Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Απ.Αρβανίτης Γεωλόγος - ρ Γεωθερµίας Ι.Γ.Μ.Ε., ιεύθυνση Γεωθερµίας και Θερµοµεταλλικών Υδάτων, Γ Είσοδος, Ολυµπιακό Χωριό, 13677, ΑΧΑΡΝΑΙ, ΑΤΤΙΚΗ 4 η Εβδοµάδα Ενέργειας Νοεµβρίου 2010 Ενέργεια Β2Β, Workshop Γεωθερµία, 27 Νοεµβρίου 2010

2

3 Κύριες Κατηγορίες Γεωθερµικών Χρήσεων (α) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (ρευστά θερµοκρασίας T>90 ο C) (β) Άµεσες χρήσεις (θερµικές χρήσεις) (γ) Γεωθερµικές αντλίες θερµότητας (για T<25 o C)

4 Σχήµα αξιοποίησης γ/θ ρευστών χαµηλής ενθαλπίας µε διαδοχικές χρήσεις για βέλτιστη εκµετάλλευση

5 Η γεωθερµία αποτελεί Ανανεώσιµη Πηγή Ενέργειας, η οποία προσφέρεται για ποικίλες επιχειρηµατικές και επενδυτικές πρωτοβουλίες. Η γεωθερµία συντελεί στη δηµιουργία τοπικών ενεργειακών κέντρωνµε πολλά οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη (οικονοµική ανάπτυξη, τόνωση της απασχόλησης µε νέες θέσεις εργασίας, καινοτοµίακλπ) στις περιοχές όπου αυτή υπάρχει και αξιοποιείται. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ επηρεάζουν την ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ στον τοµέα εκµετάλλευσης της γεωθερµίας.

6 Η επιλογή της ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ για: -τη βέλτιστη και ορθολογική αξιοποίηση της γεωθερµίας -τη µεγιστοποίηση της παραγόµενης ενέργειας (ηλεκτρικής και θερµικής) -την ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους -την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας των γεωθερµικών µονάδων -την προστασία του περιβάλλοντος σχετίζεται άµεσα µε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΕΝΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ.

7 υνατότητα παραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας µε τη χρήση δυαδικού κύκλου και την αξιοποίηση γ/θ ρευστών Τ>90 O C Το κόστος των δυαδικών συστηµάτων είναι υψηλότερο από το κόστος των συστηµάτων ατµού. Οι τυπικές τιµές κόστους ανέρχονται σε: 1500 $/kw για τα συστήµατα ατµού, 2000 $/kw για τα συστήµατα απλής εκτόνωσης διφασικού ρευστού, και >3000 $/kw για τα δυαδικά συστήµατα για µονάδες >5 MW (για µικρότερης δυναµικότητας µονάδες το κόστος ανά kw αυξάνει). Για να είναι οικονοµικά βιώσιµη µια επένδυση µονάδας ηλεκτροπαραγωγής µε δυαδικό κύκλο θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται µε διάθεση των γεωθερµικών ρευστών της µονάδας σε άµεσες (θερµικές) χρήσεις. Μονάδα Συµπαραγωγής στο Husavik της ΙΣΛΑΝ ΙΑΣ: Τρείς γεωτρήσεις παρέχουν ρευστά θερµοκρασίας 121 o C. Χρησιµοποείται δυαδικός κύκλος τύπου Kalina ισχύος 1,7 MWe για ηλεκτροπαραγωγή και τα ρευστά µετά την µονάδα αυτή στη συνέχεια χρησιµοποιούνται για βιοµηχανικές χρήσεις, θερµοκήπιο, τηλεθέρµανση, ιχθυοκαλλιέργειες και σε λαγκούνες (για µπάνιο).

8 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ µιας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δεν είναι ο µοναδικός παράγοντας υιοθέτησής της. Υπεισέρχονται και άλλες σηµαντικές συνιστώσες: -εθνικές -αναπτυξιακές -κοινωνικές -περιβαλλοντικές που θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στην κατάρτιση ενός ενεργειακού σχεδίου ή προγράµµατος. Αυτές οι παράµετροι µπορούν να ανατρέψουν µια απόφαση βασισµένη σε αυστηρά οικονοµικά κριτήρια.

9 Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ καθορίζουν τηβιωσιμοτητα ενός γεωθερµικού έργου. Για κάθε γεωθερµική εφαρµογήείναι πολύ σηµαντικό να προσδιοριστούν: - η ποσότητα της παραγόµενης ενέργειας - το κόστος της παραγόµενης ενέργειας -τα οφέλη από τη διάθεση της παραγόµενης ενέργειας σε χρήστες και καταναλωτές. Το κόστος της παραγόµενης ενέργειαςείναι τις περισσότερες φορές ο καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή ή όχι µιας τεχνολογίας και για την υλοποίηση ή όχι µιας γεωθερµικής εφαρµογής. Η αξιόπιστη κοστολόγηση ενός γεωθερµικού σχεδίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και κρίσιµο σηµείοστην απόφαση για υλοποίησή του.

10 Το ΚΟΣΤΟΣ ενός ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ εξαρτάται από τις ΠΑΓΙΕΣκαι ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΠΑΝΕΣ. ΠΑΓΙΕΣ ΑΠΑΝΕΣ: -γεωθερµική έρευνα - κατασκευή των γεωτρήσεων (µαζί µε τις δοκιµές παραγωγής) και των αγωγών µεταφοράς του γ/θ ρευστού - ενοικίαση και προετοιµασία της έκτασης γης του πεδίου - κόστος κατασκευής & εγκατάστασης της γ/θ µονάδας -κεφάλαιο υποστήριξης -κόστος διαχείρισης του εγχειρήµατος ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΠΑΝΕΣ: -έξοδα λειτουργίας της γ/θ µονάδας (κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για άντληση ρευστών, εισαγωγή αντικαθαλωτικών, λειτουργία κινητήρων κλπ., κόστος συµβατικών καυσίµων για συµπληρωµατική θέρµανση) -κόστος συντήρησης γ/θ µονάδας και γεωτρήσεων -φόροι, τέλη, ενοίκια, µισθώµατα -ασφάλιση γ/θ µονάδας -αµοιβές προσωπικού

11 Η γ/θ ενέργειακαλύπτει µεγάλο εύρος θερµοκρασιών, εφαρµογών και τεχνολογιών και άρα υπάρχουν διάφορες µέθοδοι καθορισµού της οικονοµικότητας κάθε γ/θ προγράµµατος και της βιωσιµότητάς του. Κύριες παράµετροι της βιωσιµότητας ενός γ/θ έργου: - το είδος και τα χαρακτηριστικά του γ/θ πόρου -ο τρόπος χρήσης του γ/θ πόρου -ο σχεδιασµός και η κατασκευή των έργων υποδοµής και των παραγωγικών εγκαταστάσεων -η χρηµατοδότηση -τα έσοδα από την πώληση της ηλεκτρικής ή/και θερµικής ενέργειας, των παραπροϊόντων και των παραγόµενων προϊόντων. Η βιωσιµότητα ενός γ/θ έργου εκτιµάται ύστερα από σύγκριση µε τα αντίστοιχα συστήµατα που λειτουργούν µε συµβατικά καύσιµα, χρησιµοποιώντας κριτήρια οικονοµικότητας: περίοδος αποπληρωµής -απόδοση µε βάση την αρχική επένδυση (ROI) -καθαρή παρούσα αξία (NPV) -απόδοση µε βάση το εσωτερικό επιτόκιο (IRR) - αναλογία ωφέλειας/κόστους (B/C) κλπ

12 Σε πολλές χώρες, όπου υπάρχουν βεβαιωµένοι γεωθερµικοί πόροι, οι Κυβερνήσεις έχουν ανακοινώσεις νοµοθετικές δράσεις και προγράµµατα, που δείχνουν εξαιρετική στήριξη στη γεωθερµική έρευνα και ανάπτυξη. Η υποστήριξη αυτήπαρέχεται: (α) µε τη µορφή διαφόρων εργαλείων άµβλυνσης του ρίσκου, όπως εγγυήσεις δανείων, εγγυηµένη κατανοµή κόστους αποτυχηµένων γεωτρητικών προγραµµάτων και προγράµµατα ασφάλισης και (β) µε κίνητρα για τη βοήθεια στην κάλυψη του κόστους των ερευνητικών γεωτρήσεων και της κατασκευής των γ/θ µονάδων (επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις κ.ά. µέτρα) µαζί µε φορολογικές ελαφρύνσεις.

13 Η γεωθερµική ενέργεια διέπεται από σχετικό ρίσκο λόγω της ανάγκης εξόρυξης των ρευστών. Το ρίσκο αυτό, µε την κατάλληλη έρευνα, µπορεί να περιορισθεί και να ελαχιστοποιηθεί. Το κυριότερο κόστος µεταξύ των έργων υποδοµής σε ένα γεωθερµικό πρόγραµµα είναι το κόστος κατασκευής και συντήρησης των γεωτρήσεων.

14 Σε κάποιες χώρες (π.χ. Η.Π.Α., Γερµανία) υπάρχει η αρχική κρατική υποστήριξη για την έρευνα και ανάπτυξη των γ/θ πόρων προκειµένου να περιορισθεί το γεωλογικό και λειτουργικό ρίσκο. Για την υλοποίηση του πιλοτικού προγράµµατος ΣΗΘ στο Unterhaching (προάστιο του Μονάχου) της Γερµανίας υπήρξε οικονοµική ενίσχυση από το Οµόσπονδο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Στις Η.Π.Α. εκτός από την κυβερνητική υποστήριξη, οι επενδυτές αµβλύνουν το ρίσκο του γ/θ πόρου µέσω εµπορικών συµπράξεων, όπως επιχειρηµατικών συµπράξεων και κοινοπραξιών ιδίων κεφαλαίων ώστε να επιµερισθεί το ρίσκο.

15 Στην Ελλάδα η έρευνα για τον εντοπισµό, περιχάραξη και εκτίµηση των γ/θ πεδίων έχει γίνει από το Ι.Γ.Μ.Ε., τον θεσµοθετηµένο τεχνικό σύµβουλο της Πολιτείας σε θέµατα γεωεπιστηµών, και συνεπώς µέσω του Ι.Γ.Μ.Ε. µπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει και στη χώρα µας κρατική υποστήριξη.

16 Η εκτέλεση των ερευνητικών εργασιών και η ανόρυξη γεωτρήσεων από το Ι.Γ.Μ.Ε. προστατεύουν τον επενδυτή από το γεωλογικό ρίσκο και από την αποτυχία εξασφάλισης του απαιτούµενου και αναγκαίου γ/θ πόρου. Από την έρευνα του Ι.Γ.Μ.Ε. παρέχονται στον επενδυτή πολλά στοιχεία που µπορούν να αξιολογηθούν για την ορθολογική αξιοποίηση και διαχείριση του διαθέσιµου γ/θ πόρου. Στον Ελλαδικό χώρο τα γ/θ πεδία χαµηλής θερµοκρασίας (Τ 90 o C) έχουν εντοπισθεί σε µικρά σχετικά βάθη και αυτό αποτελεί πλεονέκτηµα και περιορίζει το ρίσκο και το κόστος των γεωτρήσεων. Οι κατασκευασµένες από το Ι.Γ.Μ.Ε. γεωτρήσεις µεγάλης διαµέτρου µπορούν να λειτουργήσουν ως παραγωγικές και να τροφοδοτήσουν -έστω σε πρώτη φάση και µέχρι την αντικατάστασή τους µε άλλες παραγωγικές -τις σχεδιαζόµενες γ/θ µονάδες.

17 Ευκολότερος τρόπος έκφρασης του κόστους γ/θ έργου: τιµή της παραγόµενης ενέργειας ανά kwh ( /kwh) Η εξασφάλιση ικανοποιητικής τιµής για την παραγόµενη ηλεκτρική kwh (εγγυηµένη τιµή, feed-in-tariff) προκειµένου να καλυφθεί το γεωλογικό ρίσκο και το κόστος των έργων υποδοµής (γεωτρήσεων, δικτύων) θα µπορούσε να ενθαρρύνει τις επενδυτικές πρωτοβουλίες στη χώρα µας. Αυτό ισχύει για γ/θ εγχειρήµατα ΣΗΘ σε πεδία µέσης και υψηλής ενθαλπίας (υψηλής θερµοκρασίας Τ>90 o C). Ελλάδα: Με βάση τον πρόσφατο Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/τ.Α/ ), η τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται µε γεωθερµικά ρευστάυψηλής θερµοκρασίας (T>90 ο C) τόσο για το διασυνδεδεµένο σύστηµα όσο και για τα µη διασυνδεδεµένα νησιά καθορίζεται σε: 99,45 /ΜWh (+ 20% προσαύξηση)

18 Σε διεθνές επίπεδο και ιδιαίτερα στην Ε.Ε. έχει αρχίζει να συζητείται µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η επιδότηση της θερµικής ενέργειας. Προκρίνεται αυτή τη στιγµή η λύση της επιδότησης της παραγόµενης ενέργειας µέσω feed-in-tariff για επιλεγµένες εφαρµογές Α.Π.Ε. και φυσικά της γεωθερµίας. ύο προχωρηµένες πρωτοβουλίες: στην Πολιτεία της California (Η.Π.Α)και στη Μ. Βρεττανία. Μ. Βρεττανία: Ο θεσµός του Renewable Heat Incentive (RHI) θα αρχίσει να εφαρµόζεται τον Ιούνιο του 2011 δροµολογώντας τακτικές 3µηνιαίες και 6µηνιαίες πληρωµές clean energy cash-back διασφαλίζοντας µια ελάχιστη απόδοση της επένδυσης της τάξης του 12%. Περισσότερα:

19 Στην Ελλάδα, οι διάφορες εφαρµογές και παραγωγικές επενδύσεις µπορούν να τύχουν οικονοµικής υποστήριξης µε: - κίνητρα και ενισχύσεις που παρέχει ο εκάστοτε ισχύων Αναπτυξιακός Νόµος - ένταξη των επενδυτικών πρωτοβουλιών σε τυχόν Ευρωπαϊκά Προγράµµατα - µε τυχόν ειδικούς υποστηρικτικούς Νόµους

20 Καθώς η γεωθερµική ενέργεια διέπεται από ιδιαίτερο επίπεδο ρίσκου, είναι σηµαντικό να εξετασθεί, πέραν της πιθανότητας άµεσης ή έµµεσης επιδότησης των γεωθερµικών γεωτρήσεων, η παροχή εγγυήσεων για τραπεζική ή άλλη χρηµατοδότηση. Οι ελληνικές τράπεζες δεν διαθέτουν εµπειρία σε θέµατα γεωθερµίας, ιδιαίτερα για µεγάλα έργα, οπότε ίσως είναι καλό να δροµολογηθούν κάποιες παρεµβάσεις της Πολιτείας, όπως µηχανισµοί ενηµέρωσης και εκπαίδευσης. Αυτά σε συνδυασµό µε κρατικές εγγυήσεις σε µέρος του κόστους των γεωτρήσεων (π.χ. στο 80%), θα επιτρέψουν σε εγχώριες επιχειρήσεις ή ξένους επενδυτές να αξιοποιήσουν άµεσα το γεωθερµικό δυναµικό της χώρας.

21 Το ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟείναι στενά συνδεδεµένο µε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑενός γεωθερµικού έργου, αφού αυτό: - µπορεί να εξασφαλίζει την οικονοµική του υποστήριξη - να αντιµετωπίζει χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες Η διασφάλιση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος χρηµατοδοτικών και θεσµικών ρυθµίσεων συµβάλλει στην προσέλκυση επενδύσεων.

22 ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ Για την ενεργειακή αξιοποίηση του γ/θ δυναµικού της χώρας είναι σε ισχύ σήµερα ο Ν. 3175/2003µε κάποιες τροποποιήσεις µε το Ν. 3734/2009 (Άρθρο 37) µε τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. Για την αξιοποίηση γ/θ πεδίου απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο χαρακτηρισµός του ως «βεβαιωµένου» ή «πιθανού» µε Υπουργική Απόφαση και δηµοσίευση σε Φ.Ε.Κ. Τα θερµά νερά και η ιαµατική χρήση τους αντιµετωπίζονται µε το Ν. 3498/2006 («Ανάπτυξη Ιαµατικού Τουρισµού») και µε τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. Με το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/τ.Α/ ) καθορίζεται η τιµή της παραγόµενης γεωθερµικής MWh. Με Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1249/B/ )καθορίζεται το νοµοθετικό πλαίσιο για την αδειοδότηση συστηµάτων Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας (Τ<25 o C)

23 Εξέλιξη γεωθερµικών εφαρµογών στην Ελλάδα από 2000 µέχρι και Εγκατεστηµένη Ισχύς (MWth) Έτος 2000 Έτος 2004 Έτη Έτος 2007 Έτος 2009 Θέρµανση θερµοκηπίων & εδάφους Ξήρανση αγροτικών προϊόντων Υδατοκαλλιέργειες Ιαµατικός Τουρισµός & Λουτροθεραπεία Γεωθερµικές Αντλίες Θερµότητας Σύνολο Συµπέρασµα: Εκτός από τις Γεωθερµικές Αντλίες Θερµότητας, οι άλλες άµεσες (θερµικές) χρήσεις της γεωθερµίας στην Ελλάδα δεν αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια.

24 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Αλµατώδης ανάπτυξη των συστηµάτων Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας (ΓΑΘ) την τελευταία 5ετία και µάλιστα χωρίς την ύπαρξη οικονοµικών κινήτρων και ενισχύσεων. υνατότητα εφαρµογής συστηµάτων ΓΑΘ σε επιχειρηµατικές δραστηριότητεςκαι όχι µόνο για κλιµατισµό κατοικιών. Επιχειρηµατικές δραστηριότητες σε αγροτικό τοµέα και τουρισµό (πισίνες, spa, ξενοδοχεία κλπ) Εξέταση της παροχής οικονοµικών κινήτρων για εγκατάσταση ΓΑΘ. Π.χ. ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟπροβλέπεται (2009): -Επιχορήγηση 55% επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού εγκατάστασης συστηµάτων ΓΑΘ (µέγιστο ποσό χορηγίας ) σε ιδιώτες και κρατικούς φορείς (οργανισµούς) που δεν ασκούν οικονοµική δραστηριότητα (καθορίζονται οι επιλέξιµες δαπάνες). - Επιχορήγηση 15-40% σε όσους ασκούν οικονοµική δραστηριότητα (επιχειρήσεις) µε µέγιστο ποσό χορηγίας κατά περίπτωση.

25 Επιχειρηµατικές ευκαιρίες κατά κλίµακα απαιτούµενων επενδύσεων Κλίµακα επένδυσης Μικρή Μεσαία Μεγάλη Τύπος επιχειρηµατικής ευκαιρίας Συµβουλευτική υποστήριξη και εγκατάσταση οικιακών γεωθερµικών συστηµάτων Κατάρτιση και εκπαίδευση ατόµων για εγκαταστάσεις γεωθερµικών αντλιών θερµότητας ηµιουργία µεσαίας κλίµακας γεωθερµικών εγκαταστάσεων ηµιουργία βιοµηχανικών µονάδων παραγωγής εξαρτηµάτων και αξεσουάρ για τη βιοµηχανία της γεωθερµικής ενέργειας ηµιουργία και εγκατάσταση µεγάλης κλίµακας βιοµηχανικών µονάδων παραγωγής γεωθερµικού εξοπλισµού και εξαρτηµάτων ηµιουργία µεγάλων µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερµία ή µεγάλων εγκαταστάσεων οικιακών γεωθερµικών συστηµάτων Συµµετοχή σε µεγάλης κλίµακας κατανοµή βιοκαυσίµων Συγκεντρωτικές διασυνδεδεµένες (µε το δίκτυο) γεωθερµικές µονάδες ηλεκτροπαραγωγής Εγκατάσταση µεγάλης κλίµακας γεωθερµικών αντλιών θερµότητας τόσο οικιακών όσο και λοιπών χρήσεων

26 ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ανάπτυξη της γ/θ ενέργειας αποτελεί έναν συνδυασµό εντοπισµού - εύρεσης των ρευστών και των αναγκών χρήστη(-ών). Κάθε γεωθερµικό πρόγραµµα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Η υλοποίηση ενός επιτυχηµένου έργου αξιοποίησης της γεωθερµικής ενέργειας προϋποθέτει: - καλή γνώση όλων των µεγεθών και των φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών του προς αξιοποίηση γεωθερµικού πόρου - προσεκτική επιλογή των ειδών και του µεγέθους των εφαρµογών, ώστε να είναι εναρµονισµένες µε τις τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες και µε τις δυνατότητες του διαθέσιµου γεωθερµικού πόρου - έρευνα αγοράς για τη διαθεσιµότητα και την ανταγωνιστικότητα των παραγόµενων µε τη γεωθερµία προϊόντων - σταδιακή και σε φάσεις υλοποίηση του προγράµµατος για τον περιορισµό του ρίσκου και του κόστους - πλήρη ενηµέρωση και συµµετοχή όλων των καταλληλότερων εµπλεκοµένων φορέων - συµµετοχή και στήριξη από την τοπική κοινωνία - εξασφάλιση των απαραίτητων οικονοµικών ενισχύσεων µέσω των κατάλληλων χρηµατοδοτικών εργαλείων - σωστό σχεδιασµό των έργων υποδοµής και παραγωγής - κατάλληλη επιλογή του εξοπλισµού των γ/θ µονάδων - τεχνικο-οικονοµική µελέτη για τη βιωσιµότητα του έργου λαµβάνοντας υπόψη τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις, τα ετήσια έσοδα, το ρυθµό απόδοσης της επένδυσης και την περίοδο αποπληρωµής.

27 Επιτυχηµένα παραδείγµατα γεωθερµικής επιχειρηµατικότητας από το διεθνή χώρο θα πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη για: (α) τη διαµόρφωση του κατάλληλου επενδυτικού περιβάλλοντος (β) την υλοποίηση ανάλογων έργων στον Ελλαδικό χώρο

28 Σχήµατα άµβλυνσης του γεωθερµικού ρίσκου στη Γερµανία (i) Σε έργα βαθιάς γεωθερµίας υπάρχει ρίσκο. Από το 2009, στη Γερµανία όσοι ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη γ/θ προγραµµάτων µπορούν να επιλέξουν µεταξύ δύο δυνατοτήτων για τον περιορισµό του ερευνητικού ρίσκου: (α)οµοσπονδιακό σχήµα που διαχειρίζεται η KfW (Γερµανική ηµόσια Επιχείρηση ανείων Ανασυγκρότησης).Συνδυάζει τη χρηµατοδότηση του έργου µέσω µιας πίστωσης και την άµβλυνση του ερευνητικού ρίσκου του έργου. ιάθεση δανείου αν το έργο δεν επιτύχει. Χρηµατοδότηση προγραµµάτων µέσω επιδοτούµενων µακροπρόθεσµων δανείων µε χαµηλά επιτόκια. Περιλαµβάνει 3 ενότητες µετριασµού ρίσκου (ρίσκο ανόρυξης γεωτρήσεων, γενικούς κινδύνους, ερευνητικό ρίσκο). Απαραίτητη η µεσολάβηση Τράπεζας συµψηφισµού (Hausbank). Αβεβαιότητα επιτοκίου. Αυτό το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα προτιµάται σε περιοχές µε λίγα στοιχεία αναφοράς.

29 Σχήµατα άµβλυνσης του γεωθερµικού ρίσκου στη Γερµανία (ii) (β) Λύσεις ασφάλισης που βασίζονται στην ιδιωτική αγορά. Ιδιωτικός τοµέας για ασφάλειες ερευνητικού ρίσκου: ασφαλιστικές εταιρίες -ασφαλιστές. Riedstadt Bellheim Speyer Offenbach Bruchsal Landau Karlsruhe Kehl Ettenheim Υπάρχουν διάφοροι όροι & περιορισµοί. Προϋποθέσεις: ώριµη προετοιµασία προγράµµατος, τεκµηριωµένη γεωλογική -τεχνική έρευνα και αναπτυξιακή αντίληψη, απόδειξη οικονοµικής δύναµης και τεχνογνωσία υλοποίησης του έργου. Ελάχιστες απαιτήσεις για προσφορά ασφάλισης ερευνητικού ρίσκου: περιγραφή έργου µε γεωλογική µελέτη, γεωφυσικές διασκοπήσεις, σχεδιασµός & κατασκευή γεώτρησης, άδειες, πληροφορίες για αναδόχους και βασικό προσωπικό, επιχειρηµατικό σχέδιο, έκθεση ανεξάρτητου εµπειρογνώµονα -ειδικού για ορθότητα και πειστικότητα δεδοµένων και εκτίµηση επιτυχίας στην παραγωγή της απαιτούµενης θερµικής ισχύος.

30 Προώθηση της γεωθερµίας στη Γερµανία (i) Στις 6 Ιουνίου 2008, η Οµοσπονδιακή Βουλή της Γερµανίας ενέκρινε την τροποποιηµένη νοµοθετική πράξη των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (EEG)για την περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη της γεωθερµίας στη Γερµανία. Η θετική επίπτωση του νέου Νόµου είναι η περαιτέρω ενίσχυση µε µέτρα οικονοµικής στήριξης των πιλοτικών και επιδεικτικών προγραµµάτων (Market Incentive Programme, Future Investments Programme) από το Γερµανικό Οµοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Φυσικής Προστασίας & Πυρηνικής Ασφάλεις (BMU). O Νόµος EEG πιθανότατα θα τονώσει τη δηµιουργία µιας γεωθερµικής βιοµηχανίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερµανία και θα ανοίξει νέες ευκαιρίες για τις γεωεπιστήµες και για τον τοµέα των γεωτρήσεων και άλλων υπηρεσιών. To feed-in-tariff είναι 20 cents/kwhγια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από γ/θ µονάδες έως 10 MWκαι πάει σε απευθείας σύνδεση µέχρι το 2015 [0,16 /kwh + 0,04 /kwh bonus). Υπάρχει ένα bonus χρήσης θέρµανσης των 3 cents/kwhαπό το 2009όταν γίνεται ΣΗΘ µε υψηλής ποιότητας παροχή θερµότητας.

31 Προώθηση της γεωθερµίας στη Γερµανία (ii) To Market Incentive Programmeπαρέχει επιχορηγήσεις για την εγκατάσταση µονάδων παραγωγής ηλεκτρισµού & θερµότητας, για βαθιές γεωτρήσεις και για ανάκτηση θερµότητας και στηρίζει δίκτυα τηλεθέρµανσης από Α.Π.Ε. Στα πλαίσια αυτού του προγράµµατος, το 2009, περίπου 400 εκατ. θα ήταν διαθέσιµα για την προώθηση των ΑΠΕ στην αγορά θερµότητας. πό το Γερµανικό Οµοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Φυσικής Προστασίας & Πυρηνικής Ασφάλεις (BMU). Σε συνεργασία µε την Οµάδα Τραπεζών KfW, το BMU δηµιούργησε πρόγραµµα δανείων για µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση βαθιών γεωθερµικών γεωτρήσεων (Münchener Rück, ο φορέας παροχής ασφαλίσεων, εταίροςτης KfW). Το πρόγραµµα δανείου συµβάλλει στο αντιστάθµισµα της αποτυχίας εντοπισµού ρευστών ικανοποιητικής θερµοκρασίας και ποσοτήτων νερού. Την 1η Ιανουαρίου 2009 τέθηκε σε ισχύ η Νοµοθετική Πράξη για τη Θερµότητα (EEWärmeG),σύµφωνα µε την οποία όλοι οι ιδιοκτήτες νέων κτιρίων υποχρεώνονται να αγοράζουν µέρος των απαιτήσεων θέρµανσης από Α.Π.Ε. Σ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η τοποθέτηση συστηµάτων ΓΑΘ σε οικίες, µε κατάλληλη κρατική υποστήριξη /m 2 κατοικήσιµου χώρου και max /οικία (για νέα και υπάρχοντα σπίτια).

32 «Ταµείο για τη θέρµανση και ψύξη από ΑΠΕ» δηµιουργήθηκε από τον χρηµατοοικονοµικό νόµο Προώθηση της γεωθερµίας στη Γαλλία (i) , που ψηφίστηκε το Νοέµβριο του 2008, για να υποστηρίξει µε επιδοτήσεις τη θέρµανση / ψύξη στον τριτογενή τοµέα, σε κτίρια και σε αγροτικές / βιοµηχανικές χρήσεις. Το Ταµείο επιχορηγείται µε 1 δις για το Για τη γεωθερµία (ΓΑΘ και άµεσες χρήσεις) προβλέπεται το ποσό των 130 εκατ. ( ). ιατηρείται µέχρι το 2012 έκπτωση φόρουγια την αγορά ΓΑΘ. Οι εργασίες Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε & Α) στις ΓΑΘ υποστηρίζονται µε δύο προτεραιότητες: (α) αξιολόγηση των ρηχών υπόγειων υδροφορέων και για ΓΑΘ και (β) εγκατάσταση πειραµατικής πλατφόρµας αφιερωµένης στην Ε & Α των ΓΑΘ στο BRGM. To feed-in-tariff για τη παραγόµενη από τη γεωθερµία ηλεκτρική ενέργεια έχει αυξηθεί από αρχές Συγκεκριµένα, έχει αυξηθεί κατά 70% από τα 0,12 /kwh στα 0,20 /kwh για την ηπειρωτική Γαλλία και κατά 30% από τα 0,10 /kwh στα 0,13 /kwh για τα υπερπόντια εδάφη.

33 Προώθηση της γεωθερµίας στη Γαλλία (ii) Η Γαλλική Κυβέρνηση δηµιούργησε ένασύστηµα εγγυήσεων του ρίσκου για να διευκολύνει την ανάπτυξη της γεωθερµίας. Το σύστηµα έχει λειτουργήσει από το Σύστηµα εγγύησης ρίσκου για γεωθερµικούς πόρους µεγάλου βάθους.έχει ενεργοποιηθεί εκ νέου το Είναι ταµείο χρηµατοδότησης για την κάλυψη του γεωλογικού ρίσκου. Βασίζεται σε δύο συµπληρωµατικούς µηχανισµούς και βαθιές γ/θ γεωτρήσεις τόσο για θέρµανση όσο και για ηλεκτροπαραγωγή: Βραχυπρόσθεσµη διαδικασία (STR):Καλύπτει το γεωλογικό ρίσκο σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποτυχίας της πρώτης γεώτρησης (επιτυχηµένες παράµετροι Q, T). Αρχή της ασφάλισης είναι η αποδοχή του έργου από τεχνική επιτροπή. Το τέλος είναι 1,5% των δαπανών που καλύπτονται και το ύψος αντιστάθµισης φτάνει max. 90% του επιλέξιµου κόστους. Μακροπρόθεσµη διαδικασία (LTR): Εγγυάται τη βιωσιµότητα του γ/θ πόρου και το ρίσκο ολικής ή µερικής καταστροφής κατά τη διάρκεια 15ετούς λειτουργίας. Οι κανόνες της LTR βασίζονται στα τελικά αποτελέσµατα µετά την ολοκλήρωση του ζεύγους γεωτρήσεων όταν τα γ/θ χαρακτηριστικά είναι γνωστά αλλά άγνωστη η µακροπρόθεσµη συµπεριφορά τους λόγω του χηµισµού των ρευστών. Η ασφάλιση LTR χρησιµοποιείται για να εξασφαλίσει κερδοφόρα εκµετάλλευση καλύπτοντας το ρίσκο υποβάθµισης της εκµεταλλευσιµότητας της γεώτρησης. Προϋποθέσεις για την αποδοχή της ασφάλισης LTR είναι: καλή τεχνική διαχείριση και τήρηση των κανονισµών. Το επίπεδο της αποζηµίωσης εξαρτάται από την υποβάθµιση της εκµεταλλευσιµότητας της γεώτρησης. Η απόφαση χορήγησης της εγγύησης λαµβάνεται από τεχνική επιτροπή µε συγκεκριµένη σύνθεση. Το ισοζύγιο του Ταµείου διασφαλίζεται από δηµόσιους πόρους, ιδιοκτήτες γ/θ εγκαταστάσεων, αρχικές πληρωµές, ετήσιες συνδροµές και χρηµατοοικονοµικά προϊόντα από επενδύσεις του Ταµείου.

34 Προώθηση της γεωθερµίας στη Γαλλία (iii) Σύστηµα εγγύησης ρίσκου για ρηχούς γεωθερµικούς πόρους (AQUAPAC).Είναι σε ισχύ εδώ και 25 χρόνια. ηµιουργήθηκε για να καλύψει το γεωλογικό ρίσκο λόγω αβεβαιότητας αποτελεσµάτων ρηχών υδρογεωτρήσεων. Αφορά εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν ΓΑΘ > 30 KW (όχι µεµονωµένες κατοικίες). Βασίζεται σε δύο συµπληρωµατικούς µηχανισµούς: Εγγύηση Έρευνας (RG):Καλύπτει τορίσκο ανεπαρκών πόρων αναφορικά µε την αναµενόµενη παροχή και την αποτυχία επανεισαγωγής. Το τέλος που πρέπει να καταβληθεί είναι 5% της επένδυσης και το µέγιστο ποσό που καλύπτεται είναι Εγγύηση Μακροπρόθεσµης Παραγωγικότητας (LTPG): Καλύπτει τον κίνδυνο µείωσης ή υποβάθµισης του πόρου και του εξοπλισµού στη διάρκεια της εκµετάλλευσης. Το τέλος καταβάλλεται ετησίως για 10 χρόνια και αντιπροσωπεύει το 4% του συνολικού κόστους της εγκατάστασης θεωρώντας ετήσια υποτίµηση κατά 10% ανά έτος εκµετάλλευσης.

35 Προώθηση της γεωθερµίας στη Γαλλία (iv) Κίνητρο φορολογικού χαρακτήρα στο ευρύ κοινό: Έκπτωση µέχρι 50% της επένδυσης για ΓΑΘ από την ετήσια φορολογία εισοδήµατος. Μείωση του ΦΠΑ σε δίκτυα τηλεθέρµανσης που χρησιµοποιούν ΑΠΕ για >60% της τροφοδοσίας του δικτύου (σύντοµα 60 50%). Ανταγωνιστικότητα µε φυσικό αέριο. Μείωση ΦΠΑ: Μια από τις κύριες αιτίες για επαναλειτουργία ζευγών βαθιών γεωτρήσεων τα τελευταία 2 χρόνια. Θέσεις των γεωθερµικών συστηµάτων τηλεθέρµανσης στη λεκάνη των Παρισίων (Ungemach, 2001)

36 Αξιόλογες επιχειρηµατικές προσπάθειες στον Ελλαδικό χώρο στον τοµέα του ιαµατικού τουρισµού και της αναψυχής Αγκιστρο Ν. Σερρών (i) Μέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1990 ελάχιστοι γνώριζαν την ύπαρξη των θερµών πηγών Αγκίστρου Μετά το 1995 και µε αξιοποίηση Ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων (Πρόγραµµα Leader) η εικόνα άλλαξε. Η Κοινότητα Αγκίστρου προχώρησε στην αναπαλαίωση του βυζαντινού λουτρού, στην ανέγερση ξενοδοχείου «ΧΑΜΑΜ» και στην κατασκευή 4 νέων κυκλικών λουτήρων. 2007: αναπαλαίωση εσωτερικού πέτρινου λουτρού, επέκταση κοινοτικού ξενοδοχείου, διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Πλήθος επισκεπτών (νέων) Τεράστια οικονοµική ανάπτυξη χωριού, εξάλειψη ανεργίας Πηγή:

37 Αξιόλογες επιχειρηµατικές προσπάθειες στον Ελλαδικό χώρο στον τοµέα του ιαµατικού τουρισµού και της αναψυχής Αγκιστρο Ν. Σερρών (ii) Κατασκευή νέων ξενοδοχείων στο Άγκιστρο για τους επισκέπτες.

38 Αξιόλογες επιχειρηµατικές προσπάθειες στον Ελλαδικό χώρο στον τοµέα του ιαµατικού τουρισµού και της αναψυχής Λουτράκι - Πόζαρ Αριδαίας Ν. Πέλλας

39 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

4. Οικονοµική αξιολόγηση ενεργειακών συστηµάτων και επιχειρηµατική δραστηριότητα

4. Οικονοµική αξιολόγηση ενεργειακών συστηµάτων και επιχειρηµατική δραστηριότητα Κεφ. 4. Οικονοµική αξιολόγηση ενεργειακών συστηµάτων -4.1-4. Οικονοµική αξιολόγηση ενεργειακών συστηµάτων και επιχειρηµατική δραστηριότητα 4.1 Εισαγωγή Η τεχνολογική εξέλιξη στο χώρο των ενεργειακών συστηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ Είναι η θερμότητα που μεταφέρεται από το εσωτερικό της γης προς την επιφάνεια. Κατά μέσο όρο η ροή θερμότητας είναι 87 mw/cm2 και εκδηλώνεται υπό μορφή ζεστών νερών και ατμών. ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Μ. 2892 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΕΤΡΟ 6.5 Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, Συμπαραγωγής στο ενεργειακό σύστημα της χώρας - Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΕΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΜΑΥΡΙΔΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Παραδοτέο D9 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση. Προγραμματισμός Δράσεων 2010. Πεπραγμένα 2009

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση. Προγραμματισμός Δράσεων 2010. Πεπραγμένα 2009 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένα 2009 Προγραμματισμός Δράσεων 2010 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ 2009 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ενότητα 1.1 2 Ενότητα 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρησιακού σχεδίου ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκού ρεύματος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρησιακού σχεδίου ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκού ρεύματος ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο σχέδιο χρηματοδότησης για την ενίσχυση των επενδύσεων στον τομέα της γεωθερμικής ενέργειας

Προτεινόμενο σχέδιο χρηματοδότησης για την ενίσχυση των επενδύσεων στον τομέα της γεωθερμικής ενέργειας Προτεινόμενο σχέδιο χρηματοδότησης για την ενίσχυση των επενδύσεων στον τομέα της γεωθερμικής ενέργειας GEOTHERMAL FINANCE AND AWARENESS IN EUROPEAN REGIONS GEOTHERMAL FINANCE AND AWARENESS IN EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας

Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΣΥΝΟΨΗ...3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1.1 Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας αξιολόγησης τραπεζικών επενδύσεων στον τομέα των Α.Π.Ε με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Περιεχόμενα Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η...5 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1...6 «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»...6 1.1 Ανάγκη για ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Περιεχόμενα Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η...5 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1...6 «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»...6 1.1 Ανάγκη για ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Έτος 2010

Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Έτος 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Έτος 2010 Φεβρουάριος 2011 Υπηρεσία Α.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Ελπίδα Τσακίρη (Α.Μ: 761) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΘΕΡΜΟΠΟΛΙΣ Ένας οδηγός για την αξιοποίηση της γεωθερµίας στη Νησιωτική Ελλάδα. Του ρ. Ιωάννη Παππά*

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΘΕΡΜΟΠΟΛΙΣ Ένας οδηγός για την αξιοποίηση της γεωθερµίας στη Νησιωτική Ελλάδα. Του ρ. Ιωάννη Παππά* ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΘΕΡΜΟΠΟΛΙΣ Ένας οδηγός για την αξιοποίηση της γεωθερµίας στη Νησιωτική Ελλάδα Του ρ. Ιωάννη Παππά* Κατά τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται στροφή προς τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Σ.Δ.Α.Ε. Περιεχόμενα Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 5 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1... 6 «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»... 6 1.1

Διαβάστε περισσότερα