευσης 1. Εντός 2. Εκτός Αριθμός συναλλαγών nnnnnn nnnnnn nnnnnn Δανειοδοσία τίτλων Δανειοληψία τίτλων Δάνεια τίτλων Κατηγορία πράξης Πράξεις επαναγοράς nnnnnn nnnnnn Αριθμός συναλλαγών Χορήγηση Αποδοχή καταθέσεων Διαχείριση ταμείου συντάξεων Προγράμματα πιστώσεων και καταθέσεων nnnnnn Τύπος πράξης Τρόπος διενέργειας της πράξης Αριθμός συναλλαγών Ποσό Υποχρεώσεις έναντι τρίτων xxxxx 1. Εντός 2. Εκτός nnnnnn Μεταβιβάσεις επιδοτήσεις xxxxx 1. Εντός 2. Εκτός nnnnnn L 159/63

9 L 159/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ονομασία μεταβλητής Περιγραφή μεταβλητής Κωδικοποίηση Υποχρεωτικό πεδίο Κωδικός αναγνώρισης (ID-code) Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης για μια ομάδα πράξεων (είτε συναλλαγές τίτλων είτε άλλες συναλλαγές) με την ίδια ημέρα συναλλαγής και διακανονισμού, ο οποίος αποτελείται από τα δύο ψηφία ISO χώρας, ακολουθούμενα από σειριακή αρίθμηση. ISnn Δημιουργείται αυτόματα από την εφαρμογή. Ημερομηνία συναλλαγής Ημερομηνία συναλλαγής της προγραμματισμένης ομάδας πράξεων. εεεε/μμ/ηη Ναι Ημερομηνία διακανονισμού Ημερομηνία διακανονισμού (ή ημερομηνία έναρξης στην περίπτωση των πράξεων προθεσμίας) της προγραμματισμένης ομάδας πράξεων. εεεε/μμ/ηη Ναι Αγορά και δανεισμός Εάν έχουν αγορασθεί τίτλοι/άλλα μέσα ή έχουν χορηγηθεί πιστώσεις ή δάνεια τίτλων, πρέπει να αναγράφεται το ποσό σωρευτικά. [YY] εκατ. Όχι (Να μη συμπληρωθεί εάν έχουν προγραμματιστεί μόνο συναλλαγές πώλησης.) Πώληση και αποδοχή καταθέσεων Εάν έχουν πωληθεί τίτλοι/άλλα μέσα ή έχει γίνει αποδοχή καταθέσεων, πρέπει να αναγράφεται το ποσό σωρευτικά. [XX] εκατ. Όχι (Να μη συμπληρωθεί εάν έχουν προγραμματιστεί μόνο συναλλαγές αγοράς.) Επίδραση στις προβολές ως προς τη ρευστότητα Στην περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, το πεδίο αυτό παρέχει ένδειξη της επίδρασης στις προβολές ρευστότητας για την ημερομηνία διακανονισμού σε σχέση με την τελευταία πρόβλεψη ημερήσιας ρευστότητας που υποβάλλεται στην ΕΚΤ στις 8 π. μ. Στην περίπτωση άρνησης το πεδίο αυτό βοηθά την ΕΚΤ να προσδιορίσει την αντίστροφη επίδραση στις προβολές ρευστότητας. [ZZ] εκατ. Ναι (Εάν η συνολική επίδραση στις προβολές ρευστότητας έχει ήδη αναφερθεί στην ΕΚΤ, αναγράφεται μηδέν στο πλαίσιο αυτό.) Τύπος συναλλαγής Ένδειξη του τύπου της συναλλαγής: 1. Συναλλαγές τίτλων 2. Άλλες συναλλαγές Ο τύπος της συναλλαγής επιλέγεται από το πλαίσιο καταλόγου που παρέχει το σύστημα. Ναι (Ο χρήστης πρέπει να υποδείξει τον τύπο της συναλλαγής.) Προβλεπόμενος τρόπος διενέργειας της πράξης Περιγραφή του προβλεπόμενου τρόπου διενέργειας των πράξεων, με αναφορά στα ακόλουθα στοιχεία: 1. Πράξη εντός 2. Πράξη εκτός Ο προβλεπόμενος τρόπος διενέργειας της πράξης επιλέγεται από το πλαίσιο καταλόγου που παρέχει το σύστημα. Όχι (Ο χρήστης είναι ελεύθερος να υποδείξει τον προβλεπόμενο τρόπο διενέργειας της πράξης.)

10 L 159/65 Ονομασία μεταβλητής Περιγραφή μεταβλητής Κωδικοποίηση Υποχρεωτικό πεδίο Ελεύθερο κείμενο Οποιαδήποτε πληροφορία θα βοηθούσε τη λειτουργία διαχείρισης ρευστότητας της ΕΚΤ να αξιολογήσει την καθαρή επίδραση ρευστότητας στο πλαίσιο της σχετικής περιόδου ανάλυσης ρευστότητας και της πιο πρόσφατης πρόβλεψης ρευστότητας. Για παράδειγμα, εάν η επίδραση στις προβολές ρευστότητας δεν είναι μόνιμη, αλλά θα αναστραφεί στο προβλέψιμο μέλλον, ο χρήστης υποβάλλει στο πεδίο του ελεύθερου κειμένου σχόλια για την επίδραση στη ρευστότητα πέραν της ημερομηνίας διακανονισμού. Ο χρήστης μπορεί επίσης να παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες για κάθε πράξη, όπως τον τύπο, το μέγεθος ή τον σκοπό της. Οποιοσδήποτε συνδυασμός αριθμών και γραμμάτων εντός της προκαθορισμένης ομάδας ( 1 ) χαρακτήρων H1&H2. Όχι ( 1 ) Τα σύμβολα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στο υπόδειγμα για το ελεύθερο κείμενο καθορίζονται στο τμήμα του παραρτήματος 4 εγγράφου για το σχεδιασμό συστήματος H1&H2 (H1&H2 System Design) της 22ας Αυγούστου 1997.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014O0009 EL 22.09.2015 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31.10.2003 L 283/81 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τις συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών που διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.9.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικάμε ορισμένες υποχρεώσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 148/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Μαΐου 2006 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2001/16 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/30 21.1.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης κατά την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΟ TARGET2- CY ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 21.1.2016 L 14/25 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/64 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 193/134 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1196 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουλίου 2015 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/21 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2015/26)

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 202/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.8.2009 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουλίου 2009 για τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2006/17 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2001/914/ΕΚ)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2001/914/ΕΚ) L 337/55 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης εκεµβρίου 2001 σχετικά µε την κατανοµή του νοµισµατικού εισοδήµατος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συµµετεχόντων κρατών µελών από το οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

2003O0002 EL

2003O0002 EL 2003O0002 EL 17.02.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΑ ΓΡΑΜΜΉ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/36 EL ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/66 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/24 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ.3) ΤΟΥ Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ.3) ΤΟΥ Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΔΗΓΙΑ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ της 16 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: L 330/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1489/2007 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Νοεμβρίου 2007 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1.6.2016 EL L 144/99 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/868 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Μαΐου 2016 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/6 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 24.1.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 19/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 21ης Δεκεμβρίου 2011 για τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/26 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/2248 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ τα πιστωτικά ιδρύματα (Π.Ι) οφείλουν να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά (minimum reserves, réserves obligatoires).δεσμευμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 356/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.12.2012 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 9.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 35/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την αρμοδιότητα έκδοσης κερμάτων (CON/2014/56)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την αρμοδιότητα έκδοσης κερμάτων (CON/2014/56) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την αρμοδιότητα έκδοσης κερμάτων (CON/2014/56) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 20 Μαΐου 2014 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 68/54 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/425 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2014 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/21 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/55)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 20.2.2015 L 47/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/280 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος παραγωγής και προμήθειας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 173/102 30.6.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1061 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Μαΐου 2016 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2008/8 σχετικά με τη συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2010D0023 EL 31.12.2011 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 21ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης περιβαλλοντικής πιστοποίησης και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.5.2016 L 132/107 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/810 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη δεύτερη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΕΚΤ/2016/10) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011D0008 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2012O0018 EL 09.11.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 96/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 96/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 96/22.4.2015 ΘΕΜΑ: Mέσα και διαδικασίες εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος Aντικατάσταση της

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 3) του Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 3) του Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 3) του 2014 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/810 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/810 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 02016D0010 EL 31.10.2016 001.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές 19 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/04 Κατευθυντήριες γραμμές για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/01 21/06/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση του δείκτη κάλυψης ρευστότητας για τη συμπλήρωση της δημοσιοποίησης στοιχείων διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 179/72 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 673/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουνίου 2014 σχετικά με την ίδρυση επιτροπής μεσολάβησης και τον εσωτερικό της κανονισμό (ΕΚΤ/2014/26) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 17 Οκτωβρίου 2012 η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 21.7.2015 L 193/147 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/1197 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουλίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20 σχετικά με το νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2003R1745 EL 18.01.2012 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ L 330/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης ποιότητας όσον αφορά τους φορείς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Στο πλαίσιο της εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων (MiFID), όπως έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό δίκαιο σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 4.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 202/65 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουλίου 2009 για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 20.12.2016 EL L 347/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/2247 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.12.2016 L 344/117 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/2299 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Νοεμβρίου 2016 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/65 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών /* COM/96/0193 ΤΕΛΙΚΟ - COD 96/0126 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2010D0022 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση πελατών

Κατηγοριοποίηση πελατών Σελίδα 1 Κατηγοριοποίηση πελατών Η Εταιρία προβαίνει προέβη στην απαιτούμενη από το ν. 3606/2007 κατηγοριοποίηση του συνόλου των Πελατών της σε τρεις κατηγορίες. Ο ν. 3606/2007 ορίζει τρεις κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2680/

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2680/ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2680/20.06.2017 Θέμα : Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος για στατιστικούς σκοπούς Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

(αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2013/24) (2014/3/ΕΕ)

(αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2013/24) (2014/3/ΕΕ) EL L 2/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.1.2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/17.12.2010 ΘΕΜΑ: Έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Στη διαδρομή της ιστορίας, το χρήμα έχει καταπιέσει τους ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 13.3.2015 L 68/69 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/426 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20 σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/117

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/117 2.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/117 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων και διαδικασιών εφαρμογής των κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/25 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 41/28 18.2.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/231 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2.5.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαїκής Ένωσης L 111/1 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία και σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 9.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 35/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Λογιστική ΙΙ Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Ηρειώτης-Μπάλιος-Ναούμ 1 Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Τι είναι οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Πως αποτιμώνται νομισματικά και μη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 104/72 EL 8.4.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 24ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 224/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4778 Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014 757 Αριθμός 224 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 101/156 13.4.2017 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/697 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 17.4.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 123/1 II (Ανακοινώσεις) ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 2/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.1.2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα