Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ"

Transcript

1 Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών. Επιβέπων: Ιωάννης Χάλαρης Σπουδαστής: Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ ΑΘΗΝΑ

2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Οη κεγάιεο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ηφζν ζε θνηλσληθφ φζν θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν, έρνπλ ζέζεη ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε απέλαληη ζε πην πνιχπινθα πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. Σν γεγνλφο απηφ έρεη νδεγήζεη ζηελ αλαδήηεζε ελφο λένπ κνληέινπ δηνίθεζεο, πξνζαξκνζκέλνπ ζηα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα θαη απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ. Παξάιιεια νινέλα θαη πην ζεκαληηθφο γίλεηαη ν ξφινο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο θνηλσλίαο. Έηζη δεκηνπξγείηαη βαζκηαία κηα λέα «Ζιεθηξνληθή Γηνίθεζε» (e- Government) ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ επξεία ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη απνηειεί ηνλ βαζηθφ θαηαιχηε γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηνίθεζεο ζε έλα λέν κνληέιν «Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο» (e-governance). Μέζα ζην πιαίζην απηψλ ησλ αιιαγψλ απνθαζίζηεθε ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «χδεπμηο», ην νπνίν απνηειεί θαη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο. Πξφθεηηαη γηα έλα εζληθφ, εζσηεξηθφ δίθηπν κεγάιεο θιίκαθαο πνπ ζα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ππεξεζίεο πςειήο ηερλνινγίαο. ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κηα γεληθή παξνπζίαζε ηνπ «χδεπμηο», ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ηερλνινγηψλ πνπ αμηνπνηεί, ηεο αξρηηεθηνληθήο, ησλ πξνδηαγξαθψλ αζθάιεηαο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη. ην δεχηεξν κέξνο απνηππψλνληαη νη πξνζδνθίεο απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη επηρεηξείηαη λα εθηηκεζνχλ ηα πηζαλά νθέιε αιιά θαη πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε βηβιηνγξαθία θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε ηνπο ππεχζπλνπο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζε δηάθνξνπο θνξείο. Σν δίθηπν «χδεπμηο» αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζην ηειεπηθνηλσληαθφ θφζηνο ησλ θνξέσλ. Παξάιιεια, πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα γηα εθπαίδεπζε θαη θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαζψο επίζεο θαη θεληξηθνχ ζπληνληζκνχ θαη δηαρείξηζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ. Σειηθφο ζηφρνο είλαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο 2

3 ηνλ πνιίηε κε έκθαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, κέζα ζην πιαίζην ησλ ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο. Χζηφζν ε επίηεπμή ηνπ δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζε επίπεδν ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ, αιιά απαηηείηαη παξάιιεια αλαζρεδηαζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Λέμεηο Κιεηδηά: χδεπμηο, Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, Ζιεθηξνληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε, e-government, e-governance Δπξπδσληθφηεηα, ηειεθπαίδεπζε, Τπνδνκή Γεκφζηνπ Κιεηδηνχ, PKI, ςεθηαθή ππνγξαθή, Γίθηπν Κνξκνχ, Νεζίδεο Πξφζβαζεο 3

4 ABSTRACT Over the last decades, great social and economic changes have occurred. As a result Public Administration is confronted with more complicated problems compared to those of the past. This fact is leading to a search for a New Administration Model, adjusted to the modern problems and the demands of the citizens. Meanwhile, the Information and Communication Technologies are becoming more significant. This way, e-government is gradually created and the function of the public administration is transformed into e-governance. It was in the context of these changes that the administration decided to materialize the Syzefxis network. This project, which is the subject of this essay, is a national, internal (intranet) network with wide implementation range. It will offer the possibility of connection of the public services and high quality communication and informatics services. The first part of the essay consist of a general description of the Syzefxis network, its basic elements, the technologies, the architecture, the safety and the provided services. In the second part of the essay we describe the expectations from the materialization of the Syzefxis and we attempt to estimate the possible benefits and the problems that may occur. For this purpose we used the proper bibliography and we conducted interviews with some of the people responsible. The Syzefxis network is expected to have great effect on the cost of the communication of the administration services. It will offer the opportunity of training and better development of the human resources. Also, it will provide the ability of central management of data and procedures. The aim of the implementation of the Syzefxis network is to provide high quality services to the citizens, in the context of effectiveness, low cost and one-stop shop model. However, the infrastracture and the technological equipment are not enough to achieve this goal. Process re-engineering and human resources education are also essential parts of the success. 4

5 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ... 6 Α. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ «ΤΕΔΤΞΗ» ΟΡΗΜΟ - ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ... 9 Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά... 9 Σαπηόηεηα ηνπ έξγνπ Γηαίξεζε ηνπ εξγνπ ζε ππνέξγα ηόρνη ηνπ έξγνπ Ζ ΠΗΛΟΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ «ΤΕΔΤΞΗ» ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ-ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ Σν δίθηπν θνξκνύ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ-ΤΠΖΡΔΗΔ Σειεθσλία/Σειενκνηνηππία Γηαζύλδεζε κε ην Γηαδίθηπν Ζιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν Φηινμελία ηζηνζειίδσλ Απνκαθξπζκέλε πξόζβαζε Σειεδηάζθεςε Ολνκαηνινγία (DNS) Τπεξεζία θαηαιόγνπ Πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο (VIRTUAL WORKPLACE) PORTAL Γηαζύλδεζε κε άιια δίθηπα Αζθάιεηα ύλδεζε απνζύλδεζε θνξέσλ Τπνζηήξημε ρξεζηώλ Γηαρείξηζε λεζίδαο Καηάξηηζε ζηειερώλ ΤΠΟΓΟΜΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΛΔΗΓΗΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟ 8 - ΚΑΣΑΡΣΗΖ Β. Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ «ΤΕΔΤΞΗ» ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΟΚΗΔ - ΟΦΔΛΖ Ζ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

6 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε ηφζν ζε δηεζλέο επίπεδν, φζν θαη ζηνλ Διιεληθφ ρψξν, δηέξρεηαη κηα πεξίνδν ζεκαληηθψλ αιιαγψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ, νη νπνίεο ππαγνξεχνληαη απφ έλα πιήζνο παξαγφλησλ. Οη ηεξάζηηεο θνηλσληθφ - νηθνλνκηθέο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζε παγθφζκην επίπεδν, ε πνιππινθφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ ηα νπνία πξαγκαηεχνληαη νη Δζληθέο Γηνηθήζεηο θαη νη δηαξθψο απμαλφκελεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ θξαηψλ, ζε έλα παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, σζνχλ ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε πξνο ηελ αλαδήηεζε ελφο λένπ ραξαθηήξα, πξνζαξκνζκέλνπ ζηα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα θαη απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ, κε απμεκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη παξαγσγηθφηεηα θαη πςειή πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ππφ ην πξίζκα ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ησλ δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζηελ ζχγρξνλε θνηλσλία είλαη ε εκθάληζε θαη ε εμάπισζε ησλ λέσλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ. Ο βαζκφο εηζρψξεζεο ηνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ πξαθηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ηεξάζηηνο θη έρεη κεηαζρεκαηίζεη ζεκειησδψο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πινπνηνχληαη πιήζνο απφ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Ζ ελζσκάησζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο, ε αμηνπνίεζε ηνπο ζηηο πεξηζζφηεξεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε ηηο ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο πνπ απηέο πξνζθέξνπλ, νδήγεζε ζηελ ζεκειίσζε κηαο παγθφζκηαο «Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο» κε λέα δεδνκέλα θαη αμίεο. H επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ηεο Kνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο είλαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ρψξαο ζην θαηψθιη ηνπ 21νπ αηψλα. H ςεθηαθή ζχγθιηζε απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε θαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο πξαγκαηηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο ζχγθιηζεο. Eπηθέξεη δξαζηηθέο αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε, ζηε ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζηελ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, ζηελ ελεκέξσζε, ζηε 6

7 ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηα παλεπηζηήκηα θαη ηα εξεπλεηηθά θέληξα, ζηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο Με ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επθνιφηεξεο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ηνπ πινχηνπ ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Με ην "ειεθηξνληθφ θξάηνο" ζα κπνξνχζε λα κεηαζρεκαηηζηεί ε νξγάλσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, αληαπνθξηλφκελε ηαρχηεξα ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη. Μπνξεί λα απμεζεί ε απφδνζε, λα πεξηνξηζηεί ην θφζηνο, λα απμεζεί ε δηαθάλεηα θαη λα επηηαρπλζνχλ νη ζπλήζεηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο. 1 Οη λέεο απηέο ζπλζήθεο δελ άθεζαλ αλεπεξέαζηεο ηηο ζρέζεηο ηνπ θξάηνπο κε ηνλ πνιίηε. Οη λέεο ηερλνινγίεο παξέρνπλ κηαο πξψηεο ηάμεσο επθαηξία ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε, λα βειηηψζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο, λα αληηκεησπίζεη ζεκαληηθά ηεο πξνβιήκαηα φπσο αλαπνηειεζκαηηθφηεηα, απμεκέλν θφζηνο ιεηηνπξγίαο, γξαθεηνθξαηηθέο θαη αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο, ζεκειηψλνληαο λένπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κε ηνλ πνιίηε. Ζ παξαδνζηαθή Γεκφζηα Γηνίθεζε κέζσ ησλ ηερλνινγηψλ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα κεηεμειηρζεί ζε κηα «Ζιεθηξνληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε», κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο ιεγφκελεο «Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο» (e-governance). Ζ ηάζε ηεο Γηνίθεζεο γηα κεηάβαζε πξνο έλα δηαθνξεηηθφ κνληέιν δηαθπβέξλεζεο εθθξάδεηαη θαηά θχξην ιφγν κε ηελ πινπνίεζε ηνπ δηθηχνπ «χδεπμηο». Πξφθεηηαη γηα έλα θηιφδνμν θαη κεγάιεο έθηαζεο έξγν πνπ αλακέλεηαη λα απνηειέζεη ην κνριφ αλάπηπμεο κηαο Γηνίθεζεο πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζηα πξφηππα πνπ επηβάιινπλ νη ζχγρξνλεο δπλαηφηεηεο θαη απαηηήζεηο 2. Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη ην ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θαη ε επίδξαζε πνπ ζα έρεη ζηε ιεηηνπξγία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. ην πξώην κέξνο γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηεο αξρηηεθηνληθήο, ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη. ην δεύηεξν κέξνο επηρεηξείηαη κηα εθηίκεζε ηνπ νθέινπο πνπ ζα 1 Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, «Μειέηε γηα ηελ Δπξπδσληθφηεηα», Αζήλα 2005, ζ Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, «Βέιηηζηεο Πξαθηηθέο ρξήζεο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ Σνκέα», Αζήλα 2006,ζ.4-6 7

8 πξνθχςεη γηα ηε Γηνίθεζε θαη ησλ ηνκέσλ ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ζπλαληήζεη πξφβιεκα θαηά ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ έξγνπ. Οη βηβιηνγξαθηθέο πεγέο γηα ην πεξηγξαθηθφ κέξνο απνηεινχληαη θπξίσο απφ ηνπο ζρεηηθνχο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο θαη ηα αληίζηνηρα θείκελα (π.ρ. δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ), φπσο επίζεο θαη απφ ζρεηηθέο εξγαζίεο. Γηα ην δεχηεξν κέξνο, εθηφο απφ βηβιηνγξαθία ζρεηηθή κε ζέκαηα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζε απηήλ, θαη πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη θαιχηεξε ηεθκεξίσζε ησλ εθηηκήζεσλ, έγηλε επηηφπηα έξεπλα ζηνπο θνξείο. Έηζη, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε ηνπο ππεχζπλνπο ζε νξηζκέλνπο θνξείο κε βαζηθφ ζθνπφ, φρη ηφζν ηελ ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, αιιά ηελ θαηαγξαθή ηεο λννηξνπίαο πνπ επηθξαηεί ζρεηηθά κε ηελ επηθείκελε εθαξκνγή ηνπ «χδεπμηο» θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην, κε εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ ππεπζχλσλ γηα ηελ ηζρχνπζα θαηάζηαζε θαη ηε κειινληηθή εμέιημε. Δπηπιένλ, θάιππηαλ ηα ζέκαηα ηεο πινπνίεζεο απφ ηερληθήο άπνςεο θαη θπξίσο απηά ηεο πξνζαξκνγήο ζε επίπεδν δηαδηθαζηψλ θαη αλζξψπηλνπ. δπλακηθνχ. 8

9 Α. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ «ΤΕΔΤΞΗ» 1. ΟΡΗΜΟ - ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ Σν δίθηπν «ύδεπμηο» είλαη εζληθφ, εζσηεξηθό (Intranet) δίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Απνζηνιή ηνπ είλαη λα παξέρεη, κε εγγπεκέλν ηξφπν θαη ζχκθσλα πξνο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα, ηειεπηθνηλσληαθέο αιιά θαη ηειεκαηηθέο ππεξεζίεο κεγάιεο έθηαζεο θαη θιίκαθαο. Απεπζχλεηαη ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη πξφθεηηαη λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο πεξίπνπ επηκέξνπο δεκφζησλ δηνηθεηηθψλ θνξέσλ. πλεπψο ζα θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ ζε πεξίπνπ δηαθνξεηηθά ζεκεία. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ελφο ηφζν κεγάινπ έξγνπ είλαη αθφκε ζεκαληηθφηεξε κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ηειεπηθνηλσληψλ, ζηελ νπνία αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη κεγάιν αληίθηππν. Ζ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη ινγηθφ λα θάλεη πην εθηθηή ηελ παξνρή επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο. Σν δίθηπν «χδεπμηο» είλαη έλα δίθηπν πνιιαπιψλ ππεξεζηψλ, εθφζνλ κπνξεί λα πξνζθέξεη θσλεηηθέο ππεξεζίεο (ζα πξνζθέξεη ππεξεζίεο ηειεθσλίαο θαη ηειενκνηνηππίαο εληφο ηνπ Γηθηχνπ [αηειείο ππεξεζίεο εζσηεξηθήο ηειεθσλίαο], αιιά θαη επηθνηλσλίαο πνιιψλ επηπέδσλ φπσο αζηηθήο, ππεξαζηηθήο, θηλεηήο, δηεζλνχο εθηφο ηνπ Γηθηχνπ) θαη παξάιιεια ζα ηνπο δίδεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα θαη εηθφλα, λα έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, λα κεηέρνπλ ζε ηειεδηαζθέςεηο, λα παξαθνινπζνχλ ηειεθπαηδεπηηθά καζήκαηα, αθφκε θαη λα παξέρνπλ πξφζβαζε ζηηο πεγέο πιεξνθνξηψλ ηνπο ζε επηιεγκέλνπο ρξήζηεο 3. Σα βαζηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηχνπ «χδεπμηο» είλαη: Ζ ππνζηήξημε ηεο δηαθίλεζεο θάζε κνξθήο πιεξνθνξίαο on-line, ζε νξηδφληην θαη θάζεην επίπεδν Ζ ζπκβαηφηεηα κε ηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ησλ ππαξρφλησλ θαη ιεηηνπξγνχλησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ (LAN) θαη ηειεθσληθψλ θέληξσλ ησλ 3 Υξηζηνθηιίδεο Π., «Ζ παξέκβαζε ηνπ δηθηχνπ χδεπμηο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε», Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Αζήλα, Μάξηηνο 2003, ζ 5-6 9

10 θνξέσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ην δηαρσξηζκφ ηνπ χδεπμηο απφ ηα άιια επηκέξνπο δίθηπα ησλ θνξέσλ, ψζηε λα κελ πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο θαη λα κπνξεί ην χδεπμηο λα αλαπηχζζεηαη αλεμάξηεηα απφ απηά Ζ ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα πιένλ ζχγρξνλα πξσηφθνιια δηθηχσλ Ζ παξνρή πξνεγκέλσλ ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο: πξνεγκέλεο ππεξεζίεο ηειεθσλίαο, ηειενκνηνηππίαο, θιήζεηο πξνο/απφ ζηαζεξά θαη θηλεηά ηειέθσλα θαζψο θαη ηειεθσλία εμσηεξηθνχ, πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν κε φιεο ηηο παξειθφκελεο ππεξεζίεο, ηειεδηάζθεςε, ηειεθπαίδεπζε, ππεξεζίεο απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο (ηειεξγαζία), ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο θαη αζθάιεηαο ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ (ππνδνκή δεκνζίνπ θιεηδηνχ) Ζ παξνρή ππεξεζηψλ εγγπεκέλεο πνηφηεηαο (βαζηζκέλεο ζηε πκθσλία Δπηπέδνπ Παξερνκέλσλ Τπεξεζηψλ, Service Level Agreement [SLA]) Ζ θάιπςε ησλ δηνηθεηηθψλ αλαγθψλ ελφο κεγάινπ αξηζκνχ θνξέσλ (πεξίπνπ 1.800) Ζ θάιπςε φιεο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο ελεξγνπνηψληαο ζπλνιηθά, ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο, θφκβνπο δηαλνκήο Ζ δπλαηφηεηα κειινληηθήο επέθηαζεο Ζ παξνρή αηειψλ ηειεθσληθψλ θιήζεσλ εληφο ηνπ Γηθηχνπ Ζ ζπλερήο θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Ζ εληαία, απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ δαπαλψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γηα ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο, ζην πιαίζην ηεο ζπλάζξνηζεο ηεο ζρεηηθήο δήηεζεο. Σαπηόηεηα ηνπ έξγνπ Οη δαπάλεο ην έξγνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Γ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο θαη απφ εζληθνχο πφξνπο (Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ) ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. 10

11 Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ε ΚηΠ Α.Δ. ε νπνία ελεξγεί κε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΤΠΔΓΓΑ, κε βάζε ηελ κε αξ / απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφ πξνγξακκαηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηεο ΚηΠ Α.Δ. θαη ηνπ ΤΠΔΓΓΑ. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε Σν έξγν απνηειεί ηε ζπλέρεηα ηνπ πηινηηθνχ έξγνπ «χδεπμηο», θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κειέηε ζρεηηθά ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε, ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο, ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Δπηπιένλ, έγηλε πξνκήζεηα πιηθνχ θαη θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ γηα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ θνξέσλ(15). Σέινο πξαγκαηνπνηήζεθε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ γηα ηνπο θνξείο απηνχο. Σν πηινηηθφ ζηάδην είρε δηάξθεηα 2,5 εηψλ, απφ ηα ηέιε ηνπ 1999 έσο ην Απξίιην ηνπ ηε ζπλέρεηα ην έξγν «χδεπμηο» ζηνρεχεη ζηελ επέθηαζε ηνπ πηινηηθνχ δηθηχνπ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πξνθαηαξθηηθή έξεπλα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Οη βαζηθνί ρξνληθνί ζηαζκνί ζηε κέρξη ηψξα εμέιημε ηνπ έξγνπ ήηαλ νη εμήο 4 : πγθξφηεζε νκάδαο εξγαζίαο απφ ηελ ΚηΠ ΑΔ κε αληηθείκελν ηε ζχληαμε ηνπ ηεχρνπο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ έσο Γηαδηθαζία δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο επί ηνπ ζρεδίνπ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. Παξαηεξήζεηο απφ 23 εηαηξείεο θαη θνξείο ηεο Αγνξάο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Έληαμε ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Δζληθφ Γίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΤΕΔΤΞΗ» ζην Μέηξν 2.2 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Γεκνζίεπζε ηνπ δηεζλνχο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ ηελ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δ.Δ Καηάζεζε Πξνζθνξψλ γηα ηα Τπνέξγα ηνπ ΤΕΔΤΞΗ 4 11

12 έσο Ηνχληνο 2004 Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ, δηαδηθαζία ελζηάζεσλ, πξνζθπγψλ θαη αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ Σνπνζέηεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο Πιεξνθνξηθήο, ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε άκεζεο έλαξμεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη πλεδξηάζεηο ηεο Γηαθνκκαηηθήο Δπηηξνπήο θαη θαηαθχξσζε ησλ ππνέξγσλ 1, 3 έσο 7 θαη 9 ηνπ ΤΕΔΤΞΗ Γηαίξεζε ηνπ έξγνπ ζε ππνέξγα Tν φιν έξγν έρεη θαηαηκεζεί ζε ελλέα ππνέξγα. Σα επηά απφ απηά ηα ππνέξγα ζρεηίδνληαη άκεζα κε παξνρή ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ, ελψ ηα άιια δχν ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα θαηάξηηζεο θαη παξνρήο πηζηνπνηήζεσλ θαη αζθάιεηαο. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ δηθηχνπ «χδεπμηο», νη δεκφζηνη θνξείο δηαρσξίδνληαη ζε 4 θαηεγνξίεο ή 4 εηθνληθά δίθηπα: Φνξείο ΤΠΔΓΓΑ, θνξείο ηνπ ηνκέα ηεο Τγείαο, Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο (ΓΑ) θαη ζηξαηνινγηθά γξαθεία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ππνέξγα 1-6 αθνξνχλ ηε δεκηνπξγία έμη μερσξηζηψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ «λεζίδσλ» νη νπνίεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε βάζε ην γεσγξαθηθφ δηαρσξηζκφ ηεο Διιάδαο: Σν ππνέξγν 1 έρεη αθνξά ην λνκφ Αηηηθήο, θαη πην εηδηθά ηα ππνπξγεία θαη ηηο γεληθέο δηεπζχλζεηο πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Απηνί νη θνξείο απνηεινχλ θαη ηε λεζίδα 1. Σν ππνέξγν 2 ή λεζίδα 2 πξαγκαηνπνηείηαη επίζεο εληφο ηεο Αηηηθήο, κε ηε δηαθνξά φηη πεξηιακβάλεη ηνπο θνξείο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηα θέληξα εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε, ηα λνζνθνκεία θαη ηα θέληξα πγείαο Σν ππνέξγν 3 πινπνηείηαη ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο θαη ζε απηφ πεξηιακβάλνληαη ζην φινη νη θνξείο θαη ησλ ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ ηνπ έξγνπ πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο Αηηηθήο δηαρσξίζηεθαλ ζε δχν λεζίδεο, θαη νη νπνίνη βξίζθνληαη εληφο ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο 12

13 Σν ππνέξγν 4 έρεη σο πεξηνρή πινπνίεζεο ηελ Κξήηε θαη ζα ζπκπεξηιάβεη φινπο ηνπο θνξείο θαη ησλ ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ. Σν ππνέξγν 5 αθνξά ηε Β.Διιάδα θαη ζα πεξηέρεη αληίζηνηρα ηνπο θνξείο ησλ ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο πεξηθέξεηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (πιελ Φνξέσλ Ννκαξρίαο Θεζζαινλίθεο), Βνξείνπ Αηγαίνπ, Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο). Σν ππνέξγν 6 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Νφηηα Διιάδα θαη ζα έρεη σο αληηθείκελν ηελ έληαμε ζην δίθηπν ησλ θνξέσλ θαη ησλ 4 θαηεγνξηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ, Ζπείξνπ, Γπηηθήο Διιάδαο, Πεινπνλλήζνπ θαη Νφηηνπ Αηγαίνπ. Απηά ηα 6 ππνέξγα έρνπλ νπζηαζηηθά ην ίδην αληηθείκελν γηα δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο (ή θνξείο). Κνηλφο ηνπο ζηφρνο είλαη ε πινπνίεζε θαη δηάζεζε, σο ππεξεζία, δηθηχνπ δηαλνκήο θαη πξφζβαζεο θαη ε παξνρή πξνεγκέλσλ ηειεκαηηθώλ ππεξεζηώλ θσλήο, εηθόλαο, δεδνκέλσλ θαη απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο. Δπζχλε ηνπ αλάδνρνπ θάζε ππνέξγνπ είλαη ηφζν ε δεκηνπξγία κηαο ζχγρξνλεο ηειεπηθνηλσληαθήο ππνδνκήο γηα ηελ επηθνηλσλία εληφο ηεο γεσγξαθηθή πεξηνρήο ηεο λεζίδαο φζν θαη ε παξνρή ησλ απαξαίηεησλ δηεπαθψλ γηα επηθνηλσλία κε ην δίθηπν θνξκνχ, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε επηθνηλσλία κε ηνπο θνξείο ησλ άιισλ λεζίδσλ θαη ηα δίθηπα κε ηα νπνία ζπλδέεηαη ην «χδεπμηο». Δπηπιένλ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη πξνεγκέλεο ππεξεζίεο επηθνηλσλίαο κε ηελ εθηφο «χδεπμηο» θνηλφηεηα (Internet, ηειεθσλία). Πξηλ ηελ πινπνίεζε ηνπ δηθηχνπ ν Αλάδνρνο εθηέιεζε κειέηε εθαξκνγήο ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ ππνέξγνπ, θαη θαζνξίδνληαη ηα ηδηαίηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ν ηξφπνο πινπνίεζεο, ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, νη απαξαίηεηεο αξρηθνπνηήζεηο θαη νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ νκαιή πινπνίεζε θαη απνδνρή ηεο ππεξεζίαο παξνρήο δηθηχνπ λεζίδαο θαη φιεο ηηο πξνεγκέλεο ηειεκαηηθέο ππεξεζίεο. ην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ εληάζζνληαη θαη φιεο νη επηκέξνπο ππεξεζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ φπσο ηειεθσλία, ηειεδηάζθεςε, εθπαίδεπζε ζηειερψλ, helpdesk θιπ. 13

14 Όπσο θαη ηα πξψηα 6 ππνέξγα θαη ην ππνέξγν 7 έρεη ηειεπηθνηλσληαθφ ραξαθηήξα. Αληηθείκελφ ηνπ είλαη ε θαηαζθεπή ελφο δηθηύνπ θνξκνύ, ην νπνίν ρξεζηκεχεη γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ 6 λεζίδσλ θαη πεξηιακβάλεη 5 θνκβηθά ζεκεία, έλα ζε θάζε λεζίδα ηνπ Έξγνπ (εθηφο απφ ηηο Νεζίδεο 1 θαη 2 πνπ ζα έρνπλ έλα θνηλφ θνκβηθφ ζεκείν). Ζ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε πινπνηεζεί έλα ηδεαηφ θιεηζηφ δίθηπν (VPN) κεηαμχ ησλ 6 λεζίδσλ ηνπ Έξγνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν ηδεαηφ θιεηζηφ δίθηπν απνηειείηαη απφ 4 κηθξφηεξα πνπ εμαζθαιίδνπλ δηαζπλδεζηκφηεηα κεηαμχ ησλ δηθηχσλ ησλ 4 δηαθνξεηηθψλ εηδψλ Φνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Έξγν «χδεπμηο». Δπηπιένλ είλαη εθηθηή ε δηαζχλδεζε ηνπ δηθηχνπ θνξκνχ ηνπ έξγνπ, θαη ησλ λεζίδσλ, κε ην Γηεπξσπατθφ δίθηπν TESTA, ην δίθηπν OLISnet θαη ην δίθηπν ΔΓΔΣ. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ηειεδηάζθεςεο θαζψο θαη γηα ηελ δηαρείξηζε θαη ππνζηήξημή ηεο θαη ην ζπληνληζκφ ηεο αξηζκνδφηεζεο ηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ θαη ην IP addressing ηνπ δηθηχνπ (Hostmaster). Δπίζεο παξέρεη έλα θεληξηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ην νπνίν ζα απνηειέζεη ηελ ππεξεζία Virtual Workplace/Portal/Directory Services ηνπ έξγνπ. Σν ππνέξγν 8 αθνξά ηνλ θιάδν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγεηψλ θαηάξηηζεο πνπ δηελεξγνχληαη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ (δειαδή θαη ζην πιαίζην ησλ άιισλ ππνέξγσλ), φπσο επίζεο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ δεκηνπξγείηαη πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαηάιιειν γηα ηελ δηαρείξηζε ελεξγεηψλ θαηάξηηζεο θαη εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε, παξάδνζε θαη δηαρείξηζε ζχγρξνλσλ θαη αζχγρξνλσλ πξνγξακκάησλ ηειεθπαίδεπζεο. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ παξάδνζε απηνχ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηνλ θνξέα θαηάξηηζεο (Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο), ηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε αζχγρξνλσλ πξνγξακκάησλ ηειεθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε πιηθνχ θαη ν ζπληνληζκφο ζχγρξνλσλ πξνγξακκάησλ ηειεθπαίδεπζεο θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ πξφθεηηαη λα απνθηεζνχλ απφ ηα ζηειέρε πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο ελέξγεηεο θαηάξηηζεο. 14

15 Σέινο ην ππνέξγν 9 έρεη σο ζηφρν ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο Τπνδνκή Γεκνζίνπ Κιεηδηνύ (Public Key Infrastructure). ην πιαίζην απηφ πεξηιακβάλεηαη ε έθδνζε ησλ Φεθηαθψλ Πηζηνπνηεηηθψλ γηα εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο κε ελζσκάησζε ηεο πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ην ρξήζηε θαη ην αληίζηνηρν θνξέα ζηνλ νπνίν αλήθεη, ε δεκηνπξγία ηεο Αξρήο Πηζηνπνίεζεο (Certification Authority) θαη εγγξαθήο (Registration Authority), ε νπνία ζα δηαρεηξίδεηαη θαη ζα εθδίδεη Φεθηαθά Πηζηνπνηεηηθά γηα ηνπο θνξείο θαη ηνπο ρξήζηεο ηνπο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο γηα ηνπο θνξείο ηνπ δηθηχνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ εθπιεξψλνληαη νη βαζηθέο παξάκεηξνη αζθάιεηαο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθίλεζεο ηεο πιεξνθνξίαο: Απζεληηθνπνίεζε, Δμνπζηνδφηεζε, Δκπηζηεπηηθφηεηα, Αθεξαηφηεηα, Καηαινγηζκφο Δπζχλεο. Αλάδνρνη ηνπ έξγνπ «χδεπμηο» είλαη: OTE A.E. (Νεζίδεο 2,4,5,6 θαη Γίθηπν θνξκνχ) Forthnet A.E. (Νεζίδα 3) Altec Σelecoms (Νεζίδα 1) ΑΝΣΑΚΟΜ Α.Δ. / ΟΣΔΝΔΣ Α.Δ. / ΟΣΔ Α.Δ. (PKI) 01 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Α.Δ. / EXODUS A.E. / ATC ABETE A.E. (E-Learning)

16 ηόρνη ηνπ έξγνπ Ο θχξηνο ζθνπόο ηνπ έξγνπ «χδεπμηο» είλαη λα ζπλεηζθέξεη ζηε βειηίσζε ησλ ηεο ιεηηνπξγίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο πξνο ηνπο πνιίηεο κέζσ ηεο πηνζέηεζεο πξνεγκέλσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ θαη ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ. Πην εηδηθά νη ζηόρνη πνπ επηδηψθνληαη είλαη: Ο εθζπγρξνληζκφο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (πινπνίεζε ηνπ κνληέινπ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο) κε ηελ παξνρή πξνεγκέλσλ ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο. Ζ δηάδνζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ έξγνπ ζηα ζηειέρε ηνπ Διιεληθνχ Γεκφζηνπ Σνκέα. Οη ελέξγεηεο θαηάξηηζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ, απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγεηψλ θαηάξηηζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκφζηνπ Σνκέα, ηφζν φζνλ αθνξά ηελ θαηάξηηζε ζηε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, φζν θαη ζηελ απφθηεζε βαζηθψλ δεμηνηήησλ ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Ζ απνηειεζκαηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θνξέσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκφζηνπ Σνκέα κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθήο δηαζχλδεζεο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, ηεο εγθαηάζηαζεο ηεξαξρηθνχ δηθηχνπ εμππεξεηεηψλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ζηε ινγηθή θιεηζηψλ πεξηβαιιφλησλ. Ζ εθκεηάιιεπζε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ πιεξνθνξηψλ θαη ε απνθπγή επηθαιχςεσλ - επαλαιήςεσλ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ θαη δηθηπαθέο εγθαηαζηάζεηο. Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο δηαθίλεζεο ησλ δεδνκέλσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ε θεληξηθή θαη θαηαλεκεκέλε ππνζηήξημε ησλ ηειεκαηηθψλ εθαξκνγψλ. Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκφζηνπ Σνκέα κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο θαη αζθάιεηαο δηαθίλεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ ελνπνηεκέλε αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ πξνο ηνλ πνιίηε ππεξεζηψλ, κέζσ απηνκαηνπνηεκέλσλ θαη θηιηθψλ πξνο ηνλ ρξήζηε 16

17 ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο θαη δηεθπεξαίσζεο ζπλαιιαγψλ κε ηηο Διιεληθέο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο. Ζ εχθνιε θαη γξήγνξε αλαδήηεζε απφ ηνλ πνιίηε πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο έρνπλ σο πεγή θνξείο ηνπ Διιεληθνχ Γεκφζηνπ Σνκέα. Ζ βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε, ηδηαίηεξα γηα δηαδηθαζίεο νη νπνίεο απαηηνχλ εκπινθή πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο θνξέα, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ απειεπζέξσζε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη απφ ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ πινπνίεζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηειεπηθνηλσληαθψλ έξγσλ. Ζ κείσζε ηνπ «ςεθηαθνχ ράζκαηνο» ζην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο. Παξάιιεια, κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζε έλα πεξηβάιινλ πγηνχο αληαγσληζκνχ θαη ε πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. Ζ εκθάληζε ελφο ηφζν κεγάινπ έξγνπ φπσο ην «χδεπμηο» αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηελ αγνξά ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θπξίσο ζηελ παξνρή ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ., «Γηθήξπμε δηαγσληζκνχ γηα ην Δζληθφ Γίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο», Αζήλα 2002, ζ

18 2.Ζ ΠΗΛΟΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ «ΤΕΔΤΞΗ» Σν πηινηηθφ ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ ήηαλ εληαγκέλν ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Κιεηζζέλεο» ππφ ηελ επνπηεία ηεο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΤΠΔΓΓΑ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε θνλδχιηα ηνπ Β Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο θαη αλήιζε ζηα 480 εθ. δξρ. Μεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ, επηιέρζεθε σο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ν Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο. ηε ζπλέρεηα γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ δεκηνπξγήζεθε έλα ζρήκα ππεξγνιαβίαο, κε επηθεθαιήο ηνλ ΟΣΔ θαη κε ζπκκεηνρή εηαηξεηψλ θαη εξεπλεηηθψλ θνξέσλ: 01 Πιεξνθνξηθή Α.Δ., ΗΝΣΡΑΚΟΜ Α.Δ., Space Hellas, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο- ΔΚΠΑ, Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, Κέληξν Δξεπλψλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Σν πηινηηθφ ζηάδην ηνπ «χδεπμηο» δηήξθεζε ζπλνιηθά γχξσ ζηα 2,5 ρξφληα (Γεθέκβξηνο 1999 έσο Απξίιηνο 2002). Καηά ηελ πεξίνδν απηή έιαβε ρψξα ε πηινηηθή εθαξκνγή ηειεπηθνηλσληαθψλ θαη ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Σν έξγν απνηειείην απφ ηξία δηαθνξεηηθά ζηάδηα. Σν Γεθέκβξην ηνπ 1999 μεθίλεζε ην πξώην ππνζηάδην ηνπ πηινηηθνχ, εθείλν ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ ζην ζχλνιφ ηνπ, θαη φρη κφλν γηα ην πηινηηθφ κέξνο ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππνδηαηξείηαη ζε 13 παξαδνηέα, βαζηθφ πεξηερφκελν ηεο νπνίαο ήηαλ ε απνηχπσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, ν πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ε δηαηχπσζε ησλ απαξαίηεησλ ιχζεσλ θαη πξνδηαγξαθψλ. Καηά ην δεύηεξν ππνζηάδην πξαγκαηνπνηήζεθε ε επηινγή 15 θνξέσλ γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν θαη ζηε ζπλέρεηα ε πξνκήζεηα θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ ζε απηνχο. Οη θνξείο απηνί θαηεγνξηνπνηήζεθαλ κε θξηηήξηα θπξίσο ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο αλάγθεο θαζψο θαη ηνλ θαηαγεγξακκέλν φγθν ησλ εμεξρφκελσλ ηειεθσληθψλ θιήζεσλ, θαη δεπηεξεπφλησο ηελ πιεξφηεηα ησλ ππνδνκψλ ηνπο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 18

19 Μηθξόο θνξέαο: Μηθξφο αξηζκφο ππαιιήισλ, κηθξέο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο (κέγηζην απαηηνχκελν εχξνο δψλεο 512kbps, πιένλ έρεη απμεζεί ζε 2Μbps), ρσξίο ηειεθσληθφ θέληξν. Μεζαίνο θνξέαο: Μέζνο (50-100) αξηζκφο ππαιιήισλ, κέηξηεο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο (κέγηζην απαηηνχκελν εχξνο δψλεο 2Mbps, πιένλ 8 Μbps), κηθξφ ηειεθσληθφ θέληξν. Μεγάινο θνξέαο: Μεγάινο αξηζκφο (>100) ππαιιήισλ, πςειέο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο (ειάρηζην απαηηνχκελν εχξνο δψλεο 2Mbps, πιένλ 8 Μbps ), ςεθηαθφ ηειεθσληθφ θέληξν. Ζ επηινγή ησλ θνξέσλ έγηλε κεηά απφ ηελ απνζηνιή θαη ηε ζπιινγή απνγξαθηθψλ δειηίσλ ελδηαθέξνληνο ζπκκεηνρήο ζε πεξίπνπ θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. νη δεθαπέληε πνπ επηιέρζεθαλ ηειηθά ήηαλ: Μεγάινη: ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. (θηίξην ηαδίνπ), Τπεξεζία Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο, Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Μεζαίνη: Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο Αραΐαο, Έβξνπ, Λάξηζαο θαη Γήκνη Ξάλζεο, Ακαξνπζίνπ, Πάηξαο, Πεξηζηεξίνπ Μηθξνί: Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Κπθιάδσλ Σν 2001 μεθίλεζε ην ηξίην ζηάδην ηνπ πηινηηθνχ «χδεπμηο», θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξνρή ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο 15 πηινηηθνχο θνξείο θαη εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηθηχνπ ησλ θνξέσλ απηψλ θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ζηειερψλ ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 7 Ζ γεληθή κνξθή ηνπ πηινηηθνχ έξγνπ «χδεπμηο» παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 7 Pilot.syzefxis.gov.gr 19

20 Φοπέαρ-Γ Γίκηςο Κοπμού V+D ATM/ΟΣΔ Γίκηςο Ππόζβαζερ V+D Φοπέαρ-Α V+D V+D Φοπέαρ-Γ Φοπέαρ-Β Πεγή: Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ., «Γηαθήξπμε δηαγσληζκνχ γηα ην Δζληθφ Γίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο», Αζήλα 2002 Απνηειείηαη απφ ην δίθηπν πξφζβαζεο θαη ην δίθηπν θνξκνχ. Γηα ηε κεηάδνζε θσλήο ρξεζηκνπνηείηαη VoIP γηα ηνπο κηθξνχο θαη κεζαίνπο θφκβνπο θαη VoATM γηα ηνπο κεγάινπο. Γηα ηε δηαθίλεζε δεδνκέλσλ γίλεηαη ρξήζε ηνπ πξσηφθνιινπ IP θαη γηα ηε κεηαθνξά εηθόλαο ηεο πιαηθφξκαο Ζ.323. Σν δίθηπν θνξκνχ ππνζηεξίδεη ηφζν ηε VoIP κεηάδνζε θσλήο φζν θαη ην VoATM, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία αλάκεζα ζε θνξείο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο. Μπνξεί λα δηαζπλδέεη φινπο ηνπο πηινηηθνχο θνξείο, αλεμάξηεηα ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο ζέζεο, θαη ππνζηεξίδεη φια ηα γλσζηά κέζα δηαζχλδεζεο ζηελ πξφζβαζε. ην δίθηπν πξφζβαζεο γίλεηαη ρξήζε δξνκνινγεηψλ ή ΑΣΜ κεηαγσγέσλ, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ν θνξέαο 8. 8 Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ., «Γηαθήξπμε δηαγσληζκνχ γηα ην Δζληθφ Γίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο», Αζήλα 2002, ζ

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΡΦΕ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΓΕΙΑ Επιβλϋπων: Καπόπουλοσ Δημότριοσ Σπουδαςτόσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΓΥΡΟΝΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δπηβιέπσλ: Κξηεκάδεο Αζαλάζηνο πνπδάζηξηα: Καθνπιίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηυιακών Σσστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ «Διδακηικής ηης Σεχνολογίας & Φηθιακών υζηημάηων» Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία Δπηζέζεηο Distributed Denial of Service

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΜΑΝΧΛΖ. ΥΡΗΣΟΦΑΚΖ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα