Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ"

Transcript

1 Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών. Επιβέπων: Ιωάννης Χάλαρης Σπουδαστής: Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ ΑΘΗΝΑ

2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Οη κεγάιεο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ηφζν ζε θνηλσληθφ φζν θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν, έρνπλ ζέζεη ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε απέλαληη ζε πην πνιχπινθα πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. Σν γεγνλφο απηφ έρεη νδεγήζεη ζηελ αλαδήηεζε ελφο λένπ κνληέινπ δηνίθεζεο, πξνζαξκνζκέλνπ ζηα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα θαη απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ. Παξάιιεια νινέλα θαη πην ζεκαληηθφο γίλεηαη ν ξφινο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο θνηλσλίαο. Έηζη δεκηνπξγείηαη βαζκηαία κηα λέα «Ζιεθηξνληθή Γηνίθεζε» (e- Government) ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ επξεία ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη απνηειεί ηνλ βαζηθφ θαηαιχηε γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηνίθεζεο ζε έλα λέν κνληέιν «Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο» (e-governance). Μέζα ζην πιαίζην απηψλ ησλ αιιαγψλ απνθαζίζηεθε ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «χδεπμηο», ην νπνίν απνηειεί θαη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο. Πξφθεηηαη γηα έλα εζληθφ, εζσηεξηθφ δίθηπν κεγάιεο θιίκαθαο πνπ ζα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ππεξεζίεο πςειήο ηερλνινγίαο. ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κηα γεληθή παξνπζίαζε ηνπ «χδεπμηο», ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ηερλνινγηψλ πνπ αμηνπνηεί, ηεο αξρηηεθηνληθήο, ησλ πξνδηαγξαθψλ αζθάιεηαο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη. ην δεχηεξν κέξνο απνηππψλνληαη νη πξνζδνθίεο απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη επηρεηξείηαη λα εθηηκεζνχλ ηα πηζαλά νθέιε αιιά θαη πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε βηβιηνγξαθία θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε ηνπο ππεχζπλνπο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζε δηάθνξνπο θνξείο. Σν δίθηπν «χδεπμηο» αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζην ηειεπηθνηλσληαθφ θφζηνο ησλ θνξέσλ. Παξάιιεια, πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα γηα εθπαίδεπζε θαη θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαζψο επίζεο θαη θεληξηθνχ ζπληνληζκνχ θαη δηαρείξηζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ. Σειηθφο ζηφρνο είλαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο 2

3 ηνλ πνιίηε κε έκθαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, κέζα ζην πιαίζην ησλ ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο. Χζηφζν ε επίηεπμή ηνπ δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζε επίπεδν ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ, αιιά απαηηείηαη παξάιιεια αλαζρεδηαζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Λέμεηο Κιεηδηά: χδεπμηο, Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, Ζιεθηξνληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε, e-government, e-governance Δπξπδσληθφηεηα, ηειεθπαίδεπζε, Τπνδνκή Γεκφζηνπ Κιεηδηνχ, PKI, ςεθηαθή ππνγξαθή, Γίθηπν Κνξκνχ, Νεζίδεο Πξφζβαζεο 3

4 ABSTRACT Over the last decades, great social and economic changes have occurred. As a result Public Administration is confronted with more complicated problems compared to those of the past. This fact is leading to a search for a New Administration Model, adjusted to the modern problems and the demands of the citizens. Meanwhile, the Information and Communication Technologies are becoming more significant. This way, e-government is gradually created and the function of the public administration is transformed into e-governance. It was in the context of these changes that the administration decided to materialize the Syzefxis network. This project, which is the subject of this essay, is a national, internal (intranet) network with wide implementation range. It will offer the possibility of connection of the public services and high quality communication and informatics services. The first part of the essay consist of a general description of the Syzefxis network, its basic elements, the technologies, the architecture, the safety and the provided services. In the second part of the essay we describe the expectations from the materialization of the Syzefxis and we attempt to estimate the possible benefits and the problems that may occur. For this purpose we used the proper bibliography and we conducted interviews with some of the people responsible. The Syzefxis network is expected to have great effect on the cost of the communication of the administration services. It will offer the opportunity of training and better development of the human resources. Also, it will provide the ability of central management of data and procedures. The aim of the implementation of the Syzefxis network is to provide high quality services to the citizens, in the context of effectiveness, low cost and one-stop shop model. However, the infrastracture and the technological equipment are not enough to achieve this goal. Process re-engineering and human resources education are also essential parts of the success. 4

5 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ... 6 Α. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ «ΤΕΔΤΞΗ» ΟΡΗΜΟ - ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ... 9 Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά... 9 Σαπηόηεηα ηνπ έξγνπ Γηαίξεζε ηνπ εξγνπ ζε ππνέξγα ηόρνη ηνπ έξγνπ Ζ ΠΗΛΟΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ «ΤΕΔΤΞΗ» ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ-ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ Σν δίθηπν θνξκνύ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ-ΤΠΖΡΔΗΔ Σειεθσλία/Σειενκνηνηππία Γηαζύλδεζε κε ην Γηαδίθηπν Ζιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν Φηινμελία ηζηνζειίδσλ Απνκαθξπζκέλε πξόζβαζε Σειεδηάζθεςε Ολνκαηνινγία (DNS) Τπεξεζία θαηαιόγνπ Πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο (VIRTUAL WORKPLACE) PORTAL Γηαζύλδεζε κε άιια δίθηπα Αζθάιεηα ύλδεζε απνζύλδεζε θνξέσλ Τπνζηήξημε ρξεζηώλ Γηαρείξηζε λεζίδαο Καηάξηηζε ζηειερώλ ΤΠΟΓΟΜΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΛΔΗΓΗΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟ 8 - ΚΑΣΑΡΣΗΖ Β. Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ «ΤΕΔΤΞΗ» ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΟΚΗΔ - ΟΦΔΛΖ Ζ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

6 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε ηφζν ζε δηεζλέο επίπεδν, φζν θαη ζηνλ Διιεληθφ ρψξν, δηέξρεηαη κηα πεξίνδν ζεκαληηθψλ αιιαγψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ, νη νπνίεο ππαγνξεχνληαη απφ έλα πιήζνο παξαγφλησλ. Οη ηεξάζηηεο θνηλσληθφ - νηθνλνκηθέο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζε παγθφζκην επίπεδν, ε πνιππινθφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ ηα νπνία πξαγκαηεχνληαη νη Δζληθέο Γηνηθήζεηο θαη νη δηαξθψο απμαλφκελεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ θξαηψλ, ζε έλα παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, σζνχλ ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε πξνο ηελ αλαδήηεζε ελφο λένπ ραξαθηήξα, πξνζαξκνζκέλνπ ζηα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα θαη απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ, κε απμεκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη παξαγσγηθφηεηα θαη πςειή πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ππφ ην πξίζκα ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ησλ δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζηελ ζχγρξνλε θνηλσλία είλαη ε εκθάληζε θαη ε εμάπισζε ησλ λέσλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ. Ο βαζκφο εηζρψξεζεο ηνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ πξαθηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ηεξάζηηνο θη έρεη κεηαζρεκαηίζεη ζεκειησδψο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πινπνηνχληαη πιήζνο απφ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Ζ ελζσκάησζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο, ε αμηνπνίεζε ηνπο ζηηο πεξηζζφηεξεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε ηηο ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο πνπ απηέο πξνζθέξνπλ, νδήγεζε ζηελ ζεκειίσζε κηαο παγθφζκηαο «Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο» κε λέα δεδνκέλα θαη αμίεο. H επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ηεο Kνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο είλαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ρψξαο ζην θαηψθιη ηνπ 21νπ αηψλα. H ςεθηαθή ζχγθιηζε απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε θαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο πξαγκαηηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο ζχγθιηζεο. Eπηθέξεη δξαζηηθέο αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε, ζηε ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζηελ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, ζηελ ελεκέξσζε, ζηε 6

7 ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηα παλεπηζηήκηα θαη ηα εξεπλεηηθά θέληξα, ζηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο Με ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επθνιφηεξεο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ηνπ πινχηνπ ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Με ην "ειεθηξνληθφ θξάηνο" ζα κπνξνχζε λα κεηαζρεκαηηζηεί ε νξγάλσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, αληαπνθξηλφκελε ηαρχηεξα ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη. Μπνξεί λα απμεζεί ε απφδνζε, λα πεξηνξηζηεί ην θφζηνο, λα απμεζεί ε δηαθάλεηα θαη λα επηηαρπλζνχλ νη ζπλήζεηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο. 1 Οη λέεο απηέο ζπλζήθεο δελ άθεζαλ αλεπεξέαζηεο ηηο ζρέζεηο ηνπ θξάηνπο κε ηνλ πνιίηε. Οη λέεο ηερλνινγίεο παξέρνπλ κηαο πξψηεο ηάμεσο επθαηξία ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε, λα βειηηψζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο, λα αληηκεησπίζεη ζεκαληηθά ηεο πξνβιήκαηα φπσο αλαπνηειεζκαηηθφηεηα, απμεκέλν θφζηνο ιεηηνπξγίαο, γξαθεηνθξαηηθέο θαη αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο, ζεκειηψλνληαο λένπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κε ηνλ πνιίηε. Ζ παξαδνζηαθή Γεκφζηα Γηνίθεζε κέζσ ησλ ηερλνινγηψλ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα κεηεμειηρζεί ζε κηα «Ζιεθηξνληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε», κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο ιεγφκελεο «Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο» (e-governance). Ζ ηάζε ηεο Γηνίθεζεο γηα κεηάβαζε πξνο έλα δηαθνξεηηθφ κνληέιν δηαθπβέξλεζεο εθθξάδεηαη θαηά θχξην ιφγν κε ηελ πινπνίεζε ηνπ δηθηχνπ «χδεπμηο». Πξφθεηηαη γηα έλα θηιφδνμν θαη κεγάιεο έθηαζεο έξγν πνπ αλακέλεηαη λα απνηειέζεη ην κνριφ αλάπηπμεο κηαο Γηνίθεζεο πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζηα πξφηππα πνπ επηβάιινπλ νη ζχγρξνλεο δπλαηφηεηεο θαη απαηηήζεηο 2. Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη ην ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θαη ε επίδξαζε πνπ ζα έρεη ζηε ιεηηνπξγία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. ην πξώην κέξνο γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηεο αξρηηεθηνληθήο, ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη. ην δεύηεξν κέξνο επηρεηξείηαη κηα εθηίκεζε ηνπ νθέινπο πνπ ζα 1 Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, «Μειέηε γηα ηελ Δπξπδσληθφηεηα», Αζήλα 2005, ζ Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, «Βέιηηζηεο Πξαθηηθέο ρξήζεο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ Σνκέα», Αζήλα 2006,ζ.4-6 7

8 πξνθχςεη γηα ηε Γηνίθεζε θαη ησλ ηνκέσλ ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ζπλαληήζεη πξφβιεκα θαηά ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ έξγνπ. Οη βηβιηνγξαθηθέο πεγέο γηα ην πεξηγξαθηθφ κέξνο απνηεινχληαη θπξίσο απφ ηνπο ζρεηηθνχο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο θαη ηα αληίζηνηρα θείκελα (π.ρ. δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ), φπσο επίζεο θαη απφ ζρεηηθέο εξγαζίεο. Γηα ην δεχηεξν κέξνο, εθηφο απφ βηβιηνγξαθία ζρεηηθή κε ζέκαηα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζε απηήλ, θαη πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη θαιχηεξε ηεθκεξίσζε ησλ εθηηκήζεσλ, έγηλε επηηφπηα έξεπλα ζηνπο θνξείο. Έηζη, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε ηνπο ππεχζπλνπο ζε νξηζκέλνπο θνξείο κε βαζηθφ ζθνπφ, φρη ηφζν ηελ ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, αιιά ηελ θαηαγξαθή ηεο λννηξνπίαο πνπ επηθξαηεί ζρεηηθά κε ηελ επηθείκελε εθαξκνγή ηνπ «χδεπμηο» θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην, κε εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ ππεπζχλσλ γηα ηελ ηζρχνπζα θαηάζηαζε θαη ηε κειινληηθή εμέιημε. Δπηπιένλ, θάιππηαλ ηα ζέκαηα ηεο πινπνίεζεο απφ ηερληθήο άπνςεο θαη θπξίσο απηά ηεο πξνζαξκνγήο ζε επίπεδν δηαδηθαζηψλ θαη αλζξψπηλνπ. δπλακηθνχ. 8

9 Α. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ «ΤΕΔΤΞΗ» 1. ΟΡΗΜΟ - ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ Σν δίθηπν «ύδεπμηο» είλαη εζληθφ, εζσηεξηθό (Intranet) δίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Απνζηνιή ηνπ είλαη λα παξέρεη, κε εγγπεκέλν ηξφπν θαη ζχκθσλα πξνο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα, ηειεπηθνηλσληαθέο αιιά θαη ηειεκαηηθέο ππεξεζίεο κεγάιεο έθηαζεο θαη θιίκαθαο. Απεπζχλεηαη ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη πξφθεηηαη λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο πεξίπνπ επηκέξνπο δεκφζησλ δηνηθεηηθψλ θνξέσλ. πλεπψο ζα θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ ζε πεξίπνπ δηαθνξεηηθά ζεκεία. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ελφο ηφζν κεγάινπ έξγνπ είλαη αθφκε ζεκαληηθφηεξε κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ηειεπηθνηλσληψλ, ζηελ νπνία αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη κεγάιν αληίθηππν. Ζ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη ινγηθφ λα θάλεη πην εθηθηή ηελ παξνρή επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο. Σν δίθηπν «χδεπμηο» είλαη έλα δίθηπν πνιιαπιψλ ππεξεζηψλ, εθφζνλ κπνξεί λα πξνζθέξεη θσλεηηθέο ππεξεζίεο (ζα πξνζθέξεη ππεξεζίεο ηειεθσλίαο θαη ηειενκνηνηππίαο εληφο ηνπ Γηθηχνπ [αηειείο ππεξεζίεο εζσηεξηθήο ηειεθσλίαο], αιιά θαη επηθνηλσλίαο πνιιψλ επηπέδσλ φπσο αζηηθήο, ππεξαζηηθήο, θηλεηήο, δηεζλνχο εθηφο ηνπ Γηθηχνπ) θαη παξάιιεια ζα ηνπο δίδεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα θαη εηθφλα, λα έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, λα κεηέρνπλ ζε ηειεδηαζθέςεηο, λα παξαθνινπζνχλ ηειεθπαηδεπηηθά καζήκαηα, αθφκε θαη λα παξέρνπλ πξφζβαζε ζηηο πεγέο πιεξνθνξηψλ ηνπο ζε επηιεγκέλνπο ρξήζηεο 3. Σα βαζηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηχνπ «χδεπμηο» είλαη: Ζ ππνζηήξημε ηεο δηαθίλεζεο θάζε κνξθήο πιεξνθνξίαο on-line, ζε νξηδφληην θαη θάζεην επίπεδν Ζ ζπκβαηφηεηα κε ηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ησλ ππαξρφλησλ θαη ιεηηνπξγνχλησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ (LAN) θαη ηειεθσληθψλ θέληξσλ ησλ 3 Υξηζηνθηιίδεο Π., «Ζ παξέκβαζε ηνπ δηθηχνπ χδεπμηο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε», Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Αζήλα, Μάξηηνο 2003, ζ 5-6 9

10 θνξέσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ην δηαρσξηζκφ ηνπ χδεπμηο απφ ηα άιια επηκέξνπο δίθηπα ησλ θνξέσλ, ψζηε λα κελ πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο θαη λα κπνξεί ην χδεπμηο λα αλαπηχζζεηαη αλεμάξηεηα απφ απηά Ζ ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα πιένλ ζχγρξνλα πξσηφθνιια δηθηχσλ Ζ παξνρή πξνεγκέλσλ ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο: πξνεγκέλεο ππεξεζίεο ηειεθσλίαο, ηειενκνηνηππίαο, θιήζεηο πξνο/απφ ζηαζεξά θαη θηλεηά ηειέθσλα θαζψο θαη ηειεθσλία εμσηεξηθνχ, πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν κε φιεο ηηο παξειθφκελεο ππεξεζίεο, ηειεδηάζθεςε, ηειεθπαίδεπζε, ππεξεζίεο απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο (ηειεξγαζία), ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο θαη αζθάιεηαο ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ (ππνδνκή δεκνζίνπ θιεηδηνχ) Ζ παξνρή ππεξεζηψλ εγγπεκέλεο πνηφηεηαο (βαζηζκέλεο ζηε πκθσλία Δπηπέδνπ Παξερνκέλσλ Τπεξεζηψλ, Service Level Agreement [SLA]) Ζ θάιπςε ησλ δηνηθεηηθψλ αλαγθψλ ελφο κεγάινπ αξηζκνχ θνξέσλ (πεξίπνπ 1.800) Ζ θάιπςε φιεο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο ελεξγνπνηψληαο ζπλνιηθά, ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο, θφκβνπο δηαλνκήο Ζ δπλαηφηεηα κειινληηθήο επέθηαζεο Ζ παξνρή αηειψλ ηειεθσληθψλ θιήζεσλ εληφο ηνπ Γηθηχνπ Ζ ζπλερήο θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Ζ εληαία, απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ δαπαλψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γηα ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο, ζην πιαίζην ηεο ζπλάζξνηζεο ηεο ζρεηηθήο δήηεζεο. Σαπηόηεηα ηνπ έξγνπ Οη δαπάλεο ην έξγνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Γ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο θαη απφ εζληθνχο πφξνπο (Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ) ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. 10

11 Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ε ΚηΠ Α.Δ. ε νπνία ελεξγεί κε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΤΠΔΓΓΑ, κε βάζε ηελ κε αξ / απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφ πξνγξακκαηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηεο ΚηΠ Α.Δ. θαη ηνπ ΤΠΔΓΓΑ. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε Σν έξγν απνηειεί ηε ζπλέρεηα ηνπ πηινηηθνχ έξγνπ «χδεπμηο», θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κειέηε ζρεηηθά ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε, ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο, ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Δπηπιένλ, έγηλε πξνκήζεηα πιηθνχ θαη θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ γηα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ θνξέσλ(15). Σέινο πξαγκαηνπνηήζεθε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ γηα ηνπο θνξείο απηνχο. Σν πηινηηθφ ζηάδην είρε δηάξθεηα 2,5 εηψλ, απφ ηα ηέιε ηνπ 1999 έσο ην Απξίιην ηνπ ηε ζπλέρεηα ην έξγν «χδεπμηο» ζηνρεχεη ζηελ επέθηαζε ηνπ πηινηηθνχ δηθηχνπ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πξνθαηαξθηηθή έξεπλα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Οη βαζηθνί ρξνληθνί ζηαζκνί ζηε κέρξη ηψξα εμέιημε ηνπ έξγνπ ήηαλ νη εμήο 4 : πγθξφηεζε νκάδαο εξγαζίαο απφ ηελ ΚηΠ ΑΔ κε αληηθείκελν ηε ζχληαμε ηνπ ηεχρνπο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ έσο Γηαδηθαζία δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο επί ηνπ ζρεδίνπ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. Παξαηεξήζεηο απφ 23 εηαηξείεο θαη θνξείο ηεο Αγνξάο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Έληαμε ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Δζληθφ Γίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΤΕΔΤΞΗ» ζην Μέηξν 2.2 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Γεκνζίεπζε ηνπ δηεζλνχο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ ηελ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δ.Δ Καηάζεζε Πξνζθνξψλ γηα ηα Τπνέξγα ηνπ ΤΕΔΤΞΗ 4 11

12 έσο Ηνχληνο 2004 Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ, δηαδηθαζία ελζηάζεσλ, πξνζθπγψλ θαη αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ Σνπνζέηεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο Πιεξνθνξηθήο, ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε άκεζεο έλαξμεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη πλεδξηάζεηο ηεο Γηαθνκκαηηθήο Δπηηξνπήο θαη θαηαθχξσζε ησλ ππνέξγσλ 1, 3 έσο 7 θαη 9 ηνπ ΤΕΔΤΞΗ Γηαίξεζε ηνπ έξγνπ ζε ππνέξγα Tν φιν έξγν έρεη θαηαηκεζεί ζε ελλέα ππνέξγα. Σα επηά απφ απηά ηα ππνέξγα ζρεηίδνληαη άκεζα κε παξνρή ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ, ελψ ηα άιια δχν ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα θαηάξηηζεο θαη παξνρήο πηζηνπνηήζεσλ θαη αζθάιεηαο. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ δηθηχνπ «χδεπμηο», νη δεκφζηνη θνξείο δηαρσξίδνληαη ζε 4 θαηεγνξίεο ή 4 εηθνληθά δίθηπα: Φνξείο ΤΠΔΓΓΑ, θνξείο ηνπ ηνκέα ηεο Τγείαο, Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο (ΓΑ) θαη ζηξαηνινγηθά γξαθεία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ππνέξγα 1-6 αθνξνχλ ηε δεκηνπξγία έμη μερσξηζηψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ «λεζίδσλ» νη νπνίεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε βάζε ην γεσγξαθηθφ δηαρσξηζκφ ηεο Διιάδαο: Σν ππνέξγν 1 έρεη αθνξά ην λνκφ Αηηηθήο, θαη πην εηδηθά ηα ππνπξγεία θαη ηηο γεληθέο δηεπζχλζεηο πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Απηνί νη θνξείο απνηεινχλ θαη ηε λεζίδα 1. Σν ππνέξγν 2 ή λεζίδα 2 πξαγκαηνπνηείηαη επίζεο εληφο ηεο Αηηηθήο, κε ηε δηαθνξά φηη πεξηιακβάλεη ηνπο θνξείο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηα θέληξα εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε, ηα λνζνθνκεία θαη ηα θέληξα πγείαο Σν ππνέξγν 3 πινπνηείηαη ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο θαη ζε απηφ πεξηιακβάλνληαη ζην φινη νη θνξείο θαη ησλ ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ ηνπ έξγνπ πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο Αηηηθήο δηαρσξίζηεθαλ ζε δχν λεζίδεο, θαη νη νπνίνη βξίζθνληαη εληφο ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο 12

13 Σν ππνέξγν 4 έρεη σο πεξηνρή πινπνίεζεο ηελ Κξήηε θαη ζα ζπκπεξηιάβεη φινπο ηνπο θνξείο θαη ησλ ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ. Σν ππνέξγν 5 αθνξά ηε Β.Διιάδα θαη ζα πεξηέρεη αληίζηνηρα ηνπο θνξείο ησλ ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο πεξηθέξεηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (πιελ Φνξέσλ Ννκαξρίαο Θεζζαινλίθεο), Βνξείνπ Αηγαίνπ, Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο). Σν ππνέξγν 6 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Νφηηα Διιάδα θαη ζα έρεη σο αληηθείκελν ηελ έληαμε ζην δίθηπν ησλ θνξέσλ θαη ησλ 4 θαηεγνξηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ, Ζπείξνπ, Γπηηθήο Διιάδαο, Πεινπνλλήζνπ θαη Νφηηνπ Αηγαίνπ. Απηά ηα 6 ππνέξγα έρνπλ νπζηαζηηθά ην ίδην αληηθείκελν γηα δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο (ή θνξείο). Κνηλφο ηνπο ζηφρνο είλαη ε πινπνίεζε θαη δηάζεζε, σο ππεξεζία, δηθηχνπ δηαλνκήο θαη πξφζβαζεο θαη ε παξνρή πξνεγκέλσλ ηειεκαηηθώλ ππεξεζηώλ θσλήο, εηθόλαο, δεδνκέλσλ θαη απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο. Δπζχλε ηνπ αλάδνρνπ θάζε ππνέξγνπ είλαη ηφζν ε δεκηνπξγία κηαο ζχγρξνλεο ηειεπηθνηλσληαθήο ππνδνκήο γηα ηελ επηθνηλσλία εληφο ηεο γεσγξαθηθή πεξηνρήο ηεο λεζίδαο φζν θαη ε παξνρή ησλ απαξαίηεησλ δηεπαθψλ γηα επηθνηλσλία κε ην δίθηπν θνξκνχ, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε επηθνηλσλία κε ηνπο θνξείο ησλ άιισλ λεζίδσλ θαη ηα δίθηπα κε ηα νπνία ζπλδέεηαη ην «χδεπμηο». Δπηπιένλ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη πξνεγκέλεο ππεξεζίεο επηθνηλσλίαο κε ηελ εθηφο «χδεπμηο» θνηλφηεηα (Internet, ηειεθσλία). Πξηλ ηελ πινπνίεζε ηνπ δηθηχνπ ν Αλάδνρνο εθηέιεζε κειέηε εθαξκνγήο ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ ππνέξγνπ, θαη θαζνξίδνληαη ηα ηδηαίηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ν ηξφπνο πινπνίεζεο, ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, νη απαξαίηεηεο αξρηθνπνηήζεηο θαη νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ νκαιή πινπνίεζε θαη απνδνρή ηεο ππεξεζίαο παξνρήο δηθηχνπ λεζίδαο θαη φιεο ηηο πξνεγκέλεο ηειεκαηηθέο ππεξεζίεο. ην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ εληάζζνληαη θαη φιεο νη επηκέξνπο ππεξεζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ φπσο ηειεθσλία, ηειεδηάζθεςε, εθπαίδεπζε ζηειερψλ, helpdesk θιπ. 13

14 Όπσο θαη ηα πξψηα 6 ππνέξγα θαη ην ππνέξγν 7 έρεη ηειεπηθνηλσληαθφ ραξαθηήξα. Αληηθείκελφ ηνπ είλαη ε θαηαζθεπή ελφο δηθηύνπ θνξκνύ, ην νπνίν ρξεζηκεχεη γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ 6 λεζίδσλ θαη πεξηιακβάλεη 5 θνκβηθά ζεκεία, έλα ζε θάζε λεζίδα ηνπ Έξγνπ (εθηφο απφ ηηο Νεζίδεο 1 θαη 2 πνπ ζα έρνπλ έλα θνηλφ θνκβηθφ ζεκείν). Ζ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε πινπνηεζεί έλα ηδεαηφ θιεηζηφ δίθηπν (VPN) κεηαμχ ησλ 6 λεζίδσλ ηνπ Έξγνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν ηδεαηφ θιεηζηφ δίθηπν απνηειείηαη απφ 4 κηθξφηεξα πνπ εμαζθαιίδνπλ δηαζπλδεζηκφηεηα κεηαμχ ησλ δηθηχσλ ησλ 4 δηαθνξεηηθψλ εηδψλ Φνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Έξγν «χδεπμηο». Δπηπιένλ είλαη εθηθηή ε δηαζχλδεζε ηνπ δηθηχνπ θνξκνχ ηνπ έξγνπ, θαη ησλ λεζίδσλ, κε ην Γηεπξσπατθφ δίθηπν TESTA, ην δίθηπν OLISnet θαη ην δίθηπν ΔΓΔΣ. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ηειεδηάζθεςεο θαζψο θαη γηα ηελ δηαρείξηζε θαη ππνζηήξημή ηεο θαη ην ζπληνληζκφ ηεο αξηζκνδφηεζεο ηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ θαη ην IP addressing ηνπ δηθηχνπ (Hostmaster). Δπίζεο παξέρεη έλα θεληξηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ην νπνίν ζα απνηειέζεη ηελ ππεξεζία Virtual Workplace/Portal/Directory Services ηνπ έξγνπ. Σν ππνέξγν 8 αθνξά ηνλ θιάδν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγεηψλ θαηάξηηζεο πνπ δηελεξγνχληαη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ (δειαδή θαη ζην πιαίζην ησλ άιισλ ππνέξγσλ), φπσο επίζεο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ δεκηνπξγείηαη πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαηάιιειν γηα ηελ δηαρείξηζε ελεξγεηψλ θαηάξηηζεο θαη εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε, παξάδνζε θαη δηαρείξηζε ζχγρξνλσλ θαη αζχγρξνλσλ πξνγξακκάησλ ηειεθπαίδεπζεο. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ παξάδνζε απηνχ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηνλ θνξέα θαηάξηηζεο (Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο), ηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε αζχγρξνλσλ πξνγξακκάησλ ηειεθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε πιηθνχ θαη ν ζπληνληζκφο ζχγρξνλσλ πξνγξακκάησλ ηειεθπαίδεπζεο θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ πξφθεηηαη λα απνθηεζνχλ απφ ηα ζηειέρε πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο ελέξγεηεο θαηάξηηζεο. 14

15 Σέινο ην ππνέξγν 9 έρεη σο ζηφρν ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο Τπνδνκή Γεκνζίνπ Κιεηδηνύ (Public Key Infrastructure). ην πιαίζην απηφ πεξηιακβάλεηαη ε έθδνζε ησλ Φεθηαθψλ Πηζηνπνηεηηθψλ γηα εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο κε ελζσκάησζε ηεο πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ην ρξήζηε θαη ην αληίζηνηρν θνξέα ζηνλ νπνίν αλήθεη, ε δεκηνπξγία ηεο Αξρήο Πηζηνπνίεζεο (Certification Authority) θαη εγγξαθήο (Registration Authority), ε νπνία ζα δηαρεηξίδεηαη θαη ζα εθδίδεη Φεθηαθά Πηζηνπνηεηηθά γηα ηνπο θνξείο θαη ηνπο ρξήζηεο ηνπο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο γηα ηνπο θνξείο ηνπ δηθηχνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ εθπιεξψλνληαη νη βαζηθέο παξάκεηξνη αζθάιεηαο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθίλεζεο ηεο πιεξνθνξίαο: Απζεληηθνπνίεζε, Δμνπζηνδφηεζε, Δκπηζηεπηηθφηεηα, Αθεξαηφηεηα, Καηαινγηζκφο Δπζχλεο. Αλάδνρνη ηνπ έξγνπ «χδεπμηο» είλαη: OTE A.E. (Νεζίδεο 2,4,5,6 θαη Γίθηπν θνξκνχ) Forthnet A.E. (Νεζίδα 3) Altec Σelecoms (Νεζίδα 1) ΑΝΣΑΚΟΜ Α.Δ. / ΟΣΔΝΔΣ Α.Δ. / ΟΣΔ Α.Δ. (PKI) 01 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Α.Δ. / EXODUS A.E. / ATC ABETE A.E. (E-Learning)

16 ηόρνη ηνπ έξγνπ Ο θχξηνο ζθνπόο ηνπ έξγνπ «χδεπμηο» είλαη λα ζπλεηζθέξεη ζηε βειηίσζε ησλ ηεο ιεηηνπξγίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο πξνο ηνπο πνιίηεο κέζσ ηεο πηνζέηεζεο πξνεγκέλσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ θαη ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ. Πην εηδηθά νη ζηόρνη πνπ επηδηψθνληαη είλαη: Ο εθζπγρξνληζκφο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (πινπνίεζε ηνπ κνληέινπ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο) κε ηελ παξνρή πξνεγκέλσλ ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο. Ζ δηάδνζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ έξγνπ ζηα ζηειέρε ηνπ Διιεληθνχ Γεκφζηνπ Σνκέα. Οη ελέξγεηεο θαηάξηηζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ, απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγεηψλ θαηάξηηζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκφζηνπ Σνκέα, ηφζν φζνλ αθνξά ηελ θαηάξηηζε ζηε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, φζν θαη ζηελ απφθηεζε βαζηθψλ δεμηνηήησλ ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Ζ απνηειεζκαηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θνξέσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκφζηνπ Σνκέα κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθήο δηαζχλδεζεο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, ηεο εγθαηάζηαζεο ηεξαξρηθνχ δηθηχνπ εμππεξεηεηψλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ζηε ινγηθή θιεηζηψλ πεξηβαιιφλησλ. Ζ εθκεηάιιεπζε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ πιεξνθνξηψλ θαη ε απνθπγή επηθαιχςεσλ - επαλαιήςεσλ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ θαη δηθηπαθέο εγθαηαζηάζεηο. Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο δηαθίλεζεο ησλ δεδνκέλσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ε θεληξηθή θαη θαηαλεκεκέλε ππνζηήξημε ησλ ηειεκαηηθψλ εθαξκνγψλ. Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκφζηνπ Σνκέα κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο θαη αζθάιεηαο δηαθίλεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ ελνπνηεκέλε αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ πξνο ηνλ πνιίηε ππεξεζηψλ, κέζσ απηνκαηνπνηεκέλσλ θαη θηιηθψλ πξνο ηνλ ρξήζηε 16

17 ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο θαη δηεθπεξαίσζεο ζπλαιιαγψλ κε ηηο Διιεληθέο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο. Ζ εχθνιε θαη γξήγνξε αλαδήηεζε απφ ηνλ πνιίηε πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο έρνπλ σο πεγή θνξείο ηνπ Διιεληθνχ Γεκφζηνπ Σνκέα. Ζ βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε, ηδηαίηεξα γηα δηαδηθαζίεο νη νπνίεο απαηηνχλ εκπινθή πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο θνξέα, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ απειεπζέξσζε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη απφ ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ πινπνίεζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηειεπηθνηλσληαθψλ έξγσλ. Ζ κείσζε ηνπ «ςεθηαθνχ ράζκαηνο» ζην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο. Παξάιιεια, κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζε έλα πεξηβάιινλ πγηνχο αληαγσληζκνχ θαη ε πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. Ζ εκθάληζε ελφο ηφζν κεγάινπ έξγνπ φπσο ην «χδεπμηο» αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηελ αγνξά ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θπξίσο ζηελ παξνρή ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ., «Γηθήξπμε δηαγσληζκνχ γηα ην Δζληθφ Γίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο», Αζήλα 2002, ζ

18 2.Ζ ΠΗΛΟΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ «ΤΕΔΤΞΗ» Σν πηινηηθφ ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ ήηαλ εληαγκέλν ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Κιεηζζέλεο» ππφ ηελ επνπηεία ηεο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΤΠΔΓΓΑ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε θνλδχιηα ηνπ Β Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο θαη αλήιζε ζηα 480 εθ. δξρ. Μεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ, επηιέρζεθε σο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ν Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο. ηε ζπλέρεηα γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ δεκηνπξγήζεθε έλα ζρήκα ππεξγνιαβίαο, κε επηθεθαιήο ηνλ ΟΣΔ θαη κε ζπκκεηνρή εηαηξεηψλ θαη εξεπλεηηθψλ θνξέσλ: 01 Πιεξνθνξηθή Α.Δ., ΗΝΣΡΑΚΟΜ Α.Δ., Space Hellas, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο- ΔΚΠΑ, Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, Κέληξν Δξεπλψλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Σν πηινηηθφ ζηάδην ηνπ «χδεπμηο» δηήξθεζε ζπλνιηθά γχξσ ζηα 2,5 ρξφληα (Γεθέκβξηνο 1999 έσο Απξίιηνο 2002). Καηά ηελ πεξίνδν απηή έιαβε ρψξα ε πηινηηθή εθαξκνγή ηειεπηθνηλσληαθψλ θαη ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Σν έξγν απνηειείην απφ ηξία δηαθνξεηηθά ζηάδηα. Σν Γεθέκβξην ηνπ 1999 μεθίλεζε ην πξώην ππνζηάδην ηνπ πηινηηθνχ, εθείλν ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ ζην ζχλνιφ ηνπ, θαη φρη κφλν γηα ην πηινηηθφ κέξνο ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππνδηαηξείηαη ζε 13 παξαδνηέα, βαζηθφ πεξηερφκελν ηεο νπνίαο ήηαλ ε απνηχπσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, ν πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ε δηαηχπσζε ησλ απαξαίηεησλ ιχζεσλ θαη πξνδηαγξαθψλ. Καηά ην δεύηεξν ππνζηάδην πξαγκαηνπνηήζεθε ε επηινγή 15 θνξέσλ γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν θαη ζηε ζπλέρεηα ε πξνκήζεηα θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ ζε απηνχο. Οη θνξείο απηνί θαηεγνξηνπνηήζεθαλ κε θξηηήξηα θπξίσο ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο αλάγθεο θαζψο θαη ηνλ θαηαγεγξακκέλν φγθν ησλ εμεξρφκελσλ ηειεθσληθψλ θιήζεσλ, θαη δεπηεξεπφλησο ηελ πιεξφηεηα ησλ ππνδνκψλ ηνπο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 18

19 Μηθξόο θνξέαο: Μηθξφο αξηζκφο ππαιιήισλ, κηθξέο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο (κέγηζην απαηηνχκελν εχξνο δψλεο 512kbps, πιένλ έρεη απμεζεί ζε 2Μbps), ρσξίο ηειεθσληθφ θέληξν. Μεζαίνο θνξέαο: Μέζνο (50-100) αξηζκφο ππαιιήισλ, κέηξηεο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο (κέγηζην απαηηνχκελν εχξνο δψλεο 2Mbps, πιένλ 8 Μbps), κηθξφ ηειεθσληθφ θέληξν. Μεγάινο θνξέαο: Μεγάινο αξηζκφο (>100) ππαιιήισλ, πςειέο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο (ειάρηζην απαηηνχκελν εχξνο δψλεο 2Mbps, πιένλ 8 Μbps ), ςεθηαθφ ηειεθσληθφ θέληξν. Ζ επηινγή ησλ θνξέσλ έγηλε κεηά απφ ηελ απνζηνιή θαη ηε ζπιινγή απνγξαθηθψλ δειηίσλ ελδηαθέξνληνο ζπκκεηνρήο ζε πεξίπνπ θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. νη δεθαπέληε πνπ επηιέρζεθαλ ηειηθά ήηαλ: Μεγάινη: ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. (θηίξην ηαδίνπ), Τπεξεζία Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο, Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Μεζαίνη: Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο Αραΐαο, Έβξνπ, Λάξηζαο θαη Γήκνη Ξάλζεο, Ακαξνπζίνπ, Πάηξαο, Πεξηζηεξίνπ Μηθξνί: Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Κπθιάδσλ Σν 2001 μεθίλεζε ην ηξίην ζηάδην ηνπ πηινηηθνχ «χδεπμηο», θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξνρή ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο 15 πηινηηθνχο θνξείο θαη εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηθηχνπ ησλ θνξέσλ απηψλ θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ζηειερψλ ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 7 Ζ γεληθή κνξθή ηνπ πηινηηθνχ έξγνπ «χδεπμηο» παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 7 Pilot.syzefxis.gov.gr 19

20 Φοπέαρ-Γ Γίκηςο Κοπμού V+D ATM/ΟΣΔ Γίκηςο Ππόζβαζερ V+D Φοπέαρ-Α V+D V+D Φοπέαρ-Γ Φοπέαρ-Β Πεγή: Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ., «Γηαθήξπμε δηαγσληζκνχ γηα ην Δζληθφ Γίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο», Αζήλα 2002 Απνηειείηαη απφ ην δίθηπν πξφζβαζεο θαη ην δίθηπν θνξκνχ. Γηα ηε κεηάδνζε θσλήο ρξεζηκνπνηείηαη VoIP γηα ηνπο κηθξνχο θαη κεζαίνπο θφκβνπο θαη VoATM γηα ηνπο κεγάινπο. Γηα ηε δηαθίλεζε δεδνκέλσλ γίλεηαη ρξήζε ηνπ πξσηφθνιινπ IP θαη γηα ηε κεηαθνξά εηθόλαο ηεο πιαηθφξκαο Ζ.323. Σν δίθηπν θνξκνχ ππνζηεξίδεη ηφζν ηε VoIP κεηάδνζε θσλήο φζν θαη ην VoATM, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία αλάκεζα ζε θνξείο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο. Μπνξεί λα δηαζπλδέεη φινπο ηνπο πηινηηθνχο θνξείο, αλεμάξηεηα ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο ζέζεο, θαη ππνζηεξίδεη φια ηα γλσζηά κέζα δηαζχλδεζεο ζηελ πξφζβαζε. ην δίθηπν πξφζβαζεο γίλεηαη ρξήζε δξνκνινγεηψλ ή ΑΣΜ κεηαγσγέσλ, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ν θνξέαο 8. 8 Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ., «Γηαθήξπμε δηαγσληζκνχ γηα ην Δζληθφ Γίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο», Αζήλα 2002, ζ

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Αναχωμάτων Ασυαλείας

Τεχνολογίες Αναχωμάτων Ασυαλείας Τεχνολογίες Αναχωμάτων Ασυαλείας Γηψξγνο Καξφπνπινο (Δηδάζθσλ Π.Δ. 407/80) Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Επηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Αληηθείκελν κειέηεο Αλαρψκαηα αζθαιείαο (firewalls)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις. Αιέθνο Αιεμάλδξνπ

Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις. Αιέθνο Αιεμάλδξνπ Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις Αιέθνο Αιεμάλδξνπ Πενηεπόμεκα 1. Πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ην ζηαζεξφ δίθηπν απφ ηα WiFi Hotspots Απφ ην δίθηπν Κηλεηήο Σειεθσλίαο 2. Φηινμελία Ιζηνζειίδσλ 3. Φηινμελία

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη Ικανοηήηων ηων ΟΤΑ για ηη λειηοςπγική αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ (ICT Capacity Building)

Ανάπηςξη Ικανοηήηων ηων ΟΤΑ για ηη λειηοςπγική αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ (ICT Capacity Building) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληπωμένη αξιοποίηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση των πληπουοπιακών συστημάτων που υλοποιούνται από τον δημόσιο τομέα

Ολοκληπωμένη αξιοποίηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση των πληπουοπιακών συστημάτων που υλοποιούνται από τον δημόσιο τομέα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΓΙΚΣΤΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΓΙΚΣΤΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Γίθηπν Τπνινγηζηψλ Με ηνλ φξν Γίθηπν Τπνινγηζηψλ αλαθεξφκαζηε ζε έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν επηηξέπεη ηε δηαζχλδεζε κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ ππνινγηζηψλ. θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα