Type G6401. istruzioni per l uso operating instructions instrucciones de uso mode d emploi Bedienungsanleitung manual de instruções οδηγίες χρήσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Type G6401. istruzioni per l uso operating instructions instrucciones de uso mode d emploi Bedienungsanleitung manual de instruções οδηγίες χρήσης"

Transcript

1 MI pagina 1 IT Styler professionale Professional hair styler Styler profesional Styler professionnel Professioneller Styler Styler profissional Επαγγελματικό Styler istruzioni per l uso operating instructions instrucciones de uso mode d emploi Bedienungsanleitung manual de instruções οδηγίες χρήσης Il presente manuale d istruzioni è stato redatto secondo la norma europea EN These operating instructions were created based on the European standard EN Estas instrucciones de funcionamiento fueron creadas en base a la norma europea EN Ce mode d emploi a été rédigé conformément à la norme européenne EN Diese Bedienungsanleitung wurde gemäß der europäischen Norm EN erstellt. Estas instruções de utilização foram elaboradas com base na norma europeia EN Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών δημιουργήθηκε σε συμμόρφωση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό EN page 7 página 13 page 19 Seite 25 DE FR ES EN página 31 PT Tenacta Group spa - via Piemonte 5/ Azzano S. Paolo (BG) - ITALY - Type G6401 σελίδα 37 ΕΛ MI000812_multi.indd /06/

2 Guida illustrativa Illustrative guide Guía ilustrativa Guide illustré Bebilderter Leitfaden Guia ilustrativo Εικονογραφημένος οδηγός Questo apparecchio soddisfa i requisiti delle seguenti direttive europee: 2006/95/CE direttiva sulla bassa tensione 2004/108/CE direttiva sulla compatibilità elettromagnetica Assistenza Numero verde: This device satisfies the requirements of the following European directives: IT Cet appareil est conforme aux exigences des directives européennes suivantes : 2006/95/CE directive basses tensions 2004/108/CE directive sur la compatibilité électromagnétique Service Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der folgenden Europäischen Richtlinien: FR /95/EC Low Voltage Directive 2004/108/EC Electromagnetic Compatibility Directive EN 2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie 2004/108/EG EMV-Richtlinie DE Service Service Este aparato es conforme a las disposiciones de las siguientes directivas europeas: 2006/95/CE Directiva de baja tensión 2004/108/CE Directiva sobre la compatibilidad electromagnética ES Este aparelho corresponde às exigências das seguintes directivas europeias: 2006/95/CE directiva de baixa tensão 2004/108/CE directiva da compatibilidade electromagnética PT Service Assistência técnica Η συσκευή αυτή πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών: Type G /95/ΕΚ οδηγία χαμηλής τάσης 2004/108/ΕΚ οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας Υποστήριξη ΕΛ I II MI000812_multi.indd /06/

3 ISTRUZIONI PER L USO Styler professionale INDICE Avvertenze sulla sicurezza...1 Legenda simboli...3 Descrizione dell apparecchio e accessori in dotazione...3 Impiego...3 Pulizia...5 Conservazione...5 Smaltimento...6 Garanzia...6 Dati tecnici...6 Guida illustrativa...i IT Congratulazioni per l acquisto del Vostro nuovo styler. Avete scelto un prodotto innovativo e duraturo che è stato sottoposto ad un attenta prova di qualità. Con questo apparecchio avrete sempre a disposizione un ausilio efficace e affidabile. ATTENZIONE! Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro Prima di utilizzare l apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale per l intera durata di vita del prodotto, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell apparecchio a terzi, consegnare anche l intera documentazione. Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l azienda all indirizzo indicato a pagina II. AVVERTENZE SULLA SICUREZZA Utilizzo adeguato allo scopo L apparecchio è predisposto per asciugare e modellare capelli umani nel settore professionale e privato in base alle indicazioni fornite nel presente manuale di istruzioni per l uso. Il produttore non si assume responsabilità per i danni derivanti da uso non conforme. L apparecchio è adatto esclusivamente all uso in locali interni. Pericoli per bambini e persone con limitate capacità Tenere lontani i materiali d imballo da bambini e neonati, pericolo di soffocamento! Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte solo se preventivamente istruite sull utilizzo in sicurezza e solo se informate dei pericoli legati al prodotto stesso. 1 MI000812_multi.indd 7 09/06/

4 IT I bambini non possono giocare con l apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell apparecchio non può essere fatta da bambini senza la supervisione di un adulto. Sicurezza elettrica - pericolo di scossa elettrica ATTENZIONE! Non utilizzare il presente apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua! Non immergere mai l apparecchio in acqua! Se si utilizza l apparecchio in locali da bagno, staccare la spina dalla presa dopo l uso, perché la vicinanza dell acqua è pericolosa anche ad apparecchio spento. Al fine di assicurare una protezione migliore, si consiglia di installare nel circuito elettrico che alimenta il locale da bagno un dispositivo a corrente differenziale, la cui corrente differenziale di funzionamento nominale non sia superiore ai 30mA (ideale 10mA). Chiedete al vostro installatore un consiglio in merito. Prima di collegare l apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sui dati di targa corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. I dati di targa si trovano all interno delle scocche del prodotto. Non utilizzare adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Se la spina non corrisponde alla presa, chiedere ad un tecnico qualificato di sostituire la presa con una corrispondente. Attenersi alle seguenti regole fondamentali nell uso di un elettrodomestico: - Non toccare l apparecchio con mani e piedi bagnati o umidi. - Non utilizzare l apparecchio a piedi nudi. - Per staccare la spina, non tirare il cavo o l apparecchio, bensì afferrare la spina stessa. - Non esporre l apparecchio all umidità o all influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole). Prima della pulizia o manutenzione e in caso di mancato utilizzo dell apparecchio, disinserire sempre la spina dall alimentazione elettrica. Non utilizzare l apparecchio in presenza di danni all involucro o al cavo di rete o se l apparecchio non funziona correttamente. In caso di danni al cavo di rete, farlo sostituire dal servizio autorizzato di assistenza per evitare pericoli. 2 MI000812_multi.indd 8 09/06/

5 Pericolo di incendio e di esplosione Posare l apparecchio esclusivamente su superfici resistenti al calore e non coprirlo, ad es. con asciugamani, durante l utilizzo. Tenere l apparecchio lontano da liquidi ed oggetti facilmente infiammabili. Non utilizzare l apparecchio senza sorveglianza. Pericolo di lesioni Le piastre riscaldanti e i componenti dell apparecchio ad essi adiacenti diventano molto calde durante il funzionamento. Nel diretto contatto con la pelle vi è pericolo di ustioni! Vigilare al fine di evitare il contatto diretto tra le superfici calde dell apparecchio e la pelle in particolare le orecchie, gli occhi, il viso e il collo. Portare le piastre in contatto con i capelli solo per breve tempo, in quanto essi potrebbero altrimenti venire danneggiati. Pericolo di danni a cose Non utilizzare l apparecchio su capelli sintetici o parrucche. Tenere le piastre pulite e prive di polvere, sporco, gel, fissatore per capelli, spray per styling ecc. Queste sostanze potrebbero danneggiare irreparabilmente le piastre e il loro rivestimento. Non avvolgere il cavo di rete intorno all apparecchio. LEGENDA SIMBOLI Avvertenza Divieto generico Apparecchio di classe II DESCRIZIONE DELL APPARECCHIO E ACCESSORI IN DOTAZIONE Consultare la Guida illustrativa (I) per controllare il contenuto della confezione. 1. Sistema di inserimento ciocca 2. Piastre riscaldanti 3. Fessura piastre 4. LED temperature (170 C-190 C-210 C) 5. Slitta temperatura (170 C-190 C-210 C) 6. Slitta I O (acceso/spento) 7. Cavo di alimentazione 8. Dati tecnici Per le caratteristiche dell apparecchio, fare riferimento alla confezione esterna. Utilizzare unicamente con gli accessori forniti. IMPIEGO Non utilizzare l apparecchio senza sorveglianza. Durante l utilizzo posare l apparecchio esclusivamente su una superficie resistente al calore. L utilizzo inadeguato o troppo frequente dell apparecchio potrebbe provocare danni ai capelli, rispettare le istruzioni per l uso! Preparazione dei capelli Prima del trattamento con lo styler lavare a fondo i capelli. Ciò permette di raggiungere i migliori risultati. IT 3 MI000812_multi.indd 9 09/06/

6 IT Sciacquare con cura i capelli per rimuovere residui di shampoo. Un ultimo risciacquo con acqua fredda garantisce ulteriore lucentezza. Asciugare i capelli con un asciugacapelli. Concludere ogni volta l asciugatura con un flusso di aria fredda al fine di mantenere la superficie dei capelli liscia e luminosa. A tale scopo sono particolarmente adatti apparecchi che dispongono di un tasto per la funzione flusso di aria fredda (cold shot). Regolazione ed accensione dell apparecchio 4 Pericolo di ustioni! Evitare che le piastre riscaldanti (2) vengano a diretto contatto con la pelle. Inserire la spina del cavo di alimentazione (7) nella presa installata a norma con tensione alternata come riportata sui dati di targa del prodotto. Far scorrere la slitta temperatura (5) per selezionare il livello di riscaldamento desiderato: 170 C per capelli fini e sensibili (per es. anche capelli chiari, schiariti e tinti) 190 C per capelli normali e facili da modellare 210 C per capelli grossi o molto grossi Far scorrere la slitta I O (6) sulla posizione I (acceso) per accendere l apparecchio. Il LED della temperatura selezionata (4) lampeggia durante il riscaldamento e rimane illuminata permanentemente al raggiungimento della temperatura di lavoro. La regolazione elettronica mantiene costante, durante l applicazione, la temperatura impostata. L apparecchio dispone di una funzione di sicurezza automatica. Il prodotto si spegne automaticamente dopo 60 minuti di nonutilizzo. Per riaccendere l apparecchio far scorrere la slitta I O (6) sulla posizione O (spento) e poi sulla I (acceso). Il LED di controllo della temperatura selezionata (4) lampeggia. SUGGERIMENTI PER L USO A seconda dello stile che si vuole realizzare, si può modellare l intera capigliatura o solamente delle ciocche selezionate. Pettinare accuratamente i capelli. Suddividere i capelli in porzioni iniziando dalla parte posteriore della testa. Procedere prendendo una ciocca poco voluminosa dello spessore di circa 2 cm. Prendere una ciocca di capelli non troppo larga e poco voluminosa tra le dita (circa 2 cm); con ciocche più piccole si otterranno dei ricci più definiti. Mantenendo lo styler in posizione orizzontale e inserire la ciocca nella fessura (3) attraverso il sistema di inserimento ciocca (1), avendo cura di arrivare fino quasi sul fondo della fessura stessa, in prossimità dell impugnatura. Far risalire lo styler lungo la ciocca fino in prossimità delle radici. MI000812_multi.indd 10 09/06/

7 Inclinare leggermente il prodotto rispetto alla ciocca e ruotare lo strumento di 360 in un senso o nell altro a seconda del verso in cui si desidera creare l effetto. 360 Fare scorrere lentamente lo styler verso il basso mantenendo l inclinazione iniziale in modo che la ciocca non si sovrapponga su se stessa durante il movimento. Se si desidera un riccio più sostenuto, procedere molto lentamente e aggiungere, durante lo scorrimento verso il basso, ulteriori rotazioni che aiutino a fare aderire bene la ciocca alle piastre riscaldanti (2). Al termine del lavoro definire lo styling desiderato. Spegnere l apparecchio facendo scorrere la slitta I O (6) in posizione O (spento) Staccare il cavo di alimentazione (7) dalla presa e lasciare raffreddare completamente lo strumento prima di riporlo. La lunghezza dei capelli da modellare e lo spessore della ciocca determineranno la distribuzione dei capelli lungo le piastre riscaldanti (2) e il risultato finale. A seconda dell inclinazione dello styler rispetto alla ciocca (orizzontale, verticale, obliquo) e del movimento effettuato si potranno realizzare styling dall effetto voluminoso, classico, morbido o ondulato. Nota: È possibile che durante la stiratura si sviluppi del vapore; si tratta dell umidità in eccesso nei capelli che evapora. PULIZIA ATTENZIONE! Prima di ogni pulizia spegnere l apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente! Dopo aver spento lo styler, attendere che le piastre riscaldanti (2) siano completamente fredde. Pulire la superficie delle piastre riscaldanti (2) e l impugnatura con un panno morbido e umido. Non immergere mai l apparecchio in acqua o altri liquidi! Prima del riutilizzo dell apparecchio, assicurarsi che tutte le parti pulite a umido siano completamente asciutte! Non utilizzare solventi o altri detergenti aggressivi o abrasivi. In caso contrario, si rischia di danneggiarne la superficie. CONSERVAZIONE Prima di riporre lo styler staccare la spina del cavo di alimentazione (7) dalla presa di corrente e fare raffreddare l apparecchio. Conservare l apparecchio in un luogo asciutto e protetto dalla penetrazione di polvere tenendolo sempre lontano dalla portata dei bambini. Non avvolgere il cavo di alimentazione (7) intorno all apparecchio. IT 5 MI000812_multi.indd 11 09/06/

8 IT SMALTIMENTO L imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità alle norme di tutela ambientale. Ai sensi della norma europea 2002/96/CE, l apparecchio in disuso dev essere smaltito in modo conforme. I materiali riciclabili contenuti nell apparecchio vengono recuperati, al fine di evitare il degrado ambientale. Per maggiori informazioni, rivolgersi all ente di smaltimento locale o al rivenditore dell apparecchio. Per la definitiva messa fuori servizio, si consiglia di tagliare il cavo di alimentazione (7), per rendere l apparecchio inidoneo al funzionamento. Staccare prima la spina dall alimentazione di corrente e rimuovere inoltre tutti i componenti pericolosi, per impedire ai bambini di giocarci. DATI TECNICI Tensione di esercizio V~ 50/60 Hz Potenza massima assorbita 37 W Lunghezza del cavo di alimentazione 3 m Classe d isolamento II GARANZIA L apparecchio è coperto da garanzia del produttore. Per i dettagli, consultare il foglio garanzia allegato Tenacta Group S.p.A. - Via Piemonte 5/ AZZANO S. PAOLO (BG) - ITALY - MI (MMYY) 6 MI000812_multi.indd 12 09/06/

9 OPERATING INSTRUCTIONS Professional hair styler INDEX Safety instructions...7 Symbols...9 Description of the appliance and its accessories...9 Use...9 Cleaning...11 Storage...11 Disposal...12 Warranty...12 Technical data...12 Illustrative guide...i EN Congratulations on purchasing your new hair styler. You have chosen an innovative and durable product that has undergone thorough quality control testing. This appliance provides an effective and reliable support. IMPORTANT! Instructions and warnings for a safe use Before using the appliance, carefully read the instructions and, in particular, the safety warnings, which must be complied with. Keep this manual with the appliance for future consultation. Should you pass the appliance on to another user, make sure to also include this documentation. Should certain parts of this booklet be difficult to understand or should doubts arise, contact the company before using the product, at the address indicated on page II. SAFETY INSTRUCTIONS Use conforming to the purpose This appliance is intended for drying and styling human hair for professional and private use, according to the instructions provided in this instruction manual. The manufacturer shall not be held liable for any damage caused by nonconforming use. The appliance is suitable solely for indoor use. Hazards for children and persons with reduced capabilities Keep the packaging material away from children and babies. Choking hazard! This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning 7 MI000812_multi.indd 13 09/06/

10 EN use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Electrical safety - electric shock hazard IMPORTANT! Do not use this appliance near bath tubs, wash basins or other water containers! Never place the appliance in water! If the appliance is used in the bathroom, remove the plug from the socket after use, as bringing it close to water is dangerous even if the appliance is switched off. For enhanced safety, it is recommended to install a differential circuit breaker with a nominal operating differential current that does not exceed 30 ma (10 ma is ideal) in the electric circuit of the bathroom. Ask your installer for advice. Before connecting the appliance, please make sure that the voltage indicated on the identification plate corresponds to that of the mains voltage. The identification plate is found on the appliance. Do not use adapters, power strips and/or extensions. In the event that the plug does not correspond to the socket, have a qualified technician replace it with a corresponding one. Comply with the following fundamental rules for using an appliance: - Do not touch the appliance with damp or wet hands or feet. - Do not use the appliance barefoot. - Do not pull the power cable or the appliance itself to remove the plug from the socket. - Do not expose the appliance to humidity or weather conditions (rain, sun, etc.). Always disconnect the appliance from the mains supply before cleaning or performing maintenance and when the appliance is not in use. Do not use the appliance in the event of damaged casing or power cable or in the event the appliance is malfunctioning. If the power cable is damaged it must be replaced by an authorised technical service centre, so as to prevent all risks. 8 MI000812_multi.indd 14 09/06/

11 Fire and explosion hazard Place the appliance only on heat resistant surfaces and do not cover it, for example with towels, during use. Keep the appliance away from liquids and flammable objects. Do not use the appliance without surveillance. Injury hazard The heated plates and the appliance components next to them become very hot during operation. Direct skin contact can cause burn hazards! Prevent direct contact between the hot surfaces of the appliance and the skin, in particular with ears, eyes, face and neck. Place the plates in contact with your hair only for a short amount of time, since they could damage it. Damage hazard Do not use the appliance on synthetic hair or wigs. Keep the plates clean and free from dust, dirt, gel, hair fixative, hairspray, etc. These substances can permanently damage the plates and their coating. Do not wrap the power cable around the appliance. SYMBOLS Warning General prohibition Class II appliance DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND ITS ACCESSORIES Refer to the Illustrative Guide (I) to check the contents of the package. 1. Hair lock insertion system 2. Heating plates 3. Plate slot 4. Temperature LED (170 C-190 C-210 C) 5. Temperature switch (170 C-190 C-210 C) 6. O-I (off/on) switch 7. Power cable 8. Technical data For the appliance features, refer to the external packaging. To be used only with the accessories supplied. USE Do not use the appliance without surveillance. During use, the appliance must be placed only on heat resistant surfaces. Improper or excessive use of the appliance can damage your hair. Follow the instructions for use! Preparing the hair Wash your hair thoroughly before using the styler. This allows obtaining better results. EN 9 MI000812_multi.indd 15 09/06/

12 Rinse thoroughly to remove any shampoo residue. A final coldwater rinse will make your hair even shinier. Use a hairdryer to dry your hair. Finish blow drying using cold air to keep your hair smooth and shiny. To this end, devices with cold shot button are particularly useful. The product switches off automatically when it is not used for 60 minutes. To restart the appliance, slide the O/I switch (6) to O (off) and then to I (on) again. The selected temperature LED (4) blinks. EN Appliance adjustment and switch-on Burn hazard! Prevent contact between the heating plates (2) and the skin. Insert the plug (7) into a conforming socket with AC voltage, as shown in the product identification plate. Slide the temperature switch (5) to select the required heating level: 170 C for fine and sensitive hair (e.g., for light, bleached and dyed hair) 190 C for normal hair, easy to style 210 C for thick or very thick hair Slide the O/I switch (6) to I (on) to switch on the appliance. The selected temperature LED (4) blinks while the appliance is heating and remains steady once the operating temperature is reached. The electronic adjustment keeps the set temperature constant throughout the application. The appliance has an automatic safety function. ADVICE ON USE You can create full hairstyles or style only some locks, as you wish. Comb your hair carefully. Divide your hair into locks starting from the back of your head. Take a small lock, approximately 2 cm thick. Take a lock of hair, not too wide or voluminous (about 2 cm), between your fingers; more defined curls are obtained with smaller locks of hair. Keep the styler horizontal and insert the lock into the slot (3) through the hair lock insertion system (1), taking care to push it down to the bottom, near the handle. Move the styler up the lock near the roots. 10 MI000812_multi.indd 16 09/06/

13 Slightly tilt the product with respect to the hair lock and rotate the appliance by 360 in one direction or the other, depending on the effect to be created. 360 Slowly slide the styler downwards, keeping it tilted, so that the lock does not overlap during the movement. For a more sustained curl, proceed very slowly and, while sliding downwards, add rotations that will help the hair lock adhere better to the heated plates (2). Finally, define your hairstyle. Switch off the styler by sliding the O/I switch (6) to O (off). Disconnect the power cable (7) from the socket and leave the appliance cool down before putting it away. The length of the hair to be styled and the thickness of the hair lock determine the hair distribution along the heating plates (2) and the final result. Voluminous, classic, soft and wavy hairstyles are created depending on how much the styler is tilted with respect to the hair lock (horizontal, vertical, diagonal) and the movement made. Note: Steam can develop during straightening; this is excess humidity in the hair that evaporates. CLEANING IMPORTANT! Turn the appliance off and unplug it from the socket before cleaning! Upon switching the styler off, wait for the heating plates (2) to cool down. Clean the surface of the heating plates (2) and the handle with a soft, damp cloth. Do not place the appliance in water or other liquids! Before reusing the appliance, ensure that all parts that have been cleaned with a damp cloth are completely dry! Do not use solvents or other aggressive or abrasive detergents. This can damage the surface. STORAGE Before putting the styler away, disconnect the plug of the power cable (7) from the socket and wait for the appliance to cool down. Keep the appliance in a dry place protected from dust and away from the reach of children. Do not wrap the power cable (7) around the appliance. EN 11 MI000812_multi.indd 17 09/06/

14 EN DISPOSAL The packaging is made up of recyclable material. Dispose of it in compliance with the environmental protection standards. The appliance must be disposed of in compliance with the provisions of EU standard 2002/96/EC. The recyclable materials contained in the appliance must be collected to prevent environmental pollution. For further information contact the local waste authority or the appliance retailer. To decommission the machine, we recommend cutting the power cable (7) to prevent the appliance from operating. Disconnect the plug and remove any hazardous component to prevent children from playing with them. TECHNICAL DATA Operating voltage Maximum power consumption Power cable length Insulation class V~ 50/60 Hz 37 W 3 m II WARRANTY The appliance is covered by the manufacturer s warranty. For details, read the attached warranty sheet. Tenacta Group S.p.A. - Via Piemonte 5/ AZZANO S. PAOLO (BG) - ITALY - MI (MMYY) 12 MI000812_multi.indd 18 09/06/

15 INSTRUCCIONES PARA EL USO Styler profesional Enhorabuena por comprar su nuevo styler. Ha elegido un producto innovador y duradero que ha sido sujeto a una atenta prueba de calidad. Con este aparato tendrá siempre a disposición una ayuda eficaz y fiable. ATENCIÓN! Instrucciones y advertencias para un uso seguro Antes de utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones para el uso y en concreto las advertencias para la seguridad, ateniéndose siempre a ellas. Conserve este manual durante toda la vida útil del producto, para poder consultarlo cada vez que sea necesario. En caso de cesión del aparato a terceros, entregue también todos los documentos. Si al leer este manual de instrucciones para el uso alguna de sus partes resultara difícil de entender o si surgieran dudas, antes de usar el producto contáctese con la empresa en la dirección indicada en la página II. ÍNDICE Advertencias de seguridad...13 Referencia de símbolos...15 Descripción del aparato y de los accesorios suministrados...15 Uso...15 Limpieza...17 Conservación...17 Eliminación...18 Garantía...18 Datos técnicos...18 Guía ilustrativa...i ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Uso del producto El aparato está diseñado para secar y moldear el cabello humano en el sector profesional y privado en base a las indicaciones suministradas en este manual de instrucciones para el uso. El fabricante se exime de toda responsabilidad por daños que se deriven de un uso indebido. El aparato se puede usar exclusivamente en locales interiores. Peligro para niños y personas con percepción limitada Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños pequeños y bebés; riesgo de asfixia! Este aparato puede ser utilizado por menores de edad siempre y cuando tengan más de 8 años, por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas inexpertas sólo si han recibido instrucción en cuanto ES 13 MI000812_multi.indd 19 09/06/

16 ES al uso en condiciones de seguridad e información sobre los riesgos que presenta el producto. Cerciórese de que los niños no jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no puede ser llevada a cabo por niños sin la supervisión de un adulto. Seguridad eléctrica - peligro de descarga eléctrica ATENCIÓN! No use este aparato en las cercanías de una bañera, duchas, fregaderos u otros recipientes que contienen agua! Nunca sumerja el aparato en líquidos! Si el aparato se utiliza en cuartos de baño, desenchúfelo después del uso puesto que la cercanía al agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado. Para asegurar una protección más adecuada, se recomienda instalar en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño un dispositivo de corriente diferencial, cuya corriente diferencial de funcionamiento nominal no supere los 30 ma (el valor ideal es de 10 ma). Pida a su instalador sugerencias al respecto. Antes de conectar el aparato, controle que los datos de la tensión de red indicados en la placa de identificación correspondan a los de la red eléctrica disponible. Los datos de la placa de identificación se encuentran dentro de las carcasas del producto. No utilice adaptadores, tomas múltiples y/o alargadores. Si el enchufe no corresponde a la toma, haga que un técnico calificado sustituya la toma con una correspondiente. Siga estas reglas fundamentales en el uso de un electrodoméstico: - No toque el aparato con las manos o los pies mojados o húmedos. - No use el aparato con los pies descalzos. - Para desconectar el enchufe no tire del cable o del aparato, agarre bien el enchufe y tire de él. - No exponga el aparato a la humedad o al efecto de los agentes atmosféricos (lluvia, sol). Desenchufe el aparato de la alimentación eléctrica antes de llevar a cabo operaciones de limpieza o mantenimiento, o si no va a utilizarse. No utilice el aparato en presencia de daños en la envoltura o en el cable de red o si no funciona correctamente. En caso de daños al cable de red, hágalo sustituir por el servicio autorizado de asistencia para evitar peligros. 14 MI000812_multi.indd 20 09/06/

17 Peligro de incendio o de explosión Coloque el aparato solo sobre superficies resistentes al calor y durante el uso no lo cubra, por ejemplo, con toallas. Mantenga el aparato alejado de líquidos y objetos fácilmente inflamables. No utilice el aparato sin vigilancia. Peligro de lesiones Los placas calentadoras y los componentes del aparato adyacentes a esta se calientan mucho durante el funcionamiento. Si entran en contacto con la piel pueden crear quemaduras! Evite el contacto directo entre las superficies calientes del aparato y la piel, especialmente las orejas, los ojos, la cara y el cuello. Ponga las placas en contacto con el pelo solo durante un tiempo breve, ya que podrían arruinar los cabellos. Peligro de daños a cosas No utilice el aparato sobre cabellos sintéticos o pelucas. Mantenga las placas limpias y sin polvo, suciedades, gel, fijador para el pelo, spray para moldeado etc. Estas sustancias podrían dañar irreparablemente las placas y su revestimiento. Nunca enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato. REFERENCIA DE SÍMBOLOS Advertencia Prohibición genérica Aparato de clase II DESCRIPCIÓN DEL APARATO Y ACCESORIOS SUMINISTRADOS Consulte la Guía ilustrativa (I) para controlar el contenido del embalaje. 1. Sistema de introducción del mechón 2. Placas calentadoras 3. Abertura de las placas 4. LED de temperaturas (170 C C C) 5. Corredera de temperatura (170 C C C) 6. Corredera I O (encendido/apagado) 7. Cable de alimentación 8. Datos técnicos Para las características del aparato consulte el empaque exterior. Utilícelo solo con los accesorios suministrados de serie. USO No utilice el aparato sin vigilancia. Durante el uso apoye el aparato solo sobre superficies resistentes al calor. El uso inadecuado o demasiado frecuente del aparato podría provocar daños a los cabellos, por tanto, respete las instrucciones para el uso! Preparación del cabello Antes del tratamiento con el styler lave bien los cabellos. Esto permite obtener mejores resultados. ES 15 MI000812_multi.indd 21 09/06/

18 ES Enjuague bien los cabellos para quitar los residuos de champú. Un último enjuague con agua fría garantiza aún más brillo. Seque el cabello con un secador de pelos. Concluya siempre el secado con un flujo de aire frío para mantener la superficie de los cabellos lisa y luminosa. Para esto son muy adecuados los aparatos que tienen un botón de flujo de aire frío (cold shot). Regulación y encendido del aparato Peligro de quemaduras! Evite que las placas calentadoras (2) entren en contacto con la piel. Introduzca el enchufe del cable de alimentación (7) en la toma instalada a norma con tensión alternada, como se muestra en los datos de la placa del producto. Deslice la corredera de temperatura (5) para seleccionar el nivel de calentamiento deseado: 170 C para cabellos finos y sensibles (por ejemplo, cabellos claros, teñidos y decolorados) 190 C para cabellos normales y fáciles de moldear 210 C para cabellos gruesos o muy gruesos Para encender el aparato, deslice la corredera I O (6) hasta la posición I (encendido). El LED de la temperatura elegida (4) parpadea mientras se está calentando y se ilumina permanentemente una vez alcanzada la temperatura de trabajo. La regulación electrónica mantiene constante la temperatura programada durante el uso. El aparato dispone de una función de seguridad automática. El aparato se apaga automáticamente después de 60 minutos sin utilizar. Para volver a encender el aparato deslice la corredera I O (6) hasta la posición O (apagado) y luego hasta la I (encendido). El LED de control de la temperatura seleccionada (4) parpadea. SUGERENCIAS DE USO En base al peinado que se quiere obtener, se puede moldear todo el cabello o solo mechones seleccionados. Peine bien los cabellos. Divida los cabellos en porciones comenzando por la parte posterior de la cabeza. Tome un mechón poco voluminoso, con un espesor de 2 cm aproximadamente. Tome entre los dedos un mechón de pelo que no sea demasiado ancho ni voluminoso (alrededor de 2 cm); mientras más pequeños sean los mechones más definidos serán los rizos. Sostenga el styler en posición horizontal e introduzca el mechón en la abertura (3) mediante el sistema de introducción de mechón (1), asegurándose de llegar casi hasta el final de la abertura, cerca del mango. Deslice el styler a lo largo del mechón hasta colocarlo cerca de la raíz. 16 MI000812_multi.indd 22 09/06/

19 Incline ligeramente el producto respecto al mechón y gire 360 el instrumento en un sentido o en el otro, según el sentido en el que se quiere crear el efecto. 360 Nota: Es posible que durante el peinado se desarrolle vapor; se trata de la humedad en exceso que se encuentra en el pelo y que se evapora. LIMPIEZA Haga deslizar el styler hacia abajo lentamente, manteniendo la inclinación, para que el mechón no se enrede durante el movimiento. Si se desea obtener rizos más marcados, siga muy lentamente, y durante el movimiento hacia abajo realice otras rotaciones que favorezcan la adhesión del mechón a las placas calentadoras (2). Al finalizar, defina el moldeado deseado. Apague el aparato colocando la corredera I O (6) en la posición O (apagado). Desconecte el cable de alimentación (7) de la toma y deje enfriar completamente el aparato antes de guardarlo. El largo de los cabellos que se van a moldear y el espesor del mechón determinan la distribución del cabello a lo largo de las placas calentadoras (2) y el resultado final. La inclinación del styler respecto al mechón (horizontal, vertical, oblicuo) y el movimiento realizado determinan el efecto que se obtendrá, que puede ser voluminoso, clásico, ligero u ondulado. ATENCIÓN! Antes de realizar cualquier limpieza, apague el aparato y quite el enchufe de la toma de corriente! Después de apagar el styler, espere a que las placas calentadoras (2) se enfríen completamente. Con un paño suave y húmedo, limpie la superficie de las placas calientes (2) y del mango. Nunca sumerja el aparato en el agua ni en ningún otro líquido! Antes de volver a usar el aparato asegúrese de que todas las partes que se limpiaron con el paño húmedo estén secas! No utilice disolventes u otros detergentes agresivos o abrasivos. De lo contrario, se corre el riesgo de dañar la superficie. CONSERVACIÓN Antes de guardar el styler desconecte el enchufe del cable de alimentación (7) de la toma de corriente y espere a que se enfríe. Conserve el aparato en un lugar seco y protegido contra la penetración de polvo, teniéndolo siempre alejado del alcance de los niños. Nunca enrolle el cable de alimentación (7) alrededor del aparato. ES 17 MI000812_multi.indd 23 09/06/

20 ES ELIMINACIÓN El embalaje del producto está hecho con materiales reciclables. Elimínelo conforme a las normas de protección ambiental. El aparato que ha concluido su vida útil debe eliminarse en conformidad con la norma europea 2002/96/CE. Los materiales reciclables presentes en el aparato se recuperan a fin de evitar la degradación ambiental. Para mayor información, diríjase a la entidad local de tratamiento y eliminación de residuos, o al revendedor del aparato. Para la puesta fuera de servicio definitiva se recomienda cortar el cable de alimentación (7) para garantizar que el aparato ya no pueda funcionar nunca más. Antes se debe separar el enchufe de la corriente eléctrica y desmontar además todos los componentes peligrosos para que los niños no jueguen con ellos. DATOS TÉCNICOS Tensión de trabajo Potencia máxima consumida Longitud del cable de alimentación Clase de aislamiento V~ 50/60 Hz 37 W 3 m II GARANTÍA El aparato está cubierto por la garantía del fabricante. Consulte la hoja de garantía adjunta para conocer los detalles. Tenacta Group S.p.A. - Via Piemonte 5/ AZZANO S. PAOLO (BG) - ITALY - MI (MMYY) 18 MI000812_multi.indd 24 09/06/

21 INSTRUCTIONS POUR L EMPLOI Styler professionnel Nous vous félicitons d avoir choisi ce styler. Vous avez choisi un produit innovant et durable qui a été soumis à un test de qualité soigné. Avec cet appareil, vous aurez toujours une aide efficace et fiable à disposition. ATTENTION! Instructions et mises en garde pour une utilisation sûre Avant d utiliser l appareil, lire attentivement les instructions pour l emploi et en particulier les mises en gardes concernant la sécurité, et les respecter. Conserver ce manuel pendant toute la durée de vie du produit, à des fins de consultation. En cas de cession de l appareil à un tiers, veuillez lui fournir également toute la documentation. Si lors de la lecture de ce mode d emploi certaines parties sont difficiles à comprendre ou en cas de doutes, avant d utiliser l appareil, contacter le service d assistance à l adresse indiquée page II. INDEX Consignes de sécurité...19 Légende des symboles...21 Description de l appareil et des accessoires fournis...21 Utilisation...21 Nettoyage...23 Conservation...23 Elimination...24 Garantie...24 Données techniques...24 Guide illustré...i CONSIGNES DE SÉCURITÉ Utilisation prévue L appareil est conçu pour sécher et coiffer les cheveux humains dans le domaine professionnel et privé, selon les indications fournies dans ce manuel d instructions pour l emploi. Le producteur n assume aucune responsabilité pour les dommages causés par un usage non conforme. L appareil est adapté exclusivement à l usage dans des locaux internes. Dangers pour les enfants et les personnes aux capacités limitées Garder les emballages loin des enfants et bébés : danger d étouffement! Cet appareil peut être utilisé par des mineurs ayant plus de 8 ans, par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant un manque d expérience uniquement si elles ont été préalablement instruites sur 19 FR MI000812_multi.indd 25 09/06/

22 FR l utilisation en toute sécurité et uniquement si informées sur les dangers liés au produit. Les enfants ne peuvent pas jouer avec l appareil. Le nettoyage et l entretien de l appareil ne peuvent pas être effectués par des enfants sans la surveillance d un adulte. Sécurité électrique - danger d électrocution ATTENTION! Ne pas utiliser cet appareil à proximité de baignoires, de douches, de lavabos ou de tout autre récipient contenant de l eau! Ne jamais plonger l appareil dans l eau! En cas d utilisation de l appareil dans une salle de bains, débrancher la fiche de la prise après utilisation, car la proximité de l eau reste dangereuse même lorsque l appareil est éteint. Afin de garantir plus de protection, il est conseillé d installer dans le circuit électrique alimentant la salle de bains un dispositif à courant différentiel dont le courant différentiel de fonctionnement nominal ne dépasse pas 30mA (idéalement 10mA). Demandez conseil à votre installateur à ce sujet. Avant de brancher l appareil, vérifier que les caractéristiques de tension du réseau, indiquées sur la plaque d identification, correspondent à celles du réseau électrique disponible. La plaque d identification se trouve à l intérieur des éléments constituant la poignée du produit. Ne pas utiliser d adaptateurs, de multiprises et/ou rallonges. Si la fiche ne correspond pas à la prise, demander à un technicien qualifié de remplacer la prise par une prise correspondante. Respecter les règles d usage fondamentales d un appareil électroménager, qui sont les suivantes : - Ne jamais toucher l appareil avec les mains et les pieds mouillés ou humides. - Ne pas utiliser l appareil pieds nus. - Pour débrancher l appareil, ne pas tirer le câble ou l appareil, mais saisir la fiche. - Ne pas exposer l appareil à l humidité ou à l effet d agents atmosphériques (pluie, soleil). Débrancher toujours la fiche de l alimentation électrique avant de nettoyer ou d effectuer l entretien de l appareil ou s il n est pas utilisé. Ne pas utiliser l appareil en présence de dommages au revêtement ou au câble de réseau ou bien si l appareil ne fonctionne pas correctement. En cas de dommages au câble de réseau, le faire remplacer par le service d assistance agréé, pour éviter les dangers. 20 MI000812_multi.indd 26 09/06/

23 Danger d incendie et d explosion Poser l appareil exclusivement sur des surfaces résistant à la chaleur, et ne pas le couvrir par exemple avec des serviettes de bain, pendant l utilisation. Garder l appareil loin des liquides et des objets facilement inflammables. Ne pas utiliser l appareil sans surveillance. Danger de lésions Les plaques chauffantes et les composants voisins de l appareil deviennent très chaudes pendant le fonctionnement. En cas de contact direct avec la peau, il existe un danger de brûlures! Faire attention dans le but d éviter le contact direct entre les surfaces chaudes de l appareil et la peau, notamment les oreilles, les yeux, le visage et le cou. Mettre les plaques en contact avec les cheveux pendant un court laps de temps ; les cheveux pourraient sinon être abîmés. Danger de dommages aux objets Ne pas utiliser l appareil sur des cheveux synthétiques ou des perruques. Garder les plaques propres et à l abri de la poussière, de la saleté, du gel de fixation pour les cheveux, des laques, etc. Ces substances pourraient endommager irréversiblement les plaques et leur revêtement. Ne pas enrouler le câble d alimentation autour de l appareil. LÉGENDE DES SYMBOLES Mise en garde Interdiction générique Appareil de classe II DESCRIPTION DE L APPAREIL ET DES ACCESSOIRES FOURNIS Consulter le Guide illustré (I) pour contrôler le contenu de l emballage. 1. Système d insertion de la mèche 2. Plaques chauffantes 3. Fente plaques 4. LED températures (170 C-190 C-210 C) 5. Bouton coulissant de température (170 C-190 C-210 C) 6. Bouton coulissant I O (allumé/éteint) 7. Câble d alimentation 8. Données techniques Pour les caractéristiques de l appareil, consultez l extérieur de l emballage. Utiliser uniquement avec les accessoires fournis. UTILISATION Ne pas utiliser l appareil sans surveillance. Pendant l utilisation, poser l appareil exclusivement sur une surface résistant à la chaleur. L utilisation inadaptée ou trop fréquente de l appareil pourrait provoquer des dommages sur les cheveux. Respecter les instructions pour l emploi! Préparation des cheveux Avant le traitement avec le styler, bien laver les cheveux. Ceci permet d obtenir de meilleurs résultats. FR 21 MI000812_multi.indd 27 09/06/

24 FR Rincer soigneusement les cheveux afin d enlever les résidus de shampoing. Un dernier rinçage à l eau froide garantit plus de brillance. Sécher les cheveux avec un sèche-cheveux. A chaque séchage, terminer avec un flux d air froid afin de garder la surface des cheveux lisse et brillante. Pour ce faire, les appareils disposant d une touche pour la fonction flux d air froid (cold shot) sont particulièrement adaptés. Réglage et allumage de l appareil Danger de brûlures! Eviter que les plaques chauffantes (2) soient directement en contact avec la peau. Insérer la fiche du câble d alimentation (7) dans la prise installée aux normes à courant alternatif, comme l indique la plaque signalétique du produit. Pousser le bouton coulissant température (5) pour sélectionner le niveau de réchauffement souhaité : 170 C pour les cheveux fins et sensibles (par ex. les cheveux clairs, éclaircis et teintés) 190 C pour les cheveux normaux et faciles à coiffer 210 C pour les cheveux épais ou très épais Pousser le bouton coulissant I O (6) sur la position I (allumé) pour allumer l appareil. La LED de la température sélectionnée (4) clignote pendant le réchauffement et reste éclairé de façon permanente lorsque la température de fonctionnement est atteinte. Pendant l application, le réglage électronique garde constante la température configurée. L appareil dispose d une fonction de sécurité automatique. Le produit s éteint automatiquement après 60 minutes de nonutilisation. Pour rallumer l appareil, pousser le bouton coulissant I O (6) sur la position O (éteint) puis sur I (allumé). La LED de contrôle de la température sélectionnée (4) clignote. CONSEILS POUR L EMPLOI Selon le style que l on souhaite réaliser, il est possible de coiffer toute la chevelure ou bien seulement des mèches choisies. Peigner soigneusement les cheveux. Partager les cheveux en portions, en commençant par la partie arrière de la tête. Prendre une mèche peu volumineuse de 2 cm d épaisseur environ. Prendre une mèche de cheveux pas trop large et peu volumineuse entre les doigts (environ 2 cm) ; avec des mèches plus petites, les boucles obtenues seront plus définies. Maintenir le styler en position horizontale et introduire la mèche dans la fente (3) à travers le système d insertion mèche (1), en prenant soin d arriver presque jusqu au fond de la fente, à proximité de la poignée. Faire remonter le styler le long de la mèche jusqu aux racines. 22 MI000812_multi.indd 28 09/06/

25 Incliner légèrement le produit par rapport à la mèche et tourner l instrument de 360 dans un sens ou dans l autre selon la direction dans laquelle vous souhaitez créer l effet. 360 Remarque : Lors du lissage, il est possible que de la vapeur se forme ; il s agit de l excès d humidité présent dans les cheveux qui s évapore. NETTOYAGE Faire lentement glisser l appareil vers le bas en maintenant l inclinaison de manière à ce que la mèche ne s enroule pas sur elle-même pendant le mouvement. Si vous désirez obtenir un effet bouclé plus marqué, procéder lentement et effectuer des rotations supplémentaires lorsque vous faites glisser l appareil vers le bas, de manière à bien faire adhérer la mèche aux plaques chauffantes (2). A la fin du travail, définir le styling souhaité. Eteindre l appareil en faisant glisser le bouton coulissant I O (6) sur la position O (éteint). Débrancher le cordon d alimentation de la prise (7) et laissez complètement refroidir l instrument avant de le ranger. La longueur des cheveux à coiffer et l épaisseur de la mèche détermineront la distribution des cheveux le long des plaques chauffantes (2) et le résultat final. En fonction de l inclinaison du styler par rapport à la mèche (horizontale, verticale, oblique) et du mouvement effectué, on pourra réaliser un styling à l effet volumineux, classique, souple ou ondulé. ATTENTION! Avant le nettoyage, arrêter l appareil et débrancher la fiche de la prise de courant! Après avoir éteint le styler, attendre que les plaques chauffantes (2) soient complètement froides. Nettoyez la surface des plaques chauffantes (2) et de la poignée avec un chiffon doux et humide. Ne jamais plonger l appareil dans de l eau ou d autres liquides! Avant de réutiliser l appareil, s assurer que tous les éléments nettoyés à l eau soient parfaitement secs! Ne pas utiliser de solvants ou d autres détergents agressifs ou abrasifs. Ceci risquerait d endommager leur surface. CONSERVATION Avant de ranger le styler, débrancher la fiche du câble d alimentation (7) de la prise de courant, et laisser l appareil refroidir. Conserver l appareil dans un lieu sec et à l abri de l intrusion de la poussière, en le gardant toujours loin e la portée des enfants. Ne pas enrouler le câble d alimentation (7) autour de l appareil. FR 23 MI000812_multi.indd 29 09/06/

26 FR ÉLIMINATION L emballage du produit est composé de matériaux recyclables. L éliminer conformément aux normes de protection de l environnement. En vertu de la norme européenne 2002/96/CE, l appareil hors d usage doit être éliminé selon les règles. Les matières recyclables contenues dans l appareil sont récupérées, afin d éviter de dégrader l environnement. Pour plus d informations, s adresser au centre de recyclage local ou au revendeur de l appareil. Pour la mise hors service définitive, il est conseillé e couper le câble d alimentation (7) pour rendre l appareil inapte à être utilisé. Débrancher d abord la fiche de la prise de courant et enlever également tous les composants dangereux, pour empêcher aux enfants de jouer avec eux. GARANTIE L appareil est couvert par une garantie du fabricant. Pour plus de détails, consulter la feuille de garantie jointe. DONNEES TECHNIQUES Courant de fonctionnement Puissance maximale absorbée Longueur du câble d alimentation Classe d isolation V~ 50/60 Hz 37 W 3 m II Tenacta Group S.p.A. - Via Piemonte 5/ AZZANO S. PAOLO (BG) - ITALY - MI (MMYY) 24 MI000812_multi.indd 30 09/06/

27 BEDIENUNGSANLEITUNG Professioneller Haarstyler Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres neuen Haarstylers. Sie haben sich für ein innovatives und beständiges Erzeugnis entschieden, das einer gründlichen Qualitätskontrolle unterzogen wurde. Dieses Gerät bietet Ihnen jederzeit leistungsstarke und zuverlässige Hilfe. ACHTUNG! Anweisungen und Warnhinweise für eine sichere Verwendung Lesen Sie die Bedienungsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme des Gerätes durch und befolgen Sie sie. Verwahren Sie die vorliegende Anleitung zusammen mit dem bebilderten Leitfaden während der gesamten Lebenszeit des Gerätes für zukünftiges Nachschlagen auf. Im Falle der Überlassung des Geräts an Dritte ist diesen auch die vollständige Dokumentation zu übergeben. Falls sich beim Lesen dieser Gebrauchsanleitung einige Stellen als schwer verständlich erweisen oder Ihnen Zweifel auftauchen, nehmen Sie bitte, bevor Sie das Gerät benutzen, Kontakt mit dem auf Seite II dieser Anleitung aufgeführten Unternehmen auf. INHALT Sicherheitshinweise...25 Zeichenerklärung...27 Beschreibung des Geräts und des mitgelieferten Zubehörs...27 Anwendung...27 Reinigung...29 Aufbewahrung...29 Entsorgung...30 Garantie...30 Technische Daten...30 Bebilderter Leitfaden...I SICHERHEITSHINWEISE Angemessener Gebrauch Das Gerät eignet sich zum Trocknen und Modellieren menschlicher Haare. Es wird entsprechend der in dieser Anleitung gegebenen Anweisungen für den professionellen und privaten Bereich eingesetzt. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße Verwendung verursacht werden. Das Gerät ist ausschließlich zur Nutzung in Innenräumen geeignet. Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten Bewahren Sie das Verpackungsmaterial Kindern unzugänglich auf; Erstickungsgefahr! Dieses Gerät darf von Minderjährigen ab 8 Jahren, von Personen mit körperlich, sensorisch oder geistig eingeschränkten Fähigkeiten oder von unerfahrenen Personen nur dann benutzt werden, wenn sie vorher über den sicheren Gebrauch 25 DE MI000812_multi.indd 31 09/06/

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

istruzioni per l uso operating instructions instrucciones de uso mode d emploi Bedienungsanleitung manual de instruções οδηγίες χρήσης

istruzioni per l uso operating instructions instrucciones de uso mode d emploi Bedienungsanleitung manual de instruções οδηγίες χρήσης MI000974 pagina 1 IT Styler professionale Professional hair styler Styler profesional Styler professionnel Professioneller Styler Styler profissional Επαγγελματικό Styler istruzioni per l uso operating

Διαβάστε περισσότερα

Tenacta Group spa - via Piemonte 5/ Azzano S. Paolo (BG) - ITALY - MI000445

Tenacta Group spa - via Piemonte 5/ Azzano S. Paolo (BG) - ITALY -  MI000445 Tenacta Group spa - via Piemonte 5/11-24052 Azzano S. Paolo (BG) - ITALY - www.collexia.com MI000445 Styler professionale Professional hair styler Styler profesional Styler professionnel Professioneller

Διαβάστε περισσότερα

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 EL σελίδα 13 TERMOFORO

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 EL σελίδα 13 TERMOFORO MI000126 Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 EL σελίδα 13 TERMOFORO TERMOFORO HEATING PAD TERMÓFORO ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ www. imetec.com

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 EN page 6 ES página 11 EL σελίδα 16 TERMOFORO

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 EN page 6 ES página 11 EL σελίδα 16 TERMOFORO MI001068 Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 EN page 6 ES página 11 EL σελίδα 16 TERMOFORO TERMOFORO HEATING PAD TERMÓFORO ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ www. imetec.com

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

SCALDAPIEDI. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης. IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 ΕΛ σελίδα 13

SCALDAPIEDI. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης. IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 ΕΛ σελίδα 13 MI000125 Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης SCALDAPIEDI SCALDAPIEDI Footwarmer CALIENTAPIÉS ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΠΟΔΙΩΝ IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 ΕΛ σελίδα 13

Διαβάστε περισσότερα

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 6 ES página 11 EL σελίδα 16 TERMOFORO

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 6 ES página 11 EL σελίδα 16 TERMOFORO MI001067 Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 6 ES página 11 EL σελίδα 16 TERMOFORO TERMOFORO HEATING PAD TERMÓFORO ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ www. imetec.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚ ΔΙΑΙΡΥΜΕΝΥ ΤΥΠΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ ΜΝΤΕΛ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA Instruction manual Page 1~12 To obtain the best performance

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ASCIUGACAPELLI. istruzioni per l uso instructions for use οδηγίες χρήσης ASCIUGACAPELLI HAIRDRYER ΣΕΣΟΥΑΡ ΜΑΛΛΙΩΝ. σελίδα

ASCIUGACAPELLI. istruzioni per l uso instructions for use οδηγίες χρήσης ASCIUGACAPELLI HAIRDRYER ΣΕΣΟΥΑΡ ΜΑΛΛΙΩΝ. σελίδα istruzioni per l uso instructions for use οδηγίες χρήσης ASCIUGACAPELLI ASCIUGACAPELLI HAIRDRYER ΣΕΣΟΥΑΡ ΜΑΛΛΙΩΝ IT EN EL pagina page σελίδα 1 9 17 00208_3.indd 1 22012010 10:37:3 1 [A] 2 4 7 7A 5 5B 5A

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Model/Μοντέλο: WKH-1132 INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ENGLISH General Safety Instructions Before commissioning this kettle, please read the instruction manual carefully. Please keep the instruction

Διαβάστε περισσότερα

istruzioni per l uso operating instructions instrucciones de uso mode d emploi Bedienungsanleitung manual de instruções οδηγίες χρήσης

istruzioni per l uso operating instructions instrucciones de uso mode d emploi Bedienungsanleitung manual de instruções οδηγίες χρήσης MI000813 pagina 1 IT Asciugacapelli compatto Cosmetic Hair Program Cosmetic Hair Program compact hairdryer Secador de pelo compacto Cosmetic Hair Program Sèche-cheveux compact Cosmetic Hair Program Haartrockner

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 [A] [B1] [B2] [B3] 4 [E] 1 2 1 3 2 5 [C1] [C2] [D1] 3 4 7 6 [D2] [D3] 5 6 8 9 10 Type E1101 IPX5 IN: 3V Battery Battery Ni-MH

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

Efecto Microcemento. Colores. Efectos. by Osaka

Efecto Microcemento. Colores. Efectos. by Osaka Efecto Microcemento Colores & Efectos by Osaka 8Kg Efecto Microcemento neutro EFECTO MICROCEMENTO ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ Κατάλληλη επίστρωση για μπάνια και κουζίνες όταν εφαρμόζεται το κερί αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015 52 www.eozia.fr professionnel HT de référence 2015 professionnel HT en Euros de référence HT au 22015 janvier 2013 www.eozia.fr smiso.com 53 RUBAFLEX RU Manchon isolant pour chauffage, climatisation et

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M06/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2006 MODERN GREEK / GREC

Διαβάστε περισσότερα

ASCIUGACAPELLI. Istruzioni ed Avvertenze Instructions and Precautions Οδηγίες και προφυλάξεις ASCIUGACAPELLI HAIR DRYER ΣΕΣΟΥΑΡ ΜΑΛΛΙΩΝ

ASCIUGACAPELLI. Istruzioni ed Avvertenze Instructions and Precautions Οδηγίες και προφυλάξεις ASCIUGACAPELLI HAIR DRYER ΣΕΣΟΥΑΡ ΜΑΛΛΙΩΝ Istruzioni ed Avvertenze Instructions and Precautions Οδηγίες και προφυλάξεις ASCIUGACAPELLI ASCIUGACAPELLI HAIR DRYER ΣΕΣΟΥΑΡ ΜΑΛΛΙΩΝ IT pagina 1 GB page 9 ΕΛ σελίδα 17 [Z] Τype E2101 220-240 V ~ 50-60

Διαβάστε περισσότερα

APPLICAZIONE APPLICATION APPLICATION. Sublime Colours 2,5L (10-12m2/L) Madreperla 2,5L (27m2)

APPLICAZIONE APPLICATION APPLICATION. Sublime Colours 2,5L (10-12m2/L) Madreperla 2,5L (27m2) MADREPERLA 2,5L Μοντέρνα διακόσμηση με περλε αποχρώσεις, μπορεί να εφαρμοστεί με απλό ρολό, παλετινα και το φινίρισμα το δίνει η εύκαμπτη πλαστική σπάτουλα ή με ψεκασμό (με χρήση πιστολίου). Η τεχνοτροπία

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

VENERE. GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide

VENERE. GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Κίνδυνος από φωτιά και άλλες πηγές έντονης θερμότητας, όπως ηλεκτρικές αντιστάσεις, υγραέριο, φωτιά κλπ,

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 HELLENIC CULTURE CENTRE - Education, Language and Culture www.hcc.edu.gr, e-mail: Ifigenia@hcc.edu.gr, Tel.: (+30) 210 5238149, Fax: (+30) 210 8836494 Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 Οδηγίες Πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED Multi-Function Light LED Multi-Function Light Operation and Safety Notes Φωτιστικό LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 94381 94381_liv_BS_LED_Taschenlampe_cover_GB_CY.indd 4 24.09.13 09:59 GB

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο

SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛHNIKA... 7 ENGLISH PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFER- ENCE SAFETY WARNINGS When

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΣΕΣΟΥΑΡ HAIR DRYER Μοντέλο / Model : RCY-47 AC220-240V 50Hz - 2000W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please read all

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5 osram.com QUICKTRONIC PROFESSIONA QTP5 ECG for T5/ 16mm, T8/ 26mm, DUUX fluorescent lamps QTP5 i.e. UMIUX T5 HO ES 01 Product Features: Up to 100.000 hours lifetime 1 amp start with optimized filament

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE SPECIFICATION ORDER NO. LDD-00L LDD-0L LDD-00L LDD-00L LDD-700L CURRENT RANGE 00mA 0mA 00mA VOLTAGE RANGE Note. ~ VDC for LDD-00~700L/LW ; ~ 8VDC for LDD-00~700LS CURRENT ACCURACY (Typ.) ±% at VDC input

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. Intended use

ENGLISH. Intended use SC800 ENGLISH English Intended use Your Black & Decker Hair Dryer has been designed for drying hair as described in this manual. This product is intended for household use only. Safety instructions Warning!

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

TERMOVENTILATORE TYPE D1704. IT pagina 1 EN page 6 FR page 11 ES página 16 PT página 21 HU oldal 26 SL stran 31 EL σελίδα 36

TERMOVENTILATORE TYPE D1704. IT pagina 1 EN page 6 FR page 11 ES página 16 PT página 21 HU oldal 26 SL stran 31 EL σελίδα 36 Istruzioni per l uso Operating instructions Mode d emploi Instrucciones para el uso Instruções para o uso Használati utasítás Navodila za uporabo Οδηγίες χρήσης TERMOVENTILATORE TERMOVENTILATORE FAN HEATER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones para el uso Οδηγίες χρήσης IT EN ES EL. pagina 1 page 9 página 17 σελίδα 25

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones para el uso Οδηγίες χρήσης IT EN ES EL. pagina 1 page 9 página 17 σελίδα 25 Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones para el uso Οδηγίες χρήσης TERMOFORO IT EN ES EL TERMOFORO HEATING PAD TERMÓFORO ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ pagina 1 page 9 página 17 σελίδα 25 TYPE E0809 GUIDA

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή Οι μικροί μαθητές κάτω από την Ευλογία και τη Χάρη της εκκλησίας στον Αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2013 2014. Όμορφα πρόσωπα, χαρούμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης Sistema stirante ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ Indice - Περιεχόμενα IT Descrizione... 4 Descrizione... 4 Pannello comandi... 4 Ferro di tipo professionale... 4 Ferro di tipo domestico...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Ημερομηνία αναθεώρησης 01/08/2014 Aναθεώρηση 3 Ημερομηνία αντικατάστασης 01/08/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ MASTER INTERIOR CLEANING ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

66546_mel_LED-Lichtervorhang_Content_LB6+GR.indd :56

66546_mel_LED-Lichtervorhang_Content_LB6+GR.indd :56 1 2 3 4 3 66546_mel_LED-Lichtervorhang_Content_LB6+GR.indd 3 29.04.11 13:56 Table of contents Introduction Intended Use... Page 5 Description of parts... Page 5 Delivery scope... Page 6 Technical information...

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: A4569 Aριθµός CAS: 112926-00-8 Αριθµός ΕC: 231-545-4 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

DSL DSL2000 - (AU02700) Lampeggiante ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE. Flashing light INSTRUCTIONS FOR INSTALLATIONS I UK F E D P NL GR

DSL DSL2000 - (AU02700) Lampeggiante ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE. Flashing light INSTRUCTIONS FOR INSTALLATIONS I UK F E D P NL GR DSL DSL2000 - (AU0200) Lampeggiante ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE Flashing light INSTRUCTIONS FOR INSTALLATIONS I UK F E D P NL GR 2 DSL Optional A: cod. 0 B: cod. AU020 B: cod. AU0220 B: cod. AU0224

Διαβάστε περισσότερα

X815 X715. www.blackanddecker.co.uk

X815 X715. www.blackanddecker.co.uk www.blackanddecker.co.uk X815 X715 English 1. Spray button 2. Steam control dial 3. Steam burst button 4. Temperature control dial 5. Heating light 6. Heel rest 7. Self-clean button 8. Cord storage 9.

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Efecto Perlado. Colores. Efectos. by Osaka

Efecto Perlado. Colores. Efectos. by Osaka Efecto Perlado Colores & Efectos by Osaka 2 EFECTO PERLADO Τεχνοτροπία με βάση την άμμο με χρυσή και ασημή πέρλα. Πολύ γρήγορη εφαρμογή, με μια στρώση χρώματος. Έτοιμο να χρησιμοποιηθεί η χρωματίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI AZZERAMENTO - MATEMATICA ANNO ACCADEMICO 010-011 ESERCIZI DI TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI Esercizio 1: Fissata in un piano cartesiano ortogonale xoy una circonferenza

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ BOSTIK OPF GREY

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ BOSTIK OPF GREY ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ According to Regulation (EC) No 1907/2006 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣIΑ ΠΡΟIOΝΤΟΣ ΑΡ. ΠΡΟIOΝΤΟΣ 068865 ΕΦΑΡΜΟΓH ΠΡΟΜΗΘΕΥΤHΣ 2 ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents ΗΛ. ΕΣΤΙΕΣ 3101 & 3201 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-7 EN... Pages 8-11 2 GR ΗΛ. ΕΣΤΙΕΣ 3101 & 3201 Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας Izzy. Οδηγίες Ασφαλείας Τα μέρη της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΡΙΚΙ ΚΑΦΕ ELECTRIC COFFEE BOILER (ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ / FOR BREWING GREEK COFFEE) Μοντέλο / Model : CM4005 AC230V 50Hz - 800W Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10

English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10 2 English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10 3 5 3 4 6 2 ENGLISH English Intended use Your Black and Decker sandwich maker/healthy grill has been designed for making toasted sandwiches and grilling food as described

Διαβάστε περισσότερα

4 Way Reversing Valve

4 Way Reversing Valve STANDARD 4 Way Reversing Valve SHF series four-way reversing valves are applicable for heat pump systems such as central, unitary and room air conditioners to realize switching between cooling mode and

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου

icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου Στάνταρ σύστημα για πιστόλια ψεκασμού Sure Coatr, Versa-Sprayr και Tribomaticr Εγχειρίδιο υλικού Greek Έκδοση 04/05 Αυτό το έγγραφο είναι διαθέσιμο στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO ES INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN SUJECTO A MODIFICACIÓN Lea las INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN antes de ponerla en marcha. Guarde estas INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN como referencia para el

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ MODEL / ΜΟΝΤΕΛΟ: CM-9167 Read this booklet thoroughly before using and store it for future reference Διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S IT GB FR DE ES NL PT EL CZ SK PL SL RU MANUALE DI USO E MANUTENZIONE OPERATOR'S INSTRUCTION BOOK MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

RIVIERA. Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch Τραπεζάκι Καφέ Τύπου Ραττάν Koffietafel in rotanstijl Mesa símil ratán

RIVIERA. Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch Τραπεζάκι Καφέ Τύπου Ραττάν Koffietafel in rotanstijl Mesa símil ratán Assembly Instructions Instructions d assemblage Montageanleitung Οδηγίες Συναρμολόγησης Montage-instructies Instrucciones de armado RIVIERA Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα