ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 21/02/2017 Αριθμ. Πρωτ.3442

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 21/02/2017 Αριθμ. Πρωτ.3442"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ταχ Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ Κωδ : Πληροφορίες : ΧΚνιθάκη Τηλέφωνο : FAX : Χανιά, 21/02/2017 Αριθμ Πρωτ3442 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» λαμβάνοντας υπ όψιν : 1) Το με αρίθμ πρωτ 2891/ έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους δημοσίους φορείς υγείας» 2) Το με αρίθμ πρωτ 3512/ έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων» 3) Το με αρίθμ πρωτ 4978/ έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της ΕΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ αρίθμ 65/ / συνεδρίαση της (θέμα 1 ο ), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ αρίθμ 67/ / συνεδρίαση της (θέμα 1 ο ), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)» 4) Η με αρίθμ πρωτ 236/ Οδηγία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Αιτιολογία των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων» 5) Το με αρίθμ πρωτ 1349/ έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο για την παράταση έως την 30 η Ιουνίου 2016 της προθεσμίας διενέργειας τακτικών διαγωνισμών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και τους δημόσιους φορείς υγείας βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εγκρίθηκαν, εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν δυνάμει της παλαιάς διαδικασίας Η αληθής έννοια των λέξεων «επίσημους φορείς πιστοποίησης της ημεδαπής και της αλλοδαπής» που περιλαμβάνονται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 της εγκυκλίου της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο» (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι) 6) Το με αρίθμ πρωτ 2750/ έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο για την απαγόρευση προμήθειας αντιδραστηρίων ή/ και αναλωσίμων υλικών που μπορούν να συνδυαστούν με ιατροτεχνολογικό μηχάνημα συγκεκριμένης μόνον εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή εταιριών, του οποίου η χρήση λαμβάνεται δωρεάν» 7) Το με αρίθμ πρωτ 2765/ έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο για την παράταση έως την 31 η Δεκεμβρίου 2016 της προθεσμίας για τη διενέργεια προμηθειών από την ΕΠΥ και τους δημοσίους φορείς υγείας βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εγκρίθηκαν, εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν δυνάμει της παλαιότερης διαδικασίας» 1

2 8) Το με αρίθμ πρωτ 3944/ έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών που διενεργούνται δυνάμει του άρθρου του Ν3867/2010» 9) Το με αρίθμ πρωτ 4662/ έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Αρμοδιότητα της ΕΠΥ να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν4412/2016» 10) Το με αρίθμ πρωτ 5657/ έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιος για την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» και εν αναμονή προκήρυξης διαγωνισμών στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2015 προκειμένου να διενεργήσει διαγωνισμό για την Αντιδραστήρια ουρολογίας (κατηγορία CPV ) Urological reagents με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής καλεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών (και όχι πέραν της 13 ης ) προμηθευτές, επίσημους φορείς ή και ενώσεις των ίδιων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο, να αποστείλουν στην Υπηρεσίας μας τεχνικές προδιαγραφές για την Αντιδραστήρια ουρολογίας (κατηγορία CPV ) Urological reagents σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού Η υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων θα γίνεται στο από τους προμηθευτές και τους επίσημους φορείς ή/και ενώσεις αυτών και ταυτοχρόνως σε έντυπη και μαγνητική μορφή [με τη μορφή, ιδίως, είτε του ψηφιακού δίσκου (cd), είτε του ψηφιακού ευέλικτου δίσκου (dvd) είτε της κινητής μονάδας μνήμης ενιαίου σειριακού διαύλου (usb memory stick)] Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία : 1) Το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών 2) Τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα 3) Τις παραδοχές της επιστήμης 4) Την εμπειρία 5) Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις 6) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΗΝΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ Εσωτερική διανομή: Γραφείο Προμηθειών Κοινοποίηση: Μικροβιολογικό Τμήμα Για αντιγραφή 2

3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (κατηγορία CPV ) (ANTIΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ) Κ A ORCO ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΟΞΕΙΚΟ ΟΞΥ (ACETIC ACID) CRYSTAL VIOLET (ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΧΡΩΣΗ GRAM) Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark ΣΑΦΡΑΝΙΝΗ (ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ) ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΡΥΘΡΟ ΤΗΣ ΦΑΙΝΟΛΗΣ MAY GRUNWALD (ΔΙΑΛΥΜΑ) ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΩΣΗ ΑΝΙΧΝ ΑΝΘΡ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ ΑΝΙΧΝ ANTIΓΟΝΟΥ ΣΤΡΕΠ/ΚΟΥ Α ΣΕ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ (STREP TEST) ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΥΡΕΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΔΡ ΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ ΟΜΑΔΕΣ Α-G (LATEX) ΑΝΙΧΝ ΤΟΞΙΝΗΣ Α ΚΑΙ Β ΚΛΩΣΤΗΡDIFFICILE ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark Ανώτερου και κατώτερου πεπτικού με μονοκλωνικά αντισώματα με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας σε κασέτα (όχι strip) ταχεία (σε ένα βήμα) Η μεμβράνη ανάλυσης να έχει πλάτος τουλάχιστον 4 χιλιοστά για να αποφεύγονται τυχόν λάθη κατά την ανάγνωση του αποτελέσματος Να περιλαμβάνει τα σωληνάρια ετοιμασίας του δείγματος και τους δειγματολήπτες Το kit να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου Να προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους προδιαγραφές Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να είναι σαφής (Βλέπε γενικές οδηγίες) Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark Σε φαρυγγικό επίχρισμα με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας σε κασέτα (όχι strip) χωρίς προηγούμενη επεξεργασία Η μεμβράνη ανάλυσης να έχει πλάτος τουλάχιστον 4 χιλιοστά για να αποφεύγονται τυχόν λάθη κατά την ανάγνωση του αποτελέσματος Να περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα αναλώσιμα Θα εκτιμηθεί η προσφορά που θα εγγυάται την εκτέλεση της εξέτασης σε σύντομο χρονικό διάστημα ( σε ένα βήμα) Θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους προδιαγραφές Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να είναι σαφής (Βλέπε γενικές οδηγίες)να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark (ΟΧΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) Σε δείγματα κολπικού, τραχηλικου, ουρηθρικού,ι σπέρματος και ούρων Με τιτλοδότηση σε 6 τουλάχιστον αντιβιοτικά σε 2 αραιώσ εις (απαράβατος όρος) To kit πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά όπως φιαλίδια με ζωμό μεταφοράς και εμβολιασμού των panel, υγρή παραφίνη και στυλεούς Ο ζωμός μεταφοράς να περιέχει αντιμικροβιακούς και αντιμυκητισιακούς παράγοντες που να αναστέλλουν μικρόβια της χλωρίδας ή μικρόβια και μύκητες που διασπούν την ουρία θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους προδιαγραφές Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να είναι σαφής (Βλέπε γενικές οδηγίες) (ΕΚΑΣΤΟ TEST ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 6 ΑΝΤΙΓΟΝΑ ) Τα αντιγόνα να είναι χρωματιστά ώστε να γίνεται εύκολη και ασφαλής η ανάγνωση Το kit να είναι πλήρες και να περιέχει φιαλίδιο με ολυδύναμο θετικό control,,ένζυμο εκχύλισης, ραβδία ανάδευσης και κάρτες αντίδρασης Θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους προδιαγραφές Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να είναι σαφής (Βλέπε γενικές οδηγίες) Να φέρει σήμανση IVD CE Mark ΕΚΑΣΤΟ ΤΕΣΤ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΤΟΞΙΝΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΙΣ ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΙ Ταχεία ανοσοχρωματογραφία σε κασέτα( σε ένα βήμα ) ( Απαράβατος όρος :Θα αποκλειστούν από τις τεχνικές προσφορές όσοι δεν αναφέρουν σαφώς ότι δεν απαιτείται επεξεργασία, εκχύλιση,φυγοκέντρηση δειγμάτων) Η μεμβράνη ανάλυσης να έχει πλάτος τουλάχιστον 4 χιλιοστά για να αποφεύγονται τυχόν λάθη κατά την ανάγνωση του αποτελέσματος Το κιτ να είναι πλήρες και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση της εξέτασης Να έχει ευαισθησία πάνω από 91% και ειδικότητα πάνω από 98% θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους προδιαγραφές Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να είναι σαφής (Βλέπε γενικές οδηγίες), Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark" 3

4 ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ COLUMBIA CNA + 5% SHEEP BLOOD ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΔΙΑΜ 90MM ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ MUELLER HINTON-2 ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ 120X120 MM ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ MUELLER HINTON- 2 ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΔΙΑΜ 90MM ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ SALMONELLA SHIGELLA AGAR (SS AGAR) ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΔΙΑΜ 90 MM ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ CAMPYLOBACTER +BLOOD 5% ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΔΙΑΜ90MM ETOIMO ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝ CANDIDA ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΔΙΑΜ90MM ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ Η ΗΜ ΛΗΞHΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards Η ημερομηνία λήξης να μην είναι σύντομη Για την σωστή συντήρηση των τρυβλίων μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, αυτή να μην περιλαμβάνει περισσότερα από 10 τρυβλία Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητουμένων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθεί σοβαρά υπόψη Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση Να μπορούν να δοθούν QC certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών Η σήμανση IVD CE Mark" και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ Η ΗΜ ΛΗΞHΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards Να είναι σύμφωνο με το πρότυπο του CLSI και EUCAST Η ημερομηνία λήξης να μην είναι σύντομη Για την σωστή συντήρηση των τρυβλίων μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, αυτή να μην περιλαμβάνει περισσότερα από 10 τρυβλία Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητουμένων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθεί σοβαρά υπόψη Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση Να μπορούν να δοθούν QC certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών Η σήμανση IVD CE Mark" και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ Η ΗΜ ΛΗΞHΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards Να είναι σύμφωνο με το πρότυπο του CLSI και EUCAST Η ημερομηνία λήξης να μην είναι σύντομη Για την σωστή συντήρηση των τρυβλίων μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, αυτή να μην περιλαμβάνει περισσότερα από 10 τρυβλία Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητουμένων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθεί σοβαρά υπόψη Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση Να μπορούν να δοθούν QC certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών Η σήμανση IVD CE Mark" και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ Η ΗΜ ΛΗΞHΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards Η ημερομηνία λήξης να μην είναι σύντομη Για την σωστή συντήρηση των τρυβλίων μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, αυτή να μην περιλαμβάνει περισσότερα από 10 τρυβλία Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητουμένων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθεί σοβαρά υπόψη Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση Να μπορούν να δοθούν QC certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών Η σήμανση IVD CE Mark" και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ Η ΗΜ ΛΗΞHΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards Η ημερομηνία λήξης να μην είναι σύντομη Για την σωστή συντήρηση των τρυβλίων μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, αυτή να μην περιλαμβάνει περισσότερα από 10 τρυβλία Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητουμένων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθεί σοβαρά υπόψη Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση Να μπορούν να δοθούν QC certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών Η σήμανση IVD CE Mark" και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ Η ΗΜ ΛΗΞHΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards Η ημερομηνία λήξης να μην είναι σύντομη Για την σωστή συντήρηση των τρυβλίων μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, αυτή να μην περιλαμβάνει περισσότερα από 10 τρυβλία Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά 4

5 όλων των ζητουμένων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθεί σοβαρά υπόψη Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση Να μπορούν να δοθούν QC certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών Η σήμανση IVD CE Mark" και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση LOEFFLER (ETOIMA ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ) MOTILITY TUBES (ETOIMA ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ) LOWENSTEIN JENSEN ( ΕΤΟΙΜΑ ΘΡΕΠΤ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 20MM) SALMONELLA - SHIGELLA AGAR (ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ) BLOOD AGAR (ΘΡΕΠΤ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ) WILKINS SHALGREN AGAR (ΘΡΕΠΤIKO YΛΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ) MULLER HINTON -2 AGAR (ΘΡΕΠΤΥΛΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ) CHAPMAN AGAR (MANNITOL SALT AGAR)(ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ) SABOURAUD AGAR (ΘΡΕΠTΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ) SELENITE F BROTH ( ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ BISELENITE) (ΘΡΕΠΤ ΣΕ ΣΚΟΝΗ) ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ Η ΗΜ ΛΗΞHΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ Η ποσότητα του υλικού ανά σωληνάριο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards Η ημερομηνία λήξης να μην είναι σύντομη Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητουμένων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθεί σοβαρά υπόψη Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση Να μπορούν να δοθούν QC certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών Η σήμανση IVD CE Mark" και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ Η ΗΜ ΛΗΞHΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ Η ποσότητα του υλικού ανά σωληνάριο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards Η ημερομηνία λήξης να μην είναι σύντομη Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητουμένων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών Προηγούμενη συμβατική υμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθεί σοβαρά υπόψη Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση Να μπορούν να δοθούν QC certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχώνη σήμανση IVD CE Mark" και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ Η ΗΜ ΛΗΞHΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ Η ποσότητα του υλικού ανά σωληνάριο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards Η ημερομηνία λήξης να μην είναι σύντομη Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητουμένων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθεί σοβαρά υπόψη Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση Να μπορούν να δοθούν QC certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών Η σήμανση IVD CE Mark" και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση Να είναι σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη από 500gr Να αναφερθούν, η πλήρης σύνθεση του υλικού, τα γραμμάρια ζύγισης ανά λίτρο και τα λίτρα του τελικού προϊόντος προς αξιολόγηση από την επιτροπή Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark" Να είναι σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη από 500gr Να αναφερθούν, η πλήρης σύνθεση του υλικού, τα γραμμάρια ζύγισης ανά λίτρο και τα λίτρα του τελικού προϊόντος προς αξιολόγηση από την επιτροπή Να μπορούν να προστεθούν τα απαραίτητα συμπληρώματα από τον ίδιο κατασκευαστή για την παρασκευή πιο εκλεκτικών υλικών" Να είναι σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη από 500gr Να αναφερθούν, η πλήρης σύνθεση του υλικού, τα γραμμάρια ζύγισης ανά λίτρο και τα λίτρα του τελικού προϊόντος προς αξιολόγηση από την επιτροπή Να μπορούν να προστεθούν τα απαραίτητα συμπληρώματα από τον ίδιο κατασκευαστή για την παρασκευή πιο εκλεκτικών υλικών" Να είναι σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη από 500gr Να είναι σύμφωνο με το πρότυπο του CLSI και EUCAST Να αναφερθούν, η πλήρης σύνθεση του υλικού, τα γραμμάρια ζύγισης ανά λίτρο και τα λίτρα του τελικού προϊόντος προς αξιολόγηση από την επιτροπή" Να είναι σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη από 500gr Να αναφερθούν, η πλήρης σύνθεση του υλικού, τα γραμμάρια ζύγισης ανά λίτρο και τα λίτρα του τελικού προϊόντος προς αξιολόγηση από την επιτροπή Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark" Να είναι σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη από 500gr Να αναφερθούν, η πλήρης σύνθεση του υλικού, τα γραμμάρια ζύγισης ανά λίτρο και τα λίτρα του τελικού προϊόντος προς αξιολόγηση από την επιτροπή Να μπορούν να προστεθούν τα απαραίτητα συμπληρώματα από τον ίδιο κατασκευαστή για την παρασκευή πιο εκλεκτικών υλικών" Να είναι σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη από 500gr Να αναφερθούν, η πλήρης σύνθεση του υλικού, τα γραμμάρια ζύγισης ανά λίτρο και τα λίτρα του τελικού 5

6 προϊόντος προς αξιολόγηση από την επιτροπή Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark" Να είναι σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη από 500gr Να αναφερθούν, η πλήρης σύνθεση του υλικού, τα γραμμάρια ζύγισης ανά λίτρο και τα λίτρα του τελικού NUTRIENT BROTH (ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ) προϊόντος προς αξιολόγηση από την επιτροπή Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark" ESCULIN (ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ) Να είναι σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη από 500gr Να αναφερθούν, η πλήρης σύνθεση του υλικού, τα γραμμάρια ζύγισης ανά λίτρο και τα λίτρα του τελικού προϊόντος προς αξιολόγηση από την επιτροπή Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark" ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ANTIΓΟΝΟΥ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ PNEUMONIAE ΣΤΑ ΟΥΡΑ Στα ούρα με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας σε κασέτα (όχι strip) χωρίς προηγούμενη επεξεργασία Η μεμβράνη ανάλυσης να έχει πλάτος τουλάχιστον 4 χιλιοστά για να αποφεύγονται τυχόν λάθη κατά την ανάγνωση του αποτελέσματος Να περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα αναλώσιμα Θα εκτιμηθεί η προσφορά που θα εγγυάται την εκτέλεση της εξέτασης σε σύντομο χρονικό διάστημα ( σε ένα βήμα) Θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους προδιαγραφές Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να είναι σαφής (Βλέπε γενικές οδηγίες)να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark" OPTOCHIN (ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒ ΓΙΑ ΤΑΥΤ) "Να είναι σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη από φυσίγγιο των 50 δισκίων ή σε συσκευασία όπου κάθε φυσίγγιο των 50 δισκίων να είναι χωριστά σφραγισμένο για την αποφυγή αλλοίωσης της συγκέντρωσης του αντιβιοτικού πριν από την λήξη του Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark" "Να είναι σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη από φυσίγγιο των 50 δισκίων ή σε συσκευασία όπου κάθε φυσίγγιο των 50 δισκίων να είναι χωριστά σφραγισμένο για BACITRACIN 0,04IU (ΔΙΣΚΟΙ ANTIB ΓΙΑ την αποφυγή αλλοίωσης της συγκέντρωσης του αντιβιοτικού πριν από την λήξη του ΤΑΥΤ) Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark" ΓΙΑ E-TEST AMC ΑΝΤΟΧΗΣ " PLASMA DE LAPIN (ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΑΓΚΟΥΛΑΣΗΣ) Να αναφέρεται ο απαιτούμενος όγκος H2O για ανασύσταση και τα απαιτούμενα ml για το κάθε δείγμα" ΑΝΤΙΔΡ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΑΙΜΑΤΟΥΧΟ AGAR Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark STIKS ΑΝΑΛ ΟΥΡΩΝ 10 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ) 1 Οι αντιδραστήριες ταινίες πρέπει να προσφέρουν το πιο μεγάλο εύρος εξετάσεων διαθέσιμων στην επιφάνεια μιας μόνο ταινίας 2 Να υπάρχει δυνατότητα οπτικής ανάγνωσης καθώς και ανάγνωσης των αντιδραστηρίων ταινιών από ημιαυτόματο αναλυτή ούρων3να υπάρχει δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου των αποτελεσμάτων με τη δωρεάν χρήση των αντιδραστηρίων ποιοτικού ελέγχου καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης4 Να υπάρχει δυνατότητα ανίχνευσης ακέραιων ερυθρών στην αντιδραστήρια επιφάνεια 5Να μην επηρεάζονται από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος, η ανάγνωση των αποτελεσμάτων να είναι άμεση και τα αποτελέσματα να μην αλλοιώνονται 6 Οι χρωματικές διαφορές να είναι ευδιάκριτες, και ομοιόμορφες και η απόστασή τους να είναι τόση, ώστε να μην επηρεάζονται μεταξύ τους 7Οι χρησιμοποιούμενοι μέθοδοι των αντιδραστηρίων ταινιών για την ανίχνευση αίματος και σακχάρου δεν πρέπει να επηρεάζονται όταν το AscorbicAcid είναι σε συγκέντρωση >=40mgr/dl8 Η αντίδραση για το ειδικό βάρος να επιτρέπει υπολογισμούς του ειδικού βάρους των ούρων μεταξύ 1000 και 1030 Γενικά οι τιμές της αντίδρασης να βρίσκονται μέσα στο όριο 0,005 των τιμών που βρίσκονται με τη μέθοδο του δείκτη διάθλασηςh προσφορά να συνοδεύεται από 2 (δύο) ημιαυτόματους αναλυτές ανάγνωσης αυτών Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark ΙΠΠΟΥΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΣΚΟΝΗ Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark STRIPS - ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΕΙΔΑΣΗΣ Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ MUELLER HINTON- 2+5%SHEEP BLOOD ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΔΙΑΜ150MM TΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ Η ΗΜ ΛΗΞHΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards Να είναι σύμφωνο με το πρότυπο του CLSI και EUCAST Η ημερομηνία λήξης να μην είναι σύντομη Για την σωστή συντήρηση των τρυβλίων μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, αυτή να μην περιλαμβάνει περισσότερα από 10 τρυβλία Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητουμένων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθεί σοβαρά υπόψη Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση Να μπορούν να δοθούν QC certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών Η σήμανση IVD CE Mark" και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση Τα ταυτοποιητικά υλικά να διαβάζονται οπτικά ή και με την βοήθεια ειδικού software Σε περίπτωση που κάποιο kit δεν ταυτοποιεί κάποια σημαντικά κλινικά στελέχη θα προταθεί παράλληλα και άλλο kit που να καλύπτει τις πιθανές διαφορές στην γκάμα ταυτοποιούμενων μικροοργανισμών Θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός των ταυτοποιητικών ιδιοτήτων και η διαδικασία της μεθόδου (απαιτούμενος χρόνος και βήματα) Για την τελική κατακύρωση δεν θα είναι κριτήριο μόνο ο αριθμός ταυτοποιούμενων 6

7 στελεχών αλλά και η σημαντικότητα τους ανάλογα με την εμπειρία του νοσοκομείου και τις επιδημιο-λογικές μελέτες σε χώρους του νοσοκομείου Τα Kιτ να φέρουν απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark και να φέρουν πιστοποίηση ΙSO ΑΝΤΙΔΡ HERLICH Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark ΑΝΤΙΔΡ XYL Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ GRAM- ΑΖΥΜΩΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ CORYNOBACTERIA ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ GRAM(-)ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ TYΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΚΙΛΩΝ TYΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΜΟΦΙΛΟY ΚΑΙ ΝΑΙΣΣΕΡΙA ΤΑΧΕΙΑ Τα ταυτοποιητικά υλικά να διαβάζονται οπτικά ή και με την βοήθεια ειδικού software Σε περίπτωση που κάποιο kit δεν ταυτοποιεί κάποια σημαντικά κλινικά στελέχη θα προταθεί παράλληλα και άλλο kit που να καλύπτει τις πιθανές διαφορές στην γκάμα ταυτοποιούμενων μικροοργανισμών Θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός των ταυτοποιητικών ιδιοτήτων και η διαδικασία της μεθόδου (απαιτούμενος χρόνος και βήματα) Για την τελική κατακύρωση δεν θα είναι κριτήριο μόνο ο αριθμός ταυτοποιούμενων στελεχών αλλά και η σημαντικότητα τους ανάλογα με την εμπειρία του νοσοκομείου και τις επιδημιολογικές μελέτες σε χώρους του νοσοκομείου Τα Kιτ να φέρουν απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark και να φέρουν πιστοποίηση ISO Τα ταυτοποιητικά υλικά να διαβάζονται οπτικά ή και με την βοήθεια ειδικού software Σε περίπτωση που κάποιο kit δεν ταυτοποιεί κάποια σημαντικά κλινικά στελέχη θα προταθεί παράλληλα και άλλο kit που να καλύπτει τις πιθανές διαφορές στην γκάμα ταυτοποιούμενων μικροοργανισμών Θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός των ταυτοποιητικών ιδιοτήτων και η διαδικασία της μεθόδου (απαιτούμενος χρόνος και βήματα) Για την τελική κατακύρωση δεν θα είναι κριτήριο μόνο ο αριθμός ταυτοποιούμενων στελεχών αλλά και η σημαντικότητα τους ανάλογα με την εμπειρία του νοσοκομείου και τις επιδημιο-λογικές μελέτες σε χώρους του νοσοκομείου Τα Kιτ να φέρουν απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark και να φέρουν πιστοποίηση ISO Τα ταυτοποιητικά υλικά να διαβάζονται οπτικά ή και με την βοήθεια ειδικού software Σε περίπτωση που κάποιο kit δεν ταυτοποιεί κάποια σημαντικά κλινικά στελέχη θα προταθεί παράλληλα και άλλο kit που να καλύπτει τις πιθανές διαφορές στην γκάμα ταυτοποιούμενων μικροοργανισμών Θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός των ταυτοποιητικών ιδιοτήτων και η διαδικασία της μεθόδου (απαιτούμενος χρόνος και βήματα) Για την τελική κατακύρωση δεν θα είναι κριτήριο μόνο ο αριθμός ταυτοποιούμενων στελεχών αλλά και η σημαντικότητα τους ανάλογα με την εμπειρία του νοσοκομείου και τις επιδημιο-λογικές μελέτες σε χώρους του νοσοκομείου Τα Kιτ να φέρουν απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark και να φέρουν πιστοποίηση ISO Τα ταυτοποιητικά υλικά να διαβάζονται οπτικά ή και με την βοήθεια ειδικού software Σε περίπτωση που κάποιο kit δεν ταυτοποιεί κάποια σημαντικά κλινικά στελέχη θα προταθεί παράλληλα και άλλο kit που να καλύπτει τις πιθανές διαφορές στην γκάμα ταυτοποιούμενων μικροοργανισμών Θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός των ταυτοποιητικών ιδιοτήτων και η διαδικασία της μεθόδου (απαιτούμενος χρόνος και βήματα) Για την τελική κατακύρωση δεν θα είναι κριτήριο μόνο ο αριθμός ταυτοποιούμενων στελεχών αλλά και η σημαντικότητα τους ανάλογα με την εμπειρία του νοσοκομείου και τις επιδημιο-λογικές μελέτες σε χώρους του νοσοκομείου Τα Kιτ να φέρουν απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark και να φέρουν πιστοποίηση ISO Τα ταυτοποιητικά υλικά να διαβάζονται οπτικά ή και με την βοήθεια ειδικού software Σε περίπτωση που κάποιο kit δεν ταυτοποιεί κάποια σημαντικά κλινικά στελέχη θα προταθεί παράλληλα και άλλο kit που να καλύπτει τις πιθανές διαφορές στην γκάμα ταυτοποιούμενων μικροοργανισμών Θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός των ταυτοποιητικών ιδιοτήτων και η διαδικασία της μεθόδου (απαιτούμενος χρόνος και βήματα) Για την τελική κατακύρωση δεν θα είναι κριτήριο μόνο ο αριθμός ταυτοποιούμενων στελεχών αλλά και η σημαντικότητα τους ανάλογα με την εμπειρία του νοσοκομείου και τις επιδημιο-λογικές μελέτες σε χώρους του νοσοκομείου Τα Kιτ να φέρουν απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark και να φέρουν πιστοποίηση ISO Τα ταυτοποιητικά υλικά να διαβάζονται οπτικά ή και με την βοήθεια ειδικού software Σε περίπτωση που κάποιο kit δεν ταυτοποιεί κάποια σημαντικά κλινικά στελέχη θα προταθεί παράλληλα και άλλο kit που να καλύπτει τις πιθανές διαφορές στην γκάμα ταυτοποιούμενων μικροοργανισμών Θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός των ταυτοποιητικών ιδιοτήτων και η διαδικασία της μεθόδου (απαιτούμενος χρόνος και βήματα) Για την τελική κατακύρωση δεν θα είναι κριτήριο μόνο ο αριθμός ταυτοποιούμενων στελεχών αλλά και η σημαντικότητα τους ανάλογα με την εμπειρία του νοσοκομείου και τις επιδημιο-λογικές μελέτες σε χώρους του νοσοκομείου Τα Kιτ να φέρουν απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark και να φέρουν πιστοποίηση ISO ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΚΙΛΩΝ ΑΝΤΙΔΡ JAMES (INDOLE) Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark ΑΝΤΙΔΡ NIT-1 Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΟΦΙΛΟΥ ΜΕ 13 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΑΡΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ZN Το αντιβιόγραμμα να πληροί τις προδιαγραφές ΝCCLS Τα κιτ να φέρουν απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark και να φέρουν πιστοποίηση ΙSO Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ FB Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark 7

8 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ VP-1,VP Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ TDA Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark IODINE UNSTABILIZED LUGOL (ΓΙΑ ΧΡΩΣΗ GRAM) ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΑΕΡΟΦΙΛΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ BOX 35 LT ( ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ) IMMERSION OIL (ΛΑΔΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΊΟΥ) ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ HCG ΣΤΑ ΟΥΡΑ (ΤΕΣΤ ΚΥΗΣΕΩΣ) ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ MUELLER HINTON+5% SHEEP BLOOD ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΔΙΑΜ90MM ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ MUELLER HINTON II ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΔΙΑΜ MM ΕΤΟΙΜΑ ΥΛΙΚΑ TRYPCASE SOY ΑGAR+5% SHEEP BLOOD ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΔΙΑΜ90 MM ΕΤΟΙΜΑ ΥΛΙΚΑ CHOCOLATE AGAR WITH POLYVITEX ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΔΙΑΜ90MM (ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ PVC ) Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark Τα ζητούμενα υλικά να προσφερθούν μεμονωμένα (γεννήτριες συνθηκών μικροαερόφιλων για box) Να μην απαιτείται υγρό για την ενεργοποίηση Να μην απαιτείται χρήση καταλύτη Ο δείκτης να είναι resazurin και η γεννήτρια να δημιουργεί συνθήκες πολύ γρήγορα σε min (ascorbicacid) για καλύτερη επιβίωση και ανάπτυξη των μικροβίων Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark Ευαισθησίας 25mlU/ml Με μονοκλωνικά αντισώματα με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας σε κασέτα (όχι strip) ταχεία (ένα βήμα σε 3 min) Η μεμβράνη ανάλυσης να έχει πλάτος τουλάχιστον 4 χιλιοστά για να αποφεύγονται τυχόν λάθη κατά την ανάγνωση του αποτελέσματος Το Kit να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου Θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους προδιαγραφές Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα Ελληνικά και να είναι σαφής (Βλέπε γενικές οδηγίες) " ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ Η ΗΜ ΛΗΞHΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards Να είναι σύμφωνο με το πρότυπο του CLSI και EUCAST Η ημερομηνία λήξης να μην είναι σύντομη Για την σωστή συντήρηση των τρυβλίων μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, αυτή να μην περιλαμβάνει περισσότερα από 10 τρυβλία Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητουμένων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθεί σοβαρά υπόψη Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση Να μπορούν να δοθούν QC certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών Η σήμανση IVD CE Mark" και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ Η ΗΜ ΛΗΞHΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards Να είναι σύμφωνο με το πρότυπο του CLSI και EUCAST Η ημερομηνία λήξης να μην είναι σύντομη Για την σωστή συντήρηση των τρυβλίων μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, αυτή να μην περιλαμβάνει περισσότερα από 10 τρυβλία Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητουμένων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθεί σοβαρά υπόψη Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση Να μπορούν να δοθούν QC certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών Η σήμανση IVD CE Mark" και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ Η ΗΜ ΛΗΞHΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards Η ημερομηνία λήξης να μην είναι σύντομη Για την σωστή συντήρηση των τρυβλίων μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, αυτή να μην περιλαμβάνει περισσότερα από 10 τρυβλία Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητουμένων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθεί σοβαρά υπόψη Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση Να μπορούν να δοθούν QC certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών Η σήμανση IVD CE Mark" και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ Η ΗΜ ΛΗΞHΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards Η ημερομηνία λήξης να μην είναι σύντομη Για την σωστή συντήρηση των τρυβλίων μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, αυτή να μην περιλαμβάνει περισσότερα από 10 τρυβλία Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητουμένων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών 8

9 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΝ MELITENSIS ΚΑΙ ABORTUS ΓΙΑ ΟΡΟΑΝΤΊΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΛΆΚΑ ( ΜΕΘΟΔΟΣ ROSE-BENGAL) ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ (CRYPTOSPORIDIUM PARVUM, ENDAMOEBA, GIARDIA κά ) ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΝΟΥΚΛΕΟΠΡΩΤΕΊ ΝΗΣ ΙΟΥ HAEMOFILUS INFLUENZA A ΚΑΙ B ΣΕ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΜΑΚΤΡΟ ΚΑΙ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΙΝΙΚΗΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ/ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΟΡΡΟΣ SHIGELLA FLEXNERI ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΟΡΡΟΣ ΓΙΑ SHIGELLA BOYDII ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΟΡΡΟΣ ΓΙΑ SHIGELLA SONNEI ΜΟΝΟΔΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ Ο:9 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ E COLI Ο:157 -Η7 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΛΕΓΙΩΝΕΛΛΑΣ ΣΤΑ ΟΥΡΑ Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθεί σοβαρά υπόψη Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση Να μπορούν να δοθούν QC certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών Η σήμανση IVD CE Mark" και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους προδιαγραφές Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να είναι σαφής (Βλέπε γενικές οδηγίες) Να φέρουν απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark Με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας σε κασέτα (όχι strip) χωρίς προηγούμενη επεξεργασία ( Απαράβατος όρος Θα αποκλειστούν από τις τεχνικές προσφορές όσοι δεν αναφέρουν σαφώς ότι δεν απαιτείται επεξεργασία, εκχύλιση,φυγοκέντρηση δειγμάτων) Η μεμβράνη ανάλυσης να έχει πλάτος τουλάχιστον 4 χιλιοστά για να αποφεύγονται τυχόν λάθη κατά την ανάγνωση του αποτελέσματος Να περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα αναλώσιμα Θα εκτιμηθεί η προσφορά που θα εγγυάται την εκτέλεση της εξέτασης σε σύντομο χρονικό διάστημα ( σε ένα βήμα) Θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους προδιαγραφές Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να είναι σαφής (Βλέπε γενικές οδηγίες) Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark" Με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας σε κασέτα (όχι strip) χωρίς προηγούμενη επεξεργασία Η μεμβράνη ανάλυσης να έχει πλάτος τουλάχιστον 4 χιλιοστά για να αποφεύγονται τυχόν λάθη κατά την ανάγνωση του αποτελέσματος Να περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα αναλώσιμα Θα εκτιμηθεί η προσφορά που θα εγγυάται την εκτέλεση της εξέτασης σε σύντομο χρονικό διάστημα ( σε ένα βήμα) Θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους προδιαγραφές Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να είναι σαφής (Βλέπε γενικές οδηγίες) Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark" Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος Θα απορριφθεί η εταιρεία που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό Ακόμα οι εταιρείες πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν ανά / ml Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος Θα απορριφθεί η εταιρεία που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό Ακόμα οι εταιρείες πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν ανά / ml Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος Θα απορριφθεί η εταιρεία που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό Ακόμα οι εταιρείες πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν ανά / ml Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος Θα απορριφθεί η εταιρεία που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό Ακόμα οι εταιρείες πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν ανά / ml Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος Θα απορριφθεί η εταιρεία που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό Ακόμα οι εταιρείες πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν ανά / ml Στα ούρα με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας σε κασέτα (όχι strip) χωρίς προηγούμενη επεξεργασία Η μεμβράνη ανάλυσης να έχει πλάτος τουλάχιστον 4 χιλιοστά για να αποφεύγονται τυχόν λάθη κατά την ανάγνωση του αποτελέσματος Να περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα αναλώσιμα Θα εκτιμηθεί η προσφορά που θα εγγυάται την εκτέλεση της εξέτασης σε σύντομο χρονικό διάστημα ( σε ένα βήμα) Θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους 9

10 ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ Ο:Α-Ι ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ Ο:4,5 ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ Ο:6,7,8 ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ H:G,M ΜΟΝΟΔΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ Η:D ΑΝΙΧΝ ROTA/ADENO VIRUS ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜ/ΦΙΑ ΣΕ ΚΑΣΣΕΤΑ ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ SCHAEDLER ANAEROBIC+5%SHEEP BLOOD ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΔΙΑΜ 90 MM προδιαγραφές Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να είναι σαφής (Βλέπε γενικές οδηγίες) Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark" Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος Θα απορριφθεί η εταιρεία που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό Ακόμα οι εταιρείες πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν ανά / ml Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος Θα απορριφθεί η εταιρεία που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό Ακόμα οι εταιρείες πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν ανά / ml Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος Θα απορριφθεί η εταιρεία που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό Ακόμα οι εταιρείες πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν ανά / ml Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος Θα απορριφθεί η εταιρεία που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό Ακόμα οι εταιρείες πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν ανά / ml Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος Θα απορριφθεί η εταιρεία που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό Ακόμα οι εταιρείες πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν ανά / ml ΕΚΑΣΤΟ TEST ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΙΟΥΣ Με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας σε κασέτα (όχι strip) χωρίς προηγούμενη επεξεργασία ( Απαράβατος όρος Θα αποκλειστούν από τις τεχνικές προσφορές όσοι δεν αναφέρουν σαφώς ότι δεν απαιτείται επεξεργασία, εκχύλιση,φυγοκέντρηση δειγμάτων) Η μεμβράνη ανάλυσης να έχει πλάτος τουλάχιστον 4 χιλιοστά για να αποφεύγονται τυχόν λάθη κατά την ανάγνωση του αποτελέσματος Να περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα αναλώσιμα Θα εκτιμηθεί η προσφορά που θα εγγυάται την εκτέλεση της εξέτασης σε σύντομο χρονικό διάστημα ( σε ένα βήμα) Θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους προδιαγραφές Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να είναι σαφής (Βλέπε γενικές οδηγίες) Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark" ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ Η ΗΜ ΛΗΞHΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards Η ημερομηνία λήξης να μην είναι σύντομη Για την σωστή συντήρηση των τρυβλίων μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, αυτή να μην περιλαμβάνει περισσότερα από 10 τρυβλία Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητουμένων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθεί σοβαρά υπόψη Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση Να μπορούν να δοθούν QC certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών Η σήμανση IVD CE Mark" και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ Η ΗΜ ΛΗΞHΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards Η ημερομηνία λήξης να μην είναι σύντομη Για την σωστή συντήρηση των τρυβλίων μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, αυτή να μην περιλαμβάνει περισσότερα από 10 τρυβλία Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητουμένων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθεί σοβαρά υπόψη Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση Να μπορούν να δοθούν QC certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών Η σήμανση IVD CE Mark" και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ CLOSTR DIFFICILE+ ΒLOOD 5% ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΔΙΑΜ90 MM ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ Τα ζητούμενα υλικά να προσφερθούν ως πλήρη Kit δηλαδή (σακουλάκια, και 10

11 ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ) ΣΕ ΕΝΑ ΚΙΤ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΙΚΡΟΑΕΡΟΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ) ΣΕ ΕΝΑ ΚΙΤ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΓΙΑ BOX 35 LT (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΙ ΓΕΝΝΉΤΡΙΕΣ) ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙΑ (ΌΧΙ ΓΙΑ BOX) ( ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ) ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΙΚΡΟΑΕΡΟΦΙΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙΑ (ΌΧΙ ΓΙΑ BOX)( ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ) ΗΙPPURATE DISC ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑΣ MELITENSIS ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑΣ ABORTUS ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦ AMIES ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΑ/ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦ AMIES ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΑ/ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ γεννήτριες συνθηκών αναεροβίων) Να είναι κατασκευασμένα από άριστης ποιότητας και καθαρότητας πλαστικό, τελείως διαφανές χωρίς χρωματισμούς ή ενδείξεις για καλύτερη παρατήρηση των τρυβλίων και της ανάπτυξης των μικροβίων Είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών Να μην απαιτείται υγρό για την ενεργοποίησηνα μην απαιτείται χρήση καταλύτη Ο δείκτης να είναι resazurin και η γεννήτρια να δημιουργεί συνθήκες πολύ γρήγορα σε min (ascorbicacid)για καλύτερη επιβίωση και ανάπτυξη των μικροβίων Να μπορούν να επωαστούν >3 τρυβλία/σακουλάκι Να φέρουν απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark Τα ζητούμενα υλικά να προσφερθούν ως πλήρη Kit δηλαδή (σακουλάκια, και γεννήτριες συνθηκών μικροαερόφιλων) Να είναι κατασκευασμένα από άριστης ποιότητας και καθαρότητας πλαστικό, τελείως διαφανές χωρίς χρωματισμούς ή ενδείξεις για καλύτερη παρατήρηση των τρυβλίων και της ανάπτυξης των μικροβίων Eίναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών Να μην απαιτείται υγρό για την ενεργοποίηση Να μην απαιτείται χρήση καταλύτη Ο δείκτης να είναι resazurin και η γεννήτρια να δημιουργεί συνθήκες πολύ γρήγορα σε min (ascorbicacid)για καλύτερη επιβίωση και ανάπτυξη των μικροβίων Να μπορούν να επωαστούν >3 τρυβλία/σακκουλάκι Να φέρουν απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark" Τα ζητούμενα υλικά να προσφερθούν μεμονωμένα (γεννήτριες συνθηκών αναεροβίων για box) Να μην απαιτείται υγρό για την ενεργοποίηση Να μην απαιτείται χρήση καταλύτη Ο δείκτης να είναι resazurin και η γεννήτρια να δημιουργεί συνθήκες πολύ γρήγορα σε min (ascorbicacid) για καλύτερη επιβίωση και ανάπτυξη των μικροβίων Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark" Τα ζητούμενα υλικά να προσφερθούν μεμονωμένα( γεννήτριες συνθηκών αναεροβίων για σακκουλάκι) Να μην απαιτείται υγρό για την ενεργοποίηση Να μην απαιτείται χρήση καταλύτη Ο δείκτης να είναι resazurin και η γεννήτρια να δημιουργεί συνθήκες πολύ γρήγορα σε min (ascorbicacid) για καλύτερη επιβίωση και ανάπτυξη των μικροβίων Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark Τα ζητούμενα υλικά να προσφερθούν μεμονωμένα (γεννήτριες συνθηκών μικροαερόφιλων για σακκουλάκι ) Να μην απαιτείται υγρό για την ενεργοποίηση Να μην απαιτείται χρήση καταλύτη Ο δείκτης να είναι resazurin και η γεννήτρια να δημιουργεί συνθήκες πολύ γρήγορα σε min (ascorbicacid) για καλύτερη επιβίωση και ανάπτυξη των μικροβίων Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδοςθα απορριφθεί η εταιρεία που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό Ακόμα οι εταιρείες πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν ανά / ml Για προσδιορισμό σε κ/α του είδους της Βrucella (αντισώματα για Brucella melitensis) Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδοςθα απορριφθεί η εταιρεία που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό Ακόμα οι εταιρείες πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν ανά / ml Για προσδιορισμό σε κ/α του είδους της Βrucella (αντισώματα για Brucella melitensis) Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark Θα πρέπει η εταιρεία να προσφέρει Αmies χωρίς άνθρακα για αερόβια, αναερόβια, μικροαερόφιλα και απαιτητικά μικρόβια με συρμάτινο στέλεχος στυλεού, Το υλικό να είναι 5ml και ο στυλεός>13 cm Να φέρει μεγάλη ετικέτα για σημείωση των στοιχείων ασθενούς Το άνοιγμα του στυλεού να υποδεικνύεται Ο στυλεός να μην απαιτεί βήμα ενεργοποίησης του υλικού μέσω σπασίματος και έγχυσης Ο στυλεός να αναφέρει το όνομα του θρεπτικού υλικού Tα υλικά να κατασκευάζονται από άθραυστο πολυπροπυλένιο υψηλής διαφάνειας Συσκευασία στυλεού : ανά ένας, εντός σκληρού πλαστικού περιβλήματος (όχι πλαστικό και χαρτί) Το πλαστικό συσκευασίας στυλεού να αποτελεί μίγμα πλαστικών για διατήρηση της αποστείρωσης-100 σε ειδικό φάκελο Η ημερομηνία λήξης να είναι σαφής (ημέραμήνας-έτος) ή κάτι αντίστοιχο πάνω στον στυλεό Ο κατασκευαστής να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark και ISO Θα πρέπει η εταιρεία να προσφέρει Αmies χωρίς άνθρακα για αερόβια, αναερόβια, μικροαερόφιλα και απαιτητικά μικρόβια με πλαστικό στέλεχος στυλεού Το υλικό να είναι 5ml και ο στυλεός>13 cmνα φέρει μεγάλη ετικέτα για σημείωση των στοιχείων ασθενούς Το άνοιγμα του στυλεού να υποδεικνύεται Ο στυλεός να μην απαιτεί βήμα ενεργοποίησης του υλικού μέσω σπασίματος και έγχυσης Ο στυλεός να αναφέρει το όνομα του θρεπτικού υλικού Tα υλικά να κατασκευάζονται από άθραυστο πολυπροπυλένιο υψηλής διαφάνειας Συσκευασία στυλεού : ανά ένας, εντός σκληρού πλαστικού περιβλήματος (όχι πλαστικό και χαρτί) Το πλαστικό 11

12 ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦ AMIES ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΑ/ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦ AMIES ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΑ /ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡ/ΦΙΑ ΕΠΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ (ΣΕ ΚΑΣΣΕΤΑ) συσκευασίας στυλεού να αποτελει μίγμα πλαστικών για διατήρηση της αποστείρωσης-100 σε ειδικό φάκελο Η ημερομηνία λήξης να είναι σαφής (ημέραμήνας-έτος) ή κάτι αντίστοιχο πάνω στον στυλεό Ο κατασκευαστής να φέρει ΙSO και σήμανση IVD CE Mark" Θα πρέπει η εταιρεία να προσφέρει Αmies με άνθρακα με πλαστικό στέλεχος στυλεού Το υλικό να είναι έτοιμο στον πυθμένα Το υλικό να είναι 5ml και ο στυλεός>13 cm Να φέρει μεγάλη ετικέτα για σημείωση των στοιχείων ασθενούς Το άνοιγμα του στυλεού να υποδεικνύεται Ο στυλεός να μην απαιτεί βήμα ενεργοποίησης του υλικού μέσω σπασίματος και έγχυσης Ο στυλεός να αναφέρει το όνομα του θρεπτικού υλικού Tα υλικά να κατασκευάζονται από άθραυστο πολυπροπυλένιο υψηλής διαφάνειας Συσκευασία στυλεού : ανά ένας, εντός σκληρού πλαστικού περιβλήματος (όχι πλαστικό και χαρτί) Το πλαστικό συσκευασίας στυλεού να αποτελει μίγμα πλαστικών για διατήρηση της αποστείρωσης-100 σε ειδικό φάκελο Η ημερομηνία λήξης να είναι σαφής (ημέραμήνας-έτος) ή κάτι αντίστοιχο πάνω στον στυλεό Ο κατασκευαστής να φέρει ΙSO και σήμανση IVD CE Mark" Θα πρέπει η εταιρεία να προσφέρει Αmies με άνθρακα με πλαστικό στέλεχος στυλεού Το υλικό να είναι έτοιμο στον πυθμένα Το υλικό να είναι 5ml και ο στυλεός>13 cm Να φέρει μεγάλη ετικέτα για σημείωση των στοιχείων ασθενούς Το άνοιγμα του στυλεού να υποδεικνύεται Ο στυλεός να μην απαιτεί βήμα ενεργοποίησης του υλικού μέσω σπασίματος και έγχυσης Ο στυλεός να αναφέρει το όνομα του θρεπτικού υλικού Tα υλικά να κατασκευάζονται από άθραυστο πολυπροπυλένιο υψηλής διαφάνειας Συσκευασία στυλεού : ανά ένας, εντός σκληρού πλαστικού περιβλήματος (όχι πλαστικό και χαρτί) Το πλαστικό συσκευασίας στυλεού να αποτελει μίγμα πλαστικών για διατήρηση της αποστείρωσης-100 σε ειδικό φάκελο Η ημερομηνία λήξης να είναι σαφής (ημέραμήνας-έτος) ή κάτι αντίστοιχο πάνω στον στυλεό Ο κατασκευαστής να φέρει ΙSO και σήμανση IVD CE Mark" Με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας σε κασέτα (όχι strip) χωρίς προηγούμενη επεξεργασία Η μεμβράνη ανάλυσης να έχει πλάτος τουλάχιστον 4 χιλιοστά για να αποφεύγονται τυχόν λάθη κατά την ανάγνωση του αποτελέσματος Να περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα αναλώσιμα ( στυλεοί κλπ) Θα εκτιμηθεί η προσφορά που θα εγγυάται την εκτέλεση της εξέτασης σε σύντομο χρονικό διάστημα Το κιτ χλαμυδίων να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άντρες και γυναίκες (Τραχηλικό, ουρηθρικό, σπέρμα, ούρα) Να μπορεί να εντοπίσει τόσο την ενεργή όσο και την ανενεργή λοίμωξη θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους προδιαγραφές Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να είναι σαφής (Βλέπε γενικές οδηγίες) Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark" Να είναι σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη από 500gr Να αναφερθούν, η πλήρης σύνθεση του υλικού, τα γραμμάρια ζύγισης ανά λίτρο και τα λίτρα του τελικού προϊόντος προς αξιολόγηση από την επιτροπή Να μπορούν να προστεθούν τα απαραίτητα συμπληρώματα από τον ίδιο κατασκευαστή για την παρασκευή πιο εκλεκτικών υλικών" MACCONKEY AGAR WITHOUT CRYSTAL VIOLET (ΘΡΕΠΤΥΛΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ) ΑΝΤΙΔΡ NIN Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark" ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ PYZ Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark" ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ZYM A Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark" ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark" ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ZYM Β Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark" ΣΟΥΛΦΟΣΑΛΥΚΙΛΙΚΟ ΟΞΥ Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark" GIEMSA ΧΡΩΣΤΙΚΗ (ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΧΡΩΣΗ) ΑΚΕΤΟΝΗ 95% ΓΙΑ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΧΡΩΣΗ GRAM GENTAMICIN (GM-120) ΔΙΣΚΟΙ Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark" Περιεκτικότητας 95% Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark" 12

Φ5 1/ 9 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Φ5 1/ 9 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λαμία 22 /01/2013 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Β/1830 Ταχ. Δ/νση: Παπασιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η Υ.Π.Ε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η Υ.Π.Ε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η Υ.Π.Ε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά 20/ 05/2016 Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Πληροφορίες :ΤΣΙΑΛΑΦΟΥΤΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά 30/08/2016 Αριθμ. Πρωτ. 14848 Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Πληροφορίες :ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά 20/05/2016 Αριθμ. Πρωτ. 8740 Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Πληροφορίες :ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ (έγγραφο)

Διαβάστε περισσότερα

2 Ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα σε σακχαρόμετρο (ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ) ΤΑΙΝΙΕΣ

2 Ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα σε σακχαρόμετρο (ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ) ΤΑΙΝΙΕΣ 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Ταινίες μακροσκοπικής εξέτασης ούρων 9-10 παραμέτρων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού. Να μετρώνται τουλάχιστον ph, Ειδικό βάρος, Αιμοσφαιρίνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία:10-3-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: B/5678 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΤΕΣΤ. C. difficile GDH / Toxin A / Toxin B

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΤΕΣΤ. C. difficile GDH / Toxin A / Toxin B ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΤΕΣΤ C. difficile GDH / Toxin A / Toxin B Πλήρες κιτ ανοσοχρωματογραφίας ενός βήματος για την ταυτόχρονη ποιοτική ανίχνευση και διαφοροποίηση των GDH / Toxin A / Toxin B του C. Difficile

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 ΧΑΙΔΑΡΙ 19/11/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 ΧΑΙΔΑΡΙ 19/11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 ΧΑΙΔΑΡΙ 19/11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά 20/05/2016 Αριθμ. Πρωτ. 8741 Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Πληροφορίες :ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ (έγγραφο)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Διακήρυξης:29/2015 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 18323 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο Α/Α ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο Α/Α ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΑΥΤΉ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΥ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 93/2014. 2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

Διακήρυξη 93/2014. 2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ. Διακήρυξη 93/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/191/179407/Σ.661/30 Μαϊ. 2014/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προμήθειας υλικών (Καλλιέργειες Μικροβιολογίας, CPV: 33698100-0)

Διαβάστε περισσότερα

5 Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν/ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν/ΚΥ ΚΥΜΗΣ

5 Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν/ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν/ΚΥ ΚΥΜΗΣ 5 Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν/ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν/ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2891/24-07-2015 & 3512/14-09-2015 ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλκιδας Π/Υ: 100.000,00 Π.Τ. ΤΕΜ 0,180 17.1.146 3.500 500 300 4.300 ΤΕΜ 0,084 16.4.163 90.000 0 25.000 115.000

Χαλκιδας Π/Υ: 100.000,00 Π.Τ. ΤΕΜ 0,180 17.1.146 3.500 500 300 4.300 ΤΕΜ 0,084 16.4.163 90.000 0 25.000 115.000 ΑΝΑ. 1 PARAFILM 5χ10 ΤΕΜ 6,900 16.2.75 3 5 2 10 2 3 4 5 6 7 8 ΣΤΥΛΕΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤ.ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΕΣ & ΑΝΑΕΡΟΒΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΜΕ EDTA ΤΩΝ 2,5ml ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ [01-29-01-0023]

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΕ Υ ΤΗΣ 7 ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΕ Υ ΤΗΣ 7 ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΕ Υ ΤΗΣ 7 ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ: Α. Αυτόµατος Αιµατολογικός αναλυτής (τύπου Α ) για τη γενική αίµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ (CPV )

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ (CPV ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ν. Κηφισιά Αριθ.πρωτ.:197/08-01-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 40/2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 40/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898295 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Σήμερα 18-Ιαν-12,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4800 Γ.Ν. - Κ.Υ ΚΥΜΗΣ:12.000,00 ΣΥΝΟΛΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 152.000,00

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4800 Γ.Ν. - Κ.Υ ΚΥΜΗΣ:12.000,00 ΣΥΝΟΛΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 152.000,00 1 PARAFILM 5χ10 ΤΕΜ 6,900 16.2.75 2 ΣΤΥΛΕΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤ.ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΕΣ & ΑΝΑΕΡΟΒΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΤΕΜ 0,100 17.1.146 3 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΜΕ EDTA ΤΩΝ 2,5ml ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ [01-29-01-0023] ΤΕΜ

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Θρεπτικών Υλικών (Αφυδατωμένα και Έτοιμα Παρασκευάσματα) (CPV

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Θρεπτικών Υλικών (Αφυδατωμένα και Έτοιμα Παρασκευάσματα) (CPV ΕΛΛΗΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΙΚΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΣΟΚΟΜΕΙΟΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 4

Διαβάστε περισσότερα

συγκέντρωσης αντιμυκητιακών για τον έλεγχο αντοχής των μυκήτων σε αντιμυκητιακά και

συγκέντρωσης αντιμυκητιακών για τον έλεγχο αντοχής των μυκήτων σε αντιμυκητιακά και ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ MIC Ταινίες από ειδικό χαρτί υψηλών προδιαγραφών με κλινές διαβαθμισμένης συγκέντρωσης αντιβιοτικού για τον έλεγχο της αντοχής των βακτηρίων σε αντιβιοτικά και τον προσδιορισμό Μ.Ι.C.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΩΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΩΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 6/11/2014 Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 20999 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21 Αθήνα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21 Αθήνα Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ:1403/26-05 Ημερομηνία:26/05/2014 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21 Αθήνα Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 19.11.2014 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 14035 «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συµεωνίδη 2 Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 16PROC004362850 2016-05-11 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ AΡΤΑΣ Άρτα,23-6-2014 Αριθ. Πρωτ. Δ.Σ./47 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Γραφείο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Τύπος Περιγραφή τύπου ΤΥΠΟΣ 2 Διπλοί Ασκοί Αίματος CPDA ή CPDA-1, 450ml για ερυθρά 35 ημερών και με ειδικό δορυφορικό ασκό τουλάχιστον 300ml για αιμοπετάλια

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης.

Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης. Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης. Είδος δείγματος Εξεταζόμενη παράμετρος Μέθοδος Πρότυπο Διαπιστευμένη Αρίθμηση μικροοργανισμών ενσωμάτωσης σε στερεό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6222 καταμέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-4592592, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ. Παρασκευή Λίντα ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ. Η διαδικασία χρησιμοποιείται για ταυτοποίηση και διαφορική τιτλοποίηση των δύο ειδών των ουρογεννητικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - OIK/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ανακοίνωση συγκ.προσφ.πλακών γείωσης (Δ.3004.2015).doc ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για «Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά (CPV )»

Θέμα: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για «Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά (CPV )» MEDITRANS ΗΛΙΑΔΗΣ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε. ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2310326725 FAX: 2310328585 Email:iliadisp@otenet.gr ΜΙΧΑΗΛ ΨΕΛΛΟΥ 11Α ΤΚ.542 50 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Προς 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας &

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ν. Κηφισιά Αριθ.πρωτ.:196/08-01-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 62/ Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

Διακήρυξη 62/ Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ. Διακήρυξη 62/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/191/179407/Σ.661/30 Μαϊ. 2014/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προμήθειας υλικών (Χειρουργικά συστήματα ανίχνευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ (CPV: ).

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ (CPV: ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 12/02 /2013 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.2729 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6/2013

Διαβάστε περισσότερα

101 / 2014, για την αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού όπως παρακάτω:

101 / 2014, για την αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού όπως παρακάτω: ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2 /101/18079 Σ. 5296 Θεσσαλονίκη, 10 Νοε 2014 Συν: Ένα (1) ΘΕΜΑ: ηµοσιεύσεις Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ ΧΑΙΔΑΡΙ 3/12/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ ΧΑΙΔΑΡΙ 3/12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 ΧΑΙΔΑΡΙ 3/12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά 20/05/2016 Αριθμ. Πρωτ. 8745 Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Πληροφορίες :ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ (έγγραφο)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 97/ Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

Διακήρυξη 97/ Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ. Διακήρυξη 97/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/191/179407/Σ.661/30 Μαϊ 2014/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προμήθειας υλικών (Διατάξεις Παρακέντησης της Φλέβας, CPV:33141300-3)

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 1. Ο Αναλυτής να είναι τυχαίας (random) και συνεχούς (continuous) προσπελάσεως και η αρχή λειτουργίας του να βασίζεται στη Χημειοφωταύγεια.

Διαβάστε περισσότερα

κα Χρυσαυγή Νικολαΐδου

κα Χρυσαυγή Νικολαΐδου ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΕ Υακίνθων 19 & Ανεμώνης 5, Λυκόβρυση Αττικής Τ.Κ.14123 Τηλ.: 210.2856330, Fax: 210.2856341 Ε-mail: magiras@magiras.gr Προς : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ-ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΚΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013. Αρ. Πρωτ Θέμα :

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013. Αρ. Πρωτ Θέμα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013 Αρ. Πρωτ. 8922 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 16-3-2016 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 03/08/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 10935 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 3 ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ T.K: 71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ κωδ. CPV 33141613-0 4.000,00 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ κωδ. CPV 33141613-0 4.000,00 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ Γρεβενά, 13 Οκτωβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ. 8154 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 52000,00

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 52000,00 ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΑ ΦΕΙΡΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 52000,00 1. ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ ΑΙΜΟΔΟΙΑ-ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 42000,00 1.1).ΣΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΙΑ Α).ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΠΟΙΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΙΚΡ/ΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΠΥΥ2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΠΥΥ2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 115.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΙΚΡ/ΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΠΥΥ2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΠΥΥ2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 115. 1 PARAFILM ΤΕΜ 6 6,300 2 ΣΤΥΛΕΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤ. ΓΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΕΜ 2.400 0,1000 3 ΣΤΥΛΕΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤ.ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΕΜ 1.500 0,250 4 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΜΕ EDTA ΤΩΝ 2,5ml ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ Β. ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ Χατζηκαμάρη Μαγδαληνή, MSc, PhD, Ε.ΔΙ.Π Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης.

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ Η 1 Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ.: 115 27 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 47/ Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

Διακήρυξη 47/ Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ. Διακήρυξη 47/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/105/177894/Σ.468/10 Απρ 2014/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 ο, την επαναληπτική διενέργεια προμήθειας υλικών (Μη Χημικά Ιατρικά Αναλώσιμα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή και βασικός χειρισµός του οπτικού µικροσκοπίου.

Περιγραφή και βασικός χειρισµός του οπτικού µικροσκοπίου. Περιγραφή και βασικός χειρισµός του οπτικού µικροσκοπίου. Κατά τη µικροσκοπική παρατήρηση η θέση του οργάνου πρέπει να παραµένει σταθερή. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας του µικροσκοπίου και ρυθµίστε την

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Εισαγωγή Τα θρεπτικά υλικά περιέχουν τις κατάλληλες ενώσεις για την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών. Οι ετερότροφοι οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 64/2014. 2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

Διακήρυξη 64/2014. 2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ. Διακήρυξη 64/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/191/179407/Σ.661/30 Μαϊ. 2014/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προμήθειας υλικών (Ιατρικά Αναλώσιμα - Χαρτί, CPV: 33198200-6)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΜ-ΟΥ4. Φ5 1/ 8 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΜ-ΟΥ4. Φ5 1/ 8 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λαμία, 10/06/2013 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Β/14761 Ταχ. Δ/νση: Παπασιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ημ/νία: 23-Οκτ-2014 Αρ. πρωτ.: 874/ΔΣ/14 Ταχ. Δ/νση... 33100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας

Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Περιεχόμενα Velcorin Χρήση για τις εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Σελίδα 3 5 Εισαγωγή Σελίδα 3 Μέτρα προστασίας Σελίδα 3 Μέθοδος εργασίας (Αισθητήρια) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές Ιατρικής Μικροβιολογίας

Βασικές αρχές Ιατρικής Μικροβιολογίας Σελίδες 1 έως 5 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Για τους φοιτητές Β εξαμήνου ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Παν/κό έτος 2011-2012 Ύλη αποτελεί η θεματολογία των μαθημάτων (αμφιθεάτρου, εργαστηρίων, φροντιστηρίων)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Οι ανοσοαιματολογικές εξετάσεις περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό της ομάδας αίματος ΑΒΟ, Rhesus και των λοιπών ερυθροκυτταρικών αντιγόνων (φαινότυπος ερυθροκυττάρων),

Διαβάστε περισσότερα

Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670.

Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών   Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670. Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών e-mail: prom@nikaia-hosp.gr Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670 24 Νοεμβρίου 2015 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 04/07/14 Ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα: 10:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 04/07/14 Ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα: 10:00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 23/06/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Προμ. Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα Μον.Μέτρ. Φ.Π.Α. Κρατήσεις Τιμή

Α/Α Προμ. Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα Μον.Μέτρ. Φ.Π.Α. Κρατήσεις Τιμή Αρ. Σελίδας : 1 1940001 1 1 805040 CRYSTAL VIOLET ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Χρώση Crystal violet (κρυσταλλικό ιώδες) 250ml 5 ΛΙΤΡΑ 23 9,2 DELTALAB Χρώση Crystal violet (κρυσταλλικό ιώδες) 250ml

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά, 20/11/2014. Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

Χανιά, 20/11/2014. Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 20/11/2014 Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 22116 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Επιμέλεια: Καγιάρας Νικόλαος - Φυσικός Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων Καλλιέργεια βακτηρίων

ΕΚΦΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Επιμέλεια: Καγιάρας Νικόλαος - Φυσικός Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων Καλλιέργεια βακτηρίων Καλλιέργεια βακτηρίων Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου και προκαλούν διάφορες ασθένειες. Η είσοδος ενός παθογόνου μικροοργανισμού στον οργανισμό ονομάζεται μόλυνση, ενώ η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 21 /10/2016

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 21 /10/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 21 /10/2016

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 10611 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 03-08-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003345171 2015-11-20

15PROC003345171 2015-11-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη: 20-11-2015 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 13559 «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συµεωνίδη 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τον Διοικητή του Νοσ/μείου Διοικητή του Νοσoκομείου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΠΡΟΣ: Τον Διοικητή του Νοσ/μείου Διοικητή του Νοσoκομείου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11-2015 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ. αρ. 215/25-02-2015 Πράξη του ΠΡΟΣ: Τον Διοικητή

Διαβάστε περισσότερα

1) ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ 3-0, 45, ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 2) ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ

1) ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ 3-0, 45, ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 2) ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ Σητεία 8-6-2011 Ταχ. /νση: Ξεροκαµάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Μαυρικάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 7/2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 7/2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.4/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.4/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν

, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΔΓΦΟΡ1Π-ΒΨ1 ΑΔΑΜ: 16PROC005182775 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 27/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 56 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 27/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 56 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ανακοίνωση συγκ.προσφ.ηλίου (Δ.3006.2015).doc ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 27/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 56 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 1 33141420-0 Χειρουργικά γάντια Χειρουργικά γάντια αποστειρωμένα από φυσικό Latex με μακριά μανσέτα 2 33141420-0 Χειρουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ:

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Δ.Καφιέρη Πειραιάς 18661/2-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΑ 6/10/2014 ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. : Δ.Σ /108 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΩΝ:

ΑΡΤΑ 6/10/2014 ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. : Δ.Σ /108 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό Συμπληρώματος ( C3 ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα EasyNeph.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 23/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 23/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 0 Ιουλίου 204 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :783 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Συστηµάτων Αιµοληψίας για ηµόσια ιαβούλευση»

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Συστηµάτων Αιµοληψίας για ηµόσια ιαβούλευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Χ. Σαµαρτζή Πειραιάς 25957/31-12-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Εργαστήριο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Λάμπρου Μαρία, M.Sc., Ph.D. Βιοχημικός & Βιοτεχνολόγος Σκοπός της καλλιέργειας ούρων Σκοπός: Να βρεθεί ο µικροοργανισµός που προκάλεσε τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. ηµόσια ιαβούλευση» ΠΡΟΣ:

Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. ηµόσια ιαβούλευση» ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Χ. Σαµαρτζή Πειραιάς 19575/14-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Αγρίνιο, 10 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 12544 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Γραφείο : Προμηθειών ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός Μικροβιακής Αντοχής Μέθοδοs Διάχυσης με Δίσκους ( Disk Diffusion Method)

Προσδιορισμός Μικροβιακής Αντοχής Μέθοδοs Διάχυσης με Δίσκους ( Disk Diffusion Method) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ελένη Βαλκάνου Προσδιορισμός Μικροβιακής Αντοχής Μέθοδοs Διάχυσης με Δίσκους ( Disk Diffusion Method) Θρεπτικά υποστρώματα Θρεπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα συστήματα ασκών να είναι αποστειρωμένα και ελεύθερα πυρετογόνων ουσιών (ISO )

Όλα τα συστήματα ασκών να είναι αποστειρωμένα και ελεύθερα πυρετογόνων ουσιών (ISO ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ α/α 2,3 και 4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Το πλαστικό των ασκών να είναι αρίστης ποιότητας και υψηλής διαπερατότητας, διαφανές.δεν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 29/11/2016 Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του Συμπληρώματος C4 ( C4 ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού (CPV 33141110-3)»

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού (CPV 33141110-3)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 29.04.2014

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 20/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 20/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Κηφισιά 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ.: 4993/ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Κηφισιά 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ.: 4993/ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Κηφισιά 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ.: 4993/18-3-2016 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Προϋπολογισμός:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Προϋπολογισμός: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 07-10-2015. Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Θεσσαλονίκη 07-10-2015. Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 07-10-2015 Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 ΚΩΔΙΚΟΣ & ΤΙΜΗ ΠΤ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ VACTRO SARSTEDT ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 ΚΩΔΙΚΟΣ & ΤΙΜΗ ΠΤ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ VACTRO SARSTEDT ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 Α/Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΕΙΓΜΑ Ε+Ε ΔΕΡΚΑ ΕΠΙΜΕΝΤ ΕΛΛΕΝΚΟ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΝΤΙΣΕΛ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ VACTRO SARSTEDT ΜΑΓΕΙΡΑΣ BIOSNA

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 24/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 24/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 24/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: Το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Λαμίας Θέμα: Σχετ.:

Διαβάστε περισσότερα