EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜAC-30

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜAC-30"

Transcript

1 EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜAC0 Τάση Λειτουργίας : 0 VAC 0 Hz Έξοδος Φωτισμού 0 Α (O) Έξοδος Κλιματισμού 0 Α (O) Έξοδος VDC για τροφοδοσία άλλων συσκευών Είσοδος από καρτοδιακόπτες καρτοαναγνώστες μαγνητικούς κλπ VDC Είσοδος από μαγνητικές παγίδες VDC Χρονοκαθυστέρηση Φωτισμού 0sec σταθερή Χρονοκαθυστέρηση Κλιματισμού sec σταθερή Ενεργοποιείται με όλους του καρτοδιακόπτες καρτοαναγνώστες και μαγνητικούς διακόπτες της CETURY COTRO. Κωδικός:

2 Ó ÅÄÉÏ ÓÕÍÄÅÓÌÏËÏÃÉÁ ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÔÇ ÖÙÔÉÓÌÏÕÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ MAC0 ME ÊÁÑÔÏÄÉÁÊÏÐÔÇ Ï Ýëåã ïò ôïõ êëéìáôéóìïý åîáñôüôáé áðü ôçí åíôïëþ ôùí ìáãíçôéêþí ðáãßäùí áëëü êáé áðü ôçí åíôïëþ ôïõ êáñôïäéáêüðôç out MADE I EU 0 VDC r CETURY COTRO / (V) MAI 0A 0A MAC xx.yy xx Äéá åéñéóôþò ãéá öùôéóìü/êëéìáôéóìü Ýîïäïé ôùí 0Á Êáñôïäéáêüðôçò ÊÜñôá êáñôïäéáêüðôç ÌáãíçôéêÞ ðáãßäá x.x mm MAC 0 V ÅéäéêÞ ìå ó éóìþ ÅîùôåñéêÞÔåôñÜãùíçV ùíåõôþ V

3 Ó ÅÄÉÏ ÓÕÍÄÅÓÌÏËÏÃÉÁ ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÔÇ ÖÙÔÉÓÌÏÕÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ MAC0 ÌÅ ÌÁÃÍÇÔÉÊÏ ÄÉÁÊÏÐÔÇ Ï Ýëåã ïò ôïõ êëéìáôéóìïý åîáñôüôáé áðü ôçí åíôïëþ ôùí ìáãíçôéêþí ðáãßäùí áëëü êáé áðü ôçí åíôïëþ ôïõ ìáãíçôéêïý äéáêüðôç CETURY COTRO out MAGETIC CardSwitch 0 VDC MADE I EU 0.0. VDC0mA max. Iout 0mA restricted MAI 0A 0A MAC xx.yy xx Äéá åéñéóôþò ãéá öùôéóìü/êëéìáôéóìü Ýîïäïé ôùí 0Á MAC 0 V Ìáãíçôéêüò äéáêüðôçò Ìáãíçôéêü êëåéäß êëåéäß (ìå ðñüãñáììá ) 0 öýëëá åôéêåôþí Óåô åêôýðùóçò ãéá ìáãíçôéêü. ÅîùôåñéêÞÔåôñÜãùíçV ÌáãíçôéêÞ ðáãßäá x,xmm ùíåõôþ V

4 Ó ÅÄÉÏ ÓÕÍÄÅÓÌÏËÏÃÉÁ ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÔÇ ÖÙÔÉÓÌÏÕÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ MAC0 ÌÅ ÊÁÑÔÏÁÍÁÃÍÙÓÔÇ Ï Ýëåã ïò ôïõ êëéìáôéóìïý åîáñôüôáé áðü ôçí åíôïëþ ôùí ìáãíçôéêþí ðáãßäùí áëëü êáé áðü ôçí åíôïëþ ôïõ ìáãíçôéêïý äéáêüðôç 0 VDC IC 0/0 COTROER MAI 0A 0 Hz IC0/0 0A MAC Out x x Äéá åéñéóôþò ãéá öùôéóìü/êëéìáôéóìü Ýîïäïé ôùí 0Á Êáñôïáíáãíþóôçò åîïéêïíüìéóçò åíåñãåéáò (IC êüñôá) Káñôïáíáãíþóôçò åîïéêïíüìéóçò åíýñãåéáò (RF êüñôá) IC 0/0 Controller. ÌáãíçôéêÞ ðáãßäá x,xmm ICCARD ( ôõðùìýíç Þ áôýðùôç ) RFCARD ( ôõðùìýíç Þ áôýðùôç ) MAC 0 IC 0 IC 0 ÅîùôåñéêÞÔåôñÜãùíçV ùíåõôþ V Ãéá ôïí IC 0 Ãéá ôïí ÉC 0

5 Ó ÅÄÉÏ ÓÕÍÄÅÓÌÏËÏÃÉÁ ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÔÇ ÖÙÔÉÓÌÏÕÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ MAC0 ÌÅ ÌÁÃÍÇÔÉÊÏ ÄÉÁÊÏÐÔÇ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 0 CETURY COTRO VDC /0 MAI 0A A MAC Äéá åéñéóôþò ãéá öùôéóìü/êëéìáôéóìü Ýîïäïé ôùí 0Á Μαγνητικός Διακόπτης Προπώλησης Κλιματισμού Μαγνητική Κάρτα Φωτισμού Μαγνητική Κάρτα Φωτισμού. Κλιματισμού ÌáãíçôéêÞ ðáãßäá x,xmm MAC 0 IC 0 IC 0 ÅîùôåñéêÞÔåôñÜãùíçV ùíåõôþ V

6 Ó ÅÄÉÏ ÓÕÍÄÅÓÌÏËÏÃÉÁ ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÔÇ ÖÙÔÉÓÌÏÕÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ MAC0 ÌÅ ÌÁÃÍÇÔÉÊÏ ÄÉÁÊÏÐÔÇ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Η διαχείρηση φωτισμού κλιματισμού γίνεται με μία κάρτα Ο Μαγνητικός διακόπτης Προπώλησης κλιματισμού χρησιμοποιήται ως κοινός καρτοδιακόπτης μαγνητικής κάρτας. 0 CETURY COTRO VDC /0 MAI 0A MAC A Äéá åéñéóôþò ãéá öùôéóìü/êëéìáôéóìü Ýîïäïé ôùí 0Á Μαγνητικός Διακόπτης Προπώλησης Κλιματισμού Μαγνητική Κάρτα Φωτισμού ÌáãíçôéêÞ ðáãßäá x,xmm MAC 0 IC 0 IC 0 ÅîùôåñéêÞÔåôñÜãùíçV ùíåõôþ V

Κωδικός: 004.14.02.02 R OOM EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Κωδικός: 004.14.02.02 R OOM EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ E ERGY M AAGEMET EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ Μ0 VRV Τάση Λειτουργίας : 0 VAC 0 Hz Έξοδος Φωτισμού Α (O) Έξοδος Κλιματισμού 0 Α

Διαβάστε περισσότερα

EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ - ΚΑΡΤΟΑΝΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ - ΚΑΡΤΟΑΝΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10 Α 079.00.XX.YY 079.02.XX.YY Λειτουργία αυτόνομη, με ρελέ πίνακα η με διαχειριστές εξοικονόμησης ενέργειας Μ-10, Μ-30,ΜS-30 AC-30 - MAC - 30 Ενεργοποιείται με την είσοδο κάρτας αρ.κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ - ΚΑΡΤΟΑΝΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ - ΚΑΡΤΟΑΝΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ E ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10 Α Λειτουργία αυτόνομη, με ρελέ πίνακα η με διαχειριστές εξοικονόμησης ενέργειας Μ-10, Μ-30,Μ-30-30 - M - 30 Ενεργοποιείται με την είσοδο κάρτας Γίνεται φωτεινό με λυχνία για λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Φορτιστές Μπαταριών JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή και πρακτική πολυσυσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ ÄÑÁÐÁÍÁ 6501-6501 (6501Χ) 6501 6501X 70 ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ 6501 6501 Éêáíüôçôá ïðþò: Ξύλο/Μέταλλο Ö 9/6,5 mm 230W 230W Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 4500 rpm 4500 rpm 0,9 kg 0,9 kg Ôóïê Ö 6 mm (3/8 x24 F) ÔéìÞ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑLARM Μοντέλο ALU-AP

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑLARM Μοντέλο ALU-AP ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑLARM Μοντέλο ALU-AP Περιγραφή Η συσκευή ALU-AP διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Προγραμματίζεται σε MASTER ή SLAVE λειτουργία. 2. Συνδέεται σε δίκτυο RS485 με άλλες συσκευές με δυο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Οι πλέον αξιόπιστες γεννήτριες στην κατηγορία τους, µε προσεγµένα υλικά κατασκευής, φινίρισµα και εξοπλισµό. Επίσης, έχουν µεγάλη δεξαµενή καυσίµου για µεγαλύτερη αυτονοµία - διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò Óôü ïé ôçò Üóêçóçò äéüñêåéá Üóêçóçò: 6 äéäáêôéêýò þñåò Óôï ôýëïò ôçò Üóêçóçò ïé ìáèçôýò èá åßíáé éêáíïß: é íá áíáãíùñßæïõí ôá åîáñôþìáôá

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Ένα σύστημα αντικλεπτικού συναγερμού είναι μια ομάδα εξαρτημάτων που σκοπό έχει να προστατέψει έναν συγκεκριμένο χώρο από παραβίαση.

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 63747 KG 1.0 63748 KG 1.0 HD Εναλλάκτης 100% Χαλκού 63749 KG 1.5 63750 KG 3.5 ÊÙ ÄÉÊOÓ 63747 63748 63749 63750 ÔÕÐOÓ KG 1.0 KG 1.0 HD KG 1.5 KG 3.5 ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές

Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε. Μεσολόγγι 2008 Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Έκδοση: Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε. Κύπρου 41, 30 200

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6-1

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΙΣΘΗΤΗΤΗΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ -02 ΧΩΡΟΥ τύπου IRC... -02 ΧΩΡΟΥ τύπου Excel-10... -02 ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ... -03 ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΑ... -03 ΕΠΑΦΗΣ... -04 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... -04 FAN COILS... -04 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aναλυτικές τεχνικές πληροφορίες στον Γενικό Κατάλογο της Century Control.

Aναλυτικές τεχνικές πληροφορίες στον Γενικό Κατάλογο της Century Control. περιεχόμενα Aναλυτικές τεχνικές πληροφορίες στον Γενικό Κατάλογο της Century Control. Κατηγορία τιμοκαταλόγου Α Διακόπτες Χωνευτοί Σειρά FLEXi ΝΕΑ 4-11 Σειρά ΦΑΣΜΑ 12-15 Σειρά ΟΥΤΟΠΙΑ 16-23 Σειρά ΑΡΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision. Evetric Προσφορά Α: Με την αγορά δύο (2) κασετινών 8x3,5gr., σε χρώματα Α1, Α2, Α3, Α3,5, Β2, C2, T, A3,5 Dentin Παίρνετε δώρο* 1 κασετίνα (4x3,5gr. σε χρώματα Α2x2, Α3x2 και 1 φιαλίδιο συγκολλητικού παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

μηχανήματα της αγοράς.

μηχανήματα της αγοράς. Κόφτες πλακιδίων χειρός και ηλεκτρικοί υγράς κοπής, βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια) και δονητικοί πήχες μπετόν, αποτελούν την κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

Stagnoli ACNSEM3L - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για φωτεινούς σηματοδότες

Stagnoli ACNSEM3L - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για φωτεινούς σηματοδότες Stagnoli ACNSEM3L - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για φωτεινούς σηματοδότες Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου, τύπου ACNSEM3L, της εταιρείας Stagnoli T.G. S.r.l., για έλεγχο 2 φωτεινών σηματοδοτών (φαναριών

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομικά Μηχανήματα

Οικοδομικά Μηχανήματα Οικοδομικά Μηχανήματα Βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια), δονητικός πήχης μπετού, βενζινοκίνητος κόφτης, είναι τα νέα είδη μας στην κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιφερειακών Secure1 Όπως φαίνονται στο site www.secure1.gr Συχνότητα 868 MHz (έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014)

Παρουσίαση περιφερειακών Secure1 Όπως φαίνονται στο site www.secure1.gr Συχνότητα 868 MHz (έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014) ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και αυτοματισμού σπιτιών και επιχειρήσεων Παρουσίαση περιφερειακών Secure1 Όπως φαίνονται στο site www.secure1.gr Συχνότητα 868 MHz (έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014) 1. Τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR1830 18 mm ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR2230 22 mm 419 Ìðåôüí Ö 18 mm Îýëï Ö 24 mm ÌÝôáëëï Ö 13 mm 440 W Ισχύς κρούσης* 1,2J Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 0-1500 rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü 0-5000 1,9 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 214,00

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ SECCOprof

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ SECCOprof Made in Italy Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ SECCOprof ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. : 2104203625-28, Fax : 2104200036 E-mail: info@carad.gr Ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που δείξατε. Έχετε αγοράσει

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic

Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic Πίνακας επιλογής PM9/PM9P/PM9C PM1000/PM1200 PM200/PM200P PM210 Γενικά Εγκατάσταση Σε ράγα DIN Σε μετώπη/πόρτα Σε μετώπη/πόρτα PM700/PM700P PM710/PM750 Σε μετώπη/πόρτα Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος προϊόντων 2016

Κατάλογος προϊόντων 2016 Κατάλογος προϊόντων 2016 Τηλεκοντρόλ PSR-15T PSR-38T 3 μπουτόν 6 κανάλια S-18T 3 μπουτόν 6 κανάλια PSR-25T PTR-15T Κυλιόμενου κωδικού 868,30ΜΗz PSR-28T Πολυκάναλο τηλεκοντρόλ (6-18 κανάλια) κυλιόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1-1

ΑΠΛΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ -02 ΧΩΡΟΥ... -02 FAN COILS... -02 ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ... -02 HEAT PUMP... -03 ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... -03 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ... -03 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ... -04 ΥΔΡΟΣΤΑΤΕΣ -05 ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΙ...

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικός πίνακας για πίνακες της σειράς BSR-2100

Επαναληπτικός πίνακας για πίνακες της σειράς BSR-2100 Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics ν Πιστεύουμε στη ν Παράγουμε στη Επαναληπτικός πίνακας για πίνακες της σειράς BSR-2100

Διαβάστε περισσότερα

Παλάγκα- Μπετονιέρες Παλετοφόρα - Σκάλες

Παλάγκα- Μπετονιέρες Παλετοφόρα - Σκάλες Παλάγκα- Μπετονιέρες Παλετοφόρα - Σκάλες ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΛΑΓΚΑ EXPRESS ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΟPTIONAL) ΦΟΡΕΙΟ ΠΑΛΑΓΚΩΝ Συνοδεύονται με την τροχαλία ÊÙÄÉÊOÓ: 63017 ÔÉÌÇ: 150 ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ÔÁ ÕÔÇÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

Passion for KNX innovation

Passion for KNX innovation Passion for KNX innovation Touch-MyDesign 2 ZVI-TMDP4 ZN1AC-UPFRCR (122.7 x 90.2 x 12 mm.) Το KNX χειριστήριο χωρητικής τεχνολογίας Touch-MyDesign με πλήκτρα αφής ικανοποιεί τις σχεδιαστικές ανάγκες οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου

Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ ΤΑΙΝΙΑΣ FABEL ΦΟΡΗΤΑ G4510 WA UE 100S HEAVY DUTY PROFESSIONAL ÊÙÄÉÊOÓ 63240 47565 ÔÕÐÏÓ G4510 WA UE 100S ÉÓ ÕÓ (HP) 1/2 1/2 ÔÁÓÇ (V) 230 230 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÔÁÉÍÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Μικροαυτόματες ασφάλειες (MCB) Ρελέ διαρροής (RCCB) Ρελέ διαρροής με προστασία υπερέντασης (RCBO) Ραγοδιακόπτες (MSD)

Μικροαυτόματες ασφάλειες (MCB) Ρελέ διαρροής (RCCB) Ρελέ διαρροής με προστασία υπερέντασης (RCBO) Ραγοδιακόπτες (MSD) Νέα σειρά ραγοϋλικού HYUNDAI Μικροαυτόματες ασφάλειες (MCB) Ρελέ διαρροής (RCCB) Ρελέ διαρροής με προστασία υπερέντασης (RCBO) Ραγοδιακόπτες (MSD) Η σειρά ραγοδιακοπτών Hyundai αποτελεί την τέλεια λύση

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm)

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm) SMART SYSTEMS Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2 ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Ο ελεγκτής έχει την δυνατότητα να ελέγχει το άνω όριο της θερμοκρασίας του boiler μέσω εντολής εξόδου (προς κυκλοφορητή-λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics RF54 @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Συσκευή ελέγχου ηλεκτρικής κλειδαριάς, και κλιματισμού που συνεργάζεται με καρτοδιακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Üóêçóç 18. ëåã ïò ìåôáöïñüò êéâùôßùí óå äýï åðßðåäá

Üóêçóç 18. ëåã ïò ìåôáöïñüò êéâùôßùí óå äýï åðßðåäá ëåã ïò ìåôáöïñüò êéâùôßùí óå äýï åðßðåäá Óôü ïé ôçò Üóêçóçò äéüñêåéá Üóêçóçò: 6 äéäáêôéêýò þñåò Óôï ôýëïò ôçò Üóêçóçò ïé ìáèçôýò èá åßíáé éêáíïß: é íá åðéëýãïõí ôïí êáôüëëçëï ôñüðï óýíäåóçò ôùí äéáöüñùí

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 01/2005 FA363000 11320907 / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 01/2005 FA363000 11320907 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες FA363000 Έκδοση 01/2005 11320907 / EL Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΚΑ Α.Ε. επίσημος αντιπρόσωπος. Ασύρµατο Σύστηµα Αµφίδροµης Επικοινωνίας. µε Συχνότητα λειτουργίας 868 MHz

ΗΛΚΑ Α.Ε. επίσημος αντιπρόσωπος. Ασύρµατο Σύστηµα Αµφίδροµης Επικοινωνίας. µε Συχνότητα λειτουργίας 868 MHz Ασύρµατο Σύστηµα Αµφίδροµης Επικοινωνίας µε Συχνότητα λειτουργίας 868 MHz Οι πίνακες ελέγχου της σειράς lares µπορούν να διαχειριστούν έως 64 ασύρµατες ( ή 128 Ζώνες) µέσω των νέων ποµποδέκτων που συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Οδηγίες ασφαλείας. 4 Εγκατάσταση προϊόντος. 8 CE Δήλωση συμμόρφωσης. Σελ. 1. Σελ. 2 2.1. Εισαγωγή στο προϊόν. Σελ. 2 2.

Περιεχόμενα. 1 Οδηγίες ασφαλείας. 4 Εγκατάσταση προϊόντος. 8 CE Δήλωση συμμόρφωσης. Σελ. 1. Σελ. 2 2.1. Εισαγωγή στο προϊόν. Σελ. 2 2. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης 4A Αρθρωτή μονάδα ελέγχου για ή μοτέρ 4Vdc Management System ISO 9:8 www.tuv.com ID 9543769 EL Περιεχόμενα Οδηγίες ασφαλείας Σελ. Εισαγωγή στο προϊόν Σελ.. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ AVR AT90S2313

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ AVR AT90S2313 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ AVR AT90S2313 Η ιδέα για την κατασκευή αυτή μου ήρθε καθώς σκεφτόμουν κάποιο τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας για τα φώτα της σκάλας του σπιτιού μου. Το σπίτι είναι διόροφο

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Åðéêïéíùíßá ü é ìüíï ìå ôï ëüãï áëëü êáé ìå ôï óõíáßóèçìá i ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 3ÍÏÌÏÓ ÑÅÈÕÌÍÇÓ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 1 ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΤΟ) Ανάλογα με την ΤΖ και τον ΣΑΟ Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΣΟ) Α Ζώνη: 0, 40 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το ΣΟ τελ, βλέπε ορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

I S L A M I N O M I C J U R N A L J u r n a l E k o n o m i d a n P e r b a n k a n S y a r i a h

I S L A M I N O M I C J U R N A L J u r n a l E k o n o m i d a n P e r b a n k a n S y a r i a h A n a l i s a M a n a j e m e n B P I H d i B a n k S y a r i a h I S S N : 2 0 8 7-9 2 0 2 I S L A M I N O M I C P e n e r b i t S T E S I S L A M I C V I L L A G E P e n a n g g u n g J a w a b H. M

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS) ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ revision 00, 25/02/2014 1. ΧΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ 1.1 Μέτρηση θερμοκρασίας χώρου 6 Αντίσταση Αισθητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ (ΡΕΛΕ) ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΑΠΛΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ (ΡΕΛΕ) ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΠΛΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ (ΡΕΛΕ) ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ 2.1.1. Διακόπτες, μπουτόν, κανονικώς ανοικτές επαφές, κανονικώς κλειστές επαφές. Χαρακτηριστικά. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχειακός εξοπλισμός

Ξενοδοχειακός εξοπλισμός ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Κλειδαριές ξενοδοχείων με κάρτα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Διακόπτες οικονομίας Χρηματοκιβώτιo συρταριού με πληκτρολόγιο 200X450X400mm 19L SAFE10+ 166X300X230mm 10L

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Åðéêïéíùíßá ü é ìüíï ìå ôï ëüãï áëëü êáé ìå ôï óõíáßóèçìá i ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Μεταβολή Έργο W Θερμότητα Q Μεταβολή Εσωτερικής Ενέργειας Ισόθερμη.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Μεταβολή Έργο W Θερμότητα Q Μεταβολή Εσωτερικής Ενέργειας Ισόθερμη. Νόμοι των Αερίων Ισόθερμη Μεταβολή Ισόχωρη Μεταβολή Νόμος Boyle (n,=σταθ.) Νόμος arles =σταθ. (n,=σταθ.) /=σταθ. Σχέση Πίεσης με ταχύτητες μορίων = 1 3 ρ Σχέση Μέσης Κινητικής Ενέργειας μορίων με θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Åêäüóåéò, ÁíáìíçóôéêÜ Ü & Äþñá. 2011-12 www.lesvosmuseum.gr / www.petrifiedforest.gr

Åêäüóåéò, ÁíáìíçóôéêÜ Ü & Äþñá. 2011-12 www.lesvosmuseum.gr / www.petrifiedforest.gr Åêäüóåéò, ÁíáìíçóôéêÜ Ü & Äþñá 2011-12 www.lesvosmuseum.gr / www.petrifiedforest.gr Σ το πωλητήριο διατίθενται οι εκδόσεις του Μουσείου, εκμαγεία και αναμνηστικά με θεμα το Απολιθωμένο Δάσος. Επίσης, υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

www.centurycontrol.gr ιακόπτες Χωνευτοί Μηχανισμοί με πλήκτρα χωρίς πλαίσιο Υλικά ικτύων ομημένης Καλωδίωσης Ανταλλακτικά - Εξαρτήματα

www.centurycontrol.gr ιακόπτες Χωνευτοί Μηχανισμοί με πλήκτρα χωρίς πλαίσιο Υλικά ικτύων ομημένης Καλωδίωσης Ανταλλακτικά - Εξαρτήματα 2011 www.centurycontrol.gr ιακόπτες Χωνευτοί Μηχανισμοί με πλήκτρα χωρίς πλαίσιο Υλικά ικτύων ομημένης Καλωδίωσης Ανταλλακτικά - Εξαρτήματα ιακόπτες Στεγανοί Εξωτερικοί IP 54 Dimmer - Ροοστάτες Ασφάλειες

Διαβάστε περισσότερα

Õâñéäéóìüò. Ðïéá åßíáé ç áíüãêç åéóáãùãþò ôçò Ýííïéáò ôïõ õâñéäéóìïý. Ðïéá åßíáé ôá âáóéêüôåñá åßäç õâñéäéóìïý

Õâñéäéóìüò. Ðïéá åßíáé ç áíüãêç åéóáãùãþò ôçò Ýííïéáò ôïõ õâñéäéóìïý. Ðïéá åßíáé ôá âáóéêüôåñá åßäç õâñéäéóìïý 9 Õâñéäéóìüò ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 9.1 ÅéóáãùãÞ 9.2 Õâñéäéóìüò & õâñéäéêü ôñï éáêü 9.3 Åßäç õâñéäéóìïý êáé õâñéäéêþí ôñï éáêþí 9.4 Õâñéäéóìüò êáé ðïëëáðëïß äåóìïß 9.5 Õâñéäéóìüò êáé ìïñéáêþ ãåùìåôñßá 9.6 ÅñùôÞóåéò

Διαβάστε περισσότερα

Β ΜΕΡΟΣ. Κατάλογος Προϊόντων 2011. - Φορτιστές Μπαταριών - - Τροφοδοτικά - - INVERTER - - CONVERTER - - Hλεκτρομαγνήτες. - Κιβώτια Μεταλλικά

Β ΜΕΡΟΣ. Κατάλογος Προϊόντων 2011. - Φορτιστές Μπαταριών - - Τροφοδοτικά - - INVERTER - - CONVERTER - - Hλεκτρομαγνήτες. - Κιβώτια Μεταλλικά Β ΜΕΡΟΣ - Φορτιστές Μπαταριών - - Τροφοδοτικά - - INVERTER - - CONVERTER - Κατάλογος Προϊόντων 2011 - Hλεκτρομαγνήτες - Κιβώτια Μεταλλικά Μέλος του Ο παρόν κατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο MEΡΟΣ Β -

Διαβάστε περισσότερα

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou /II 2014 13:40 FAX 2551033552 T E D K N. E V R O U ool ANATOAIKirs MAKKAONIAV epakhs: la^.a/voti: itamovoc KupiaKidii 17 Ko^oTiivi'] 28-1! -2014 ApiO.i.npo)T : 726 Ko^ioTTivii 69 100 Tr >.:253l0-21975,

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

µ EC3-6xx / EC3-8xx / EC3-9xx α µ α 8 µ α 1 Digital Scroll α 7 EC3-652 807 534 808 046 EC3-651 807 533 808 045

µ EC3-6xx / EC3-8xx / EC3-9xx α µ α 8 µ α 1 Digital Scroll α 7 EC3-652 807 534 808 046 EC3-651 807 533 808 045 µ ALCO EC3-6xx / EC3-8xx / EC3-9xx α α α α µ α µα µ α µα α µ (rack) µ α µ. α α α α µ α α µ α µα α µ α µ. α µα µ α µα µ α, µ : TCP/IP Ethernet µ α α µ LON Echelon. TCP/IP µα µ α α α µ µ α α α α α. µ LON

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 06 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 06 ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α 1. Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ -02 ΔΙΕΥΘ/ΜΕΝΟΣ 1 ΒΡΟΧΟΥ... -02 ΔΙΕΥΘ/ΜΕΝΟΣ 1-2 ΒΡΟΧΩΝ... -03 ΔΙΕΥΘ/ΜΕΝΟΣ 1-5 ΒΡΟΧΩΝ... -04 ΔΙΕΥΘ/ΜΕΝΟΣ 1-8 ΒΡΟΧΩΝ... -05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER ΤΡΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

INVERTER ΤΡΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ INVERTER ΤΡΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ LCD ΟΘΟΝΗ 1)ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Όταν το βοηθητικό πρόγραμμα είναι ενεργοποιημένο, ο μετατροπέας θα φορτίσει την μπαταρία σε αυτή την κατάσταση 2)ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Σε λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος προϊόντων 1

Κατάλογος προϊόντων 1 Κατάλογος προϊόντων 1 Ηλεκτρομηχανικά κουδούνια Μ350/1, Μ350/2, Μ351 Μελωδικά ηλεκτρομηχανικά κουδούνια 1 ή 2 ήχων, κατασκευασμένα από άριστης ποιότητας ABS και πολυστερίνη. Μ350 Μ351 ΒΟΜΒΗΤΗΣ Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4-1

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΕΣ -02 ΔΙΟΔΕΣ 1/2...1... -02 ΤΡΙΟΔΕΣ 1/2...1... -02 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΔΡΑΣ: ΖΩΝΗΣ, FAN COILS, ΜΙΚΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -03 ΔΙΟΔΕΣ PN16 - DN15...20... -03 ΔΙΟΔΕΣ PN16 - DN25...0... -03

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ 1. Εισαγωγή Σε ένα πείραμα εφελκυσμού, ένα δοκίμιο μήκους L και εγκάρσιας διατομής A υφίσταται συνεχώς αυξανόμενη μονοαξονική επιμήκυνση [συνήθως χρησιμοποιώντας σταθερή ταχύτητα v (crss-head

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -02 ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ -03 EXCEL 50... -03 EXCEL 100... -04 EXCEL 500 Smart... -04 EXCEL 500... -05 EXCEL ZONE MANAGER... -06 EXCEL OPS... -06 ΚΑΡΤΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ/ΕΞΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση.

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. MAXI-COSI Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. Ανεση 2 τρόποι τοποθέτησης του Maxi-Cosi Pebble: - µε τη βάση Maxi-Cosi FamilyFix (IsoFix). - χωρίς βάση, µε ζώνη ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Ëßðáíóç. ΤΡΟΛΕΪ ΚΙΤ ΓΙΑ ΒΑΡΕΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΓΡΑΣΟΥ áðü ÓÅË ÐÉÓÔÏËÉÁ ËÁÄÉÏÕ áðü ÓÅË ΛΑΣΤΙΧΑ, ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΔΟΧΕΙΩΝ áðü ÓÅË.

Ëßðáíóç. ΤΡΟΛΕΪ ΚΙΤ ΓΙΑ ΒΑΡΕΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΓΡΑΣΟΥ áðü ÓÅË ÐÉÓÔÏËÉÁ ËÁÄÉÏÕ áðü ÓÅË ΛΑΣΤΙΧΑ, ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΔΟΧΕΙΩΝ áðü ÓÅË. ΤΡΟΛΕΪ ΚΙΤ ΓΙΑ ΒΑΡΕΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΓΡΑΣΟΥ áðü ÓÅË. 285 ÐÉÓÔÏËÉÁ ËÁÄÉÏÕ áðü ÓÅË. 285 ΛΑΣΤΙΧΑ, ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΔΟΧΕΙΩΝ áðü ÓÅË. 285 ÃÑÁÓÁÄÏÑÏÉ - ÂÁËÂÏÍÉÅÑÅÓ ÅÉÑÏÓ áðü ÓÅË. 286 ÂÁËÂÏÍÉÅÑÁ ÁÅÑÏÓ áðü ÓÅË.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ EDUCATIONAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ SYSTEMS YSTEMS LTD

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ EDUCATIONAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ SYSTEMS YSTEMS LTD ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ EDUCATIONAL SYSTEMS YSTEMS LTD ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝΗΧΑΝΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 101 111 44 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.20.10.384 ΦΑΞ: 210.20.15.054

Διαβάστε περισσότερα

The European Tradesman - Wet rooms - Belgium

The European Tradesman - Wet rooms - Belgium ΤΓΡΟΙ ΧΩΡΟΙ 2 ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 3 ΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΤΓΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Ηλεκτριςμόσ και νερό δεν πρζπει να είναι μαηί. Ραρόλα αυτά, κακθμερινά ςτο ςπίτι μασ χρειαηόμαςτε τον θλεκτριςμό για να ηεςταίνουμε νερό για το μπάνιο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυ-λειτουργικό αδιάβροχο πληκρολόγιο για μονή πόρτα. Μοντέλο YK-568L

Πολυ-λειτουργικό αδιάβροχο πληκρολόγιο για μονή πόρτα. Μοντέλο YK-568L Πολυ-λειτουργικό αδιάβροχο πληκρολόγιο για μονή πόρτα. Μοντέλο YK-568L Ο YK-568L είναι πίνακας ελέγχου εισόδου (access control), με κάρτες προσέγγισης (proximity cards) και λειτουργία πληκτολόγησης κωδικού.

Διαβάστε περισσότερα

Το λεύκωμα "Απολιθωμένο

Το λεύκωμα Απολιθωμένο www.lesvosmuseum.gr / www.petrifiedforest.gr Åíá ìïíáäéêü ëåýêùìá ãéá ôïô ÁðïëéèùìÝíï ÄÜóïò ôçò ËÝóâïõ óå ôñåéò ãëþóóåò Το λεύκωμα "Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου" είναι μια πολυτελής τετράχρωμη έκδοση 160 σελίδων,

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρονικές μπαταρίες & φλουσόμετρα

ηλεκτρονικές μπαταρίες & φλουσόμετρα ηλεκτρονικές μπαταρίες & φλουσόμετρα Kludi Ηλεκτρονικές Νιπτήρος 300 Serel Ηλεκτρονικές Νιπτήρος Φλουσόμετρο ουρητηρίου 301 301 La Torre Φλουσόμετρα Λεκάνης Νιπτήρος Ντους Ουρητηρίου 302 303 305 304 299

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ Αντλίες ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ Υποβρύχια αντλιάκια με φλοτέρ κατάλληλα για καθαρά νερά ειδικά σχεδιασμένα για χαμηλή αναρρόφηση υγρών έως και 2mm. 43577 43580 SP 400 SP 750 ÊÙÄÉÊOÓ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης VK01

Οδηγίες εγκατάστασης VK01 Οδηγίες εγκατάστασης VK01 ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν από την εγκατάσταση του εξοπλισμού, διαβάστε προσεκτικά τις «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που περιέχονται στη συσκευασία, καθώς παρέχουν σημαντικές οδηγίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ HOMETRONIC -0 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... -0 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ... -03 ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΟΥ... -04 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΔΟΥ... -05 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ... -06 CM-ZONE -07 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... -07 ΣΥΣΚΕΥΕΣ... -08 ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

ÅËÅÃ ÏÓ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ TEMPERATURE CONTROL

ÅËÅÃ ÏÓ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ TEMPERATURE CONTROL 17 17 ÅËÅÃ ÏÓ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ TEMPERATURE CONTROL ÈÅÑÌÏÓÔÁÔÅÓ ÊÁÉ ÑÏÍÏÈÅÑÌÏÓÔÁÔÅÓ THERMOSTATS AND CHRONOTHERMOSTATS ÊÙÄ.9575 ÈåñìïóôÜôçò þñïõ çëåêôñïìç áíéêüò Electro-mechanical ÊÙÄ.9576 ÈåñìïóôÜôçò þñïõ

Διαβάστε περισσότερα

MEΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ JANSSEN-CILAG ASTRA ZENECA ΧΟΡΗΓΟΙ CILΕAD ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ YΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ GALENICA GLAXO FARAN NYCOMED PROTON ROCHE WYETH

MEΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ JANSSEN-CILAG ASTRA ZENECA ΧΟΡΗΓΟΙ CILΕAD ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ YΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ GALENICA GLAXO FARAN NYCOMED PROTON ROCHE WYETH MEΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ASTRA ZENECA JANSSEN-CILAG ΧΟΡΗΓΟΙ CILΕAD ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ YΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ GALENICA GLAXO FARAN NYCOMED PROTON ROCHE WYETH FIRST ANNOUNCEMENTALEXTELIKO2.indd 16 7/10/2004 2:18:55 ìì

Διαβάστε περισσότερα

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò Ðáôæïýñé áóöáëåßáò ðáñáäïóéáêïý ôýðïõ Το πατζούρι ασφαλείας παραδοσιακού τύπου σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VER.DATE: 10/04/2014 -I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ η φιλοσοφία To σύστημα ελέγχου WAGO έχει σχεδιαστεί με σκοπό την ευκολία στην σχεδίαση και στην εκτέλεση ενός project

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1. ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4. ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1. ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4. ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1 ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3 ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4 ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ 1 ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ ΑΓΙΟΥ ÊÏÓÌÁ ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 01 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η απάντηση σε όλες ανεξαιρέτως τις ερωτήσεις της Πρότασης είναι απαραίτητη και αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου 1 ÓÔÏÉ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.ΕΦ. ΤΜΗΛ1Λ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΊΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΙΣΗΠΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΗΙΒΛΕΗΩΝ: κ. ΜΗΑΝΤΕΚΑΣ ΑΗΜΗΤΡΗΣ ΣΗΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΣΤΑ \ ΡΙΔΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΜΑΑΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

INTD1001 Key lock. www.intelco.com.gr. Εγχειρίδιο χρήσης INTD1001. Πληκτρολόγιο έλεγχου πρόσβασης και επιλογής ορόφων

INTD1001 Key lock. www.intelco.com.gr. Εγχειρίδιο χρήσης INTD1001. Πληκτρολόγιο έλεγχου πρόσβασης και επιλογής ορόφων INTD1001 Key lock Εγχειρίδιο χρήσης INTD1001 Πληκτρολόγιο έλεγχου πρόσβασης και επιλογής ορόφων Σελ. 2 Γενική Περιγραφή - Δυνατότητες Σελ. 3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Συνδεσμολογία Σελ. 4, 5 Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

O Êëéìáôéóìüò óôï Áõôïêßíçôï

O Êëéìáôéóìüò óôï Áõôïêßíçôï Ñ Å Ù Ð Å Ó Õ Ê ÉÁ Ä ÕÔ É Ì ÉÔ Ô ÑÖ Ó ÉÍ Ù ÓÇÓ Õ Ô ÅÐ Ç É ÉÍ Å ÉÑ Ê Ç Ô Ó Í Á Õ ÉÍÓÔÉÔÕÔ ÄÉÁÑÊÕÓ ÅÐÉÌÑÖÙÓÇÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÁÕÔÊÉÍÇÔÕ ÃéÜííïò Ãåþñãéïò e-book O IS BN : 960-86333-4-6 Ê ìáôé ì ò O Ê ëé ìáôé

Διαβάστε περισσότερα

www.olympia-electronics.gr ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

www.olympia-electronics.gr ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ www.olympiaelectronics.gr ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Ένα σύστημα αντικλεπτικού συναγερμού είναι μια ομάδα εξαρτημάτων που σκοπό έχει να προστατέψει έναν

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα