Υπεραςτικό Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Λευκάδασ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπεραςτικό Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Λευκάδασ"

Transcript

1 ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΡΟΔΟΜΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΗΣΗΣ ΕΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΡΙΒΛΕΡΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΑΝΙΟΡΟΥΛΟΣ ΑΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Υπεραςτικό Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Λευκάδασ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Σταφρακασ Ελευκζριοσ Σερεφίδθσ Στυλιανόσ Ακαδθμαϊκό Ζτοσ Θεςςαλονίκθ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγι 1.1 Ο νομόσ Λευκάδασ ςτον Ελλαδικό χϊρο 1.2 Ρεριιγθςθ ςτο Νομό Λευκάδασ (κλίμα-προϊόντα-πολιτιςμόσ-αποδράςεισ) 2. φντομθ ιςτορικι αναδρομι των ΚΣΕΛ 2.1 Ιςτορία του Κ.Τ.Ε.Λ. ςτθν Ελλάδα 2.2 Ιςτορία του Κ.Τ.Ε.Λ. νομοφ Λευκάδασ 3. Σο Κ.Σ.Ε.Λ. νομοφ Λευκάδασ ςιμερα 3.1 Γενικά ςτοιχεία 3.2 Νομικό πλαίςιο λειτουργίασ οργανιςμοφ 3.3 Οι εργαηόμενοι ςτον οργανιςμό 3.4 Οργανόγραμμα διοίκθςθσ Κ.Τ.Ε.Λ. 4. Οχιματα 4.1 Ο ςτόλοσ ςιμερα και χαρακτθριςτικά των λεωφορείων 4.2 Εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν ςτα οχιματα και ςτο κζντρο ελζγχου 5. Μεταφορικό ζργο οργανιςμοφ και οικονομικά ςτοιχεία 5.1Στοιχεία μεταφορικοφ ζργου και δρομολόγια 5.2 Οικονομικά ςτοιχεία (ιςολογιςμοί- τιμζσ ειςιτθρίων) 6. Ζρευνα ερωτθματολογίου 6.1 Αποτελζςματα ζρευνασ 6.2 Συμπεράςματα- προτάςεισ ζρευνασ 6.3 Κφρια ςυμπεράςματα εργαςίασ 6.4 Κφριεσ προτάςεισ εργαςίασ 7. Βιβλιογραφία 2

3 1. Ειςαγωγι 1.1 Ο Νομόσ Λευκάδασ ςτον Ελλαδικό χϊρο Η Λευκάδα είναι νθςί του Ιονίου πελάγουσ και ανικει ςτο νθςιωτικό ςφμπλεγμα των Επτανιςων. Βρίςκεται ανάμεςα ςτθν Κζρκυρα και τθν Κεφαλονιά. Βρίςκεται πολφ κοντά ςτισ ακτζσ τθσ δυτικισ θπειρωτικισ Ελλάδασ. Χάρτθσ 1: Η Λευκάδα ςτον Ελλαδικό χϊρο Χάρτθσ 2: Η Λευκάδα [1] [2] Η Λευκάδα είναι το μοναδικό νθςί που ζχει πρόςβαςθ με το αυτοκίνθτο χωρίσ ζξοδα φζρι-μποτ, χρθςιμοποιϊντασ τθ γζφυρα ςυνεχοφσ ροισ που τθν ενϊνει με τθν Ακαρνανία Εικόνα 1 : Η πλωτι γζφυρα τθσ Λευκάδασ [3] 3

4 Η απόςταςθ του νθςιοφ από τα μεγάλα αςτικά κζντρα είναι από τθν Aκινα 378χλμ ενϊ από τθ Θεςςαλονίκθ 390 χλμ. Για τθν Ακινα υπάρχει θ Εκνικι Οδόσ Ράτρασ-Κορίνκου και ζχει ξεκινιςει και θ καταςκευι τθσ Ιόνιασ Οδοφ, κακιςτϊντασ τθν μετάβαςθ γριγορθ και αςφαλισ. Η γζφυρα Ρίου-Αντιρίου μείωςε ςθμαντικά τον χρόνο του ταξιδιοφ που πλζον υπολογίηεται ςε 5 ϊρεσ Η οδικι ςφνδεςθ με τθν Θεςςαλονίκθ πλζον γίνεται με τθν χριςθ τθσ Εγνατίασ Οδοφ ςτο μεγαλφτερο μικοσ τθσ διαδρομισ. Το ζργο αυτό ςυνζβαλλε ςτθν κεαματικι αφξθςθ τθσ εμπορικισ και τουριςτικισ ςφνδεςθσ τθσ Λευκάδασ με τθν Θεςςαλονίκθ και τθν Βόρεια Ελλάδα γενικότερα κακϊσ μείωςε ζωσ και 50% τον χρόνο μετάβαςθσ που πλζον υπολογίηεται ςε 4,5 ϊρεσ για τθν Θεςςαλονίκθ. Η υποκαλάςςια ςιραγγα Ρρεβζηθσ- Ακτίου κακιςτά εφκολθ τθν πρόςβαςθ ςτο νθςί από τθ βορειοδυτικι Ελλάδα αλλά και το λιμάνι τθσ Ηγουμενίτςασ (100 χλμ.), που αποτελεί μια μεγάλθ πφλθ ειςόδου από τθ Δυτικι και Κεντρικι Ευρϊπθ. Η λειτουργία τθσ γζφυρασ ίου-αντιρρίου διευκολφνει ςθμαντικά τθ ςφνδεςθ του νθςιοφ με τθν υπόλοιπθ Ελλάδα, κακϊσ και με το λιμάνι τθσ Ράτρασ (170 χλμ.), που αποτελεί τθ δεφτερθ μεγάλθ πφλθ ειςόδου από τθν Ευρϊπθ. Εικόνα 2: Οδικζσ ςυνδζςεισ τθσ Λευκάδασ με τουσ κφριουσ οδικοφσ άξονεσ [4] 4

5 1.2 Περιιγθςθ ςτο Νομό Λευκάδασ Δθμογραφικά ςτοιχεία Η Λευκάδα μαηί με τα νθςιά Μεγανιςι, Καςτό και Κάλαμο αποτελεί το Νομό Λευκάδασ, το μικρότερο νομό τθσ χϊρασ. Ανικει ςτθν περιφζρεια Ιόνιων νθςιϊν. Ο νομόσ ζχει, κατά τθν απογραφι του 2001, κατοίκουσ, ενϊ το νθςί τθσ Λευκάδασ ζχει κατοίκουσ. Ρρωτεφουςα του νομοφ είναι θ πόλθ τθσ Λευκάδασ με κατοίκουσ. Από τα πιο γνωςτά χωριά είναι θ Λυγιά (739 κ.), το Νυδρί (865 κ.), θ Καρυά (989), τα Λαηαράτα (454) και θ Νικιάνα (666 κ.). [5] Ο νομόσ περιλαμβάνει τουσ εξισ διμουσ: Διμοσ Απολλωνίων με ζδρα τθ Βαςιλικι (3.235) Διμοσ Ελλομζνου με ζδρα το Νυδρί (3.352) Διμοσ Καρυάσ με ζδρα τθν Καρυά (1.427) Διμοσ Λευκάδασ με ζδρα τθ Λευκάδα (10.875) Διμοσ Μεγανθςίου με ζδρα το Κατωμζρι (1.092) Διμοσ Σφακιωτϊν με ζδρα τα Λαηαράτα (1.862) Υπάρχουν και δφο κοινότθτεσ: Κοινότθτα Καλάμου (543) Κοινότθτα Καςτοφ (120) [5] χζδιο Καλλικράτθσ Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςφμφωνα με το νζο ςχζδιο αλλάηει ο αρικμόσ των Διμων και από 6 Διμουσ γίνονται 2, ο Διμοσ Λευκάδασ που περιλαμβάνει το κυρίωσ νθςί μαηί με τα νθςιά Καςτό και Κάλαμο, και ο Διμοσ Μεγανθςίου 5

6 Σο κλίμα Το κλίμα του νθςιοφ είναι μεςογειακό, με κφρια χαρακτθριςτικά τθ μεγάλθ θλιοφάνεια, τον ιπιο αλλά βροχερό χειμϊνα και το ηεςτό καλοκαίρι που είναι ευχάριςτο χάρισ ςτουσ δροςεροφσ του ανζμουσ. Η διαμόρφωςθ του εδάφουσ Το ζδαφοσ τθσ Λευκάδασ είναι κατά το 70% ορεινό. Ζχει ψθλά βουνά με ψθλότερθ κορυφι ςτο κζντρο τα ταυρωτά (1.182 μ.) Στθ δυτικι πλευρά τθσ που είναι απόκρθμνθ, βρίςκονται πολλζσ εκτεταμζνεσ παραλίεσ με άμμο. Διακζτει, επίςθσ ςτενά οροπζδια, εφφορεσ κοιλάδεσ και φαράγγια με πλοφςια βλάςτθςθ, ενϊ ζχει αξιόλογθ χλωρίδα που περιλαμβάνει ελιζσ, κυπαρίςςια, ποικιλία πεφκων, μια ειδικι ποικιλία δρυόσ, αρωματικά βότανα και ςπάνια λουλοφδια Εικόνα 3: Η παραλία Ρόρτο-Κατςίκι ςτθν νοτιοδυτικι πλευρά του νθςιοφ [6] Εικόνα 4: Η Καρυά, το κεφαλοχϊρι τθσ ορεινισ Λευκάδασ 6

7 Προϊόντα Αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ Λευκάδασ είναι και θ πατροπαράδοτθ κουηίνα και τα παραδοςιακά τθσ προϊόντα. Μζλι από το κυμάρι που φυτρϊνει ςτο Δράγανο και Ακάνι, παςτζλια και μαντολάτα, ςουμάδα (αναψυκτικό από πικραμφγδαλο), λικζρ όπωσ το ροηολί, θ μζντα, το τριαντάφυλλο, παραδοςιακι λαδόπιτα, λαδοκοφλουρα, λάδι από τισ υπεραιωνόβιεσ ελιζσ, φακζσ από τθν Εγκλουβι, ςαλάμι αζροσ και λουκάνικα, αβγοτάραχο από το ιβάρι τθσ λιμνοκάλαςςασ, λευκό και κόκκινο κραςί είναι προϊόντα τθσ λευκαδίτικθσ γθσ. [8] Εικόνα 5: Ραραδοςιακό κραςί Λευκαδίτικθσ γθσ Εικόνα 6 : Σαλάμι αζροσ Λευκάδασ 7

8 Τα ψάρια και γενικότερα τα καλαςςινά προϊόντα είναι επίςθσ αρίςτθσ ποιότθτασ προερχόμενα από τουσ γφρω κόλπουσ και το Ιόνιο Ρζλαγοσ, τισ περιςςότερεσ φορζσ με παραδοςιακοφσ τρόπουσ αλιείασ. [9] Εικόνα 7 : Δθμοτικό ιχκυοτροφείο ςτθν λιμνοκάλαςςα τθσ Γφρασ Πολιτιςμικι κλθρονομιά Ρερίφθμα είναι τα κεντιματα τθσ Καρυάσ, με μια ιδιαίτερθ τεχνικι κεντιματοσ που δεν απαντάται ςε καμιά άλλθ περιοχι τθσ Ελλάδασ. Το κζντθμα τθσ Καρυάσ, θ γνωςτι «Καρςάνικθ βελονιά» είναι μία τεχνικι κεντιματοσ εντελϊσ διαφορετικι από κάκε άλλθ βελονιά ςτον ελλαδικό χϊρο και πζραν αυτοφ. Αποτελεί ςφλλθψθ και δθμιουργία των γυναικϊν τθσ Καρυάσ όπου πιρε και το όνομά τθσ. [10] Εικόνα 8: Ραραδοςιακό Καρςάνικο κζντθμα 8

9 Γιορτζσ Λόγου και Σζχνθσ Οι Γιορτζσ Λόγου και Τζχνθσ πρωτοδιοργανϊκθκαν το 1955 και ςυνεχίηονται μζχρι ςιμερα. Ο ςχεδιαςμόσ, θ οργάνωςθ και θ εκτζλεςθ παραγωγισ γίνονται από το Ρνευματικό Κζντρο του Διμου Λευκάδασ. Το περιεχόμενο του προγράμματοσ περιλαμβάνει όλεσ τισ μορφζσ τζχνθσ. Η χρονικι περίοδοσ κατά τθν οποία εξελίςςονται είναι το καλοκαίρι. Μαηί με το Φεςτιβάλ Ακθνϊν αποτελοφν ζναν από τουσ παλαιότερουσ πολιτιςτικοφσ κεςμοφσ τθσ Ελλάδασ. Κατά τθν 50χρονθ λειτουργία τουσ ζχουν εμφανιςκεί ςτθ Λευκάδα μεγάλεσ ξζνεσ ορχιςτρεσ και χορωδίεσ, ςυνκζτεσ, ςολίςτεσ και ςφνολα δωματίου. Τον Αφγουςτο του 1964 εμφανίςτθκε και τραγοφδθςε θ μεγάλθ Μαρία Κάλλασ. Εικόνα 9: Μαρία Κάλλασ Εικόνα 10: Κάλλασ & Ωνάςθσ Στον τομζα του κεάτρου ζχουν εμφανιςκεί οι πιο γνωςτοί ελλθνικοί κίαςοι κακϊσ και οι κρατικζσ ςκθνζσ. Ρρόςφατα άρχιςαν να εμφανίηονται και ξζνοι κίαςοι. Στον τομζα του Λόγου ζχουν ςυμμετάςχει ζλλθνεσ δθμιουργοί τθσ ποίθςθσ και τθσ πεηογραφίασ, κριτικοί τζχνθσ, επιςτιμονεσ, ερευνθτζσ κ.ά. [11] Μερικά γνωςτά πρόςωπα που κατάγονται από τθν Λευκάδα είναι: Αριςτοτζλθσ Βαλαωρίτθσ, ποιθτισ ( ) Άγγελοσ Σικελιανόσ, ποιθτισ ( ) Ηλίασ Λογοκζτθσ, θκοποιόσ (1938) Αγνι Μπάλτςα, τραγουδίςτρια τθσ όπερασ (1944) Ζλλθ Στάθ, δθμοςιογράφοσ (1954) [12] 9

10 Eικόνα 11: Hλίασ Λογοκζτθσ Εικόνα 12: Αγνι Μπάλτςα *Εξζχων πρόςωπο ςτθν ιςτορία τθσ Λευκάδασ που όμωσ δεν είναι ευρζωσ γνωςτό, είναι ο Λευκάδιοσ Χερν. Γεννικθκε ςτθ Λευκάδα ςτισ 27 Ιουνίου του 1850 από Ελλθνίδα μθτζρα και πατζρα Ιρλανδό. Αν και ζηθςε μεγάλο μζροσ τθσ ηωισ του ςτθν Ιαπωνία, όπου και ανακθρφχκθκε εθνικόσ ποιητήσ τησ, πάντα ανζφερε τον αγαπθμζνο του τόπο, τθν Λευκάδα, μζςα ςτα ποιιματά του. [13] Εικόνα 13 : Ο Λευκάδιοσ Χερν 10

11 Θεόδωροσ Στάμοσ ( ) Γεννικθκε το Δεκζμβριο του 1922 ςτθ Νζα Υόρκθ, Ελλθνόπουλο δεφτερθσ γενιάσ. Η μάνα του κατάγονταν από τθ Σπάρτθ και ο πατζρασ του από τθ Λευκάδα. Ζηθςε το τελευταίο διάςτθμα τθσ ηωισ του ςτθ Λευκάδα και πολλά από τα ζργα του είναι εμπνευςμζνα από τθ μοναδικι τθσ φφςθ.στθ Λευκάδα βρίςκεται, ςτα χζρια ςυγγενϊν του, και ζνα ιςτορικισ ςθμαςίασ κομμάτι του προςωπικοφ του αρχείου. Ρενιντα χρόνια δθμιουργίασ, πρωτεργάτθσ ςτθν δεκαετία του 50 και αργότερα ςυνοδοιπόροσ του κινιματοσ του αφθρθμζνου εξπρεςιονιςμοφ που όχι μόνο αυτονόμθςε τθν τζχνθ ςτισ ΗΡΑ αλλά και για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία τθν επιβάλει ςτο παραδοςιακό και αναμφιςβιτθτο μζχρι τότε κζντρο τθσ, το Ραρίςι. Το 1950 ο Στάμοσ και 17 ομότεχνοί του Αμερικανοί μοντζρνοι ηωγράφοι, καταγγζλλουν με ανοιχτι επιςτολι τουσ, που γίνεται πρωτοςζλιδο ςτουσ Νιου Γιορκ Τάιμσ, τον Διευκυντι και τουσ κριτικοφσ τζχνθσ του Μθτροπολιτικοφ Μουςείου τθσ Νζασ Υόρκθσ, που ετοίμαηαν ζκκεςθ με τίτλο Αμερικάνικθ Τζχνθ Σιμερα, ότι είναι ενάντια ςτθν προβολι ζργων μοντζρνασ τζχνθσ που δεν κατανοοφν, ότι είναι δεδθλωμζνα αντίκετοι ςτθν προχωρθμζνθ τζχνθ, με τα ςυντθρθτικά τουσ αιςκθτικά κριτιρια. Το αμερικανικό περιοδικό Λάιφ, αδράηοντασ τθν ευκαιρία απ αυτι τθν επιςτολι, αποκαλεί ζνα χρόνο αργότερο ειρωνικά οξφκυμουσ, τα μζλθ τθσ λεγόμενθσ ομάδασ τθσ Ρρωτοπορίασ, που άτυπα θγοφνταν ο Στάμοσ, κάτι που ζμεινε για αρκετά χρόνια μετά. Ατζρμονο Πεδίο, ειρά Λευκάδα Πανςζλθνοσ 11

12 2 φντομθ Ιςτορικι αναδρομι των Κ.Σ.Ε.Λ. 2.1 Ιςτορία του Κ.Σ.Ε.Λ. ςτθν Ελλάδα Με τθν εφεφρεςθ του κινθτιρα εςωτερικισ καφςθσ κάνουν τθν εμφάνιςθ τουσ τα πρϊτα οχιματα 5-7 κζςεων ςτισ αρχζσ του 1910 και τα πρϊτα πρακτορεία ιταν γεγονόσ. Οι πρϊτεσ ςυγκοινωνίεσ που άρχιςαν να κακιερϊνονται ανάγκαςαν τθν τότε κυβζρνθςθ να εκδϊςει το 1912, το πρϊτο διάταγμα για τθν επαρχιακι ςυγκοινωνία. Για το ςκοπό αυτό τθν προκθρφςςει διεκνι διαγωνιςμό για τθν παραχϊρθςθ ςε εταιρεία αυτοκινιτων, τθν εκμετάλλευςθ οριςμζνων επαρχιακϊν δρόμων, υπό τον όρο τθσ ςυντιρθςθσ αυτϊν. Ο πρϊτοσ αυτόσ διαγωνιςμόσ αφοροφςε τουσ δρόμουσ Σριπόλεωσ- πάρτθσ και Λαμίασ-Καρπενθςίου, με μελλοντικι πρόνοια και για άλλουσ επαρχιακοφσ δρόμουσ. Εικόνα 14: Αςτικό λεωφορείο τθσ δεκαετίασ 1920 Πηγή [14] Στα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1930,δθμιουργοφνται οι Κοινζσ Διευκφνςεισ Αςτικϊν και Τπεραςτικϊν Λεωφορείων, οι οποίεσ ςυνετζλεςαν ςτθν πρϊτθ ουςιαςτικι προςπάκεια οργάνωςθσ των επιβατικϊν ςυγκοινωνιϊν. [15] Εικόνα 15 : Λεωφορείο ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ

13 Το 1952 ςυςτθκικαν με τον νόμο 2119 τα Κοινά Σαμεία Ειςπράξεων Λεωφορείων (ΚΣΕΛ), ζνα για κάκε νομό και νθςί. Ζτςι δθμιουργικθκαν 104 ΚΣΕΛ,59 υπεραςτικά και 45 αςτικά. Ζτςι παρζμειναν ωσ το 1968 οπότε με απόφαςθ του τότε υπουργοφ ςυγκοινωνιϊν, ζγινε θ ςυγχϊνευςθ όλων των ΚΤΕΛ ςε 8 οργανιςμοφσ ΚΣΕΤΛ. Εικόνα 16: Αςτικό λεωφορείο τθ δεκαετία 1950 Εικόνα 17: Αςτικά λεωφορεία 100 κζςεων το 1968 ςτθν Θεςςαλονίκθ κατά τθν εκδιλωςθ παραλαβισ 13

14 Με το ΝΔ 102/1973 επανζρχεται το προθγοφμενο κακεςτϊσ.το 1984 διαχωρίηονται τα αςτικά από τα υπεραςτικά ΚΣΕΛ. Το 2001 με τον νόμο 2963/2001 δθμιουργοφνται καλφτερεσ προοπτικζσ για τθ λειτουργία των ΚΤΕΛ. Το 2003 βάςει του 2963/2001 τα ΚΤΕΛ όλθσ τθσ χϊρασ μετατρζπονται ςε ανϊνυμεσ εταιρίεσ (Α.Ε.) και λειτουργοφν ζωσ ςιμερα με τθν μορφι αυτι. [16] 2.2 Ιςτορία του Κ.Σ.Ε.Λ. Νομοφ Λευκάδασ Το Κ.Τ.Ε.Λ. Λευκάδασ ιδρφκθκε όπωσ και όλα τα υπόλοιπα, το 1952 για τθν εξυπθρζτθςθ των μεταφορϊν του Νομοφ Λευκάδασ. Πταν ιδρφκθκε απαρτιηόταν από 13 λεωφορεία 24 κζςεων. Εικόνα 18:Λεωφορείο ΚΤΕΛ Λευκάδασ μάρκασ Bedford 24 κζςεων το 1958 Εικόνα 19: Υπεραςτικό λεωφορείο μάρκασ Scania 32 κζςεων το

15 Το μετατράπθκε ςε ΚΣΕΤΛ, όπωσ επζβαλαν οι τότε νόμοι, ζχοντασ 21 λεωφορεία και το 1974 ονομάςτθκε πάλι ΚΣΕΛ. Από το 1978 όλα τα παλιά λεωφορεία αντικαταςτάκθκαν με καινοφρια 50ρια οπότε μετζφεραν περιςςότερουσ επιβάτεσ Εικόνα 20: Υπεραςτικό λεωφορείο ΚΤΕΛ Λευκάδασ μάρκασ Volvo 50 κζςεων το 1980 Μζχρι το 1983 ο ςτόλοσ είχε φτάςει τα 26 λεωφορεία. Εικόνα 21 : Ζνα από τα πρϊτα λεωφορεία του ΚΤΕΛ Λευκάδασ το

16 Στθν άντλθςθ των πλθροφοριϊν και των φωτογραφιϊν για τθν ιςτορικι αναδρομι, ςθμαντικό ρόλο ζπαιξε και θ ςυμβολι ενόσ από τουσ παλαιότερουσ οδθγοφσ του ΚΤΕΛ Λευκάδασ, ο κ.κωνςταντίνοσ Βαγενάσ. Συνταξιοφχοσ πλζον, υπιρξε ζνασ από τουσ πρϊτουσ ιδιοκτιτεσ λεωφορείου για το ΚΤΕΛ Λευκάδασ, ςυμβάλλοντασ ςτθν επιβίωςθ και εξζλιξθ του οργανιςμοφ, μαηί με τουσ υπόλοιπουσ οδθγοφσ-ςυνεταίρουσ. Εικόνα 22: O Κων/νοσ Βαγενάσ Ξεκίνθςε ωσ οδθγόσ και ςυν-ιδιοκτιτθσ του λεωφορείου τθσ φωτογραφίασ το 1962 Εικόνα 23: Λεωφορείο μάρκασ Mercedes-Benz 32 κζςεων το

17 Πταν ζγινε ςυνζταιροσ του ΚΤΕΛ υπιρχαν ιδθ 15 λεωφορεία. Τα περιςςότερα είχαν 2, ακόμθ και 3 ςυνιδιοκτιτεσ, κακϊσ θ αγορά του λεωφορείου δεν ιταν εφκολθ. Οι άδειεσ δίνονταν από το κράτοσ καταβάλλοντασ ζνα μικρό αντίτιμο. Τθν εποχι εκείνθ θ Ελλάδα αρχίηει τα πρϊτα βιματα ανάπτυξθσ ςτον τομζα των υποδομϊν και των μεταφορϊν. Χαρακτθριςτικά μασ ανζφερε: Το ειςιτήριο Αθήνα Λευκάδα το 1960 ζκανε 100 δραχμζσ, ενώ η τιμή πετρελαίου ζκανε 6-7 δραχμζσ το γαλόνι, όπου 1 γαλόνι ίςο με 4 λίτρα Ζπειτα από 16 χρόνια, και με τθν γενικότερθ εξζλιξθ του ΚΤΕΛ Λευκάδασ, όλα τα λεωφορεία του οργανιςμοφ αντικαταςτάκθκαν με πιο ςφγχρονα 50 κζςεων. Ζτςι το ξεπεραςμζνο λεωφορείο Mercedes αντικαταςτάκθκε. Εικόνα 24: Λεωφορείο μάρκασ DAF 50 κζςεων το

18 Η μεγάλθ εξζλιξθ ςτον τομζα των μεταφορϊν και των υποδομϊν ςτθν Ελλάδα φαίνεται κακαρά ςτο παρακάτω ςχόλιο του Κων/νου Βαγενά Το δρομολόγιο Αθήνασ-Λευκάδασ διαρκοφςε 10 ώρεσ ςχεδόν, και το δρομολόγιο Λευκάδασ-Θεςςαλονίκησ περίπου 12 καθώσ ο μόνοσ δρόμοσ που υπήρχε περνοφςε από το Μζτςοβο, την κορυφή τησ Κατάρασ, ζπειτα κατεβαίναμε ςτα Τρίκαλα και μετά Κατερίνη και τζλοσ φτάναμε Θεςςαλονίκη. Το χειμώνα εάν ςυναντοφςαμε χιόνα ςτα βουνά, διαρκοφςε ακόμη περιςςότερο Πθγι: Ιςτορικό αρχείο ΚΤΕΛ Λευκάδασ / Συνεντεφξεισ 3. Σο Κ.Σ.Ε.Λ. νομοφ Λευκάδασ ςιμερα 3.1 Γενικά ςτοιχεία Ο κεντρικόσ ςτακμόσ του υπεραςτικοφ Κ.Τ.Ε.Λ. νομοφ Λευκάδασ βρίςκεται ςτθν διαςταφρωςθ των οδϊν Αντωνίου Τηεβελζκθ και Φιλοςόφων, λίγο ζξω από το κζντρο τθσ πόλθσ τθσ Λευκάδασ. Ρρόκειται για ζναν καινοφριο ςτακμό ο οποίοσ καταςκευάςτθκε μόλισ πριν από 4 χρόνια. Από εκεί εξυπθρετοφνται κακθμερινά εκατοντάδεσ επιβάτεσ. Το Κ.Τ.Ε.Λ. Λευκάδασ είναι μία από τισ μεγαλφτερεσ εταιρίεσ ςτον νομό, αλλά και μία από τισ παλαιότερεσ, με ςχεδόν 60 χρόνια λειτουργίασ. Εικόνα 25: Πψθ του ςτακμοφ 18

19 Εικόνα 26: Ρρόςοψθ τθσ κεντρικισ ειςόδου του ςτακμοφ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ: Ιδιόκτθτοσ χϊροσ 3 ςτρεμμάτων με εκδοτιρια, αίκουςα αναμονισ, κυλικείο, γραφεία, λογιςτιριο, αποκικθ αςυνόδευτων και αίκουςα ςυνεδριάςεων. Στον κεντρικό ςτακμό ςτεγάηονται, επίςθσ, οι διοικθτικζσ υπθρεςίεσ, οι οποίεσ είναι πλιρωσ μθχανογραφθμζνεσ (οικονομικζσ υπθρεςίεσ, μιςκοδοςία, προγραμματιςμόσ). Το επιβατικό κοινό εξυπθρετείται από το προςωπικό του ςτακμοφ για τθν ζκδοςθ ειςιτθρίων, πλθροφορίεσ, κρατιςεισ κζςεων. Οι υπθρεςίεσ ζκδοςθσ και κρατιςεων ειςιτθρίων είναι πλιρωσ μθχανογραφθμζνεσ. Η ενθμζρωςθ του επιβατικοφ κοινοφ γίνεται μζςω τθλεφωνικοφ κζντρου κακϊσ και με ςυνεχισ ανακοινϊςεισ ςτον ςτακμό για αφίξεισ και αναχωριςεισ δρομολογίων. Εικόνα 27: Το εκδοτιριο ειςιτθρίων 19

20 Εικόνα 28:Mini Market το οποίο ςυςτεγάηεται μζςα ςτον ςτακμό Εικόνα 29: Ο χϊροσ αναμονισ των επιβατϊν 20

21 Εικόνα 30 : Ρανοραμικι άποψθ του χϊρου αναμονισ και των εκδοτθρίων του ςτακμοφ Εικόνα 31: Το λογιςτιριο 21

22 Αξίηει να αναφερκεί ότι ο χϊροσ που ςτεγάηεται ο νζοσ ςτακμόσ ΚΤΕΛ ανικει ςτθν εταιρία, και καταςκευάςτθκε εξ ολοκλιρου με ζξοδά τθσ. Στον γενικότερο χϊρου του ςτακμοφ υπάρχουν και άλλα κτίςματα τα οποία τα νοικιάηει θ εταιρία ςε ιδιϊτεσ (καταςτιματα ροφχων, αναψυκτιρια και άλλεσ χριςεισ). Ακόμθ, ςτο ςτακμό υπάρχει δεξαμενι καυςίμων για τα λεωφορεία, θ οποία ανικει ςτθν εταιρία. Ζτςι, παρζχεται το πετρζλαιο που χρειάηεται ςε χαμθλότερεσ τιμζσ από αυτζσ των πρατθρίων εξοικονομϊντασ ζνα ςθμαντικό ποςό. Εικόνα 32: Η δεξαμενι πετρελαίου του ΚΤΕΛ Λευκάδασ Ρθγι : Συνζντευξθ προζδρου ΚΤΕΛ Λευκάδασ κ. Ανδρζα Κατωπόδθ 22

23 3.2 Νομικό πλαίςιο λειτουργίασ του οργανιςμοφ Το 2003 μετατράπθκε βάςει του Ν.2963/2001 ςε Ανϊνυμθ εταιρία με ζδρα τθν Λευκάδα, με τθν επωνυμία : «Κοινό Ταμείο Ειςπράξεων Λεωφορείων νομοφ Λευκάδασ-Ανώνυμη μεταφορικήτουριςτική και εμπορική εταιρία Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΚΤΕΛ Λευκάδασ Α.Ε.» Το μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρίασ ορίηεται ςτο ποςό των το οποίο είναι ολοςχερϊσ καλυμμζνο από τουσ μετόχουσ-ιδρυτζσ και από τθν αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων του μετατρεπόμενου ΚΤΕΛ ςφμφωνα με τθν εκτίμθςθ τθσ επιτροπισ του άρκρου 9 του νόμου Ν.2190/1920. Το εν λόγω μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται ςε ονομαςτικζσ μετοχζσ, εκάςτθ δε μετοχι ζχει ονομαςτικι αξία 5,20 Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου: Κατά τθν διάρκεια τθσ πρϊτθσ πενταετίασ από τθν ςφςταςθ τθσ εταιρίασ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο με τθν απόφαςθ που λαμβάνεται με πλειοψθφία τουλάχιςτον των 2 / 3 του ςυνόλου των μελϊν του ζχουν το δικαίωμα: 1. Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρίασ ολικά ι μερικά, με τθν ζκδοςθ νζων μετοχϊν. Το ποςό τθσ αφξθςθσ δε μπορεί να υπερβεί το ποςό του μετοχικοφ κεφαλαίου που είχε καταβλθκεί αρχικά. 2. Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με ζκδοςθ ομολόγων μετατρζψιμων ςε μετοχζσ, για ποςό που δε μπορεί να υπερβεί το 1 / 2 του καταβεβλθμζνου αρχικοφ κεφαλαίου. 23

24 Μετοχζσ: Οι μετοχζσ ανικουν ςτα φυςικά ι νομικά πρόςωπα που είναι ιδιοκτιτεσ των εντεταγμζνων ςτο ΚΤΕΛ λεωφορείων, κακϊσ και αυτϊν που προζρχονται από αντικατάςταςθ εντεταγμζνων ςτο ΚΤΕΛ Λεωφορείων. Κάκε μετοχι παρζχει το δικαίωμα 1 ψιφου. Οι μετοχζσ είναι ίςεσ και αδιαίρετεσ. 1. Οι μετοχζσ τθσ εταιρίασ είναι ονομαςτικζσ και μεταβιβάηονται ελεφκερα, ςε πρόςωπα ωςτόςο που πλθροφν τισ προχποκζςεισ των διατάξεων που ιςχφουν για τθν απόκτθςθ αυτοκινιτων Δ.Χ. 2. Οι μετοχζσ μπορεί να εκδίδονται ςε τίτλουσ που αντιπροςωπεφουν μία ι περιςςότερεσ μετοχζσ μετά από απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, θ οποία κακορίηει τον τφπο των μετοχϊν. Οι τίτλοι των μετοχϊν φζρουν αφξοντα αρικμό, τθ ςφραγίδα τθσ εταιρίασ, το όνομα, το επϊνυμο, τθν εκνικότθτα, το επάγγελμα, τθν κατοικία και τα λοιπά ςτοιχεία του κυρίου τουσ, κακϊσ και τθν υπογραφι δφο ςυμβοφλων που ορίηονται από το Δ.Σ.. Η μεταβίβαςθ των αδειϊν κυκλοφορίασ ςυμμεταβιβάηει και τθ μετοχικι ιδιότθτα 3. Μζτοχοι τθσ εταιρίασ είναι όςοι μιςκϊςουν ςτθν εταιρία τα λεωφορεία ιδιοκτθςίασ τουσ που είναι ενταγμζνα ςτο Κ.Τ.Ε.Λ. Νομοφ Φλϊρινασ κακϊσ και εκείνα που κα προζρχονται από αντικατάςταςι τουσ. Οι μζτοχοι πρζπει να είναι δικαιοφχοι τθσ άδειασ κυκλοφορίασ των λεωφορείων που εντάςςονται ςε αυτιν τθν εταιρία και να πλθροφν αυτοί και τα λεωφορεία τουσ όλεσ τισ προχποκζςεισ του νόμου. Δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ μετόχων: 1. Οι μζτοχοι αςκοφν τα δικαιϊματά τουσ ςχετικά με τθν διοίκθςθ τθσ εταιρίασ μόνο με τθν ςυμμετοχι τουσ ςτθ Γενικι υνζλευςθ. Οι μζτοχοι ι οι δανειςτζσ τουσ δεν μποροφν ςε καμία περίπτωςθ να επιδιϊξουν τθν εκκακάριςθ ι τθ διανομι ι να αναμειχκοφν με οποιονδιποτε τρόπο ςτθν διοίκθςθ τθσ εταιρίασ. 2. Η ευκφνθ του μετόχου περιορίηεται ςτθν ονομαςτικι αξία τθσ μετοχισ του. Κάκε μετοχι παρζχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν καταςτατικό τυχόν διανεμομζνου μερίςματοσ, αξίωςθ επί του μζρουσ του προϊόντοσ τθσ εκκακαρίςεωσ τθσ εταιρικισ περιουςίασ. 24

25 3. Κάκε μετοχι παρζχει δικαίωμα μίασ ψιφου ςτθ Γενικι Συνζλευςθ. Σε περίπτωςθ κοινωνίασ μετοχισ ι μετοχϊν εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα. 4. Κάκε μζτοχοσ οπουδιποτε κι αν κατοικεί λογίηεται, ωσ προσ όλεσ ανεξαιρζτωσ τισ ςχζςεισ του με τθν εταιρία, ότι ζχει τθ νόμιμθ κατοικία του ςτθν ζδρα τθσ εταιρίασ και υπόκειται αποκλειςτικά και μόνο ςτθν δικαιοδοςία των δικαςτθρίων τθσ ζδρασ τθσ εταιρίασ 3.3 Οι εργαηόμενοι ςτον οργανιςμό Το ΚΤΕΛ Λευκάδασ ςιμερα ζχει 51 άτομα προςωπικό, ςυμπεριλαμβανομζνων των οδθγϊν, ενϊ υπάρχουν 49 μζτοχοι ςτθν εταιρία. Το προςωπικό διακρίνεται ςε 3 κατθγορίεσ: 1. Εργαηόμενοι του Κ.Σ.Ε.Λ., υπάλλθλοι που εργάηονται ςτθν εταιρία και είναι αςφαλιςμζνοι ςτο Ι.Κ.Α.. 2. Μζτοχοι εργαηόμενοι, αυτοαπαςχολοφμενοι υπάλλθλοι που είναι αςφαλιςμζνοι ςτο Τ.Σ.Α.. 3. Εξωτερικοί ςυνεργάτεσ, όπωσ είναι οι κατά τόπουσ πράκτορεσ, και εργάηονται με δελτία παροχισ υπθρεςιϊν. Σφμφωνα με το Γενικό Κανονιςμό Προςωπικοφ Κ.Σ.Ε.Λ. Α.Ε. *ΡΔ 246/2006 ΦΕΚ 261/ , το προςωπικό των Κ.Τ.Ε.Λ. (Άρκρο 3)διακρίνεται ςε ζκτακτο και τακτικό: 25

26 1. Ζκτακτo είναι το Ρροςωπικό που προςλαμβάνεται για εκτζλεςθ εποχικισ ι ζκτακτθσ εργαςίασ, θ διάρκεια τθσ οποίασ δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ οκτϊ (8) μινεσ και ςυνδζεται με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου. 2. Σακτικό είναι το προςωπικό που κατζχει οργανικζσ κζςεισ και εξυπθρετεί πάγιεσ και διαρκείσ ανάγκεσ και ςυνδζεται με το Κ.Τ.Ε.Λ. με ςφμβαςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου Ρίνακασ 1 : Εργαηόμενοι ςτθν εταιρία Προςωπικό Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ Λογιςτισ 1 Ταμίασ 1 Γραμματζασ 1 Εκδότεσ ειςιτθρίων 7 Αποκθκάριοι 1 Υπάλλθλοσ ςτο γραφείο 1 γενικοφ τουριςμοφ Προςωπικό Κίνθςθσ Στακμάρχεσ 1 Ελεγκτζσ 1 Ειςπράκτορεσ 8 Οδθγοί 29 Οδθγοί των λεωφορείων των Κ.Τ.Ε.Λ. μπορεί να είναι είτε οι ίδιοι οι ιδιοκτιτεσ ι οι ςυνιδιοκτιτεσ των λεωφορείων είτε να προςλαμβάνονται από τουσ ιδιοκτιτεσ ι, ςυνιδιοκτιτεσ των λεωφορείων. Πςον αφορά ςτα προςόντα πρόςλθψθσ του προςωπικοφ (τακτικοφ και ζκτακτου) χωρίηονται ςε γενικά και ειδικά 26

27 3.4 Οργανόγραμμα Διοίκθςθσ ΚΣΕΛ Το Διοικθτικό Συμβοφλιο αποτελείται από: Ρρόεδροσ Αντιπρόεδροσ Διευκφνων Σφμβουλοσ 2 μζλθ ςυμβουλίου Οργανόγραμμα Διοικθτικισ Διαχείριςθσ του Κ.Σ.Ε.Λ. Λευκάδασ 27

28 4. Οχιματα 4.1 Ο ςτόλοσ ςιμερα και χαρακτθριςτικά των λεωφορείων Το υπεραςτικό Κ.Τ.Ε.Λ. Λευκάδασ διακζτει ςτόλο 31 λεωφορείων. Από αυτά, τα 26 είναι ιδιόκτθτα και 5 ςυνεταιρικά. Ακόμθ υπάρχει και 1 που λειτουργεί ωσ αςτικό Συγκεκριμζνα, διακζτει : 30 Λεωφορεία 50 κζςεων 1 Λεωφορείο αςτικοφ τφπου 23 κζςεων 1 Mini Bus 17 κζςεων Αξίηει να ςθμειωκεί, πωσ τα τελευταία χρόνια ο ςτόλοσ τθσ εταιρίασ είναι υπερςφγχρονοσ κακϊσ 21 λεωφορεία είναι 5ετίασ και όλα τα υπόλοιπα 1 ζτουσ. Ενδεικτικά μερικζσ εικόνεσ των λεωφορείων του ΚΤΕΛ Εικόνα 33: Υπεραςτικό λεωφορείο 50 κζςεων 28

29 Εικόνα 34,35 : Υπεραςτικό λεωφορείο 50 κζςεων 29

30 Κατανομι κζςεων ςτο απλό υπεραςτικό λεωφορείο κζςεων Εικόνα 36: Διάταξθ κζςεων Εικόνα 37: Mini Bus 17 κζςεων 30

31 4.2 Εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν ςτα οχιματα και ςτο κζντρο ελζγχου Η επιχείρθςθ ολοζνα και αναβακμίηει τα υλικό τεχνικά μζςα που διακζτει χρθςιμοποιϊντασ τισ νζεσ τεχνολογίεσ (internet, τθλεματικι, αυτοματιςμό). Με τθν ζνταξι τθσ ςτο Ρρόγραμμα του Υπουργείου Μεταφορϊν : «Ευφυείσ Οδικζσ Μεταφορζσ» (2008), πρόκειται ςφντομα να εγκαταςτιςει ςτον καινοφριο ςτακμό ςυςτιματα διαχείριςθσ ςτόλου οχθμάτων και εντοπιςμοφ κζςθσ οχιματοσ (AVL) ςε ςυνδυαςμό με ζλεγχο οδθγικισ ςυμπεριφοράσ, ςυμμόρφωςθσ με τισ ϊρεσ οδιγθςθσ, κατάςταςθσ φορτίου και οχιματοσ. Ζτςι, κα γνωρίηουν ανά πάςα ςτιγμι ποφ βρίςκεται το κάκε λεωφορείο κατά τθν διάρκεια του δρομολογίου του, κακϊσ και τον εκτιμϊμενο χρόνο άφιξθσ. Η ϊρα άφιξθσ κα εμφανίηεται με θλεκτρονικζσ ταμπζλεσ και ςτο κοινό που περιμζνει ςτον ςτακμό. Ακόμθ, κα εγκαταςτακεί και ςφςτθμα θλεκτρονικισ κράτθςθσ και ζκδοςθσ ειςιτθρίων μζςω Internet αλλά και μθχανιματα αυτόματθσ ζκδοςθσ ειςιτθρίων μζςα από το λεωφορείο, χωρίσ να είναι υποχρεωτικι θ ζκδοςθ από τα εκδοτιρια των ςτακμϊν. Αυτό το ςφςτθμα κα εξυπθρετιςει κυρίωσ του επιβάτεσ που επιβιβάηονται ςτο λεωφορείο ςε κάποια ενδιάμεςθ ςτάςθ ενόσ δρομολογίου. Ζτςι, απλά επιλζγοντασ το ςθμείο επιβίβαςθσ, κα εκδίδεται αυτόματα το αντίςτοιχο ειςιτιριο. Με τα νζα αυτά ςυςτιματα προκφπτουν προφανϊσ νζεσ διευκολφνςεισ για το επιβατικό κοινό, αλλά το πιο ςθμαντικό είναι ότι κα υπάρχει ζνασ πιο αποτελεςματικόσ τρόποσ ελζγχου του ςυνόλου των ειςπράξεων και κυρίωσ των ειςιτθρίων που εκδίδονται. Πηγή: Συνζντευξη προζδρου ΚΤΕΛ 31

32 5. Μεταφορικό ζργο οργανιςμοφ και οικονομικά ςτοιχεία 5.1τοιχεία μεταφορικοφ ζργου και δρομολόγια Το ζργο του υπεραςτικοφ Κ.Τ.Ε.Λ. Λευκάδασ είναι : 1. θ εξυπθρζτθςθ επιβατικϊν γραμμϊν, 2. θ μεταφορά αςυνόδευτων δεμάτων και 3. οι τουριςτικζσ υπθρεςίεσ Η εξυπθρζτθςθ επιβατικϊν γραμμϊν αφορά ςτθ μεταφορά επιβατϊν τόςο ςε ενδονομαρχιακά δρομολόγια όςο και ςε δρομολόγια που ςυνδζουν τθ Λευκάδα με άλλεσ πρωτεφουςεσ νομϊν, όπωσ τθν Ακινα, τθ Θεςςαλονίκθ, τθν Ράτρα και τα Ιωάννινα. Η πλθρότθτα των δρομολογίων ποικίλει ανάλογα τον προοριςμό αλλά και τθν εποχι. Αυτό φαίνεται ζντονα ςτο γεγονόσ ότι το καλοκαίρι, κακϊσ θ Λευκάδα είναι ωσ επί το πλείςτον τουριςτικόσ προοριςμόσ, οι δφο κφριεσ γραμμζσ, δθλαδι Ακινασ και Θεςςαλονίκθσ, παρουςιάηουν αυξθμζνθ πλθρότθτα που πολλζσ φορζσ πλθςιάηει και το 100%, ειδικά τα δρομολόγια Ακινασ. Αντίκετα, το χειμϊνα θ πλθρότθτα παρουςιάηει αιςκθτι μείωςθ, κακϊσ το μεγαλφτερο ποςοςτό των επιβατϊν είναι κάτοικοι του νθςιοφ και φοιτθτζσ οι οποίοι ςπουδάηουν ςε άλλεσ πόλεισ. Συμψθφίηοντασ τα ποςοςτά πλθρότθτασ του καλοκαιριοφ και του χειμϊνα, προκφπτει ζνα ποςοςτό τθσ τάξθσ του 60% Πηγή: Συνζντευξη Αντιπροζδρου ΚΤΕΛ κ. Σπφρου Βαγενά Το υπεραςτικό Κ.Τ.Ε.Λ. εκτελεί, ακόμα, δρομολόγια για τθ μεταφορά μακθτϊν από το Σεπτζμβριο ωσ τον Ιοφνιο. Τα δρομολόγια αυτά ζχουν ςκοπό να εξυπθρετιςουν και το πιο απομακρυςμζνο χωριό του νομοφ εκτζλεςθ κοινωνικοφ ζργου. 32

33 Πίνακασ 2: Δρομολόγια Τπεραςτικοφ Κ.Σ.Ε.Λ. Λευκάδασ Ρθγι [17] Κατά τθν διάρκεια τθσ τουριςτικισ περιόδου αυξάνεται ο αρικμόσ των δρομολογίων ςε μερικοφσ προοριςμοφσ λόγω αυξθμζνθσ ηιτθςθσ 33

34 5.2 Οικονομικά ςτοιχεία Πίνακασ 3 :Σιμζσ δρομολογίων Ζκπτωςθ 25% Ζκπτωςθ 50% Απλι μετάβαςθ Με επιςτροφι Απλι μετάβαςθ Με επιςτροφι Απλι μετάβαςθ Με επιςτροφι Θεςςαλονίκθ 37-27,75-18,5 - Ακινα 30,90-23, ,5 - Πάτρα 17,5-13, ,75 - Ιωάννινα 10,5-7, ,30 - Πρζβεηα 2,70-2,10-1,35 - Στον παραπάνω πίνακα δίνονται οι τιμζσ των ειςιτθρίων για κάποιεσ διαδρομζσ που εκτελεί το Κ.Τ.Ε.Λ. Λευκάδασ. Η τιμι του ειςιτθρίου κακορίηεται βάςει του άρκρου 10 του Ν.2963/01, ςτον οποίο αναφζρεται πωσ με απόφαςθ του Υπουργοφ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν θ οποία εκδίδεται ςτο τελευταίο τρίμθνο κάκε ζτουσ, κακορίηονται ι αναπροςαρμόηονται, κάκε φορά, οι χιλιομετρικοί ςυντελεςτζσ κομίςτρου μεταφοράσ επιβατϊν με λεωφορεία, τα όρια βάρουσ αποςκευϊν χωρίσ καταβολι κομίςτρου, οι ςυντελεςτζσ κομίςτρου για μεταφορά υπερβάλοντοσ βάρουσ αποςκευϊν και αςυνόδευτων μικροδεμάτων, κακϊσ και κάκε άλλθ λεπτομζρεια για τον τρόπο είςπραξθσ, διάκεςθσ ειςιτθρίων και επιβαλλόμενων επιβαρφνςεων επί τθσ τιμισ αυτϊν. Οι παραπάνω χιλιομετρικοί ςυντελεςτζσ κομίςτρου, ςτισ αςτικζσ και υπεραςτικζσ (ενδονομαρχιακζσ και διανομαρχιακζσ) γραμμζσ, δφνανται να είναι ενιαίοι για το ςφνολο τθσ χϊρασ ι διαφορετικοί κατά περιφζρεια ι κατά νομό ι νομοφσ ι κατά κατθγορίεσ γραμμϊν που παρουςιάηουν παρόμοια χαρακτθριςτικά ςτοιχεία εκμετάλλευςθσ. Τα κόμιςτρα των γραμμϊν κακορίηονται με αποφάςεισ τθσ Νομαρχίασ. Ζτςι για το Ν.Λευκάδασ ορίηονται οι κάτωκι τιμζσ : τιμι χιλιομετρικισ διάνυςθσ, θ οποία αποδίδεται ςτουσ μετόχουσ : 0,7231 τιμι χιλιομετρικισ μονάδασ : 0,5879 χιλιομετρικι τιμι ανά επιβατι : 0,0869 Πηγή: Νομαρχία Λευκάδασ 34

35 Ακολουκεί ζνασ πίνακασ εςόδων εξόδων για τα ζτθ 2007, 2008 και Τα ςτοιχεία προκφπτουν από ιςολογιςμοφσ που δόκθκαν από τθν εταιρεία. Πίνακασ 4: Ζςοδα Ζξοδα εταιρίασ για τα ζτθ 2007,2008,2009 ΖΟΔΑ ( ) Κφκλοσ εργαςιϊν (πωλιςεισ) , , ,27 Άλλα ζςοδα εκμετάλλευςθσ , , ,88 Ζκτακτα και ανόργανα ζςοδα , ,26 ΤΝΟΛΟ: , , ,41 ΖΞΟΔΑ ( ) Κόςτοσ πωλιςεων , , ,53 Διοικθτικά και λειτουργικά , , ,71 ΤΝΟΛΟ: , , ,24 ΚΕΡΔΗ (ΕΟΔΑ- ΕΞΟΔΑ) 6.238, , ,17 Γράφθμα 1 Ακολουκεί το αντίςτοιχο γράφθμα εςόδων-εξόδων , , , , ,00 0, Ζςοδα , , ,41 Ζξοδα , , ,24 35

36 Γράφθμα 2 Ακολουκεί το γράφθμα Κερδϊν , , , , , , , , , ,00 0, ,40 ΧΟΛΙΑ: Σφμφωνα με τα παραπάνω διαγράμματα καταλιγουμε ςτα εξισ ςυμπεράςματα 1) Τα ζςοδα ςθμείωςαν ςθμαντικι αφξθςθ 35% το 2008 και ζπειτα ςυνζχιςαν να αυξάνονται αλλά με ςαφϊσ χαμθλότερο ρυκμό 2) Τα κζρδθ το 2007 είναι οριακά κετικά, ενϊ το 2008 βλζπουμε μία τεράςτια αφξθςθ. Αυτό μπορεί μερικϊσ να δικαιολογθκεί ςτο γεγονόσ ότι τα ζξοδα τθσ εταιρίασ το 2007 ιταν αυξθμζνα λόγο καταςκευισ του νζου ςτακμοφ. Τον επόμενο χρόνο εμφανίηονται αυξθμζνα ζςοδα εκμετάλλευςθσ (μζροσ αυτϊν από τθν εκμετάλλευςθ μζρουσ του ςτακμοφ) και γενικότερα αυξθμζνα ζςοδα. Στθ ςυνζχεια βλζπουμε μία ςτακερι αφξθςθ εςόδων αλλά και εξόδων, μζνοντασ ουςιαςτικά ςτα ίδια επίπεδα κερδϊν το 2009 ςε ςχζςθ με το Από τισ δραςτθριότθτεσ του Κ.Τ.Ε.Λ. για τα παραπάνω ζτθ, προκφπτει ότι το Κ.Τ.Ε.Λ. Λευκάδασ είναι μια υγιισ κερδοφόρα επιχείρθςθ που ολοζνα και αναβακμίηεται. Επιπλζον, φαίνεται πωσ και οι μζτοχοι τθσ εταιρείασ εξαςφαλίηουν ζνα ικανοποιθτικό ειςόδθμα από τθν επιχείρθςθ. 36

37 6. ΕΡΕΤΝΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 6.1 Αποτελζςματα ζρευνασ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε τθν περίοδο Οκτϊβρθ-Δεκζμβρθ Απιντθςαν 26 άτομα, τα οποία χρθςιμοποιοφν το υπεραςτικό ΚΤΕΛ Λευκάδασ. Η ζρευνα ζγινε κατά τθν διάρκεια δρομολογίων αλλά και με διανομι του φυλλαδίου ςτον τερματικό ςτακμό ςτθν Λευκάδα. 1) Ρόςο ςυχνά χρθςιμοποιείτε τισ γραμμζσ του Κ.Τ.Ε.Λ. 11% 35% Σπάνια 1-2 φορζσ το μινα 1-3 φορζσ τθ βδομάδα 54% 2)Χρθςιμοποιείτε τα υπεραςτικά λεωφορεία του Κ.Τ.Ε.Λ. από ανάγκθ ι επιλογι 25% Επιλογι 75% Ανάγκθ 37

38 3) Γενικά πόςο ευχαριςτθμζνοι είςτε από τισ υπθρεςίεσ του Κ.Τ.Ε.Λ. 12% 4% 19% 65% Ρολφ Αρκετά Μζτρια Λίγο 4)Βακμολογιςτε τισ παρακάτω υπθρεςίεσ με κλίμακα 1-5 Ι)Συχνότθτα δρομολογίων 0% 35% 15% 19% 31% Ρολφ (5) Αρκετά (4) Μζτρια (3) Λίγο (2) Κακόλου (1) 38

39 ΙΙ) Ώρεσ λειτουργίασ γραμμισ 4% 31% 15% 23% 27% Ρολφ (5) Αρκετά (4) Μζτρια (3) Λίγο (2) Κακόλου (1) ΙΙΙ)Αξιοπιςτία δρομολογίων 23% 15% 8% 0% 54% Ρολφ (5) Αρκετά (4) Μζτρια (3) Λίγο (2) Κακόλου (1) 39

40 IV) Ραρεχόμενθ ποιότθτα υπθρεςιϊν 12% 0% 11% 31% 46% Ρολφ (5) Αρκετά (4) Μζτρια (3) Λίγο (2) Κακόλου (1) V) Αςφάλεια 8% 0% 0% 42% 50% Ρολφ (5) Αρκετά (4) Μζτρια (3) Λίγο (2) Κακόλου (1) 40

41 VI) Εξυπθρετιςεισ τερματικοφ ςτακμοφ 0% 12% 15% Ρολφ (5) Αρκετά (4) 38% 35% Μζτρια (3) Λίγο (2) Κακόλου (1) VII) Ενθμζρωςθ για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ (γραμμζσ, δρομολόγια, τιμζσ) 4% 15% 12% 23% Ρολφ (5) Αρκετά (4) Μζτρια (3) 46% Λίγο (2) Κακόλου (1) 41

42 5) Ρόςο ευχαριςτθμζνοι είςτε από τισ ιςχφουςεσ τιμζσ ειςιτθρίων 15% 8% 12% Ρολφ 23% Αρκετά Μζτρια 42% Λίγο Κακόλου 6) Ροιά πιςτεφετε ότι κα ζπρεπε να είναι θ τιμι του ειςιτθρίου 19% 81% Κδια Μειωμζνθ * Για Θεςςαλονίκθ από 37 Για Ακινα από 30,9 Για Ιωάννινα 7 από 10,5 Για Κοηάνθ 20 από 27 42

43 7)Θα χρθςιμοποιοφςατε πιο ςυχνά το λεωφορείο αν οι τιμζσ των ειςιτθρίων ιταν πιο χαμθλζσ 50% 50% Ναι Πχι 8) Θα δεχόςαςταν να πλθρϊςετε μεγαλφτερθ τιμι ειςιτθρίου αν αυτό ςιμαινε καλφτερθ παρεχόμενθ ποιότθτα υπθρεςιϊν 31% 69% Ναι Πχι 43

44 9)Ρόςο ικανοποιθμζνοι είςτε από τθν διαμόρφωςθ των λεωφορείων εξωτερικά 0% 19% 8% 27% Ρολφ Αρκετά Μζτρια 46% Λίγο Κακόλου 10) Ρόςο ικανοποιθμζνοι είςτε από τθν διαμόρφωςθ των λεωφορείων εςωτερικά 8% 0% 15% 23% 54% Ρολφ Αρκετά Μζτρια Λίγο Κακόλου 44

45 11)Χρειάςτθκε να μετακινθκεί κάποιο εμποδιηόμενο ςτθν μετακίνθςι του άτομο από το ςτενό ςασ περιβάλλον και να υπιρξε πρόβλθμα 8% 92% Ναι Πχι 12) Υπιρξε πρόβλθμα ςτθ μετακίνθςι του 4% 96% Ναι Πχι 45

46 13) Ροιο κεωρείτε το πιο ςθμαντικό πρόβλθμα ςτθν παρεχόμενθ εξυπθρζτθςθ από το Κ.Τ.Ε.Λ. 8% 15% 23% Αραιά δρομολόγια Υψθλζσ τιμζσ 35% 19% Κανζνα Πχι απευκείασ ςφνδεςθ Αντιμετϊπιςθ πελατϊν * Οι απαντιςεισ για τα αραιά δρομολόγια προιλκαν κυρίωσ από όςουσ είχαν ωσ προοριςμό τθ Θεςςαλονίκθ, τθν Κοηάνθ και τα Ιωάννινα * Η ζλλειψθ απευκείασ ςφνδεςθσ αναφζρεται ςτα Ιωάννινα κακϊσ εξυπθρετοφνται από το δρομολόγιο τθσ Θεςςαλονίκθσ, όπωσ και για τθν Κοηάνθ *Για τθν Ακινα δεν υπάρχει πρόβλθμα αραιϊν δρομολογίων 14)Ρροτείνετε ζνα μζτρο που κα βελτίωνε τθν εικόνα και τθν λειτουργία του οργανιςμοφ 4% 23% 11% Αφξθςθ δρομολογίων Μείωςθ τιμων 62% Κανζνα Δρομολόγιο απευκείασ 46

47 6.2 υμπεράςματα Ερωτθματολογίου 1) Πςο αναφορά τθν ςυχνότθτα χριςθσ του Κ.Τ.Ε.Λ. βλζπουμε ότι θ πλειοψθφία το χρθςιμοποιεί «1-2 φορζσ το μινα» ενϊ αρκετοί «ςπάνια». Ελάχιςτοι απιντθςαν «1-3 φορζσ τθν βδομάδα» 2) Οι περιςςότεροι το χρθςιμοποιοφν από ανάγκθ ( 75 % ) 3) Από τισ γενικζσ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του Κ.Τ.Ε.Λ. θ πλειοψθφία απιντθςε «πολφ» ι «αρκετά» ( 84%) 4) Από τισ επιμζρουσ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ζχουμε: I) Θετικά επίπεδα (απιντθςαν «πολφ» ι «αρκετά») όςο αναφορά: Αςφάλεια (92%) Ραρεχόμενθ ποιότθτα (57%) Αξιοπιςτία δρομολογίων (77%) Εξυπθρζτθςθ τερματικοφ (50%) Διαμόρφωςθ εξωτερικά (73%) Διαμόρφωςθ εςωτερικά (69%) ΙΙ) Αρνθτικά επίπεδα (απιντθςαν «μζτρια» ι «λίγο» ι «κακόλου») όςο αναφορά: Ιςχφουςεσ τιμζσ ( 80 %) Ενθμζρωςθ για παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ (65%) 5) Το 50% κα χρθςιμοποιοφςε πιο ςυχνά το λεωφορείο αν οι τιμζσ των ειςιτθρίων ιταν πιο χαμθλζσ 6) Μόλισ το 31% κα δεχόταν να πλθρϊςει μεγαλφτερθ τιμι ειςιτθρίου αν αυτό ςιμαινε καλφτερθ παρεχόμενθ ποιότθτα υπθρεςιϊν 7)Σθμαντικότερα προβλιματα που εμφανίηονται ςτισ παροχζσ υπθρεςιϊν είναι: Υψθλζσ τιμζσ (19%) Αραιά δρομολόγια (23%) Αντιμετϊπιςθ πελατϊν (15%) Ζλλειψθ απευκείασ ςφνδεςθσ (8 %) 47

48 Ενκαρρυντικό είναι το γεγονόσ ότι το 35% δεν βρικε κάποιο πολφ ςθμαντικό πρόβλθμα Αν και οι περιςςότεροι ζχουν πρόβλθμα με τισ τιμζσ ειςιτθρίων (80%), παρόλα αυτά δεν κεωροφν ότι αυτό είναι το ςθμαντικότερο πρόβλθμα. Στο ςφνολό τουσ οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ βρίςκονται ςε αρκετά καλά επίπεδα Ραρατθρείται μεγάλθ ζλλειψθ ςτθν ενθμζρωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν (65%), και δεδομζνων των δυνατοτιτων τθσ τεχνολογίασ ςιμερα ςτον τομζα τθσ επικοινωνίασ (διαδίκτυο, τθλεφωνικά κζντρα κτλ) δθμιουργεί ερωτθματικά όςο αναφορά τθν ςωςτι αξιοποίθςθ των μζςων αυτϊν από τθν πλευρά του οργανιςμοφ. Το γεγονόσ ότι μόλισ το 31% κα δεχόταν αφξθςθ των τιμϊν εάν αυτό ςυνεπαγόταν βελτίωςθ των υπθρεςιϊν εξθγείται εν μζρθ από το ότι οι υπθρεςίεσ ιδθ είναι ικανοποιθτικζσ αλλά και ςτο ότι πλζον ο κόςμοσ δίνει βαρφτθτα ςτο κόςτοσ μεταφοράσ αφινοντασ πολλζσ φορζσ τθν ποιότθτα. Προτάςεισ Ερωτθματολογίου 1) Αρχικά προτείνεται μία μείωςθ των ειςιτθρίων ςε επίπεδα τζτοια βζβαια που να μθν δθμιουργιςουν ζλλειμμα ςτθν εταιρία, αλλά και να παροτρφνουν τον κόςμο να χρθςιμοποιεί περιςςότερο το λεωφορείο. 2) Η αφξθςθ των δρομολογίων προσ Θεςςαλονίκθ Ιωάννινα και γενικότερα προσ τθν Βόρειο Ελλάδα, κακϊσ με τθν καταςκευι τθσ Εγνατίασ θ πρόςβαςθ ζχει γίνει αρκετά εφκολθ και γριγορθ, ζτςι όλο και περιςςότεροσ κόςμοσ ταξιδεφει από και προσ τισ περιοχζσ αυτζσ. 3)Δθμιουργία ςεμιναρίων για εκπαίδευςθ οδθγϊν για βελτίωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ όςο αναφορά τθν αντιμετϊπιςθ των επιβατϊν και πικανόν μακιματα Αγγλικϊν κακϊσ τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ πολλοί ξζνοι τουρίςτεσ χρθςιμοποιοφν το ΚΤΕΛ. 4)Δθμιουργία γραφείου παραπόνων για το κοινό και ελζγχου των οδθγϊν (τρόποσ οδιγθςθσ, κακυςτζρθςθ δρομολογίου, κατανάλωςθ αλκοόλ εν ϊρα εργαςίασ) 48

49 6.3 Κφρια ςυμπεράςματα εργαςίασ 1)Το ΚΤΕΛ ζχει βελτιωκεί διαχρονικά αναβακμίηοντασ τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ αλλά και τισ υποδομζσ ςε κτίρια και οχιματα. 2)Ρρόκειται για μία υγιι επιχείρθςθ, χωρίσ κρατικζσ επιδοτιςεισ. 3)Ραρατθρείται ζλλειψθ ςτθν ςυγκοινωνία με τθν δυτικι πλευρά του νθςιοφ, ειδικά το καλοκαίρι που υπάρχει αυξθμζνθ ηιτθςθ για πρόςβαςθ ςτισ παραλίεσ ςτθν πλευρά αυτι του νθςιοφ. 4)Ζλλειψθ δρομολογίων για τα ορεινά χωριά του νομοφ. 5)Ζλλειψθ ςτθν ανάδειξθ τθσ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ του νθςιοφ για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ αλλά και για τουριςτικι προςζλκυςθ. 6.4 Κφριεσ προτάςεισ εργαςίασ 1)Καλφτερθ ανάδειξθ των πόλων ζλξθσ του νθςιοφ, όπωσ μουςεία και πολιτιςμικζσ εκδθλϊςεισ. 2)Δθμιουργία μουςείου τζχνθσ για τον ηωγράφο Θεόδωρο Στάμο και ανάδειξθ του ζργου του. 3)Διατιρθςθ του τοπίου και του χαρακτιρα του νθςιοφ αλλά και δθμιουργία οργανωμζνων παραλιϊν ςωςτισ ανάπτυξθσ του τουριςμοφ. 4)Δθμιουργία Ιςτορικοφ Αρχείου ΚΤΕΛ ςτον τερματικό ςτακμό κακϊσ και ςυντιρθςθ των παλαιϊν λεωφορείων ωσ αντίκεσ. 5)Βελτίωςθ του οδικοφ δικτφου ςτο ορεινό κομμάτι του νθςιοφ αλλά και για ευκολότερθ πρόςβαςθ ςε απομονωμζνεσ παραλίεσ. 6)Συνεργαςία Διμου με ΚΤΕΛ για μεταφορά ΑΜΕΑ και πικανόν ζνταξθ ειδικά εξοπλιςμζνου Ταξί ςτον ςτόλο του νομοφ. 7)Για τισ ορεινζσ περιοχζσ τθσ δυτικισ πλευράσ όπου παρατθρείται ζλλειψθ δρομολογίων προτείνεται θ εφαρμογι ενόσ ευζλικτου «ςυςτήματοσ μεταφοράσ». Σε ζνα 49

50 τζτοιο ςφςτθμα οι χριςτεσ κα μποροφν να τθλεφωνοφν μζχρι μια ςυγκεκριμζνθ ϊρα τθν προθγοφμενθ θμζρα, και κα δθλϊνουν τθν ϊρα που κζλουν να μετακινθκοφν. Το ΚΤΕΛ κα ςυγκεντρϊνει τισ επικυμίεσ και κα καταςτρϊνει ζνα δρομολόγιο. Ζπειτα κα ενθμερϊνει τθλεφωνικά τθν ϊρα του δρομολογίου και ανάλογα τθν ηιτθςθ κα ναυλϊνει μικρό ι μεγάλο λεωφορείο γλυτϊνοντασ περιττά ζξοδα. 7 Βιβλιογραφία [1]http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9B%CE%B5%CF%85%C E%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82 [2] [3],[4] [5] [6] [7] [8] [9] %CE%B9%CE%B2%CE%AC%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82- %CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1 %CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%AC/ [10]http://glykeiapiperoriza.wordpress.com/2010/07/09/%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%B1%C E%B4%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1- %CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%AE- %CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%85%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1/ [11] [13]http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF% CF%82_%CE%A7%CE%B5%CF%81%CE%BD [14] [15] [16] [17] 50

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0822 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Δημιοσργία μιας δική ζας ζελίδας ζηο διαδίκησο ή ζηα κοινωνικά δίκησα,ζτεδιαζμός και σλοποίηζη καμπάνιας για ηην προβολή ηης και ηην προζέλκσζη

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Ρροβλιματα, Συνκικεσ διαβίωςθσ & Αξιολόγθςθ Δθμοτικοφ Ζργου ςτο Διμο Ακθναίων. Απρίλιοσ 2008. PI0819 / Διάγραμμα 1

Ρροβλιματα, Συνκικεσ διαβίωςθσ & Αξιολόγθςθ Δθμοτικοφ Ζργου ςτο Διμο Ακθναίων. Απρίλιοσ 2008. PI0819 / Διάγραμμα 1 Ρροβλιματα, Συνκικεσ διαβίωςθσ & Αξιολόγθςθ Δθμοτικοφ Ζργου ςτο Διμο Ακθναίων Απρίλιοσ 2008 PI0819 / Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΘ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά Τα κροσζηά! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά τα κρουςτά! 1. Γιατί ονομάηονται κρουςτά όργανα; Το όνομα «κρουςτά» όργανα προζρχεται από το ριμα κροφω/χτυπώ και δθλϊνει τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ»

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Τηλ.6937122299 - Email: nasthem1@hotmail.com Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Κείμενο Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biodiversity Σε μικρι απόςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΑΠΟΔΟΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΓΕΩΑΠΟΔΟΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΩΓΗ... 2 1. ΑΚΙΝΗΣΟ 1, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ... 4 2. ΑΚΙΝΗΣΟ 2, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ... 7 3. ΑΚΙΝΗΣΟ 3, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ... 11 4. ΑΚΙΝΗΣΟ 4, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ... 13 5. ΑΚΙΝΗΣΟ 5, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ... 17 6. ΑΚΙΝΗΣΟ 6, ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ΚΑΣΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859 W Z Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6 L Προδιαγραφι

Διαβάστε περισσότερα

4ήμερη οδική εκδρομή ςτη Βουλγαρία

4ήμερη οδική εκδρομή ςτη Βουλγαρία 4ήμερη οδική εκδρομή ςτη Βουλγαρία Αναχώρηςη: 15 Φεβρουαρίου 2011 Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, 49100 Κέρκσρα,Τηλ: (+30) 26610 45005 Σελίδα 1 1 θ θμζρα: 15/02/2011: Κζρκυρα-όφια υγκζντρωςθ ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα