EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜAC-30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜAC-30"

Transcript

1 EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜAC0 Τάση Λειτουργίας : 0 VAC 0 Hz Έξοδος Φωτισμού 0 Α (O) Έξοδος Κλιματισμού 0 Α (O) Έξοδος VDC για τροφοδοσία άλλων συσκευών Είσοδος από καρτοδιακόπτες καρτοαναγνώστες μαγνητικούς κλπ VDC Είσοδος από μαγνητικές παγίδες VDC Χρονοκαθυστέρηση Φωτισμού 0sec σταθερή Χρονοκαθυστέρηση Κλιματισμού sec σταθερή Ενεργοποιείται με όλους του καρτοδιακόπτες καρτοαναγνώστες και μαγνητικούς διακόπτες της CETURY COTRO. Κωδικός:

2 Ó ÅÄÉÏ ÓÕÍÄÅÓÌÏËÏÃÉÁ ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÔÇ ÖÙÔÉÓÌÏÕÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ MAC0 ME ÊÁÑÔÏÄÉÁÊÏÐÔÇ Ï Ýëåã ïò ôïõ êëéìáôéóìïý åîáñôüôáé áðü ôçí åíôïëþ ôùí ìáãíçôéêþí ðáãßäùí áëëü êáé áðü ôçí åíôïëþ ôïõ êáñôïäéáêüðôç out MADE I EU 0 VDC r CETURY COTRO / (V) MAI 0A 0A MAC xx.yy xx Äéá åéñéóôþò ãéá öùôéóìü/êëéìáôéóìü Ýîïäïé ôùí 0Á Êáñôïäéáêüðôçò ÊÜñôá êáñôïäéáêüðôç ÌáãíçôéêÞ ðáãßäá x.x mm MAC 0 V ÅéäéêÞ ìå ó éóìþ ÅîùôåñéêÞÔåôñÜãùíçV ùíåõôþ V

3 Ó ÅÄÉÏ ÓÕÍÄÅÓÌÏËÏÃÉÁ ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÔÇ ÖÙÔÉÓÌÏÕÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ MAC0 ÌÅ ÌÁÃÍÇÔÉÊÏ ÄÉÁÊÏÐÔÇ Ï Ýëåã ïò ôïõ êëéìáôéóìïý åîáñôüôáé áðü ôçí åíôïëþ ôùí ìáãíçôéêþí ðáãßäùí áëëü êáé áðü ôçí åíôïëþ ôïõ ìáãíçôéêïý äéáêüðôç CETURY COTRO out MAGETIC CardSwitch 0 VDC MADE I EU 0.0. VDC0mA max. Iout 0mA restricted MAI 0A 0A MAC xx.yy xx Äéá åéñéóôþò ãéá öùôéóìü/êëéìáôéóìü Ýîïäïé ôùí 0Á MAC 0 V Ìáãíçôéêüò äéáêüðôçò Ìáãíçôéêü êëåéäß êëåéäß (ìå ðñüãñáììá ) 0 öýëëá åôéêåôþí Óåô åêôýðùóçò ãéá ìáãíçôéêü. ÅîùôåñéêÞÔåôñÜãùíçV ÌáãíçôéêÞ ðáãßäá x,xmm ùíåõôþ V

4 Ó ÅÄÉÏ ÓÕÍÄÅÓÌÏËÏÃÉÁ ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÔÇ ÖÙÔÉÓÌÏÕÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ MAC0 ÌÅ ÊÁÑÔÏÁÍÁÃÍÙÓÔÇ Ï Ýëåã ïò ôïõ êëéìáôéóìïý åîáñôüôáé áðü ôçí åíôïëþ ôùí ìáãíçôéêþí ðáãßäùí áëëü êáé áðü ôçí åíôïëþ ôïõ ìáãíçôéêïý äéáêüðôç 0 VDC IC 0/0 COTROER MAI 0A 0 Hz IC0/0 0A MAC Out x x Äéá åéñéóôþò ãéá öùôéóìü/êëéìáôéóìü Ýîïäïé ôùí 0Á Êáñôïáíáãíþóôçò åîïéêïíüìéóçò åíåñãåéáò (IC êüñôá) Káñôïáíáãíþóôçò åîïéêïíüìéóçò åíýñãåéáò (RF êüñôá) IC 0/0 Controller. ÌáãíçôéêÞ ðáãßäá x,xmm ICCARD ( ôõðùìýíç Þ áôýðùôç ) RFCARD ( ôõðùìýíç Þ áôýðùôç ) MAC 0 IC 0 IC 0 ÅîùôåñéêÞÔåôñÜãùíçV ùíåõôþ V Ãéá ôïí IC 0 Ãéá ôïí ÉC 0

5 Ó ÅÄÉÏ ÓÕÍÄÅÓÌÏËÏÃÉÁ ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÔÇ ÖÙÔÉÓÌÏÕÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ MAC0 ÌÅ ÌÁÃÍÇÔÉÊÏ ÄÉÁÊÏÐÔÇ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 0 CETURY COTRO VDC /0 MAI 0A A MAC Äéá åéñéóôþò ãéá öùôéóìü/êëéìáôéóìü Ýîïäïé ôùí 0Á Μαγνητικός Διακόπτης Προπώλησης Κλιματισμού Μαγνητική Κάρτα Φωτισμού Μαγνητική Κάρτα Φωτισμού. Κλιματισμού ÌáãíçôéêÞ ðáãßäá x,xmm MAC 0 IC 0 IC 0 ÅîùôåñéêÞÔåôñÜãùíçV ùíåõôþ V

6 Ó ÅÄÉÏ ÓÕÍÄÅÓÌÏËÏÃÉÁ ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÔÇ ÖÙÔÉÓÌÏÕÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ MAC0 ÌÅ ÌÁÃÍÇÔÉÊÏ ÄÉÁÊÏÐÔÇ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Η διαχείρηση φωτισμού κλιματισμού γίνεται με μία κάρτα Ο Μαγνητικός διακόπτης Προπώλησης κλιματισμού χρησιμοποιήται ως κοινός καρτοδιακόπτης μαγνητικής κάρτας. 0 CETURY COTRO VDC /0 MAI 0A MAC A Äéá åéñéóôþò ãéá öùôéóìü/êëéìáôéóìü Ýîïäïé ôùí 0Á Μαγνητικός Διακόπτης Προπώλησης Κλιματισμού Μαγνητική Κάρτα Φωτισμού ÌáãíçôéêÞ ðáãßäá x,xmm MAC 0 IC 0 IC 0 ÅîùôåñéêÞÔåôñÜãùíçV ùíåõôþ V

Κωδικός: 004.14.02.02 R OOM EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Κωδικός: 004.14.02.02 R OOM EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ E ERGY M AAGEMET EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ Μ0 VRV Τάση Λειτουργίας : 0 VAC 0 Hz Έξοδος Φωτισμού Α (O) Έξοδος Κλιματισμού 0 Α

Διαβάστε περισσότερα

EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ - ΚΑΡΤΟΑΝΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ - ΚΑΡΤΟΑΝΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10 Α 079.00.XX.YY 079.02.XX.YY Λειτουργία αυτόνομη, με ρελέ πίνακα η με διαχειριστές εξοικονόμησης ενέργειας Μ-10, Μ-30,ΜS-30 AC-30 - MAC - 30 Ενεργοποιείται με την είσοδο κάρτας αρ.κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ - ΚΑΡΤΟΑΝΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ - ΚΑΡΤΟΑΝΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ E ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10 Α Λειτουργία αυτόνομη, με ρελέ πίνακα η με διαχειριστές εξοικονόμησης ενέργειας Μ-10, Μ-30,Μ-30-30 - M - 30 Ενεργοποιείται με την είσοδο κάρτας Γίνεται φωτεινό με λυχνία για λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

HVAC Products. Äéáêüðôçò 3 ôá õôþôùí On-off åëåãêôþò ðïéüôçôáò áýñá ÈåñìïóôÜôåò ãéá fan-coils

HVAC Products. Äéáêüðôçò 3 ôá õôþôùí On-off åëåãêôþò ðïéüôçôáò áýñá ÈåñìïóôÜôåò ãéá fan-coils 2 HVAC Products Äéáêüðôçò 3 ôá õôþôùí On-off åëåãêôþò ðïéüôçôáò áýñá ÈåñìïóôÜôåò ãéá fan-coils Åðßôïé ïò äéáêüðôçò 3 ôá õôþôùí Åðßôïé ïò äéáêüðôçò 3 ôá õôþôùí ìå åðéëïãýá off I-II-III RAB90 1(40) 15,18

Διαβάστε περισσότερα

Üóêçóç 19. ëåã ïò ìç áíþò êüìøçò åëáóìüôùí

Üóêçóç 19. ëåã ïò ìç áíþò êüìøçò åëáóìüôùí ëåã ïò ìç áíþò êüìøçò åëáóìüôùí Óôü ïé ôçò Üóêçóçò äéüñêåéá Üóêçóçò: 6 äéäáêôéêýò þñåò Óôï ôýëïò ôçò Üóêçóçò ïé ìáèçôýò èá åßíáé éêáíïß: é íá åðéëýãïõí ôïí êáôüëëçëï ôñüðï óýíäåóçò ôùí äéáöüñùí åîáñôçìüôùí

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Θυροτηλεόραση 2 καλωδίων BUS Χωρίς πολικότητα

Ψηφιακή Θυροτηλεόραση 2 καλωδίων BUS Χωρίς πολικότητα by Ψηφιακή Θυροτηλεόραση καλωδίων BUS Χωρίς πολικότητα = Golmar BUS Κύρια χαρακτηριστικά. Μπουτονιέρα Μονάδα video EL63/GB. Τροφοδοτικό και διακλαδωτήρες. Οθόνες Θυροτηλέφωνο GB. Μονάδες μνήμης, εξ. Καμερών,

Διαβάστε περισσότερα

BÜíåò êáé êéíçôþñåò ãéá fan-coils ÊéíçôÞñåò êáé ìéêñýò âüíåò ìå 2.5mm äéáäñïìþ åìâüëïõ

BÜíåò êáé êéíçôþñåò ãéá fan-coils ÊéíçôÞñåò êáé ìéêñýò âüíåò ìå 2.5mm äéáäñïìþ åìâüëïõ ÊéíçôÞñåò êáé ìéêñýò âüíåò ìå mm äéáäñïìþ åìâüëïõ ( ) fan-coils êáé æùíþí. ñçóéìïðïéïýíôáé óáí âüíåò äéáíïìþò êáé êüôù áðü ïñéóìýíåò ðñïûðïèýóåéò êáé áíüìåéîçò (ïé ôéìýò óôï Kvs óôï bypass åßíáé 7% ìéêñüôåñåò

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò Óôü ïé ôçò Üóêçóçò äéüñêåéá Üóêçóçò: 6 äéäáêôéêýò þñåò Óôï ôýëïò ôçò Üóêçóçò ïé ìáèçôýò èá åßíáé éêáíïß: é íá áíáãíùñßæïõí ôá åîáñôþìáôá

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ ÄÑÁÐÁÍÁ 6501-6501 (6501Χ) 6501 6501X 70 ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ 6501 6501 Éêáíüôçôá ïðþò: Ξύλο/Μέταλλο Ö 9/6,5 mm 230W 230W Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 4500 rpm 4500 rpm 0,9 kg 0,9 kg Ôóïê Ö 6 mm (3/8 x24 F) ÔéìÞ

Διαβάστε περισσότερα

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Φορτιστές Μπαταριών JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή και πρακτική πολυσυσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑLARM Μοντέλο ALU-AP

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑLARM Μοντέλο ALU-AP ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑLARM Μοντέλο ALU-AP Περιγραφή Η συσκευή ALU-AP διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Προγραμματίζεται σε MASTER ή SLAVE λειτουργία. 2. Συνδέεται σε δίκτυο RS485 με άλλες συσκευές με δυο

Διαβάστε περισσότερα

ÅÍÏÔÇÔÁ 5ç ÔÁ Ó ÇÌÁÔÁ

ÅÍÏÔÇÔÁ 5ç ÔÁ Ó ÇÌÁÔÁ Ενότητα 5 Μάθημα 38 Ο κύκλος 1. Ná êáôáíïþóïõí ôçí Ýííïéá ôïõ êýêëïõ. 2. Ná ìüèïõí íá ñùôïýí êáé íá áðáíôïýí ó åôéêü ìå ôïí êýêëï. 1. Íá ðáßîïõí êáé íá ôñáãïõäþóïõí ôï «Ãýñù-ãýñù üëïé» êáé «To ìáíôçëüêé».

Διαβάστε περισσότερα

3.. Μεθοδολογία Ενεργειακής Επιθεώρησης

3.. Μεθοδολογία Ενεργειακής Επιθεώρησης ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 3.. Μεθοδολογία Ενεργειακής Επιθεώρησης Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΦΩΤΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ PSR-15T Κυλιόμενου κωδικού 433,92ΜΗz 2 μπουτόν 3 κανάλια PSR-38T Κυλιόμενου κωδικού 433,92ΜΗz 3 μπουτόν 6 κανάλια S-18T Κυλιόμενου κωδικού 433,92ΜΗz 3 μπουτόν 6 κανάλια PSR-25T Κυλιόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Οι πλέον αξιόπιστες γεννήτριες στην κατηγορία τους, µε προσεγµένα υλικά κατασκευής, φινίρισµα και εξοπλισµό. Επίσης, έχουν µεγάλη δεξαµενή καυσίµου για µεγαλύτερη αυτονοµία - διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Ένα σύστημα αντικλεπτικού συναγερμού είναι μια ομάδα εξαρτημάτων που σκοπό έχει να προστατέψει έναν συγκεκριμένο χώρο από παραβίαση.

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 63747 KG 1.0 63748 KG 1.0 HD Εναλλάκτης 100% Χαλκού 63749 KG 1.5 63750 KG 3.5 ÊÙ ÄÉÊOÓ 63747 63748 63749 63750 ÔÕÐOÓ KG 1.0 KG 1.0 HD KG 1.5 KG 3.5 ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6-1

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΙΣΘΗΤΗΤΗΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ -02 ΧΩΡΟΥ τύπου IRC... -02 ΧΩΡΟΥ τύπου Excel-10... -02 ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ... -03 ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΑ... -03 ΕΠΑΦΗΣ... -04 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... -04 FAN COILS... -04 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aναλυτικές τεχνικές πληροφορίες στον Γενικό Κατάλογο της Century Control.

Aναλυτικές τεχνικές πληροφορίες στον Γενικό Κατάλογο της Century Control. περιεχόμενα Aναλυτικές τεχνικές πληροφορίες στον Γενικό Κατάλογο της Century Control. Κατηγορία τιμοκαταλόγου Α Διακόπτες Χωνευτοί Σειρά FLEXi ΝΕΑ 4-11 Σειρά ΦΑΣΜΑ 12-15 Σειρά ΟΥΤΟΠΙΑ 16-23 Σειρά ΑΡΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

e-school EëëçíéêÞ Åôáéñåßá ÌåëÝôçò Ìåôáâïëéóìïý ôùí Ïóôþí Εκπαιδευτικά μαθήματα μýóù δéáäéêôýïõ της Ε.Ε.Μ.Μ.Ο.

e-school EëëçíéêÞ Åôáéñåßá ÌåëÝôçò Ìåôáâïëéóìïý ôùí Ïóôþí Εκπαιδευτικά μαθήματα μýóù δéáäéêôýïõ της Ε.Ε.Μ.Μ.Ο. EëëçíéêÞ Åôáéñåßá ÌåëÝôçò Ìåôáâïëéóìïý ôùí Ïóôþí Σ Õ Í Å É Æ Ï Ì Å Í Ç É Á Ô Ñ É Ê Ç Å Ê Ð Á É Ä Å Õ Ó Ç e-school Εκπαιδευτικά μαθήματα μýóù δéáäéêôýïõ της Ε.Ε.Μ.Μ.Ο. ÓåðôÝìâñéïò 2008 - Éïýíéïò 2009 Ðñüóêëçóç

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές

Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε. Μεσολόγγι 2008 Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Έκδοση: Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε. Κύπρου 41, 30 200

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision. Evetric Προσφορά Α: Με την αγορά δύο (2) κασετινών 8x3,5gr., σε χρώματα Α1, Α2, Α3, Α3,5, Β2, C2, T, A3,5 Dentin Παίρνετε δώρο* 1 κασετίνα (4x3,5gr. σε χρώματα Α2x2, Α3x2 και 1 φιαλίδιο συγκολλητικού παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιφερειακών Secure1 Όπως φαίνονται στο site www.secure1.gr Συχνότητα 868 MHz (έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014)

Παρουσίαση περιφερειακών Secure1 Όπως φαίνονται στο site www.secure1.gr Συχνότητα 868 MHz (έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014) ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και αυτοματισμού σπιτιών και επιχειρήσεων Παρουσίαση περιφερειακών Secure1 Όπως φαίνονται στο site www.secure1.gr Συχνότητα 868 MHz (έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014) 1. Τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR1830 18 mm ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR2230 22 mm 419 Ìðåôüí Ö 18 mm Îýëï Ö 24 mm ÌÝôáëëï Ö 13 mm 440 W Ισχύς κρούσης* 1,2J Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 0-1500 rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü 0-5000 1,9 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 214,00

Διαβάστε περισσότερα

μηχανήματα της αγοράς.

μηχανήματα της αγοράς. Κόφτες πλακιδίων χειρός και ηλεκτρικοί υγράς κοπής, βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια) και δονητικοί πήχες μπετόν, αποτελούν την κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â

ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â 464 ÅÊÙÓ 000 - Ó ÏËÉÁ ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ Â.1 ÁÓÕÌÌÅÔÑÏ ÓÕÓÔÇÌÁ Η N / ( 0. + 0.1 η) 0.6 ν ν, η 3, η > 3...

Διαβάστε περισσότερα

Stagnoli ACNSEM3L - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για φωτεινούς σηματοδότες

Stagnoli ACNSEM3L - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για φωτεινούς σηματοδότες Stagnoli ACNSEM3L - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για φωτεινούς σηματοδότες Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου, τύπου ACNSEM3L, της εταιρείας Stagnoli T.G. S.r.l., για έλεγχο 2 φωτεινών σηματοδοτών (φαναριών

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές Γλώσσες. Μεταγλωττιστές. (μέρος 1ο) Νίκος Παπασπύου, Κωστής Σαγώνας

Τυπικές Γλώσσες. Μεταγλωττιστές. (μέρος 1ο) Νίκος Παπασπύου, Κωστής Σαγώνας Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταγλωττιστές Νίκος Παπασπύου, Κωστής Σαγώνας Τυπικές Γλώσσες (μέρος 1ο) Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομικά Μηχανήματα

Οικοδομικά Μηχανήματα Οικοδομικά Μηχανήματα Βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια), δονητικός πήχης μπετού, βενζινοκίνητος κόφτης, είναι τα νέα είδη μας στην κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία åãêáôüóôáóçò MS SQL Server, SingularLogic Accountant, SingularLogic Accountant Ìéóèïäïóßá

ιαδικασία åãêáôüóôáóçò MS SQL Server, SingularLogic Accountant, SingularLogic Accountant Ìéóèïäïóßá 1.1 ÃåíéêÝò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí Express Ýêäïóç ôïõ SQL Server... 3 1.2 ÃåíéêÝò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí åãêáôüóôáóç... 3 2.1 ÅãêáôÜóôáóç Microsoft SQL Server 2008R2 Express Edition... 4 2.1 Åíåñãïðïßçóç ôïõ

Διαβάστε περισσότερα

ÓõíåñãÜæïìáé ìå ôïõò Üëëïõò

ÓõíåñãÜæïìáé ìå ôïõò Üëëïõò Åíüôçôá 3ç ÓõíåñãÜæïìáé ìå ôïõò Üëëïõò -Óõíåñãáóßá ìå ôïõò Üëëïõò- 49 4.3.1 Äéä. óôü ïò: Íá óõíåñãüæåôáé ìå ôá ðñüóùðá ôçò ïéêïãýíåéáò. Äñáóôçñéüôçôá: ÊïéíùíéêÝò äåîéüôçôåò óôï ðëáßóéï ôçò ïéêïãýíåéáò.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος προϊόντων 2016

Κατάλογος προϊόντων 2016 Κατάλογος προϊόντων 2016 Τηλεκοντρόλ PSR-15T PSR-38T 3 μπουτόν 6 κανάλια S-18T 3 μπουτόν 6 κανάλια PSR-25T PTR-15T Κυλιόμενου κωδικού 868,30ΜΗz PSR-28T Πολυκάναλο τηλεκοντρόλ (6-18 κανάλια) κυλιόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic

Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic Πίνακας επιλογής PM9/PM9P/PM9C PM1000/PM1200 PM200/PM200P PM210 Γενικά Εγκατάσταση Σε ράγα DIN Σε μετώπη/πόρτα Σε μετώπη/πόρτα PM700/PM700P PM710/PM750 Σε μετώπη/πόρτα Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

Bayblend FR3010, διάφανο polycarbonate ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Bayblend FR3010, διάφανο polycarbonate ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην BS-375/WP/A Στεγανός ανιχνευτής υγραερίου-lpg με ρελέ BS-

Διαβάστε περισσότερα

Üóêçóç 18. ëåã ïò ìåôáöïñüò êéâùôßùí óå äýï åðßðåäá

Üóêçóç 18. ëåã ïò ìåôáöïñüò êéâùôßùí óå äýï åðßðåäá ëåã ïò ìåôáöïñüò êéâùôßùí óå äýï åðßðåäá Óôü ïé ôçò Üóêçóçò äéüñêåéá Üóêçóçò: 6 äéäáêôéêýò þñåò Óôï ôýëïò ôçò Üóêçóçò ïé ìáèçôýò èá åßíáé éêáíïß: é íá åðéëýãïõí ôïí êáôüëëçëï ôñüðï óýíäåóçò ôùí äéáöüñùí

Διαβάστε περισσότερα

AL-02 Emergency Button Standalone

AL-02 Emergency Button Standalone Κ. ΝΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Εγχειρίδιο Χρήσης AL-02 Emergency Button Standalone V1.0 AL-02 Emergency Button Standalone Εγχειρίδιο Χρήσης Version 1.0 Κ. ΝΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Σελίδα 1 από 17 Περιεχόμενα 1. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

(Á 154). Amitraz.

(Á 154). Amitraz. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 13641 ñèñï 4 (Üñèñï 3 ôçò Ïäçãßáò 2001/99/ÅÊ) Ïé äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò éó ýïõí áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2002. Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1-1

ΑΠΛΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ -02 ΧΩΡΟΥ... -02 FAN COILS... -02 ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ... -02 HEAT PUMP... -03 ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... -03 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ... -03 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ... -04 ΥΔΡΟΣΤΑΤΕΣ -05 ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΙ...

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικός πίνακας για πίνακες της σειράς BSR-2100

Επαναληπτικός πίνακας για πίνακες της σειράς BSR-2100 Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics ν Πιστεύουμε στη ν Παράγουμε στη Επαναληπτικός πίνακας για πίνακες της σειράς BSR-2100

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ SECCOprof

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ SECCOprof Made in Italy Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ SECCOprof ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. : 2104203625-28, Fax : 2104200036 E-mail: info@carad.gr Ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που δείξατε. Έχετε αγοράσει

Διαβάστε περισσότερα

Παλάγκα- Μπετονιέρες Παλετοφόρα - Σκάλες

Παλάγκα- Μπετονιέρες Παλετοφόρα - Σκάλες Παλάγκα- Μπετονιέρες Παλετοφόρα - Σκάλες ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΛΑΓΚΑ EXPRESS ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΟPTIONAL) ΦΟΡΕΙΟ ΠΑΛΑΓΚΩΝ Συνοδεύονται με την τροχαλία ÊÙÄÉÊOÓ: 63017 ÔÉÌÇ: 150 ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ÔÁ ÕÔÇÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μικροαυτόματες ασφάλειες (MCB) Ρελέ διαρροής (RCCB) Ρελέ διαρροής με προστασία υπερέντασης (RCBO) Ραγοδιακόπτες (MSD)

Μικροαυτόματες ασφάλειες (MCB) Ρελέ διαρροής (RCCB) Ρελέ διαρροής με προστασία υπερέντασης (RCBO) Ραγοδιακόπτες (MSD) Νέα σειρά ραγοϋλικού HYUNDAI Μικροαυτόματες ασφάλειες (MCB) Ρελέ διαρροής (RCCB) Ρελέ διαρροής με προστασία υπερέντασης (RCBO) Ραγοδιακόπτες (MSD) Η σειρά ραγοδιακοπτών Hyundai αποτελεί την τέλεια λύση

Διαβάστε περισσότερα

Passion for KNX innovation

Passion for KNX innovation Passion for KNX innovation Touch-MyDesign 2 ZVI-TMDP4 ZN1AC-UPFRCR (122.7 x 90.2 x 12 mm.) Το KNX χειριστήριο χωρητικής τεχνολογίας Touch-MyDesign με πλήκτρα αφής ικανοποιεί τις σχεδιαστικές ανάγκες οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ìéêñïðáëáéïíôïëïãßá & ãåùðåñéâüëëïí

ìéêñïðáëáéïíôïëïãßá & ãåùðåñéâüëëïí ìéêñïðáëáéïíôïëïãßá & ãåùðåñéâüëëïí ÌÁÑÉÁ Â. ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏÕ Áíáðëçñþôñéá ÊáèçãÞôñéá Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ÔìÞìá Ãåùëïãßáò & ÃåùðåñéâÜëëïíôïò, ÔïìÝáò ÉóôïñéêÞò Ãåùëïãßáò - Ðáëáéïíôïëïãßáò ÌÁÑÃÁÑÉÔÁ Ä. ÄÇÌÉÆÁ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ AD-2312, AD-2322 1 ΠΡΟΣΟΧΗ Τα AD-2312& AD-2322 πρέπει να εγκαθίσταται από ειδικευµένο τεχνικό. Σε περίπτωση λανθασµένων χειρισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου

Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ ΤΑΙΝΙΑΣ FABEL ΦΟΡΗΤΑ G4510 WA UE 100S HEAVY DUTY PROFESSIONAL ÊÙÄÉÊOÓ 63240 47565 ÔÕÐÏÓ G4510 WA UE 100S ÉÓ ÕÓ (HP) 1/2 1/2 ÔÁÓÇ (V) 230 230 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÔÁÉÍÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics RF54 @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Συσκευή ελέγχου ηλεκτρικής κλειδαριάς, και κλιματισμού που συνεργάζεται με καρτοδιακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδική Συγκέντρωση στη Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11.00 π.μ. Πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελέγχου έντασης ήχου Ιαπωνίας LBC 14x2/x0 και Επιλογέας προγράμματος LBC 1434/10

Στοιχεία ελέγχου έντασης ήχου Ιαπωνίας LBC 14x2/x0 και Επιλογέας προγράμματος LBC 1434/10 Συστήματα επικοινωνίας Στοιχεία ελέγχου έντασης ήχου Ιαπωνίας LBC 14x2/x0 και Επιλογέας προγράμματος Στοιχεία ελέγχου έντασης ήχου Ιαπωνίας LBC 14x2/x0 και Επιλογέας προγράμματος www.boschsecrity.gr Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm)

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm) SMART SYSTEMS Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2 ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Ο ελεγκτής έχει την δυνατότητα να ελέγχει το άνω όριο της θερμοκρασίας του boiler μέσω εντολής εξόδου (προς κυκλοφορητή-λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.)

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.) ÔÅÉ ËÜñéóáò, ÔìÞìá Ìç áíïëïãßáò ÌáèçìáôéêÜ ÉI, ÅîÝôáóç Ðåñéüäïõ Éïõíßïõ 24/6/21 ÄéäÜóêùí: Á éëëýáò Óõíåöáêüðïõëïò 1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) (3x 2 + 6xy 2 )dx + (6x 2 y + 4y 3 )dy = 2. Íá

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΚΑ Α.Ε. επίσημος αντιπρόσωπος. Ασύρµατο Σύστηµα Αµφίδροµης Επικοινωνίας. µε Συχνότητα λειτουργίας 868 MHz

ΗΛΚΑ Α.Ε. επίσημος αντιπρόσωπος. Ασύρµατο Σύστηµα Αµφίδροµης Επικοινωνίας. µε Συχνότητα λειτουργίας 868 MHz Ασύρµατο Σύστηµα Αµφίδροµης Επικοινωνίας µε Συχνότητα λειτουργίας 868 MHz Οι πίνακες ελέγχου της σειράς lares µπορούν να διαχειριστούν έως 64 ασύρµατες ( ή 128 Ζώνες) µέσω των νέων ποµποδέκτων που συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

6936 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)

6936 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 6935 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 432 17 Áðñéëßïõ 2001 ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ Áñéè. 91496 Áíþôáôá ¼ñéá ÕðïëåéììÜôùí, MRLs, Öõôïðñïóôáôåõôéêþí Ðñïúüíôùí åðß êáé åíôüò

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 01/2005 FA363000 11320907 / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 01/2005 FA363000 11320907 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες FA363000 Έκδοση 01/2005 11320907 / EL Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ AVR AT90S2313

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ AVR AT90S2313 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ AVR AT90S2313 Η ιδέα για την κατασκευή αυτή μου ήρθε καθώς σκεφτόμουν κάποιο τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας για τα φώτα της σκάλας του σπιτιού μου. Το σπίτι είναι διόροφο

Διαβάστε περισσότερα

I S L A M I N O M I C J U R N A L J u r n a l E k o n o m i d a n P e r b a n k a n S y a r i a h

I S L A M I N O M I C J U R N A L J u r n a l E k o n o m i d a n P e r b a n k a n S y a r i a h A n a l i s a M a n a j e m e n B P I H d i B a n k S y a r i a h I S S N : 2 0 8 7-9 2 0 2 I S L A M I N O M I C P e n e r b i t S T E S I S L A M I C V I L L A G E P e n a n g g u n g J a w a b H. M

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχειακός εξοπλισμός

Ξενοδοχειακός εξοπλισμός ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Κλειδαριές ξενοδοχείων με κάρτα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Διακόπτες οικονομίας Χρηματοκιβώτιo συρταριού με πληκτρολόγιο 200X450X400mm 19L SAFE10+ 166X300X230mm 10L

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Οδηγίες ασφαλείας. 4 Εγκατάσταση προϊόντος. 8 CE Δήλωση συμμόρφωσης. Σελ. 1. Σελ. 2 2.1. Εισαγωγή στο προϊόν. Σελ. 2 2.

Περιεχόμενα. 1 Οδηγίες ασφαλείας. 4 Εγκατάσταση προϊόντος. 8 CE Δήλωση συμμόρφωσης. Σελ. 1. Σελ. 2 2.1. Εισαγωγή στο προϊόν. Σελ. 2 2. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης 4A Αρθρωτή μονάδα ελέγχου για ή μοτέρ 4Vdc Management System ISO 9:8 www.tuv.com ID 9543769 EL Περιεχόμενα Οδηγίες ασφαλείας Σελ. Εισαγωγή στο προϊόν Σελ.. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Åðéêïéíùíßá ü é ìüíï ìå ôï ëüãï áëëü êáé ìå ôï óõíáßóèçìá i ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 3ÍÏÌÏÓ ÑÅÈÕÌÍÇÓ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 1 ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΤΟ) Ανάλογα με την ΤΖ και τον ΣΑΟ Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΣΟ) Α Ζώνη: 0, 40 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το ΣΟ τελ, βλέπε ορισμό

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Íá âñåèåß ôï ðåäßï ïñéóìïý ôçò óõíüñôçóçò f: 4 x. (iv) f(x, y, z) = sin x 2 + y 2 + 3z Íá âñåèïýí ôá üñéá (áí õðüñ ïõí): lim

3.1 Íá âñåèåß ôï ðåäßï ïñéóìïý ôçò óõíüñôçóçò f: 4 x. (iv) f(x, y, z) = sin x 2 + y 2 + 3z Íá âñåèïýí ôá üñéá (áí õðüñ ïõí): lim 3.1 Íá âñåèåß ôï ðåäßï ïñéóìïý ôçò óõíüñôçóçò f: 4 x (i) f(x, y) = sin 1 2 (x + y) (ii) f(x, y) = y 2 + 3 (iii) f(x, y, z) = 25 x 2 y 2 z 2 (iv) f(x, y, z) = z +ln(1 x 2 y 2 ) 3.2 (i) óôù f(x, y, z) =

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS) ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ revision 00, 25/02/2014 1. ΧΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ 1.1 Μέτρηση θερμοκρασίας χώρου 6 Αντίσταση Αισθητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Μεταβολή Έργο W Θερμότητα Q Μεταβολή Εσωτερικής Ενέργειας Ισόθερμη.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Μεταβολή Έργο W Θερμότητα Q Μεταβολή Εσωτερικής Ενέργειας Ισόθερμη. Νόμοι των Αερίων Ισόθερμη Μεταβολή Ισόχωρη Μεταβολή Νόμος Boyle (n,=σταθ.) Νόμος arles =σταθ. (n,=σταθ.) /=σταθ. Σχέση Πίεσης με ταχύτητες μορίων = 1 3 ρ Σχέση Μέσης Κινητικής Ενέργειας μορίων με θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Üóêçóç 11. Åêêßíçóç áóýã ñïíïõ ôñéöáóéêïý êéíçôþñá ìå äáêôõëßäéá (ÄÊ)

Üóêçóç 11. Åêêßíçóç áóýã ñïíïõ ôñéöáóéêïý êéíçôþñá ìå äáêôõëßäéá (ÄÊ) Åêêßíçóç áóýã ñïíïõ ôñéöáóéêïý êéíçôþñá ìå äáêôõëßäéá (ÄÊ) Óôü ïé ôçò Üóêçóçò äéüñêåéá Üóêçóçò: 6 äéäáêôéêýò þñåò Óôï ôýëïò ôçò Üóêçóçò ïé ìáèçôýò èá åßíáé éêáíïß: é íá áíáãíùñßæïõí Ýíáí áóýã ñïíï ôñéöáóéêü

Διαβάστε περισσότερα

Üóêçóç 13. Êýêëùìá áóöüëåéáò

Üóêçóç 13. Êýêëùìá áóöüëåéáò Êýêëùìá áóöüëåéáò Óôü ïé ôçò Üóêçóçò äéüñêåéá Üóêçóçò: 6 äéäáêôéêýò þñåò Óôï ôýëïò ôçò Üóêçóçò ïé ìáèçôýò èá åßíáé éêáíïß: é íá áíáãíùñßæïõí ôá åîáñôþìáôá ðïõ åßíáé áðáñáßôçôá ãéá ôçí êáôáóêåõþ åíüò áðëïý

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ (ΡΕΛΕ) ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΑΠΛΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ (ΡΕΛΕ) ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΠΛΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ (ΡΕΛΕ) ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ 2.1.1. Διακόπτες, μπουτόν, κανονικώς ανοικτές επαφές, κανονικώς κλειστές επαφές. Χαρακτηριστικά. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Åðéêïéíùíßá ü é ìüíï ìå ôï ëüãï áëëü êáé ìå ôï óõíáßóèçìá i ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ Á

ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ Á ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2008 - ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ Á ÈÝìá. Èåùñïýìå ôï óýíïëï Ω {; 2; ; 2008}. (á ( âáèìüò Ðüóåò åßíáé ïé ìåôáèýóåéò ôùí óôïé åßùí ôïõ Ω óôéò ïðïßåò ôï óôïé åßï âñßóêåôáé óå êüðïéá áðü ôéò

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ B

ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ B ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2008 - ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ B ÈÝìá. Èåùñïýìå ôï óýíïëï Ω {; 2; ; 2008}. (á ( âáèìüò Ðüóåò åßíáé ïé ìåôáèýóåéò ôùí óôïé åßùí ôïõ Ω óôéò ïðïßåò ôá Üñôéá óôïé åßá êáôáëáìâüíïõí ôéò ôåëåõôáßåò

Διαβάστε περισσότερα

Õâñéäéóìüò. Ðïéá åßíáé ç áíüãêç åéóáãùãþò ôçò Ýííïéáò ôïõ õâñéäéóìïý. Ðïéá åßíáé ôá âáóéêüôåñá åßäç õâñéäéóìïý

Õâñéäéóìüò. Ðïéá åßíáé ç áíüãêç åéóáãùãþò ôçò Ýííïéáò ôïõ õâñéäéóìïý. Ðïéá åßíáé ôá âáóéêüôåñá åßäç õâñéäéóìïý 9 Õâñéäéóìüò ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 9.1 ÅéóáãùãÞ 9.2 Õâñéäéóìüò & õâñéäéêü ôñï éáêü 9.3 Åßäç õâñéäéóìïý êáé õâñéäéêþí ôñï éáêþí 9.4 Õâñéäéóìüò êáé ðïëëáðëïß äåóìïß 9.5 Õâñéäéóìüò êáé ìïñéáêþ ãåùìåôñßá 9.6 ÅñùôÞóåéò

Διαβάστε περισσότερα

www.centurycontrol.gr ιακόπτες Χωνευτοί Μηχανισμοί με πλήκτρα χωρίς πλαίσιο Υλικά ικτύων ομημένης Καλωδίωσης Ανταλλακτικά - Εξαρτήματα

www.centurycontrol.gr ιακόπτες Χωνευτοί Μηχανισμοί με πλήκτρα χωρίς πλαίσιο Υλικά ικτύων ομημένης Καλωδίωσης Ανταλλακτικά - Εξαρτήματα 2011 www.centurycontrol.gr ιακόπτες Χωνευτοί Μηχανισμοί με πλήκτρα χωρίς πλαίσιο Υλικά ικτύων ομημένης Καλωδίωσης Ανταλλακτικά - Εξαρτήματα ιακόπτες Στεγανοί Εξωτερικοί IP 54 Dimmer - Ροοστάτες Ασφάλειες

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

J-Y(St)Y Ôçëåöùíéêü êáëþäéï åóùôåñéêïý þñïõ ìå èùñüêéóç êáôü VDE 0815

J-Y(St)Y Ôçëåöùíéêü êáëþäéï åóùôåñéêïý þñïõ ìå èùñüêéóç êáôü VDE 0815 J-Y(St)Y Ôçëåöùíéêü êáëþäéï åóùôåñéêïý þñïõ ìå èùñüêéóç êáôü VDE 0815 ÅÖÁÑÌÏÃÇ ñçóéìïðïéïýíôáé óå ìüíéìåò åãêáôáóôüóåéò ãéá ôç ìåôüäïóç áíáëïãéêïý Þ øçöéáêïý óþìáôïò. Ôï ðåäßï åöáñìïãþí ôïõò ðåñéëáìâüíåé

Διαβάστε περισσότερα

Β ΜΕΡΟΣ. Κατάλογος Προϊόντων 2011. - Φορτιστές Μπαταριών - - Τροφοδοτικά - - INVERTER - - CONVERTER - - Hλεκτρομαγνήτες. - Κιβώτια Μεταλλικά

Β ΜΕΡΟΣ. Κατάλογος Προϊόντων 2011. - Φορτιστές Μπαταριών - - Τροφοδοτικά - - INVERTER - - CONVERTER - - Hλεκτρομαγνήτες. - Κιβώτια Μεταλλικά Β ΜΕΡΟΣ - Φορτιστές Μπαταριών - - Τροφοδοτικά - - INVERTER - - CONVERTER - Κατάλογος Προϊόντων 2011 - Hλεκτρομαγνήτες - Κιβώτια Μεταλλικά Μέλος του Ο παρόν κατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο MEΡΟΣ Β -

Διαβάστε περισσότερα

ÂÉÏÊËÉÌÁÔÉÊÏÓ Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ Ó ÏËÉÊÙÍ

ÂÉÏÊËÉÌÁÔÉÊÏÓ Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ Ó ÏËÉÊÙÍ ÅÊÄÏÓÅÉÓ ÅÕÄÇÌÏÓ Ç âéïêëéìáôéêþ áñ éôåêôïíéêþ, ï åíåñãåéáêüò ó åäéáóìüò êáé åí ãýíåé ç ïéêïëïãéêþ äüìçóç áðïôåëïýí ôá âáóéêü êñéôþñéá ôïõ ó åäéáóìïý êáé ôçò êáôáóêåõþò ôùí íåïáíáãåéñüìåíùí êôéñßùí, åíþ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 06 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 06 ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α 1. Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

µ EC3-6xx / EC3-8xx / EC3-9xx α µ α 8 µ α 1 Digital Scroll α 7 EC3-652 807 534 808 046 EC3-651 807 533 808 045

µ EC3-6xx / EC3-8xx / EC3-9xx α µ α 8 µ α 1 Digital Scroll α 7 EC3-652 807 534 808 046 EC3-651 807 533 808 045 µ ALCO EC3-6xx / EC3-8xx / EC3-9xx α α α α µ α µα µ α µα α µ (rack) µ α µ. α α α α µ α α µ α µα α µ α µ. α µα µ α µα µ α, µ : TCP/IP Ethernet µ α α µ LON Echelon. TCP/IP µα µ α α α µ µ α α α α α. µ LON

Διαβάστε περισσότερα

Á~/99) , Ã2/2864/ êáé Ã2/3850/

Á~/99) , Ã2/2864/ êáé Ã2/3850/ F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 22635 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 1667 13 Äåêåìâñßïõ 2001 ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ Áñéè. Ã2/5157 ãêñéóç ÐñïãñáììÜôùí Óðïõäþí ôïõ ÔïìÝá Ïéêïíïìßáò - Äéïßêçóçò. Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou /II 2014 13:40 FAX 2551033552 T E D K N. E V R O U ool ANATOAIKirs MAKKAONIAV epakhs: la^.a/voti: itamovoc KupiaKidii 17 Ko^oTiivi'] 28-1! -2014 ApiO.i.npo)T : 726 Ko^ioTTivii 69 100 Tr >.:253l0-21975,

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Åêäüóåéò, ÁíáìíçóôéêÜ Ü & Äþñá. 2011-12 www.lesvosmuseum.gr / www.petrifiedforest.gr

Åêäüóåéò, ÁíáìíçóôéêÜ Ü & Äþñá. 2011-12 www.lesvosmuseum.gr / www.petrifiedforest.gr Åêäüóåéò, ÁíáìíçóôéêÜ Ü & Äþñá 2011-12 www.lesvosmuseum.gr / www.petrifiedforest.gr Σ το πωλητήριο διατίθενται οι εκδόσεις του Μουσείου, εκμαγεία και αναμνηστικά με θεμα το Απολιθωμένο Δάσος. Επίσης, υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ -02 ΔΙΕΥΘ/ΜΕΝΟΣ 1 ΒΡΟΧΟΥ... -02 ΔΙΕΥΘ/ΜΕΝΟΣ 1-2 ΒΡΟΧΩΝ... -03 ΔΙΕΥΘ/ΜΕΝΟΣ 1-5 ΒΡΟΧΩΝ... -04 ΔΙΕΥΘ/ΜΕΝΟΣ 1-8 ΒΡΟΧΩΝ... -05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -02 ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ -03 EXCEL 50... -03 EXCEL 100... -04 EXCEL 500 Smart... -04 EXCEL 500... -05 EXCEL ZONE MANAGER... -06 EXCEL OPS... -06 ΚΑΡΤΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ/ΕΞΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα