Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Απ.Αρβανίτης Γεωλόγος - ρ Γεωθερµίας Ι.Γ.Μ.Ε., ιεύθυνση Γεωθερµίας και Θερµοµεταλλικών Υδάτων, Γ Είσοδος, Ολυµπιακό Χωριό, 13677, ΑΧΑΡΝΑΙ, ΑΤΤΙΚΗ 4 η Εβδοµάδα Ενέργειας Νοεµβρίου 2010 Ενέργεια Β2Β, Workshop Γεωθερµία, 27 Νοεµβρίου 2010

2

3 Κύριες Κατηγορίες Γεωθερµικών Χρήσεων (α) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (ρευστά θερµοκρασίας T>90 ο C) (β) Άµεσες χρήσεις (θερµικές χρήσεις) (γ) Γεωθερµικές αντλίες θερµότητας (για T<25 o C)

4 Σχήµα αξιοποίησης γ/θ ρευστών χαµηλής ενθαλπίας µε διαδοχικές χρήσεις για βέλτιστη εκµετάλλευση

5 Η γεωθερµία αποτελεί Ανανεώσιµη Πηγή Ενέργειας, η οποία προσφέρεται για ποικίλες επιχειρηµατικές και επενδυτικές πρωτοβουλίες. Η γεωθερµία συντελεί στη δηµιουργία τοπικών ενεργειακών κέντρωνµε πολλά οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη (οικονοµική ανάπτυξη, τόνωση της απασχόλησης µε νέες θέσεις εργασίας, καινοτοµίακλπ) στις περιοχές όπου αυτή υπάρχει και αξιοποιείται. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ επηρεάζουν την ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ στον τοµέα εκµετάλλευσης της γεωθερµίας.

6 Η επιλογή της ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ για: -τη βέλτιστη και ορθολογική αξιοποίηση της γεωθερµίας -τη µεγιστοποίηση της παραγόµενης ενέργειας (ηλεκτρικής και θερµικής) -την ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους -την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας των γεωθερµικών µονάδων -την προστασία του περιβάλλοντος σχετίζεται άµεσα µε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΕΝΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ.

7 υνατότητα παραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας µε τη χρήση δυαδικού κύκλου και την αξιοποίηση γ/θ ρευστών Τ>90 O C Το κόστος των δυαδικών συστηµάτων είναι υψηλότερο από το κόστος των συστηµάτων ατµού. Οι τυπικές τιµές κόστους ανέρχονται σε: 1500 $/kw για τα συστήµατα ατµού, 2000 $/kw για τα συστήµατα απλής εκτόνωσης διφασικού ρευστού, και >3000 $/kw για τα δυαδικά συστήµατα για µονάδες >5 MW (για µικρότερης δυναµικότητας µονάδες το κόστος ανά kw αυξάνει). Για να είναι οικονοµικά βιώσιµη µια επένδυση µονάδας ηλεκτροπαραγωγής µε δυαδικό κύκλο θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται µε διάθεση των γεωθερµικών ρευστών της µονάδας σε άµεσες (θερµικές) χρήσεις. Μονάδα Συµπαραγωγής στο Husavik της ΙΣΛΑΝ ΙΑΣ: Τρείς γεωτρήσεις παρέχουν ρευστά θερµοκρασίας 121 o C. Χρησιµοποείται δυαδικός κύκλος τύπου Kalina ισχύος 1,7 MWe για ηλεκτροπαραγωγή και τα ρευστά µετά την µονάδα αυτή στη συνέχεια χρησιµοποιούνται για βιοµηχανικές χρήσεις, θερµοκήπιο, τηλεθέρµανση, ιχθυοκαλλιέργειες και σε λαγκούνες (για µπάνιο).

8 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ µιας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δεν είναι ο µοναδικός παράγοντας υιοθέτησής της. Υπεισέρχονται και άλλες σηµαντικές συνιστώσες: -εθνικές -αναπτυξιακές -κοινωνικές -περιβαλλοντικές που θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στην κατάρτιση ενός ενεργειακού σχεδίου ή προγράµµατος. Αυτές οι παράµετροι µπορούν να ανατρέψουν µια απόφαση βασισµένη σε αυστηρά οικονοµικά κριτήρια.

9 Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ καθορίζουν τηβιωσιμοτητα ενός γεωθερµικού έργου. Για κάθε γεωθερµική εφαρµογήείναι πολύ σηµαντικό να προσδιοριστούν: - η ποσότητα της παραγόµενης ενέργειας - το κόστος της παραγόµενης ενέργειας -τα οφέλη από τη διάθεση της παραγόµενης ενέργειας σε χρήστες και καταναλωτές. Το κόστος της παραγόµενης ενέργειαςείναι τις περισσότερες φορές ο καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή ή όχι µιας τεχνολογίας και για την υλοποίηση ή όχι µιας γεωθερµικής εφαρµογής. Η αξιόπιστη κοστολόγηση ενός γεωθερµικού σχεδίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και κρίσιµο σηµείοστην απόφαση για υλοποίησή του.

10 Το ΚΟΣΤΟΣ ενός ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ εξαρτάται από τις ΠΑΓΙΕΣκαι ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΠΑΝΕΣ. ΠΑΓΙΕΣ ΑΠΑΝΕΣ: -γεωθερµική έρευνα - κατασκευή των γεωτρήσεων (µαζί µε τις δοκιµές παραγωγής) και των αγωγών µεταφοράς του γ/θ ρευστού - ενοικίαση και προετοιµασία της έκτασης γης του πεδίου - κόστος κατασκευής & εγκατάστασης της γ/θ µονάδας -κεφάλαιο υποστήριξης -κόστος διαχείρισης του εγχειρήµατος ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΠΑΝΕΣ: -έξοδα λειτουργίας της γ/θ µονάδας (κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για άντληση ρευστών, εισαγωγή αντικαθαλωτικών, λειτουργία κινητήρων κλπ., κόστος συµβατικών καυσίµων για συµπληρωµατική θέρµανση) -κόστος συντήρησης γ/θ µονάδας και γεωτρήσεων -φόροι, τέλη, ενοίκια, µισθώµατα -ασφάλιση γ/θ µονάδας -αµοιβές προσωπικού

11 Η γ/θ ενέργειακαλύπτει µεγάλο εύρος θερµοκρασιών, εφαρµογών και τεχνολογιών και άρα υπάρχουν διάφορες µέθοδοι καθορισµού της οικονοµικότητας κάθε γ/θ προγράµµατος και της βιωσιµότητάς του. Κύριες παράµετροι της βιωσιµότητας ενός γ/θ έργου: - το είδος και τα χαρακτηριστικά του γ/θ πόρου -ο τρόπος χρήσης του γ/θ πόρου -ο σχεδιασµός και η κατασκευή των έργων υποδοµής και των παραγωγικών εγκαταστάσεων -η χρηµατοδότηση -τα έσοδα από την πώληση της ηλεκτρικής ή/και θερµικής ενέργειας, των παραπροϊόντων και των παραγόµενων προϊόντων. Η βιωσιµότητα ενός γ/θ έργου εκτιµάται ύστερα από σύγκριση µε τα αντίστοιχα συστήµατα που λειτουργούν µε συµβατικά καύσιµα, χρησιµοποιώντας κριτήρια οικονοµικότητας: περίοδος αποπληρωµής -απόδοση µε βάση την αρχική επένδυση (ROI) -καθαρή παρούσα αξία (NPV) -απόδοση µε βάση το εσωτερικό επιτόκιο (IRR) - αναλογία ωφέλειας/κόστους (B/C) κλπ

12 Σε πολλές χώρες, όπου υπάρχουν βεβαιωµένοι γεωθερµικοί πόροι, οι Κυβερνήσεις έχουν ανακοινώσεις νοµοθετικές δράσεις και προγράµµατα, που δείχνουν εξαιρετική στήριξη στη γεωθερµική έρευνα και ανάπτυξη. Η υποστήριξη αυτήπαρέχεται: (α) µε τη µορφή διαφόρων εργαλείων άµβλυνσης του ρίσκου, όπως εγγυήσεις δανείων, εγγυηµένη κατανοµή κόστους αποτυχηµένων γεωτρητικών προγραµµάτων και προγράµµατα ασφάλισης και (β) µε κίνητρα για τη βοήθεια στην κάλυψη του κόστους των ερευνητικών γεωτρήσεων και της κατασκευής των γ/θ µονάδων (επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις κ.ά. µέτρα) µαζί µε φορολογικές ελαφρύνσεις.

13 Η γεωθερµική ενέργεια διέπεται από σχετικό ρίσκο λόγω της ανάγκης εξόρυξης των ρευστών. Το ρίσκο αυτό, µε την κατάλληλη έρευνα, µπορεί να περιορισθεί και να ελαχιστοποιηθεί. Το κυριότερο κόστος µεταξύ των έργων υποδοµής σε ένα γεωθερµικό πρόγραµµα είναι το κόστος κατασκευής και συντήρησης των γεωτρήσεων.

14 Σε κάποιες χώρες (π.χ. Η.Π.Α., Γερµανία) υπάρχει η αρχική κρατική υποστήριξη για την έρευνα και ανάπτυξη των γ/θ πόρων προκειµένου να περιορισθεί το γεωλογικό και λειτουργικό ρίσκο. Για την υλοποίηση του πιλοτικού προγράµµατος ΣΗΘ στο Unterhaching (προάστιο του Μονάχου) της Γερµανίας υπήρξε οικονοµική ενίσχυση από το Οµόσπονδο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Στις Η.Π.Α. εκτός από την κυβερνητική υποστήριξη, οι επενδυτές αµβλύνουν το ρίσκο του γ/θ πόρου µέσω εµπορικών συµπράξεων, όπως επιχειρηµατικών συµπράξεων και κοινοπραξιών ιδίων κεφαλαίων ώστε να επιµερισθεί το ρίσκο.

15 Στην Ελλάδα η έρευνα για τον εντοπισµό, περιχάραξη και εκτίµηση των γ/θ πεδίων έχει γίνει από το Ι.Γ.Μ.Ε., τον θεσµοθετηµένο τεχνικό σύµβουλο της Πολιτείας σε θέµατα γεωεπιστηµών, και συνεπώς µέσω του Ι.Γ.Μ.Ε. µπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει και στη χώρα µας κρατική υποστήριξη.

16 Η εκτέλεση των ερευνητικών εργασιών και η ανόρυξη γεωτρήσεων από το Ι.Γ.Μ.Ε. προστατεύουν τον επενδυτή από το γεωλογικό ρίσκο και από την αποτυχία εξασφάλισης του απαιτούµενου και αναγκαίου γ/θ πόρου. Από την έρευνα του Ι.Γ.Μ.Ε. παρέχονται στον επενδυτή πολλά στοιχεία που µπορούν να αξιολογηθούν για την ορθολογική αξιοποίηση και διαχείριση του διαθέσιµου γ/θ πόρου. Στον Ελλαδικό χώρο τα γ/θ πεδία χαµηλής θερµοκρασίας (Τ 90 o C) έχουν εντοπισθεί σε µικρά σχετικά βάθη και αυτό αποτελεί πλεονέκτηµα και περιορίζει το ρίσκο και το κόστος των γεωτρήσεων. Οι κατασκευασµένες από το Ι.Γ.Μ.Ε. γεωτρήσεις µεγάλης διαµέτρου µπορούν να λειτουργήσουν ως παραγωγικές και να τροφοδοτήσουν -έστω σε πρώτη φάση και µέχρι την αντικατάστασή τους µε άλλες παραγωγικές -τις σχεδιαζόµενες γ/θ µονάδες.

17 Ευκολότερος τρόπος έκφρασης του κόστους γ/θ έργου: τιµή της παραγόµενης ενέργειας ανά kwh ( /kwh) Η εξασφάλιση ικανοποιητικής τιµής για την παραγόµενη ηλεκτρική kwh (εγγυηµένη τιµή, feed-in-tariff) προκειµένου να καλυφθεί το γεωλογικό ρίσκο και το κόστος των έργων υποδοµής (γεωτρήσεων, δικτύων) θα µπορούσε να ενθαρρύνει τις επενδυτικές πρωτοβουλίες στη χώρα µας. Αυτό ισχύει για γ/θ εγχειρήµατα ΣΗΘ σε πεδία µέσης και υψηλής ενθαλπίας (υψηλής θερµοκρασίας Τ>90 o C). Ελλάδα: Με βάση τον πρόσφατο Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/τ.Α/ ), η τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται µε γεωθερµικά ρευστάυψηλής θερµοκρασίας (T>90 ο C) τόσο για το διασυνδεδεµένο σύστηµα όσο και για τα µη διασυνδεδεµένα νησιά καθορίζεται σε: 99,45 /ΜWh (+ 20% προσαύξηση)

18 Σε διεθνές επίπεδο και ιδιαίτερα στην Ε.Ε. έχει αρχίζει να συζητείται µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η επιδότηση της θερµικής ενέργειας. Προκρίνεται αυτή τη στιγµή η λύση της επιδότησης της παραγόµενης ενέργειας µέσω feed-in-tariff για επιλεγµένες εφαρµογές Α.Π.Ε. και φυσικά της γεωθερµίας. ύο προχωρηµένες πρωτοβουλίες: στην Πολιτεία της California (Η.Π.Α)και στη Μ. Βρεττανία. Μ. Βρεττανία: Ο θεσµός του Renewable Heat Incentive (RHI) θα αρχίσει να εφαρµόζεται τον Ιούνιο του 2011 δροµολογώντας τακτικές 3µηνιαίες και 6µηνιαίες πληρωµές clean energy cash-back διασφαλίζοντας µια ελάχιστη απόδοση της επένδυσης της τάξης του 12%. Περισσότερα:

19 Στην Ελλάδα, οι διάφορες εφαρµογές και παραγωγικές επενδύσεις µπορούν να τύχουν οικονοµικής υποστήριξης µε: - κίνητρα και ενισχύσεις που παρέχει ο εκάστοτε ισχύων Αναπτυξιακός Νόµος - ένταξη των επενδυτικών πρωτοβουλιών σε τυχόν Ευρωπαϊκά Προγράµµατα - µε τυχόν ειδικούς υποστηρικτικούς Νόµους

20 Καθώς η γεωθερµική ενέργεια διέπεται από ιδιαίτερο επίπεδο ρίσκου, είναι σηµαντικό να εξετασθεί, πέραν της πιθανότητας άµεσης ή έµµεσης επιδότησης των γεωθερµικών γεωτρήσεων, η παροχή εγγυήσεων για τραπεζική ή άλλη χρηµατοδότηση. Οι ελληνικές τράπεζες δεν διαθέτουν εµπειρία σε θέµατα γεωθερµίας, ιδιαίτερα για µεγάλα έργα, οπότε ίσως είναι καλό να δροµολογηθούν κάποιες παρεµβάσεις της Πολιτείας, όπως µηχανισµοί ενηµέρωσης και εκπαίδευσης. Αυτά σε συνδυασµό µε κρατικές εγγυήσεις σε µέρος του κόστους των γεωτρήσεων (π.χ. στο 80%), θα επιτρέψουν σε εγχώριες επιχειρήσεις ή ξένους επενδυτές να αξιοποιήσουν άµεσα το γεωθερµικό δυναµικό της χώρας.

21 Το ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟείναι στενά συνδεδεµένο µε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑενός γεωθερµικού έργου, αφού αυτό: - µπορεί να εξασφαλίζει την οικονοµική του υποστήριξη - να αντιµετωπίζει χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες Η διασφάλιση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος χρηµατοδοτικών και θεσµικών ρυθµίσεων συµβάλλει στην προσέλκυση επενδύσεων.

22 ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ Για την ενεργειακή αξιοποίηση του γ/θ δυναµικού της χώρας είναι σε ισχύ σήµερα ο Ν. 3175/2003µε κάποιες τροποποιήσεις µε το Ν. 3734/2009 (Άρθρο 37) µε τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. Για την αξιοποίηση γ/θ πεδίου απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο χαρακτηρισµός του ως «βεβαιωµένου» ή «πιθανού» µε Υπουργική Απόφαση και δηµοσίευση σε Φ.Ε.Κ. Τα θερµά νερά και η ιαµατική χρήση τους αντιµετωπίζονται µε το Ν. 3498/2006 («Ανάπτυξη Ιαµατικού Τουρισµού») και µε τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. Με το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/τ.Α/ ) καθορίζεται η τιµή της παραγόµενης γεωθερµικής MWh. Με Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1249/B/ )καθορίζεται το νοµοθετικό πλαίσιο για την αδειοδότηση συστηµάτων Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας (Τ<25 o C)

23 Εξέλιξη γεωθερµικών εφαρµογών στην Ελλάδα από 2000 µέχρι και Εγκατεστηµένη Ισχύς (MWth) Έτος 2000 Έτος 2004 Έτη Έτος 2007 Έτος 2009 Θέρµανση θερµοκηπίων & εδάφους Ξήρανση αγροτικών προϊόντων Υδατοκαλλιέργειες Ιαµατικός Τουρισµός & Λουτροθεραπεία Γεωθερµικές Αντλίες Θερµότητας Σύνολο Συµπέρασµα: Εκτός από τις Γεωθερµικές Αντλίες Θερµότητας, οι άλλες άµεσες (θερµικές) χρήσεις της γεωθερµίας στην Ελλάδα δεν αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια.

24 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Αλµατώδης ανάπτυξη των συστηµάτων Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας (ΓΑΘ) την τελευταία 5ετία και µάλιστα χωρίς την ύπαρξη οικονοµικών κινήτρων και ενισχύσεων. υνατότητα εφαρµογής συστηµάτων ΓΑΘ σε επιχειρηµατικές δραστηριότητεςκαι όχι µόνο για κλιµατισµό κατοικιών. Επιχειρηµατικές δραστηριότητες σε αγροτικό τοµέα και τουρισµό (πισίνες, spa, ξενοδοχεία κλπ) Εξέταση της παροχής οικονοµικών κινήτρων για εγκατάσταση ΓΑΘ. Π.χ. ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟπροβλέπεται (2009): -Επιχορήγηση 55% επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού εγκατάστασης συστηµάτων ΓΑΘ (µέγιστο ποσό χορηγίας ) σε ιδιώτες και κρατικούς φορείς (οργανισµούς) που δεν ασκούν οικονοµική δραστηριότητα (καθορίζονται οι επιλέξιµες δαπάνες). - Επιχορήγηση 15-40% σε όσους ασκούν οικονοµική δραστηριότητα (επιχειρήσεις) µε µέγιστο ποσό χορηγίας κατά περίπτωση.

25 Επιχειρηµατικές ευκαιρίες κατά κλίµακα απαιτούµενων επενδύσεων Κλίµακα επένδυσης Μικρή Μεσαία Μεγάλη Τύπος επιχειρηµατικής ευκαιρίας Συµβουλευτική υποστήριξη και εγκατάσταση οικιακών γεωθερµικών συστηµάτων Κατάρτιση και εκπαίδευση ατόµων για εγκαταστάσεις γεωθερµικών αντλιών θερµότητας ηµιουργία µεσαίας κλίµακας γεωθερµικών εγκαταστάσεων ηµιουργία βιοµηχανικών µονάδων παραγωγής εξαρτηµάτων και αξεσουάρ για τη βιοµηχανία της γεωθερµικής ενέργειας ηµιουργία και εγκατάσταση µεγάλης κλίµακας βιοµηχανικών µονάδων παραγωγής γεωθερµικού εξοπλισµού και εξαρτηµάτων ηµιουργία µεγάλων µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερµία ή µεγάλων εγκαταστάσεων οικιακών γεωθερµικών συστηµάτων Συµµετοχή σε µεγάλης κλίµακας κατανοµή βιοκαυσίµων Συγκεντρωτικές διασυνδεδεµένες (µε το δίκτυο) γεωθερµικές µονάδες ηλεκτροπαραγωγής Εγκατάσταση µεγάλης κλίµακας γεωθερµικών αντλιών θερµότητας τόσο οικιακών όσο και λοιπών χρήσεων

26 ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ανάπτυξη της γ/θ ενέργειας αποτελεί έναν συνδυασµό εντοπισµού - εύρεσης των ρευστών και των αναγκών χρήστη(-ών). Κάθε γεωθερµικό πρόγραµµα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Η υλοποίηση ενός επιτυχηµένου έργου αξιοποίησης της γεωθερµικής ενέργειας προϋποθέτει: - καλή γνώση όλων των µεγεθών και των φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών του προς αξιοποίηση γεωθερµικού πόρου - προσεκτική επιλογή των ειδών και του µεγέθους των εφαρµογών, ώστε να είναι εναρµονισµένες µε τις τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες και µε τις δυνατότητες του διαθέσιµου γεωθερµικού πόρου - έρευνα αγοράς για τη διαθεσιµότητα και την ανταγωνιστικότητα των παραγόµενων µε τη γεωθερµία προϊόντων - σταδιακή και σε φάσεις υλοποίηση του προγράµµατος για τον περιορισµό του ρίσκου και του κόστους - πλήρη ενηµέρωση και συµµετοχή όλων των καταλληλότερων εµπλεκοµένων φορέων - συµµετοχή και στήριξη από την τοπική κοινωνία - εξασφάλιση των απαραίτητων οικονοµικών ενισχύσεων µέσω των κατάλληλων χρηµατοδοτικών εργαλείων - σωστό σχεδιασµό των έργων υποδοµής και παραγωγής - κατάλληλη επιλογή του εξοπλισµού των γ/θ µονάδων - τεχνικο-οικονοµική µελέτη για τη βιωσιµότητα του έργου λαµβάνοντας υπόψη τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις, τα ετήσια έσοδα, το ρυθµό απόδοσης της επένδυσης και την περίοδο αποπληρωµής.

27 Επιτυχηµένα παραδείγµατα γεωθερµικής επιχειρηµατικότητας από το διεθνή χώρο θα πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη για: (α) τη διαµόρφωση του κατάλληλου επενδυτικού περιβάλλοντος (β) την υλοποίηση ανάλογων έργων στον Ελλαδικό χώρο

28 Σχήµατα άµβλυνσης του γεωθερµικού ρίσκου στη Γερµανία (i) Σε έργα βαθιάς γεωθερµίας υπάρχει ρίσκο. Από το 2009, στη Γερµανία όσοι ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη γ/θ προγραµµάτων µπορούν να επιλέξουν µεταξύ δύο δυνατοτήτων για τον περιορισµό του ερευνητικού ρίσκου: (α)οµοσπονδιακό σχήµα που διαχειρίζεται η KfW (Γερµανική ηµόσια Επιχείρηση ανείων Ανασυγκρότησης).Συνδυάζει τη χρηµατοδότηση του έργου µέσω µιας πίστωσης και την άµβλυνση του ερευνητικού ρίσκου του έργου. ιάθεση δανείου αν το έργο δεν επιτύχει. Χρηµατοδότηση προγραµµάτων µέσω επιδοτούµενων µακροπρόθεσµων δανείων µε χαµηλά επιτόκια. Περιλαµβάνει 3 ενότητες µετριασµού ρίσκου (ρίσκο ανόρυξης γεωτρήσεων, γενικούς κινδύνους, ερευνητικό ρίσκο). Απαραίτητη η µεσολάβηση Τράπεζας συµψηφισµού (Hausbank). Αβεβαιότητα επιτοκίου. Αυτό το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα προτιµάται σε περιοχές µε λίγα στοιχεία αναφοράς.

29 Σχήµατα άµβλυνσης του γεωθερµικού ρίσκου στη Γερµανία (ii) (β) Λύσεις ασφάλισης που βασίζονται στην ιδιωτική αγορά. Ιδιωτικός τοµέας για ασφάλειες ερευνητικού ρίσκου: ασφαλιστικές εταιρίες -ασφαλιστές. Riedstadt Bellheim Speyer Offenbach Bruchsal Landau Karlsruhe Kehl Ettenheim Υπάρχουν διάφοροι όροι & περιορισµοί. Προϋποθέσεις: ώριµη προετοιµασία προγράµµατος, τεκµηριωµένη γεωλογική -τεχνική έρευνα και αναπτυξιακή αντίληψη, απόδειξη οικονοµικής δύναµης και τεχνογνωσία υλοποίησης του έργου. Ελάχιστες απαιτήσεις για προσφορά ασφάλισης ερευνητικού ρίσκου: περιγραφή έργου µε γεωλογική µελέτη, γεωφυσικές διασκοπήσεις, σχεδιασµός & κατασκευή γεώτρησης, άδειες, πληροφορίες για αναδόχους και βασικό προσωπικό, επιχειρηµατικό σχέδιο, έκθεση ανεξάρτητου εµπειρογνώµονα -ειδικού για ορθότητα και πειστικότητα δεδοµένων και εκτίµηση επιτυχίας στην παραγωγή της απαιτούµενης θερµικής ισχύος.

30 Προώθηση της γεωθερµίας στη Γερµανία (i) Στις 6 Ιουνίου 2008, η Οµοσπονδιακή Βουλή της Γερµανίας ενέκρινε την τροποποιηµένη νοµοθετική πράξη των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (EEG)για την περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη της γεωθερµίας στη Γερµανία. Η θετική επίπτωση του νέου Νόµου είναι η περαιτέρω ενίσχυση µε µέτρα οικονοµικής στήριξης των πιλοτικών και επιδεικτικών προγραµµάτων (Market Incentive Programme, Future Investments Programme) από το Γερµανικό Οµοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Φυσικής Προστασίας & Πυρηνικής Ασφάλεις (BMU). O Νόµος EEG πιθανότατα θα τονώσει τη δηµιουργία µιας γεωθερµικής βιοµηχανίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερµανία και θα ανοίξει νέες ευκαιρίες για τις γεωεπιστήµες και για τον τοµέα των γεωτρήσεων και άλλων υπηρεσιών. To feed-in-tariff είναι 20 cents/kwhγια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από γ/θ µονάδες έως 10 MWκαι πάει σε απευθείας σύνδεση µέχρι το 2015 [0,16 /kwh + 0,04 /kwh bonus). Υπάρχει ένα bonus χρήσης θέρµανσης των 3 cents/kwhαπό το 2009όταν γίνεται ΣΗΘ µε υψηλής ποιότητας παροχή θερµότητας.

31 Προώθηση της γεωθερµίας στη Γερµανία (ii) To Market Incentive Programmeπαρέχει επιχορηγήσεις για την εγκατάσταση µονάδων παραγωγής ηλεκτρισµού & θερµότητας, για βαθιές γεωτρήσεις και για ανάκτηση θερµότητας και στηρίζει δίκτυα τηλεθέρµανσης από Α.Π.Ε. Στα πλαίσια αυτού του προγράµµατος, το 2009, περίπου 400 εκατ. θα ήταν διαθέσιµα για την προώθηση των ΑΠΕ στην αγορά θερµότητας. πό το Γερµανικό Οµοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Φυσικής Προστασίας & Πυρηνικής Ασφάλεις (BMU). Σε συνεργασία µε την Οµάδα Τραπεζών KfW, το BMU δηµιούργησε πρόγραµµα δανείων για µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση βαθιών γεωθερµικών γεωτρήσεων (Münchener Rück, ο φορέας παροχής ασφαλίσεων, εταίροςτης KfW). Το πρόγραµµα δανείου συµβάλλει στο αντιστάθµισµα της αποτυχίας εντοπισµού ρευστών ικανοποιητικής θερµοκρασίας και ποσοτήτων νερού. Την 1η Ιανουαρίου 2009 τέθηκε σε ισχύ η Νοµοθετική Πράξη για τη Θερµότητα (EEWärmeG),σύµφωνα µε την οποία όλοι οι ιδιοκτήτες νέων κτιρίων υποχρεώνονται να αγοράζουν µέρος των απαιτήσεων θέρµανσης από Α.Π.Ε. Σ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η τοποθέτηση συστηµάτων ΓΑΘ σε οικίες, µε κατάλληλη κρατική υποστήριξη /m 2 κατοικήσιµου χώρου και max /οικία (για νέα και υπάρχοντα σπίτια).

32 «Ταµείο για τη θέρµανση και ψύξη από ΑΠΕ» δηµιουργήθηκε από τον χρηµατοοικονοµικό νόµο Προώθηση της γεωθερµίας στη Γαλλία (i) , που ψηφίστηκε το Νοέµβριο του 2008, για να υποστηρίξει µε επιδοτήσεις τη θέρµανση / ψύξη στον τριτογενή τοµέα, σε κτίρια και σε αγροτικές / βιοµηχανικές χρήσεις. Το Ταµείο επιχορηγείται µε 1 δις για το Για τη γεωθερµία (ΓΑΘ και άµεσες χρήσεις) προβλέπεται το ποσό των 130 εκατ. ( ). ιατηρείται µέχρι το 2012 έκπτωση φόρουγια την αγορά ΓΑΘ. Οι εργασίες Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε & Α) στις ΓΑΘ υποστηρίζονται µε δύο προτεραιότητες: (α) αξιολόγηση των ρηχών υπόγειων υδροφορέων και για ΓΑΘ και (β) εγκατάσταση πειραµατικής πλατφόρµας αφιερωµένης στην Ε & Α των ΓΑΘ στο BRGM. To feed-in-tariff για τη παραγόµενη από τη γεωθερµία ηλεκτρική ενέργεια έχει αυξηθεί από αρχές Συγκεκριµένα, έχει αυξηθεί κατά 70% από τα 0,12 /kwh στα 0,20 /kwh για την ηπειρωτική Γαλλία και κατά 30% από τα 0,10 /kwh στα 0,13 /kwh για τα υπερπόντια εδάφη.

33 Προώθηση της γεωθερµίας στη Γαλλία (ii) Η Γαλλική Κυβέρνηση δηµιούργησε ένασύστηµα εγγυήσεων του ρίσκου για να διευκολύνει την ανάπτυξη της γεωθερµίας. Το σύστηµα έχει λειτουργήσει από το Σύστηµα εγγύησης ρίσκου για γεωθερµικούς πόρους µεγάλου βάθους.έχει ενεργοποιηθεί εκ νέου το Είναι ταµείο χρηµατοδότησης για την κάλυψη του γεωλογικού ρίσκου. Βασίζεται σε δύο συµπληρωµατικούς µηχανισµούς και βαθιές γ/θ γεωτρήσεις τόσο για θέρµανση όσο και για ηλεκτροπαραγωγή: Βραχυπρόσθεσµη διαδικασία (STR):Καλύπτει το γεωλογικό ρίσκο σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποτυχίας της πρώτης γεώτρησης (επιτυχηµένες παράµετροι Q, T). Αρχή της ασφάλισης είναι η αποδοχή του έργου από τεχνική επιτροπή. Το τέλος είναι 1,5% των δαπανών που καλύπτονται και το ύψος αντιστάθµισης φτάνει max. 90% του επιλέξιµου κόστους. Μακροπρόθεσµη διαδικασία (LTR): Εγγυάται τη βιωσιµότητα του γ/θ πόρου και το ρίσκο ολικής ή µερικής καταστροφής κατά τη διάρκεια 15ετούς λειτουργίας. Οι κανόνες της LTR βασίζονται στα τελικά αποτελέσµατα µετά την ολοκλήρωση του ζεύγους γεωτρήσεων όταν τα γ/θ χαρακτηριστικά είναι γνωστά αλλά άγνωστη η µακροπρόθεσµη συµπεριφορά τους λόγω του χηµισµού των ρευστών. Η ασφάλιση LTR χρησιµοποιείται για να εξασφαλίσει κερδοφόρα εκµετάλλευση καλύπτοντας το ρίσκο υποβάθµισης της εκµεταλλευσιµότητας της γεώτρησης. Προϋποθέσεις για την αποδοχή της ασφάλισης LTR είναι: καλή τεχνική διαχείριση και τήρηση των κανονισµών. Το επίπεδο της αποζηµίωσης εξαρτάται από την υποβάθµιση της εκµεταλλευσιµότητας της γεώτρησης. Η απόφαση χορήγησης της εγγύησης λαµβάνεται από τεχνική επιτροπή µε συγκεκριµένη σύνθεση. Το ισοζύγιο του Ταµείου διασφαλίζεται από δηµόσιους πόρους, ιδιοκτήτες γ/θ εγκαταστάσεων, αρχικές πληρωµές, ετήσιες συνδροµές και χρηµατοοικονοµικά προϊόντα από επενδύσεις του Ταµείου.

34 Προώθηση της γεωθερµίας στη Γαλλία (iii) Σύστηµα εγγύησης ρίσκου για ρηχούς γεωθερµικούς πόρους (AQUAPAC).Είναι σε ισχύ εδώ και 25 χρόνια. ηµιουργήθηκε για να καλύψει το γεωλογικό ρίσκο λόγω αβεβαιότητας αποτελεσµάτων ρηχών υδρογεωτρήσεων. Αφορά εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν ΓΑΘ > 30 KW (όχι µεµονωµένες κατοικίες). Βασίζεται σε δύο συµπληρωµατικούς µηχανισµούς: Εγγύηση Έρευνας (RG):Καλύπτει τορίσκο ανεπαρκών πόρων αναφορικά µε την αναµενόµενη παροχή και την αποτυχία επανεισαγωγής. Το τέλος που πρέπει να καταβληθεί είναι 5% της επένδυσης και το µέγιστο ποσό που καλύπτεται είναι Εγγύηση Μακροπρόθεσµης Παραγωγικότητας (LTPG): Καλύπτει τον κίνδυνο µείωσης ή υποβάθµισης του πόρου και του εξοπλισµού στη διάρκεια της εκµετάλλευσης. Το τέλος καταβάλλεται ετησίως για 10 χρόνια και αντιπροσωπεύει το 4% του συνολικού κόστους της εγκατάστασης θεωρώντας ετήσια υποτίµηση κατά 10% ανά έτος εκµετάλλευσης.

35 Προώθηση της γεωθερµίας στη Γαλλία (iv) Κίνητρο φορολογικού χαρακτήρα στο ευρύ κοινό: Έκπτωση µέχρι 50% της επένδυσης για ΓΑΘ από την ετήσια φορολογία εισοδήµατος. Μείωση του ΦΠΑ σε δίκτυα τηλεθέρµανσης που χρησιµοποιούν ΑΠΕ για >60% της τροφοδοσίας του δικτύου (σύντοµα 60 50%). Ανταγωνιστικότητα µε φυσικό αέριο. Μείωση ΦΠΑ: Μια από τις κύριες αιτίες για επαναλειτουργία ζευγών βαθιών γεωτρήσεων τα τελευταία 2 χρόνια. Θέσεις των γεωθερµικών συστηµάτων τηλεθέρµανσης στη λεκάνη των Παρισίων (Ungemach, 2001)

36 Αξιόλογες επιχειρηµατικές προσπάθειες στον Ελλαδικό χώρο στον τοµέα του ιαµατικού τουρισµού και της αναψυχής Αγκιστρο Ν. Σερρών (i) Μέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1990 ελάχιστοι γνώριζαν την ύπαρξη των θερµών πηγών Αγκίστρου Μετά το 1995 και µε αξιοποίηση Ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων (Πρόγραµµα Leader) η εικόνα άλλαξε. Η Κοινότητα Αγκίστρου προχώρησε στην αναπαλαίωση του βυζαντινού λουτρού, στην ανέγερση ξενοδοχείου «ΧΑΜΑΜ» και στην κατασκευή 4 νέων κυκλικών λουτήρων. 2007: αναπαλαίωση εσωτερικού πέτρινου λουτρού, επέκταση κοινοτικού ξενοδοχείου, διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Πλήθος επισκεπτών (νέων) Τεράστια οικονοµική ανάπτυξη χωριού, εξάλειψη ανεργίας Πηγή:

37 Αξιόλογες επιχειρηµατικές προσπάθειες στον Ελλαδικό χώρο στον τοµέα του ιαµατικού τουρισµού και της αναψυχής Αγκιστρο Ν. Σερρών (ii) Κατασκευή νέων ξενοδοχείων στο Άγκιστρο για τους επισκέπτες.

38 Αξιόλογες επιχειρηµατικές προσπάθειες στον Ελλαδικό χώρο στον τοµέα του ιαµατικού τουρισµού και της αναψυχής Λουτράκι - Πόζαρ Αριδαίας Ν. Πέλλας

39 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!

Νίκος Ανδρίτσος. Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008. Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Νίκος Ανδρίτσος. Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008. Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Το Ενεργειακό Πρόβλημα των Κυκλάδων: Κρίσιμα Ερωτήματα και Προοπτικές Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008 Γεωθερμικές Εφαρμογές στις Κυκλάδες και Εφαρμογές Υψηλής Ενθαλπίας Μιχάλης Φυτίκας Τμήμα Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 5: Γεωθερμία Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ Είναι η θερμότητα που μεταφέρεται από το εσωτερικό της γης προς την επιφάνεια. Κατά μέσο όρο η ροή θερμότητας είναι 87 mw/cm2 και εκδηλώνεται υπό μορφή ζεστών νερών και ατμών. ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Γιατί να επιλέξει κανείς τη γεωθερµία ; Ποιος ο ρόλος των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας ; Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ( Με στόχο την ενηµέρωση περί γεωθερµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Δ.Μενδρινός, Κ.Καρύτσας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νοέμβριος 2009 Γεωθερμική Ενέργεια: η θερμότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας

Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας Κωνσταντίνος ΚΑΡΥΤΣΑΣ Άγγελος ΓΚΟΥΜΑΣ Γιάννης ΧΑΛΔΕΖΟΣ Δημήτριος ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 1 9

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ Το ΥΠΕΚΑ αναλαμβάνει συντονισμένες πρωτοβουλίες ώστε να αξιοποιηθεί σωστά και υπεύθυνα το γεωθερμικό

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ

2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ 1. Τηλεθέρμανση / Τηλεψύξη: Ευρωπαϊκή οδηγία 2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΔΗΜ. ΜΟΙΡΑΣ, ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ Περιοχή τηλεθέρμανσης 2009 ΣΗΘΥΑ: : 16

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα Ανάπτυξης της Γεωθερµίας και Χρηµατοδοτικές Λύσεις Νικόλαος Σοφιανός (Mphil Development Studies) Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, IENE Ενέργεια Β2Β - 2010 Αθήνα, 27 Νοεµβρίου 2010 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: EC - EIE Programme - SEIPLED Project WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο Τοπικές συνθήκες Εμπόδια Συμβουλευτική Επιτροπή Στάδιο Σχεδιασμού Πρόγραμμα εργασίας 1. Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων

Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων Γεωργία Λ. Γληνού «ΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ηµερίδα της Τ.Ε..Κ & Νοµαρχιακής Αυτ/σης Ν. Τρικάλων, Τρίκαλα Λάρισα 18-19.11.05 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ στην ΕΛΛΑ Α. Παρασκευή, 12 Μαΐου 2006 Θεσσαλονίκη

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ στην ΕΛΛΑ Α. Παρασκευή, 12 Μαΐου 2006 Θεσσαλονίκη ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ στην ΕΛΛΑ Α Παρασκευή, 12 Μαΐου 2006 Θεσσαλονίκη 1 Ευθύµιος Μουρατίδης Υπεύθυνος Ενέργειας & Περιβάλλοντος 2 Ευρωπαϊκή Ένωση Σχέδιο ράσης Προώθηση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Απεξάρτηση από

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµική Ενέργεια και Εφαρµογές Νίκος Ανδρίτσος

Γεωθερµική Ενέργεια και Εφαρµογές Νίκος Ανδρίτσος Γεωθερµική Ενέργεια και Εφαρµογές Νίκος Ανδρίτσος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Γεωθερµική Ενέργεια Γεωθερµική ενέργεια είναι στην κυριολεξία η θερµότητα

Διαβάστε περισσότερα

4 η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ, 22-27 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα Μ. ΦΥΤΙΚΑΣ-Μ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

4 η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ, 22-27 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα Μ. ΦΥΤΙΚΑΣ-Μ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 4 η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ, 22-27 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα Επιχειρηµατική Συνάντηση «ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2Β» - Workshop J «ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ» Μ. ΦΥΤΙΚΑΣ-Μ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ, PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχ Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΑ ΝΕΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Αθήνα, 20-2-2006 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ έχει επανειλημμένως αποστείλει τεκμηριωμένες προτάσεις προς το

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κολιός Γεωλόγος ρ. Γεωθερµίας

Ν. Κολιός Γεωλόγος ρ. Γεωθερµίας ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ν. Κολιός Γεωλόγος ρ. Γεωθερµίας Ι.Γ.Μ.Ε. Σε σχέση µε τις υπόλοιπες Α.Π.Ε., η γεωθερµική ενέργεια παρουσιάζει την υψηλότερη εγκατεστηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Γεωθερµική Ενέργεια. Ιωάννης Στεφανάκος

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Γεωθερµική Ενέργεια. Ιωάννης Στεφανάκος Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Γεωθερµική Ενέργεια Ιωάννης Στεφανάκος Τοµέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2010 ιάρθρωση παρουσίασης: Γεωθερµική Ενέργεια Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά

Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά Ανδρέας Λιζίδης Υπηρεσία Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια

Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης. Η θερμότητα αυτή προέρχεται από δύο πηγές: από την θερμότητα του

Η γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης. Η θερμότητα αυτή προέρχεται από δύο πηγές: από την θερμότητα του Η γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης. Η θερμότητα αυτή προέρχεται από δύο πηγές: από την θερμότητα του αρχικού σχηματισμού της Γης και από την ραδιενεργό διάσπαση

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ρόδος, 8 και 9 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΝΕ 13 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι.Ν. ΔΕΣΥΠΡΗΣ ENDESA HELLAS H Νέα Πολιτική της Ε.Ε. Αναγνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης «Φυσικό Αέριο στο Μεγάλο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Τοµέα της Αττικής: Ανάπτυξη και ιαχείριση Μεγάλων Πελατών περιόδου 2004-2009» 2009» ΕΠΑ Αττικής Νοέµβριος 2010 Αναστάσιος Τόσιος ιευθυντής Τεχνικής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΓΜΕ στην ΕΡΕΥΝΑ και ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ της ΔΕΘ 2016

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΓΜΕ στην ΕΡΕΥΝΑ και ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ της ΔΕΘ 2016 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΓΜΕ στην ΕΡΕΥΝΑ και ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ της ΔΕΘ 2016 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η θερμική ενέργεια που βρίσκεται αποθηκευμένη στα θερμά ρευστά και πετρώματα (>25 ο C). Η θερμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου-Αλεξανδρούπολης

Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου-Αλεξανδρούπολης Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών 11 12 Ιουνίου 2015, Αθήνα Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Γεωθερμική Ενέργεια

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Γεωθερμική Ενέργεια Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Γεωθερμική Ενέργεια Ιωάννης Στεφανάκος και Νίκος Μαμάσης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2015 Διάρθρωση παρουσίασης: Γεωθερμική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ENERGYRES 2009 FORUM ΑΠΕ/ΕΞΕ Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2009 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΣΗΘ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ. ΙΤΑ α.ε. Τί είναι η Συμπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Βιομάζα - Δυνατότητες

Βιομάζα - Δυνατότητες Νίκος Πλουμής Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc Προϊστάμενος Τμήματος Θερμοηλεκτρικών Έργων Βιομάζα - Δυνατότητες Οι δυνατότητες ανάπτυξης της βιομάζας στην Ελληνική αγορά σήμερα είναι πολύ σημαντικές: Το δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΙΑΚΗ Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο ραγδαίων εξελίξεων προσελκύοντας επενδυτές από όλο τον κόσμο. Επένδυση στην Ηλιακή Ενέργεια Ένα Μέλλον Φωτεινό Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του. Θόδωρος. Τσετσέρης

Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του. Θόδωρος. Τσετσέρης Το γεωθερμικό πεδίο της Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του 21 Ιουνίου, 2008 Θόδωρος. Τσετσέρης Τι είναι η Γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια δημιουργείται από την αποθηκευμένη θερμότητα στο εσωτερικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Γενικές Πληροφορίες Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Υδρογόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Ο ήλιος χρειάζεται κίνητρα για να λάµψει!

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Ο ήλιος χρειάζεται κίνητρα για να λάµψει! ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Ο ήλιος χρειάζεται κίνητρα για να λάµψει! Μάιος 2004 Έξω πάµε καλά, µέσα θα µπορούσαµε και καλύτερα Με πρωτόγνωρους ρυθµούς ανάπτυξης κινείται η διεθνής αγορά φωτοβολταϊκών τα τελευταία χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς Βρ. Ζάβρας Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς greenbanking@piraeusbank.gr EnergyRes - Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Τεχνολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ REACH

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ REACH ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ και το ΕΡΓΟ GROUND-REACH REACH Δ. Μενδρινός, Κ. Καρύτσας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ref: http://www.groundreach.eu/ Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας αξιοποιούν την

Διαβάστε περισσότερα

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011»

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» 23 Νοεμβρίου 14 Μαΐου 2011 2012 Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας

Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας Ενότητα : Γεωθερμική Ενέργεια IV Το γεωθερμικό δυναμικό της Βόρειας Ελλάδας και προτάσεις αξιοποίησης του Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία

Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία Συµπαραγωγό επένδυση Συµπαραγωγό επιχείρηση : Σταθµό Βιοµάζας µε Θερµοκήπιο Υδροπονίας & Φ/Β Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» TEXNOOIKONOMIKH ΜΕΛΕΤΗ Για την καλύτερη κατανόηση της οικονοµικότητας και της απόδοσης µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, θα παρουσιαστεί µία τεχνοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΓΔΩΘΔΡΜΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΥΑΜΗΛΗ ΔΝΘΑΛΠΙΑ ΓΙΑ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ Ν. ΜΗΛΟ

ΥΡΗΗ ΓΔΩΘΔΡΜΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΥΑΜΗΛΗ ΔΝΘΑΛΠΙΑ ΓΙΑ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ Ν. ΜΗΛΟ ΥΡΗΗ ΓΔΩΘΔΡΜΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΥΑΜΗΛΗ ΔΝΘΑΛΠΙΑ ΓΙΑ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ Ν. ΜΗΛΟ Κέντπο Ανανεώσιμων Πηγών & Δξοικονόμησηρ Δνέπγειαρ Γπ. Κ. Καπύτσαρ Σμήμα Γεωθεπμικήρ Δνέπγειαρ 21/11/2013 Θέση

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας Τριήµερο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ΛΑΡΙΣΑ, 29 Νοεµβρίου -1 εκεµβρίου 2007 Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας Μ. Μαθιουλάκης Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ενέργεια και Περιβάλλον στα νησιά - Πολιτικές για ένα ευφυές ενεργειακά νησί- Αναφορά στην Κρήτη ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΙΤΑΡΙ ΑΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΕΕ/Τ Κ Ηράκλειο 24-11-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα 1 3η ΔιεθνήςΈκθεσηΕξοικονόμησηςκαι Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας EnergyReS 2009 19-22 Φεβρουαρίου 2009 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα Αναστασία Μπένου Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc

Διαβάστε περισσότερα

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑ -ΚΕΠΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ) Α ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Χανιά, 22 και 23 Μαΐου 2009 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2Β 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Π.Ε. ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΚΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΒΗΕ Greek Solar Industry

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων ρ Νικόλαος Καραπαναγιώτης ΚΑΠΕ /νση Τεκµηρίωσης, ιάδοσης και Ανάπτυξης - Marketing nkaras@cres.gr Επικρατέστερες εφαρµογές βιοµάζας-προς-ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS Χριστίνας Αναστασοπούλου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS Χριστίνας Αναστασοπούλου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS Χριστίνας Αναστασοπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με αυτή την διπλωματική εργασία γίνεται μια ανασκόπηση σε βάθος που αφορά όλες τις Ανανεώσιμες Πηγές

Διαβάστε περισσότερα

SOLPOOL. Χρήση Ηλιακής Ενέργειας σε Εξωτερικές Πισίνες

SOLPOOL. Χρήση Ηλιακής Ενέργειας σε Εξωτερικές Πισίνες SOLPOOL Χρήση Ηλιακής Ενέργειας σε Εξωτερικές Πισίνες Solar Energy Use in Outdoor Swimming Pools Φύλλο Τεχνοοικονομικών Πληροφοριών Συγγραφείς Δ. Χασάπης, ΚΑΠΕ Β. Δρόσου, ΚΑΠΕ 08 2007 Το έργο SOLPOOL χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση Ημερίδες REGEOCITIES : Αβαθής Γεωθερμία και Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (ΓΑΘ) Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση Σ. Καρύτσας ΚΑΠΕ Σκοπός ερωτηματολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας

Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας «Συστήματα ΓΑΘ Ταξινόμηση Συστημάτων ΓΑΘ και Εναλλαγή Θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές του ΚΑΠΕ στην Ελλάδα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές του ΚΑΠΕ στην Ελλάδα GROUNDREACH HEATING AND COOLING WITH GROUND SOURCE HEAT PUMPS Airotel Stratos Vasilikos, Μιχαλακοπούλου 144 24 Ιανουαρίου 2008 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές του ΚΑΠΕ στην Ελλάδα Αναστασία Μπένου

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προγράμματος REGEOCITIES Σύνδεση με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ το 2020

Παρουσίαση του προγράμματος REGEOCITIES Σύνδεση με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ το 2020 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ REGEOCITIES Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία Αιχμής για το παρόν & το μέλλον Παρουσίαση του προγράμματος REGEOCITIES Σύνδεση με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ερωτήσεις Απαντήσεις σχετικά µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων 1. Που µπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστηµα; Το Πρόγραµµα αφορά συστήµατα µέχρι 10 kw p, στο δώµα ή τη στέγη (συµπεριλαµβανόµενων

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Project Τμήμα Α 3 Ενότητες εργασίας Η εργασία αναφέρετε στις ΑΠΕ και μη ανανεώσιμες πήγες ενέργειας. Στην 1ενότητα θα μιλήσουμε αναλυτικά τόσο για τις ΑΠΕ όσο και για τις μη

Διαβάστε περισσότερα

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, Τύποι Μηχανών Συμπαραγωγής, μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για Συμπαραγωγή, Κλιματισμός με Φυσικό Αέριο Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Ι. Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών () Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών Μαρκογιαννάκης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. Τμήμα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων

Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΙΙI Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων ΑΠΟ Δρ. Α. ΤΖΑΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 2012 Η Επιχειρηµατικότητα ως επιλογή εργασίας ΜΟΚΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ρ. ΗΜ Ευάγγελος Τσιµπλοστεφανάκης ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ 1 Στην παρουσίαση αυτή εξετάζεται

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT Του Γιάννη Βουρδουµπά ΤΕΙ Κρήτης Τµήµα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος Ρωµανού 3, Χαλέπα, 73133 Χανιά E-mail: gboyrd@tee.gr XANIA 18/04/2007

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Συνέργεια και συμπληρωματικότητα δράσεων Τομεακού και Περιφερειακού Προγράμματος (βάσει εγκεκριμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) Ενημερωτική

Διαβάστε περισσότερα

Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα για την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 18 Νοεµβρίου 2010 1

Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα για την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 18 Νοεµβρίου 2010 1 Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα για την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 18 Νοεµβρίου 2010 1 ΣυμπράξειςΔημοσίουκαιΙδιωτικούΤομέα: Ένααποτελεσματικόεργαλείοπροώθησης επενδύσεων 2 Συμπράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Πολιτική και προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ) Πολιτική και προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας στην Ευρώπη και στην

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ / ΤΜ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ / ΤΜ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ / ΤΜ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 3-12 - 2005 Κυρίες και Κύριοι, Η σηµερινή ηµερίδα αποδεικνύει το σηµαντικό ρόλο του τεχνικού κόσµου και ειδικότερα του Τεχνικού Επιµελητηρίου όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc Τµήµα Κτιρίων Ενεργειακή ιαχείριση Η διαχείριση ενέργειας δεν είναι µόνο ένα τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

4η Εβδοµάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Επιχειρηµατική Συνάντηση «ΙΕΝΕ B2B» Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής 25-27 Νοεµβρίου 2010 Αξιοποίηση Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας στο δοµηµένο περιβάλλον A. Μπένου, Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία και παραδείγματα εφαρμογών

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία και παραδείγματα εφαρμογών 2η Διεθνής Έκθεση Εξοικονόμησης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας EnergyReS 2008 10-13 Απριλίου 2008 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία και παραδείγματα εφαρμογών Αναστασία Μπένου Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα