Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ ενιαίοσ διαδικησακού περιβάλλονηος ΟΤΑ για ηην παροτή σπηρεζιών ζηον πολίηη και ηις επιτειρήζεις ζε περιζζόηεροσς δήμοσς Οκάδα Εξγαζίαο Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο (Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο) Θφδσξνο Καξνχλνο Αιέμηνο Εάβξαο Βαζηιηθή Καξνχλνπ Γεκήηξεο Κνξκπέηεο Θαλάζεο Πξίθηεο Αηκηιία Πξσηφγεξνπ Ιούνιος 2007

2 1 Γενικά Σν παξφλ απνηειεί έλα ζχληνκν νδεγφ επέθηαζεο ην έξγνπ Εληαίν Δηαδηθηπαθό Πεξηβάιινλ ΟΤΑ γηα Παξνρή Υπεξεζηώλ ζηνλ Πνιίηε θαη ζηηο Επηρεηξήζεηο ζε πεξηζζφηεξνπο δήκνπο. Δίλαη δεδνκέλν φηη νη δήκνη θαη ηδηαίηεξα νη κηθξνί ζε κέγεζνο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη ηνπο πφξνπο λα παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαη λα απνθηνχλ ζχγρξνλεο εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο. Δπίζεο, ε απφθηεζε εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο μερσξηζηά απφ ηνλ θάζε κεκνλσκέλν δήκν ή ηελ θάζε θνηλφηεηα απμάλεη ζεκαληηθά ην θφζηνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα, ελψ δπζρεξαίλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ησλ δήκσλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηα άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ δεκφζηνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Ζ ΚΔΓΚΔ, ζην πιαίζην ηνπ ξφινπ ηεο ζην ρψξν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη κε βάζε ηε ζηξαηεγηθή ηεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ απφ ηνπο Γήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο θαη επξχηεξα απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, έρεη σο πάγηα επηδίσμε ηεο λα επηιέγεη ηελ απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ιχζε γηα ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηνπο δεκφηεο ηνπο, ηφζν βξαρππξφζεζκα φζν θαη καθξνπξφζεζκα. ην πιαίζην απηήο ηεο επηδίσμεο έρεη πηνζεηεζεί ε αθφινπζε βαζηθή αξρή αλάπηπμεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θνξέσλ ηεο απηνδηνίθεζεο: «Αλάπηπμε ηεο θάζε εθαξκνγήο κία θνξά γηα ρξήζε απφ φινπο» (Develop once, use many). Με βάζε ηελ αξρή απηή απνθεχγεηαη ε αγνξά ηεο ίδηαο εθαξκνγήο απφ ηνπο 1034 δήκνπο ηεο ρψξαο ρσξηζηά κε απνηέιεζκα ηελ θαηαβνιή πνιιαπιάζηνπ θφζηνπο. Οη πφξνη πνπ ζα εμνηθνλνκεζνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα επελδπζνχλ ζηελ πξνκήζεηα ππεξεζηψλ ηερληθήο ππνζηήξημεο κε ζηφρν ηελ επξχηεξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ δήκσλ θαη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ. Ζ αξρή απηή επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία κηαο νπδέηεξεο θαη αλνηρηήο πιαηθφξκαο απφ ηελ ΚΔΓΚΔ, ε νπνία ζα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο λα αλαπηχμνπλ ζην κέιινλ νπνηεζδήπνηε πξφζζεηεο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο ζέινπλ, ζπλεξγαδφκελνη κε νπνηαδήπνηε εηαηξεία επηιέμνπλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνλ νξηζκφ ησλ αλνηθηψλ πξνηχπσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Ζ αλάπηπμε θαη ε παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε δηνηθεηηθή εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε απφ ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ε απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ελεκέξσζεο ηνπ πνιίηε κε ειάρηζην θφζηνο, απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ έξγν γηα ηνπο ΟΣΑ ηεο ρψξαο. Ζ ΚΔΓΚΔ πξνθήξπμε ην έξγν Εληαίν Δηαδηθηπαθό Πεξηβάιινλ ΟΤΑ γηα Παξνρή Υπεξεζηώλ ζηνλ Πνιίηε θαη ζηηο Επηρεηξήζεηο ην νπνίν βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο Tν ζπγθεθξηκέλν έξγν ζηνρεχεη ζηελ δεκηνπξγία ελφο δπλακηθνχ θιίκαηνο αλάπηπμεο ηεο Κνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο ζηε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, δεδνκέλνπ φηη: - Αμηνπνηεί ηηο θεληξηθέο θαη πθηζηάκελεο ππνδνκέο ζρεδηάδνληαο κηα θνξά γηα φινπο. - Ζ ζηξαηεγηθή απηή θαηαιήγεη ζε νηθνλνκίεο φκνησλ επελδχζεσλ θαη νηθνλνκίεο ζηελ ρξήζε, δειαδή, ζε δηαζθάιηζε πφξσλ γηα ηε βηψζηκε ιεηηνπξγία ηνπο θαη γηα ηελ πινπνίεζε πξφζζεησλ θαη πνηνηηθά πην αλαβαζκηζκέλσλ επελδχζεσλ. - Οη θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο θαη εκπεηξίεο θαη αλαπηχζζνπλ λέεο ζπλεξγαζίεο. 2

3 - Δληζρχεηαη ε ηνπηθή νηθνλνκία κε ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. 2 Έργο «Ενιαίο Διαδικησακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροτή Υπηρεζιών ζηον Πολίηη και ζηις Επιτειρήζεις» Σν έξγν αθνξά ζηελ αλαβάζκηζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ κέζσ ηεο απηνκαηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ επηθνηλσλίαο θαη εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο Οξγαληζκνχο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ). Πην ζπγθεθξηκέλα, ην έξγν ζα παξέρεη ειεθηξνληθά, θαη κέζα απφ πνιιαπιά θαλάιηα επηθνηλσλίαο έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. Οη ππεξεζίεο ζα θπκαίλνληαη απφ απιέο ππεξεζίεο ελεκέξσζεο (πρ. δηαδηθηπαθφο ηφπνο κε δπλακηθφ πεξηερφκελν θαη πιεξνθφξεζε) κέρξη θαη πιήξσο δηαδξαζηηθέο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο φια ηα βήκαηα γίλνληαη ειεθηξνληθά. ε θάζε δήκν ζα πινπνηεζνχλ κία ή πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο αλάινγα κε ηε κειέηε εθαξκνγήο. ε πξψηε θάζε νη ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη κέζσ δηαδηθηχνπ, θαη κέζσ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσληθήο ζχλδεζεο. Πεξηιακβάλνληαη ειεθηξνληθέο θαη ηειεθσληθέο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζε φινπο ηνπο βαζηθνχο ηνκείο ππεξεζηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζε 16 θνξείο, φπσο νη αλαθεξφκελεο ζηε ζπλέρεηα. Γηα ηνπο πνιίηεο: 1. Πιεξσκή Γεκνηηθψλ ηειψλ, θφξσλ, πξνζηίκσλ θαη ρξεψζεσλ γηα παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ην δήκν 2. Δγγξαθή / δηαγξαθή / ηξνπνπνίεζε ζηα δεκνηηθά κεηξψα 3. Έθδνζε αηνκηθψλ ή νηθνγελεηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ 4. Πνιενδνκηθά ζέκαηα - έθδνζε νηθνδνκηθψλ άδεηψλ 5. πγθνηλσλίεο θαη νδηθφ δίθηπν 6. Πεξηβάιινλ θαζαξηφηεηα αλαθχθισζε 7. Τγεία θαη Κνηλσληθή θξνληίδα 8. Δθπαίδεπζε 9. Πνιηηηζκφο ςπραγσγία 10. Σνπηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα 11. Ζιεθηξνληθή δεκνθξαηία (e-democracy) 3

4 Γηα ηηο Επηρεηξήζεηο: 1. Άδεηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ 2. Αηνκηθέο άδεηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 3. Πιεξσκή Γεκνηηθψλ ηειψλ, θφξσλ θαη πξνζηίκσλ Σν έξγν απηφ ζα βαζηζηεί ζε αλνηρηά πξφηππα θαη ζε αλνηρηφ ινγηζκηθφ. Σα βαζηθά παθέηα ινγηζκηθνχ πνπ πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, Σν ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ζα παξέρεηαη απφ έλα αλνηρηφ επέιηθην εληαίν πεξηβάιινλ ην νπνίν κε ηελ θαηάιιειε παξακεηξνπνίεζε ζα κπνξεί λα δηεθπεξαηψζεη ειεθηξνληθά φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν θάζε δήκνο. H πιαηθφξκα ζα εγθαηαζηαζεί θαη ζα παξακεηξνπνηεζεί ζηνπο παξαθάησ επηιεγκέλνπο αληηπξνζσπεπηηθνχο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο: 1. ΚΔΓΚΔ 2. ΣΔΓΚ Ν. ΖΜΑΘΗΑ 3. ΓΖΜΟ ΗΘΑΚΖ 4. ΓΖΜΟ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ 5. ΓΖΜΟ ΚΟΝΗΣΑ 6. ΓΖΜΟ ΛΑΡΗΑΗΩΝ 7. ΓΖΜΟ ΜΔΓΗΣΖ ΚΑΣΔΛΛΟΡΗΕΟΤ 8. ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΗΩΝΗΑ/ΑΣΣΗΚΖ 9. ΓΖΜΟ ΟΡΔΣΗΑΓΑ 10. ΓΖΜΟ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ 11. ΓΖΜΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ/ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 12. ΓΖΜΟ ΠΑΡΔΛΗΩΝ/ ΚΔΡΚΤΡΑ 13. ΓΖΜΟ ΠΑΡΟΤ 14. ΓΖΜΟ ΣΑΜΤΝΑΗΩΝ/ ΔΤΒΟΗΑ 15. ΓΖΜΟ ΥΑΛΚΗΓΑΗΩΝ/ ΔΤΒΟΗΑ 16. ΓΖΜΟ ΥΗΟΤ 4

5 2.1. Βασική υιλοσουία τοσ έργοσ Σν ζχλνιν ηνπ εληαίνπ πεξηβάιινληνο βαζίδεηαη ζε Αλνηρηά πξφηππα θαη ζε ειεχζεξν / αλνηρηφ ινγηζκηθφ. Σα βαζηθά παθέηα ινγηζκηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα κεηαθξαζηνχλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ζα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (ΚΔΓΚΔ, ΣΔΓΚ θαη ΟΣΑ). Τηνζεηείηαη ην Μνληέιν πινπνίεζεο έξγσλ "develop once-use many". Oιεο νη εθαξκνγέο ζα αλαπηπρζνχλ θεληξηθά σο ειεχζεξν ινγηζκηθφ θαη φινη νη Γήκνη ζα κπνξνχλ λα ηηο εγθαηαζηήζνπλ αμηνπνηψληαο ηελ ππάξρνπζα εκπεηξία, κε κφλν πξφζζεην θφζηνο ηηο ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ παξαγσγηθή ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ. Οη βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ην έξγν: - Γηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ρξήζε αλνηθηψλ πξνηχπσλ ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ θαη επξσπατθφ πιαίζην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Τηνζέηεζε ηνπ πξνηχπνπ XML γηα ηελ απεηθφληζε θαη νινθιήξσζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα - Δπεθηαζηκφηεηα: Γπλαηφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ λα πξνζαξκνζηνχλ ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε κεγάιν θφξην εξγαζίαο. - Γηαθάλεηα: Οη πξνδηαγξαθέο θαη ν ηξφπνο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ ζα είλαη γλσζηφο θαη δηαζέζηκνο ζην θνηλφ. - Υξήζε ηεο δηαδηθηπαθήο ππνδνκήο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη κέζσ ηνπ έξγνπ ΤΕΔΤΞΗ - Υξήζε ηνπ θπιινκεηξεηή (web browser) ζαλ ην βαζηθφ εξγαιείν αιιειεπίδξαζεο. Παξάιιεια ζα είλαη δπλαηή ε ελαιιαθηηθή πξφζβαζε απφ άιια κέζα (θηλεηφ ηειέθσλν, ηειέθσλν, PDA) 2.2. Τρόπος σλοποίησης Γηα θαζέλα απφ ηνπο δήκνπο μερσξηζηά ζα γίλεη κειέηε εθαξκνγήο, απνηχπσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, ησλ αλαγθψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ επηθνηλσλίαο κε ην πνιίηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο. θνπφο ηεο κειέηεο εθαξκνγήο είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν έηζη ψζηε λα ζπκπιεξψλνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν θνξέαο. Σν εληαίν πεξηβάιινλ ζα εγθαηαζηαζεί θαη ζα παξακεηξνπνηεζεί γηα θάζε θνξέα μερσξηζηά ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζα πξνζδηνξηζηνχλ θαηά ηελ κειέηε εθαξκνγήο. Γηα θάζε θνξέα ζα γίλεη πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ αλαγθαίνπ πξφζζεηνπ εμνπιηζκνχ, ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ππνδνκψλ (ζέζεηο εξγαζίαο θαη δνκεκέλε θαισδίσζε) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ε θάζε θνξέα ζα γίλεη ζπγθέληξσζε, ςεθηνπνίεζε θαη επεμεξγαζία ηνπ αλαγθαίνπ πεξηερνκέλνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ βάζεη ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ θάζε θνξέα πνπ ζα πξνζδηνξηζηνχλ θαηά ηελ κειέηε εθαξκνγήο ηνπ θάζε δήκνπ. Σν νινθιεξσκέλν δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ δελ αληηθαζηζηά αιιά ζπλεξγάδεηαη κε ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία θαη ε 5

6 ζπλεξγαζία ηνπ νινθιεξσκέλνπ δηαδηθηπαθνχ πεξηβάιινληνο κε ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ, ζα αλαπηπρζεί εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ (Δλδηάκεζν Λνγηζκηθνχ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο - ΔΛΓ) ην νπνίν ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηεζνχλ κέζα απφ ην λέν ζχζηεκα ππάξρνπζεο εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο. Καηά ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ πεξηβάιινληνο ζα παξέρεηαη ππνζηήξημε ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ αλάδνρν θαζψο επίζεο θαη Μεηαθνξά Σερλνγλσζίαο, ππνζηήξημε ρξεζηψλ θαη ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο. Γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ εληαίνπ πεξηβάιινληνο πξνβιέπεηαη βαζηθή εθπαίδεπζε ζηελ ρξήζε θαζψο θαη παξνρή εγρεηξηδίσλ θαη αλαιπηηθψλ νδεγηψλ. Σέινο ζα ππάξμνπλ δξάζεο ελεκέξσζεο θαη εμνηθείσζεο ησλ δεκνηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο λέεο ππεξεζίεο θαη ηα νθέιε πνπ πξνζθέξνπλ (ζεκηλάξηα, εκεξίδεο, θπιιάδηα, δξάζεηο δεκνζηφηεηαο) Λογισμικό Σν ινγηζκηθφ κε ην νπνίν ζα πινπνηεζεί ην πεξηβάιινλ έρεη δνθηκαζηεί κε επηηπρία ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Σν «Δληαίν Γηαδηθηπαθφ Πεξηβάιινλ ΟΣΑ γηα Παξνρή Τπεξεζηψλ ζην Πνιίηε θαη ζηηο Δπηρεηξήζεηο» ζα αλαπηπρζεί θεληξηθά απφ ηελ ΚΔΓΚΔ, ζα δηαηίζεληαη θαη ζα ππνζηεξίδεηαη θεληξηθά ρσξίο θφζηνο θηήζεο ή αδεηψλ ρξήζεο γηα θάζε δήκν ή θνξέα πνπ ελδηαθέξεηαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη. Σν εληαίν δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ Θα ζπλεξγάδεηαη θαη ζα θάλεη ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ έξγνπ ΤΕΔΤΞΗ (ζπλδεζηκφηεηα- θηινμελία ππεξεζηψλ). 3 Επέκηαζη ζε περιζζόηεροσς δήμοσς Σν εληαίν δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ ΟΣΑ έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε ε επέθηαζε ζε άιινπο δήκνπο λα είλαη εχθνιε θαη κε ρακειφ θφζηνο. Έηζη ε επέθηαζε κπνξεί λα γίλεη θεληξηθά ππφ ηε κνξθή έξγνπ πνπ πινπνηείηαη απφ ηελ ΚΔΓΚΔ αιιά θαη μερσξηζηά απφ θάζε δήκν πνπ ελδηαθέξεηαη λα πινπνηήζεη θάπνηεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πξνο ηνπο δεκφηεο ηνπ. Γεδνκέλνπ φηη ην ινγηζκηθφ είλαη ειεχζεξα δηαζέζηκν ζε φινπο, θάζε δήκνο ε θνξέαο ΟΣΑ κπνξεί λα ην απνθηήζεη λα ην ζέζεη ζε ιεηηνπξγία πηινηηθά (νιφθιεξν ην ινγηζκηθφ ε θαη ηκήκαηα ηνπ) λα ην αμηνινγήζεη θαη λα θξίλεη αλ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ. Μπνξεί αθφκε λα ην πξνζαξκφζεη κε ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο (πνιχ ρακειφηεξν απφ ην θφζηνο αγνξάο εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ ή απφ ην θφζηνο αλάπηπμεο απφ ηελ αξρή). Μειέηε εθαξκνγήο Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Δληαίν Γηαδηθηπαθφ Πεξηβάιινλ ΟΣΑ γηα Παξνρή Τπεξεζηψλ ζηνλ Πνιίηε θαη ζηηο Δπηρεηξήζεηο» ζα γίλεη αλαιπηηθή κειέηε εθαξκνγήο γηα θάζε έλα απφ ηνπο θνξείο ε νπνία κπνξεί λα βνεζήζεη νπζηαζηηθά ηελ επέθηαζε ζε πεξηζζφηεξνχο δήκνπο. Ζ κειέηε εθαξκνγήο ζα θηλεζεί ζε ηξεηο άμνλεο ηελ απνηχπσζε ηήο νξγαλσηηθήο, ηεο κεραλνγξαθηθήο / πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο θαη ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ δηεθπεξαίσζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε θαη απηνκαηνπνίεζή ηνπο. Ζ κειέηε εθαξκνγήο έρεη σο ζηφρν ηελ απνζαθήληζε φισλ ησλ δεηεκάησλ ζρεηηθά κε ηε πινπνίεζε ηεο βαζηθήο πιαηθφξκαο ζε θάζε θνξέα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (ΚΔΓΚΔ, ΣΔΓΚ Ν. Ζκαζίαο θαη 14 δήκνη) φπσο: 6

7 Γπλαηφηεηεο θαη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ δήκνπ σο πξνο ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα πινπνηεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θνξέα. Σν βαζκφ σξηκφηεηαο σο πξνο ηελ νινθιήξσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ Καηεγνξίεο ρξεζηψλ, ξφινη αξκνδηφηεηεο δηθαηψκαηα πξφζβαζεο Οη απαηηήζεηο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε πθηζηάκελα ζπζηήκαηα νη πξνδηαγξαθέο ηνπ απαηηνχκελνπ πξφζζεηνπ εμνπιηζκνχ (ζέζεηο εξγαζίαο) ε αλαγθαία δηθηπαθή ππνδνκή (εγθαηάζηαζε ή επέθηαζε βειηίσζε πθηζηάκελεο ππνδνκήο) ηνπ ζρεδίνπ κεηάπησζεο ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ, ε αθξηβήο πνζφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ν ηξφπνο κεηαηξνπήο ηνπο απφ θπζηθή ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζα πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηελ κειέηε εθαξκνγήο Οη γιψζζεο πνπ ζα ππνζηεξίδνληαη απφ θάζε πινπνίεζε ζα είλαη Διιεληθά θαη Αγγιηθά θαη κηα επηπιένλ γιψζζα πνπ ζα πξνζδηνξηζζεί αλά πεξίπησζε απφ ηελ κειέηε εθαξκνγήο. Απηή ε πξνζέγγηζε πξνηηκάηαη δηφηη ε απφθηεζε εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο μερσξηζηά απφ θάζε δήκν ή θνηλφηεηα εθηφο ηνπ φηη απμάλεη ζεκαληηθά ην ζπλνιηθφ θφζηνο, επηπιένλ αλ δελ γίλεηαη βάζεη θάπνηαο γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθήο, απμάλεη θαη ηελ πνιππινθφηεηα θαη θαζηζηά δχζθνιε ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ησλ δήκσλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηα άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα. Σέινο, ην ζπλνιηθφ θφζηνο εθαξκνγήο ηεο βαζηθήο πιαηθφξκαο ζε θάζε Γήκν πεξηνξίδεηαη ζηηο ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ παξακεηξνπνίεζε θαη ηελ παξαγσγηθή ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ. Πέξα ηεο βαζηθήο πιαηθφξκαο ηνπ έξγνπ «Εληαίνπ Δηαδηθηπαθνύ Πεξηβάιινληνο ΟΤΑ γηα Παξνρή Υπεξεζηώλ ζην Πνιίηε θαη ζηηο Επηρεηξήζεηο» κε ηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη πινπνίεζεο, ζα αμηνπνηεζνχλ θαη ηα απνηειέζκαηα κηαο ζεηξάο κειεηψλ πνπ πινπνηνχληαη θεληξηθά απφ ηελ ΚΔΓΚΔ γηα ηνπο 14 αληηπξνζσπεπηηθνχο πηινηηθνχο δήκνπο, φπσο: - ρέδην αλάθακςεο απφ θαηαζηξνθή - Μειέηε πινπνίεζεο θαη παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο βαζηθήο πιαηθφξκαο - Πνιηηηθή Αζθαιείαο Disaster Recovery Plan Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. - Μειέηε Αλάιπζεο Κφζηνπο Οθέινπο Έξγνπ 3.1. Μελέτες σλοποίησης Γηα ηελ επέθηαζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ πεξηβάιινληνο πξνηείλεηαη λα γίλεη «Μειέηε πινπνίεζεο θαη παξαγωγηθήο ιεηηνπξγίαο» ε νπνία ζα αλαδείμεη αθελφο φιεο ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ησλ πξνηεηλνκέλσλ ππεξεζηψλ φπσο: αλαγθαίεο 7

8 δηαδηθαζίεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο πνιηηψλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ δήκσλ θαη αθεηέξνπ ηηο αλαγθαίεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο ησλ δήκσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ηνπ έξγνπ. Μειέηεο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζηα πιαίζηα ελφο έξγνπ ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηελ επέθηαζε ηνπ εληαίνπ πεξηβάιινληνο ζα κπνξνχζαλ λα πεξηιακβάλνπλ. - Σελ αλαιπηηθή απνηχπσζε θαη απνηίκεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο σο πξνο ππνδνκέο ΣΠΔ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη παξερφκελεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πξνο ηνλ πνιίηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο - Σελ επηινγή ησλ λέσλ εθαξκνγψλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ θαη ζα επεθηείλνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο βαζηθήο πιαηθφξκαο ηνπ «Δληαίνπ Γηαδηθηπαθνχ Πεξηβάιινληνο ΟΣΑ γηα Παξνρή Τπεξεζηψλ ζην Πνιίηε θαη ζηηο Δπηρεηξήζεηο», πνπ πινπνηείηαη απφ ηελ ΚΔΓΚΔ κε πξφζζεηεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο αμηνπνηψληαο πεξηερφκελν, δεδνκέλα θαη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ή πινπνηνχληαη απφ έξγα άιισλ θνξέσλ εληαγκέλα ζην Δ.Π. ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο - Σν αλαιπηηθφ πιάλν θαη ηηο επηκέξνπο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ βάζεη ηεο απνηίκεζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηε πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ησλ αληηζηηίρσλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο ΚΔΓΚΔ θαη ΤΠΔΓΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Δ.Π. ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ηη ζα πεξηιακβάλεη θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ κειέηεο. Αλαιπηηθή απνηύπωζε θαη απνηίκεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο πξωηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο Ζ αλαιπηηθή απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε σο πξνο ηηο ππνδνκέο πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, πθηζηάκελεο ζπλεξγαζίεο κε άιινπο θνξείο θαη ζηειερηαθφ δπλακηθφ, ζα πεξηιακβάλεη αθελφο ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί γηα ηηο αλάγθεο άιισλ έξγσλ ηεο ΚηΠ θαη αθεηέξνπ πξσηνγελή ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ βαζηθά βήκαηα: - Γεκνζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη αλαιπηηθή ελεκέξσζε γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο κειέηεο θαη δηαδηθαζίεο εθπφλεζήο ζε φινπο ηνπο δήκνπο θαη θνηλφηεηεο - πγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί γηα ηηο αλάγθεο άιισλ έξγσλ ηεο ΚηΠ - πκπιήξσζε ζρεηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ κε ηα αλαγθαία ζηνηρεία πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο απφ ηνπο δήκνπο θαη θνηλφηεηεο - Δπεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ δήκσλ γηα ηελ ζπλνιηθή απνηίκεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε - Γεκνζηνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο κειέηεο ζε φινπο ηνπο δήκνπο θαη θνηλφηεηεο θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θνξείο 8

9 - Ζ ζπγθέληξσζε ησλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ απφ φινπο ηνπο δήκνπο θαη θνηλφηεηεο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ζα πινπνηεζνχλ ειεθηξνληθά κέζσ αληίζηνηρσλ web based εθαξκνγψλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ην παξφλ ππνέξγν. Αλάδεημε ηωλ εθαξκνγώλ επέθηαζεο ηεο βαζηθήο πιαηθόξκαο ηφρνο είλαη ε αλάδεημε ησλ λέσλ εθαξκνγψλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ απφ ην ππνέξγν 2 γηα ηελ επέθηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο βαζηθήο πιαηθφξκαο ηνπ «Δληαίνπ Γηαδηθηπαθνχ Πεξηβάιινληνο ΟΣΑ γηα Παξνρή Τπεξεζηψλ ζην Πνιίηε θαη ζηηο Δπηρεηξήζεηο», αμηνπνηψληαο πεξηερφκελν, δεδνκέλα θαη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ή πινπνηνχληαη απφ έξγα άιισλ θνξέσλ εληαγκέλα ζην Δ.Π. ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, φπσο: Δθζπγρξνληζκφο θαη Δπέθηαζε Δζληθνχ Γηθηχνπ Πιεξνθνξηψλ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΡΓΩΝ Αξηάδλε: χζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ θαη δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ (ΤΠΔΓΑ) ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ (ΤΠΔΓΑ) Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Δλεκέξσζεο ζην ρψξν ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ "ΝΑΤΣΗΛΟ" ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΝΔΑ ΔΠΗΓΟΣΖΖ ΣΑΚΣΗΚΖ ΑΝΔΡΓΗΑ ΚΑΗ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΣΗΜΩΝ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ - ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πζηεκάησλ Τγείαο Γεκηνπξγία ΟΠ δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο ζην ΤΠΔΞ κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΔΞΩΣΔΡΗΚΩΝ Δθζπγρξνληζκφο θαη Βειηίσζε ησλ Μεζφδσλ Δλεκέξσζεο & Δμππεξέηεζεο ησλ Πνιηηψλ & ησλ Φνξέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απφ ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε. Καη κηα ζεηξά απφ έξγα πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ ΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ Α.Δ., φπσο: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ χζηεκα έγθαηξεο δηαζπνξάο κεηεσξνινγηθήο πιεξνθνξίαο κεγάιεο ρξνληθήο & ηνπηθήο αθξίβεηαο θαη πξφιεςε απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ Ζιεθηξνληθφ Κέληξν Δμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Γεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα 9

10 Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζίεο Φνξνινγίαο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε - TaxisNet Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηξαηνινγηθήο Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ΠΡΟΒΑΖ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ (ΑκεΑ) ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ «Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Πνιενδνκηθψλ θαη Υσξνηαμηθψλ Γεδνκέλσλ γηα ηνλ Πνιίηε» Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ (Π..Ν.Α.): Λεηηνπξγηθή Πεξηνρή Βηνκεραλίαο θαη Οξπθηνχ Πινχηνπ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΩΝ ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΩΝ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΔΩΝ (Π..Ν.Α.): ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ Ζιεθηξνληθή πχιε αγξνηηθήο πιεξνθφξεζεο θαη εμππεξέηεζεο ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΩΝ ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΩΝ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΔΩΝ (Π..Ν.Α.): ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΠΑΡΟΥΔ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Αλάπηπμε θα εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ησλ Ννκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ θαη δηαδηθηπαθή πχιε ΤΜΔ Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε Η δηαδηθαζία εθπόλεζεο ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάηω βήκαηα: - πζηεκαηηθή θαηαγξαθή ηνπ πεξηερφκελνπ, ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπιάρηζηνλ ησλ παξαπάλσ έξγσλ - Σαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ βάζεη ησλ απαηηήζεσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ ηεο πξσηνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο πνπ ζα έρνπλ αλαδεηρζεί θαηά ηελ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Δληαίνπ Γηαδηθηπαθνχ Πεξηβάιινληνο ΟΣΑ γηα Παξνρή Τπεξεζηψλ ζην Πνιίηε θαη ζηηο Δπηρεηξήζεηο». - Αλάδεημε ησλ πιένλ ζεκαληηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε πνπ ζα πινπνηεζνχλ - χληαμε ησλ αλαγθαίσλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα είλαη απνηέιεζκα δηαζχλδεζεο ηεο βαζηθήο πιαηθφξκαο ηνπ έξγνπ «Δληαίνπ Γηαδηθηπαθνχ Πεξηβάιινληνο ΟΣΑ γηα Παξνρή Τπεξεζηψλ ζην Πνιίηε θαη ζηηο Δπηρεηξήζεηο» κε ηα ζπζηήκαηα ησλ άιισλ θνξέσλ κε ηελ ρξήζε ηνπ Διιεληθνχ πιαηζίνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Οη λέεο ππεξεζίεο πνπ ζα πξνηαζνχλ πξνο πινπνίεζε ζα έρνπλ ηελ αθφινπζε ζχλζεζε αλά επίπεδν ππεξεζίαο: 10

11 20 ππεξεζίεο επηπέδνπ 1: (πιεξνθόξεζε: ε αλαγθαία πιεξνθφξεζε γηα ηελ παξνρή θαη ιήςε κηαο ππεξεζίαο είλαη δηαζέζηκε ειεθηξνληθά (on-line)) 15 ππεξεζίεο επηπέδνπ 2: (κνλόδξνκε αιιειεπίδξαζε (one-way interaction): κέζσ Γηαδηθηπαθήο πχιεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ιήςεο ηεο θφξκαο αίηεζεο γηα κηα ππεξεζία ή ππνβνιή ειεθηξνληθνχ αηηήκαηνο γηα ηελ ιήςε ησλ αλαγθαίσλ εγγξάθσλ (κε ειεθηξνληθψλ) γηα κία ππεξεζία πνπ δελ παξέρεηαη ειεθηξνληθά). 5 ππεξεζίεο επηπέδνπ 3: (ακθίδξνκε αιιειεπίδξαζε (two-way interaction): κέζσ Γηαδηθηπαθήο πχιεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο αίηεζεο γηα κηα ππεξεζία. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ππάξρεη δηαδηθαζία ηαπηνπνίεζεο ηνπ αηηνχληνο). 2 ππεξεζίεο επηπέδνπ 4: (πιήξωο ειεθηξνληθή ππεξεζία: κέζσ Γηαδηθηπαθήο πχιεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο αίηεζεο γηα κηα ππεξεζία, ηαπηνπνίεζεο ηνπ αηηνχληνο θαη ιήςεο ηεο ππεξεζίαο ρσξίο ηελ δηακεζνιάβεζε θακίαο κε ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο). Αλαιπηηθό πιάλν θαη επηκέξνπο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο Σν έξγν ζα ζπκβάιεη ζηελ άκεζε πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαζψο επίζεο θαη ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ηνπο. πγθεθξηκέλα νη αλάγθεο πνπ θαιχπηνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ, απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε ζθνπηκφηεηα θαη ε αλαγθαηφηεηα ηνπ είλαη νη θάησζη: - άκεζε πιεξνθφξεζε (θαη ζε άιιεο γιψζζεο πέξα ησλ ειιεληθψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αιινδαπψλ δεκνηψλ) γηα ην πνπ θαη πψο κπνξεί λα γίλεη: - πιεξσκή δεκνηηθψλ ηειψλ, θφξσλ, πξνζηίκσλ θαη ρξεψζεσλ γηα παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ην δήκν θαζψο θαη ην χςνο ηεο πιεξσκήο. - εγγξαθή / δηαγξαθή / ηξνπνπνίεζε ζηα δεκνηηθά κεηξψα - έθδνζε αηνκηθψλ ή νηθνγελεηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ - έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο - ππνβνιή παξαπφλσλ, δηακαξηπξηψλ ή πξνηάζεσλ - έθδνζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ, επηρεηξήζεσλ, ρψξσλ ςπραγσγίαο - ζεάηξσλ, θηλεκαηνγξάθσλ, κνπζηθήο ζε δεκφζηα θέληξα, ίδξπζεο παηδφηνπσλ θιπ.) - ρνξήγεζε αδεηψλ κηθξνπσιεηψλ (ζηάζηκνπ εκπνξίνπ) θαη ιεηηνπξγίαο θπιηθείσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (άιζε, θήπνπο θιπ.) - άκεζε πιεξνθφξεζε (θαη ζε άιιεο γιψζζεο πέξα ησλ ειιεληθψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αιινδαπψλ δεκνηψλ) γηα: - κέζα καδηθήο κεηαθνξάο (σξάξηα δηαδξνκέο ζηάζεηο, θφζηνο, θιπ.) - ρψξνπο ζηάζκεπζεο (ζέζεηο θφζηνο, θιπ.) 11

12 - πξφζηηκα γηα παξαβάζεηο ζηάζκεπζεο - θίλεζε απνξξηκκαηνθφξσλ (σξάξηα δηαδξνκέο, θιπ.) γηα νηθηαθά απφβιεηα πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο, θιπ. - δηαδηθαζία ζπιινγήο νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, θιπ. - πξφζηηκα ζε πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ ζηε ξήςε νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, θιπ. - δηαζέζηκεο ππεξεζίεο πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο ζην δήκν ή πξνζβάζηκεο απφ ηνπο δεκφηεο - πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο ζηηο δεκνηηθέο θνηλσληθέο ππεξεζίεο - ππνδνκέο θαη πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ηνπ δήκνπ - πνιηηηζηηθέο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο - εθδειψζεηο ηνπ δήκνπ (πξφγξακκα θφζηνο εηζφδνπ) - πνιηηηθέο πξνψζεζεο πνιηηηζκνχ ςπραγσγίαο ζε εηδηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο - δηαζέζηκεο ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ δήκνπ - ιήςε (downloading) αηηήζεσλ θαη ζρεηηθψλ νδεγηψλ (θαη ζε άιιεο γιψζζεο πέξα ησλ ειιεληθψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αιινδαπψλ δεκνηψλ) γηα: - εγγξαθή / δηαγξαθή / ηξνπνπνίεζε ζηα δεκνηηθά κεηξψα - έθδνζε αηνκηθψλ ή νηθνγελεηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ - έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο - ππνβνιή παξαπφλσλ, δηακαξηπξηψλ ή πξνηάζεσλ - έθδνζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ, επηρεηξήζεσλ, ρψξσλ ςπραγσγίαο - ζεάηξσλ, θηλεκαηνγξάθσλ, κνπζηθήο ζε δεκφζηα θέληξα, ίδξπζεο παηδφηνπσλ θιπ.) - ρνξήγεζε αδεηψλ κηθξνπσιεηψλ (ζηάζηκνπ εκπνξίνπ) θαη ιεηηνπξγίαο θπιηθείσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (άιζε, θήπνπο θιπ.) - παξαρψξεζε ρψξνπ ζηάζκεπζεο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο - ηνπνζέηεζε ή αιιαγή ζέζεο θάδνπ απνξξηκκάησλ νηθηαθψλ απνβιήησλ - ζπιινγή νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, θιπ. - παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ (βξεθνλεπηαθνί, παηδηθνί ζηαζκνί, ΚΓΑΠ, ΚΑΠΖ, Βνήζεηα ζην ζπίηη, Κέληξα Πξφιεςεο, θιπ. - ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ηνπ δήκνπ 12

13 - πξνζθιήζεηο πξφζβαζε εηδηθψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ ζε πνιηηηζηηθέο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο - εθδειψζεηο ηνπ δήκνπ - έθδνζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ, επηρεηξήζεσλ, ρψξσλ ςπραγσγίαο - ζεάηξσλ, θηλεκαηνγξάθσλ, κνπζηθήο ζε δεκφζηα θέληξα, ίδξπζεο παηδφηνπσλ θιπ.) - ρνξήγεζε αδεηψλ κηθξνπσιεηψλ (ζηάζηκν εκπνξίνπ) θαη ιεηηνπξγίαο θπιηθείσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (άιζε, θήπνπο θιπ.) - εηήζηα εθθαζάξηζε ηειψλ παξεπηδεκνχλησλ - ειεθηξνληθή θαηάζεζε ζπκπιεξσκέλσλ αηηήζεσλ γηα: - εγγξαθή / δηαγξαθή / ηξνπνπνίεζε ζηα δεκνηηθά κεηξψα - έθδνζε αηνκηθψλ ή νηθνγελεηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ - ππνβνιή παξαπφλσλ, δηακαξηπξηψλ ή πξνηάζεσλ - παξαρψξεζε ρψξνπ ζηάζκεπζεο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο - ηνπνζέηεζε ή αιιαγή ζέζεο θάδνπ απνξξηκκάησλ νηθηαθψλ απνβιήησλ - ζπιινγή νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, θιπ. - παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ (βξεθνλεπηαθνί, παηδηθνί ζηαζκνί, ΚΓΑΠ, ΚΑΠΖ, Βνήζεηα ζην ζπίηη, Κέληξα Πξφιεςεο, θιπ. - ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ηνπ δήκνπ - πξνζθιήζεηο πξφζβαζε εηδηθψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ ζε πνιηηηζηηθέο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο - εθδειψζεηο ηνπ δήκνπ - ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε κέζσ SMS, θιπ. γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο αηηήκαηνο, παξαιαβή ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ή χπαξμεο πξνβιήκαηνο γηα: - εγγξαθή / δηαγξαθή / ηξνπνπνίεζε ζηα δεκνηηθά κεηξψα - έθδνζε αηνκηθψλ ή νηθνγελεηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ - ππνβνιή παξαπφλσλ, δηακαξηπξηψλ ή πξνηάζεσλ - παξαρψξεζε ρψξνπ ζηάζκεπζεο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο - ηνπνζέηεζε ή αιιαγή ζέζεο θάδνπ απνξξηκκάησλ νηθηαθψλ απνβιήησλ - ζπιινγή νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, θιπ. - παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ (βξεθνλεπηαθνί, παηδηθνί ζηαζκνί, ΚΓΑΠ, ΚΑΠΖ, Βνήζεηα ζην ζπίηη, Κέληξα Πξφιεςεο, θιπ. - ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ηνπ δήκνπ 13

14 - πξφζθιεζε πξφζβαζε εηδηθψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ ζε πνιηηηζηηθέο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο - εθδειψζεηο ηνπ δήκνπ - άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ, επηρεηξήζεσλ, ρψξσλ ςπραγσγίαο - ζεάηξσλ, θηλεκαηνγξάθσλ, κνπζηθήο ζε δεκφζηα θέληξα, ίδξπζεο παηδφηνπσλ θιπ.) - άδεηα κηθξνπσιεηψλ (ζηάζηκν εκπνξίνπ) θαη ιεηηνπξγίαο θπιηθείσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (άιζε, θήπνπο θιπ.) - ελεκέξσζε πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ γηα εθπξφζεζκεο νθεηιέο κέζσ SMS, θιπ. - πιεξσκέο κέζσ internet (e-payments ) Γεκνηηθψλ ηειψλ, θφξσλ, πξνζηίκσλ θαη ρξεψζεσλ γηα παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ην δήκν απφ πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο - πξφζβαζε πνιηηψλ ζηα ζηνηρεία ηνπ δήκνπ γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά: - κε ην χςνο ηεο νθεηιψλ - ππάξρνληα ζηνηρεία ζην δήκν ζηα δεκνηηθά κεηξψα (Μεηξψν αξξέλσλ, Γεκνηνιφγην, Λεμηαξρείν, εθινγηθνί θαηάινγνη, θιπ.) - απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ - e-booking (θιείζηκν ξαληεβνχ κέζσ internet) ζηηο κνλάδεο πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο ηνπ δήκνπ - ειεθηξνληθή απνζηνιή έγθξηζεο: γηα παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ (βξεθνλεπηαθνί, παηδηθνί ζηαζκνί, ΚΓΑΠ, ΚΑΠΖ, Βνήζεηα ζην ζπίηη, Κέληξα Πξφιεςεο, θιπ. γηα ζπκκεηνρή ελειίθσλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ δήκνπ γηα ζπκκεηνρή ΑΜΔΑ ζε πνιηηηζηηθέο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο - εθδειψζεηο ηνπ δήκνπ 4 Αναθορές - Πηγές ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΔΠΔΚΣΑΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΟΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ ΚΑΗ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 14

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Focus on Quality and Customer

Focus on Quality and Customer Δηαηξηθή Παξνπζίαζε Focus on Quality and Customer A P O L L O A. E. Μάρτιος 2009 Apollo A.E. Ε η α ι π ι κ ή Π α π ο ς ζ ί α ζ η Περιεχόμενα: Ποίοι Είμαστε 1 Ιστορικό 2 Προϊόντα 3 Υπηρεσίες 9 Οι Πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Πξνυπφζεζε γηα ηηο επενδύζειρ θαη ηελ ανάπηςξη Έκθεζη ηος Παπαηηπηηηπίος για ηο Επισειπημαηικό Πεπιβάλλον 10 +1 ΧΡΗΙΜΕ ΕΡΩΣΗΕΙ & ΑΠΑΝΣΗΕΙ 1. Γηαηί ν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηνίθεζε Ληκέλσλ θαη ε ζπκβνιή ησλ ιηκαληώλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Γηεζλνύο εκπνξίνπ Οη Ληκέλεο ηεο Διιάδαο θαη ε πεξίπησζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα