Αξιολόγηση της αξιοπιστίας του συστήματος HEPOS σε δάση και δασικές εκτάσεις με τη χρήση των RTK τεχνικών SINGLE BASE και VRS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση της αξιοπιστίας του συστήματος HEPOS σε δάση και δασικές εκτάσεις με τη χρήση των RTK τεχνικών SINGLE BASE και VRS"

Transcript

1 Αξιολόγηση της αξιοπιστίας του συστήματος HEPOS σε δάση και δασικές εκτάσεις με τη χρήση των RTK τεχνικών SINGLE BASE και VRS Αργυροπούλου Χρυσάνθη 1, Δούκας Κοσμάς 2 1 Δασολόγος MSc, Δασαρχείο Σερρών, Τ.Κ , Σέρρες 2 Καθηγητής, Τομέας Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων, Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Περίληψη Το σύστημα HEPOS το οποίο αποτελεί το πρώτο δίκτυο Μόνιμων Σταθμών Αναφοράς GPS στην Ελλάδα, αξιοποιώντας το υφιστάμενο παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού GPS, παρέχει υπηρεσίες πραγματικού χρόνου (RTK & DGPS) και μετεπεξεργασίας για προσδιορισμό θέσης υψηλής ακρίβειας. Για τις υπηρεσίες πραγματικού χρόνου παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής των δικτυακών RTK τεχνικών VRS, FKP και MAC, Single Base RTK, Network DGPS και Single Base DGPS. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αξιολογήσει την αξιοπιστία του εν λόγω συστήματος σε δύσκολα περιβάλλοντα όπως είναι τα δασικά και να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το εάν η χρήση του συστήματος HEPOS είναι εφικτή και αποτελεσματική σε τόσο αντίξοες συνθήκες. Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός έγινε εφαρμογή του συστήματος HEPOS και δύο τεχνικών αυτού της Single Base RTK και της τεχνικής RTK με Εικονικούς Σταθμούς Αναφοράς (VRS-RTK) σε πέντε διαφορετικά δασικά περιβάλλοντα: α) σε άξονα δασικού που διέρχεται από υψηλό δάσος πλατυφύλλου Δρυός, β) κάτω από κομοστέγη υψηλού δάσους πλατυφύλλου Δρυός, γ) σε δασική χορτολιβαδική έκταση, δ) σε περιβάλλον αστικού τύπου (κτιριακές εγκαταστάσεις σε δασικό περιβάλλον) και ε) σε τριγωνομετρικό σημείο. Οι μετρήσεις εκτελέστηκαν στην περιοχή του Πανεπιστημιακού δάσους Ταξιάρχη Βραστάνων Χαλκιδικής. Λέξεις κλειδιά: GNSS, Μόνιμος σταθμός αναφοράς, RTK, ακρίβεια, δικτυακές τεχνικές, HEPOS, Single Base, VRS, Δασικά Περιβάλλοντα. Εισαγωγή Από τη δεκαετία του 1990 οι μόνιμοι σταθμοί αναφοράς άρχισαν να χρησιμοποιούνται από κρατικούς φορείς για την υλοποίηση εθνικών γεωδαιτικών συστημάτων αναφοράς εξυπηρετώντας επαγγελματίες μηχανικούς. Μετά το 2000 άρχισε να εφαρμόζεται η τεχνική της δικτύωσης των μόνιμων σταθμών αναφοράς (Γιαννίου και Μάστορης 2006). Η βασική ιδέα είναι να χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες από όλους τους σταθμούς αναφοράς στο δίκτυο και όχι μόνο από τον πλησιέστερο σταθμό (όπως συμβαίνει με τις συμβατικές τεχνικές του DGPS και RTK). Ένας σταθμός αναφοράς λειτουργεί ως κεντρική μονάδα (Κέντρο Ελέγχου), που συλλέγει τα στοιχεία από όλους τους σταθμούς του δικτύου. Με τη χρησιμοποίηση των πληροφοριών από ολόκληρη την περιοχή που καλύπτεται από το δίκτυο RTK είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν πιο πλήρη μοντέλα που επιτρέπουν καλύτερες εκτιμήσεις των σφαλμάτων. Στη συνέχεια οι Σελίδα 1 από 11

2 διορθώσεις στέλνονται από το Κέντρο Ελέγχου στους κινούμενους δέκτες των χρηστών στην περιοχή του δικτύου (Δεληκαράογλου 2006). Τα δίκτυα μόνιμων σταθμών GPS δίνουν την δυνατότητα εφαρμογής τεχνικών εντοπισμού θέσης, οι οποίες επιτυγχάνουν υψηλές ακρίβειες, όπως είναι οι δικτυακές τεχνικές RTK. Τέτοιες δικτυακές τεχνικές RTK είναι: οι Εικονικοί Σταθμοί Αναφοράς VRS (Virtual Reference Stations), οι Σταθμοί Μετάδοσης Παραμέτρων Επιφανειακών διορθώσεων - FKP (Flachen Korrektur Parameter) και η τεχνική MAC (Master- Auxiliary Concept) Κύριοι και Βοηθητικοί σταθμοί (Γιαννίου 2008). Ακολουθώντας αυτή την εξέλιξη, δημιουργήθηκε στην Ελλάδα από την Κτηματολόγιο Α.Ε. το σύστημα HEPOS, το οποίο αποτελεί το πρώτο Ελληνικό δίκτυο Μόνιμων Σταθμών Αναφοράς GPS. Το HEPOS αποτελείται από 98 GPS (GNSS) μόνιμους σταθμούς αναφοράς, κατανεμημένους ομοιόμορφα σε όλη την Ελλάδα και με κατάλληλη διάταξη ώστε οι αποστάσεις μεταξύ γειτονικών σταθμών να μην υπερβαίνουν τα 70 km, εκ των οποίων οι 87 δικτυακής λύσης (VRS, FKP & MAC τεχνικές) και οι 11 μεμονωμένοι (Γιαννίου και Μάστορης 2007). Οι υπηρεσίες που παρέχει το HEPOS διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: υπηρεσίες «πραγματικού χρόνου» και υπηρεσίες «μετεπεξεργασίας», (Μάστορης και Γιαννίου 2008). Οι υπηρεσίες πραγματικού χρόνου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μέτρηση με τις ακόλουθες τεχνικές GPS: α) Single-Base RTK. Τα δεδομένα υπολογίζονται από τις παρατηρήσεις ενός από τους 98 σταθμούς αναφοράς του HEPOS, (τον πιο κοντινό), β) Network RTK (δικτυακή λύση, με τεχνικές VRS, FKP, MAC). Τα δεδομένα προκύπτουν από συνδυασμένη επεξεργασία δεδομένων πολλών πραγματικών σταθμών, γ) Single-Base DGPS. Τα δεδομένα υπολογίζονται από έναν από τους 7 σταθμούς παραγωγής διορθώσεων Single-Base DGPS του HEPOS που είναι κατανεμημένοι σε όλη τη χώρα και δ) Network DGPS (δικτυακή λύση). Τα δεδομένα προκύπτουν από συνδυασμένη επεξεργασία δεδομένων πολλών πραγματικών σταθμών (Γιαννίου και Σταυροπούλου 2010). Περιοχή έρευνας Προκειμένου να ελεγχθεί η ακρίβεια στον προσδιορισμό θέσης που προσφέρει το σύστημα HEPOS σε δασοπονικές εφαρμογές έγινε εφαρμογή του συστήματος αυτού και των τεχνικών Single-Base RTK και με Εικονικούς Σταθμούς Αναφοράς VRS (VRS- RTK) που υποστηρίζει το HEPOS, στο Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη Βραστάμων Χαλκιδικής, το οποίο βρίσκεται στις Νότιες και Νοτιοδυτικές πλαγιές του όρους Χολομώντα στο Νομό Χαλκιδικής και απέχει περίπου 73 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη (Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών 2001). Προκειμένου επίσης να υπάρχει μέτρο σύγκρισης όσον αφορά τη φύση του περιβάλλοντος εφαρμογής των παραπάνω τεχνικών εξετάστηκαν οι παρακάτω πέντε περιπτώσεις: α. αποτύπωση σημείων άξονα δασικού που διέρχεται από υψηλή συστάδα πλατύφυλλου δρυός στη δασική θέση Σωληνάρια που βρίσκεται στο δασικό τμήμα 53 που φέρει την ομώνυμη ονομασία Σωληνάρια, β. αποτύπωση σημείων κάτω από κομοστέγη υψηλού δάσους πλατύφυλλου Δρυός επίσης στη δασική θέση Σωληνάρια, γ. αποτύπωση σημείων σε δασική χορτολιβαδική έκταση στη δασική Σελίδα 2 από 11

3 θέση Λιβάδια που βρίσκεται στο δασικό τμήμα 11 που φέρει την ονομασία Απολυμένη Πέτρα Λειβάδια, δ. αποτύπωση σημείων κοντά σε κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός δάσους επίσης στο δασικό τμήμα 11 (κτίρια της Σχολής Δασολογίας και Φυσ. Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ.) και ε. αποτύπωση τριγωνομετρικού σημείου που βρίσκεται σε ράχη εντός δάσους με την ονομασία Ψηλή Ράχη που βρίσκεται στο δασικό τμήμα 23 του ίδιου δάσους. Υλικά και μέθοδοι Για να αξιολογηθεί η ακρίβεια εντοπισμού ενός σημείου που προκύπτει από RTK μετρήσεις θα πρέπει να συγκριθεί με την ακρίβεια που επιτυγχάνεται κατά την αποτύπωση του ίδιου σημείου με τοπογραφικά όργανα υψηλής ακρίβειας όπως ο γεωδαιτικός σταθμός (total station). Τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτύπωση των συντεταγμένων των σημείων ήταν: α) ο γεωδαιτικός σταθμός (total station) LEICA TRC 407 του οποίου οι μετρήσεις χρησιμοποιήθηκαν ως «αληθείς τιμές» και β) ο διπλόσυχνος δέκτης Leica GS09_GNSS με τον οποίο έγινε η εφαρμογή της τεχνικής Single-Base RTK και η εφαρμογή της δικτυακής τεχνικής RTK με εικονικούς σταθμούς αναφοράς VRS (VRS- RTK) του HEPOS. Πρακτικά υλοποιείται μία σύγκριση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν, από την εφαρμογή των τεχνικών Single Base RTK και VRS-RTK με τις συντεταγμένες που εξάγονται από την χρήση του γεωδαιτικού σταθμού Leica TRC 407 καθώς οι μετρήσεις αυτές λαμβάνονται ως αληθείς τιμές. Εξυπακούεται ότι η σύγκριση των αποτελεσμάτων αφορά τα ίδια σημεία σε κάθε μέτρηση. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά το μήνα Μάιο του έτους Η σειρά εκτέλεσης των εργασιών είχε ως εξής: πρώτα έγιναν οι μετρήσεις με το γεωδαιτικό σταθμό Leica TCR 407 και στη συνέχεια ακολούθησε ο προσδιορισμός των συντεταγμένων των ίδιων σημείων χρησιμοποιώντας το GPS Leica GS09 GNSS και τις δύο προαναφερόμενες τεχνικές του συστήματος HEPOS. Οι μετρήσεις και ο προσδιορισμός των συντεταγμένων των σημείων με το γεωδαιτικό σταθμό Leica TCR 407, βασίστηκαν στη μέθοδο προσαρτημένου σημείου και ο τύπος της όδευσης που επιλέχθηκε ήταν η ανοιχτή εξαρτημένη όδευση με προσανατολισμό στο ένα άκρο. Πριν την αποτύπωση των σημείων με τον δέκτη GPS Leica GS09 GNSS έγιναν οι κατάλληλες ρυθμίσεις στο δέκτη του GPS μέσω του χειριστηρίου και επιλέχθηκε το δίκτυο του HEPOS. Στη συνέχεια συνδέθηκε, μέσω Bluetooth, το κινητό τηλέφωνο πρώτα με το δέκτη και μετά με το κέντρο ελέγχου του HEPOS μέσω GPRS και του πρωτοκόλλου NTRIP. Από το Source-Table που εμφανίστηκε επιλέχθηκε το Mountpoint Single-Base RTK το οποίο αντιστοιχεί στην τεχνική Single-Base RTK και σε δεύτερη φάση το Mount-point RTCM 2.3 το οποίο αντιστοιχεί στην τεχνική Network RTK VRS. Και στις δύο τεχνικές ο χρόνος παραμονής σε κάθε σημείο ήταν 5 δευτερόλεπτα και οι μετρήσεις έγιναν ανά 1 δευτερόλεπτο. Τα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία των στοιχείων υπαίθρου ήταν το πρόγραμμα Η/Υ Leica Geo Office Tools (LGO Tools) που χρησιμοποιήθηκε για την μεταφορά δεδομένων από τον γεωδαιτικό σταθμό σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, και το πρόγραμμα Excel για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τον υπολογισμό των σφαλμάτων. Σελίδα 3 από 11

4 Για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ακρίβεια που επιτεύχθηκε στις μετρήσεις των συντεταγμένων των σημείων με το GPS GS09 και τις τεχνικές του HEPOS και τον υπολογισμό της απόκλισης από την αληθινή τιμή υπολογίστηκαν το μέσο αριθμητικό σφάλμα μ α, το μέσο τετραγωνικό σφάλμα μ τ, το μέσο τετραγωνικό σφάλμα του μέσου όρου μ Μ. και η οριζοντιογραφική ακρίβεια (σφάλμα θέσης). Ως αληθής τιμή χρησιμοποιήθηκε η πιθανή τιμή L των μετρήσεων των συντεταγμένων των σημείων με το γεωδαιτικό σταθμό Leica TCR 407. Το μέσο αριθμητικό σφάλμα μιας σειράς μετρήσεων δίνεται από τον τύπο: μ α = ± (v) /n όπου (ν) το άθροισμα των απόλυτων τιμών των αριθμητικών (φαινομενικών) σφαλμάτων ν1, ν2,., νn και n ο αριθμός των μετρήσεων. Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα δίνεται από τον τύπο: μ τ = ± ((εε) / n) 0,5 όπου (ε) είναι οι αληθείς διαφορές n παρατηρήσεων. Πρακτικά όμως είναι αδύνατο να υπολογίσουμε τις διαφορές ε, γιατί η αληθής τιμή Χ του μεγέθους είναι άγνωστη. Γι αυτό για τον υπολογισμό του μέσου τετραγωνικού σφάλματος χρησιμοποιείται ο τύπος : μ τ = ± ((εε) / n) 0,5 = ± ((vv) / (n-1)) 0,5 Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα του μέσου όρου δίνεται από τον τύπο: μ Μ = ± ((vv) / (n(n-1)) 0.5 = ± μ τ / (n) 0,5, (Δούκας 2001). Η οριζοντιογραφική ακρίβεια ορίζεται από το μέσο τετραγωνικό σφάλμα (RMSEEN) των συντεταγμένων (E,N) σημείων που μετρήθηκαν με GPS και ελέγχονται από μεγαλύτερης ακρίβειας μετρήσεις που προέκυψαν από τη χρήση του γεωδαιτικού σταθμού (τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης δασικών χαρτών ΦΕΚ 1811/Β/ ). Δίνεται από τον τύπο: ((v 2 Ε +v 2 Ν)/n))0,5. Συνολικά αποτυπώθηκαν: 45 σημεία σε άξονα δασικού, 11 σημεία κάτω από κομοστέγη συστάδας υψηλού δάσους πλατυφύλλου δρυός, 9 σημεία σε δασική χορτολιβαδική έκταση, 7 σημεία σε περιβάλλον αστικού τύπου (στα κτίρια στης Σχολής Δασολογίας & Φυσ. Περ/ντος) μετρήθηκαν και τέλος ένα τριγωνομετρικό σημείο. Αποτελέσματα Ο αριθμός των δορυφόρων που λαμβάνονταν, η τιμή του PDOP που επιτυγχάνονταν καθώς και η επίλυση φάσης που πραγματοποιούνταν κατά τη διάρκεια των μετρήσεων ανά περιβάλλον μέτρησης αποδίδονται στους Πίνακες 1, 2 και 3. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Λαμβανόμενοι Δορυφόροι ανά τεχνική και περιβάλλον μέτρησης Table 1: Received Satellites for each technique and environment of measurement Περιβάλλον μέτρησης Τεχνική Άξονας δασικού Κομοστέγη υψηλού δάσους Πλ. Δρυός Δασική χορτο -λιβαδική έκταση Περιβάλλον αστικού τύπου (κτίρια) Τριγωνομετρικό σημείο Single Base VRS Σελίδα 4 από 11

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Τιμή PDOP ανά τεχνική και περιβάλλον μέτρησης Table 2: PDOP Value for each technique and environment of measurement Περιβάλλον μέτρησης Κομοστέγη Δασική Περιβάλλον Τριγω- Τεχνική Άξονας υψηλού χορτολιβαδική τύπου τρικό αστικού νομε- δασικού δάσους Πλ. Δρυός έκταση (κτίρια) σημείο Single Base VRS ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Αριθμός σημείων Επίλυσης Φάσης ανά τεχνική και περιβάλλον μέτρησης (στο σύνολο των σημείων μέτρησης) Table 3: Number of points of "carrier phase CPH" ambiguities for each technique and environment of measurement (for all measurement points) Περιβάλλον μέτρησης Τεχνική Άξονας δασικού Κομοστέγη υψηλού δάσους Πλ. Δρυός Περιβάλλον αστικού τύπου (κτίρια) Δασική χορτολιβαδική έκταση Τριγωνομετρικό σημείο Single Base 17/ /9 5/7 1/1 VRS 21/ /9 5/7 1/1 Προκειμένου να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την επιλογή της κατάλληλης τεχνικής για μετρήσεις πεδίου, σε περιβάλλοντα που συναντά ο δασολόγος, κάνοντας χρήση του συστήματος HEPOS, πρέπει να συγκριθούν τα αποτελέσματα μεταξύ των τριών τεχνικών για κάθε ένα από τα περιβάλλοντα μέτρησης και τα αποτελέσματα μεταξύ του περιβάλλοντος μέτρησης για κάθε μία από τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν. Για το σκοπό αυτό συγκρίθηκαν: 1. Οι τεχνικές μεταξύ τους σε κάθε ένα από τα διαφορετικά περιβάλλοντα μέτρησης 1.1 Αποτύπωση σημείων σε άξονα δασικού Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα από την αποτύπωση στον άξονα του δασικού με κάθε μία από τις τεχνικές αποδίδονται στον Πίνακα 4. ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα αποτύπωσης σε άξονα δασικού Table 4: Results of survey in axis of forest road Τεχνική μέτρησης Single Base VRS 1 Μέσο αριθμητικό σφάλμα (μ α ) κατά E Μέσο αριθμητικό σφάλμα (μ α ) κατά N Μέσο αριθμητικό σφάλμα (μ α ) κατά Z Μέσο τετραγωνικό σφάλμα (μ τ ) κατά Ε Μέσο τετραγωνικό σφάλμα (μ τ ) κατά Ν Μέσο τετραγωνικό σφάλμα (μ τ ) κατά Ζ Σελίδα 5 από 11

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (συνέχεια) Continuation of Table 4 7 Μέσο τετραγωνικό σφάλμα του μ.ο. (μ Μ ) κατά Ε Μέσο τετραγωνικό σφάλμα του μ.ο. (μ Μ ) κατά Ν Μέσο τετραγωνικό σφάλμα του μ.ο. (μ Μ ) κατά Ζ Μέσος όρος Οριζοντιογραφικής ακρίβειας (μ.ο.ο.α.) Αποτύπωση σημείων κάτω από κομοστέγη υψηλού δάσους πλατυφύλλου δρυός Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα από την αποτύπωση σημείων κάτω από κομοστέγη υψηλού δάσους πλατυφύλλου Δρυός με κάθε μία από τις τεχνικές αποδίδονται στον Πίνακα 5. ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα αποτύπωσης κάτω από κομοστέγη υψηλού δάσους πλατυφύλλου Δρυός Table 5: Results of survey under the canopy of high forest of Quercus frainetto (broadleaf oak) Τεχνική μέτρησης Single Base VRS 1 Μέσο αριθμητικό σφάλμα (μ α ) κατά E 0,7313 0, Μέσο αριθμητικό σφάλμα (μ α ) κατά N 1,1158 1, Μέσο αριθμητικό σφάλμα (μ α ) κατά Z 3,0109 3, Μέσο τετραγωνικό σφάλμα (μ τ ) κατά Ε 1,1673 1, Μέσο τετραγωνικό σφάλμα (μ τ ) κατά Ν 2,0526 2, Μέσο τετραγωνικό σφάλμα (μ τ ) κατά Ζ 3,3538 3, Μέσο τετραγωνικό σφάλμα του μ.ο. (μ Μ ) κατά Ε 0,3237 0, Μέσο τετραγωνικό σφάλμα του μ.ο. (μ Μ ) κατά Ν 0,5693 0, Μέσο τετραγωνικό σφάλμα του μ.ο. (μ Μ ) κατά Ζ 0,9301 0, Μέσος όρος Οριζοντιογραφικής ακρίβειας (μ.ο.ο.α.) 1,397 1, Αποτύπωση σημείων σε δασική χορτολιβαδική έκταση Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα από την αποτύπωση σημείων σε δασική χορτολιβαδική έκταση με κάθε μία από τις τεχνικές αποδίδονται στον Πίνακα 6. ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα αποτύπωσης σε δασική χορτολιβαδική έκταση Table 6: Results of survey in forest grassland Τεχνική μέτρησης Single Base VRS 1 Μέσο αριθμητικό σφάλμα (μ α ) κατά E 0,0814 0, Μέσο αριθμητικό σφάλμα (μ α ) κατά N 0,0448 0, Μέσο αριθμητικό σφάλμα (μ α ) κατά Z 1,7580 1, Μέσο τετραγωνικό σφάλμα (μ τ ) κατά Ε 0,0948 0, Μέσο τετραγωνικό σφάλμα (μ τ ) κατά Ν 0,0527 0, Μέσο τετραγωνικό σφάλμα (μ τ ) κατά Ζ 1,7605 1, Μέσο τετραγωνικό σφάλμα του μ.ο. (μ Μ ) κατά Ε 0,0316 0, Μέσο τετραγωνικό σφάλμα του μ.ο. (μ Μ ) κατά Ν 0,0175 0,0222 Σελίδα 6 από 11

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 (συνέχεια) Continuation of Table 6 9 Μέσο τετραγωνικό σφάλμα του μ.ο. (μ Μ ) κατά Ζ 0,5868 0, Μέσος όρος Οριζοντιογραφικής ακρίβειας (μ.ο.ο.α) 0,103 0, Αποτύπωση σημείων σε περιβάλλον αστικού τύπου (κοντά σε κτίρια) Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα από την αποτύπωση σημείων σε περιβάλλον αστικού τύπου με κάθε μία από τις τεχνικές αποδίδονται στον Πίνακα 7. ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα αποτύπωσης σε περιβάλλον αστικού τύπου Table 7: Results of survey in an urban type environment (buildings in forest environment) Τεχνική μέτρησης Single Base VRS 1 Μέσο αριθμητικό σφάλμα (μ α ) κατά E 0,2292 0, Μέσο αριθμητικό σφάλμα (μ α ) κατά N 0,1402 0, Μέσο αριθμητικό σφάλμα (μ α ) κατά Z 1,5060 1, Μέσο τετραγωνικό σφάλμα (μ τ ) κατά Ε 0,2978 0, Μέσο τετραγωνικό σφάλμα (μ τ ) κατά Ν 0,1748 0, Μέσο τετραγωνικό σφάλμα (μ τ ) κατά Ζ 1,6663 1, Μέσο τετραγωνικό σφάλμα του μ.ο. (μ Μ ) κατά Ε 0,1125 0, Μέσο τετραγωνικό σφάλμα του μ.ο. (μ Μ ) κατά Ν 0,0660 0, Μέσο τετραγωνικό σφάλμα του μ.ο. (μ Μ ) κατά Ζ 0,6298 0, Μέσος όρος Οριζοντιογραφικής ακρίβειας (μ.ο.ο.α.) 0,279 0, Αποτύπωση σημείων σε τριγωνομετρικό σημείο Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα από την αποτύπωση τριγωνομετρικού σημείου με κάθε μία από τις τεχνικές αποδίδονται στον Πίνακα 8. ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα αποτύπωσης σε τριγωνομετρικό σημείο Table 8: Results of survey to a trigonometric point Τεχνική μέτρησης Single Base VRS 1 Μέσο τετραγωνικό σφάλμα (μ τ ) κατά Ε 0,044 0,037 2 Μέσο τετραγωνικό σφάλμα (μ τ ) κατά Ν 0,025 0,041 3 Μέσο τετραγωνικό σφάλμα (μ τ ) κατά Ζ 1,670 1,731 4 Οριζοντιογραφική ακρίβεια (ο.α.) 0,051 0,055 2.Τα διαφορετικά περιβάλλοντα μέτρησης για κάθε μία από τις τεχνικές μέτρησης 2.1 Αποτύπωση με την τεχνική Single Base Όσον αφορά την τεχνική αποτύπωσης Single Base τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα αυτής δίδονται στον Πίνακα 9. Σελίδα 7 από 11

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα με την τεχνική Single Base Table 9: Results of application of the Single Base technique Περιβάλλον μέτρησης Κομοστέγη Δασική Περιβάλλον Άξονας υψηλού χορτολιβαδική τύπου αστικού δασικού δάσους Πλ. Δρυός έκταση (κτίρια) Τριγωνομετρικό σημείο 1 (μ α ) κατά E 0,5410 0,7313 0,0814 0, (μ α ) κατά N 0,4306 1,1158 0,0448 0, (μ α ) κατά Z 2,5267 3,0109 1,7580 1, (μ τ ) κατά Ε 0,3764 1,1673 0,0948 0,2978 0,044 5 (μ τ ) κατά Ν 0,6965 2,0526 0,0527 0,1748 0,025 6 (μ τ ) κατά Ζ 2,8055 3,3538 1,7605 1,6663 1,670 7 (μ Μ ) κατά Ε 0,0561 0,3237 0,0316 0, (μ Μ ) κατά Ν 0,1038 0,5693 0,0175 0, (μ Μ ) κατά Ζ 0,4182 0,9301 0,5868 0, μ.ο.ο.α 0,781 1,397 0,103 0,279 0, Αποτύπωση με την τεχνική VRS Όσο αφορά την τεχνική αποτύπωσης VRS τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα αυτής δίδονται στον Πίνακα 10. ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα με την τεχνική VRS Table 10: Results of application of the VRS technique Άξονας δασικού Κομοστέγη υψηλού δάσους Πλ. Δρυός Περιβάλλον αστικού τύπου (κτίρια) Περιβάλλον μέτρησης Δασική χορτολιβαδική έκταση Τριγωνομετρικό σημείο 1 (μ α ) κατά E 0,5795 0,7315 0,0906 0, (μ α ) κατά N 0,5212 1,3425 0,0577 0, (μ α ) κατά Z 3,2025 3,3818 1,7860 1, (μ τ ) κατά Ε 0,7444 1,1210 0,1032 0,3478 0,037 5 (μ τ ) κατά Ν 0,7472 2,3739 0,0666 0,6627 0,041 6 (μ τ ) κατά Ζ 3,8551 3,5960 1,7890 1,8356 1,731 7 (μ Μ ) κατά Ε 0,1109 0,3109 0,0344 0, (μ Μ ) κατά Ν 0,1113 0,6584 0,0222 0, (μ Μ ) κατά Ζ 0,5746 0,9973 0,5963 0, (μ.ο.ο.α.) 0,836 1,594 0,117 0,521 0,055 Συμπεράσματα-συζήτηση Σελίδα 8 από 11

9 Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την επεξεργασία και τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των χρησιμοποιούμενων τεχνικών (Single-Base και VRS-RTK) κατά περιβάλλον μέτρησης είναι τα εξής: Ο αριθμός των δορυφόρων ήταν πολύ ικανοποιητικός για τον δέκτη Leica GS09_GNSS, καθώς σε τέτοια περιβάλλοντα οι δέκτες GPS αδυνατούν να λάβουν δεδομένα από το σύνολο των διαθέσιμων δορυφόρων, λόγω της βλάστησης που καλύπτει τη θέα προς τον ουρανό. Οι συνθήκες δασοκάλυψης παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επίλυση φάσης και μάλιστα όσο πιο πυκνή γίνεται η βλάστηση τόσο πιο πολύ μειώνονται οι πιθανότητες η επίλυση φάσης να πραγματοποιηθεί. Απαραίτητη προϋπόθεση λοιπόν για να πραγματοποιηθεί η επίλυση φάσης είναι ο ανοιχτός ουρανός και η απουσία οποιουδήποτε εμποδίου στη λήψη σήματος. Έτσι όταν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις ακόμη και με οριακό αριθμό δορυφόρων η επίλυση φάσης είναι εφικτή. Σε πολλά σημεία με ιδανικό αριθμό δορυφόρων και καλό δείκτη PDOP η φάση δεν επιλύθηκε, γεγονός που αποδίδεται στη επίδραση του σφάλματος πολλαπλών διαδρομών multipath (συντελεστής ανακλασιμότητας του εδάφους) και στην ανάκλαση των σημάτων στην επιφάνεια των δένδρων. Ωστόσο η τιμή της ακρίβειας θέσης σε αυτά τα σημεία ήταν χειρότερη σε σχέση με τα σημεία που επιλύθηκε η φάση. Σε σημεία που υπήρξε καθυστέρηση στην επίλυση φάσης τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά. Άρα σε περίπτωση που η επίλυση φάσης καθυστερήσει να πραγματοποιηθεί η μέτρηση ενδέχεται να εμπεριέχει μεγάλο σφάλμα. Η χειρότερη τιμή οριζοντιογραφικής ακρίβειας (σφάλμα θέσης) κατά την αποτύπωση σε άξονα δασικού καταγράφηκε, και με τις δύο τεχνικές, σε σημεία τα οποία βρίσκονται στο πρώτο, και μεγαλύτερο από τα τρία ρέματα, που τέμνουν τον δρόμο. Το χαρακτηριστικό αυτού του ρέματος είναι ότι υπάρχουν ψηλά δένδρα με πυκνή συγκόμωση τα οποία επηρεάζουν δυσμενώς και δημιουργούν μη ευνοϊκές συνθήκες αποτύπωσης. Η ακρίβεια στον προσδιορισμό θέσης λοιπόν είναι άμεσα συνδεδεμένη με την φύση του περιβάλλοντος καταγραφής και επηρεάζεται δυσμενώς από δύσκολες τοπογραφικές συνθήκες όπως είναι τα ρέματα. Η ακρίβεια στον προσδιορισμό θέσης σε υψηλό δάσος πλατυφύλλου Δρυός, με τη χρήση του συστήματος HEPOS, έχει άμεση σχέση με την πυκνότητα και το άνοιγμα της κομοστέγης. Η σχέση αυτή μάλιστα είναι αντίστροφη, όσο αυξάνεται η πυκνότητα και το άνοιγμα της κομοστέγης, τόσο μειώνεται η ακρίβεια στον προσδιορισμό θέσης. Αυτό συμβαίνει γιατί η λήψη σήματος των δορυφόρων κάτω από την κομοστέγη εξασθενεί, καθίσταται δύσκολη και μερικές φορές μάλιστα αδύνατη. Σε δύσκολα εδάφη και περιβάλλοντα οι ακριβείς μετρήσεις είναι επισφαλείς και θα πρέπει πάντα να ελέγχονται. Σε κάθε περίπτωση η εκτίμηση της θέσης είναι πολύ χοντροειδής και αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι επιβάλλεται να δίνουμε μεγάλη προσοχή σε εργασίες πεδίου σε δασικά περιβάλλοντα. Η ακρίβεια στον προσδιορισμό θέσης έχει άμεση σχέση με την ύπαρξη κτιρίων και μάλιστα όσο πιο κοντά σε κτίρια βρίσκεται το σημείο αποτύπωσης τόσο πιο πολύ η ακρίβεια μειώνεται. Η τεχνική Single Base παρέχει αποτελέσματα μεγαλύτερης ακρίβειας (με κριτήριο το μέσο όρο οριζοντιογραφικής ακρίβειας) σε σχέση με την τεχνική VRS- Σελίδα 9 από 11

10 RTK κάτω από κομοστέγη υψηλού δάσους πλατυφύλλου Δρυός και κοντά σε κτιριακές εγκαταστάσεις και παρέχει ισάξια αποτελέσματα σε σχέση με την τεχνική VRS-RTK στον άξονα δασικού, σε χορτολιβαδικές δασικές εκτάσεις και σε τριγωνομετρικό σημείο. Όσον αφορά τα περιβάλλοντα επίσης, τα καλύτερα αποτελέσματα, με σειρά προτεραιότητας, οριζοντιογραφικής ακρίβειας (σφάλματος θέσης) και για τις δύο τεχνικές (Single Base και VRS), παρουσιάστηκαν στο τριγωνομετρικό σημείο, στη δασική χορτολιβαδική έκταση, στο περιβάλλον αστικού τύπου, στον άξονα δασικού και τέλος κάτω από την κομοστέγη υψηλού δάσους πλατυφύλλου Δρυός. Evaluation of reliability of HEPOS system in forest and forest lands using RTK techniques as SINGLE BASE and VRS Argiropoulou Chrysanthi 1, Δούκας Κοσμάς 2 1 Forester MSc, Forest Service of Serres, Serres Greece 2 Professor of department of forest and water engineering, laboratory of Mechanical Science and Topography, School of Forestry and Natural Environment, Aristotles University of Thessaloniki, Greece Abstract The system HEPOS which is the first Network of Permanent GPS Reference Stations in Greece, using the existing Global Positioning System GPS, provides real time services (RTK & DGPS) and post-processing applications for positioning of high precision. For real-time services it provides the potential of application of network RTK techniques VRS, FKP and MAC, Single Base RTK, Network DGPS and Single Base DGPS. The aim of the present research is to evaluate the reliability of the above described system in difficult environments as are the forestal ones and draw conclusions about whether the use of the HEPOS system is feasible and effective in such difficult conditions. To achieve the above purpose an implementation of the system HEPOS and two techniques of it Single-Base technique and RTK technique with Virtual Reference Stations (VRS-RTK) took place in five different forest environments: a) in an axis of forest road, b) under the canopy of high forest of Quercus frainetto (broadleaf oak), c) in forest grassland, d) in an urban type environment (buildings in forest environment) and e) a trigonometric point. The measurements were carried out in the University forest of Taxiarhi-Vrastamon Halkidikis. Keywords: GNSS, Permanent reference station, RTK, accuracy, network techniques, HEPOS, Single Base, VRS, Forestal Environments. Βιβλιογραφία Γιαννίου Μ., HEPOS και σύγχρονες δικτυακές τεχνικές GPS. Διημερίδα: HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς: Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρμογές, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη. Σελίδα 10 από 11

11 Γιαννίου, Μ., Μάστορης Δ., Ανάπτυξη του Ελληνικού συστήματος εντοπισμού HEPOS. Δ Πανελλήνιο Συνέδριο HellasGIS, Αθήνα. Γιαννίου, Μ., Μάστορης Δ., Περιγραφή του HEPOS και των υπηρεσιών που παρέχει. Ημερίδα: HEPOS - Ένα ενιαίο σύστημα εντοπισμού για την Ελλάδα - Υλοποίηση, Επιπτώσεις, Προοπτικές, ΕΜΠ, Αθήνα. Γιαννίου, Μ., Σταυροπούλου, Συλλογή δεδομένων GIS με χρήση του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο HellasGIS, Αθήνα. Δεληκαράογλου, Δ., Διαφαινόμενες Προοπτικές από τη Δικτυακή Υποδομή του HEPOS για τη Μετάδοση Χωρικών Πληροφοριών Μέσω Υπηρεσιών Web και Ασύρματων Κινητών Συσκευών. Πρακτικά, 9ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Χανιά. Δούκας, Κ., Τοπογραφία Αγροτικών και Δασικών Περιοχών. Γιαχούδη - Γιαπούλη, 300 σελ. Μάστορης, Δ. & Γιαννίου, Μ., Χρήση των υπηρεσιών του HEPOS.. Ενημερωτικό δελτίο Πανελλήνιου συλλόγου διπλωματούχων αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών, ΑΤΜ, τεύχος 191, σελ Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών, Διαχειριστικό σχέδιο Πανεπιστημιακού δάσους Ταξιάρχη-Βραστάμων , Ά Γενικό Μέρος, Ταξιάρχης. Σελίδα 11 από 11

Περιεχόμενα της παρουσίασης

Περιεχόμενα της παρουσίασης HEPOS και σύγχρονες δικτυακές τεχνικές GPS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση ορίων θαμνολίβαδου με χρήση μόνιμων σταθμών αναφοράς του HEPOS (HEllenic POsitioning System)

Αποτύπωση ορίων θαμνολίβαδου με χρήση μόνιμων σταθμών αναφοράς του HEPOS (HEllenic POsitioning System) Αποτύπωση ορίων θαμνολίβαδου με χρήση μόνιμων σταθμών αναφοράς του HEPOS (HEllenic POsitioning System) Χ. Αργυροπούλου 1, Κ. Α. Δούκας 2 1 Δασολόγος MSc, Δασαρχείο Σερρών, Τ.Κ. 62125, Σέρρες, υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχ. Γιαννίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Δρ. Μιχ. Γιαννίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. HEPOS και σύγχρονες δικτυακές τεχνικές GPS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα παρουσίασης

Περιεχόμενα παρουσίασης Σύγχρονες Δορυφορικές Τεχνολογίες στην Τοπογραφική Πρακτική: Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS Δημήτρης Μάστορης Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Διεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Δορυφορικές Τεχνολογίες στην Τοπογραφική Πρακτική: Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS

Σύγχρονες Δορυφορικές Τεχνολογίες στην Τοπογραφική Πρακτική: Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS Σύγχρονες Δορυφορικές Τεχνολογίες στην Τοπογραφική Πρακτική: Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS Δημήτρης Μάστορης Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Διεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87

ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87 ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87 Μιχάλης Γιαννίου ρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τµήµα Γεωδαιτικής Υποδοµής ιεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη περιγραφή του HEPOS και της χρήσης των υπηρεσιών του

Σύντοµη περιγραφή του HEPOS και της χρήσης των υπηρεσιών του Σύντοµη περιγραφή του HEPOS και της χρήσης των υπηρεσιών του ηµήτρης Μάστορης Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τµήµα Γεωδαιτικής Υποδοµής ιεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. dmastori@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου του HEPOS

Χρήση των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου του HEPOS Χρήση των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου του HEPOS Δημήτρης Μάστορης, Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS Δρ. Μιχάλης Γιαννίου, Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου του HEPOS

Χρήση των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου του HEPOS Χρήση των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου του HEPOS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γεωδαιτικές δράσεις της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Τέσσερα χρόνια λειτουργίας του HEPOS

Γεωδαιτικές δράσεις της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Τέσσερα χρόνια λειτουργίας του HEPOS - Τέσσερα χρόνια λειτουργίας του HEPOS ηµήτριος Μάστορης Προϊστάµενος Τµήµατος Γεωδαιτικών εδοµένων Tel. +30-210-6505828 E-mail: dmastori@ktimatologio.gr Ηµερίδα «25 χρόνια Ε.Γ.Σ.Α. 87.και τώρα τι; (Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS Γενικές ερωτήσεις για το HEPOS και τις υπηρεσίες που παρέχει Τι είναι το HEPOS; Το Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού HEPOS (HΕllenic PΟsitioning System) είναι ένα σύστηµα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του HEPOS στην καθημερινή πρακτική

Χρήση του HEPOS στην καθημερινή πρακτική Χρήση του HEPOS στην καθημερινή πρακτική Δρ. Μιχ. Γιαννίου Προϊστάμενος Τμήματος Γεωδαιτικής Υποδομής ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

9ο Συνέδριο Χαρτογραφίας, Χανιά, 2-42

9ο Συνέδριο Χαρτογραφίας, Χανιά, 2-42 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Χαρτογραφία των ικτύων Χαρτογραφία μέσω ικτύων 9ο Συνέδριο Χαρτογραφίας, Χανιά, 2-42 4 Νοεμβρίου, 2006 ιαφαινόμενες προοπτικές από τη δικτυακή υποδομή του HEPOS για

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες της παρουσίασης

Ενότητες της παρουσίασης Σύντομη ενημέρωση για το HEPOS Μητροπούλου Ελένη, Σταυροπούλου Ιφιγένεια Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Operators του HEPOS ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-834, -677

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ HEPOS (REAL-TIME SERVICES) Έκδοση 1.2

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ HEPOS (REAL-TIME SERVICES) Έκδοση 1.2 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ HEPOS (REAL-TIME SERVICES) Έκδοση 1.2 Αθήνα, Φεβρουάριος 2010 Ιστορικό εκδόσεων Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Εισαγωγή... 3 2. Απαιτούµενος Εξοπλισµός Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

4. Περιγραφή του HEPOS

4. Περιγραφή του HEPOS Περιγραφή του HEPOS και των υπηρεσιών που παρέχει Μιχ. Γιαννίου Ph.D. - ηµ. Μάστορης M.Sc. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832, -828 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS Μάστορης ηµήτριος* M.Sc. ΑΤΜ, Προϊστάµενος Τµήµατος Γεωδαιτικών εδοµένων Μητροπούλου Ελένη ΑΤΜ, Operator του HEPOS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ GIS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS

ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ GIS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ GIS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS Γιαννίου Μιχάλης* ρ. ΑΤΜ, Επιστηµονικός Σύµβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Σταυροπούλου Ιφιγένεια ΑΤΜ, Operator του HEPOS Τµήµα Γεωδαιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS

Σχεδιασμός του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS Σχεδιασμός του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS Δρ. Μιχ. Γιαννίου - Κων/νος Αυγερινός ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS

Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS

Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS Δρ. Μιχάλης Γιαννίου, Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Τεχνικός Σύμβουλος Δημήτρης Μάστορης, Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS Γιαννίου Μιχάλης* Ph.D., Μάστορης ηµήτρης M.Sc. Κτηµατολόγιο Α.Ε., Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός Τηλ. 210-6505832, e-mail: mgianniu@ktimatologio.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

HEPOS. Χρήση του HEPOS μέχρι σήμερα

HEPOS. Χρήση του HEPOS μέχρι σήμερα Χρήση του HEPOS μέχρι σήμερα Κατηφέογλου Στέφανος, Μητροπούλου Ελένη, Σταυροπούλου Ιφιγένεια Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής -Operators του HEPOS ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές ΑΠΘ. Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές ΑΠΘ. Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές από τη λειτουργία του δικτύου μόνιμων σταθμών GNSS του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ ΑΠΘ Χ. Πικριδάς, Α. Φωτίου, Δ. Ρωσσικόπουλος, Μ. Χατζηνίκος Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 50100 Γεωργιάδου Μαρία 24613-50344 24610-34068 dkon@kozanh.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 50100 Γεωργιάδου Μαρία 24613-50344 24610-34068 dkon@kozanh.gr Ελληνική Εκδήλωση ενδιαφέροντος gps Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Κ ο ζ ά ν η, 20-08- 2 0 1 5 Α ρ ι θ μ. π ρ ω τ. 4 6 3 1 7 Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του HEPOS. Περιεχόμενα

Περιγραφή του HEPOS. Περιεχόμενα Περιγραφή του HEPOS Δημ. Μάστορης M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-828 E-mail: dmastori@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ RTK ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ RTK ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ RTK ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια διαφορά θέσης μεταξύ των δικτύων HEPOS - Metrica με χρήση της τεχνικής Nearest 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0.

Οριζόντια διαφορά θέσης μεταξύ των δικτύων HEPOS - Metrica με χρήση της τεχνικής Nearest 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0. Συγκρίσεις αποτελεσµάτων του METRICA_ ET µε το δίκτυο HEPOS σε εφαρµογές πραγµατικού χρόνου (RTK GPS) Στο πλαίσιο της συνεργασίας η ΕΟ/ΑΠΘ πραγµατοποιεί ελέγχους ποιότητας των προϊόντων του δικτύου METRICA_

Διαβάστε περισσότερα

Συνόρθωση του δικτύου METRICANET και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη.

Συνόρθωση του δικτύου METRICANET και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Συνόρθωση του δικτύου METRICANET και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Α. Φωτίου καθηγητής, N. Χατζηνίκος Υπoψ. Διδάκτωρ και Χ. Πικριδάς Αναπληρωτής Καθηγητής. «Σύγχρονοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014 Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GNSS ΔΥΟ (2) ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ L1/L2,

Διαβάστε περισσότερα

SmartNet Greece. Αντώνης Αντωνακάκης Απρίλιος 2011

SmartNet Greece. Αντώνης Αντωνακάκης Απρίλιος 2011 SmartNet Greece Αντώνης Αντωνακάκης Απρίλιος 2011 41 ταθμοί Αναφοράς (Απρίλιος 2011) Ιζηοπικά ζηοισεία Ξεκίνησε το 2005 (ΜΕΣ0) Σο 2006 προστέθηκαν άλλοι δύο σταθμοί (THIV, ANAV) 2008 έγιναν συνεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ακρίβειας εντοπισµού της τεχνικής RTK µε χρήση GNSS µόνιµων σταθµών αναφοράς

Αξιολόγηση ακρίβειας εντοπισµού της τεχνικής RTK µε χρήση GNSS µόνιµων σταθµών αναφοράς ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩ ΑΙΣΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία: Αξιολόγηση ακρίβειας εντοπισµού της τεχνικής RTK µε χρήση GNSS µόνιµων

Διαβάστε περισσότερα

ημήτρης εληκαράογλου ΣΑΤΜ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιήμερο Συνέδριο προσωπικού του Τμήματος Αναδασμού ΚΕ.Γ.Ε. Αγρού, 17 και 18 Νοεμβρίου 2008

ημήτρης εληκαράογλου ΣΑΤΜ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιήμερο Συνέδριο προσωπικού του Τμήματος Αναδασμού ΚΕ.Γ.Ε. Αγρού, 17 και 18 Νοεμβρίου 2008 Οι μέχρι σήμερα εξελίξεις από την εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του ελληνικού συστήματος εντοπισμού HEPOS ημήτρης εληκαράογλου ΣΑΤΜ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιήμερο Συνέδριο προσωπικού του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων Ενότητα 4 : Η χρήση του G.P.S. Τοκμακίδης Κωνσταντίνος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των τοπογραφικών τεχνικών μέτρησης και θα αποτελείται από τα εξής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση δασικού δρόμου με χρήση των δορυφορικών GPS-GLONASS και μόνιμων σταθμών βάσης ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 5 ABSTRACT 6. Ευχαριστίες.. 7. Κατάλογος Πινάκων.

Αποτύπωση δασικού δρόμου με χρήση των δορυφορικών GPS-GLONASS και μόνιμων σταθμών βάσης ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 5 ABSTRACT 6. Ευχαριστίες.. 7. Κατάλογος Πινάκων. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 5 ABSTRACT 6 Ευχαριστίες.. 7 Κατάλογος Πινάκων. 8 Κατάλογος Σχημάτων...8 Κατάλογος Χαρτών. 12 Κατάλογος Συντομογραφιών και Ακρωνυμίων..13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1. Παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο ελληνικό σύστημα υπηρεσιών εντοπισμού HEPOS

Το νέο ελληνικό σύστημα υπηρεσιών εντοπισμού HEPOS Το νέο ελληνικό σύστημα υπηρεσιών εντοπισμού HEPOS Μερικές εισαγωγικές έννοιες για τις γεωδαιτικές τεχνικές GPS στις οποίες βασίζεται η λειτουργία συστημάτων όπως το HEPOS Οι μέχρι σήμερα εξελίξεις από

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη διανομών Υπ. Γεωργίας στο ΕΓΣΑ 87 μέσω μετρήσεων GNSS: η περίπτωση του Συνοικισμού Δασοχωρίου Σερρών

Ένταξη διανομών Υπ. Γεωργίας στο ΕΓΣΑ 87 μέσω μετρήσεων GNSS: η περίπτωση του Συνοικισμού Δασοχωρίου Σερρών 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ένταξη διανομών Υπ. Γεωργίας στο ΕΓΣΑ 87 μέσω μετρήσεων GNSS: η περίπτωση του Συνοικισμού Δασοχωρίου Σερρών Ν. Ασλανίδης, Χ. Κωτσάκης Τομέας Γεωδαισίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην Εθνική Γεωδαιτική Υποδοµή. Ο ρόλος του HEPOS

Εξελίξεις στην Εθνική Γεωδαιτική Υποδοµή. Ο ρόλος του HEPOS Εξελίξεις στην Εθνική Γεωδαιτική Υποδοµή - Ο ρόλος του HEPOS Μιχάλης Γιαννίου Τµήµα Γεωδαιτικών εδοµένων Tel. +30-210-6505832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr Ηµερίδα «25 χρόνια Ε.Γ.Σ.Α. 87.και τώρα τι;

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχ. Γιαννίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Δρ. Μιχ. Γιαννίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Το έργο των μετρήσεων του HEPOS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δορυφορική Γεωδαισία (GPS)

Δορυφορική Γεωδαισία (GPS) Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ Δορυφορική Γεωδαισία (GPS)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS Γιαννίου Μιχάλης ρ. ΑΤΜ Επιστηµονικός Σύµβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Τµήµα Γεωδαιτικών εδοµένων ιεύθυνση Ψηφιακών Συστηµάτων, Υπηρεσιών & Προώθησης Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ GIS ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS

ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ GIS ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ GIS ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS Γιαννίου Μιχάλης* ρ. ΑΤΜ, Σταυροπούλου Ιφιγένεια ΑΤΜ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός Τηλ. 210-6505832, e-mal: mgannu@ktmatologo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης Χρήση HEPOS στην παραγωγή LSO/VLSO Ευάγγελος Καράμπελας Προϊστάμενος Τμήματος Παροχής Στοιχείων & Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288 155 62 Χολαργός Τηλ: 210 6505 833 E-mail: vkarabel@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονα συστήματα εντοπισμού - Από που ερχόμαστε και που πάμε;

Σύγχρονα συστήματα εντοπισμού - Από που ερχόμαστε και που πάμε; Ημερίδα 6/12/2007: «HEPOS - Ένα ενιαίο σύστημα εντοπισμού για την Ελλάδα - Υλοποίηση, Επιπτώσεις, Προοπτικές» Σύγχρονα συστήματα εντοπισμού - Από που ερχόμαστε και που πάμε;. εληκαράογλου Εκδηλώσεις Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα της παρουσίασης

Περιεχόμενα της παρουσίασης Το έργο των μετρήσεων του HEPOS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. ΔΥΟ (2) ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ GNSS (Global Navigation Satellite Systems) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. ΔΥΟ (2) ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ GNSS (Global Navigation Satellite Systems) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ GNSS (Global Navigation Satellite Systems) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΤΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΔΥΟ (2) ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση HEPOS στην παραγωγή LSO/VLSO

Χρήση HEPOS στην παραγωγή LSO/VLSO Χρήση HEPOS στην παραγωγή LSO/VLSO Ευάγγελος Καράμπελας Προϊστάμενος Τμήματος Παροχής Στοιχείων & Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288 155 62 Χολαργός Τηλ: 210 6505 833 E-mail: vkarabel@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. για γεωδαιτικό δορυφορικό δέκτη GNSS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. για γεωδαιτικό δορυφορικό δέκτη GNSS ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για γεωδαιτικό δορυφορικό δέκτη GNSS ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των τοπογραφικών τεχνικών μέτρησης και θα αποτελείται από τα εξής

Διαβάστε περισσότερα

μετασχηματισμού με την τεχνολογία των GPS. Μελέτη εφαρμογή σε δείγμα του Ν. Σερρών»

μετασχηματισμού με την τεχνολογία των GPS. Μελέτη εφαρμογή σε δείγμα του Ν. Σερρών» Σπουδαστέ : Πολυκρέτη Γεώργιο Σαραντίδη Αντώνιο «Διερεύνηση εφαρμογή αποτελεσμάτων συντελεστών μετασχηματισμού με την τεχνολογία των GPS. Μελέτη εφαρμογή σε δείγμα του Ν. Σερρών» Επιβλέπων Καθηγητή : κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ HEPOS

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ HEPOS ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ HEPOS Η σελίδα αυτή περιέχει: νέα σχετικά µε το HEPOS ανακοινώσεις που αφορούν στη λειτουργία του συστήµατος, όπως προγραµµατισµένες διακοπές λειτουργίας του συστήµατος για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Εφαρμογές Παγκοσμίου

Διαβάστε περισσότερα

και μοντέλου γεωειδούς Περιεχόμενα

και μοντέλου γεωειδούς Περιεχόμενα Ανάπτυξη και διάθεση μοντέλου μετασχηματισμού HTRS07 - ΕΓΣΑ87 και μοντέλου γεωειδούς Κώστας Αυγερινός, Διευθυντής Δ/νσης Υπηρεσιών & Προϊόντων Δρ. Μιχάλης Γιαννίου, Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων Ενότητα 3 : Τοπογραφία και Μνημεία Τοκμακίδης Κωνσταντίνος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο ΠΑΛΙΟ http://eclass.survey.teiath.gr NEO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΑΠΘ: ΘΑΛΗΣ Παραδοτέο 5.α. Τίτλος Τεχνικής Έκθεσης:

ΕΡΓΟ ΑΠΘ: ΘΑΛΗΣ Παραδοτέο 5.α. Τίτλος Τεχνικής Έκθεσης: ΕΡΓΟ ΑΠΘ: ΘΑΛΗΣ 85492 Χαρτογράφηση βλάστησης και εκτίμηση βιομάζας με σύγχρονες μεθόδους Τηλεπισκόπησης στο πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και του Πρωτοκόλλου του Κιότο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας χρησιμοποιώντας στερεοσκοπική παρατήρηση με έμφαση στη χωρική ακρίβεια

Ανάλυση Τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας χρησιμοποιώντας στερεοσκοπική παρατήρηση με έμφαση στη χωρική ακρίβεια w w w. o l y z o n. g r Ανάλυση Τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας χρησιμοποιώντας στερεοσκοπική παρατήρηση με έμφαση στη χωρική ακρίβεια Απόστολος Ντέρης Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Αλίνα Κουτρουμπή

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαίες αλλαγές στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς της Ελλάδας εξ αιτίας της λειτουργίας του HEPOS

Αναγκαίες αλλαγές στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς της Ελλάδας εξ αιτίας της λειτουργίας του HEPOS Αναγκαίες αλλαγές στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς της Ελλάδας εξ αιτίας της λειτουργίας του HEPOS ημήτρης εληκαράογλου ΣΑΤΜ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιήμερο Συνέδριο προσωπικού του Τμήματος Αναδασμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (E6205) Βασιλάκης Εμμανουήλ Επίκ. Καθηγητής

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (E6205) Βασιλάκης Εμμανουήλ Επίκ. Καθηγητής ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (E6205) Βασιλάκης Εμμανουήλ Επίκ. Καθηγητής The Global Positioning System Διάταξη των δορυφόρων GPS σε τροχιά γύρω από τη γη Βασιλάκης Εμμανουήλ Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση 2 The Global Positioning

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS - ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS - ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS - ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ηµήτρης Μάστορης* ΑΤΜ, Ελένη Μητροπούλου ΑΤΜ Κτηµατολόγιο Α.Ε., Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός Τηλ. 210-6505828,

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 11-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 4962/2015. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 11-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 4962/2015. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 11-12-2015 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αρ. Πρωτ.:2/116894 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ HEPOS ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ HEPOS ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS Σχολή Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών School of Rural & Surveying Εngineering G GEEO OIIN NFFO OR RM MA ATTIIC CSS ΓΓΕΕΩ ΩΠ ΠΛΛΗ ΗΡΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προ-επεξεργασία, συνόρθωση και στατιστική ανάλυση δικτύων Μεταλλικού

Προ-επεξεργασία, συνόρθωση και στατιστική ανάλυση δικτύων Μεταλλικού Σεμιναριακό Μάθημα Ασκήσεων Υπαίθρου (Ιούλιος 2016) Προ-επεξεργασία, συνόρθωση και στατιστική ανάλυση δικτύων Μεταλλικού Χ. Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Το Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης Global Positioning System, GPS

Το Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης Global Positioning System, GPS Το Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης Global Positioning System, GPS Konstantinos Lakakis, Associate Professor Faculty of Engineering, School of Civil Engineering, A.U.Th. Το GPS (Global Positioning

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εφαρµογές Παγκόσµιου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) Καρπούζας Ηρακλής Μάρτιος 2008

Θέµα: Εφαρµογές Παγκόσµιου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) Καρπούζας Ηρακλής Μάρτιος 2008 Θέµα: Εφαρµογές Παγκόσµιου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) Καρπούζας Ηρακλής Μάρτιος 2008 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης

Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Στρίγκος Θεόδωρος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο el01222@mail.ntua.gr Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η

Διαβάστε περισσότερα

12-13 Μαρτίου 2015 Αθήνα. Εντοπισμός δυνητικών θέσεων τροχαίων ατυχημάτων σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο αναφορικά με τη γεωμετρία της οδού

12-13 Μαρτίου 2015 Αθήνα. Εντοπισμός δυνητικών θέσεων τροχαίων ατυχημάτων σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο αναφορικά με τη γεωμετρία της οδού 12-13 Μαρτίου 2015 Αθήνα Εντοπισμός δυνητικών θέσεων τροχαίων ατυχημάτων σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο αναφορικά με τη γεωμετρία της οδού Κωνσταντίνος Αποστολέρης Πολιτικός Μηχανικός, MSc Φώτης Μερτζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών Χανιά, 22.03.2017 Αρ. Πρωτ: 3976 Στοιχεία Υπηρεσίας Σχολή/ Διεύθυνση/ Τμήμα: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Προμηθειών Στοιχεία Υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

HEPOS και μετασχηματισμοί συντεταγμένων

HEPOS και μετασχηματισμοί συντεταγμένων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή HEPOS και μετασχηματισμοί συντεταγμένων Χριστόφορος Κωτσάκης Τοµέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τµήµα Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή χωρικών δεδομένων σε ένα ΓΣΠ

Εισαγωγή χωρικών δεδομένων σε ένα ΓΣΠ Εισαγωγή χωρικών δεδομένων σε ένα ΓΣΠ Η εισαγωγή χωρικών ψηφιακών δεδομένων σε ένα ΓΣΠ είναι μια απολύτως απαραίτητη εργασία για τον σχηματισμό του ψηφιακού υποβάθρου πάνω στο οποίο θα στηθεί και θα λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΓΣΑ87 και η υλοποίησή του μέσω του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS

Το ΕΓΣΑ87 και η υλοποίησή του μέσω του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS Το ΕΓΣΑ87 και η υλοποίησή του μέσω του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS Μιχάλης Γιαννίου Ιφιγένεια Σταυροπούλου Δημήτρης Μάστορης Τμήμα Γεωδαιτικών Δεδομένων Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» Κατεύθυνση: Τοπογραφικές Εφαρμογές Υψηλής Ακρίβειας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» Κατεύθυνση: Τοπογραφικές Εφαρμογές Υψηλής Ακρίβειας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» Κατεύθυνση: Τοπογραφικές Εφαρμογές Υψηλής Ακρίβειας Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΣΕΪΧ-ΣΟΥ)

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΣΕΪΧ-ΣΟΥ) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΣΕΪΧ-ΣΟΥ) Στεργιάδου Αναστασία 1 και Παναγιώτης Χρ. Εσκίογλου 2 1 Επίκουρη Καθηγήτρια, 2 Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Δίκτυα. Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί. 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Χριστόφορος Κωτσάκης

Εισαγωγή στα Δίκτυα. Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί. 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Χριστόφορος Κωτσάκης Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Εισαγωγή στα Δίκτυα Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Εισαγωγή Τι είναι δίκτυο;

Διαβάστε περισσότερα

χρήσης Δημ. Μάστορης M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS

χρήσης Δημ. Μάστορης M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS Το πλαίσιο χρήσης του HEPOS Δημ. Μάστορης M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-828 E-mail: dmastori@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 7 Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11 Ευρετήριο Εικόνων... 18 Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 Θεωρία... 19 1.1 Έννοιες και ορισµοί... 20 1.2 Μονάδες µέτρησης γωνιών και µηκών...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GPS

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GPS ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GPS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Δ. ΔΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΟ GPS 4 ομάδες σφαλμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS - Global Positioning System) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS - Global Positioning System) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 10.0 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS - Global Positioning System) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύστημα GPS επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισμό των γεωγραφικών συντεταγμένων μιας οποιασδήποτε θέσης,

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα και επιλογές στο σχεδιασμό, υλοποίηση και χρήση ενός διαχρονικού γεωδαιτικού ΠΑ υψηλής ακρίβειας για την Ελλάδα

Προβλήματα και επιλογές στο σχεδιασμό, υλοποίηση και χρήση ενός διαχρονικού γεωδαιτικού ΠΑ υψηλής ακρίβειας για την Ελλάδα Προβλήματα και επιλογές στο σχεδιασμό, υλοποίηση και χρήση ενός διαχρονικού γεωδαιτικού ΠΑ υψηλής ακρίβειας για την Ελλάδα Χ. Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

HEPOS workshop 25-26/9/2008. 26/9/2008 Συνδιοργάνωση: ΤΑΤΜ/ΑΠΘ. ΑΠΘ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ

HEPOS workshop 25-26/9/2008. 26/9/2008 Συνδιοργάνωση: ΤΑΤΜ/ΑΠΘ. ΑΠΘ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς: Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρµογές. HEPOS workshop 25-26/9/2008 26/9/2008 Συνδιοργάνωση: ΤΑΤΜ/ΑΠΘ ΑΠΘ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ Γεωδαιτικά Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΥΔΡΑΥΛIΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τις δυνατότητες των συστημάτων GNSS του αύριο σήμερα

Διερευνώντας τις δυνατότητες των συστημάτων GNSS του αύριο σήμερα Δ. Δεληκαράογλου και Γ. Κατσιγιάννη, ΣΑΤΜ, ΕΜΠ Διερευνώντας τις δυνατότητες των συστημάτων GNSS του αύριο σήμερα Ημερίδα: Δορυφορική Γεωδαισία: Σύγχρονα Συστήματα και Εφαρμογές 26 Μαϊου 2010 ΤΕΙ Αθήνας,

Διαβάστε περισσότερα

Χωματουργικές εργασίες για τη βελτίωση των λιβαδιών

Χωματουργικές εργασίες για τη βελτίωση των λιβαδιών Χωματουργικές εργασίες για τη βελτίωση των λιβαδιών Π. Καραρίζος και Ε.Λάμπου Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ DATUM

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ DATUM ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ DATUM Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Αποτυπώσεις - Χαράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή και χαρτογράφηση πειραματικών περιοχών

Επιλογή και χαρτογράφηση πειραματικών περιοχών ΕΡΓΟ ΑΠΘ: ΘΑΛΗΣ 85492 Χαρτογράφηση βλάστησης και εκτίμηση βιομάζας με σύγχρονες μεθόδους Τηλεπισκόπησης στo πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και του Πρωτοκόλλου του Κιότο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση δεκτών GNSS πολύ χαμηλού κόστους σε συνήθεις τοπογραφικές εργασίες

Χρήση δεκτών GNSS πολύ χαμηλού κόστους σε συνήθεις τοπογραφικές εργασίες Χρήση δεκτών GNSS πολύ χαμηλού κόστους σε Καθηγητής Σταθάς Δημοσθένης 1, Σιούλης Αντώνιος 1, Πηνιώτης Γεώργιος 1, Μπίμης Αθανάσιος 1 1 Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογικός σχεδιασμός της διάνοιξης λιβαδικών εκτάσεων

Ορθολογικός σχεδιασμός της διάνοιξης λιβαδικών εκτάσεων Ορθολογικός σχεδιασμός της διάνοιξης λιβαδικών εκτάσεων Ε.Α. Καραγιάννης και Κ.Ν. Καραγιάννης Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Συνόρθωση και διαχρονικός έλεγχος του δικτύου METRICANET με μετρήσεις GNSS

Συνόρθωση και διαχρονικός έλεγχος του δικτύου METRICANET με μετρήσεις GNSS TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ ΦΑΣΗ A - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ1 περιόδου (2016-2017) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συνόρθωση και διαχρονικός έλεγχος του δικτύου METRICANET με μετρήσεις GNSS (Κωδικός Έργου ΕΠΙΤΡ. ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ: 92545, έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα ψηφιακής επεξεργασίας ακουστικών σημάτων με χρήση προγραμματιζόμενων διατάξεων πυλών. Πτυχιακή Εργασία. Φοιτητής: ΤΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Σύστημα ψηφιακής επεξεργασίας ακουστικών σημάτων με χρήση προγραμματιζόμενων διατάξεων πυλών. Πτυχιακή Εργασία. Φοιτητής: ΤΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Σύστημα ψηφιακής επεξεργασίας ακουστικών σημάτων με χρήση προγραμματιζόμενων διατάξεων πυλών. Πτυχιακή Εργασία Φοιτητής:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του ΕΓΣΑ87 μέσω ενός σύγχρονου γεωδαιτικού μοντέλου ταχυτήτων για τον Ελλαδικό χώρο

Αξιολόγηση του ΕΓΣΑ87 μέσω ενός σύγχρονου γεωδαιτικού μοντέλου ταχυτήτων για τον Ελλαδικό χώρο Αξιολόγηση του ΕΓΣΑ87 μέσω ενός σύγχρονου γεωδαιτικού μοντέλου ταχυτήτων για τον Ελλαδικό χώρο M. Χατζηνίκος & X. Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ HEPOS (HTRS07) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΓΣΑ87)

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ HEPOS (HTRS07) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΓΣΑ87) ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ HEPOS (HTRS07) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΓΣΑ87) Βασική µεθοδολογία και αριθµητικά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μ. 43/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΕΚΤΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS)

Α. Μ. 43/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΕΚΤΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ /ΝΣΗ: Φ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Πληροφορίες: Α. ΥΨΗΛΑΝΤΗ Τηλέφωνο: 2132023954 Α. Μ. 43/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Διεύθυνση Δικτύου Λεωφ. Συγγρού 24, 117 42 Αθήνα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΔ-. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΛΕΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές ATM στο Α.Π.Θ.

Σπουδές ATM στο Α.Π.Θ. Σπουδές ATM στο Α.Π.Θ. Oι Σπουδές και Επαγγελματικές Δυνατότητες του Διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Ε. Οικονόμου, Λέκτορας ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 2013 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τοπογραφικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ιδακτικές σηµειώσεις Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα