Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2012) 138 final 2012/0069 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων EL EL

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Τα δύο μέρη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Δημοκρατία της Μολδαβίας αποβλέπουν στην αμοιβαία προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ), με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών των διμερών συναλλαγών, καθώς και την προώθηση της ποιότητας στην τροφική αλυσίδα και την ενθάρρυνση της αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης. Οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν ομαλά. Για την ΕΕ, οι διαπραγματεύσεις αυτές είχαν δύο στόχους: αφενός, την επέκταση της προστασίας και της χρήσης του συστήματος των γεωγραφικών ενδείξεων (η Δημοκρατία της Μολδαβίας θα προστατεύει τον πλήρη κατάλογο των ΓΕ της ΕΕ) και, αφετέρου, την παρέμβαση στην πηγή ενδεχόμενων καταχρήσεων των ΓΕ της ΕΕ. Αντίστοιχα, η Δημοκρατία της Μολδαβίας ενδιαφέρεται να αναπτύξει και να προστατεύσει τις υφιστάμενες γεωγραφικές ενδείξεις της στο έδαφος της ΕΕ και να ενισχύσει τη σχέση της με την ΕΕ. Η παρούσα πρόταση είναι το αποτέλεσμα των διμερών διαπραγματεύσεων που ολοκληρώθηκαν στις 18 Απριλίου Η συμφωνία προβλέπει την αμοιβαία προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΟΠ και ΠΓΕ) που προστατεύονται στα οικεία μέρη. 2. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Η πρόταση δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις. EL 2 EL

3 2012/0069 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχεία α) και κβ) και το άρθρο 218 παράγραφος 7, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 1, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (εφεξής «η συμφωνία»). (2) Η συμφωνία θα επιτρέπει την αμοιβαία προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των οικείων μερών και, επίσης, θα συμβάλλει στην προσέγγιση των νομοθεσιών μεταξύ των γειτονικών χωρών της ΕΕ. (3) Σύμφωνα με την απόφαση 2010/xxx του Συμβουλίου της [...], η συμφωνία υπεγράφη στις [...], με την επιφύλαξη της σύναψής της σε μεταγενέστερη ημερομηνία. (4) Ορισμένα θέματα της εφαρμογής ανατέθηκαν στη μικτή επιτροπή που συστάθηκε από την εν λόγω συμφωνία, και ιδίως η αρμοδιότητα τροποποίησης ορισμένων τεχνικών πτυχών καθώς και ορισμένων παραρτημάτων της συμφωνίας. (5) Θα πρέπει επίσης να οριστεί η εσωτερική διαδικασία για τον καθορισμό της θέσης της Ένωσης όσον αφορά τα θέματα που συνδέονται με τη συμφωνία. (6) Θα πρέπει να συναφθεί η συμφωνία εξ ονόματος της Ένωσης, 1 ΕΕ C EL 3 EL

4 ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (εφεξής «η συμφωνία») εγκρίνεται εξ ονόματος της Ένωσης. Το κείμενο της προς σύναψη συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. Άρθρο 2 Η Επιτροπή εκπροσωπεί την Ένωση στη μικτή επιτροπή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 11 της συμφωνίας. Οι τροποποιήσεις μέσω αποφάσεων της μικτής επιτροπής η οποία αναφέρεται στο άρθρο 11 της συμφωνίας εγκρίνονται από την Επιτροπή εξ ονόματος της Ένωσης. Σε περίπτωση που τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν μπορούν να καταλήξουν σε κοινή θέση ύστερα από ενστάσεις σχετικά με μια γεωγραφική ένδειξη, η Επιτροπή εγκρίνει αυτή τη θέση με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή 2. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιμη Επιτροπή Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων και Ονομασιών Προέλευσης που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων 3 ή από τη Διαχειριστική Επιτροπή για την Κοινή Οργάνωση των Γεωργικών Αγορών η οποία συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) 4 ή από την επιτροπή για τα οινοπνευματώδη ποτά η οποία συστάθηκε με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών 5. Άρθρο 3 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζει το(τα) πρόσωπο (πρόσωπα) που εξουσιοδοτείται(εξουσιοδοτούνται) να προβεί(προβούν), εξ ονόματος της Ένωσης, στην κατάθεση της πράξης έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρο 14 της συμφωνίας, προκειμένου να εκφραστεί η συναίνεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δεσμευθεί από τη συμφωνία ΕΕ L 55 της , σ. 13. ΕΕ L 93 της , σ. 12. ΕΕ L 299 της , σ. 1. ΕΕ L 39 της , σ. 16. EL 4 EL

5 Άρθρο 4 Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της. Βρυξέλλες, Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος EL 5 EL

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφενός, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφετέρου, εφεξής τα «συμβαλλόμενα μέρη», Έχοντας υπόψη τους στόχους της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και το αντίστοιχο σχέδιο δράσης για την εξασφάλιση επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ανάλογου με εκείνο της ΕΕ, περιλαμβανομένων των αποτελεσματικών μέσων επιβολής, Έχοντας υπόψη τους στόχους της συμφωνίας σύνδεσης, ιδίως στο πλαίσιο των διατάξεων της ενδεχόμενης μελλοντικής εκτενούς και ολοκληρωμένης ζώνης ελεύθερων συναλλαγών για την εξασφάλιση επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ανάλογου με εκείνο της ΕΕ, περιλαμβανομένων των αποτελεσματικών μέσων επιβολής, Εκτιμώντας ότι τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν μεταξύ τους την αρμονική ανάπτυξη των γεωγραφικών ενδείξεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 της συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS), και να ενισχύσουν το εμπόριο γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που κατάγονται από το έδαφος των συμβαλλόμενων μερών, Αποφάσισαν να συνάψουν την ακόλουθη συμφωνία: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται στην αναγνώριση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων που κατάγονται από το έδαφος των συμβαλλόμενων μερών. 2. Για να προστατεύεται μια γεωγραφική ένδειξη ενός συμβαλλόμενου μέρους από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, πρέπει να καλύπτει προϊόντα εντός του πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας του εν λόγω συμβαλλόμενου μέρους που αναφέρεται στο άρθρο 2. EL 6 EL

7 3. Ως «γεωγραφική ένδειξη» νοείται κάθε ένδειξη κατά την έννοια του άρθρου 22 παράγραφος 1 της συμφωνίας TRIPS του ΠΟΕ, η οποία περιλαμβάνει επίσης «ονομασίες προέλευσης». Άρθρο 2 Καθιερωμένες γεωγραφικές ενδείξεις 1. Κατόπιν εξέτασης της νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι Μέρος Α, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω νομοθεσία πληροί τα στοιχεία του παραρτήματος Ι μέρος Γ. 2. Κατόπιν εξέτασης της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, η οποία αναφέρεται στο παράρτημα Ι Μέρος Β, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω νομοθεσία πληροί τα στοιχεία του παραρτήματος Ι μέρος Γ. 3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένστασης σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος II, κατόπιν εξέτασης των γεωγραφικών ενδείξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ και των οίνων, των αρωματισμένων οίνων και των αλκοολούχων ποτών που αντιστοιχούν στις γεωγραφικές ενδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV και έχουν καταχωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση δυνάμει της νομοθεσίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας προστατεύει τις εν λόγω γεωγραφικές ενδείξεις σύμφωνα με το επίπεδο προστασίας που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία. 4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένστασης σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος II, κατόπιν εξέτασης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων που αντιστοιχούν στις γεωγραφικές ενδείξεις της Μολδαβίας οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ και των οίνων, των αρωματισμένων οίνων και των αλκοολούχων ποτών που αντιστοιχούν στις γεωγραφικές ενδείξεις της Δημοκρατίας της Μολδαβίας οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV και έχουν καταχωριστεί από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας δυνάμει της νομοθεσίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει τις εν λόγω γεωγραφικές ενδείξεις σύμφωνα με το επίπεδο προστασίας που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία. Άρθρο 3 Προσθήκη νέων γεωγραφικών ενδείξεων 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν σχετικά με τη δυνατότητα προσθήκης στα παραρτήματα III και IV νέων προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένστασης και κατόπιν εξέτασης των γεωγραφικών ενδείξεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφοι 3 και 4, προς ικανοποίηση και των δύο συμβαλλόμενων μερών. EL 7 EL

8 2. Δεν απαιτείται από ένα συμβαλλόμενο μέρος να προστατεύει ως γεωγραφική ένδειξη μια ονομασία η οποία συγχέεται με το όνομα φυτικής ποικιλίας, περιλαμβανομένης οινοποιήσιμης ποικιλίας σταφυλιών, ή ζωικής φυλής και ενδέχεται, ως εκ τούτου, να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς την πραγματική καταγωγή του προϊόντος. Άρθρο 4 Πεδίο εφαρμογής της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων 1. Οι γεωγραφικές ενδείξεις που απαριθμούνται στα παραρτήματα III και IV, καθώς και εκείνες που προστίθενται σύμφωνα με το άρθρο 3, προστατεύονται από: α) κάθε άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση προστατευόμενης ονομασίας: για συγκρίσιμα προϊόντα που δεν πληρούν την προδιαγραφή προϊόντος της προστατευόμενης ονομασίας, ή εφόσον η εν λόγω χρήση εκμεταλλεύεται τη φήμη μιας γεωγραφικής ένδειξης β) κάθε κατάχρηση, απομίμηση ή επίκληση 6, έστω και αν αναφέρεται η πραγματική καταγωγή του προϊόντος ή εάν η προστατευόμενη ονομασία χρησιμοποιείται σε μετάφραση, μεταγραφή, μεταγραμματισμό ή συνοδεύεται από εκφράσεις όπως «στυλ», «τύπος», «μέθοδος», «όπως παράγεται στ.», «απομίμηση», «γεύση», «είδος» ή άλλες ανάλογες γ) οιαδήποτε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη, τόσο όσον αφορά την προέλευση, την καταγωγή, τη φύση ή τις ουσιαστικές ιδιότητες του προϊόντος, αναγραφόμενη στη συσκευασία ή στο περιτύλιγμα, στο διαφημιστικό υλικό ή σε έγγραφα που αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν, καθώς και τη συσκευασία του προϊόντος σε δοχείο που μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη εντύπωση ως προς την καταγωγή του δ) κάθε άλλη πρακτική ικανή να παραπλανήσει τον καταναλωτή όσον αφορά την πραγματική καταγωγή του προϊόντος. 2. Εάν οι γεωγραφικές ενδείξεις είναι πλήρως ή εν μέρει ομώνυμες, προστασία παρέχεται σε καθεμία από τις ενδείξεις αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί καλόπιστα και λαμβανομένων δεόντως υπόψη των τοπικών και παραδοσιακών χρήσεων και του πραγματικού κίνδυνου σύγχυσης. Με την επιφύλαξη του άρθρου 23 της συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS), τα συμβαλλόμενα μέρη καθορίζουν με από κοινού συμφωνία τους πρακτικούς όρους χρήσης, υπό τους οποίους οι ομώνυμες γεωγραφικές ενδείξεις διαφοροποιούνται μεταξύ τους, λαμβάνοντας 6 Θεωρείται επίκληση ειδικότερα η χρήση καθ οιονδήποτε τρόπο για τα προϊόντα που υπάγονται στην κλάση αριθ του Εναρμονισμένου Συστήματος της Διεθνούς Σύμβασης για το Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και Κωδικοποίησης των Εμπορευμάτων, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου 1983, ωστόσο μόνο στο μέτρο που τα εν λόγω προϊόντα αναφέρονται στους οίνους της κλάσης αριθ , στους αρωματισμένους οίνους της κλάσης αριθ , και στα αλκοολούχα ποτά της κλάσης αριθ του εν λόγω συστήματος. EL 8 EL

9 υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της ισότιμης μεταχείρισης των σχετικών παραγωγών και αποφυγής της παραπλάνησης των καταναλωτών. Μια ομώνυμη ονομασία που δημιουργεί στον καταναλωτή την εσφαλμένη εντύπωση ότι τα προϊόντα προέρχονται από άλλο έδαφος δεν καταχωρίζεται, έστω και εάν είναι ακριβής όσον αφορά το πραγματικό έδαφος, την περιοχή ή την τοποθεσία από την οποία προέρχεται το συγκεκριμένο προϊόν. 3. Όταν ένα συμβαλλόμενο μέρος, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με μια τρίτη χώρα, προτείνει την προστασία μιας γεωγραφικής ένδειξης της εν λόγω τρίτης χώρας και η ονομασία αυτή είναι ομώνυμη με γεωγραφική ένδειξη του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, το συμβαλλόμενο αυτό μέρος ενημερώνεται και του δίνεται η ευκαιρία να διατυπώσει σχόλια πριν τεθεί η ονομασία αυτή υπό προστασία. 4. Η παρούσα συμφωνία ουδόλως δεσμεύει ένα συμβαλλόμενο μέρος να προστατεύσει μια γεωγραφική ένδειξη του άλλου μέρους που δεν προστατεύεται ή παύει να προστατεύεται στη χώρα καταγωγής της. Τα συμβαλλόμενα μέρη ενημερώνουν το ένα το άλλο εάν η γεωγραφική ένδειξη παύσει να προστατεύεται στη χώρα καταγωγής της. 5. Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν θίγουν κατ ουδένα τρόπο το δικαίωμα ενός προσώπου να χρησιμοποιεί, κατά τη διάρκεια των εμπορικών συναλλαγών, το όνομά του ή το όνομα του προκατόχου του, στην επιχείρηση, εκτός αν το όνομα αυτό χρησιμοποιείται κατά τρόπον ώστε να παραπλανάται ο καταναλωτής. Άρθρο 5 Δικαίωμα χρήσης των γεωγραφικών ενδείξεων 1. Μια ονομασία που προστατεύεται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας μπορεί να χρησιμοποιείται από κάθε επιχειρηματία που διαθέτει στο εμπόριο, παράγει, μεταποιεί ή παρασκευάζει γεωργικά προϊόντα, τρόφιμα, οίνους, αρωματισμένους οίνους ή αλκοολούχα ποτά, τα οποία είναι σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές. 2. Εφόσον μια γεωγραφική ένδειξη προστατεύεται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, η χρήση της εν λόγω προστατευόμενης ονομασίας δεν υπόκειται στην καταχώριση των χρηστών ή σε επιπλέον επιβαρύνσεις. Άρθρο 6 Εφαρμογή της προστασίας Τα συμβαλλόμενα μέρη εφαρμόζουν την προστασία που προβλέπεται στα άρθρα 2 έως 7, με κατάλληλες διοικητικές πράξεις ή δικαστικές διαδικασίες, κατά περίπτωση, και στα τελωνειακά σύνορα (εξαγωγή και εισαγωγή), για την πρόληψη και παύση κάθε παράνομης χρήσης των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων. Εφαρμόζουν επίσης την προστασία αυτή κατόπιν αιτήματος ενδιαφερόμενου μέρους. EL 9 EL

10 Άρθρο 7 Ειδική διάταξη Με την επιφύλαξη προηγούμενων δεσμεύσεων της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με την παροχή προστασίας για τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και την επιβολή τους, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του Διακανονισμού της Λισαβόνας σχετικά με την προστασία των ονομασιών προελεύσεως και τη διεθνή καταχώρισή τους, και σύμφωνα με το άρθρο 6, η Δημοκρατία της Μολδαβίας απολαύει μεταβατικής περιόδου πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, για να θέσει σε εφαρμογή όλα τα συμπληρωματικά μέτρα που απαιτούνται για να σταματήσει κάθε παράνομη χρήση των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων, και ιδίως τα μέτρα στα τελωνειακά σύνορα. Άρθρο 8 Σχέση με εμπορικά σήματα 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη αρνούνται να καταχωρίσουν ή ακυρώνουν αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος ενδιαφερόμενου μέρους, σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε μέρους, εμπορικό σήμα που αντιστοιχεί σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, σε σχέση με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη για ομοειδή προϊόντα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί αίτηση για την καταχώριση του εμπορικού σήματος μετά την ημερομηνία αίτησης για την προστασία της γεωγραφικής ένδειξης στο οικείο έδαφος. 2. Για τις γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, η ημερομηνία αίτησης για την προστασία είναι η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 3. Για τις γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3, η ημερομηνία αίτησης για την προστασία είναι η ημερομηνία διαβίβασης στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος του αιτήματος για την προστασία της γεωγραφικής ένδειξης. 4. Για τις γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3, τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν υποχρέωση να προστατεύουν μια γεωγραφική ένδειξη, εφόσον, λαμβανομένης υπόψη της φήμης ή αναγνωρισιμότητας ενός εμπορικού σήματος, η προστασία μπορεί να οδηγήσει στην παραπλάνηση των καταναλωτών όσον αφορά την αληθινή ταυτότητα του προϊόντος. 5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, τα συμβαλλόμενα μέρη προστατεύουν γεωγραφικές ενδείξεις και στην περίπτωση που υπάρχει προηγούμενο εμπορικό σήμα. Ως προηγούμενο εμπορικό σήμα νοείται ένα εμπορικό σήμα, του οποίου η χρήση αντιστοιχεί σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, και το οποίο έχει κατατεθεί, καταχωριστεί ή καθιερωθεί με τη χρήση, εάν προβλέπεται η δυνατότητα αυτή από τη σχετική νομοθεσία, στο έδαφος ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε αίτηση για την προστασία της γεωγραφικής ένδειξης από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος δυνάμει της παρούσας συμφωνίας. Το εν λόγω εμπορικό σήμα μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται και να ανανεωθεί κατά παρέκκλιση της προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης, υπό τον όρο ότι δεν υπάρχουν λόγοι για την ακύρωση ή EL 10 EL

11 την ανάκληση του εμπορικού σήματος στη νομοθεσία για τα εμπορικά σήματα των συμβαλλόμενων μερών. Άρθρο 9 Γενικοί κανόνες 1. Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών που απορρέουν από τη συμφωνία ΠΟΕ, και συγκεκριμένα τη συμφωνία του Μαρακές για τη σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία υπεγράφη στις 15 Απριλίου Κατά παρέκκλιση του άρθρου 7, η εισαγωγή, η εξαγωγή και η εμπορία οποιουδήποτε εκ των προϊόντων που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν στο έδαφος του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής. 3. Οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει από τις τεχνικές προδιαγραφές των ονομασιών που έχουν καταχωριστεί εξετάζεται από την επιτροπή που συστάθηκε βάσει του άρθρου Οι γεωγραφικές ενδείξεις που προστατεύονται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας μπορούν να ακυρωθούν μόνο από το συμβαλλόμενο μέρος από το οποίο κατάγονται τα προϊόντα. 5. Προδιαγραφή προϊόντος σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία είναι εκείνη που εγκρίνεται, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επίσης εγκεκριμένων τροποποιήσεων, από τις αρχές του συμβαλλόμενου μέρους από το οποίο κατάγονται τα προϊόντα. Άρθρο 10 Συνεργασία και διαφάνεια 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη, είτε απευθείας είτε μέσω της μικτής επιτροπής που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 11, διατηρούν επαφή για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή και τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας, ειδικότερα ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές των προϊόντων και τις τροποποιήσεις τους και με τα αρμόδια πρόσωπα για τις διατάξεις ελέγχου. 2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να δημοσιεύσει τις προδιαγραφές προϊόντος ή σύνοψή τους και τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων προσώπων για τις διατάξεις ελέγχου που αντιστοιχούν στις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις του άλλου συμβαλλόμενου μέρους δυνάμει της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 11 Μικτή Επιτροπή 1. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν όσον αφορά τη σύσταση μικτής επιτροπής αποτελούμενης από εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών με στόχο την EL 11 EL

12 παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας και την ενίσχυση της συνεργασίας τους και του διαλόγου για τις γεωγραφικές ενδείξεις. 2. Η μικτή επιτροπή λαμβάνει τις αποφάσεις της ομόφωνα. Θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό. Η μικτή επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ετησίως, κατόπιν αιτήματος ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, το αργότερο εντός 90 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, εναλλάξ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, σε χρόνο, τόπο και με τρόπο (περιλαμβανομένης, ενδεχομένως, της βιντεοδιάσκεψης) που καθορίζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη με από κοινού συμφωνία. 3. Η μικτή επιτροπή μεριμνά επίσης για την ορθή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας και μπορεί να εξετάζει κάθε ζήτημα που συνδέεται με την εφαρμογή και την υλοποίησή της. Συγκεκριμένα, είναι αρμόδια για: α) την τροποποίηση του παραρτήματος Ι μέρος Α και μέρος Β της παρούσας συμφωνίας, όσον αφορά τις αναφορές στην ισχύουσα νομοθεσία των συμβαλλόμενων μερών, β) την τροποποίηση των παραρτημάτων III και IV όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις, γ) την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις νομοθετικές και πολιτικές εξελίξεις για τις γεωγραφικές ενδείξεις και τυχόν άλλα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος του τομέα αυτού, δ) την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις με στόχο την εξέταση της προστασίας τους σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, ε) την παρακολούθηση των τελευταίων εξελίξεων όσον αφορά την εφαρμογή της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ και το παράρτημα IV. Άρθρο 12 Εδαφικό πεδίο εφαρμογής Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην εν λόγω Συνθήκη και, αφετέρου, στο έδαφος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Άρθρο 13 Αυθεντικές γλώσσες 1. Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται εις διπλούν στις επίσημες γλώσσες των συμβαλλόμενων μερών. 2. Σε περίπτωση διαφωνιών όσον αφορά την ερμηνεία, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. EL 12 EL

13 Άρθρο 14 Τελικές διατάξεις 1. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν κοινοποιήσει εγγράφως το ένα στο άλλο την ολοκλήρωση των αντίστοιχων διαδικασιών τους για την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με προειδοποίηση ενός έτους, την οποία απευθύνει εγγράφως στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος. EL 13 EL

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΕΡΟΣ A Νομοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 Νόμος για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, των ονομασιών προέλευσης και των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων, αριθ. 66-XVI της και κανόνες εφαρμογής του, για τη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και καταχώρισης των γεωγραφικών ενδείξεων, των ονομασιών προέλευσης και των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. ΜΕΡΟΣ B Νομοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, με τους κανόνες εφαρμογής του, για την καταχώριση, τον έλεγχο και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2. Μέρος ΙΙ, τίτλος ΙΙ, κεφάλαιο Ι, τμήμα 1α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22 ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ), με τους κανόνες εφαρμογής του, 3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15 ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών, με τους κανόνες εφαρμογής του, 4. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου της 10 ης Ιουνίου 1991 για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων, των αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και των αρωματισμένων κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων, με τους κανόνες εφαρμογής του. ΜΕΡΟΣ Γ Στοιχεία για την καταχώριση και τον έλεγχο των γεωγραφικών ενδείξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2 1. Μητρώο που περιλαμβάνει τις γεωγραφικές ενδείξεις που προστατεύονται στο έδαφος. 2. Διοικητική διαδικασία με την οποία επαληθεύεται ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις δηλώνουν ότι ένα προϊόν κατάγεται από το έδαφος, περιοχή ή τοποθεσία ενός ή EL 14 EL

15 περισσοτέρων κρατών, εφόσον μια δεδομένη ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό του προϊόντος μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική του καταγωγή. 3. Απαίτηση βάσει της οποίας μια καταχωρισμένη ονομασία αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο προϊόν ή προϊόντα, για τα οποία έχει καθοριστεί προδιαγραφή του προϊόντος η οποία μπορεί να τροποποιηθεί μόνο μέσω κατάλληλης διοικητικής διαδικασίας. 4. Διατάξεις ελέγχου που εφαρμόζονται για την παραγωγή. 5. Διαδικασία ένστασης που επιτρέπει τη συνεκτίμηση των νόμιμων συμφερόντων των προηγούμενων χρηστών των ονομασιών, είτε οι εν λόγω ονομασίες προστατεύονται ως μορφή διανοητικής ιδιοκτησίας είτε όχι. 6. Κανόνας βάσει του οποίου οι προστατευόμενες ονομασίες δεν μπορούν να καταστούν κοινές. 7. Διατάξεις σχετικά με την καταχώριση στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται η άρνηση καταχώρισης ομώνυμων όρων ή εν μέρει ομώνυμων με καταχωρισμένους όρους, όρων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην καθομιλουμένη και αποτελούν κοινή ονομασία των προϊόντων, όρων που περιλαμβάνουν ή συνίστανται από ονομασίες φυτικών ποικιλιών ή ζωικών φυλών. Στις διατάξεις αυτές λαμβάνονται υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα όλων των σχετικών μερών. EL 15 EL

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Κριτήρια που πρέπει να περιλαμβάνονται στη διαδικασία ένστασης όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφοι 3 και 4 α. Κατάλογος ονομασιών με την αντίστοιχη μεταγραφή, κατά περίπτωση, σε λατινικούς χαρακτήρες β. Πληροφορίες σχετικά με την κλάση του προϊόντος γ. Πρόσκληση σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή σε τρίτη χώρα ή σε οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν νόμιμο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα ή εδρεύουν σε κράτος μέλος, στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Δημοκρατία της Μολδαβίας ή σε τρίτη χώρα, να υποβάλουν δεόντως τεκμηριωμένες ενστάσεις κατά της εν λόγω προστασίας δ. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στην κυβέρνηση της Μολδαβίας εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης ε. Οι δηλώσεις ένστασης γίνονται αποδεκτές μόνο εάν παραληφθούν εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο δ) και εάν αποδεικνύουν ότι η προστασία της προτεινόμενης ονομασίας θα μπορούσε: να συγχέεται με την ονομασία φυτικής ποικιλίας, συμπεριλαμβανομένης οινοποιήσιμης ποικιλίας σταφυλιών ή ζωικής φυλής και ενδέχεται, ως εκ τούτου, να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς την πραγματική προέλευση του προϊόντος να συγχέεται με ομώνυμη ονομασία η οποία θα δημιουργούσε στον καταναλωτή την εσφαλμένη εντύπωση ότι τα προϊόντα προέρχονται από άλλο έδαφος λαμβανομένης υπόψη της φήμης ενός εμπορικού σήματος, της αναγνωρισιμότητάς του και της διάρκειας χρησιμοποίησής του, να παραπλανήσει τον καταναλωτή όσον αφορά την αληθινή ταυτότητα του προϊόντος να θέσει σε κίνδυνο την ύπαρξη μιας πλήρως ή μερικώς ταυτόσημης ονομασίας ή ενός εμπορικού σήματος ή την ύπαρξη προϊόντων τα οποία κυκλοφορούσαν νομίμως στην αγορά επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης να συγχέεται με ονομασία που θεωρείται κοινή στ. Τα κριτήρια που αναφέρονται στο σημείο ε) αξιολογούνται σε σχέση με το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στην περίπτωση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας αφορά μόνον το έδαφος ή τα εδάφη όπου προστατεύονται τα εν λόγω δικαιώματα, ή το έδαφος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. EL 16 EL

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Γεωγραφικές ενδείξεις προϊόντων οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 3 και 4 Γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα εκτός από τους οίνους, τα αλκοολούχα ποτά και τους αρωματισμένους οίνους της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς προστασία στη Δημοκρατία της Μολδαβίας Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες AT Gailtaler Speck Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) AT Tiroler Speck Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) AT Gailtaler Almkäse Τυριά AT Tiroler Almkäse, Tiroler Alpkäse Τυριά AT Tiroler Bergkäse Τυριά AT Tiroler Graukäse Τυριά AT Vorarlberger Alpkäse Τυριά AT Vorarlberger Bergkäse Τυριά AT AT AT AT AT BE Steirisches Kübiskernöl Marchfeldspargel Steirischer Kren Wachauer Marille Waldviertler Graumohn Jambon d'ardenne Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) BE Fromage de Herve Τυριά BE BE Beurre d'ardenne Brussels grondwitloof Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά EL 17 EL

18 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες BE Vlaams - Brabantse Tafeldruif Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά BE Pâté gaumais Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος Ι της Συνθήκης (μπαχαρικά κ.λπ.) BE Geraardsbergse Mattentaart Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας BE Gentse azalea Καλλωπιστικά άνθη και φυτά CY Λουκούμι Γεροσκήπου Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Loukoumi Geroskipou CZ Nošovické kysané zelí Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά CZ Všestarská cibule Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά CZ Pohořelický kapr Νωπά ψάρια, μαλάκια και μαλακόστρακα και προϊόντα αυτών CZ Třeboňský kapr Νωπά ψάρια, μαλάκια και μαλακόστρακα και προϊόντα αυτών CZ Český kmín Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος Ι της Συνθήκης (μπαχαρικά κ.λπ.) CZ Chamomilla bohemica Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος Ι της Συνθήκης (μπαχαρικά κ.λπ.) CZ Žatecký chmel Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος Ι της Συνθήκης (μπαχαρικά κ.λπ.) CZ Brněnské pivo Starobrněnské pivo Μπίρες CZ Březnický Ležák 7 Μπίρες CZ Budějovické pivo Μπίρες CZ Budějovický měšťanský var Μπίρες CZ České pivo Μπίρες CZ Černá Hora 8 Μπίρες 7 Με την επιφύλαξη της θετικής έκβασης της διαδικασίας ένστασης που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 της συμφωνίας. EL 18 EL

19 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες CZ Českobudějovické pivo Μπίρες CZ Chodské pivo Μπίρες CZ Znojemské pivo Μπίρες CZ CZ CZ CZ CZ CZ Hořické trubičky Karlovarský suchar Lomnické suchary Mariánskolázeňské oplatky Pardubický perník Štramberské uši Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας CZ Jihočeská Niva Τυριά CZ Jihočeská Zlatá Niva Τυριά DE DE DE DE DE DE Diepholzer Moorschnucke Lüneburger Heidschnucke Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch Ammerländer Dielenrauchschinken Ammerländer Katenschinken Ammerländer Schinken, Ammerländer Knochenschinken Greußener Salami Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) DE Nürnberger Bratwürste, Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, 8 Με την επιφύλαξη της θετικής έκβασης της διαδικασίας ένστασης που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 της συμφωνίας. EL 19 EL

20 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες Nürnberger Rostbratwürste παστά, καπνιστά κ.λπ.) DE Schwarzwälder Schinken Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) DE Thüringer Leberwurst Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) DE Thüringer Rostbratwurst Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) DE Thüringer Rotwurst Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) DE Allgäuer Bergkäse Τυριά DE Allgäuer Emmentaler Τυριά DE Altenburger Ziegenkäse Τυριά DE Odenwälder Frühstückskäse Τυριά DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE Lausitzer Leinöl Bayerischer Meerrettich, Bayerischer Kren Feldsalate von der Insel Reichenau Gurken von der Insel Reichenau Salate von der Insel Reichenau Spreewälder Gurken Spreewälder Meerrettich Tomaten von der Insel Reichenau Holsteiner Karpfen Oberpfälzer Karpfen Schwarzwaldforelle Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Νωπά ψάρια, μαλάκια και μαλακόστρακα και προϊόντα αυτών Νωπά ψάρια, μαλάκια και μαλακόστρακα και προϊόντα αυτών Νωπά ψάρια, μαλάκια και μαλακόστρακα και προϊόντα αυτών EL 20 EL

21 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες DE Bayerisches Bier Μπίρες DE Bremer Bier Μπίρες DE Dortmunder Bier Μπίρες DE Hofer Bier Μπίρες DE Kölsch Μπίρες DE Kulmbacher Bier Μπίρες DE Mainfranken Bier Μπίρες DE Münchener Bier Μπίρες DE Reuther Bier Μπίρες DE Wernesgrüner Bier Μπίρες DE DE DE DE DE DE Aachener Printen Lübecker Marzipan Meißner Fummel Nürnberger Lebkuchen Schwäbische Maultaschen, Schwäbische Suppenmaultaschen Hopfen aus der Hallertau Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Ζυμαρικά Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος Ι της Συνθήκης (μπαχαρικά κ.λπ.) DK Danablu Τυριά DK Esrom Τυριά DK Lammefjordsgulerod Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά EL Ανεβατό Τυριά Anevato EL Γαλοτύρι Τυριά Galotyri EL Γραβιέρα Αγράφων Τυριά Graviera Agrafon EL Γραβιέρα Κρήτης Τυριά Graviera Kritis EL 21 EL

22 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες EL Γραβιέρα Νάξου Τυριά Graviera Naxou EL Καλαθάκι Λήμνου Τυριά Kalathaki Limnou EL Κασέρι Τυριά Kasseri EL Κατίκι Δομοκού Τυριά Katiki Domokou EL Κεφαλογραβιέρα Τυριά Kefalograviera EL Κοπανιστή Τυριά Kopanisti EL Λαδοτύρι Μυτιλήνης Τυριά Ladotyri Mytilinis EL Μανούρι Τυριά Manouri EL Μετσοβόνε Τυριά Metsovone EL Μπάτζος Τυριά Batzos EL Ξυνομυζήθρα Κρήτης Τυριά Xynomyzithra Kritis EL Πηχτόγαλο Χανίων Τυριά Pichtogalo Chanion EL Σαν Μιχάλη Τυριά San Michali EL Σφέλα Τυριά Sfela EL Φέτα Τυριά Feta EL Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού Τυριά Formaella Arachovas Parnassou EL Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας Agios Mattheos Kerkyras EL Αποκορώνας Χανίων Κρήτης Apokoronas Chanion Kritis EL Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης Arxanes Irakliou Kritis EL Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης Viannos Irakliou Kritis EL Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis EL Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο "Τροιζηνία" Exeretiko partheno eleolado Trizinia EL Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό Exeretiko partheno eleolado Thrapsano EL 22 EL

23 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες EL Ζάκυνθος Zakynthos EL Θάσος Thassos EL Καλαμάτα Kalamata EL Κεφαλονιά Kefalonia EL Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης Kolymvari Chanion Kritis EL Κρανίδι Αργολίδας Kranidi Argolidas EL Κροκεές Λακωνίας Krokees Lakonias EL Λακωνία Lakonia EL Λέσβος Mυτιλήνη Lesvos Mytilini EL Λυγουριό Ασκληπιείου Lygourio Asklipiiou EL Ολυμπία Olympia EL Πεζά Ηρακλείου Κρήτης Peza Irakliou Kritis EL Πέτρινα Λακωνίας Petrina Lakonias EL Πρέβεζα Preveza EL Ρόδος Rodos EL Σάμος Samos EL Σητεία Λασιθίου Κρήτης Sitia Lasithiou Kritis EL Φοινίκι Λακωνίας Finiki Lakonias EL 23 EL

24 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες EL Χανιά Κρήτης Chania Kritis EL Ακτινίδιο Πιερίας Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Aktinidio Pierias EL Ακτινίδιο Σπερχειού Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Aktinidio Sperchiou EL Ελιά Καλαμάτας Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Elia Kalamatas EL Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Throumpa Ampadias Rethymnis Kritis EL Θρούμπα Θάσου Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Throumpa Thassou EL Θρούμπα Χίου Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Throumpa Chiou EL Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Kelifoto fystiki Fthiotidas EL Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Kerassia Tragana Rodochoriou EL Κονσερβολιά Αμφίσσης Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Konservolia Amfissis EL Κονσερβολιά Άρτας Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Konservolia Artas EL Κονσερβολιά Αταλάντης Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Konservolia Atalantis EL Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Konservolia Piliou Volou EL Κονσερβολιά Ροβίων Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Konservolia Rovion EL Κονσερβολιά Στυλίδας Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Konservolia Stylidas EL Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Korinthiaki Stafida Vostitsa EL Κουμ Κουάτ Κέρκυρας Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Koum kouat Kerkyras EL Μήλα Ζαγοράς Πηλίου Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Mila Zagoras Piliou EL 24 EL

25 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες EL Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Mila Delicious Pilafa Tripoleos EL Μήλο Καστοριάς Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Milo Kastorias EL Ξερά σύκα Κύμης Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Xera syka Kymis EL Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Patata Kato Nevrokopiou EL Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Portokalia Maleme Chanion Kritis EL Ροδάκινα Νάουσας Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Rodakina Naoussas EL Σταφίδα Ζακύνθου Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Stafida Zakynthou EL Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Syka Vavronas Markopoulou Messongion EL Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Tsakoniki Melitzana Leonidiou EL Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Fassolia Gigantes Elefantes Prespon Florinas EL Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Fassolia (plake megalosperma) Prespon Florinas EL Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Καστοριάς Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Fassolia Gigantes-Elefantes Kastorias EL Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Fassolia Gigantes Elefantes Kato Nevrokopiou EL Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίου Fassolia kina Messosperma Kato Nevrokopiou EL Φυστίκι Αίγινας Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Fystiki Eginas EL Φυστίκι Μεγάρων Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Fystiki Megaron EL Αυγοτάραχο Μεσολογγίου Νωπά ψάρια, μαλάκια και μαλακόστρακα και προϊόντα αυτών Avgotaracho Messolongiou EL Κρόκος Κοζάνης Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος Ι Krokos Kozanis EL 25 EL

26 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες της Συνθήκης (μπαχαρικά κ.λπ.) EL Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος Ι της Συνθήκης (μπαχαρικά κ.λπ.) Meli Elatis Menalou Vanilia EL Κρητικό παξιμάδι Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Kritiko paximadi EL Μαστίχα Χίου Φυσικές γόμες και ρητίνες Masticha Chiou EL Τσίχλα Χίου Φυσικές γόμες και ρητίνες Tsikla Chiou EL Μαστιχέλαιο Χίου Αιθέρια έλαια Mastichelaio Chiou Arzùa-Ulloa Τυριά Carne de Ávila Carne de Cantabria Carne de la Sierra de Guadarrama Carne de Morucha de Salamanca Carne de Vacuno del País, Vasco Euskal Okela Cordero de Navarra, Nafarroako Arkumea Cordero Manchego Lacón Gallego Lechazo de Castilla y León Pollo y Capón del Prat Ternasco de Aragón Ternera Asturiana Ternera de Extremadura EL 26 EL

27 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες Ternera de Navarra Nafarroako Aratxea Ternera Gallega Botillo del Bierzo Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) Cecina de León Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) Chorizo Riojano Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) Dehesa de Extremadura Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) Guijuelo Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) Jamón de Huelva Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) Jamón de Teruel Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) Jamón de Trevélez Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) Salchichón de Vic Llonganissa de Vic Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) Sobrasada de Mallorca Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) Afuega'l Pitu Τυριά Cabrales Τυριά Cebreiro Τυριά Gamoneu Gamonedo Τυριά Idiazábal Τυριά Mahón-Menorca Τυριά Picón Bejes-Tresviso Τυριά Queso de La Serena Τυριά Queso de l'alt Urgell y la Τυριά EL 27 EL

28 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες Cerdanya Queso de Murcia Τυριά Queso de Murcia al vino Τυριά Queso de Valdeón Τυριά Queso Ibores Τυριά Queso Majorero Τυριά Queso Manchego Τυριά Queso Nata de Cantabria Τυριά Queso Palmero, Queso de la Palma Τυριά Queso Tetilla Τυριά Queso Zamorano Τυριά Quesucos de Liébana Τυριά Roncal Τυριά San Simón da Costa Τυριά Torta del Casar Τυριά Miel de Galicia, Mel de Galicia Miel de Granada Miel de La Alcarria Aceite de La Alcarria Aceite de la Rioja Aceite de Mallorca, Aceite mallorquín, Oli de Mallorca, Oli mallorquí Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης (αυγά, μέλι, διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα πλην βουτύρου κ.λπ.) Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης (αυγά, μέλι, διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα πλην βουτύρου κ.λπ.) Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης (αυγά, μέλι, διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα πλην βουτύρου κ.λπ.) Aceite de Terra Alta, Oli de EL 28 EL

29 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες Terra Alta Aceite del Baix Ebre-Montsià, Oli del Baix Ebre-Montsià Aceite del Bajo Aragón Aceite Monterrubio Antequera Baena Gata-Hurdes Les Garrigues Mantequilla de l'alt Urgell y la Cerdanya, Mantega de l'alt Urgell i la Cerdanya Mantequilla de Soria Montes de Granada Montes de Toledo Poniente de Granada Priego de Córdoba Sierra de Cadiz Sierra de Cazorla Sierra de Segura Sierra Mágina EL 29 EL

30 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες Siurana Ajo Morado de las Pedroñeras Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Alcachofa de Benicarló, Carxofa de Benicarló Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Alcachofa de Tudela Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Alubia de La Bañeza-León Arroz de Valencia, Arròs de València Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Arroz del Delta del Ebro, Arròs del Delta de l'ebre Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Avellana de Reus Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Berenjena de Almagro Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Calasparra Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Calçot de Valls Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Cereza del Jerte Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Cerezas de la Montaña de Alicante Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά Cítricos Valencianos, Cítrics Valencians Clementinas de las Tierras del Ebro, Clementines de les Terres de l'ebre Coliflor de Calahorra Espárrago de Huétor-Tájar EL 30 EL

31 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες Espárrago de Navarra Faba Asturiana Faba de Lourenzá Garbanzo de Fuentesaúco Judías de El Barco de Ávila Kaki Ribera del Xúquer Lenteja de La Armuña Lenteja Pardina de Tierra de Campos Manzana de Girona Poma de Girona Manzana Reineta del Bierzo Melocotón de Calanda Nísperos Callosa d'en Sarriá Pataca de Galicia, Patata de Galicia Patatas de Prades, Patates de Prades Pera de Jumilla Peras de Rincón de Soto Pimiento Asado del Bierzo Pimiento Riojano EL 31 EL

32 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες Pimientos del Piquillo de Lodosa Uva de mesa embolsada "Vinalopó" Caballa de Andalucia Νωπά ψάρια, μαλάκια και μαλακόστρακα και προϊόντα αυτών Mejillón de Galicia, Mexillón de Galicia Νωπά ψάρια, μαλάκια και μαλακόστρακα και προϊόντα αυτών Melva de Andalucia Νωπά ψάρια, μαλάκια και μαλακόστρακα και προϊόντα αυτών Azafrán de la Mancha Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος Ι της Συνθήκης (μπαχαρικά, κ.λπ.) Chufa de Valencia Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος Ι της Συνθήκης (μπαχαρικά, κ.λπ.) Pimentón de la Vera Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος Ι της Συνθήκης (μπαχαρικά, κ.λπ.) Pimentón de Murcia Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος Ι της Συνθήκης (μπαχαρικά, κ.λπ.) Pemento do Couto Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος Ι της Συνθήκης (μπαχαρικά, κ.λπ.) Sidra de Asturias, Sidra d'asturies Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος Ι της Συνθήκης (μπαχαρικά, κ.λπ.) Alfajor de Medina Sidonia Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Ensaimada de Mallorca, Ensaimada mallorquina Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Jijona Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Mantecadas de Astorga Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Mazapán de Toledo Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Pan de Cea Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Pan de Cruz de Ciudad Real Προϊόντα αρτοποιίας, EL 32 EL

33 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Tarta de Santiago Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Turrón de Agramunt, Torró d'agramunt Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Turrón de Alicante Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας FI Lapin Poron liha FI Lapin Puikula FI Kainuun rönttönen Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Agneau de l'aveyron Agneau de Lozère Agneau de Pauillac Agneau de Sisteron Agneau du Bourbonnais Agneau du Limousin Agneau du Poitou-Charentes Agneau du Quercy Barèges-Gavarnie Bœuf charolais du Bourbonnais Boeuf de Bazas Bœuf de Chalosse EL 33 EL

34 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες Bœuf du Maine Dinde de Bresse Pintadeau de la Drome Porc de la Sarthe Porc de Normandie Porc de Vendée Porc du Limousin Taureau de Camargue Veau de l'aveyron et du Ségala Veau du Limousin Volailles d'alsace Volailles d'ancenis Volailles d'auvergne Volailles de Bourgogne Volailles de Bresse Volailles de Bretagne Volailles de Challans Volailles de Cholet EL 34 EL

35 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες Volailles de Gascogne Volailles de Houdan Volailles de Janzé Volailles de la Champagne Volailles de la Drôme Volailles de l'ain Volailles de Licques Volailles de l'orléanais Volailles de Loué Volailles de Normandie Volailles de Vendée Volailles des Landes Volailles du Béarn Volailles du Berry Volailles du Charolais Volailles du Forez Volailles du Gatinais Volailles du Gers EL 35 EL

36 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες Volailles du Languedoc Volailles du Lauragais Volailles du Maine Volailles du plateau de Langres Volailles du Val de Sèvres Volailles du Velay Boudin blanc de Rethel Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) Canard à foie gras du Sud- Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) Jambon de Bayonne Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) Jambon sec et noix de jambon sec des Ardennes Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.) Abondance Τυριά Banon Τυριά Beaufort Τυριά Bleu d'auvergne Τυριά Bleu de Gex Haut-Jura, Bleu de Septmoncel Τυριά Bleu des Causses Τυριά Bleu du Vercors-Sassenage Τυριά Brie de Meaux Τυριά Brie de Melun Τυριά Brocciu Corse, Brocciu Τυριά EL 36 EL

37 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες Camembert de Normandie Τυριά Cantal, Fourme de Cantal, Cantalet Τυριά Chabichou du Poitou Τυριά Chaource Τυριά Chevrotin Τυριά Comté Τυριά Crottin de Chavignol Τυριά Emmental de Savoie Τυριά Emmental français est-central Τυριά Époisses Τυριά Fourme d'ambert, Fourme de Montbrison Τυριά Laguiole Τυριά Langres Τυριά Livarot Τυριά Maroilles, Marolles Τυριά Mont d'or Vacherin du Haut- Doubs Τυριά Morbier Τυριά Munster, Munster-Géromé Τυριά Neufchâtel Τυριά Ossau-Iraty Τυριά Pélardon Τυριά Picodon de l'ardèche, Picodon de la Drôme Τυριά Pont-l'Évêque Τυριά Pouligny-Saint-Pierre Τυριά Reblochon, Reblochon de Τυριά EL 37 EL

38 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες Savoie Rocamadour Τυριά Roquefort Τυριά Sainte-Maure de Touraine Τυριά Saint-Nectaire Τυριά Salers Τυριά Selles-sur-Cher Τυριά Tome des Bauges Τυριά Tomme de Savoie Τυριά Tomme des Pyrénées Τυριά Valençay Τυριά Crème d'isigny Crème fraîche fluide d'alsace Miel d'alsace Miel de Corse, Mele di Corsica Miel de Provence Miel de sapin des Vosges Œufs de Loué Beurre Charentes-Poitou, Beurre des Charentes, Beurre des Deux-Sèvres Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης (αυγά, μέλι, διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα πλην βουτύρου κ.λπ.) Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης (αυγά, μέλι, διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα πλην βουτύρου κ.λπ.) Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης (αυγά, μέλι, διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα πλην βουτύρου κ.λπ.) Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης (αυγά, μέλι, διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα πλην βουτύρου κ.λπ.) Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης (αυγά, μέλι, διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα πλην βουτύρου κ.λπ.) Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης (αυγά, μέλι, διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα πλην βουτύρου κ.λπ.) Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης (αυγά, μέλι, διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα πλην βουτύρου κ.λπ.) EL 38 EL

39 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες Beurre d'isigny Huile d'olive d'aix-en- Provence Huile d'olive de Corse, Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica Huile d'olive de Haute- Provence Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence Huile d'olive de Nice Huile d'olive de Nîmes Huile d'olive de Nyons Huile essentielle de lavande de Haute-Provence Ail blanc de Lomagne Ail de la Drôme Ail rose de Lautrec Asperge des sables des Landes Chasselas de Moissac Clémentine de Corse Coco de Paimpol Fraise du Périgord Haricot tarbais EL 39 EL

40 Κράτος μέλος της ΕΕ Τύπος προϊόντος Αντίστοιχη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες Kiwi de l'adour Lentille vert du Puy Lentilles vertes du Berry Lingot du Nord Mâche nantaise Melon du Haut-Poitou Melon du Quercy Mirabelles de Lorraine Muscat du Ventoux Noix de Grenoble Noix du Périgord Oignon doux des Cévennes Olive de Nice Olives cassées de la Vallée des Baux-de-Provence Olives noires de la Vallée des Baux de Provence Olives noires de Nyons Petit Epeautre de Haute Provence Poireaux de Créances EL 40 EL

Κατάλογοσ ελληνικών ΠΟΠ ΠΓΕ προϊόντων

Κατάλογοσ ελληνικών ΠΟΠ ΠΓΕ προϊόντων Κατάλογοσ ελληνικών ΠΟΠ ΠΓΕ προϊόντων Καταχωριςμένη Ονομαςία Τύποσ Αίτηςησ Ημερομηνία Καταχώριςησ Φάβα Φενεού Fava Feneou ταφίδα ουλτανίνα Κρήτης Stafida Soultanina Kritis Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντων Βιολογική Γεωργία»

προϊόντων Βιολογική Γεωργία» Θέμα: «Προοπτικές της πιστοποίησης των Ελληνικών αγροτο-διατροφικών προϊόντων Βιολογική Γεωργία» Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Γεωπόνος MSc, ΓΠΑ Τεχνικός Σύμβουλος Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ Εργαλείο προώθησης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Ευφροσύνη Σκαρμούτσου, Χημικός Μηχανικός, Msc

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ Εργαλείο προώθησης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Ευφροσύνη Σκαρμούτσου, Χημικός Μηχανικός, Msc ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ Εργαλείο προώθησης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων Ευφροσύνη Σκαρμούτσου, Χημικός Μηχανικός, Msc Γενική Δ/νση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, Διεύθυνση Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.4.2011 COM(2011) 221 τελικό 2011/0089 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την υπογραφή της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2015 COM(2015) 448 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤ ΑΣ

ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤ ΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ Εργαλείο προώθησης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων Ευφροσύνη Σκαρµούτσου, Χηµικός Μηχανικός, Msc Γενική /νση ιασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, ιεύθυνση Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σπύρος Στάχτιαρης 1ηΕπιστημονικήΣυνάντησηγιατιςΤοπικέςΠοικιλίες Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 21.10.2011 Εισαγωγή Σκοπός: Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογοσ ελληνικών ΠΟΠ ΠΓΕ προϊόντων

Κατάλογοσ ελληνικών ΠΟΠ ΠΓΕ προϊόντων Κατάλογοσ ελληνικών ΠΟΠ ΠΓΕ προϊόντων Καταχωριςμένη Ονομαςία ταφίδα ουλτανίνα Κριτθσ Stafida Soultanina Kritis Γαλανό Μεταγγιτςίου Χαλκιδικισ Galano Metaggitsiou Chalkidikis Σοματάκι αντορίνθσ Tomataki

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Π.Ο.Π., σε μια Ελλάδα ροκ! ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Προϊόντα Π.Ο.Π., σε μια Ελλάδα ροκ! ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Προϊόντα Π.Ο.Π., σε μια Ελλάδα ροκ! ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Στα πλαίσια του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας με τη μέθοδο του project, αυτό το τετράμηνο επιλέξαμε να συμμετέχουμε στην ερευνητική εργασία με θέμα «Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Γαλακτοκομικά Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης της Κρήτης

Γαλακτοκομικά Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης της Κρήτης Γαλακτοκομικά Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης της Κρήτης Εμμανουήλ Μιχ. Ανυφαντάκης Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος Ελλάδας Ομότ. Καθ. Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοσιακά γεωργικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 538/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουνίου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5026343 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΥΡΙΑ. Του Α. Καστριώτη. TouristikiEkpaideysi.gr

ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΥΡΙΑ. Του Α. Καστριώτη. TouristikiEkpaideysi.gr ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΥΡΙΑ ΟΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΗΜΑ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΤΥΡΙΩΝ ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΥΡΙΑ: ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΓΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ROQUEFORT A.O.C. 24.CHEVROTIN DES ARAVIS 2.BLEU D'AUVERGNE

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ. Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ. Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε. ΣΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Λόγοι καθιέρωσης: Ενθάρρυνση της ποικίλης αγροτικής παραγωγής Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2010 COM(2010) 644 τελικό 2010/0316 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που αφορά την υπογραφή της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Daily Choice Η καμπάνια Daily Choice αποτελεί την συνέχεια της προσπάθειας της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος να υποστηρίξει τις εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 29 Αυγούστου 2013 ΤΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ. Πρωτ.: 4969 Πληροφορίες: Ε. Ξενάκη Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2014 COM(2014) 106 final 2014/0054 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μικτής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ DAILY CHOICE ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ DAILY CHOICE ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ DAILY CHOICE ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ DAILY CHOICE ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΗ 2013 2014 2015 ANUGA ΚΟΛΩΝΙΑ 05-09/10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ GREEK WEEK BERLIN

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1996R1107 15/10/2002 Αριθµός σελίδων: 17 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1151/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Νοεμβρίου 2012 για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.10.2012 COM(2012) 577 final 2012/0279 (NLE) C7-0109/13 Part.1 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της πολιτικής για τις προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης (ΠΟΠ) και τις προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) στο πλαίσιο της ΚΓΠ

Αξιολόγηση της πολιτικής για τις προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης (ΠΟΠ) και τις προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) στο πλαίσιο της ΚΓΠ Αξιολόγηση της πολιτικής για τις προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης (ΠΟΠ) και τις προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) στο πλαίσιο της ΚΓΠ Σύντοµη περίληψη Η παρούσα µελέτη, που χρηµατοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2012 COM(2012) 641 final 2012/0304 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της

Διαβάστε περισσότερα

L 93/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006

L 93/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006 L 93/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαρτίου 2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙKO ΕΛΑΙOΛΑΔΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛHΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΞIΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚOΣΜΙΑ ΑΓΟΡA

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙKO ΕΛΑΙOΛΑΔΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛHΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΞIΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚOΣΜΙΑ ΑΓΟΡA ΤΟ ΕΛΛΗΝΙKO ΕΛΑΙOΛΑΔΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛHΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΞIΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚOΣΜΙΑ ΑΓΟΡA Εισηγητής: Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου ΟΠΕ Βρυξέλλες,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0003 EL 03.03.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2015 COM(2015) 332 final 2015/0146 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 156 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύθηκε µε τον Νόµο 2127/93 ως ΕΛ.Ο.Γ. (Ελληνικός Οργανισµός Γάλακτος) Μετατράπηκε µε τον Ν. 3698/2008 σεελ.ο.γα.κ. (Ελληνικός Οργανισµός Γάλακτος &

Ιδρύθηκε µε τον Νόµο 2127/93 ως ΕΛ.Ο.Γ. (Ελληνικός Οργανισµός Γάλακτος) Μετατράπηκε µε τον Ν. 3698/2008 σεελ.ο.γα.κ. (Ελληνικός Οργανισµός Γάλακτος & Ιδρύθηκε µε τον Νόµο 2127/93 ως ΕΛ.Ο.Γ. (Ελληνικός Οργανισµός Γάλακτος) Μετατράπηκε µε τον Ν. 3698/2008 σεελ.ο.γα.κ. (Ελληνικός Οργανισµός Γάλακτος & Κρέατος Από τη συγχώνευση του µε άλλους Οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ανδρέας Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.beelab.gr Τι είναι ΠΟΠ και τι ΠΓΕ ΠΟΠ Η ποιότητα ή τα χαρ/κά

Διαβάστε περισσότερα

Προστιθέμενη αξία και τρόφιμα με Γεωγραφικές Ενδείξεις

Προστιθέμενη αξία και τρόφιμα με Γεωγραφικές Ενδείξεις 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών -Food Expo Greece Metropolitan Expo, Αθήνα 14 16 Μαρτίου 2015 Προστιθέμενη αξία και τρόφιμα με Γεωγραφικές Ενδείξεις Ζησίδης Ορέστης 1, Bremmers Harry 2, Μασούρας Θεόφιλος

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων με έμφαση στα Όσπρια

Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων με έμφαση στα Όσπρια Μανανά Σοφία Τμήμα ΠΟΠ ΠΓΕ Ιδιότυπων και Παραδοσιακών Προϊόντων Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Προϋποθέσεις και Διαδικασία καταχώρισης ονομασιών στο Μητρώο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 2 PART 1/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2008 (OR. en) 14963/08 Διοργανικός φάκελος : 2008/0197 (ACC) AGRI 359 WTO 201 AUS 16

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2008 (OR. en) 14963/08 Διοργανικός φάκελος : 2008/0197 (ACC) AGRI 359 WTO 201 AUS 16 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2008 (OR. en) 14963/08 Διοργανικός φάκελος : 2008/0197 (ACC) AGRI 359 WTO 201 AUS 16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 482 final 2013/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής Δημιουργία μιας Ευρώπης που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής Δημιουργία μιας Ευρώπης που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 25.10.2016 COM(2016) 710 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.8.2016 COM(2016) 523 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.6.2012 COM(2012) 346 final 2012/0167 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 93/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.4.2003 L 99/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 692/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Απριλίου 2003 για την τροποποίηση του κανονισµού (EOK) αριθ. 2081/92 για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας για το εμπόριο οίνου

ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας για το εμπόριο οίνου 30.1.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 28/3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας για το εμπόριο οίνου Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, στο εξής «η Κοινότητα», αφενός, και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Σάμιος ΓΧΚ Δ/νση ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ιούνιος 2016

Σταύρος Σάμιος ΓΧΚ Δ/νση ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ιούνιος 2016 Σταύρος Σάμιος ΓΧΚ Δ/νση ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιούνιος 2016 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Καν(ΕΟΚ) 1576/89 (βασικός) Καν(ΕΟΚ) 1014/90 & λοιποί εφαρμοστικοί Καν(ΕΚ) 110/2008 Καν(ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.9.2016 COM(2016) 631 final 2016/0308 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2014 COM(2014) 578 final 2014/0267 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των κρατών της Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, L 193/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2472009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ 607/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14 Ιουλίου 2009 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.8.2016 COM(2016) 506 final 2013/0297 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3.6.2014 L 164/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 157 final 2012/0080 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2015 COM(2015) 458 final 2015/0210 (NLE) Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας στη σύμβαση της 26ης Ιουλίου 1995, η οποία καταρτίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.11.2016 COM(2016) 735 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για τη χορήγηση ειδικού καθεστώτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 83 final 2014/0042 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2014 COM(2014) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.12.2016 COM(2016) 750 final Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0006 (NLE) 5208/17 FISC 7 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2014 COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα