Υπεραςτικό Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Λευκάδασ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπεραςτικό Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Λευκάδασ"

Transcript

1 ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΡΟΔΟΜΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΗΣΗΣ ΕΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΡΙΒΛΕΡΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΑΝΙΟΡΟΥΛΟΣ ΑΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Υπεραςτικό Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Λευκάδασ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Σταφρακασ Ελευκζριοσ Σερεφίδθσ Στυλιανόσ Ακαδθμαϊκό Ζτοσ Θεςςαλονίκθ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγι 1.1 Ο νομόσ Λευκάδασ ςτον Ελλαδικό χϊρο 1.2 Ρεριιγθςθ ςτο Νομό Λευκάδασ (κλίμα-προϊόντα-πολιτιςμόσ-αποδράςεισ) 2. φντομθ ιςτορικι αναδρομι των ΚΣΕΛ 2.1 Ιςτορία του Κ.Τ.Ε.Λ. ςτθν Ελλάδα 2.2 Ιςτορία του Κ.Τ.Ε.Λ. νομοφ Λευκάδασ 3. Σο Κ.Σ.Ε.Λ. νομοφ Λευκάδασ ςιμερα 3.1 Γενικά ςτοιχεία 3.2 Νομικό πλαίςιο λειτουργίασ οργανιςμοφ 3.3 Οι εργαηόμενοι ςτον οργανιςμό 3.4 Οργανόγραμμα διοίκθςθσ Κ.Τ.Ε.Λ. 4. Οχιματα 4.1 Ο ςτόλοσ ςιμερα και χαρακτθριςτικά των λεωφορείων 4.2 Εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν ςτα οχιματα και ςτο κζντρο ελζγχου 5. Μεταφορικό ζργο οργανιςμοφ και οικονομικά ςτοιχεία 5.1Στοιχεία μεταφορικοφ ζργου και δρομολόγια 5.2 Οικονομικά ςτοιχεία (ιςολογιςμοί- τιμζσ ειςιτθρίων) 6. Ζρευνα ερωτθματολογίου 6.1 Αποτελζςματα ζρευνασ 6.2 Συμπεράςματα- προτάςεισ ζρευνασ 6.3 Κφρια ςυμπεράςματα εργαςίασ 6.4 Κφριεσ προτάςεισ εργαςίασ 7. Βιβλιογραφία 2

3 1. Ειςαγωγι 1.1 Ο Νομόσ Λευκάδασ ςτον Ελλαδικό χϊρο Η Λευκάδα είναι νθςί του Ιονίου πελάγουσ και ανικει ςτο νθςιωτικό ςφμπλεγμα των Επτανιςων. Βρίςκεται ανάμεςα ςτθν Κζρκυρα και τθν Κεφαλονιά. Βρίςκεται πολφ κοντά ςτισ ακτζσ τθσ δυτικισ θπειρωτικισ Ελλάδασ. Χάρτθσ 1: Η Λευκάδα ςτον Ελλαδικό χϊρο Χάρτθσ 2: Η Λευκάδα [1] [2] Η Λευκάδα είναι το μοναδικό νθςί που ζχει πρόςβαςθ με το αυτοκίνθτο χωρίσ ζξοδα φζρι-μποτ, χρθςιμοποιϊντασ τθ γζφυρα ςυνεχοφσ ροισ που τθν ενϊνει με τθν Ακαρνανία Εικόνα 1 : Η πλωτι γζφυρα τθσ Λευκάδασ [3] 3

4 Η απόςταςθ του νθςιοφ από τα μεγάλα αςτικά κζντρα είναι από τθν Aκινα 378χλμ ενϊ από τθ Θεςςαλονίκθ 390 χλμ. Για τθν Ακινα υπάρχει θ Εκνικι Οδόσ Ράτρασ-Κορίνκου και ζχει ξεκινιςει και θ καταςκευι τθσ Ιόνιασ Οδοφ, κακιςτϊντασ τθν μετάβαςθ γριγορθ και αςφαλισ. Η γζφυρα Ρίου-Αντιρίου μείωςε ςθμαντικά τον χρόνο του ταξιδιοφ που πλζον υπολογίηεται ςε 5 ϊρεσ Η οδικι ςφνδεςθ με τθν Θεςςαλονίκθ πλζον γίνεται με τθν χριςθ τθσ Εγνατίασ Οδοφ ςτο μεγαλφτερο μικοσ τθσ διαδρομισ. Το ζργο αυτό ςυνζβαλλε ςτθν κεαματικι αφξθςθ τθσ εμπορικισ και τουριςτικισ ςφνδεςθσ τθσ Λευκάδασ με τθν Θεςςαλονίκθ και τθν Βόρεια Ελλάδα γενικότερα κακϊσ μείωςε ζωσ και 50% τον χρόνο μετάβαςθσ που πλζον υπολογίηεται ςε 4,5 ϊρεσ για τθν Θεςςαλονίκθ. Η υποκαλάςςια ςιραγγα Ρρεβζηθσ- Ακτίου κακιςτά εφκολθ τθν πρόςβαςθ ςτο νθςί από τθ βορειοδυτικι Ελλάδα αλλά και το λιμάνι τθσ Ηγουμενίτςασ (100 χλμ.), που αποτελεί μια μεγάλθ πφλθ ειςόδου από τθ Δυτικι και Κεντρικι Ευρϊπθ. Η λειτουργία τθσ γζφυρασ ίου-αντιρρίου διευκολφνει ςθμαντικά τθ ςφνδεςθ του νθςιοφ με τθν υπόλοιπθ Ελλάδα, κακϊσ και με το λιμάνι τθσ Ράτρασ (170 χλμ.), που αποτελεί τθ δεφτερθ μεγάλθ πφλθ ειςόδου από τθν Ευρϊπθ. Εικόνα 2: Οδικζσ ςυνδζςεισ τθσ Λευκάδασ με τουσ κφριουσ οδικοφσ άξονεσ [4] 4

5 1.2 Περιιγθςθ ςτο Νομό Λευκάδασ Δθμογραφικά ςτοιχεία Η Λευκάδα μαηί με τα νθςιά Μεγανιςι, Καςτό και Κάλαμο αποτελεί το Νομό Λευκάδασ, το μικρότερο νομό τθσ χϊρασ. Ανικει ςτθν περιφζρεια Ιόνιων νθςιϊν. Ο νομόσ ζχει, κατά τθν απογραφι του 2001, κατοίκουσ, ενϊ το νθςί τθσ Λευκάδασ ζχει κατοίκουσ. Ρρωτεφουςα του νομοφ είναι θ πόλθ τθσ Λευκάδασ με κατοίκουσ. Από τα πιο γνωςτά χωριά είναι θ Λυγιά (739 κ.), το Νυδρί (865 κ.), θ Καρυά (989), τα Λαηαράτα (454) και θ Νικιάνα (666 κ.). [5] Ο νομόσ περιλαμβάνει τουσ εξισ διμουσ: Διμοσ Απολλωνίων με ζδρα τθ Βαςιλικι (3.235) Διμοσ Ελλομζνου με ζδρα το Νυδρί (3.352) Διμοσ Καρυάσ με ζδρα τθν Καρυά (1.427) Διμοσ Λευκάδασ με ζδρα τθ Λευκάδα (10.875) Διμοσ Μεγανθςίου με ζδρα το Κατωμζρι (1.092) Διμοσ Σφακιωτϊν με ζδρα τα Λαηαράτα (1.862) Υπάρχουν και δφο κοινότθτεσ: Κοινότθτα Καλάμου (543) Κοινότθτα Καςτοφ (120) [5] χζδιο Καλλικράτθσ Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςφμφωνα με το νζο ςχζδιο αλλάηει ο αρικμόσ των Διμων και από 6 Διμουσ γίνονται 2, ο Διμοσ Λευκάδασ που περιλαμβάνει το κυρίωσ νθςί μαηί με τα νθςιά Καςτό και Κάλαμο, και ο Διμοσ Μεγανθςίου 5

6 Σο κλίμα Το κλίμα του νθςιοφ είναι μεςογειακό, με κφρια χαρακτθριςτικά τθ μεγάλθ θλιοφάνεια, τον ιπιο αλλά βροχερό χειμϊνα και το ηεςτό καλοκαίρι που είναι ευχάριςτο χάρισ ςτουσ δροςεροφσ του ανζμουσ. Η διαμόρφωςθ του εδάφουσ Το ζδαφοσ τθσ Λευκάδασ είναι κατά το 70% ορεινό. Ζχει ψθλά βουνά με ψθλότερθ κορυφι ςτο κζντρο τα ταυρωτά (1.182 μ.) Στθ δυτικι πλευρά τθσ που είναι απόκρθμνθ, βρίςκονται πολλζσ εκτεταμζνεσ παραλίεσ με άμμο. Διακζτει, επίςθσ ςτενά οροπζδια, εφφορεσ κοιλάδεσ και φαράγγια με πλοφςια βλάςτθςθ, ενϊ ζχει αξιόλογθ χλωρίδα που περιλαμβάνει ελιζσ, κυπαρίςςια, ποικιλία πεφκων, μια ειδικι ποικιλία δρυόσ, αρωματικά βότανα και ςπάνια λουλοφδια Εικόνα 3: Η παραλία Ρόρτο-Κατςίκι ςτθν νοτιοδυτικι πλευρά του νθςιοφ [6] Εικόνα 4: Η Καρυά, το κεφαλοχϊρι τθσ ορεινισ Λευκάδασ 6

7 Προϊόντα Αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ Λευκάδασ είναι και θ πατροπαράδοτθ κουηίνα και τα παραδοςιακά τθσ προϊόντα. Μζλι από το κυμάρι που φυτρϊνει ςτο Δράγανο και Ακάνι, παςτζλια και μαντολάτα, ςουμάδα (αναψυκτικό από πικραμφγδαλο), λικζρ όπωσ το ροηολί, θ μζντα, το τριαντάφυλλο, παραδοςιακι λαδόπιτα, λαδοκοφλουρα, λάδι από τισ υπεραιωνόβιεσ ελιζσ, φακζσ από τθν Εγκλουβι, ςαλάμι αζροσ και λουκάνικα, αβγοτάραχο από το ιβάρι τθσ λιμνοκάλαςςασ, λευκό και κόκκινο κραςί είναι προϊόντα τθσ λευκαδίτικθσ γθσ. [8] Εικόνα 5: Ραραδοςιακό κραςί Λευκαδίτικθσ γθσ Εικόνα 6 : Σαλάμι αζροσ Λευκάδασ 7

8 Τα ψάρια και γενικότερα τα καλαςςινά προϊόντα είναι επίςθσ αρίςτθσ ποιότθτασ προερχόμενα από τουσ γφρω κόλπουσ και το Ιόνιο Ρζλαγοσ, τισ περιςςότερεσ φορζσ με παραδοςιακοφσ τρόπουσ αλιείασ. [9] Εικόνα 7 : Δθμοτικό ιχκυοτροφείο ςτθν λιμνοκάλαςςα τθσ Γφρασ Πολιτιςμικι κλθρονομιά Ρερίφθμα είναι τα κεντιματα τθσ Καρυάσ, με μια ιδιαίτερθ τεχνικι κεντιματοσ που δεν απαντάται ςε καμιά άλλθ περιοχι τθσ Ελλάδασ. Το κζντθμα τθσ Καρυάσ, θ γνωςτι «Καρςάνικθ βελονιά» είναι μία τεχνικι κεντιματοσ εντελϊσ διαφορετικι από κάκε άλλθ βελονιά ςτον ελλαδικό χϊρο και πζραν αυτοφ. Αποτελεί ςφλλθψθ και δθμιουργία των γυναικϊν τθσ Καρυάσ όπου πιρε και το όνομά τθσ. [10] Εικόνα 8: Ραραδοςιακό Καρςάνικο κζντθμα 8

9 Γιορτζσ Λόγου και Σζχνθσ Οι Γιορτζσ Λόγου και Τζχνθσ πρωτοδιοργανϊκθκαν το 1955 και ςυνεχίηονται μζχρι ςιμερα. Ο ςχεδιαςμόσ, θ οργάνωςθ και θ εκτζλεςθ παραγωγισ γίνονται από το Ρνευματικό Κζντρο του Διμου Λευκάδασ. Το περιεχόμενο του προγράμματοσ περιλαμβάνει όλεσ τισ μορφζσ τζχνθσ. Η χρονικι περίοδοσ κατά τθν οποία εξελίςςονται είναι το καλοκαίρι. Μαηί με το Φεςτιβάλ Ακθνϊν αποτελοφν ζναν από τουσ παλαιότερουσ πολιτιςτικοφσ κεςμοφσ τθσ Ελλάδασ. Κατά τθν 50χρονθ λειτουργία τουσ ζχουν εμφανιςκεί ςτθ Λευκάδα μεγάλεσ ξζνεσ ορχιςτρεσ και χορωδίεσ, ςυνκζτεσ, ςολίςτεσ και ςφνολα δωματίου. Τον Αφγουςτο του 1964 εμφανίςτθκε και τραγοφδθςε θ μεγάλθ Μαρία Κάλλασ. Εικόνα 9: Μαρία Κάλλασ Εικόνα 10: Κάλλασ & Ωνάςθσ Στον τομζα του κεάτρου ζχουν εμφανιςκεί οι πιο γνωςτοί ελλθνικοί κίαςοι κακϊσ και οι κρατικζσ ςκθνζσ. Ρρόςφατα άρχιςαν να εμφανίηονται και ξζνοι κίαςοι. Στον τομζα του Λόγου ζχουν ςυμμετάςχει ζλλθνεσ δθμιουργοί τθσ ποίθςθσ και τθσ πεηογραφίασ, κριτικοί τζχνθσ, επιςτιμονεσ, ερευνθτζσ κ.ά. [11] Μερικά γνωςτά πρόςωπα που κατάγονται από τθν Λευκάδα είναι: Αριςτοτζλθσ Βαλαωρίτθσ, ποιθτισ ( ) Άγγελοσ Σικελιανόσ, ποιθτισ ( ) Ηλίασ Λογοκζτθσ, θκοποιόσ (1938) Αγνι Μπάλτςα, τραγουδίςτρια τθσ όπερασ (1944) Ζλλθ Στάθ, δθμοςιογράφοσ (1954) [12] 9

10 Eικόνα 11: Hλίασ Λογοκζτθσ Εικόνα 12: Αγνι Μπάλτςα *Εξζχων πρόςωπο ςτθν ιςτορία τθσ Λευκάδασ που όμωσ δεν είναι ευρζωσ γνωςτό, είναι ο Λευκάδιοσ Χερν. Γεννικθκε ςτθ Λευκάδα ςτισ 27 Ιουνίου του 1850 από Ελλθνίδα μθτζρα και πατζρα Ιρλανδό. Αν και ζηθςε μεγάλο μζροσ τθσ ηωισ του ςτθν Ιαπωνία, όπου και ανακθρφχκθκε εθνικόσ ποιητήσ τησ, πάντα ανζφερε τον αγαπθμζνο του τόπο, τθν Λευκάδα, μζςα ςτα ποιιματά του. [13] Εικόνα 13 : Ο Λευκάδιοσ Χερν 10

11 Θεόδωροσ Στάμοσ ( ) Γεννικθκε το Δεκζμβριο του 1922 ςτθ Νζα Υόρκθ, Ελλθνόπουλο δεφτερθσ γενιάσ. Η μάνα του κατάγονταν από τθ Σπάρτθ και ο πατζρασ του από τθ Λευκάδα. Ζηθςε το τελευταίο διάςτθμα τθσ ηωισ του ςτθ Λευκάδα και πολλά από τα ζργα του είναι εμπνευςμζνα από τθ μοναδικι τθσ φφςθ.στθ Λευκάδα βρίςκεται, ςτα χζρια ςυγγενϊν του, και ζνα ιςτορικισ ςθμαςίασ κομμάτι του προςωπικοφ του αρχείου. Ρενιντα χρόνια δθμιουργίασ, πρωτεργάτθσ ςτθν δεκαετία του 50 και αργότερα ςυνοδοιπόροσ του κινιματοσ του αφθρθμζνου εξπρεςιονιςμοφ που όχι μόνο αυτονόμθςε τθν τζχνθ ςτισ ΗΡΑ αλλά και για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία τθν επιβάλει ςτο παραδοςιακό και αναμφιςβιτθτο μζχρι τότε κζντρο τθσ, το Ραρίςι. Το 1950 ο Στάμοσ και 17 ομότεχνοί του Αμερικανοί μοντζρνοι ηωγράφοι, καταγγζλλουν με ανοιχτι επιςτολι τουσ, που γίνεται πρωτοςζλιδο ςτουσ Νιου Γιορκ Τάιμσ, τον Διευκυντι και τουσ κριτικοφσ τζχνθσ του Μθτροπολιτικοφ Μουςείου τθσ Νζασ Υόρκθσ, που ετοίμαηαν ζκκεςθ με τίτλο Αμερικάνικθ Τζχνθ Σιμερα, ότι είναι ενάντια ςτθν προβολι ζργων μοντζρνασ τζχνθσ που δεν κατανοοφν, ότι είναι δεδθλωμζνα αντίκετοι ςτθν προχωρθμζνθ τζχνθ, με τα ςυντθρθτικά τουσ αιςκθτικά κριτιρια. Το αμερικανικό περιοδικό Λάιφ, αδράηοντασ τθν ευκαιρία απ αυτι τθν επιςτολι, αποκαλεί ζνα χρόνο αργότερο ειρωνικά οξφκυμουσ, τα μζλθ τθσ λεγόμενθσ ομάδασ τθσ Ρρωτοπορίασ, που άτυπα θγοφνταν ο Στάμοσ, κάτι που ζμεινε για αρκετά χρόνια μετά. Ατζρμονο Πεδίο, ειρά Λευκάδα Πανςζλθνοσ 11

12 2 φντομθ Ιςτορικι αναδρομι των Κ.Σ.Ε.Λ. 2.1 Ιςτορία του Κ.Σ.Ε.Λ. ςτθν Ελλάδα Με τθν εφεφρεςθ του κινθτιρα εςωτερικισ καφςθσ κάνουν τθν εμφάνιςθ τουσ τα πρϊτα οχιματα 5-7 κζςεων ςτισ αρχζσ του 1910 και τα πρϊτα πρακτορεία ιταν γεγονόσ. Οι πρϊτεσ ςυγκοινωνίεσ που άρχιςαν να κακιερϊνονται ανάγκαςαν τθν τότε κυβζρνθςθ να εκδϊςει το 1912, το πρϊτο διάταγμα για τθν επαρχιακι ςυγκοινωνία. Για το ςκοπό αυτό τθν προκθρφςςει διεκνι διαγωνιςμό για τθν παραχϊρθςθ ςε εταιρεία αυτοκινιτων, τθν εκμετάλλευςθ οριςμζνων επαρχιακϊν δρόμων, υπό τον όρο τθσ ςυντιρθςθσ αυτϊν. Ο πρϊτοσ αυτόσ διαγωνιςμόσ αφοροφςε τουσ δρόμουσ Σριπόλεωσ- πάρτθσ και Λαμίασ-Καρπενθςίου, με μελλοντικι πρόνοια και για άλλουσ επαρχιακοφσ δρόμουσ. Εικόνα 14: Αςτικό λεωφορείο τθσ δεκαετίασ 1920 Πηγή [14] Στα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1930,δθμιουργοφνται οι Κοινζσ Διευκφνςεισ Αςτικϊν και Τπεραςτικϊν Λεωφορείων, οι οποίεσ ςυνετζλεςαν ςτθν πρϊτθ ουςιαςτικι προςπάκεια οργάνωςθσ των επιβατικϊν ςυγκοινωνιϊν. [15] Εικόνα 15 : Λεωφορείο ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ

13 Το 1952 ςυςτθκικαν με τον νόμο 2119 τα Κοινά Σαμεία Ειςπράξεων Λεωφορείων (ΚΣΕΛ), ζνα για κάκε νομό και νθςί. Ζτςι δθμιουργικθκαν 104 ΚΣΕΛ,59 υπεραςτικά και 45 αςτικά. Ζτςι παρζμειναν ωσ το 1968 οπότε με απόφαςθ του τότε υπουργοφ ςυγκοινωνιϊν, ζγινε θ ςυγχϊνευςθ όλων των ΚΤΕΛ ςε 8 οργανιςμοφσ ΚΣΕΤΛ. Εικόνα 16: Αςτικό λεωφορείο τθ δεκαετία 1950 Εικόνα 17: Αςτικά λεωφορεία 100 κζςεων το 1968 ςτθν Θεςςαλονίκθ κατά τθν εκδιλωςθ παραλαβισ 13

14 Με το ΝΔ 102/1973 επανζρχεται το προθγοφμενο κακεςτϊσ.το 1984 διαχωρίηονται τα αςτικά από τα υπεραςτικά ΚΣΕΛ. Το 2001 με τον νόμο 2963/2001 δθμιουργοφνται καλφτερεσ προοπτικζσ για τθ λειτουργία των ΚΤΕΛ. Το 2003 βάςει του 2963/2001 τα ΚΤΕΛ όλθσ τθσ χϊρασ μετατρζπονται ςε ανϊνυμεσ εταιρίεσ (Α.Ε.) και λειτουργοφν ζωσ ςιμερα με τθν μορφι αυτι. [16] 2.2 Ιςτορία του Κ.Σ.Ε.Λ. Νομοφ Λευκάδασ Το Κ.Τ.Ε.Λ. Λευκάδασ ιδρφκθκε όπωσ και όλα τα υπόλοιπα, το 1952 για τθν εξυπθρζτθςθ των μεταφορϊν του Νομοφ Λευκάδασ. Πταν ιδρφκθκε απαρτιηόταν από 13 λεωφορεία 24 κζςεων. Εικόνα 18:Λεωφορείο ΚΤΕΛ Λευκάδασ μάρκασ Bedford 24 κζςεων το 1958 Εικόνα 19: Υπεραςτικό λεωφορείο μάρκασ Scania 32 κζςεων το

15 Το μετατράπθκε ςε ΚΣΕΤΛ, όπωσ επζβαλαν οι τότε νόμοι, ζχοντασ 21 λεωφορεία και το 1974 ονομάςτθκε πάλι ΚΣΕΛ. Από το 1978 όλα τα παλιά λεωφορεία αντικαταςτάκθκαν με καινοφρια 50ρια οπότε μετζφεραν περιςςότερουσ επιβάτεσ Εικόνα 20: Υπεραςτικό λεωφορείο ΚΤΕΛ Λευκάδασ μάρκασ Volvo 50 κζςεων το 1980 Μζχρι το 1983 ο ςτόλοσ είχε φτάςει τα 26 λεωφορεία. Εικόνα 21 : Ζνα από τα πρϊτα λεωφορεία του ΚΤΕΛ Λευκάδασ το

16 Στθν άντλθςθ των πλθροφοριϊν και των φωτογραφιϊν για τθν ιςτορικι αναδρομι, ςθμαντικό ρόλο ζπαιξε και θ ςυμβολι ενόσ από τουσ παλαιότερουσ οδθγοφσ του ΚΤΕΛ Λευκάδασ, ο κ.κωνςταντίνοσ Βαγενάσ. Συνταξιοφχοσ πλζον, υπιρξε ζνασ από τουσ πρϊτουσ ιδιοκτιτεσ λεωφορείου για το ΚΤΕΛ Λευκάδασ, ςυμβάλλοντασ ςτθν επιβίωςθ και εξζλιξθ του οργανιςμοφ, μαηί με τουσ υπόλοιπουσ οδθγοφσ-ςυνεταίρουσ. Εικόνα 22: O Κων/νοσ Βαγενάσ Ξεκίνθςε ωσ οδθγόσ και ςυν-ιδιοκτιτθσ του λεωφορείου τθσ φωτογραφίασ το 1962 Εικόνα 23: Λεωφορείο μάρκασ Mercedes-Benz 32 κζςεων το

17 Πταν ζγινε ςυνζταιροσ του ΚΤΕΛ υπιρχαν ιδθ 15 λεωφορεία. Τα περιςςότερα είχαν 2, ακόμθ και 3 ςυνιδιοκτιτεσ, κακϊσ θ αγορά του λεωφορείου δεν ιταν εφκολθ. Οι άδειεσ δίνονταν από το κράτοσ καταβάλλοντασ ζνα μικρό αντίτιμο. Τθν εποχι εκείνθ θ Ελλάδα αρχίηει τα πρϊτα βιματα ανάπτυξθσ ςτον τομζα των υποδομϊν και των μεταφορϊν. Χαρακτθριςτικά μασ ανζφερε: Το ειςιτήριο Αθήνα Λευκάδα το 1960 ζκανε 100 δραχμζσ, ενώ η τιμή πετρελαίου ζκανε 6-7 δραχμζσ το γαλόνι, όπου 1 γαλόνι ίςο με 4 λίτρα Ζπειτα από 16 χρόνια, και με τθν γενικότερθ εξζλιξθ του ΚΤΕΛ Λευκάδασ, όλα τα λεωφορεία του οργανιςμοφ αντικαταςτάκθκαν με πιο ςφγχρονα 50 κζςεων. Ζτςι το ξεπεραςμζνο λεωφορείο Mercedes αντικαταςτάκθκε. Εικόνα 24: Λεωφορείο μάρκασ DAF 50 κζςεων το

18 Η μεγάλθ εξζλιξθ ςτον τομζα των μεταφορϊν και των υποδομϊν ςτθν Ελλάδα φαίνεται κακαρά ςτο παρακάτω ςχόλιο του Κων/νου Βαγενά Το δρομολόγιο Αθήνασ-Λευκάδασ διαρκοφςε 10 ώρεσ ςχεδόν, και το δρομολόγιο Λευκάδασ-Θεςςαλονίκησ περίπου 12 καθώσ ο μόνοσ δρόμοσ που υπήρχε περνοφςε από το Μζτςοβο, την κορυφή τησ Κατάρασ, ζπειτα κατεβαίναμε ςτα Τρίκαλα και μετά Κατερίνη και τζλοσ φτάναμε Θεςςαλονίκη. Το χειμώνα εάν ςυναντοφςαμε χιόνα ςτα βουνά, διαρκοφςε ακόμη περιςςότερο Πθγι: Ιςτορικό αρχείο ΚΤΕΛ Λευκάδασ / Συνεντεφξεισ 3. Σο Κ.Σ.Ε.Λ. νομοφ Λευκάδασ ςιμερα 3.1 Γενικά ςτοιχεία Ο κεντρικόσ ςτακμόσ του υπεραςτικοφ Κ.Τ.Ε.Λ. νομοφ Λευκάδασ βρίςκεται ςτθν διαςταφρωςθ των οδϊν Αντωνίου Τηεβελζκθ και Φιλοςόφων, λίγο ζξω από το κζντρο τθσ πόλθσ τθσ Λευκάδασ. Ρρόκειται για ζναν καινοφριο ςτακμό ο οποίοσ καταςκευάςτθκε μόλισ πριν από 4 χρόνια. Από εκεί εξυπθρετοφνται κακθμερινά εκατοντάδεσ επιβάτεσ. Το Κ.Τ.Ε.Λ. Λευκάδασ είναι μία από τισ μεγαλφτερεσ εταιρίεσ ςτον νομό, αλλά και μία από τισ παλαιότερεσ, με ςχεδόν 60 χρόνια λειτουργίασ. Εικόνα 25: Πψθ του ςτακμοφ 18

19 Εικόνα 26: Ρρόςοψθ τθσ κεντρικισ ειςόδου του ςτακμοφ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ: Ιδιόκτθτοσ χϊροσ 3 ςτρεμμάτων με εκδοτιρια, αίκουςα αναμονισ, κυλικείο, γραφεία, λογιςτιριο, αποκικθ αςυνόδευτων και αίκουςα ςυνεδριάςεων. Στον κεντρικό ςτακμό ςτεγάηονται, επίςθσ, οι διοικθτικζσ υπθρεςίεσ, οι οποίεσ είναι πλιρωσ μθχανογραφθμζνεσ (οικονομικζσ υπθρεςίεσ, μιςκοδοςία, προγραμματιςμόσ). Το επιβατικό κοινό εξυπθρετείται από το προςωπικό του ςτακμοφ για τθν ζκδοςθ ειςιτθρίων, πλθροφορίεσ, κρατιςεισ κζςεων. Οι υπθρεςίεσ ζκδοςθσ και κρατιςεων ειςιτθρίων είναι πλιρωσ μθχανογραφθμζνεσ. Η ενθμζρωςθ του επιβατικοφ κοινοφ γίνεται μζςω τθλεφωνικοφ κζντρου κακϊσ και με ςυνεχισ ανακοινϊςεισ ςτον ςτακμό για αφίξεισ και αναχωριςεισ δρομολογίων. Εικόνα 27: Το εκδοτιριο ειςιτθρίων 19

20 Εικόνα 28:Mini Market το οποίο ςυςτεγάηεται μζςα ςτον ςτακμό Εικόνα 29: Ο χϊροσ αναμονισ των επιβατϊν 20

21 Εικόνα 30 : Ρανοραμικι άποψθ του χϊρου αναμονισ και των εκδοτθρίων του ςτακμοφ Εικόνα 31: Το λογιςτιριο 21

22 Αξίηει να αναφερκεί ότι ο χϊροσ που ςτεγάηεται ο νζοσ ςτακμόσ ΚΤΕΛ ανικει ςτθν εταιρία, και καταςκευάςτθκε εξ ολοκλιρου με ζξοδά τθσ. Στον γενικότερο χϊρου του ςτακμοφ υπάρχουν και άλλα κτίςματα τα οποία τα νοικιάηει θ εταιρία ςε ιδιϊτεσ (καταςτιματα ροφχων, αναψυκτιρια και άλλεσ χριςεισ). Ακόμθ, ςτο ςτακμό υπάρχει δεξαμενι καυςίμων για τα λεωφορεία, θ οποία ανικει ςτθν εταιρία. Ζτςι, παρζχεται το πετρζλαιο που χρειάηεται ςε χαμθλότερεσ τιμζσ από αυτζσ των πρατθρίων εξοικονομϊντασ ζνα ςθμαντικό ποςό. Εικόνα 32: Η δεξαμενι πετρελαίου του ΚΤΕΛ Λευκάδασ Ρθγι : Συνζντευξθ προζδρου ΚΤΕΛ Λευκάδασ κ. Ανδρζα Κατωπόδθ 22

23 3.2 Νομικό πλαίςιο λειτουργίασ του οργανιςμοφ Το 2003 μετατράπθκε βάςει του Ν.2963/2001 ςε Ανϊνυμθ εταιρία με ζδρα τθν Λευκάδα, με τθν επωνυμία : «Κοινό Ταμείο Ειςπράξεων Λεωφορείων νομοφ Λευκάδασ-Ανώνυμη μεταφορικήτουριςτική και εμπορική εταιρία Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΚΤΕΛ Λευκάδασ Α.Ε.» Το μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρίασ ορίηεται ςτο ποςό των το οποίο είναι ολοςχερϊσ καλυμμζνο από τουσ μετόχουσ-ιδρυτζσ και από τθν αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων του μετατρεπόμενου ΚΤΕΛ ςφμφωνα με τθν εκτίμθςθ τθσ επιτροπισ του άρκρου 9 του νόμου Ν.2190/1920. Το εν λόγω μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται ςε ονομαςτικζσ μετοχζσ, εκάςτθ δε μετοχι ζχει ονομαςτικι αξία 5,20 Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου: Κατά τθν διάρκεια τθσ πρϊτθσ πενταετίασ από τθν ςφςταςθ τθσ εταιρίασ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο με τθν απόφαςθ που λαμβάνεται με πλειοψθφία τουλάχιςτον των 2 / 3 του ςυνόλου των μελϊν του ζχουν το δικαίωμα: 1. Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρίασ ολικά ι μερικά, με τθν ζκδοςθ νζων μετοχϊν. Το ποςό τθσ αφξθςθσ δε μπορεί να υπερβεί το ποςό του μετοχικοφ κεφαλαίου που είχε καταβλθκεί αρχικά. 2. Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με ζκδοςθ ομολόγων μετατρζψιμων ςε μετοχζσ, για ποςό που δε μπορεί να υπερβεί το 1 / 2 του καταβεβλθμζνου αρχικοφ κεφαλαίου. 23

24 Μετοχζσ: Οι μετοχζσ ανικουν ςτα φυςικά ι νομικά πρόςωπα που είναι ιδιοκτιτεσ των εντεταγμζνων ςτο ΚΤΕΛ λεωφορείων, κακϊσ και αυτϊν που προζρχονται από αντικατάςταςθ εντεταγμζνων ςτο ΚΤΕΛ Λεωφορείων. Κάκε μετοχι παρζχει το δικαίωμα 1 ψιφου. Οι μετοχζσ είναι ίςεσ και αδιαίρετεσ. 1. Οι μετοχζσ τθσ εταιρίασ είναι ονομαςτικζσ και μεταβιβάηονται ελεφκερα, ςε πρόςωπα ωςτόςο που πλθροφν τισ προχποκζςεισ των διατάξεων που ιςχφουν για τθν απόκτθςθ αυτοκινιτων Δ.Χ. 2. Οι μετοχζσ μπορεί να εκδίδονται ςε τίτλουσ που αντιπροςωπεφουν μία ι περιςςότερεσ μετοχζσ μετά από απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, θ οποία κακορίηει τον τφπο των μετοχϊν. Οι τίτλοι των μετοχϊν φζρουν αφξοντα αρικμό, τθ ςφραγίδα τθσ εταιρίασ, το όνομα, το επϊνυμο, τθν εκνικότθτα, το επάγγελμα, τθν κατοικία και τα λοιπά ςτοιχεία του κυρίου τουσ, κακϊσ και τθν υπογραφι δφο ςυμβοφλων που ορίηονται από το Δ.Σ.. Η μεταβίβαςθ των αδειϊν κυκλοφορίασ ςυμμεταβιβάηει και τθ μετοχικι ιδιότθτα 3. Μζτοχοι τθσ εταιρίασ είναι όςοι μιςκϊςουν ςτθν εταιρία τα λεωφορεία ιδιοκτθςίασ τουσ που είναι ενταγμζνα ςτο Κ.Τ.Ε.Λ. Νομοφ Φλϊρινασ κακϊσ και εκείνα που κα προζρχονται από αντικατάςταςι τουσ. Οι μζτοχοι πρζπει να είναι δικαιοφχοι τθσ άδειασ κυκλοφορίασ των λεωφορείων που εντάςςονται ςε αυτιν τθν εταιρία και να πλθροφν αυτοί και τα λεωφορεία τουσ όλεσ τισ προχποκζςεισ του νόμου. Δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ μετόχων: 1. Οι μζτοχοι αςκοφν τα δικαιϊματά τουσ ςχετικά με τθν διοίκθςθ τθσ εταιρίασ μόνο με τθν ςυμμετοχι τουσ ςτθ Γενικι υνζλευςθ. Οι μζτοχοι ι οι δανειςτζσ τουσ δεν μποροφν ςε καμία περίπτωςθ να επιδιϊξουν τθν εκκακάριςθ ι τθ διανομι ι να αναμειχκοφν με οποιονδιποτε τρόπο ςτθν διοίκθςθ τθσ εταιρίασ. 2. Η ευκφνθ του μετόχου περιορίηεται ςτθν ονομαςτικι αξία τθσ μετοχισ του. Κάκε μετοχι παρζχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν καταςτατικό τυχόν διανεμομζνου μερίςματοσ, αξίωςθ επί του μζρουσ του προϊόντοσ τθσ εκκακαρίςεωσ τθσ εταιρικισ περιουςίασ. 24

25 3. Κάκε μετοχι παρζχει δικαίωμα μίασ ψιφου ςτθ Γενικι Συνζλευςθ. Σε περίπτωςθ κοινωνίασ μετοχισ ι μετοχϊν εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα. 4. Κάκε μζτοχοσ οπουδιποτε κι αν κατοικεί λογίηεται, ωσ προσ όλεσ ανεξαιρζτωσ τισ ςχζςεισ του με τθν εταιρία, ότι ζχει τθ νόμιμθ κατοικία του ςτθν ζδρα τθσ εταιρίασ και υπόκειται αποκλειςτικά και μόνο ςτθν δικαιοδοςία των δικαςτθρίων τθσ ζδρασ τθσ εταιρίασ 3.3 Οι εργαηόμενοι ςτον οργανιςμό Το ΚΤΕΛ Λευκάδασ ςιμερα ζχει 51 άτομα προςωπικό, ςυμπεριλαμβανομζνων των οδθγϊν, ενϊ υπάρχουν 49 μζτοχοι ςτθν εταιρία. Το προςωπικό διακρίνεται ςε 3 κατθγορίεσ: 1. Εργαηόμενοι του Κ.Σ.Ε.Λ., υπάλλθλοι που εργάηονται ςτθν εταιρία και είναι αςφαλιςμζνοι ςτο Ι.Κ.Α.. 2. Μζτοχοι εργαηόμενοι, αυτοαπαςχολοφμενοι υπάλλθλοι που είναι αςφαλιςμζνοι ςτο Τ.Σ.Α.. 3. Εξωτερικοί ςυνεργάτεσ, όπωσ είναι οι κατά τόπουσ πράκτορεσ, και εργάηονται με δελτία παροχισ υπθρεςιϊν. Σφμφωνα με το Γενικό Κανονιςμό Προςωπικοφ Κ.Σ.Ε.Λ. Α.Ε. *ΡΔ 246/2006 ΦΕΚ 261/ , το προςωπικό των Κ.Τ.Ε.Λ. (Άρκρο 3)διακρίνεται ςε ζκτακτο και τακτικό: 25

26 1. Ζκτακτo είναι το Ρροςωπικό που προςλαμβάνεται για εκτζλεςθ εποχικισ ι ζκτακτθσ εργαςίασ, θ διάρκεια τθσ οποίασ δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ οκτϊ (8) μινεσ και ςυνδζεται με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου. 2. Σακτικό είναι το προςωπικό που κατζχει οργανικζσ κζςεισ και εξυπθρετεί πάγιεσ και διαρκείσ ανάγκεσ και ςυνδζεται με το Κ.Τ.Ε.Λ. με ςφμβαςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου Ρίνακασ 1 : Εργαηόμενοι ςτθν εταιρία Προςωπικό Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ Λογιςτισ 1 Ταμίασ 1 Γραμματζασ 1 Εκδότεσ ειςιτθρίων 7 Αποκθκάριοι 1 Υπάλλθλοσ ςτο γραφείο 1 γενικοφ τουριςμοφ Προςωπικό Κίνθςθσ Στακμάρχεσ 1 Ελεγκτζσ 1 Ειςπράκτορεσ 8 Οδθγοί 29 Οδθγοί των λεωφορείων των Κ.Τ.Ε.Λ. μπορεί να είναι είτε οι ίδιοι οι ιδιοκτιτεσ ι οι ςυνιδιοκτιτεσ των λεωφορείων είτε να προςλαμβάνονται από τουσ ιδιοκτιτεσ ι, ςυνιδιοκτιτεσ των λεωφορείων. Πςον αφορά ςτα προςόντα πρόςλθψθσ του προςωπικοφ (τακτικοφ και ζκτακτου) χωρίηονται ςε γενικά και ειδικά 26

27 3.4 Οργανόγραμμα Διοίκθςθσ ΚΣΕΛ Το Διοικθτικό Συμβοφλιο αποτελείται από: Ρρόεδροσ Αντιπρόεδροσ Διευκφνων Σφμβουλοσ 2 μζλθ ςυμβουλίου Οργανόγραμμα Διοικθτικισ Διαχείριςθσ του Κ.Σ.Ε.Λ. Λευκάδασ 27

28 4. Οχιματα 4.1 Ο ςτόλοσ ςιμερα και χαρακτθριςτικά των λεωφορείων Το υπεραςτικό Κ.Τ.Ε.Λ. Λευκάδασ διακζτει ςτόλο 31 λεωφορείων. Από αυτά, τα 26 είναι ιδιόκτθτα και 5 ςυνεταιρικά. Ακόμθ υπάρχει και 1 που λειτουργεί ωσ αςτικό Συγκεκριμζνα, διακζτει : 30 Λεωφορεία 50 κζςεων 1 Λεωφορείο αςτικοφ τφπου 23 κζςεων 1 Mini Bus 17 κζςεων Αξίηει να ςθμειωκεί, πωσ τα τελευταία χρόνια ο ςτόλοσ τθσ εταιρίασ είναι υπερςφγχρονοσ κακϊσ 21 λεωφορεία είναι 5ετίασ και όλα τα υπόλοιπα 1 ζτουσ. Ενδεικτικά μερικζσ εικόνεσ των λεωφορείων του ΚΤΕΛ Εικόνα 33: Υπεραςτικό λεωφορείο 50 κζςεων 28

29 Εικόνα 34,35 : Υπεραςτικό λεωφορείο 50 κζςεων 29

30 Κατανομι κζςεων ςτο απλό υπεραςτικό λεωφορείο κζςεων Εικόνα 36: Διάταξθ κζςεων Εικόνα 37: Mini Bus 17 κζςεων 30

31 4.2 Εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν ςτα οχιματα και ςτο κζντρο ελζγχου Η επιχείρθςθ ολοζνα και αναβακμίηει τα υλικό τεχνικά μζςα που διακζτει χρθςιμοποιϊντασ τισ νζεσ τεχνολογίεσ (internet, τθλεματικι, αυτοματιςμό). Με τθν ζνταξι τθσ ςτο Ρρόγραμμα του Υπουργείου Μεταφορϊν : «Ευφυείσ Οδικζσ Μεταφορζσ» (2008), πρόκειται ςφντομα να εγκαταςτιςει ςτον καινοφριο ςτακμό ςυςτιματα διαχείριςθσ ςτόλου οχθμάτων και εντοπιςμοφ κζςθσ οχιματοσ (AVL) ςε ςυνδυαςμό με ζλεγχο οδθγικισ ςυμπεριφοράσ, ςυμμόρφωςθσ με τισ ϊρεσ οδιγθςθσ, κατάςταςθσ φορτίου και οχιματοσ. Ζτςι, κα γνωρίηουν ανά πάςα ςτιγμι ποφ βρίςκεται το κάκε λεωφορείο κατά τθν διάρκεια του δρομολογίου του, κακϊσ και τον εκτιμϊμενο χρόνο άφιξθσ. Η ϊρα άφιξθσ κα εμφανίηεται με θλεκτρονικζσ ταμπζλεσ και ςτο κοινό που περιμζνει ςτον ςτακμό. Ακόμθ, κα εγκαταςτακεί και ςφςτθμα θλεκτρονικισ κράτθςθσ και ζκδοςθσ ειςιτθρίων μζςω Internet αλλά και μθχανιματα αυτόματθσ ζκδοςθσ ειςιτθρίων μζςα από το λεωφορείο, χωρίσ να είναι υποχρεωτικι θ ζκδοςθ από τα εκδοτιρια των ςτακμϊν. Αυτό το ςφςτθμα κα εξυπθρετιςει κυρίωσ του επιβάτεσ που επιβιβάηονται ςτο λεωφορείο ςε κάποια ενδιάμεςθ ςτάςθ ενόσ δρομολογίου. Ζτςι, απλά επιλζγοντασ το ςθμείο επιβίβαςθσ, κα εκδίδεται αυτόματα το αντίςτοιχο ειςιτιριο. Με τα νζα αυτά ςυςτιματα προκφπτουν προφανϊσ νζεσ διευκολφνςεισ για το επιβατικό κοινό, αλλά το πιο ςθμαντικό είναι ότι κα υπάρχει ζνασ πιο αποτελεςματικόσ τρόποσ ελζγχου του ςυνόλου των ειςπράξεων και κυρίωσ των ειςιτθρίων που εκδίδονται. Πηγή: Συνζντευξη προζδρου ΚΤΕΛ 31

32 5. Μεταφορικό ζργο οργανιςμοφ και οικονομικά ςτοιχεία 5.1τοιχεία μεταφορικοφ ζργου και δρομολόγια Το ζργο του υπεραςτικοφ Κ.Τ.Ε.Λ. Λευκάδασ είναι : 1. θ εξυπθρζτθςθ επιβατικϊν γραμμϊν, 2. θ μεταφορά αςυνόδευτων δεμάτων και 3. οι τουριςτικζσ υπθρεςίεσ Η εξυπθρζτθςθ επιβατικϊν γραμμϊν αφορά ςτθ μεταφορά επιβατϊν τόςο ςε ενδονομαρχιακά δρομολόγια όςο και ςε δρομολόγια που ςυνδζουν τθ Λευκάδα με άλλεσ πρωτεφουςεσ νομϊν, όπωσ τθν Ακινα, τθ Θεςςαλονίκθ, τθν Ράτρα και τα Ιωάννινα. Η πλθρότθτα των δρομολογίων ποικίλει ανάλογα τον προοριςμό αλλά και τθν εποχι. Αυτό φαίνεται ζντονα ςτο γεγονόσ ότι το καλοκαίρι, κακϊσ θ Λευκάδα είναι ωσ επί το πλείςτον τουριςτικόσ προοριςμόσ, οι δφο κφριεσ γραμμζσ, δθλαδι Ακινασ και Θεςςαλονίκθσ, παρουςιάηουν αυξθμζνθ πλθρότθτα που πολλζσ φορζσ πλθςιάηει και το 100%, ειδικά τα δρομολόγια Ακινασ. Αντίκετα, το χειμϊνα θ πλθρότθτα παρουςιάηει αιςκθτι μείωςθ, κακϊσ το μεγαλφτερο ποςοςτό των επιβατϊν είναι κάτοικοι του νθςιοφ και φοιτθτζσ οι οποίοι ςπουδάηουν ςε άλλεσ πόλεισ. Συμψθφίηοντασ τα ποςοςτά πλθρότθτασ του καλοκαιριοφ και του χειμϊνα, προκφπτει ζνα ποςοςτό τθσ τάξθσ του 60% Πηγή: Συνζντευξη Αντιπροζδρου ΚΤΕΛ κ. Σπφρου Βαγενά Το υπεραςτικό Κ.Τ.Ε.Λ. εκτελεί, ακόμα, δρομολόγια για τθ μεταφορά μακθτϊν από το Σεπτζμβριο ωσ τον Ιοφνιο. Τα δρομολόγια αυτά ζχουν ςκοπό να εξυπθρετιςουν και το πιο απομακρυςμζνο χωριό του νομοφ εκτζλεςθ κοινωνικοφ ζργου. 32

33 Πίνακασ 2: Δρομολόγια Τπεραςτικοφ Κ.Σ.Ε.Λ. Λευκάδασ Ρθγι [17] Κατά τθν διάρκεια τθσ τουριςτικισ περιόδου αυξάνεται ο αρικμόσ των δρομολογίων ςε μερικοφσ προοριςμοφσ λόγω αυξθμζνθσ ηιτθςθσ 33

34 5.2 Οικονομικά ςτοιχεία Πίνακασ 3 :Σιμζσ δρομολογίων Ζκπτωςθ 25% Ζκπτωςθ 50% Απλι μετάβαςθ Με επιςτροφι Απλι μετάβαςθ Με επιςτροφι Απλι μετάβαςθ Με επιςτροφι Θεςςαλονίκθ 37-27,75-18,5 - Ακινα 30,90-23, ,5 - Πάτρα 17,5-13, ,75 - Ιωάννινα 10,5-7, ,30 - Πρζβεηα 2,70-2,10-1,35 - Στον παραπάνω πίνακα δίνονται οι τιμζσ των ειςιτθρίων για κάποιεσ διαδρομζσ που εκτελεί το Κ.Τ.Ε.Λ. Λευκάδασ. Η τιμι του ειςιτθρίου κακορίηεται βάςει του άρκρου 10 του Ν.2963/01, ςτον οποίο αναφζρεται πωσ με απόφαςθ του Υπουργοφ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν θ οποία εκδίδεται ςτο τελευταίο τρίμθνο κάκε ζτουσ, κακορίηονται ι αναπροςαρμόηονται, κάκε φορά, οι χιλιομετρικοί ςυντελεςτζσ κομίςτρου μεταφοράσ επιβατϊν με λεωφορεία, τα όρια βάρουσ αποςκευϊν χωρίσ καταβολι κομίςτρου, οι ςυντελεςτζσ κομίςτρου για μεταφορά υπερβάλοντοσ βάρουσ αποςκευϊν και αςυνόδευτων μικροδεμάτων, κακϊσ και κάκε άλλθ λεπτομζρεια για τον τρόπο είςπραξθσ, διάκεςθσ ειςιτθρίων και επιβαλλόμενων επιβαρφνςεων επί τθσ τιμισ αυτϊν. Οι παραπάνω χιλιομετρικοί ςυντελεςτζσ κομίςτρου, ςτισ αςτικζσ και υπεραςτικζσ (ενδονομαρχιακζσ και διανομαρχιακζσ) γραμμζσ, δφνανται να είναι ενιαίοι για το ςφνολο τθσ χϊρασ ι διαφορετικοί κατά περιφζρεια ι κατά νομό ι νομοφσ ι κατά κατθγορίεσ γραμμϊν που παρουςιάηουν παρόμοια χαρακτθριςτικά ςτοιχεία εκμετάλλευςθσ. Τα κόμιςτρα των γραμμϊν κακορίηονται με αποφάςεισ τθσ Νομαρχίασ. Ζτςι για το Ν.Λευκάδασ ορίηονται οι κάτωκι τιμζσ : τιμι χιλιομετρικισ διάνυςθσ, θ οποία αποδίδεται ςτουσ μετόχουσ : 0,7231 τιμι χιλιομετρικισ μονάδασ : 0,5879 χιλιομετρικι τιμι ανά επιβατι : 0,0869 Πηγή: Νομαρχία Λευκάδασ 34

35 Ακολουκεί ζνασ πίνακασ εςόδων εξόδων για τα ζτθ 2007, 2008 και Τα ςτοιχεία προκφπτουν από ιςολογιςμοφσ που δόκθκαν από τθν εταιρεία. Πίνακασ 4: Ζςοδα Ζξοδα εταιρίασ για τα ζτθ 2007,2008,2009 ΖΟΔΑ ( ) Κφκλοσ εργαςιϊν (πωλιςεισ) , , ,27 Άλλα ζςοδα εκμετάλλευςθσ , , ,88 Ζκτακτα και ανόργανα ζςοδα , ,26 ΤΝΟΛΟ: , , ,41 ΖΞΟΔΑ ( ) Κόςτοσ πωλιςεων , , ,53 Διοικθτικά και λειτουργικά , , ,71 ΤΝΟΛΟ: , , ,24 ΚΕΡΔΗ (ΕΟΔΑ- ΕΞΟΔΑ) 6.238, , ,17 Γράφθμα 1 Ακολουκεί το αντίςτοιχο γράφθμα εςόδων-εξόδων , , , , ,00 0, Ζςοδα , , ,41 Ζξοδα , , ,24 35

36 Γράφθμα 2 Ακολουκεί το γράφθμα Κερδϊν , , , , , , , , , ,00 0, ,40 ΧΟΛΙΑ: Σφμφωνα με τα παραπάνω διαγράμματα καταλιγουμε ςτα εξισ ςυμπεράςματα 1) Τα ζςοδα ςθμείωςαν ςθμαντικι αφξθςθ 35% το 2008 και ζπειτα ςυνζχιςαν να αυξάνονται αλλά με ςαφϊσ χαμθλότερο ρυκμό 2) Τα κζρδθ το 2007 είναι οριακά κετικά, ενϊ το 2008 βλζπουμε μία τεράςτια αφξθςθ. Αυτό μπορεί μερικϊσ να δικαιολογθκεί ςτο γεγονόσ ότι τα ζξοδα τθσ εταιρίασ το 2007 ιταν αυξθμζνα λόγο καταςκευισ του νζου ςτακμοφ. Τον επόμενο χρόνο εμφανίηονται αυξθμζνα ζςοδα εκμετάλλευςθσ (μζροσ αυτϊν από τθν εκμετάλλευςθ μζρουσ του ςτακμοφ) και γενικότερα αυξθμζνα ζςοδα. Στθ ςυνζχεια βλζπουμε μία ςτακερι αφξθςθ εςόδων αλλά και εξόδων, μζνοντασ ουςιαςτικά ςτα ίδια επίπεδα κερδϊν το 2009 ςε ςχζςθ με το Από τισ δραςτθριότθτεσ του Κ.Τ.Ε.Λ. για τα παραπάνω ζτθ, προκφπτει ότι το Κ.Τ.Ε.Λ. Λευκάδασ είναι μια υγιισ κερδοφόρα επιχείρθςθ που ολοζνα και αναβακμίηεται. Επιπλζον, φαίνεται πωσ και οι μζτοχοι τθσ εταιρείασ εξαςφαλίηουν ζνα ικανοποιθτικό ειςόδθμα από τθν επιχείρθςθ. 36

37 6. ΕΡΕΤΝΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 6.1 Αποτελζςματα ζρευνασ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε τθν περίοδο Οκτϊβρθ-Δεκζμβρθ Απιντθςαν 26 άτομα, τα οποία χρθςιμοποιοφν το υπεραςτικό ΚΤΕΛ Λευκάδασ. Η ζρευνα ζγινε κατά τθν διάρκεια δρομολογίων αλλά και με διανομι του φυλλαδίου ςτον τερματικό ςτακμό ςτθν Λευκάδα. 1) Ρόςο ςυχνά χρθςιμοποιείτε τισ γραμμζσ του Κ.Τ.Ε.Λ. 11% 35% Σπάνια 1-2 φορζσ το μινα 1-3 φορζσ τθ βδομάδα 54% 2)Χρθςιμοποιείτε τα υπεραςτικά λεωφορεία του Κ.Τ.Ε.Λ. από ανάγκθ ι επιλογι 25% Επιλογι 75% Ανάγκθ 37

38 3) Γενικά πόςο ευχαριςτθμζνοι είςτε από τισ υπθρεςίεσ του Κ.Τ.Ε.Λ. 12% 4% 19% 65% Ρολφ Αρκετά Μζτρια Λίγο 4)Βακμολογιςτε τισ παρακάτω υπθρεςίεσ με κλίμακα 1-5 Ι)Συχνότθτα δρομολογίων 0% 35% 15% 19% 31% Ρολφ (5) Αρκετά (4) Μζτρια (3) Λίγο (2) Κακόλου (1) 38

39 ΙΙ) Ώρεσ λειτουργίασ γραμμισ 4% 31% 15% 23% 27% Ρολφ (5) Αρκετά (4) Μζτρια (3) Λίγο (2) Κακόλου (1) ΙΙΙ)Αξιοπιςτία δρομολογίων 23% 15% 8% 0% 54% Ρολφ (5) Αρκετά (4) Μζτρια (3) Λίγο (2) Κακόλου (1) 39

40 IV) Ραρεχόμενθ ποιότθτα υπθρεςιϊν 12% 0% 11% 31% 46% Ρολφ (5) Αρκετά (4) Μζτρια (3) Λίγο (2) Κακόλου (1) V) Αςφάλεια 8% 0% 0% 42% 50% Ρολφ (5) Αρκετά (4) Μζτρια (3) Λίγο (2) Κακόλου (1) 40

41 VI) Εξυπθρετιςεισ τερματικοφ ςτακμοφ 0% 12% 15% Ρολφ (5) Αρκετά (4) 38% 35% Μζτρια (3) Λίγο (2) Κακόλου (1) VII) Ενθμζρωςθ για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ (γραμμζσ, δρομολόγια, τιμζσ) 4% 15% 12% 23% Ρολφ (5) Αρκετά (4) Μζτρια (3) 46% Λίγο (2) Κακόλου (1) 41

42 5) Ρόςο ευχαριςτθμζνοι είςτε από τισ ιςχφουςεσ τιμζσ ειςιτθρίων 15% 8% 12% Ρολφ 23% Αρκετά Μζτρια 42% Λίγο Κακόλου 6) Ροιά πιςτεφετε ότι κα ζπρεπε να είναι θ τιμι του ειςιτθρίου 19% 81% Κδια Μειωμζνθ * Για Θεςςαλονίκθ από 37 Για Ακινα από 30,9 Για Ιωάννινα 7 από 10,5 Για Κοηάνθ 20 από 27 42

43 7)Θα χρθςιμοποιοφςατε πιο ςυχνά το λεωφορείο αν οι τιμζσ των ειςιτθρίων ιταν πιο χαμθλζσ 50% 50% Ναι Πχι 8) Θα δεχόςαςταν να πλθρϊςετε μεγαλφτερθ τιμι ειςιτθρίου αν αυτό ςιμαινε καλφτερθ παρεχόμενθ ποιότθτα υπθρεςιϊν 31% 69% Ναι Πχι 43

44 9)Ρόςο ικανοποιθμζνοι είςτε από τθν διαμόρφωςθ των λεωφορείων εξωτερικά 0% 19% 8% 27% Ρολφ Αρκετά Μζτρια 46% Λίγο Κακόλου 10) Ρόςο ικανοποιθμζνοι είςτε από τθν διαμόρφωςθ των λεωφορείων εςωτερικά 8% 0% 15% 23% 54% Ρολφ Αρκετά Μζτρια Λίγο Κακόλου 44

45 11)Χρειάςτθκε να μετακινθκεί κάποιο εμποδιηόμενο ςτθν μετακίνθςι του άτομο από το ςτενό ςασ περιβάλλον και να υπιρξε πρόβλθμα 8% 92% Ναι Πχι 12) Υπιρξε πρόβλθμα ςτθ μετακίνθςι του 4% 96% Ναι Πχι 45

46 13) Ροιο κεωρείτε το πιο ςθμαντικό πρόβλθμα ςτθν παρεχόμενθ εξυπθρζτθςθ από το Κ.Τ.Ε.Λ. 8% 15% 23% Αραιά δρομολόγια Υψθλζσ τιμζσ 35% 19% Κανζνα Πχι απευκείασ ςφνδεςθ Αντιμετϊπιςθ πελατϊν * Οι απαντιςεισ για τα αραιά δρομολόγια προιλκαν κυρίωσ από όςουσ είχαν ωσ προοριςμό τθ Θεςςαλονίκθ, τθν Κοηάνθ και τα Ιωάννινα * Η ζλλειψθ απευκείασ ςφνδεςθσ αναφζρεται ςτα Ιωάννινα κακϊσ εξυπθρετοφνται από το δρομολόγιο τθσ Θεςςαλονίκθσ, όπωσ και για τθν Κοηάνθ *Για τθν Ακινα δεν υπάρχει πρόβλθμα αραιϊν δρομολογίων 14)Ρροτείνετε ζνα μζτρο που κα βελτίωνε τθν εικόνα και τθν λειτουργία του οργανιςμοφ 4% 23% 11% Αφξθςθ δρομολογίων Μείωςθ τιμων 62% Κανζνα Δρομολόγιο απευκείασ 46

47 6.2 υμπεράςματα Ερωτθματολογίου 1) Πςο αναφορά τθν ςυχνότθτα χριςθσ του Κ.Τ.Ε.Λ. βλζπουμε ότι θ πλειοψθφία το χρθςιμοποιεί «1-2 φορζσ το μινα» ενϊ αρκετοί «ςπάνια». Ελάχιςτοι απιντθςαν «1-3 φορζσ τθν βδομάδα» 2) Οι περιςςότεροι το χρθςιμοποιοφν από ανάγκθ ( 75 % ) 3) Από τισ γενικζσ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του Κ.Τ.Ε.Λ. θ πλειοψθφία απιντθςε «πολφ» ι «αρκετά» ( 84%) 4) Από τισ επιμζρουσ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ζχουμε: I) Θετικά επίπεδα (απιντθςαν «πολφ» ι «αρκετά») όςο αναφορά: Αςφάλεια (92%) Ραρεχόμενθ ποιότθτα (57%) Αξιοπιςτία δρομολογίων (77%) Εξυπθρζτθςθ τερματικοφ (50%) Διαμόρφωςθ εξωτερικά (73%) Διαμόρφωςθ εςωτερικά (69%) ΙΙ) Αρνθτικά επίπεδα (απιντθςαν «μζτρια» ι «λίγο» ι «κακόλου») όςο αναφορά: Ιςχφουςεσ τιμζσ ( 80 %) Ενθμζρωςθ για παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ (65%) 5) Το 50% κα χρθςιμοποιοφςε πιο ςυχνά το λεωφορείο αν οι τιμζσ των ειςιτθρίων ιταν πιο χαμθλζσ 6) Μόλισ το 31% κα δεχόταν να πλθρϊςει μεγαλφτερθ τιμι ειςιτθρίου αν αυτό ςιμαινε καλφτερθ παρεχόμενθ ποιότθτα υπθρεςιϊν 7)Σθμαντικότερα προβλιματα που εμφανίηονται ςτισ παροχζσ υπθρεςιϊν είναι: Υψθλζσ τιμζσ (19%) Αραιά δρομολόγια (23%) Αντιμετϊπιςθ πελατϊν (15%) Ζλλειψθ απευκείασ ςφνδεςθσ (8 %) 47

48 Ενκαρρυντικό είναι το γεγονόσ ότι το 35% δεν βρικε κάποιο πολφ ςθμαντικό πρόβλθμα Αν και οι περιςςότεροι ζχουν πρόβλθμα με τισ τιμζσ ειςιτθρίων (80%), παρόλα αυτά δεν κεωροφν ότι αυτό είναι το ςθμαντικότερο πρόβλθμα. Στο ςφνολό τουσ οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ βρίςκονται ςε αρκετά καλά επίπεδα Ραρατθρείται μεγάλθ ζλλειψθ ςτθν ενθμζρωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν (65%), και δεδομζνων των δυνατοτιτων τθσ τεχνολογίασ ςιμερα ςτον τομζα τθσ επικοινωνίασ (διαδίκτυο, τθλεφωνικά κζντρα κτλ) δθμιουργεί ερωτθματικά όςο αναφορά τθν ςωςτι αξιοποίθςθ των μζςων αυτϊν από τθν πλευρά του οργανιςμοφ. Το γεγονόσ ότι μόλισ το 31% κα δεχόταν αφξθςθ των τιμϊν εάν αυτό ςυνεπαγόταν βελτίωςθ των υπθρεςιϊν εξθγείται εν μζρθ από το ότι οι υπθρεςίεσ ιδθ είναι ικανοποιθτικζσ αλλά και ςτο ότι πλζον ο κόςμοσ δίνει βαρφτθτα ςτο κόςτοσ μεταφοράσ αφινοντασ πολλζσ φορζσ τθν ποιότθτα. Προτάςεισ Ερωτθματολογίου 1) Αρχικά προτείνεται μία μείωςθ των ειςιτθρίων ςε επίπεδα τζτοια βζβαια που να μθν δθμιουργιςουν ζλλειμμα ςτθν εταιρία, αλλά και να παροτρφνουν τον κόςμο να χρθςιμοποιεί περιςςότερο το λεωφορείο. 2) Η αφξθςθ των δρομολογίων προσ Θεςςαλονίκθ Ιωάννινα και γενικότερα προσ τθν Βόρειο Ελλάδα, κακϊσ με τθν καταςκευι τθσ Εγνατίασ θ πρόςβαςθ ζχει γίνει αρκετά εφκολθ και γριγορθ, ζτςι όλο και περιςςότεροσ κόςμοσ ταξιδεφει από και προσ τισ περιοχζσ αυτζσ. 3)Δθμιουργία ςεμιναρίων για εκπαίδευςθ οδθγϊν για βελτίωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ όςο αναφορά τθν αντιμετϊπιςθ των επιβατϊν και πικανόν μακιματα Αγγλικϊν κακϊσ τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ πολλοί ξζνοι τουρίςτεσ χρθςιμοποιοφν το ΚΤΕΛ. 4)Δθμιουργία γραφείου παραπόνων για το κοινό και ελζγχου των οδθγϊν (τρόποσ οδιγθςθσ, κακυςτζρθςθ δρομολογίου, κατανάλωςθ αλκοόλ εν ϊρα εργαςίασ) 48

49 6.3 Κφρια ςυμπεράςματα εργαςίασ 1)Το ΚΤΕΛ ζχει βελτιωκεί διαχρονικά αναβακμίηοντασ τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ αλλά και τισ υποδομζσ ςε κτίρια και οχιματα. 2)Ρρόκειται για μία υγιι επιχείρθςθ, χωρίσ κρατικζσ επιδοτιςεισ. 3)Ραρατθρείται ζλλειψθ ςτθν ςυγκοινωνία με τθν δυτικι πλευρά του νθςιοφ, ειδικά το καλοκαίρι που υπάρχει αυξθμζνθ ηιτθςθ για πρόςβαςθ ςτισ παραλίεσ ςτθν πλευρά αυτι του νθςιοφ. 4)Ζλλειψθ δρομολογίων για τα ορεινά χωριά του νομοφ. 5)Ζλλειψθ ςτθν ανάδειξθ τθσ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ του νθςιοφ για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ αλλά και για τουριςτικι προςζλκυςθ. 6.4 Κφριεσ προτάςεισ εργαςίασ 1)Καλφτερθ ανάδειξθ των πόλων ζλξθσ του νθςιοφ, όπωσ μουςεία και πολιτιςμικζσ εκδθλϊςεισ. 2)Δθμιουργία μουςείου τζχνθσ για τον ηωγράφο Θεόδωρο Στάμο και ανάδειξθ του ζργου του. 3)Διατιρθςθ του τοπίου και του χαρακτιρα του νθςιοφ αλλά και δθμιουργία οργανωμζνων παραλιϊν ςωςτισ ανάπτυξθσ του τουριςμοφ. 4)Δθμιουργία Ιςτορικοφ Αρχείου ΚΤΕΛ ςτον τερματικό ςτακμό κακϊσ και ςυντιρθςθ των παλαιϊν λεωφορείων ωσ αντίκεσ. 5)Βελτίωςθ του οδικοφ δικτφου ςτο ορεινό κομμάτι του νθςιοφ αλλά και για ευκολότερθ πρόςβαςθ ςε απομονωμζνεσ παραλίεσ. 6)Συνεργαςία Διμου με ΚΤΕΛ για μεταφορά ΑΜΕΑ και πικανόν ζνταξθ ειδικά εξοπλιςμζνου Ταξί ςτον ςτόλο του νομοφ. 7)Για τισ ορεινζσ περιοχζσ τθσ δυτικισ πλευράσ όπου παρατθρείται ζλλειψθ δρομολογίων προτείνεται θ εφαρμογι ενόσ ευζλικτου «ςυςτήματοσ μεταφοράσ». Σε ζνα 49

50 τζτοιο ςφςτθμα οι χριςτεσ κα μποροφν να τθλεφωνοφν μζχρι μια ςυγκεκριμζνθ ϊρα τθν προθγοφμενθ θμζρα, και κα δθλϊνουν τθν ϊρα που κζλουν να μετακινθκοφν. Το ΚΤΕΛ κα ςυγκεντρϊνει τισ επικυμίεσ και κα καταςτρϊνει ζνα δρομολόγιο. Ζπειτα κα ενθμερϊνει τθλεφωνικά τθν ϊρα του δρομολογίου και ανάλογα τθν ηιτθςθ κα ναυλϊνει μικρό ι μεγάλο λεωφορείο γλυτϊνοντασ περιττά ζξοδα. 7 Βιβλιογραφία [1]http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9B%CE%B5%CF%85%C E%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82 [2] [3],[4] [5] [6] [7] [8] [9] %CE%B9%CE%B2%CE%AC%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82- %CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1 %CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%AC/ [10]http://glykeiapiperoriza.wordpress.com/2010/07/09/%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%B1%C E%B4%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1- %CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%AE- %CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%85%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1/ [11] [13]http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF% CF%82_%CE%A7%CE%B5%CF%81%CE%BD [14] [15] [16] [17] 50

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα

Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα Μάιοσ 2008 Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΕΕΥΝΩΝ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: PUBLIC ISSUE (Α.Μ. ΕΣ: 8). Μζλοσ ESOMAR, WAPOR, ΡΕΣΣ/ΣΕΔΕΑ ΚΑΘΘΜΕΙΝΘ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ TH «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΤ: ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Σ. 1. Α Σ Ε Τ Χ Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Ο Τ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007

Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007 Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007 Φεβρουάριοσ 2008 1452 / Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΘ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ. Αφίξεισ Προπόνθςθ 16 θ Μαΐου Πζμπτθ Προπόνθςθ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ. Αφίξεισ Προπόνθςθ 16 θ Μαΐου Πζμπτθ Προπόνθςθ Η Οργανωτικι επιτροπι του Αγϊνα βρίςκεται ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να προςκαλεί ακλθτζσ από όλον τον κόςμο να ςυμμετάςχουν ςτο Ελλθνικό Grand Prix Compak Sporting που κα πραγματοποιθκεί ςτισ 18 με 19 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π.

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. 1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. Θ Ε Μ Α Α Α 1. Ν α γ ρ ά ψ ε τ ε ς τ ο τ ε τ ρ ά δ ι ό ς α σ τ ο ν α ρ ι κ μ ό κ α κ ε μ ι ά σ α π ό τ ι σ π α ρ α κ ά τ ω π ρ ο τ ά ς ε ι σ 1-8 κ α ι δ ί π λ α τ θ λ ζ ξ

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Ο MEDISYN είναι ο μεγαλφτεροσ και ο μοναδικόσ υνεταιριςμόσ ςτον Ιατρικό χϊρο. Αποτελείται από περιςςότερουσ από 520 εργαςτθριακοφσ ιατροφσ Βιοπακολόγουσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ «Κε.Γι.Βι.Μ.2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ Α.Δ» Μ.Α.Δ 34822/59/Β/95/18 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 113267752000 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα