Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Πανεϖιστήµιο Πατρών Τµήµα Ιατρικής ιατµηµατικό Μεταϖτυχιακό Πρόγραµµα Πληροφορική Εϖιστηµών Ζωής ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η τεχνολογία RFID στον χώρο της υγείας Παγκράτης Παναγιώτης Α.Μ. 525 Εϖιβλέϖων Καθηγητής: Νικόλαος Παλληκαράκης Τριµελής Εξεταστική Εϖιτροϖή: Ν.Παλληκαράκης, καθηγητής, Τµήµα Ιατρικής Πανεϖιστήµιο Πάτρας. Κουτσούρης, καθηγητής, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υϖολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σ. Λυκοθανάσης, καθηγητής, Τµήµα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής Πανεϖιστήµιο Πάτρας Πάτρα, Απρίλιος 2007

2 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω κατ αρχήν τον κ. Νικόλαο Παλληκαράκη καθηγητή του τµήµατος Ιατρικής του Πανεϖιστηµίου Πατρών και εϖιβλέϖοντα της διϖλωµατικής µου εργασίας, για την εµϖιστοσύνη ϖου µου έδειξε µε την ανάθεση του συγκεκριµένου θέµατος και την συµβολή του στην ολοκλήρωσή του. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τα υϖόλοιϖα µέλη της τριµελούς εϖιτροϖής: τον κ. ηµήτρη Κουτσούρη, καθηγητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υϖολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τον κ. Σϖυρίδων Λυκοθανάση, καθηγητή του τµήµατος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεϖιστηµίου Πατρών. Τέλος, ευχαριστώ θερµά τους γονείς µου, Κωνσταντίνο και Αγαθή για την αµέριστη συµϖαράσταση ϖου έδειξαν καθ όλη τη διάρκεια του µεταϖτυχιακού ϖρογράµµατος. Παναγιώτης Παγκράτης Πάτρα, Αϖρίλιος

3 Πρόλογος Η τεχνολογία και τα εϖιτεύγµατα της είναι µια αϖό της ϖλέον σηµαντικές εξελίξεις ϖου έχει να εϖιδείξει ο άνθρωϖος στις αρχές αυτού του νέου αιώνα. Αυτή η έκρηξη της τεχνολογίας, έχει οδηγήσει αρκετούς τοµείς της εϖιστήµης να αϖολέσουν ϖαραδοσιακές µεθόδους και εφαρµογές και να υιοθετήσουν νέες οι οϖοίες βασίζονται στην τεχνολογία. Όϖως ακριβώς συµβαίνει σε όλους τους τοµείς της εϖιστήµης και της κοινωνίας, η τεχνολογική αυτή έκρηξη δεν θα µϖορούσε να µην εϖηρεάσει και τον χώρο της ϖαροχής υϖηρεσιών υγείας. Ένας χώρος µε ιδιαιτερότητες και έντονες αϖαιτήσεις, αφού αναφέρεται σε ϖαροχή υϖηρεσιών ϖου αφορούν τον άνθρωϖο, αλλά και ένας χώρος ο οϖοίος βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση νέων τεχνολογιών ϖροκείµενου να τις αξιοϖοιήσει, µε σκοϖό την αύξηση της ϖοιότητας ϖαροχής υϖηρεσιών υγείας µε ταυτόχρονη µείωση του κόστους. Μια τέτοια νέα τεχνολογία είναι και η τεχνολογία RFID ή αλλιώς ταυτοϖοίηση µέσω ραδιοκυµάτων, η οϖοία δείχνει να είναι µια ϖολύ σηµαντική τεχνολογία ϖου θα µϖορούσε να εφαρµοσθεί σε ένα ϖλήθος εφαρµογών στον ευαίσθητο χώρο της υγείας, δίνοντας λύση σε ϖροβλήµατα τα οϖοία ταλανίζουν τον χώρο. Σε αυτήν την διϖλωµατική εργασία θα ϖαρουσιάσουµε και θα αναλύσουµε την τεχνολογία RFID, καθως εϖίσης το ϖου αλλά και το ϖώς αυτή η τεχνολογία εφαρµόζεται ή θα µϖορούσε να εφαρµοστεί, στον χώρο της υγείας. Τέλος θα αναφέρουµε τις σηµαντικότερες έως σήµερα εφαρµογές της τεχνολογίας αυτής στον χώρο της υγείας και θα ϖροτείνουµε µια ϖρότυϖη εφαρµογή της τεχνολογίας αυτής στον Ελλαδικό χώρο, ϖου σκοϖό έχει την καλύτερη οργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Αιµοδοσίας. 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Ιστορική ανάδροµη Γενικά RFID Η τεχνολογία RFID Γενικά Αναλυτικά Πως λειτουργεί Ετικέτες Παθητικές, ηµιϖαθητικές και ενεργητικές ετικέτες Αναγνώσιµες, µίας εγγραφής-ϖολλών αναγνώσεων και εϖανεγγράψιµες ετικέτες Ζώνες συχνοτήτων Κατηγοριοϖοίηση ετικετών σύµφωνα µε την κατασκευή και την εφαρµογή τους Αρχή λειτουργίας των RFID ϖαθητικών ετικετών Αναγνώστες Ετικετών Ενδιάµεσο λογισµικό EPCglobal Ηλεκτρονικός κωδικός ϖροϊόντων (EPC)

5 3.2 EPC Network Ενδιάµεσο λογισµικό Savant Υϖηρεσίες Πληροφοριών EPC (EPC IS PML SRVER) Υϖηρεσίες Ανακάλυψης (ONS) To EPCglobal Network στην ϖράξη Εφαρµογές της τεχνολογίας RFID στον χώρο της υγείας Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Ταυτοϖοίηση νεογνών Εφαρµογές στον τοµέα της φαρµακευτικής Αναζήτηση εξοϖλισµού και ϖαρακολούθηση ασθενών Πρότυϖη εφαρµογή - Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Αιµοδιαθεσιµότητας To Ελληνικό σύστηµα αιµοδοσίας Τα στατιστικά του συστήµατος Έλεγχος αϖοθεµάτων σε τράϖεζες φύλαξης αίµατος µε τεχνολογία RFID Τα εϖιµέρους στοιχεία Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Αιµοδιαθεσιµότητας Πλεονεκτήµατα Συµϖεράσµατα Βιβλιογραφία Αναφορές

6 Παράρτηµα I: Ακρωνύµια Παράρτηµα IΙ: Λεξικό όρων

7 Εισαγωγή Ο χώρος της ϖαροχής υϖηρεσιών είναι ένας ευαίσθητος και αϖαιτητικός χώρος στον οϖοίο έχουν εϖικεντρωθεί οι ϖροσϖάθειες ϖροκείµενου να εφαρµοσθούν τοµείς. νέες τεχνολογίες σε όλους τους Η τεχνολογία RFID είναι µια νέα τεχνολογία ϖου µϖορεί µεν να ξεκίνησε ως µια τεχνολογία µε σκοϖό την εφαρµογή της, κυρίως σε τοµείς της εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά ϖολλή σύντοµα µεταϖήδησε και σε άλλους τοµείς όϖως αυτός της ϖαροχής υϖηρεσιών στον χώρο της υγείας. Σε αυτήν την διϖλωµατική εργασία, θα αναλύσουµε την τεχνολογία RFID, θα δούµε ϖου αυτή χρησιµοϖοιείται στον χώρο της υγείας αλλά και ϖου θα µϖορούσε στο µέλλον να χρησιµοϖοιηθεί και τέλος θα αναλύσουµε και θα ϖροτείνουµε µια ϖρότυϖη εφαρµογή ϖου βασίζεται στην τεχνολογία αυτή δίνοντας την δυνατότητα για την δηµιουργία ενός Εθνικού Πληροφοριακού Συστήµατος Αιµοδιαθεσιµότητας Ε.Π.Σ.Α, το οϖοίο θα µϖορούσε να υλοϖοιηθεί στην Ελλάδα υϖό την εϖοϖτεία του νεοσύστατου Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας. 7

8 1. Ιστορική ανάδροµη 1.1 Γενικά Σε αυτό το κεφάλαιο θα κάνουµε µια σύντοµη αναφορά στην ιστορία της εξέλιξης της γνώσης του ανθρώϖου για την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία ϖάνω στην οϖοία βασίζεται και η τεχνολογία RFID. Η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία είναι η βάση της τεχνολογίας RFID. Εκµεταλλευόµενοι αυτήν την δύναµη της φύσης µϖορούµε να αναϖτύσσουµε διάφορες τεχνολογικές εφαρµογές. Οι κινέζοι ήταν οι ϖρώτοι ϖου ϖαρατήρησαν το φαινόµενο του µαγνητισµού ϖερίϖου το 1000 ϖ.χ αιωνα (ϖυξίδα). Η εϖιστηµονική ϖρόοδος στον τοµέα της ϖαρατήρησης των φαινοµένων της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας άρχισε ουσιαστικά στις αρχές του 16 αιωνα. Αϖό το 1600 έως το 1800 υϖήρξε µια έκρηξη στο τοµέα της ϖαρατήρησης και της κατανόησης των φαινοµένων του ηλεκτροµαγνητισµού. Αϖό το 1800 και µετά ξεκίνησε η εϖιστηµονική µελέτη και κατανόηση της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Το 1846 ο Άγγλος φυσικός ονόµατι Michael Faraday ϖρότεινε το καινοφανές για την εϖοχή εκείνη ότι το φως και τα ραδιοκύµατα αϖοτελούν µέρος της ίδιας ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Το 1864 o Σκοτσέζος φυσικός ονόµατι James Carl Maxwell δηµοσίευσε την θεωρία του για τα ηλεκτροµαγνητικά ϖεδία υϖοστηρίζοντας ότι η ηλεκτρική και η µαγνητική ενέργεια ταξιδεύουν στον χώρο υϖό την µορφή κυµάτων µε ταχύτητες ίσες µε αυτήν του φωτός. Το 1887 ο Γερµανός φυσικός Hertz εϖιβεβαίωσε την θεωρία του Maxwell αϖοδεικνύοντας ϖειραµατικά ότι η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία είναι κύµατα ϖου διαδίδονται στον χώρο µε ταχύτητα ίση µε αυτήν του φωτός και φέρουν όλες τις ιδιότητες του φωτός (αντανάκλαση, διάθλαση, ϖολικότητα). Ο Hertz είναι ο ϖρώτος ϖου κατάφερε να µεταδώσει και να συλλάβει ραδιοκύµατα και στο εϖίτευγµα αυτό τον ακολούθησε ϖολύ σύντοµα ο Ρώσος φυσικός Popov. Το 1896 ο Marconi ϖαρουσίασε µε εϖιτυχία τον ραδιοτηλεγράφο την ϖρώτη εφαρµογή µετάδοσης δεδοµένων οι οϖοία βασίσθηκε στην ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Ο κόσµος ϖλέον έχει αλλάξει. Το 1906 ο Ernst F. Alexanderson ϖαρουσιάζει την ϖρώτη συσκευή ϖαραγωγής και εκϖοµϖής ραδιοκυµάτων. Αυτή η εϖιτυχία, σηµατοδοτεί την αρχή της εϖικοινωνίας µέσω ραδιοκυµάτων. 8

9 1.2 RFID Το 1922 θεωρείται η χρόνια της γένεσης του radar, µιας αϖό της ϖλέον σηµαντικές τεχνολογίες ϖου βασίζονται στην ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Κατά τον δεύτερο ϖαγκόσµιο ϖόλεµο µέσω του Manhattan Project το οϖοίο έλαβε χώρα στα εϖιστηµονικά εργαστήρια τους Los Alamos εντατικοϖοιήθηκε η ερευνά ϖάνω στην τεχνολογία του radar δίνοντας στους σύµµαχους ένα σηµαντικό τεχνολογικό όϖλο έναντι των αντιϖάλων. Το radar είναι µια συσκευή η οϖοία εκϖέµϖει ηλεκτροµαγνητικά κύµατα µε σκοϖό τον εντοϖισµό αντικειµένων, εκµεταλλευόµενη την ιδιότητα της αντανάκλασης. Η τεχνολογία RFID δεν είναι τίϖοτα άλλο αϖό το αϖόσταγµα της τεχνολογίας radar ϖου αναϖτύχθηκε κατά τον δεύτερο ϖαγκόσµιο ϖόλεµο. To 1939 αναϖτύχθηκε αϖό τους βρετανούς το σύστηµα IFF (Friend or Foe Identification). Σκοϖός του στρατιωτικού αυτού συστήµατος ήταν να αϖοτρέψει την κατάρριψη αεροϖλάνων αϖό "φιλικά ϖυρά". Το στρατιωτικό σύστηµα εξέϖεµϖε ένα ραδιοσήµα σε κάθε αεροϖλάνο ϖου ϖλησίαζε και ανάγκαζε τον αναµεταδότη του αεροϖλάνου να ανταϖοκριθεί στο σήµα εάν ήταν φιλικό. Το σύστηµα αυτό θεωρείται ως το ϖρώτο RFID σύστηµα. Στο διάστηµα αϖό το 1940 έως και το 1970 ϖλήθος ερευνητικών εργαστηρίων έστρεψαν τον ενδιαφέρον τους γύρω αϖό την νέα αυτή τεχνολογία, µε αϖοτέλεσµα να σηµειωθεί µια ϖολύ σηµαντική ϖρόοδος. Το 1973 έγινε η ϖαρουσίαση της ϖρώτης RFID ετικέτας στα ερευνητικά εργαστήρια του Los Alamos των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής. Αϖό το σηµείο αυτό και µετά ϖλήθος νέων εταιριών δηµιουργήθηκαν µε σκοϖό την εµϖορική εφαρµογή της νέας αυτής τεχνολογίας. 9

10 2. Η τεχνολογία RFID 2.1 Γενικά Η τεχνολογία Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID, Radio Frequency Identification), στην οϖοία θα αναφερόµαστε αϖό εδώ και στο εξής µε το όνοµα RFID, είναι η τεχνολογία ϖου χρησιµοϖοιεί τα ραδιοκύµατα (radio waves) µε σκοϖό αυτόµατα να αναγνωρίζει (identify), να εντοϖίζει (track), να συλλέγει και να αϖοθηκεύει ϖληροφορίες (data capture) έµψυχων και άψυχων αντικειµένων. Οι συχνότητες των ραδιοκυµάτων και τα αντικείµενα στα οϖοία εφαρµόζεται, η τεχνολογία RFID, ϖοικίλουν ανάλογα µε την εφαρµογή και τους σκοϖούς της. Εικόνα 1 : RFID κύκλωµα Η τεχνολογία RFID είναι µέλος της οικογένειας τεχνολογιών Αυτόµατης Αναγνώρισης και Συλλογής εδοµένων (AIDC, Automatic Identification and Data Capture ) και αϖοτελεί την τεχνολογική εξέλιξη του γραµµωτού κώδικα. Οι δυνατότητες ϖου δίνει η τεχνολογία RFID είναι ϖολύ µεγάλες και αυτό θα ϖροσϖαθήσουµε να αναδείξουµε στο κεφάλαιο αυτό ϖαράλληλα µε την ϖεριγραφή του τρόϖου λειτουργίας της τεχνολογίας RFID και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της. Εικόνα 2 : Γραµµωτός κώδικας 10

11 Η τεχνολογία RFID (τεχνολογία ραδιοσυχνικής αναγνώρισης) ϖροσδίδει έναν νέο τρόϖο αναγνώρισης και ταυτοϖοίησης αντικειµένων. Η τεχνολογία αϖοτελείται αϖό δύο βασικά συστατικά: µια ετικέτα και έναν αναγνώστη / εγγραφέα. Σε µια RFID ετικέτα µϖορεί να αϖοθηκευτεί ϖληροφορία ϖου χαρακτηρίζει το αντικείµενο ϖου την φέρει, όϖως ακριβώς και στην ϖερίϖτωση της τεχνολογίας barcode. Ο αναγνώστης µϖορεί να διαβάζει ασύρµατα την ετικέτα εφόσον αυτή εισέλθει στο εύρος κάλυψης του. Ένας αναγνώστης RFID µϖορεί να διαβάζει ταυτόχρονα έως και 1000 ετικέτες χωρίς να αϖαιτείται οϖτική εϖαφή, αυτοµατοϖοιώντας και εϖιταχύνοντας διαδικασίες όϖως καταγραφή ϖροϊόντων, ανάκληση και αϖοθήκευση, διαχείριση αϖοθεµάτων, ϖλοήγηση αυτοµατοϖοίηση του ϖιστοϖοιητικού ϖαράδοσης (POD), ταυτοϖοίηση ϖροσώϖων, κ.ο.κ.. Εικόνα 3 : Αναγνώστης ετικετών και ετικέτα RFID Το RFID µϖορεί να χαρακτηρίζει κάθε αντικείµενο µοναδικά. Η ϖληροφορία ϖου ϖεριέχει µια ετικέτα RFID δύναται να αλλάζει δυναµικά. Με αυτόν τον τρόϖο, θα µϖορεί σε ένα ϖροϊόν/ αντικείµενο/ ϖρόσωϖο, να αϖοθηκεύεται ο ϖλήρης κύκλος ζωής του. Ταυτόχρονα, οι ετικέτες RFID µϖορεί να είναι αναγνώσιµες ακόµα και σε δυσµενείς συνθήκες (όϖως χαµηλές θερµοκρασίες), ενώ είναι δύσκολο να φθαρούν ή αλλοιωθούν όϖως µϖορεί να συµβεί στις ετικέτες barcode. Τέλος, ένας αναγνώστης RFID µϖορεί να διαβάσει ταυτόχρονα ένα ϖολύ µεγάλο αριθµό ετικετών χωρίς να αϖαιτείται οϖτική εϖαφή. Η τεχνολογία RFID τείνει να ακολουθήσει την ϖροτυϖοϖοίηση EPC (Electronic Product Code). Ο EPC εµϖεριέχει ϖληροφορία για τον κατασκευαστή του ϖροϊόντος / αντικειµένου, τον κωδικό του ϖροϊόντος / αντικειµένου (SKU), καθώς και έναν αύξοντα σειριακό αριθµό ο οϖοίος χαρακτηρίζει µοναδικά το κάθε ϖροϊόν / αντικείµενο. Ο αύξων σειριακός αριθµός εισάγεται αυτόµατα αϖό την συσκευή ϖρογραµµατισµού και εγγραφής της ετικέτας RFID. 11

12 Εικόνα 5 : Το λογότυϖο του EPC global 2.2 Αναλυτικά Η τεχνολογία RFID βρίσκεται στα άκρα ενός ϖληροφοριακού συστήµατος. Είναι στην ουσία ένας διαφορετικός τρόϖος διασύνδεσης µε αντικείµενα ϖου εϖιθυµούµε να αναγνωρίζουµε, να εντοϖίζουµε και να συλλέγουµε ϖληροφορίες για αυτά. Η διασύνδεση είναι ασύρµατη και βασίζεται στα ραδιοκύµατα τα οϖοία µεταδίδονται στον αέρα. Παράλληλα η αναγνώριση αντικειµένων δεν αϖαιτεί οϖτική εϖαφή (σε αντίθεση µε τον γραµµωτό κώδικα ϖου έχει µέσο διασύνδεσης τις υϖέρυθρες και αϖαιτεί οϖτική εϖαφή). Εικόνα 6 : Τυϖικό RFID σύστηµα Ένα σύστηµα RFID ϖεριλαµβάνει τρία βασικά στοιχεία: 1. την Ετικέτα (tag), η οϖοία αναφέρεται στην βιβλιογραφία και ως ϖοµϖοδέκτης (transponder) 12

13 Εικόνα 7 : Ετικέτες 2. τον Αναγνώστη (reader), ο οϖοίος αϖοτελείτε αϖό την κεραία (antenna) και την µονάδα ελέγχου (control unit) Εικόνα 8 : Αναγνώστης ετικετών 3. και το Ενδιάµεσο Λογισµικό (Middleware), το οϖοίο λειτουργεί ως «γέφυρα» εϖικοινωνίας µεταξύ του αναγνώστη και του ϖληροφοριακού συστήµατος Εικόνα 9 : Ενδιάµεσο Λογισµικό Η αρχιτεκτονική του συστήµατος RFID αϖεικονίζεται στην Εικόνα 10 και αφορά τις τρεις οντότητες ϖου αναφέραµε δηλαδή τις ετικέτες, τους αναγνώστες και το ενδιάµεσο λογισµικό.. 13

14 Εικόνα 10 : Βασικά µέρη του ϖληροφοριακού συστήµατος 2.3 Πως λειτουργεί Η λειτουργία ενός RFID συστήµατος βασίζεται στην δυναµική και αµφίδροµη εϖικοινωνία µεταξύ των µερών ϖου αϖαρτίζουν το σύστηµα, τα οϖοία ϖεριγράψαµε ϖαραϖάνω. Ο αναγνώστης εκϖέµϖει ραδιοσήµατα ώστε να ενεργοϖοιήσει την ετικέτα για να διαβάσει και να εγγράψει τα στοιχεία σε αυτήν. Οι κεραίες είναι οι αγωγοί µεταφοράς ανάµεσα στην ετικέτα και τον ϖοµϖοδέκτη, ο οϖοίος ελέγχει την εϖικοινωνία και την κατοχή των δεδοµένων του συστήµατος. 14

15 Εικόνα 11 : Μέτρηση εκϖοµϖής Ας δούµε όµως µέσω ενός ϖαραδείγµατος τον τρόϖο λειτουργίας ενός RFID συστήµατος σε ένα νοσοκοµείο. Η RFID ετικέτα βρίσκεται ϖροσκολληµένη ϖάνω σε κάϖοιο αντικείµενο (ϖ.χ. λουράκι στο χέρι ενός ασθενούς) και ϖεριέχει συγκεκριµένες ϖληροφορίες οι οϖοίες ϖοικίλουν ανάλογα µε τον σκοϖό της χρήσης του συστήµατος RFID (ϖ.χ. ένα µοναδικό κωδικό για τον ϖροσδιορισµό του ασθενούς ). Η νοσοκόµα κρατώντας έναν RFID αναγνώστη ϖλησιάζει ϖλησιάζει το χέρι του ασθενούς. Όταν η κάρτα βρεθεί εντός της εµβέλειας της κεραίας του αναγνώστη αυτόµατα η µονάδα ελέγχου εϖικοινωνεί, µε ραδιοκύµατα, µε την ετικέτα και ϖαίρνει τις ϖληροφορίες ϖου χρειάζεται. Στην συνέχεια το ενδιάµεσο λογισµικό, ϖου κατανοεί τα δεδοµένα ϖου στέλνει η µονάδα ελέγχου του αναγνώστη, ϖερνάει τις ϖληροφορίες στη σωστή µορφή στο ϖληροφοριακό σύστηµα του νοσοκοµείου, ελέγχονται τα στοιχεία του ασθενούς και µας δίνεται ϖρόσβαση σε κάϖοιο µέρος ϖληροφοριών του ϖροσωϖικού ιατρικού του φακέλου. Εικόνα 12 : Σάρωση ετικέτας Όϖως θα διαϖιστώσατε η χρήση του RFID αφορά την εϖικοινωνία αναγνώστη ετικέτας και στην συνέχεια την µεταφορά των δεδοµένων αϖό το ενδιάµεσο λογισµικό στο ϖληροφοριακό σύστηµα και το ανάϖοδο. Το ϖαράδειγµά µας είναι αρκετά αϖλοϊκό καθώς σε ϖραγµατικές εφαρµογές εϖιτελούνται εργασίες εκατέρωθεν µεταξύ ϖληροφοριακού συστήµατος και αναγνώστη ετικέτας. Για ϖαράδειγµα θα µϖορούσε να γίνει µια εγγραφή στην ετικέτα του ασθενούς (οµάδα 15

16 αίµατος). Στην ϖερίϖτωση αυτή το ϖληροφοριακό σύστηµα δίνει την εντολή στο ενδιάµεσο λογισµικό να γίνει η εγγραφή της ετικέτας, το ενδιάµεσο λογισµικό µεταφέρει σε κατάλληλη µορφή την εντολή αυτή στην µονάδα ελέγχου του αναγνώστη ο οϖοίος εϖικοινωνεί µε την ετικέτα και γράφει τα δεδοµένα ϖου του ζητήθηκαν στην ετικέτα ανανεώνοντας έτσι τα δεδοµένα της. 2.4 Ετικέτες Η ετικέτα RFID ϖεριλαµβάνει µια κεραία (antenna) και ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα (IC), βλέϖε Εικόνα 13. Η κεραία χρησιµοϖοιείται για την αµφίδροµη αϖοστολή σηµάτων µέσω των ραδιοκυµάτων µε τον αναγνώστη. Το ολοκληρωµένο κύκλωµα είναι αυτό ϖου καθορίζει κάθε φορά αν θα γίνει εκϖοµϖή ή λήψη δεδοµένων και έχει την δυνατότητα να τα αϖοθηκεύει στην µνήµη του. Η µνήµη κυµαίνεται αϖό 4 µέχρι 128ΚΒ. Εικόνα 13 : Τα εϖιµέρους συστατικά µιας ϖαθητικής ετικέτας Οι ετικέτες κατηγοριοϖοιούνται σε: ϖαθητικές (passive), ηµιϖαθητικές-ηµιενεργητικές (semi-passive or semiactive) και ενεργητικές (active) αναγνώσιµες (Read only), µίας εγγραφής-ϖολλών αναγνώσεων (Write Once Read Many) και εϖανεγγράψιµες (Read - Write) 16

17 Εν γένει θα µϖορούσαν να κατηγοριοϖοιηθούν ακόµα ως ϖρος τις φυσικές τους διαστάσεις, την κατασκευή τους και ως ϖρος την εφαρµογή τους. Στην συνέχεια του κεφαλαίου θα µιλήσουµε και για αυτές τις κατηγοριοϖοιήσεις Παθητικές, ηµιϖαθητικές και ενεργητικές ετικέτες Οι «ενεργοί» αναµεταδότες RFID τροφοδοτούνται αϖό µια εσωτερική µϖαταρία. Το µέγεθος µνήµης µιας ενεργούς ετικέτας ϖοικίλλει σύµφωνα µε τις αϖαιτήσεις της εφαρµογής, δεδοµένου ότι µερικά συστήµατα λειτουργούν ακόµα και µε 1MB µνήµης. Η ισχύς τροφοδότησης των µϖαταριών ενός «ενεργού» αναµεταδότη του ϖροσφέρει δυνατότητα µεγάλου εύρους ανάγνωσης. Ωστόσο, οι «ενεργοί» έχουν µεγαλύτερο µέγεθος, µεγαλύτερο κόστος, και ϖεριορισµένη ζωή λειτουργίας (µϖορούν να λειτουργήσουν το µέγιστο για 10 έτη, ανάλογα µε τις θερµοκρασίες λειτουργίας και το είδος των µϖαταριών). Οι "ενεργές" ετικέτες τροφοδοτούνται αϖό µϖαταρία και έχουν ενσωµατωµένο έναν "ενεργό" αναµεταδότη, διακρίνονται αϖό µια αυτονοµία καθώς δεν εξαρτώνται αϖό τη συσκευή ανάγνωσης και αυτό τους εϖιτρέϖει να εϖικοινωνούν σε αϖοστάσεις µεγαλύτερες µερικών χιλιοµέτρων. Εικόνα 14 : Ενεργή ετικέτα Οι «ϖαθητικοί» αναµεταδότες λειτουργούν χωρίς ξεχωριστή εξωτερική ϖηγή ισχύος και ϖαίρνουν την ενέργεια ϖου δέχονται αϖό τη συσκευή ανάγνωσης. Οι «ϖαθητικοί» αναµεταδότες σε σχέση µε τους «ενεργούς» είναι συνεϖώς ϖολύ ελαφρύτεροι, φθηνότεροι και ϖροσφέρουν αϖεριόριστη διάρκεια λειτουργίας. Ωστόσο, έχουν µικρότερο εύρος ανάγνωσης και αϖαιτούν µια συσκευή ανάγνωσης ϖου να έχει ισχυρή τροφοδότηση. 17

18 Εικόνα 15 : Παθητική ετικέτα Σαν ϖηγή ενέργειας για το ολοκληρωµένο κύκλωµα καθώς εϖίσης και για την εϖικοινωνία αϖό και ϖρος τη συσκευή ανάγνωσης, οι "ϖαθητικές" ετικέτες χρησιµοϖοιούν το ϖεδίο της συσκευής ανάγνωσης. Η διαθέσιµη ενέργεια αϖό το ϖεδίο της συσκευής ανάγνωσης όχι µόνο µειώνει ϖολύ γρήγορα τις αϖοστάσεις ανάγνωσης, αλλά εϖίσης εϖιτρέϖει τον αυστηρό έλεγχο, µε αϖοτέλεσµα η αϖόσταση να ϖεριορίζεται στα 4-5 µέτρα. 18

19 Πίνακας 1 : Κατηγόριες ετικετών Οι "ηµι-ϖαθητικές" ετικέτες έχουν ενσωµατωµένη µϖαταρία, ωστόσο οι αϖοστάσεις είναι ϖεριορισµένες κυρίως γιατί χρησιµοϖοιούν και το ϖεδίο της συσκευής ανάγνωσης ϖροκειµένου να εϖικοινωνήσουν µε τη συσκευή αυτή. Θα λέγαµε, λοιϖόν, ότι ϖρόκειται για ένα συνδυασµό της "ενεργής" και της "ϖαθητικής" ετικέτας. Οι ετικέτες αυτές είναι συνήθως µιας χρήσης, δηλαδή όταν αϖοφορτιστεί η µϖαταρία τους αχρηστεύονται. Στον ϖαρακάτω Πίνακα φαίνονται τα ϖλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των ϖαραϖάνω ετικετών: 19

20 Πίνακας 2 : Πλεονεκτήµατα - Μειονεκτήµατα ετικετών Αναγνώσιµες, µίας εγγραφής-ϖολλών αναγνώσεων και εϖανεγγράψιµες ετικέτες Όϖως ϖροαναφέρθηκε οι ετικέτες έχουν µνήµη, λόγω του ολοκληρωµένου κυκλώµατος ϖου ϖεριέχουν. Εϖοµένως οι ετικέτες κατηγοριοϖοιούνται ανάλογα µε την δυνατότητα εϖανεγγραφής τους σε αναγνώσιµες, µίας εγγραφής-ϖολλών αναγνώσεων και εϖανεγγράψιµες. Οι αναγνώσιµες ετικέτες εγγράφονται µία φορά µε τα κατάλληλα δεδοµένα κατά την κατασκευή τους (συνήθως ένα σειριακό αριθµό) και οι αναγνώστες µϖορούν µόνο να διαβάσουν τα δεδοµένα και όχι να τα τροϖοϖοιήσουν. Οι ετικέτες µίας εγγραφής ϖολλών αναγνώσεων εγγράφονται κατά την κατασκευή τους, µϖορούν όµως να εγγραφούν και αϖό τον χρήστη µόνο µια φορά ακόµα. Έϖειτα µετατρέϖονται σε αναγνώσιµες ετικέτες. Οι εϖανεγγράψιµες ετικέτες εγγράφονται κατά την κατασκευή τους, όµως οι αναγνώστες έχουν την δυνατότητα εκτός αϖό το να διαβάζουν τα δεδοµένα τους, να τα τροϖοϖοιούν (εισαγωγή, διαγραφή) αϖεριόριστα. 20

21 Οι ετικέτες «µόνο ανάγνωσης» (read only) είναι συνήθως ϖαθητικές και δεν µϖορούν να τροϖοϖοιηθούν τα δεδοµένα τους. Εϖίσης, είναι ϖρογραµµατισµένοι µε ένα µοναδικό σύνολο στοιχείων (συνήθως 32 έως 128 bits) ϖου δεν µϖορούν να αλλάξουν. Οι «ενεργές» ετικέτες RFID είναι κατά κύριο λόγο «ανάγνωσης-γραφής» (read/write), δηλαδή τα δεδοµένα τους µϖορούν να ξαναγραφούν ή να τροϖοϖοιηθούν. Εϖιϖλέον, έχουν µεγαλύτερη χωρητικότητα σε ϖληροφορία και µϖορούν να εϖαναχρησιµοϖοιηθούν. Με τους αναµεταδότες «ανάγνωσης-γραφής» (read/write) ο χρήστης έχει τον έλεγχο της τεχνολογίας στην οϖοία εϖένδυσε. Όταν οι αϖαιτήσεις ενός ϖελάτη αλλάζουν, οι χρήστες µϖορούν να τις ακολουθήσουν χωρίς να εϖενδύσουν σε νέα τεχνολογία. Στον ϖίνακα 3 ϖαρουσιάζονται συνολικά οι διαφορές µεταξύ αναγνώσιµων και εϖανεγγράψιµων ετικετών. Πίνακας 3 : ιάφορες ετικετών ως ϖρος την ϖροσϖέλαση των δεδοµένων 21

22 2.4.3 Ζώνες συχνοτήτων Οι ετικέτες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες µε βάση την συχνότητα λειτουργίας τους: Ζώνη χαµηλής συχνότητας (Low Frequency LF) στα ΚHz, µε χαµηλή ταχύτητα ανάγνωσης. Εικόνα 16 : LF ετικέτες και αναγνώστης Ζώνη µέσης συχνότητας (Medium Frequency MF) στα 1-15MHz, µε µεσαία ταχύτητα ανάγνωσης. Εικόνα 17 : ΜF ετικέτες και αναγνώστης 22

23 Ζώνη υψηλής συχνότητας (High Frequency - HF) στα 0,85 5,8 GHz, µε υψηλή ταχύτητα ανάγνωσης. Εικόνα 18 : HF ετικέτα και αναγνώστης Στον ϖαρακάτω Πίνακα ϖαρουσιάζονται οι κυριότερες εφαρµογές του RFID ανάλογα µε τις ζώνες συχνότητας Πίνακας 4 : Τύϖος ετικετών και εφαρµογές τους 23

24 2.4.4 Κατηγοριοϖοίηση ετικετών σύµφωνα µε την κατασκευή και την εφαρµογή τους Η εφαρµογές των RFID συστηµάτων ϖοικίλλουν µεταξύ τους ως ϖρος τις αϖαιτήσεις ϖου έχουν αϖό τις ετικέτες. Για το λόγο αυτό η κατασκευή των ετικετών αλλάζει αναλόγως την εφαρµογή και τις ανάγκες της. Με τον όρο κατασκευή ετικετών αναφερόµαστε στην ενσωµάτωση της κεραίας και του ολοκληρωµένου κυκλώµατος στην ετικέτα καθώς και τον τρόϖο µε τον οϖοίο αυτή τοϖοθετείται ϖάνω στο αντικείµενο ϖου ϖρέϖει να αναγνωριστεί. Κάϖοια αϖό τα είδη ετικετών ϖου χρησιµοϖοιούνται σήµερα είναι, Ένα ευρέως χρησιµοϖοιούµενο είδος ετικέτας είναι οι έξυϖνες ετικέτες (Smart Labels) ϖου είναι κοινές χάρτινες ή ϖλαστικές ετικέτες στις οϖοίες εκτυϖώνεται ο γραµµωτός κώδικας (bar code) και ενσωµατώνεται µια ετικέτα RFID τύϖου εϖιφανειακής τοϖοθέτησης (inlay). H ετικέτα RFID τύϖου εϖιφανειακής τοϖοθέτησης έχει την µορφή ενός ϖλαστικού αυτοκόλλητου στο οϖοίο τυϖώνεται το ολοκληρωµένο κύκλωµα και η κεραία µε µεταξοτυϖία ή χάραξη. Για την δουλειά αυτή υϖάρχουν ειδικοί εκτυϖωτές εµϖορίου ϖου αναλαµβάνουν τόσο την εκτύϖωση της έξυϖνης ετικέτας όσο και τον ϖρογραµµατισµό της ετικέτας RFID ϖου ενσωµατώνεται. Οι ετικέτες αυτές χρησιµοϖοιούνται κυρίως στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εικόνα 19 : Έξυϖνες ετικέτες Εϖίσης ετικέτες RFID τύϖου εϖιφανειακής τοϖοθέτησης ενσωµατώνονται σε κάρτες ϖου ονοµάζονται έξυϖνες κάρτες µη εϖαφής (contactless smart cards) και χρησιµοϖοιούνται κυρίως σε εφαρµογές ελέγχου ϖρόσβασης (ϖ.χ. κάρτες ϖου χρησιµοϖοιούνται σε θεµατικά ϖάρκα για την χρέωση των ϖελατών κατά την είσοδο τους στα διάφορα θεάµατα). 24

25 Εικόνα 20 : Έξυϖνες ετικέτες Ενα εϖίσης ευρέως χρησιµοϖοιούµενο είδος ετικέτας είναι ο δίσκος (disk), µια στρογγυλή θερµοϖλαστικά διαµορφωµένη κατασκευή ϖροκειµένου να λειτουργεί κάτω αϖό ένα εύρος θερµοκρασιών. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η µεγάλη τους αντοχή σε ακραίες θερµοκρασίες και χτυϖήµατα και για το λόγο αυτό τοϖοθετούνται κυρίως σε ϖαλέτες τοϖοθετώντας µια βίδα στερέωσης στην οϖή στο κέντρο της ετικέτας. Οι µικρότερες εκ αυτών ράβονται ως κουµϖιά σε ϖουκάµισα και άλλα ρούχα. Εικόνα 21 : Ετικέτα δισκίο Ένα εϖόµενο είδος ετικέτας είναι αυτό για τον εντοϖισµό ζώων και ανθρώϖων. Ονοµάζονται γυάλινοι σωλήνες (glass tubes) και ϖρόκειται για συσκευές ϖολύ µικρές, 30mm µήκος ϖερίϖου, ϖου ϖροορίζονται να τοϖοθετηθούν κάτω αϖό το δέρµα του ζώου ή του ανθρώϖου µε ένεση. Σκοϖός της χρήσης τους είναι ο εντοϖισµός (κυρίως στην ϖερίϖτωση των ζώων) και η ταυτοϖοίηση. 25

26 Εικόνα 22 : Ετικέτα σωλήνας Παρόµοιο µε το ϖαραϖάνω είδος είναι η ετικέτα ενωτίου (ear tag) ϖου ϖροορίζεται για τον εντοϖισµό ζώων κυρίως εκτροφείων, όϖως βοοειδών και χοιρινών. Οι ετικέτες αυτές, όϖως δηλώνει και το όνοµα τους, τοϖοθετούνται στο αυτί του ζώου. Άλλες ετικέτες ϖαρόµοιας χρήσης είναι οι κεραµικές ετικέτες (ceramic tags) τις οϖοίες καταϖίνουν τα ζώα και ϖαραµένουν στον µόνιµα στον ϖροστόµαχο τους καθώς και οι ετικέτες ϖεριλαίµιου (collar tags). Εικόνα 23 : Ετικέτα ενωτίου Αρχή λειτουργίας των RFID ϖαθητικών ετικετών Στο σηµείο αυτό θα αναφέρουµε µε συντοµία την αρχή λειτουργίας των ϖαθητικών ετικετών. Όϖως ϖροαναφέραµε σε ϖροηγούµενο κεφάλαιο, η ϖαθητικές ετικέτες δεν φέρουν καµία ϖηγή ενέργειας και η ενέργεια ϖου αϖαιτείται για την εκϖοµϖή της µοναδικής ϖληροφορίας ϖου φέρουν, την αϖοκτούν µέσω του αναγνώστη. Μϖορούµε να διαχωρίσουµε τις ετικέτες ως ϖρος τον τρόϖο ϖου ενεργοϖοιούνται, σε δυο διακριτές κατηγόριες : 26

27 Χαµηλόσυχνες ετικέτες Σε αυτήν την κατηγόρια ετικετών, το ολοκληρωµένο κύκλωµα του αναγνώστη µεταβιβάζει ηλεκτρικό ρεύµα σε ένα ϖηνίο του αναγνώστη, το οϖοίο δηµιουργεί ένα µαγνητικό ϖεδίο. Το µαγνητικό ϖεδίο µε τη σειρά εϖάγει µια τάση στο ϖηνίο της ετικέτας (εφόσον βρίσκεται εντός του µαγνητικού ϖεδίου ϖου έχει δηµιουργήσει ο αναγνώστης). Η τάση αυτή έχει ως αϖοτέλεσµα την φόρτιση ενός ϖυκνωτή ο οϖοίος µέσω µιας διόδου διέλευσης ενεργοϖοιεί το ολοκληρωµένο κύκλωµα της ετικέτας. Μόλις το ολοκληρωµένο κύκλωµα της ετικέτας ενεργοϖοιηθεί, τροφοδότη το ϖηνίο της ετικέτας µε ψηφιακούς ϖαλµούς (ϖου αντιστοιχούν στον αϖοθηκευµένο κωδικό ϖου φέρει η κάθε ετικέτα), µε αϖοτέλεσµα της δηµιουργία ενός µεταβαλλόµενου µαγνητικού ϖεδίου στο ϖηνίο της ετικέτας. Αυτές η µεταβολές του µαγνητικού ϖεδίου ϖου ϖαράγει η ετικέτα, αλληλεϖιδρούν µε το µαγνητικό ϖεδίο ϖου συνεχίζει να ϖαράγει ο αναγνώστης µε αϖοτέλεσµα την µεταβολή της τάσης του ϖηνίου του αναγνώστη. Η µεταβολή αυτή είναι ακριβώς η ίδια ψηφιακή ακολουθία ϖου έχει ϖαράγει η ετικέτα. Κατά αυτόν τον τρόϖο έχουµε την µεταφορά των δεδοµένων ϖου είναι αϖοθηκευµένα στο ολοκληρωµένο κύκλωµα της ετικέτας, στον αναγνώστη. Στη ϖαρακάτω εικόνα φαίνεται αναλυτικά ο τρόϖος λειτουργίας µιας χαµηλόσυχνης ϖαθητικής ετικέτας. Εικόνα 24 : Μηχανισµός λειτουργίας χαµηλόσυχνης ϖαθητικής ετικέτας 27

28 Υψίσυχνες ετικέτες Σε αυτήν την κατηγόρια ετικετών, το ολοκληρωµένο κύκλωµα του αναγνώστη µέσω µιας διϖολικής κεραίας ϖαράγει ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα. Το ηλεκτρικό ϖεδίο του σήµατος αυτού δηµιουργεί µια διαφορά δυναµικού στην διϖολική κεραία της ετικέτας, µε αϖοτέλεσµα την φόρτιση ενός ϖυκνωτή και µέσω µιας διόδου διέλευσης, την ενεργοϖοίηση του ολοκληρωµένου κυκλώµατος της ετικέτας. Όταν το ολοκληρωµένο κύκλωµα της ετικέτας ενεργοϖοιηθεί, ϖαράγει µια ακολουθία αϖό ψηφιακούς ϖαλµούς (αϖοθηκευµένος κωδικός). Η ψηφιακή αυτή ϖαλµοί, µετατρέϖονται σε ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα και µέσω της διϖολικής κεραίας, το σήµα αυτό λαµβάνεται αϖό το ψηφιακό κύκλωµα του αναγνώστη. Στη ϖαρακάτω εικόνα φαίνεται αναλυτικά ο τρόϖος λειτουργίας µιας υψισυχνης ϖαθητικής ετικέτας. Εικόνα 25 : Μηχανισµός λειτουργίας υψήσυχνης ϖαθητικής ετικέτας 28

29 2.5 Αναγνώστες Ετικετών Ο αναγνώστης είναι µια συσκευή ϖου αναλαµβάνει να εϖικοινωνήσει µε την ετικέτα µέσω των ραδιοκυµάτων και για το λόγο αυτό ενσωµατώνει µια κεραία. Εϖίσης ϖεριέχει µια µονάδα ελέγχου ϖου καθορίζει τις ενέργειες ϖου κάνει ο αναγνώστης (αϖοστολή / λήψη σηµάτων, ανάγνωση/ εγγραφή ετικετών κ.α.), ενέργειες ϖου καθορίζονται αϖό το ενδιάµεσο λογισµικό. Εϖίσης η µονάδα ελέγχου αναλαµβάνει την εϖικοινωνία µε το ϖληροφορικό σύστηµα µέσω του ενδιάµεσου λογισµικού ϖου ϖαίζει το ρόλο µεταφραστή και για τις δύο ϖλευρές. Εικόνα 26 : Αναγνώστες ετικετών Ανάλογα µε την εφαρµογή, τις τεχνικές ιδιότητες και τις φυσικές διαστάσεις τους, οι αναγνώστες κατηγοριοϖοιούνται σε: 1. Σταθερούς Αναγνώστες 2. Ολοκληρωµένους Αναγνώστες 3. Αναγνώστες Χειρός 4. Ενσωµατωµένους Αναγνώστες Στους ϖαρακάτω ϖίνακες ϖεριγράφονται οι ιδιότητες για κάθε µία αϖό τις κατηγορίες των αναγνωστών. 29

30 Πίνακας 7: Αναγνώστες και ιδιότητες 30

31 Πίνακας 8: Αναγνώστες και ιδιότητες 31

32 2.6 Ενδιάµεσο λογισµικό Το ενδιάµεσο λογισµικό είναι ο «αντιϖρόσωϖος» του RFID αναγνώστη στο ϖληροφοριακό σύστηµα. Αναλαµβάνει να ϖροωθεί τόσο ϖρος τον αναγνώστη τα δεδοµένα και τις εντολές ϖου δέχεται αϖό το ϖληροφοριακό σύστηµα όσο και τα δεδοµένα και τις εντολές ϖου δέχεται αϖό τον αναγνώστη ϖρος το ϖληροφοριακό σύστηµα. Οι εντολές ϖρος τον αναγνώστη αφορούν κυρίως ϖράξεις ϖου ϖρέϖει να γίνουν ϖάνω σε µια ετικέτα (εύρεση ετικέτας, ανάγνωση κωδικού ετικέτας, ανάγνωση δεδοµένων ετικέτας, εγγραφή δεδοµένων στην ετικέτα, καταστροφή ετικέτας κ.α.) αλλά και ϖράξεις ϖου αφορούν τον ίδιο τον αναγνώστη (ανάγνωση κατάστασης αναγνώστη, αλλαγή ρυθµίσεων αναγνώστη, ανάγνωση κωδικού αναγνώστη κ.α.) και ονοµάζονται ως εντολές αναγνώστη. Τα δεδοµένα ϖου µεταφέρονται εκατέρωθεν µεταξύ αναγνώστη και ϖληροφοριακού συστήµατος αφορούν είτε τα δεδοµένα ϖου αϖοθηκεύονται σε µια ετικέτα είτε δεδοµένα ϖου αϖαιτούνται για την εϖικοινωνία µεταξύ Π.Σ. και αναγνώστη. 32

33 3. EPCglobal Ο οργανισµός EPCglobal είναι το αϖοτέλεσµα της συνεργασίας του GS1 και GS1 US, δυο εκ των µεγαλυτέρων οργανισµών ϖαραγωγής ϖροτύϖων στο χώρο της ηλεκτρονικής ταυτοϖοίησης. H δυο αυτή οργανισµοί δηµιούργησαν το γνωστό σε όλους ϖρότυϖο του Παγκόσµιου Κώδικα Προϊόντος (UPC - Universal Product Code), ο οϖοίος χρησιµοϖοιείται στους γραµµωτούς κώδικες (bar code). Η δυο αυτή οργανισµοί αναγνωρίζοντας τις ϖροκλήσεις του µέλλοντος αϖοφάσισαν την δηµιουργία ενός νέου οργανισµού µε την ονοµασία EPCglobal ϖου σκοϖό έχει την ϖαγκόσµια υιοθέτηση του νέου ϖροτύϖου ηλεκτρονικής ταυτοϖοιήσεις γνωστό και ως Electronic Product Code/ Ηλεκτρονικός κωδικός ϖροϊόντων (EPC). Ο νέος αυτός οργανισµός ϖροκείµενου να εϖιτύχει τον σκοϖό του έχει ως στόχο την δηµιουργία και υιοθέτηση ενός ϖλήθους τεχνολογιών, οι οϖοίες θα κινούνται σε τροχιά γύρω αϖό τον EPC. Τελικός στόχος είναι η δηµιουργία ενός ϖαγκόσµιου διαδικτιου ανταλλαγής ϖληροφοριών για ϖροϊόντα µε βάση τον EPC. 3.1 Ηλεκτρονικός κωδικός ϖροϊόντων (EPC) O Ηλεκτρονικός κώδικας ϖροϊόντων είναι το αϖοτέλεσµα εργασίας του ερευνητικού εργαστηρίου Auto-ID-Center του ϖανεϖιστήµιου του MIT. Ο Ηλεκτρονικός Κώδικας Προϊόντος χρησιµοϖοιείται σε συνδυασµό µε την τεχνολογία RFID. Αυτός ο κώδικας ϖαρέχει γρήγορες και λεϖτοµερείς ϖληροφορίες για ένα ϖροϊόν/ αντικείµενο. Ο EPC είναι ϖαρόµοιος του Παγκόσµιου Κώδικα Προϊόντος (UPC, Universal Product Code), ο οϖοίος χρησιµοϖοιείται στους γραµµωτούς κωδικούς. Εικόνα 27 : EPC code 33

34 Ο EPC (Electronic Product Code) είναι ένας ψηφιακός αριθµός αϖοτελούµενος αϖό 64 εως 256 bits και ϖεριλαµβάνει τέσσερα διακριτά ϖεδία : Εϖικεφαλίδα (Header): Η εϖικεφαλίδα αϖοτελείται αϖό 8-bits και ϖροσδιορίζει το µήκος του Ηλεκτρονικού Κωδικού αντικειµένου. Υϖάρχουν διάφοροι τύϖοι EPC όσον αφορά το µέγεθος (64-bit, 96-bit 256-bit). ιαχειριστής Ηλεκτρονικού Κωδικού Προϊόντος (EPC manager): Προσδιορίζει τον κατασκευαστή του αντικειµένου. Κάθε κατασκευαστής έχει τον δικό του ιδιαίτερο αριθµό. Κλάση του αντικειµένου (Object Class): Αναφέρεται στον ακριβή τύϖο του αντικειµένου. Κάθε αντικείµενο του κατασκευαστή έχει και ένα ιδιαίτερο αριθµό. Σειριακός Αριθµός (Serial Number): Πρόκειται για το συγκεκριµένο σειριακό αριθµό ϖου ϖροσδιορίζει το αντικείµενο. Είναι ένας µοναδικός αριθµός ϖου ϖροσδιορίζει ένα συγκεκραµένο αντικείµενο. O EPC είναι ϖολύ σηµαντικός όσον αφορά ένα RFID σύστηµα ή γενικότερα µια RFID εφαρµογή, αφού είναι το ϖρότυϖο ϖου έχει ϖλέον υιοθετηθεί ϖαγκοσµίως όσον αφορά τις RFID ετικέτες. Εικόνα 27 : EPC code 34

35 3.2 EPC Network To EPC network είναι ένα δίκτυο ϖου σκοϖό έχει την αυτόµατη ταυτοϖοίηση και άντληση ϖληροφοριών για ένα αντικείµενο ή για µια οµάδα αντικειµένων αϖό το στάδιο ϖαραγωγής έως το στάδιο κατανάλωσης µε βάση των EPC. Εικόνα 28 : EPC δίκτυο 35

36 Το EPC network ή αλλιώς το internet των αντικειµένων είναι η ϖροσϖάθεια δηµιουργίας µιας ϖαγκόσµιας βάσης δεδοµένων για κάθε αντικείµενο ϖου θα διακινείται. Η ϖληροφορία ϖου θα έχει σχέση µε το αντικείµενο αυτό θα µϖορεί να είναι ϖροσϖελάσιµη αϖό οϖοιοδήϖοτε σηµείο του κόσµου, βασιζόµενη ακριβώς στην ίδια φιλοσοφία ϖου διέϖει σήµερα και το διαδίκτυο. Ας δούµε όµως αναλυτικά τα εϖιµέρους τµήµατα ϖου αϖαρτίζουν ένα EPC network. Το EPC network αϖοτελείται αϖό 5 βασικά συστατικά. 1. Ηλεκτρονικός Κωδικός Προϊόντος (EPC, Electronic Product Code): Ο EPC είναι ένας µοναδικός αριθµός ταυτοϖοίησης ϖροϊόντος σε εϖίϖεδο µονάδας ϖου αϖοτελείται αϖό bits. 2. Σύστηµα Αναγνώρισης (ID System): Το Σύστηµα Αναγνώρισης (ID System) αϖοτελείται αϖό RFID αναγνώστες και ετικέτες. Οι RFID ετικέτες είναι ϖαθητικές και ϖεριέχουν µόνο τον κωδικό EPC του αντικειµένου στο οϖοίο εϖικολλούνται. Οι RFID αναγνώστες διαβάζουν το EPC και το στέλνουν στα τοϖικά ϖληροφοριακά συστήµατα της εϖιχείρησης µέσω του EPC λογισµικού 3. Λογισµικό EPC (EPC Middleware): Το Λογισµικό EPC (EPC Middleware), ϖου ϖολύ συχνά αναφέρεται και ως Savant, διαχειρίζεται γεγονότα ανάγνωσης ϖραγµατικού χρόνου και αναλαµβάνει να µεταφέρει τις ϖληροφορίες ϖου δέχεται στις Υϖηρεσίες Πληροφοριών EPC και στα τοϖικά ϖληροφοριακά συστήµατα της εϖιχείρησης. Η EPCglobal αναϖτύσσει µια ϖρότυϖη διεϖαφή εφαρµογής για υϖηρεσίες, εϖιτρέϖοντας την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ αναγνωστών EPC και ϖληροφοριακών συστηµάτων. 4. Υϖηρεσίες Πληροφοριών EPC (EPCIS,EPC Information Services): Οι Υϖηρεσίες Πληροφοριών EPC (EPCIS, EPC Information Services) εϖιτρέϖουν την ανταλλαγή EPC δεδοµένων µέσω του EPCglobal Network. 36

37 5. Υϖηρεσίες Ανακάλυψης (Discovery Services): Οι υϖηρεσίες Ανακάλυψης (Discovery Services) είναι ένα σετ υϖηρεσιών ϖου εϖιτρέϖουν στους χρήστες να αναζητήσουν ϖαγκοσµίως, δεδοµένα σχετικά µε ένα συγκεκριµένο κωδικό EPC και αϖοκτήσουν ϖρόσβαση σε αυτά. Μία αϖό τις υϖηρεσίες ανακάλυψης είναι η Υϖηρεσία Ονοµατοδοσίας Αντικειµένων (ONS, Object Naming Service). Εικόνα 29 : Τα βασικά του EPC network Αϖό τα ϖέντε στοιχεία ϖου είδαµε να αϖαρτίζουν το EPC Network, τα ϖοιο σηµαντικά για την δηµιουργία αυτού ϖου ονοµάζουµε EPCglobal network ή αλλιώς το διαδίκτυο είναι, το ενδιάµεσο λογισµικό ή αλλιώς Savant, το EPC Information Service και το Object name service. Εικόνα 30 : EPC local network 37

38 Ένα σύνολο αϖό τέτοιου είδους τοϖικά EPC δίκτυα, τα οϖοία διασυνδέονται κατάλληλα µεταξύ τους και ανταλλάσσουν ϖληροφορίες, οδηγούν στην δηµιουργία του global EPC network όϖως φαίνεται και στο ϖαρακάτω σχήµα Εικόνα 31 : EPC internet network Ενδιάµεσο λογισµικό Savant Το Savant είναι ενδιάµεσο λογισµικό το οϖοίο ϖαρεµβάλλεται µεταξύ των αναγνωστών (RFID Readers) και των λοιϖών εφαρµογών ϖου θέλουν να συλλέξουν δεδοµένα Το ενδιάµεσο αυτό λογισµικό ϖερνάει αίτησης αϖό τις εφαρµογές ϖρος τους αναγνώστες και µεταφέρει τα δεδοµένα αϖό τους αναγνώστες ϖρος τις εφαρµογές. Εικόνα 31 : Ενδιάµεσο λογισµικό Το ενδιάµεσο λογισµικό εκτελεί αρκετά σηµαντικές διεργασίες όϖως το φιλτράρισµα και την αξιολόγηση των δεδοµένων ϖου καταφθάνουν αϖό τους αναγνώστες. Αυτές οι διεργασίες είναι 38

39 αϖαραίτητες ϖροκείµενου να γίνει η σωστή διαχείριση του ϖραγµατικά τεράστιου όγκου ϖληροφορίας ϖου καταφθάνει αϖό τους αναγνώστες λόγο του µεγάλου ϖλήθους των ετικετών. Για ϖαράδειγµα η αναγνώστες µϖορεί να διαβάζουν και να ϖροωθούν δεδοµένα αϖό ϖολλαϖλές ετικέτες αρκετές φορές το δευτερόλεϖτο. Φυσικά κάϖοια αϖό αυτά τα δεδοµένα µϖορεί να µην έχουν κάϖοια άξια για κάϖοια αϖό τις εφαρµογές και άρα θα ϖρέϖει µε κάϖοιο τρόϖο να φιλτραριστούν ενδιάµεσα. Εικόνα 32 : Ενδιάµεσο λογισµικό Υϖηρεσίες Πληροφοριών EPC (EPC IS PML SRVER) Ένα αϖό τα ϖλέον σηµαντικά κοµµάτια ενός EPC network είναι ο EPC information server. Ο information server ϖου ϖολλές φορές αναφέρεται και ως PML server, λόγο του ότι χρησιµοϖοιεί την γλώσσα διαµεταγωγής δεδοµένων PML (Physical Markup Language), αναλαµβάνει την διασύνδεση του τοϖικού EPC Network µε το υϖόλοιϖο global network. O EPC IS είναι ο αυτός ϖου διασύνδεει την τοϖική βάση δεδοµένων µε το υϖόλοιϖο δίκτυο. Είναι υϖεύθυνος στο να εξυϖηρετεί τα οϖοιαδήϖοτε ερώτηµα καταφθάνουν. Λαµβάνει και αϖοστέλλει δεδοµένα µέσω της γλώσσας διαµεταγωγής PML. 39

40 Εικόνα 33 : EPC Information Server Πολλές φορές ο EPC IS χρησιµεύει και για την διασύνδεση συστηµάτων σε τοϖικό εϖίϖεδο. Εικόνα 34 : EPC Information Server 40

41 3.2.3 Υϖηρεσίες Ανακάλυψης (ONS) O Object Name Server (ONS) έχει την αντίστοιχη λειτουργικότητα ϖου έχει ένας Domain Name Server στο Internet. Σκοϖός του είναι να συνδέει κάθε EPC κωδικό µε µια η ϖερισσότερες διευθύνσεις στο διαδικτιο οι οϖοίες έχουν ϖληροφορίες για το συγκεκριµένο ϖροϊών. Εικόνα 35 : Υϖηρεσία ανακάλυψης ϖόρου Κάθε φορά λοιϖόν ϖου θα έχουµε ένα αντικείµενο το οϖοίο φέρει ένα EPC κωδικό, τότε το ϖληροφοριακό µας σύστηµα θα µϖορεί µέσω του ONS να αναζητήσει στο διαδικτυο την δικτυακή διεύθυνση αϖό την οϖοία θα αντλήσει ϖληροφορίες για το συγκεκριµένο αντικείµενο. 41

42 Εικόνα 36 : Μηχανισµός υϖηρεσίας ανακάλυψης Έτσι λοιϖόν για κάθε EPC κωδικός αντιστοιχεί µια η ϖερισσότερες διεύθυνσης στο διαδίκτυο όϖου θα µϖορούµε να αντλήσουµε αναλυτικές ϖληροφορίες για το αντικείµενο αυτό, όϖως ακριβώς συµβαίνει στις µέρες µας µε το World Wide Web. 42

43 Εικόνα 37 : Ηλεκτρονικός φάκελος ϖροϊόντος 43

44 3.3 To EPCglobal Network στην ϖράξη Για να µϖορέσουµε να κατανοήσουµε µε µεγαλύτερη ευκολία την φιλοσοφία, τον τρόϖο λειτουργίας αλλά και τα ϖλεονεκτήµατα ϖου φέρει η νέα αυτή ϖροσέγγιση στον τρόϖο µε τον οϖοίο θα γίνεται η ταυτοϖοίηση ενός οϖοιοδήϖοτε αντικειµένου στο µέλλον θα ϖεριγράψουµε ένα αϖλό σενάριο βήµα ϖρος βήµα. Εικόνα 38 : Φαρµακευτικό σκεύασµα Στο υϖοθετικό σενάριο ϖου θα εξετάσουµε µια αϖό τις µεγαλύτερες φαρµακευτικές εταιρίες του κόσµου µόλις έχει ϖαρασκευάσει και διαθέσει στην αγορά ένα νέο φάρµακο για την καταϖολέµηση ασθενειών ϖου σχετίζονται µε το θυρεοειδή. Το φάρµακο αυτό έχει ήδη ϖαραχθεί και διατεθεί σε µεγάλες ϖοσότητες. H διαδικασία ϖαραγωγής και διάθεσης του συγκεκριµένου φαρµάκου είναι σχετικά αϖλή. Το φάρµακο ϖαρασκευάζεται στην γραµµή ϖαραγωγής του εργοστασίου της εταιρίας ϖου αναφέραµε. Σε κάθε συσκευασία τοϖοθετείται µια RFID ετικέτα, όϖως εϖίσης και σε κάθε ϖαλέτα. Όλες η ϖαλέτες µε το φάρµακο ϖερνούν αϖό ένα αναγνώστη RFID ετικετών ο οϖοίος τις ενεργοϖοιεί και καταγράφει στο ϖληροφοριακό σύστηµα της εταιρίας τα ϖλήρης στοιχεία για κάθε ένα αϖό τα σκευάσµατα, σε εϖίϖεδο µονάδας. Τα στοιχεία αυτά µϖορεί να είναι οτιδήϖοτε έχει ορίσει ο κατασκευαστής ως σηµαντικό ϖρος καταγραφή όϖως ϖ.χ ηµεροµηνία ϖαραγωγής, χαρακτηριστικά ϖρώτων υλών. Τα σκευάσµατα µεταφέρονται µε φορτηγά στο κέντρο διανοµής, όϖου για άλλη µια φορά έχουµε την ενηµέρωση του ηλεκτρονικού σε εισαγωγικά φακέλου του κάθε σκευάσµατος. 44

45 Κατά την διάρκεια της µεταφοράς των σκευασµάτων αϖό το κέντρο διανοµής ϖρος τον τελικό ϖελάτη, ϖου στη ϖροκείµενη ϖερίϖτωση µϖορούµε να θεωρήσουµε ότι είναι ένα νοσοκοµείο, η εταιρία διαϖιστώνει ϖρόβληµα στην γραµµή ϖαραγωγής του φαρµάκου. Το ϖρόβληµα έχει να κάνει µε την ϖιθανή ενσωµατώσει τοξικών ουσιών σε κάϖοια συγκεκριµένη ϖαρτίδα του φαρµάκου. Η εταιρία αϖοφασίζει την ανάκληση της συγκεκριµένης ϖαρτίδας. Ένα αϖό τα φορτηγά όϖου κατευθύνεται ϖρος το νοσοκοµείο (ϖελάτη), έχει ϖρος ϖαράδοση µια αϖό τις ϖαρτίδες ϖου έχουν ανακληθεί. Μόλις η ϖαλέτα µε τα σκευάσµατα ϖεράσει αϖό τον RFID αναγνώστη της αϖοθήκης φάρµακων του νοσοκοµείου για την ϖαραλαβή τους, το ϖληροφοριακό σύστηµα του νοσοκοµείου µε βάση τον EPC κωδικό του κάθε σκευάσµατος, αναζητεί στο διαδίκτυο µέσω της υϖηρεσίας ONS τον PML server του κατασκευαστή, ϖου φέρει όλες τις σχετικές µε το σκεύασµα ϖληροφορίες. Το ϖληροφοριακό σύστηµα του νοσοκοµείου διαϖιστώνει την ανάκληση της συγκεκριµένης ϖαρτίδας και ειδοϖοιεί άµεσα των υϖεύθυνο ϖροµηθειών. Εικόνα 39 : EPC network βήµα ϖρος βήµα Μέσω αυτού του αϖλού ϖαραδείγµατος είδαµε τον αϖλό τρόϖο λειτουργίας του EPCgloabal Network και το ϖόσο αυτοµατοϖοιεί τις διαδικασίες καταγραφής ενός αντικειµένου αϖό το στάδιο της ϖαραγωγής, της µεταφοράς της ϖαραλαβής και της κατανάλωσης, δίνοντας την δυνατότητα για συνέχει και αϖρόσκοϖτη ϖρόσβαση στην σχετική µε αυτά, ϖληροφορία. 45

46 Εικόνα 40 : EPC network και εφοδιαστική αλυσίδα 46

47 4. Εφαρµογές της τεχνολογίας RFID στον χώρο της υγείας. Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούµε σε κάϖοιες ϖολύ σηµαντικές εφαρµογές ϖου έχουν υλοϖοιηθεί ϖαγκοσµίως και οι οϖοίες βασίζονται στην τεχνολογία RFID. Οι εφαρµογές αυτές ϖραγµατεύονται ϖροβλήµατα ϖου υϖάρχουν στον χώρο των εϖιστηµών υγείας. Μέσω της τεχνολογίας RFID, γίνεται µια νέα ϖροσϖάθεια για την εϖίλυση όλων αυτών των ϖροβληµάτων, µε στόχο την ϖοιοτική αλλά και την ϖοσοτική αύξηση των ϖαρεχόµενων υϖηρεσιών µε ταυτόχρονη µείωση του κόστους. 4.1 Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Μια αϖό τις σηµαντικότερες εφαρµογές της τεχνολογίας RFID είναι ο συνδυασµός της µε εφαρµογές ϖου αφορούν την αυτόµατη ϖρόσβαση στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς. Το Οκτώβριο του 2004 η αµερικανική υϖηρεσία τροφίµων και φαρµάκων (FDA) εϖέτρεψε την χρήση της ϖρώτης RFID ετικέτας η οϖοία µϖορεί να τοϖοθετηθεί κάτω αϖό το δέρµα. Η αϖόφαση αυτή έφερε µια ϖραγµατική εϖανάσταση στον χώρο της ανάϖτυξης εφαρµογών ϖου συνδυάζουν τη νέα αυτή ετικέτα µε το ιατρικό φάκελο τους ασθενούς. Εικόνα 41 : RFID ετικέτα για ανθρώϖους 47

48 Η µικρή αυτή RFID κάψουλα η οϖοία κατασκευάζεται αϖό µη τοξικά υλικά, τοϖοθετείται συνήθως κάτω αϖό το µϖράτσο του ασθενούς και φέρει ένα δεκαεξαψήφιο µοναδικό αριθµό. Εικόνα 42 : εκαεξαψήφιος µοναδικός αριθµός Βασιζόµενα σε αυτήν την εφαρµογή ϖολλά νοσηλευτικά ιδρύµατα αϖοφάσισαν την ανάϖτυξη ϖιλοτικών εφαρµογών, όϖου η νέα αυτή ετικέτα θα τοϖοθετείται στον ασθενή και ο µοναδικός κωδικός ϖου φέρει, θα ϖαραϖέµϖει στον ιατρικό φάκελο τους ασθενούς. Με τον τρόϖο αυτή θα δίνεται η δυνατότητα για αϖρόσκοϖτη και άµεση ϖρόσβαση σε σηµαντικές για την ϖερίθαλψη του ασθενούς ϖληροφορίες µε στόχο την µείωση των λαθών ϖου συµβαίνουν κατά το στάδιο της ϖερίθαλψης και οφείλονται σε ελλιϖή στοιχεία σχετικά µε το ιατρικό ϖαρελθόν του ασθενούς. 48

49 Εικόνα 43 : Ιατρικό φάκελος ασθενούς Στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής η Horizon Blue Cross Shield, ένας αϖό τους µεγαλύτερους ασφαλιστικούς φορείς, αϖοφάσισε σε συνεργασία µε το νοσοκοµειακό ίδρυµα Hackensack University Medical Center την ανάϖτυξη ενός ϖιλοτικού συστήµατος ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου σε συνδυασµό µε την τεχνολογία RFID. Το ϖιλοτικό αυτό ϖρόγραµµα ϖροβλέϖει την τοϖοθετήσει RFID ετικετών σε ασφαλισµένους ϖου ϖάσχουν αϖό χρόνιες ϖαθήσεις και την ταυτόχρονη ανάϖτυξη του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου ο οϖοίος θα είναι άµεσα συνδεδεµένος µε τον µοναδικό κωδικό ϖου θα φέρει η κάθε ασύρµατη ετικέτα. Σκοϖός του ϖιλοτικού αυτού ϖρογράµµατος είναι η βελτίωση της ϖοιότητας των ϖαρεχοµένων, ϖρος τον ασφαλιζόµενο, υϖηρεσιών κα η µείωση του κόστους νοσηλείας για τον ασφαλιστικό φορέα. 49

50 Εικόνα 44 : Ανάγνωση ηλεκτρονικού κωδικού Ο ιατρικός φάκελος θα ϖεριέχει ϖληροφορίες σχετικά µε την ϖροσωϖική και οικογενειακή κατάσταση, ιστορικό ϖροσφάτων ιατρικών εξετάσεων, ϖληροφορίες σχετικά µε θεραϖευτικές αγωγές και φάρµακα, καθώς και ϖληροφορίες ϖου αφορούν τον φορέα ασφάλισης του ασθενούς. Εικόνα 45 : Ανάγνωση ηλεκτρονικού κωδικού Η εϖιλογή της τεχνολογίας RFID και όχι κάϖοιας άλλης τεχνολογίας ταυτοϖοίησης, έγινε διότι ϖροσφέρει την αξιοϖιστία ϖου έχει ανάγκη το σύστηµα. Μια RFID ετικέτα ϖου έχει τοϖοθετηθεί στον βραχίονα του ασθενούς είναι ϖάντα ϖροσϖελάσιµη, ανεξαρτήτου της κατάστασης του ασθενούς σε αντίθεση µε άλλες τεχνολογίες ταυτοϖοίησης (γραµµωτού κώδικα) όϖου αϖαιτείται οϖτική εϖαφή, γεγονός το οϖοίο δηµιουργεί ϖροβλήµατα σε ϖεριϖτώσεις άµεσης και έκτακτης ανάγκης όϖου ο ασθενείς δεν ανταϖοκρίνεται. Ένα εξίσου σηµαντικό ϖρόβληµα το οϖοίο υϖάρχει στην τεχνολογία γραµµωτού κώδικα είναι και η αλλοίωση τη εϖιφάνειας της ετικέτας, λόγο διάφορων εξωγενών ϖαραγόντων µε αϖοτέλεσµα να είναι αδύνατη η ανάγνωση της ετικέτας. 50

51 Εικόνα 46 : RFID ετικέτες στον χώρο της υγείας Όϖως ϖροαναφέραµε, ϖολλά νέα ϖιλοτικά ϖρογράµµατα υλοϖοιούνται ϖλέον και αυτό βέβαια οφείλεται στην έλευση της νέας αυτής τεχνολογίας ταυτοϖοίησης ϖου γίνεται είτε µέσω ενσωµάτωσης στον οργανισµό του ασθενούς της RFID ετικέτας είτε µε ένα βραχιόλι το οϖοίο φέρει την RFID ετικέτα. 4.2 Ταυτοϖοίηση νεογνών Άλλη µια αϖό τις ϖλέον νέες RFID εφαρµογές στον χώρο της υγείας είναι αυτή της ταυτοϖοίησης ϖαιδιών ϖου µόλις έχουν γεννηθεί, ϖροκειµένου να µειωθεί το ϖοσοστό των σφαλµάτων κατά των οϖοίων, η µητέρα λαµβάνει διαφορετικό ϖαιδί αϖό αυτό ϖου γέννησε. Υϖολογίζεται ότι στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής έχουµε (Journal of Healthcare Protection Management) τέτοια λάθη ετησίως. Πολλά αϖό αυτά τα λάθη διευθετούνται άµεσα αλλά όµως µϖορεί να ϖάρει αρκετό χρόνο έως ότου ανακαλυφθούν. Εικόνα 47 : Νεογνό 51

52 Ένα τέτοιου είδους ϖιλοτικό ϖρόγραµµα ϖραγµατοϖοιήθηκε στην Κορέα σε ένα αϖό τα µεγαλύτερα νοσοκοµειακά ιδρύµατα της χώρας (WonJu Christian Hospital). Στα ϖλαίσια του ϖρογράµµατος, το νοσοκοµείο αϖοφάσισε να τοϖοθετεί ένα βραχιόλι το οϖοίο φέρει µια RFID ετικέτα µε ένα µοναδικό ηλεκτρονικό κωδικό, σε κάθε νέο ϖαιδί ϖου γεννιέται. Ένα αντίστοιχο βραχιόλι τοϖοθετείται και στην µητέρα. Εικόνα 48 : RFID ετικέτες για νεογνά και µητέρες Την στιγµή της γέννησης τοϖοθετείται στο νεογνό και στην µητέρα αϖό ένα βραχιόλι και µέσω ενός φορητού ηλεκτρονικού υϖολογιστή, ο ηλεκτρονικός κωδικός ϖου φέρει το κάθε βραχιόλι, συνδέεται στην βάση δεδοµένων του ϖληροφοριακού συστήµατος του νοσοκοµείου. Με αυτό τον τρόϖο ο ψηφιακός ηλεκτρονικός φάκελος του νεογνού είναι ϖλέον άµεσα συνδεδεµένος µε αυτόν της µητέρας. Εικόνα 49 : Ηλεκτρονικός φάκελος νεογνού 52

53 Κάθε φορά ϖου ένα νεογνό ϖρέϖει να δοθεί σε µια µητέρα, η νοσοκόµα µέσω φορητού υϖολογιστή διαβάζει τον ηλεκτρονικό κωδικό της µητέρας και του νεογνού και ϖεριµένει την έγκριση ταυτοϖοίησης αϖό το κεντρικό ϖληροφοριακό σύστηµα. Εικόνα 50 : Φορητός ϖροσωϖικός υϖολογιστής µε RFID scanner Με αυτόν τον τρόϖο µειώνεται στο ελάχιστο η ϖιθανότητα λάθους ϖου µϖορεί να συµβεί λόγο του ανθρώϖινου ϖαράγοντα. Εϖιϖλέον στην συγκεκριµένη εφαρµογή δίδεται η δυνατότητα στους συγγενείς του νεογνού να ϖαρακολουθούν αϖό την αίθουσα αναµονής όλες της µετακινήσεις του νεογνού εντός του νοσηλευτικού ιδρύµατος. 53

54 Εικόνα 51 : Εφαρµογή ϖιστοϖοίησης µητέρας - νεογνού 4.3 Εφαρµογές στον τοµέα της φαρµακευτικής Ένα ϖολύ µεγάλο ϖρόβληµα για της φαρµακευτικές εταιρίες στις µέρες µας είναι η λεγόµενη ϖειρατεία στον χώρο του φάρµακου. Πολλές εταιρίες του χώρου ανακαλύϖτουν ότι διαθέτονται στην αγορά µεγάλες ϖοσότητες φαρµάκων, τα οϖοία δεν έχει κατασκευάσει η ίδια εταιρία. Κάϖοιος δεύτερος, εϖωφελούµενος αϖό την υψηλή δηµοτικότητα του φαρµάκου ϖαρασκευάζει και διανέµει ϖοσότητες, ψεύτικου και ϖολλές φορές εϖικινδύνου όϖως αϖοδεικνύεται φαρµάκου. Το αϖοτέλεσµα είναι ο κίνδυνος για την υγειά του ασθενούς και η διαφυγή κερδών για της φαρµακευτικές εταιρίες. 54

55 Εικόνα 52 : Φάρµακο Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει µια ϖροσϖάθεια για να βρεθεί ένα τρόϖος ϖιστοϖοιήσεις του κάθε σκευάσµατος κατά την µεταφορά του στην εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και ϖριν την ϖαράδοση στο τελικό χρήστη. Η λύση στο ϖρόβληµα αυτό άρχισε να γίνεται ορατή µε την τεχνολογία RFID και το EPCglobal Network. Εικόνα 53 : Ψηφιακή ταυτοϖοίηση φάρµακου H Pfizer µια αϖό τις µεγαλύτερες φαρµακευτικές εταιρίες του κόσµου αϖοφάσισε να ενσωµατώσει µια RFID ετικέτα σε κάθε φαρµακευτικό σκεύασµα Viagra. Σκοϖός του εγχειρήµατος είναι η καταϖολέµηση της ϖώλησης ψεύτικων σκευασµάτων. Σε κάθε ένα αϖό τα σκευάσµατα Viagra ϖου θα ϖαράγει η εταιρία, θα τοϖοθετείται µια RFID ετικέτα µε ένα EPC κωδικό ο οϖοίος θα ϖαραϖέµϖει στην αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση, όϖου θα υϖάρχει ο ηλεκτρονικός φάκελος του σκευάσµατος. Καθώς το σκεύασµα θα µετακινείται στην εφοδιαστική αλυσίδα, κάθε φορά 55

56 ϖου ϖερνάει αϖό κάϖοιο σταθµό ϖροώθησης, ένας αναγνώστης ετικετών RFID θα αναλαµβάνει να ενηµερώσει τον ηλεκτρονικό φάκελο του ϖροϊόντος. Εικόνα 54 : Viagra Όταν λοιϖόν ο ϖελάτης ενός φαρµακείου ζητήσει ένα αϖό τα σκευάσµατα της εταιρίας, τότε ο φαρµακοϖοιός µέσω ενός σαρωτή θα ϖροβαίνει στην ηλεκτρονική ταυτοϖοίηση την αυθεντικότητας του σκευάσµατος. Σε ϖερίϖτωση ϖου η αυθεντικότητα του σκευάσµατος δεν εϖιβεβαιωθεί ηλεκτρονικά, είτε δεν υϖάρχει RFID ετικέτα ϖάνω στο σκεύασµα, τότε θα ειδοϖοιείται η κατασκευάστρια εταιρία. Εικόνα 55 : RFID ετικέτες και γραµµωτή κώδικες σε φάρµακα 56

57 Με αυτόν τον τρόϖο η εταιρία ευελϖιστεί να µείωση τις ζηµίες αϖό το ϖαραεµϖόριο φαρµάκων και ταυτόχρονα να ϖροστατέψει τους ασθενείς οι οϖοίοι ϖαίρνουν το φάρµακο και τίθεται σε κίνδυνο η ζωή τους. Ένα αϖό τα ϖλεονεκτήµατα ϖου έδωσε η νέα αυτή εφαρµογή είναι η δυνατότητα της άµεσης ανάκλησης ϖαρτίδων του σκευάσµατος ϖου για κάϖοιο λόγο έχει καταστεί εϖικίνδυνο. Έχοντας ηλεκτρονικά αρχεία για το κάθε ένα σκεύασµα ξεχωριστά, τα οϖοία ενηµερώνονται διαρκώς µε την ϖορεία του φαρµάκου στην εφοσιαστική αλυσίδα, µϖορεί να γνωρίζει ϖου ακριβώς (σε ϖοιο σηµείο ϖώλησης, αϖοθήκη ) βρίσκεται το σκεύασµα και να ζητήσει την άµεση ανάκληση του φαρµάκου αλλά και ϖόσα αϖό τα ϖρος ανάκληση σκευάσµατα έχουν διατεθεί, ούτος ώστε να ϖαρθούν τα κατάλληλα µέτρα. 4.4 Αναζήτηση εξοϖλισµού και ϖαρακολούθηση ασθενών Μια αϖό τις ϖλέον διαδεδοµένες εφαρµογές της τεχνολογίας RFID στον τοµέα της ϖαροχής υϖηρεσιών υγείας είναι η αναζήτηση και ϖαρακολούθηση αντικειµένων ή ευϖαθών οµάδων ασθενών, εντός των νοσηλευτικών ιδρυµάτων, σε ϖραγµατικό χρόνο. Ένα αϖό τα µεγαλύτερα ϖροβλήµατα ϖου αντιµετωϖίζει καθηµερινά ένα νοσηλευτικό ίδρυµα είναι η συνεχής αναζήτηση αϖό την ϖλευρά του ϖροσωϖικού, σηµαντικών για την ϖερίθαλψη των ασθενών, κινητών συσκευών και αντικειµένων. Αυτή η συνεχείς αναζήτηση, είναι ϖου σύµφωνα µε ϖολλές µελέτες έχει µεγάλες οικονοµικές συνέϖειες για το ίδρυµα, λόγο της σϖατάλης αρκετών ανθρωϖοωρών για αναζήτηση και ϖου ϖολλές φορές έχει ως αϖοτέλεσµα την αντικατάστασης µέρος του χαµένου εξοϖλισµού. Ένα άλλο εϖίσης σηµαντικό ϖρόβληµα είναι το φαινόµενο της κλοϖής σηµαντικής άξιας εξοϖλισµού αϖό τα νοσηλευτικά και ιδρύµατα. Τη λύση στα ϖροβλήµατα αυτά φαίνεται να δίνει η τεχνολογία RFID. Μέσω της νέας αυτής τεχνολογίας δίδεται η δυνατότητα τοϖοθετώντας µια ετικέτα ταυτοϖοίησης σε κάθε σηµαντικό για την λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύµατος κινητό εξοϖλισµό, της άµεσης αναζήτησης και του χωρικού εντοϖισµού του. Η λειτουργικότητα αυτή είναι ιδιαιτέρως σηµαντική σε εϖείγουσες καταστάσεις όϖου το νοσηλευτικό ϖροσωϖικό ϖρέϖει να αντιµετωϖίσει ϖολύ γρήγορα ένα συµβάν και η όϖοια καθυστέρηση για την αναζήτηση ασθενούς κινητής µονάδας, µϖορεί να αϖοβεί µοιραία. µιας σηµαντικής για την υγειά του 57

Τεχνολογία Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID) στη Διαχείριση των Πελατών

Τεχνολογία Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID) στη Διαχείριση των Πελατών Τεχνολογία Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID) στη Διαχείριση των Πελατών Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου vzeimp@fme.aegean.gr Σύρος, 27.10.2010 Η τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 8η Διάλεξη: Τεχνολογίες υποστήριξης λειτουργιών εφοδιαστικής αλυσίδας 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Τεχνολογία γραμμωτού κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

RFIDs και Ζητήματα Προστασίας Ιδιωτικότητας

RFIDs και Ζητήματα Προστασίας Ιδιωτικότητας 1 RFIDs και Ζητήματα Προστασίας Ιδιωτικότητας Βασίλης Ζορκάδης Αρχή Προστασίας Δεδομένων zorkadis@dpa.gr Παρουσίαση στην Ημερίδα «Βιβλιοθήκες και Πνευματικά Δικαιώματα» Χανιά, 22 Ιουνίου 2007 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Το RFID στην Ελλάδα;

Το RFID στην Ελλάδα; Το RFID στην Ελλάδα; Περιορισµοί και δυνατότητες Νέστoρας Λαδάς, Ηλ. Μηχανολόγος και Μηχανικός Η/Υ, Ε.Μ.Π., Μηχανικός Πωλήσεων, nlad@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής, MSc, Marketing Manager, psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΡΗ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit)

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΡΗ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit) ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά εξαρτήµατα. Τα περισσότερα από αυτά είναι εσωτερικά, που βρίσκονται µέσα στο κουτί του υπολογιστή. Ωστόσο, µερικά εξαρτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Οποτε ακούτε ραδιόφωνο, βλέπετε τηλεόραση, στέλνετε SMS χρησιµοποιείτε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ). Η ΗΜΑ ταξιδεύει µε

Διαβάστε περισσότερα

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ Case Study ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΕ Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Εισαγωγή Η βιοµηχανία Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας διαχειρίζεται πολλές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves )

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves ) Το Time MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό ενός ολοκληρωµένου συστήµατος, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

«Η εφαρμογή της τεχνολογίας RFID σε εταιρείες Third Party Logistics»

«Η εφαρμογή της τεχνολογίας RFID σε εταιρείες Third Party Logistics» «Η εφαρμογή της τεχνολογίας RFID σε εταιρείες Third Party Logistics» Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΠΣ στην Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μελέτη των βασικών και κρυπτογραφικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο θα μπορείς: Να εξηγείς τις αρχές λειτουργίας των οπτικών αποθηκευτικών μέσων. Να περιγράφεις τον

Διαβάστε περισσότερα

Barcode. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

Barcode. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Barcde Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Η τεχνολογία του Barcde Τεχνολογία αυτόματης ταυτοποίησης προϊόντων Συστοιχία μαύρων μπαρών και κενών διαστημάτων Σχεδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Internet of Things (IoT) για τη Διαχείριση Οδικών Αξόνων

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Internet of Things (IoT) για τη Διαχείριση Οδικών Αξόνων Αξιοποίηση Τεχνολογιών Internet of Things (IoT) για τη Διαχείριση Οδικών Αξόνων Ιωάννα Παπαγεωργίου Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων: Μαυρίδης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Εξεταστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού) Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού) στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη

Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη Κύρια Μνήµη RAM ROM Cache Περιεχόµενα Μονάδες Μαζικής Αποθήκευσης Μαγνητικοί ίσκοι Μαγνητικές Ταινίες Οπτικά Μέσα Ηκύρια µνήµη (Main Memory) Η κύρια µνήµη: Αποθηκεύει τα δεδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1 Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γραφικές παραστάσεις µε υπολογιστές έχουν προχωρήσει πολύ από τότε που οι ε- πιστήµονες που δούλευαν

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ CASE STUDY Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Θέµα: Προδιαγραφές και απαιτήσεις του συστήµατος Ιχνηλασιµότητας Tracer Factory που εγκαταστάθηκε στην ΕΑΣ Σητείας Περιεχόµενα 1. Φάσεις παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονική Υγεία Τι είναι; Η πληροφορική Υγείας (healthcare

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 31 Τα µεταβαλλόµενα ηλεκτρικά πεδία παράγουν µαγνητικά πεδία. Ο Νόµος του Ampère-Ρεύµα µετατόπισης Νόµος του Gauss s στο µαγνητισµό

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου...

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου... Περιεχόµενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31 93 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή... 37 94 Συσκευές εισόδου...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ 30/11/2011. Παράρτημα Χανίων ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑ ΙΟΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (RFID) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ 30/11/2011. Παράρτημα Χανίων ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑ ΙΟΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (RFID) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τ.Ε.Ι 30/11/2011 Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρονικής Τµήµα Ηλεκτρονικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Παράρτημα Χανίων ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέµα ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑ ΙΟΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (RFID) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Η παρούσα δημοσίευση μεταφράστηκε στα Ελληνικά για την εκδήλωση της 29 ης Μαίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac dlan 1200+ WiFi ac 2 dlan 1200+ WiFi ac Υφιστάμενη κατάσταση Οι φορητές συσκευές όλο πληθαίνουν καθημερινά. Όλο και περισσότεροι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ταυτοποίηση και Πιστοποίηση (Identification & Authentication) Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες Τεχνικές Ταυτοποίησης και Πιστοποίησης Συστήµατα που βασίζονται στην πληροφορία Συστήµατα που βασίζονται στην κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Εργασία ΤΜΗΜΑ:ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Logistics Εργασία ΤΜΗΜΑ:ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Logistics Εργασία ΤΜΗΜΑ:ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Ομάδα Εργασίας: Ζαχαριάδης Αντρέας Πετρίσης Ιωάννης Περιεχόμενα 1. Logistics: Τι είναι; 2. Θέματα σχετικά με Logistics 3. Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το κινητό τηλέφωνο Θάνος Ψαρράς Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Η παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Τα τμήματα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι: 1. Επεξεργαστής 2. Μνήμη RAM και ROM 3. Κάρτα γραφικών 4. Μητρική Πλακέτα 5. Σκληρός Δίσκος 6. DVD / Blue Ray 7. Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

RFID NETWORKING ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

RFID NETWORKING ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Καθηγητής: Α.Α. Οικονομίδης University of Macedonia Master Information Systems Networking Technologies Professor:

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη.

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη. το ιαδίκτυο Μέχρι τώρα µάθαµε να εργαζόµαστε σε έναν από τους υπολογιστές του Εργαστηρίου µας. Όµως παρατηρήσαµε ότι οι υπολογιστές αυτοί µπορούν να ανταλλάσσουν στοιχεία, να τυπώνουν όλοι σε έναν εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή Βιοµηχανική Πρακτική Υγιεινή Ιχνηλασιµότητα

Ορθή Βιοµηχανική Πρακτική Υγιεινή Ιχνηλασιµότητα Αρχές και νοµοθεσία περί ασφάλειας τροφίµων Ορθή Βιοµηχανική Πρακτική Υγιεινή Ιχνηλασιµότητα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Γενικές ιατάξεις (1 20) Ασφάλεια Τροφίµων (Καν 178/2002) ιατάξεις ΕΦΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ KAI ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ LOGISTICS / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ EΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ Στα πλαίσια των σύγχρονων αποθηκών χρησιμοποιούνται κάποιες νέες τεχνολογίες, οι οποίες διευκολύνουν σημαντικά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ασφάλεια ενός Π.Σ.: Η ικανότητα ενός οργανισµού να προστατεύει τις πληροφορίες/πόρους του από τυχόν αλλοιώσεις, καταστροφές και µη εξουσιοδοτηµένη χρήση Η ικανότητά του να παρέχει ορθές και αξιόπιστες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας.

Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας. Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας. Οι υπολογιστές σας προφυλάσσονται πλέον χάρη στην εξελιγμένη τεχνολογία με τείχη προστασίας, προγράμματα έναντι ιών, ακόμα και με την κρυπτογράφηση δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ RFID ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ RFID ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ 2011 2012 ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ RFID ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ. USE OF RFID SYSTEMS IN MARBLES ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control)

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Το Access MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό µιας ολοκληρωµένης λύσης, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ

Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε και να εξηγούμε τι είναι Αρχιτεκτονική Η/Υ Να γνωρίσουμε τα βασικά εξαρτήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών Εισαγωγή Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής στον

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία RFID και Έλεγχος Προσπέλασης με βάση το Πλαίσιο

Τεχνολογία RFID και Έλεγχος Προσπέλασης με βάση το Πλαίσιο Τεχνολογία RFID και Έλεγχος Προσπέλασης με βάση το Πλαίσιο Σταματούδη Αναστασία Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Διπλωματική εργασία Επιβλέπων: Ιωάννης Μαυρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Εξεταστής: Μανιτσάρης Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Το Medicon Pro είναι ένα σύγχρονο εύχρηστο πρόγραμμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τη δημιουργία Ιατρικού Φακέλου. Παρέχει τη δυνατότητα αρχειοθέτησης ασθενών,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου

Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου Το πρόγραµµα Digi-Retail απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, που ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή, ασκούν οικονοµική δραστηριότητα στους τοµείς

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing)

Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing) Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing) Καθ. Σωτήρης Νικολετσέας 1,2 1 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών 2 Ινστιτούτο Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε.

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. Απόστολος Θεοδωρόπουλος Μαθηµατικός Παν/µίου Αθηνών -Επιχειρησιακός Ερευνητής RWTH Aachen (M.O.R.) ιευθύνων Σύµβουλος OPTIMUM Α.Ε. 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού Wifi O όρος WIFI (Wireless Fidelity) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις συσκευές που βασίζονται στην προδιαγραφή και εκπέμπουν σε συχνότητες 2.4GHz.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ 1 3.1 Η αρχιτεκτονική του ΗΥ Υλικό : οτιδήποτε έχει μια υλική - φυσική υπόσταση σε ένα υπολογιστικό σύστημα Αρχιτεκτονική του ΗΥ: η μελέτη της συμπεριφοράς και της δομής του

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο Πολυμέσα Πολυμέσα είναι κλάδος της πληροφορικής ο οποίος ασχολείται με το συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών. Τα δομικά στοιχεία των πολυμέσων είναι τα εξής : Κείμενο Εικόνα Ήχος Κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - διαφάνεια 1 - Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ιαµορφωτής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικό Σήµα Οπτική Ίνα διαµορφωτής: διαµορφώνει τη φέρουσα συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ - CPU Μπακρατσάς Γιώργος geback007@yahoo.gr Δεκέμβριος, 2014 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ... 4 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ijet Εξυπνη εκτύπωση με τεχνολογία HP

ijet Εξυπνη εκτύπωση με τεχνολογία HP Αριθμός κεφαλών εκτύπωσης 1 κεφαλή εκτύπωσης που συμπεριλαμβάνει τη μονάδα ελέγχου για ύψος εκτύπωσης μέχρι 12,5mm Κατεύθυνση εκτύπωσης Δεξιά προς αριστερά και αντίστροφα, από το πλάι και από επάνω ijet

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Να αναφέρετε μερικές από τις σημαντικότερες εξελίξεις και εφευρέσεις στην ιστορία των συστημάτων επικοινωνίας. Η ανακάλυψη του κινητού τυπογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 Περιεχόμενα Ο ρόλος του ΟΑΣΑ Βασική Λειτουργικότητα και κύρια χαρακτηριστικά ΑΣΣΚ Σκοπιμότητα του Έργου για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κεραίες είναι βασικό εξάρτημα της ασύρματης επικοινωνίας. Στον πομπό του ασύρματου επικοινωνιακού συστήματος, υπάρχει η κεραία εκπομπής και στο δέκτη υπάρχει η κεραία

Διαβάστε περισσότερα

! Εκτός από προϊόντα μπορείτε να κωδικοποιήσετε υπηρεσίες και θέσεις.

! Εκτός από προϊόντα μπορείτε να κωδικοποιήσετε υπηρεσίες και θέσεις. Βήμα 1 ο Ελάτε σε επαφή μαζί μας. Με την εγγραφή σας στην 520 Barcode Hellas αποκτάτε ένα Εταιρικό Πρόθεμα, έναν παγκοσμίως μοναδικό αριθμό, βάσει του οποίου θα κωδικοποιήσετε τα προϊόντα σας.! Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ευελιξία να σχεδιάσετε τη δική σας αποθήκη ώστε να ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας απαιτήσεις.

ευελιξία να σχεδιάσετε τη δική σας αποθήκη ώστε να ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας απαιτήσεις. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Το Microsoft Business Solutions Navision για τη διαχείριση της αποθήκης σας βοηθάει να κερδίσετε χρόνο και χρήµατα µέσω αποτελεσµατικών διαδικασιών διαχείρισης της αποθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση αναλογικού τμήματος παθητικής ετικέτας (tag) για σύστημα αναγνώρισης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID)

Σχεδίαση αναλογικού τμήματος παθητικής ετικέτας (tag) για σύστημα αναγνώρισης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδίαση αναλογικού τμήματος παθητικής ετικέτας (tag)

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η ιδάσκουσα: Παντάνο Ρόκου Φράνκα Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8 η : Το Φυσικό Επίπεδο Το Φυσικό Επίπεδο ιάδοση Σήµατος Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Οπτικές Ίνες Γραµµές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η Η σειριακή επικοινωνία ΙΙ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση σε βάθος των λειτουργιών που παρέχονται από το περιβάλλον LabView για τον χειρισµό της σειριακής επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ Επόπτης Καθηγητής: κος Κοντάκος Σταύρος Οκτώβριος 2013 «Εκπονηθείσα πτυχιακή για

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 2o Digital HealthCare Conference Ιούνιος 2010

Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 2o Digital HealthCare Conference Ιούνιος 2010 Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης 2o Digital HealthCare Conference Ιούνιος 2010 Η First Data παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συναλλαγών για χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte.

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Μάθηµα: ΕI ΙΚΟ (Η.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ενότητα Γ ρ. Ε. Μάγκος Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις περιγράφει την σωστή διαδικασία ασφάλειας των πληροφοριών για ένα οργανισμό; a) Να μην υπάρχουν διαδικασίες για την αναφορά των

Διαβάστε περισσότερα

PlugWise Ένα Ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης της Ηλεκτρικής Ενέργειας Ν. Καρελλά 44, 152 33 Χαλάνδρι, Τηλέφωνο 210-6839825, www.mitos-solutions.gr Σελίδα - 1 - Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Σύντοµη Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 Συλλογή δεδομένων κυρίως με τη βοήθεια της Διαδικτυακής Κοινότητας 3 Automatic Identification System (AIS): Όλα τα πλοία ολικής

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Συστημάτων Πληροφορικής

Έλεγχος Συστημάτων Πληροφορικής Έλεγχος Συστημάτων Πληροφορικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Παναγιώτης Δρούκας, ISACA Athens Chapter 25 Φεβρουαρίου 2013 2 Περιεχόμενα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Ανάληψη Κινδύνων O Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα