Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα και τεχνολογίες αεριοποίησης του άνθρακα Υπάρχουν τρεις τύποι αεριοποιητών που είναι σήµερα εµπορικά διαθέσιµοι, καθώς και η θερµοκρασία του προκύπτοντος αερίου σύνθεσης: α) σταθερής κλίνης, β) ρευστοποιηµένης κλίνης, και γ) εξαναγκασµένης ροής. 2 1

2 ιαδικασίες, σχήµατα και τεχνολογίες αεριοποίησης του άνθρακα Τα βασικά διαγράµµατα και η θερµοκρασία του προκύπτοντος αερίου σύνθεσης (syngas): 3 Αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα κατά την αεριοποίηση του άνθρακα: 4 2

3 ιαδικασίες, σχήµατα και τεχνολογίες αεριοποίησης του άνθρακα Η ένταση των αντιδράσεων που λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της αεριοποίησης και, εποµένως, η σύνθεση του παραγόµενου αερίου, εξαρτώνται από τις παραµέτρους (θερµοκρασία και πίεση) υπό τις οποίες διεξάγονται οι διεργασίες στον αεριοποιητή: Με µείωση της πίεσης και αύξηση της θερµοκρασίας αυξάνεται ο λόγος CO / CO2. Με την αύξηση της θερµοκρασίας, οι ενδόθερµες αντιδράσεις ευνοούνται σε βάρος των εξώθερµων αντιδράσεων. Ως εκ τούτου, θα µειωθεί η παραγωγή µεθανίου και θα αυξηθεί ο σχηµατισµός CO. Με την αύξηση της πίεσης, ευνοούνται οι αντιδράσεις όπου υπάρχουν λιγότερα γραµµοµόρια στα προϊόντα της αντίδρασης από ό,τι στα αντιδραστήρια. Εποµένως, η αύξηση της πίεσης ευνοεί το σχηµατισµό µεθανίου και CO2. 5 Εµπορικές τεχνολογίες αεριοποίησης 6 3

4 Σύνθεση του ακατέργαστου αερίου σύνθεσης για διάφορους τύπους αεριοποιητή 7 Σύνθεση του ακατέργαστου αερίου σύνθεσης για διάφορους τύπους αεριοποιητή 8 4

5 Η ενσωµάτωση της µονάδας αεριοποίησης συνδυασµένου κύκλου αερίου-ατµού µπορεί να γίνει µε: έσµευση (µερική ή ολική) του συµπιεσµένου αέρα στην έξοδο του συµπιεστή της µονάδας του αεριοστροβίλου (GT) Εισαγωγή του αζώτου που προκύπτει από το διαχωρισµό του οξυγόνου που υπάρχει στον αέρα στο θάλαµο καύσης του αεριοστροβίλου (GT). Αυτό αρχικά χρησιµοποιείται ως αδρανής µάζα για την προσαρµογή των εκποµπών ΝΟΧ, και, στη συνέχεια, για την αύξηση της παροχής µέσω του αεριοστροβίλου. Ανάκτηση της θερµότητας που προκύπτει από την ψύξη του αερίου σύνθεσης στον κύκλο του ατµού του συνδυασµένου κύκλου αερίου-ατµού. Κατά περίπτωση (π.χ. αεριοποιητής ρευστοποιηµένης κλίνης), χρησιµοποιώντας τη θερµότητα που προκύπτει από την καύση οπτάνθρακα (κωκ) στην εγκατάσταση του ατµοστροβίλου στο συνδυασµένο κύκλο. 9 Επιλογές ενσωµάτωσης της µονάδας αεριοποίησης στους σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής Επεξήγηση: ASU µονάδα διαχωρισµού αέρα, CC- θάλαµος καύσης, GT αεριοστρόβιλος 10 5

6 Σχηµατικά διαγράµµατα, τρόποι λειτουργίας, ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιδόσεις των µονάδων IGCC Ο καθαρισµός του αερίου σύνθεσης γίνεται συνήθως σε χαµηλή θερµοκρασία. Μπορεί να γίνει και σε υψηλή θερµοκρασία, µε τη χρήση προηγµένων τεχνολογιών. Για τη µείωση των εκποµπών ΝΟΧ, το αέριο σύνθεσης υγραίνεται (µε κορεσµένο νερό / ατµό) πριν από την καύση. Ένα πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµα του κύκλου IGCC είναι ότι ο καθαρισµός γίνεται στο συµπιεσµένο αέριο σύνθεσης, µε µια ογκοµετρική παροχή περίπου 1,3-2% των καυσαερίων που απάγονται σε ατµοσφαιρική πίεση. Έτσι, το συνολικό µέγεθος της µονάδας καθαρισµού αυξάνεται, µειώνοντας την ειδική επένδυση. Η θερµοκρασία του παραγόµενου καύσιµου αερίου (αέριο σύνθεσης) καθώς και τα φυσικά χαρακτηριστικά των στερεών ουσιών που προκύπτουν από τη διαδικασία της αεριοποίησης καθορίζουν τα χαρακτηριστικά του διαγράµµατος του IGCC. 11 ιάγραµµα IGCC µε αεριοποιητή σταθερής κλίνης Ο άνθρακας εισέρχεται µέσω του άνω µέρους του αεριοποιητή, ενώ τα οξυγόνο / αέρας και ο ατµός εισέρχονται µέσω του κάτω µέρους αυτού, και η κυκλοφορία πραγµατοποιείται στο οπισθόρρευµα. Ο άνθρακας διέρχεται τέσσερα διαδοχικά στάδια: ξήρανση, πυρόλυση (χηµική αποσύνθεση, απαεριοποίηση άνθρακα), αεριοποίηση ( C) και καύση ( C). Κατά την έξοδό από τον αεριοποιητή, το αέριο σύνθεσης έχει χαµηλή θερµοκρασία ( C) λόγω της θερµότητας που αποβάλλεται για την ξήρανση και τη θέρµανση του άνθρακα 12 6

7 ιάγραµµα IGCC µε αεριοποιητή σταθερής κλίνης Περιέχει υγρά υποπροϊόντα (π.χ. υγρούς υδρογονάνθρακες, πίσσες), τα οποία προκύπτουν κυρίως κατά την διάσπαση του άνθρακα και συµπαρασύρονται από το αέριο στο άνω µέρος του αεριοποιητή, όπου η θερµοκρασία είναι χαµηλή και δεν µπορούν να αποσυντεθούν άλλο. Για την εξάλειψη των υγρών υποπροϊόντων από το παραγόµενο αέριο συχνά εγχύεται νερό στο αέριο, µειώνοντας τη θερµοκρασία του ακόµη περισσότερο, συµβάλλοντας όµως έτσι στη µείωση της ιπτάµενης τέφρας από το προκύπτον αέριο σύνθεσης. 13 ιάγραµµα IGCC µε αεριοποιητή σταθερής κλίνης Ως εκ τούτου, το διάγραµµα του IGCC µε αεριοποιητή σταθερής / κινητής κλίνης δεν διαθέτει ανάκτηση θερµότητας για το προκύπτον αέριο σύνθεσης Επίσης, τα άγονα υλικά που προκύπτουν στο κάτω µέρος του αεριοποιητή, µετά από τη διαδικασία της καύσης, έχουν χαµηλή θερµοκρασία λόγω της θερµότητας που χάνεται για τη θέρµανση των παραγόντων αεριοποίησης που εισέρχονται στον αεριοποιητή. 14 7

8 ιάγραµµα IGCC µε αεριοποιητή ρευστοποιηµένης κλίνης Ο καλά κονιορτοποιηµένος άνθρακας, µε σωµατίδια διαµέτρου περίπου 1 5 mm, διατηρείται αιωρούµενος µε τον αέρα να εισέρχεται στο κάτω µέρος του αεριοποιητή. Η θερµοκρασία αεριοποίησης ( C) δεν πρέπει να υπερβαίνει τη θερµοκρασία τήξης της τέφρας, ώστε να µην µειώνεται η σταθερότητα της ρευστοποιηµένης κλίνης. 15 ιάγραµµα IGCC µε αεριοποιητή ρευστοποιηµένης κλίνης Προκειµένου να αυξηθεί η θερµοκρασία κατά περίπου ºC, π.χ. στην περίπτωση του αεριοποιητή υψηλής θερµοκρασίας Winkler (HTW), εγχύεται µία ποσότητα οξυγόνου πάνω από την ρευστοποιηµένη κλίνη Για τον αεριοποιητή ρευστοποιηµένης κλίνης, το εναποµένον κωκ πρέπει να καίγεται σε κλίβανο [6], για να ανακτήσει τη χηµική του ενέργεια. Εποµένως, µπορεί να παραχθεί επιπλέον ατµός υψηλής πίεσης από την ανακτώµενη θερµότητα, για τον ατµοστρόβιλο 16 8

9 Ο άνθρακας κονιορτοποιείται πολύ καλά (περίπου στα 0.1 mm) και εισάγεται στον αεριοποιητή σε υψηλή πίεση, σε ξηρή κατάσταση όταν µεταφέρεται από το οξυγόνο ή σε σε υγρή κατάσταση σε ένα µίγµα µε νερό. Η θερµοκρασία του αερίου σύνθεσης που παράγεται µε αυτόν τον τύπο αεριοποιητή είναι η υψηλότερη δυνατή, καθώς µπορεί να φθάσει περίπου τους ºC. Τα άγονα υλικά αποµακρύνονται σε τηγµένη µορφή και, εν συνεχεία, ψύχονται µε νερό και στερεοποιούνται ιάγραµµα IGCC µε αεριοποιητή εξαναγκασµένης ροής 17 Λόγω των υψηλών (για τον αεριοποιητή ρευστοποιηµένης κλίνης) και πολύ υψηλών (αεριοποιητής εξαναγκασµένης ροής) θερµοκρασιών του αερίου σύνθεσης, αυτό θα πρέπει να ψύχεται για να καθαρίζεται αλλά και για να µην αυξηθεί πολύ το κόστος του εξοπλισµού απορρύπανσης. Η θερµότητα ανακτάται στο θερµοδυναµικό κύκλο, µέσω της δηµιουργίας κορεσµένου ατµού µε υψηλή πίεση, αυξάνοντας έτσι το βαθµό ενσωµάτωσης των δύο διεργασιών, δηλ. της λήψης καθαρών καύσιµων και της παραγωγής ηλεκτρισµού. Το άζωτο που παράγεται από την ASU εισέρχεται στο θάλαµο καύσης: για τη µείωση της παραγωγής ΝΟΧ, µειώνοντας τη θερµοκρασία της φλόγας στο θάλαµο καύσης της αεριοστροβιλικής µονάδας, την αύξηση της ισχύος στον αεριοστρόβιλο, µε την αύξηση της παροχής του αερίου που κινείται µέσω αυτού. Επιπλέον, µε την αύξηση της ροής των καυσαερίων, αυξάνεται η ροή του ατµού που παράγεται από τον λέβητα ατµού ανάκτησης θερµότητας και, κατά συνέπεια, αυξάνεται η ισχύς του ατµοστροβίλου. 18 9

10 Προκειµένου να αυξηθεί η ενεργειακή επίδοση του κύκλου IGCC, ο ατµοπαραγωγός ανάκτησης θερµότητας µπορεί να σχεδιαστεί µε δύο ή τρία επίπεδα παραγωγής ατµού, και ο ατµοστρόβιλος µπορεί να έχει ενδιάµεση υπερθέρµανση. Προκειµένου να αυξηθεί η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια, ο IGCC µπορεί να έχει δύο ή τρεις αεριοστροβίλους, ενώ για να µειωθεί η ειδική επένδυση και να αυξηθεί η απόδοση του ατµοστρόβιλου, θα πρέπει να χρησιµοποιείται ένας µόνο ατµοστρόβιλος. Από όλες τις τεχνολογίες καύσης του άνθρακα αυτή του IGCC αποφέρει τα βέλτιστα περιβαλλοντικά οφέλη 19 Προκειµένου να αυξηθεί η ενεργειακή επίδοση του κύκλου IGCC, ο ατµοπαραγωγός ανάκτησης θερµότητας µπορεί να σχεδιαστεί µε δύο ή τρία επίπεδα παραγωγής ατµού, και ο ατµοστρόβιλος µπορεί να έχει ενδιάµεση υπερθέρµανση. Προκειµένου να αυξηθεί η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια, ο IGCC µπορεί να έχει δύο ή τρεις αεριοστροβίλους, ενώ για να µειωθεί η ειδική επένδυση και να αυξηθεί η απόδοση του ατµοστρόβιλου, θα πρέπει να χρησιµοποιείται ένας µόνο ατµοστρόβιλος

11 ιάγραµµα ροής ενέργειας (Sankey) για µια µονάδα IGCC 21 Από όλες τις τεχνολογίες καύσης του άνθρακα αυτή του IGCC αποφέρει τα βέλτιστα περιβαλλοντικά οφέλη: Σκόνες: το φιλτράρισµα του παραγόµενου αερίου σύνθεσης και η υγρά αποθείωση επιτρέπουν µία συγκέντρωση σκόνης 10 mg/m3n στα καυσαέρια (σε 6% O2 - η συγκέντρωση αναφοράς για τα στερεά καύσιµα), αίροντας έτσι την ανάγκη για την αποκονίωση των καυσαερίων στην έξοδο του αεριοστροβίλου. Καλό φιλτράρισµα του καυσίµου απαιτείται επίσης και για λόγους προστασίας των πτερυγίων του αεριοστροβίλου κατά της διάβρωσης. SO2: µπορεί να κατακρατηθεί πάνω από το 98% της ποσότητας του θείου, το οποίο ισοδυναµεί µε συγκέντρωση εκποµπών περίπου 75 mg/m3n (σε 6% O2). Εξάλλου, το θείο διαχωρίζεται ως στοιχειακό θείο, επιτρέποντας µε τον τρόπο αυτό την κεφαλαιοποίησή του µέσω της εµπορίας

12 Από όλες τις τεχνολογίες καύσης του άνθρακα αυτή του IGCC αποφέρει τα βέλτιστα περιβαλλοντικά οφέλη: NOΧ: το άζωτο που παράγεται από τη µονάδα διαχωρισµού του αέρα (ASU), η έγχυση νερού και οι καυστήρες χαµηλών εκποµπών NOΧ επιτρέπουν οι εκποµπές NOΧ να βρίσκονται κάτω από τα 150 mg/m3n (σε 6% O2). Κατάλοιπα: για τον αεριοποιητή εξαναγκασµένης ροής, η τέφρα µετατρέπεται σε αδρανή σκωρία (που δεν έχει διαδραστικότητα µε άλλες ουσίες), οπότε τα διάφορα στοιχεία είναι κλειδωµένα στη σύνθεσή της. Έτσι, το υπόλειµµα αυτό µπορεί να διακινηθεί ως ενιαίο σύνολο (αδρανές υλικό). Η ιλύς που προκύπτει από την επεξεργασία µε νερό θα πρέπει να αποθηκεύεται. Τα ίχνη µετάλλων και αλογόνων ανακτώνται κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας µε το νερό. 23 Κατάσταση παγκοσµίως της τεχνολογίας IGCC Παγκόσµια κατάσταση των σταθµών καύσης άνθρακα µε IGCC στοιχεία Οκτωβρίου

13 Παγκόσµια κατάσταση των σταθµών καύσης άνθρακα µε IGCC στοιχεία Οκτωβρίου Παγκόσµια κατάσταση των σταθµών καύσης πετρελαϊκού κωκ µε IGCC στοιχεία Οκτωβρίου

14 Ανθρακικός σταθµός µε IGCC Edwardsport (ΗΠΑ Νοτιοδυτική Ιντιάνα) 27 Ανθρακικός σταθµός µε IGCC Edwardsport (ΗΠΑ Νοτιοδυτική Ιντιάνα) 28 14

15 Η µονάδα 1 του σταθµού IGCC στο Polk (Mulberry, Φλόριντα, ΗΠΑ) 29 Ο σταθµός µε IGCC στο Wabash River (κοντά στο West TerreHaute, Ιντιάνα, ΗΠΑ) 30 15

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ιπλωµατική εργασία του φοιτητή Ιωάννη Βούλγαρη Επιβλέπων καθηγητής Μπακιρτζής Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή 1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή Το υδρογόνο (Η 2 ) υπάρχει σχεδόν παντού, αλλά δυστυχώς είναι δύσκολο να βρεθεί στη φύση ως ξεχωριστό στοιχείο, αντ αυτού συνδέεται µε χηµικό δεσµό µε το

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999).

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999). 5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 5.1. Γενικά Η χρήση της ΘΕ στη Α, εκτός από τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς (π.χ. εκποµπές ρύπων) καθορίζεται επίσης από οικονοµικούς περιορισµούς (συνολικό κόστος), τις διαµορφούµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 2880 2864 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣΚΑΨΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ CO 2

ΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ CO 2 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ CO 2 Νίκος Περδικάρης Χηµικός Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc. ιεύθυνση Περιβάλλοντος Παραγωγής Σεµινάριο ΕΗ: «Τεχνολογικό δυναµικό περιορισµού εκποµπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΣΟΥΡΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Απώλειες ενέργειας στα συστήµατα παραγωγής θερµότητας 1.2. Οφέλη από τις εφαρµογές ανάκτησης θερµότητας 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και υδρογόνου από τη φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ενώσεων σε µια φωτοηλεκτροχηµική κυψελίδα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Βασικά Χαρακτηριστικά Φυσικού Αερίου

Κεφάλαιο 2. Βασικά Χαρακτηριστικά Φυσικού Αερίου Κεφάλαιο 2 Βασικά Χαρακτηριστικά Φυσικού Αερίου 2.1 Εισαγωγή Το φυσικό αέριο είναι ένα µίγµα αερίων υδρογονανθράκων µε κυµαινόµενες ποσότητες άλλων αερίων, που θεωρούνται ως ακαθαρσίες. Το φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

µονάδες παραγωγής ενέργειας και βιοµηχανικές µονάδες

µονάδες παραγωγής ενέργειας και βιοµηχανικές µονάδες ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ Γενικά µε τον όρο ατµόσφαιρα περιγράφουµε το µίγµα των αερίων µαζών που περιβάλλει την γη. Η χηµική σύσταση και η θερµοκρασία της ατµόσφαιρας ποικίλουν ανάλογα µε το ύψος από τη γη. Η ατµόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας υτικής Μακεδονίας συνενέργεια (Γ.Γ.Ε.Τ. Γ' ΚΠΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα) - Άξονας 4, Μέτρο 4.6, ράση 4.6.1. ρ. Μαρία Α.

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές τεχνολογίες θέρμανσης - εξοικονόμηση ενέργειας

Εναλλακτικές τεχνολογίες θέρμανσης - εξοικονόμηση ενέργειας Εναλλακτικές τεχνολογίες θέρμανσης - εξοικονόμηση ενέργειας Απόστολος Ευθυμιάδης, Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος Ηλ/γος Μηχανικός Νικόλαος Γαλάνης, Δρ. Μηχ/γος Μηχ., Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα Πτυχιακή Εργασία: Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης Παραγωγής βιοαιθανόλης στην Ελλάδα Φοιτητής: Kυρούδης Παναγιώτης Α.Μ.:4195 Υπευθ.Καθηγητής: Παξινός Κοσμάς Page1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). v.1.2

Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). v.1.2 Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). v.1.2 εκέμβριος 2010 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ... 3 1.2 ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

εκεί όπου οι άνθρωποι, το χρήμα και ο χρόνος πραγματικά αξίζουν Ευέλικτες, πράσινες λύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας

εκεί όπου οι άνθρωποι, το χρήμα και ο χρόνος πραγματικά αξίζουν Ευέλικτες, πράσινες λύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας η καθαρότερη παραγωγή ενέργειας T H E C L E A N E S T E N E R G Y S O L U T I O N S T H E C L E A N E S T E N E R G Y S O L U T I O N S εκεί όπου οι άνθρωποι, το χρήμα και ο χρόνος πραγματικά αξίζουν Ευέλικτες,

Διαβάστε περισσότερα

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ /ΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239 ΤΑΧ.ΚΩ : 15451 Ν.ΨΥΧΙΚΟ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων «Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων 3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...4 Εισαγωγή...5 Βενζίνη & Πετρέλαιο Diesel...6 Υβριδικά Οχήματα...15 Υγραεριοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΤΑΡΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΜΗΝΑΣ ΙΑΤΡΙ ΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc Τοµέας Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας ΙΟΥΛΙΟΣ 1996 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνα 190 09 Πικέρµι Τηλ. 6039900 Fax. 6039905

Διαβάστε περισσότερα

Αυτογενείς συγκολλήσεις: Οξυγονοκολλήσεις

Αυτογενείς συγκολλήσεις: Οξυγονοκολλήσεις Αυτογενείς συγκολλήσεις: Οξυγονοκόλληση χάλυβα Παναγιώτης Ματζινός, Επιστημονικός Συνεργάτης Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Τμήμα Οχημάτων, ΣΤΕΦ ονομάζονται οι συγκολλήσεις στις οποίες η θερμότητα που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, ο κόσμος μας!

Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Η ΔΕΗ στο δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης Αθήνα 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιστολή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σελ. 5 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ Στην προκειµένη περίπτωση, µια φυγοκεντρική αντλία ωθεί το υγρό να περάσει µέσα από τους σωλήνες µε ταχύτητες από 2 µέχρι 6 m/s. Στους σωλήνες υπάρχει επαρκές υδροστατικό ύψος, ώστε να µην συµβεί βρασµός

Διαβάστε περισσότερα

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών.

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών. ΒΙΟΜΑΖΑ 1. Εισαγωγή Γενικά, ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά, στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΉ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Επιβλέπων: ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΉ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Επιβλέπων: ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. 1. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΉ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Επιβλέπων: ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ J.IΙΓ 8~9 ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑ ΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ Άχυρα Σιτηρών, θερμοχημική μετατροπή, μέγιστο οικονομικό όφελος Του

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι και σήµερα ακόµη υπάρχει η τάση να δηµιουργούνται βιοµηχανικές ζώνες παραθαλάσσια, σε κλειστά πολλές λιµάνια ή στις όχθες ποταµών και λιµνών.

Μέχρι και σήµερα ακόµη υπάρχει η τάση να δηµιουργούνται βιοµηχανικές ζώνες παραθαλάσσια, σε κλειστά πολλές λιµάνια ή στις όχθες ποταµών και λιµνών. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Γενικά Τα βιοµηχανικά απόβλητα αποτελούν µία από τις κυριότερες πηγές ρύπανσης του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η βιοµηχανική δραστηριότητα παράγει υγρά απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!!!

Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!!! Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!!! Ο απόλυτος ρυθμιστής ρεύματος! Το μοναδικό με εσωτερική οθόνη Και δυνατότητα ρυθμίσεων εντός οχήματος Μετέτρεψε το αυτοκίνητο σου

Διαβάστε περισσότερα

Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA) Study

Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA) Study LIFE08 ENV/GR/000578 INTEGRASTE «Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation» Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA)

Διαβάστε περισσότερα