ISBN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ISBN: 978-960-99782-0-0"

Transcript

1 ISBN:

2 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 xv ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η παξνπζίαζή ησλ εξγαζηώλ γίλεηαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά αλά θαηεγνξία ζύκθσλα κε ην επώλπκν ηνπ 1 νπ ζπγγξαθέα. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ Σίηινο εξγαζίαο ζει. Ολοκαηεπώλσκο ζσγγραθέα / ζσγγραθέφλ θαίξεο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 3 Α. Κακέας Προζθεθιεκέλος Οκηιεηής ΣΠΔ θαη εμ Απνζηάζεσο ρνιηθή Δθπαίδεπζε 9 Α. Ληολαράθες Προζθεθιεκέλος Οκηιεηής Τπεξεζίεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαη θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν 19 Μ. Παραζθεσάς Προζθεθιεκέλος Οκηιεηής Νέεο ηερλνινγίεο, λέεο πξνθιήζεηο. Νέα εθπαίδεπζε γηα ηελ αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν; 35 Α. οθός Προζθεθιεκέλος Οκηιεηής Αλάπηπμε ελόο E-learning ζπζηήκαηνο γηα ηελ εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε 47 Μ.Δ. Αγγειάθε, Γ. Καιιές, Ν. Σρύθφλα Ο Παγθόζκηνο Ιζηόο ζηελ ππεξεζία ηνπ θεηκεληθνύ «Ιζηνύ»: Σξόπνη αλάδεημεο ηεο θεηκεληθόηεηαο ησλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ κέζα από ηε ρξήζε ησλ Νέσλ 57 Σερλνινγηώλ θαη ηνπ Γηαδηθηύνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε Π. Αθρηηίδοσ Ο Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ζηε ζρνιηθή ηάμε κέζα από ηελ επηζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο: Παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο 67 Π. Αλαζηαζηάδες, Α. Μηθρόποσιος, Α. οθός, Μ. Φραγθάθε ΣΠΔ θαη νηθνλνκηθή εθπαίδεπζε: Η ηερλνινγία ζπλαληά ηε δηδαζθαιία ησλ νηθνλνκηθώλ καζεκάησλ; 77 Α. Αλδρέοσ Γηαηππώλνληαο ηα Θεσξήκαηα Ιζόηεηαο Σξηγώλσλ κε ηε βνήζεηα ελόο Έκπεηξνπ Γηδαθηηθνύ πζηήκαηνο 85 Γ. Αληφλέιοσ, Β. Κόκες Δηζαγσγή ΣΠΔ ζηα ρνιεία: ν Παξάγνληαο «Δθπαηδεπηηθόο» 95 Α. Βαγγειάηος, Φ. Φώζθοιος, Θ. Κοκλελός Μαζαίλσ γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε: Δθπαηδεπηηθό πιηθό εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο γηα καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 105 Π. Βαζάια, Γ. Παπαβαζηιείοσ Οη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ απεηινύλ ηα παηδηά ηνπο ζην δηαδίθηπν 115 Π. Βαζάια, Γ. Σζαθηρίδοσ, Γ. Αλδρεάδοσ Η ζρέζε κεηαμύ ηεο εκπεηξίαο ρξήζεο ππνινγηζηή θαη ηεο αληηιακβαλόκελεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο καζεκάησλ E-Class 125 Ν. Βερλαδάθες, Μ. Γηαλλούζε, Π. Αληφλίοσ, Δ. Εέηοσ & Δ. Κηοσκοσρηδόγιοσ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

3 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ xviii Οη αληηιήςεηο ησλ θαζεγεηώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αλαθνξηθά κε ηνπο θηλδύλνπο ηνπ Γηαδηθηύνπ γηα ηνπο καζεηέο 467 Γ. Ληόβας, Β. Γερογηάλλες, Κ. Γίπιας, Δ. Κφζηαδήκα Κνηλσληθέο Δπηπηώζεηο ησλ ΣΠΔ - Δπηπηώζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε 475 Η. Μαΐζηρος Γηδάζθνληαο ηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε κε ηε ρξήζε ΣΠΔ 485 Α. Μαλδρίθας, Α. Χαιθίδες Κνηλσληθά δίθηπα θαη κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζηελ εμ απνζηάζεσο ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 497 Δ. Μαλούζοσ, Α. Χαρηοθύιαθα Γηδαζθαιία καζεκαηηθώλ θαη θηινινγηθώλ καζεκάησλ κε ΣΠΔ: νη θνπιηνύξεο ησλ παιαηώλ αληηθεηκέλσλ κπξνζηά ζην δένο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ 511 Α. Μάηος, Α. Χρολάθε Απηνκαηνπνηεκέλε αμηνιόγεζε πξνγξακκάησλ Φεπδνγιώζζαο 521 Γ. Μασροταισβίδες Γηδαθηηθή πξόηαζε αμηνπνίεζεο ηεο Γνξπθνξηθήο Σειεόξαζεο ζηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο Ιηαιηθήο σο Ξέλεο Γιώζζαο ζηελ Διιεληθή Δθπαίδεπζε 533 Γ. Μειηώλε, Α. Γραθoύιε,. Μακηδάθε Αηνκηθνί θαη ζρνιηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία από εθπαηδεπηηθνύο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 545 Ο. Μεηζηοπούιοσ, Η. Βεθύρε Μειέηε ηεο πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ κε ΣΠΔ ζηελ πξνζρνιηθή εθπ/ζε 555 Α. Μηζηριή, Β. Κόκες Υξήζε νληνινγηώλ γηα ηελ πεξηγξαθή θαη ηε δηαρείξηζε καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ 565 Μ. Μπαγηακπού, Α. Κακέας Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κέζσ ππνινγηζηώλ 575 Γ. Μπαρκπόποσιος Δθπαηδεπηηθνί θαη ΣΠΔ: δηεπθνιπληέο θαη εκπόδηα ζηε ρξήζε ςεθηαθώλ εθαξκνγώλ ζηε ζρνιηθή ηάμε 585 Κ. Μπίθος, Μ. Σδηθόποσιος Οη ΣΠΔ ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ησλ Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ Νεπηαγσγώλ 591 Θ. Μπράηηηζες Σν facebook ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ εθήβσλ: θαηαζθεπή εξσηεκαηνινγίνπ δηεξεύλεζεο ελδηαθέξνληνο πεξί ηδησηηθόηεηαο 601 Κ. Νηθοιοπούιοσ, Β. Γηαιακάς Υξήζε εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο δηαγξακκάησλ ξνήο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Αιγνξηζκηθή θαη ηνλ Πξνγξακκαηηζκό: κηα επηζθόπεζε 611. Ξσλόγαιος, Κ. Λακπροπούιοσ Ο κεηαζρεκαηηζηηθόο ξόινο ησλ ΣΠΔ, ζην «λέν» ηερλνινγηθό Λύθεην 623 Π. Πάληδος «e Πνίεζε»: Γεκηνπξγία δηθηπαθνύ ηόπνπ γηα ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο Πνίεζεο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 633 Γ. Παληίδοσ, Μ. Παπαρούζε Η εηζαγσγή θαη δηδαζθαιία ησλ N.T. ζην «Νέν ρνιείν» - Πξώηεο πξνζεγγίζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα 643 Π. Παπαγεφργάθες,. Πιηάζα, Δ. Γεφργαθούδα ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

4 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 xxi Φεθηαθά αθεγεκαηηθά κέζα θαη αιιειεπίδξαζε 999 Α. Χρολάθε, Μ. Γραβρηειίδοσ Παηδηά, Ρνκπόη θαη Lego Mindstorms: Καηαγξάθνληαο ην μεθίλεκα κηαο αιιειεπηδξαζηηθήο ζρέζεο 1009 Α. Χρολάθε,. Κούρηας ΜΔΡΟ Β ΤΝΣΟΜΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Η παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ Δηδηθή Αγσγή - Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ ράξηλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Μηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ - αλαθύθισζε 1023 Π. Αγαπηάδοσ, K. Οηθολοκίδες Γηδαθηηθή παξέκβαζε κε ην ινγηζκηθό "Μαξγαξίηα 3» γηα ηε ζπγγξαθή πεξηγξαθηθνύ θεηκέλνπ 1029 Γ. Βαζαρκίδοσ, Δ. Καργηφηάθε, Δ. Μαιαδάθε Γεκηνπξγία θηλήηξσλ κε ηε βνήζεηα ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ: Μειέηε πεξίπησζεο Η. Βαζηιούδες 1035 Σα Google Tools ζηελ Δθπαίδεπζε Α. Γεφργοπούιοσ, Γ. Εεζηκάηοσ, Π. Αλδρηηζάθες, Σ. Χοσιηαρόποσιος 1039 Γηαδηθηπαθά καζήκαηα. Μηα ελαιιαθηηθή πξόηαζε δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 1047 Χ. Γούηζος, Χ. Παπαλαγοπούιοσ Η Γηδαζθαιία ηεο Πνίεζεο ζηελ Τπνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε κε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Πηινηηθή Δθαξκνγή: Σν «Άμηνλ Δζηί» ηνπ Οδπζζέα Διύηε, Γηαδξαζηηθό Λεμηθό Γαζθαιάθε Η ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα ζηα θηινινγηθά καζήκαηα. Γειεδάθε, Γ. Κφλζηαληίλοσ 1057 Ο Δθπαηδεπηηθόο σο Λεμηθνγξάθνο: Ο Γισζζηθόο Πόξνο «Γισζζνγξάθεκα» Π. Ν. Γεκεηραθόποσιος 1063 Δθπαηδεπηηθέο ρξήζεηο ηνπ δηαδηθηύνπ ζην ρνιηθό Δπαγγεικαηηθό Πξνζαλαηνιηζκό Λ. Γράθος 1069 Σειεθπαίδεπζε Δθπαηδεπηηθώλ από ηα Γξαθεία Αγσγήο Τγείαο Α & Β Γ/λζεο Π.Δ. Αζελώλ 1075 Ν. Δσζηαζίοσ, Ν. Ορθαλοπούιοσ, Π. Σζοιάθος Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 1079 Δ. Εφγόποσιος, Κ. Μπαγοσιή Γηδαθηηθή αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ θαηαγξαθήο νζόλεο ζε καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο 1087 Γ. Θεοδώροσ «Σν πάζεκα ελόο ςεύηε»: Έλα παξάδεηγκα δηδαζθαιίαο ιαηηληθώλ ζηελ Γ ιπθείνπ κε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 1091 Δ. Ηφζεθίδοσ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

5 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Ψηθιακά αθηγημαηικά μέζα και αλληλεπίδπαζη Α. Χπονάκη 1, Μ. Γαβπιηλίδος 2 1 Παηδαγσγηθφ Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, 2 Δξεπλεηηθφ Αθαδεκατθφ Iλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ, Πεπίληψη Σν παξφλ θείκελν εζηηάδεη ζηελ αλάιπζε ηνπ δπλακηθνχ αιιειεπίδξαζεο ζην πιαίζην ρξήζεο αθεγεκαηηθψλ κέζσλ. ηα ζχγρξνλα ςεθηαθά κέζα ηφζν ε αθήγεζε φζν θαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ην αθεγεκαηηθφ πιηθφ απνηεινχλ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιαηζίνπ δηεπαθήο, ηνπ δπλακηθνχ δξάζεο ηνπ ρξήζηε θαη θαη επέθηαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ κέζνπ. πδεηψληαο ηε ζρέζε αθήγεζεο/αιιειεπίδξαζεο δίλνπκε έκθαζε ζηελ αλάγθε κηαο ιεπηνκεξνχο αλάιπζεο απηήο ηεο ζρέζεο. Πξνηείλνπκε ηέζζεξηο άμνλεο θάλνληαο ρξήζε ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ εζσηεξηθήο/εμσηεξηθήο θαζψο θαη δηεξεπλεηηθήο/νληνινγηθήο αιιειεπίδξαζεο. Λέξειρ κλειδιά: τηθιακά αθηγημαηικά μέζα, αλληλεπίδπαζη, διάδπαζη σπήζηη-διεπαθήρ 1. Ψηθιακέρ Αθηγήζειρ και αλληλεπίδπαζη Όπσο αλαθέξεη ε Marie-Laure Ryan, κηα δεθαεηία πξηλ, ζην άξζξν ηεο Beyond Myth and Metaphor; the Case of Narrative in Digital Media ε έλλνηα ηεο αθήγεζεο (narrative) είλαη ζρεδφλ αδχλαηνλ λα νξηζηεί. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηαπηφρξνλα ηα πάληα θαη ηίπνηα γηα ην ππνθείκελν θαζψο ε αθήγεζε είλαη έλα λεχκα ή ζχκβνιν (sign) βαζηζκέλν ζε ιφγνπο ηνπ ζεκαίλνληνο (signifier) θαη ζε ζεκεησηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ζεκαηλνκέλνπ (signified) παξάγνληαο δπλεηηθά πνιιαπιέο ζπλεθδειψζεηο. Η αθήγεζε δελ απνηειεί επέθηαζε ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ ή ηεο λνπβέιαο θαη δελ αθνξά πάληα ηε δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα πεη κηα ηζηνξία. Αληίζεηα, ε έλλνηα ηεο αθήγεζεο είλαη δήηεκα ηεο δξάζεο (acting in life) πνπ αλαπηχζζεη ην ππνθείκελν κε ην ςεθηαθφ θείκελν ζην πιαίζην κηαο εξκελεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Η Ryan (2001) αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα: H αθηγημαηική αναπαπάζηαζη εμπεπιέσει ένα κόζμο (ηο ζκηνικό) πλαζιοθεηημένο ζηο σπόνο, καηοικημένο από ςποκείμενα (σαπακηήπερ), ηα οποία ζςμμεηέσοςν ζε δπάζειρ/ζςμβάνηα (γεγονόηα, πλοκή) και ςθίζηανηαι αλλαγή (ζει. 2). Η παξαπάλσ αλάιπζε ηεο αθήγεζεο καο βνεζά λα θαηαλνήζνπκε ηελ αλαπφζπαζηε ζρέζε κεηαμχ αθεγεκαηηθήο αλαπαξάζηαζεο θαη αιιειεπίδξαζεο σο ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ ζχγρξνλσλ ςεθηαθψλ κέζσλ. Δλψ παιηφηεξεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο έλλνηαο ηεο αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο ηελ έθεξλαλ ζε αληίζεζε κε ηελ έλλνηα ηεο αθήγεζεο (Sims, 1998), ε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ είρε ζαλ απνηέιεζκα ην ζρεδηαζκφ πνηθίισλ ςεθηαθψλ πεξηβαιιφλησλ φπνπ ην ζηνηρείν ηεο αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο κε απηφ ηεο αθήγεζεο ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

6 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1000 ζπλππάξρεη (π.ρ. ςεθηαθά παηρλίδηα, δηαδξαζηηθνί ηζηφηνπνη, πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο). ηα ςεθηαθά αθεγεκαηηθά πεξηβάιινληα ε αιιειεπηδξαζηηθφηεηα εθιακβάλεηαη σο πξνέθηαζε ηεο γξακκηθήο ζπκβαηηθήο αθήγεζεο κε ηελ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο κηαο δηαινγηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ ρξήζηε-δέθηε ηεο αθήγεζεο (Szilas, 2003). ην πλεχκα απηφ, ε αλάπηπμε ησλ ζρεηηθψλ ππνινγηζηηθψλ κνληέισλ αμηνπνηεί ζηνηρεία ησλ ζπκβαηηθψλ αθεγεκαηηθψλ ζεσξηψλ νη νπνίεο θαηά θχξην ιφγν αθνξνχλ ηε γξακκηθή αθήγεζε, εκπινπηίδνληάο ηεο κε ζηνηρεία ηεο ηξέρνπζαο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο. χκθσλα κε ηνλ Szilas (2003) ν ζρεδηαζκφο ησλ ςεθηαθψλ αθεγεκαηηθψλ πεξηβαιιφλησλ είλαη: ραξαθηεξν-θεληξηθφο (character based), φπνπ ε αιιειεπίδξαζε βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγία πνιπδηάζηαησλ ραξαθηήξσλ πνπ θηλνχληαη ζηνλ εηθνληθφ θφζκν ηεο ςεθηαθήο ηζηνξίαο ή δνκεκέλνο ζχκθσλα κε καθξν-ζηνηρεία (macro-elements) πνπ ζπλήζσο έρνπλ ηε κνξθή ζθελψλ - ιεηηνπξγηψλ ησλ ραξαθηήξσλ εκπλεπζκέλσλ απφ ην κνληέιν ηνπ Πξνπ θαη νξγαλσκέλσλ ζχκθσλα κε ην ζθεπηηθφ θαη ηνπο θαλφλεο πνπ νξίδεη ν δεκηνπξγφο ηεο ηζηνξίαο ή αθφκε εζηηαζκέλνο ζε αθεγεκαηηθέο ηδηφηεηεο ραξαθηήξσλ ή ζηνηρείσλ ηεο ηζηνξίαο ζην πιαίζην ηεο αθήγεζεο πνπ απνηεινχλ αλεμάξηεηεο αθεγεκαηηθέο ςεθίδεο (narrative components) ηνπ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο. Καηά ηελ αλάπηπμε αιιειεπηδξαζηηθψλ αθεγεκαηηθψλ ςεθηαθψλ πιαηζίσλ δίλεηαη έκθαζε ζηελ ςπρνινγηθή δηάζηαζε ησλ ραξαθηήξσλ ηεο ηζηνξίαο ηφζν σο πξνο ηελ αληίδξαζε θαη δηάδξαζή ηνπο ζηα εξεζίζκαηα πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο αθεγεκαηηθήο πινθήο (Machado et al, 2001), φζν θαη ζην πσο απηή ε αληίδξαζε εθιακβάλεηαη απφ ην ρξήζηε ηνπ πιαηζίνπ (Szilas, 2003). Δλψ ζηελ παξαδνζηαθή γξακκηθή αθήγεζε ν απφιπηνο ππεχζπλνο γηα ην αθεγεκαηηθφ απνηέιεζκα είλαη ν δεκηνπξγφο (author), ζηελ πεξίπησζε ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο ςεθηαθήο αθήγεζεο ν δέθηεο ηεο αθήγεζεο, δειαδή ν ρξήζηεο (user) έρεη ηε δπλαηφηεηα κηθξψλ ή κεγάισλ παξεκβάζεσλ ζε απηφ. πλεπψο, κε ηε ζπκβνιή ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ε αθήγεζε θαζίζηαηαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ επλνεί ηε κεηαβνιή (θαη ίζσο θαη ηελ αλαηξνπή) ησλ θαζηεξσκέλσλ ξφισλ. Δηζη ινηπφλ, ν δεκηνπξγφο ηεο αθήγεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Barbas and Correia (2009) κεηαηξέπεηαη ζπρλά ζε παξάγνληα δηεπθφιπλζεο ηεο αθεγεκαηηθήο έθθξαζεο (facilitator) θαη ζπληνληζηή ηεο αθεγεκαηηθήο ξνήο (drama manager). Αληίζηνηρα, απφ απιφο ζεαηήο (spectator), ν δέθηεο ηεο αθήγεζεο ζπλδηαιέγεηαη, αιιειεπηδξά θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαζίζηαηαη ζπλ-δεκηνπξγφο (co-author) ηνπ αθεγεκαηηθνχ απνηειέζκαηνο, ρσξίο απηφ πάληα λα πξνυπνζέηεη ηδηαίηεξεο αθεγεκαηηθέο ηθαλφηεηεο απφ εθείλνλ (Aylett and Louchart 2003). Δηδηθφηεξα, ζηα ςεθηαθά αθεγεκαηηθά πιαίζηα ε ζηάζε ηνπ ρξήζηε απέλαληη ζην θείκελν ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ην είδνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο αθεγεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

7 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Μελεηώνηαρ ηην Αθηγημαηική Αλληλεπίδπαζη Μειεηψληαο ην ζχλνιν ησλ ςεθηαθψλ αθεγεκαηηθψλ πιαηζίσλ ζα κπνξνχζε λα γίλεη κηα αξρηθή δηάθξηζε ζε ανοισηά (open) θαη κλειζηά (closed) πεξηβάιινληα. ηα αλνηρά πεξηβάιινληα ν ρξήζηεο είλαη απφιπηνο δεκηνπξγφο ηεο ηζηνξίαο, αμηνπνηψληαο ην θαηάιιειν ςεθηαθφ πιαίζην σο θαηαζθεπαζηηθφ εξγαιείν θαη παξάιιεια σο εξγαιείν αθεγεκαηηθήο δεκηνπξγίαο. Απηή είλαη ε πεξίπησζε ησλ ζπγγξαθηθψλ αθεγεκαηηθψλ εξγαιείσλ (narrative authoring tools) φπσο ηα ινγηζκηθά Kar2ouche (Δηθφλα 1β), Story Maker (Δηθφλα 1α), θαζψο θαη ηνπ Story Maps Prototype (Δηθφλα 1γ), ελφο εξγαιείνπ πνπ αθνξά ηε δεκηνπξγία ηζηνξηψλ απφ ην ρξήζηε, ζπλδπάδνληαο κηα ζεηξά απφ «θαξηέιεο ηνπ Πξνπ». Πξφθεηηαη γηα ηελ αμηνπνίεζε επηιεγκέλσλ εηθνλνγξαθεκέλσλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ραξαθηήξσλ ησλ παξακπζηψλ πνπ πξψηνο ν Πξνπ (1991) αλέδεημε θαη ζηε ζπλέρεηα ν Ρνληάξη (2003) κεηεμέιημε γηα ηε ζχλζεζε ελφο είδνπο ράξηε πινθήο θαη δεκηνπξγίαο λέσλ ηζηνξηψλ απφ ηα παηδηά. ηνλ αληίπνδα, δηαθξίλνπκε ηα κλειζηά πεξηβάιινληα φπνπ ν ρξήζηεο αιιειεπηδξά κε πξνδηαγεγξακκέλα αθεγεκαηηθά πιαίζηα πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ηνλ δεκηνπξγφ ηεο αθήγεζεο, ε νπνία είλαη θαηά θχξην ιφγν γξακκηθή. Ωο εθ ηνχηνπ, ν ξφινο ηνπ ρξήζηε παξακέλεη πεξηνξηζκέλνο, ρσξίο δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ζηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο. Ωο ηέηνην πεξηβάιινλ ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί ην ινγηζκηθφ «Ο Ξεθηέξεο θαη νη δψδεθα Θενί ηνπ Οιχκπνπ» φπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα παξαθνινπζήζεη έλα παξακχζη κε ζέκα θάπνην Οιχκπην ζεφ θαη ζηε ζπλέρεηα λα απαληήζεη ζε ζρεηηθέο εξσηήζεηο ή λα παίμεη έλα παηρλίδη εξσηήζεσλ. Εικόνα 1: Σςγγπαθικά αθηγημαηικά επγαλεία α) Story Maker, β)/ Kar2ouche, γ)/ Story Maps Prototype Η δηάθξηζε φκσο αλάκεζα ζε αλνηθηέο θαη θιεηζηέο ςεθηαθέο αθεγήζεηο δελ είλαη βνεζεηηθή θαζψο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαβαζκίζεηο σο πξνο ην είδνο ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ επηηξέπνπλ νη ζρεδηαζηηθέο δνκέο ησλ πνηθίισλ ςεθηαθψλ αθεγεκαηηθψλ πιαηζίσλ. Με βάζε ηελ ςεθηαθή αθεγεκαηηθή ηππνινγία ηνπ Espen Aarseth, ε Ryan (2001) δηέθξηλε ηέζζεξα είδε αιιειεπίδξαζεο ησλ ςεθηαθψλ αθεγεκαηηθψλ κέζσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζπλδπαζκφ δχν δηπιψλ αμφλσλ: ηνπ άμνλα ηεο εζσηεξηθήο (internal) ή/θαη εμσηεξηθήο (external) αιιειεπίδξαζεο θαη εθείλνπ ηεο δηεξεπλεηηθήο (exploratory) ή/θαη νληνινγηθήο (ontological) ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

8 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1002 αιιειεπίδξαζεο. Μηιψληαο γηα εζυηεπική αλληλεπίδπαζη, ν ρξήζηεο εληάζζεηαη ζηνλ θφζκν ηνπ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ιεηηνπξγεί σο κέξνο ηνπ. ηελ εξυηεπική αλληλεπίδπαζη ν ρξήζηεο δελ απνηειεί κέξνο ηνπ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο. Γηαηεξεί ηελ ηδηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ παξάγνληα. Μηιψληαο γηα διεπεςνηηική αλληλεπίδπαζη ελλννχκε φηη νη θηλήζεηο ή επηινγέο ηνπ ρξήζηε δελ αιινηψλνπλ ηελ αθεγεκαηηθή πινθή. Αληίζεηα, θαηά ηελ ονηολογική αλληλεπίδπαζη νη απνθάζεηο ηνπ ρξήζηε επηθέξνπλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηελ πινθή ηεο αθήγεζεο. ηηο παξαθάησ ελφηεηεο ζα απνπεηξαζνχκε λα δνχκε θαηά πφζν ηα ηέζζεξα απηά είδε αιιειεπίδξαζεο ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάιπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ ρξήζηε κε δηάθνξα ςεθηαθά αθεγεκαηηθά κέζα ηα νπνία αθνξνχλ ζηηο κηθξέο ειηθίεο. 3. Εξωηεπική/Διεπεςνηηική Αλληλεπίδπαζη Ο ζπλδπαζκφο εξωηεπικήρ/διεπεςνηηικήρ αλληλεπίδπαζηρ παξαηεξείηαη ζε πεξηβάιινληα φπνπ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο ζηνλ θεηκεληθφ αθεγεκαηηθφ ρψξν, ρσξίο φκσο νη επηινγέο απηέο λα επεξεάδνπλ ηελ αθεγεκαηηθή πινθή. Απηή είλαη ε πεξίπησζε αθεγεκαηηθνχ πιηθνχ πνπ βξίζθεηαη κε ηε κνξθή ππεξθεηκέλνπ ζην δηαδίθηπν φπσο νη αθεγήζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη αλαξηψληαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν «Η κειηά». ην ρψξν απηφ, πέξα απφ ηε δεκηνπξγία λέσλ αθεγήζεσλ, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη κεηαμχ ησλ έηνηκσλ δέληξσλ-αθεγήζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα «αλνίμεη» ηνπο δηαθνξεηηθνχο θαξπνχο, θχιια θαη ινπινχδηα πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ηζηνξία ζε θάζε έλα απφ απηά. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν ρξήζηεο ερεη πξφζβαζε ζε πιήζνο θεηκέλσλ εηθφλσλ θαη βίληεν πνπ απνηεινχλ ηελ ηζηνξία ηνπ δέληξνπ ηεο κειηάο πνπ έρεη πξνεπηιέμεη. (Δηθφλα 2). πρλά, ε πεξηήγεζε ηνπ ρξήζηε ζε θάπνηα πεξηβάιινληα εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο ηπραηφηεηαο, θαζψο νη επηινγέο ηνπ ρξήζηε δελ αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλε ζεηξά, θαη επνκέλσο ην απνηέιεζκα ησλ θηλήζεψλ ηνπ έρεη κελ λνεηηθή ζπλνρή, δελ δηέπεηαη φκσο απφ ρξνληθή αιιεινπρία, θάηη πνπ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα κηαο αθήγεζεο. Πεξηπηψζεηο ηήξεζεο ηεο ρξνληθήο αιιεινπρίαο απνηεινχλ πεξηβάιινληα φπνπ ν ρξήζηεο θαιείηαη λα ζπλζέζεη κηα ηζηνξία αμηνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλα ζηηγκηφηππα. ην παξαπάλσ παξάδεηγκα ησλ αθεγήζεσλ ηεο Μειηάο ζε θάζε δέληξν-αθήγεζε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε κε απιφ ηξφπν λα επηιέμεη ηα ζηηγκηφηππα θαη λα ηα ηνπνζεηήζεη ζην πεξηβάιινλ ηεο Μειηάο κε ηε ζεηξά πνπ θξίλεη ζσζηφηεξε, ψζηε λα ζπλζέζεη ηελ ηζηνξία. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

9 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Εικόνα 2: Η πλαηθόπμα τηθιακήρ αθήγηζηρ Μηλιά 4. Εζωηεπική/Διεπεςνηηική Αλληλεπίδπαζη Η εζωηεπική/διεπεςνηηική αλληλεπίδπαζη εληάζζεη ην ρξήζηε ζηνλ εηθνληθφ ρψξν δηεμαγσγήο ηεο ηζηνξίαο σο παξάγνληα δηεξεχλεζεο ζηνηρείσλ ηεο ηζηνξίαο, αιιά φρη σο πξσηαγσληζηή ηεο. ην πιαίζην απηνχ ηνπ είδνπο ηεο αιιειεπίδξαζεο δηαθξίλνπκε δηαθνξεηηθά είδε αθεγεκαηηθήο πινθήο: Σελ ηζηνξία κπζηεξίνπ, φπνπ ζπλδένληαη δχν αθεγεκαηηθά επίπεδα, νη θηλήζεηο ηνπ εξεπλεηή-αζηπλνκηθνχ θαη ηα γεγνλφηα πνπ θαιείηαη εθείλνο λα αλαζπλζέζεη γηα ηελ επίιπζε ηνπ κπζηεξίνπ. Σελ παξάιιειε πινθή φπνπ πνιινί ραξαθηήξεο θηλνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο. Γηα ηελ πιεξέζηεξε παξαθνινχζεζε ηεο πινθήο ηεο ηζηνξίαο, ν ρξήζηεο κεηαθηλείηαη ζπρλά απφ ηε κηα ηνπνζεζία ζηελ άιιε. Σηο αθεγήζεηο πνπ εζηηάδνπλ ζε δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Ο ρξήζηεο πξνζεγγίδεη ηα γεγνλφηα άιινηε απφ ηε ζθνπηά ηνπ ελφο θη άιινηε απφ ηε ζθνπηά ηνπ άιινπ ραξαθηήξα. Σελ εμεξεχλεζε ελφο αθεγήκαηνο. Δλα παξάδεηγκα ηέηνηνπ ςεθηαθνχ πιαηζίνπ είλαη ν δηθηπαθφο ηφπνο πεξηήγεζεο ζην αθήγεκα «Η Αιίθε ζηε ρψξα ησλ ζαπκάησλ» (Δηθφλα 3α) φπνπ ζπκκεηέρνληαο ζε ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ ν ρξήζηεο γλσξίδεη θαιχηεξα ζθελέο θαη ραξαθηήξεο ηνπ αθεγήκαηνο. Σε γεσγξαθηθή αθήγεζε πνπ εζηηάδεη ζηελ ιεπηνκεξή αλαθάιπςε κηαο ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθήο ηνπνζεζίαο, κέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπ ρξήζηε ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην αθεγεκαηηθφ απνηέιεζκα. Απηή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο Instory φπνπ ν ρξήζηεο εμεξεπλά ηελ πεξηνρή Regaleira ηεο Πνξηνγαιίαο κέζα απφ πιήζνο αθεγήζεσλ θαη δηαδξαζηηθψλ παηρληδηψλ, επηιέγεη πξνηεηλφκελα κνλνπάηηα ζην ράξηε ηεο πεξηνρήο, γλσξίδεη εηθνληθνχο ράξηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο θ.α. (Δηθφλα 3β). ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

10 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1004 Εικόνα 3: α) Ο δικηςακόρ ηόπορ ηος αθηγήμαηορ Η Αλίκη ζηη σώπα ηυν θαςμάηυν, β) ηο λογιζμικό Instory 5. Εξωηεπική/Ονηολογική Αλληλεπίδπαζη χκθσλα κε ηελ εξωηεπική/ονηολογική αλληλεπίδπαζη ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέκβεη ζεκαληηθά ζηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο ρσξίο ν ίδηνο λα απνηειεί κέξνο ηεο. απηφ ην είδνο ηεο αιιειεπίδξαζεο ν ρξήζηεο ηξνπνπνηεί ζεκαληηθέο παξακέηξνπο ηεο ηζηνξίαο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο, ηηο θηλήζεηο ησλ ραξαθηήξσλ ηεο ηζηνξίαο, ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ θιπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν ρξήζηεο ζπλδξάκεη ζεκαληηθά ζην έξγν ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ αθεγήκαηνο. Σν παηρλίδη πξνζνκνίσζεο Simcity (Δηθφλα 4α) είλαη έλα παξάδεηγκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο ησλ ςεθηαθψλ πεξηβαιιφλησλ φπνπ ν ρξήζηεο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ δεκάξρνπ κηαο πφιεο, κε εμαηξεηηθά κεγάιε εμνπζία. Ωο παληνδχλακνο εμσηεξηθφο παξάγνληαο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα ρηίζεη κηα νιφθιεξε πφιε απφ ην κεδέλ, λα επηβάιιεη θφξνπο, αθφκε θαη λα ζηείιεη ζενκελίεο. Η παξνπζία ηνπ ραξαθηήξαδεκάξρνπ ππνλνείηαη αιιά δελ είλαη νξαηή ζην ρψξν ηεο πφιεο φπνπ δηαδξακαηίδεηαη ην Simcity. Η αθεγεκαηηθή δξάζε ζην Simcity δελ αθνξά ην ζπζρεηηζκφ ησλ ραξαθηήξσλ ηεο ηζηνξίαο αθνχ ην παηρλίδη αθνξά ηηο θηλήζεηο ελφο κφλν πξνζψπνπ, ηνπ ρξήζηε-δεκάξρνπ πνπ ππάξρεη ζε άιιν ρσξνρξφλν. Απηφ πνπ πξνάγεη ηελ αθεγεκαηηθή δξάζε είλαη ε ζεηξά ησλ αιιαγψλ πνπ πξνθαιεί ζην κηθξφθνζκν ηεο πφιεο ν ρξήζηεο-δήκαξρνο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Καζψο απφ ηηο θαιέο ή θαθέο θηλήζεηο ηνπ ρξήζηε-δεκάξρνπ εμαξηάηαη ε παξακνλή ηνπ ζην αμίσκα απηφ, ν ρξήζηεο απνθηά θάπνηνπ είδνπο εζσηεξηθφ ξφιν ζην πεξηβάιινλ ηνπ παηρληδηνχ. Εικόνα 4: α) Το ηλεκηπονικό παισνίδι Simcity, β) ηο παισνίδι Farmville, γ) ηο παισνίδι ηαξινόμηζηρ Sorting Game Fairy Tales ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

11 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Κάηη ηέηνην ηζρχεη θαη γηα ην ειεθηξνληθφ παηρλίδη Farmville (Δηθφλα 4β) πνπ παξέρεηαη δηαδηθηπαθά ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ Facebook. ην παηρλίδη απηφ ν ρξήζηεο έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ αγξφηε πνπ θαιιηεξγεί κηα κηθξή ή κεγαιχηεξε έθηαζε γεο. Σν παηρλίδη Farmville δηαθνξνπνηείηαη απφ ην Simcity θπξίσο σο πξνο ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ θαη ηηο πξνεθηάζεηο ηνπ ζην αθεγεκαηηθφ απνηέιεζκα. Δλψ ζην Simcity ν ρξφλνο είλαη ππνθεηκεληθφο θαη θαζνξίδεηαη απφ ην ρξήζηε πνπ κπνξεί λα δηαθφςεη θαη λα ζπλερίζεη ην παηρλίδη φηαλ εθείλνο ην επηζπκεί ρσξίο θακία ζπλέπεηα, ζην Farmville ν ρξήζηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξήζεη ηνπο ρξφλνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην ξπζκηζηή ηνπ παηρληδηνχ πνπ ζπλερίδεηαη αθφκε θη φηαλ ν ίδηνο δελ ζπκκεηέρεη. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηε κφληκε θηλεηηθφηεηα ηνπ ρξήζηε ζε ππαξθηφ ρξφλν, παξάιιεια κε ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ πξαγκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απφ ηελ νπνία αλ απέρεη ζα πξέπεη λα ππνζηεί θπξψζεηο πνπ ζπρλά αθπξψλνπλ φιεο ηηο πξνεγνχκελεο ελέξγεηέο ηνπ ζην πιαίζην ηνπ παηρληδηνχ (πρ. ε ζνδεηά θαηαζηξέθεηαη). Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ηνπ παηρληδηνχ (ongoing) κπνξεί εχθνια λα παξαζχξεη ην ρξήζηε ζε άθξαηε παηγληψδε δξαζηεξηφηεηα (flow). Καη ζηα δπν παηρλίδηα ε δπζδηάθξηηε παξνπζία-απνπζία ηνπ ρξήζηε ζην ρσξνρξφλν ηνπ παηρληδηνχ εγείξεη θάπνηα εξσηεκαηηθά σο πξνο ηελ έληαμή ηνπο ζηα πεξηβάιινληα εμσηεξηθήο ή εζσηεξηθήο-νληνινγηθήο αιιειεπίδξαζεο. Σέινο, έλα άιιν παξάδεηγκα ςεθηαθνχ αθεγεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ παξαηεξείηαη εμσηεξηθή-νληνινγηθή αιιειεπίδξαζε είλαη ην Sorting game Fairy Tales (Δηθφλα 4γ). Πξφθεηηαη γηα έλα καζεζηαθφ αληηθείκελν πνπ εκπιέθεη ην ρξήζηε ζηε δεκηνπξγία ελφο παηρληδηνχ ηαμηλφκεζεο κε ζέκα γλσζηά παηδηθά παξακχζηα. Ο ρξήζηεο θαηαζθεπάδεη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ νθηψ παξακχζηα ηαμηλνκψληαο ηα ζχκθσλα κε θξηηήξηα ηεο επηινγήο ηνπ. Αθνινπζεί ην θπξίσο παηρλίδη φπνπ κε βάζε ηηο εξσηήζεηο απηέο ν ππνινγηζηήο πξνζπαζεί λα καληέςεη πνην παξακχζη έρεη πξνεπηιέμεη ν ρξήζηεο. 6. Εζωηεπική/Ονηολογική Αλληλεπίδπαζη Η εζωηεπική/ονηολογική αλληλεπίδπαζη ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε αιιειεπηδξαζηηθφηεηα θαη ηελ άκεζε εκπινθή ηνπ ρξήζηε σο ραξαθηήξα ηεο ηζηνξίαο. Σν είδνο απηφ ηεο αιιειεπίδξαζεο ζπλαληάηαη θπξίσο ζε ςεθηαθά παηρλίδηα δξάζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ελφο ηέηνηνπ παηρληδηνχ νη θηλήζεηο ηνπ ρξήζηε πξνάγνπλ ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο ρσξίο ν ίδηνο λα ην ζπλεηδεηνπνηεί. Παξάιιεια, ην αθεγεκαηηθφ «πεξηηχιηγκα» πνπ αθνξά ζηελ ππφζεζε ηνπ παηρληδηνχ πξνζδίδεη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ζην παηρλίδη εμάπηνληαο ηε θαληαζία ηνπ ρξήζηε. Παξαηεξεί θαλείο φηη ηα ζελάξηα πινθήο ησλ παηρληδηψλ απηψλ παξακέλνπλ πεξηνξηζκέλα, θαζψο αλαθέξνληαη ζην αξρέηππν πνπ αθνξά ηελ πάιε αλάκεζα ζην θαιφ θαη ην θαθφ (Πξνπ, 1991), κε ηε δηαθνξά φηη ν βαζηθφο ραξαθηήξαο δελ θεξδίδεη πάληα ηε κάρε. Πέξα απφ ην πιήζνο ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ δξάζεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ςπραγσγία ηνπ ρξήζηε, ζηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη πνιιά εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα ζηα νπνία παξαηεξνχληαη ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. Σν Dimenxian (Δηθφλα 5α) είλαη έλα ηέηνην παηρλίδη πνπ ζηνρεχεη ζηε δηδαζθαιία γξακκηθψλ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

12 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1006 εμηζψζεσλ θαη ζπζηεκάησλ ζπληεηαγκέλσλ. Σν ζελάξην ηνπ παηρληδηνχ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ ζε έλα λεζί. ην πιαίζην απηφ ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα νινθιεξψζεη ηέζζεξηο απνζηνιέο κε καζεκαηηθφ πεξηερφκελν. Δλα άιιν παξάδεηγκα εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ πνπ εληάζζεηαη ζ απηή ηελ θαηεγνξία είλαη ην ινγηζκηθφ Orient (Δηθφλα 5β) πνπ ζηνρεχεη ζηε δηαπνιηηηζκηθή επαηζζεηνπνίεζε εκπιέθνληαο ηνπο ρξήζηεο ζε παηρλίδηα ξφισλ φπνπ αιιειεπηδξνχλ κε εηθνληθνχο ραξαθηήξεο πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. Σν ζελάξην ηνπ παηρληδηνχ αθνξά ηε δηαζηεκηθή απνζηνιή ηξηκεινχο πιεξψκαηνο καζεηψλ ζηνλ θαληαζηηθφ πιαλήηε Orient πνπ θαηνηθείηαη απφ έλα εμσγήηλν είδνο, ηνπο Sprytes. Η απνζηνιή ησλ καζεηψλ αθνξά ηελ απνθπγή επηθείκελεο θαηαζηξνθήο θαζψο έλαο κεηεσξίηεο βξίζθεηαη ζε ηξνρηά ζχγθξνπζεο κε ηνλ πιαλήηε Orient. ην πιαίζην απηφ νη καζεηέο-ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο εμσγήηλνπο, λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο θαη λα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ψζηε λα θαηνξζψζνπλ λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ην θνηλφ ζθνπφ. ην παηρλίδη απηφ ε ζεκαληηθφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ζπλίζηαηαη ζηε ζρεδηαζηηθή απηνλνκία ησλ ραξαθηήξσλ πνπ νη θηλήζεηο ηνπ ελφο έρνπλ αληίθηππν ζηηο επηζπκίεο, ηηο θηλήζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. Εικόνα 5: α) Το ηλεκηπονικό παισνίδι Dimenxian, β) ηο παισνίδι Orient Καη ηα δπν ςεθηαθά πεξηβάιινληα πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςεινχ επηπέδνπ ηερλνινγηθφ ππφβαζξν (ηξηζδηάζηαην πεξηβάιινλ, εμειηγκέλα γξαθηθά θ.α.) Δπηπιένλ, ην πεξηβάιινλ Orient αμηνπνηεί θη άιια ςεθηαθά κέζα, πέξα απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, φπσο θηλεηά ηειέθσλα θαζψο θαη εηδηθφ εμνπιηζκφ πνπ παξαπέκπεη ζε πεξηβάιινληα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. ηελ θαηεγνξία απηή ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ ςεθηαθψλ πεξηβαιιφλησλ ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα παηρλίδηα κε ςπραγσγηθφ πεξηερφκελν θαη σο πξνο ην είδνο ηεο δξάζεο πνπ ππνζηεξίδνπλ. Δηζη ινηπφλ, ζε αληίζεζε κε ην βίαην ραξαθηήξα ηεο δξάζεο ζηα παηρλίδηα κε ςπραγσγηθφ πεξηερφκελν πνπ παίξλεη ηε κνξθή ππξνβνιηζκψλ, καρψλ ζψκα κε ζψκα θ.α. ππαγνξεπφκελν απφ ηελ αλάγθε ηνπ ρξήζηε γηα ηελ πξνβνιή ελφο άκεζνπ απνηειέζκαηνο ησλ πξάμεψλ ηνπ ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή, ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα αλαδεηνχλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο πξνβνιήο ηνπ άκεζνπ απνηειέζκαηνο ηεο δξάζεο ηνπ ρξήζηε πνπ λα είλαη ειθπζηηθνί αιιά θαη παηδαγσγηθά απνηειεζκαηηθνί ηαπηφρξνλα. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

13 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Ανηί επιλόγος Η ζρέζε αιιειεπίδξαζεο θαη αθήγεζεο εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλα αλνηρηφ πεδίν φπνπ ε επηζηεκνληθή έξεπλα θαιείηαη λα κειεηήζεη θαη λα θαηαιήμεη ηφζν ζε θαηλνηφκεο ηερλνινγηθέο ιχζεηο (Szilas, 2003) φζν θαη ζε αλαπηπμηαθά θαηάιιειεο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο πξνηάζεηο. Απηφ πνπ παξαηεξήζακε απφ ηελ πξψηε απηή απφπεηξα αλάιπζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο ζε ςεθηαθά αθεγεκαηηθά πιαίζηα είλαη φηη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ςεθηαθψλ πεξηβαιιφλησλ ε αιιειεπηδξαζηηθφηεηα ιεηηνπξγεί ζε βάξνο ηεο πινθήο ηεο ηζηνξίαο θαη άιινηε ε θιεηζηά δνκεκέλε πινθή ηεο ηζηνξίαο δεκηνπξγεί έλα κεδεληθφ πιαίζην αιιειεπίδξαζεο κε ην αθεγεκαηηθφ πιηθφ. Γηα παξάδεηγκα, ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα φηαλ ν ρξήζηεο έρεη απφιπην έιεγρν ησλ θηλήζεσλ ελφο ραξαθηήξα ηνπ παηρληδηνχ, ράλεηαη ε ζπλεθηηθφηεηα ηεο ηζηνξίαο, ελψ ζε νξηζκέλεο ςεθηαθέο αλαπαξαζηάζεηο θιαζζηθψλ παξακπζηψλ ην ππνθείκελν/ρξήζηεο δελ κπνξεί λα επηηειέζεη δηαθνξεηηθά ζελάξηα θαη θαη επέθηαζε δελ κπνξεί λα πξνηείλεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ή/θαη δξάζεηο. Έηζη, ην δήηεκα αθεγεκαηηθήο πινθήο θαη αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο κνηάδεη λα παξακέλεη ζε εθθξεκφηεηα. πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε πξφηαζε ησλ ηεζζάξσλ αμφλσλ ηεο αθεγεκαηηθήο αιιειεπίδξαζεο φπσο απηνί πξνηείλνληαη απφ ηελ Marie-Laure Ryan, κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ κηα πεξηζζφηεξν ιεπηνκεξή αλάιπζε ηνπ παξαπάλσ δεηήκαηνο θαζψο καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπκε βαζχηεξα ηελ πνιπζρηδή δξάζε ηνπ ρξήζηε. Βιβλιογραφία Aylett, R. & Louchart, S. (2003). Towards a narrative theory of virtual reality, Virtual Reality Journal 7, 2-9 Barbas, H. & Correia, N. (2009). The making of an interactive digital narrative Instory. In Schreurs, J. (ed.), Proceedings Euromedia 2009, Eurosis Publication, pp Machado, I., Paiva, A., & Brna, P. (2001). Real Characters in Virtual Stories. Promoting Interactive Story Creation Activities. In Balet, G. Subsol, and Torguet, P. (Eds.), ICVS 2001, LNCS 2197, pp , Springer Verlag Berlin Heidelberg Πξνπ, Β.Γ. (1991) Μοπθολογία ηος παπαμςθιού. Αζήλα: Δθδφζεηο Καξδακίηζα Ρνληάξη, Σ. (2003). Γπαμμαηική ηηρ θανηaζίαρ. Αζήλα: Δθδφζεηο Μεηαίρκην Ryan, M. (2001). Beyond Myth and Metaphor The Case of Narrative in Digital Media, Game Studies, 1 (1). Αλαθηήζεθε ζηηο 9/12/2010 απφ ηε δηεχζπλζε Szilas, N. (2003). IDtension: a narrative engine for Interactive Drama, In Gobel et al (eds), Proceedings TIDSE 2003, Frauenhofer IRB Verlag ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

14 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1008 Sims, R. (1998). Interactivity or narrative? A critical analysis of their impact on interactive learning. In Ascilite 98 Proceedings, pp Δικηςακοί ηόποι Story Maker 2.1 Car2ouche Maths and problem solving Story Maps Prototype Μειηά Alice in Wonderland Instory Simcity Farmville Sorting Game Dimenxian Orient ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

Ψηθιακά αθηγημαηικά μέζα και αλληλεπίδπαζη

Ψηθιακά αθηγημαηικά μέζα και αλληλεπίδπαζη 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 999 Ψηθιακά αθηγημαηικά μέζα και αλληλεπίδπαζη Α. Χπονάκη 1, Μ. Γαβπιηλίδος 2 1 Παηδαγσγηθφ Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, chronaki@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ με ηο Microsoft Kodu: Μαθαίνονηαρ ηοςρ ηελεζηέρ ζύγκπιζηρ

Ππογπαμμαηιζμόρ με ηο Microsoft Kodu: Μαθαίνονηαρ ηοςρ ηελεζηέρ ζύγκπιζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ με ηο Microsoft Kodu: Μαθαίνονηαρ ηοςρ ηελεζηέρ ζύγκπιζηρ Δ. Κπάββαπηρ 1, Ε. Θάνος 2, Δ. Μαςπογιώπγορ 3 1 Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε jkravv@gmail.com 2 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε elenithanou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα