EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜAC-30

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜAC-30"

Transcript

1 EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜAC0 Τάση Λειτουργίας : 0 VAC 0 Hz Έξοδος Φωτισμού 0 Α (O) Έξοδος Κλιματισμού 0 Α (O) Έξοδος VDC για τροφοδοσία άλλων συσκευών Είσοδος από καρτοδιακόπτες καρτοαναγνώστες μαγνητικούς κλπ VDC Είσοδος από μαγνητικές παγίδες VDC Χρονοκαθυστέρηση Φωτισμού 0sec σταθερή Χρονοκαθυστέρηση Κλιματισμού sec σταθερή Ενεργοποιείται με όλους του καρτοδιακόπτες καρτοαναγνώστες και μαγνητικούς διακόπτες της CETURY COTRO. Κωδικός:

2 Ó ÅÄÉÏ ÓÕÍÄÅÓÌÏËÏÃÉÁ ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÔÇ ÖÙÔÉÓÌÏÕÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ MAC0 ME ÊÁÑÔÏÄÉÁÊÏÐÔÇ Ï Ýëåã ïò ôïõ êëéìáôéóìïý åîáñôüôáé áðü ôçí åíôïëþ ôùí ìáãíçôéêþí ðáãßäùí áëëü êáé áðü ôçí åíôïëþ ôïõ êáñôïäéáêüðôç out MADE I EU 0 VDC r CETURY COTRO / (V) MAI 0A 0A MAC xx.yy xx Äéá åéñéóôþò ãéá öùôéóìü/êëéìáôéóìü Ýîïäïé ôùí 0Á Êáñôïäéáêüðôçò ÊÜñôá êáñôïäéáêüðôç ÌáãíçôéêÞ ðáãßäá x.x mm MAC 0 V ÅéäéêÞ ìå ó éóìþ ÅîùôåñéêÞÔåôñÜãùíçV ùíåõôþ V

3 Ó ÅÄÉÏ ÓÕÍÄÅÓÌÏËÏÃÉÁ ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÔÇ ÖÙÔÉÓÌÏÕÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ MAC0 ÌÅ ÌÁÃÍÇÔÉÊÏ ÄÉÁÊÏÐÔÇ Ï Ýëåã ïò ôïõ êëéìáôéóìïý åîáñôüôáé áðü ôçí åíôïëþ ôùí ìáãíçôéêþí ðáãßäùí áëëü êáé áðü ôçí åíôïëþ ôïõ ìáãíçôéêïý äéáêüðôç CETURY COTRO out MAGETIC CardSwitch 0 VDC MADE I EU 0.0. VDC0mA max. Iout 0mA restricted MAI 0A 0A MAC xx.yy xx Äéá åéñéóôþò ãéá öùôéóìü/êëéìáôéóìü Ýîïäïé ôùí 0Á MAC 0 V Ìáãíçôéêüò äéáêüðôçò Ìáãíçôéêü êëåéäß êëåéäß (ìå ðñüãñáììá ) 0 öýëëá åôéêåôþí Óåô åêôýðùóçò ãéá ìáãíçôéêü. ÅîùôåñéêÞÔåôñÜãùíçV ÌáãíçôéêÞ ðáãßäá x,xmm ùíåõôþ V

4 Ó ÅÄÉÏ ÓÕÍÄÅÓÌÏËÏÃÉÁ ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÔÇ ÖÙÔÉÓÌÏÕÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ MAC0 ÌÅ ÊÁÑÔÏÁÍÁÃÍÙÓÔÇ Ï Ýëåã ïò ôïõ êëéìáôéóìïý åîáñôüôáé áðü ôçí åíôïëþ ôùí ìáãíçôéêþí ðáãßäùí áëëü êáé áðü ôçí åíôïëþ ôïõ ìáãíçôéêïý äéáêüðôç 0 VDC IC 0/0 COTROER MAI 0A 0 Hz IC0/0 0A MAC Out x x Äéá åéñéóôþò ãéá öùôéóìü/êëéìáôéóìü Ýîïäïé ôùí 0Á Êáñôïáíáãíþóôçò åîïéêïíüìéóçò åíåñãåéáò (IC êüñôá) Káñôïáíáãíþóôçò åîïéêïíüìéóçò åíýñãåéáò (RF êüñôá) IC 0/0 Controller. ÌáãíçôéêÞ ðáãßäá x,xmm ICCARD ( ôõðùìýíç Þ áôýðùôç ) RFCARD ( ôõðùìýíç Þ áôýðùôç ) MAC 0 IC 0 IC 0 ÅîùôåñéêÞÔåôñÜãùíçV ùíåõôþ V Ãéá ôïí IC 0 Ãéá ôïí ÉC 0

5 Ó ÅÄÉÏ ÓÕÍÄÅÓÌÏËÏÃÉÁ ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÔÇ ÖÙÔÉÓÌÏÕÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ MAC0 ÌÅ ÌÁÃÍÇÔÉÊÏ ÄÉÁÊÏÐÔÇ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 0 CETURY COTRO VDC /0 MAI 0A A MAC Äéá åéñéóôþò ãéá öùôéóìü/êëéìáôéóìü Ýîïäïé ôùí 0Á Μαγνητικός Διακόπτης Προπώλησης Κλιματισμού Μαγνητική Κάρτα Φωτισμού Μαγνητική Κάρτα Φωτισμού. Κλιματισμού ÌáãíçôéêÞ ðáãßäá x,xmm MAC 0 IC 0 IC 0 ÅîùôåñéêÞÔåôñÜãùíçV ùíåõôþ V

6 Ó ÅÄÉÏ ÓÕÍÄÅÓÌÏËÏÃÉÁ ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÔÇ ÖÙÔÉÓÌÏÕÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ MAC0 ÌÅ ÌÁÃÍÇÔÉÊÏ ÄÉÁÊÏÐÔÇ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Η διαχείρηση φωτισμού κλιματισμού γίνεται με μία κάρτα Ο Μαγνητικός διακόπτης Προπώλησης κλιματισμού χρησιμοποιήται ως κοινός καρτοδιακόπτης μαγνητικής κάρτας. 0 CETURY COTRO VDC /0 MAI 0A MAC A Äéá åéñéóôþò ãéá öùôéóìü/êëéìáôéóìü Ýîïäïé ôùí 0Á Μαγνητικός Διακόπτης Προπώλησης Κλιματισμού Μαγνητική Κάρτα Φωτισμού ÌáãíçôéêÞ ðáãßäá x,xmm MAC 0 IC 0 IC 0 ÅîùôåñéêÞÔåôñÜãùíçV ùíåõôþ V