«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο"

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο (Γ ΚΠ)» Οκάδα Δξγαζίαο: Γηάλλεο Καινγήξνπ (Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο) Θφδσξνο Καξνχλνο Βαζηιηθή Καξνχλνπ Γεκήηξεο Κνξκπέηεο Θαλάζεο Πξίθηεο Αηκηιία Πξσηφγεξνπ Μάηνο

2 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΔΠΗΣΔΛΗΚΖ ΤΝΟΦΖ ΔΗΑΓΧΓΖ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ηνηρεία Τινπνίεζεο ΔΠ «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» ζηελ πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε (Γ ΚΠ) Δληαγκέλα έξγα κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο δήκνπο Έξγα ΤΠΔΓΓΑ Δληαγκέλα έξγα - ηειηθνί δηθαηνχρνη ΣΔΓΚ Δληαγκέλα έξγα - ηειηθνί δηθαηνχρνη ΝΠΓΓ/ ΝΠΗΓ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ Δληαγκέλα έξγα ηειηθνί δηθαηνχρνη ζρνιεία θαη δεκφζηεο βηβιηνζήθεο Σν έξγν ΤΕΔΤΞΗ Δπξπδσληθά Γίθηπα Έξγα ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο εληαγκέλα ζηα ΠΔΠ Σν πξφγξακκα ΚΛΔΗΘΔΝΖ - Β ΚΠ Σν Πξφγξακκα «ΠΟΛΗΣΔΗΑ» Υξήζε ΣΠΔ απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ ρφιηα πκπεξάζκαηα χλνςε ζηνηρείσλ πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο - ρφιηα πκπεξάζκαηα ΣΟΥΟΗ (ΔΧ ΣΟ 2008): Αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ Ζιεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη πεξηερφκελν Αλάπηπμε αλζξσπίλσλ πφξσλ πληνληζκφο Μεραληζκνί ππνζηήξημεο ΝΔΑ ΈΡΓΑ ΣΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (ΣΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΣΟΤ ΔΠ ΣΖ ΚΣΠ) Μέηξα ηνπ ΔΠ ηεο ΚηΠ κε δπλαηφηεηα έληαμεο λέσλ έξγσλ ΟΣΑ Πξνηεηλφκελα έξγα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ χλνιν Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ αλά Πεξηθέξεηα

3 6.2 Καηαλνκή Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ βάζεη πιεζπζκνχ αλά πεξηθέξεηα πγθεληξσηηθά ζηνηρεία ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ ζηελ Σ.Α ΠΟΡΔΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΡΔΤΝΩΝ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΣΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Ω ΠΡΟ ΣΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ (ΚΑΣΑΥΩΡΖΜΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΔΡΔΤΝΑ 2004 ΜΔΥΡΗ 19/4/2005) ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (ΚΑΣΑΥΩΡΖΜΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔΥΡΗ 19/4/2005) Ζ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ζηελ Πεξηθέξεηα

4 1 ΔΠΗΣΔΛΗΚΖ ΤΝΟΦΖ Σν επηηειηθφ, απηφ, θείκελν ζπλνςίδεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, πξσηνβνπιίεο θαη έξγα πνπ πξνηείλεηαη λα αλαπηχμεη ε ΚΔΓΚΔ ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ δξάζεσλ, πξσηνβνπιηψλ θαη έξγσλ έγηλε βάζεη: 1. ησλ δεδνκέλσλ ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηε ηνπηθή απηνδηνίθεζεο 2. ησλ ζηφρσλ πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ έσο ην 2008, έηζη ψζηε ε πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο ηνπ Γ ΚΠ γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη αληαγσληζηηθφηεηα. Πξφζζεηα, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ δξάζεσλ, πξσηνβνπιηψλ θαη έξγσλ ζηεξίδεηαη: 1. ζηε γεληθφηεξε κειέηε ηεο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο γηα ηελ «Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο» ηνπ ΔΜΠ γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε ζηφρν κηα ηζρπξή παξνπζία ηεο ζηελ αλάπηπμε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ζηε ρψξα καο. 2. ζηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο.. Οη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο πεξηιακβάλνπλ πξνηάζεηο γηα: Α. Πξσηνβνπιίεο πνιηηηθήο θαη δεκνζηφηεηαο, Β. Γξάζεηο ζπληνληζκνχ θαη ππνζηήξημεο, Γ. πγθεθξηκέλα έξγα θαη πξνγξάκκαηα πνπ θαηά βάζε αμηνπνηνχλ πφξνπο ηνπ Γ ΚΠ θαη θπξίσο ηνπ ΔΠ ΚηΠ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνηείλνληαη: Α. Πξσηνβνπιίεο πνιηηηθήο θαη δεκνζηφηεηαο Α1. Πξσηνβνπιίεο δεκνζηφηεηαο θαη δηάρπζεο ηεο ζηξαηεγηθήο 1. Σπλέληεπμε ηύπνπ : νξγάλσζε ζπλνιηθήο ζπλέληεπμεο Σχπνπ (Ηνχληνο 2005) κε ζηφρν ηελ αλαθνίλσζε θαη πξνψζεζε: ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΚΔΚΓΔ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, γηα ην Γ θαη Γ ΚΠ, ησλ βαζηθψλ άκεζσλ έξγσλ πνπ πξνηείλνληαη γηα ην ΔΠ ΚηΠ, ησλ πξψησλ πηινηηθψλ ηεο ίδηαο ηεο ΚΔΓΚΔ θαη ην Κεληξηθφ πλέδξηφ ηεο γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (Ννέκβξηνο 2005). 2.. Κεληξηθό ζπλέδξην γηα ηελ ΚηΠ : Ο ξφινο ηεο ΚΔΚΓΔ θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη αλάιπζε ησλ βαζηθψλ δεηεκάησλ ζηξαηεγηθήο, δεηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο έξγσλ Γ θαη Γ ΚΠ θνθ (Ννέκβξηνο 2005). 3. Πεξηθεξεηαθέο Ζκεξίδεο: 3-4 πεξηθεξεηαθέο εκεξίδεο γηα δεκνζηφηεηα θαη δηάρπζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη αλάιπζε βαζηθψλ δεηεκάησλ πινπνίεζεο έξγσλ ΔΠ ΚηΠ ηνπ Γ ΚΠ (πρ. χδεπμηο, Δπξπδσληθά θνθ) 4. Σπλαληήζεηο εξγαζίαο : Γηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα ζε πηινηηθνχο πεξηθεξεηαθνχο δήκνπο γηα ζέκαηα πινπνίεζεο νξηδφληησλ έξγσλ ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο 4

5 Α2. Πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο δέζκεπζεο θπβέξλεζεο, Κνκκάησλ θαη Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 1. Σύληαμε θαη θαηάζεζε ππνκλήκαηνο: χληαμε θαη θαηάζεζε ππνκλήκαηνο πξνο ηνλ Πξσζππνπξγφ, ηνπο αξρεγνχο ησλ Κνκκάησλ θαη ηα αξκφδηα φξγαλα θαη ζηειέρε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 2. Σύληαμε θαη θαηάζεζε ππνκλήκαηνο: χληαμε θαη θαηάζεζε ππνκλήκαηνο πξνο ηνπο αξκφδηνπο Τπνπξγνχο γηα ηηο πξνηεηλφκελεο θαηεγνξίεο έξγσλ. 3. Σπλαληήζεηο κε αληίζηνηρεο Δπηηξνπέο ηεο ΔΔ γηα ηα δεηήκαηα ηνπ Γ θαη Γ ΚΠΣ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ζεκάησλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. Β. Γξάζεηο ζπληνληζκνχ θαη ππνζηήξημεο Β1. Τπνζηήξημε Γήκσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξψησλ βαζηθψλ έξγσλ 1. Κεληξηθό Help Desk : Μεραληζκφο ππνζηήξημεο πνπ ζα πινπνηεζεί απφ ηελ ΠΔΣΑ θαη ζα ππνζηεξίμεη φιεο ηηο ζρεηηθέο δξάζεηο. Απαηηεί εμεηδηθεπκέλνπο αλζξψπνπο θαη δνκέο ππνζηήξημεο θαη απνηειεί έλα θηιφδνμν εγρείξεκα ην νπνίν ζα δηεπθνιχλεη ηελ ΚΔΓΚΔ λα παίμεη ηνλ ζηξαηεγηθφ θαη ζπληνληζηηθφ ξφιν ηεο. Ζ αμηνπηζηία ηνπ κεραληζκνχ απηνχ ζα θαζνξίζεη θαη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ δπλαηφηεηα πινπνίεζεο έξγσλ απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, θαζψο θαη ηελ δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο έξγσλ θαη πξσηνβνπιηψλ 2.Δξγαιεία πνπ αλαπηύζζνπκε κηα θνξά γηα λα αμηνπνηεζνύλ ζηε ζλέρεηα από όινπο : Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε, ην portal ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, γηα ην νπνίν έρεη θαηαηεζεί Σερληθφ Γειηίν ζην ΔΠ ΚηΠ, θαη έρεη δηπιφ ξφιν: λα εμνπιίζεη ηνπο κηθξνχο θαη κεζαίνπο δήκνπο κε έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα λα απνθηήζνπλ παξνπζία ζην Γηαδηθηχνπ θαη θαηαδείμεη πσο ιεηηνπξγεί ην λέν κνληέιν επελδχζεσλ πνπ πξνηείλεη ε ΚΔΓΚΔ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. Τπάξρνπλ ρξήζηκα ζρεηηθά παξαδείγκαηα (πρ. Portal πνιηηηζκνχ ΔΠ ΚηΠ). Οη ελέξγεηεο απηέο ζπκπιεξψλνληαη ή ηαπηίδνληαη κε έλα πιήξεο παθέην νδεγηψλ (βήκα πξνο βήκα) πνπ απεπζχλνληαη ζε φιε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη κπνξνχλ λα επηιχνπλ δηάθνξα ζέκαηα (πρ. πξνεηνηκαζία, πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία έξγσλ) 3. Γηεπθόιπλζε ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ηελ δεκηνπξγία ζηειερώλ πνπ κπνξνύλ λα αζρνιεζνύλ κε έξγα ηεο ΚηΠ («Οη πξσηαγσληζηέο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζε θάζε δήκν) : πεξηιακβάλεη εθπαίδεπζε ζηειερψλ, θαηεπζχλζεηο πξνο Γήκνπο (αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπο) γηα ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ζηειερψλ πιεξνθνξηθήο θαη δηνίθεζεο έξγσλ ηεο, ην πιαίζην γηα επξχηεξεο ζπλεξγαζίεο ησλ δήκσλ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο ζε ΣΔΓΚ θνθ. Β2. πληνληζκφο νξηδφληησλ δξάζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ 1. Γηακόξθωζε πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο κε ην Υπνπξγείν Παηδείαο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ θαη παλεπηζηεκηαθψλ εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ πινπνίεζε καδηθψλ δξάζεσλ γεληθεπκέλεο θαηάξηηζεο. 2. Αλάδεημε θαιώλ πξαθηηθώλ θαη παξαδεηγκάησλ απφ ηελ ρψξα θαη ην δηεζλέο πεξηβάιινλ. 5

6 3.Σρεδηαζκόο θαη νξγάλωζε επξεία δξάζεο θαηάξηηζεο πνιηηώλ : Μέζα απφ ηελ ρξήζε ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ ή άιισλ ηνπηθψλ δνκψλ θαη κε βαζηθνχο ζπλεξγάηεο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ επηκνξθψζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ ΚηΠ. 4. Γηακόξθωζε πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο κε θεληξηθνύο θαη ηνπηθνύο ζπιινγηθνύο θνξείο (επηκειεηήξηα, ΣΔΓΚ, θιπ.) θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ θαη πξνψζεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηελ θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν. 5. Γηακόξθωζε πιαηζίνπ δεκηνπξγίαο θαη θαηεπζύλζεωλ ιεηηνπξγίαο πκπνιηηεηψλ δήκσλ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Γ. πγθεθξηκέλα έξγα θαη πξνγξάκκαηα πνπ θαηά βάζε αμηνπνηνχλ πφξνπο ηνπ Γ ΚΠ θαη θπξίσο ηνπ ΔΠ ΚηΠ. Γ1. πγθεθξηκέλα έξγα θαη δξάζεηο ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 1. Υπνδνρή έξγωλ πνπ ήδε πινπνηνύληαη : Ζ πεξίπησζε ηνπ χδεπμηο είλαη ραξαθηεξηζηηθή. Υξεηάδεηαη ζνβαξή πξνεηνηκαζία απφ ηνπο Γήκνπο ζε φια ηα επίπεδα γηα λα κπνξέζνπλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη. 2. Πξνώζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηωλ Γήκωλ ζην ΔΠ ΚηΠ (ππάξρνληα έξγα) : Βαζηθφ έξγν είλαη ε θαηαζθεπή επξπδσληθήο ππνδνκήο (δαθηχιηνη νπηηθψλ ηλψλ) ζηνπο Γήκνπο (70) πνπ έρνπλ θαηαζέζεη πξφηαζε αιιά θαη γηα φζνπο δελ έρνπλ θηλεηνπνηεζεί (κέηξν 4.2). 3. Πξόηαζε λέωλ έξγωλ - Τινπνίεζε δηαδηθηπαθήο πχιεο γηα παξνρή ππεξεζηψλ ζην πνιίηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο(κέηξν 2.2) - Δθπαίδεπζε ππαιιήισλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (κέηξν 2.5) - Δθαξκνγέο GIS γηα ππεξεζίεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (κέηξν 2.4, 2.8) - Σν χδεπμηο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, δηθηχσζε φισλ ησλ θηηξίσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε ππεξεζίεο αλάινγεο ηνπ θεληξηθνχ χδεπμηο (κέηξν 4.3) - Σερληθή βνήζεηα : Άκεζε θαηάζεζε Σερληθψλ Γειηίσλ ζην πιαίζην ηεο Σερληθήο Βνήζεηαο ηνπ ΔΠ ΚηΠ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ (κέηξα 5.1 & 5.3) Γ2. Πξσηνβνπιίεο αμηνπνίεζε πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ 1. Αμηνπνίεζε ζρνιηθώλ εξγαζηεξίωλ θαη άιιωλ δνκώλ ζην πιαίζην ελόο Γήκνπ γηα ηελ πινπνίεζε γεληθεπκέλσλ δξάζεσλ θαηάξηηζεο πξνζσπηθνχ ησλ δήκσλ θαη πνιηηψλ. 2. Αμηνπνίεζε ηωλ πθηζηάκελωλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάηωλ κέζα απφ ηελ πξνψζεζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο (ππάξρνπλ ζρεηηθέο κειέηεο θαη πιηθφ γηα ιήςε ζρεηηθήο πξσηνβνπιίαο απφ ηελ ΚΔΓΚΔ). 6

7 2 ΔΗΑΓΧΓΖ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ Σα αληηθείκελν ηεο παξνχζεο κειέηεο αθνξά ζηελ δηακφξθσζε πξνηάζεσλ γηα έξγα θαη δξάζεηο ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο (Γ ΚΠ). Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζεο κειέηεο αθνινπζήζεθε ε παξαθάησ κεζνδνινγία: 1. Απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελε θαηάζηαζεο απφ δεπηεξνγελείο πεγέο απνγξαθηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Οη βαζηθέο πεγέο πιεξνθνξίεο πνπ εμεηάζζεθαλ είλαη: ηνηρεία Πξνφδνπ Τινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο - Γ ΚΠ ηνηρεία Πξνφδνπ Τινπνίεζεο ηνπ ΠΔΠ - Γ ΚΠ Πεξηγξαθή έξγνπ ΤΕΔΤΞΗ Πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο ΠΟΛΗΣΔΗΑ ηνπ ΤΠΔΓΓΑ ηνηρεία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ΑΡΗΑΓΝΖ ηνηρεία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ΚΛΔΗΘΔΝΖ Β ΚΠ ηνηρεία ρξήζεο ησλ ΣΠΔ απφ ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ απφ ηελ «ΔΘΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΣΗ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ » Γεδνκέλνπ φηη νη παξαπάλσ πεγέο πιεξνθφξεζεο δελ παξέρνπλ ηελ επηζπκεηή αλάιπζε θαη επηθαηξνπνίεζε, γηα ηελ ζπλνιηθή εθηίκεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο αμηνπνηήζεθαλ ζρφιηα θαη απφςεηο εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ είραλ ή έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ζρεηηθψλ έξγσλ. 2. Πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο ζηε πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ αμηνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ θείκελα θαη κειέηεο: Έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο ηεο ΚΔΓΚΔ κε ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Κνηλφηεηεο γηα κηα ηζρπξή παξνπζία ηεο ηνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο ηεο ΚΔΓΚΔ κε ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Κνηλφηεηεο: Εεηήκαηα θαη αξρέο πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο Σν πκπιήξσκα πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Δ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ρέδην πξφηαζεο αλαζεψξεζεο Κεηκέλνπ ηξαηεγηθήο γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 2004 egoverment/eeurope

8 Σν Δ ηνπ ΤΠΔΓΓΑ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 3. Πξνζδηνξηζκφο ησλ έξγσλ ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζην πιαίζην ηνπ ππφινηπνπ ηνπ ΔΠ ηεο ΚηΠ. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ έξγσλ έγηλε βάζεη ησλ δεδνκέλσλ ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηε ηνπηθή απηνδηνίθεζεο θαη ησλ ζηφρσλ πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ έσο ην 2008, έηζη ψζηε ε πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο ηνπ Γ ΚΠ γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη αληαγσληζηηθφηεηα. 8

9 3 ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ Ζ απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο έρεη σο ζηφρν ηελ εθηίκεζε ηνπ εχξνπο θαη κεγέζνπο ησλ πθηζηακέλσλ ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζηελ πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζην ΔΠ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο κέρξη ζήκεξα. Ζ απνηχπσζε βαζίζηεθε θπξίσο ζε δεπηεξνγελείο πεγέο απνγξαθηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Αιιά γηα ηελ δηαηχπσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο αμηνπνηήζεθαλ ζρφιηα θαη απφςεηο εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ είραλ ή έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ζρεηηθψλ έξγσλ. Ζ απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο εζηηάδεηαη ζε έξγα θαη πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ΣΠΔ ζηελ πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη πεξηιακβάλεη: ηνηρεία Τινπνίεζεο ΔΠ «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» ζηελ πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε (Γ ΚΠ): o Δληαγκέλα έξγα κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο δήκνπο o Δληαγκέλα έξγα κε ηειηθφ δηθαηνχρν ην ΤΠΔΓΓΑ o Δληαγκέλα έξγα κε ηειηθφ δηθαηνχρν ΣΔΓΚ o Δληαγκέλα έξγα κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο ΝΠΓΓ θαη ΝΠΗΓ ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο o Δληαγκέλα έξγα κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο ζρνιεία θαη δεκφζηεο βηβιηνζήθεο o Σν έξγν ΤΕΔΤΞΗ o Δπξπδσληθά δίθηπα Έξγα ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο εληαγκέλα ζηα ΠΔΠ Σν πξφγξακκα ΠΟΛΗΣΔΗΑ Σν πξφγξακκα ΚΛΔΗΘΔΝΖ - Β ΚΠ ηνηρεία ρξήζεο ησλ ΣΠΔ απφ ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ απφ ηελ «ΔΘΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΣΗ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ » 9

10 3.1 ηοισεία Τλοποίηζηρ ΔΠ «Κοινωνία ηηρ Πληποθοπίαρ» ζηην ππωηοβάθμια ηοπική αςηοδιοίκηζη (Γ ΚΠ) Δληαγκέλα έργα κε ηειηθούς δηθαηούτοσς δήκοσς ην πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ αλά Μέηξν. Σα έξγα αθνξνχλ θπξίσο ζηελ ρξεκαηνδφηεζε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ππνδνκψλ ΚΔΠ, πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη βαζηθφ πιεξνθνξηαθφ εμνπιηζκφ (ζέζεηο εξγαζίαο Ζ/Τ) αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ ΚΔΠ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ έξγσλ είλαη ζρεηηθά ρακεινχ πξνυπνινγηζκνχ θαη δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε ηερλνινγηθή πνιππινθφηεηα, κφλν δχν έξγα «ΑΤΡΜΑΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΑΟΠΡΟΣΑΗΑ» θαη «χζηεκα Δπηθνηλσλίαο, Σειεκαηηθήο δηαρείξηζεο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο Γήκνπ Αζελαίσλ» πεξηιακβάλνπλ αμηνπνίεζε ζχλζεησλ - πξνεγκέλσλ ΣΠΔ. Μέηξν Πεξηγξαθή Αξηζκφο Έξγσλ 1.3 Φεθηνπνίεζε πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ 2.1 ΑΤΡΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΔΑΟΠΡΟΣΑΙΑ 2.2 Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ 2.8 ύζηημα Επικοινωνίας, Σηλεμαηικής διατείριζης και Προγραμμαηιζμού ηοσ μεηαθορικού έργοσ ηης Διεύθσνζης Καθαριόηηηας Δήμοσ Αθηναίων Πξνυπνινγηζκφο Γαπάλεο «Πξνψζεζε ηεο επξπδσληθφηεηαο» χλνια (Σηνηρεία Πξνόδνπ Υινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο 1/04/2005, 1 Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ην πιήζνο ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ζπκκεηέρνπλ ζην ΔΠ ηεο ΚηΠ κε έλα εληαγκέλν έξγν. Πιήζνο έξγσλ/ θνξέα Αξηζκφο Γήκσλ Αξηζκφο Κνηλνηήησλ χλνιν ΟΣΑ Πξνυπνινγηζκφο Γήκσλ Πξνυπνινγηζκφο Κνηλνηήησλ 1 έξγν =165 10

11 2 έξγα έξγα χλνια (Σηνηρεία Πξνόδνπ Υινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο 1/04/2005, ην πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε ρξνληθή θαηαλνκή έληαμεο ησλ έξγσλ. Σν πιήζνο ησλ έξγσλ έρνπλ εληαρζεί πξηλ δχν πεξίπνπ ρξφληα (πξηλ ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2004), παξφια απηά ε απνξξφθεζε είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 25%. Υξνληθφ δηάζηεκα Αξηζκφο Πξνυπνινγηζκφο έληαμεο έξγσλ Δληφο Α εμάκελν Β εμάκελν Α εμάκελν Β εμάκελν Α εμάκελν 2005 χλνια (Σηνηρεία Πξνόδνπ Υινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο 1/04/2005, Έργα ΤΠΔΓΓΑ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα έξγα πνπ αθνξνχλ άκεζα ηελ πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε, φπνπ πινπνηνχληαη απφ ην ΤΠΔΓΓΑ, ηειηθφο δηθαηνχρνο είλαη ε Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. ή ην ΤΠΔΓΓΑ θαη θνξείο ιεηηνπξγίαο είλαη ΟΣΑ. Πεξηγξαθή ΑΡΗΑΓΝΖ ΚΔΠ (Ο.Σ.Α. Ν.Α.) Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Δηδηθνχ Λεμηαξρείνπ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ,00 Παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε Βξίζθεηαη ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία 2 θαηαηεζεηκέλα ΣΓΔ/Τ 3 Πξνθεξχμεηο ,00 ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 11

12 2,65Μ Γπν (2) ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ χζηεκα Ζιεθηξνληθήο Γηαδεκνηηθήο Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ηεο ΣΔΓΚ Ννκνχ Ζκαζίαο Πηινηηθά e-ππεξεζηψλ ΚΔΠ (ΗΚΑ θαη ΔΛΓΑ)- 2 Πξνγξακκαηηθέο πκθσλίεο , , ,00 2 θαηαηεζεηκέλα ΣΓΔ/Τ 2 Πξνθεξχμεηο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 2,9Μ 2 θαηαηεζεηκέλα ΣΓΔ/Τ 2 Πξνθεξχμεηο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 0,63Μ Μηα (1) ππνγεγξακκέλε ζχκβαζε 3 θαηαηεζεηκέλα ΣΓΔ/Τ 3 πξνθεξχμεηο Μία (1) ππνγεγξακκέλε ζχκβαζε Σα έξγα απηά αθνξνχλ ζηελ δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία 780 πεξίπνπ ΚΔΠ θαζψο θαη ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιεξνθνξηαθνχ εμνπιηζκνχ αλάινγα κε ην κέγεζνο (ζέζεηο εξγαζίαο) ηνπ θάζε ΚΔΠ. Σα ΚΔΠ ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο έρνπλ ρσξηζζεί ζε πέληε θαηεγνξίεο (Α,Β,Γ,Γ1,Γ1) θαη έρνπλ εμνπιηζηεί αλάινγα κε ζέζεηο εξγαζίαο Ζ/Τ. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ ΑΡΗΑΓΝΖ ην ΤΠΔΓΓΑ πινπνηεί «Δθαξκνγή Γηαρείξηζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ θαη Ζιεθηξνληθνχ Πξσηνθφιινπ e-kep», ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζε Ζ εθαξκνγή «e-kep» ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-government) κέζα απφ ην δίθηπν ησλ ΚΔΠ. ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ππνζηεξίδνληαη ππεξεζίεο φπσο: 1. παξαιαβή ησλ αηηεκάησλ ηνπ πνιίηε θαη δηαρείξηζε ησλ ζρεηηθψλ ξνψλ εξγαζίαο 2. δεκηνπξγία ζρεηηθνχ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ αλάινγα κε ηελ πηζηνπνηεκέλε ππφζεζε 3. ειεθηξνληθή πξσηνθφιιεζε ηεο αιιεινγξαθία ησλ ΚΔΠ κε ηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο 4. δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ αηηεκάησλ ηνπ πνιίηε θαζψο θαη ηεο εμέιημεο ηνπο κέρξη θαη ηε δηεθπεξαίσζή ηνπο 5. ηε ιεηηνπξγία κεραληζκνχ Γηνηθεηηθήο παξαθνινχζεζεο (MIS) απφ ην ΤΠΔΓΑ, ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΔΠ θαη ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ. 12

13 Πξφζζεηα, ην ΤΠΔΓΓΑ πξνγξακκαηίδεη ηελ έληαμε ησλ παξαθάησ λέσλ έξγσλ: Σίηινο Έξγνπ Δθηηκψκελνο Πξνυπνινγηζκφο ΡΑΠΣΑΡΥΖ - Ννκνζεζία 2,1 Μ Γεκηνπξγία πζηήκαηνο / Μεραληζκνχ Αμηνιφγεζεο θαη Οξγάλσζεο ηεο Αδφκεηεο Πιεξνθνξίαο / Γηαρείξηζε Γλψζεο Μειέηε γηα ηε Γεκηνπξγία Τπνδνκψλ Αληαιιαγήο Γεδνκέλσλ κεηαμχ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα (Government metadata frame work). ηνρεπκέλεο δξάζεηο - έξγα Παξνρήο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ πξνο ηνπο Πνιίηεο ζην πιαίζην ησλ Δθαξκνγψλ πνπ πξνβιέπεη ην e-europe 2005 χζηεκα Κπβεξλεηηθήο Γηθηπαθήο Πχιεο (Government Gateway Portal) ρεδηαζκφο κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ απνηίκεζε ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ (Regulatory Impact Assessment) χζηεκα & Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο ηνπ «πκβνπιίνπ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο» Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο έξγσλ ηνπ ΤΠΔΓΓΑ 3,2 Μ 1,5 M 2.4Μ 0,8 M 1.5 M 5 Μ 17,5 Μ Δληαγκέλα έργα - ηειηθοί δηθαηούτοη ΣΔΓΚ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην έλα εληαγκέλν έξγν κε ηειηθφ δηθαηνχρν ηελ ΣΔΓΚ Ζκαζίαο. Οη ΣΔΓΚ θαηά ηφπνπο έρνπλ αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο έξγσλ ζε λνκαξρηαθφ επίπεδν (π.ρ. χδξεπζε, απνρέηεπζε, δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, αλαθχθισζε, θιπ), ζηελ πεξίπησζε ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίεο είλαη αλχπαξθηεο παξφηη ην ζθεπηηθφ ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο θαη ππνζηήξημεο ιεηηνπξγίαο παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο. Οη ΣΔΓΚ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λνκψλ ελδείθλπηαη λα αλαιάβνπλ πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο θιίκαθαο, Μέηξν Πεξηγξαθή Αξηζκφο Πξνυπνινγηζκφο Γαπάλεο Έξγσλ 4.2 «Πξνψζεζε ηεο επξπδσληθφηεηαο» - ΣΔΓΚ Ζκαζίαο χλνια

14 (Σηνηρεία Πξνόδνπ Υινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο 15/04/2005, Δληαγκέλα έργα - ηειηθοί δηθαηούτοη ΝΠΓΓ/ ΝΠΗΓ πρφηοβάζκηφλ ΟΣΑ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα εληαγκέλα έξγα αλά Μέηξν πνπ αθνξνχλ άκεζα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε - ηειηθνί δηθαηνχρνη ΝΠΓΓ/ ΝΠΗΓ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ θαη θνξείο πινπνίεζεο ή ιεηηνπξγίαο είλαη πξσηνβάζκηνη ΟΣΑ ή ΝΠΓΓ/ ΝΠΗΓ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ. Σα ΝΠΓΓ/ ΝΠΗΓ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ ζηελ πεξίπησζε ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο έρνπλ πνιχ ρακειή ζπκκεηνρή παξφηη ην ζεζκηθφ ηνπο πιαίζην εμαζθαιίδεη ηαρχηεξεο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο έξγσλ. Μέηξν Πεξηγξαθή Αξηζκφο Πξνυπνινγηζκφο Γαπάλεο Έξγσλ 1.1 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ Γ.Κ.Β. ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 1.3 Φεθηνπνίεζε πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ χλνια (Σηνηρεία Πξνόδνπ Υινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο 15/04/2005, Δληαγκέλα έργα ηειηθοί δηθαηούτοη ζτοιεία θαη δεκόζηες βηβιηοζήθες Δληαγκέλα έξγα πνπ αθνξνχλ έκκεζα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε - ηειηθνί δηθαηνχρνη ζρνιεία θαη δεκφζηεο βηβιηνζήθεο (Μέηξν 1.1) Πεξηγξαθή ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Αξηζκφο Έξγσλ Πξνυπνινγηζκφο Γαπάλεο Γεκφζηεο βηβιηνζήθεο χλνια (Σηνηρεία Πξνόδνπ Υινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο 15/04/2005, 14

15 3.1.6 Σο έργο ΤΕΔΤΞΗ Κχξηνο ζθνπφο ηνπ Έξγνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ ηεο Διιεληθήο δεκφζηαο Γηνίθεζεο, κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ζε απηνχο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ παξνρή πξνεγκέλσλ ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη ζε 1900 θνξείο απφ ηνπο νπνίνπο νη 1033 είλαη δήκνη ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη πεξίπνπ 800 ΚΔΠ. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη 74,32 εθ. ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε, απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη κφλν απφ ηελ ππεξεζία ηειεθσλίαο, αλακέλεηαη λα εμνηθνλνκήζεη ζπλνιηθά θφζηνο πεξί ηα 65,7 εθ. ζηε ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζήο ηνπ (ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο). Σα νθέιε ζε επίπεδν θφζηνπο είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξα, αλ ιεθζνχλ ππφςε φιεο νη λέεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην «ΤΕΔΤΞΗ». Ζ εκθάληζε ελφο ηφζν κεγάινπ Έξγνπ φπσο ην «ΤΕΔΤΞΗ» αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηελ αγνξά ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θπξίσο ζηελ παξνρή ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ. κε δεδνκέλα ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ην έξγν απηφ πινπνηείηαη, ηελ έθηαζε ηελ νπνία θαιχπηεη, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ην λέν πεξηβάιινλ ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ ειιεληθή αγνξά ησλ ηειεπηθνηλσληψλ είλαη αθφκα ππφ δηακφξθσζε, ην έξγν ζα πινπνηεζεί ζε 9 Τπνέξγα. Καη. απηφ ηνλ ηξφπν, ηα πεξίπνπ 1900 ζεκεία ηνπ έξγνπ κνηξάδνληαη ζε 6 ηειεπηθνηλσληαθέο λεζίδεο, νη νπνίεο πινπνηνχληαη απφ δηαθνξεηηθνχο Αλαδφρνπο. Δπίζεο ην δίθηπν θνξκνχ απνηειεί έλα μερσξηζηφ ππνέξγν ην νπνίν πινπνηείηαη απφ δηαθνξεηηθφ Αλάδνρν απφ απηνχο ησλ λεζίδσλ. Αζξνίδνληαο ηα Τπνέξγα γηα ηηο 6 λεζίδεο, ην Τπνέξγν γηα ην δίθηπν θνξκνχ θαζψο θαη ηα 2 νξηδφληηα Τπνέξγα, ην Έξγν ζην ζχλνιφ ηνπ απνηειείηαη απφ ελλέα (9) μερσξηζηά Τπνέξγα, θαη είλαη ηα εμήο: Τπνέξγν-1 (ΑΣΣΗΚΖ-1): Νεζίδα 1 (Σα Τπνπξγεία, νη Γεληθέο Γξακκαηείεο, νη δηαρεηξηζηηθέο Αξρέο θαη ηα ηξαηνινγηθά γξαθεία. ππεξεζίεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο) Τπνέξγν-2 (ΑΣΣΗΚΖ-2): Νεζίδα 2 (Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, νη Φνξείο ηεο Α. θαη Β. Βαζκίδαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηα ΚΔΠ ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαζψο θαη ηα Ννζνθνκεία θαη Κέληξα Τγείαο ηεο ίδηαο πεξηθέξεηαο) Τπνέξγν-3 (Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ): Νεζίδα 3 (Οη Φνξείο θαη ησλ ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Ννκαξρία Θεζζαινλίθεο) Τπνέξγν-4 (ΚΡΖΣΖ): Νεζίδα 4 (Οη Φνξείο θαη ησλ ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο) Τπνέξγν-5 (Β. ΔΛΛΑΓΑ): Νεζίδα 5 (Οη Φνξείο θαη ησλ ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο πεξηθέξεηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο, δπηηθήο Μαθεδνλίαο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (πιελ Φνξέσλ Ννκαξρίαο Θεζζαινλίθεο), Βνξείνπ Αηγαίνπ, Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο) Τπνέξγν -6 (Ν. ΔΛΛΑΓΑ): Νεζίδα 6 (Οη Φνξείο θαη ησλ ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο πεξηθέξεηεο Ηνλίσλ Νήζσλ, Ζπείξνπ, δπηηθήο Διιάδαο, Πεινπνλλήζνπ, θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ) 15

16 Τπνέξγν-7: Γίθηπν θνξκνχ Τπνέξγν-8: δηαρείξηζε ηεο θαηάξηηζεο Τπνέξγν-9: Τπεξεζία PKI (ππνδνκή δεκνζίνπ θιεηδηνχ) Βαζηθά Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Αξρηηεθηνληθή Σν δίθηπν θάζε Νεζίδαο πεξηιακβάλεη ηελ δεκηνπξγία δηθηχνπ Πξφζβαζεο θαη δηθηχνπ δηαλνκήο. Σφζν ην δίθηπν πξφζβαζεο φζν θαη ην δίθηπν δηαλνκήο δελ ζα είλαη ηδηνθηεζία ηνπ δεκνζίνπ αιιά ζα ηνπ δηαηίζεληαη σο ππεξεζία απφ ηνλ Αλάδνρν. Σν δίθηπν Πξφζβαζεο πεξηιακβάλεη ηνλ απαξαίηεην ελεξγφ δηθηπαθφ εμνπιηζκφ θαη ηα ηειεπηθνηλσληαθά θπθιψκαηα πνπ ζα δηαζπλδένπλ ην θεληξηθφ θηίξην θάζε Φνξέα κε ηνλ ηνπηθφ θφκβν PoP ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο. Σν δίθηπν δηαλνκήο απνηειεί νπζηαζηηθά ηελ «παξνπζία» ηνπ «ΤΕΔΤΞΗ» ζηα αζηηθά θέληξα ηεο Νεζίδαο θαη ππνινγίδεηαη φηη ζα αξηζκεί αζξνηζηηθά πεξί ηα PoPs ζε φιεο ηηο Νεζίδεο. Ζ εμεχξεζε ησλ ρψξσλ ζηέγαζεο ησλ PoP είλαη επζχλε ηνπ Αλάδνρνπ. Σν δίθηπν δηαλνκήο ηεο λεζίδαο ζα απνηειείηαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο θχξηνπο θφκβνπο δηαλνκήο νη νπνίνη ζα πινπνηνχλ ηελ ζχλδεζε ηεο λεζίδαο κε ηα θαηάιιεια θoκβηθά ζεκεία ηνπ δηθηχνπ θνξκνχ, θαη απφ έλα αξηζκφ PoPs πνπ πάλσ ηνπο ζα δηαζπλδένληαη φινη νη Φνξείο θάζε Νεζίδαο (κέζσ ηνπ δηθηχνπ Πξφζβαζεο). Σν «ΤΕΔΤΞΗ» δελ αθνξά ηα εζσηεξηθά δίθηπα ησλ θνξέσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. Δίλαη φκσο αλνηρηφ θαη ζπκβαηφ κε ηνλ ηπρφλ ππάξρνληα εμνπιηζκφ. Πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο Οη βαζηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ην έξγν είλαη: 1. Τπεξεζία θσλήο Γσξεάλ παλειιαδηθή εζσηεξηθή ηειεθσλία γηα φινπο ηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ. Υακειέο ρξεψζεηο γηα θιήζεηο εθηφο ηνπ «ΤΕΔΤΞΗ». 2. Τπεξεζία ηειενκνηνηππίαο Γσξεάλ παλειιαδηθή επηθνηλσλία κε fax γηα φινπο ηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ. Υακειέο ρξεψζεηο γηα θιήζεηο εθηφο ηνπ «ΤΕΔΤΞΗ» 3. Γσξεάλ Πξφζβαζε ζην Γίθηπν. Παξέρεηαη πξνζηαζία απφ επηζέζεηο (firewall) θεληξηθά ζε θάζε λεζίδα. Γπλαηφηεηα VPN (εηθνληθφ εζσηεξηθφ δίθηπν) 4. Τπεξεζία ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 5. Φηινμελία ζειίδσλ θαη δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ (WebHosting) Γπλακηθέο ζειίδεο Βάζεηο δεδνκέλσλ Δθεδξηθή απνζήθεπζε (backup) 6. Τπνδνκή δεκφζηνπ θιεηδηνχ. Πηζηνπνίεζε δηθηπαθψλ ηφπσλ. (Ξερσξηζηφ έξγν) Παξνρή πηζηνπνηεηηθψλ θαη ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ.(θα δηαηεζνχλ ειεθηξνληθά θιεηδηά) Γπλαηφηεηα αζθαιψλ ζπλαιιαγψλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. 16

17 7. Σειεθπαίδεπζε θαη ηειεζπλδηάζθεςε. Σν ζχδεπμηο ζα παξέρεη ηνλ εμνπιηζκφ θαζψο θαη ππεξεζίεο MCU (Multipoint Control Unit) γηα ηελ ηειεζπλδηάζθεςε ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ηειεζπλδηάζθεςε κεηαμχ πνιιψλ ζεκείσλ ηαπηφρξνλα. Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν κέζσ ησλ δηθηχσλ TESTA θαη OLISnet Τπνζηήξημε ζε ηερληθά δεηήκαηα Πξνυπνζέζεηο Πξηλ ηελ πινπνίεζε ηνπ δηθηχνπ ν Αλάδνρνο ηνπ θάζε ππνέξγνπ ζα εθηειέζεη κειέηε εθαξκνγήο (implementation study) γηα ην ζχλνιν ηνπ Τπνέξγνπ. ηελ κειέηε απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ Τπνέξγνπ. H κειέηε εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη ηα ηδηαίηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο, ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ηηο απαξαίηεηεο αξρηθνπνηήζεηο θαη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ νκαιή πινπνίεζε θαη απνδνρή ηεο ππεξεζίαο παξνρήο δηθηχνπ λεζίδαο θαη φιεο ηηο πξνεγκέλεο ηειεκαηηθέο ππεξεζίεο. Πιενλεθηήκαηα Υακειφηεξν θφζηνο ππεξεζηψλ. Τπνινγίδεηαη φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ηειψλ ζα είλαη θάησ απφ ην κηζφ κεησκέλεο αλάγθεο ζε εμνπιηζκφ. Όια ηα ζήκαηα πεξλνχλ απφ έλα θαιψδην νη βαζηθέο (θνηλέο) ππεξεζίεο παξέρνληαη θεληξηθά κεγάιν εχξνο ππεξεζηψλ απινχζηεξε πινπνίεζε (έλαο πάξνρνο γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο) Δγγπεκέλε πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Οη κέγηζηνη ρξφλνη απφθξηζεο θαη ή ειάρηζηε δηαζεζηκφηεηα ηεο θάζε ππεξεζίαο είλαη πξνθαζνξηζκέλνη θαη νξίδνληαη ζηε ζχκβαζε SLA. Παξέρεηαη ππνζηήξημε θαη θαηάξηηζε / επηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Ζ θαηάξηηζε απνηειεί μερσξηζηφ ππνέξγν ηνπ χδεπμηο. Έκκεζα νθέιε Οη δήκνη δελ είλαη πηα απνκνλσκέλνη αιιά ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο πκκεηνρή ζε δίθηπα αξηζηείαο κέζσ αληαιιαγή γλψζεο θαη εκπεηξηψλ Δθαξκνγή θαη αθνκνίσζε θαιψλ πξαθηηθψλ απφ θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ρσξψλ ηεο Δπξψπεο. Αληαγσληζηηθφηεηα επθνιφηεξε θαη πνην απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο. Γξεγνξφηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ ππεξεζηψλ. Απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε πφξσλ. 17

18 Πξφζβαζε ζηα δίθηπα TESTA θαη OLISnet Σν δίθηπν TESTA (Trans-European Services for Telematics between Administrations) απνηειεί έξγν ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο IDA (Interchange of Data between Administrations), μεθίλεζε ην 1996 θαη κπήθε ζηε δεχηεξε θάζε ηνπ (TESTA ΗΗ) ζηηο αξρέο ηνπ Αληαπνθξίλεηαη ζηελ απμαλφκελε αλάγθε αληαιιαγήο πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ Δπξσπατθψλ Γηνηθήζεσλ. Σν έξγν πξνζδνθά ηε δηακφξθσζε ελφο Δπξσπατθνχ δηα-δηνηθεηηθνχ ΗΡ δηθηχνπ, παξφκνην κε ην Internet ζε φηη αθνξά ζηελ εμάπισζε θαη ηελ πξφζβαζε, πξνζαξκνζκέλνπ φκσο ζηηο δηα-δηνηθεηηθέο απαηηήζεηο παξέρνληαο εγγπεκέλν επίπεδν απφδνζεο. Σν δίθηπν OLISnet (Online Information Services) είλαη έλα ηδησηηθφ δίθηπν δεδνκέλσλ ηνπ ΟΟΑ πνπ παξέρεηαη κε ηε κνξθή Extranet ζε επηιεγκέλνπο ρξήζηεο θαηφπηλ αηηήζεσο. Σν δίθηπν OLISnet παξέρεη εχθνιε πξφζβαζε ζε έγγξαθα, δεκνζηεχκαηα, ζηαηηζηηθά πξντφληα, νκάδεο ζπλδηάιεμεο επηηξνπψλ, θαη ζε δεκφζηεο πιεξνθνξίεο πνπ δηαηίζεληαη απφ ην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΟΟΑ. Παξέρεη πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο φπσο θαη φπνηε είλαη επηζπκεηφ, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζε αληηπξνζψπνπο ησλ δηνηθήζεσλ λα είλαη θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλνη γηα ζπλεδξηάζεηο θαη λα κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηηο δεκφζηεο ζπδεηήζεηο πην απνδνηηθά. Γεληθά κέζσ ηνπ OLISnet ππάξρεη θαιχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε θπθινθνξία πιεξνθνξηψλ ηνπ ΟΟΑ. πκπεξάζκαηα Σα βξαρππξφζεζκα αιιά θαη καθξνπξφζεζκα νθέιε ηνπ ΤΕΔΤΞΗ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε είλαη πξαγκαηηθά πνιχ κεγάια. Οπνηνζδήπνηε θνξέαο ηνπ δεκνζίνπ κπνξεί λα έρεη άκεζν φθεινο απφ ην έξγν κηα πνπ κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη πφξνπο θαη λα απινπζηεχζεη ηηο θάπνηεο απφ ηηο εζσηεξηθέο ηνπ δηαδηθαζίαο. Μαθξνπξφζεζκα, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε αιιά θαη ν δεκφζηνο ηνκέαο πξνζαξκφδεηαη θαη αμηνπνηεί ηηο λέεο ππεξεζίεο. Σν πσο αθξηβψο ζα πξνζαξκνζηεί ηε ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη πψο ζα αθνκνηψζεη ηηο λέεο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο πνπ πξνζθέξεη ην έξγν, είλαη δχζθνιν λα θαληαζηνχκε κηα πνπ ην έξγν βξίζθεηαη αθφκε ζε αξρηθφ / πηινηηθφ ζηάδην. ηαδηαθά νη ππεξεζίεο ζα γίλνληαη ειεθηξνληθέο. Ζ πνιχ κεγάιε επειημία θαη ηαρχηεηα ζηελ επηθνηλσλία ίζσο απαηήζεη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο νξηζκέλσλ ππεξεζηψλ. Ζ ρξήζε θαη ε επηθνηλσλία κέζσ ππνινγηζηή ζα γίλνληαη πνιχ πην εχθνια θαη δελ ζα απαηηνχλ ηερληθέο γλψζεηο απφ ηνπο ρξήζηεο Κάζε δήκνο έρεη δηαθνξεηηθφ επίπεδν ηερλνινγηθήο σξηκφηεηαο. Ζ ΚΔΓΚΔ ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ παξάδεηγκα εθαξκνγήο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη επίζεο θαη ε ελεκέξσζε θαη ε εθπαίδεπζε. 18

19 3.1.7 Δσρσδφληθά Γίθησα Δπξπδσληθά δίθηπα θαη ππεξεζίεο είλαη απηά πνπ εγγπψληαη ζε θάζε επνρή ηελ απξφζθνπηε θαη δηαθαλή πξφζβαζε φισλ ησλ πνιηηψλ ζηελ πιεξνθνξία θαη ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο, γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Δπξπδσληθφηεηα ή Δπξπδσληθή πξφζβαζε είλαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο γξήγνξσλ αζθαιψλ θαη αμηφπηζησλ ζπλδέζεσλ ζην δηαδίθηπν ζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ θαη κε αληαγσληζηηθέο ηηκέο. Σν ηερληθφ θνκκάηη ηεο επξπδσληθφηεηαο πινπνηείηαη κε ηα δίθηπα επξπδσληθήο πξφζβαζεο ή επξπδσληθά δίθηπα Οη Σερλνινγίεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δεκηνπξγία δηθηχσλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο είλαη: Οπηηθέο ίλεο Σερλνινγία DSL Αζχξκαηα δίθηπα θαη Wireless hotspots Οθέιε απφ ηελ Δπξπδσληθφηεηα Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ελφο θξάηνπο ζην ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ πςειήο ηερλνινγίαο θαη ςεθηαθήο ζχγθιηζεο, ζπζρεηίδεηαη έληνλα κε ηελ χπαξμε πξνεγκέλσλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ πςειήο πνηφηεηαο, ρσξεηηθφηεηαο θαη απφδνζεο, νξζνινγηθά αλεπηπγκέλσλ θαη θνζηνινγεκέλσλ, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ εχθνιε, αζθαιή θαη αδηάιεηπηε πξφζβαζε ζην δηεζλέο "ειεθηξνληθφ πιέγκα" ηεο γλψζεο θαη ηνπ εκπνξίνπ, κε πξνζηηά ηηκνιφγηα Ζ Δπξπδσληθφηεηα είλαη κία απφ ηηο βαζηθέο αξρέο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο πξσηνβνπιίαο "eeurope 2005, An information society for all" φπνπ πξνβιέπεηαη ε ελζάξξπλζε αζθαιψλ ππεξεζηψλ, εθαξκνγψλ θαη πεξηερνκέλνπ πνπ βαζίδνληαη ζε επξέσο δηαζέζηκεο επξπδσληθέο ππνδνκέο Ο ξφινο ησλ δήκσλ είλαη θαηαιπηηθφο γηα ηελ δεκηνπξγία επξπδσληθψλ ππνδνκψλ. Οη δήκνη εθηφο ηνπ φηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δίθηπα επξπδσληθήο πξφζβαζεο γηα ηελ παξνρή θαιιίηεξσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε κπνξνχλ αθφκε θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηαζθεπή, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη επξπδσληθέο ππνδνκέο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κηα πεγή εζφδσλ γηα ηνπο δήκνπο. ρεηηθέο δξάζεηο θαη δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο 2 Μέηξα ηνπ ΔΠ. "ΚηΠ" πνπ αθνξνχλ ζηελ Δπξπδσληθφηεηα Ανάπηςξη Υποδομών Δικηύων Τοπικήρ Ππόζβαζηρ Π/Υ Εςπώ ηφρνο είλαη ε αλάπηπμε ηειεπηθνηλσληαθήο ππνδνκήο επξπδσληθψλ δηθηχσλ 2 19

20 ηνπηθήο πξφζβαζεο πεξηιακβαλνκέλσλ κηθξψλ πφιεσλ θαη κε αζηηθψλ ή απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ θαζψο θαη ζε ιηγφηεξν επλνεκέλεο πεξηνρέο πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο, ζα απμήζεη ηνλ αληαγσληζκφ Πποηγμένερ ηηλεπικοινωνιακέρ ςπηπεζίερ για ηον πολίηη Π/Υ Εςπώ ηφρνη ηνπ Μέηξνπ είλαη: Ζ αλάπηπμε ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ επξείαο δψλεο, ζε πεξηνρέο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο νη νπνίεο έρνπλ αλαγλσξηζκέλεο αλάγθεο, φζνλ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία θαη δηαζχλδεζε ησλ θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Ζ αλάπηπμε πηινηηθψλ δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ, ζε νξηζκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη νξηζκέλν αξηζκφ ρξεζηψλ, νη νπνίεο δελ ζεσξνχληαη άκεζα θεξδνθφξεο θαη ζα ζπκβάινπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ πνιίηε. ΠΡΟΚΛΖΔΗ 43 - Αλάπηπμε & Λεηηνπξγία Γνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ / εθαξκνγψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο αλαδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο 84 - Πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο δήηεζεο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ 86 - Γεκηνπξγία ζεκείσλ αζχξκαηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο 89 - Αλάπηπμε / Τινπνίεζε επξπδσληθψλ δηθηχσλ ηνπηθήο πξφζβαζεο (Δλίζρπζε πξνζθνξάο γηα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ γεσγξαθηθψλ πεξηθεξεηψλ) 93 - Αλάπηπμε ζπκπιεξσκαηηθψλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ 95 - Αλάπηπμε Δπξπδσληθνχ Πεξηερνκέλνπ θαη ππεξεζηψλ Τπνδνκέο δηαζχλδεζεο δεκνζίσλ θνξέσλ θαη θνξέσλ εθπαίδεπζεο ζηα Γίθηπα ηνπ Γεκνζίνπ (ΤΕΔΤΞΗ, EDUNET) - Γηαζχλδεζε Γ.Ο.Τ. ζην ΤΕΔΤΞΗ Δθηηκάηαη φηη ζηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ πξνζθιήζεσλ έρνπλ ππνβιεζεί ΣΓΔ/Τ απφ 70 πεξίπνπ πφιεηο γηα ηελ αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ, ηα νπνία είλαη ζηελ θάζε ηεο αμηνιφγεζεο. 3.2 Έπγα ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ ενηαγμένα ζηα ΠΔΠ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα εληαγκέλα έξγα πνπ αθνξνχλ άκεζα ηελ πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο δήκνπο & ΣΔΓΚ ΠΔΠ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο χλνιν Πεξηγξαθή Έξγσλ πξνυπνινγηζκνχ Τπνδνκέο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο ζηνλ πνιηηηζκφ Γπηηθήο Γηαδεκνηηθφ πιεξνθνξηαθφ

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H αξιολόγηζη ηυν έπγυν ΚηΠ ηηρ ππυηοβάθμιαρ Αςηοδιοίκηζηρ, ηα οποία ςλοποιήθηκαν ζηο πλαίζιο ηος Γ' ΚΠΣ

H αξιολόγηζη ηυν έπγυν ΚηΠ ηηρ ππυηοβάθμιαρ Αςηοδιοίκηζηρ, ηα οποία ςλοποιήθηκαν ζηο πλαίζιο ηος Γ' ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληπωμένη αξιοποίηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση των πληπουοπιακών συστημάτων που υλοποιούνται από τον δημόσιο τομέα

Ολοκληπωμένη αξιοποίηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση των πληπουοπιακών συστημάτων που υλοποιούνται από τον δημόσιο τομέα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Αςηοδιοίκηζη και Κοινωνία ηηρ Πληποθοπίαρ: πποοπηικέρ και δπάζειρ ζηο 4o ΚΠΣ

Τοπική Αςηοδιοίκηζη και Κοινωνία ηηρ Πληποθοπίαρ: πποοπηικέρ και δπάζειρ ζηο 4o ΚΠΣ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΔΦΝΔΙΟ Δργαζηήριο Βιομητανικής και Δνεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη Ικανοηήηων ηων ΟΤΑ για ηη λειηοςπγική αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ (ICT Capacity Building)

Ανάπηςξη Ικανοηήηων ηων ΟΤΑ για ηη λειηοςπγική αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ (ICT Capacity Building) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (E-GOVERNMENT) ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ Δ.Δ. (Καλνληζηηθέο Ρπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα για ηην Σετνολογική, Οικονομική και ηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινφνίας ηης Πληροθορίας

Ομάδα για ηην Σετνολογική, Οικονομική και ηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινφνίας ηης Πληροθορίας ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ερεσνηηική Ομάδα για ηην Σετνολογική, Οικονομική και ηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Πιαίζην ζπλεξγαζίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Τόποι, περιβάλλον και διαδίκησο

Τόποι, περιβάλλον και διαδίκησο Τόποι, περιβάλλον και διαδίκησο Χσξηθή πιεξνθνξία θαη Σπκκεηνρηθόο Γήκνο Σεκηλάξηα γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Σύξνο, 10-7-2010 Τόπνη θαη Πεξηβάιινλ Πεξίπινθε γεσγξαθία Τόπνη θαη Πεξηβάιινλ Πεξίπινθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ Θ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΠΔΗΟΑ

ΔΘΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ Θ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΔΚΓΓΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑ Δ ΔΘΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ Θ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΡΚΖΚΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΔΙΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ Ζλεκηπονική Γιακςβέπνηζη: Ρο Δςπωπαϊκό όπαμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα