Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Απ.Αρβανίτης Γεωλόγος - ρ Γεωθερµίας Ι.Γ.Μ.Ε., ιεύθυνση Γεωθερµίας και Θερµοµεταλλικών Υδάτων, Γ Είσοδος, Ολυµπιακό Χωριό, 13677, ΑΧΑΡΝΑΙ, ΑΤΤΙΚΗ 4 η Εβδοµάδα Ενέργειας Νοεµβρίου 2010 Ενέργεια Β2Β, Workshop Γεωθερµία, 27 Νοεµβρίου 2010

2

3 Κύριες Κατηγορίες Γεωθερµικών Χρήσεων (α) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (ρευστά θερµοκρασίας T>90 ο C) (β) Άµεσες χρήσεις (θερµικές χρήσεις) (γ) Γεωθερµικές αντλίες θερµότητας (για T<25 o C)

4 Σχήµα αξιοποίησης γ/θ ρευστών χαµηλής ενθαλπίας µε διαδοχικές χρήσεις για βέλτιστη εκµετάλλευση

5 Η γεωθερµία αποτελεί Ανανεώσιµη Πηγή Ενέργειας, η οποία προσφέρεται για ποικίλες επιχειρηµατικές και επενδυτικές πρωτοβουλίες. Η γεωθερµία συντελεί στη δηµιουργία τοπικών ενεργειακών κέντρωνµε πολλά οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη (οικονοµική ανάπτυξη, τόνωση της απασχόλησης µε νέες θέσεις εργασίας, καινοτοµίακλπ) στις περιοχές όπου αυτή υπάρχει και αξιοποιείται. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ επηρεάζουν την ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ στον τοµέα εκµετάλλευσης της γεωθερµίας.

6 Η επιλογή της ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ για: -τη βέλτιστη και ορθολογική αξιοποίηση της γεωθερµίας -τη µεγιστοποίηση της παραγόµενης ενέργειας (ηλεκτρικής και θερµικής) -την ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους -την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας των γεωθερµικών µονάδων -την προστασία του περιβάλλοντος σχετίζεται άµεσα µε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΕΝΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ.

7 υνατότητα παραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας µε τη χρήση δυαδικού κύκλου και την αξιοποίηση γ/θ ρευστών Τ>90 O C Το κόστος των δυαδικών συστηµάτων είναι υψηλότερο από το κόστος των συστηµάτων ατµού. Οι τυπικές τιµές κόστους ανέρχονται σε: 1500 $/kw για τα συστήµατα ατµού, 2000 $/kw για τα συστήµατα απλής εκτόνωσης διφασικού ρευστού, και >3000 $/kw για τα δυαδικά συστήµατα για µονάδες >5 MW (για µικρότερης δυναµικότητας µονάδες το κόστος ανά kw αυξάνει). Για να είναι οικονοµικά βιώσιµη µια επένδυση µονάδας ηλεκτροπαραγωγής µε δυαδικό κύκλο θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται µε διάθεση των γεωθερµικών ρευστών της µονάδας σε άµεσες (θερµικές) χρήσεις. Μονάδα Συµπαραγωγής στο Husavik της ΙΣΛΑΝ ΙΑΣ: Τρείς γεωτρήσεις παρέχουν ρευστά θερµοκρασίας 121 o C. Χρησιµοποείται δυαδικός κύκλος τύπου Kalina ισχύος 1,7 MWe για ηλεκτροπαραγωγή και τα ρευστά µετά την µονάδα αυτή στη συνέχεια χρησιµοποιούνται για βιοµηχανικές χρήσεις, θερµοκήπιο, τηλεθέρµανση, ιχθυοκαλλιέργειες και σε λαγκούνες (για µπάνιο).

8 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ µιας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δεν είναι ο µοναδικός παράγοντας υιοθέτησής της. Υπεισέρχονται και άλλες σηµαντικές συνιστώσες: -εθνικές -αναπτυξιακές -κοινωνικές -περιβαλλοντικές που θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στην κατάρτιση ενός ενεργειακού σχεδίου ή προγράµµατος. Αυτές οι παράµετροι µπορούν να ανατρέψουν µια απόφαση βασισµένη σε αυστηρά οικονοµικά κριτήρια.

9 Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ καθορίζουν τηβιωσιμοτητα ενός γεωθερµικού έργου. Για κάθε γεωθερµική εφαρµογήείναι πολύ σηµαντικό να προσδιοριστούν: - η ποσότητα της παραγόµενης ενέργειας - το κόστος της παραγόµενης ενέργειας -τα οφέλη από τη διάθεση της παραγόµενης ενέργειας σε χρήστες και καταναλωτές. Το κόστος της παραγόµενης ενέργειαςείναι τις περισσότερες φορές ο καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή ή όχι µιας τεχνολογίας και για την υλοποίηση ή όχι µιας γεωθερµικής εφαρµογής. Η αξιόπιστη κοστολόγηση ενός γεωθερµικού σχεδίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και κρίσιµο σηµείοστην απόφαση για υλοποίησή του.

10 Το ΚΟΣΤΟΣ ενός ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ εξαρτάται από τις ΠΑΓΙΕΣκαι ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΠΑΝΕΣ. ΠΑΓΙΕΣ ΑΠΑΝΕΣ: -γεωθερµική έρευνα - κατασκευή των γεωτρήσεων (µαζί µε τις δοκιµές παραγωγής) και των αγωγών µεταφοράς του γ/θ ρευστού - ενοικίαση και προετοιµασία της έκτασης γης του πεδίου - κόστος κατασκευής & εγκατάστασης της γ/θ µονάδας -κεφάλαιο υποστήριξης -κόστος διαχείρισης του εγχειρήµατος ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΠΑΝΕΣ: -έξοδα λειτουργίας της γ/θ µονάδας (κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για άντληση ρευστών, εισαγωγή αντικαθαλωτικών, λειτουργία κινητήρων κλπ., κόστος συµβατικών καυσίµων για συµπληρωµατική θέρµανση) -κόστος συντήρησης γ/θ µονάδας και γεωτρήσεων -φόροι, τέλη, ενοίκια, µισθώµατα -ασφάλιση γ/θ µονάδας -αµοιβές προσωπικού

11 Η γ/θ ενέργειακαλύπτει µεγάλο εύρος θερµοκρασιών, εφαρµογών και τεχνολογιών και άρα υπάρχουν διάφορες µέθοδοι καθορισµού της οικονοµικότητας κάθε γ/θ προγράµµατος και της βιωσιµότητάς του. Κύριες παράµετροι της βιωσιµότητας ενός γ/θ έργου: - το είδος και τα χαρακτηριστικά του γ/θ πόρου -ο τρόπος χρήσης του γ/θ πόρου -ο σχεδιασµός και η κατασκευή των έργων υποδοµής και των παραγωγικών εγκαταστάσεων -η χρηµατοδότηση -τα έσοδα από την πώληση της ηλεκτρικής ή/και θερµικής ενέργειας, των παραπροϊόντων και των παραγόµενων προϊόντων. Η βιωσιµότητα ενός γ/θ έργου εκτιµάται ύστερα από σύγκριση µε τα αντίστοιχα συστήµατα που λειτουργούν µε συµβατικά καύσιµα, χρησιµοποιώντας κριτήρια οικονοµικότητας: περίοδος αποπληρωµής -απόδοση µε βάση την αρχική επένδυση (ROI) -καθαρή παρούσα αξία (NPV) -απόδοση µε βάση το εσωτερικό επιτόκιο (IRR) - αναλογία ωφέλειας/κόστους (B/C) κλπ

12 Σε πολλές χώρες, όπου υπάρχουν βεβαιωµένοι γεωθερµικοί πόροι, οι Κυβερνήσεις έχουν ανακοινώσεις νοµοθετικές δράσεις και προγράµµατα, που δείχνουν εξαιρετική στήριξη στη γεωθερµική έρευνα και ανάπτυξη. Η υποστήριξη αυτήπαρέχεται: (α) µε τη µορφή διαφόρων εργαλείων άµβλυνσης του ρίσκου, όπως εγγυήσεις δανείων, εγγυηµένη κατανοµή κόστους αποτυχηµένων γεωτρητικών προγραµµάτων και προγράµµατα ασφάλισης και (β) µε κίνητρα για τη βοήθεια στην κάλυψη του κόστους των ερευνητικών γεωτρήσεων και της κατασκευής των γ/θ µονάδων (επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις κ.ά. µέτρα) µαζί µε φορολογικές ελαφρύνσεις.

13 Η γεωθερµική ενέργεια διέπεται από σχετικό ρίσκο λόγω της ανάγκης εξόρυξης των ρευστών. Το ρίσκο αυτό, µε την κατάλληλη έρευνα, µπορεί να περιορισθεί και να ελαχιστοποιηθεί. Το κυριότερο κόστος µεταξύ των έργων υποδοµής σε ένα γεωθερµικό πρόγραµµα είναι το κόστος κατασκευής και συντήρησης των γεωτρήσεων.

14 Σε κάποιες χώρες (π.χ. Η.Π.Α., Γερµανία) υπάρχει η αρχική κρατική υποστήριξη για την έρευνα και ανάπτυξη των γ/θ πόρων προκειµένου να περιορισθεί το γεωλογικό και λειτουργικό ρίσκο. Για την υλοποίηση του πιλοτικού προγράµµατος ΣΗΘ στο Unterhaching (προάστιο του Μονάχου) της Γερµανίας υπήρξε οικονοµική ενίσχυση από το Οµόσπονδο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Στις Η.Π.Α. εκτός από την κυβερνητική υποστήριξη, οι επενδυτές αµβλύνουν το ρίσκο του γ/θ πόρου µέσω εµπορικών συµπράξεων, όπως επιχειρηµατικών συµπράξεων και κοινοπραξιών ιδίων κεφαλαίων ώστε να επιµερισθεί το ρίσκο.

15 Στην Ελλάδα η έρευνα για τον εντοπισµό, περιχάραξη και εκτίµηση των γ/θ πεδίων έχει γίνει από το Ι.Γ.Μ.Ε., τον θεσµοθετηµένο τεχνικό σύµβουλο της Πολιτείας σε θέµατα γεωεπιστηµών, και συνεπώς µέσω του Ι.Γ.Μ.Ε. µπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει και στη χώρα µας κρατική υποστήριξη.

16 Η εκτέλεση των ερευνητικών εργασιών και η ανόρυξη γεωτρήσεων από το Ι.Γ.Μ.Ε. προστατεύουν τον επενδυτή από το γεωλογικό ρίσκο και από την αποτυχία εξασφάλισης του απαιτούµενου και αναγκαίου γ/θ πόρου. Από την έρευνα του Ι.Γ.Μ.Ε. παρέχονται στον επενδυτή πολλά στοιχεία που µπορούν να αξιολογηθούν για την ορθολογική αξιοποίηση και διαχείριση του διαθέσιµου γ/θ πόρου. Στον Ελλαδικό χώρο τα γ/θ πεδία χαµηλής θερµοκρασίας (Τ 90 o C) έχουν εντοπισθεί σε µικρά σχετικά βάθη και αυτό αποτελεί πλεονέκτηµα και περιορίζει το ρίσκο και το κόστος των γεωτρήσεων. Οι κατασκευασµένες από το Ι.Γ.Μ.Ε. γεωτρήσεις µεγάλης διαµέτρου µπορούν να λειτουργήσουν ως παραγωγικές και να τροφοδοτήσουν -έστω σε πρώτη φάση και µέχρι την αντικατάστασή τους µε άλλες παραγωγικές -τις σχεδιαζόµενες γ/θ µονάδες.

17 Ευκολότερος τρόπος έκφρασης του κόστους γ/θ έργου: τιµή της παραγόµενης ενέργειας ανά kwh ( /kwh) Η εξασφάλιση ικανοποιητικής τιµής για την παραγόµενη ηλεκτρική kwh (εγγυηµένη τιµή, feed-in-tariff) προκειµένου να καλυφθεί το γεωλογικό ρίσκο και το κόστος των έργων υποδοµής (γεωτρήσεων, δικτύων) θα µπορούσε να ενθαρρύνει τις επενδυτικές πρωτοβουλίες στη χώρα µας. Αυτό ισχύει για γ/θ εγχειρήµατα ΣΗΘ σε πεδία µέσης και υψηλής ενθαλπίας (υψηλής θερµοκρασίας Τ>90 o C). Ελλάδα: Με βάση τον πρόσφατο Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/τ.Α/ ), η τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται µε γεωθερµικά ρευστάυψηλής θερµοκρασίας (T>90 ο C) τόσο για το διασυνδεδεµένο σύστηµα όσο και για τα µη διασυνδεδεµένα νησιά καθορίζεται σε: 99,45 /ΜWh (+ 20% προσαύξηση)

18 Σε διεθνές επίπεδο και ιδιαίτερα στην Ε.Ε. έχει αρχίζει να συζητείται µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η επιδότηση της θερµικής ενέργειας. Προκρίνεται αυτή τη στιγµή η λύση της επιδότησης της παραγόµενης ενέργειας µέσω feed-in-tariff για επιλεγµένες εφαρµογές Α.Π.Ε. και φυσικά της γεωθερµίας. ύο προχωρηµένες πρωτοβουλίες: στην Πολιτεία της California (Η.Π.Α)και στη Μ. Βρεττανία. Μ. Βρεττανία: Ο θεσµός του Renewable Heat Incentive (RHI) θα αρχίσει να εφαρµόζεται τον Ιούνιο του 2011 δροµολογώντας τακτικές 3µηνιαίες και 6µηνιαίες πληρωµές clean energy cash-back διασφαλίζοντας µια ελάχιστη απόδοση της επένδυσης της τάξης του 12%. Περισσότερα:

19 Στην Ελλάδα, οι διάφορες εφαρµογές και παραγωγικές επενδύσεις µπορούν να τύχουν οικονοµικής υποστήριξης µε: - κίνητρα και ενισχύσεις που παρέχει ο εκάστοτε ισχύων Αναπτυξιακός Νόµος - ένταξη των επενδυτικών πρωτοβουλιών σε τυχόν Ευρωπαϊκά Προγράµµατα - µε τυχόν ειδικούς υποστηρικτικούς Νόµους

20 Καθώς η γεωθερµική ενέργεια διέπεται από ιδιαίτερο επίπεδο ρίσκου, είναι σηµαντικό να εξετασθεί, πέραν της πιθανότητας άµεσης ή έµµεσης επιδότησης των γεωθερµικών γεωτρήσεων, η παροχή εγγυήσεων για τραπεζική ή άλλη χρηµατοδότηση. Οι ελληνικές τράπεζες δεν διαθέτουν εµπειρία σε θέµατα γεωθερµίας, ιδιαίτερα για µεγάλα έργα, οπότε ίσως είναι καλό να δροµολογηθούν κάποιες παρεµβάσεις της Πολιτείας, όπως µηχανισµοί ενηµέρωσης και εκπαίδευσης. Αυτά σε συνδυασµό µε κρατικές εγγυήσεις σε µέρος του κόστους των γεωτρήσεων (π.χ. στο 80%), θα επιτρέψουν σε εγχώριες επιχειρήσεις ή ξένους επενδυτές να αξιοποιήσουν άµεσα το γεωθερµικό δυναµικό της χώρας.

21 Το ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟείναι στενά συνδεδεµένο µε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑενός γεωθερµικού έργου, αφού αυτό: - µπορεί να εξασφαλίζει την οικονοµική του υποστήριξη - να αντιµετωπίζει χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες Η διασφάλιση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος χρηµατοδοτικών και θεσµικών ρυθµίσεων συµβάλλει στην προσέλκυση επενδύσεων.

22 ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ Για την ενεργειακή αξιοποίηση του γ/θ δυναµικού της χώρας είναι σε ισχύ σήµερα ο Ν. 3175/2003µε κάποιες τροποποιήσεις µε το Ν. 3734/2009 (Άρθρο 37) µε τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. Για την αξιοποίηση γ/θ πεδίου απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο χαρακτηρισµός του ως «βεβαιωµένου» ή «πιθανού» µε Υπουργική Απόφαση και δηµοσίευση σε Φ.Ε.Κ. Τα θερµά νερά και η ιαµατική χρήση τους αντιµετωπίζονται µε το Ν. 3498/2006 («Ανάπτυξη Ιαµατικού Τουρισµού») και µε τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. Με το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/τ.Α/ ) καθορίζεται η τιµή της παραγόµενης γεωθερµικής MWh. Με Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1249/B/ )καθορίζεται το νοµοθετικό πλαίσιο για την αδειοδότηση συστηµάτων Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας (Τ<25 o C)

23 Εξέλιξη γεωθερµικών εφαρµογών στην Ελλάδα από 2000 µέχρι και Εγκατεστηµένη Ισχύς (MWth) Έτος 2000 Έτος 2004 Έτη Έτος 2007 Έτος 2009 Θέρµανση θερµοκηπίων & εδάφους Ξήρανση αγροτικών προϊόντων Υδατοκαλλιέργειες Ιαµατικός Τουρισµός & Λουτροθεραπεία Γεωθερµικές Αντλίες Θερµότητας Σύνολο Συµπέρασµα: Εκτός από τις Γεωθερµικές Αντλίες Θερµότητας, οι άλλες άµεσες (θερµικές) χρήσεις της γεωθερµίας στην Ελλάδα δεν αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια.

24 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Αλµατώδης ανάπτυξη των συστηµάτων Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας (ΓΑΘ) την τελευταία 5ετία και µάλιστα χωρίς την ύπαρξη οικονοµικών κινήτρων και ενισχύσεων. υνατότητα εφαρµογής συστηµάτων ΓΑΘ σε επιχειρηµατικές δραστηριότητεςκαι όχι µόνο για κλιµατισµό κατοικιών. Επιχειρηµατικές δραστηριότητες σε αγροτικό τοµέα και τουρισµό (πισίνες, spa, ξενοδοχεία κλπ) Εξέταση της παροχής οικονοµικών κινήτρων για εγκατάσταση ΓΑΘ. Π.χ. ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟπροβλέπεται (2009): -Επιχορήγηση 55% επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού εγκατάστασης συστηµάτων ΓΑΘ (µέγιστο ποσό χορηγίας ) σε ιδιώτες και κρατικούς φορείς (οργανισµούς) που δεν ασκούν οικονοµική δραστηριότητα (καθορίζονται οι επιλέξιµες δαπάνες). - Επιχορήγηση 15-40% σε όσους ασκούν οικονοµική δραστηριότητα (επιχειρήσεις) µε µέγιστο ποσό χορηγίας κατά περίπτωση.

25 Επιχειρηµατικές ευκαιρίες κατά κλίµακα απαιτούµενων επενδύσεων Κλίµακα επένδυσης Μικρή Μεσαία Μεγάλη Τύπος επιχειρηµατικής ευκαιρίας Συµβουλευτική υποστήριξη και εγκατάσταση οικιακών γεωθερµικών συστηµάτων Κατάρτιση και εκπαίδευση ατόµων για εγκαταστάσεις γεωθερµικών αντλιών θερµότητας ηµιουργία µεσαίας κλίµακας γεωθερµικών εγκαταστάσεων ηµιουργία βιοµηχανικών µονάδων παραγωγής εξαρτηµάτων και αξεσουάρ για τη βιοµηχανία της γεωθερµικής ενέργειας ηµιουργία και εγκατάσταση µεγάλης κλίµακας βιοµηχανικών µονάδων παραγωγής γεωθερµικού εξοπλισµού και εξαρτηµάτων ηµιουργία µεγάλων µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερµία ή µεγάλων εγκαταστάσεων οικιακών γεωθερµικών συστηµάτων Συµµετοχή σε µεγάλης κλίµακας κατανοµή βιοκαυσίµων Συγκεντρωτικές διασυνδεδεµένες (µε το δίκτυο) γεωθερµικές µονάδες ηλεκτροπαραγωγής Εγκατάσταση µεγάλης κλίµακας γεωθερµικών αντλιών θερµότητας τόσο οικιακών όσο και λοιπών χρήσεων

26 ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ανάπτυξη της γ/θ ενέργειας αποτελεί έναν συνδυασµό εντοπισµού - εύρεσης των ρευστών και των αναγκών χρήστη(-ών). Κάθε γεωθερµικό πρόγραµµα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Η υλοποίηση ενός επιτυχηµένου έργου αξιοποίησης της γεωθερµικής ενέργειας προϋποθέτει: - καλή γνώση όλων των µεγεθών και των φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών του προς αξιοποίηση γεωθερµικού πόρου - προσεκτική επιλογή των ειδών και του µεγέθους των εφαρµογών, ώστε να είναι εναρµονισµένες µε τις τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες και µε τις δυνατότητες του διαθέσιµου γεωθερµικού πόρου - έρευνα αγοράς για τη διαθεσιµότητα και την ανταγωνιστικότητα των παραγόµενων µε τη γεωθερµία προϊόντων - σταδιακή και σε φάσεις υλοποίηση του προγράµµατος για τον περιορισµό του ρίσκου και του κόστους - πλήρη ενηµέρωση και συµµετοχή όλων των καταλληλότερων εµπλεκοµένων φορέων - συµµετοχή και στήριξη από την τοπική κοινωνία - εξασφάλιση των απαραίτητων οικονοµικών ενισχύσεων µέσω των κατάλληλων χρηµατοδοτικών εργαλείων - σωστό σχεδιασµό των έργων υποδοµής και παραγωγής - κατάλληλη επιλογή του εξοπλισµού των γ/θ µονάδων - τεχνικο-οικονοµική µελέτη για τη βιωσιµότητα του έργου λαµβάνοντας υπόψη τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις, τα ετήσια έσοδα, το ρυθµό απόδοσης της επένδυσης και την περίοδο αποπληρωµής.

27 Επιτυχηµένα παραδείγµατα γεωθερµικής επιχειρηµατικότητας από το διεθνή χώρο θα πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη για: (α) τη διαµόρφωση του κατάλληλου επενδυτικού περιβάλλοντος (β) την υλοποίηση ανάλογων έργων στον Ελλαδικό χώρο

28 Σχήµατα άµβλυνσης του γεωθερµικού ρίσκου στη Γερµανία (i) Σε έργα βαθιάς γεωθερµίας υπάρχει ρίσκο. Από το 2009, στη Γερµανία όσοι ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη γ/θ προγραµµάτων µπορούν να επιλέξουν µεταξύ δύο δυνατοτήτων για τον περιορισµό του ερευνητικού ρίσκου: (α)οµοσπονδιακό σχήµα που διαχειρίζεται η KfW (Γερµανική ηµόσια Επιχείρηση ανείων Ανασυγκρότησης).Συνδυάζει τη χρηµατοδότηση του έργου µέσω µιας πίστωσης και την άµβλυνση του ερευνητικού ρίσκου του έργου. ιάθεση δανείου αν το έργο δεν επιτύχει. Χρηµατοδότηση προγραµµάτων µέσω επιδοτούµενων µακροπρόθεσµων δανείων µε χαµηλά επιτόκια. Περιλαµβάνει 3 ενότητες µετριασµού ρίσκου (ρίσκο ανόρυξης γεωτρήσεων, γενικούς κινδύνους, ερευνητικό ρίσκο). Απαραίτητη η µεσολάβηση Τράπεζας συµψηφισµού (Hausbank). Αβεβαιότητα επιτοκίου. Αυτό το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα προτιµάται σε περιοχές µε λίγα στοιχεία αναφοράς.

29 Σχήµατα άµβλυνσης του γεωθερµικού ρίσκου στη Γερµανία (ii) (β) Λύσεις ασφάλισης που βασίζονται στην ιδιωτική αγορά. Ιδιωτικός τοµέας για ασφάλειες ερευνητικού ρίσκου: ασφαλιστικές εταιρίες -ασφαλιστές. Riedstadt Bellheim Speyer Offenbach Bruchsal Landau Karlsruhe Kehl Ettenheim Υπάρχουν διάφοροι όροι & περιορισµοί. Προϋποθέσεις: ώριµη προετοιµασία προγράµµατος, τεκµηριωµένη γεωλογική -τεχνική έρευνα και αναπτυξιακή αντίληψη, απόδειξη οικονοµικής δύναµης και τεχνογνωσία υλοποίησης του έργου. Ελάχιστες απαιτήσεις για προσφορά ασφάλισης ερευνητικού ρίσκου: περιγραφή έργου µε γεωλογική µελέτη, γεωφυσικές διασκοπήσεις, σχεδιασµός & κατασκευή γεώτρησης, άδειες, πληροφορίες για αναδόχους και βασικό προσωπικό, επιχειρηµατικό σχέδιο, έκθεση ανεξάρτητου εµπειρογνώµονα -ειδικού για ορθότητα και πειστικότητα δεδοµένων και εκτίµηση επιτυχίας στην παραγωγή της απαιτούµενης θερµικής ισχύος.

30 Προώθηση της γεωθερµίας στη Γερµανία (i) Στις 6 Ιουνίου 2008, η Οµοσπονδιακή Βουλή της Γερµανίας ενέκρινε την τροποποιηµένη νοµοθετική πράξη των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (EEG)για την περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη της γεωθερµίας στη Γερµανία. Η θετική επίπτωση του νέου Νόµου είναι η περαιτέρω ενίσχυση µε µέτρα οικονοµικής στήριξης των πιλοτικών και επιδεικτικών προγραµµάτων (Market Incentive Programme, Future Investments Programme) από το Γερµανικό Οµοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Φυσικής Προστασίας & Πυρηνικής Ασφάλεις (BMU). O Νόµος EEG πιθανότατα θα τονώσει τη δηµιουργία µιας γεωθερµικής βιοµηχανίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερµανία και θα ανοίξει νέες ευκαιρίες για τις γεωεπιστήµες και για τον τοµέα των γεωτρήσεων και άλλων υπηρεσιών. To feed-in-tariff είναι 20 cents/kwhγια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από γ/θ µονάδες έως 10 MWκαι πάει σε απευθείας σύνδεση µέχρι το 2015 [0,16 /kwh + 0,04 /kwh bonus). Υπάρχει ένα bonus χρήσης θέρµανσης των 3 cents/kwhαπό το 2009όταν γίνεται ΣΗΘ µε υψηλής ποιότητας παροχή θερµότητας.

31 Προώθηση της γεωθερµίας στη Γερµανία (ii) To Market Incentive Programmeπαρέχει επιχορηγήσεις για την εγκατάσταση µονάδων παραγωγής ηλεκτρισµού & θερµότητας, για βαθιές γεωτρήσεις και για ανάκτηση θερµότητας και στηρίζει δίκτυα τηλεθέρµανσης από Α.Π.Ε. Στα πλαίσια αυτού του προγράµµατος, το 2009, περίπου 400 εκατ. θα ήταν διαθέσιµα για την προώθηση των ΑΠΕ στην αγορά θερµότητας. πό το Γερµανικό Οµοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Φυσικής Προστασίας & Πυρηνικής Ασφάλεις (BMU). Σε συνεργασία µε την Οµάδα Τραπεζών KfW, το BMU δηµιούργησε πρόγραµµα δανείων για µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση βαθιών γεωθερµικών γεωτρήσεων (Münchener Rück, ο φορέας παροχής ασφαλίσεων, εταίροςτης KfW). Το πρόγραµµα δανείου συµβάλλει στο αντιστάθµισµα της αποτυχίας εντοπισµού ρευστών ικανοποιητικής θερµοκρασίας και ποσοτήτων νερού. Την 1η Ιανουαρίου 2009 τέθηκε σε ισχύ η Νοµοθετική Πράξη για τη Θερµότητα (EEWärmeG),σύµφωνα µε την οποία όλοι οι ιδιοκτήτες νέων κτιρίων υποχρεώνονται να αγοράζουν µέρος των απαιτήσεων θέρµανσης από Α.Π.Ε. Σ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η τοποθέτηση συστηµάτων ΓΑΘ σε οικίες, µε κατάλληλη κρατική υποστήριξη /m 2 κατοικήσιµου χώρου και max /οικία (για νέα και υπάρχοντα σπίτια).

32 «Ταµείο για τη θέρµανση και ψύξη από ΑΠΕ» δηµιουργήθηκε από τον χρηµατοοικονοµικό νόµο Προώθηση της γεωθερµίας στη Γαλλία (i) , που ψηφίστηκε το Νοέµβριο του 2008, για να υποστηρίξει µε επιδοτήσεις τη θέρµανση / ψύξη στον τριτογενή τοµέα, σε κτίρια και σε αγροτικές / βιοµηχανικές χρήσεις. Το Ταµείο επιχορηγείται µε 1 δις για το Για τη γεωθερµία (ΓΑΘ και άµεσες χρήσεις) προβλέπεται το ποσό των 130 εκατ. ( ). ιατηρείται µέχρι το 2012 έκπτωση φόρουγια την αγορά ΓΑΘ. Οι εργασίες Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε & Α) στις ΓΑΘ υποστηρίζονται µε δύο προτεραιότητες: (α) αξιολόγηση των ρηχών υπόγειων υδροφορέων και για ΓΑΘ και (β) εγκατάσταση πειραµατικής πλατφόρµας αφιερωµένης στην Ε & Α των ΓΑΘ στο BRGM. To feed-in-tariff για τη παραγόµενη από τη γεωθερµία ηλεκτρική ενέργεια έχει αυξηθεί από αρχές Συγκεκριµένα, έχει αυξηθεί κατά 70% από τα 0,12 /kwh στα 0,20 /kwh για την ηπειρωτική Γαλλία και κατά 30% από τα 0,10 /kwh στα 0,13 /kwh για τα υπερπόντια εδάφη.

33 Προώθηση της γεωθερµίας στη Γαλλία (ii) Η Γαλλική Κυβέρνηση δηµιούργησε ένασύστηµα εγγυήσεων του ρίσκου για να διευκολύνει την ανάπτυξη της γεωθερµίας. Το σύστηµα έχει λειτουργήσει από το Σύστηµα εγγύησης ρίσκου για γεωθερµικούς πόρους µεγάλου βάθους.έχει ενεργοποιηθεί εκ νέου το Είναι ταµείο χρηµατοδότησης για την κάλυψη του γεωλογικού ρίσκου. Βασίζεται σε δύο συµπληρωµατικούς µηχανισµούς και βαθιές γ/θ γεωτρήσεις τόσο για θέρµανση όσο και για ηλεκτροπαραγωγή: Βραχυπρόσθεσµη διαδικασία (STR):Καλύπτει το γεωλογικό ρίσκο σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποτυχίας της πρώτης γεώτρησης (επιτυχηµένες παράµετροι Q, T). Αρχή της ασφάλισης είναι η αποδοχή του έργου από τεχνική επιτροπή. Το τέλος είναι 1,5% των δαπανών που καλύπτονται και το ύψος αντιστάθµισης φτάνει max. 90% του επιλέξιµου κόστους. Μακροπρόθεσµη διαδικασία (LTR): Εγγυάται τη βιωσιµότητα του γ/θ πόρου και το ρίσκο ολικής ή µερικής καταστροφής κατά τη διάρκεια 15ετούς λειτουργίας. Οι κανόνες της LTR βασίζονται στα τελικά αποτελέσµατα µετά την ολοκλήρωση του ζεύγους γεωτρήσεων όταν τα γ/θ χαρακτηριστικά είναι γνωστά αλλά άγνωστη η µακροπρόθεσµη συµπεριφορά τους λόγω του χηµισµού των ρευστών. Η ασφάλιση LTR χρησιµοποιείται για να εξασφαλίσει κερδοφόρα εκµετάλλευση καλύπτοντας το ρίσκο υποβάθµισης της εκµεταλλευσιµότητας της γεώτρησης. Προϋποθέσεις για την αποδοχή της ασφάλισης LTR είναι: καλή τεχνική διαχείριση και τήρηση των κανονισµών. Το επίπεδο της αποζηµίωσης εξαρτάται από την υποβάθµιση της εκµεταλλευσιµότητας της γεώτρησης. Η απόφαση χορήγησης της εγγύησης λαµβάνεται από τεχνική επιτροπή µε συγκεκριµένη σύνθεση. Το ισοζύγιο του Ταµείου διασφαλίζεται από δηµόσιους πόρους, ιδιοκτήτες γ/θ εγκαταστάσεων, αρχικές πληρωµές, ετήσιες συνδροµές και χρηµατοοικονοµικά προϊόντα από επενδύσεις του Ταµείου.

34 Προώθηση της γεωθερµίας στη Γαλλία (iii) Σύστηµα εγγύησης ρίσκου για ρηχούς γεωθερµικούς πόρους (AQUAPAC).Είναι σε ισχύ εδώ και 25 χρόνια. ηµιουργήθηκε για να καλύψει το γεωλογικό ρίσκο λόγω αβεβαιότητας αποτελεσµάτων ρηχών υδρογεωτρήσεων. Αφορά εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν ΓΑΘ > 30 KW (όχι µεµονωµένες κατοικίες). Βασίζεται σε δύο συµπληρωµατικούς µηχανισµούς: Εγγύηση Έρευνας (RG):Καλύπτει τορίσκο ανεπαρκών πόρων αναφορικά µε την αναµενόµενη παροχή και την αποτυχία επανεισαγωγής. Το τέλος που πρέπει να καταβληθεί είναι 5% της επένδυσης και το µέγιστο ποσό που καλύπτεται είναι Εγγύηση Μακροπρόθεσµης Παραγωγικότητας (LTPG): Καλύπτει τον κίνδυνο µείωσης ή υποβάθµισης του πόρου και του εξοπλισµού στη διάρκεια της εκµετάλλευσης. Το τέλος καταβάλλεται ετησίως για 10 χρόνια και αντιπροσωπεύει το 4% του συνολικού κόστους της εγκατάστασης θεωρώντας ετήσια υποτίµηση κατά 10% ανά έτος εκµετάλλευσης.

35 Προώθηση της γεωθερµίας στη Γαλλία (iv) Κίνητρο φορολογικού χαρακτήρα στο ευρύ κοινό: Έκπτωση µέχρι 50% της επένδυσης για ΓΑΘ από την ετήσια φορολογία εισοδήµατος. Μείωση του ΦΠΑ σε δίκτυα τηλεθέρµανσης που χρησιµοποιούν ΑΠΕ για >60% της τροφοδοσίας του δικτύου (σύντοµα 60 50%). Ανταγωνιστικότητα µε φυσικό αέριο. Μείωση ΦΠΑ: Μια από τις κύριες αιτίες για επαναλειτουργία ζευγών βαθιών γεωτρήσεων τα τελευταία 2 χρόνια. Θέσεις των γεωθερµικών συστηµάτων τηλεθέρµανσης στη λεκάνη των Παρισίων (Ungemach, 2001)

36 Αξιόλογες επιχειρηµατικές προσπάθειες στον Ελλαδικό χώρο στον τοµέα του ιαµατικού τουρισµού και της αναψυχής Αγκιστρο Ν. Σερρών (i) Μέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1990 ελάχιστοι γνώριζαν την ύπαρξη των θερµών πηγών Αγκίστρου Μετά το 1995 και µε αξιοποίηση Ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων (Πρόγραµµα Leader) η εικόνα άλλαξε. Η Κοινότητα Αγκίστρου προχώρησε στην αναπαλαίωση του βυζαντινού λουτρού, στην ανέγερση ξενοδοχείου «ΧΑΜΑΜ» και στην κατασκευή 4 νέων κυκλικών λουτήρων. 2007: αναπαλαίωση εσωτερικού πέτρινου λουτρού, επέκταση κοινοτικού ξενοδοχείου, διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Πλήθος επισκεπτών (νέων) Τεράστια οικονοµική ανάπτυξη χωριού, εξάλειψη ανεργίας Πηγή:

37 Αξιόλογες επιχειρηµατικές προσπάθειες στον Ελλαδικό χώρο στον τοµέα του ιαµατικού τουρισµού και της αναψυχής Αγκιστρο Ν. Σερρών (ii) Κατασκευή νέων ξενοδοχείων στο Άγκιστρο για τους επισκέπτες.

38 Αξιόλογες επιχειρηµατικές προσπάθειες στον Ελλαδικό χώρο στον τοµέα του ιαµατικού τουρισµού και της αναψυχής Λουτράκι - Πόζαρ Αριδαίας Ν. Πέλλας

39 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Ανδρίτσος. Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008. Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Νίκος Ανδρίτσος. Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008. Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Το Ενεργειακό Πρόβλημα των Κυκλάδων: Κρίσιμα Ερωτήματα και Προοπτικές Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008 Γεωθερμικές Εφαρμογές στις Κυκλάδες και Εφαρμογές Υψηλής Ενθαλπίας Μιχάλης Φυτίκας Τμήμα Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ Είναι η θερμότητα που μεταφέρεται από το εσωτερικό της γης προς την επιφάνεια. Κατά μέσο όρο η ροή θερμότητας είναι 87 mw/cm2 και εκδηλώνεται υπό μορφή ζεστών νερών και ατμών. ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ Το ΥΠΕΚΑ αναλαμβάνει συντονισμένες πρωτοβουλίες ώστε να αξιοποιηθεί σωστά και υπεύθυνα το γεωθερμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Γιατί να επιλέξει κανείς τη γεωθερµία ; Ποιος ο ρόλος των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας ; Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ( Με στόχο την ενηµέρωση περί γεωθερµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Δ.Μενδρινός, Κ.Καρύτσας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νοέμβριος 2009 Γεωθερμική Ενέργεια: η θερμότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας

Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας Κωνσταντίνος ΚΑΡΥΤΣΑΣ Άγγελος ΓΚΟΥΜΑΣ Γιάννης ΧΑΛΔΕΖΟΣ Δημήτριος ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 1 9

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµική Ενέργεια και Εφαρµογές Νίκος Ανδρίτσος

Γεωθερµική Ενέργεια και Εφαρµογές Νίκος Ανδρίτσος Γεωθερµική Ενέργεια και Εφαρµογές Νίκος Ανδρίτσος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Γεωθερµική Ενέργεια Γεωθερµική ενέργεια είναι στην κυριολεξία η θερµότητα

Διαβάστε περισσότερα

2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ

2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ 1. Τηλεθέρμανση / Τηλεψύξη: Ευρωπαϊκή οδηγία 2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΔΗΜ. ΜΟΙΡΑΣ, ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ Περιοχή τηλεθέρμανσης 2009 ΣΗΘΥΑ: : 16

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα Ανάπτυξης της Γεωθερµίας και Χρηµατοδοτικές Λύσεις Νικόλαος Σοφιανός (Mphil Development Studies) Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, IENE Ενέργεια Β2Β - 2010 Αθήνα, 27 Νοεµβρίου 2010 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κολιός Γεωλόγος ρ. Γεωθερµίας

Ν. Κολιός Γεωλόγος ρ. Γεωθερµίας ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ν. Κολιός Γεωλόγος ρ. Γεωθερµίας Ι.Γ.Μ.Ε. Σε σχέση µε τις υπόλοιπες Α.Π.Ε., η γεωθερµική ενέργεια παρουσιάζει την υψηλότερη εγκατεστηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά

Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά Ανδρέας Λιζίδης Υπηρεσία Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Αθήνα, 20-2-2006 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ έχει επανειλημμένως αποστείλει τεκμηριωμένες προτάσεις προς το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Γεωθερµική Ενέργεια. Ιωάννης Στεφανάκος

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Γεωθερµική Ενέργεια. Ιωάννης Στεφανάκος Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Γεωθερµική Ενέργεια Ιωάννης Στεφανάκος Τοµέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2010 ιάρθρωση παρουσίασης: Γεωθερµική Ενέργεια Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς Βρ. Ζάβρας Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς greenbanking@piraeusbank.gr EnergyRes - Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Τεχνολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου-Αλεξανδρούπολης

Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου-Αλεξανδρούπολης Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών 11 12 Ιουνίου 2015, Αθήνα Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του. Θόδωρος. Τσετσέρης

Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του. Θόδωρος. Τσετσέρης Το γεωθερμικό πεδίο της Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του 21 Ιουνίου, 2008 Θόδωρος. Τσετσέρης Τι είναι η Γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια δημιουργείται από την αποθηκευμένη θερμότητα στο εσωτερικό της

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης «Φυσικό Αέριο στο Μεγάλο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Τοµέα της Αττικής: Ανάπτυξη και ιαχείριση Μεγάλων Πελατών περιόδου 2004-2009» 2009» ΕΠΑ Αττικής Νοέµβριος 2010 Αναστάσιος Τόσιος ιευθυντής Τεχνικής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ REACH

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ REACH ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ και το ΕΡΓΟ GROUND-REACH REACH Δ. Μενδρινός, Κ. Καρύτσας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ref: http://www.groundreach.eu/ Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας αξιοποιούν την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΓΔΩΘΔΡΜΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΥΑΜΗΛΗ ΔΝΘΑΛΠΙΑ ΓΙΑ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ Ν. ΜΗΛΟ

ΥΡΗΗ ΓΔΩΘΔΡΜΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΥΑΜΗΛΗ ΔΝΘΑΛΠΙΑ ΓΙΑ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ Ν. ΜΗΛΟ ΥΡΗΗ ΓΔΩΘΔΡΜΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΥΑΜΗΛΗ ΔΝΘΑΛΠΙΑ ΓΙΑ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ Ν. ΜΗΛΟ Κέντπο Ανανεώσιμων Πηγών & Δξοικονόμησηρ Δνέπγειαρ Γπ. Κ. Καπύτσαρ Σμήμα Γεωθεπμικήρ Δνέπγειαρ 21/11/2013 Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα 1 3η ΔιεθνήςΈκθεσηΕξοικονόμησηςκαι Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας EnergyReS 2009 19-22 Φεβρουαρίου 2009 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα Αναστασία Μπένου Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία

Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία Συµπαραγωγό επένδυση Συµπαραγωγό επιχείρηση : Σταθµό Βιοµάζας µε Θερµοκήπιο Υδροπονίας & Φ/Β Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc Τµήµα Κτιρίων Ενεργειακή ιαχείριση Η διαχείριση ενέργειας δεν είναι µόνο ένα τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Γενικές Πληροφορίες Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Υδρογόνου

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» TEXNOOIKONOMIKH ΜΕΛΕΤΗ Για την καλύτερη κατανόηση της οικονοµικότητας και της απόδοσης µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, θα παρουσιαστεί µία τεχνοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ιεθνής Συνάντηση για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Πράξη Οργανισµός Ανάπτυξης Σητείας Σητεία 21-22/9/2010 Η Ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κρήτη: Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση των Δημόσιων Πράσινων Προμηθειών μέσω εναλλακτικών μηχανισμών της αγοράς [ΕΕΥ/ ΧΑΤ / ΣΔΙΤ]

Ενίσχυση των Δημόσιων Πράσινων Προμηθειών μέσω εναλλακτικών μηχανισμών της αγοράς [ΕΕΥ/ ΧΑΤ / ΣΔΙΤ] Ενίσχυση των Δημόσιων Πράσινων Προμηθειών μέσω εναλλακτικών μηχανισμών της αγοράς [ΕΕΥ/ ΧΑΤ / ΣΔΙΤ] Βουγιουκλάκης Γιάννης Μηχανολόγος Μηχανικός, PhD Υπευθ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ερωτήσεις Απαντήσεις σχετικά µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων 1. Που µπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστηµα; Το Πρόγραµµα αφορά συστήµατα µέχρι 10 kw p, στο δώµα ή τη στέγη (συµπεριλαµβανόµενων

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων ρ Νικόλαος Καραπαναγιώτης ΚΑΠΕ /νση Τεκµηρίωσης, ιάδοσης και Ανάπτυξης - Marketing nkaras@cres.gr Επικρατέστερες εφαρµογές βιοµάζας-προς-ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑ -ΚΕΠΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ) Α ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης ιεθνές Συνέδριο CPRM Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης 12 Ιουνίου 2015 Ν ί κ ο ς Μ υ ρ τ ά κ η ς Η µεγαλύτερη πρωτοβάθµια συνεταιριστική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΙΑΚΗ Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο ραγδαίων εξελίξεων προσελκύοντας επενδυτές από όλο τον κόσμο. Επένδυση στην Ηλιακή Ενέργεια Ένα Μέλλον Φωτεινό Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία BIG POWER δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

ΤΗΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Καβάλα, 29-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Τ.Θ.1379 ΤΗΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web

Διαβάστε περισσότερα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα Επενδύσεις σε ΑΠΕ Τραπεζικά Εργαλεία Project Financing Οµιλητής : κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης ιευθυντής Μεγάλων Έργων ΕΤΕ 2 Για την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Χορηγιών: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Σχέδια Χορηγιών: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας From: To: Cc: Subject: Date: Rossides, Artemis on behalf of cy-fm grants CY-DL Nicosia; CY-DL Paralimni; CY-DL Polis; CY-DL Pafos; CY-DL Larnaca; CY-DL LIMASSOL Anayiotos, Christophoros; Rossides, Artemis

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά);

1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); 1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); Εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 1 δισ. kwh κατ έτος. Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) ως λύση στην ομαλή ανάπτυξη μιας υγιούς και βιώσιμης αγοράς φωτοβολταϊκών στην υπηρεσία του πολίτη

Ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) ως λύση στην ομαλή ανάπτυξη μιας υγιούς και βιώσιμης αγοράς φωτοβολταϊκών στην υπηρεσία του πολίτη Ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) ως λύση στην ομαλή ανάπτυξη μιας υγιούς και βιώσιμης αγοράς φωτοβολταϊκών στην υπηρεσία του πολίτη 11/3/2013 1 Net Metering Ποιες είναι οι δυνατότητες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance

Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Η εταιρεία Tetris Built Environment δραστηριοποιείται στην παροχή Συµβουλευτικών υπηρεσιών για κάθε είδους επιχειρήσεις, καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εισαγωγή Άνθρωπος και ενέργεια Σχεδόν ταυτόχρονα με την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Κίνητρα για επενδύσεις υψηλών αποδόσεων σε κτιριακές εγκαταστάσεις Παράδειγμα διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ονομαστικής ισχύος 10 kwp Βριλήσσια, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Συνέργεια και συμπληρωματικότητα δράσεων Τομεακού και Περιφερειακού Προγράμματος (βάσει εγκεκριμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) Ενημερωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΕυρωπαϊκήΟδηγία28/2009 για την προώθηση των ΑΠΕ καθορίζει ως στόχο τη συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%

Διαβάστε περισσότερα

Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα για την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 18 Νοεµβρίου 2010 1

Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα για την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 18 Νοεµβρίου 2010 1 Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα για την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 18 Νοεµβρίου 2010 1 ΣυμπράξειςΔημοσίουκαιΙδιωτικούΤομέα: Ένααποτελεσματικόεργαλείοπροώθησης επενδύσεων 2 Συμπράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών () Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών Μαρκογιαννάκης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. Τμήμα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Η Γεωθερμία στην Ελλάδα Ομάδα Παρουσίασης Επιβλέπουσα Θύμιος Δημήτρης κ. Ζουντουρίδου Εριέττα Κατινάς Νίκος Αθήνα 2014 Τι είναι η γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Οικονομικά & περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση τους

Συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Οικονομικά & περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση τους ΗΜΕΡΙΔΑ Ευρωπαϊκού Έργου REGEOCITIES Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία Αιχμής για το παρόν & το μέλλον 1 Συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Οικονομικά & περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

αστικά στερεά απορρίµµατα

αστικά στερεά απορρίµµατα υνατότητες ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου από αστικά στερεά απορρίµµατα Εφαρµογή στον ΧΥΤΑ Ταγαράδων Χριστόδουλος Χατζηδηµούλας, ιευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης Το πρόβληµα των Αστικών Στερεών Απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΕΦΑ Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου άρχισε τις εργασίες της τον Νοέμβριο του 2009. Το 100% των μετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Αθήνα, 17 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Επιδοτήσεις για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κατοικίες, βάσει ενεργειακής επιθεώρησης µε: α) άνειο µε επιδότηση επιτοκίου β) Άµεση επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή. Άρθρου19 Ν.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή. Άρθρου19 Ν. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή Άρθρου19 Ν.1069/80 ΕΤΟΣ 2013 Τηλεθέρμανση για τους κατοίκους το περιβάλλον την εθνική οικονομία Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών

Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ) Προκαταρκτική μελέτη για την αναβάθμιση και επέκταση της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Εϖιχειρηµατικότητα, Ενέργεια & Αϖασχόληση Εµϖορικό και Βιοµηχανικό Εϖιµελητήριο Αθηνών Πέµϖτη, 2 Ιουλίου 2009 Συµϖεράσµατα Ηµερίδας ΙΕΝΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ Αλεξ. Σούτσου 3, 106 71

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ EULER HERMES ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ EULER HERMES ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ EULER HERMES ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ Χριστίνα Σαραντίδου, LLM (NU, Chicago IL), Δικηγορικό Γραφείο «Μεταξάς & Συνεργάτες» Ημερίδα: «Η ελληνική ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Έργο BioSolESCo

Το Ευρωπαϊκό Έργο BioSolESCo Το Ευρωπαϊκό Έργο BioSolESCo Αργυρώ Γιακουμή Φυσικός MSc Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχανικός MSc EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής ΚΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης & δροσισμού στα δημοτικά κτίρια με συστήματα γεωθερμίας

Εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης & δροσισμού στα δημοτικά κτίρια με συστήματα γεωθερμίας ΗΜΕΡΙΔΑ Ευρωπαϊκού Έργου REGEOCITIES Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία Αιχμής για το παρόν & το μέλλον Εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης & δροσισμού στα δημοτικά κτίρια με συστήματα γεωθερμίας Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ'

ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ' ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ' ' Ο' νόμος' που' καθόρισε' τους' αρχικούς' κανονισμούς' σχετικά' για' την' παραγωγή' ηλεκτρικής'ενέργειας'από'ανανεώσιμες'πηγές'ενέργειας'στην'ελλάδα,'εκδόθηκε'

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας COVER Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Οκτώβριος 2010 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές στον οικιακό τομέα 1. Γεωθερμική Ενέργεια Γεωθερμική ενέργεια είναι η αποθηκευμένη ενέργεια, υπό μορφή θερμότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ατζέντα Διεθνείς τάσεις Επενδυτική πρόταση της Ελλάδας Προοπτικές Invest in Greece: Οι υπηρεσίες μας Διεθνείς τάσεις Σημαντικές επενδύσεις σε ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc ΚΑΠΕ, Τµήµα Κτηρίων gmarko@cres.gr, 2106603286, 6974757500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας& Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης- Υφυπουργός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Φεβρουάριος 2011 1 Η Εξοικονόμηση Ενέργειας και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας

Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας 25 ΧΡΟΝΙΑ... Συνέπεια - Εμπιστοσύνη Ποιότητα - Τεχνογνωσία Η AICO από το 1988 αποτελεί πρωτοποριακή εξειδικευμένη εταιρεία παροχής λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας, στον

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

4η Εβδοµάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Επιχειρηµατική Συνάντηση «ΙΕΝΕ B2B» Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής 25-27 Νοεµβρίου 2010 Αξιοποίηση Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας στο δοµηµένο περιβάλλον A. Μπένου, Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα