ISBN:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ISBN: 978-960-99782-0-0"

Transcript

1 ISBN:

2 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 xv ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η παξνπζίαζή ησλ εξγαζηώλ γίλεηαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά αλά θαηεγνξία ζύκθσλα κε ην επώλπκν ηνπ 1 νπ ζπγγξαθέα. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ Σίηινο εξγαζίαο ζει. Ολοκαηεπώλσκο ζσγγραθέα / ζσγγραθέφλ θαίξεο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 3 Α. Κακέας Προζθεθιεκέλος Οκηιεηής ΣΠΔ θαη εμ Απνζηάζεσο ρνιηθή Δθπαίδεπζε 9 Α. Ληολαράθες Προζθεθιεκέλος Οκηιεηής Τπεξεζίεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαη θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν 19 Μ. Παραζθεσάς Προζθεθιεκέλος Οκηιεηής Νέεο ηερλνινγίεο, λέεο πξνθιήζεηο. Νέα εθπαίδεπζε γηα ηελ αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν; 35 Α. οθός Προζθεθιεκέλος Οκηιεηής Αλάπηπμε ελόο E-learning ζπζηήκαηνο γηα ηελ εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε 47 Μ.Δ. Αγγειάθε, Γ. Καιιές, Ν. Σρύθφλα Ο Παγθόζκηνο Ιζηόο ζηελ ππεξεζία ηνπ θεηκεληθνύ «Ιζηνύ»: Σξόπνη αλάδεημεο ηεο θεηκεληθόηεηαο ησλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ κέζα από ηε ρξήζε ησλ Νέσλ 57 Σερλνινγηώλ θαη ηνπ Γηαδηθηύνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε Π. Αθρηηίδοσ Ο Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ζηε ζρνιηθή ηάμε κέζα από ηελ επηζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο: Παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο 67 Π. Αλαζηαζηάδες, Α. Μηθρόποσιος, Α. οθός, Μ. Φραγθάθε ΣΠΔ θαη νηθνλνκηθή εθπαίδεπζε: Η ηερλνινγία ζπλαληά ηε δηδαζθαιία ησλ νηθνλνκηθώλ καζεκάησλ; 77 Α. Αλδρέοσ Γηαηππώλνληαο ηα Θεσξήκαηα Ιζόηεηαο Σξηγώλσλ κε ηε βνήζεηα ελόο Έκπεηξνπ Γηδαθηηθνύ πζηήκαηνο 85 Γ. Αληφλέιοσ, Β. Κόκες Δηζαγσγή ΣΠΔ ζηα ρνιεία: ν Παξάγνληαο «Δθπαηδεπηηθόο» 95 Α. Βαγγειάηος, Φ. Φώζθοιος, Θ. Κοκλελός Μαζαίλσ γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε: Δθπαηδεπηηθό πιηθό εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο γηα καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 105 Π. Βαζάια, Γ. Παπαβαζηιείοσ Οη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ απεηινύλ ηα παηδηά ηνπο ζην δηαδίθηπν 115 Π. Βαζάια, Γ. Σζαθηρίδοσ, Γ. Αλδρεάδοσ Η ζρέζε κεηαμύ ηεο εκπεηξίαο ρξήζεο ππνινγηζηή θαη ηεο αληηιακβαλόκελεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο καζεκάησλ E-Class 125 Ν. Βερλαδάθες, Μ. Γηαλλούζε, Π. Αληφλίοσ, Δ. Εέηοσ & Δ. Κηοσκοσρηδόγιοσ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

3 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ xviii Οη αληηιήςεηο ησλ θαζεγεηώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αλαθνξηθά κε ηνπο θηλδύλνπο ηνπ Γηαδηθηύνπ γηα ηνπο καζεηέο 467 Γ. Ληόβας, Β. Γερογηάλλες, Κ. Γίπιας, Δ. Κφζηαδήκα Κνηλσληθέο Δπηπηώζεηο ησλ ΣΠΔ - Δπηπηώζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε 475 Η. Μαΐζηρος Γηδάζθνληαο ηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε κε ηε ρξήζε ΣΠΔ 485 Α. Μαλδρίθας, Α. Χαιθίδες Κνηλσληθά δίθηπα θαη κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζηελ εμ απνζηάζεσο ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 497 Δ. Μαλούζοσ, Α. Χαρηοθύιαθα Γηδαζθαιία καζεκαηηθώλ θαη θηινινγηθώλ καζεκάησλ κε ΣΠΔ: νη θνπιηνύξεο ησλ παιαηώλ αληηθεηκέλσλ κπξνζηά ζην δένο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ 511 Α. Μάηος, Α. Χρολάθε Απηνκαηνπνηεκέλε αμηνιόγεζε πξνγξακκάησλ Φεπδνγιώζζαο 521 Γ. Μασροταισβίδες Γηδαθηηθή πξόηαζε αμηνπνίεζεο ηεο Γνξπθνξηθήο Σειεόξαζεο ζηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο Ιηαιηθήο σο Ξέλεο Γιώζζαο ζηελ Διιεληθή Δθπαίδεπζε 533 Γ. Μειηώλε, Α. Γραθoύιε,. Μακηδάθε Αηνκηθνί θαη ζρνιηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία από εθπαηδεπηηθνύο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 545 Ο. Μεηζηοπούιοσ, Η. Βεθύρε Μειέηε ηεο πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ κε ΣΠΔ ζηελ πξνζρνιηθή εθπ/ζε 555 Α. Μηζηριή, Β. Κόκες Υξήζε νληνινγηώλ γηα ηελ πεξηγξαθή θαη ηε δηαρείξηζε καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ 565 Μ. Μπαγηακπού, Α. Κακέας Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κέζσ ππνινγηζηώλ 575 Γ. Μπαρκπόποσιος Δθπαηδεπηηθνί θαη ΣΠΔ: δηεπθνιπληέο θαη εκπόδηα ζηε ρξήζε ςεθηαθώλ εθαξκνγώλ ζηε ζρνιηθή ηάμε 585 Κ. Μπίθος, Μ. Σδηθόποσιος Οη ΣΠΔ ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ησλ Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ Νεπηαγσγώλ 591 Θ. Μπράηηηζες Σν facebook ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ εθήβσλ: θαηαζθεπή εξσηεκαηνινγίνπ δηεξεύλεζεο ελδηαθέξνληνο πεξί ηδησηηθόηεηαο 601 Κ. Νηθοιοπούιοσ, Β. Γηαιακάς Υξήζε εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο δηαγξακκάησλ ξνήο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Αιγνξηζκηθή θαη ηνλ Πξνγξακκαηηζκό: κηα επηζθόπεζε 611. Ξσλόγαιος, Κ. Λακπροπούιοσ Ο κεηαζρεκαηηζηηθόο ξόινο ησλ ΣΠΔ, ζην «λέν» ηερλνινγηθό Λύθεην 623 Π. Πάληδος «e Πνίεζε»: Γεκηνπξγία δηθηπαθνύ ηόπνπ γηα ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο Πνίεζεο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 633 Γ. Παληίδοσ, Μ. Παπαρούζε Η εηζαγσγή θαη δηδαζθαιία ησλ N.T. ζην «Νέν ρνιείν» - Πξώηεο πξνζεγγίζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα 643 Π. Παπαγεφργάθες,. Πιηάζα, Δ. Γεφργαθούδα ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

4 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 xxi Φεθηαθά αθεγεκαηηθά κέζα θαη αιιειεπίδξαζε 999 Α. Χρολάθε, Μ. Γραβρηειίδοσ Παηδηά, Ρνκπόη θαη Lego Mindstorms: Καηαγξάθνληαο ην μεθίλεκα κηαο αιιειεπηδξαζηηθήο ζρέζεο 1009 Α. Χρολάθε,. Κούρηας ΜΔΡΟ Β ΤΝΣΟΜΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Η παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ Δηδηθή Αγσγή - Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ ράξηλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Μηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ - αλαθύθισζε 1023 Π. Αγαπηάδοσ, K. Οηθολοκίδες Γηδαθηηθή παξέκβαζε κε ην ινγηζκηθό "Μαξγαξίηα 3» γηα ηε ζπγγξαθή πεξηγξαθηθνύ θεηκέλνπ 1029 Γ. Βαζαρκίδοσ, Δ. Καργηφηάθε, Δ. Μαιαδάθε Γεκηνπξγία θηλήηξσλ κε ηε βνήζεηα ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ: Μειέηε πεξίπησζεο Η. Βαζηιούδες 1035 Σα Google Tools ζηελ Δθπαίδεπζε Α. Γεφργοπούιοσ, Γ. Εεζηκάηοσ, Π. Αλδρηηζάθες, Σ. Χοσιηαρόποσιος 1039 Γηαδηθηπαθά καζήκαηα. Μηα ελαιιαθηηθή πξόηαζε δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 1047 Χ. Γούηζος, Χ. Παπαλαγοπούιοσ Η Γηδαζθαιία ηεο Πνίεζεο ζηελ Τπνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε κε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Πηινηηθή Δθαξκνγή: Σν «Άμηνλ Δζηί» ηνπ Οδπζζέα Διύηε, Γηαδξαζηηθό Λεμηθό Γαζθαιάθε Η ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα ζηα θηινινγηθά καζήκαηα. Γειεδάθε, Γ. Κφλζηαληίλοσ 1057 Ο Δθπαηδεπηηθόο σο Λεμηθνγξάθνο: Ο Γισζζηθόο Πόξνο «Γισζζνγξάθεκα» Π. Ν. Γεκεηραθόποσιος 1063 Δθπαηδεπηηθέο ρξήζεηο ηνπ δηαδηθηύνπ ζην ρνιηθό Δπαγγεικαηηθό Πξνζαλαηνιηζκό Λ. Γράθος 1069 Σειεθπαίδεπζε Δθπαηδεπηηθώλ από ηα Γξαθεία Αγσγήο Τγείαο Α & Β Γ/λζεο Π.Δ. Αζελώλ 1075 Ν. Δσζηαζίοσ, Ν. Ορθαλοπούιοσ, Π. Σζοιάθος Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 1079 Δ. Εφγόποσιος, Κ. Μπαγοσιή Γηδαθηηθή αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ θαηαγξαθήο νζόλεο ζε καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο 1087 Γ. Θεοδώροσ «Σν πάζεκα ελόο ςεύηε»: Έλα παξάδεηγκα δηδαζθαιίαο ιαηηληθώλ ζηελ Γ ιπθείνπ κε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 1091 Δ. Ηφζεθίδοσ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

5 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Ψηθιακά αθηγημαηικά μέζα και αλληλεπίδπαζη Α. Χπονάκη 1, Μ. Γαβπιηλίδος 2 1 Παηδαγσγηθφ Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, 2 Δξεπλεηηθφ Αθαδεκατθφ Iλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ, Πεπίληψη Σν παξφλ θείκελν εζηηάδεη ζηελ αλάιπζε ηνπ δπλακηθνχ αιιειεπίδξαζεο ζην πιαίζην ρξήζεο αθεγεκαηηθψλ κέζσλ. ηα ζχγρξνλα ςεθηαθά κέζα ηφζν ε αθήγεζε φζν θαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ην αθεγεκαηηθφ πιηθφ απνηεινχλ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιαηζίνπ δηεπαθήο, ηνπ δπλακηθνχ δξάζεο ηνπ ρξήζηε θαη θαη επέθηαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ κέζνπ. πδεηψληαο ηε ζρέζε αθήγεζεο/αιιειεπίδξαζεο δίλνπκε έκθαζε ζηελ αλάγθε κηαο ιεπηνκεξνχο αλάιπζεο απηήο ηεο ζρέζεο. Πξνηείλνπκε ηέζζεξηο άμνλεο θάλνληαο ρξήζε ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ εζσηεξηθήο/εμσηεξηθήο θαζψο θαη δηεξεπλεηηθήο/νληνινγηθήο αιιειεπίδξαζεο. Λέξειρ κλειδιά: τηθιακά αθηγημαηικά μέζα, αλληλεπίδπαζη, διάδπαζη σπήζηη-διεπαθήρ 1. Ψηθιακέρ Αθηγήζειρ και αλληλεπίδπαζη Όπσο αλαθέξεη ε Marie-Laure Ryan, κηα δεθαεηία πξηλ, ζην άξζξν ηεο Beyond Myth and Metaphor; the Case of Narrative in Digital Media ε έλλνηα ηεο αθήγεζεο (narrative) είλαη ζρεδφλ αδχλαηνλ λα νξηζηεί. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηαπηφρξνλα ηα πάληα θαη ηίπνηα γηα ην ππνθείκελν θαζψο ε αθήγεζε είλαη έλα λεχκα ή ζχκβνιν (sign) βαζηζκέλν ζε ιφγνπο ηνπ ζεκαίλνληνο (signifier) θαη ζε ζεκεησηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ζεκαηλνκέλνπ (signified) παξάγνληαο δπλεηηθά πνιιαπιέο ζπλεθδειψζεηο. Η αθήγεζε δελ απνηειεί επέθηαζε ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ ή ηεο λνπβέιαο θαη δελ αθνξά πάληα ηε δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα πεη κηα ηζηνξία. Αληίζεηα, ε έλλνηα ηεο αθήγεζεο είλαη δήηεκα ηεο δξάζεο (acting in life) πνπ αλαπηχζζεη ην ππνθείκελν κε ην ςεθηαθφ θείκελν ζην πιαίζην κηαο εξκελεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Η Ryan (2001) αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα: H αθηγημαηική αναπαπάζηαζη εμπεπιέσει ένα κόζμο (ηο ζκηνικό) πλαζιοθεηημένο ζηο σπόνο, καηοικημένο από ςποκείμενα (σαπακηήπερ), ηα οποία ζςμμεηέσοςν ζε δπάζειρ/ζςμβάνηα (γεγονόηα, πλοκή) και ςθίζηανηαι αλλαγή (ζει. 2). Η παξαπάλσ αλάιπζε ηεο αθήγεζεο καο βνεζά λα θαηαλνήζνπκε ηελ αλαπφζπαζηε ζρέζε κεηαμχ αθεγεκαηηθήο αλαπαξάζηαζεο θαη αιιειεπίδξαζεο σο ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ ζχγρξνλσλ ςεθηαθψλ κέζσλ. Δλψ παιηφηεξεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο έλλνηαο ηεο αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο ηελ έθεξλαλ ζε αληίζεζε κε ηελ έλλνηα ηεο αθήγεζεο (Sims, 1998), ε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ είρε ζαλ απνηέιεζκα ην ζρεδηαζκφ πνηθίισλ ςεθηαθψλ πεξηβαιιφλησλ φπνπ ην ζηνηρείν ηεο αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο κε απηφ ηεο αθήγεζεο ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

6 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1000 ζπλππάξρεη (π.ρ. ςεθηαθά παηρλίδηα, δηαδξαζηηθνί ηζηφηνπνη, πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο). ηα ςεθηαθά αθεγεκαηηθά πεξηβάιινληα ε αιιειεπηδξαζηηθφηεηα εθιακβάλεηαη σο πξνέθηαζε ηεο γξακκηθήο ζπκβαηηθήο αθήγεζεο κε ηελ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο κηαο δηαινγηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ ρξήζηε-δέθηε ηεο αθήγεζεο (Szilas, 2003). ην πλεχκα απηφ, ε αλάπηπμε ησλ ζρεηηθψλ ππνινγηζηηθψλ κνληέισλ αμηνπνηεί ζηνηρεία ησλ ζπκβαηηθψλ αθεγεκαηηθψλ ζεσξηψλ νη νπνίεο θαηά θχξην ιφγν αθνξνχλ ηε γξακκηθή αθήγεζε, εκπινπηίδνληάο ηεο κε ζηνηρεία ηεο ηξέρνπζαο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο. χκθσλα κε ηνλ Szilas (2003) ν ζρεδηαζκφο ησλ ςεθηαθψλ αθεγεκαηηθψλ πεξηβαιιφλησλ είλαη: ραξαθηεξν-θεληξηθφο (character based), φπνπ ε αιιειεπίδξαζε βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγία πνιπδηάζηαησλ ραξαθηήξσλ πνπ θηλνχληαη ζηνλ εηθνληθφ θφζκν ηεο ςεθηαθήο ηζηνξίαο ή δνκεκέλνο ζχκθσλα κε καθξν-ζηνηρεία (macro-elements) πνπ ζπλήζσο έρνπλ ηε κνξθή ζθελψλ - ιεηηνπξγηψλ ησλ ραξαθηήξσλ εκπλεπζκέλσλ απφ ην κνληέιν ηνπ Πξνπ θαη νξγαλσκέλσλ ζχκθσλα κε ην ζθεπηηθφ θαη ηνπο θαλφλεο πνπ νξίδεη ν δεκηνπξγφο ηεο ηζηνξίαο ή αθφκε εζηηαζκέλνο ζε αθεγεκαηηθέο ηδηφηεηεο ραξαθηήξσλ ή ζηνηρείσλ ηεο ηζηνξίαο ζην πιαίζην ηεο αθήγεζεο πνπ απνηεινχλ αλεμάξηεηεο αθεγεκαηηθέο ςεθίδεο (narrative components) ηνπ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο. Καηά ηελ αλάπηπμε αιιειεπηδξαζηηθψλ αθεγεκαηηθψλ ςεθηαθψλ πιαηζίσλ δίλεηαη έκθαζε ζηελ ςπρνινγηθή δηάζηαζε ησλ ραξαθηήξσλ ηεο ηζηνξίαο ηφζν σο πξνο ηελ αληίδξαζε θαη δηάδξαζή ηνπο ζηα εξεζίζκαηα πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο αθεγεκαηηθήο πινθήο (Machado et al, 2001), φζν θαη ζην πσο απηή ε αληίδξαζε εθιακβάλεηαη απφ ην ρξήζηε ηνπ πιαηζίνπ (Szilas, 2003). Δλψ ζηελ παξαδνζηαθή γξακκηθή αθήγεζε ν απφιπηνο ππεχζπλνο γηα ην αθεγεκαηηθφ απνηέιεζκα είλαη ν δεκηνπξγφο (author), ζηελ πεξίπησζε ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο ςεθηαθήο αθήγεζεο ν δέθηεο ηεο αθήγεζεο, δειαδή ν ρξήζηεο (user) έρεη ηε δπλαηφηεηα κηθξψλ ή κεγάισλ παξεκβάζεσλ ζε απηφ. πλεπψο, κε ηε ζπκβνιή ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ε αθήγεζε θαζίζηαηαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ επλνεί ηε κεηαβνιή (θαη ίζσο θαη ηελ αλαηξνπή) ησλ θαζηεξσκέλσλ ξφισλ. Δηζη ινηπφλ, ν δεκηνπξγφο ηεο αθήγεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Barbas and Correia (2009) κεηαηξέπεηαη ζπρλά ζε παξάγνληα δηεπθφιπλζεο ηεο αθεγεκαηηθήο έθθξαζεο (facilitator) θαη ζπληνληζηή ηεο αθεγεκαηηθήο ξνήο (drama manager). Αληίζηνηρα, απφ απιφο ζεαηήο (spectator), ν δέθηεο ηεο αθήγεζεο ζπλδηαιέγεηαη, αιιειεπηδξά θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαζίζηαηαη ζπλ-δεκηνπξγφο (co-author) ηνπ αθεγεκαηηθνχ απνηειέζκαηνο, ρσξίο απηφ πάληα λα πξνυπνζέηεη ηδηαίηεξεο αθεγεκαηηθέο ηθαλφηεηεο απφ εθείλνλ (Aylett and Louchart 2003). Δηδηθφηεξα, ζηα ςεθηαθά αθεγεκαηηθά πιαίζηα ε ζηάζε ηνπ ρξήζηε απέλαληη ζην θείκελν ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ην είδνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο αθεγεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

7 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Μελεηώνηαρ ηην Αθηγημαηική Αλληλεπίδπαζη Μειεηψληαο ην ζχλνιν ησλ ςεθηαθψλ αθεγεκαηηθψλ πιαηζίσλ ζα κπνξνχζε λα γίλεη κηα αξρηθή δηάθξηζε ζε ανοισηά (open) θαη κλειζηά (closed) πεξηβάιινληα. ηα αλνηρά πεξηβάιινληα ν ρξήζηεο είλαη απφιπηνο δεκηνπξγφο ηεο ηζηνξίαο, αμηνπνηψληαο ην θαηάιιειν ςεθηαθφ πιαίζην σο θαηαζθεπαζηηθφ εξγαιείν θαη παξάιιεια σο εξγαιείν αθεγεκαηηθήο δεκηνπξγίαο. Απηή είλαη ε πεξίπησζε ησλ ζπγγξαθηθψλ αθεγεκαηηθψλ εξγαιείσλ (narrative authoring tools) φπσο ηα ινγηζκηθά Kar2ouche (Δηθφλα 1β), Story Maker (Δηθφλα 1α), θαζψο θαη ηνπ Story Maps Prototype (Δηθφλα 1γ), ελφο εξγαιείνπ πνπ αθνξά ηε δεκηνπξγία ηζηνξηψλ απφ ην ρξήζηε, ζπλδπάδνληαο κηα ζεηξά απφ «θαξηέιεο ηνπ Πξνπ». Πξφθεηηαη γηα ηελ αμηνπνίεζε επηιεγκέλσλ εηθνλνγξαθεκέλσλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ραξαθηήξσλ ησλ παξακπζηψλ πνπ πξψηνο ν Πξνπ (1991) αλέδεημε θαη ζηε ζπλέρεηα ν Ρνληάξη (2003) κεηεμέιημε γηα ηε ζχλζεζε ελφο είδνπο ράξηε πινθήο θαη δεκηνπξγίαο λέσλ ηζηνξηψλ απφ ηα παηδηά. ηνλ αληίπνδα, δηαθξίλνπκε ηα κλειζηά πεξηβάιινληα φπνπ ν ρξήζηεο αιιειεπηδξά κε πξνδηαγεγξακκέλα αθεγεκαηηθά πιαίζηα πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ηνλ δεκηνπξγφ ηεο αθήγεζεο, ε νπνία είλαη θαηά θχξην ιφγν γξακκηθή. Ωο εθ ηνχηνπ, ν ξφινο ηνπ ρξήζηε παξακέλεη πεξηνξηζκέλνο, ρσξίο δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ζηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο. Ωο ηέηνην πεξηβάιινλ ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί ην ινγηζκηθφ «Ο Ξεθηέξεο θαη νη δψδεθα Θενί ηνπ Οιχκπνπ» φπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα παξαθνινπζήζεη έλα παξακχζη κε ζέκα θάπνην Οιχκπην ζεφ θαη ζηε ζπλέρεηα λα απαληήζεη ζε ζρεηηθέο εξσηήζεηο ή λα παίμεη έλα παηρλίδη εξσηήζεσλ. Εικόνα 1: Σςγγπαθικά αθηγημαηικά επγαλεία α) Story Maker, β)/ Kar2ouche, γ)/ Story Maps Prototype Η δηάθξηζε φκσο αλάκεζα ζε αλνηθηέο θαη θιεηζηέο ςεθηαθέο αθεγήζεηο δελ είλαη βνεζεηηθή θαζψο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαβαζκίζεηο σο πξνο ην είδνο ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ επηηξέπνπλ νη ζρεδηαζηηθέο δνκέο ησλ πνηθίισλ ςεθηαθψλ αθεγεκαηηθψλ πιαηζίσλ. Με βάζε ηελ ςεθηαθή αθεγεκαηηθή ηππνινγία ηνπ Espen Aarseth, ε Ryan (2001) δηέθξηλε ηέζζεξα είδε αιιειεπίδξαζεο ησλ ςεθηαθψλ αθεγεκαηηθψλ κέζσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζπλδπαζκφ δχν δηπιψλ αμφλσλ: ηνπ άμνλα ηεο εζσηεξηθήο (internal) ή/θαη εμσηεξηθήο (external) αιιειεπίδξαζεο θαη εθείλνπ ηεο δηεξεπλεηηθήο (exploratory) ή/θαη νληνινγηθήο (ontological) ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

8 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1002 αιιειεπίδξαζεο. Μηιψληαο γηα εζυηεπική αλληλεπίδπαζη, ν ρξήζηεο εληάζζεηαη ζηνλ θφζκν ηνπ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ιεηηνπξγεί σο κέξνο ηνπ. ηελ εξυηεπική αλληλεπίδπαζη ν ρξήζηεο δελ απνηειεί κέξνο ηνπ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο. Γηαηεξεί ηελ ηδηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ παξάγνληα. Μηιψληαο γηα διεπεςνηηική αλληλεπίδπαζη ελλννχκε φηη νη θηλήζεηο ή επηινγέο ηνπ ρξήζηε δελ αιινηψλνπλ ηελ αθεγεκαηηθή πινθή. Αληίζεηα, θαηά ηελ ονηολογική αλληλεπίδπαζη νη απνθάζεηο ηνπ ρξήζηε επηθέξνπλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηελ πινθή ηεο αθήγεζεο. ηηο παξαθάησ ελφηεηεο ζα απνπεηξαζνχκε λα δνχκε θαηά πφζν ηα ηέζζεξα απηά είδε αιιειεπίδξαζεο ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάιπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ ρξήζηε κε δηάθνξα ςεθηαθά αθεγεκαηηθά κέζα ηα νπνία αθνξνχλ ζηηο κηθξέο ειηθίεο. 3. Εξωηεπική/Διεπεςνηηική Αλληλεπίδπαζη Ο ζπλδπαζκφο εξωηεπικήρ/διεπεςνηηικήρ αλληλεπίδπαζηρ παξαηεξείηαη ζε πεξηβάιινληα φπνπ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο ζηνλ θεηκεληθφ αθεγεκαηηθφ ρψξν, ρσξίο φκσο νη επηινγέο απηέο λα επεξεάδνπλ ηελ αθεγεκαηηθή πινθή. Απηή είλαη ε πεξίπησζε αθεγεκαηηθνχ πιηθνχ πνπ βξίζθεηαη κε ηε κνξθή ππεξθεηκέλνπ ζην δηαδίθηπν φπσο νη αθεγήζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη αλαξηψληαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν «Η κειηά». ην ρψξν απηφ, πέξα απφ ηε δεκηνπξγία λέσλ αθεγήζεσλ, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη κεηαμχ ησλ έηνηκσλ δέληξσλ-αθεγήζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα «αλνίμεη» ηνπο δηαθνξεηηθνχο θαξπνχο, θχιια θαη ινπινχδηα πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ηζηνξία ζε θάζε έλα απφ απηά. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν ρξήζηεο ερεη πξφζβαζε ζε πιήζνο θεηκέλσλ εηθφλσλ θαη βίληεν πνπ απνηεινχλ ηελ ηζηνξία ηνπ δέληξνπ ηεο κειηάο πνπ έρεη πξνεπηιέμεη. (Δηθφλα 2). πρλά, ε πεξηήγεζε ηνπ ρξήζηε ζε θάπνηα πεξηβάιινληα εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο ηπραηφηεηαο, θαζψο νη επηινγέο ηνπ ρξήζηε δελ αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλε ζεηξά, θαη επνκέλσο ην απνηέιεζκα ησλ θηλήζεψλ ηνπ έρεη κελ λνεηηθή ζπλνρή, δελ δηέπεηαη φκσο απφ ρξνληθή αιιεινπρία, θάηη πνπ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα κηαο αθήγεζεο. Πεξηπηψζεηο ηήξεζεο ηεο ρξνληθήο αιιεινπρίαο απνηεινχλ πεξηβάιινληα φπνπ ν ρξήζηεο θαιείηαη λα ζπλζέζεη κηα ηζηνξία αμηνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλα ζηηγκηφηππα. ην παξαπάλσ παξάδεηγκα ησλ αθεγήζεσλ ηεο Μειηάο ζε θάζε δέληξν-αθήγεζε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε κε απιφ ηξφπν λα επηιέμεη ηα ζηηγκηφηππα θαη λα ηα ηνπνζεηήζεη ζην πεξηβάιινλ ηεο Μειηάο κε ηε ζεηξά πνπ θξίλεη ζσζηφηεξε, ψζηε λα ζπλζέζεη ηελ ηζηνξία. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

9 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Εικόνα 2: Η πλαηθόπμα τηθιακήρ αθήγηζηρ Μηλιά 4. Εζωηεπική/Διεπεςνηηική Αλληλεπίδπαζη Η εζωηεπική/διεπεςνηηική αλληλεπίδπαζη εληάζζεη ην ρξήζηε ζηνλ εηθνληθφ ρψξν δηεμαγσγήο ηεο ηζηνξίαο σο παξάγνληα δηεξεχλεζεο ζηνηρείσλ ηεο ηζηνξίαο, αιιά φρη σο πξσηαγσληζηή ηεο. ην πιαίζην απηνχ ηνπ είδνπο ηεο αιιειεπίδξαζεο δηαθξίλνπκε δηαθνξεηηθά είδε αθεγεκαηηθήο πινθήο: Σελ ηζηνξία κπζηεξίνπ, φπνπ ζπλδένληαη δχν αθεγεκαηηθά επίπεδα, νη θηλήζεηο ηνπ εξεπλεηή-αζηπλνκηθνχ θαη ηα γεγνλφηα πνπ θαιείηαη εθείλνο λα αλαζπλζέζεη γηα ηελ επίιπζε ηνπ κπζηεξίνπ. Σελ παξάιιειε πινθή φπνπ πνιινί ραξαθηήξεο θηλνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο. Γηα ηελ πιεξέζηεξε παξαθνινχζεζε ηεο πινθήο ηεο ηζηνξίαο, ν ρξήζηεο κεηαθηλείηαη ζπρλά απφ ηε κηα ηνπνζεζία ζηελ άιιε. Σηο αθεγήζεηο πνπ εζηηάδνπλ ζε δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Ο ρξήζηεο πξνζεγγίδεη ηα γεγνλφηα άιινηε απφ ηε ζθνπηά ηνπ ελφο θη άιινηε απφ ηε ζθνπηά ηνπ άιινπ ραξαθηήξα. Σελ εμεξεχλεζε ελφο αθεγήκαηνο. Δλα παξάδεηγκα ηέηνηνπ ςεθηαθνχ πιαηζίνπ είλαη ν δηθηπαθφο ηφπνο πεξηήγεζεο ζην αθήγεκα «Η Αιίθε ζηε ρψξα ησλ ζαπκάησλ» (Δηθφλα 3α) φπνπ ζπκκεηέρνληαο ζε ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ ν ρξήζηεο γλσξίδεη θαιχηεξα ζθελέο θαη ραξαθηήξεο ηνπ αθεγήκαηνο. Σε γεσγξαθηθή αθήγεζε πνπ εζηηάδεη ζηελ ιεπηνκεξή αλαθάιπςε κηαο ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθήο ηνπνζεζίαο, κέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπ ρξήζηε ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην αθεγεκαηηθφ απνηέιεζκα. Απηή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο Instory φπνπ ν ρξήζηεο εμεξεπλά ηελ πεξηνρή Regaleira ηεο Πνξηνγαιίαο κέζα απφ πιήζνο αθεγήζεσλ θαη δηαδξαζηηθψλ παηρληδηψλ, επηιέγεη πξνηεηλφκελα κνλνπάηηα ζην ράξηε ηεο πεξηνρήο, γλσξίδεη εηθνληθνχο ράξηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο θ.α. (Δηθφλα 3β). ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

10 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1004 Εικόνα 3: α) Ο δικηςακόρ ηόπορ ηος αθηγήμαηορ Η Αλίκη ζηη σώπα ηυν θαςμάηυν, β) ηο λογιζμικό Instory 5. Εξωηεπική/Ονηολογική Αλληλεπίδπαζη χκθσλα κε ηελ εξωηεπική/ονηολογική αλληλεπίδπαζη ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέκβεη ζεκαληηθά ζηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο ρσξίο ν ίδηνο λα απνηειεί κέξνο ηεο. απηφ ην είδνο ηεο αιιειεπίδξαζεο ν ρξήζηεο ηξνπνπνηεί ζεκαληηθέο παξακέηξνπο ηεο ηζηνξίαο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο, ηηο θηλήζεηο ησλ ραξαθηήξσλ ηεο ηζηνξίαο, ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ θιπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν ρξήζηεο ζπλδξάκεη ζεκαληηθά ζην έξγν ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ αθεγήκαηνο. Σν παηρλίδη πξνζνκνίσζεο Simcity (Δηθφλα 4α) είλαη έλα παξάδεηγκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο ησλ ςεθηαθψλ πεξηβαιιφλησλ φπνπ ν ρξήζηεο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ δεκάξρνπ κηαο πφιεο, κε εμαηξεηηθά κεγάιε εμνπζία. Ωο παληνδχλακνο εμσηεξηθφο παξάγνληαο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα ρηίζεη κηα νιφθιεξε πφιε απφ ην κεδέλ, λα επηβάιιεη θφξνπο, αθφκε θαη λα ζηείιεη ζενκελίεο. Η παξνπζία ηνπ ραξαθηήξαδεκάξρνπ ππνλνείηαη αιιά δελ είλαη νξαηή ζην ρψξν ηεο πφιεο φπνπ δηαδξακαηίδεηαη ην Simcity. Η αθεγεκαηηθή δξάζε ζην Simcity δελ αθνξά ην ζπζρεηηζκφ ησλ ραξαθηήξσλ ηεο ηζηνξίαο αθνχ ην παηρλίδη αθνξά ηηο θηλήζεηο ελφο κφλν πξνζψπνπ, ηνπ ρξήζηε-δεκάξρνπ πνπ ππάξρεη ζε άιιν ρσξνρξφλν. Απηφ πνπ πξνάγεη ηελ αθεγεκαηηθή δξάζε είλαη ε ζεηξά ησλ αιιαγψλ πνπ πξνθαιεί ζην κηθξφθνζκν ηεο πφιεο ν ρξήζηεο-δήκαξρνο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Καζψο απφ ηηο θαιέο ή θαθέο θηλήζεηο ηνπ ρξήζηε-δεκάξρνπ εμαξηάηαη ε παξακνλή ηνπ ζην αμίσκα απηφ, ν ρξήζηεο απνθηά θάπνηνπ είδνπο εζσηεξηθφ ξφιν ζην πεξηβάιινλ ηνπ παηρληδηνχ. Εικόνα 4: α) Το ηλεκηπονικό παισνίδι Simcity, β) ηο παισνίδι Farmville, γ) ηο παισνίδι ηαξινόμηζηρ Sorting Game Fairy Tales ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

11 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Κάηη ηέηνην ηζρχεη θαη γηα ην ειεθηξνληθφ παηρλίδη Farmville (Δηθφλα 4β) πνπ παξέρεηαη δηαδηθηπαθά ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ Facebook. ην παηρλίδη απηφ ν ρξήζηεο έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ αγξφηε πνπ θαιιηεξγεί κηα κηθξή ή κεγαιχηεξε έθηαζε γεο. Σν παηρλίδη Farmville δηαθνξνπνηείηαη απφ ην Simcity θπξίσο σο πξνο ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ θαη ηηο πξνεθηάζεηο ηνπ ζην αθεγεκαηηθφ απνηέιεζκα. Δλψ ζην Simcity ν ρξφλνο είλαη ππνθεηκεληθφο θαη θαζνξίδεηαη απφ ην ρξήζηε πνπ κπνξεί λα δηαθφςεη θαη λα ζπλερίζεη ην παηρλίδη φηαλ εθείλνο ην επηζπκεί ρσξίο θακία ζπλέπεηα, ζην Farmville ν ρξήζηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξήζεη ηνπο ρξφλνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην ξπζκηζηή ηνπ παηρληδηνχ πνπ ζπλερίδεηαη αθφκε θη φηαλ ν ίδηνο δελ ζπκκεηέρεη. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηε κφληκε θηλεηηθφηεηα ηνπ ρξήζηε ζε ππαξθηφ ρξφλν, παξάιιεια κε ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ πξαγκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απφ ηελ νπνία αλ απέρεη ζα πξέπεη λα ππνζηεί θπξψζεηο πνπ ζπρλά αθπξψλνπλ φιεο ηηο πξνεγνχκελεο ελέξγεηέο ηνπ ζην πιαίζην ηνπ παηρληδηνχ (πρ. ε ζνδεηά θαηαζηξέθεηαη). Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ηνπ παηρληδηνχ (ongoing) κπνξεί εχθνια λα παξαζχξεη ην ρξήζηε ζε άθξαηε παηγληψδε δξαζηεξηφηεηα (flow). Καη ζηα δπν παηρλίδηα ε δπζδηάθξηηε παξνπζία-απνπζία ηνπ ρξήζηε ζην ρσξνρξφλν ηνπ παηρληδηνχ εγείξεη θάπνηα εξσηεκαηηθά σο πξνο ηελ έληαμή ηνπο ζηα πεξηβάιινληα εμσηεξηθήο ή εζσηεξηθήο-νληνινγηθήο αιιειεπίδξαζεο. Σέινο, έλα άιιν παξάδεηγκα ςεθηαθνχ αθεγεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ παξαηεξείηαη εμσηεξηθή-νληνινγηθή αιιειεπίδξαζε είλαη ην Sorting game Fairy Tales (Δηθφλα 4γ). Πξφθεηηαη γηα έλα καζεζηαθφ αληηθείκελν πνπ εκπιέθεη ην ρξήζηε ζηε δεκηνπξγία ελφο παηρληδηνχ ηαμηλφκεζεο κε ζέκα γλσζηά παηδηθά παξακχζηα. Ο ρξήζηεο θαηαζθεπάδεη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ νθηψ παξακχζηα ηαμηλνκψληαο ηα ζχκθσλα κε θξηηήξηα ηεο επηινγήο ηνπ. Αθνινπζεί ην θπξίσο παηρλίδη φπνπ κε βάζε ηηο εξσηήζεηο απηέο ν ππνινγηζηήο πξνζπαζεί λα καληέςεη πνην παξακχζη έρεη πξνεπηιέμεη ν ρξήζηεο. 6. Εζωηεπική/Ονηολογική Αλληλεπίδπαζη Η εζωηεπική/ονηολογική αλληλεπίδπαζη ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε αιιειεπηδξαζηηθφηεηα θαη ηελ άκεζε εκπινθή ηνπ ρξήζηε σο ραξαθηήξα ηεο ηζηνξίαο. Σν είδνο απηφ ηεο αιιειεπίδξαζεο ζπλαληάηαη θπξίσο ζε ςεθηαθά παηρλίδηα δξάζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ελφο ηέηνηνπ παηρληδηνχ νη θηλήζεηο ηνπ ρξήζηε πξνάγνπλ ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο ρσξίο ν ίδηνο λα ην ζπλεηδεηνπνηεί. Παξάιιεια, ην αθεγεκαηηθφ «πεξηηχιηγκα» πνπ αθνξά ζηελ ππφζεζε ηνπ παηρληδηνχ πξνζδίδεη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ζην παηρλίδη εμάπηνληαο ηε θαληαζία ηνπ ρξήζηε. Παξαηεξεί θαλείο φηη ηα ζελάξηα πινθήο ησλ παηρληδηψλ απηψλ παξακέλνπλ πεξηνξηζκέλα, θαζψο αλαθέξνληαη ζην αξρέηππν πνπ αθνξά ηελ πάιε αλάκεζα ζην θαιφ θαη ην θαθφ (Πξνπ, 1991), κε ηε δηαθνξά φηη ν βαζηθφο ραξαθηήξαο δελ θεξδίδεη πάληα ηε κάρε. Πέξα απφ ην πιήζνο ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ δξάζεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ςπραγσγία ηνπ ρξήζηε, ζηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη πνιιά εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα ζηα νπνία παξαηεξνχληαη ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. Σν Dimenxian (Δηθφλα 5α) είλαη έλα ηέηνην παηρλίδη πνπ ζηνρεχεη ζηε δηδαζθαιία γξακκηθψλ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

12 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1006 εμηζψζεσλ θαη ζπζηεκάησλ ζπληεηαγκέλσλ. Σν ζελάξην ηνπ παηρληδηνχ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ ζε έλα λεζί. ην πιαίζην απηφ ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα νινθιεξψζεη ηέζζεξηο απνζηνιέο κε καζεκαηηθφ πεξηερφκελν. Δλα άιιν παξάδεηγκα εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ πνπ εληάζζεηαη ζ απηή ηελ θαηεγνξία είλαη ην ινγηζκηθφ Orient (Δηθφλα 5β) πνπ ζηνρεχεη ζηε δηαπνιηηηζκηθή επαηζζεηνπνίεζε εκπιέθνληαο ηνπο ρξήζηεο ζε παηρλίδηα ξφισλ φπνπ αιιειεπηδξνχλ κε εηθνληθνχο ραξαθηήξεο πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. Σν ζελάξην ηνπ παηρληδηνχ αθνξά ηε δηαζηεκηθή απνζηνιή ηξηκεινχο πιεξψκαηνο καζεηψλ ζηνλ θαληαζηηθφ πιαλήηε Orient πνπ θαηνηθείηαη απφ έλα εμσγήηλν είδνο, ηνπο Sprytes. Η απνζηνιή ησλ καζεηψλ αθνξά ηελ απνθπγή επηθείκελεο θαηαζηξνθήο θαζψο έλαο κεηεσξίηεο βξίζθεηαη ζε ηξνρηά ζχγθξνπζεο κε ηνλ πιαλήηε Orient. ην πιαίζην απηφ νη καζεηέο-ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο εμσγήηλνπο, λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο θαη λα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ψζηε λα θαηνξζψζνπλ λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ην θνηλφ ζθνπφ. ην παηρλίδη απηφ ε ζεκαληηθφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ζπλίζηαηαη ζηε ζρεδηαζηηθή απηνλνκία ησλ ραξαθηήξσλ πνπ νη θηλήζεηο ηνπ ελφο έρνπλ αληίθηππν ζηηο επηζπκίεο, ηηο θηλήζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. Εικόνα 5: α) Το ηλεκηπονικό παισνίδι Dimenxian, β) ηο παισνίδι Orient Καη ηα δπν ςεθηαθά πεξηβάιινληα πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςεινχ επηπέδνπ ηερλνινγηθφ ππφβαζξν (ηξηζδηάζηαην πεξηβάιινλ, εμειηγκέλα γξαθηθά θ.α.) Δπηπιένλ, ην πεξηβάιινλ Orient αμηνπνηεί θη άιια ςεθηαθά κέζα, πέξα απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, φπσο θηλεηά ηειέθσλα θαζψο θαη εηδηθφ εμνπιηζκφ πνπ παξαπέκπεη ζε πεξηβάιινληα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. ηελ θαηεγνξία απηή ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ ςεθηαθψλ πεξηβαιιφλησλ ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα παηρλίδηα κε ςπραγσγηθφ πεξηερφκελν θαη σο πξνο ην είδνο ηεο δξάζεο πνπ ππνζηεξίδνπλ. Δηζη ινηπφλ, ζε αληίζεζε κε ην βίαην ραξαθηήξα ηεο δξάζεο ζηα παηρλίδηα κε ςπραγσγηθφ πεξηερφκελν πνπ παίξλεη ηε κνξθή ππξνβνιηζκψλ, καρψλ ζψκα κε ζψκα θ.α. ππαγνξεπφκελν απφ ηελ αλάγθε ηνπ ρξήζηε γηα ηελ πξνβνιή ελφο άκεζνπ απνηειέζκαηνο ησλ πξάμεψλ ηνπ ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή, ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα αλαδεηνχλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο πξνβνιήο ηνπ άκεζνπ απνηειέζκαηνο ηεο δξάζεο ηνπ ρξήζηε πνπ λα είλαη ειθπζηηθνί αιιά θαη παηδαγσγηθά απνηειεζκαηηθνί ηαπηφρξνλα. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

13 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Ανηί επιλόγος Η ζρέζε αιιειεπίδξαζεο θαη αθήγεζεο εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλα αλνηρηφ πεδίν φπνπ ε επηζηεκνληθή έξεπλα θαιείηαη λα κειεηήζεη θαη λα θαηαιήμεη ηφζν ζε θαηλνηφκεο ηερλνινγηθέο ιχζεηο (Szilas, 2003) φζν θαη ζε αλαπηπμηαθά θαηάιιειεο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο πξνηάζεηο. Απηφ πνπ παξαηεξήζακε απφ ηελ πξψηε απηή απφπεηξα αλάιπζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο ζε ςεθηαθά αθεγεκαηηθά πιαίζηα είλαη φηη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ςεθηαθψλ πεξηβαιιφλησλ ε αιιειεπηδξαζηηθφηεηα ιεηηνπξγεί ζε βάξνο ηεο πινθήο ηεο ηζηνξίαο θαη άιινηε ε θιεηζηά δνκεκέλε πινθή ηεο ηζηνξίαο δεκηνπξγεί έλα κεδεληθφ πιαίζην αιιειεπίδξαζεο κε ην αθεγεκαηηθφ πιηθφ. Γηα παξάδεηγκα, ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα φηαλ ν ρξήζηεο έρεη απφιπην έιεγρν ησλ θηλήζεσλ ελφο ραξαθηήξα ηνπ παηρληδηνχ, ράλεηαη ε ζπλεθηηθφηεηα ηεο ηζηνξίαο, ελψ ζε νξηζκέλεο ςεθηαθέο αλαπαξαζηάζεηο θιαζζηθψλ παξακπζηψλ ην ππνθείκελν/ρξήζηεο δελ κπνξεί λα επηηειέζεη δηαθνξεηηθά ζελάξηα θαη θαη επέθηαζε δελ κπνξεί λα πξνηείλεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ή/θαη δξάζεηο. Έηζη, ην δήηεκα αθεγεκαηηθήο πινθήο θαη αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο κνηάδεη λα παξακέλεη ζε εθθξεκφηεηα. πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε πξφηαζε ησλ ηεζζάξσλ αμφλσλ ηεο αθεγεκαηηθήο αιιειεπίδξαζεο φπσο απηνί πξνηείλνληαη απφ ηελ Marie-Laure Ryan, κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ κηα πεξηζζφηεξν ιεπηνκεξή αλάιπζε ηνπ παξαπάλσ δεηήκαηνο θαζψο καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπκε βαζχηεξα ηελ πνιπζρηδή δξάζε ηνπ ρξήζηε. Βιβλιογραφία Aylett, R. & Louchart, S. (2003). Towards a narrative theory of virtual reality, Virtual Reality Journal 7, 2-9 Barbas, H. & Correia, N. (2009). The making of an interactive digital narrative Instory. In Schreurs, J. (ed.), Proceedings Euromedia 2009, Eurosis Publication, pp Machado, I., Paiva, A., & Brna, P. (2001). Real Characters in Virtual Stories. Promoting Interactive Story Creation Activities. In Balet, G. Subsol, and Torguet, P. (Eds.), ICVS 2001, LNCS 2197, pp , Springer Verlag Berlin Heidelberg Πξνπ, Β.Γ. (1991) Μοπθολογία ηος παπαμςθιού. Αζήλα: Δθδφζεηο Καξδακίηζα Ρνληάξη, Σ. (2003). Γπαμμαηική ηηρ θανηaζίαρ. Αζήλα: Δθδφζεηο Μεηαίρκην Ryan, M. (2001). Beyond Myth and Metaphor The Case of Narrative in Digital Media, Game Studies, 1 (1). Αλαθηήζεθε ζηηο 9/12/2010 απφ ηε δηεχζπλζε Szilas, N. (2003). IDtension: a narrative engine for Interactive Drama, In Gobel et al (eds), Proceedings TIDSE 2003, Frauenhofer IRB Verlag ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

14 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1008 Sims, R. (1998). Interactivity or narrative? A critical analysis of their impact on interactive learning. In Ascilite 98 Proceedings, pp Δικηςακοί ηόποι Story Maker 2.1 Car2ouche Maths and problem solving Story Maps Prototype Μειηά Alice in Wonderland Instory Simcity Farmville Sorting Game Dimenxian Orient ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Νέεο ηερλνινγίεο, λέεο πξνθιήζεηο. Νέα εθπαίδεπζε γηα ηελ αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν;

Νέεο ηερλνινγίεο, λέεο πξνθιήζεηο. Νέα εθπαίδεπζε γηα ηελ αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν; 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 35 Νέεο ηερλνινγίεο, λέεο πξνθιήζεηο. Νέα εθπαίδεπζε γηα ηελ αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν; Α. Σνθόο Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ lsofos@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Παλαγηψηνπ Λεπθή Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ννέκβξηνο 2010 Η παξνύζα εξγαζία αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο κνπ, Σάββα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε.

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Γεψξγηνο Φεζάθεο & Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ Δξγαζηήξην Μαζεζηαθήο Σερλνινγίαο & Δθπαηδεπηηθήο Μεραληθήο ΣΔΠΑΔ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ Διέλε Κ. Καιιέξγε Δπηβιέπσλ: Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Κωνσταντίνος Νικόλαορ 1, Πέλλαρ Νικόλαορ 2, Γεωπγίος

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και σεξουαλικότητα στο είδος της αισθηματικής

Φύλο και σεξουαλικότητα στο είδος της αισθηματικής ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Εικόνες για το φύλο μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο στην δεκαετία του 60: Φύλο και

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΡΖΖ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΣΤΠΟΤ WIKI ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» (Use of Wikis in Education)

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ... 5 Μέξνο Πξψην... 5 Δηζαγσγή... 5 Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε... 5 1.1. Σν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην κε ΣΠΔ... 5 1.1.1. Ζ έλλνηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1]

ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1] 1 ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1] Γλωζζική διδαζκαλία και Τετνολογίες ηης Πληροθορίας και Επικοινωνίας: Η αθήγηζη ζε γλωζζικά και πολσηροπικά κείμενα Νέδε Μαξία Φηιφινγνο, Γηδάθησξ (Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ;

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 239 Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; Ι. Δημοςλή 1, Κ. Χυπιανόποςλορ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα

Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 825 Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα Α. Σοθόρ 1, Η. Αθαναζιάδηρ 2, Κ. Διάκορ 3, Α. Δούκα 4 1 Π.Σ.Γ.Δ., Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, lsofos@rhodes.aegean.gr 2 Π.Σ.Γ.Δ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «πγγξαθή θχθινπ καζεκάησλ ζην SCRATCHγηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ.

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Καλιακούδα Νίκη, Α.Π.Θ. Κεληξηθή Βηβιηνζήθε, Παλεπηζηεκηνχπνιε Α.Π.Θ. 54124 Θεζζαινλίθε, akaliako@lib.auth.gr, 2310 995381 Μπίζμπα Άννα, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηα enter. Από ηα video games ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα

Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηα enter. Από ηα video games ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηα enter. Από ηα video games ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα ΣΗΣΛΟ: Ηζηνξία VG, Δίδε, Γεκνθηιέζηεξα, Ολνκαηνινγία, Θεκαηνινγία, Γεληέο- Γχν θφζκνη, Γηαθήκηζε, Πσιήζεηο, Τπεξθαηαλάισζε,

Διαβάστε περισσότερα