ISBN:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ISBN: 978-960-99782-0-0"

Transcript

1 ISBN:

2 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 xv ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η παξνπζίαζή ησλ εξγαζηώλ γίλεηαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά αλά θαηεγνξία ζύκθσλα κε ην επώλπκν ηνπ 1 νπ ζπγγξαθέα. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ Σίηινο εξγαζίαο ζει. Ολοκαηεπώλσκο ζσγγραθέα / ζσγγραθέφλ θαίξεο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 3 Α. Κακέας Προζθεθιεκέλος Οκηιεηής ΣΠΔ θαη εμ Απνζηάζεσο ρνιηθή Δθπαίδεπζε 9 Α. Ληολαράθες Προζθεθιεκέλος Οκηιεηής Τπεξεζίεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαη θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν 19 Μ. Παραζθεσάς Προζθεθιεκέλος Οκηιεηής Νέεο ηερλνινγίεο, λέεο πξνθιήζεηο. Νέα εθπαίδεπζε γηα ηελ αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν; 35 Α. οθός Προζθεθιεκέλος Οκηιεηής Αλάπηπμε ελόο E-learning ζπζηήκαηνο γηα ηελ εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε 47 Μ.Δ. Αγγειάθε, Γ. Καιιές, Ν. Σρύθφλα Ο Παγθόζκηνο Ιζηόο ζηελ ππεξεζία ηνπ θεηκεληθνύ «Ιζηνύ»: Σξόπνη αλάδεημεο ηεο θεηκεληθόηεηαο ησλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ κέζα από ηε ρξήζε ησλ Νέσλ 57 Σερλνινγηώλ θαη ηνπ Γηαδηθηύνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε Π. Αθρηηίδοσ Ο Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ζηε ζρνιηθή ηάμε κέζα από ηελ επηζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο: Παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο 67 Π. Αλαζηαζηάδες, Α. Μηθρόποσιος, Α. οθός, Μ. Φραγθάθε ΣΠΔ θαη νηθνλνκηθή εθπαίδεπζε: Η ηερλνινγία ζπλαληά ηε δηδαζθαιία ησλ νηθνλνκηθώλ καζεκάησλ; 77 Α. Αλδρέοσ Γηαηππώλνληαο ηα Θεσξήκαηα Ιζόηεηαο Σξηγώλσλ κε ηε βνήζεηα ελόο Έκπεηξνπ Γηδαθηηθνύ πζηήκαηνο 85 Γ. Αληφλέιοσ, Β. Κόκες Δηζαγσγή ΣΠΔ ζηα ρνιεία: ν Παξάγνληαο «Δθπαηδεπηηθόο» 95 Α. Βαγγειάηος, Φ. Φώζθοιος, Θ. Κοκλελός Μαζαίλσ γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε: Δθπαηδεπηηθό πιηθό εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο γηα καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 105 Π. Βαζάια, Γ. Παπαβαζηιείοσ Οη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ απεηινύλ ηα παηδηά ηνπο ζην δηαδίθηπν 115 Π. Βαζάια, Γ. Σζαθηρίδοσ, Γ. Αλδρεάδοσ Η ζρέζε κεηαμύ ηεο εκπεηξίαο ρξήζεο ππνινγηζηή θαη ηεο αληηιακβαλόκελεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο καζεκάησλ E-Class 125 Ν. Βερλαδάθες, Μ. Γηαλλούζε, Π. Αληφλίοσ, Δ. Εέηοσ & Δ. Κηοσκοσρηδόγιοσ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

3 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ xviii Οη αληηιήςεηο ησλ θαζεγεηώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αλαθνξηθά κε ηνπο θηλδύλνπο ηνπ Γηαδηθηύνπ γηα ηνπο καζεηέο 467 Γ. Ληόβας, Β. Γερογηάλλες, Κ. Γίπιας, Δ. Κφζηαδήκα Κνηλσληθέο Δπηπηώζεηο ησλ ΣΠΔ - Δπηπηώζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε 475 Η. Μαΐζηρος Γηδάζθνληαο ηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε κε ηε ρξήζε ΣΠΔ 485 Α. Μαλδρίθας, Α. Χαιθίδες Κνηλσληθά δίθηπα θαη κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζηελ εμ απνζηάζεσο ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 497 Δ. Μαλούζοσ, Α. Χαρηοθύιαθα Γηδαζθαιία καζεκαηηθώλ θαη θηινινγηθώλ καζεκάησλ κε ΣΠΔ: νη θνπιηνύξεο ησλ παιαηώλ αληηθεηκέλσλ κπξνζηά ζην δένο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ 511 Α. Μάηος, Α. Χρολάθε Απηνκαηνπνηεκέλε αμηνιόγεζε πξνγξακκάησλ Φεπδνγιώζζαο 521 Γ. Μασροταισβίδες Γηδαθηηθή πξόηαζε αμηνπνίεζεο ηεο Γνξπθνξηθήο Σειεόξαζεο ζηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο Ιηαιηθήο σο Ξέλεο Γιώζζαο ζηελ Διιεληθή Δθπαίδεπζε 533 Γ. Μειηώλε, Α. Γραθoύιε,. Μακηδάθε Αηνκηθνί θαη ζρνιηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία από εθπαηδεπηηθνύο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 545 Ο. Μεηζηοπούιοσ, Η. Βεθύρε Μειέηε ηεο πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ κε ΣΠΔ ζηελ πξνζρνιηθή εθπ/ζε 555 Α. Μηζηριή, Β. Κόκες Υξήζε νληνινγηώλ γηα ηελ πεξηγξαθή θαη ηε δηαρείξηζε καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ 565 Μ. Μπαγηακπού, Α. Κακέας Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κέζσ ππνινγηζηώλ 575 Γ. Μπαρκπόποσιος Δθπαηδεπηηθνί θαη ΣΠΔ: δηεπθνιπληέο θαη εκπόδηα ζηε ρξήζε ςεθηαθώλ εθαξκνγώλ ζηε ζρνιηθή ηάμε 585 Κ. Μπίθος, Μ. Σδηθόποσιος Οη ΣΠΔ ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ησλ Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ Νεπηαγσγώλ 591 Θ. Μπράηηηζες Σν facebook ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ εθήβσλ: θαηαζθεπή εξσηεκαηνινγίνπ δηεξεύλεζεο ελδηαθέξνληνο πεξί ηδησηηθόηεηαο 601 Κ. Νηθοιοπούιοσ, Β. Γηαιακάς Υξήζε εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο δηαγξακκάησλ ξνήο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Αιγνξηζκηθή θαη ηνλ Πξνγξακκαηηζκό: κηα επηζθόπεζε 611. Ξσλόγαιος, Κ. Λακπροπούιοσ Ο κεηαζρεκαηηζηηθόο ξόινο ησλ ΣΠΔ, ζην «λέν» ηερλνινγηθό Λύθεην 623 Π. Πάληδος «e Πνίεζε»: Γεκηνπξγία δηθηπαθνύ ηόπνπ γηα ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο Πνίεζεο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 633 Γ. Παληίδοσ, Μ. Παπαρούζε Η εηζαγσγή θαη δηδαζθαιία ησλ N.T. ζην «Νέν ρνιείν» - Πξώηεο πξνζεγγίζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα 643 Π. Παπαγεφργάθες,. Πιηάζα, Δ. Γεφργαθούδα ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

4 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 xxi Φεθηαθά αθεγεκαηηθά κέζα θαη αιιειεπίδξαζε 999 Α. Χρολάθε, Μ. Γραβρηειίδοσ Παηδηά, Ρνκπόη θαη Lego Mindstorms: Καηαγξάθνληαο ην μεθίλεκα κηαο αιιειεπηδξαζηηθήο ζρέζεο 1009 Α. Χρολάθε,. Κούρηας ΜΔΡΟ Β ΤΝΣΟΜΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Η παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ Δηδηθή Αγσγή - Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ ράξηλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Μηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ - αλαθύθισζε 1023 Π. Αγαπηάδοσ, K. Οηθολοκίδες Γηδαθηηθή παξέκβαζε κε ην ινγηζκηθό "Μαξγαξίηα 3» γηα ηε ζπγγξαθή πεξηγξαθηθνύ θεηκέλνπ 1029 Γ. Βαζαρκίδοσ, Δ. Καργηφηάθε, Δ. Μαιαδάθε Γεκηνπξγία θηλήηξσλ κε ηε βνήζεηα ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ: Μειέηε πεξίπησζεο Η. Βαζηιούδες 1035 Σα Google Tools ζηελ Δθπαίδεπζε Α. Γεφργοπούιοσ, Γ. Εεζηκάηοσ, Π. Αλδρηηζάθες, Σ. Χοσιηαρόποσιος 1039 Γηαδηθηπαθά καζήκαηα. Μηα ελαιιαθηηθή πξόηαζε δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 1047 Χ. Γούηζος, Χ. Παπαλαγοπούιοσ Η Γηδαζθαιία ηεο Πνίεζεο ζηελ Τπνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε κε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Πηινηηθή Δθαξκνγή: Σν «Άμηνλ Δζηί» ηνπ Οδπζζέα Διύηε, Γηαδξαζηηθό Λεμηθό Γαζθαιάθε Η ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα ζηα θηινινγηθά καζήκαηα. Γειεδάθε, Γ. Κφλζηαληίλοσ 1057 Ο Δθπαηδεπηηθόο σο Λεμηθνγξάθνο: Ο Γισζζηθόο Πόξνο «Γισζζνγξάθεκα» Π. Ν. Γεκεηραθόποσιος 1063 Δθπαηδεπηηθέο ρξήζεηο ηνπ δηαδηθηύνπ ζην ρνιηθό Δπαγγεικαηηθό Πξνζαλαηνιηζκό Λ. Γράθος 1069 Σειεθπαίδεπζε Δθπαηδεπηηθώλ από ηα Γξαθεία Αγσγήο Τγείαο Α & Β Γ/λζεο Π.Δ. Αζελώλ 1075 Ν. Δσζηαζίοσ, Ν. Ορθαλοπούιοσ, Π. Σζοιάθος Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 1079 Δ. Εφγόποσιος, Κ. Μπαγοσιή Γηδαθηηθή αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ θαηαγξαθήο νζόλεο ζε καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο 1087 Γ. Θεοδώροσ «Σν πάζεκα ελόο ςεύηε»: Έλα παξάδεηγκα δηδαζθαιίαο ιαηηληθώλ ζηελ Γ ιπθείνπ κε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 1091 Δ. Ηφζεθίδοσ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

5 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Ψηθιακά αθηγημαηικά μέζα και αλληλεπίδπαζη Α. Χπονάκη 1, Μ. Γαβπιηλίδος 2 1 Παηδαγσγηθφ Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, 2 Δξεπλεηηθφ Αθαδεκατθφ Iλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ, Πεπίληψη Σν παξφλ θείκελν εζηηάδεη ζηελ αλάιπζε ηνπ δπλακηθνχ αιιειεπίδξαζεο ζην πιαίζην ρξήζεο αθεγεκαηηθψλ κέζσλ. ηα ζχγρξνλα ςεθηαθά κέζα ηφζν ε αθήγεζε φζν θαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ην αθεγεκαηηθφ πιηθφ απνηεινχλ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιαηζίνπ δηεπαθήο, ηνπ δπλακηθνχ δξάζεο ηνπ ρξήζηε θαη θαη επέθηαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ κέζνπ. πδεηψληαο ηε ζρέζε αθήγεζεο/αιιειεπίδξαζεο δίλνπκε έκθαζε ζηελ αλάγθε κηαο ιεπηνκεξνχο αλάιπζεο απηήο ηεο ζρέζεο. Πξνηείλνπκε ηέζζεξηο άμνλεο θάλνληαο ρξήζε ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ εζσηεξηθήο/εμσηεξηθήο θαζψο θαη δηεξεπλεηηθήο/νληνινγηθήο αιιειεπίδξαζεο. Λέξειρ κλειδιά: τηθιακά αθηγημαηικά μέζα, αλληλεπίδπαζη, διάδπαζη σπήζηη-διεπαθήρ 1. Ψηθιακέρ Αθηγήζειρ και αλληλεπίδπαζη Όπσο αλαθέξεη ε Marie-Laure Ryan, κηα δεθαεηία πξηλ, ζην άξζξν ηεο Beyond Myth and Metaphor; the Case of Narrative in Digital Media ε έλλνηα ηεο αθήγεζεο (narrative) είλαη ζρεδφλ αδχλαηνλ λα νξηζηεί. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηαπηφρξνλα ηα πάληα θαη ηίπνηα γηα ην ππνθείκελν θαζψο ε αθήγεζε είλαη έλα λεχκα ή ζχκβνιν (sign) βαζηζκέλν ζε ιφγνπο ηνπ ζεκαίλνληνο (signifier) θαη ζε ζεκεησηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ζεκαηλνκέλνπ (signified) παξάγνληαο δπλεηηθά πνιιαπιέο ζπλεθδειψζεηο. Η αθήγεζε δελ απνηειεί επέθηαζε ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ ή ηεο λνπβέιαο θαη δελ αθνξά πάληα ηε δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα πεη κηα ηζηνξία. Αληίζεηα, ε έλλνηα ηεο αθήγεζεο είλαη δήηεκα ηεο δξάζεο (acting in life) πνπ αλαπηχζζεη ην ππνθείκελν κε ην ςεθηαθφ θείκελν ζην πιαίζην κηαο εξκελεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Η Ryan (2001) αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα: H αθηγημαηική αναπαπάζηαζη εμπεπιέσει ένα κόζμο (ηο ζκηνικό) πλαζιοθεηημένο ζηο σπόνο, καηοικημένο από ςποκείμενα (σαπακηήπερ), ηα οποία ζςμμεηέσοςν ζε δπάζειρ/ζςμβάνηα (γεγονόηα, πλοκή) και ςθίζηανηαι αλλαγή (ζει. 2). Η παξαπάλσ αλάιπζε ηεο αθήγεζεο καο βνεζά λα θαηαλνήζνπκε ηελ αλαπφζπαζηε ζρέζε κεηαμχ αθεγεκαηηθήο αλαπαξάζηαζεο θαη αιιειεπίδξαζεο σο ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ ζχγρξνλσλ ςεθηαθψλ κέζσλ. Δλψ παιηφηεξεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο έλλνηαο ηεο αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο ηελ έθεξλαλ ζε αληίζεζε κε ηελ έλλνηα ηεο αθήγεζεο (Sims, 1998), ε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ είρε ζαλ απνηέιεζκα ην ζρεδηαζκφ πνηθίισλ ςεθηαθψλ πεξηβαιιφλησλ φπνπ ην ζηνηρείν ηεο αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο κε απηφ ηεο αθήγεζεο ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

6 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1000 ζπλππάξρεη (π.ρ. ςεθηαθά παηρλίδηα, δηαδξαζηηθνί ηζηφηνπνη, πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο). ηα ςεθηαθά αθεγεκαηηθά πεξηβάιινληα ε αιιειεπηδξαζηηθφηεηα εθιακβάλεηαη σο πξνέθηαζε ηεο γξακκηθήο ζπκβαηηθήο αθήγεζεο κε ηελ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο κηαο δηαινγηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ ρξήζηε-δέθηε ηεο αθήγεζεο (Szilas, 2003). ην πλεχκα απηφ, ε αλάπηπμε ησλ ζρεηηθψλ ππνινγηζηηθψλ κνληέισλ αμηνπνηεί ζηνηρεία ησλ ζπκβαηηθψλ αθεγεκαηηθψλ ζεσξηψλ νη νπνίεο θαηά θχξην ιφγν αθνξνχλ ηε γξακκηθή αθήγεζε, εκπινπηίδνληάο ηεο κε ζηνηρεία ηεο ηξέρνπζαο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο. χκθσλα κε ηνλ Szilas (2003) ν ζρεδηαζκφο ησλ ςεθηαθψλ αθεγεκαηηθψλ πεξηβαιιφλησλ είλαη: ραξαθηεξν-θεληξηθφο (character based), φπνπ ε αιιειεπίδξαζε βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγία πνιπδηάζηαησλ ραξαθηήξσλ πνπ θηλνχληαη ζηνλ εηθνληθφ θφζκν ηεο ςεθηαθήο ηζηνξίαο ή δνκεκέλνο ζχκθσλα κε καθξν-ζηνηρεία (macro-elements) πνπ ζπλήζσο έρνπλ ηε κνξθή ζθελψλ - ιεηηνπξγηψλ ησλ ραξαθηήξσλ εκπλεπζκέλσλ απφ ην κνληέιν ηνπ Πξνπ θαη νξγαλσκέλσλ ζχκθσλα κε ην ζθεπηηθφ θαη ηνπο θαλφλεο πνπ νξίδεη ν δεκηνπξγφο ηεο ηζηνξίαο ή αθφκε εζηηαζκέλνο ζε αθεγεκαηηθέο ηδηφηεηεο ραξαθηήξσλ ή ζηνηρείσλ ηεο ηζηνξίαο ζην πιαίζην ηεο αθήγεζεο πνπ απνηεινχλ αλεμάξηεηεο αθεγεκαηηθέο ςεθίδεο (narrative components) ηνπ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο. Καηά ηελ αλάπηπμε αιιειεπηδξαζηηθψλ αθεγεκαηηθψλ ςεθηαθψλ πιαηζίσλ δίλεηαη έκθαζε ζηελ ςπρνινγηθή δηάζηαζε ησλ ραξαθηήξσλ ηεο ηζηνξίαο ηφζν σο πξνο ηελ αληίδξαζε θαη δηάδξαζή ηνπο ζηα εξεζίζκαηα πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο αθεγεκαηηθήο πινθήο (Machado et al, 2001), φζν θαη ζην πσο απηή ε αληίδξαζε εθιακβάλεηαη απφ ην ρξήζηε ηνπ πιαηζίνπ (Szilas, 2003). Δλψ ζηελ παξαδνζηαθή γξακκηθή αθήγεζε ν απφιπηνο ππεχζπλνο γηα ην αθεγεκαηηθφ απνηέιεζκα είλαη ν δεκηνπξγφο (author), ζηελ πεξίπησζε ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο ςεθηαθήο αθήγεζεο ν δέθηεο ηεο αθήγεζεο, δειαδή ν ρξήζηεο (user) έρεη ηε δπλαηφηεηα κηθξψλ ή κεγάισλ παξεκβάζεσλ ζε απηφ. πλεπψο, κε ηε ζπκβνιή ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ε αθήγεζε θαζίζηαηαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ επλνεί ηε κεηαβνιή (θαη ίζσο θαη ηελ αλαηξνπή) ησλ θαζηεξσκέλσλ ξφισλ. Δηζη ινηπφλ, ν δεκηνπξγφο ηεο αθήγεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Barbas and Correia (2009) κεηαηξέπεηαη ζπρλά ζε παξάγνληα δηεπθφιπλζεο ηεο αθεγεκαηηθήο έθθξαζεο (facilitator) θαη ζπληνληζηή ηεο αθεγεκαηηθήο ξνήο (drama manager). Αληίζηνηρα, απφ απιφο ζεαηήο (spectator), ν δέθηεο ηεο αθήγεζεο ζπλδηαιέγεηαη, αιιειεπηδξά θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαζίζηαηαη ζπλ-δεκηνπξγφο (co-author) ηνπ αθεγεκαηηθνχ απνηειέζκαηνο, ρσξίο απηφ πάληα λα πξνυπνζέηεη ηδηαίηεξεο αθεγεκαηηθέο ηθαλφηεηεο απφ εθείλνλ (Aylett and Louchart 2003). Δηδηθφηεξα, ζηα ςεθηαθά αθεγεκαηηθά πιαίζηα ε ζηάζε ηνπ ρξήζηε απέλαληη ζην θείκελν ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ην είδνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο αθεγεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

7 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Μελεηώνηαρ ηην Αθηγημαηική Αλληλεπίδπαζη Μειεηψληαο ην ζχλνιν ησλ ςεθηαθψλ αθεγεκαηηθψλ πιαηζίσλ ζα κπνξνχζε λα γίλεη κηα αξρηθή δηάθξηζε ζε ανοισηά (open) θαη κλειζηά (closed) πεξηβάιινληα. ηα αλνηρά πεξηβάιινληα ν ρξήζηεο είλαη απφιπηνο δεκηνπξγφο ηεο ηζηνξίαο, αμηνπνηψληαο ην θαηάιιειν ςεθηαθφ πιαίζην σο θαηαζθεπαζηηθφ εξγαιείν θαη παξάιιεια σο εξγαιείν αθεγεκαηηθήο δεκηνπξγίαο. Απηή είλαη ε πεξίπησζε ησλ ζπγγξαθηθψλ αθεγεκαηηθψλ εξγαιείσλ (narrative authoring tools) φπσο ηα ινγηζκηθά Kar2ouche (Δηθφλα 1β), Story Maker (Δηθφλα 1α), θαζψο θαη ηνπ Story Maps Prototype (Δηθφλα 1γ), ελφο εξγαιείνπ πνπ αθνξά ηε δεκηνπξγία ηζηνξηψλ απφ ην ρξήζηε, ζπλδπάδνληαο κηα ζεηξά απφ «θαξηέιεο ηνπ Πξνπ». Πξφθεηηαη γηα ηελ αμηνπνίεζε επηιεγκέλσλ εηθνλνγξαθεκέλσλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ραξαθηήξσλ ησλ παξακπζηψλ πνπ πξψηνο ν Πξνπ (1991) αλέδεημε θαη ζηε ζπλέρεηα ν Ρνληάξη (2003) κεηεμέιημε γηα ηε ζχλζεζε ελφο είδνπο ράξηε πινθήο θαη δεκηνπξγίαο λέσλ ηζηνξηψλ απφ ηα παηδηά. ηνλ αληίπνδα, δηαθξίλνπκε ηα κλειζηά πεξηβάιινληα φπνπ ν ρξήζηεο αιιειεπηδξά κε πξνδηαγεγξακκέλα αθεγεκαηηθά πιαίζηα πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ηνλ δεκηνπξγφ ηεο αθήγεζεο, ε νπνία είλαη θαηά θχξην ιφγν γξακκηθή. Ωο εθ ηνχηνπ, ν ξφινο ηνπ ρξήζηε παξακέλεη πεξηνξηζκέλνο, ρσξίο δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ζηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο. Ωο ηέηνην πεξηβάιινλ ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί ην ινγηζκηθφ «Ο Ξεθηέξεο θαη νη δψδεθα Θενί ηνπ Οιχκπνπ» φπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα παξαθνινπζήζεη έλα παξακχζη κε ζέκα θάπνην Οιχκπην ζεφ θαη ζηε ζπλέρεηα λα απαληήζεη ζε ζρεηηθέο εξσηήζεηο ή λα παίμεη έλα παηρλίδη εξσηήζεσλ. Εικόνα 1: Σςγγπαθικά αθηγημαηικά επγαλεία α) Story Maker, β)/ Kar2ouche, γ)/ Story Maps Prototype Η δηάθξηζε φκσο αλάκεζα ζε αλνηθηέο θαη θιεηζηέο ςεθηαθέο αθεγήζεηο δελ είλαη βνεζεηηθή θαζψο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαβαζκίζεηο σο πξνο ην είδνο ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ επηηξέπνπλ νη ζρεδηαζηηθέο δνκέο ησλ πνηθίισλ ςεθηαθψλ αθεγεκαηηθψλ πιαηζίσλ. Με βάζε ηελ ςεθηαθή αθεγεκαηηθή ηππνινγία ηνπ Espen Aarseth, ε Ryan (2001) δηέθξηλε ηέζζεξα είδε αιιειεπίδξαζεο ησλ ςεθηαθψλ αθεγεκαηηθψλ κέζσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζπλδπαζκφ δχν δηπιψλ αμφλσλ: ηνπ άμνλα ηεο εζσηεξηθήο (internal) ή/θαη εμσηεξηθήο (external) αιιειεπίδξαζεο θαη εθείλνπ ηεο δηεξεπλεηηθήο (exploratory) ή/θαη νληνινγηθήο (ontological) ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

8 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1002 αιιειεπίδξαζεο. Μηιψληαο γηα εζυηεπική αλληλεπίδπαζη, ν ρξήζηεο εληάζζεηαη ζηνλ θφζκν ηνπ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ιεηηνπξγεί σο κέξνο ηνπ. ηελ εξυηεπική αλληλεπίδπαζη ν ρξήζηεο δελ απνηειεί κέξνο ηνπ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο. Γηαηεξεί ηελ ηδηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ παξάγνληα. Μηιψληαο γηα διεπεςνηηική αλληλεπίδπαζη ελλννχκε φηη νη θηλήζεηο ή επηινγέο ηνπ ρξήζηε δελ αιινηψλνπλ ηελ αθεγεκαηηθή πινθή. Αληίζεηα, θαηά ηελ ονηολογική αλληλεπίδπαζη νη απνθάζεηο ηνπ ρξήζηε επηθέξνπλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηελ πινθή ηεο αθήγεζεο. ηηο παξαθάησ ελφηεηεο ζα απνπεηξαζνχκε λα δνχκε θαηά πφζν ηα ηέζζεξα απηά είδε αιιειεπίδξαζεο ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάιπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ ρξήζηε κε δηάθνξα ςεθηαθά αθεγεκαηηθά κέζα ηα νπνία αθνξνχλ ζηηο κηθξέο ειηθίεο. 3. Εξωηεπική/Διεπεςνηηική Αλληλεπίδπαζη Ο ζπλδπαζκφο εξωηεπικήρ/διεπεςνηηικήρ αλληλεπίδπαζηρ παξαηεξείηαη ζε πεξηβάιινληα φπνπ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο ζηνλ θεηκεληθφ αθεγεκαηηθφ ρψξν, ρσξίο φκσο νη επηινγέο απηέο λα επεξεάδνπλ ηελ αθεγεκαηηθή πινθή. Απηή είλαη ε πεξίπησζε αθεγεκαηηθνχ πιηθνχ πνπ βξίζθεηαη κε ηε κνξθή ππεξθεηκέλνπ ζην δηαδίθηπν φπσο νη αθεγήζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη αλαξηψληαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν «Η κειηά». ην ρψξν απηφ, πέξα απφ ηε δεκηνπξγία λέσλ αθεγήζεσλ, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη κεηαμχ ησλ έηνηκσλ δέληξσλ-αθεγήζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα «αλνίμεη» ηνπο δηαθνξεηηθνχο θαξπνχο, θχιια θαη ινπινχδηα πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ηζηνξία ζε θάζε έλα απφ απηά. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν ρξήζηεο ερεη πξφζβαζε ζε πιήζνο θεηκέλσλ εηθφλσλ θαη βίληεν πνπ απνηεινχλ ηελ ηζηνξία ηνπ δέληξνπ ηεο κειηάο πνπ έρεη πξνεπηιέμεη. (Δηθφλα 2). πρλά, ε πεξηήγεζε ηνπ ρξήζηε ζε θάπνηα πεξηβάιινληα εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο ηπραηφηεηαο, θαζψο νη επηινγέο ηνπ ρξήζηε δελ αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλε ζεηξά, θαη επνκέλσο ην απνηέιεζκα ησλ θηλήζεψλ ηνπ έρεη κελ λνεηηθή ζπλνρή, δελ δηέπεηαη φκσο απφ ρξνληθή αιιεινπρία, θάηη πνπ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα κηαο αθήγεζεο. Πεξηπηψζεηο ηήξεζεο ηεο ρξνληθήο αιιεινπρίαο απνηεινχλ πεξηβάιινληα φπνπ ν ρξήζηεο θαιείηαη λα ζπλζέζεη κηα ηζηνξία αμηνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλα ζηηγκηφηππα. ην παξαπάλσ παξάδεηγκα ησλ αθεγήζεσλ ηεο Μειηάο ζε θάζε δέληξν-αθήγεζε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε κε απιφ ηξφπν λα επηιέμεη ηα ζηηγκηφηππα θαη λα ηα ηνπνζεηήζεη ζην πεξηβάιινλ ηεο Μειηάο κε ηε ζεηξά πνπ θξίλεη ζσζηφηεξε, ψζηε λα ζπλζέζεη ηελ ηζηνξία. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

9 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Εικόνα 2: Η πλαηθόπμα τηθιακήρ αθήγηζηρ Μηλιά 4. Εζωηεπική/Διεπεςνηηική Αλληλεπίδπαζη Η εζωηεπική/διεπεςνηηική αλληλεπίδπαζη εληάζζεη ην ρξήζηε ζηνλ εηθνληθφ ρψξν δηεμαγσγήο ηεο ηζηνξίαο σο παξάγνληα δηεξεχλεζεο ζηνηρείσλ ηεο ηζηνξίαο, αιιά φρη σο πξσηαγσληζηή ηεο. ην πιαίζην απηνχ ηνπ είδνπο ηεο αιιειεπίδξαζεο δηαθξίλνπκε δηαθνξεηηθά είδε αθεγεκαηηθήο πινθήο: Σελ ηζηνξία κπζηεξίνπ, φπνπ ζπλδένληαη δχν αθεγεκαηηθά επίπεδα, νη θηλήζεηο ηνπ εξεπλεηή-αζηπλνκηθνχ θαη ηα γεγνλφηα πνπ θαιείηαη εθείλνο λα αλαζπλζέζεη γηα ηελ επίιπζε ηνπ κπζηεξίνπ. Σελ παξάιιειε πινθή φπνπ πνιινί ραξαθηήξεο θηλνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο. Γηα ηελ πιεξέζηεξε παξαθνινχζεζε ηεο πινθήο ηεο ηζηνξίαο, ν ρξήζηεο κεηαθηλείηαη ζπρλά απφ ηε κηα ηνπνζεζία ζηελ άιιε. Σηο αθεγήζεηο πνπ εζηηάδνπλ ζε δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Ο ρξήζηεο πξνζεγγίδεη ηα γεγνλφηα άιινηε απφ ηε ζθνπηά ηνπ ελφο θη άιινηε απφ ηε ζθνπηά ηνπ άιινπ ραξαθηήξα. Σελ εμεξεχλεζε ελφο αθεγήκαηνο. Δλα παξάδεηγκα ηέηνηνπ ςεθηαθνχ πιαηζίνπ είλαη ν δηθηπαθφο ηφπνο πεξηήγεζεο ζην αθήγεκα «Η Αιίθε ζηε ρψξα ησλ ζαπκάησλ» (Δηθφλα 3α) φπνπ ζπκκεηέρνληαο ζε ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ ν ρξήζηεο γλσξίδεη θαιχηεξα ζθελέο θαη ραξαθηήξεο ηνπ αθεγήκαηνο. Σε γεσγξαθηθή αθήγεζε πνπ εζηηάδεη ζηελ ιεπηνκεξή αλαθάιπςε κηαο ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθήο ηνπνζεζίαο, κέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπ ρξήζηε ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην αθεγεκαηηθφ απνηέιεζκα. Απηή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο Instory φπνπ ν ρξήζηεο εμεξεπλά ηελ πεξηνρή Regaleira ηεο Πνξηνγαιίαο κέζα απφ πιήζνο αθεγήζεσλ θαη δηαδξαζηηθψλ παηρληδηψλ, επηιέγεη πξνηεηλφκελα κνλνπάηηα ζην ράξηε ηεο πεξηνρήο, γλσξίδεη εηθνληθνχο ράξηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο θ.α. (Δηθφλα 3β). ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

10 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1004 Εικόνα 3: α) Ο δικηςακόρ ηόπορ ηος αθηγήμαηορ Η Αλίκη ζηη σώπα ηυν θαςμάηυν, β) ηο λογιζμικό Instory 5. Εξωηεπική/Ονηολογική Αλληλεπίδπαζη χκθσλα κε ηελ εξωηεπική/ονηολογική αλληλεπίδπαζη ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέκβεη ζεκαληηθά ζηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο ρσξίο ν ίδηνο λα απνηειεί κέξνο ηεο. απηφ ην είδνο ηεο αιιειεπίδξαζεο ν ρξήζηεο ηξνπνπνηεί ζεκαληηθέο παξακέηξνπο ηεο ηζηνξίαο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο, ηηο θηλήζεηο ησλ ραξαθηήξσλ ηεο ηζηνξίαο, ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ θιπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν ρξήζηεο ζπλδξάκεη ζεκαληηθά ζην έξγν ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ αθεγήκαηνο. Σν παηρλίδη πξνζνκνίσζεο Simcity (Δηθφλα 4α) είλαη έλα παξάδεηγκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο ησλ ςεθηαθψλ πεξηβαιιφλησλ φπνπ ν ρξήζηεο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ δεκάξρνπ κηαο πφιεο, κε εμαηξεηηθά κεγάιε εμνπζία. Ωο παληνδχλακνο εμσηεξηθφο παξάγνληαο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα ρηίζεη κηα νιφθιεξε πφιε απφ ην κεδέλ, λα επηβάιιεη θφξνπο, αθφκε θαη λα ζηείιεη ζενκελίεο. Η παξνπζία ηνπ ραξαθηήξαδεκάξρνπ ππνλνείηαη αιιά δελ είλαη νξαηή ζην ρψξν ηεο πφιεο φπνπ δηαδξακαηίδεηαη ην Simcity. Η αθεγεκαηηθή δξάζε ζην Simcity δελ αθνξά ην ζπζρεηηζκφ ησλ ραξαθηήξσλ ηεο ηζηνξίαο αθνχ ην παηρλίδη αθνξά ηηο θηλήζεηο ελφο κφλν πξνζψπνπ, ηνπ ρξήζηε-δεκάξρνπ πνπ ππάξρεη ζε άιιν ρσξνρξφλν. Απηφ πνπ πξνάγεη ηελ αθεγεκαηηθή δξάζε είλαη ε ζεηξά ησλ αιιαγψλ πνπ πξνθαιεί ζην κηθξφθνζκν ηεο πφιεο ν ρξήζηεο-δήκαξρνο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Καζψο απφ ηηο θαιέο ή θαθέο θηλήζεηο ηνπ ρξήζηε-δεκάξρνπ εμαξηάηαη ε παξακνλή ηνπ ζην αμίσκα απηφ, ν ρξήζηεο απνθηά θάπνηνπ είδνπο εζσηεξηθφ ξφιν ζην πεξηβάιινλ ηνπ παηρληδηνχ. Εικόνα 4: α) Το ηλεκηπονικό παισνίδι Simcity, β) ηο παισνίδι Farmville, γ) ηο παισνίδι ηαξινόμηζηρ Sorting Game Fairy Tales ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

11 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Κάηη ηέηνην ηζρχεη θαη γηα ην ειεθηξνληθφ παηρλίδη Farmville (Δηθφλα 4β) πνπ παξέρεηαη δηαδηθηπαθά ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ Facebook. ην παηρλίδη απηφ ν ρξήζηεο έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ αγξφηε πνπ θαιιηεξγεί κηα κηθξή ή κεγαιχηεξε έθηαζε γεο. Σν παηρλίδη Farmville δηαθνξνπνηείηαη απφ ην Simcity θπξίσο σο πξνο ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ θαη ηηο πξνεθηάζεηο ηνπ ζην αθεγεκαηηθφ απνηέιεζκα. Δλψ ζην Simcity ν ρξφλνο είλαη ππνθεηκεληθφο θαη θαζνξίδεηαη απφ ην ρξήζηε πνπ κπνξεί λα δηαθφςεη θαη λα ζπλερίζεη ην παηρλίδη φηαλ εθείλνο ην επηζπκεί ρσξίο θακία ζπλέπεηα, ζην Farmville ν ρξήζηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξήζεη ηνπο ρξφλνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην ξπζκηζηή ηνπ παηρληδηνχ πνπ ζπλερίδεηαη αθφκε θη φηαλ ν ίδηνο δελ ζπκκεηέρεη. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηε κφληκε θηλεηηθφηεηα ηνπ ρξήζηε ζε ππαξθηφ ρξφλν, παξάιιεια κε ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ πξαγκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απφ ηελ νπνία αλ απέρεη ζα πξέπεη λα ππνζηεί θπξψζεηο πνπ ζπρλά αθπξψλνπλ φιεο ηηο πξνεγνχκελεο ελέξγεηέο ηνπ ζην πιαίζην ηνπ παηρληδηνχ (πρ. ε ζνδεηά θαηαζηξέθεηαη). Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ηνπ παηρληδηνχ (ongoing) κπνξεί εχθνια λα παξαζχξεη ην ρξήζηε ζε άθξαηε παηγληψδε δξαζηεξηφηεηα (flow). Καη ζηα δπν παηρλίδηα ε δπζδηάθξηηε παξνπζία-απνπζία ηνπ ρξήζηε ζην ρσξνρξφλν ηνπ παηρληδηνχ εγείξεη θάπνηα εξσηεκαηηθά σο πξνο ηελ έληαμή ηνπο ζηα πεξηβάιινληα εμσηεξηθήο ή εζσηεξηθήο-νληνινγηθήο αιιειεπίδξαζεο. Σέινο, έλα άιιν παξάδεηγκα ςεθηαθνχ αθεγεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ παξαηεξείηαη εμσηεξηθή-νληνινγηθή αιιειεπίδξαζε είλαη ην Sorting game Fairy Tales (Δηθφλα 4γ). Πξφθεηηαη γηα έλα καζεζηαθφ αληηθείκελν πνπ εκπιέθεη ην ρξήζηε ζηε δεκηνπξγία ελφο παηρληδηνχ ηαμηλφκεζεο κε ζέκα γλσζηά παηδηθά παξακχζηα. Ο ρξήζηεο θαηαζθεπάδεη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ νθηψ παξακχζηα ηαμηλνκψληαο ηα ζχκθσλα κε θξηηήξηα ηεο επηινγήο ηνπ. Αθνινπζεί ην θπξίσο παηρλίδη φπνπ κε βάζε ηηο εξσηήζεηο απηέο ν ππνινγηζηήο πξνζπαζεί λα καληέςεη πνην παξακχζη έρεη πξνεπηιέμεη ν ρξήζηεο. 6. Εζωηεπική/Ονηολογική Αλληλεπίδπαζη Η εζωηεπική/ονηολογική αλληλεπίδπαζη ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε αιιειεπηδξαζηηθφηεηα θαη ηελ άκεζε εκπινθή ηνπ ρξήζηε σο ραξαθηήξα ηεο ηζηνξίαο. Σν είδνο απηφ ηεο αιιειεπίδξαζεο ζπλαληάηαη θπξίσο ζε ςεθηαθά παηρλίδηα δξάζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ελφο ηέηνηνπ παηρληδηνχ νη θηλήζεηο ηνπ ρξήζηε πξνάγνπλ ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο ρσξίο ν ίδηνο λα ην ζπλεηδεηνπνηεί. Παξάιιεια, ην αθεγεκαηηθφ «πεξηηχιηγκα» πνπ αθνξά ζηελ ππφζεζε ηνπ παηρληδηνχ πξνζδίδεη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ζην παηρλίδη εμάπηνληαο ηε θαληαζία ηνπ ρξήζηε. Παξαηεξεί θαλείο φηη ηα ζελάξηα πινθήο ησλ παηρληδηψλ απηψλ παξακέλνπλ πεξηνξηζκέλα, θαζψο αλαθέξνληαη ζην αξρέηππν πνπ αθνξά ηελ πάιε αλάκεζα ζην θαιφ θαη ην θαθφ (Πξνπ, 1991), κε ηε δηαθνξά φηη ν βαζηθφο ραξαθηήξαο δελ θεξδίδεη πάληα ηε κάρε. Πέξα απφ ην πιήζνο ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ δξάζεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ςπραγσγία ηνπ ρξήζηε, ζηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη πνιιά εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα ζηα νπνία παξαηεξνχληαη ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. Σν Dimenxian (Δηθφλα 5α) είλαη έλα ηέηνην παηρλίδη πνπ ζηνρεχεη ζηε δηδαζθαιία γξακκηθψλ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

12 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1006 εμηζψζεσλ θαη ζπζηεκάησλ ζπληεηαγκέλσλ. Σν ζελάξην ηνπ παηρληδηνχ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ ζε έλα λεζί. ην πιαίζην απηφ ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα νινθιεξψζεη ηέζζεξηο απνζηνιέο κε καζεκαηηθφ πεξηερφκελν. Δλα άιιν παξάδεηγκα εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ πνπ εληάζζεηαη ζ απηή ηελ θαηεγνξία είλαη ην ινγηζκηθφ Orient (Δηθφλα 5β) πνπ ζηνρεχεη ζηε δηαπνιηηηζκηθή επαηζζεηνπνίεζε εκπιέθνληαο ηνπο ρξήζηεο ζε παηρλίδηα ξφισλ φπνπ αιιειεπηδξνχλ κε εηθνληθνχο ραξαθηήξεο πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. Σν ζελάξην ηνπ παηρληδηνχ αθνξά ηε δηαζηεκηθή απνζηνιή ηξηκεινχο πιεξψκαηνο καζεηψλ ζηνλ θαληαζηηθφ πιαλήηε Orient πνπ θαηνηθείηαη απφ έλα εμσγήηλν είδνο, ηνπο Sprytes. Η απνζηνιή ησλ καζεηψλ αθνξά ηελ απνθπγή επηθείκελεο θαηαζηξνθήο θαζψο έλαο κεηεσξίηεο βξίζθεηαη ζε ηξνρηά ζχγθξνπζεο κε ηνλ πιαλήηε Orient. ην πιαίζην απηφ νη καζεηέο-ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο εμσγήηλνπο, λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο θαη λα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ψζηε λα θαηνξζψζνπλ λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ην θνηλφ ζθνπφ. ην παηρλίδη απηφ ε ζεκαληηθφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ζπλίζηαηαη ζηε ζρεδηαζηηθή απηνλνκία ησλ ραξαθηήξσλ πνπ νη θηλήζεηο ηνπ ελφο έρνπλ αληίθηππν ζηηο επηζπκίεο, ηηο θηλήζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. Εικόνα 5: α) Το ηλεκηπονικό παισνίδι Dimenxian, β) ηο παισνίδι Orient Καη ηα δπν ςεθηαθά πεξηβάιινληα πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςεινχ επηπέδνπ ηερλνινγηθφ ππφβαζξν (ηξηζδηάζηαην πεξηβάιινλ, εμειηγκέλα γξαθηθά θ.α.) Δπηπιένλ, ην πεξηβάιινλ Orient αμηνπνηεί θη άιια ςεθηαθά κέζα, πέξα απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, φπσο θηλεηά ηειέθσλα θαζψο θαη εηδηθφ εμνπιηζκφ πνπ παξαπέκπεη ζε πεξηβάιινληα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. ηελ θαηεγνξία απηή ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ ςεθηαθψλ πεξηβαιιφλησλ ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα παηρλίδηα κε ςπραγσγηθφ πεξηερφκελν θαη σο πξνο ην είδνο ηεο δξάζεο πνπ ππνζηεξίδνπλ. Δηζη ινηπφλ, ζε αληίζεζε κε ην βίαην ραξαθηήξα ηεο δξάζεο ζηα παηρλίδηα κε ςπραγσγηθφ πεξηερφκελν πνπ παίξλεη ηε κνξθή ππξνβνιηζκψλ, καρψλ ζψκα κε ζψκα θ.α. ππαγνξεπφκελν απφ ηελ αλάγθε ηνπ ρξήζηε γηα ηελ πξνβνιή ελφο άκεζνπ απνηειέζκαηνο ησλ πξάμεψλ ηνπ ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή, ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα αλαδεηνχλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο πξνβνιήο ηνπ άκεζνπ απνηειέζκαηνο ηεο δξάζεο ηνπ ρξήζηε πνπ λα είλαη ειθπζηηθνί αιιά θαη παηδαγσγηθά απνηειεζκαηηθνί ηαπηφρξνλα. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

13 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Ανηί επιλόγος Η ζρέζε αιιειεπίδξαζεο θαη αθήγεζεο εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλα αλνηρηφ πεδίν φπνπ ε επηζηεκνληθή έξεπλα θαιείηαη λα κειεηήζεη θαη λα θαηαιήμεη ηφζν ζε θαηλνηφκεο ηερλνινγηθέο ιχζεηο (Szilas, 2003) φζν θαη ζε αλαπηπμηαθά θαηάιιειεο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο πξνηάζεηο. Απηφ πνπ παξαηεξήζακε απφ ηελ πξψηε απηή απφπεηξα αλάιπζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο ζε ςεθηαθά αθεγεκαηηθά πιαίζηα είλαη φηη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ςεθηαθψλ πεξηβαιιφλησλ ε αιιειεπηδξαζηηθφηεηα ιεηηνπξγεί ζε βάξνο ηεο πινθήο ηεο ηζηνξίαο θαη άιινηε ε θιεηζηά δνκεκέλε πινθή ηεο ηζηνξίαο δεκηνπξγεί έλα κεδεληθφ πιαίζην αιιειεπίδξαζεο κε ην αθεγεκαηηθφ πιηθφ. Γηα παξάδεηγκα, ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα φηαλ ν ρξήζηεο έρεη απφιπην έιεγρν ησλ θηλήζεσλ ελφο ραξαθηήξα ηνπ παηρληδηνχ, ράλεηαη ε ζπλεθηηθφηεηα ηεο ηζηνξίαο, ελψ ζε νξηζκέλεο ςεθηαθέο αλαπαξαζηάζεηο θιαζζηθψλ παξακπζηψλ ην ππνθείκελν/ρξήζηεο δελ κπνξεί λα επηηειέζεη δηαθνξεηηθά ζελάξηα θαη θαη επέθηαζε δελ κπνξεί λα πξνηείλεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ή/θαη δξάζεηο. Έηζη, ην δήηεκα αθεγεκαηηθήο πινθήο θαη αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο κνηάδεη λα παξακέλεη ζε εθθξεκφηεηα. πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε πξφηαζε ησλ ηεζζάξσλ αμφλσλ ηεο αθεγεκαηηθήο αιιειεπίδξαζεο φπσο απηνί πξνηείλνληαη απφ ηελ Marie-Laure Ryan, κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ κηα πεξηζζφηεξν ιεπηνκεξή αλάιπζε ηνπ παξαπάλσ δεηήκαηνο θαζψο καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπκε βαζχηεξα ηελ πνιπζρηδή δξάζε ηνπ ρξήζηε. Βιβλιογραφία Aylett, R. & Louchart, S. (2003). Towards a narrative theory of virtual reality, Virtual Reality Journal 7, 2-9 Barbas, H. & Correia, N. (2009). The making of an interactive digital narrative Instory. In Schreurs, J. (ed.), Proceedings Euromedia 2009, Eurosis Publication, pp Machado, I., Paiva, A., & Brna, P. (2001). Real Characters in Virtual Stories. Promoting Interactive Story Creation Activities. In Balet, G. Subsol, and Torguet, P. (Eds.), ICVS 2001, LNCS 2197, pp , Springer Verlag Berlin Heidelberg Πξνπ, Β.Γ. (1991) Μοπθολογία ηος παπαμςθιού. Αζήλα: Δθδφζεηο Καξδακίηζα Ρνληάξη, Σ. (2003). Γπαμμαηική ηηρ θανηaζίαρ. Αζήλα: Δθδφζεηο Μεηαίρκην Ryan, M. (2001). Beyond Myth and Metaphor The Case of Narrative in Digital Media, Game Studies, 1 (1). Αλαθηήζεθε ζηηο 9/12/2010 απφ ηε δηεχζπλζε Szilas, N. (2003). IDtension: a narrative engine for Interactive Drama, In Gobel et al (eds), Proceedings TIDSE 2003, Frauenhofer IRB Verlag ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

14 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1008 Sims, R. (1998). Interactivity or narrative? A critical analysis of their impact on interactive learning. In Ascilite 98 Proceedings, pp Δικηςακοί ηόποι Story Maker 2.1 Car2ouche Maths and problem solving Story Maps Prototype Μειηά Alice in Wonderland Instory Simcity Farmville Sorting Game Dimenxian Orient ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Κωνσταντίνος Νικόλαορ 1, Πέλλαρ Νικόλαορ 2, Γεωπγίος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε.

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Γεψξγηνο Φεζάθεο & Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ Δξγαζηήξην Μαζεζηαθήο Σερλνινγίαο & Δθπαηδεπηηθήο Μεραληθήο ΣΔΠΑΔ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ... 5 Μέξνο Πξψην... 5 Δηζαγσγή... 5 Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε... 5 1.1. Σν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην κε ΣΠΔ... 5 1.1.1. Ζ έλλνηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1]

ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1] 1 ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1] Γλωζζική διδαζκαλία και Τετνολογίες ηης Πληροθορίας και Επικοινωνίας: Η αθήγηζη ζε γλωζζικά και πολσηροπικά κείμενα Νέδε Μαξία Φηιφινγνο, Γηδάθησξ (Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Παλαγηψηνπ Λεπθή Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ννέκβξηνο 2010 Η παξνύζα εξγαζία αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο κνπ, Σάββα

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Νέεο ηερλνινγίεο, λέεο πξνθιήζεηο. Νέα εθπαίδεπζε γηα ηελ αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν;

Νέεο ηερλνινγίεο, λέεο πξνθιήζεηο. Νέα εθπαίδεπζε γηα ηελ αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν; 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 35 Νέεο ηερλνινγίεο, λέεο πξνθιήζεηο. Νέα εθπαίδεπζε γηα ηελ αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν; Α. Σνθόο Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ lsofos@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «πγγξαθή θχθινπ καζεκάησλ ζην SCRATCHγηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΡΖΖ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΣΤΠΟΤ WIKI ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» (Use of Wikis in Education)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σκήκα Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Δι Υφκζη Διέλε(ΜΔ0670) ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο Ρεηάιεο πκεψλ Σξηκειήο Δπηηξνπή Ρεηάιεο.

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗ ΕΝΣΑΞΗ: ΕΝΑ ΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ κατεφθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικζς συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα