Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ ενιαίοσ διαδικησακού περιβάλλονηος ΟΤΑ για ηην παροτή σπηρεζιών ζηον πολίηη και ηις επιτειρήζεις ζε περιζζόηεροσς δήμοσς Οκάδα Εξγαζίαο Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο (Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο) Θφδσξνο Καξνχλνο Αιέμηνο Εάβξαο Βαζηιηθή Καξνχλνπ Γεκήηξεο Κνξκπέηεο Θαλάζεο Πξίθηεο Αηκηιία Πξσηφγεξνπ Ιούνιος 2007

2 1 Γενικά Σν παξφλ απνηειεί έλα ζχληνκν νδεγφ επέθηαζεο ην έξγνπ Εληαίν Δηαδηθηπαθό Πεξηβάιινλ ΟΤΑ γηα Παξνρή Υπεξεζηώλ ζηνλ Πνιίηε θαη ζηηο Επηρεηξήζεηο ζε πεξηζζφηεξνπο δήκνπο. Δίλαη δεδνκέλν φηη νη δήκνη θαη ηδηαίηεξα νη κηθξνί ζε κέγεζνο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη ηνπο πφξνπο λα παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαη λα απνθηνχλ ζχγρξνλεο εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο. Δπίζεο, ε απφθηεζε εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο μερσξηζηά απφ ηνλ θάζε κεκνλσκέλν δήκν ή ηελ θάζε θνηλφηεηα απμάλεη ζεκαληηθά ην θφζηνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα, ελψ δπζρεξαίλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ησλ δήκσλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηα άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ δεκφζηνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Ζ ΚΔΓΚΔ, ζην πιαίζην ηνπ ξφινπ ηεο ζην ρψξν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη κε βάζε ηε ζηξαηεγηθή ηεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ απφ ηνπο Γήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο θαη επξχηεξα απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, έρεη σο πάγηα επηδίσμε ηεο λα επηιέγεη ηελ απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ιχζε γηα ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηνπο δεκφηεο ηνπο, ηφζν βξαρππξφζεζκα φζν θαη καθξνπξφζεζκα. ην πιαίζην απηήο ηεο επηδίσμεο έρεη πηνζεηεζεί ε αθφινπζε βαζηθή αξρή αλάπηπμεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θνξέσλ ηεο απηνδηνίθεζεο: «Αλάπηπμε ηεο θάζε εθαξκνγήο κία θνξά γηα ρξήζε απφ φινπο» (Develop once, use many). Με βάζε ηελ αξρή απηή απνθεχγεηαη ε αγνξά ηεο ίδηαο εθαξκνγήο απφ ηνπο 1034 δήκνπο ηεο ρψξαο ρσξηζηά κε απνηέιεζκα ηελ θαηαβνιή πνιιαπιάζηνπ θφζηνπο. Οη πφξνη πνπ ζα εμνηθνλνκεζνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα επελδπζνχλ ζηελ πξνκήζεηα ππεξεζηψλ ηερληθήο ππνζηήξημεο κε ζηφρν ηελ επξχηεξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ δήκσλ θαη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ. Ζ αξρή απηή επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία κηαο νπδέηεξεο θαη αλνηρηήο πιαηθφξκαο απφ ηελ ΚΔΓΚΔ, ε νπνία ζα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο λα αλαπηχμνπλ ζην κέιινλ νπνηεζδήπνηε πξφζζεηεο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο ζέινπλ, ζπλεξγαδφκελνη κε νπνηαδήπνηε εηαηξεία επηιέμνπλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνλ νξηζκφ ησλ αλνηθηψλ πξνηχπσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Ζ αλάπηπμε θαη ε παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε δηνηθεηηθή εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε απφ ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ε απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ελεκέξσζεο ηνπ πνιίηε κε ειάρηζην θφζηνο, απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ έξγν γηα ηνπο ΟΣΑ ηεο ρψξαο. Ζ ΚΔΓΚΔ πξνθήξπμε ην έξγν Εληαίν Δηαδηθηπαθό Πεξηβάιινλ ΟΤΑ γηα Παξνρή Υπεξεζηώλ ζηνλ Πνιίηε θαη ζηηο Επηρεηξήζεηο ην νπνίν βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο Tν ζπγθεθξηκέλν έξγν ζηνρεχεη ζηελ δεκηνπξγία ελφο δπλακηθνχ θιίκαηνο αλάπηπμεο ηεο Κνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο ζηε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, δεδνκέλνπ φηη: - Αμηνπνηεί ηηο θεληξηθέο θαη πθηζηάκελεο ππνδνκέο ζρεδηάδνληαο κηα θνξά γηα φινπο. - Ζ ζηξαηεγηθή απηή θαηαιήγεη ζε νηθνλνκίεο φκνησλ επελδχζεσλ θαη νηθνλνκίεο ζηελ ρξήζε, δειαδή, ζε δηαζθάιηζε πφξσλ γηα ηε βηψζηκε ιεηηνπξγία ηνπο θαη γηα ηελ πινπνίεζε πξφζζεησλ θαη πνηνηηθά πην αλαβαζκηζκέλσλ επελδχζεσλ. - Οη θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο θαη εκπεηξίεο θαη αλαπηχζζνπλ λέεο ζπλεξγαζίεο. 2

3 - Δληζρχεηαη ε ηνπηθή νηθνλνκία κε ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. 2 Έργο «Ενιαίο Διαδικησακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροτή Υπηρεζιών ζηον Πολίηη και ζηις Επιτειρήζεις» Σν έξγν αθνξά ζηελ αλαβάζκηζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ κέζσ ηεο απηνκαηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ επηθνηλσλίαο θαη εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο Οξγαληζκνχο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ). Πην ζπγθεθξηκέλα, ην έξγν ζα παξέρεη ειεθηξνληθά, θαη κέζα απφ πνιιαπιά θαλάιηα επηθνηλσλίαο έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. Οη ππεξεζίεο ζα θπκαίλνληαη απφ απιέο ππεξεζίεο ελεκέξσζεο (πρ. δηαδηθηπαθφο ηφπνο κε δπλακηθφ πεξηερφκελν θαη πιεξνθφξεζε) κέρξη θαη πιήξσο δηαδξαζηηθέο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο φια ηα βήκαηα γίλνληαη ειεθηξνληθά. ε θάζε δήκν ζα πινπνηεζνχλ κία ή πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο αλάινγα κε ηε κειέηε εθαξκνγήο. ε πξψηε θάζε νη ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη κέζσ δηαδηθηχνπ, θαη κέζσ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσληθήο ζχλδεζεο. Πεξηιακβάλνληαη ειεθηξνληθέο θαη ηειεθσληθέο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζε φινπο ηνπο βαζηθνχο ηνκείο ππεξεζηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζε 16 θνξείο, φπσο νη αλαθεξφκελεο ζηε ζπλέρεηα. Γηα ηνπο πνιίηεο: 1. Πιεξσκή Γεκνηηθψλ ηειψλ, θφξσλ, πξνζηίκσλ θαη ρξεψζεσλ γηα παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ην δήκν 2. Δγγξαθή / δηαγξαθή / ηξνπνπνίεζε ζηα δεκνηηθά κεηξψα 3. Έθδνζε αηνκηθψλ ή νηθνγελεηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ 4. Πνιενδνκηθά ζέκαηα - έθδνζε νηθνδνκηθψλ άδεηψλ 5. πγθνηλσλίεο θαη νδηθφ δίθηπν 6. Πεξηβάιινλ θαζαξηφηεηα αλαθχθισζε 7. Τγεία θαη Κνηλσληθή θξνληίδα 8. Δθπαίδεπζε 9. Πνιηηηζκφο ςπραγσγία 10. Σνπηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα 11. Ζιεθηξνληθή δεκνθξαηία (e-democracy) 3

4 Γηα ηηο Επηρεηξήζεηο: 1. Άδεηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ 2. Αηνκηθέο άδεηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 3. Πιεξσκή Γεκνηηθψλ ηειψλ, θφξσλ θαη πξνζηίκσλ Σν έξγν απηφ ζα βαζηζηεί ζε αλνηρηά πξφηππα θαη ζε αλνηρηφ ινγηζκηθφ. Σα βαζηθά παθέηα ινγηζκηθνχ πνπ πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, Σν ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ζα παξέρεηαη απφ έλα αλνηρηφ επέιηθην εληαίν πεξηβάιινλ ην νπνίν κε ηελ θαηάιιειε παξακεηξνπνίεζε ζα κπνξεί λα δηεθπεξαηψζεη ειεθηξνληθά φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν θάζε δήκνο. H πιαηθφξκα ζα εγθαηαζηαζεί θαη ζα παξακεηξνπνηεζεί ζηνπο παξαθάησ επηιεγκέλνπο αληηπξνζσπεπηηθνχο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο: 1. ΚΔΓΚΔ 2. ΣΔΓΚ Ν. ΖΜΑΘΗΑ 3. ΓΖΜΟ ΗΘΑΚΖ 4. ΓΖΜΟ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ 5. ΓΖΜΟ ΚΟΝΗΣΑ 6. ΓΖΜΟ ΛΑΡΗΑΗΩΝ 7. ΓΖΜΟ ΜΔΓΗΣΖ ΚΑΣΔΛΛΟΡΗΕΟΤ 8. ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΗΩΝΗΑ/ΑΣΣΗΚΖ 9. ΓΖΜΟ ΟΡΔΣΗΑΓΑ 10. ΓΖΜΟ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ 11. ΓΖΜΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ/ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 12. ΓΖΜΟ ΠΑΡΔΛΗΩΝ/ ΚΔΡΚΤΡΑ 13. ΓΖΜΟ ΠΑΡΟΤ 14. ΓΖΜΟ ΣΑΜΤΝΑΗΩΝ/ ΔΤΒΟΗΑ 15. ΓΖΜΟ ΥΑΛΚΗΓΑΗΩΝ/ ΔΤΒΟΗΑ 16. ΓΖΜΟ ΥΗΟΤ 4

5 2.1. Βασική υιλοσουία τοσ έργοσ Σν ζχλνιν ηνπ εληαίνπ πεξηβάιινληνο βαζίδεηαη ζε Αλνηρηά πξφηππα θαη ζε ειεχζεξν / αλνηρηφ ινγηζκηθφ. Σα βαζηθά παθέηα ινγηζκηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα κεηαθξαζηνχλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ζα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (ΚΔΓΚΔ, ΣΔΓΚ θαη ΟΣΑ). Τηνζεηείηαη ην Μνληέιν πινπνίεζεο έξγσλ "develop once-use many". Oιεο νη εθαξκνγέο ζα αλαπηπρζνχλ θεληξηθά σο ειεχζεξν ινγηζκηθφ θαη φινη νη Γήκνη ζα κπνξνχλ λα ηηο εγθαηαζηήζνπλ αμηνπνηψληαο ηελ ππάξρνπζα εκπεηξία, κε κφλν πξφζζεην θφζηνο ηηο ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ παξαγσγηθή ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ. Οη βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ην έξγν: - Γηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ρξήζε αλνηθηψλ πξνηχπσλ ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ θαη επξσπατθφ πιαίζην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Τηνζέηεζε ηνπ πξνηχπνπ XML γηα ηελ απεηθφληζε θαη νινθιήξσζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα - Δπεθηαζηκφηεηα: Γπλαηφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ λα πξνζαξκνζηνχλ ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε κεγάιν θφξην εξγαζίαο. - Γηαθάλεηα: Οη πξνδηαγξαθέο θαη ν ηξφπνο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ ζα είλαη γλσζηφο θαη δηαζέζηκνο ζην θνηλφ. - Υξήζε ηεο δηαδηθηπαθήο ππνδνκήο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη κέζσ ηνπ έξγνπ ΤΕΔΤΞΗ - Υξήζε ηνπ θπιινκεηξεηή (web browser) ζαλ ην βαζηθφ εξγαιείν αιιειεπίδξαζεο. Παξάιιεια ζα είλαη δπλαηή ε ελαιιαθηηθή πξφζβαζε απφ άιια κέζα (θηλεηφ ηειέθσλν, ηειέθσλν, PDA) 2.2. Τρόπος σλοποίησης Γηα θαζέλα απφ ηνπο δήκνπο μερσξηζηά ζα γίλεη κειέηε εθαξκνγήο, απνηχπσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, ησλ αλαγθψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ επηθνηλσλίαο κε ην πνιίηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο. θνπφο ηεο κειέηεο εθαξκνγήο είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν έηζη ψζηε λα ζπκπιεξψλνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν θνξέαο. Σν εληαίν πεξηβάιινλ ζα εγθαηαζηαζεί θαη ζα παξακεηξνπνηεζεί γηα θάζε θνξέα μερσξηζηά ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζα πξνζδηνξηζηνχλ θαηά ηελ κειέηε εθαξκνγήο. Γηα θάζε θνξέα ζα γίλεη πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ αλαγθαίνπ πξφζζεηνπ εμνπιηζκνχ, ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ππνδνκψλ (ζέζεηο εξγαζίαο θαη δνκεκέλε θαισδίσζε) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ε θάζε θνξέα ζα γίλεη ζπγθέληξσζε, ςεθηνπνίεζε θαη επεμεξγαζία ηνπ αλαγθαίνπ πεξηερνκέλνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ βάζεη ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ θάζε θνξέα πνπ ζα πξνζδηνξηζηνχλ θαηά ηελ κειέηε εθαξκνγήο ηνπ θάζε δήκνπ. Σν νινθιεξσκέλν δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ δελ αληηθαζηζηά αιιά ζπλεξγάδεηαη κε ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία θαη ε 5

6 ζπλεξγαζία ηνπ νινθιεξσκέλνπ δηαδηθηπαθνχ πεξηβάιινληνο κε ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ, ζα αλαπηπρζεί εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ (Δλδηάκεζν Λνγηζκηθνχ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο - ΔΛΓ) ην νπνίν ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηεζνχλ κέζα απφ ην λέν ζχζηεκα ππάξρνπζεο εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο. Καηά ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ πεξηβάιινληνο ζα παξέρεηαη ππνζηήξημε ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ αλάδνρν θαζψο επίζεο θαη Μεηαθνξά Σερλνγλσζίαο, ππνζηήξημε ρξεζηψλ θαη ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο. Γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ εληαίνπ πεξηβάιινληνο πξνβιέπεηαη βαζηθή εθπαίδεπζε ζηελ ρξήζε θαζψο θαη παξνρή εγρεηξηδίσλ θαη αλαιπηηθψλ νδεγηψλ. Σέινο ζα ππάξμνπλ δξάζεο ελεκέξσζεο θαη εμνηθείσζεο ησλ δεκνηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο λέεο ππεξεζίεο θαη ηα νθέιε πνπ πξνζθέξνπλ (ζεκηλάξηα, εκεξίδεο, θπιιάδηα, δξάζεηο δεκνζηφηεηαο) Λογισμικό Σν ινγηζκηθφ κε ην νπνίν ζα πινπνηεζεί ην πεξηβάιινλ έρεη δνθηκαζηεί κε επηηπρία ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Σν «Δληαίν Γηαδηθηπαθφ Πεξηβάιινλ ΟΣΑ γηα Παξνρή Τπεξεζηψλ ζην Πνιίηε θαη ζηηο Δπηρεηξήζεηο» ζα αλαπηπρζεί θεληξηθά απφ ηελ ΚΔΓΚΔ, ζα δηαηίζεληαη θαη ζα ππνζηεξίδεηαη θεληξηθά ρσξίο θφζηνο θηήζεο ή αδεηψλ ρξήζεο γηα θάζε δήκν ή θνξέα πνπ ελδηαθέξεηαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη. Σν εληαίν δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ Θα ζπλεξγάδεηαη θαη ζα θάλεη ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ έξγνπ ΤΕΔΤΞΗ (ζπλδεζηκφηεηα- θηινμελία ππεξεζηψλ). 3 Επέκηαζη ζε περιζζόηεροσς δήμοσς Σν εληαίν δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ ΟΣΑ έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε ε επέθηαζε ζε άιινπο δήκνπο λα είλαη εχθνιε θαη κε ρακειφ θφζηνο. Έηζη ε επέθηαζε κπνξεί λα γίλεη θεληξηθά ππφ ηε κνξθή έξγνπ πνπ πινπνηείηαη απφ ηελ ΚΔΓΚΔ αιιά θαη μερσξηζηά απφ θάζε δήκν πνπ ελδηαθέξεηαη λα πινπνηήζεη θάπνηεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πξνο ηνπο δεκφηεο ηνπ. Γεδνκέλνπ φηη ην ινγηζκηθφ είλαη ειεχζεξα δηαζέζηκν ζε φινπο, θάζε δήκνο ε θνξέαο ΟΣΑ κπνξεί λα ην απνθηήζεη λα ην ζέζεη ζε ιεηηνπξγία πηινηηθά (νιφθιεξν ην ινγηζκηθφ ε θαη ηκήκαηα ηνπ) λα ην αμηνινγήζεη θαη λα θξίλεη αλ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ. Μπνξεί αθφκε λα ην πξνζαξκφζεη κε ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο (πνιχ ρακειφηεξν απφ ην θφζηνο αγνξάο εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ ή απφ ην θφζηνο αλάπηπμεο απφ ηελ αξρή). Μειέηε εθαξκνγήο Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Δληαίν Γηαδηθηπαθφ Πεξηβάιινλ ΟΣΑ γηα Παξνρή Τπεξεζηψλ ζηνλ Πνιίηε θαη ζηηο Δπηρεηξήζεηο» ζα γίλεη αλαιπηηθή κειέηε εθαξκνγήο γηα θάζε έλα απφ ηνπο θνξείο ε νπνία κπνξεί λα βνεζήζεη νπζηαζηηθά ηελ επέθηαζε ζε πεξηζζφηεξνχο δήκνπο. Ζ κειέηε εθαξκνγήο ζα θηλεζεί ζε ηξεηο άμνλεο ηελ απνηχπσζε ηήο νξγαλσηηθήο, ηεο κεραλνγξαθηθήο / πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο θαη ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ δηεθπεξαίσζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε θαη απηνκαηνπνίεζή ηνπο. Ζ κειέηε εθαξκνγήο έρεη σο ζηφρν ηελ απνζαθήληζε φισλ ησλ δεηεκάησλ ζρεηηθά κε ηε πινπνίεζε ηεο βαζηθήο πιαηθφξκαο ζε θάζε θνξέα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (ΚΔΓΚΔ, ΣΔΓΚ Ν. Ζκαζίαο θαη 14 δήκνη) φπσο: 6

7 Γπλαηφηεηεο θαη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ δήκνπ σο πξνο ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα πινπνηεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θνξέα. Σν βαζκφ σξηκφηεηαο σο πξνο ηελ νινθιήξσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ Καηεγνξίεο ρξεζηψλ, ξφινη αξκνδηφηεηεο δηθαηψκαηα πξφζβαζεο Οη απαηηήζεηο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε πθηζηάκελα ζπζηήκαηα νη πξνδηαγξαθέο ηνπ απαηηνχκελνπ πξφζζεηνπ εμνπιηζκνχ (ζέζεηο εξγαζίαο) ε αλαγθαία δηθηπαθή ππνδνκή (εγθαηάζηαζε ή επέθηαζε βειηίσζε πθηζηάκελεο ππνδνκήο) ηνπ ζρεδίνπ κεηάπησζεο ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ, ε αθξηβήο πνζφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ν ηξφπνο κεηαηξνπήο ηνπο απφ θπζηθή ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζα πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηελ κειέηε εθαξκνγήο Οη γιψζζεο πνπ ζα ππνζηεξίδνληαη απφ θάζε πινπνίεζε ζα είλαη Διιεληθά θαη Αγγιηθά θαη κηα επηπιένλ γιψζζα πνπ ζα πξνζδηνξηζζεί αλά πεξίπησζε απφ ηελ κειέηε εθαξκνγήο. Απηή ε πξνζέγγηζε πξνηηκάηαη δηφηη ε απφθηεζε εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο μερσξηζηά απφ θάζε δήκν ή θνηλφηεηα εθηφο ηνπ φηη απμάλεη ζεκαληηθά ην ζπλνιηθφ θφζηνο, επηπιένλ αλ δελ γίλεηαη βάζεη θάπνηαο γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθήο, απμάλεη θαη ηελ πνιππινθφηεηα θαη θαζηζηά δχζθνιε ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ησλ δήκσλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηα άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα. Σέινο, ην ζπλνιηθφ θφζηνο εθαξκνγήο ηεο βαζηθήο πιαηθφξκαο ζε θάζε Γήκν πεξηνξίδεηαη ζηηο ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ παξακεηξνπνίεζε θαη ηελ παξαγσγηθή ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ. Πέξα ηεο βαζηθήο πιαηθφξκαο ηνπ έξγνπ «Εληαίνπ Δηαδηθηπαθνύ Πεξηβάιινληνο ΟΤΑ γηα Παξνρή Υπεξεζηώλ ζην Πνιίηε θαη ζηηο Επηρεηξήζεηο» κε ηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη πινπνίεζεο, ζα αμηνπνηεζνχλ θαη ηα απνηειέζκαηα κηαο ζεηξάο κειεηψλ πνπ πινπνηνχληαη θεληξηθά απφ ηελ ΚΔΓΚΔ γηα ηνπο 14 αληηπξνζσπεπηηθνχο πηινηηθνχο δήκνπο, φπσο: - ρέδην αλάθακςεο απφ θαηαζηξνθή - Μειέηε πινπνίεζεο θαη παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο βαζηθήο πιαηθφξκαο - Πνιηηηθή Αζθαιείαο Disaster Recovery Plan Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. - Μειέηε Αλάιπζεο Κφζηνπο Οθέινπο Έξγνπ 3.1. Μελέτες σλοποίησης Γηα ηελ επέθηαζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ πεξηβάιινληνο πξνηείλεηαη λα γίλεη «Μειέηε πινπνίεζεο θαη παξαγωγηθήο ιεηηνπξγίαο» ε νπνία ζα αλαδείμεη αθελφο φιεο ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ησλ πξνηεηλνκέλσλ ππεξεζηψλ φπσο: αλαγθαίεο 7

8 δηαδηθαζίεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο πνιηηψλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ δήκσλ θαη αθεηέξνπ ηηο αλαγθαίεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο ησλ δήκσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ηνπ έξγνπ. Μειέηεο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζηα πιαίζηα ελφο έξγνπ ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηελ επέθηαζε ηνπ εληαίνπ πεξηβάιινληνο ζα κπνξνχζαλ λα πεξηιακβάλνπλ. - Σελ αλαιπηηθή απνηχπσζε θαη απνηίκεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο σο πξνο ππνδνκέο ΣΠΔ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη παξερφκελεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πξνο ηνλ πνιίηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο - Σελ επηινγή ησλ λέσλ εθαξκνγψλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ θαη ζα επεθηείλνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο βαζηθήο πιαηθφξκαο ηνπ «Δληαίνπ Γηαδηθηπαθνχ Πεξηβάιινληνο ΟΣΑ γηα Παξνρή Τπεξεζηψλ ζην Πνιίηε θαη ζηηο Δπηρεηξήζεηο», πνπ πινπνηείηαη απφ ηελ ΚΔΓΚΔ κε πξφζζεηεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο αμηνπνηψληαο πεξηερφκελν, δεδνκέλα θαη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ή πινπνηνχληαη απφ έξγα άιισλ θνξέσλ εληαγκέλα ζην Δ.Π. ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο - Σν αλαιπηηθφ πιάλν θαη ηηο επηκέξνπο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ βάζεη ηεο απνηίκεζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηε πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ησλ αληηζηηίρσλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο ΚΔΓΚΔ θαη ΤΠΔΓΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Δ.Π. ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ηη ζα πεξηιακβάλεη θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ κειέηεο. Αλαιπηηθή απνηύπωζε θαη απνηίκεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο πξωηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο Ζ αλαιπηηθή απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε σο πξνο ηηο ππνδνκέο πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, πθηζηάκελεο ζπλεξγαζίεο κε άιινπο θνξείο θαη ζηειερηαθφ δπλακηθφ, ζα πεξηιακβάλεη αθελφο ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί γηα ηηο αλάγθεο άιισλ έξγσλ ηεο ΚηΠ θαη αθεηέξνπ πξσηνγελή ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ βαζηθά βήκαηα: - Γεκνζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη αλαιπηηθή ελεκέξσζε γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο κειέηεο θαη δηαδηθαζίεο εθπφλεζήο ζε φινπο ηνπο δήκνπο θαη θνηλφηεηεο - πγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί γηα ηηο αλάγθεο άιισλ έξγσλ ηεο ΚηΠ - πκπιήξσζε ζρεηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ κε ηα αλαγθαία ζηνηρεία πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο απφ ηνπο δήκνπο θαη θνηλφηεηεο - Δπεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ δήκσλ γηα ηελ ζπλνιηθή απνηίκεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε - Γεκνζηνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο κειέηεο ζε φινπο ηνπο δήκνπο θαη θνηλφηεηεο θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θνξείο 8

9 - Ζ ζπγθέληξσζε ησλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ απφ φινπο ηνπο δήκνπο θαη θνηλφηεηεο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ζα πινπνηεζνχλ ειεθηξνληθά κέζσ αληίζηνηρσλ web based εθαξκνγψλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ην παξφλ ππνέξγν. Αλάδεημε ηωλ εθαξκνγώλ επέθηαζεο ηεο βαζηθήο πιαηθόξκαο ηφρνο είλαη ε αλάδεημε ησλ λέσλ εθαξκνγψλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ απφ ην ππνέξγν 2 γηα ηελ επέθηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο βαζηθήο πιαηθφξκαο ηνπ «Δληαίνπ Γηαδηθηπαθνχ Πεξηβάιινληνο ΟΣΑ γηα Παξνρή Τπεξεζηψλ ζην Πνιίηε θαη ζηηο Δπηρεηξήζεηο», αμηνπνηψληαο πεξηερφκελν, δεδνκέλα θαη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ή πινπνηνχληαη απφ έξγα άιισλ θνξέσλ εληαγκέλα ζην Δ.Π. ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, φπσο: Δθζπγρξνληζκφο θαη Δπέθηαζε Δζληθνχ Γηθηχνπ Πιεξνθνξηψλ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΡΓΩΝ Αξηάδλε: χζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ θαη δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ (ΤΠΔΓΑ) ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ (ΤΠΔΓΑ) Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Δλεκέξσζεο ζην ρψξν ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ "ΝΑΤΣΗΛΟ" ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΝΔΑ ΔΠΗΓΟΣΖΖ ΣΑΚΣΗΚΖ ΑΝΔΡΓΗΑ ΚΑΗ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΣΗΜΩΝ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ - ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πζηεκάησλ Τγείαο Γεκηνπξγία ΟΠ δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο ζην ΤΠΔΞ κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΔΞΩΣΔΡΗΚΩΝ Δθζπγρξνληζκφο θαη Βειηίσζε ησλ Μεζφδσλ Δλεκέξσζεο & Δμππεξέηεζεο ησλ Πνιηηψλ & ησλ Φνξέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απφ ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε. Καη κηα ζεηξά απφ έξγα πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ ΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ Α.Δ., φπσο: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ χζηεκα έγθαηξεο δηαζπνξάο κεηεσξνινγηθήο πιεξνθνξίαο κεγάιεο ρξνληθήο & ηνπηθήο αθξίβεηαο θαη πξφιεςε απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ Ζιεθηξνληθφ Κέληξν Δμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Γεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα 9

10 Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζίεο Φνξνινγίαο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε - TaxisNet Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηξαηνινγηθήο Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ΠΡΟΒΑΖ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ (ΑκεΑ) ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ «Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Πνιενδνκηθψλ θαη Υσξνηαμηθψλ Γεδνκέλσλ γηα ηνλ Πνιίηε» Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ (Π..Ν.Α.): Λεηηνπξγηθή Πεξηνρή Βηνκεραλίαο θαη Οξπθηνχ Πινχηνπ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΩΝ ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΩΝ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΔΩΝ (Π..Ν.Α.): ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ Ζιεθηξνληθή πχιε αγξνηηθήο πιεξνθφξεζεο θαη εμππεξέηεζεο ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΩΝ ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΩΝ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΔΩΝ (Π..Ν.Α.): ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΠΑΡΟΥΔ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Αλάπηπμε θα εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ησλ Ννκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ θαη δηαδηθηπαθή πχιε ΤΜΔ Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε Η δηαδηθαζία εθπόλεζεο ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάηω βήκαηα: - πζηεκαηηθή θαηαγξαθή ηνπ πεξηερφκελνπ, ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπιάρηζηνλ ησλ παξαπάλσ έξγσλ - Σαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ βάζεη ησλ απαηηήζεσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ ηεο πξσηνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο πνπ ζα έρνπλ αλαδεηρζεί θαηά ηελ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Δληαίνπ Γηαδηθηπαθνχ Πεξηβάιινληνο ΟΣΑ γηα Παξνρή Τπεξεζηψλ ζην Πνιίηε θαη ζηηο Δπηρεηξήζεηο». - Αλάδεημε ησλ πιένλ ζεκαληηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε πνπ ζα πινπνηεζνχλ - χληαμε ησλ αλαγθαίσλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα είλαη απνηέιεζκα δηαζχλδεζεο ηεο βαζηθήο πιαηθφξκαο ηνπ έξγνπ «Δληαίνπ Γηαδηθηπαθνχ Πεξηβάιινληνο ΟΣΑ γηα Παξνρή Τπεξεζηψλ ζην Πνιίηε θαη ζηηο Δπηρεηξήζεηο» κε ηα ζπζηήκαηα ησλ άιισλ θνξέσλ κε ηελ ρξήζε ηνπ Διιεληθνχ πιαηζίνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Οη λέεο ππεξεζίεο πνπ ζα πξνηαζνχλ πξνο πινπνίεζε ζα έρνπλ ηελ αθφινπζε ζχλζεζε αλά επίπεδν ππεξεζίαο: 10

11 20 ππεξεζίεο επηπέδνπ 1: (πιεξνθόξεζε: ε αλαγθαία πιεξνθφξεζε γηα ηελ παξνρή θαη ιήςε κηαο ππεξεζίαο είλαη δηαζέζηκε ειεθηξνληθά (on-line)) 15 ππεξεζίεο επηπέδνπ 2: (κνλόδξνκε αιιειεπίδξαζε (one-way interaction): κέζσ Γηαδηθηπαθήο πχιεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ιήςεο ηεο θφξκαο αίηεζεο γηα κηα ππεξεζία ή ππνβνιή ειεθηξνληθνχ αηηήκαηνο γηα ηελ ιήςε ησλ αλαγθαίσλ εγγξάθσλ (κε ειεθηξνληθψλ) γηα κία ππεξεζία πνπ δελ παξέρεηαη ειεθηξνληθά). 5 ππεξεζίεο επηπέδνπ 3: (ακθίδξνκε αιιειεπίδξαζε (two-way interaction): κέζσ Γηαδηθηπαθήο πχιεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο αίηεζεο γηα κηα ππεξεζία. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ππάξρεη δηαδηθαζία ηαπηνπνίεζεο ηνπ αηηνχληνο). 2 ππεξεζίεο επηπέδνπ 4: (πιήξωο ειεθηξνληθή ππεξεζία: κέζσ Γηαδηθηπαθήο πχιεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο αίηεζεο γηα κηα ππεξεζία, ηαπηνπνίεζεο ηνπ αηηνχληνο θαη ιήςεο ηεο ππεξεζίαο ρσξίο ηελ δηακεζνιάβεζε θακίαο κε ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο). Αλαιπηηθό πιάλν θαη επηκέξνπο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο Σν έξγν ζα ζπκβάιεη ζηελ άκεζε πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαζψο επίζεο θαη ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ηνπο. πγθεθξηκέλα νη αλάγθεο πνπ θαιχπηνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ, απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε ζθνπηκφηεηα θαη ε αλαγθαηφηεηα ηνπ είλαη νη θάησζη: - άκεζε πιεξνθφξεζε (θαη ζε άιιεο γιψζζεο πέξα ησλ ειιεληθψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αιινδαπψλ δεκνηψλ) γηα ην πνπ θαη πψο κπνξεί λα γίλεη: - πιεξσκή δεκνηηθψλ ηειψλ, θφξσλ, πξνζηίκσλ θαη ρξεψζεσλ γηα παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ην δήκν θαζψο θαη ην χςνο ηεο πιεξσκήο. - εγγξαθή / δηαγξαθή / ηξνπνπνίεζε ζηα δεκνηηθά κεηξψα - έθδνζε αηνκηθψλ ή νηθνγελεηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ - έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο - ππνβνιή παξαπφλσλ, δηακαξηπξηψλ ή πξνηάζεσλ - έθδνζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ, επηρεηξήζεσλ, ρψξσλ ςπραγσγίαο - ζεάηξσλ, θηλεκαηνγξάθσλ, κνπζηθήο ζε δεκφζηα θέληξα, ίδξπζεο παηδφηνπσλ θιπ.) - ρνξήγεζε αδεηψλ κηθξνπσιεηψλ (ζηάζηκνπ εκπνξίνπ) θαη ιεηηνπξγίαο θπιηθείσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (άιζε, θήπνπο θιπ.) - άκεζε πιεξνθφξεζε (θαη ζε άιιεο γιψζζεο πέξα ησλ ειιεληθψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αιινδαπψλ δεκνηψλ) γηα: - κέζα καδηθήο κεηαθνξάο (σξάξηα δηαδξνκέο ζηάζεηο, θφζηνο, θιπ.) - ρψξνπο ζηάζκεπζεο (ζέζεηο θφζηνο, θιπ.) 11

12 - πξφζηηκα γηα παξαβάζεηο ζηάζκεπζεο - θίλεζε απνξξηκκαηνθφξσλ (σξάξηα δηαδξνκέο, θιπ.) γηα νηθηαθά απφβιεηα πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο, θιπ. - δηαδηθαζία ζπιινγήο νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, θιπ. - πξφζηηκα ζε πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ ζηε ξήςε νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, θιπ. - δηαζέζηκεο ππεξεζίεο πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο ζην δήκν ή πξνζβάζηκεο απφ ηνπο δεκφηεο - πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο ζηηο δεκνηηθέο θνηλσληθέο ππεξεζίεο - ππνδνκέο θαη πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ηνπ δήκνπ - πνιηηηζηηθέο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο - εθδειψζεηο ηνπ δήκνπ (πξφγξακκα θφζηνο εηζφδνπ) - πνιηηηθέο πξνψζεζεο πνιηηηζκνχ ςπραγσγίαο ζε εηδηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο - δηαζέζηκεο ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ δήκνπ - ιήςε (downloading) αηηήζεσλ θαη ζρεηηθψλ νδεγηψλ (θαη ζε άιιεο γιψζζεο πέξα ησλ ειιεληθψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αιινδαπψλ δεκνηψλ) γηα: - εγγξαθή / δηαγξαθή / ηξνπνπνίεζε ζηα δεκνηηθά κεηξψα - έθδνζε αηνκηθψλ ή νηθνγελεηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ - έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο - ππνβνιή παξαπφλσλ, δηακαξηπξηψλ ή πξνηάζεσλ - έθδνζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ, επηρεηξήζεσλ, ρψξσλ ςπραγσγίαο - ζεάηξσλ, θηλεκαηνγξάθσλ, κνπζηθήο ζε δεκφζηα θέληξα, ίδξπζεο παηδφηνπσλ θιπ.) - ρνξήγεζε αδεηψλ κηθξνπσιεηψλ (ζηάζηκνπ εκπνξίνπ) θαη ιεηηνπξγίαο θπιηθείσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (άιζε, θήπνπο θιπ.) - παξαρψξεζε ρψξνπ ζηάζκεπζεο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο - ηνπνζέηεζε ή αιιαγή ζέζεο θάδνπ απνξξηκκάησλ νηθηαθψλ απνβιήησλ - ζπιινγή νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, θιπ. - παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ (βξεθνλεπηαθνί, παηδηθνί ζηαζκνί, ΚΓΑΠ, ΚΑΠΖ, Βνήζεηα ζην ζπίηη, Κέληξα Πξφιεςεο, θιπ. - ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ηνπ δήκνπ 12

13 - πξνζθιήζεηο πξφζβαζε εηδηθψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ ζε πνιηηηζηηθέο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο - εθδειψζεηο ηνπ δήκνπ - έθδνζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ, επηρεηξήζεσλ, ρψξσλ ςπραγσγίαο - ζεάηξσλ, θηλεκαηνγξάθσλ, κνπζηθήο ζε δεκφζηα θέληξα, ίδξπζεο παηδφηνπσλ θιπ.) - ρνξήγεζε αδεηψλ κηθξνπσιεηψλ (ζηάζηκν εκπνξίνπ) θαη ιεηηνπξγίαο θπιηθείσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (άιζε, θήπνπο θιπ.) - εηήζηα εθθαζάξηζε ηειψλ παξεπηδεκνχλησλ - ειεθηξνληθή θαηάζεζε ζπκπιεξσκέλσλ αηηήζεσλ γηα: - εγγξαθή / δηαγξαθή / ηξνπνπνίεζε ζηα δεκνηηθά κεηξψα - έθδνζε αηνκηθψλ ή νηθνγελεηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ - ππνβνιή παξαπφλσλ, δηακαξηπξηψλ ή πξνηάζεσλ - παξαρψξεζε ρψξνπ ζηάζκεπζεο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο - ηνπνζέηεζε ή αιιαγή ζέζεο θάδνπ απνξξηκκάησλ νηθηαθψλ απνβιήησλ - ζπιινγή νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, θιπ. - παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ (βξεθνλεπηαθνί, παηδηθνί ζηαζκνί, ΚΓΑΠ, ΚΑΠΖ, Βνήζεηα ζην ζπίηη, Κέληξα Πξφιεςεο, θιπ. - ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ηνπ δήκνπ - πξνζθιήζεηο πξφζβαζε εηδηθψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ ζε πνιηηηζηηθέο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο - εθδειψζεηο ηνπ δήκνπ - ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε κέζσ SMS, θιπ. γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο αηηήκαηνο, παξαιαβή ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ή χπαξμεο πξνβιήκαηνο γηα: - εγγξαθή / δηαγξαθή / ηξνπνπνίεζε ζηα δεκνηηθά κεηξψα - έθδνζε αηνκηθψλ ή νηθνγελεηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ - ππνβνιή παξαπφλσλ, δηακαξηπξηψλ ή πξνηάζεσλ - παξαρψξεζε ρψξνπ ζηάζκεπζεο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο - ηνπνζέηεζε ή αιιαγή ζέζεο θάδνπ απνξξηκκάησλ νηθηαθψλ απνβιήησλ - ζπιινγή νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, θιπ. - παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ (βξεθνλεπηαθνί, παηδηθνί ζηαζκνί, ΚΓΑΠ, ΚΑΠΖ, Βνήζεηα ζην ζπίηη, Κέληξα Πξφιεςεο, θιπ. - ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ηνπ δήκνπ 13

14 - πξφζθιεζε πξφζβαζε εηδηθψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ ζε πνιηηηζηηθέο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο - εθδειψζεηο ηνπ δήκνπ - άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ, επηρεηξήζεσλ, ρψξσλ ςπραγσγίαο - ζεάηξσλ, θηλεκαηνγξάθσλ, κνπζηθήο ζε δεκφζηα θέληξα, ίδξπζεο παηδφηνπσλ θιπ.) - άδεηα κηθξνπσιεηψλ (ζηάζηκν εκπνξίνπ) θαη ιεηηνπξγίαο θπιηθείσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (άιζε, θήπνπο θιπ.) - ελεκέξσζε πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ γηα εθπξφζεζκεο νθεηιέο κέζσ SMS, θιπ. - πιεξσκέο κέζσ internet (e-payments ) Γεκνηηθψλ ηειψλ, θφξσλ, πξνζηίκσλ θαη ρξεψζεσλ γηα παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ην δήκν απφ πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο - πξφζβαζε πνιηηψλ ζηα ζηνηρεία ηνπ δήκνπ γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά: - κε ην χςνο ηεο νθεηιψλ - ππάξρνληα ζηνηρεία ζην δήκν ζηα δεκνηηθά κεηξψα (Μεηξψν αξξέλσλ, Γεκνηνιφγην, Λεμηαξρείν, εθινγηθνί θαηάινγνη, θιπ.) - απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ - e-booking (θιείζηκν ξαληεβνχ κέζσ internet) ζηηο κνλάδεο πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο ηνπ δήκνπ - ειεθηξνληθή απνζηνιή έγθξηζεο: γηα παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ (βξεθνλεπηαθνί, παηδηθνί ζηαζκνί, ΚΓΑΠ, ΚΑΠΖ, Βνήζεηα ζην ζπίηη, Κέληξα Πξφιεςεο, θιπ. γηα ζπκκεηνρή ελειίθσλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ δήκνπ γηα ζπκκεηνρή ΑΜΔΑ ζε πνιηηηζηηθέο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο - εθδειψζεηο ηνπ δήκνπ 4 Αναθορές - Πηγές ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΔΠΔΚΣΑΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΟΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ ΚΑΗ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 14

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληπωμένη αξιοποίηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση των πληπουοπιακών συστημάτων που υλοποιούνται από τον δημόσιο τομέα

Ολοκληπωμένη αξιοποίηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση των πληπουοπιακών συστημάτων που υλοποιούνται από τον δημόσιο τομέα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη Ικανοηήηων ηων ΟΤΑ για ηη λειηοςπγική αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ (ICT Capacity Building)

Ανάπηςξη Ικανοηήηων ηων ΟΤΑ για ηη λειηοςπγική αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ (ICT Capacity Building) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα για ηην Σετνολογική, Οικονομική και ηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινφνίας ηης Πληροθορίας

Ομάδα για ηην Σετνολογική, Οικονομική και ηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινφνίας ηης Πληροθορίας ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ερεσνηηική Ομάδα για ηην Σετνολογική, Οικονομική και ηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Πιαίζην ζπλεξγαζίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

H αξιολόγηζη ηυν έπγυν ΚηΠ ηηρ ππυηοβάθμιαρ Αςηοδιοίκηζηρ, ηα οποία ςλοποιήθηκαν ζηο πλαίζιο ηος Γ' ΚΠΣ

H αξιολόγηζη ηυν έπγυν ΚηΠ ηηρ ππυηοβάθμιαρ Αςηοδιοίκηζηρ, ηα οποία ςλοποιήθηκαν ζηο πλαίζιο ηος Γ' ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (E-GOVERNMENT) ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ Δ.Δ. (Καλνληζηηθέο Ρπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γειεόγινπ Χξηζηίλα Παλαγνπνύινπ Θεξεζία Πέηζαο Γεκήηξεο 8/10/2008 17 ν Παλειιήλην Σπλέδξην Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplac Δηεπξύλεη ηε θιάζε ηωλ ζεκάηωλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε από ην πεδίν ηνπ ρξόλνπ ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Παξέρεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σίηινο ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ

Σίηινο ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Σίηινο ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΗΜΟΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network - Hellas

Enterprise Europe Network - Hellas Enterprise Europe Network - Hellas Ελληνικό δίκηςο κένηπων ολοκληπωμένηρ ςποζηήπιξηρ επισειπήζεων Μέλορ ηος εςπωπαϊκού δικηύος Enterprise Europe Network European Commission Enterprise and Industry Enterprise

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη λειηοςπγική αξιοποίηζη ηων έπγων ΚηΠ ηος Γ ΚΠΣ και ηιρ δςναηόηηηερ αναπηςξιακήρ αξιοποίηζηρ ηων ΤΠΔ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη λειηοςπγική αξιοποίηζη ηων έπγων ΚηΠ ηος Γ ΚΠΣ και ηιρ δςναηόηηηερ αναπηςξιακήρ αξιοποίηζηρ ηων ΤΠΔ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Workshop. Θεζζαλονίκη, 29/10/ /11/2013. Πρόγραμμα. Τρίηη 29/10/2013. Τεηάρηη 30/10/2013

Workshop. Θεζζαλονίκη, 29/10/ /11/2013. Πρόγραμμα. Τρίηη 29/10/2013. Τεηάρηη 30/10/2013 Workshop Θεζζαλονίκη, 29/10/2013-01/11/2013 Σην πιαίζην ηνπ Τνπηθνύ Σρεδίνπ γηα ηελ Απαζρόιεζε «Νέοι Δρόμοι για ηην Απαζτόληζη ζηο Πολεοδομικό Σσγκρόηημα ηης Αναηολικής Θεζζαλονίκης», ην ΚΕΠΑ δηνξγαλώλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα