Υπεραςτικό Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Λευκάδασ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπεραςτικό Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Λευκάδασ"

Transcript

1 ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΡΟΔΟΜΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΗΣΗΣ ΕΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΡΙΒΛΕΡΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΑΝΙΟΡΟΥΛΟΣ ΑΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Υπεραςτικό Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Λευκάδασ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Σταφρακασ Ελευκζριοσ Σερεφίδθσ Στυλιανόσ Ακαδθμαϊκό Ζτοσ Θεςςαλονίκθ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγι 1.1 Ο νομόσ Λευκάδασ ςτον Ελλαδικό χϊρο 1.2 Ρεριιγθςθ ςτο Νομό Λευκάδασ (κλίμα-προϊόντα-πολιτιςμόσ-αποδράςεισ) 2. φντομθ ιςτορικι αναδρομι των ΚΣΕΛ 2.1 Ιςτορία του Κ.Τ.Ε.Λ. ςτθν Ελλάδα 2.2 Ιςτορία του Κ.Τ.Ε.Λ. νομοφ Λευκάδασ 3. Σο Κ.Σ.Ε.Λ. νομοφ Λευκάδασ ςιμερα 3.1 Γενικά ςτοιχεία 3.2 Νομικό πλαίςιο λειτουργίασ οργανιςμοφ 3.3 Οι εργαηόμενοι ςτον οργανιςμό 3.4 Οργανόγραμμα διοίκθςθσ Κ.Τ.Ε.Λ. 4. Οχιματα 4.1 Ο ςτόλοσ ςιμερα και χαρακτθριςτικά των λεωφορείων 4.2 Εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν ςτα οχιματα και ςτο κζντρο ελζγχου 5. Μεταφορικό ζργο οργανιςμοφ και οικονομικά ςτοιχεία 5.1Στοιχεία μεταφορικοφ ζργου και δρομολόγια 5.2 Οικονομικά ςτοιχεία (ιςολογιςμοί- τιμζσ ειςιτθρίων) 6. Ζρευνα ερωτθματολογίου 6.1 Αποτελζςματα ζρευνασ 6.2 Συμπεράςματα- προτάςεισ ζρευνασ 6.3 Κφρια ςυμπεράςματα εργαςίασ 6.4 Κφριεσ προτάςεισ εργαςίασ 7. Βιβλιογραφία 2

3 1. Ειςαγωγι 1.1 Ο Νομόσ Λευκάδασ ςτον Ελλαδικό χϊρο Η Λευκάδα είναι νθςί του Ιονίου πελάγουσ και ανικει ςτο νθςιωτικό ςφμπλεγμα των Επτανιςων. Βρίςκεται ανάμεςα ςτθν Κζρκυρα και τθν Κεφαλονιά. Βρίςκεται πολφ κοντά ςτισ ακτζσ τθσ δυτικισ θπειρωτικισ Ελλάδασ. Χάρτθσ 1: Η Λευκάδα ςτον Ελλαδικό χϊρο Χάρτθσ 2: Η Λευκάδα [1] [2] Η Λευκάδα είναι το μοναδικό νθςί που ζχει πρόςβαςθ με το αυτοκίνθτο χωρίσ ζξοδα φζρι-μποτ, χρθςιμοποιϊντασ τθ γζφυρα ςυνεχοφσ ροισ που τθν ενϊνει με τθν Ακαρνανία Εικόνα 1 : Η πλωτι γζφυρα τθσ Λευκάδασ [3] 3

4 Η απόςταςθ του νθςιοφ από τα μεγάλα αςτικά κζντρα είναι από τθν Aκινα 378χλμ ενϊ από τθ Θεςςαλονίκθ 390 χλμ. Για τθν Ακινα υπάρχει θ Εκνικι Οδόσ Ράτρασ-Κορίνκου και ζχει ξεκινιςει και θ καταςκευι τθσ Ιόνιασ Οδοφ, κακιςτϊντασ τθν μετάβαςθ γριγορθ και αςφαλισ. Η γζφυρα Ρίου-Αντιρίου μείωςε ςθμαντικά τον χρόνο του ταξιδιοφ που πλζον υπολογίηεται ςε 5 ϊρεσ Η οδικι ςφνδεςθ με τθν Θεςςαλονίκθ πλζον γίνεται με τθν χριςθ τθσ Εγνατίασ Οδοφ ςτο μεγαλφτερο μικοσ τθσ διαδρομισ. Το ζργο αυτό ςυνζβαλλε ςτθν κεαματικι αφξθςθ τθσ εμπορικισ και τουριςτικισ ςφνδεςθσ τθσ Λευκάδασ με τθν Θεςςαλονίκθ και τθν Βόρεια Ελλάδα γενικότερα κακϊσ μείωςε ζωσ και 50% τον χρόνο μετάβαςθσ που πλζον υπολογίηεται ςε 4,5 ϊρεσ για τθν Θεςςαλονίκθ. Η υποκαλάςςια ςιραγγα Ρρεβζηθσ- Ακτίου κακιςτά εφκολθ τθν πρόςβαςθ ςτο νθςί από τθ βορειοδυτικι Ελλάδα αλλά και το λιμάνι τθσ Ηγουμενίτςασ (100 χλμ.), που αποτελεί μια μεγάλθ πφλθ ειςόδου από τθ Δυτικι και Κεντρικι Ευρϊπθ. Η λειτουργία τθσ γζφυρασ ίου-αντιρρίου διευκολφνει ςθμαντικά τθ ςφνδεςθ του νθςιοφ με τθν υπόλοιπθ Ελλάδα, κακϊσ και με το λιμάνι τθσ Ράτρασ (170 χλμ.), που αποτελεί τθ δεφτερθ μεγάλθ πφλθ ειςόδου από τθν Ευρϊπθ. Εικόνα 2: Οδικζσ ςυνδζςεισ τθσ Λευκάδασ με τουσ κφριουσ οδικοφσ άξονεσ [4] 4

5 1.2 Περιιγθςθ ςτο Νομό Λευκάδασ Δθμογραφικά ςτοιχεία Η Λευκάδα μαηί με τα νθςιά Μεγανιςι, Καςτό και Κάλαμο αποτελεί το Νομό Λευκάδασ, το μικρότερο νομό τθσ χϊρασ. Ανικει ςτθν περιφζρεια Ιόνιων νθςιϊν. Ο νομόσ ζχει, κατά τθν απογραφι του 2001, κατοίκουσ, ενϊ το νθςί τθσ Λευκάδασ ζχει κατοίκουσ. Ρρωτεφουςα του νομοφ είναι θ πόλθ τθσ Λευκάδασ με κατοίκουσ. Από τα πιο γνωςτά χωριά είναι θ Λυγιά (739 κ.), το Νυδρί (865 κ.), θ Καρυά (989), τα Λαηαράτα (454) και θ Νικιάνα (666 κ.). [5] Ο νομόσ περιλαμβάνει τουσ εξισ διμουσ: Διμοσ Απολλωνίων με ζδρα τθ Βαςιλικι (3.235) Διμοσ Ελλομζνου με ζδρα το Νυδρί (3.352) Διμοσ Καρυάσ με ζδρα τθν Καρυά (1.427) Διμοσ Λευκάδασ με ζδρα τθ Λευκάδα (10.875) Διμοσ Μεγανθςίου με ζδρα το Κατωμζρι (1.092) Διμοσ Σφακιωτϊν με ζδρα τα Λαηαράτα (1.862) Υπάρχουν και δφο κοινότθτεσ: Κοινότθτα Καλάμου (543) Κοινότθτα Καςτοφ (120) [5] χζδιο Καλλικράτθσ Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςφμφωνα με το νζο ςχζδιο αλλάηει ο αρικμόσ των Διμων και από 6 Διμουσ γίνονται 2, ο Διμοσ Λευκάδασ που περιλαμβάνει το κυρίωσ νθςί μαηί με τα νθςιά Καςτό και Κάλαμο, και ο Διμοσ Μεγανθςίου 5

6 Σο κλίμα Το κλίμα του νθςιοφ είναι μεςογειακό, με κφρια χαρακτθριςτικά τθ μεγάλθ θλιοφάνεια, τον ιπιο αλλά βροχερό χειμϊνα και το ηεςτό καλοκαίρι που είναι ευχάριςτο χάρισ ςτουσ δροςεροφσ του ανζμουσ. Η διαμόρφωςθ του εδάφουσ Το ζδαφοσ τθσ Λευκάδασ είναι κατά το 70% ορεινό. Ζχει ψθλά βουνά με ψθλότερθ κορυφι ςτο κζντρο τα ταυρωτά (1.182 μ.) Στθ δυτικι πλευρά τθσ που είναι απόκρθμνθ, βρίςκονται πολλζσ εκτεταμζνεσ παραλίεσ με άμμο. Διακζτει, επίςθσ ςτενά οροπζδια, εφφορεσ κοιλάδεσ και φαράγγια με πλοφςια βλάςτθςθ, ενϊ ζχει αξιόλογθ χλωρίδα που περιλαμβάνει ελιζσ, κυπαρίςςια, ποικιλία πεφκων, μια ειδικι ποικιλία δρυόσ, αρωματικά βότανα και ςπάνια λουλοφδια Εικόνα 3: Η παραλία Ρόρτο-Κατςίκι ςτθν νοτιοδυτικι πλευρά του νθςιοφ [6] Εικόνα 4: Η Καρυά, το κεφαλοχϊρι τθσ ορεινισ Λευκάδασ 6

7 Προϊόντα Αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ Λευκάδασ είναι και θ πατροπαράδοτθ κουηίνα και τα παραδοςιακά τθσ προϊόντα. Μζλι από το κυμάρι που φυτρϊνει ςτο Δράγανο και Ακάνι, παςτζλια και μαντολάτα, ςουμάδα (αναψυκτικό από πικραμφγδαλο), λικζρ όπωσ το ροηολί, θ μζντα, το τριαντάφυλλο, παραδοςιακι λαδόπιτα, λαδοκοφλουρα, λάδι από τισ υπεραιωνόβιεσ ελιζσ, φακζσ από τθν Εγκλουβι, ςαλάμι αζροσ και λουκάνικα, αβγοτάραχο από το ιβάρι τθσ λιμνοκάλαςςασ, λευκό και κόκκινο κραςί είναι προϊόντα τθσ λευκαδίτικθσ γθσ. [8] Εικόνα 5: Ραραδοςιακό κραςί Λευκαδίτικθσ γθσ Εικόνα 6 : Σαλάμι αζροσ Λευκάδασ 7

8 Τα ψάρια και γενικότερα τα καλαςςινά προϊόντα είναι επίςθσ αρίςτθσ ποιότθτασ προερχόμενα από τουσ γφρω κόλπουσ και το Ιόνιο Ρζλαγοσ, τισ περιςςότερεσ φορζσ με παραδοςιακοφσ τρόπουσ αλιείασ. [9] Εικόνα 7 : Δθμοτικό ιχκυοτροφείο ςτθν λιμνοκάλαςςα τθσ Γφρασ Πολιτιςμικι κλθρονομιά Ρερίφθμα είναι τα κεντιματα τθσ Καρυάσ, με μια ιδιαίτερθ τεχνικι κεντιματοσ που δεν απαντάται ςε καμιά άλλθ περιοχι τθσ Ελλάδασ. Το κζντθμα τθσ Καρυάσ, θ γνωςτι «Καρςάνικθ βελονιά» είναι μία τεχνικι κεντιματοσ εντελϊσ διαφορετικι από κάκε άλλθ βελονιά ςτον ελλαδικό χϊρο και πζραν αυτοφ. Αποτελεί ςφλλθψθ και δθμιουργία των γυναικϊν τθσ Καρυάσ όπου πιρε και το όνομά τθσ. [10] Εικόνα 8: Ραραδοςιακό Καρςάνικο κζντθμα 8

9 Γιορτζσ Λόγου και Σζχνθσ Οι Γιορτζσ Λόγου και Τζχνθσ πρωτοδιοργανϊκθκαν το 1955 και ςυνεχίηονται μζχρι ςιμερα. Ο ςχεδιαςμόσ, θ οργάνωςθ και θ εκτζλεςθ παραγωγισ γίνονται από το Ρνευματικό Κζντρο του Διμου Λευκάδασ. Το περιεχόμενο του προγράμματοσ περιλαμβάνει όλεσ τισ μορφζσ τζχνθσ. Η χρονικι περίοδοσ κατά τθν οποία εξελίςςονται είναι το καλοκαίρι. Μαηί με το Φεςτιβάλ Ακθνϊν αποτελοφν ζναν από τουσ παλαιότερουσ πολιτιςτικοφσ κεςμοφσ τθσ Ελλάδασ. Κατά τθν 50χρονθ λειτουργία τουσ ζχουν εμφανιςκεί ςτθ Λευκάδα μεγάλεσ ξζνεσ ορχιςτρεσ και χορωδίεσ, ςυνκζτεσ, ςολίςτεσ και ςφνολα δωματίου. Τον Αφγουςτο του 1964 εμφανίςτθκε και τραγοφδθςε θ μεγάλθ Μαρία Κάλλασ. Εικόνα 9: Μαρία Κάλλασ Εικόνα 10: Κάλλασ & Ωνάςθσ Στον τομζα του κεάτρου ζχουν εμφανιςκεί οι πιο γνωςτοί ελλθνικοί κίαςοι κακϊσ και οι κρατικζσ ςκθνζσ. Ρρόςφατα άρχιςαν να εμφανίηονται και ξζνοι κίαςοι. Στον τομζα του Λόγου ζχουν ςυμμετάςχει ζλλθνεσ δθμιουργοί τθσ ποίθςθσ και τθσ πεηογραφίασ, κριτικοί τζχνθσ, επιςτιμονεσ, ερευνθτζσ κ.ά. [11] Μερικά γνωςτά πρόςωπα που κατάγονται από τθν Λευκάδα είναι: Αριςτοτζλθσ Βαλαωρίτθσ, ποιθτισ ( ) Άγγελοσ Σικελιανόσ, ποιθτισ ( ) Ηλίασ Λογοκζτθσ, θκοποιόσ (1938) Αγνι Μπάλτςα, τραγουδίςτρια τθσ όπερασ (1944) Ζλλθ Στάθ, δθμοςιογράφοσ (1954) [12] 9

10 Eικόνα 11: Hλίασ Λογοκζτθσ Εικόνα 12: Αγνι Μπάλτςα *Εξζχων πρόςωπο ςτθν ιςτορία τθσ Λευκάδασ που όμωσ δεν είναι ευρζωσ γνωςτό, είναι ο Λευκάδιοσ Χερν. Γεννικθκε ςτθ Λευκάδα ςτισ 27 Ιουνίου του 1850 από Ελλθνίδα μθτζρα και πατζρα Ιρλανδό. Αν και ζηθςε μεγάλο μζροσ τθσ ηωισ του ςτθν Ιαπωνία, όπου και ανακθρφχκθκε εθνικόσ ποιητήσ τησ, πάντα ανζφερε τον αγαπθμζνο του τόπο, τθν Λευκάδα, μζςα ςτα ποιιματά του. [13] Εικόνα 13 : Ο Λευκάδιοσ Χερν 10

11 Θεόδωροσ Στάμοσ ( ) Γεννικθκε το Δεκζμβριο του 1922 ςτθ Νζα Υόρκθ, Ελλθνόπουλο δεφτερθσ γενιάσ. Η μάνα του κατάγονταν από τθ Σπάρτθ και ο πατζρασ του από τθ Λευκάδα. Ζηθςε το τελευταίο διάςτθμα τθσ ηωισ του ςτθ Λευκάδα και πολλά από τα ζργα του είναι εμπνευςμζνα από τθ μοναδικι τθσ φφςθ.στθ Λευκάδα βρίςκεται, ςτα χζρια ςυγγενϊν του, και ζνα ιςτορικισ ςθμαςίασ κομμάτι του προςωπικοφ του αρχείου. Ρενιντα χρόνια δθμιουργίασ, πρωτεργάτθσ ςτθν δεκαετία του 50 και αργότερα ςυνοδοιπόροσ του κινιματοσ του αφθρθμζνου εξπρεςιονιςμοφ που όχι μόνο αυτονόμθςε τθν τζχνθ ςτισ ΗΡΑ αλλά και για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία τθν επιβάλει ςτο παραδοςιακό και αναμφιςβιτθτο μζχρι τότε κζντρο τθσ, το Ραρίςι. Το 1950 ο Στάμοσ και 17 ομότεχνοί του Αμερικανοί μοντζρνοι ηωγράφοι, καταγγζλλουν με ανοιχτι επιςτολι τουσ, που γίνεται πρωτοςζλιδο ςτουσ Νιου Γιορκ Τάιμσ, τον Διευκυντι και τουσ κριτικοφσ τζχνθσ του Μθτροπολιτικοφ Μουςείου τθσ Νζασ Υόρκθσ, που ετοίμαηαν ζκκεςθ με τίτλο Αμερικάνικθ Τζχνθ Σιμερα, ότι είναι ενάντια ςτθν προβολι ζργων μοντζρνασ τζχνθσ που δεν κατανοοφν, ότι είναι δεδθλωμζνα αντίκετοι ςτθν προχωρθμζνθ τζχνθ, με τα ςυντθρθτικά τουσ αιςκθτικά κριτιρια. Το αμερικανικό περιοδικό Λάιφ, αδράηοντασ τθν ευκαιρία απ αυτι τθν επιςτολι, αποκαλεί ζνα χρόνο αργότερο ειρωνικά οξφκυμουσ, τα μζλθ τθσ λεγόμενθσ ομάδασ τθσ Ρρωτοπορίασ, που άτυπα θγοφνταν ο Στάμοσ, κάτι που ζμεινε για αρκετά χρόνια μετά. Ατζρμονο Πεδίο, ειρά Λευκάδα Πανςζλθνοσ 11

12 2 φντομθ Ιςτορικι αναδρομι των Κ.Σ.Ε.Λ. 2.1 Ιςτορία του Κ.Σ.Ε.Λ. ςτθν Ελλάδα Με τθν εφεφρεςθ του κινθτιρα εςωτερικισ καφςθσ κάνουν τθν εμφάνιςθ τουσ τα πρϊτα οχιματα 5-7 κζςεων ςτισ αρχζσ του 1910 και τα πρϊτα πρακτορεία ιταν γεγονόσ. Οι πρϊτεσ ςυγκοινωνίεσ που άρχιςαν να κακιερϊνονται ανάγκαςαν τθν τότε κυβζρνθςθ να εκδϊςει το 1912, το πρϊτο διάταγμα για τθν επαρχιακι ςυγκοινωνία. Για το ςκοπό αυτό τθν προκθρφςςει διεκνι διαγωνιςμό για τθν παραχϊρθςθ ςε εταιρεία αυτοκινιτων, τθν εκμετάλλευςθ οριςμζνων επαρχιακϊν δρόμων, υπό τον όρο τθσ ςυντιρθςθσ αυτϊν. Ο πρϊτοσ αυτόσ διαγωνιςμόσ αφοροφςε τουσ δρόμουσ Σριπόλεωσ- πάρτθσ και Λαμίασ-Καρπενθςίου, με μελλοντικι πρόνοια και για άλλουσ επαρχιακοφσ δρόμουσ. Εικόνα 14: Αςτικό λεωφορείο τθσ δεκαετίασ 1920 Πηγή [14] Στα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1930,δθμιουργοφνται οι Κοινζσ Διευκφνςεισ Αςτικϊν και Τπεραςτικϊν Λεωφορείων, οι οποίεσ ςυνετζλεςαν ςτθν πρϊτθ ουςιαςτικι προςπάκεια οργάνωςθσ των επιβατικϊν ςυγκοινωνιϊν. [15] Εικόνα 15 : Λεωφορείο ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ

13 Το 1952 ςυςτθκικαν με τον νόμο 2119 τα Κοινά Σαμεία Ειςπράξεων Λεωφορείων (ΚΣΕΛ), ζνα για κάκε νομό και νθςί. Ζτςι δθμιουργικθκαν 104 ΚΣΕΛ,59 υπεραςτικά και 45 αςτικά. Ζτςι παρζμειναν ωσ το 1968 οπότε με απόφαςθ του τότε υπουργοφ ςυγκοινωνιϊν, ζγινε θ ςυγχϊνευςθ όλων των ΚΤΕΛ ςε 8 οργανιςμοφσ ΚΣΕΤΛ. Εικόνα 16: Αςτικό λεωφορείο τθ δεκαετία 1950 Εικόνα 17: Αςτικά λεωφορεία 100 κζςεων το 1968 ςτθν Θεςςαλονίκθ κατά τθν εκδιλωςθ παραλαβισ 13

14 Με το ΝΔ 102/1973 επανζρχεται το προθγοφμενο κακεςτϊσ.το 1984 διαχωρίηονται τα αςτικά από τα υπεραςτικά ΚΣΕΛ. Το 2001 με τον νόμο 2963/2001 δθμιουργοφνται καλφτερεσ προοπτικζσ για τθ λειτουργία των ΚΤΕΛ. Το 2003 βάςει του 2963/2001 τα ΚΤΕΛ όλθσ τθσ χϊρασ μετατρζπονται ςε ανϊνυμεσ εταιρίεσ (Α.Ε.) και λειτουργοφν ζωσ ςιμερα με τθν μορφι αυτι. [16] 2.2 Ιςτορία του Κ.Σ.Ε.Λ. Νομοφ Λευκάδασ Το Κ.Τ.Ε.Λ. Λευκάδασ ιδρφκθκε όπωσ και όλα τα υπόλοιπα, το 1952 για τθν εξυπθρζτθςθ των μεταφορϊν του Νομοφ Λευκάδασ. Πταν ιδρφκθκε απαρτιηόταν από 13 λεωφορεία 24 κζςεων. Εικόνα 18:Λεωφορείο ΚΤΕΛ Λευκάδασ μάρκασ Bedford 24 κζςεων το 1958 Εικόνα 19: Υπεραςτικό λεωφορείο μάρκασ Scania 32 κζςεων το

15 Το μετατράπθκε ςε ΚΣΕΤΛ, όπωσ επζβαλαν οι τότε νόμοι, ζχοντασ 21 λεωφορεία και το 1974 ονομάςτθκε πάλι ΚΣΕΛ. Από το 1978 όλα τα παλιά λεωφορεία αντικαταςτάκθκαν με καινοφρια 50ρια οπότε μετζφεραν περιςςότερουσ επιβάτεσ Εικόνα 20: Υπεραςτικό λεωφορείο ΚΤΕΛ Λευκάδασ μάρκασ Volvo 50 κζςεων το 1980 Μζχρι το 1983 ο ςτόλοσ είχε φτάςει τα 26 λεωφορεία. Εικόνα 21 : Ζνα από τα πρϊτα λεωφορεία του ΚΤΕΛ Λευκάδασ το

16 Στθν άντλθςθ των πλθροφοριϊν και των φωτογραφιϊν για τθν ιςτορικι αναδρομι, ςθμαντικό ρόλο ζπαιξε και θ ςυμβολι ενόσ από τουσ παλαιότερουσ οδθγοφσ του ΚΤΕΛ Λευκάδασ, ο κ.κωνςταντίνοσ Βαγενάσ. Συνταξιοφχοσ πλζον, υπιρξε ζνασ από τουσ πρϊτουσ ιδιοκτιτεσ λεωφορείου για το ΚΤΕΛ Λευκάδασ, ςυμβάλλοντασ ςτθν επιβίωςθ και εξζλιξθ του οργανιςμοφ, μαηί με τουσ υπόλοιπουσ οδθγοφσ-ςυνεταίρουσ. Εικόνα 22: O Κων/νοσ Βαγενάσ Ξεκίνθςε ωσ οδθγόσ και ςυν-ιδιοκτιτθσ του λεωφορείου τθσ φωτογραφίασ το 1962 Εικόνα 23: Λεωφορείο μάρκασ Mercedes-Benz 32 κζςεων το

17 Πταν ζγινε ςυνζταιροσ του ΚΤΕΛ υπιρχαν ιδθ 15 λεωφορεία. Τα περιςςότερα είχαν 2, ακόμθ και 3 ςυνιδιοκτιτεσ, κακϊσ θ αγορά του λεωφορείου δεν ιταν εφκολθ. Οι άδειεσ δίνονταν από το κράτοσ καταβάλλοντασ ζνα μικρό αντίτιμο. Τθν εποχι εκείνθ θ Ελλάδα αρχίηει τα πρϊτα βιματα ανάπτυξθσ ςτον τομζα των υποδομϊν και των μεταφορϊν. Χαρακτθριςτικά μασ ανζφερε: Το ειςιτήριο Αθήνα Λευκάδα το 1960 ζκανε 100 δραχμζσ, ενώ η τιμή πετρελαίου ζκανε 6-7 δραχμζσ το γαλόνι, όπου 1 γαλόνι ίςο με 4 λίτρα Ζπειτα από 16 χρόνια, και με τθν γενικότερθ εξζλιξθ του ΚΤΕΛ Λευκάδασ, όλα τα λεωφορεία του οργανιςμοφ αντικαταςτάκθκαν με πιο ςφγχρονα 50 κζςεων. Ζτςι το ξεπεραςμζνο λεωφορείο Mercedes αντικαταςτάκθκε. Εικόνα 24: Λεωφορείο μάρκασ DAF 50 κζςεων το

18 Η μεγάλθ εξζλιξθ ςτον τομζα των μεταφορϊν και των υποδομϊν ςτθν Ελλάδα φαίνεται κακαρά ςτο παρακάτω ςχόλιο του Κων/νου Βαγενά Το δρομολόγιο Αθήνασ-Λευκάδασ διαρκοφςε 10 ώρεσ ςχεδόν, και το δρομολόγιο Λευκάδασ-Θεςςαλονίκησ περίπου 12 καθώσ ο μόνοσ δρόμοσ που υπήρχε περνοφςε από το Μζτςοβο, την κορυφή τησ Κατάρασ, ζπειτα κατεβαίναμε ςτα Τρίκαλα και μετά Κατερίνη και τζλοσ φτάναμε Θεςςαλονίκη. Το χειμώνα εάν ςυναντοφςαμε χιόνα ςτα βουνά, διαρκοφςε ακόμη περιςςότερο Πθγι: Ιςτορικό αρχείο ΚΤΕΛ Λευκάδασ / Συνεντεφξεισ 3. Σο Κ.Σ.Ε.Λ. νομοφ Λευκάδασ ςιμερα 3.1 Γενικά ςτοιχεία Ο κεντρικόσ ςτακμόσ του υπεραςτικοφ Κ.Τ.Ε.Λ. νομοφ Λευκάδασ βρίςκεται ςτθν διαςταφρωςθ των οδϊν Αντωνίου Τηεβελζκθ και Φιλοςόφων, λίγο ζξω από το κζντρο τθσ πόλθσ τθσ Λευκάδασ. Ρρόκειται για ζναν καινοφριο ςτακμό ο οποίοσ καταςκευάςτθκε μόλισ πριν από 4 χρόνια. Από εκεί εξυπθρετοφνται κακθμερινά εκατοντάδεσ επιβάτεσ. Το Κ.Τ.Ε.Λ. Λευκάδασ είναι μία από τισ μεγαλφτερεσ εταιρίεσ ςτον νομό, αλλά και μία από τισ παλαιότερεσ, με ςχεδόν 60 χρόνια λειτουργίασ. Εικόνα 25: Πψθ του ςτακμοφ 18

19 Εικόνα 26: Ρρόςοψθ τθσ κεντρικισ ειςόδου του ςτακμοφ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ: Ιδιόκτθτοσ χϊροσ 3 ςτρεμμάτων με εκδοτιρια, αίκουςα αναμονισ, κυλικείο, γραφεία, λογιςτιριο, αποκικθ αςυνόδευτων και αίκουςα ςυνεδριάςεων. Στον κεντρικό ςτακμό ςτεγάηονται, επίςθσ, οι διοικθτικζσ υπθρεςίεσ, οι οποίεσ είναι πλιρωσ μθχανογραφθμζνεσ (οικονομικζσ υπθρεςίεσ, μιςκοδοςία, προγραμματιςμόσ). Το επιβατικό κοινό εξυπθρετείται από το προςωπικό του ςτακμοφ για τθν ζκδοςθ ειςιτθρίων, πλθροφορίεσ, κρατιςεισ κζςεων. Οι υπθρεςίεσ ζκδοςθσ και κρατιςεων ειςιτθρίων είναι πλιρωσ μθχανογραφθμζνεσ. Η ενθμζρωςθ του επιβατικοφ κοινοφ γίνεται μζςω τθλεφωνικοφ κζντρου κακϊσ και με ςυνεχισ ανακοινϊςεισ ςτον ςτακμό για αφίξεισ και αναχωριςεισ δρομολογίων. Εικόνα 27: Το εκδοτιριο ειςιτθρίων 19

20 Εικόνα 28:Mini Market το οποίο ςυςτεγάηεται μζςα ςτον ςτακμό Εικόνα 29: Ο χϊροσ αναμονισ των επιβατϊν 20

21 Εικόνα 30 : Ρανοραμικι άποψθ του χϊρου αναμονισ και των εκδοτθρίων του ςτακμοφ Εικόνα 31: Το λογιςτιριο 21

22 Αξίηει να αναφερκεί ότι ο χϊροσ που ςτεγάηεται ο νζοσ ςτακμόσ ΚΤΕΛ ανικει ςτθν εταιρία, και καταςκευάςτθκε εξ ολοκλιρου με ζξοδά τθσ. Στον γενικότερο χϊρου του ςτακμοφ υπάρχουν και άλλα κτίςματα τα οποία τα νοικιάηει θ εταιρία ςε ιδιϊτεσ (καταςτιματα ροφχων, αναψυκτιρια και άλλεσ χριςεισ). Ακόμθ, ςτο ςτακμό υπάρχει δεξαμενι καυςίμων για τα λεωφορεία, θ οποία ανικει ςτθν εταιρία. Ζτςι, παρζχεται το πετρζλαιο που χρειάηεται ςε χαμθλότερεσ τιμζσ από αυτζσ των πρατθρίων εξοικονομϊντασ ζνα ςθμαντικό ποςό. Εικόνα 32: Η δεξαμενι πετρελαίου του ΚΤΕΛ Λευκάδασ Ρθγι : Συνζντευξθ προζδρου ΚΤΕΛ Λευκάδασ κ. Ανδρζα Κατωπόδθ 22

23 3.2 Νομικό πλαίςιο λειτουργίασ του οργανιςμοφ Το 2003 μετατράπθκε βάςει του Ν.2963/2001 ςε Ανϊνυμθ εταιρία με ζδρα τθν Λευκάδα, με τθν επωνυμία : «Κοινό Ταμείο Ειςπράξεων Λεωφορείων νομοφ Λευκάδασ-Ανώνυμη μεταφορικήτουριςτική και εμπορική εταιρία Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΚΤΕΛ Λευκάδασ Α.Ε.» Το μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρίασ ορίηεται ςτο ποςό των το οποίο είναι ολοςχερϊσ καλυμμζνο από τουσ μετόχουσ-ιδρυτζσ και από τθν αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων του μετατρεπόμενου ΚΤΕΛ ςφμφωνα με τθν εκτίμθςθ τθσ επιτροπισ του άρκρου 9 του νόμου Ν.2190/1920. Το εν λόγω μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται ςε ονομαςτικζσ μετοχζσ, εκάςτθ δε μετοχι ζχει ονομαςτικι αξία 5,20 Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου: Κατά τθν διάρκεια τθσ πρϊτθσ πενταετίασ από τθν ςφςταςθ τθσ εταιρίασ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο με τθν απόφαςθ που λαμβάνεται με πλειοψθφία τουλάχιςτον των 2 / 3 του ςυνόλου των μελϊν του ζχουν το δικαίωμα: 1. Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρίασ ολικά ι μερικά, με τθν ζκδοςθ νζων μετοχϊν. Το ποςό τθσ αφξθςθσ δε μπορεί να υπερβεί το ποςό του μετοχικοφ κεφαλαίου που είχε καταβλθκεί αρχικά. 2. Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με ζκδοςθ ομολόγων μετατρζψιμων ςε μετοχζσ, για ποςό που δε μπορεί να υπερβεί το 1 / 2 του καταβεβλθμζνου αρχικοφ κεφαλαίου. 23

24 Μετοχζσ: Οι μετοχζσ ανικουν ςτα φυςικά ι νομικά πρόςωπα που είναι ιδιοκτιτεσ των εντεταγμζνων ςτο ΚΤΕΛ λεωφορείων, κακϊσ και αυτϊν που προζρχονται από αντικατάςταςθ εντεταγμζνων ςτο ΚΤΕΛ Λεωφορείων. Κάκε μετοχι παρζχει το δικαίωμα 1 ψιφου. Οι μετοχζσ είναι ίςεσ και αδιαίρετεσ. 1. Οι μετοχζσ τθσ εταιρίασ είναι ονομαςτικζσ και μεταβιβάηονται ελεφκερα, ςε πρόςωπα ωςτόςο που πλθροφν τισ προχποκζςεισ των διατάξεων που ιςχφουν για τθν απόκτθςθ αυτοκινιτων Δ.Χ. 2. Οι μετοχζσ μπορεί να εκδίδονται ςε τίτλουσ που αντιπροςωπεφουν μία ι περιςςότερεσ μετοχζσ μετά από απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, θ οποία κακορίηει τον τφπο των μετοχϊν. Οι τίτλοι των μετοχϊν φζρουν αφξοντα αρικμό, τθ ςφραγίδα τθσ εταιρίασ, το όνομα, το επϊνυμο, τθν εκνικότθτα, το επάγγελμα, τθν κατοικία και τα λοιπά ςτοιχεία του κυρίου τουσ, κακϊσ και τθν υπογραφι δφο ςυμβοφλων που ορίηονται από το Δ.Σ.. Η μεταβίβαςθ των αδειϊν κυκλοφορίασ ςυμμεταβιβάηει και τθ μετοχικι ιδιότθτα 3. Μζτοχοι τθσ εταιρίασ είναι όςοι μιςκϊςουν ςτθν εταιρία τα λεωφορεία ιδιοκτθςίασ τουσ που είναι ενταγμζνα ςτο Κ.Τ.Ε.Λ. Νομοφ Φλϊρινασ κακϊσ και εκείνα που κα προζρχονται από αντικατάςταςι τουσ. Οι μζτοχοι πρζπει να είναι δικαιοφχοι τθσ άδειασ κυκλοφορίασ των λεωφορείων που εντάςςονται ςε αυτιν τθν εταιρία και να πλθροφν αυτοί και τα λεωφορεία τουσ όλεσ τισ προχποκζςεισ του νόμου. Δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ μετόχων: 1. Οι μζτοχοι αςκοφν τα δικαιϊματά τουσ ςχετικά με τθν διοίκθςθ τθσ εταιρίασ μόνο με τθν ςυμμετοχι τουσ ςτθ Γενικι υνζλευςθ. Οι μζτοχοι ι οι δανειςτζσ τουσ δεν μποροφν ςε καμία περίπτωςθ να επιδιϊξουν τθν εκκακάριςθ ι τθ διανομι ι να αναμειχκοφν με οποιονδιποτε τρόπο ςτθν διοίκθςθ τθσ εταιρίασ. 2. Η ευκφνθ του μετόχου περιορίηεται ςτθν ονομαςτικι αξία τθσ μετοχισ του. Κάκε μετοχι παρζχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν καταςτατικό τυχόν διανεμομζνου μερίςματοσ, αξίωςθ επί του μζρουσ του προϊόντοσ τθσ εκκακαρίςεωσ τθσ εταιρικισ περιουςίασ. 24

25 3. Κάκε μετοχι παρζχει δικαίωμα μίασ ψιφου ςτθ Γενικι Συνζλευςθ. Σε περίπτωςθ κοινωνίασ μετοχισ ι μετοχϊν εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα. 4. Κάκε μζτοχοσ οπουδιποτε κι αν κατοικεί λογίηεται, ωσ προσ όλεσ ανεξαιρζτωσ τισ ςχζςεισ του με τθν εταιρία, ότι ζχει τθ νόμιμθ κατοικία του ςτθν ζδρα τθσ εταιρίασ και υπόκειται αποκλειςτικά και μόνο ςτθν δικαιοδοςία των δικαςτθρίων τθσ ζδρασ τθσ εταιρίασ 3.3 Οι εργαηόμενοι ςτον οργανιςμό Το ΚΤΕΛ Λευκάδασ ςιμερα ζχει 51 άτομα προςωπικό, ςυμπεριλαμβανομζνων των οδθγϊν, ενϊ υπάρχουν 49 μζτοχοι ςτθν εταιρία. Το προςωπικό διακρίνεται ςε 3 κατθγορίεσ: 1. Εργαηόμενοι του Κ.Σ.Ε.Λ., υπάλλθλοι που εργάηονται ςτθν εταιρία και είναι αςφαλιςμζνοι ςτο Ι.Κ.Α.. 2. Μζτοχοι εργαηόμενοι, αυτοαπαςχολοφμενοι υπάλλθλοι που είναι αςφαλιςμζνοι ςτο Τ.Σ.Α.. 3. Εξωτερικοί ςυνεργάτεσ, όπωσ είναι οι κατά τόπουσ πράκτορεσ, και εργάηονται με δελτία παροχισ υπθρεςιϊν. Σφμφωνα με το Γενικό Κανονιςμό Προςωπικοφ Κ.Σ.Ε.Λ. Α.Ε. *ΡΔ 246/2006 ΦΕΚ 261/ , το προςωπικό των Κ.Τ.Ε.Λ. (Άρκρο 3)διακρίνεται ςε ζκτακτο και τακτικό: 25

26 1. Ζκτακτo είναι το Ρροςωπικό που προςλαμβάνεται για εκτζλεςθ εποχικισ ι ζκτακτθσ εργαςίασ, θ διάρκεια τθσ οποίασ δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ οκτϊ (8) μινεσ και ςυνδζεται με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου. 2. Σακτικό είναι το προςωπικό που κατζχει οργανικζσ κζςεισ και εξυπθρετεί πάγιεσ και διαρκείσ ανάγκεσ και ςυνδζεται με το Κ.Τ.Ε.Λ. με ςφμβαςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου Ρίνακασ 1 : Εργαηόμενοι ςτθν εταιρία Προςωπικό Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ Λογιςτισ 1 Ταμίασ 1 Γραμματζασ 1 Εκδότεσ ειςιτθρίων 7 Αποκθκάριοι 1 Υπάλλθλοσ ςτο γραφείο 1 γενικοφ τουριςμοφ Προςωπικό Κίνθςθσ Στακμάρχεσ 1 Ελεγκτζσ 1 Ειςπράκτορεσ 8 Οδθγοί 29 Οδθγοί των λεωφορείων των Κ.Τ.Ε.Λ. μπορεί να είναι είτε οι ίδιοι οι ιδιοκτιτεσ ι οι ςυνιδιοκτιτεσ των λεωφορείων είτε να προςλαμβάνονται από τουσ ιδιοκτιτεσ ι, ςυνιδιοκτιτεσ των λεωφορείων. Πςον αφορά ςτα προςόντα πρόςλθψθσ του προςωπικοφ (τακτικοφ και ζκτακτου) χωρίηονται ςε γενικά και ειδικά 26

27 3.4 Οργανόγραμμα Διοίκθςθσ ΚΣΕΛ Το Διοικθτικό Συμβοφλιο αποτελείται από: Ρρόεδροσ Αντιπρόεδροσ Διευκφνων Σφμβουλοσ 2 μζλθ ςυμβουλίου Οργανόγραμμα Διοικθτικισ Διαχείριςθσ του Κ.Σ.Ε.Λ. Λευκάδασ 27

28 4. Οχιματα 4.1 Ο ςτόλοσ ςιμερα και χαρακτθριςτικά των λεωφορείων Το υπεραςτικό Κ.Τ.Ε.Λ. Λευκάδασ διακζτει ςτόλο 31 λεωφορείων. Από αυτά, τα 26 είναι ιδιόκτθτα και 5 ςυνεταιρικά. Ακόμθ υπάρχει και 1 που λειτουργεί ωσ αςτικό Συγκεκριμζνα, διακζτει : 30 Λεωφορεία 50 κζςεων 1 Λεωφορείο αςτικοφ τφπου 23 κζςεων 1 Mini Bus 17 κζςεων Αξίηει να ςθμειωκεί, πωσ τα τελευταία χρόνια ο ςτόλοσ τθσ εταιρίασ είναι υπερςφγχρονοσ κακϊσ 21 λεωφορεία είναι 5ετίασ και όλα τα υπόλοιπα 1 ζτουσ. Ενδεικτικά μερικζσ εικόνεσ των λεωφορείων του ΚΤΕΛ Εικόνα 33: Υπεραςτικό λεωφορείο 50 κζςεων 28

29 Εικόνα 34,35 : Υπεραςτικό λεωφορείο 50 κζςεων 29

30 Κατανομι κζςεων ςτο απλό υπεραςτικό λεωφορείο κζςεων Εικόνα 36: Διάταξθ κζςεων Εικόνα 37: Mini Bus 17 κζςεων 30

31 4.2 Εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν ςτα οχιματα και ςτο κζντρο ελζγχου Η επιχείρθςθ ολοζνα και αναβακμίηει τα υλικό τεχνικά μζςα που διακζτει χρθςιμοποιϊντασ τισ νζεσ τεχνολογίεσ (internet, τθλεματικι, αυτοματιςμό). Με τθν ζνταξι τθσ ςτο Ρρόγραμμα του Υπουργείου Μεταφορϊν : «Ευφυείσ Οδικζσ Μεταφορζσ» (2008), πρόκειται ςφντομα να εγκαταςτιςει ςτον καινοφριο ςτακμό ςυςτιματα διαχείριςθσ ςτόλου οχθμάτων και εντοπιςμοφ κζςθσ οχιματοσ (AVL) ςε ςυνδυαςμό με ζλεγχο οδθγικισ ςυμπεριφοράσ, ςυμμόρφωςθσ με τισ ϊρεσ οδιγθςθσ, κατάςταςθσ φορτίου και οχιματοσ. Ζτςι, κα γνωρίηουν ανά πάςα ςτιγμι ποφ βρίςκεται το κάκε λεωφορείο κατά τθν διάρκεια του δρομολογίου του, κακϊσ και τον εκτιμϊμενο χρόνο άφιξθσ. Η ϊρα άφιξθσ κα εμφανίηεται με θλεκτρονικζσ ταμπζλεσ και ςτο κοινό που περιμζνει ςτον ςτακμό. Ακόμθ, κα εγκαταςτακεί και ςφςτθμα θλεκτρονικισ κράτθςθσ και ζκδοςθσ ειςιτθρίων μζςω Internet αλλά και μθχανιματα αυτόματθσ ζκδοςθσ ειςιτθρίων μζςα από το λεωφορείο, χωρίσ να είναι υποχρεωτικι θ ζκδοςθ από τα εκδοτιρια των ςτακμϊν. Αυτό το ςφςτθμα κα εξυπθρετιςει κυρίωσ του επιβάτεσ που επιβιβάηονται ςτο λεωφορείο ςε κάποια ενδιάμεςθ ςτάςθ ενόσ δρομολογίου. Ζτςι, απλά επιλζγοντασ το ςθμείο επιβίβαςθσ, κα εκδίδεται αυτόματα το αντίςτοιχο ειςιτιριο. Με τα νζα αυτά ςυςτιματα προκφπτουν προφανϊσ νζεσ διευκολφνςεισ για το επιβατικό κοινό, αλλά το πιο ςθμαντικό είναι ότι κα υπάρχει ζνασ πιο αποτελεςματικόσ τρόποσ ελζγχου του ςυνόλου των ειςπράξεων και κυρίωσ των ειςιτθρίων που εκδίδονται. Πηγή: Συνζντευξη προζδρου ΚΤΕΛ 31

32 5. Μεταφορικό ζργο οργανιςμοφ και οικονομικά ςτοιχεία 5.1τοιχεία μεταφορικοφ ζργου και δρομολόγια Το ζργο του υπεραςτικοφ Κ.Τ.Ε.Λ. Λευκάδασ είναι : 1. θ εξυπθρζτθςθ επιβατικϊν γραμμϊν, 2. θ μεταφορά αςυνόδευτων δεμάτων και 3. οι τουριςτικζσ υπθρεςίεσ Η εξυπθρζτθςθ επιβατικϊν γραμμϊν αφορά ςτθ μεταφορά επιβατϊν τόςο ςε ενδονομαρχιακά δρομολόγια όςο και ςε δρομολόγια που ςυνδζουν τθ Λευκάδα με άλλεσ πρωτεφουςεσ νομϊν, όπωσ τθν Ακινα, τθ Θεςςαλονίκθ, τθν Ράτρα και τα Ιωάννινα. Η πλθρότθτα των δρομολογίων ποικίλει ανάλογα τον προοριςμό αλλά και τθν εποχι. Αυτό φαίνεται ζντονα ςτο γεγονόσ ότι το καλοκαίρι, κακϊσ θ Λευκάδα είναι ωσ επί το πλείςτον τουριςτικόσ προοριςμόσ, οι δφο κφριεσ γραμμζσ, δθλαδι Ακινασ και Θεςςαλονίκθσ, παρουςιάηουν αυξθμζνθ πλθρότθτα που πολλζσ φορζσ πλθςιάηει και το 100%, ειδικά τα δρομολόγια Ακινασ. Αντίκετα, το χειμϊνα θ πλθρότθτα παρουςιάηει αιςκθτι μείωςθ, κακϊσ το μεγαλφτερο ποςοςτό των επιβατϊν είναι κάτοικοι του νθςιοφ και φοιτθτζσ οι οποίοι ςπουδάηουν ςε άλλεσ πόλεισ. Συμψθφίηοντασ τα ποςοςτά πλθρότθτασ του καλοκαιριοφ και του χειμϊνα, προκφπτει ζνα ποςοςτό τθσ τάξθσ του 60% Πηγή: Συνζντευξη Αντιπροζδρου ΚΤΕΛ κ. Σπφρου Βαγενά Το υπεραςτικό Κ.Τ.Ε.Λ. εκτελεί, ακόμα, δρομολόγια για τθ μεταφορά μακθτϊν από το Σεπτζμβριο ωσ τον Ιοφνιο. Τα δρομολόγια αυτά ζχουν ςκοπό να εξυπθρετιςουν και το πιο απομακρυςμζνο χωριό του νομοφ εκτζλεςθ κοινωνικοφ ζργου. 32

33 Πίνακασ 2: Δρομολόγια Τπεραςτικοφ Κ.Σ.Ε.Λ. Λευκάδασ Ρθγι [17] Κατά τθν διάρκεια τθσ τουριςτικισ περιόδου αυξάνεται ο αρικμόσ των δρομολογίων ςε μερικοφσ προοριςμοφσ λόγω αυξθμζνθσ ηιτθςθσ 33

34 5.2 Οικονομικά ςτοιχεία Πίνακασ 3 :Σιμζσ δρομολογίων Ζκπτωςθ 25% Ζκπτωςθ 50% Απλι μετάβαςθ Με επιςτροφι Απλι μετάβαςθ Με επιςτροφι Απλι μετάβαςθ Με επιςτροφι Θεςςαλονίκθ 37-27,75-18,5 - Ακινα 30,90-23, ,5 - Πάτρα 17,5-13, ,75 - Ιωάννινα 10,5-7, ,30 - Πρζβεηα 2,70-2,10-1,35 - Στον παραπάνω πίνακα δίνονται οι τιμζσ των ειςιτθρίων για κάποιεσ διαδρομζσ που εκτελεί το Κ.Τ.Ε.Λ. Λευκάδασ. Η τιμι του ειςιτθρίου κακορίηεται βάςει του άρκρου 10 του Ν.2963/01, ςτον οποίο αναφζρεται πωσ με απόφαςθ του Υπουργοφ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν θ οποία εκδίδεται ςτο τελευταίο τρίμθνο κάκε ζτουσ, κακορίηονται ι αναπροςαρμόηονται, κάκε φορά, οι χιλιομετρικοί ςυντελεςτζσ κομίςτρου μεταφοράσ επιβατϊν με λεωφορεία, τα όρια βάρουσ αποςκευϊν χωρίσ καταβολι κομίςτρου, οι ςυντελεςτζσ κομίςτρου για μεταφορά υπερβάλοντοσ βάρουσ αποςκευϊν και αςυνόδευτων μικροδεμάτων, κακϊσ και κάκε άλλθ λεπτομζρεια για τον τρόπο είςπραξθσ, διάκεςθσ ειςιτθρίων και επιβαλλόμενων επιβαρφνςεων επί τθσ τιμισ αυτϊν. Οι παραπάνω χιλιομετρικοί ςυντελεςτζσ κομίςτρου, ςτισ αςτικζσ και υπεραςτικζσ (ενδονομαρχιακζσ και διανομαρχιακζσ) γραμμζσ, δφνανται να είναι ενιαίοι για το ςφνολο τθσ χϊρασ ι διαφορετικοί κατά περιφζρεια ι κατά νομό ι νομοφσ ι κατά κατθγορίεσ γραμμϊν που παρουςιάηουν παρόμοια χαρακτθριςτικά ςτοιχεία εκμετάλλευςθσ. Τα κόμιςτρα των γραμμϊν κακορίηονται με αποφάςεισ τθσ Νομαρχίασ. Ζτςι για το Ν.Λευκάδασ ορίηονται οι κάτωκι τιμζσ : τιμι χιλιομετρικισ διάνυςθσ, θ οποία αποδίδεται ςτουσ μετόχουσ : 0,7231 τιμι χιλιομετρικισ μονάδασ : 0,5879 χιλιομετρικι τιμι ανά επιβατι : 0,0869 Πηγή: Νομαρχία Λευκάδασ 34

35 Ακολουκεί ζνασ πίνακασ εςόδων εξόδων για τα ζτθ 2007, 2008 και Τα ςτοιχεία προκφπτουν από ιςολογιςμοφσ που δόκθκαν από τθν εταιρεία. Πίνακασ 4: Ζςοδα Ζξοδα εταιρίασ για τα ζτθ 2007,2008,2009 ΖΟΔΑ ( ) Κφκλοσ εργαςιϊν (πωλιςεισ) , , ,27 Άλλα ζςοδα εκμετάλλευςθσ , , ,88 Ζκτακτα και ανόργανα ζςοδα , ,26 ΤΝΟΛΟ: , , ,41 ΖΞΟΔΑ ( ) Κόςτοσ πωλιςεων , , ,53 Διοικθτικά και λειτουργικά , , ,71 ΤΝΟΛΟ: , , ,24 ΚΕΡΔΗ (ΕΟΔΑ- ΕΞΟΔΑ) 6.238, , ,17 Γράφθμα 1 Ακολουκεί το αντίςτοιχο γράφθμα εςόδων-εξόδων , , , , ,00 0, Ζςοδα , , ,41 Ζξοδα , , ,24 35

36 Γράφθμα 2 Ακολουκεί το γράφθμα Κερδϊν , , , , , , , , , ,00 0, ,40 ΧΟΛΙΑ: Σφμφωνα με τα παραπάνω διαγράμματα καταλιγουμε ςτα εξισ ςυμπεράςματα 1) Τα ζςοδα ςθμείωςαν ςθμαντικι αφξθςθ 35% το 2008 και ζπειτα ςυνζχιςαν να αυξάνονται αλλά με ςαφϊσ χαμθλότερο ρυκμό 2) Τα κζρδθ το 2007 είναι οριακά κετικά, ενϊ το 2008 βλζπουμε μία τεράςτια αφξθςθ. Αυτό μπορεί μερικϊσ να δικαιολογθκεί ςτο γεγονόσ ότι τα ζξοδα τθσ εταιρίασ το 2007 ιταν αυξθμζνα λόγο καταςκευισ του νζου ςτακμοφ. Τον επόμενο χρόνο εμφανίηονται αυξθμζνα ζςοδα εκμετάλλευςθσ (μζροσ αυτϊν από τθν εκμετάλλευςθ μζρουσ του ςτακμοφ) και γενικότερα αυξθμζνα ζςοδα. Στθ ςυνζχεια βλζπουμε μία ςτακερι αφξθςθ εςόδων αλλά και εξόδων, μζνοντασ ουςιαςτικά ςτα ίδια επίπεδα κερδϊν το 2009 ςε ςχζςθ με το Από τισ δραςτθριότθτεσ του Κ.Τ.Ε.Λ. για τα παραπάνω ζτθ, προκφπτει ότι το Κ.Τ.Ε.Λ. Λευκάδασ είναι μια υγιισ κερδοφόρα επιχείρθςθ που ολοζνα και αναβακμίηεται. Επιπλζον, φαίνεται πωσ και οι μζτοχοι τθσ εταιρείασ εξαςφαλίηουν ζνα ικανοποιθτικό ειςόδθμα από τθν επιχείρθςθ. 36

37 6. ΕΡΕΤΝΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 6.1 Αποτελζςματα ζρευνασ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε τθν περίοδο Οκτϊβρθ-Δεκζμβρθ Απιντθςαν 26 άτομα, τα οποία χρθςιμοποιοφν το υπεραςτικό ΚΤΕΛ Λευκάδασ. Η ζρευνα ζγινε κατά τθν διάρκεια δρομολογίων αλλά και με διανομι του φυλλαδίου ςτον τερματικό ςτακμό ςτθν Λευκάδα. 1) Ρόςο ςυχνά χρθςιμοποιείτε τισ γραμμζσ του Κ.Τ.Ε.Λ. 11% 35% Σπάνια 1-2 φορζσ το μινα 1-3 φορζσ τθ βδομάδα 54% 2)Χρθςιμοποιείτε τα υπεραςτικά λεωφορεία του Κ.Τ.Ε.Λ. από ανάγκθ ι επιλογι 25% Επιλογι 75% Ανάγκθ 37

38 3) Γενικά πόςο ευχαριςτθμζνοι είςτε από τισ υπθρεςίεσ του Κ.Τ.Ε.Λ. 12% 4% 19% 65% Ρολφ Αρκετά Μζτρια Λίγο 4)Βακμολογιςτε τισ παρακάτω υπθρεςίεσ με κλίμακα 1-5 Ι)Συχνότθτα δρομολογίων 0% 35% 15% 19% 31% Ρολφ (5) Αρκετά (4) Μζτρια (3) Λίγο (2) Κακόλου (1) 38

39 ΙΙ) Ώρεσ λειτουργίασ γραμμισ 4% 31% 15% 23% 27% Ρολφ (5) Αρκετά (4) Μζτρια (3) Λίγο (2) Κακόλου (1) ΙΙΙ)Αξιοπιςτία δρομολογίων 23% 15% 8% 0% 54% Ρολφ (5) Αρκετά (4) Μζτρια (3) Λίγο (2) Κακόλου (1) 39

40 IV) Ραρεχόμενθ ποιότθτα υπθρεςιϊν 12% 0% 11% 31% 46% Ρολφ (5) Αρκετά (4) Μζτρια (3) Λίγο (2) Κακόλου (1) V) Αςφάλεια 8% 0% 0% 42% 50% Ρολφ (5) Αρκετά (4) Μζτρια (3) Λίγο (2) Κακόλου (1) 40

41 VI) Εξυπθρετιςεισ τερματικοφ ςτακμοφ 0% 12% 15% Ρολφ (5) Αρκετά (4) 38% 35% Μζτρια (3) Λίγο (2) Κακόλου (1) VII) Ενθμζρωςθ για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ (γραμμζσ, δρομολόγια, τιμζσ) 4% 15% 12% 23% Ρολφ (5) Αρκετά (4) Μζτρια (3) 46% Λίγο (2) Κακόλου (1) 41

42 5) Ρόςο ευχαριςτθμζνοι είςτε από τισ ιςχφουςεσ τιμζσ ειςιτθρίων 15% 8% 12% Ρολφ 23% Αρκετά Μζτρια 42% Λίγο Κακόλου 6) Ροιά πιςτεφετε ότι κα ζπρεπε να είναι θ τιμι του ειςιτθρίου 19% 81% Κδια Μειωμζνθ * Για Θεςςαλονίκθ από 37 Για Ακινα από 30,9 Για Ιωάννινα 7 από 10,5 Για Κοηάνθ 20 από 27 42

43 7)Θα χρθςιμοποιοφςατε πιο ςυχνά το λεωφορείο αν οι τιμζσ των ειςιτθρίων ιταν πιο χαμθλζσ 50% 50% Ναι Πχι 8) Θα δεχόςαςταν να πλθρϊςετε μεγαλφτερθ τιμι ειςιτθρίου αν αυτό ςιμαινε καλφτερθ παρεχόμενθ ποιότθτα υπθρεςιϊν 31% 69% Ναι Πχι 43

44 9)Ρόςο ικανοποιθμζνοι είςτε από τθν διαμόρφωςθ των λεωφορείων εξωτερικά 0% 19% 8% 27% Ρολφ Αρκετά Μζτρια 46% Λίγο Κακόλου 10) Ρόςο ικανοποιθμζνοι είςτε από τθν διαμόρφωςθ των λεωφορείων εςωτερικά 8% 0% 15% 23% 54% Ρολφ Αρκετά Μζτρια Λίγο Κακόλου 44

45 11)Χρειάςτθκε να μετακινθκεί κάποιο εμποδιηόμενο ςτθν μετακίνθςι του άτομο από το ςτενό ςασ περιβάλλον και να υπιρξε πρόβλθμα 8% 92% Ναι Πχι 12) Υπιρξε πρόβλθμα ςτθ μετακίνθςι του 4% 96% Ναι Πχι 45

46 13) Ροιο κεωρείτε το πιο ςθμαντικό πρόβλθμα ςτθν παρεχόμενθ εξυπθρζτθςθ από το Κ.Τ.Ε.Λ. 8% 15% 23% Αραιά δρομολόγια Υψθλζσ τιμζσ 35% 19% Κανζνα Πχι απευκείασ ςφνδεςθ Αντιμετϊπιςθ πελατϊν * Οι απαντιςεισ για τα αραιά δρομολόγια προιλκαν κυρίωσ από όςουσ είχαν ωσ προοριςμό τθ Θεςςαλονίκθ, τθν Κοηάνθ και τα Ιωάννινα * Η ζλλειψθ απευκείασ ςφνδεςθσ αναφζρεται ςτα Ιωάννινα κακϊσ εξυπθρετοφνται από το δρομολόγιο τθσ Θεςςαλονίκθσ, όπωσ και για τθν Κοηάνθ *Για τθν Ακινα δεν υπάρχει πρόβλθμα αραιϊν δρομολογίων 14)Ρροτείνετε ζνα μζτρο που κα βελτίωνε τθν εικόνα και τθν λειτουργία του οργανιςμοφ 4% 23% 11% Αφξθςθ δρομολογίων Μείωςθ τιμων 62% Κανζνα Δρομολόγιο απευκείασ 46

47 6.2 υμπεράςματα Ερωτθματολογίου 1) Πςο αναφορά τθν ςυχνότθτα χριςθσ του Κ.Τ.Ε.Λ. βλζπουμε ότι θ πλειοψθφία το χρθςιμοποιεί «1-2 φορζσ το μινα» ενϊ αρκετοί «ςπάνια». Ελάχιςτοι απιντθςαν «1-3 φορζσ τθν βδομάδα» 2) Οι περιςςότεροι το χρθςιμοποιοφν από ανάγκθ ( 75 % ) 3) Από τισ γενικζσ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του Κ.Τ.Ε.Λ. θ πλειοψθφία απιντθςε «πολφ» ι «αρκετά» ( 84%) 4) Από τισ επιμζρουσ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ζχουμε: I) Θετικά επίπεδα (απιντθςαν «πολφ» ι «αρκετά») όςο αναφορά: Αςφάλεια (92%) Ραρεχόμενθ ποιότθτα (57%) Αξιοπιςτία δρομολογίων (77%) Εξυπθρζτθςθ τερματικοφ (50%) Διαμόρφωςθ εξωτερικά (73%) Διαμόρφωςθ εςωτερικά (69%) ΙΙ) Αρνθτικά επίπεδα (απιντθςαν «μζτρια» ι «λίγο» ι «κακόλου») όςο αναφορά: Ιςχφουςεσ τιμζσ ( 80 %) Ενθμζρωςθ για παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ (65%) 5) Το 50% κα χρθςιμοποιοφςε πιο ςυχνά το λεωφορείο αν οι τιμζσ των ειςιτθρίων ιταν πιο χαμθλζσ 6) Μόλισ το 31% κα δεχόταν να πλθρϊςει μεγαλφτερθ τιμι ειςιτθρίου αν αυτό ςιμαινε καλφτερθ παρεχόμενθ ποιότθτα υπθρεςιϊν 7)Σθμαντικότερα προβλιματα που εμφανίηονται ςτισ παροχζσ υπθρεςιϊν είναι: Υψθλζσ τιμζσ (19%) Αραιά δρομολόγια (23%) Αντιμετϊπιςθ πελατϊν (15%) Ζλλειψθ απευκείασ ςφνδεςθσ (8 %) 47

48 Ενκαρρυντικό είναι το γεγονόσ ότι το 35% δεν βρικε κάποιο πολφ ςθμαντικό πρόβλθμα Αν και οι περιςςότεροι ζχουν πρόβλθμα με τισ τιμζσ ειςιτθρίων (80%), παρόλα αυτά δεν κεωροφν ότι αυτό είναι το ςθμαντικότερο πρόβλθμα. Στο ςφνολό τουσ οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ βρίςκονται ςε αρκετά καλά επίπεδα Ραρατθρείται μεγάλθ ζλλειψθ ςτθν ενθμζρωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν (65%), και δεδομζνων των δυνατοτιτων τθσ τεχνολογίασ ςιμερα ςτον τομζα τθσ επικοινωνίασ (διαδίκτυο, τθλεφωνικά κζντρα κτλ) δθμιουργεί ερωτθματικά όςο αναφορά τθν ςωςτι αξιοποίθςθ των μζςων αυτϊν από τθν πλευρά του οργανιςμοφ. Το γεγονόσ ότι μόλισ το 31% κα δεχόταν αφξθςθ των τιμϊν εάν αυτό ςυνεπαγόταν βελτίωςθ των υπθρεςιϊν εξθγείται εν μζρθ από το ότι οι υπθρεςίεσ ιδθ είναι ικανοποιθτικζσ αλλά και ςτο ότι πλζον ο κόςμοσ δίνει βαρφτθτα ςτο κόςτοσ μεταφοράσ αφινοντασ πολλζσ φορζσ τθν ποιότθτα. Προτάςεισ Ερωτθματολογίου 1) Αρχικά προτείνεται μία μείωςθ των ειςιτθρίων ςε επίπεδα τζτοια βζβαια που να μθν δθμιουργιςουν ζλλειμμα ςτθν εταιρία, αλλά και να παροτρφνουν τον κόςμο να χρθςιμοποιεί περιςςότερο το λεωφορείο. 2) Η αφξθςθ των δρομολογίων προσ Θεςςαλονίκθ Ιωάννινα και γενικότερα προσ τθν Βόρειο Ελλάδα, κακϊσ με τθν καταςκευι τθσ Εγνατίασ θ πρόςβαςθ ζχει γίνει αρκετά εφκολθ και γριγορθ, ζτςι όλο και περιςςότεροσ κόςμοσ ταξιδεφει από και προσ τισ περιοχζσ αυτζσ. 3)Δθμιουργία ςεμιναρίων για εκπαίδευςθ οδθγϊν για βελτίωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ όςο αναφορά τθν αντιμετϊπιςθ των επιβατϊν και πικανόν μακιματα Αγγλικϊν κακϊσ τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ πολλοί ξζνοι τουρίςτεσ χρθςιμοποιοφν το ΚΤΕΛ. 4)Δθμιουργία γραφείου παραπόνων για το κοινό και ελζγχου των οδθγϊν (τρόποσ οδιγθςθσ, κακυςτζρθςθ δρομολογίου, κατανάλωςθ αλκοόλ εν ϊρα εργαςίασ) 48

49 6.3 Κφρια ςυμπεράςματα εργαςίασ 1)Το ΚΤΕΛ ζχει βελτιωκεί διαχρονικά αναβακμίηοντασ τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ αλλά και τισ υποδομζσ ςε κτίρια και οχιματα. 2)Ρρόκειται για μία υγιι επιχείρθςθ, χωρίσ κρατικζσ επιδοτιςεισ. 3)Ραρατθρείται ζλλειψθ ςτθν ςυγκοινωνία με τθν δυτικι πλευρά του νθςιοφ, ειδικά το καλοκαίρι που υπάρχει αυξθμζνθ ηιτθςθ για πρόςβαςθ ςτισ παραλίεσ ςτθν πλευρά αυτι του νθςιοφ. 4)Ζλλειψθ δρομολογίων για τα ορεινά χωριά του νομοφ. 5)Ζλλειψθ ςτθν ανάδειξθ τθσ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ του νθςιοφ για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ αλλά και για τουριςτικι προςζλκυςθ. 6.4 Κφριεσ προτάςεισ εργαςίασ 1)Καλφτερθ ανάδειξθ των πόλων ζλξθσ του νθςιοφ, όπωσ μουςεία και πολιτιςμικζσ εκδθλϊςεισ. 2)Δθμιουργία μουςείου τζχνθσ για τον ηωγράφο Θεόδωρο Στάμο και ανάδειξθ του ζργου του. 3)Διατιρθςθ του τοπίου και του χαρακτιρα του νθςιοφ αλλά και δθμιουργία οργανωμζνων παραλιϊν ςωςτισ ανάπτυξθσ του τουριςμοφ. 4)Δθμιουργία Ιςτορικοφ Αρχείου ΚΤΕΛ ςτον τερματικό ςτακμό κακϊσ και ςυντιρθςθ των παλαιϊν λεωφορείων ωσ αντίκεσ. 5)Βελτίωςθ του οδικοφ δικτφου ςτο ορεινό κομμάτι του νθςιοφ αλλά και για ευκολότερθ πρόςβαςθ ςε απομονωμζνεσ παραλίεσ. 6)Συνεργαςία Διμου με ΚΤΕΛ για μεταφορά ΑΜΕΑ και πικανόν ζνταξθ ειδικά εξοπλιςμζνου Ταξί ςτον ςτόλο του νομοφ. 7)Για τισ ορεινζσ περιοχζσ τθσ δυτικισ πλευράσ όπου παρατθρείται ζλλειψθ δρομολογίων προτείνεται θ εφαρμογι ενόσ ευζλικτου «ςυςτήματοσ μεταφοράσ». Σε ζνα 49

50 τζτοιο ςφςτθμα οι χριςτεσ κα μποροφν να τθλεφωνοφν μζχρι μια ςυγκεκριμζνθ ϊρα τθν προθγοφμενθ θμζρα, και κα δθλϊνουν τθν ϊρα που κζλουν να μετακινθκοφν. Το ΚΤΕΛ κα ςυγκεντρϊνει τισ επικυμίεσ και κα καταςτρϊνει ζνα δρομολόγιο. Ζπειτα κα ενθμερϊνει τθλεφωνικά τθν ϊρα του δρομολογίου και ανάλογα τθν ηιτθςθ κα ναυλϊνει μικρό ι μεγάλο λεωφορείο γλυτϊνοντασ περιττά ζξοδα. 7 Βιβλιογραφία [1]http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9B%CE%B5%CF%85%C E%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82 [2] [3],[4] [5] [6] [7] [8] [9] %CE%B9%CE%B2%CE%AC%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82- %CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1 %CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%AC/ [10]http://glykeiapiperoriza.wordpress.com/2010/07/09/%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%B1%C E%B4%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1- %CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%AE- %CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%85%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1/ [11] [13]http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF% CF%82_%CE%A7%CE%B5%CF%81%CE%BD [14] [15] [16] [17] 50

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Πολυτεχνείο Κρήτης Σμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ & Διοίκηςησ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ...- 1-2 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ...-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΚΑΣΑΝΕΒΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: ΠΑΙΟΤΡΑ ΦΩΣΙΟ Εξεταςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ

ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΩΣ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ Νζων Ευρυηωνικϊν Σεχνολογιϊν (FTTx)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΔΘΜΟΥ ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 2011-2014

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΔΘΜΟΥ ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 2011-2014 Περιεχόμενα ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΟ ΚΕΦΑΛΑΛΟ... 3 ENOTHTA 1:... 11 Κεφάλαιο 1.1: ΣΥΝΟΡΤΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ... 11 1.1.1 Συνοπτικι περιγραφι και αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Επιβλζπων: Δημήτριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε.

ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ ΤΘΣ 31θσ ΔΕΚΕΜΒΛΟΥ 2014 (1/1/2014 31/12/2014) Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ ΡΑΤΑ ΛΟΥΝΛΟΣ 2015 Εηήζια Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 8 Οκτϊβριοσ - Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Λδζα Εξωφφλλου: Μαρία Σχοινά / Σχεδιαςμόσ: Συναδελφικι Αλλθλεγγφθ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργαςία. των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν

Διπλωματική Εργαςία. των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διπλωματική Εργαςία των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ. για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007

ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ. για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007 ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007 FORTH-CRS Α.Ε. Αρικμόσ ΓΕ.ΜΘ. 123290701000 Ατκίδων 4, Τ.Κ. 17671, Καλλικζα http://www.forthcrs.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ

ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΡΙΘΕΩΘΤΘΣ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2012) Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Ημερίδα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχείρθςθ» 5 Διακρίςεισ ςτα βραβεία ΧΡΗΞΑ-Γεϊργιοσ Ουηοφνθσ 6 Τπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων φντομθ περίλθψθ Σο φμφωνο των Δθμάρχων είναι μια φιλόδοξθ πρωτοβουλία που εμπλζκει Ευρωπαϊκά αςτικά κζντρα και πόλεισ ςτον αγϊνα κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Οι Διμαρχοι, που υπογράφουν το φμφωνο, δεςμεφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΘΓΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΚΑΤΕΥΚΥΝΤΘΛΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΣΘΓΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΚΑΤΕΥΚΥΝΤΘΛΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΕΚ ΕΙΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΓΡΑΜΜΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Μάρτιοσ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.1 ΡΑΓΚΟΣΜΛΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.2 ΕΥΩΡΑΪΚΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ ΦΧΣΛΡ ΑΥΧΠΧΕΟΧΣΞΩΞ ΜΡΧΑΞΠΟΩΞ Ε.Μ.Τ. ΧΣΜΕΑΦ ΦΨΞΝΕΦΕΩΞ - ΔΠΑΛΕΡ ΣΟΧΩΒΥΠΣΦ 2011 ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ πουδαςτικι ομάδα: Βλάςςθ Ελζνθ Ρλατυπόδθ Γεωργία Σκιαδά Μαργαρίτα Επιβλζποντεσ κακθγθτζσ:

Διαβάστε περισσότερα