Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας"

Transcript

1 Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός της θέσης ενός κινητού µπορεί να επιτευχθεί µε ποικίλους τρόπους, οι οποίοι διαφέρουν σε ακρίβεια ως προς τον εντοπισµό της θέσης, σε κόστος, ευκολία υλοποίησης και ταχύτητα. Στις περισσότερες από αυτές τις µεθόδους, ο εντοπισµός της θέσης του κινητού απαιτεί ως προϋπόθεση την ύπαρξη server στον οποίο ο χρήστης απευθύνει ένα ερώτηµα που σχετίζεται µε τη θέση του. Η παρούσα διπλωµατική παρουσιάζει µια διαφορετική προσέγγιση σε ότι αφορά την εύρεση της θέσης ενός κινητού, η οποία αναφέρεται ως αυτόνοµος εντοπισµός θέσης ενός κινητού τηλεφώνου. Με τον όρο αυτό εννοούµε τη δυνατότητα που έχει ένα κινητό τηλέφωνο να εντοπίζει τη θέση του χωρίς να στηρίζεται στην ύπαρξη κάποιου τρίτου (δικτύου κινητής τηλεφωνίας, εξυπηρετητή, κτλ). Η παραπάνω προσέγγιση για την εκτίµηση της θέσης ενός κινητού στηρίζεται στη χρήση του δικτύου GSM της κινητής τηλεφωνίας, το οποίο αποτελείται από κυψέλες κάθε µια εκ των οποίων χαρακτηρίζεται µε µοναδικό τρόπο από έναν κωδικό (cell-id). Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι το κινητό έχει τη δυνατότητα σε κάθε χρονική στιγµή να γνωρίζει τους κωδικούς των κυψελών µε τις οποίες επικοινωνεί. Η εκτίµηση της θέσης ενός κινητού καθίσταται εφικτή αν για κάθε σηµείο του χώρου διαθέτουµε δύο πληροφορίες, που αποτελούν και το χάρτη κάλυψης µιας περιοχής: την κυψέλη που είναι ορατή σε αυτό και την ισχύ που λαµβάνει το κινητό από την κυψέλη αυτή. Η εκτίµηση θα γίνει µε την εφαρµογή αλγορίθµων πάνω στα δεδοµένα που αποτελούν το χάρτη κάλυψης. Αν αποθηκεύσουµε το χάρτη κάλυψης σε κάποιο εξυπηρετητή (server), τότε ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τη θέση του, αν στείλει στον server, τον κωδικό της κυψέλης µε την οποία είναι συνδεδεµένη η κινητή συσκευή του καθώς και την λαµβανόµενη ισχύ. Ορισµένα µειονεκτήµατα της παραπάνω προσέγγισης είναι τα εξής: ηµιουργούνται ζητήµατα σχετικά µε την προστασία των προσωπικών δεδοµένων του χρήστη, καθώς η εύρεση της θέσης γίνεται µε τη βοήθεια server. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται επίσης την επιβάρυνση του χρήστη µε κάποιο κόστος. Επιπλέον, υπάρχουν προβλήµατα σχετικά µε το διαθέσιµο εύρος ζώνης καθώς και την ανάγκη αναβαθµίσεων του δικτύου. Αντίθετα, µε τον αυτόνοµο εντοπισµό θέσης ενός κινητού, τα παραπάνω θέµατα παύουν να υφίσταται. Ωστόσο, η ανάγκη αποθήκευσης όλης της απαιτούµενης πληροφορίας στο κινητό, αποτελεί σηµαντικό µειονέκτηµα καθώς υπάρχει περιορισµός ως προς το χώρο µνήµης των κινητών τηλεφώνων. Η διαπίστωση αυτή καθιστά αναγκαία τη συµπίεση των αρχικών δεδοµένων, η οποία όµως, σε περίπτωση που είναι απωλεστική θα έχει επίπτωση στην ακρίβεια του αποτελέσµατος. Έτσι γίνεται κατανοητό ότι η επιλογή της µεθόδου συµπίεσης των δεδοµένων αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την ακρίβεια του αποτελέσµατος.

2 2. Παραγωγή Περιλήψεων Στην παρούσα διπλωµατική εργασία, η συµπίεση του αρχικού όγκου των δεδοµένων θα γίνει χρησιµοποιώντας τρεις βασικές δοµές: 1. Grids (απωλεστική συµπίεση) 2. Inverted grids (µη απωλεστική συµπίεση) 3. Precomputed δοµή (µη απωλεστική συµπίεση) Με τα grids ουσιαστικά επιχειρούµε να διαιρέσουµε την περιοχή κάλυψης µιας κυψέλης σε µικρότερα τµήµατα τα οποία θα ονοµάζουµε buckets. Αν θεωρήσουµε ως τιµή ενός bucket το µέσο όρο της ισχύος των σηµείων που ανήκουν σε αυτό, τότε ουσιαστικά έχουµε τεµαχίσει το χώρο που καλύπτει µια κυψέλη σε µικρότερες περιοχές, κάθε µια από τις οποίες χαρακτηρίζεται από µια τιµή ισχύος. Αν για κάθε µία κυψέλη που έχει καταγραφεί στα αρχικά δεδοµένα, κατασκευάσουµε το δικό της grid, τότε αντί του αρχικού όγκου δεδοµένων, διαθέτουµε ένα σύνολο από grids, τόσα όσα και ο αριθµός των κυψελών, τα οποία ουσιαστικά περιέχουν τα αρχικά δεδοµένα σε συµπιεσµένη µορφή, οπότε και καταλαµβάνουν πολύ µικρότερο χώρο. Πιο συγκεκριµένα στη διπλωµατική αυτή θα χρησιµοποιηθούν τέσσερα διαφορετικά είδη grids για καθένα από τα οποία θα διατεθούν τρία µεγέθη αποθηκευτικού χώρου (10, 50 και 100 kb). Η δοµή των Inverted grid διαφέρει από τα grids µόνο στον τρόπο που αποθηκεύονται τα δεδοµένα. Ενώ στην περίπτωση των grids αρκεί να αποθηκεύουµε για κάθε bucket του grid την τιµή της ισχύος, στα inverted grids αποθηκεύουµε για κάθε διαφορετική τιµή ισχύος που συναντάµε στο grid, τις τιµές των buckets που µας ενδιαφέρουν. Η ακρίβεια στον υπολογισµό της θέσης που παρέχει µια τέτοια δοµή είναι προφανώς η ίδια µε την ακρίβεια του αποτελέσµατος στα κανονικά grid. Η µόνη διαφορά που αναµένεται να υπάρξει είναι στον χρόνο απόκρισης, καθώς δίνει προτεραιότητα στην ταχύτατη απάντηση ερωτηµάτων που αφορούν σε δεδοµένες τιµές της ισχύος. Σε ότι αφορά στην precomputed δοµή, για κάθε τιµή ισχύος στα αρχικά δεδοµένα προϋπολογίζουµε τη θέση όπως επιστρέφεται από το επίπεδο 0 του αλγορίθµου εντοπισµού θέσης. Έτσι για κάθε κυψέλη έχουµε µια δοµή στην οποία βρίσκονται αποθηκευµένες οι συντεταγµένες της εκτιµωµένης θέσης για κάθε τιµή της ισχύος που λαµβάνει το κινητό τηλέφωνο. Μια τέτοια δοµή παρουσιάζει το πλεονέκτηµα της γρήγορης απόκρισης καθώς η θέση είναι ήδη υπολογισµένη. Το µειονέκτηµά της µεθόδου είναι πως δεν λαµβάνει υπόψη την ιστορικότητα της κίνησης του κινητού τηλεφώνου, µε αποτέλεσµα να έχει µικρότερη ακρίβεια από τις υπόλοιπες µεθόδους. 3. Αλγόριθµοι Εκτίµησης Θέσης Η ακρίβεια στον προσδιορισµό της θέσης δεν εξαρτάται µόνο από τη χρησιµοποιούµενη δοµή για τη συµπίεση των δεδοµένων αλλά και από τον αλγόριθµο εντοπισµού. Στην παρούσα υλοποίηση θα χρησιµοποιήσουµε τρία επίπεδα ακρίβειας, τα οποία είναι κατά σειρά αυξανόµενης πολυπλοκότητας και ακρίβειας τα παρακάτω: 1. Αλγόριθµος επιπέδου 0 2. Αλγόριθµος επιπέδου 1 3. Αλγόριθµος επιπέδου 2

3 Το επίπεδο 0 είναι το απλούστερο επίπεδο του αλγορίθµου. Ενεργοποιείται όταν δεν έχουµε διαθέσιµο πρόσφατο ιστορικό για το χρήστη. Ο αλγόριθµος αυτός θεωρεί ως θέση του κινητού τον µέσο όρο των σηµείων της κυψέλης µε την οποία έχει συνδεθεί το κινητό τηλέφωνο του χρήστη, µε παρόµοια ισχύ. Το επίπεδο 1, για να βελτιώσει την εκτίµηση της θέσης, λαµβάνει υπόψη του την τελευταία καταχώρηση του χρήστη, εφόσον αυτή είναι σχετικά πρόσφατη. Η βελτίωση της εκτίµησης γίνεται κυρίως όταν συµβαίνει αλλαγή κυψέλης. Τέλος το επίπεδο 2 βελτιώνει περαιτέρω την εκτίµηση από το επίπεδο 1, λαµβάνοντας υπόψη όχι µόνο την τελευταία καταχώρηση, αλλά όλες τις καταχωρήσεις των τελευταίων 5 λεπτών. 4. Πειραµατικά Αποτελέσµατα Για την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε την καταλληλότερη δοµή συµπίεσης, εκτελέστηκε µια σειρά πειραµάτων σε αυτοκινητόδροµο και αστική περιοχή. Στα πειράµατα αυτά, στόχος ήταν η εκτίµηση του µέσου απόλυτου σφάλµατος και η σύγκρισή του µε το αντίστοιχο σφάλµα αν αντί των περιληπτικών χαρτών κάλυψης είχαν χρησιµοποιηθεί τα αρχικά δεδοµένα. Τα αποτελέσµατα για τον αυτοκινητόδροµο φαίνονται στα γραφήµατα που έπονται. Μετά από τη µελέτη των παραπάνω γραφηµάτων προκύπτει ότι στη γενική περίπτωση για τα επίπεδα 0 και 1, τα grid συµπεριφέρονται κατά τον αναµενόµενο τρόπο. Αυτό σηµαίνει ότι για κάθε τιµή διαθέσιµου αποθηκευτικού χώρου το µέσο απόλυτο σφάλµα µειώνεται καθώς αυξάνεται η πολυπλοκότητα του grid. Σχετικά µε το επίπεδο 2 προκύπτει ότι το grid τύπου 2 δίνει σε κάθε περίπτωση χώρου το µικρότερο σφάλµα. Συγκρίνοντας τώρα τα αποτελέσµατα αυτά µε τα αντίστοιχα στην περίπτωση που τα δεδοµένα µας δεν έχουν υποστεί κάποια συµπίεση, παρατηρούµε ότι για το επίπεδο 0 τα σφάλµατα είναι περίπου τα ίδια, οπότε έχουµε επιτύχει ελάχιστα µικρότερη ακρίβεια, χρησιµοποιώντας µικρότερο όγκο δεδοµένων. Τα ίδια ισχύουν και για το επίπεδο 1, ενώ για το

4 επίπεδο 2 η διαφορά στο σφάλµα ανάµεσα στα grid και την πλήρη κατανοµή είναι ελαφρώς µεγαλύτερη. Σχετικά µε την precomputed δοµή, η οποία χρησιµοποιείται µόνο για το επίπεδο πρόβλεψης 0, το σφάλµα είναι ίδιο µε αυτό της αρχικής κατανοµής, κάτι το οποίο ήταν αναµενόµενο λόγω του τρόπου κατασκευής της precomputed δοµής. Παρακάτω ακολουθούν τα αποτελέσµατα των πειραµάτων στην περίπτωση της αστικής περιοχής. Από τα παραπάνω γραφήµατα συµπεραίνουµε ότι για το επίπεδο 0 τα grid τύπου 1 παρουσιάζουν την καλύτερη επίδοση µέχρι τα 70kb, ενώ για µεγαλύτερες τιµές χώρου υπερτερούν τα grid τύπου 2, τα οποία έχουν επίσης τη βέλτιστη συµπεριφορά όταν εφαρµόσουµε τα επίπεδα 1 και 2. Παρατηρούµε επίσης ότι τα σφάλµατα στην περίπτωση της αστικής περιοχής δε µεταβάλλονται σηµαντικά για τα διάφορα επίπεδα πολυπλοκότητας του αλγορίθµου εντοπισµού. Τέλος, η χρήση της precomputed δοµής, που χρησιµοποιείται µόνο για το επίπεδο πρόβλεψης 0, επιφέρει σφάλµα µικρότερο από όλες τις περιπτώσεις των grid. Στο σηµείο αυτό θα µελετήσουµε τους χρόνους απόκρισης για τα διάφορα επίπεδα πρόβλεψης.

5 Είναι προφανές πως οι αλγόριθµοι για την εκτίµηση της θέσης ευνοούνται από τη χρήση των inverted grids και άρα αποδεικνύεται η αρχική θεωρητική εκτίµησή µας πως κατά την εκτέλεσή τους (και σε συνδυασµό µε την ειδική κατανοµή του χάρτη κάλυψης) ωφελούνται από την προτεραιότητα που δίνεται στην ανεύρεση περιοχών που χαρακτηρίζονται από κοντινές τιµές ισχύος. Συγκρίνοντας τώρα την απόκριση των αλγορίθµων επί των συµπιεσµένων και ασυµπίεστων δεδοµένων παρατηρούµε, όπως ήταν αναµενόµενο, ότι οι αλγόριθµοι αποκρίνονται ταχύτερα µε τη χρήση grid και ακόµα πιο γρήγορα µε τη χρήση inverted grids. Συµπερασµατικά µπορούµε να ισχυριστούµε ότι τα grid αποτελούν κατάλληλη δοµή για τη συµπίεση όλης της πληροφορίας που πρέπει να αποθηκευτεί στην κινητή συσκευή ώστε να καταστεί δυνατός ο αυτόνοµος προσδιορισµός της θέσης ενός χρήστη χωρίς τη µεσολάβηση κάποιου εξυπηρετητή. Και αυτό γιατί µε τη σωστή επιλογή του τύπου του grid, είναι δυνατό να εκτιµήσουµε τη θέση του χρήστη µε την ίδια ακρίβεια εκτιµώµενης θέσης που θα παρείχαν και τα αρχικά δεδοµένα, έχοντας ταυτόχρονα επιτύχει σηµαντική συµπίεση αυτών. Πιο συγκεκριµένα, ο βαθµός συµπίεσης για τα 10kb, 50kb και 100kb είναι αντίστοιχα: 1: (~0,1%) 1: (~0,5%) και 1: (~1%) Στην περίπτωση της αστικής περιοχής προτείνεται η χρήση των grid τύπου 2 καθώς παρουσιάζουν τη βέλτιστη συµπεριφορά για όλα τα επίπεδα πρόβλεψης του αλγορίθµου, ενώ για την περίπτωση του αυτοκινητόδροµου βέλτιστη συµπεριφορά σηµειώνουν τα grid τύπου 4 για τα επίπεδα 0 και 1 ενώ τα grid τύπου 2 είναι τα καλύτερα στην περίπτωση εφαρµογής του επιπέδου 0. Συνεπώς, θεωρώντας ένα παράδειγµα χρήσης όπου οι αλγόριθµοι για την εκτίµηση της θέσης εκτελούνται διαρκώς στη φορητή συσκευή, οπότε και θα έχουµε συνέχεια εκτίµηση επιπέδου 2, προκύπτει πως το grid τύπου 2 είναι σε κάθε περίπτωση βέλτιστο.

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Επίλυση προβληµάτων δροµολόγησης και εφαρµογή στην εταιρεία ΕΒΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υπολογισμός ισοχρονικών καμπύλων χρονοαπόστασης σε οδικά δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εντοπισµός και Παρακολούθηση Θέσης µέσω Ασύρµατων ικτύων ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN σε βάσεις δεδομένων Oracle

Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN σε βάσεις δεδομένων Oracle ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργ. Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων LOCATION BASED SERVICES ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΜΩΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργ. Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων LOCATION BASED SERVICES ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΜΩΜΑ LOCATION BASED SERVICES ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΜΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σπύρος Αθανασίου, 210 772 1436, spathan@dblab.ece.ntua.gr Ντίνος Αρκουμάνης, +30972300110, dinosar@dblab.ece.ntua.gr Με τον όρο Location Based

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Ανάκτηση και Ανάλυση Χωροχρονικών Δεδομένων με Βάση τις Συνήθειες Κινητής Επικοινωνίας των Χρηστών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Ανάκτηση και Ανάλυση Χωροχρονικών Δεδομένων με Βάση τις Συνήθειες Κινητής Επικοινωνίας των Χρηστών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΔΕ ΕΤΥ Ανάκτηση και Ανάλυση Χωροχρονικών Δεδομένων με Βάση τις Συνήθειες Κινητής Επικοινωνίας των Χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 0 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελευθεράκης Μ. Σταύρος Α.Ε.Μ. 4124 ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ιπλωµατική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ιπλωµατική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιπλωµατική Εργασία "Μελέτη περιπτώσεων και ανάλυση δυνατοτήτων λογισµικών υποδοµής για εφαρµογές δηµιουργίας και υποστήριξης ερωτηµατολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 1

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 1 1.1 Η ανάγκη για Ανάκτηση Πληροφορίας Η επιστήµη της Ανάκτησης Πληροφορίας (ΑΠ στο εξής), ασχολείται µε την αναπαράσταση, την αποθήκευση, την οργάνωση και την πρόσβαση σε πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μία από τις πιο σηµαντικές διαδικασίες που χαρακτηρίζουν τη συγγραφή και δηµοσίευση µιας ερευνητικής εργασίας, είναι η αξιολόγησή της από έµπειρους επιστήµονες του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΙΑΜΑΝΤΙ Η ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ

ΤΟΥ ΙΑΜΑΝΤΙ Η ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΜΑΝΤΙ Η ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ιατριβή

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις 1-1. Εισαγωγή

Σηµειώσεις 1-1. Εισαγωγή Σηµειώσεις 1-1 Εισαγωγή Τα µαθήµατα της Μεθοδολογίας Έρευνας και ιδιαίτερα της Στατιστικής είναι από τα πλέον παρεξηγηµένα στα διάφορα προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα ψυχολογίας παγκοσµίως. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι Συµπίεσης εδοµένων Ολοκληρωτικής Φωτογραφίας

Αλγόριθµοι Συµπίεσης εδοµένων Ολοκληρωτικής Φωτογραφίας ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αλγόριθµοι Συµπίεσης εδοµένων Ολοκληρωτικής Φωτογραφίας Ιωάννης Γ. Λιωνής Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: Ζορκάδης (Χ) Γεωργίου Χάρης, ΑΜ:4 e-mail: csst9328@cs.uoi.gr Μακρής Ηλίας. ΑΜ:ΧΧ e-mail: csst93xx@cs.uoi.gr Παπαδόπουλος ηµήτρης, ΑΜ:ΧΧ e-mail: csst9337@cs.uoi.gr ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Η διπλωματική εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη πρωτοκόλλων δροµολόγησης σε κινητά δίκτυα ειδικού σκοπού (MANETS) µε χρήση του προσοµοιωτή NS2.

Μελέτη πρωτοκόλλων δροµολόγησης σε κινητά δίκτυα ειδικού σκοπού (MANETS) µε χρήση του προσοµοιωτή NS2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μελέτη πρωτοκόλλων δροµολόγησης σε κινητά δίκτυα ειδικού σκοπού (MANETS) µε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 802.11a, ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 802.11a, ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 802.11a,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης του ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Επιβλέπων καθηγητής : Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρµογών για κινητές συσκευές: Υποστήριξη φοιτητών στο τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών µε χρήση mobile web τεχνολογιών.

Ανάπτυξη εφαρµογών για κινητές συσκευές: Υποστήριξη φοιτητών στο τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών µε χρήση mobile web τεχνολογιών. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη εφαρµογών για κινητές συσκευές: Υποστήριξη φοιτητών στο τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Άμφισσα, 2013 Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών

Οδηγός Καλών Πρακτικών Οδηγός Καλών Πρακτικών Έκδοση 1.3 Minerva, Οµάδα Εργασίας 6 Προσδιορισµός Καλών Πρακτικών και Κέντρων Αριστείας 3 Μαρτίου 2004 Minerva Οδηγός Καλών Πρακτικών 1 Minerva, Οµάδα Εργασίας 6 Προσδιορισµός Καλών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα