ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ. Πτητικά συστατικά, που περιέχουν ως κύριο συστατικό το φωταέριο Στερεό υπόλειμμα, δηλαδή το κώκ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ. Πτητικά συστατικά, που περιέχουν ως κύριο συστατικό το φωταέριο Στερεό υπόλειμμα, δηλαδή το κώκ"

Transcript

1 ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (Απόσπασμα από το βιβλίο ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ του Ευγενιδείου) 11.1 Είδη Στερεών Καυσίμων Τα στερεά καύσιμα διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: Τα φυσικά στερεά καύσιμα (γαιάνθρακες, βιομάζα) Τα τεχνητά στερεά καύσιμα, που δεν υπάρχουν στη φύση αλλά παράγονται τεχνητά από άλλα είδη καυσίμων (ξυλάνθρακες, κώκ). Ξυλάνθρακες: Προέρχονται από τα ξύλα που υποβάλλονται σε απανθράκωση καίοντάς τα χωρίς την παρουσία αρκετού αέρα. Αυτό επιτυγχάνεται τοποθετώντας τα ξύλα σε σωρό που καλύπτεται από στρώμα λάσπης ή πηλού πάχους 10 cm, με τρόπο ώστε να εμποδίζεται η επίδραση του ατμοσφαιρικού οξυγόνου. Έτσι αντί για καύση γίνεται ξηρή απόσταξη που οδηγεί σε απανθράκωση. Η περιεκτικότητα σε άνθρακα είναι για το ξύλο 40-50% (το υπόλοιπο είναι άλλα συστατικά και υγρασία) και μετά την απανθράκωση ανέρχεται σε 80%. Οι ξυλάνθρακες είναι, επομένως, πολύ καλό καύσιμο, με θερμογόνο δύναμη περίπου kj/kg. Πριν από την ευρεία διάδοση των υγρών και αερίων καυσίμων και του ηλεκτρισμού, οι ξυλάνθρακες αποτελούσαν το σπουδαιότερο είδος καυσίμου για την οικιακή θέρμανση αγροτικών πληθυσμών. Σήμερα, χάρις στη χαμηλή περιεκτικότητα σε τέφρα και θείο, τα οποία στους γαιάνθρακες περιέχονται σε υψηλή αναλογία, χρησιμοποιείται για έψηση φαγητών και σαν αναγωγικό μέσο για την παραγωγή χαλύβων υψηλής ποιότητος. Οπτάνθρακας Κώκ: Παράγεται με ξηρή απόσταξη των γαιανθράκων, δηλαδή με πύρωση σε κλειστές εστίες χωρίς την παρουσία αέρα. Κατά την ξηρή απόσταξη οι γαιάνθρακες διασπώνται και παράγονται: Πτητικά συστατικά, που περιέχουν ως κύριο συστατικό το φωταέριο Στερεό υπόλειμμα, δηλαδή το κώκ Η ξηρή απόσταξη μπορεί να βελτιστοποιηθεί είτε για παραγωγή φωταερίου, οπότε το κωκ αποτελεί παραπροϊόν, είτε για παραγωγή μεταλλουργικού κώκ, το οποίο είναι περισσότερο συμπαγές και ανθεκτικό από τους γαιάνθρακες. Η ιδιότητα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία κατά την αναγωγή σιδηρομεταλλεύματος στην υψικάμινο, όπου ο άνθρακας που χρησιμοποιείται πρέπει να έχει αρκετή αντοχή στη συμπίεση από τα υπερκείμενα στρώματα μεταλλεύματος και άνθρακα ώστε να μην κονιοποιείται. Η μεταλλουργία απορροφά σήμερα σχεδόν το σύνολο της παραγωγής κώκ, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις παράγεται σε εγκαταστάσεις πλησίον της υψικαμίνου.

2 11.2 Γαιάνθρακες Οι γαιάνθρακες περιλαμβάνουν όλα τα είδη φυσικού άνθρακα εκτός από τις πολύ καθαρές μορφές, δηλαδή τον γραφίτη και τον αδάμαντα. Οι γαιάνθρακες είναι ορυκτά που προέρχονται από την απανθράκωση φυτικών υλών (κορμών και κλάδων δένδρων) που βρέθηκαν μετά από γεωλογικές προσχώσεις σε μεγάλο βάθος μέσα στη γη. Στην πρώτη φάση η φυτική ύλη υπέστη την αποσυνθετική δράση αναερόβιων μικροοργανισμών και μετατράπηκε σε τύρφη. Η τύρφη με τις προσχώσεις βρέθηκε στα βάθη της γης και με την πίεση και τη θερμοκρασία που επικρατούν στα βάθη αυτά μετατράπηκε σταδιακά στις διάφορες μορφές του γαιάνθρακα. Υπό τις μορφές αυτές εξορύσσεται σήμερα σε ανοικτά ή υπόγεια ανθρακωρυχεία. Οι διάφορες κατηγορίες του γαιάνθρακα διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με το χρόνο, το βάθος και γενικότερα τις συνθήκες με τις οποίες έγινε η απανθράκωση. Όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία του γαιάνθρακα, τόσο περισσότερο έχει προχωρήσει η απανθράκωση, περιέχει δηλαδή μεγαλύτερη αναλογία άνθρακα. Οι σπουδαιότερες κατηγορίες γαιάνθρακα είναι: τύρφη, λιγνίτης, πισσούχος άνθρακας, ανθρακίτης. Σε μορφή μεγάλης καθαρότητας υπάρχει ο φυσικός γραφίτης, ο οποίος έχει φυλλοειδή μορφή. Οι αδάμαντες είναι σκληρή και συμπαγής μορφή καθαρού άνθρακα με διαφορετική κρυσταλλική δομή. Ο αδάμας και ο γραφίτης δεν ανήκουν στα καύσιμα αλλά στα βιομηχανικά ορυκτά. Υπάρχουν διάφορες ταξινομήσεις των γαιανθράκων, οι οποίες γενικά είναι παραπλήσιες και βασίζονται κυρίως στην περιεκτικότητα σε μόνιμο άνθρακα. Υπάρχει η Γερμανική ταξινόμηση κατά Gruenner, η αμερικανική κατά ASTM D388, βρετανικός National Coal Board, κοκ Κύρια χαρακτηριστικά γαιανθράκων Θερμογόνος Δύναμη Υγρασία Η υγρασία των στερεών καυσίμων προσδιορίζεται με θέρμανση γνωστής ποσότητας επί ορισμένο χρόνο στους 105 0C. Η διαφορά βάρους ανηγμένη επί τοις % αντιστοιχεί στην περιεχόμενη υγρασία του δείγματος. Η υγρασία οφείλεται στη φυσική υγρασία του καυσίμου και στην ξένη υγρασία που αυτό αποκτά κατά την αποθήκευση (βροχή, συμπύκνωση υδρατμών κλπ). Η φυσική υγρασία δεν φαίνεται μακροσκοπικά ενώ η ξένη υγρασία φαίνεται εύκολα οπτικά. Η ξένη υγρασία προσδιορίζεται με ξήρανση του δείγματος στον αέρα σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι το δείγμα να αποκτήσει σταθερό βάρος (air drying loss). Στην πράξη ενδιαφέρει κυρίως η φυσική υγρασία, διότι η ξένη υγρασία μπορεί να απομακρυνθεί με κατάλληλα μέτρα αποθήκευσης.

3 Πτητικά Πρόκειται για τα συστατικά των γαιανθράκων που με την έναρξη της καύσεως αποστάζουν και καίονται ως αέρια. Για να εξασφαλισθεί πλήρης καύση πρέπει ο χώρος της εστίας να είναι ανάλογος προς την περιεκτικότητα σε πτητικά, και η παράμετρος αυτή λαμβάνεται υπόψιν κατά το σχεδιασμό μεγάλων ατμοπαραγωγών. Τέφρα Η τέφρα που περιέχεται σε ένα στερεό καύσιμο έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Ποσοτικά, μεγάλη περιεκτικότητα σε τέφρα μειώνει τη θερμογόνο δύναμη του καυσίμου και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα αποκομιδής. Ποιοτικά, ενδιαφέρει κυρίως το σημείο τήξεως της τέφρας, για το οποίο οι προδιαγραφές καθορίζουν μια κατώτατη τιμή. Κάτω από την τιμή αυτή εμφανίζονται έντονα προβλήματα αποθέσεως τέφρας στις θερμαινόμενες επιφάνειες. Ο προσδιορισμός της τέφρας συνίσταται στον προσδιορισμό του ανόργανου υπολείμματος που απομένει μετά την καύση προζυγισμένης ποσότητας δείγματος γαιάνθρακα σε πρότυπες συνθήκες. Η μεθοδολογία τυποποιείται στο ASTM D-271. Θείο Το θείο συμμετέχει στην καύση και αποδίδει (στην στοιχειακή του μορφή) 2500 kcal/kg. Παρόλα αυτά η παρουσία του στους γαιάνθρακες σε αναλογία άνω του 4% είναι ανεπιθύμητη λόγω της διαβρωτικότητας των προϊόντων της καύσης του. Ανθεκτικότητα Αφορά τη μηχανική αντοχή του γαιάνθρακα στη σύνθλιψη που υφίσταται σε μια εστία λέβητα ή σε μια μεταλλουργική κάμινο. Ελέγχεται περιστρέφοντας ορισμένη ποσότητα γαιάνθρακα σε κυλινδρικό δοχείο που είναι τοποθετημένο οριζόντια επί ορισμένο χρόνο και με ορισμένη ταχύτητα. Στο τέλος μετράται ο βαθμός κονιοποιήσεως και συγκρίνεται με τα όρια των προδιαγραφών. Προσδιορισμός πτητικών μόνιμου άνθρακα Τα πτητικά συστατικά προσδιορίζονται θερμαίνοντας ορισμένη ποσότητα δείγματος επί 7 min σε ειδική κάμινο στους 950 0C. Αν από την απώλεια βάρους αφαιρεθεί η υγρασία απομένει η περιεκτικότητα του άνθρακα σε πτητικά. Ο μόνιμος άνθρακας (%) υπολογίζεται από τη σχέση:

4 Μόνιμος άνθρακας = (υγρασία+πτητικά+τέφρα) 11.4 Αυτανάφλεξη των γαιανθράκων 11.5 Σημασία των γαιανθράκων ως πηγή ενέργειας Σήμερα οι γαιάνθρακες καλύπτουν σημαντικό ποσοστό των ενεργειακών αναγκών της ανθρωπότητας και ευρίσκονται σε δεύτερη θέση σπουδαιότητα μετά το πετρέλαιο σαν πηγή ενέργειας. Η πρόωση πλοίων και σιδηροδρόμων με γαιάνθρακες έχει εγκαταλειφθεί, χάρη στα πλεονεκτήματα των προϊόντων πετρελαίου και των μηχανών diesel. Η κύρια ενεργειακή χρήση των γαιανθράκων γίνεται σε μεγάλους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, με τυπική ισχύ MW(el). Στις μονάδες αυτές είναι σχετικά εύκολη η λήψη μέτρων αντιρρύπανσης (φίλτρα ιπτάμενης τέφρας, αποθείωση καυσαερίων) σε σχέση με μικρές μεμονωμένες εγκαταστάσεις Μετατροπή του γαιάνθρακα σε υγρά και αέρια καύσιμα Εξαερίωση του άνθρακα είναι η μετατροπή του σε αέρια καύσιμα. Η μερική μετατροπή του είναι γνωστή από πάρα πολλά χρόνια και αποτελεί τη βάση για την παραγωγή φωταερίου με την ξηρή απόσταξη, δηλαδή την πύρωση σε κλειστές εστίες χωρίς την παρουσία αέρα. Κατά τη διεργασία αυτή μέρος του γαιάνθρακα (περίπου 15-30%) μετατρέπεται σε αέρια, από τα οποία με καθαρισμό παράγεται το φωταέριο, ενώ το κύριο μέρος του άνθρακα παραμένει στους αποστακτήρες και αποτελεί τον οπτάνθρακα (κώκ), που χρησιμοποιείται κυρίως στην μεταλλουργία και δευτερευόντως σαν καύσιμο. Για την πλήρη εξαερίωση του άνθρακα χρησιμοποιούνται κυρίως υδρατμός και οξυγόνο ή αέρας που διοχετεύονται σε διάπυρο στρώμα γαιάνθρακα σε ειδικές εγκαταστάσεις (εξαεριωτές). Οι χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στον εξαεριωτή μετατρέπουν τον άνθρακα σε μείγμα CO, CO 2, H 2 και CH 4. Το τελικό προϊόν, μετά από διάφορες κατεργασίες, μπορεί να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: θερμογόνος δύναμη kcal/m 3 Διοξείδιο του άνθρακα 15-30% Μονοξείδιο του άνθρακα 20-55% Υδρογόνο 30-40% Μεθάνιο 0-10% Γνωστότερος τύπος εξαεριωτή (gasifier) είναι ο Εξαεριωτής Lurgi. Αποτελείται από κυλινδρικό υδρόψυκτο δοχείο, μέσα στο οποίο επικρατεί υψηλή πίεση, περίπου 20 bar. Μέσα στο δοχείο υπάρχει εσχάρα η οποία συγκρατεί διάπυρο στρώμα άνθρακα. Ο άνθρακας τροφοδοτείται με ειδικό σύστημα φραγής από την οροφή. Μείγμα οξυγόνου και υδρατμών διοχετεύεται κάτω από το στρώμα άνθρακα και

5 διέρχεται μέσα από τη μάζα του. Μέρος του γαιάνθρακα καίγεται με το οξυγόνο, ώστε η θερμοκρασία να διατηρείται στους C. Στη θερμοκρασία αυτή ο άνθρακας αντιδρά χημικά με τους υδρατμούς και παράγει CO, H 2 και CH 4. Από τον πυθμένα του δοχείου απομακρύνεται περιοδικά η τέφρα με κατάλληλη διάταξη φραγής. Το νερό που κυκλοφορεί στο μανδύα ατμοποιείται και μέρος του ατμού χρησιμοποιείται για την εξαερίωση ενώ το πλεόνασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βιομηχανική θέρμανση ή θέρμανση χώρων ή μικρής κλίμακας. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ Στον πίνακα παρατηρούμε ότι η ταξινόμηση των γαιανθράκων εκφράζεται με τρεις τρόπους: Με το δείγμα όπως είναι, δηλαδή χωρίς ιδιαίτερη κατεργασία. Πρόκειται για τη στοιχειακή ανάλυση του καυσίμου. Με την αναλογία παραγόμενου φωταερίου και κώκ. Με την θερμογόνο δύναμη. Είναι φανερό ότι ο μόνιμος άνθρακας είναι λιγότερος από το στοιχειομετρικό άνθρακα, δεδομένου ότι τα πτητικά συστατικά περιέχουν και ενώσεις του άνθρακα (CO, CH 4 κλπ). Σύσταση % δείγματος χωρίς υγρασία και τέφρα Σε δείγμα ως έχει Μετά από απόσταξη Hu C H Λοιπά Πτητικά Μόνιμος (kcal/kg) Εφαρμογές (O+S+N) άνθρακας Ανθρακίτης Οικιακή χρήση, Λιθάνθρακες Πισσούχοι (bituminous coal) Βραχύφλογοι Παραγωγή κώκ, Μακρόφλογοι Παραγωγή φωταερίου, Λιθάνθρακες Ηλεκτροπαραγωγή υποπισσούχοι Λιγνίτης Ηλεκτροπαραγωγή Τύρφη

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΥΣΗΣ. Για το μάθημα Καύση Καύσιμα Λιπαντικά

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΥΣΗΣ. Για το μάθημα Καύση Καύσιμα Λιπαντικά Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας ΣΤΕΦ/Τμήμα Μηχανολογίας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΥΣΗΣ Για το μάθημα Καύση Καύσιμα Λιπαντικά Κωνσταντίνος Κράλλης Νοέμβριος 2002 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ 2 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ Καύση ονομάζεται κάθε εξώθερμη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. διαθεσιµότητα πρωτογενούς ενέργειας, δηλαδή ενέργειας που αντλείται κατευθείαν από τη φύση (γαιάνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υδατοπτώ-

Πρόλογος. διαθεσιµότητα πρωτογενούς ενέργειας, δηλαδή ενέργειας που αντλείται κατευθείαν από τη φύση (γαιάνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υδατοπτώ- Πρόλογος διαθεσιµότητα πρωτογενούς ενέργειας, δηλαδή ενέργειας που αντλείται κατευθείαν από τη φύση (γαιάνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υδατοπτώ- Η σεις, κ.ά.) αποτελεί σήµερα ίσως το σηµαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ .. Wm&. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9.1 Εισαγωγή Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου των λαών συμβαδίζει με τη μεγαλύτερη παραγωγή ενε'ργειας που προε'ρχεται κυρίως από την καύση των ο- ρυκτών καυσίμων, άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή

04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή Κεφάλαιο 04-00 σελ. 1 04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 01-00-02α, η ενέργεια που περιέχεται στα βιοκαύσιμα αποθηκεύτηκε αρχικά από τη φωτοσύνθεση και βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ:ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Α.Ε.Μ. 4755) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΝΑΜΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τα συστήµατα Συνδυασµένης παραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (ΣΗΘ - γνωστή και ως Συµπαραγωγή) παράγουν ταυτόχρονα ηλεκτρική (ή/και µηχανική)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Σπουδαστές: Θεοδωρής Γ. Αινος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΟ ΚΑΥΣΙΜΟ Επιμέλεια: Αλεξίου Μάριος Αρ. Μητρώου: 03100425 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «Τεχνοοικονομική μελέτη μονάδας παραγωγής καυσίμων προϊόντων από υπολείμματα βιομηχανίας ξύλου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Τι είναι το βιοαέριο Το βιοαέριο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡ.-ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΚΛΕΊ ΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ένας φούρνος εντός του οποίου τοποθετείται η βιομάζα και ένα μέρος της χρησιμοποιείται για την θέρμανση του φούρνου ο οποίος την αεριοποιεί.

Είναι ένας φούρνος εντός του οποίου τοποθετείται η βιομάζα και ένα μέρος της χρησιμοποιείται για την θέρμανση του φούρνου ο οποίος την αεριοποιεί. AΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΑΝΕΝΟΓΛΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ -GASIFLAME- (Patent) Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α.1Τι είναι ο θερμικός Αεριοποιητής βιομάζας: Είναι ένας φούρνος εντός του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 1 2. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ή ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... 3 2.1 ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ή ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε νησιά άγονης γραμμής»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε νησιά άγονης γραμμής» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε νησιά άγονης γραμμής» Πράσινος Ζαννής Εξεταστική επιτροπή: Καθ. Ευάγγελος Γιδαράκος (Επιβλέπων καθηγητής) Καθ. Βασίλης Γκέκας Dr. Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

01-01: Εισαγωγή στη λιγνο-κυτταρινούχο βιομάζα

01-01: Εισαγωγή στη λιγνο-κυτταρινούχο βιομάζα Κεφάλαιο 01-01 σελ. 1 01-01: Εισαγωγή στη λιγνο-κυτταρινούχο βιομάζα Το ξύλο αποτέλεσε την πρώτη πηγή ενέργειας για την ανθρωπότητα, η οποία χρησιμοποιήθηκε σε ποικιλία εφαρμογών όπως η θέρμανση, η μαγειρική,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Θερµικές ιεργασίες

Κεφάλαιο 8. Θερµικές ιεργασίες Κεφάλαιο 8 Θερµικές ιεργασίες 8.1 Εισαγωγή Τα βαριά συστατικά του αργού πετρελαίου (bottom of the barrel) αποτελούν ένα σηµαντικό πρόβληµα για τα περισσότερα διυλιστήρια επειδή είναι διαθέσιµα προς επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μηχανολογική µελέτη-εγκατάσταση φυσικού αερίου σε κτιριακό συγκρότηµα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μηχανολογική µελέτη-εγκατάσταση φυσικού αερίου σε κτιριακό συγκρότηµα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΙΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μηχανολογική µελέτη-εγκατάσταση φυσικού αερίου σε κτιριακό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999).

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999). 5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 5.1. Γενικά Η χρήση της ΘΕ στη Α, εκτός από τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς (π.χ. εκποµπές ρύπων) καθορίζεται επίσης από οικονοµικούς περιορισµούς (συνολικό κόστος), τις διαµορφούµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή Διατριβή ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΣΟΥΡΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 kwh ΣΕ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ, ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ιπλωµατική εργασία του φοιτητή Ιωάννη Βούλγαρη Επιβλέπων καθηγητής Μπακιρτζής Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Δείκτες Kovats...85 3.2. Βιβλιογραφικές αναφορές για ανάλυση GC σε δείγματα βενζινών...91 3.3. Πειραματική διαδικασία...95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: «Συζήτηση

3.1. Δείκτες Kovats...85 3.2. Βιβλιογραφικές αναφορές για ανάλυση GC σε δείγματα βενζινών...91 3.3. Πειραματική διαδικασία...95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: «Συζήτηση Πρόλογος Η παρουσα εργασία έχει θέμα της τις σύγχρονές χημειομέτρικες μεθόδους ταυτοποίησης δειγμάτων βενζίνης. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία αναφορά γενικά στα καυσιμα και ιδιαιτερα στο αργό πετρέλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στέφανος Κανάκας (ΑΜ: Τ-767) Επιβλέπων: Βέντζας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μ.Π.Σ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΤΣΑΠΑΛΙΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ A.M.:4746 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012 Πρόλογος Αυτή η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας Πτυχιακή Εργασία Τρόποι ανακύκλωσης Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού επιπέδου 1 κατά OSI απαραίτητου για τη λειτουργία των απομακρυσμένων τηλεφωνικών κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ. 4.1. Εισαγωγή Ιστορικό

4. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ. 4.1. Εισαγωγή Ιστορικό 4. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 4.1. Εισαγωγή Ιστορικό Το πετρέλαιο αποτελεί την κυριότερη πηγή ενέργειας στο σύγχρονο κόσμο, αλλά και την πρώτη ύλη για την παραγωγή πληθώρας χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων. Το πετρέλαιο

Διαβάστε περισσότερα