Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2012) 138 final 2012/0069 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων EL EL

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Τα δύο μέρη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Δημοκρατία της Μολδαβίας αποβλέπουν στην αμοιβαία προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ), με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών των διμερών συναλλαγών, καθώς και την προώθηση της ποιότητας στην τροφική αλυσίδα και την ενθάρρυνση της αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης. Οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν ομαλά. Για την ΕΕ, οι διαπραγματεύσεις αυτές είχαν δύο στόχους: αφενός, την επέκταση της προστασίας και της χρήσης του συστήματος των γεωγραφικών ενδείξεων (η Δημοκρατία της Μολδαβίας θα προστατεύει τον πλήρη κατάλογο των ΓΕ της ΕΕ) και, αφετέρου, την παρέμβαση στην πηγή ενδεχόμενων καταχρήσεων των ΓΕ της ΕΕ. Αντίστοιχα, η Δημοκρατία της Μολδαβίας ενδιαφέρεται να αναπτύξει και να προστατεύσει τις υφιστάμενες γεωγραφικές ενδείξεις της στο έδαφος της ΕΕ και να ενισχύσει τη σχέση της με την ΕΕ. Η παρούσα πρόταση είναι το αποτέλεσμα των διμερών διαπραγματεύσεων που ολοκληρώθηκαν στις 18 Απριλίου Η συμφωνία προβλέπει την αμοιβαία προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΟΠ και ΠΓΕ) που προστατεύονται στα οικεία μέρη. 2. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Η πρόταση δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις. EL 2 EL

3 2012/0069 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχεία α) και κβ) και το άρθρο 218 παράγραφος 7, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 1, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (εφεξής «η συμφωνία»). (2) Η συμφωνία θα επιτρέπει την αμοιβαία προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των οικείων μερών και, επίσης, θα συμβάλλει στην προσέγγιση των νομοθεσιών μεταξύ των γειτονικών χωρών της ΕΕ. (3) Σύμφωνα με την απόφαση 2010/xxx του Συμβουλίου της [...], η συμφωνία υπεγράφη στις [...], με την επιφύλαξη της σύναψής της σε μεταγενέστερη ημερομηνία. (4) Ορισμένα θέματα της εφαρμογής ανατέθηκαν στη μικτή επιτροπή που συστάθηκε από την εν λόγω συμφωνία, και ιδίως η αρμοδιότητα τροποποίησης ορισμένων τεχνικών πτυχών καθώς και ορισμένων παραρτημάτων της συμφωνίας. (5) Θα πρέπει επίσης να οριστεί η εσωτερική διαδικασία για τον καθορισμό της θέσης της Ένωσης όσον αφορά τα θέματα που συνδέονται με τη συμφωνία. (6) Θα πρέπει να συναφθεί η συμφωνία εξ ονόματος της Ένωσης, 1 ΕΕ C EL 3 EL

4 ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (εφεξής «η συμφωνία») εγκρίνεται εξ ονόματος της Ένωσης. Το κείμενο της προς σύναψη συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. Άρθρο 2 Η Επιτροπή εκπροσωπεί την Ένωση στη μικτή επιτροπή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 11 της συμφωνίας. Οι τροποποιήσεις μέσω αποφάσεων της μικτής επιτροπής η οποία αναφέρεται στο άρθρο 11 της συμφωνίας εγκρίνονται από την Επιτροπή εξ ονόματος της Ένωσης. Σε περίπτωση που τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν μπορούν να καταλήξουν σε κοινή θέση ύστερα από ενστάσεις σχετικά με μια γεωγραφική ένδειξη, η Επιτροπή εγκρίνει αυτή τη θέση με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή 2. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιμη Επιτροπή Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων και Ονομασιών Προέλευσης που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων 3 ή από τη Διαχειριστική Επιτροπή για την Κοινή Οργάνωση των Γεωργικών Αγορών η οποία συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) 4 ή από την επιτροπή για τα οινοπνευματώδη ποτά η οποία συστάθηκε με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών 5. Άρθρο 3 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζει το(τα) πρόσωπο (πρόσωπα) που εξουσιοδοτείται(εξουσιοδοτούνται) να προβεί(προβούν), εξ ονόματος της Ένωσης, στην κατάθεση της πράξης έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρο 14 της συμφωνίας, προκειμένου να εκφραστεί η συναίνεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δεσμευθεί από τη συμφωνία ΕΕ L 55 της , σ. 13. ΕΕ L 93 της , σ. 12. ΕΕ L 299 της , σ. 1. ΕΕ L 39 της , σ. 16. EL 4 EL

5 Άρθρο 4 Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της. Βρυξέλλες, Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος EL 5 EL

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφενός, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφετέρου, εφεξής τα «συμβαλλόμενα μέρη», Έχοντας υπόψη τους στόχους της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και το αντίστοιχο σχέδιο δράσης για την εξασφάλιση επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ανάλογου με εκείνο της ΕΕ, περιλαμβανομένων των αποτελεσματικών μέσων επιβολής, Έχοντας υπόψη τους στόχους της συμφωνίας σύνδεσης, ιδίως στο πλαίσιο των διατάξεων της ενδεχόμενης μελλοντικής εκτενούς και ολοκληρωμένης ζώνης ελεύθερων συναλλαγών για την εξασφάλιση επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ανάλογου με εκείνο της ΕΕ, περιλαμβανομένων των αποτελεσματικών μέσων επιβολής, Εκτιμώντας ότι τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν μεταξύ τους την αρμονική ανάπτυξη των γεωγραφικών ενδείξεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 της συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS), και να ενισχύσουν το εμπόριο γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που κατάγονται από το έδαφος των συμβαλλόμενων μερών, Αποφάσισαν να συνάψουν την ακόλουθη συμφωνία: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται στην αναγνώριση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων που κατάγονται από το έδαφος των συμβαλλόμενων μερών. 2. Για να προστατεύεται μια γεωγραφική ένδειξη ενός συμβαλλόμενου μέρους από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, πρέπει να καλύπτει προϊόντα εντός του πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας του εν λόγω συμβαλλόμενου μέρους που αναφέρεται στο άρθρο 2. EL 6 EL

7 3. Ως «γεωγραφική ένδειξη» νοείται κάθε ένδειξη κατά την έννοια του άρθρου 22 παράγραφος 1 της συμφωνίας TRIPS του ΠΟΕ, η οποία περιλαμβάνει επίσης «ονομασίες προέλευσης». Άρθρο 2 Καθιερωμένες γεωγραφικές ενδείξεις 1. Κατόπιν εξέτασης της νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι Μέρος Α, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω νομοθεσία πληροί τα στοιχεία του παραρτήματος Ι μέρος Γ. 2. Κατόπιν εξέτασης της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, η οποία αναφέρεται στο παράρτημα Ι Μέρος Β, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω νομοθεσία πληροί τα στοιχεία του παραρτήματος Ι μέρος Γ. 3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένστασης σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος II, κατόπιν εξέτασης των γεωγραφικών ενδείξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ και των οίνων, των αρωματισμένων οίνων και των αλκοολούχων ποτών που αντιστοιχούν στις γεωγραφικές ενδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV και έχουν καταχωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση δυνάμει της νομοθεσίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας προστατεύει τις εν λόγω γεωγραφικές ενδείξεις σύμφωνα με το επίπεδο προστασίας που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία. 4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένστασης σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος II, κατόπιν εξέτασης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων που αντιστοιχούν στις γεωγραφικές ενδείξεις της Μολδαβίας οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ και των οίνων, των αρωματισμένων οίνων και των αλκοολούχων ποτών που αντιστοιχούν στις γεωγραφικές ενδείξεις της Δημοκρατίας της Μολδαβίας οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV και έχουν καταχωριστεί από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας δυνάμει της νομοθεσίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει τις εν λόγω γεωγραφικές ενδείξεις σύμφωνα με το επίπεδο προστασίας που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία. Άρθρο 3 Προσθήκη νέων γεωγραφικών ενδείξεων 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν σχετικά με τη δυνατότητα προσθήκης στα παραρτήματα III και IV νέων προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένστασης και κατόπιν εξέτασης των γεωγραφικών ενδείξεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφοι 3 και 4, προς ικανοποίηση και των δύο συμβαλλόμενων μερών. EL 7 EL

8 2. Δεν απαιτείται από ένα συμβαλλόμενο μέρος να προστατεύει ως γεωγραφική ένδειξη μια ονομασία η οποία συγχέεται με το όνομα φυτικής ποικιλίας, περιλαμβανομένης οινοποιήσιμης ποικιλίας σταφυλιών, ή ζωικής φυλής και ενδέχεται, ως εκ τούτου, να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς την πραγματική καταγωγή του προϊόντος. Άρθρο 4 Πεδίο εφαρμογής της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων 1. Οι γεωγραφικές ενδείξεις που απαριθμούνται στα παραρτήματα III και IV, καθώς και εκείνες που προστίθενται σύμφωνα με το άρθρο 3, προστατεύονται από: α) κάθε άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση προστατευόμενης ονομασίας: για συγκρίσιμα προϊόντα που δεν πληρούν την προδιαγραφή προϊόντος της προστατευόμενης ονομασίας, ή εφόσον η εν λόγω χρήση εκμεταλλεύεται τη φήμη μιας γεωγραφικής ένδειξης β) κάθε κατάχρηση, απομίμηση ή επίκληση 6, έστω και αν αναφέρεται η πραγματική καταγωγή του προϊόντος ή εάν η προστατευόμενη ονομασία χρησιμοποιείται σε μετάφραση, μεταγραφή, μεταγραμματισμό ή συνοδεύεται από εκφράσεις όπως «στυλ», «τύπος», «μέθοδος», «όπως παράγεται στ.», «απομίμηση», «γεύση», «είδος» ή άλλες ανάλογες γ) οιαδήποτε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη, τόσο όσον αφορά την προέλευση, την καταγωγή, τη φύση ή τις ουσιαστικές ιδιότητες του προϊόντος, αναγραφόμενη στη συσκευασία ή στο περιτύλιγμα, στο διαφημιστικό υλικό ή σε έγγραφα που αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν, καθώς και τη συσκευασία του προϊόντος σε δοχείο που μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη εντύπωση ως προς την καταγωγή του δ) κάθε άλλη πρακτική ικανή να παραπλανήσει τον καταναλωτή όσον αφορά την πραγματική καταγωγή του προϊόντος. 2. Εάν οι γεωγραφικές ενδείξεις είναι πλήρως ή εν μέρει ομώνυμες, προστασία παρέχεται σε καθεμία από τις ενδείξεις αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί καλόπιστα και λαμβανομένων δεόντως υπόψη των τοπικών και παραδοσιακών χρήσεων και του πραγματικού κίνδυνου σύγχυσης. Με την επιφύλαξη του άρθρου 23 της συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS), τα συμβαλλόμενα μέρη καθορίζουν με από κοινού συμφωνία τους πρακτικούς όρους χρήσης, υπό τους οποίους οι ομώνυμες γεωγραφικές ενδείξεις διαφοροποιούνται μεταξύ τους, λαμβάνοντας 6 Θεωρείται επίκληση ειδικότερα η χρήση καθ οιονδήποτε τρόπο για τα προϊόντα που υπάγονται στην κλάση αριθ του Εναρμονισμένου Συστήματος της Διεθνούς Σύμβασης για το Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και Κωδικοποίησης των Εμπορευμάτων, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου 1983, ωστόσο μόνο στο μέτρο που τα εν λόγω προϊόντα αναφέρονται στους οίνους της κλάσης αριθ , στους αρωματισμένους οίνους της κλάσης αριθ , και στα αλκοολούχα ποτά της κλάσης αριθ του εν λόγω συστήματος. EL 8 EL

9 υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της ισότιμης μεταχείρισης των σχετικών παραγωγών και αποφυγής της παραπλάνησης των καταναλωτών. Μια ομώνυμη ονομασία που δημιουργεί στον καταναλωτή την εσφαλμένη εντύπωση ότι τα προϊόντα προέρχονται από άλλο έδαφος δεν καταχωρίζεται, έστω και εάν είναι ακριβής όσον αφορά το πραγματικό έδαφος, την περιοχή ή την τοποθεσία από την οποία προέρχεται το συγκεκριμένο προϊόν. 3. Όταν ένα συμβαλλόμενο μέρος, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με μια τρίτη χώρα, προτείνει την προστασία μιας γεωγραφικής ένδειξης της εν λόγω τρίτης χώρας και η ονομασία αυτή είναι ομώνυμη με γεωγραφική ένδειξη του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, το συμβαλλόμενο αυτό μέρος ενημερώνεται και του δίνεται η ευκαιρία να διατυπώσει σχόλια πριν τεθεί η ονομασία αυτή υπό προστασία. 4. Η παρούσα συμφωνία ουδόλως δεσμεύει ένα συμβαλλόμενο μέρος να προστατεύσει μια γεωγραφική ένδειξη του άλλου μέρους που δεν προστατεύεται ή παύει να προστατεύεται στη χώρα καταγωγής της. Τα συμβαλλόμενα μέρη ενημερώνουν το ένα το άλλο εάν η γεωγραφική ένδειξη παύσει να προστατεύεται στη χώρα καταγωγής της. 5. Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν θίγουν κατ ουδένα τρόπο το δικαίωμα ενός προσώπου να χρησιμοποιεί, κατά τη διάρκεια των εμπορικών συναλλαγών, το όνομά του ή το όνομα του προκατόχου του, στην επιχείρηση, εκτός αν το όνομα αυτό χρησιμοποιείται κατά τρόπον ώστε να παραπλανάται ο καταναλωτής. Άρθρο 5 Δικαίωμα χρήσης των γεωγραφικών ενδείξεων 1. Μια ονομασία που προστατεύεται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας μπορεί να χρησιμοποιείται από κάθε επιχειρηματία που διαθέτει στο εμπόριο, παράγει, μεταποιεί ή παρασκευάζει γεωργικά προϊόντα, τρόφιμα, οίνους, αρωματισμένους οίνους ή αλκοολούχα ποτά, τα οποία είναι σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές. 2. Εφόσον μια γεωγραφική ένδειξη προστατεύεται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, η χρήση της εν λόγω προστατευόμενης ονομασίας δεν υπόκειται στην καταχώριση των χρηστών ή σε επιπλέον επιβαρύνσεις. Άρθρο 6 Εφαρμογή της προστασίας Τα συμβαλλόμενα μέρη εφαρμόζουν την προστασία που προβλέπεται στα άρθρα 2 έως 7, με κατάλληλες διοικητικές πράξεις ή δικαστικές διαδικασίες, κατά περίπτωση, και στα τελωνειακά σύνορα (εξαγωγή και εισαγωγή), για την πρόληψη και παύση κάθε παράνομης χρήσης των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων. Εφαρμόζουν επίσης την προστασία αυτή κατόπιν αιτήματος ενδιαφερόμενου μέρους. EL 9 EL

10 Άρθρο 7 Ειδική διάταξη Με την επιφύλαξη προηγούμενων δεσμεύσεων της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με την παροχή προστασίας για τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και την επιβολή τους, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του Διακανονισμού της Λισαβόνας σχετικά με την προστασία των ονομασιών προελεύσεως και τη διεθνή καταχώρισή τους, και σύμφωνα με το άρθρο 6, η Δημοκρατία της Μολδαβίας απολαύει μεταβατικής περιόδου πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, για να θέσει σε εφαρμογή όλα τα συμπληρωματικά μέτρα που απαιτούνται για να σταματήσει κάθε παράνομη χρήση των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων, και ιδίως τα μέτρα στα τελωνειακά σύνορα. Άρθρο 8 Σχέση με εμπορικά σήματα 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη αρνούνται να καταχωρίσουν ή ακυρώνουν αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος ενδιαφερόμενου μέρους, σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε μέρους, εμπορικό σήμα που αντιστοιχεί σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, σε σχέση με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη για ομοειδή προϊόντα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί αίτηση για την καταχώριση του εμπορικού σήματος μετά την ημερομηνία αίτησης για την προστασία της γεωγραφικής ένδειξης στο οικείο έδαφος. 2. Για τις γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, η ημερομηνία αίτησης για την προστασία είναι η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 3. Για τις γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3, η ημερομηνία αίτησης για την προστασία είναι η ημερομηνία διαβίβασης στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος του αιτήματος για την προστασία της γεωγραφικής ένδειξης. 4. Για τις γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3, τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν υποχρέωση να προστατεύουν μια γεωγραφική ένδειξη, εφόσον, λαμβανομένης υπόψη της φήμης ή αναγνωρισιμότητας ενός εμπορικού σήματος, η προστασία μπορεί να οδηγήσει στην παραπλάνηση των καταναλωτών όσον αφορά την αληθινή ταυτότητα του προϊόντος. 5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, τα συμβαλλόμενα μέρη προστατεύουν γεωγραφικές ενδείξεις και στην περίπτωση που υπάρχει προηγούμενο εμπορικό σήμα. Ως προηγούμενο εμπορικό σήμα νοείται ένα εμπορικό σήμα, του οποίου η χρήση αντιστοιχεί σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, και το οποίο έχει κατατεθεί, καταχωριστεί ή καθιερωθεί με τη χρήση, εάν προβλέπεται η δυνατότητα αυτή από τη σχετική νομοθεσία, στο έδαφος ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε αίτηση για την προστασία της γεωγραφικής ένδειξης από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος δυνάμει της παρούσας συμφωνίας. Το εν λόγω εμπορικό σήμα μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται και να ανανεωθεί κατά παρέκκλιση της προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης, υπό τον όρο ότι δεν υπάρχουν λόγοι για την ακύρωση ή EL 10 EL

11 την ανάκληση του εμπορικού σήματος στη νομοθεσία για τα εμπορικά σήματα των συμβαλλόμενων μερών. Άρθρο 9 Γενικοί κανόνες 1. Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών που απορρέουν από τη συμφωνία ΠΟΕ, και συγκεκριμένα τη συμφωνία του Μαρακές για τη σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία υπεγράφη στις 15 Απριλίου Κατά παρέκκλιση του άρθρου 7, η εισαγωγή, η εξαγωγή και η εμπορία οποιουδήποτε εκ των προϊόντων που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν στο έδαφος του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής. 3. Οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει από τις τεχνικές προδιαγραφές των ονομασιών που έχουν καταχωριστεί εξετάζεται από την επιτροπή που συστάθηκε βάσει του άρθρου Οι γεωγραφικές ενδείξεις που προστατεύονται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας μπορούν να ακυρωθούν μόνο από το συμβαλλόμενο μέρος από το οποίο κατάγονται τα προϊόντα. 5. Προδιαγραφή προϊόντος σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία είναι εκείνη που εγκρίνεται, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επίσης εγκεκριμένων τροποποιήσεων, από τις αρχές του συμβαλλόμενου μέρους από το οποίο κατάγονται τα προϊόντα. Άρθρο 10 Συνεργασία και διαφάνεια 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη, είτε απευθείας είτε μέσω της μικτής επιτροπής που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 11, διατηρούν επαφή για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή και τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας, ειδικότερα ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές των προϊόντων και τις τροποποιήσεις τους και με τα αρμόδια πρόσωπα για τις διατάξεις ελέγχου. 2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να δημοσιεύσει τις προδιαγραφές προϊόντος ή σύνοψή τους και τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων προσώπων για τις διατάξεις ελέγχου που αντιστοιχούν στις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις του άλλου συμβαλλόμενου μέρους δυνάμει της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 11 Μικτή Επιτροπή 1. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν όσον αφορά τη σύσταση μικτής επιτροπής αποτελούμενης από εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών με στόχο την EL 11 EL

12 παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας και την ενίσχυση της συνεργασίας τους και του διαλόγου για τις γεωγραφικές ενδείξεις. 2. Η μικτή επιτροπή λαμβάνει τις αποφάσεις της ομόφωνα. Θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό. Η μικτή επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ετησίως, κατόπιν αιτήματος ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, το αργότερο εντός 90 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, εναλλάξ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, σε χρόνο, τόπο και με τρόπο (περιλαμβανομένης, ενδεχομένως, της βιντεοδιάσκεψης) που καθορίζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη με από κοινού συμφωνία. 3. Η μικτή επιτροπή μεριμνά επίσης για την ορθή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας και μπορεί να εξετάζει κάθε ζήτημα που συνδέεται με την εφαρμογή και την υλοποίησή της. Συγκεκριμένα, είναι αρμόδια για: α) την τροποποίηση του παραρτήματος Ι μέρος Α και μέρος Β της παρούσας συμφωνίας, όσον αφορά τις αναφορές στην ισχύουσα νομοθεσία των συμβαλλόμενων μερών, β) την τροποποίηση των παραρτημάτων III και IV όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις, γ) την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις νομοθετικές και πολιτικές εξελίξεις για τις γεωγραφικές ενδείξεις και τυχόν άλλα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος του τομέα αυτού, δ) την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις με στόχο την εξέταση της προστασίας τους σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, ε) την παρακολούθηση των τελευταίων εξελίξεων όσον αφορά την εφαρμογή της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ και το παράρτημα IV. Άρθρο 12 Εδαφικό πεδίο εφαρμογής Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην εν λόγω Συνθήκη και, αφετέρου, στο έδαφος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Άρθρο 13 Αυθεντικές γλώσσες 1. Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται εις διπλούν στις επίσημες γλώσσες των συμβαλλόμενων μερών. 2. Σε περίπτωση διαφωνιών όσον αφορά την ερμηνεία, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. EL 12 EL

13 Άρθρο 14 Τελικές διατάξεις 1. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν κοινοποιήσει εγγράφως το ένα στο άλλο την ολοκλήρωση των αντίστοιχων διαδικασιών τους για την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με προειδοποίηση ενός έτους, την οποία απευθύνει εγγράφως στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος. EL 13 EL

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΕΡΟΣ A Νομοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 Νόμος για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, των ονομασιών προέλευσης και των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων, αριθ. 66-XVI της και κανόνες εφαρμογής του, για τη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και καταχώρισης των γεωγραφικών ενδείξεων, των ονομασιών προέλευσης και των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. ΜΕΡΟΣ B Νομοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, με τους κανόνες εφαρμογής του, για την καταχώριση, τον έλεγχο και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2. Μέρος ΙΙ, τίτλος ΙΙ, κεφάλαιο Ι, τμήμα 1α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22 ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ), με τους κανόνες εφαρμογής του, 3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15 ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών, με τους κανόνες εφαρμογής του, 4. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου της 10 ης Ιουνίου 1991 για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων, των αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και των αρωματισμένων κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων, με τους κανόνες εφαρμογής του. ΜΕΡΟΣ Γ Στοιχεία για την καταχώριση και τον έλεγχο των γεωγραφικών ενδείξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2 1. Μητρώο που περιλαμβάνει τις γεωγραφικές ενδείξεις που προστατεύονται στο έδαφος. 2. Διοικητική διαδικασία με την οποία επαληθεύεται ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις δηλώνουν ότι ένα προϊόν κατάγεται από το έδαφος, περιοχή ή τοποθεσία ενός ή EL 14 EL

15 περισσοτέρων κρατών, εφόσον μια δεδομένη ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό του προϊόντος μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική του καταγωγή. 3. Απαίτηση βάσει της οποίας μια καταχωρισμένη ονομασία αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο προϊόν ή προϊόντα, για τα οποία έχει καθοριστεί προδιαγραφή του προϊόντος η οποία μπορεί να τροποποιηθεί μόνο μέσω κατάλληλης διοικητικής διαδικασίας. 4. Διατάξεις ελέγχου που εφαρμόζονται για την παραγωγή. 5. Διαδικασία ένστασης που επιτρέπει τη συνεκτίμηση των νόμιμων συμφερόντων των προηγούμενων χρηστών των ονομασιών, είτε οι εν λόγω ονομασίες προστατεύονται ως μορφή διανοητικής ιδιοκτησίας είτε όχι. 6. Κανόνας βάσει του οποίου οι προστατευόμενες ονομασίες δεν μπορούν να καταστούν κοινές. 7. Διατάξεις σχετικά με την καταχώριση στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται η άρνηση καταχώρισης ομώνυμων όρων ή εν μέρει ομώνυμων με καταχωρισμένους όρους, όρων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην καθομιλουμένη και αποτελούν κοινή ονομασία των προϊόντων, όρων που περιλαμβάνουν ή συνίστανται από ονομασίες φυτικών ποικιλιών ή ζωικών φυλών. Στις διατάξεις αυτές λαμβάνονται υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα όλων των σχετικών μερών. EL 15 EL

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Κριτήρια που πρέπει να περιλαμβάνονται στη διαδικασία ένστασης όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφοι 3 και 4 α. Κατάλογος ονομασιών με την αντίστοιχη μεταγραφή, κατά περίπτωση, σε λατινικούς χαρακτήρες β. Πληροφορίες σχετικά με την κλάση του προϊόντος γ. Πρόσκληση σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή σε τρίτη χώρα ή σε οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν νόμιμο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα ή εδρεύουν σε κράτος μέλος, στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Δημοκρατία της Μολδαβίας ή σε τρίτη χώρα, να υποβάλουν δεόντως τεκμηριωμένες ενστάσεις κατά της εν λόγω προστασίας δ. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στην κυβέρνηση της Μολδαβίας εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης ε. Οι δηλώσεις ένστασης γίνονται αποδεκτές μόνο εάν παραληφθούν εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο δ) και εάν αποδεικνύουν ότι η προστασία της προτεινόμενης ονομασίας θα μπορούσε: να συγχέεται με την ονομασία φυτικής ποικιλίας, συμπεριλαμβανομένης οινοποιήσιμης ποικιλίας σταφυλιών ή ζωικής φυλής και ενδέχεται, ως εκ τούτου, να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς την πραγματική προέλευση του προϊόντος να συγχέεται με ομώνυμη ονομασία η οποία θα δημιουργούσε στον καταναλωτή την εσφαλμένη εντύπωση ότι τα προϊόντα προέρχονται από άλλο έδαφος λαμβανομένης υπόψη της φήμης ενός εμπορικού σήματος, της αναγνωρισιμότητάς του και της διάρκειας χρησιμοποίησής του, να παραπλανήσει τον καταναλωτή όσον αφορά την αληθινή ταυτότητα του προϊόντος να θέσει σε κίνδυνο την ύπαρξη μιας πλήρως ή μερικώς ταυτόσημης ονομασίας ή ενός εμπορικού σήματος ή την ύπαρξη προϊόντων τα οποία κυκλοφορούσαν νομίμως στην αγορά επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης να συγχέεται με ονομασία που θεωρείται κοινή στ. Τα κριτήρια που αναφέρονται στο σημείο ε) αξιολογούνται σε σχέση με το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στην περίπτωση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας αφορά μόνον το έδαφος ή τα εδάφη όπου προστατεύονται τα εν λόγω δικαιώματα, ή το έδαφος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. EL 16 EL

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Γεωγραφικές ενδείξεις προϊόντων οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 3 και 4 Γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα εκτός από τους οίνους, τα αλκοολούχα ποτά και τους αρωματισμένους οίνους της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς προστασία στη Δημοκρατία της Μολδαβίας Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες AT Gailtaler Speck Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) AT Tiroler Speck Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) AT Gailtaler Almkäse Τυριά AT Tiroler Almkäse, Tiroler Alpkäse Τυριά AT Tiroler Bergkäse Τυριά AT Tiroler Graukäse Τυριά AT Vorarlberger Alpkäse Τυριά AT Vorarlberger Bergkäse Τυριά AT AT AT AT AT BE Steirisches Kübiskernöl Marchfeldspargel Steirischer Kren Wachauer Marille Waldviertler Graumohn Jambon d'ardenne Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) BE Fromage de Herve Τυριά BE BE Beurre d'ardenne Brussels grondwitloof Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά EL 17 EL

18 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες BE Vlaams - Brabantse Tafeldruif Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά BE Pâté gaumais Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος Ι της Συνθήκης (μπαχαρικά κ.λπ.) BE Geraardsbergse Mattentaart Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας BE Gentse azalea Καλλωπιστικά άνθη και φυτά CY Λουκούμι Γεροσκήπου Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Loukoumi Geroskipou CZ Nošovické kysané zelí Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά CZ Všestarská cibule Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά CZ Pohořelický kapr Νωπά ψάρια, μαλάκια και μαλακόστρακα και προϊόντα αυτών CZ Třeboňský kapr Νωπά ψάρια, μαλάκια και μαλακόστρακα και προϊόντα αυτών CZ Český kmín Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος Ι της Συνθήκης (μπαχαρικά κ.λπ.) CZ Chamomilla bohemica Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος Ι της Συνθήκης (μπαχαρικά κ.λπ.) CZ Žatecký chmel Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος Ι της Συνθήκης (μπαχαρικά κ.λπ.) CZ Brněnské pivo Starobrněnské pivo Μπίρες CZ Březnický Ležák 7 Μπίρες CZ Budějovické pivo Μπίρες CZ Budějovický měšťanský var Μπίρες CZ České pivo Μπίρες CZ Černá Hora 8 Μπίρες 7 Με την επιφύλαξη της θετικής έκβασης της διαδικασίας ένστασης που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 της συμφωνίας. EL 18 EL

19 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες CZ Českobudějovické pivo Μπίρες CZ Chodské pivo Μπίρες CZ Znojemské pivo Μπίρες CZ CZ CZ CZ CZ CZ Hořické trubičky Karlovarský suchar Lomnické suchary Mariánskolázeňské oplatky Pardubický perník Štramberské uši Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας CZ Jihočeská Niva Τυριά CZ Jihočeská Zlatá Niva Τυριά DE DE DE DE DE DE Diepholzer Moorschnucke Lüneburger Heidschnucke Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch Ammerländer Dielenrauchschinken Ammerländer Katenschinken Ammerländer Schinken, Ammerländer Knochenschinken Greußener Salami Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) DE Nürnberger Bratwürste, Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, 8 Με την επιφύλαξη της θετικής έκβασης της διαδικασίας ένστασης που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 της συμφωνίας. EL 19 EL

20 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες Nürnberger Rostbratwürste παστά, καπνιστά κ.λπ.) DE Schwarzwälder Schinken Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) DE Thüringer Leberwurst Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) DE Thüringer Rostbratwurst Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) DE Thüringer Rotwurst Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) DE Allgäuer Bergkäse Τυριά DE Allgäuer Emmentaler Τυριά DE Altenburger Ziegenkäse Τυριά DE Odenwälder Frühstückskäse Τυριά DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE Lausitzer Leinöl Bayerischer Meerrettich, Bayerischer Kren Feldsalate von der Insel Reichenau Gurken von der Insel Reichenau Salate von der Insel Reichenau Spreewälder Gurken Spreewälder Meerrettich Tomaten von der Insel Reichenau Holsteiner Karpfen Oberpfälzer Karpfen Schwarzwaldforelle Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Νωπά ψάρια, μαλάκια και μαλακόστρακα και προϊόντα αυτών Νωπά ψάρια, μαλάκια και μαλακόστρακα και προϊόντα αυτών Νωπά ψάρια, μαλάκια και μαλακόστρακα και προϊόντα αυτών EL 20 EL

21 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες DE Bayerisches Bier Μπίρες DE Bremer Bier Μπίρες DE Dortmunder Bier Μπίρες DE Hofer Bier Μπίρες DE Kölsch Μπίρες DE Kulmbacher Bier Μπίρες DE Mainfranken Bier Μπίρες DE Münchener Bier Μπίρες DE Reuther Bier Μπίρες DE Wernesgrüner Bier Μπίρες DE DE DE DE DE DE Aachener Printen Lübecker Marzipan Meißner Fummel Nürnberger Lebkuchen Schwäbische Maultaschen, Schwäbische Suppenmaultaschen Hopfen aus der Hallertau Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Ζυμαρικά Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος Ι της Συνθήκης (μπαχαρικά κ.λπ.) DK Danablu Τυριά DK Esrom Τυριά DK Lammefjordsgulerod Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά EL Ανεβατό Τυριά Anevato EL Γαλοτύρι Τυριά Galotyri EL Γραβιέρα Αγράφων Τυριά Graviera Agrafon EL Γραβιέρα Κρήτης Τυριά Graviera Kritis EL 21 EL

22 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες EL Γραβιέρα Νάξου Τυριά Graviera Naxou EL Καλαθάκι Λήμνου Τυριά Kalathaki Limnou EL Κασέρι Τυριά Kasseri EL Κατίκι Δομοκού Τυριά Katiki Domokou EL Κεφαλογραβιέρα Τυριά Kefalograviera EL Κοπανιστή Τυριά Kopanisti EL Λαδοτύρι Μυτιλήνης Τυριά Ladotyri Mytilinis EL Μανούρι Τυριά Manouri EL Μετσοβόνε Τυριά Metsovone EL Μπάτζος Τυριά Batzos EL Ξυνομυζήθρα Κρήτης Τυριά Xynomyzithra Kritis EL Πηχτόγαλο Χανίων Τυριά Pichtogalo Chanion EL Σαν Μιχάλη Τυριά San Michali EL Σφέλα Τυριά Sfela EL Φέτα Τυριά Feta EL Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού Τυριά Formaella Arachovas Parnassou EL Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας Agios Mattheos Kerkyras EL Αποκορώνας Χανίων Κρήτης Apokoronas Chanion Kritis EL Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης Arxanes Irakliou Kritis EL Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης Viannos Irakliou Kritis EL Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis EL Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο "Τροιζηνία" Exeretiko partheno eleolado Trizinia EL Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό Exeretiko partheno eleolado Thrapsano EL 22 EL

23 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες EL Ζάκυνθος Zakynthos EL Θάσος Thassos EL Καλαμάτα Kalamata EL Κεφαλονιά Kefalonia EL Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης Kolymvari Chanion Kritis EL Κρανίδι Αργολίδας Kranidi Argolidas EL Κροκεές Λακωνίας Krokees Lakonias EL Λακωνία Lakonia EL Λέσβος Mυτιλήνη Lesvos Mytilini EL Λυγουριό Ασκληπιείου Lygourio Asklipiiou EL Ολυμπία Olympia EL Πεζά Ηρακλείου Κρήτης Peza Irakliou Kritis EL Πέτρινα Λακωνίας Petrina Lakonias EL Πρέβεζα Preveza EL Ρόδος Rodos EL Σάμος Samos EL Σητεία Λασιθίου Κρήτης Sitia Lasithiou Kritis EL Φοινίκι Λακωνίας Finiki Lakonias EL 23 EL

24 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες EL Χανιά Κρήτης Chania Kritis EL Ακτινίδιο Πιερίας Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Aktinidio Pierias EL Ακτινίδιο Σπερχειού Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Aktinidio Sperchiou EL Ελιά Καλαμάτας Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Elia Kalamatas EL Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Throumpa Ampadias Rethymnis Kritis EL Θρούμπα Θάσου Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Throumpa Thassou EL Θρούμπα Χίου Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Throumpa Chiou EL Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Kelifoto fystiki Fthiotidas EL Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Kerassia Tragana Rodochoriou EL Κονσερβολιά Αμφίσσης Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Konservolia Amfissis EL Κονσερβολιά Άρτας Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Konservolia Artas EL Κονσερβολιά Αταλάντης Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Konservolia Atalantis EL Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Konservolia Piliou Volou EL Κονσερβολιά Ροβίων Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Konservolia Rovion EL Κονσερβολιά Στυλίδας Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Konservolia Stylidas EL Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Korinthiaki Stafida Vostitsa EL Κουμ Κουάτ Κέρκυρας Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Koum kouat Kerkyras EL Μήλα Ζαγοράς Πηλίου Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Mila Zagoras Piliou EL 24 EL

25 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες EL Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Mila Delicious Pilafa Tripoleos EL Μήλο Καστοριάς Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Milo Kastorias EL Ξερά σύκα Κύμης Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Xera syka Kymis EL Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Patata Kato Nevrokopiou EL Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Portokalia Maleme Chanion Kritis EL Ροδάκινα Νάουσας Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Rodakina Naoussas EL Σταφίδα Ζακύνθου Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Stafida Zakynthou EL Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Syka Vavronas Markopoulou Messongion EL Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Tsakoniki Melitzana Leonidiou EL Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Fassolia Gigantes Elefantes Prespon Florinas EL Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Fassolia (plake megalosperma) Prespon Florinas EL Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Καστοριάς Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Fassolia Gigantes-Elefantes Kastorias EL Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Fassolia Gigantes Elefantes Kato Nevrokopiou EL Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίου Fassolia kina Messosperma Kato Nevrokopiou EL Φυστίκι Αίγινας Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Fystiki Eginas EL Φυστίκι Μεγάρων Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Fystiki Megaron EL Αυγοτάραχο Μεσολογγίου Νωπά ψάρια, μαλάκια και μαλακόστρακα και προϊόντα αυτών Avgotaracho Messolongiou EL Κρόκος Κοζάνης Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος Ι Krokos Kozanis EL 25 EL

26 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες της Συνθήκης (μπαχαρικά κ.λπ.) EL Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος Ι της Συνθήκης (μπαχαρικά κ.λπ.) Meli Elatis Menalou Vanilia EL Κρητικό παξιμάδι Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Kritiko paximadi EL Μαστίχα Χίου Φυσικές γόμες και ρητίνες Masticha Chiou EL Τσίχλα Χίου Φυσικές γόμες και ρητίνες Tsikla Chiou EL Μαστιχέλαιο Χίου Αιθέρια έλαια Mastichelaio Chiou Arzùa-Ulloa Τυριά Carne de Ávila Carne de Cantabria Carne de la Sierra de Guadarrama Carne de Morucha de Salamanca Carne de Vacuno del País, Vasco Euskal Okela Cordero de Navarra, Nafarroako Arkumea Cordero Manchego Lacón Gallego Lechazo de Castilla y León Pollo y Capón del Prat Ternasco de Aragón Ternera Asturiana Ternera de Extremadura EL 26 EL

27 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες Ternera de Navarra Nafarroako Aratxea Ternera Gallega Botillo del Bierzo Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) Cecina de León Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) Chorizo Riojano Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) Dehesa de Extremadura Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) Guijuelo Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) Jamón de Huelva Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) Jamón de Teruel Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) Jamón de Trevélez Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) Salchichón de Vic Llonganissa de Vic Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) Sobrasada de Mallorca Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) Afuega'l Pitu Τυριά Cabrales Τυριά Cebreiro Τυριά Gamoneu Gamonedo Τυριά Idiazábal Τυριά Mahón-Menorca Τυριά Picón Bejes-Tresviso Τυριά Queso de La Serena Τυριά Queso de l'alt Urgell y la Τυριά EL 27 EL

28 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες Cerdanya Queso de Murcia Τυριά Queso de Murcia al vino Τυριά Queso de Valdeón Τυριά Queso Ibores Τυριά Queso Majorero Τυριά Queso Manchego Τυριά Queso Nata de Cantabria Τυριά Queso Palmero, Queso de la Palma Τυριά Queso Tetilla Τυριά Queso Zamorano Τυριά Quesucos de Liébana Τυριά Roncal Τυριά San Simón da Costa Τυριά Torta del Casar Τυριά Miel de Galicia, Mel de Galicia Miel de Granada Miel de La Alcarria Aceite de La Alcarria Aceite de la Rioja Aceite de Mallorca, Aceite mallorquín, Oli de Mallorca, Oli mallorquí Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης (αυγά, μέλι, διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα πλην βουτύρου κ.λπ.) Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης (αυγά, μέλι, διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα πλην βουτύρου κ.λπ.) Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης (αυγά, μέλι, διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα πλην βουτύρου κ.λπ.) Aceite de Terra Alta, Oli de EL 28 EL

29 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες Terra Alta Aceite del Baix Ebre-Montsià, Oli del Baix Ebre-Montsià Aceite del Bajo Aragón Aceite Monterrubio Antequera Baena Gata-Hurdes Les Garrigues Mantequilla de l'alt Urgell y la Cerdanya, Mantega de l'alt Urgell i la Cerdanya Mantequilla de Soria Montes de Granada Montes de Toledo Poniente de Granada Priego de Córdoba Sierra de Cadiz Sierra de Cazorla Sierra de Segura Sierra Mágina EL 29 EL

30 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες Siurana Ajo Morado de las Pedroñeras Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Alcachofa de Benicarló, Carxofa de Benicarló Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Alcachofa de Tudela Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Alubia de La Bañeza-León Arroz de Valencia, Arròs de València Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Arroz del Delta del Ebro, Arròs del Delta de l'ebre Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Avellana de Reus Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Berenjena de Almagro Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Calasparra Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Calçot de Valls Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Cereza del Jerte Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Cerezas de la Montaña de Alicante Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Cítricos Valencianos, Cítrics Valencians Clementinas de las Tierras del Ebro, Clementines de les Terres de l'ebre Coliflor de Calahorra Espárrago de Huétor-Tájar EL 30 EL

31 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες Espárrago de Navarra Faba Asturiana Faba de Lourenzá Garbanzo de Fuentesaúco Judías de El Barco de Ávila Kaki Ribera del Xúquer Lenteja de La Armuña Lenteja Pardina de Tierra de Campos Manzana de Girona Poma de Girona Manzana Reineta del Bierzo Melocotón de Calanda Nísperos Callosa d'en Sarriá Pataca de Galicia, Patata de Galicia Patatas de Prades, Patates de Prades Pera de Jumilla Peras de Rincón de Soto Pimiento Asado del Bierzo Pimiento Riojano EL 31 EL

32 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες Pimientos del Piquillo de Lodosa Uva de mesa embolsada "Vinalopó" Caballa de Andalucia Νωπά ψάρια, μαλάκια και μαλακόστρακα και προϊόντα αυτών Mejillón de Galicia, Mexillón de Galicia Νωπά ψάρια, μαλάκια και μαλακόστρακα και προϊόντα αυτών Melva de Andalucia Νωπά ψάρια, μαλάκια και μαλακόστρακα και προϊόντα αυτών Azafrán de la Mancha Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος Ι της Συνθήκης (μπαχαρικά, κ.λπ.) Chufa de Valencia Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος Ι της Συνθήκης (μπαχαρικά, κ.λπ.) Pimentón de la Vera Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος Ι της Συνθήκης (μπαχαρικά, κ.λπ.) Pimentón de Murcia Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος Ι της Συνθήκης (μπαχαρικά, κ.λπ.) Pemento do Couto Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος Ι της Συνθήκης (μπαχαρικά, κ.λπ.) Sidra de Asturias, Sidra d'asturies Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος Ι της Συνθήκης (μπαχαρικά, κ.λπ.) Alfajor de Medina Sidonia Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Ensaimada de Mallorca, Ensaimada mallorquina Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Jijona Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Mantecadas de Astorga Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Mazapán de Toledo Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Pan de Cea Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Pan de Cruz de Ciudad Real Προϊόντα αρτοποιίας, EL 32 EL

33 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Tarta de Santiago Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Turrón de Agramunt, Torró d'agramunt Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Turrón de Alicante Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας FI Lapin Poron liha FI Lapin Puikula FI Kainuun rönttönen Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Agneau de l'aveyron Agneau de Lozère Agneau de Pauillac Agneau de Sisteron Agneau du Bourbonnais Agneau du Limousin Agneau du Poitou-Charentes Agneau du Quercy Barèges-Gavarnie Bœuf charolais du Bourbonnais Boeuf de Bazas Bœuf de Chalosse EL 33 EL

34 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες Bœuf du Maine Dinde de Bresse Pintadeau de la Drome Porc de la Sarthe Porc de Normandie Porc de Vendée Porc du Limousin Taureau de Camargue Veau de l'aveyron et du Ségala Veau du Limousin Volailles d'alsace Volailles d'ancenis Volailles d'auvergne Volailles de Bourgogne Volailles de Bresse Volailles de Bretagne Volailles de Challans Volailles de Cholet EL 34 EL

35 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες Volailles de Gascogne Volailles de Houdan Volailles de Janzé Volailles de la Champagne Volailles de la Drôme Volailles de l'ain Volailles de Licques Volailles de l'orléanais Volailles de Loué Volailles de Normandie Volailles de Vendée Volailles des Landes Volailles du Béarn Volailles du Berry Volailles du Charolais Volailles du Forez Volailles du Gatinais Volailles du Gers EL 35 EL

36 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες Volailles du Languedoc Volailles du Lauragais Volailles du Maine Volailles du plateau de Langres Volailles du Val de Sèvres Volailles du Velay Boudin blanc de Rethel Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) Canard à foie gras du Sud- Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) Jambon de Bayonne Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) Jambon sec et noix de jambon sec des Ardennes Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) Abondance Τυριά Banon Τυριά Beaufort Τυριά Bleu d'auvergne Τυριά Bleu de Gex Haut-Jura, Bleu de Septmoncel Τυριά Bleu des Causses Τυριά Bleu du Vercors-Sassenage Τυριά Brie de Meaux Τυριά Brie de Melun Τυριά Brocciu Corse, Brocciu Τυριά EL 36 EL

37 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες Camembert de Normandie Τυριά Cantal, Fourme de Cantal, Cantalet Τυριά Chabichou du Poitou Τυριά Chaource Τυριά Chevrotin Τυριά Comté Τυριά Crottin de Chavignol Τυριά Emmental de Savoie Τυριά Emmental français est-central Τυριά Époisses Τυριά Fourme d'ambert, Fourme de Montbrison Τυριά Laguiole Τυριά Langres Τυριά Livarot Τυριά Maroilles, Marolles Τυριά Mont d'or Vacherin du Haut- Doubs Τυριά Morbier Τυριά Munster, Munster-Géromé Τυριά Neufchâtel Τυριά Ossau-Iraty Τυριά Pélardon Τυριά Picodon de l'ardèche, Picodon de la Drôme Τυριά Pont-l'Évêque Τυριά Pouligny-Saint-Pierre Τυριά Reblochon, Reblochon de Τυριά EL 37 EL

38 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες Savoie Rocamadour Τυριά Roquefort Τυριά Sainte-Maure de Touraine Τυριά Saint-Nectaire Τυριά Salers Τυριά Selles-sur-Cher Τυριά Tome des Bauges Τυριά Tomme de Savoie Τυριά Tomme des Pyrénées Τυριά Valençay Τυριά Crème d'isigny Crème fraîche fluide d'alsace Miel d'alsace Miel de Corse, Mele di Corsica Miel de Provence Miel de sapin des Vosges Œufs de Loué Beurre Charentes-Poitou, Beurre des Charentes, Beurre des Deux-Sèvres Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης (αυγά, μέλι, διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα πλην βουτύρου κ.λπ.) Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης (αυγά, μέλι, διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα πλην βουτύρου κ.λπ.) Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης (αυγά, μέλι, διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα πλην βουτύρου κ.λπ.) Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης (αυγά, μέλι, διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα πλην βουτύρου κ.λπ.) Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης (αυγά, μέλι, διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα πλην βουτύρου κ.λπ.) Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης (αυγά, μέλι, διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα πλην βουτύρου κ.λπ.) Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης (αυγά, μέλι, διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα πλην βουτύρου κ.λπ.) EL 38 EL

39 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες Beurre d'isigny Huile d'olive d'aix-en- Provence Huile d'olive de Corse, Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica Huile d'olive de Haute- Provence Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence Huile d'olive de Nice Huile d'olive de Nîmes Huile d'olive de Nyons Huile essentielle de lavande de Haute-Provence Ail blanc de Lomagne Ail de la Drôme Ail rose de Lautrec Asperge des sables des Landes Chasselas de Moissac Clémentine de Corse Coco de Paimpol Fraise du Périgord Haricot tarbais EL 39 EL

40 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες Kiwi de l'adour Lentille vert du Puy Lentilles vertes du Berry Lingot du Nord Mâche nantaise Melon du Haut-Poitou Melon du Quercy Mirabelles de Lorraine Muscat du Ventoux Noix de Grenoble Noix du Périgord Oignon doux des Cévennes Olive de Nice Olives cassées de la Vallée des Baux-de-Provence Olives noires de la Vallée des Baux de Provence Olives noires de Nyons Petit Epeautre de Haute Provence Poireaux de Créances EL 40 EL

προϊόντων Βιολογική Γεωργία»

προϊόντων Βιολογική Γεωργία» Θέμα: «Προοπτικές της πιστοποίησης των Ελληνικών αγροτο-διατροφικών προϊόντων Βιολογική Γεωργία» Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Γεωπόνος MSc, ΓΠΑ Τεχνικός Σύμβουλος Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ Εργαλείο προώθησης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Ευφροσύνη Σκαρμούτσου, Χημικός Μηχανικός, Msc

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ Εργαλείο προώθησης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Ευφροσύνη Σκαρμούτσου, Χημικός Μηχανικός, Msc ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ Εργαλείο προώθησης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων Ευφροσύνη Σκαρμούτσου, Χημικός Μηχανικός, Msc Γενική Δ/νση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, Διεύθυνση Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.4.2011 COM(2011) 221 τελικό 2011/0089 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την υπογραφή της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤ ΑΣ

ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤ ΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ Εργαλείο προώθησης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων Ευφροσύνη Σκαρµούτσου, Χηµικός Μηχανικός, Msc Γενική /νση ιασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, ιεύθυνση Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σπύρος Στάχτιαρης 1ηΕπιστημονικήΣυνάντησηγιατιςΤοπικέςΠοικιλίες Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 21.10.2011 Εισαγωγή Σκοπός: Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Π.Ο.Π., σε μια Ελλάδα ροκ! ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Προϊόντα Π.Ο.Π., σε μια Ελλάδα ροκ! ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Προϊόντα Π.Ο.Π., σε μια Ελλάδα ροκ! ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Στα πλαίσια του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας με τη μέθοδο του project, αυτό το τετράμηνο επιλέξαμε να συμμετέχουμε στην ερευνητική εργασία με θέμα «Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2010 COM(2010) 644 τελικό 2010/0316 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που αφορά την υπογραφή της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ. Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ. Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε. ΣΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Λόγοι καθιέρωσης: Ενθάρρυνση της ποικίλης αγροτικής παραγωγής Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Daily Choice Η καμπάνια Daily Choice αποτελεί την συνέχεια της προσπάθειας της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος να υποστηρίξει τις εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της πολιτικής για τις προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης (ΠΟΠ) και τις προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) στο πλαίσιο της ΚΓΠ

Αξιολόγηση της πολιτικής για τις προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης (ΠΟΠ) και τις προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) στο πλαίσιο της ΚΓΠ Αξιολόγηση της πολιτικής για τις προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης (ΠΟΠ) και τις προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) στο πλαίσιο της ΚΓΠ Σύντοµη περίληψη Η παρούσα µελέτη, που χρηµατοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1151/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Νοεμβρίου 2012 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 29 Αυγούστου 2013 ΤΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ. Πρωτ.: 4969 Πληροφορίες: Ε. Ξενάκη Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

L 93/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006

L 93/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006 L 93/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαρτίου 2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων με έμφαση στα Όσπρια

Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων με έμφαση στα Όσπρια Μανανά Σοφία Τμήμα ΠΟΠ ΠΓΕ Ιδιότυπων και Παραδοσιακών Προϊόντων Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Προϋποθέσεις και Διαδικασία καταχώρισης ονομασιών στο Μητρώο της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙKO ΕΛΑΙOΛΑΔΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛHΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΞIΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚOΣΜΙΑ ΑΓΟΡA

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙKO ΕΛΑΙOΛΑΔΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛHΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΞIΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚOΣΜΙΑ ΑΓΟΡA ΤΟ ΕΛΛΗΝΙKO ΕΛΑΙOΛΑΔΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛHΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΞIΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚOΣΜΙΑ ΑΓΟΡA Εισηγητής: Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου ΟΠΕ Βρυξέλλες,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.4.2003 L 99/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 692/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Απριλίου 2003 για την τροποποίηση του κανονισµού (EOK) αριθ. 2081/92 για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την κατανόηση ορισμένων διατάξεων ευελιξίας που προβλέπονται στη δέσμη μέτρων όσον αφορά την υγιεινή Συχνές ερωτήσεις Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 190 final 2014/0115 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: ΚΡΕΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: ΚΡΕΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: ΚΡΕΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΟΠ) (ΠΓΕ) (ΕΠΠΕ) Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ 3004237/306 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2013 C(2013) 5405 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21.8.2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2, L 317/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1144/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληροφορίες: Σ. Ρηγάκης, Δ. Δέδε Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Πρωτοβουλία για την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας -Στέλιος ρυς- Περιφέρεια Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4-14620 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμός Όνομα 0. Όλες οι κατηγορίες τροφίμων 01. Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανάλογα 01.1 Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

foodstandard Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, Η πολιτική ποιότητας της ΕΕ για τα αγροδιατροφικά προϊόντα συνίσταται -στην ουσία- σε µια προσπάθεια να εγκαθιδρυθεί, µε την εγγύηση της ΕΕ, µια αξιόπιστη γέφυρα για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποστολή προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων σχετικών με όρους χρήσης Γεωγραφικών Ενδείξεων αλκοολούχων ποτών»

ΘΕΜΑ : «Αποστολή προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων σχετικών με όρους χρήσης Γεωγραφικών Ενδείξεων αλκοολούχων ποτών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ & ΖΥΘΟΥ ΤΜΗΜΑ B Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ»

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ» ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ» Το όνομα «ούζο» επέχει θέσιν επωνυμίας πώλησης αλκοολούχου ποτού που α- νήκει στην κατηγορία των «αποσταγμένων anis» και είναι καταχωρισμένο στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

τροφίµων, τα ένζυµα τροφίµων και τις αρωµατικές ύλες τροφίµων (EEL 354/31.12.2008,

τροφίµων, τα ένζυµα τροφίµων και τις αρωµατικές ύλες τροφίµων (EEL 354/31.12.2008, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ /ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση: Αν. Τσόχα 16 Ταχ. Κώδικας : 115 21 Πληροφορίες : Θ. Κλαδά Θ. Σκούµπα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 14.6.2002 L 155/27 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2002 για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης, Στατιστικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 (προηγ.) (νέο) Η παράγραφος 1 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται σε κανονικό Η παράγραφος 2 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

FOOD EXPO 2015 «O ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» ΝΙΚΟΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ CHIEF OPERATIONS OFFICER ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

FOOD EXPO 2015 «O ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» ΝΙΚΟΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ CHIEF OPERATIONS OFFICER ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ FOOD EXPO 2015 «O ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» ΝΙΚΟΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ CHIEF OPERATIONS OFFICER ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στα τρόφιμα και ποτά αντιστοιχεί το 28% της αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Σχεδόν σταθερή παραμένει η αυτάρκεια αγροτικών διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής για το έτος 2011, σε σχέση με τη προηγούμενη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική καλλιέργεια της ελιάς Ανάπτυξη - Προοπτικές

Βιολογική καλλιέργεια της ελιάς Ανάπτυξη - Προοπτικές 2 o Διεθνές Συνέδριο για την Ποιότητα και την Εμπορία των Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Κρήτης 25 27 Σεπτεμβρίου 2008 Βιολογική καλλιέργεια της ελιάς Ανάπτυξη - Προοπτικές Δημήτρης Ζιώγας Διεύθυνση Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Τελευταία ενημέρωση: 07/2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής) Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 31.5.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 145/43 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της30ήςμαΐου 2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 129(Ι) του 2002. Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΚΙΤΡΟ ΝΑΞΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΚΙΤΡΟ ΝΑΞΟΥ» Ημερομηνία παραλαβής : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΚΙΤΡΟ ΝΑΞΟΥ» Αριθμός σελίδων (με την παρούσα): 9 Γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του φακέλου: Ελληνική Αριθμός φακέλου: Καθιερωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000 Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 176(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΚΩΔ.ΑΡΧΕΙΟΥ 301.21 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Δ17Γ5002426ΕΞ2013 ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) 0,5 0,8 1,0 1,2 120% ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ (101) 572,58 70,00 12,50 20,00 25,00

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : ΚΥΑ 5833/155045 (Β 3324 ).

Σχετ. : ΚΥΑ 5833/155045 (Β 3324 ). Αθήνα 23 /1 /2014 Α.Π.: 312/9978 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ελαιόλαδο Νοµοθεσία - Ελαιόλαδο - Καν. (ΕΚ) αριθ. 1019/2002, για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου. (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα