ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο Βαςίλειο (2013) 1. Στοιχεία κατανάλωςησ για τα μη αλκοολοφχα ποτά ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο Η αγορά των μθ αλκοολοφχων ποτϊν ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο υπερβαίνει ςε αξία τα 13 δις. και τα 14 δις. λίτρα ςε όγκο, ενϊ τα προςωρινά ςτατιςτικά ςτοιχεία δείχνουν ότι κα ξεπεράςει τα 15 δις. λίτρα για το Η κατανάλωςθ μθ αλκοολοφχων ποτϊν ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο παρουςίαςε μείωςθ τθσ τάξεωσ του 2,5% κατά το ζτοσ 2012 ςε ςχζςθ με το ζτοσ Αναλυτικότερα, κατά το 2012 καταναλϊκθκαν 14,2 δις. λίτρα μθ αλκοολοφχων ποτϊν, αξίασ 14,95 δις. λιρϊν ζναντι 14,5 δις. λίτρων, αξίασ 14,47 δις. λιρϊν κατά το Η μζςθ αξία ενόσ λίτρου διαμορφϊκθκε ςε 1,05 λίρεσ το 2012 ζναντι 0,99 λιρϊν το Η μζςθ κατά κεφαλι κατανάλωςθ μθ αλκοολοφχων ποτϊν ανιλκε ςε 226,8 λίτρα το 2012, παρουςιάηοντασ μείωςθ κατά 3% ςε ςχζςθ με το 2011 (233,8 λίτρα) Τα ςτοιχεία τθσ κατανάλωςθσ μθ αλκοολοφχων ποτϊν για τθν περίοδο παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο πίνακα: τοιχεία κατανάλωςησ μη αλκοολοφχων ποτών ςε εκατ.λίτρα-ζτη Ζτοσ Εκατ.λίτρα %μεταβολι 2,9-0,9-1 2,1 4,1 0,8-2,5 Λίτρα ανά 229,5 226,1 222,4 225,7 233,5 233,8 226,8 άτομο Αξία Εκατ % μεταβολι 2,9 0,5 0,8 3,2 5,8 5,1 3,3 Αξία ανά λίτρο, 0,9 0,91 0,92 0,94 0,95 0,99 1,05 1 1A Holland Park, London W11 3TP, UK Τ (0) F (0) Webpage:

2 (Πηγές: The 2013 UK Soft Drinks Report, British Soft Drinks Association, Zenith International) Η διάρκρωςθ τθσ κατανάλωςθσ των μθ αλκοολοφχων ποτϊν, ςτο Ηνωμζνο Βαςίλει,ο αναλφεται, ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά τουσ, ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ : 1.1 Καταναλωτικζσ προτιμήςεισ Βρετανών καταναλωτών Μη αλκοολοφχα ποτά χαμηλών Θερμίδων ςε ςχζςη με ποτά κανονικών Θερμίδων

3 Μη αλκοολοφχα ποτά Ανά είδοσ Μη αλκοολοφχα ποτά ανά είδοσ ςυςκευαςίασ 2. τοιχεία κατανάλωςησ για το εμφιαλωμένο νερό και τα ενεργειακά ποτά ςτο ΗΒ - Η κατανάλωςθ του εμφιαλωμζνου νεροφ το 2012 παρουςιάηει αφξθςθ κατά 3,3% ςε ςχζςθ με το 2011 ποςοςτό που αντανακλάται και ςτον αυξθμζνο αρικμό πωλιςεων ο οποίοσ φτάνει ςτα εκατ. Λίτρα. Αυτι θ ανάπτυξθ ςτον τομζα τθσ κατανάλωςθσ δείχνει ότι το εμφιαλωμζνο νερό αντικατζςτθςε τα ενεργειακά ποτά τα οποία παρουςιάηουν μια ςυγκρατθμζνθ αφξθςθ κατανάλωςθσ τθσ τάξεωσ του 5,2% το 2012.

4 - Η αφξθςθ ςτθν κατανάλωςθ του εμφιαλωμζνου νεροφ επθρεάςτθκε ςε μεγάλο βακμό από αρκετοφσ παράγοντεσ όπωσ θ υγεία και το κόςτοσ. Για παράδειγμα, οι καταναλωτζσ προτιμοφν να καταναλϊνουν εμφιαλωμζνο νερό, το κόςτοσ του οποίου είναι χαμθλότερο από τα ενεργειακά ποτά, τα οποία περιζχουν αυξθμζνθ ποςότθτα ηάχαρθσ και υδατανκράκων και θ τιμι τουσ είναι αιςκθτά υψθλότερθ. Στα ςχολεία επίςθσ τα παιδιά προτρζπονται να ακολουκοφν ζναν πιο υγιεινό τρόπο ηωισ, και να ενυδατϊνονται τακτικά, γι αυτό και παρατθρείται μία ςθμαντικι αφξθςθ ςτο εμφιαλωμζνο νερό με γεφςεισ φροφτων. Το ιταλικό San Pelegrino κεωρείται το κυρίαρχο ςε αυτιν τθ κατθγορία με αφξθςθ 24,5% ςτισ πωλιςεισ. - Οι πωλιςεισ των ενεργειακϊν ποτϊν όπωσ τα Powerade και Gatorade κατζγραψαν μείωςθ κατά 29,2% και 49% αντίςτοιχα, γεγονόσ που δείχνει ότι γίνονται όλο και λιγότερο δθμοφιλι ςτθν αγορά. Νζεσ, υγιεινζσ, εναλλακτικζσ ςτισ προτιμιςεισ των καταναλωτϊν αποτελοφν το νερό καρφδασ, όπωσ το Vita Coco, οι πωλιςεισ του οποίου παρουςίαςαν μεγάλθ αφξθςθ, φτάνοντασ ςτο 128,8%. -Τα ανκρακοφχα αναψυκτικά όπωσ Coca-Cola, Pepsi και Fanta δεν ζμειναν ανεπθρζαςτα από τθν αυξανόμενθ τάςθ κατανάλωςθσ του εμφιαλωμζνου νεροφ και των προϊόντων του, κακϊσ τα ποςοςτά των πωλιςεϊν τουσ το 2012 δεν παρουςίαςαν ιδιαίτερθ άνοδο αλλά παρζμειναν ςτακερά ςτο 3,1%, 2,4% και 7,9% αντίςτοιχα. Παρϋόλα αυτά θ Coca-Cola ςυνεχίηει να κατζχει κυρίαρχθ κζςθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ αγορά κακϊσ καταφζρνει να προςελκφει μεγάλο αρικμό καταναλωτϊν μζςω των διαφόρων προςφορϊν και εκπτϊςεων ςτισ τιμζσ κακϊσ και των δραςτθριοτιτων ςτον τομζα του marketing και των πωλιςεων. Με πωλιςεισ πάνω από 1,6 δις. Λίρεσ, θ Coca-Cola διατιρθςε τθν φιμθ τθσ ωσ το πιο αγαπθμζνο αναψυκτικό ςτο ΗΒ, αντιπροςωπεφοντασ το 22% των ςυνολικϊν πωλιςεων αναψυκτικϊν. 3. τοιχεία κατανάλωςησ και ειςαγωγών για τουσ χυμοφσ φροφτων ςτο ΗΒ Α. Κατανάλωςη χυμών φροφτων και smoothies - Η κατανάλωςθ χυμϊν φροφτων και smoothies (ςε αξία), θ οποία αποτελεί το 8% τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ μθ αλκοολοφχων ποτϊν, παρουςίαςε μείωςθ τα ζτθ 2011 και 2012 κατά 1,7% και 4,9% αντίςτοιχα. - Ο χυμόσ πορτοκαλιοφ παρζμεινε πρϊτοσ ςτισ προτιμιςεισ των γεφςεων χυμϊν, ςε χαμθλότερα επίπεδα ωςτόςο λόγω τθσ υποκατάςταςισ του από τουσ ανάμεικτουσ χυμοφσ. Τα smoothies, ωςτόςο παρουςίαςαν μείωςθ του όγκου κατανάλωςθσ κατά 6,4%, φτάνοντασ τα 55 εκατ. Λίτρα, (αντιςτοιχοφν ςε 0,8 λίτρα/άτομο) διατθρϊντασ το 0,4% τθσ κατθγορίασ. Η premium τιμι των smoothies οδιγθςε τουσ καταναλωτζσ ςε άλλεσ εναλλακτικζσ παρά τισ προςπάκειεσ των παραγωγϊν να κάνουν τα προϊόντα πιο προςιτά, με νζεσ ελκυςτικζσ και καινοτόμεσ γεφςεισ. - Προβλθματιςμό προκαλεί θ αφξθςθ του κόςτουσ των φροφτων το 2013, το οποίο επθρεάηεται ςε μεγάλο βακμό από τθν αυξανόμενθ γενικι ηιτθςθ των προϊόντων ςτθν αγορά και από τθν μειωμζνθ προςφορά τουσ, λόγω των δυςχερϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν που ζχουν αντίκτυπο ςτθν παραγωγι. Παρόλο που υπάρχει μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ χυμϊν, θ αφξθςθ τθσ τιμισ ανά λίτρο χυμοφ ( 1.69/λίτρο χυμοφ το 2012 ζναντι 1.58/λίτρο χυμοφ το 2011) είναι χαρακτθριςτικι.

5 τοιχεία Κατανάλωςησ χυμών φροφτων, Ζτη Έτοσ Εκατ.λίτρα %μεταβολι Λίτρα ανά άτομο % επί όλων των μθ αλκοολοφχων ποτϊν Αξία εκατ %μεταβολι Αξία ανά λίτρο, τοιχεία Κατανάλωςησ smoothies, Ζτη Έτοσ Εκατ.λίτρα %μεταβολι Λίτρα ανά άτομο % επί όλων των μθ αλκοολοφχων ποτϊν (Πηγές: The 2013 UK Soft Drinks Report, British Soft Drinks Association, Zenith International) Β. Στοιχεία ειςαγωγών χυμών φροφτων ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο Χώρεσ προζλευςησ Οι ςυνολικζσ ειςαγωγζσ χυμϊν φροφτων (δαςμ. κλάςθ 2009) ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο, κατά το 2013, ανιλκαν ςε 899 εκατ. κιλά, ςθμειϊνοντασ αφξθςθ 0,02% ςε ςχζςθ με το ζτοσ 2012, ενϊ θ αξία τουσ ανιλκε ςε 713 εκατ, ςθμειϊνοντασ αφξθςθ 0,75% ςε ςχζςθ με το ζτοσ Οι κφριεσ χϊρεσ προζλευςθσ των βρετανικϊν ειςαγωγϊν χυμϊν είναι θ Ιςπανία, το Βζλγιο και θ Ολλανδία - Ο όγκοσ ειςαγωγϊν από χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ από 812εκατ. κιλά το 2012, μειϊκθκε ςτα 809 εκατ. κιλά το 2013 (μείωςθ 0,34%) ενϊ ο αντίςτοιχοσ από χϊρεσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ ςθμείωςε αφξθςθ τθσ τάξεωσ του 3,27% το 2013 ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ (από 87 εκ. κιλά το 2012 ςε 90 εκ. κιλά το 2013). - Κατωτζρω παρατίκεται πίνακασ με ςτοιχεία ειςαγωγϊν χυμϊν φροφτων ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο για τα ζτθ 2013 και 2013.

6 Ειζαγωγέρ σςμών θπούηων ζηο Ηνωμένο Βαζίλειο Ήπειρος Χώρα Αξία ( ) Όγκορ (kg) Αξία ( ) Όγκορ (kg) Μεηαβολή αξίαρ 2013/2012 Μεηαβολή όγκος 2013/2012 ΔΔ Ασζηρία ,62% 10,71% Βέλγιο ,14% 1,85% Βοσλγαρία Κύπρος ,69% -58,37% Σζετία ,34% -458,23% Γανία ,96% -65,87% Δζθονία Φιλανδία ,84% -1978,18% Γαλλία ,55% 9,66% Γεπμανία ,01% -11,87% Ελλάδα ,45% -13,83% Οσγγαρία ,74% ,02% Ιρλανδία ,27% -19,65% Ιηαλία ,67% -65,84% Λεηηονία ,07% 12,54% Λιθοσανία ,62% 21,70% Μάληα Ολλανδία ,09% -2,81% Πολωνία ,35% 30,49% Πορηογαλία ,60% -200,85% Ροσμανία ,12% 47,31% λοβακία ,08% 39,06% λοβενία ,88% 99,74% Ιζπανία ,06% 1,90% οσηδία ,10% 1,25% Σύνολο ΕΕ ,13% -0,34% Αζία και Ωκεανία ,60% 33,81% Αναηολική Δσρώπη ,04% -230,42% Λαηινική Αμερική ,57% -2,60% Μέζη Αναηολή ,13% -19,65% Βόρεια Αμερική ,78% 14,60% - Αθρική ,20% 24,76% Γσηική Δσρώπη εκηός Δ.Δ ,14% -6,36% ύνολο Δκηός ΔΔ ,83% 3,27% ΣΥΝΟΛΟ ,75% 0,02% -

7 Στα παρακάτω γραφιματα απεικονίηονται οι ειςαγωγζσ (μζςοι όροι) τθσ τετραετίασ ανά χϊρα προζλευςθσ, ςε αξία ( ) και ςε όγκο (kg). - Κατά τθν τετραετία παρατθροφμε ότι θ Ιςπανία, το Βζλγιο και θ Ολλανδία είναι οι ςτακεροί βαςικοί εξαγωγείσ χυμοφ προσ το Ηνωμζνο Βαςίλειο. - Χϊρεσ όπωσ Πολωνία, Αυςτρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ελλάδα και άλλεσ αποτελοφν μικρό ποςοςτό των ειςαγωγϊν χυμϊν φροφτων του Ηνωμζνου Βαςιλείου. Χώρες προέλεσσης εισαγωγών τσμών υρούτων στο ΗΒ σε (μέσοι όροι)

8 Χώρες προέλεσσης εισαγωγών τσμών υρούτων στο ΗΒ σε kg (μέσοι όροι) (Πηγή: HM Revenue & Customs - HMRC Trade Statistics unit) Λονδίνο, 6/3//2014 Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Προϊόντα ιδιωτικήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων. ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων. ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014 ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014 1. ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Λονδίνο 30/12/2014 - Τα υψθλότερα φορολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΜΡΟ ΙΚΘ ΕΤΑΙ ΕΙΑ Τ ΟΦΙΜΩΝ

ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΜΡΟ ΙΚΘ ΕΤΑΙ ΕΙΑ Τ ΟΦΙΜΩΝ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ (Εταιρικζσ και Ενοποιθμζνεσ) τθσ χριςθσ από 1 θ Ιανουαρίου 2014 ζωσ 31 θ Δεκεμβρίου 2014 ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (ΔΡΧΑ) ωσ ζχουν υιοκετθκεί από

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ανάλυςθ Κατάτμθςθσ τθσ Αγοράσ Βιομάηασ για τουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ:

ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2012) Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1. Στοιχεία της αγοράς αλκοολούχων ποτών (spirits) και οίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1. Στοιχεία της αγοράς αλκοολούχων ποτών (spirits) και οίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1 Λονδίνο, Ιούλιος 2013 Στοιχεία της αγοράς αλκοολούχων ποτών (spirits) και οίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι 14ο στην παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Μελζτθ με τίτλο Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Χαράλαμποσ Φείδασ Αν. Κακθγθτισ Α.Π.Θ Μζλοσ τθσ Ε.Γ. τθσ ΠΟΔΕΠ Θεςςαλονίκθ 2014 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 2 2. Δεδομζνα και

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία e-commerce και e-banking

Στοιχεία e-commerce και e-banking Στοιχεία e-commerce και e-banking 1 Ο ΘΕΜΑ: Αποτελζςματα Ετήςιασ Έρευνασ Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου 2014-2015 Το Ινςτιτοφτο Εμπορίου & Υπθρεςιϊν (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) τθσ ΕΣΕΕ επιχειρϊντασ να αναδείξει τον ολοζνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2012) Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 Ιούλιοσ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ ΕΛΧΑΓΩΓΘ...5 1 ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΚΩΓΦΑΠΠΛΧΘ ΨΘΧ ΞΩΥΦΣΩ ΠΕ ΨΘ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ ΨΘΧ ΕΡΩΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΥΡΘ, ΒΛΩΧΛΠΘ ΞΑΛ ΧΩΦΛΧ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Επιβλζπων: Δημήτριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Γερμανία

Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Γερμανία Φεβρουάριος 2011 Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Γερμανία Ανάπτυξθ 3% το 2011 ςτθν Γερμανία Πρεςβεία τθσ Ελλάδοσ ςτο Βερολίνο Γραφείο Ο.Ε.Υ. Bερολίνου Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μονάχου Γραφείο Ο.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

YPEF Educational material 2014. Young People in European Forests

YPEF Educational material 2014. Young People in European Forests Young People in European Forests YPEF European contest about forests and forestry Educational material Greek edition, 2014 Περιεχόμενα Τα δάςθ ςτθν Ευρϊπθ 3 Τα δάςθ ςτθν/-o Αυςτρία 14 Βζλγιο 17 Κφπρο...20

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Πολυτεχνείο Κρήτης Σμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ & Διοίκηςησ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ...- 1-2 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ...-

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ουπιωνά Ιωάννα Σςαμίλθ Χριςτίνα 1 Περιεχόμενα Ειςαγωγι 3 To Social Shopping offline 3 Social Shopping ςτό διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ ΣΘΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ο ΚΛΑΔΟ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΘΝ ΣΟΤΡΚΙΑ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ ΣΘΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ο ΚΛΑΔΟ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΘΝ ΣΟΤΡΚΙΑ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ ΣΘΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ο ΚΛΑΔΟ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΘΝ ΣΟΤΡΚΙΑ Φεβρουάριοσ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ςελ. 3 Β. ΕΙΣΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΙΣΜΟΣ ςελ. 7 Β1. ΧΩΕΣ ΡΟΕΛΕΥΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1. Στοιχεία της αγοράς γιαουρτιού στο Ηνωμένο Βασίλειο

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1. Στοιχεία της αγοράς γιαουρτιού στο Ηνωμένο Βασίλειο ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1 Λονδίνο, Απρίλιος 2013 Στοιχεία της αγοράς γιαουρτιού στο Ηνωμένο Βασίλειο Τα κυριότερα στοιχεία της εγχώριας αγοράς γιαουρτιού κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

Ο θ. Κνξθίδεο πξνέβε ζηελ αθόινπζε δήιωζε: «Οη εμειίμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ δηκήλνπ αλέδεημαλ ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ δηάδνζεο ηεο ρξήζεο πηζησηηθώλ θαξηώλ

Ο θ. Κνξθίδεο πξνέβε ζηελ αθόινπζε δήιωζε: «Οη εμειίμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ δηκήλνπ αλέδεημαλ ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ δηάδνζεο ηεο ρξήζεο πηζησηηθώλ θαξηώλ «Γίλε Γαηόλη ζην Ηιεθηξνληθό Εκπόξην» Δξάζε ηεο Υπεξεζίαο Δίωμεο Ηιεθηξνληθνύ Εγθιήκαηνο θαη ηεο Ειιεληθήο Σπλνκνζπνλδίαο Εκπνξίνπ θαη Επηρεηξεκαηηθόηεηαο γηα αζθαιείο ζπλαιιαγέο ζην ειεθηξνληθό εκπόξην

Διαβάστε περισσότερα

Τα μζτρα που προτείνονται χωρίηονται ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ:

Τα μζτρα που προτείνονται χωρίηονται ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: φντομθ περίλθψθ Το Σφμφωνο των Δθμάρχων είναι μια φιλόδοξθ πρωτοβουλία που εμπλζκει Ευρωπαϊκά αςτικά κζντρα και πόλεισ ςτον αγϊνα κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Οι Διμαρχοι, που υπογράφουν το Σφμφωνο, δεςμεφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα