Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηα enter. Από ηα video games ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηα enter. Από ηα video games ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα"

Transcript

1 Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηα enter. Από ηα video games ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα ΣΗΣΛΟ: Ηζηνξία VG, Δίδε, Γεκνθηιέζηεξα, Ολνκαηνινγία, Θεκαηνινγία, Γεληέο- Γχν θφζκνη, Γηαθήκηζε, Πσιήζεηο, Τπεξθαηαλάισζε, Δζηζκφο, Κεξδνζθνπία, Δπηπηψζεηο, Δηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα, Soundtracks, Κηλεκαηνγξάθνο, Μέιινλ. Τπεχζπλε θαζεγήηξηα: Εέθε Κάηηα πλνπηηθή πεξηγξαθή ζέκαηνο : Σν ζέκα κε ην νπνίν αζρνιεζήθακε ήηαλ ηα video games,θαη πψο απηά επεξεάδνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα καο θαη πνηα είλαη δηαθνξά κεηαμχ ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο κε ηελ πξαγκαηηθή δσή. ΟΜΑΓΔ ΜΑΘΖΣΩΝ : 1. GRAMERS (Κνχζεο Παλαγηψηεο, Καθθέο Μελάο, Καξξάο Γηάλλεο, Καδαθίδνπ Δπηπρία) 2. COUNTERS (Ενπγξήο Γηψξγνο, Καιφο Γεκήηξεο, Καθηζήο Υξήζηνο, Γφζηνγινπ Λνπθία 3. HACKERS (Κακηληψηεο Υάξεο, Λαδαξίδνπ Υξηζηίλα, Κναζίδνπ Έθε, Κνπζηδψλεο ηέιηνο) 4. LASER (Βαζηιεηάδεο Κψζηαο, Αιεπίδνπ Μαξία, Γηαλλαθίδνπ Κηθή) 5. FNATIC (Μαθεδνλίηεο Λεπηέξεο, Κσλζηαληηλίδεο Θνδσξήο, Κεζαξάθα νθία)

2 1.GRAMERS Οξηζκόο video games Βηληενπαηρλίδη. Μηα μελφθεξηε ιέμε κε ηελ νπνία ελλννχκε έλα ειεθηξνληθφ παηρλίδη, ην νπνίν πεξηιακβάλεη αιιειεπίδξαζε κε κηα δηεπαθή ρξήζηε, δειαδή ε επηθνηλσλία ηνπ βηληενπαηρληδηνχ κε ηνλ άλζξσπν, κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή νπηηθήο αλάδξαζεο ζε κηα ζπζθεπή βίληεν. Ζ εμέιημε ηεο Σερλνινγία ζηε δσή καο Ζ ηερλνινγία είλαη ην απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηεο (ζεσξεηηθήο) επηζηεκνληθήο γλψζεο κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία ελφο αληηθεηκέλνπ κε πξαθηηθφ φθεινο. Άιινηε αλαθέξεηαη ζηελ κεζνδνινγία πνπ ραξαθηεξίδεη κηα ηέηνηα δηαδηθαζία. H ηερλνινγία πξνέξρεηαη απφ ηηο ειιεληθέο ιέμεηο ηέρλε θαη ιφγνο, αιιά ζεκαίλεη θάηη επξχηεξν απφ απηέο ηηο ιέμεηο. Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε πιηθά αληηθείκελα, φπσο κεραλέο ή ζθεχε, αιιά θαη ζε θάπνηα ζπζηήκαηα. Οη πξψηνη άλζξσπνη μεθίλεζαλ ηε ζρέζε ηνπο κε ηε ηερλνινγία κεηαηξέπνληαο ηηο θπζηθέο πξψηεο χιεο ζε απιά εξγαιεία. Γηα εθείλε ηελ επνρή ηερλνινγία ήηαλ ε αλαθάιπςε ηεο θσηηάο ή ην λα θηηάμνπλ έλα καγεηξηθφ ζθεχνο. Πξάγκαηα πνπ ηα ζεσξνχκε ζήκεξα δεδνκέλα, γηα ηελ επνρή πνπ αλαθαιχθζεθαλ ήηαλ ζεκαληηθά ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα. ηηο κέξεο καο ππάξρεη ε ηάζε απηή ε έλλνηα λα αλαθέξεηαη κφλν ζηελ ηερλνινγία ππνινγηζηψλ ή ζεκαληηθψλ κεραλεκάησλ, ελψ ηερλνινγία κπνξεί λα είλαη θαη έλα κεραληθφ κνιχβη. Ζ ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν γηα εηξεληθνχο ζθνπνχο, πξνζθέξνληαο αλέζεηο ζηελ αλζξσπφηεηα, ηφζν θαη γηα πνιεκηθνχο ζθνπνχο, θαηαζθεπάδνληαο θαηαζηξνθηθά φπια θαη ζπζηήκαηα. Online game/gaming Μέζα απφ ην δηαδίθηπν κπνξνχκε λα βξνχκε πνιιέο θαζεκεξηλέο πιεξνθνξίεο.σν δηαδίθηπν είλαη έλα κέζν ςπραγσγίαο θαη επηθνηλσλίαο ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ άηνκα λεαξήο ειηθίαο.σα άηνκα απηά κέζα απφ ην δηαδίθηπν κπνξνχλ θαη παίδνπλ δηαδηθηπαθά παηρλίδηα (online games) θαζψο επίζεο κπνξνχλ λα θαηεβάζνπλ θαη λα παίμνπλ ηα παηρλίδηα πνπ ηνπο αξέζνπλ είηε είλαη δηαδηθηπαθά είηε φρη. Δπίζεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ απφ ηα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα κε άιινπο ρξεζηέο.δθηφο απφ ην ζεξθάξηζκα θαη ηελ επηθνηλσλία, ην online gaming είλαη απφ ηηο πην δεκνθηιείο δξαζηεξηφηεηεο ζην δηαδίθηπν. Οη επηινγέο είλαη πνιιέο: εχθνια παηρλίδηα θαξηψλ, αγψλεο απηνθηλήησλ ηαρχηεηαο ή έλδνμεο απνζηνιέο θαζψο επίζεο θαη παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο φπνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ρξεηάδεηαη λα θαλείο εγγξαθή γηα λα παίμεη ηέηνηνπ είδνπο παηρλίδηα ζην δηαδίθηπν. Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη ζε φιν ηνλ θφζκν παίδνληαη παηρλίδηα κέζα απφ ην δηαδίθηπν. Έηζη παξαηεξνχκε πσο ην gaming σζηφζν έρεη γίλεη κηα ηεξάζηηα επηρείξεζε κε πνιιά δεκνθηιή online παηρλίδηα πνιιψλ εηδψλ. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ Πψο εμειίρζεθε ε ηερλνινγία ζηε δσή καο ; Ση είλαη ην online gaming; Καξξάο Γηάλλεο Ζ αλαθάιπςε ησλ video games.

3 Ο άγγινο Α.s.Douglas θαηαζθεχαζε ην 1952 ην πξψην ειεθηξνληθφ παηρλίδη κε γξαθηθά.ζ αλαθάιπςε ησλ βηληενπαηρληδηψλ αξρίδεη ζηα ηέιε ηνπ 40. πξνο ηα ηέιε ηνπ 50 θαη ζηα κέζα ηνπ 60 ζηελ Ακεξηθε έξρνληαη νη θεληξηθνί ππνινγηζηέο. Απφ εθείλε ηελ πεξίνδν έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο ηα θιίπεξ, ζηνπο ππνινγηζηέο αιιά θαη ζηηο θνξεηέο θνλζφιεο.σν πξψην παηρλίδη πνπ δηαθεκίζηεθε επίζεκα ήηαλ ην computer space ην Σν 1977 έγηλε γλσζηφ ζε φινπο θαη κεξηθά ρξφληα κεηα εκθαλίζηεθε ν πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ Πνηνο θαηαζθεχαζε ην πξψην ειεθηξνληθφ παηρλίδη; Πφηε εκθαλίζηεθε ν πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο; Καδαθίδνπ Δπηπρία Ζ ηζηνξία ησλ video games Ραιθ Μπάεξ- Μεραλή παηρληδηνχ- παηρλίδη CHASE(πνιεκηθφ παηρλίδη, κε εηθνληθνχο ζαλάηνπο) 1969 Ζ πξψηε νηθηαθή θνλζφια 1969 Space travel κε γιψζζα FORTRAN θαη ζηελ ζπλέρεηα κε γιψζζα PDP-7 θαη ζχζηεκα Unix 1970: Υξπζή επνρή ησλ θιίπεξ 1972 Space War 1973 Δηαηξία video game Atari 1978 Space invaders, Pac-Man, Asteroids, Απφ ηα πην γλσζηα φισλ ησλ επνρψλ : Οη πξψηεο θνλζφιεο πξψηεο γεληάο 1995 Sony Playstation 1999 Sony Playstation PlaystationPortable 2005 Playstation Playstation 4 Παλαγηψηεο Κνχζεο-Μελάο Καθθέο

4 2.COUNTERS Ζ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΣΩΝ VIDEO GAMES Παξαηεξείηαη κηα ηεξάζηηα πνηθηιία βηληενπαηρληδηψλ θαη κηα εθπιεθηηθή πνηθηινκνξθία, πνπ ζηφρν έρνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο επηζπκίεο ηνπ θάζε παίθηε: Πάδι ( Tetris) Παηρλίδηα ξφισλ (The Elder Scrolls, Eye of the Beholder, Fallout, Ultima, Final Fantasy, Baldur's Gate, Neverwinter Nights) Παηρλίδηα βνιψλ πξψηνπ ή ηξίηνπ πξνζψπνπ (Doom, Counter Strike,Quake, Half-Life, Unreal, Call of Duty, Splinter Cell, Max Payne)League Of Legends Παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο (Civilization, WarCraft, Starcraft, Age of Mythology) Παηρλίδηα πεξηπέηεηαο (adventure) (King's Quest, Grim Fandango, Broken Sword, Space Quest, Myst, Syberia, ε ζεηξά Monkey Island, θαη ην Assassin's Creed) Παηρλίδηα αζιεηηζκνχ (νη ζεηξέο FIFA θαη NBA Live, Pro Evolution Soccer) Παηρλίδηα εμνκνίσζεο (The Sims, MS Flight Simulator, SimCity) Παηρλίδηα αγψλσλ (Gran Turismo, Forza Motorsport, V-Rally 3) θαη άιια είδε. Δθηφο απφ ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, πνπ βαζίδνληαη ζε δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλα ζε έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ή κηα θνλζφια παηρληδηψλ, ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ έλα λέν είδνο ζεκεηψλεη κεγάιε πέξαζε ζην ρψξν απηφ - ηα Μαδηθά Online παηρλίδηα (massive online games), εθ ησλ νπνίσλ ηα πην πεηπρεκέλα είλαη ηα World of WarCraft θαη Lineage 2.Σα παηρλίδηα απηά παίδνληαη απφ εθαηνκκχξηα παίθηεο ζε φιν ηνλ θφζκν θαη πνιιά απφ απηά είλαη κεηαθξαζκέλα ζε πνιιέο γιψζζεο. Σα παηρλίδηα απηά έρνπλ κηθξέο απαηηήζεηο απφ ην ρξήζηε/παίθηε, θαζψο έρνπλ ειάρηζηα γξαθηθά θαη φιε ε επεμεξγαζία γίλεηαη ζην δηαθνκηζηή (server) θαη φρη ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο (ε ρξήζε ελφο θπιινκεηξεηή θαη κηαο ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν) πνπ κπνξεί θάπνηνο λα παίμεη αθφκε θη απφ έλα PDA ή έλα Smartphone. Αλ θαη θαίλεηαη λα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ "ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ" ζηελ νπζία είλαη κηα άιιε θαηεγνξία παηρληδηψλ. Ζ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΓΔΝΗΑ ΣΩΝ VIDEO GAMES Οη θχξηεο πεξίνδνη θαη ε πνξεία ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ: Πξψηε γεληά ( ) Γεχηεξε γεληά ( ) Ζ δηάιπζε ηεο βηνκεραλίαο ην 1983 Σξίηε γεληά ( ) Σέηαξηε γεληά ( ) Πέκπηε γεληά ( ) Έθηε γεληά ( )

5 Έβδνκε γεληά ( ) Οη γεληέο ησλ βηληενπαηρληδηψλ/θνλζφισλ αλαιπηηθά: Πξψηε γεληά Αλ θαη ηα πξψηα παηρλίδηα εκθαλίζηεθαλ ζηνπο ππνινγηζηέο ην 1950, φπνπ βαζίζηεθαλ γχξσ απφ ζπζθεπέο θαζνδηθνχ ζσιήλα, ην ζήκα ηνπο δελ ήηαλ αλαινγηθφ. Σνπιάρηζηνλ δελ ήηαλ κέρξη ην Σφηε θπθινθφξεζε ε πξψηε νηθηαθή θνλζφια, ην Magnavox Odyssey, πνπ εθεπξέζεθε απφ ηνλ Ralph H. Baer θαη κπνξνχζε λα ζπλδεζεί κε κηα απιή ηειεφξαζε ζπηηηνχ. Ο Μπάεξ είρε ην φξακα λα θηηάμεη κηα δηαδξαζηηθή ηειεφξαζε. Μία ηειεφξαζε πνπ ζ αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ηειεζεαηή. Έηζη δεκηνχξγεζε ην Brown Box.ηελ αξρή είρε έλα παηρλίδη, ζην νπνίν ν παίθηεο -κέζσ κηαο ηειείαο- θπλεγνχζε ηελ άιιε ηειεία αλάκεζα απφ εκπφδηα. ηγά-ζηγά έλαο πξνζνκνησηήο φπινπ πξνζηέζεθε, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε θαηαζηξνθή ηεο ηειείαο θαη ηέινο ην παηρλίδη παξακεηξνπνπνηήζεθε, ψζηε νη ηειείεο λα κπνξνχλ λα παίμνπλ ηέλληο. Σφηε ήξζε ε εηαηξεία Magnavox, ε νπνία αγφξαζε ηα δηθαηψκαηα ην Σν Odyssey, φκσο, δελ θαηάθεξε λα νινθιεξψζεη ηελ εκπνξηθή επηηπρία ηεο πξσηνηππίαο ηνπ, κέρξη πνπ ην arcade παηρλίδη ηεο Atari, "Pong", έγηλε έλα απφ ηα πην δεκνθηιή βηληενπαηρλίδηα.καη παξφηη ν Μπάεξ απνδεκηψζεθε απφ ηελ Atari γηα ην θιέςηκν ηεο ηδέαο ηνπ -φπσο θαη απφ ηελ Ηζηνξία, αθνχ έρεη βξαβεπζεί αλαξίζκεηεο θνξέο, έρεη κπεη ζην Hall Of Fame ηνπ κνπζείνπ Smithsonian ζηνλ ηνκέα ησλ εθεπξεηψλ θαη έρεη ηηκεζεί κε κεηάιιην γηα ηηο ηερλνινγηθέο ηνπ αλαθαιχςεηο, πνπ ηνπ απνλεκήζεθε απφ ηνλ Σδνξηδ Μπνπο- ε εηαηξεία έβγαιε πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηηο πσιήζεηο.σφηε ήηαλ πνπ ην θνηλφ άξρηζε λα ιακβάλεη πεξηζζφηεξν ππφςε ηνπ ηελ αλαδπφκελε βηνκεραλία ησλ βηληενπαηρληδηψλ. Σν θζηλφπσξν ηνπ 1975 ε Magnavox ππνθιίλεηαη ζηε δεκνηηθφηεηα ηνπ Pong, αθπξψλεη ην Odyssey θαη θπθινθνξεί κηα απινπνηεκέλε κνξθή, πνπ έπαηδε κφλν Pong θαη ρφθετ, ην Odyssey 100. Καη θάπσο έηζη, φπσο είρε ζπκβεί θαη κε ηα arcades, ε εγρψξηα αγνξά πιεκκπξίδεη απφ θνλζφιεο πνπ έπαηδαλ απιά "πηλγθ πνλγθ". Γεχηεξε γεληά Πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70 θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1976, φηαλ αθφκα νη πξψηεο θνλζφιεο θπξηαξρνχζαλ ζηελ αγνξά, ηελ εκθάληζή ηνπο έθαλαλ δχν λέα ζπζηήκαηα, ηα Fairchild Channel F θαη RCA Studio 2, ηα νπνία ζεκαηνδφηεζαλ ηελ αξρή ηεο δεχηεξεο γεληάο. Σν 1977, νη θαηαζθεπαζηέο ησλ ειηθησκέλσλ θαη παξσρεκέλσλ θιψλσλ ηνπ Πνλγθ, πνχιεζαλ ζε ηηκέο θάησ ηνπ θφζηνπο φια ηα απνζέκαηά ηνπο, πξνθαιψληαο ηηο Fairchild θαη RCA λα εγθαηαιείςνπλ ηηο θνλζφιεο ηνπο.μφλν ε Atari θαη ε Magnavox παξέκεηλαλ ζηελ αγνξά ησλ νηθηαθψλ θνλζνιψλ, παξά ηηο απψιεηεο ηνπ 1977 θαη Ζ πξψηε θξίζε ζηε βηνκεραλία μεπεξάζηεθε φηαλ ε Atari θπθινθφξεζε κηα κεηαηξνπή ηνπ arcade παηρληδηνχ Space Invaders. Πνιινί θαηαλαισηέο αγφξαζαλ έλα Atari κφλν θαη κφλν γηα ην Space Invaders. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, αξθεηέο λέεο εηαηξείεο θπθινθφξεζαλ θνλζφιεο, πνιιέο εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ ηερληθά αλψηεξεο ηνπ Atari Ωζηφζν, ε Atari θπξηάξρεζε, κέλνληαο ζηελ ηζηνξία κε ην 2600 σο ε πην επηηπρεκέλε θνλζφια δεχηεξεο γεληάο.σν 1983 ε βηνκεραλία βηληενπαηρληδηψλ γλψξηζε ηε δεχηεξε θαηαζηξνθηθή ηεο πεξίνδν. Έλα «ηζνπλάκη» απφ λέεο, θζελφηεξεο θνλζφιεο θαη παηρλίδηα ρακειήο πνηφηεηαο έθαλαλ ην βηνκεραληθφ εγέηε βηληενπαηρληδηψλ Atari λα ράζεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ. Δπίζεο, εθείλε ηελ επνρή ε εηαηξία επέλδπζε εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζηελ αλάπηπμε θαξηψλ κε παηρλίδηα φπσο ηα E.T. θαη Pac-Man.

6 Όκσο, ε επέλδπζε απηή έγηλε ε αηηία θαηάξξεπζεο ηεο εηαηξείαο θαη σο ζπλέπεηα φιεο ηεο αγνξάο θνλζφισλ. Σν παηρλίδη Δ.Σ. θφζηηζε πεξηζζφηεξα γηα αγνξά ησλ δηθαησκάησλ ηεο ηαηλίαο παξά γηα ηελ αλάπηπμε, κε απνηέιεζκα δεθάδεο ρηιηάδεο θάξηεο λα κείλνπλ σο απφζεκα ζηελ εηαηξεία. Σν Pac-Man, αλ θαη θαιφ σο παηρλίδη, εληνχηνηο ζηνίρηζε πνιχ αθξηβά ζηελ Αtari κηαο θαη -απφ ιάζνο επηινγέοδεκηνπξγήζεθαλ πεξηζζφηεξεο θάξηεο απφ φζα κεραλήκαηα ππήξραλ ζηελ αγνξά! Έηζη, νη θαηαλαισηέο έραζαλ ηελ εκπηζηνζχλε θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ είραλ γηα ηηο νηθηαθέο θνλζφιεο, κε απνηέιεζκα λα ζηξαθνχλ πξνο ηα Home Computers. Σξίηε γεληά Καη εξρφκαζηε ζηελ ηξίηε γεληά θνλζνιψλ ή αιιηψο ζηελ επνλνκαδφκελε «επνρή ησλ 8-bit». Σν 1983 ε Nintendo θπθινθφξεζε ην Family Computer (ή Famicom) ζηελ Ηαπσλία. Σν Famicom ππνζηήξηδε παηρλίδηα κε πεξηζζφηεξα ρξψκαηα ράξε ζηα sprites πςειήο αλάιπζεο. Απηφ επέηξεςε ζηα παηρλίδηα ηνπ Famicom λα έρνπλ θαιχηεξα θαη πην ιεπηνκεξή γξαθηθά. Σν 1985 ην Nintendo Famicom θπθινθφξεζε ζηηο Ζ.Π.Α. ππφ ηε κνξθή ηνπ Nintendo Entertainment System (NES). Βνήζεζε, κάιηζηα, θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ηνπ 83, ε νπνία πξνθιήζεθε κεηά απφ αζηακάηεηεο θπθινθνξίεο θνλζνιψλ θαη παηρληδηψλ ρακειήο πνηφηεηαο.ζ επηηπρία ηνπ NES θξάηεζε ηελ θνλζφια δσληαλή θαη κεηά ην ηέινο ηεο ηξίηεο γεληάο - κέρξη ην 1995 πεξίπνπ-, αθνχ έγηλε ηδηαίηεξα αγαπεηή απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, κε πσιήζεηο πνπ μεπεξλνχζαλ ηα 62 εθαηνκκχξηα ηεκάρηα. Γηα λα δηαθνξνπνηήζεη ηα πξντφληα ηεο απφ ηηο παιαηφηεξεο απνηπρεκέλεο θνλζφιεο, ε Νintendo ρξεζηκνπνίεζε κηα κπξνζηηλή ππνδνρή γηα ηηο θαζέηεο ηνπ NES θαη ζηε ζπζθεπαζία πεξηείρε ην παηρλίδη Super Mario Brothers, ηίηινο πνπ εδξαίσζε ηνλ Mario σο έλαλ απφ ηνπο πιένλ αγαπεκέλνπο ραξαθηήξεο βηληενπαηρληδηψλ. Δπίζεο, δηαθήκηδε ην πξντφλ ηεο σο παηρλίδη θαη φρη σο θνλζφια βηληενπαηρληδηψλ.όπσο ην Space Invaders γηα ην Atari 2600, έηζη θη ε Nintendo κε ην Super Mario Bros. θαηάθεξε λα θαζηεξσζεί ζηελ αγνξά ησλ Ζ.Π.Α. Απηή ηελ επηηπρία ζέιεζαλ θαη άιιεο εηαηξίεο λα ηελ εθκεηαιιεπηνχλ, εηζάγνληαο λέεο θνλζφιεο ζηελ αγνξά γηα λα αληαγσληζηνχλ ην NES. Έηζη, έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο αληηπάινπο ηεο Nintendo, ε Sega θπθινθφξεζε ην Master System.Σν Master System ζίγνπξα είρε ηελ πξφζεζε λα αληαγσληζηεί ην NES, αιιά πνηέ δελ θέξδηζε έλα ζεκαληηθφ κεξίδην αγνξάο ζηηο Ζ.Π.Α. Αληίζεηα θπξηάξρεζε ζηηο αγνξέο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Βξαδηιίαο, ζηηο εθδφζεηο PAL. Οη λέεο απηέο θνλζφιεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ην ιεγφκελν gamepad, έλα ρεηξηζηήξην κε θνπκπηά επηινγψλ θαη θαηεπζχλζεσλ, ζε αληίζεζε κε ηηο θνλζφιεο ηεο Atari, πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ην ρεηξηζηήξην κνρινχ (joystick). Σέηαξηε γεληά Ζ ηέηαξηε γεληά ραξαθηεξίδεηαη σο ε επνρή ησλ 16-bit. Ζ Sega, ζέινληαο λα αλαθηήζεη κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο ζε απηή ηε γεληά, θπθινθφξεζε γξεγνξφηεξα ηελ θνλζφια ηεο. Σν Mega Drive έγηλε δηαζέζηκν ζηελ Ηαπσλία ζηηο 29 Οθησβξίνπ 1988, ζηηο Ζ.Π.Α. θπθινθφξεζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ φπνπ κεηνλνκάζηεθε ζε Sega Genesis, ελψ ζηελ Δπξψπε έθηαζε ην Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο πσο ήηαλ ε πξψηε θνλζφια ηεο ηέηαξηεο γεληάο, θαηάθεξε λα πνπιήζεη αξθεηά θαιά ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Ακεξηθή. Με ην πην επηηπρεκέλν παηρλίδη λα είλαη ην Sonic The Hedgehog, κε θνκκάηηα λα έρνπλ πνπιεζεί παγθνζκίσο.

7 Όκσο απηφ δελ θξάηεζε γηα πνιχ. Γχν ρξφληα κεηά ε Nintendo ζα δηαζέζεη ζηελ αγνξά ην Super Nintendo Entertainment System (SNES), θαηαθέξλνληαο λα επηθξαηήζεη γηα κία αθφκε θνξά ελάληηα ζηελ Sega. Πέκπηε γεληά Οη πξψηεο θνλζφιεο πέκπηεο γεληάο ήηαλ ην Atari Jaguar θαη ην 3DO. Καη ηα δχν απηά ζπζηήκαηα ήηαλ πνιχ πην ηζρπξά απφ ην Super Nintendo Entertainment System (SNES) θαη ην Mega Drive, παξφια απηά δελ θαηάθεξαλ λα απνηειέζνπλ ζνβαξή απεηιή γηα ηηο δχν εηαηξίεο (Sega, Nintendν). Σν 3DO θφζηηδε πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ αγνξά ηνπ SNES θαη ηνπ Mega Drive καδί, ελψ ην Jaguar ήηαλ εμαηξεηηθά δχζθνιν ζην λα πξνγξακκαηηζηεί. Όια απηά νδήγεζαλ ζηε δηαθνπή ηεο παξαγσγήο ηνπο ην Οπζηαζηηθά, γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο, ε πέκπηε γεληά μεθίλεζε φηαλ βγήθαλ ζηελ αγνξά ηα Sega Saturn, Sony PlayStation θαη Nintendo 64.Πην αλαιπηηθά, ην PlayStation δεκηνπξγήζεθε, αξρηθά, σο έλα add-on CD player γηα ην SNES ηεο Nintendo. H Sony, παξάιιεια κε ηε δεκηνπξγία ηνπ add-on, εξεπλνχζε θαη ηελ πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο κηαο δηθήο ηεο θνλζφιαο, ηε ζηηγκή πνπ ν ηφηε πξφεδξνο ηεο Nintendo, Yamauchi, ιίγν πξηλ ηελ παξνπζίαζε ηνπ add-on, θαηάιαβε πσο ε Sony είρε φια ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα γηα ηα παηρλίδηα πνπ ζα έβγαηλαλ ζε CD. Έηζη, ε Ninty απέξξηςε ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηε Sony θαη απεπζχλζεθε ζηε Phillips γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ add-on. Ζ Sony, απφ ηελ άιιε, ζε κηα ζηηγκή έκπλεπζεο, απνθάζηζε λα εηζάγεη ην add-on σο μερσξηζηή θνλζφια ππφ ην φλνκα PlayStation. Έηζη δεκηνπξγήζεθε κηα θνλζφια πνπ δελ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξεο ζπζηάζεηο θαη θαηάθεξε λα πνπιήζεη πάλσ απφ ηεκάρηα παγθνζκίσο. Ζ Nintendo, κνπδηαζκέλε αθφκα απφ ην παξαπάλσ πεξηζηαηηθφ, παξνπζίαζε ηελ απάληεζή ηεο ζην Playstation. Σν Nintendo 64 ήηαλ ε κφλε θνλζφια ηεο επνρήο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε cartridge αληί γηα CD θαη απηφ ζηνίρηζε ζηε Nintendo αξθεηά.έηζη, θαηάθεξε λα πνπιήζεη κφιηο θνκκάηηα, ρσξίο λα απεηιήζεη πνηέ νπζηαζηηθά ην PlayStation. Σν Saturn δελ θαηάθεξε λα αθνινπζήζεη ηελ εκπνξηθή επηηπρία ησλ πξνεγνχκελσλ θνλζνιψλ ηεο Sega. Αξθεηά πην αθξηβφ απφ ην PS θαη ην N64, ην Saturn ζεκαηνδφηεζε ηελ παξαθκή ηεο εηαηξίαο φζνλ αθνξά ηηο νηθηαθέο θνλζφιεο, αθνχ -παξά ηελ ηερλνινγηθή ππεξνρή ηεο- δελ θαηάθεξε λα μεπεξάζεη ζε πισήζεηο ηα θνκκάηηα παγθνζκίσο. Έθηε γεληά Όπσο ήηαλ θπζηθφ, ε Sony δελ ζα κπνξνχζε λα αθήζεη ηελ αλέιπηζηα επηηπρεκέλε πνξεία ηνπ PS αλεθκεηάιιεπηε. Έηζη, κε ηελ είζνδν ζηε λέα ρηιηεηία, θπθινθφξεζε ηελ θνλζφια Playstation 2. Ζ απφθαζε ηεο Sony λα ελζσκαηψζεη νδεγφ DVD, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα αλαπηπζζφκελε αγνξά ζην ρψξν ηνπ νηθηαθνχ θηλεκαηνγξάθνπ, βνήζεζε ηελ θνλζφια ηεο λα γίλεη ακέζσο επηηπρία. ε αληίζεζε κε ηηο άιιεο θνλζφιεο ηεο έθηεο γεληάο, ην PS2 δελ δηέζεηε θάπνηα δηθή ηνπ δηαδηθηπαθή ππεξεζία, αιιά άθελε ηνπο developers λα δεκηνπξγήζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο servers. Αλ θαη νη αλαιπηέο πξνθήηεπαλ κηα ζψκα-κε-ζψκα κάρε κε ηηο άιιεο θνλζφιεο, ζηε ζπλέρεηα δηαςεχζηεθαλ, φηαλ ην PS2 -κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Electronic Artsμεπέξαζε θαηά πνιχ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ. Ζ θνλζφια θαηάθεξε λα πνπιήζεη πάλσ απφ θνκκάηηα παγθνζκίσο, ελψ κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά βξηζθφηαλ ζε παξαγσγή, αθνχ ππήξρε δήηεζε απφ ηελ αγνξά.πξηλ ην ηέινο ηνπ 2001, ε Microsoft αλαθνίλσζε ηε δηθή ηεο θνλζφια, ην Xbox. Ο Bill Gates, αλέθεξε ζηηο δειψζεηο ηνπ πσο ε θνλζφια είλαη θάηη παξαπάλσ απφ παηρληδνκεραλή: είλαη έλα media player. Ζ θνλζφια θαηάθεξε λα απνθηήζεη ηνπο δηθνχο ηεο θίινπο θαη

8 δεδνκέλεο ηεο εκπεηξίαο ηεο Microsoft κε ινγηζκηθφ δηαδηθηχνπ, αλέπηπμε ην γλσζηφ ζε φινπο καο Xbox Live, κηα ππεξεζία ε νπνία γλψξηζε κεγάιε απήρεζε ζηνπο gamers. Σν Halo ήηαλ ην παηρλίδη πνπ ζπλφδεπζε ην Υbox ζηα πξψηα ηνπ βήκαηα, ην νπνίν αλαγλσξίζηεθε σο έλα απφ ηα θαιχηεξα παηρλίδηα δξάζεο πξψηνπ πξνζψπνπ φισλ ησλ επνρψλ.h Nintendo δειψλεη ηελ παξνπζία ηεο θαη ζ απηή ηε γεληά, φκσο πην απνδπλακσκέλε απφ πνηέ. To Gamecube ήηαλ κηα θνλζφια πνπ δελ πξνζέθεξε ηίπνηα παξαπάλσ απφ ηηο άιιεο δχν, ελψ ε ηζρπξή βάζε πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ην PS2 θαη νη πξσηνπνξίεο ηνπ Xbox, εκπφδηζαλ ηελ άλζεζή ηεο. Σν κεράλεκα εξρφηαλ ζε πνιιά δηαθνξεηηθά ρξψκαηα, ελψ ππνζηήξηδε ζχλδεζε LAN. Σν κεγαιχηεξν φκσο κεηνλέθηεκα ηεο ζπζθεπήο ήηαλ ην ηδηφκνξθν δηζθάθη πνπ δερφηαλ, ην ιεγφκελν Nintendo Gamecube Game Disc (NGGD). Σν NGGD είρε ρσξεηηθφηεηα κφιηο 1,5 GB, ζε αληίζεζε κε ηα 4,7 GB DVD Discs ησλ άιισλ θνλζνιψλ, κε απνηέιεζκα ηε κε ππνζηήξημε ηεο απφ ηηο 3d-party εηαηξίεο. Έηζη, ε θνλζφια πνχιεζε ζπλνιηθά θνκκάηηα.απφ ηελ έθηε γεληά θνλζνιψλ δε ζα κπνξνχζε λα ιείπεη ε SEGA, ε νπνία θπθινθφξεζε ην Ννέκβξε ηνπ 1998 ζηελ Ηαπσλία ην πεξίθεκν Dreamcast. Ζ θνλζφια πεξηειάκβαλε πνιιέο θαηλνηνκίεο γηα ηελ επνρή ηεο, φπσο ην δηαδηθηπαθφ παηρλίδη, κέζσ ζπλδέζεσλ dial-up. Γπζηπρψο, φκσο, κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ PlayStation 2 ε θνλζφια άξρηζε λα παίξλεη απφηνκα ηνλ θαηήθνξν, θαη ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2001 ε SEGA αλαθνίλσζε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο παξαγσγήο, θάλνληαο ην Dreamcast κηα απφ ηηο πην αδηθνρακέλεο θνλζφιεο φισλ ησλ επνρψλ. Έβδνκε γεληά Σελ αξρή απηήο ηεο γεληάο έθαλαλ νη θνξεηέο θνλζφιεο ηεο Sony θαη ηεο Nintendo. Σν 2004 ε Nintendo θπθινθφξεζε ην DS, γηα λα αθνινπζήζεη ιίγν αξγφηεξα θαη ε Sony κε ην PSP. Σα δχν απηά ζπζηήκαηα είλαη δηακεηξηθά αληίζεηα κεηαμχ ηνπο. Σν DS είλαη κηα θνξεηή θνλζφια κε δχν νζφλεο εθ ησλ νπνίσλ ε κία είλαη αθήο. Ο ρεηξηζκφο ηεο νζφλεο αθήο γίλεηαη κε ην ρέξη ή κε γξαθίδα.πέξα απφ ην κνλαδηθφ ρεηξηζκφ ηνπ DS, ε Nintendo θξφληηζε λα εθνδηάζεη ηελ θνλζφια ηεο κε δπλαηφηεηεο αζχξκαηεο δηθηχσζεο, φηαλ βξίζθνληαη θαη άιια DS θνληά, γηα αζχξκαην παηρλίδη πνιιψλ παηθηψλ. Σν DS, κε ην κνλαδηθφ ρεηξηζκφ ηνπ, έδσζε ηελ επθαηξία γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ζεηξάο παηρληδηψλ πνπ απεπζχλνληαλ ζε εληειψο δηαθνξεηηθφ αθξναηήξην απφ φ,ηη κέρξη εθείλε ηελ πεξίνδν. Έηζη, παηρλίδηα φπσο ην Nintendogs, ην Brain Age θαη άιια παξφκνηα, θαηάθεξαλ λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή αθφκε θαη απηψλ πνπ δελ είραλ αζρνιεζεί πνηέ ζην παξειζφλ κε βηληενπαηρλίδηα.ζ αλαβάζκηζε ηνπ DS απφ ηε Nintendo δελ άξγεζε λα έξζεη, θέξλνληαο ην Nintendo DSi κε λέεο δπλαηφηεηεο. Οη δχν θάκεξεο, ε πξνζζήθε ηνπ Opera Browser -φπνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ κέζσ WiFi θαη λα θαηεβάζνπλ παηρλίδηα απφ ην DSi Store- θαζψο επίζεο ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο αξρείσλ απφ ην δηαδίθηπν απεπζείαο ζηελ θνλζφια, αιιά θαη ην κηθξφηεξν κέγεζφο ηεο, ήηαλ κεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο έθδνζεο. Σν PSP αθνινχζεζε εληειψο δηαθνξεηηθή πνξεία. Με δπλαηφηεηεο γξαθηθψλ πνπ άγγηδαλ απηέο ηνπ Playstation 2, ην PSP μεπεξλνχζε ζηα γξαθηθά αθφκε θαη ην GameCube. Ζ ζπζθεπή απηή πξνζθέξεη αζχξκαηε ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν, αλαπαξαγσγή ηαηληψλ απφ δίζθνπο UMD, θαζψο θαη δηαζχλδεζε κε εμσηεξηθέο νζφλεο/ ηειενξάζεηο. Με ην PSP Go, ην νπνίν θπθινθφξεζε κεξηθά ρξφληα κεηά ην PSP, ε Sony αθαίξεζε ηηο δπλαηφηεηεο αλαπαξαγσγήο πεξηερνκέλνπ απφ δίζθνπο UMD, σζψληαο ηνπο ρξήζηεο λα αγνξάζνπλ ηα παηρλίδηα πνπ ήζειαλ απφ ην Γηαδίθηπν. Σν PSP είρε ζαθψο σο ζηφρν έλα πην ψξηκν θνηλφ, ζε αληίζεζε κε ην Nintendo DS πνπ ήηαλ ηδηαίηεξα δεκνθηιέο ζηνπο casual gamers θαη ζεκείσζε ηεξάζηηα επηηπρία ζηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο.

9 ην ρψξν ησλ νηθηαθψλ θνλζνιψλ, ην 2005 ε Microsoft θπθινθφξεζε ην Xbox 360 κε πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο απφ απηέο ηνπ πξνθαηφρνπ ηεο. Ζ Microsoft θξφληηζε λα εληζρχζεη ηελ ππεξεζία Xbox Live θαη λα πξνζθέξεη παηρλίδηα, ηαηλίεο, πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, δηαζχλδεζε κε Facebook, MSN Messenger θαη άιια εξγαιεία, πξνζθέξνληαο ζηνπο ρξήζηεο λέεο εκπεηξίεο θαη ηθαλφηεηεο.ζ Sony αθνινχζεζε ην 2006 κε ηελ θπθινθνξία ηνπ Playstation 3, κηαο παλίζρπξεο απφ πιεπξάο επεμεξγαζηηθήο ηζρχνο θνλζφια, πνπ ελζσκάησλε εληππσζηαθέο ηερλνινγίεο, φπσο ζπζθεπή αλάγλσζεο Blu-ray, δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Playstation Home), θπιινκεηξεηή ηζηνχ θ.ά. Ζ Nintendo απνηέιεζε ηε κεγαιχηεξε θαη εληππσζηαθφηεξε παξνπζία ζηηο θνλζφιεο απηήο ηεο πεξηφδνπ, κε ην Wii. Αλ θαη ζε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζαθψο ππνδεέζηεξν απφ ηηο ππφινηπεο θνλζφιεο, εληνχηνηο θαηάθεξε λα μερσξίζεη θαη λα μεπεξάζεη ζε πσιήζεηο ηηο ππφινηπεο πξνηάζεηο, ράξε ζηνλ πξσηνπνξηαθφ ρεηξηζκφ ηνπ.σα παηρλίδηα ειέγρνληαη κε ηηο θηλήζεηο ηνπ ρεξηνχ, ράξε ζην αζχξκαην ρεηξηζηήξην (motion controls). Οη δπλαηφηεηεο ηνπ Wii, ζε ζπλδπαζκφ κε ην κνλαδηθφ ρεηξηζκφ ηνπ, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία παηρληδηψλ αξθεηά πξσηνπνξηαθψλ θαη ηελ πξνζέιθπζε αηφκσλ θαη ειηθηαθψλ νκάδσλ, πνπ ππφ άιιεο ζπλζήθεο δελ ελδηαθέξνληαλ γηα ηα βηληενπαηρλίδηα. Σε κεγάιε επηηπρία ηνπ Wii δελ άξγεζαλ λα αθνινπζήζνπλ θαη άιιεο εηαηξίεο, παξνπζηάδνληαο ηηο δηθέο ηνπο πξνηάζεηο επάλσ ζηα motion controls. Έηζη,θπθινθφξεζε αληίζηνηρα ην PlayStation Move, αιιά θαη ην Kinect ηεο Microsoft. Σέινο, δε ζα κπνξνχζακε λα κελ αλαθέξνπκε ηελ εληππσζηαθή άλνδν ησλ indie δεκηνπξγηψλ ζε απηή ηε γεληά. Λφγσ ηεο ςεθηαθήο δηαλνκήο αιιά θαη ηεο αγάπεο ησλ δεκηνπξγψλ, ην indie gaming θαηάθεξε κέζα ζε κεξηθά ρξφληα λα αιιάμεη εληειψο ηελ εηθφλα ηνπ, λα αλαβαζκίζεη ηε ζέζε ηνπ ζηε βηνκεραλία θαη λα θαηαζηεί ειθπζηηθφ γηα πνιινχο gamers.έλα κεγάιν κέξνο απφ indie games είλαη πιένλ δηαζέζηκν πξνο ιήςε ζηηο ζεκεξηλέο θνλζφιεο κέζσ ησλ online ππεξεζηψλ ηνπο (XBLA, PSN, WiiWare). Δλψ θαη ε έιεπζε ηνπ Steam απνδείρηεθε ηδηαίηεξα ρξήζηκε, δηφηη έδσζε ζηνπο indie developers πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, βάδνληαο ηα παηρλίδηα ηνπο δίπια ζε triple-a ηίηινπο, ζαλ ίζνο πξνο ίζν. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ ε πνηνπο αλαθέξνληαη θπξίσο ηα video games ; Τπάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ γεληψλ ; Γηψξγνο Ενπγξήο

10 Δπηξξνή ηνλ βηληενπαηρληδηώλ ζηε ςπρνινγία θαη πξνζσπηθόηεηα Πνιιά εξσηήκαηα εγείξνληαη σο πξνο ην αλ θαη ζε πνην βαζκφ ε πξνζσπηθφηεηα ελφο παηδηνχ κπνξεί λα δηακνξθσζεί κέζσ ηεο επαθήο κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα. Σα ζχγρξνλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα δείρλνπλ πσο πξάγκαηη κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ελφο παηδηνχ, ζηνλ βαζκφ φκσο πνπ ζπλππάξρεη κία ζεηξά άιισλ αξλεηηθψλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη αθνξνχλ ηφζν ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ (π.ρ. εζσζηξέθεηα, θαηαπηεζκέλε επηζεηηθφηεηα) φζν θαη ζηνηρεία ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο π.ρ. ε ρξήζε ςπρνινγηθήο ή ζσκαηηθήο βίαο ζηελ νηθνγέλεηα, ε απνπζία νξίσλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ε ειιεηκκαηηθή θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, ε απνπζία ζεηηθψλ γνλετθψλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ ζεηξά επηβαξπληηθψλ παξαγφλησλ επηδξά ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ παηδηνχ θαη παξάιιεια εθείλν εθηίζεηαη ζηελ αιφγηζηε ρξήζε βίαο κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, ηφηε ην παηδί ελδέρεηαη λα παξνπζηάζεη επηζεηηθφηεηα απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπ ή ζε άιια παηδηά φπσο θαη αλνρή ζηε βία.ε γεληθέο γξακκέο, νη εηδηθνί δηαπίζησζαλ φηη ηα παηδηά πνπ έπαηδαλ βηληενπαηρλίδηα εκθάληδαλ κεγαιχηεξα επίπεδα δεκηνπξγηθφηεηαο, ζπγθξηηηθά κε φζα επέιεγαλ λα αζρνιεζνχλ κε θάπνηα άιιε κνξθή ηερλνινγίαο.απφ ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμαλ νη εξεπλεηέο θάλεθε φηη ηα αγφξηα έηεηλαλ λα παίδνπλ βηληενπαηρλίδηα κε ζηνηρεία βίαο ή αζιεηηθφ ραξαθηήξα, ελψ ηα θνξίηζηα επέιεγαλ δηαδξαζηηθά παηρλίδηα. Παξά ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ σζηφζν, ε επίδξαζε ησλ βηληενπαηρληδηψλ ζηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ (αγνξηψλθνξηηζηψλ) θάλεθε λα είλαη ε ίδηα.ζ έξεπλα μεθηλά κε δεδνκέλν φηη φινη νη γνλείο γλσξίδνπλ φηη ην λα πεξλά ην παηδί πνιχ ρξφλν παίδνληαο video games είλαη αλζπγηεηλφ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα παηδί εζηζκέλν ζηα βηληενπαηρλίδηα είλαη πνιχ πηζαλφ λα παξνπζηάδεη θαηάζιηςε, αλεζπρία θαη ρακειέο επηδφζεηο ζην ζρνιείν. Ση είλαη απηφ φκσο πνπ θαζνξίδεη, πφηε έλα παηδί είλαη εζηζκέλν; χκθσλα κε ηελ έξεπλα, αλ έλα παηδί αζρνιείηαη κε βηληενπαηρλίδηα, πάλσ απφ 30 ψξεο ηελ εβδνκάδα, ραξαθηεξίδεηαη «εζηζκέλν» θαη είλαη πνιχ πηζαλφ λα παξνπζηάζεη ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο θαη θαθή ζρνιηθή επίδνζε.παξφιν πνπ ν εζηζκφο ηα βηληενπαηρλίδηα είλαη «λέα κφδα» ππάξρνπλ σζηφζν παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επηβαξχλνπλ ηελ ηάζε ελφο παηδηνχ λα εζηζηεί φπσο γηα παξάδεηγκα θάπνην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ εζηζκνχ.αλ ζηελ νηθνγέλεηα ππάξρεη θάπνηνο πξφγνλνο πνπ ππήξμε εζηζκέλνο ζε λαξθσηηθά, αιθνφι ή ηδφγν, απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί «θιεξνλνκηθή» πξνδηάζεζε. Μεξηθά απφ ηα ζεκάδηα πνπ ζα πξέπεη λα αλεζπρήζνπλ ηνπο γνλείο είλαη: Σν βηληενπαηρλίδη «θπξηεχεη» ηε δσή ηνπ παηδηνχ. Αλ ην παηδί πξνηηκά λα παίδεη παξά λα είλαη κε ηνπο θίινπο ηνπ, ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ή λα θνηκάηαη ηφηε απηφ είλαη πνιχ αλεζπρεηηθφ. Σν παηδί ράλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα δξαζηεξηφηεηεο. Αλ ην παηδί απνθαζίδεη λα δηαθφςεη εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξηλ ην επραξηζηνχζαλ φπσο πρ θνιπκβεηήξην, κπάζθεη ή ην σδείν επεηδή ζεσξεί πηα φηη φιεο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζηεξνχλ ρξφλν απφ ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε ηα videogames είλαη ψξα νη γνλείο λα αλαιάβνπλ δξάζε. Πάζνο γηα λίθε. Όζν ην παηδί βειηηψλεηαη ζην παηρλίδη, ηφζν κεγαιχηεξν «θίλεηξν» απνθηά γηα αζρνιείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξεο ψξεο κε απηφ, πξνζπαζψληαο λα ζπάζεη ην πξνεγνχκελφ ηνπ ξεθφξ. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα απνδεηρηεί θαχινο θχθινο αθνχ ην «άθεζέ κε λα ηειεηψζσ απηή ηελ πίζηα» κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε έλαλ αηειείσην καξαζψλην.

11 Πξόβιεκα εζηζκνύ θαη ηξόπνη αληηκεηώπηζεο Δζηζκόο: χκθσλα κε ηελ έξεπλα, αλ έλα παηδί αζρνιείηαη κε βηληενπαηρλίδηα, πάλσ απφ 30 ψξεο ηελ εβδνκάδα, Παξφιν πνπ ν εζηζκφο ηα βηληενπαηρλίδηα είλαη «λέα κφδα» ππάξρνπλ σζηφζν παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επηβαξχλνπλ ηελ ηάζε ελφο παηδηνχ λα εζηζηεί φπσο γηα παξάδεηγκα θάπνην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ εζηζκνχ.αλ ζηελ νηθνγέλεηα ππάξρεη θάπνηνο πξφγνλνο πνπ ππήξμε εζηζκέλνο ζε λαξθσηηθά, αιθνφι ή ηδφγν, απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί «θιεξνλνκηθή» πξνδηάζεζε. ραξαθηεξίδεηαη «εζηζκέλν» θαη είλαη πνιχ πηζαλφ λα παξνπζηάζεη ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο θαη θαθή ζρνιηθή επίδνζε. Μηα άιιε έξεπλα δείρλεη φηη ηα αγφξηα είλαη πεξηζζφηεξν επηξξεπή ζηνλ εζηζκφ ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα απ φηη ηα θνξίηζηα. Σα αγφξηα παξνπζηάδνπλ εζηζκφ ζε πνζνζηφ 9-12% ελψ ηα θνξίηζηα κφλν ζε πνζνζηφ 3-5%. Ζ ζπζηεκαηηθή θαη παξαηεηακέλε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη εζηζκφ ζε έλα παηδί. Ηδηαίηεξα επάισηα ζε απηή ηελ εμάξηεζε είλαη ηα αγφξηα ειηθίαο 8-18 εηψλ. πλήζε ζπκπηψκαηα ηεο εμάξηεζεο είλαη:ζ θαηαλάισζε ζηαδηαθά πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα.ζ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε αγσληψδεο πξνζκνλή ηεο επφκελεο ζηηγκήο πνπ ζα αζρνιεζεί κε απηά.ζ αλνρή (αλάγθε γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν ρξήζεο). Οη εκκνλέο ή νη θαληαζηψζεηο κε ζέκαηα θαη ξφινπο πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηελ πινθή ελφο ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ, ηξέκνπιν, άγρνο, αλεζπρία, αυπλία, εθηάιηεο (ζπκπηψκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη κε ηε κείσζε ή ηε δηαθνπή ηεο ρξήζεο ηνπο). Ζ απνκφλσζε απφ ηνπο ζπλνκήιηθνπο.ζ ζηαδηαθή κείσζε ηνπ θηλήηξνπ ηνπ παηδηνχ γηα ην ζρνιηθφ δηάβαζκα θαη ε ζνβαξή πηψζε ηεο ζρνιηθήο ηνπ επίδνζεο. Αληηκεηώπηζε: Σν πξψην βήκα είλαη λα πεξηνξηζηεί ε ρξήζε ησλ βηληενπαηρληδηψλ ζε 2 ψξεο ηελ εκέξα ην πνιχ. Δπίζεο ε θνλζφια ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην ζαιφλη ή ζε άιιν θνηλφρξεζην ρψξν ηνπ ζπηηηνχ θαη φρη ζην δσκάηην ηνπ παηδηνχ ψζηε ην παηδί λα κελ απνκνλψλεηαη. Αγνξάζηε ζην παηδί ζαο εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα αληηθαζηζηψληαο ηα παηρλίδηα κε βία θαη ελζαξξχλεηέ ην λα παίδεη νκαδηθά (multiplayer) videogames ψζηε λα έρεη κεγαιχηεξε θνηλσληθνπνίεζε. Ζ ππεξβνιηθή ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε ειεθηξνληθά παηρλίδηα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη εμάξηεζε θαη λα έρεη πνιχ ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηε ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία ησλ παηδηψλ. Γηα απηφ πξέπεη απφ πνιχ λσξίο λα έρεηε πξνζηαηεπηηθφ ξφιν. Σα δηάθνξα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη βηληενπαηρλίδηα, γηα λα πσινχληαη ζηε ρψξα καο, ζχκθσλα κε ηηο λέεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Καηαλαισηή, πξέπεη λα είλαη ειηθηαθά δηαβαζκηζκέλα απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία. Ζ πην θαζηεξσκέλε ειηθηαθή ηαμηλφκεζε ησλ παηρληδηψλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηε ρψξα καο θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. είλαη απηή ηνπ ζπζηήκαηνο Pegi, πνπ παξνπζηάδεη ηηο εμήο ειηθίεο: 3+, 7+, 12+, 16+ θαη 18+.ηε ζπζθεπαζία ηνπ ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ ππάξρνπλ ζπρλά εηθνλνγξαθήκαηα, πνπ πεξηγξάθνπλ αλ ην παηρλίδη εκπεξηέρεη απεηθνλίζεηο βίαο, ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο, ρξήζεο λαξθσηηθψλ ή απεηθνλίζεηο πνπ παξνηξχλνπλ ηνλ ηδφγν ή είλαη ηξνκαθηηθέο γηα κηθξά παηδηά. Αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ θξνληίζηε λα επηιέμεηε ηα θαηάιιεια.απνθεχγεηε παηρλίδηα, πνπ ελέρνπλ θηλδχλνπο γηα ηε ςπρνινγηθή,

12 πλεπκαηηθή ή εζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Ζ απνδνρή ηεο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ λα παίμεη ειεθηξνληθά παηρλίδηα, αιιά παξάιιεια ν έιεγρνο (ηδηαίηεξα γηα ηελ επηινγή ιηγφηεξν βίαησλ παηρληδηψλ, φπσο θαη ζην ρξφλν πνπ ην παηδί αθηεξψλεη ζε απηά) ρσξίο λα είλαη αζθπθηηθφο, κπνξεί λα απνβνχλ πξνζηαηεπηηθνί κεραληζκνί.κιείλνληαο ηελ νζφλε δε ζεκαίλεη φηη πξνζηαηεχεηε απνηειεζκαηηθά ην παηδί. Ζ βία ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, κέζσ ελφο κεραληζκνχ απαγφξεπζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ γνληψλ, κπνξεί λα γίλεη γνεηεπηηθή θαη λα καγλεηίζεη ην παηδί. Ζ παξφηξπλζε θαη ε νξγάλσζε απφ ηελ πιεπξά ζαο άιισλ δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζα αληηζηαζκίζνπλ θαη ζα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηελ επηξξνή ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ. Σέινο, είλαη θαιφ λα θαιιηεξγείηε ζην παηδί ην αίζζεκα αζθάιεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο, πνπ ζα ληθήζεη ηηο εηθφλεο αηέξκνλεο βίαο πνπ ζπρλά ην πεξηβάιινπλ. Πσο επεξέαζε ηελ αλζξώπηλε δηάζηαζε θαη θαηά επέθηαζε ηελ θαζεκεξηλόηεηα; Αξλεηηθή επηξξνή ησλ βηληενπαηρληδηώλ ζηνλ άλζξσπν: "Σα βηληενπαηρλίδηα θαηαζηξέθνπλ ηνλ εγθέθαιν ησλ αλζξψπσλ".οη εηδηθνί ππνζηεξίδνπλ πσο ε θαηάρξεζε ηεο ψξαο πνπ βξηζθφκαζηε κπξνζηά απφ κηα νζφλε είηε ππνινγηζηή είηε ηειεφξαζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αξθεηά πξνβιήκαηα ζηνλ εγθέθαιν. Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε έιιεηςε ζπγθέληξσζεο θαη παξαηεξείηαη εηδηθφηεξα ζε λεαξέο ειηθίεο. Δπηπιένλ ε επηζεηηθή θαη αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά πνπ παξαηεξείηαη ζε λεαξνχο gamers, ην πνζνζηφ ησλ νπνίσλ δελ μεπεξλά ην 7%, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εκκνλή πνπ απνθηνχλ, ζε πνζνζηφ 10%, είλαη αθφκα έλα επηρείξεκα γηα λα θαηαδηθαζηνχλ ηα βηληενπαηρλίδηα. Δπηξξνή θαη ζηε ζξεζθεία[αλζξσπόηεηα]: Οη ζξήζθνη πνπ πηζηεχνπλ πσο ην πεξηερφκελν ησλ παηρληδηψλ είλαη ελάληηα ζην ιφγν ηνπ Θενχ θαη πξέπεη λα θαηαζηξαθεί θάζε ηέηνην πιηθφ, αιιά ε άπνςε ηνπο ηεθκεξηψλεηαη κφλν απφ κηα ζξεζθφιεπηε θνζκνζεσξία πνπ δελ πηνζεηεί επηζηεκνληθά επηρεηξήκαηα. Παξάδεηγκα ηξαγηθνύ ζπκβάληνο[θαζεκεξηλόηεηα]: Ο ζάλαηνο ηνπ λεαξνχ Chuang ην θαινθαίξη ηνπ 2012 ήηαλ έλα ζπκβάλ ην νπνίν πξέπεη λα γίλεη παξάδεηγκα πξνο απνθπγή.μεηά απφ 40 ζπλερφκελεο ψξεο παηρληδηνχ κπξνζηά ζε κηα νζφλε ππνινγηζηή ζε Internet-Cafe, απνθνηκήζεθε πάλσ ζην πιεθηξνιφγην. Όηαλ έλαο ππάιιεινο ηνλ μχπλεζε, ν λεαξφο ζεθψζεθε θαη αθνχ έθαλε δχν βήκαηα ε θαξδηά ηνπ ζηακάηεζε λα ρηππά. Οη γηαηξνί είπαλ πσο δελ είρε ζεθσζεί θαζφινπ απφ ηε θαξέθια ηηο 40 απηέο ψξεο θαη πσο αλ πεξπαηνχζε ηνπιάρηζηνλ θάζε 7 ψξεο ζα είρε απνθεπρζεί ν ζάλαηνο ηνπ. Θεηηθή επηξξνή ησλ βηληενπαηρληδηώλ ζηνλ άλζξσπν[αλζξσπόηεηα]: Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη ππνζηεξηθηέο ησλ Video Games, επηζηήκνλεο θαη απινί gamers, έρνπλ αξθεηά επηρεηξήκαηα.γξήγνξε ζθέςε, ιήςε θαηάιιεισλ απνθάζεσλ ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, ζσζηή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, ζηξαηεγηθή θαη

13 πξφβιεςε ηεο επφκελεο θίλεζεο ηνπ αληηπάινπ είλαη κεξηθά παξαδείγκαηα γηα ηηο θαιέο επηξξνέο πνπ έρνπλ ηα βηληενπαηρλίδηα ζηνλ άλζξσπν. Δπίζεο ε κεγάιε αίζζεζε ηεο νκαδηθφηεηαο αλαπηχζζεηαη ζηα Multiplayer Games φπνπ νη παίρηεο αλαγθάδνληαη λα πξνζαξκνζηνχλ κε κηα νκάδα αλζξψπσλ πνπ δελ γλσξίδνπλ θαη ην πην πηζαλφ είλαη λα κελ μαλαζπλαληήζνπλ πνηέ ζην δηαδηθηπαθφ ρψξν. Έηζη πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ κε έλα ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πεηχρνπλ ην θνηλφ ηνπο ζηφρν, ηε λίθε. Δπηξξνή ζηελ νηθνλνκία θαη ζην κέιινλ ησλ gamers[θαζεκεξηλόηεηα]: Δπηπιένλ ε βηνκεραλία ησλ Video Games έρεη λα πξνζθέξεη πνιιά ζηε θνηλσλία. Αλαθεξφκαζηε ζε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο, θηιαλζξσπίεο ζηηο νπνίεο παίξλνπλ κέξνο θαη νη gamers θαη θπζηθά ζηελ πξφζιεςε αλζξψπσλ πνπ παίδνπλ θαλαηηθά έλα παηρλίδη γηα λα γίλνπλ Admin, έρνληαο έηζη ηελ επθαηξία λα θάλνπλ ην ρφκπη ηνπο επάγγεικα.δπίζεο θάζε ρξφλν ζρεδφλ φιεο νη εηαηξίεο δηνξγαλψλνπλ ηνπξλνπά κε ηεξάζηηα ρξεκαηηθά έπαζια γηα λα αλαδείμνπλ ηνπο θαιχηεξνπο παίρηεο θαη ηηο θαιχηεξεο νκάδεο παγθνζκίσο. ηόρνο βηληενπαηρληδηώλ θαη επηξξνή απηνύ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα: ηφρνο πξέπεη λα είλαη πάληα ε λίθε αιιά πξέπεη λα γλσξίδνπκε πσο θαη ε ήηηα είλαη κέζα ζηε δσή. Δπίζεο φπσο ιέεη θαη έλα αξραίν ξηηφ "παλ κέηξνλ άξηζηνλ", θάηη πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχκε ζε φιε καο ηε δσή θαη φρη κφλν ζηα βηληενπαηρλίδηα ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ Πσο επεξέαζαλ ηελ ςπρνινγία θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηα βηληενπαηρλίδηα; Πσο επεξέαζε ηελ αλζξψπηλε δηάζηαζε θαη θαηά επέθηαζε ηελ θαζεκεξηλφηεηα Υξήζηνο Καθηζήο Βηληενπαηρλίδηα θαη πξαγκαηηθόηεηα ηελ θαζεκεξηλή καο δσή ιφγν ηεο κεγάιεο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο,ζπλαληάκε ηα βηληενπαηρλίδηα σο φξγαλν απαζρφιεζεο παηδηθψλ θαη εθεβηθψλ ειηθηψλ. Γπζηπρψο δηαπηζηψλεηε αλάπηπμε ηηο ρξήζεηο ησλ βηληενπαηρληδηψλ φιν θαη πεξηζζφηεξν κε απνηέιεζκα λα επηδξά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο. Ζ επίδξαζε απηή είλαη ε απνμέλσζε θαη βηαηφηεηα,πνπ επεξεάδνπλ νρη κφλν ηελ θαζεκεξηλή καο δσή αιιά θαη ηελ θνηλσλία καο. Σα βηληενπαηρλίδηα πξνβάιινπλ έλαλ εηθνληθφ θφζκν ν νπνίνο επεξεάδεη ηελ πξαγκαηηθή καο δσή,σο απνηέιεζκα λα επηδξνχλ ζηηο θαζεκεξηλέο καο δξαζηεξηφηεηεο. ηελ

14 θαζεκεξηλφηεηα καο ζπλαληάκε ηα βηληεπαηρλίδηα σο ηξφπν επραξίζηεζεο θαη ςπραγψγηαο. εκεηψλνληαη επίζεο πνιιά θξνχζκαηα εζηζκνχ πνπ νδεγεί ζηελ απνμέλσζε θαη ζηελ αιινίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Σα βηληενπαηρλίδηα κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ αξλεηηθά ζε κία θνηλσλία αιινηψλνληαο ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη αληηθαζηζηψληαο ηελ κε έλαλ εηθνληθφ θνζκφ. Γεληθφηεξα ππάξρεη κηα ζηελή ζρέζε κεηαμχ ησλ βηληενπηρληδηψλ θαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο,δηφηη ηα βηληενπαηρλίδηα κπνξεί λα αιιάμνπλ ξηδηθά ζε φια ηα επίπεδα ηελ θαζεκεξηλφηεηα καο πξνο ηελ θαθή πιεπξά θαη εληάζζνληαο καο ζε ελα εηθνληθφ θφζκν ν φπνηνο καο δηψρλεη απν ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Παξαδείγκαηα είλαη λένη νη νπνίνη εζίδνληαη ζηα βηληενπαηρλίδηα θαη εγθαηαιείπνπλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή αληηθαζηζηψληαο ηελ κε έλα παηρλίδη. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ Ση ξφιν παίδνπλ ηα βηληενπαηρλίδηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο; Πνηα ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ησλ βηληενπαηρληδηψλ ζηε δσή καο; Γφζηνγινπ Λνπθία

15 Σα πην δεκνθηιή video games! Σν top 10 : League of legends World of Warcraft Minecraft Heroes of Newerth Diablo III Battlefield MapleStory StarCraft II World of Tanks Call of Duty: Modern Warfare Πνζνζηό ησλ εθήβσλ πνπ αζρνιείηαη κε ηα video games! To πνζνζηφ ησλ εθήβσλ πνπ αζρνιείηαη κε ηα video games είλαη πνιχ κεγάιν φρη κφλν ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζε φιν ηνλ θφζκν. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα θαθφ γηα ηελ πγεία ησλ εθήβσλ δηφηη έρνπλ μεπεξάζεη θάζε φξην ζηελ ψξα πνπ πεξλάλε παίδνληαο κε απηά ή ζεξθάξνληαο ζην ίληεξλεη. Ο φξνο video games αλαθέξεηαη ζε θάζε ηχπνπ ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ηα νπνία ππάξρνπλ πιένλ ζε θάζε ζπίηη πνπ δηαζέηεη κηα ζπζθεπή κε νζφλε θαη πιεθηξνιφγην (θηλεηφ, θνλζφιεο, ππνινγηζηέο). Τπάξρνπλ πνιινί ηχπνη παηρληδηψλ φπσο παηρλίδηαpuzzle, πεξηπέηεηαο θαη άιια. Οη βαζηθνί ρξήζηεο ησλ video games είλαη ηα παηδηά θαη νη έθεβνη, δηφηη ε θηλνχκελε εηθφλα θαη ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ δηεγείξνπλ ηε θαληαζία ηνπο. Αλακθίβνια, ινηπφλ, ηα video games θαη ε ζπρλή ρξήζε ηνπο απφ ηα παηδηά, απνηεινχλ κηα πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο ηνπο αξέζεη λα παίδνπλ θαη λα πεξλνχλ επράξηζηα ηελ ψξα ηνπο, έλα γεγνλφο πνπ επηθαλεηαθά δελ παξνπζηάδεη θάπνηα επηθηλδπλφηεηα. Ζ ρξήζε κε κέηξν ηέηνησλ παηρληδηψλ, κπνξεί λα επηθέξεη αξθεηά ζεηηθά απνηειέζκαηα ζην παηδί, βνεζψληαο ην λα αλαπηχμεη αξθεηέο δεμηφηεηεο θαη λα θαιιηεξγήζεη ηε θαληαζία ηνπ. πκβάιεη ζηελ αλάπηπμε θαη ζηε βειηίσζε θάπνησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ φπσο: ηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο, ηελ παξαηεξεηηθφηεηα,

16 ηνλ νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ, ηε δεμηνηερλία, ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ηελ αχμεζε ησλ γεληθψλ γλψζεσλ, ηελ εμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία. Σν παηδί πνπ παίδεη πνιιέο ψξεο, κπνξεί λα εκθαλίζεη θάπνηα θιαζζηθά ραξαθηεξηζηηθά εμάξηεζεο απφ ηα video-games, φπσο ην λα ζέιεη λα παίδεη αθφκε πεξηζζφηεξν θαη λα κελ αξθείηαη ζε κηα κεηξηαζκέλε θαη ζηαζεξή ρξήζε. Δπηπιένλ, κπνξεί λα ληψζεη άζρεκα -θπξίσο ςπρηθά- φηαλ δελ παίδεη, αθνχ πιένλ ζεσξεί σο θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο δσήο ηνπ ην παηρλίδη θαη κέζσ απηνχ λα λνηψζεη θαιά. Μεξηθά πηζαλά αλεζπρεηηθά ζπκπηψκαηα είλαη: πεξλά φιν ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ κπξνζηά ζηνλ Ζ/Τ έρεη ζπρλά πνλνθεθάινπο θαη λπζηάδεη ζην ζρνιείν πέθηεη ε ζρνιηθή ηνπ επίδνζε παξακειεί ην θαγεηφ ηνπ θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ πγηεηλή πξνηηκά λα παίδεη video games απ ην λα δεη ηνπ θίινπο ηνπ είλαη επεξέζηζηνο φηαλ δελ παίδεη Λακβάλνληαο ππφςηλ ηηο αηνκηθέο θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο πνπ έρεη ε ρσξίο κέηξν ρξήζε ησλ video games, ζα κπνξνχζακε λα δνχκε θαη θάπνηεο κεηαγελέζηεξεο ζπλέπεηεο. Όηαν ηο παισνίδι γίνεηαι αςηοζκοπόρ και η ππαγμαηική ζυή κάηι δεςηεπεύον, ηο παιδί θα δςζκολεςηεί να αναπηύξει δεξιόηηηερ ώζηε: λα αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο, λα θνηλσληθνπνηεζεί, λα αλαπηχμεη νπζηαζηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο γχξσ ηνπ, λα απνθηήζεη εκπεηξίεο θαη λα επηηχρεη θαηλνχξγηα πξάγκαηα ζηε δσή ηνπ. Ο ηξφπνο δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ παηδηνχ απφ ηελ νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν θαη ην ππφινηπν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ζηάζε ηνπ παηδηνχ απέλαληη ζηα video games. Ζ νηθνγέλεηα θαιφ είλαη λα: ελζαξξχλεη ην παηδί λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ην βνεζήζνπλ λα αλαθαιχςεη ηη ην ελδηαθέξεη θαη ην ςπραγσγεί, παξνηξχλεη ην παηδί λα ζπλαλαζηξέθεηαη κε αλζξψπνπο, κάζεη ην παηδί λα αληηκεησπίδεη ηηο δπζθνιίεο ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο, επηθνηλσλεί νπζηαζηηθά κε ην παηδί, δίλεη αμία ζηε γλψκε ηνπ παηδηνχ, ζπδεηνχλ καδί ηνπ γηα ην πψο κπνξεί λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηά ηνπ.

17 Οη γνλείο επίζεο ζα κπνξνχζαλ: Να ελεκεξσζνχλ πεξηζζφηεξν νη ίδηνη γηα ηα video games. Να έρνπλ επίβιεςε ζηελ επηινγή ηνπ είδνπο ησλ παηρληδηψλ απ ηα παηδηά ηνπο. Να ζέηνπλ φξηα ζηνλ ρξφλν ρξήζεο. Σν ζρνιείν, σο θχξηνο ρψξνο θνηλσληθνπνίεζεο θαη δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ παηδηνχ, κπνξεί κέζσ ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ησλ δξάζεψλ ηνπ λα: πιεξνθνξήζεη θαη λα εληζρχζεη ηελ νπζηαζηηθή επηθνηλσλία ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ παηδηψλ, δεκηνπξγήζεη νκάδεο ζπδεηήζεσλ κεηαμχ καζεηψλ-γνλέσλ, γνλέσλδαζθάισλ θαη δαζθάισλ-καζεηψλ, δεκηνπξγήζεη έλα δίθηπν πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο γηα ηε ρξήζε ησλ video games αιιά θαη άιισλ ζχγρξνλσλ ζεκάησλ, νξγαλψζεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα θαηλνχξγηα πξάγκαηα θαη λα εκπινπηίζεη ηηο εκπεηξίεο θαη ηα εξεζίζκαηα ηνπ παηδηνχ, εληζρχνληαο έηζη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ θαη κεηψλνληαο ηελ επηζπκία ηνπ γηα απνκφλσζε. Σν internet ινηπφλ απνηειεί ζίγνπξα έλα εξγαιείν, έλα παξάζπξν ζηε γλψζε, αξθεί λα γλσξίδνπκε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ θαη λα πξνθπιαζζφκαζηε. Έηζη, κπνξνχκε λα γεπηνχκε ηηο άπεηξεο δπλαηφηεηέο ηνπ γηα ηελ ςπραγσγία καο θαη ηε κάζεζή καο. Σα παηρλίδηα είλαη απηά πνπ παξέρνπλ δηαζθέδαζε θαη ζπληξνθηά γηα θάπνηεο ψξεο, αληηγξάθνληαο ηε δσή θαη ηελ θνηλσλία καο θαη βάδνληαο ζηνηρεία πνπ δηεγείξνπλ ηε θαληαζία καο. Σα video games είλαη έλαο ηξφπνο ςπραγσγίαο θαη εθπαίδεπζεο αξθεί λα ππάξρεη ε γλψζε γηα ηελ θαηάιιειε ρξήζε κε κέηξν φπσο ζε φια ηα πξάγκαηα πνπ καο ςπραγσγνχλ. Καιφο Γεκήηξεο

18 3. HACKERS ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ Με ηνλ φξν παηρλίδη αλαθεξφκαζηε ζε έλα ζχλνιν εζεινληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζπκκεηέρνληεο, ζηφρνπο, θαλφλεο θαη ζηνηρεία αληαγσληζκνχ. Αλαιπηηθφηεξα «σο παηρλίδη νξίδνπκε έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη παίθηεο. Έρεη ζηφρνπο, πεξηνξηζκνχο, αληακνηβέο θαη ζπλέπεηεο. Πξφθεηηαη γηα έλα πεξηβάιινλ θαζνδεγνχκελν απφ θαλφλεο θαη πεξηιακβάλεη θάπνηα ζηνηρεία αληαγσληζκνχ, αθφκε θαη αλ απηφο ν αληαγσληζκφο δηελεξγείηαη κεηαμχ ηνπ παίθηε θαη ηνπ εαπηνχ ηνπ». Με ηνλ φξν ειεθηξνληθφ παηρλίδη αλαθεξφκαζηε ζε νπνηνδήπνηε παηρλίδη παίδεηαη κε ηε ρξήζε θάπνηαο ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο (Ζ/Τ, θνλζφια, θηλεηφ ηειέθσλν θ.α.). Όια ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα έρνπλ κηα κνξθή εηζφδνπ δεδνκέλσλ απφ ηνλ ρξήζηε (π.ρ. πιεθηξνιφγην, πνληίθη, joystick) θαη κηα κνξθή εμφδνπ πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αηζζήζεηο ηνπ παίθηε (νζφλε, ερεία, ηειεφξαζε). Ωο εκεξνκελία ζηαζκφο ζηελ ηζηνξία ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζεσξείηαη ε 25ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1947, φπνπ ν Thomas T. Goldsmith Jr ζπλέιαβε ηελ ηδέα ηνπ «Cathode Ray Tube Amusement Device». Δπξφθεηην γηα κηα αλαινγηθή ζπζθεπή, ε νπνία επέηξεπε ζηνλ ρξήζηε λα ρεηξηζζεί έλα αλπζκαηηθφ ζεκείν πνπ έκνηαδε κε βιήκα θαη πξννξίδνληαλ γηα κηα ζεηξά απφ ζρεδηαζκέλνπο ζηφρνπο ζηελ νζφλε. Απφ ηφηε έσο θαη ζήκεξα ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα έρνπλ ππνζηεί αιιεπάιιειεο βειηηψζεηο. Ζ εκθάληζε ηνπ πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή θαη νη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζε πιηθφ θαη ινγηζκηθφ, νδήγεζαλ ζε ςπραγσγηθέο εθαξκνγέο πνπ δηεγείξνπλ θαη δεζκεχνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηθηψλ γηα αξθεηέο ψξεο. Οη θύξηεο πεξίνδνη θαη ε πνξεία ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ 1. Πξψηε γεληά ( ). Υξήζε ππνινγηζηψλ κφλν ζηα παλεπηζηήκηα 2. Γεχηεξε γεληά ( ). Υξήζε κίλη ππνινγηζηψλ (πάιη απφ ηα παλεπηζηήκηα). 3. Ζ δηάιπζε ηεο βηνκεραλίαο ην Σξίηε γεληά ( ). Κακπίλεο (Arcade cabinets) πνπ ήηαλ θαη ε πξψηε νπζηαζηηθή επαθή ηνπ θφζκνπ κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα 5. Σέηαξηε γεληά ( ). Κνλζφιεο κε ζρεδφλ ηαπηφρξνλε θπθινθνξία κε ηα arcade cabinets απιά κε δηαθνξά 6 κελψλ 6. Πέκπηε γεληά ( ). Φνξεηέο θνλζφιεο κε ραξαθηεξηζηηθή εηαηξεία είλαη ηε NINTENDO 7. Έθηε γεληά ( ). Οηθηαθνί ππνινγηζηέο μεθηλψληαο κε παηρλίδηα πνπ έθηηαρλαλ νη ίδηνη ν ρξήζηεο 8. Έβδνκε γεληά ( ). Online gaming (παηρλίδηα κέζσ δηαδηθηχνπ) 9. Όγδνε γεληά (2010 ). Σα παηρλίδηα γίλνληαη ηξηζδηάζηαηα (3D) θαη νη ραξαθηήξεο πην ξεαιηζηηθνί, αιεζηλνί κε έληνλα ρξψκαηα θαη πνιιέο ηνπνζεζίεο κε πςειή αλάιπζε.

19 Καηεγνξίεο ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ 1. Παηρλίδηα πεξηπέηεηαο (adventure games): ν παίρηεο είλαη ν πξσηαγσληζηήο κηαο ηζηνξίαο θαη απαηηείηαη λα ιχζεη δηάθνξνπο γξίθνπο ή λα βξεη αληηθείκελα πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη ηελ πνξεία ηνπ. Σα πξψηα παηρλίδηα πεξηπέηεηαο πεξηείραλ θείκελν, ελψ ζηε ζπλέρεηα εκπινπηίζηεθαλ θαη κε νπηηθά εθέ. Υάξε ζηελ ηερλνινγηθή πξφνδν, ηα παηρλίδηα απηά απέθηεζαλ κεγαιχηεξε δηεπαθή ρξήζηε ππνινγηζηή, ρξεζηκνπνηψληαο απιά κηα ζπζθεπή θαηάδεημεο. 2. Δθπαηδεπηηθά παηρλίδηα (educational games): ζθνπφο απηψλ ησλ παηρληδηψλ είλαη λα δηδάμνπλ ην ρξήζηε θαη απεπζχλνληαη ζε άηνκα απφ 3 πεξίπνπ εηψλ έσο εθήβνπο θαη ελήιηθεο. Τπάξρνπλ πνιπάξηζκα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα θαη ην θαζέλα γηα δηαθνξεηηθφ γλσζηηθφ πεδίν. 3. Παηρλίδηα κάρεο (fighting games): πξφθεηηαη γηα παηρλίδηα πνπ επηθεληξψλνληαη ζηηο πνιεκηθέο ηέρλεο θαη δίλνπλ έκθαζε ζηε κάρε έλαο πξνο έλα, αλάκεζα ζε δχν παίρηεο, έλαο εθ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα είλαη θαη ν ίδηνο ν ππνινγηζηήο. 4. First person shooter παηρλίδηα: ηα παηρλίδηα απηά «ηνπνζεηνχλ» ηνλ παίρηε πίζσ απφ έλα φπιν θαη δίλνπλ έκθαζε ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ερζξνχ απφ κία ζπγθεθξηκέλε πξννπηηθή. Απηή ε πξννπηηθή απνζθνπεί ζην λα δψζεη ζηνλ παίρηε ηελ αίζζεζε ηνπ φηη «είλαη εθεί». Σα πεξηζζφηεξα first person shooter παηρλίδηα είλαη πνιχ βίαηα, γξήγνξα θαη απαηηνχλ γξήγνξα αληαλαθιαζηηθά. 5. Fix shooter παηρλίδηα: απηά ηα παηρλίδηα ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο κηα ζηαζεξή πξννπηηθή θαη έλα απιφ ζχζηεκα ειέγρνπ. Απνζθνπνχλ ζην λα «πεηχρεη» ν ρξήζηεο ηνλ ερζξφ, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη άλζξσπνο, εμσγήηλνο ή έληνκν. 6. Μαδηθά πνιπρξεζηηθά δηαδηθηπαθά παηρλίδηα θαη καδηθά πνιπρξεζηηθά δηαδηθηπαθά παηρλίδηα ξφισλ (Massive(ly) multiplayer online games and massive(ly) multiplayer online role-playing games MMOGs and MMORPGs): ηα παηρλίδηα απηά βαζίδνληαη ζε εηθνληθνχο θφζκνπο γηα ρηιηάδεο παίρηεο πνπ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. 7. Γηαδξαζηηθέο ηαηλίεο (Interactive movies): απηά ηα παηρλίδηα έρνπλ πξν θηλεκαηνγξαθεζεί θαη πεξηέρνπλ πιήξε θίλεζε ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ή 16 δσληαλέο ζθελέο δξάζεηο, ζηηο νπνίεο ν παίρηεο ειέγρεη θάπνηεο απφ ηηο θηλήζεηο ησλ βαζηθψλ ραξαθηήξσλ. Ζ κφλε δξαζηεξηφηεηα ηνπ παίρηε είλαη λα επηιέμεη ή λα καληέςεη ηελ θίλεζε πνπ νη ζρεδηαζηέο ηνπ παηρληδηνχ ηνλ πξνφξηδαλ λα θάλεη. 8. Μνπζηθά παηρλίδηα (music games): ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηα παηρλίδηα ε πξφθιεζε πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ν παίρηεο είλαη λα αθνινπζήζεη θάπνηεο κνπζηθέο αθνινπζίεο ή λα αλαπηχμεη ζπγθεθξηκέλνπο ξπζκνχο. Οξηζκέλα απφ απηά απαηηνχλ απφ ην ρξήζηε λα ζπλζέζεη ξπζκνχο, ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην ρεηξηζηήξην ή ην πιεθηξνιφγην, ελψ άιια απαηηνχλ λα ρνξεχεη πξαγκαηηθά ζε ζπγρξνληζκφ κε ηε κνπζηθή. 9. Παηρλίδηα πιαηθφξκαο (platform games): ηα παηρλίδηα απηά πεξηνξίδνπλ ηνλ παίρηε λα θηλείηαη ζε νξηδφληηεο επηθάλεηεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη σο πιαηθφξκεο. Παξαδνζηαθά ζηνηρεία απηψλ είλαη ην ηξέμηκν, ηα άικαηα θαη ην αλέβαζκα ζε ζθάιεο. Πεξηέρνπλ επίζεο ζηνηρεία κάρεο θαη ζθνπνβνιήο.

20 10. Παηρλίδηα γξίθσλ (puzzle games): απηνχ ηνπ είδνπο ηα παηρλίδηα απαηηνχλ απφ ηνλ παίρηε λα ιχζεη δηάθνξνπο ινγηθνχο γξίθνπο ή λα πινεγεζεί ζε πεξίπινθεο πεξηνρέο, φπσο έλαο ιαβχξηλζνο. Απηφ ην είδνο παηρληδηψλ δηαζηαπξψλεηαη ζπρλά κε παηρλίδηα πεξηπέηεηαο θαη εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα. 11. Αγσληζηηθά παηρλίδηα (racing games): πξφθεηηαη γηα κηα απφ ηηο πην παξαδνζηαθέο θαηεγνξίεο παηρληδηψλ. Δδψ ν παίρηεο «θάζεηαη» ηππηθά ζην θάζηζκα ηνπ νδεγνχ ελφο νρήκαηνο πςειψλ επηδφζεσλ θαη θαιείηαη λα αληαγσληζηεί άιινπο νδεγνχο ή λα νινθιεξψζεη κηα δηαδξνκή ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν. 12. Παηρλίδηα retro: είλαη ηα πξψηα παηρλίδηα θαη ρξεζηκνπνηνχλ κηα πνιχ απιή δηεπαθή, ε νπνία πεξηιακβάλεη έλα απιφ ζχζηεκα θαζνδήγεζεο ηεζζάξσλ θαηεπζχλζεσλ θαη κηα βαζηθή εληνιή. Γελ πξφθεηηαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, θαζψο πνιιά παηρλίδηα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε απηήλ. 13. Παηρλίδηα ξφισλ (computer role playing games): ηα παηρλίδηα ξφισλ πεξηέρνπλ ζηνηρεία απφ ηα παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο θαη ηνπνζεηνχλ ηνλ παίρηε ζε κηα «θαληαζηηθή» ζέζε. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά είλαη παξφκνηα κε ηα παξαδνζηαθά παηρλίδηα ξφισλ πνπ παίδνληαη κε ραξηί θαη κνιχβη, κε κφλε δηαθνξά φηη ν ππνινγηζηήο αλαιακβάλεη ηελ ηήξεζε ησλ αξρείσλ. Ο παίρηεο έρεη ην ξφιν ελφο ηπρνδηψθηε πνπ εηδηθεχεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν δεμηνηήησλ, νη νπνίεο νλνκάδνληαη «θιάζεηο». Δπίζεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ραξαθηήξεο κε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο. 14. νβαξά παηρλίδηα (serious games): πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ λέα θαηεγνξία παηρληδηψλ πνπ απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο θαη απνζθνπεί ζην λα δηδάμεη έλλνηεο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ κέζα απφ παηρλίδηα. 15. Shoot 'Em Up παηρλίδηα: γλσζηά θαη σο scrolling shooters, ηνλίδνπλ ηνλ γξήγνξν ξπζκφ ππξνβνιηζκψλ ζε εάλ θπιηφκελν γήπεδν πεδίν, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη είηε νξηδφληην, είηε θαηαθφξπθν. Ζ δηάθξηζή ηνπο απφ ηα άιια shooter games δελ είλαη μεθάζαξε, αιιά είλαη κηα απφ ηηο πξψηεο θαηεγνξίεο παηρληδηψλ. 16. Παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο (simulation games): πξφθεηηαη γηα παηρλίδηα πνπ έρνπλ ζηφρν λα πξνζνκνηψζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, φζν γίλεηαη πην ξεαιηζηηθά, ιακβάλνληαο ππφςε φρη κφλν θπζηθνχο, αιιά θαη πεξηνξηζκνχο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. 17. Αζιεηηθά παηρλίδηα (sports games): ηα παηρλίδηα απηά «κηκνχληαη» ηα παξαδνζηαθά αζιήκαηα φπσο ην πνδφζθαηξν, ην γθνιθ, ην ρφθευ, ην κπάζθεη, ην ηέληο θιπ. Άιια παηρλίδηα δίλνπλ έκθαζε ζηνλ πξαγκαηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παίδεηαη ην εθάζηνηε άζιεκα θαη άιια ζηε ζηξαηεγηθή πίζσ απφ απηφ. Αλ θαη ε θαηεγνξία απηή εκθαλίζηεθε λσξίο ζηελ ηζηνξία ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ παξακέλεη αξθεηά δεκνθηιήο θαη αληαγσληζηηθή αθφκα θαη ζήκεξα. 18. Παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο (strategy games): ηα παηρλίδηα απηά επηθεληξψλνληαη ζηνλ πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ επηδέμηα δηαρείξηζε ησλ πφξσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε λίθε. Απεπζχλνληαη ζε εθήβνπο θαη ζε έλα γεληθφηεξα πην ψξηκν θνηλφ θαη ραξαθηεξίδνληαη σο παηρλίδηα ζθέςεο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ παηρληδηψλ ζηξαηεγηθήο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο «παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο πνιέκνπ».

21 19. Παηρλίδηα ιαζξαίσλ πξάμεσλ (stealth games): πξφθεηηαη γηα κηα ζρεηηθά πξφζθαηε θαηεγνξία θαη ζπρλά αλαθέξνληαη σο «χπνπια» παηρλίδηα. Έρνπλ πνιιά θνηλά κε ηηο θαηεγνξίεο first person shooter θαη third person shooter παηρλίδηα θαη δίλνπλ έκθαζε ζηα ηερλάζκαηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ ρηππεκάησλ. 20. Παηρλίδηα επηβίσζεο ηξφκνπ (survival horror games): ηα παηρλίδηα απηά επηθεληξψλνληαη ζην θφβν θαη πξνζπαζνχλ λα «ηξνκάμνπλ» ηνλ παίρηε, ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία ηεο κπζνπιαζίαο ηξφκνπ, φπσο ην αίκα, ν ζάλαηνο θιπ. Καη απηή ε θαηεγνξία πεξηέρεη πνιιά ζηνηρεία απφ ηα first person shooter παηρλίδηα. 21. Third person shooter παηρλίδηα: ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλε πξννπηηθή γηα ηνλ παίρηε, ν νπνίνο είλαη ζπλήζσο πίζσ απφ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ εθάζηνηε παηρληδηνχ. Πνιιά απφ απηά ηα παηρλίδηα θαηαηάζζνληαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο. 22. Παξαδνζηαθά παηρλίδηα (traditional games): πξφθεηηαη γηα ηα πην δεκνθηιή επηηξαπέδηα παηρλίδηα ή παηρλίδηα θαξηψλ, ηα νπνία έρνπλ κεραλνγξαθεζεί θαη ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αηφκνπ ζε παξαδνζηαθά παηρλίδηα. Γξαθηθό Πεξηβάιινλ Υξήζηε ή Γξαθηθή Γηαζύλδεζε Όηαλ ιέκε γξαθηθό πεξηβάιινλ, νπζηαζηηθά ελλνχκε, ηα εηθνλίδηα, ηα ρξψκαηα, ηα παξάζπξα ησλ γξαθηθψλ εθαξκνγψλ, ηηο κπάξεο, ηα κελνχ, θνθ. Γεληθά, γξαθηθφ πεξηβάιινλ ή αιιηψο πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ελλννχκε ηελ φςε θαη φηη βιέπεηο κε κία πξψηε καηηά. Πην επηζηεκνληθά: Γξαθηθό Πεξηβάιινλ Υξήζηε ή Γξαθηθή Γηαζύλδεζε Υξήζηε (αγγλικά: Graphical User Interface GUI) είλαη έλα ζχλνιν γξαθηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε θάπνηαο ςεθηαθήο ζπζθεπήο (π.ρ. Ζ/Τ) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ηε ζπζθεπή απηή. Παξέρνπλ ζηνλ ηειεπηαίν, κέζσ γξαθηθψλ, ελδείμεηο θαη εξγαιεία πξνθεηκέλνπ απηφο λα θέξεη εηο πέξαο θάπνηεο επηζπκεηέο ιεηηνπξγίεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ δέρνληαη θαη είζνδν απφ ηνλ ρξήζηε θαη αληηδξνχλ αλάινγα ζηα ζπκβάληα πνπ απηφο πξνθαιεί κε ηε βνήζεηα θάπνηαο ζπζθεπήο εηζφδνπ (π.ρ. πιεθηξνιφγην, πνληίθη). Οπζηαζηηθά, δειαδή, θάζε γξαθηθφ πεξηβάιινλ έρεη έλα μερσξηζηφ ζηπι Graphical User Interface, γλσζηφ θαη ελ ζπληνκία σο GUI. Μάιηζηα, θάπνηα γξαθηθά πεξηβάιινληα εθηφο απφ δηαθνξεηηθφ δηαρεηξηζηή παξαζχξσλ, κπάξεο, κηθξνεθαξκνγέο θνθ, απνηεινχλ θαη κηα πιαηθφξκα αλάπηπμεο εθαξκνγψλ, δειαδή έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο μερσξηζηέο εθαξκνγέο (πνπ παίδνπλ φκσο παληνχ). Πην γλσζηά γξαθηθά πεξηβάιινληα είλαη ην Gnome θαη ην KDE, ρσξίο σζηφζν λα είλαη κφλν απηά. Σν θαζέλα, ινηπφλ, απφ απηά αλαπηχζζεηαη σο αλεμάξηεην Project, αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαλνκέο Linux. Δπνκέλσο, άιινη πξνγξακκαηηζηέο αλαπηχζζνπλ ην Gnome, άιινη αλαπηχζζνπλ ην KDE, θαη απηνί, ζπλήζσο, δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε φζνπο δνπιεχνπλ ζηηο δηάθνξεο δηαλνκέο. Οη πεξηζζφηεξεο δηαλνκέο Linux, ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο λα απνθηήζνπλ θάπνηα μερσξηζηή ηαπηφηεηα θαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο ππφινηπεο επηιέγνπλ έλα γξαθηθφ πεξηβάιινλ θαη ην ηξνπνπνηνχλ, ψζηε λα ηνπ δψζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζέινπλ. Έηζη, ην Ubuntu ρξεζηκνπνηεί ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ

22 Gnome, ην Kubuntu είλαη ζαλ ην Ubuntu, αιιά κε KDE γξαθηθφ πεξηβάιινλ, ην Lubuntu πνπ είλαη Ubuntu κε LXDE, ε δηαλνκή Fedora ρξεζηκνπνηεί ην Gnome, ε Μandriva ην KDE θηι. Ωζηφζν, ην φηη έρνπλ επηιέμεη έλα γξαθηθφ πεξηβάιινλ, δελ ζεκαίλεη φηη ε δηαλνκή ζνπ ζε πεξηνξίδεη ζε απηφ, αιιά κπνξείο λα εγθαηαζηήζεηο θαη άιιν γξαθηθφ πεξηβάιινλ εάλ ζεο. Οξηζκέλα αθφκε γξαθηθά πεξηβάιινληα εθηφο απ ην Gnome θαη ην KDE, είλαη ην Xfce, ην LXDE, ην Enlightenment, ην Fluxbox, ην IceWM θαη πνιιά άιια. Ζ Γπλακηθή ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80, ε εμάπισζε ρξήζεο ησλ πξνζσπηθψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πξνθάιεζε έθξεμε θαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηαζθέδαζεο. Δηδηθφηεξα, ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα άξρηζαλ λα δηεηζδχνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία απνηειψληαο κηα απφ ηηο θπξίαξρεο, πιένλ θεξδνθφξεο θαη επηδξαζηηθέο κνξθέο ςπραγσγίαο. ηελ αξρή ε ρξήζε ηνπο αθνξνχζε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηε λενιαία θαη ηνπο ελήιηθνπο λεαξήο ειηθίαο, νη νπνίνη ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα απνηέιεζαλ ηκήκα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ λέσλ αλζξψπσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κηθξψλ παηδηψλ. Πξφθεηηαη γηα έλα αμηνζεκείσην θαηλφκελν, ε εμήγεζε ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο δηάδνζεο ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ήηαλ ηο κέρδος. Αλέθαζελ, επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο φπσο απηέο ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ, απνηεινχζαλ «ζηφρν» γηα ηηο βηνκεραλίεο ησλ ΜΜΔ, ηεο κφδαο, ηεο κνπζηθήο θ.ιπ. Οη λένη άλζξσπνη ζεσξνχληαη «θηλεηήξηα δχλακε» γηα νπνηνδήπνηε λέν πξντφλ ζηελ αγνξά, κηαο θαη ε αγνξαζηηθή ηνπο δχλακε είλαη αμηνζεκείσηε. Ζ αγνξά ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ πξνζέιθπζε έλα κεγάιν κέξνο ησλ λέσλ απηψλ θαηαλαισηψλ νδεγψληαο ζηελ «γέλλεζε» κηαο εμαηξεηηθά θεξδνθφξαο βηνκεραλίαο. Ζ παγθφζκηα πξψηε εκθάληζε ηνπ Sony Playstation, ζηηο 23 Οθησβξίνπ 2001, απέθεξε πεξηζζφηεξα απφ 150 εθαηνκκχξηα δνιάξηα κφλν κέζα ζε εηθνζηηέζζεξηο ψξεο. Γηα λα αληηιεθζνχκε ην κέγεζνο ησλ αξηζκψλ αξθεί λα αλαθέξνπκε φηη ηα θέξδε απφ ηηο πξψηεο πσιήζεηο ηεο δεκνθηινχο θνλζφιαο, ήηαλ έμη θνξέο κεγαιχηεξα απφ απηά ηεο πξεκηέξαο ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο «Star Wars: The Phantom Menace».

23 Έλαο άιινο ζεκαληηθφο ιφγνο ζηνλ νπνίν νθείιεηαη ε ξαγδαία εμάπισζε ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ εμνηθείσζε ελφο κεγάινπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ κε ηε λέα ηερλνινγία. Δδψ θαη είθνζη ρξφληα ε δηαδηθαζία ελαζρφιεζεο κε έλα ειεθηξνληθφ παηρλίδη απνηειεί κηα εχθνιε δηαδηθαζία. Γελ απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο ππνινγηζηψλ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα game boy ή κηα θνλζφια παηρληδηψλ, ε νπνία απιά ζπλδέεηαη ζηελ ηειεφξαζε θαη είλαη έηνηκε γηα ρξήζε. Δπίζεο, ε έιεπζε ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ κε γξαθηθφ πεξηβάιινλ δηεπαθήο (π.ρ. Microsoft Windows) θαηέζηεζε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο πεξηζζφηεξν θηιηθνχο πξνο ην ρξήζηε. Ζιεθηξνληθά παηρλίδηα θαη εθπαίδεπζε Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα πξνζειθχνπλ ηνπο λένπο αλζξψπνπο θαη θαίλεηαη λα ηνπο ππνθηλνχλ κε έλα πεξηζζφηεξν επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν απφ απηφλ πνπ πηνζεηεί έσο ηψξα ε ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε. Υαξαθηεξηζηηθά φπσο ε θαληαζία, ν έιεγρνο, ε πξφθιεζε, ε πεξηέξγεηα θαη ν αληαγσληζκφο πξνθαινχλ εζσηεξηθή ππνθίλεζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εζσηεξηθήο ππνθίλεζεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ν εθπαηδεπφκελνο ζπκκεηέρεη ζε καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο λα απαηηεί νπνηαδήπνηε αληακνηβή. Απφ έξεπλεο πνπ έγηλαλ γηα ηελ ρξήζε ησλ παηρληδηψλ ζηελ εθπαίδεπζε δηαπηζηψζεθε φηη απνηεινχλ κία πεγή θηλήηξνπ γηα ηνπο ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα δνθηκάζνπλ, λα αλαπηχμνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, θαζψο θαη λα κάζνπλ πξάγκαηα πνπ δελ γλσξίδνπλ, ελψ ηαπηφρξνλα δηαζθεδάδνπλ. Αλαθέξεηαη φηη κάζεζε θαη δηαζθέδαζε δελ είλαη αζπκβίβαζηεο έλλνηεο θαη ε κάζεζε πνπ είλαη δηαζθεδαζηηθή κπνξεί λα είλαη θαη απνηειεζκαηηθή. Σα παηρλίδηα είλαη δπλαηφλ λα πξνζδψζνπλ έλα ειθπζηηθφ θαη επράξηζην ραξαθηήξα ζηελ κάζεζε, πξνζθέξνληαο κηα ηζρπξή «θφξκα» γηα ηνλ ζρεδηαζκφ απνηειεζκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ. Ζ ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ, νη ειθπζηηθέο ηζηνξίεο πνπ παξνπζηάδνπλ πξαγκαηηθνχο ή θαληαζηηθνχο ζηφρνπο, νη «πξάθηνξεο» (agents) πνπ ζπλνδεχνπλ ηνπο ρξήζηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ πξνζθέξνληάο ηνπο θίλεηξν λα ζπλερίζνπλ ην παηρλίδη θαη εθνδηάδνληάο ηνπο κε αλαηξνθνδφηεζε θαη ε δπλαηφηεηα δνθηκήο δηαθφξσλ δεμηνηήησλ θαη ζηξαηεγηθψλ απνηεινχλ ειθπζηηθά ζηνηρεία πνπ εληζρχνπλ ηελ καζεζηαθή επίηεπμε. Σα παηρλίδηα κέζσ ππνινγηζηή πξνζδίδνπλ έλα γξήγνξν θαη θαηά ζπλέπεηα ελδηαθέξνλ ξπζκφ ζηε δηδαζθαιία, ζε αληίζεζε κε ηα ζπκβαηηθά δηδαθηηθά κέζα ηα νπνία θαζηζηνχλ αξγή θαη βαξεηή ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σέηνηνπ είδνπο εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα κπνξνχλ ηφζν λα ζηεξίμνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο καζεζηαθέο αξρέο, φζν θαη λα απνηειέζνπλ κηα λέα κνξθή ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Οη ζεκεξηλνί καζεηέο είλαη πηζαλφλ λα απνιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν κηα εκπεηξία κάζεζεο ελζσκαησκέλε ζε ειεθηξνληθφ παηρλίδη. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα βαζίδνληαη ζηελ αξρέγνλε κνξθή κάζεζεο «παίδσ θαη καζαίλσ» απ φπνπ θη αληινχλ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπο σο εθπαηδεπηηθφ κέζν.

24 Δπίζεο, βαζίδνληαη ζε ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο θαη θαηλνηφκα καζεζηαθά κνληέια, φπσο ε «αλαθαιππηηθή κάζεζε», ε «βησκαηηθή κάζεζε» θαη ε «κάζεζε κέζσ ζπκκεηνρήο ζε θνηλφηεηεο». Σέινο, ππνζηεξίδνληαη απφ ην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ κάζεζεο ησλ ππνινγηζηψλ, ην νπνίν είλαη άκεζα απνδεθηφ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη καζεηέο είλαη πνιχ πηζαλφλ λα παξνπζηάδνληαη απξφζπκνη λα δεζκεπζνχλ ζε κηα δηαδηθαζία κε ηε ρξήζε παξαδνζηαθψλ καζεζηαθψλ κεζφδσλ θαη κέζσλ, ηα νπνία γίλνληαη αληηιεπηά απφ απηνχο σο επίπνλα θαη θνπξαζηηθά. Καηαιήγνληαο επηζεκαίλνπκε φηη ε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμε ζεηηθψλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Δπνκέλσο, ζεσξείηαη αλαγθαία ε κεηεμέιημε ηνπ ππάξρνληνο εθπαηδεπηηθνχ ζθεληθνχ πξνο έλα λέν, ην νπνίν ζα ππνθηλεί ηνλ εθπαηδεπφκελν, εληάζζνληαο ηνλ ζε κηα ελεξγεηηθή καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξθεηνί πνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ σο ππνβνεζεηηθφ κέζν γηα ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ. Ζ άπνςε ηνπο απηή ζηεξίδεηαη ζηελ θαηαιπηηθή επίδξαζε ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζην λεαληθφ πιεζπζκφ, φζν θαη ζην γεγνλφο φηη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαίλεηαη λα ππνθηλνχλ κε έλαλ πεξηζζφηεξν επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν απφ απηφλ πνπ πηνζεηεί έσο ηψξα ε ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε. Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ Σν 1972 παξνπζηάζηεθαλ ηα πξψηα βηληενπαηρλίδηα θαη ζηγά ζηγά θέξδηζαλ έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο αγνξάο ηεο ςπραγσγίαο. Πιένλ ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα παίδνληαη κε δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο: θνλζφιεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηειεφξαζε, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ζπζθεπέο ρεηξφο αθφκα θαη κε ηα θηλεηά ηειέθσλα. Οξηζκέλα παηρλίδηα ζπλδένληαη ζην Internet επηηξέπνληαο ζηνπο ρξήζηεο λα παίδνπλ κε άιια άηνκα on-line. Παξάιιεια κε ηε δηάδνζε ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζηα παηδηά άξρηζαλ λα πξνθχπηνπλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο αξλεηηθέο αιιά θαη ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο ηνπο ζηε ζπκπεξηθνξά, ηε λφεζε θαη ηελ πγεία γεληθφηεξα. Ζιεθηξνληθά παηρλίδηα θαη αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιιέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηηο επηδξάζεηο ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζηα παηδηά. Οξηζκέλνη απφ ηνπο επηθξηηέο απηψλ ησλ παηρληδηψλ επηθεληξψλνληαη ζην φηη ζπρλά πεξηιακβάλνπλ αξλεηηθά εηθνληθά ζελάξηα (π.ρ. αηκαηεξέο κάρεο) πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ: 1. Βίαηε ζπκπεξηθνξά έλαληη ησλ δψσλ, αιιά θαη πξνο άιινπο αλζξψπνπο. 2. Αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο ρξήζεο αιθνφι θαη άιισλ εζηζηηθψλ νπζηψλ αξγφηεξα ζηε δσή. 3. Με ζεβαζκφ ησλ αξρψλ θαη ησλ ζεζκψλ ηεο θνηλσλίαο πνπ ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο ιακβάλνπλ ηε κνξθή εγθιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ.

25 4. Καιιηέξγεηα ξαηζηζηηθψλ πξνηχπσλ θαη αξλεηηθψλ ζεμνπαιηθψλ ζηεξενηχπσλ (πνπ θαηφπηλ κπνξεί λα εθδεισζνχλ σο αξλεηηθέο θνηλσληθέο θαη ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο). 5. ρξήζε βσκνινρηψλ θαη άζεκλσλ ρεηξνλνκηψλ, ηηο νπνίεο ηα παηδηά πνιιέο θνξέο ελζσκαηψλνπλ άθξηηα ζηηο θαζεκεξηλέο ζπλαλαζηξνθέο ηνπο. Σα πιένλ αλεζπρεηηθά δεδνκέλα πξνθχπηνπλ απφ κειέηεο πνπ δείρλνπλ φηη ηα παηδηά θαηά θάπνην ηξφπν «απνθηνχλ αλνζία» έλαληη ηνπ ηξφκνπ ηεο βίαο, κηκνχληαη ηηο βίαηεο ζπκπεξηθνξέο πνπ βιέπνπλ θαη ε επηζεηηθφηεηά ηνπο απμάλεηαη φζν κεγαιψλεη θαη ν ρξφλνο πνπ παίδνπλ βίαηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα. Μάιηζηα, φζν πην ξεαιηζηηθή θαη επαλαιακβαλφκελε είλαη ε έθζεζε ζηε βία, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε επίδξαζε ζηα παηδηά. Δπηπιένλ, ηα παηδηά πνπ εκθαλίδνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο, είλαη πηζαλφ λα επεξεαζηνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηηο βίαηεο εηθφλεο πνπ βιέπνπλ. Φπζηθά, ε απάληεζε ζε απηέο ηηο ελζηάζεηο είλαη φηη θαη ηα παξακχζηα κε κάγηζζεο θαη δξάθνπο, κε ηα νπνία κεγάισζαλ νη παιαηφηεξεο γεληέο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ζηεξνχληαη νχηε εθείλα βίαησλ εηθφλσλ. Όκσο, ε δηαθνξά πηζαλψο λα βξίζθεηαη ζηνλ δηαδξαζηηθφ ραξαθηήξα ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ην παηδί κπνξεί λα παιέςεη, λα ππξνβνιήζεη θαη λα ζθνηψζεη ηνπο θαληαζηηθνχο αληηπάινπο ηνπ ζχκθσλα κε ην εηθνληθφ ζελάξην πνιιψλ παηρληδηψλ. Σν πξόβιεκα ηνπ εζηζκνύ ζηα παηρλίδηα Ο εζηζκφο ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα είλαη έλα πξαγκαηηθφ θαη κάιηζηα απμαλφκελν πξφβιεκα. πλήζσο ηα πιένλ εζηζηηθά παηρλίδηα είλαη απηά πνπ παίδνληαη on-line ζην Internet κε ηε ζπκκεηνρή δηαθνξεηηθψλ παηθηψλ. Πεξηιακβάλνπλ παηρλίδηα ξφισλ, πνιιά επίπεδα δπζθνιίαο θαη δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε άιινπο παίθηεο ζην δηαδίθηπν. πρλά ηα παηδηά παίδνπλ θαη ζπλνκηινχλ ηαπηφρξνλα on-line. Ο εηθνληθφο απηφο θφζκνο παξέρεη έλαλ ηξφπν δηαθπγήο ηνπ παηδηνχ απφ ηελ πξαγκαηηθή δσή. Δίλαη πηζαλφ λα απνξξνθεζνχλ ηφζν απφ απηή ηελ εηθνληθή θαηάζηαζε πνπ λα παξακεινχλ ηηο πξαγκαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο ζην ζρνιείν θαη αιινχ. Γηα απηφ ζεσξείηαη φηη ν παξάγνληαο ηνπ ρξφλνπ είλαη ζεκαληηθφο. Ζ ελαζρφιεζε κε απηά ηα παηρλίδηα γηα πάξα πνιιέο ψξεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα θαη ηειηθά λα νδεγήζεη ζε: 1. Πησρέο ηθαλφηεηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο. Μπνξεί λα ππάξρεη επηθνηλσλία κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, αιιά δελ αλαπηχζζνληαη νη δεμηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε δηαπξνζσπηθή επαθή ησλ αλζξψπσλ. 2. Παξακέιεζε ηνπ ξφινπ ζηελ νηθνγέλεηα, ησλ ππνρξεψζεσλ ζην ζρνιείν, αιιά θαη δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξεί λα είρε αλαπηχμεη ην παηδί. Ζ κεησκέλε ζρνιηθή απφδνζε είλαη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ ζπλδπάδεηαη θαη κε ηελ απνπζία παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαιιηέξγεηαο ηνπ πλεχκαηνο, φπσο είλαη ην δηάβαζκα βηβιίσλ. 3. Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αχμεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο. ηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή έλα παηδί κπνξεί λα γίλεη ν λένο Ronaldo, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ αζθεί θάπνηνπο κχεο πέξα απφ απηνχο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηεο θνλζφιαο ή ηνπ ππνινγηζηή.

26 Άιινη θίλδπλνη από ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα Σα παηρλίδηα, πνπ παίδνληαη ζην δηαδίθηπν, εθζέηνπλ ηα παηδηά θαη ζε άιιεο κνξθέο θηλδχλνπ. Γελ είλαη ζίγνπξν φηη πάληα νη άιινη παίθηεο, κε ηνπο νπνίνπο επηθνηλσλνχλ on-line, είλαη παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο (θαη θπξίσο φηη νη πξνζέζεηο ηνπο πεξηνξίδνληαη ζην λα παίδνπλ καδί). Δπίζεο, ζηνπο δχζθνινπο νηθνλνκηθά θαηξνχο πνπ πεξλάκε, ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα κπνξεί λα απνηειέζνπλ πξφβιεκα γηα ην πνξηνθφιη καο. Ζ δηαηήξεζε κηαο αλνηθηήο ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν ζέηεη ηνλ ππνινγηζηή θαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζηνπο γλσζηνχο θηλδχλνπο ησλ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ. πλεπψο, ε εγθαηάζηαζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο αζθαιείαο ζηνλ ππνινγηζηή γίλεηαη αθφκα πην ζεκαληηθή εάλ απηφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα on-line παηρλίδηα. Σα νθέιε ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ γηα ηα παηδηά Παξφια απηά δελ είλαη φια αξλεηηθά κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα. χκθσλα κε κειέηεο, ηα παηρλίδηα απηά πξνζθέξνπλ θαη πιενλεθηήκαηα γηα ηα παηδηά: 1. Δηδηθά ηα αλψηεξα πνηνηηθά παηρλίδηα απνηεινχλ άζθεζε ηνπ κπαινχ θαη νμχλνπλ ηε ζθέςε, φπσο ε θπζηθή άζθεζε γπκλάδεη ην ζψκα. Σν κπαιφ αληαπνθξίλεηαη ζε κεηαβνιέο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ εκπεηξηψλ θαη ε δηαδηθαζία απηή είλαη εληνλφηεξε ζε πξψηκα ζηάδηα αλάπηπμεο. Καηά απηή ηελ έλλνηα, ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα κπνξεί λα έρνπλ επεξγεηηθή επίδξαζε γηα ηε λνεηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. 2. Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα απαηηνχλ θαηαλφεζε ησλ θαλφλσλ θαη ησλ ζθνπψλ ηνπ παηρληδηνχ. Απηφ κπνξεί λα εληζρχζεη ηηο γλσζηαθέο ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ θαη λα πξνζθέξεη εθπαηδεπηηθά νθέιε. Σα θπξηφηεξα εθπαηδεπηηθά πιενλεθηήκαηα αθνξνχλ ηελ αληίιεςε, ηε κάζεζε θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ αηηίσλ. Βειηηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ηελ ηαρχηεηα ηεο ζθέςεο, ηελ παξαηεξεηηθφηεηα ζε ιεπηνκέξεηεο, ηελ ηθαλφηεηα ηαπηφρξνλνπ ρεηξηζκνχ θαηαζηάζεσλ θαη ηε δπλαηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ. 3. Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα κπνξεί λα βειηηψζνπλ ηηο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ (φπσο ν ζπληνληζκφο καηηνχ ρεξηνχ) θαη ηηο ηθαλφηεηεο απηέο λα ηηο αμηνπνηήζνπλ γηα ηελ επίιπζε θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ. 4. Μπνξεί λα εληζρχζνπλ ην πλεχκα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ νκαδηθφηεηα φηαλ παίδνληαη ηαπηφρξνλα απφ πνιινχο ρξήζηεο. 5. εκαληηθή είλαη επίζεο ε εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ηελ ηερλνινγία πνπ πξνζθέξνπλ ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα. ε δηάθνξεο λνζειεπηηθέο κνλάδεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα μεραζηνχλ ηα παηδηά απφ ηνλ πφλν θαη ηηο άιιεο ελνριήζεηο πνπ ληψζνπλ. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζνδνο θπζηνζεξαπείαο θαζψο κπνξεί λα βειηηψζνπλ ηηο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ κεηά απφ ηξαπκαηηζκνχο.

27 Ζ Βία ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα Μπνξεί ηα Videogames λα είλαη κηα πνιχ, πνιχ πην πξφζθαηε εθεχξεζε ζε ζρέζε κε ηελ ηειεφξαζε θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν, φκσο ε ηζρχο ηνπο σο κέζνλ είλαη αλακθηζβήηεηε ζην θάησ-θάησ, κία ηαηλία δηαξθεί ιίγεο κφλν ψξεο, αιιά έλα παηρλίδη βπζίδεη ηνλ παίρηε ζηνλ θφζκν ηνπ γηα δεθάδεο ή θαη εθαηνληάδεο θνξέο πεξηζζφηεξν. Απηή ε πνιχσξε ελαζρφιεζε θαζηζηά ηα παηρλίδηα «ηξνκαθηηθά» ζην κπαιφ ηεο εμνπζίαο, θαη ππάξρνπλ πνιιαπινί ηίηινη πνπ έρνπλ απαγνξεπηεί ζε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο ή πεξηνρέο, θάπνηνη κε ινγηθνθαλείο αηηίεο, θαη θάπνηνη γηα λα εμππεξεηήζνπλ θάπνηα αλφεηε πνιηηηθή αηδέληα. Έξεπλα απέδεημε φηη ε ζπλερήο ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ, θπξίσο ησλ αγνξηψλ, κε ειεθηξνληθά παηρλίδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βία έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε κεηαμχ άιισλ θαη ζηελ επίδνζή ηνπο ζην ζρνιείν. Κάπνηα παηρλίδηα επηηξέπνπλ ζηα αγφξηα λα ζθνηψλνπλ, κέζα απφ ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ θνκπηνχηεξ, κε πνιινχο ηξφπνπο: κε ζηξαγγαιηζκφ, κε πξφθιεζε ηξνραίνπ δπζηπρήκαηνο, κε ζαλάζηκα ρηππήκαηα, θαη κάιηζηα λα θεξδίδνπλ πφληνπο ή δψξα, δειαδή επηβξάβεπζε. Καη ε επηβξάβεπζε απηή είλαη κεγαιχηεξε φζν πην πνιινχο ή/θαη βαζαληζηηθνχο ζαλάηνπο πξνθαιέζεη ν ρξήζηεο. Βέβαηα, ηα παηρλίδηα απηά επηηξέπνληαη ηππηθά κφλν ζε παηδηά ειηθίαο άλσ ησλ 16 ή θαη άλσ ησλ 18 εηψλ. ηελ πξάμε, φκσο, ν πεξηνξηζκφο ηεο ειηθίαο δελ ηζρχεη, θαζψο ππάξρνπλ θαηαζηήκαηα πνπ δελ δεηνχλ ηαπηφηεηα, ππάξρνπλ ππάιιεινη πνπ εχθνια εμαπαηψληαη θαη, πάλσ απ φια, ππάξρνπλ ηα πεηξαηηθά αληίγξαθα. Μηα έξεπλα ηνπ Δγθιεκαηνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηεο Κάησ αμνλίαο έδεημε φηη πεξίπνπ ηα κηζά αγφξηα ζηελ ειηθία ησλ 10 ρξφλσλ γλσξίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ απαγνξεπκέλα γηα ηελ ειηθία ηνπο ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ελψ ην 1/3 ησλ αγνξηψλ ειηθίαο ρξφλσλ παίδεη ζπζηεκαηηθά απαγνξεπκέλα γηα ηελ ειηθία ηνπ παηρλίδηα θαη ηα 4/5 ηνπιάρηζηνλ επθαηξηαθά. Καη ε ιέμε «πξνζηαζία» κφλν ζαλ αλέθδνην αθνχγεηαη. Αλ ε δηάζεζε απηψλ ησλ παηρληδηψλ γηλφηαλ κφλν παξάλνκα, ηφηε ζίγνπξα πνιιά λέα παηδηά δε ζα κπνξνχζαλ λα ηα πξνκεζεπηνχλ θαη άξα ε παξαγσγή ηνπο ζα γηλφηαλ νηθνλνκηθά αζχκθνξε. Ζιεθηξνληθά παηρλίδηα πνπ απνηεινχλ κέζν εηθνληθήο πξνβνιήο καδηθψλ θφλσλ λα κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ ειεχζεξα. νβαξά πεξηζηαηηθά ζρνιηθήο βίαο θαη παηδηθήο ή εθεβηθήο εγθιεκαηηθφηεηαο ζηηο πξνεγκέλεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε ηέηνηνπ είδνπο παηρλίδηα. Ζ θηλεηνπνίεζε ζηε Γεξκαλία έγηλε κεηά ην πεξηζηαηηθφ ζηελ Δξθνχξηε ην 2002, φπνπ έλαο καζεηήο εηζέβαιε ζην ζρνιείν ηνπ θαη ζθφησζε 16 άηνκα αθξηβψο φπσο ζπλήζηδε λα ζθνηψλεη κέζα απφ ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ πνπ έπαηδε ζπίηη ηνπ. Απφ ηφηε ε ζήκαλζε ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ έγηλε ππνρξεσηηθή αιιά θαη απηφ ην ζχζηεκα, απνδείρηεθε αλαπνηειεζκαηηθφ. Οη εηαηξείεο παξαγσγήο απηψλ ησλ παηρληδηψλ, ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο λφκνπο σο πξνπέηαζκα θη αληί λα κεηψλνπλ απμάλνπλ ηελ παξαγσγή θαη ηα θέξδε ηνπο. Μηθξφ κέξνο απηψλ ησλ παηρληδηψλ γίλεηαη γλσζηφ θαη ειέγρεηαη απφ ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο, ηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θαη ηνπο επηζηήκνλεο ησλ ΜΜΔ. Πνιιέο θνξέο, θαηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, δε ιακβάλεηαη ππφςε ην «εζηθφ δίδαγκα» ηνπ παηρληδηνχ, ην κήλπκα δειαδή πνπ πεξλά ζηα παηδηά, ην νπνίν κπνξεί

28 λα είλαη π.ρ. ε απαμίσζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο, αιιά κφλν ε εληχπσζε πνπ δεκηνπξγνχλ, εάλ δειαδή έρεη βάξβαξεο ζθελέο, πνιχ αίκα θηι., ε νπνία βεβαίσο είλαη ζεκαληηθή αιιά φρη ε κφλε πνπ κεηξάεη. ηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη έξεπλεο ζπλδένπλ ηε κεησκέλε ζρνιηθή επίδνζε, θπξίσο ησλ αγνξηψλ, κε ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηα ειεθηξνληθά κέζα. Ζ δηαθνξά επίδνζεο ζηα καζήκαηα αλάκεζα ζηα δχν θχια ζπζρεηίδεηαη κε ην ρξφλν πνπ μνδεχνπλ ηα παηδηά κπξνζηά ζην θνκπηνχηεξ θαη ηελ ηειεφξαζε. Πνιιά αγφξηα, ηδίσο ζηηο κηθξέο πφιεηο, πεξλνχλ εηεζίσο πεξηζζφηεξν ρξφλν κπξνζηά ζηελ ηειεφξαζε θαη ην Playstation παξά ζηα καζήκαηά ηνπο. Σα αγφξηα, ζπλήζσο, έρνπλ ζην δσκάηηφ ηνπο ηειεφξαζε θαη Playstation, θαη παίδνπλ κε απαγνξεπκέλα γηα ηελ ειηθία ηνπο ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζε πνιχ κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ φ,ηη ηα θνξίηζηα. Δίλαη δηαπηζησκέλν, φηη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ, θπξίσο ζην κάζεκα ηεο Γιψζζαο θαη ζηα Μαζεκαηηθά. Καη κάιηζηα, φζν πην ζπρλά παίδνπλ ειεθηξνληθά παηρλίδηα ηφζν πην κεησκέλε είλαη ε ζρνιηθή ηνπο επίδνζε θαη γίλεηαη αθφκα ρεηξφηεξε φηαλ ηα παηρλίδηα απηά είλαη απαγνξεπκέλα γηα ηελ ειηθία ηνπο. Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα πνπ πξνάγνπλ ηε βία αξρίδνπλ λα γίλνληαη επηθίλδπλα φηαλ εζίδνληαη ζε απηά αγφξηα ηα νπνία δνπλ ζε άζρεκν γηα ηελ ςπρνινγία ηνπο νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη πξνζπαζνχλ αξθεηέο θνξέο λα κεηαθέξνπλ ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Όπσο θαηαιαβαίλνπκε, ην πξφβιεκα δελ είλαη κφλν ζέκα ρακέλνπ ρξφλνπ. Σα ζπλαηζζήκαηα βίαο θαη ηξφκνπ πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά παίδνληαο απηά ηα παηρλίδηα επηζθηάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ ζην ζρνιείν θαη αθπξψλνπλ ηα ζεηηθά ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Κη απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο ζε παηδηά θησρψλ νηθνγελεηψλ πνπ έηζη θη αιιηψο έρνπλ πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο εθπαίδεπζεο. Απφ ηελ άιιε, δελ πξέπεη λα δαηκνλνπνηήζνπκε ηελ επηζεηηθφηεηα σο ζηνηρείν ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ θαη θπξίσο ησλ αγνξηψλ. Υξεηάδεηαη λα ηνπο δψζνπκε δπλαηφηεηεο λα εθθξάζνπλ επνηθνδνκεηηθά ηελ επηζεηηθφηεηά ηνπο κέζα απφ ηε κάζεζε θαη ην παηρλίδη, θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ αλδξηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, αιιά δελ πξέπεη λα αθήζνπκε ηελ ειεθηξνληθή βηνκεραλία λα δειεηεξηάζεη ηε θαληαζία ηνπο κε έλαλ εηθνληθφ θφζκν βίαο θαη ηξφκνπ. Πξαγκαηηθό Δηθνληθό Ο παηέξαο ηνπ φξνπ εηθνληθή παξαγκαηηθφηεηα Jaron Lanier, έδσζε ηνλ εμήο νξηζκφ ην 1989: «Έλα αιιειεπηδξαζηηθφ, ηξηζδηάζηαην πεξηβάιινλ, θηηαγκέλν απφ ππνινγηζηή, ζην νπνίν κπνξεί θάπνηνο λα εκβπζηζηεί.» Έλαο άιινο νξηζκφο είλαη: «Ζ ςεπδαίζζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε έλα ζπλζεηηθφ πεξηβάιινλ αληί γηα ηελ εμσηεξηθή παξαηήξεζε ελφο ηέηνηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα βαζίδεηαη ζε ηξηζδηάζηαηεο, ζηεξενζθνπηθέο κνλάδεο απεηθφληζεο, κε αληρλεπηή ηεο θίλεζεο ηνπ θεθαιηνχ, ηνπ ρεξηνχ ή ηνπ ζψκαηνο θαη ζηεξενζθνπηθφ ήρν. Ζ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη κηα εκπεηξία εκβχζηζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί φιεο ηηο αηζζήζεηο.» Ζ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, γηα λα δεκηνπξγήζεη θαη λα πξνζνκνηψζεη ππαξθηά ή κε πεξηβάιινληα, απφ ηα νπνία ν ρξήζηεο έρεη ηελ ςεπδαίζζεζε φηη πεξηβάιιεηαη θαη ζηα νπνία κπνξεί λα θηλεζεί

29 ειεχζεξα, αιιειεπηδξψληαο παξάιιεια κε ηα αληηθείκελα πνπ πεξηιακβάλνπλ, φπσο ζα έθαλε θαη ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Γηα λα είλαη φζν πην πεηπρεκέλε γίλεηαη ε εκβχζηζε ελφο ρξήζηε ζε έλα πεξηβάιινλ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, είλαη ζεκαληηθφ λα απνκνλσζεί ν ρξήζηεο θαη νη αηζζήζεηο ηνπ απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, επηθαιχπηνληαο ηα εξεζίζκαηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ κε αληίζηνηρα εηθνληθά, θηηαγκέλα απφ ην ζχζηεκα ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Απν ηηο πέληε (ή κήπσο εθηά) αηζζήζεηο, νη πην ζεκαληηθέο θαηά θζίλνπζα ζεηξά είλαη ε φξαζε, ε αθνή θαη ε αθή. Έηζη είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο έλα ζχζηεκα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο λα παξέρεη ζηεξενζθνπηθή εηθφλα, δειαδή δχν εηθφλεο απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία, κηα γηα θάζε κάηη ηνπ ρξήζηε, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ε αίζζεζε ηνπ βάζνπο ζην ρψξν. Παξάιιεια ε χπαξμε ζηεξενζθνπηθνχ ήρνπ βνεζάεη ην ρξήζηε λα θαηαλνεί ηη γίλεηαη γχξσ ηνπ ζηνλ εηθνληθφ ρψξν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη κε πνιχ θπζηθφ ηξφπν, ελψ ηαπηφρξνλα απνθιείεη ηνλ ρξήζηε απφ ηνπο ήρνπο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα θαηαζηξέςνπλ ηελ εηθνληθή ηνπ εκπεηξία. Σέινο ε αθή, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε θαηάιιειεο ζπζθεπέο είηε γηα λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα ληψζεη ηνλ θφζκν, π.ρ. λα αθνπκπά έλα αληηθείκελν θαη λα ληψζεη αληίζηαζε, είηε γηα λα θαζνδεγήζνπκε ην ρξήζηε δηεπθνιχλνληάο ηνλ ζηελ εθηέιεζε θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ, π.ρ. κνληεινπνίεζε ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ. Αλ φια ηα παξαπάλσ ζπλδπαζηνχλ θαη κε ηελ αλίρλεπζε ησλ θηλήζεσλ ηνπ ρξήζηε κε θαηάιιειεο ζπζθεπέο αλίρλεπζεο, έηζη ψζηε ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ λα ζπκπεξηθέξεηαη φπσο θαη ην πξαγκαηηθφ, ηφηε ε φιε εκπεηξία πνπ ζα απνθηήζεη ν ρξήζηεο κπνξεί λα είλαη άθξσο ξεαιηζηηθή. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΞΔΛΗΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΠΑΗΥΝΗΓΗΩΝ Σν πξψην ειεθηξνληθφ παηρλίδη (1947, εμνκνησηήο ππξαχισλ πνπ θαηεπζχλνληαλ αλαινγηθά απφ ηνλ ρξήζηε) Ζ πξψηε ςεθηαθή παηρληδνκεραλή (1951, καζεκαηηθφ παηρλίδη) Σν πξψην παηρλίδη κε γξαθηθά (Alexanfer S. Douglas To OXO απνηεινχληαλ απφ θχθινπο θαη ζηαπ ξνχο) Tennis for two (William Higinbotham 1958, ςεθηαθφ κπαιάθη) Σν πξψην νηθηαθφ game (Steve Russell & Wayne Wiitanen 1961, Spacewar) Παηρληδνκεραλή κέζσ ηειεφξαζεο (Ralph Baer Παηρλίδη κε θνπθίδεο πνπ εκθαλίδνληαλ ζηελ νζφλε ηεο ηειεφξαζεο) Ζ πξψηε παηρληδνκεραλή κε 100$ (Magnavox S.A Κνλζφια πνπ άιιαδε παηρλίδη κέζσ ελφο δηαθφπηε) Ζ επνρή ησλ Arcade Games (δεθαεηία 70) Space Insiders (Taito S.A., πξσηνεκθάληζε ηνπ φξνπ high score) Atari Football (Atari S.A., πξψηνο πξνζνκνησηήο πνδνζθαίξνπ) Παηρλίδηα ζηαζκφο ζηελ ηζηνξία ησλ video games Galaxian (Namco 1979, ην πξψην παηρλίδη πνπ ελζσκάησλε ρξψκα RGB) Ozma Wars (SNK 1979, ην πξψην παηρλίδη κε επίπεδα δπζθνιίαο) Defender (Williams Electronic 1980, ην πξψην παηρλίδη πνπ απαηηνχζε απφ ηνλ παίρηε λα ζψζεη ηνπο ζηξαηηψηεο απφ ηνπο εμσγήηλνπο)

30 Xevious (Namco 1982, ην πξψην παηρλίδη πνπ ε θάκεξά ηνπ κπνξνχζε λα θηλεζεί) Moon Patrol (Irem 1982, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νρήκαηα αληί γηα δηαζηεκφπινηα) Front Line (Taito, o παίρηεο πνιεκνχζε αλζξψπνπο αληί γηα εμσγήηλνπο) PacMan (Space Ivaders 1977, παηρλίδη πνπ ήηαλ θαηάιιειν θαη γηα ηα δχν θχια) Pole Position (Namco, παηρλίδη ζηαζκφο, ην θαιχηεξν arcade game ηεο επνρήο ηνπ) ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ Πνηα είλαη ηα είδε ησλ βηληενπαηρληδηψλ; Πνηεο είλαη νη γεληέο ησλ βηληενπαηρληδηψλ; Υάξεο Κακηληψηεο H ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΗΚΟΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΤ ΚΟΜΟΤ Ζ Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα,απνηειεί έλα φξν πνπ έρεη γίλεη πξφζθαηα γλσζηφο αιιά θαη απφ ηνπο πιένλ δηαδεδνκέλνπο ζην ρψξν ησλ ππνινγηζηψλ νπνίνο κεηαθέξεη ην ρξήζηε ή ηνπο ρξήζηεο έλα ζπλζεηηθφ,ηερλεηφ,εηθνληθφ θαη θηηαγκέλν απφ ππνινγηζηή πεξηβάιινλ. Αιιειεπηδξαζηηθά γξαθηθά πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ κε ηξηζδηάζηαηα κνληέια, ζπλδπαζκέλα κε κηα ηερλνινγία απεηθφληζεο ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε γηα εθβάζπλζε ζηνλ κνληεινπνηεκέλν θφζκν θαη ηε δπλαηφηεηα γηα απεπζείαο ρεηξηζκφ.ζ ςεπδαίζζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε έλα ζπλζεηηθφ πεξηβάιινλ αληί γηα ηελ εμσηεξηθή παξαηήξεζε ελφο ηέηνηνπ πεξηβάιινληνο Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα βαζίδεηαη ζε ηξηζδηάζηαηεο,ζηεξενζθνπηθέο κνλάδεο απεηθφληζεο κεαληρλεπηή ηεο θίλεζεο ηνπ θεθαιηνχ, ηνπ ρεξηνχ ε ηνπ ζψκαηνο θαη ζηεξενζθνπηθφ ήρν. Ζ Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα είλαη κηα εκπεηξία εκβάζπλζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί φιεο ηηο αηζζήζεηο.ωζηφζν,ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη εχθνιν λα δηαθξίλεηο ηελ Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα.οη εηθφλεο δελ είλαη ηδηαίηεξα ξεαιηζηηθέο,ππάξρεη ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηελ αληαπφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο θηλήζεηο ηνπ ρξήζηε,θαη επηπιένλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αηζζήζεηο φπσο ε αθή,ε νζκή θαη ε γεχζε δελ δέρνληαη εξεζίζκαηα απφ ηνλ εηθνληθφ θφζκν. ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΑ ΚΑΗ VIDEOGAMES Με ηνλ φξν θεξδνζθνπία ελλννχκε κηα ζεηξά ελεξγεηψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ επίηεπμε θέξδνπο (ζπλήζσο έμσ απφ ηα λνκηθά πιαίζηα). ε γεληθέο γξακκέο πάλησο ε θεξδνζθνπία απνηειεί ζπνπδαίν παξάγνληα ζηελ ελαξκφληζε ηεο παξαγσγήο ησλ δηαθφξσλ πξντφλησλ,θαζψο θαη ζηνλ κεηξηαζκφ ηεο δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ζε κηα εκθάληζε

31 θεξδνζθνπηθνχ εκπνξίνπ επί ελφο αγαζνχ κε πηζαλνινγήζεηο πεξί επηθείκελεο ζπαληφηεηαο, ζα επηθέξεη ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο. 1)Μείσζε ηεο παξνχζαο πξνζθνξάο 2)Τςσζε ηεο ηζρχνπζαο παξνχζαο ηηκήο 3)Αχμεζε απνζεθεπκέλεο πνζφηεηαο 4)Μειινληηθή αχμεζε ηεο πξνζθνξάο, κε ζπλέπεηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηηκήο θαη θαηαλάισζεο. ε πησηηθή ηξνρηά θηλήζεθε ην 2010 ν θιάδνο ησλ Αιπζίδσλ Καηαζηεκάησλ Παηρληδηψλ, κε μεθεχγνληαο απφ ην γεληθφηεξν δπζρεξέο νηθνλνκηθφ θιίκα, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα κειέηεο ηεο IcapGroup. Δηδηθφηεξα, ελψ νη πσιήζεηο παηρληδηψλ (παξαδνζηαθψλ θαη ειεθηξνληθψλ) κέζσ ησλ αιπζίδσλ θαηαζηεκάησλ παηρληδηψλ αθνινχζεζαλ αλνδηθή πνξεία ηελ πεξίνδν , κε κέζν εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο 9,8%, ην 2010 ζεκείσζαλ πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 4% ζε ζρέζε κε ην Οη πσιήζεηο ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζεκείσζαλ πηψζε 12% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Ο ιφγνο ηεο κείσζεο απηήο ήηαλ αθελφο ν πεξηνξηζκφο αγνξάο θάπνησλ εκπνξεπκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ θαη ε ζηξνθή κεξίδαο θαηαλαισηψλ ζηα θζελφηεξα πξνζθεξφκελα πξντφληα. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ Πνηα ε δηαθνξά εηθνληθνχ θαη πξαγκαηηθνχ θφζκνπ ; Υξηζηίλα Λαδαξίδνπ Μποροφν τα video games να χρηςιμοποιηθοφν ωσ εκπαιδευτικό υλικό; ε επίπεδν πξαγκαηηθήο ηάμεο εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο κεηαηξέπνληαη ζε γθαηδεηάθεδεο αλαιψλνληαο πνιχηηκν δηδαθηηθφ ρξφλν, γηα λα ζπλδένπλ, λα απνζπλδένπλ θαη λα επηζθεπάδνπλ κεραλήκαηα, λα θαηεβάδνπλ, αιιά θαη λα δεκηνπξγνχλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν κε ηηο απιέο κεζφδνπο ζα ρξεηαδφηαλ πνιχ ιηγφηεξν ρξφλν πξνεηνηκαζίαο, ζα ήηαλ πην νπζηαζηηθφ θαη σο εθ ηνχηνπ ζα είρε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ κάζεζε. Όιε καο ε θαληαζία θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα εμαληιείηαη ζηνλ ρεηξηζκφ ειεθηξνληθψλ πξνγξακκάησλ. Οη δε καζεηέο παξακέλνπλ απνβιαθσκέλνη κπξνζηά ζε κία νζφλε, ηνπ ππνινγηζηή ή ηνπ δηαδξαζηηθνχ, λα ραδνινγάλε κε browsing θαη downloads ζηα πιαίζηα κίαο δήζελ απηελέξγεηαο θαη απηνλνκίαο ηνπ καζεηή.ε επίπεδν εηθνληθήο ηάμεο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ε παηδαγσγηθή ζρέζε δαζθάινπ-καζεηή, αλεμαξηήησο ειηθίαο, ζεκέιηνο ιίζνο ηεο παηδείαο, εμαθαλίδεηαη. Πψο λα εκπλεχζεηο έλαλ άλζξσπν πνπ δελ ζε βιέπεη, δελ ζε μέξεη, δελ ηνπ δεκηνπξγείο θαλέλα ζπλαίζζεκα, πνπ πνιιέο θνξέο δελ ζε αθνχεη θαλ, κφλν δηαβάδεη ηηο νδεγίεο ζνπ θαη ηα ζρφιηα ζνπ ζηηο εξγαζίεο; Πψο λα ιχζεηο, κάιινλ λα αλαιχζεηο απνξίεο, πψο λα θαιιηεξγήζεηο ηελ θξηηηθή θαη ηελ επηζηεκνληθή ζθέςε αλ δελ ππάξρεη δηάινγνο;

32 Έρεη ν θάζε άλζξσπνο ηνλ ρξφλν λα γξάθεη ηελ ζθέςε ηνπ κέζα ζηα πιαίζηα ελφο δηαιφγνπ ηχπνπ chat; Πνχ είλαη ην ζπλαίζζεκα, πνχ είλαη νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, πνπ ρξσκαηίδνπλ ηηο ιέμεηο; Ζ επηθνηλσλία θαη ε απνζηνιή εξγαζηψλ θαη ησλ αμηνινγήζεσλ ηνπο κε κπνξεί λα ζεσξεζεί παηδεία;φαίλεηαη πσο ην Τπνπξγείν επηρεηξεί θαηαξράο κία απνκάθξπλζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ηνλ καζεηή θαη κία ξήμε ζηελ παηδαγσγηθή ζρέζε, δήζελ ζην φλνκα ηεο βειηίσζεο ηεο εθπαίδεπζεο. ην επίθεληξν κπαίλεη πιένλ ν ππνινγηζηήο θαη φ,ηη ηνλ ζπλνδεχεη. Οχηε ν καζεηήο, νχηε ν εθπαηδεπφκελνο, νχηε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, νχηε ε εθπαίδεπζε. Ο ππνινγηζηήο. Όια πεξλάλε κέζα απφ απηφλ. Αλάκεζα ζε εκάο θαη ηνλ καζεηή ππάξρεη έλα θνπηί, ην νπνίν φζν κηθξφηεξν γίλεηαη ηφζν πεξηζζφηεξν ρψξν ζα θαηέρεη ζχκθσλα κε ηηο ςεθηαθέο εκκνλέο ηνπ Τπνπξγείνπ. Δ-book, e- learning, e-mentor, e-training, e-school. Βιέπνληαο απηφ ην πξφζεκα e- ζηηο αγγιφθεξηεο εθθξάζεηο αλαηξέρσ ζην δηθφ καο ζηεξεηηθφ α-. Γηαηί ηί άιιν εθηφο απφ α-γξακκαηνζχλε, α-κάζεηα, αλ-επζπλφηεηα, αλ-αιθαβεηηζκφ, α-πξφζσπεο ζρέζεηο κπνξεί λα επηθέξεη ε απνκάθξπλζε ηνπ παηδηνχ απφ ηνλ δάζθαιν ζε έλα e- school κίαο e-θνηλσλίαο; Δίλαη ε ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε νηθνλνκηθή θαη γηα απηφ πξνηηκάηαη; Όρη. Αλ δνχκε ηα θνλδχιηα πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ κάιινλ παλάθξηβε είλαη. Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο πσο νηηδήπνηε ην ειεθηξνληθφ εμειίζζεηαη πνιχ γξήγνξα θαη ζέιεη δηαξθψο αλαβαζκίζεηο θαη λέν εμνπιηζκφ ζπκπεξαίλνπκε πσο δελ ζηνηρίδεη κφλν ζην παξφλ, αιιά ζα ζηνηρίζεη, πηζαλφλ πνιχ πεξηζζφηεξν, ζην κέιινλ. Καη εθηφο απφ ρξήκα ζα ζηνηρίζεη θαη ζε πνιχηηκν εθπαηδεπηηθφ ρξφλν θαζψο ζα είκαζηε δηαξθψο ππνρξεσκέλνη λα παξαθνινπζνχκε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο γηα λα ηηο εηζάγνπκε ζην κάζεκα, κε ακθίβνια πάληα απνηειέζκαηα. Πξφθεηηαη γηα ρξφλν πνπ ζα ζηεξεζνχκε ηφζν απφ ηελ κειέηε θαη ηελ εκβάζπλζε ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν φζν θαη ηελ δηδαθηηθή πξνεηνηκαζία θαη ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αληί λα επηθεληξψλνπκε ζην κάζεκα ζα επηθεληξψλνπκε ζην κέζν. Αληί λα κειεηάκε θαη λα εκβαζχλνπκε ζην αληηθείκελν ζα παηρληδίδνπκε κε γθαηδεηάθηα θαη ινηπέο ραξηησκεληέο.ζ ηάμε δελ είλαη Internet cafe, εκείο δελ είκαζηε joystick, νχηε νη καζεηέο καο είλαη παίθηεο ζε video game. Καλείο δελ ακθηζβεηεί ηελ βνήζεηα πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ν ππνινγηζηήο ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά σο ππνζηεξηθηηθφ φξγαλν, πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο, φρη σο επίθεληξν ηεο δηαδηθαζίαο. Κη απηφ γηαηί ν εθπαηδεπηηθφο ρξφλνο είλαη πνιχηηκνο, πξέπεη λα είλαη νπζηψδεο θαη δελ κπνξεί λα αλαιψλεηαη ζε παηρληδηζκνχο θαη δξαζηεξηφηεηεο άλεπ νπζίαο.ζ παηδεία ησλ αλζξψπσλ έρεη αλάγθε ην βηβιίν, ηνλ δάζθαιν, ηνλ πίλαθα, ην γξάςηκν, ηελ αλάγλσζε, ην μεθχιιηζκα, ην κνιχβη, ηελ δπζθνιία, ηελ ιεπηνκέξεηα, ηελ κνπηδνχξα, ην ζπλαίζζεκα, ηελ κειέηε, ηνλ δηάινγν, ηελ αλζξψπηλε θσλή, ηελ αλζξψπηλε παξνπζία πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φηη έρεη αλάγθε έλα θνπηί κε θαιψδηα.αο είκαζηε ινηπφλ θάπσο ζθεπηηθνί θαη θξηηηθνί σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξηλ πηνζεηήζνπκε νπνηαδήπνηε θαηλνχξηα ηερλνινγία σο κέζν εθπαίδεπζεο. Ό,ηη ιάκπεη δελ είλαη απαξαηηήησο ρξπζφο. ρεηηθά ζέκαηα κε ηα Video Games Σα βηληενπαηρλίδηα έρνπλ εηζβάιιεη θαλνληθά ζηε θαζεκεξηλφηεηα πνιιψλ αλζξψπσλ, κηθξψλ θαη κεγάισλ, σο έλα απφ ηα κεγαιχηεξα κέζα ςπραγσγίαο ηνπ ηειεπηαίνπ αηψλα. Δίλαη ε πξψηε πνηνηηθά δηαθνξεηηθή κνξθή παηρληδηνχ κεηά απφ εθαηνληάδεο ρξφληα. Παξάιιεια, παίδνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ςπρνινγία ηνπ

33 αλζξψπνπ, επεξεάδνληάο ηελ θαη ζεηηθά θαη αξλεηηθά. Σα βηληενπαηρλίδηα πξνζθέξνπλ πνιιά ζηνλ άλζξσπν, φπσο λέεο γλψζεηο πνπ απηά απαηηνχλ ψζηε λα κπνξέζεη θαλείο λα ηα παίμεη, γλψζεηο πάλσ ζηελ ηερλνινγία θαη εμνηθείσζε κε απηή, αλάπηπμε γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ, θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη έμαςε ηεο θαληαζίαο. Παξάιιεια, αλαπηχζζεηαη ε ηθαλφηεηα ηεο ινγηθήο ηνπ ζθέςεο θαη ηεο απνκλεκφλεπζεο, ν νπηηθνθηλεηηθφο ζπληνληζκφο θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ζην ρψξν. Γηα ηα παηδηά, απνηεινχλ έλαλ πην ζχγρξνλν ηξφπν δηαζθέδαζεο, θαζψο είλαη πιένλ δχζθνιν λα βξεζνχλ θαηάιιεινη εμσηεξηθνί ρψξνη γηα λα παίμνπλ. ηηο πην κεγάιεο ειηθίεο, ηα βηληενπαηρλίδηα ιεηηνπξγνχλ σο έλαο ηξφπνο απφδξαζεο απφ ην άγρνο θαη ηελ πίεζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Δπηπιένλ, πέξα απφ ην ςπραγσγηθφ ηνπο ξφιν, ηα βηληενπαηρλίδηα έρνπλ θαη πην ζεκαληηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο γιψζζαο ζηα απηηζηηθά παηδηά, πξνζθέξνπλ ζεξαπεία ζηα παηδηά κε κε θπζηνινγηθή αλάπηπμε, έρνπλ ζεξαπεπηηθέο εθαξκνγέο ζε παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηεο θαη θαηαδεηθλχνπλ ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ, απνηειψληαο έηζη ρξήζηκα καζήκαηα αλζξσπνινγίαο. Πνιινί πηζηεχνπλ, φηη ζε έλαλ θφζκν πνπ βνκβαξδίδεηαη απφ εηθφλεο, νη πξνθαηαζθεπαζκέλεο εηθφλεο πνπ αλαπαξάγνληαη απ ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα είλαη άιιν έλα είδνο εηζβνιήο ή κάιινλ δηείζδπζεο ζην θαληαζηηθφ παηρλίδη ησλ παηδηψλ, πνπ απνηειεί ην ηειεπηαίν θαηαθχγην ηεο αηνκηθφηεηάο ηνπο. Βέβαηα, ππάξρνπλ αληίζεηεο απφςεηο πεξί ηνπ ζέκαηνο, δειαδή φηη ηα βηληενπαηρλίδηα δίλνπλ ζηα παηδηά ηελ επθαηξία λα αλαιάβνπλ έλα πιήζνο ξφισλ θαη ραξαθηήξσλ. Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεηαη φηη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία πνπ δνχκε, δελ είλαη εχθνιν ηα παηδηά λα βγνπλ έμσ λα παίμνπλ ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ηνπ αλνηρηνχ ρψξνπ. Έηζη, κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα κπνξνχλ λα δήζνπλ, έζησ θαη εηθνληθά, ηηο πεξηπέηεηεο πνπ ζηεξνχληαη. Οη πεξηπέηεηεο πνπ βηψλνπλ κέζα απ ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ηνπο επηηξέπνπλ λα πεηξακαηηζηνχλ, λα αληηκεησπίζνπλ θηλδχλνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο ζπλνδεχνπλ, δειαδή ην θφβν, ηελ αδπλακία θαη ηε δχλακε, ηε λίθε θαη ηελ ήηηα θαη φια απηά κέζα ζην αζθαιέο πιαίζην ηνπ παηρληδηνχ. Μία αθφκα ζπλέπεηα ησλ βηληενπαηρληδηψλ, είλαη ε απνμέλσζε ηνπ αλζξψπνπ απφ ην γχξσ ηνπ πεξηβάιινλ. Όηαλ νη ψξεο παηρληδηνχ μεπεξλνχλ ηα θπζηνινγηθά φξηα, ηφηε ην παηρλίδη κεηαηξέπεηαη ζε εζηζκφ, ην άηνκν απνραπλψλεηαη θαη είλαη αλίθαλν λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε δηαθνξά κεηαμχ αιεζηλήο θαη εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Καηά θαηξνχο, έρνπλ ζεκεησζεί πνιιά πεξηζηαηηθά αηφκσλ πνπ έρνπλ νδεγεζεί ζε θιηληθέο απνηνμίλσζεο γηα λα δηαθφςνπλ ην ζπλερφκελν παηρλίδη, φπσο θαη πεξηπηψζεηο ζαλάηνπ απφ αηειείσηεο θαη ζπλερφκελεο ψξεο παηρληδηνχ, ρσξίο ηε ιήςε θαγεηνχ ή λεξνχ. Απηέο νη αθξαίεο πεξηπηψζεηο αιφγηζηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, δείρλνπλ πσο απηά παχνπλ λα είλαη δηαζθεδαζηηθά θαη κεηαηξέπνληαη ζε φπια ελαληίνλ ηνπ αλζξψπνπ. Έλα επίζεο πνιπζπδεηεκέλν ζέκα είλαη ε βία ησλ βηληενπαηρληδηψλ. Πξφζθαηεο κειέηεο ππνδεηθλχνπλ φηη: Σν 90% πεξίπνπ ησλ βηληενπαηρληδηψλ πεξηέρνπλ θάπνηαο κνξθήο βίαην πεξηερφκελν. ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ απ απηά, κέζα ζηνπο ζθνπνχο ηνπ παίθηε είλαη λα πξνθαιέζεη θνβεξή βιάβε ή θαη ηνλ ζάλαην ηνπ αληηπάινπ. Σν 53% ησλ παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο βαζκνινγεί ηα παηρλίδηα κε βίαην πεξηερφκελν σο πην δεκνθηιή. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθαιπθζεί ην πφζν ηα βίαηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ην ραξαθηήξα ηνπ δέθηε ηνπο. Απηφ εμαξηάηαη απφ

34 έλαλ παξάγνληα πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, δειαδή ε αληίιεςε ηνπ αλζξψπνπ γηα ην αιεζηλφ θαη ην ςεχηηθν. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, θάπνηνο κπνξεί λα θαηαιάβεη ηε δηαθνξά, γηα παξάδεηγκα ζε κία ηαηλία. ηα βηληενπαηρλίδηα, φκσο, νη πξάμεηο ηνπ πξσηαγσληζηή νθείινληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ παίθηε. Δπνκέλσο, είλαη ζαλ λα ηηο δηαπξάηηεη ν ίδηνο. ε απηφ ην γεγνλφο ζηεξίδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο νη πεξηζζφηεξνη ςπρνιφγνη. Με ιίγα ιφγηα, δελ απνθιείεηαη νη βξαρππξφζεζκεο επηδξάζεηο ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ λα πξνθαινχλ κφληκεο αιιαγέο ζην ραξαθηήξα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, θπξίσο ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ. Βέβαηα, δελ έρεη απνδεηρηεί αθφκα θάηη ηέηνην, αιιά αλακέλεηαη λα αξρίζνπλ έξεπλεο πνπ ζα απαληήζνπλ ζίγνπξα ζηα εξσηήκαηα πνπ πξνθαινχλ απηά ηα απνηειέζκαηα, αιιά θαη γεληθά, ε βία ησλ βηληενπαηρληδηψλ. Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ιόγσ ππεξθαηαλάισζεο Σα πιενλεθηήκαηα ησλ video games είλαη ηα εμήο: Μαζαίλεηο θαηλνχξηεο γιψζζεο Γεκηνπξγείο λέεο θηιίεο ε κεξηθά games εμαζθείο ηε λνεκνζχλε ζνπ θαη ζε βνεζάλε γεληθφηεξα ζηνλ ηξφπν ζθέςεο (Sudoku) Σα κεηνλεθηήκαηα είλαη ηα εμήο: Γίλεζαη εμαξηεκέλνο παξαιείπνληαο θάπνηεο ζεκαληηθφηεξεο αζρνιίεο θαη απνκνλψλεζαη απφ ηελ νηθνγέλεηα ζνπ θαη ηελ παξέα ζνπ Όηαλ παίδεηο πνιιέο ψξεο ε ξαδηελέξγεηα πνπ εθπέκπεη ν ππνινγηζηήο είλαη επηβιαβέο γηα ηνλ νξγαληζκφ Ζ αχμεζε ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο κε ηελ ρξήζε βηληενπαηρληδηψλ γηαηί ν ρξφλνο πνπ δηαζέηεη έλα παηδί ζε εμσηεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή αζιήκαηα, αθηεξψλεηαη ζε ρακέλν ρξφλν, θαηά ηνλ φπνην κέλεη αδξαλέο κπξνζηά απφ ηνλ ππνινγηζηή Σα βίαηα βηληενπαηρλίδηα πξνθαινχλ βαλδαιηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζην ζρνιείν θαη άιιεο εγθιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο Μεηψλνπλ ηελ επίδνζε ζην ζρνιείν, ηελ εκπηζηνζχλε θαη απμάλνπλ ηνλ θφβν ε πνηα ειηθία ηα παηδηά δε κπνξνύλ λα επεξεαζηνύλ από κηα δηαθήκηζε γηα ηα Video Games; Έλα κηθξφ παηδί, ηδηαίηεξα πξνζρνιηθήο ειηθίαο, κπνξεί λα επεξεαζηεί ρσξίο λα «θηιηξάξεη» ηηο πιεξνθνξίεο ή λα αδηαθνξήζεη ή λα ηηο αληηθξνχζεη, φπσο κπνξεί λα θάλεη έλαο ελήιηθαο. Μπνξεί, άξαγε, λα κάζεη έλα κηθξφ παηδί λα ακθηζβεηεί θαη λα κελ πηζηεχεη φια φζα βιέπεη ζηηο δηαθεκίζεηο; Ζ ηειενπηηθή δηαθήκηζε, έρεη πεξηζζφηεξε επίδξαζε ζηα παηδηά, αθνχ ζπλδπάδεη εηθφλα, ήρν θαη εληππσζηαθά εθέ ζε ζχληνκν ρξφλν. Ζ ίδηα ε ηειεφξαζε γηα ηα κηθξά παηδηά κπνξεί λα έρεη ελ κέξεη ην ξφιν ηεο «ληαληάο» ή ηνπ «δαζθάινπ» ζηελ αληίιεςε ησλ παηδηψλ. Σα παηδηά, δειαδή, δελ βιέπνπλ ηελ ηειεφξαζε σο ζπζθεπή πνπ ηνπο πξνζθέξεη απιψο δηαζθέδαζε ή ζπληξνθηά, αιιά παίξλνπλ πνιχ ζνβαξά

35 φια φζα πξνβάιεη. «Σν είπε ε ηειεφξαζε, κακά», ίζσο αθνχζεηε λα ζαο πνπλ ηα παηδηά, ελλνψληαο φηη απηφ πνπ είπε δε ρσξάεη ακθηζβήηεζε θαη είλαη πέξα γηα πέξα αιεζέο θαη έγθπξν. Αληίζεηα κε ηνπο ελήιηθεο, ηα παηδηά δελ γλσξίδνπλ πσο έρεη δηαθνξά πνηνο αθξηβψο ην είπε ζηελ ηειεφξαζε, π.ρ. έλαο δεκνζηνγξάθνο, έλαο πνιηηηθφο, έλαο αλαιπηήο, έλαο παξνπζηαζηήο ή έλαο εζνπνηφο ζε δηαθήκηζε, νχηε θαηαλννχλ κέζα ζε πνην πιαίζην πεξηερνκέλνπ εηπψζεθε θαζεηί, π.ρ. ζε κηα πνιηηηθή εθπνκπή, ζε κηα εθπνκπή lifestyle, ζε κηα παηδηθή εθπνκπή ή ζε κηα δηαθήκηζε. Όια έρνπλ ηελ ίδηα βαξχηεηα, ηελ ίδηα ζεκαζία θαη ηελ ίδηα εγθπξφηεηα. Όια απηά ηζρχνπλ, κέρξη λα αξρίζεηε σο γνλείο λα βνεζάηε ην παηδί λα εληνπίδεη απηέο ηηο δηαθνξέο θαη λα ακθηζβεηεί ηελ εγθπξφηεηα φζσλ αθνχεη θαη βιέπεη ζηελ ηειεφξαζε, εθφζνλ θπζηθά βξίζθεηαη ζηελ θαηάιιειε ειηθία. Έλα παηδί πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο πξέπεη λα αξρίζεη λα αληηιακβάλεηαη κέζα απφ ζπδήηεζε θάηη ηέηνην. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ Πνηα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ππεξθαηαλάισζεο ; Μπνξνχλ ηα video games λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δηαθήκηζε ; Δπεξεάδνπλ νη δηαθεκίζεηο ηα παηδηά ; 4.LASER Έθε Κναζίδνπ ΟΗ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΣΟΤ ΔΗΚΟΝΗΚΟΤ ΚΟΜΟΠΤ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΣΟΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ Ο φξνο video games αλαθέξεηαη ζε θάζε ηχπνπ ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ηα νπνία ππάξρνπλ πιένλ ζε θάζε ζπίηη πνπ δηαζέηεη κηα ζπζθεπή κε νζφλε θαη πιεθηξνιφγην (θηλεηφ, θνλζφιεο, ππνινγηζηέο). Τπάξρνπλ πνιινί ηχπνη παηρληδηψλ φπσο παηρλίδηαpuzzle, πεξηπέηεηαο θαη άιια. Οη βαζηθνί ρξήζηεο ησλ video games είλαη ηα παηδηά θαη νη έθεβνη, δηφηη ε θηλνχκελε εηθφλα θαη ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ δηεγείξνπλ ηε θαληαζία ηνπο.. Αλακθίβνια, ινηπφλ, ηα video games θαη ε ζπρλή ρξήζε ηνπο απφ ηα παηδηά, απνηεινχλ κηα πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο ηνπο αξέζεη λα παίδνπλ θαη λα πεξλνχλ επράξηζηα ηελ ψξα ηνπο, έλα γεγνλφο πνπ επηθαλεηαθά δελ παξνπζηάδεη θάπνηα επηθηλδπλφηεηα. Ζ ρξήζε κε κέηξν ηέηνησλ παηρληδηψλ, κπνξεί λα επηθέξεη αξθεηά ζεηηθά απνηειέζκαηα ζην παηδί, βνεζψληαο ην λα αλαπηχμεη αξθεηέο δεμηφηεηεο θαη λα θαιιηεξγήζεη ηε θαληαζία ηνπ. πκβάιεη ζηελ αλάπηπμε θαη ζηε βειηίσζε θάπνησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ φπσο: ηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο, ηελ παξαηεξεηηθφηεηα, ηνλ νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ, ηε δεμηνηερλία, ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ηελ αχμεζε ησλ γεληθψλ γλψζεσλ,

36 ηελ εμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία. Κνηηψληαο φκσο ιίγν θαιχηεξα ην ζέκα, εχθνια ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη ζήκεξα ε ρξήζε ησλ video gamesκπνξεί λα έρεη θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζην παηδί. πγθεθξηκέλα, ηα παηρλίδηα πνπ παίδνπλ ζήκεξα ηα παηδηά έρνπλ κηα ζεκαληηθή ηδηαηηεξφηεηα, είλαη δηαδηθηπαθά (παίδνληαη online απφ ππνινγηζηή) θαη ππάγνληαη ζηηο θαηεγνξίεο M.M.O.R.P.G. (massive multiplayer online roleplaying games-καδηθά, πνιιαπιψλ παηρηψλ, δηαδηθηπαθά παηρλίδηα ξφισλ) θαη R.P.G. (role playing gamesπαηρλίδηα ξφισλ). ε απηά, ν ρξήζηεο θηηάρλεη έλα ραξαθηήξα ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεηαη νινθιεξσηηθά. Απηφο, ζπλαλαζηξέθεηαη κε άιινπο ραξαθηήξεο κέζα ζην παηρλίδη, δίλνληαο έηζη ηελ αίζζεζε κηαο δπλακηθήο online θνηλσλίαο, ζηελ νπνία ην παηδί δεη παξάιιεια, κέζσ ηνπ ραξαθηήξα πνπ έρεη θηηάμεη. Απηφ επεξεάδεη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Έλα ζεκαληηθφ ζέκα πνπ ζπδεηείηαη αξθεηά είλαη, ην θαηά πφζν ηα παηρλίδηα πνπ πεξηέρνπλ βία -θαη ζπγθεθξηκέλα ηα παηρλίδηα πνπ αλαθέξζεθαλ- επηδξνχλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ. Οη απφςεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνηθίινπλ. Τπάξρεη ε άπνςε πσο νη βίαηεο ζπκπεξηθνξέο πηνζεηνχληαη απφ ηα παηδηά ιφγσ ηνπ φηη ζέινπλ λα κηκεζνχλ ηνλ ήξσα ηνπ παηρληδηνχ θαη λα απνηειέζνπλ έλα πξφηππν επηηπρίαο (εηθφλα ηνπ δπλαηνχ ζην ζρνιείν ή ηελ παξέα), κέζσ κηαο βίαηεο θαη παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο. Σν παηδί, βιέπνληαο ηνλ ήξσα ηνπ παηρληδηνχ λα γίλεηαη θαιχηεξνο θαη πην δπλαηφο ρξεζηκνπνηψληαο βία θαη έρνληαο παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, πηζηεχεη πσο κηκνχκελνο ηνλ ήξσά ηνπ ζα έρεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα. Μηα άιιε άπνςε ππνζηεξίδεη πσο απηφ ζπάληα ζπκβαίλεη γηαηί ε βίαηε θαη παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα αξρίδεη θαη ηειεηψλεη ζηελ δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ, ρσξίο λα ζπλερίδεηαη ή λα πηνζεηείηαη απφ ην παηδί ζηελ ππφινηπε θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. Παξακέλεη ινηπφλ ζηα φξηα ηνπ παηρληδηνχ. Κάηη επίζεο ζεκαληηθφ πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί, είλαη πσο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ δηαδηθηπαθψλ παηρληδηψλ/ξφισλ, κεηψλεηαη γηα ην παηδί ε αμία ηεο επηθνηλσλίαο κε ην πξαγκαηηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Ζ ελαζρφιεζή ηνπ κε ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ πνπ έρεη φια ηα ζηνηρεία ηνπ πξαγκαηηθνχ, φπσο ε ζπλνκηιία, ζπλεξγαζία, απνηπρίεο, επηηπρίεο, εμέιημε κεηψλεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ζπλαλαζηξέθεηαη θαη λα επελδχεη ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηελ νηθνγέλεηα ή ηνπο θίινπο. Όηαλ ην παηδί αθηεξψλεη ηνλ πεξηζζφηεξν ειεχζεξν ρξφλν ηνπ ζηελ onlineθνηλσλία ησλ παηρληδηψλ απηψλ, βηψλνληαο απφ εθεί εκπεηξίεο θαη ζπλαηζζήκαηα, νη πξαγκαηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο έξρνληαη ζε δεχηεξε κνίξα. Γελ αζρνιείηαη αξθεηά κε πνιηηηζηηθέο, θνηλσληθέο ή αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε ζπλέπεηα λα κελ εμειίζζεηαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, παξά κφλν ζην πιαίζην ηεο εηθνληθήο/ςεχηηθεο δσήο κέζα ζην παηρλίδη. Παξάιιεια, ην παηδί πνπ παίδεη πνιιέο ψξεο, κπνξεί λα εκθαλίζεη θάπνηα θιαζζηθά ραξαθηεξηζηηθά εμάξηεζεο απφ ηα video-games, φπσο ην λα ζέιεη λα παίδεη αθφκε πεξηζζφηεξν θαη λα κελ αξθείηαη ζε κηα κεηξηαζκέλε θαη ζηαζεξή ρξήζε. Δπηπιένλ, κπνξεί λα ληψζεη άζρεκα -θπξίσο ςπρηθά- φηαλ δελ

37 παίδεη, αθνχ πιένλ ζεσξεί σο θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο δσήο ηνπ ην παηρλίδη θαη κέζσ απηνχ λα λνηψζεη θαιά. Μεξηθά πηζαλά αλεζπρεηηθά ζπκπηψκαηα είλαη: πεξλά φιν ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ κπξνζηά ζηνλ Ζ/Τ έρεη ζπρλά πνλνθεθάινπο θαη λπζηάδεη ζην ζρνιείν πέθηεη ε ζρνιηθή ηνπ επίδνζε παξακειεί ην θαγεηφ ηνπ θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ πγηεηλή πξνηηκά λα παίδεη video games απ ην λα δεη ηνπ θίινπο ηνπ είλαη επεξέζηζηνο φηαλ δελ παίδεη Ζ εμάξηεζε κπνξεί λα πάξεη κεγάιεο δηαζηάζεηο, ζε βαζκφ πνπ ην άηνκν λα ρξεηάδεηαη ππνζηήξημε απφ επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο ψζηε λα απεμαξηεζεί. Δλδεηθηηθά ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί, ε χπαξμε πξνγξακκάησλ απεμάξηεζεο απφ ηα online video games ζηελ Οιιαλδία θαη ηελ Ηαπσλία θαη ε πεξίπησζε ηνπ παηδηνχ ζηελ Διιάδα πνπ απεηινχζε φηη ζα απηνθηνλήζεη, φηαλ άθνπζε φηη ζα ηνπ απαγνξεχζνπλ ηε ρξήζε. Μηιάκε βέβαηα γηα αθξαίεο πεξηπηψζεηο, πνπ φκσο ππάξρνπλ θαη δείρλνπλ φηη ε ρξήζε ησλ video games κπνξεί λα γίλεη θαηάρξεζε θαη λα επηθέξεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Άιιε κηα δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο είλαη φηη η έννοια ηηρ τςσαγυγίαρ αλλάζει. απηφ βνεζά θαη ε ζεηηθή θπξίσο άπνςε πνπ έρνπλ νη γνλείο γηα ηελ ελαζρφιεζε ηνπ παηδηνχ κε ηνλ ππνινγηζηή θαη ην δηαδίθηπν. Ζ θνηλσλία ζήκεξα ζεσξεί αλαγθαία ηε γλψζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη νη γνλείο ζέινπλ θαη απνδέρνληαη λα ρξεζηκνπνηεί ην παηδί ηνπο ππνινγηζηή. Ζ ρξήζε φκσο, γηα ην παηδί, αθνξά θπξίσο ηα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα. Έηζη είλαη ζαλ λα αθήλνπκε ην παηδί λα παίδεη πνιιέο ψξεο, δηθαηνινγψληαο ην, ζθεπηφκελνη πσο εμνηθεηψλεηαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Λακβάλνληαο ππφςηλ ηηο αηνκηθέο θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο πνπ έρεη ε ρσξίο κέηξν ρξήζε ησλ video games, ζα κπνξνχζακε λα δνχκε θαη θάπνηεο κεηαγελέζηεξεο ζπλέπεηεο. Όηαλ ην παηρλίδη γίλεηαη απηνζθνπφο θαη ε πξαγκαηηθή δσή θάηη δεπηεξεχνλ, ην παηδί ζα δπζθνιεπηεί λα αλαπηχμεη δεμηφηεηεο ψζηε: λα αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο, λα θνηλσληθνπνηεζεί, λα αλαπηχμεη νπζηαζηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο γχξσ ηνπ, λα απνθηήζεη εκπεηξίεο θαη λα επηηχρεη θαηλνχξγηα πξάγκαηα ζηε δσή ηνπ. Ο ηξφπνο δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ παηδηνχ απφ ηελ νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν θαη ην ππφινηπν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ζηάζε ηνπ παηδηνχ απέλαληη ζηα video games. Ζ νηθνγέλεηα θαιφ είλαη λα: ελζαξξχλεη ην παηδί λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ην βνεζήζνπλ λα αλαθαιχςεη ηη ην ελδηαθέξεη θαη ην ςπραγσγεί, παξνηξχλεη ην παηδί λα ζπλαλαζηξέθεηαη κε αλζξψπνπο,

38 κάζεη ην παηδί λα αληηκεησπίδεη ηηο δπζθνιίεο ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο, επηθνηλσλεί νπζηαζηηθά κε ην παηδί, δίλεη αμία ζηε γλψκε ηνπ παηδηνχ, ζπδεηνχλ καδί ηνπ γηα ην πψο κπνξεί λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηά ηνπ. Οη γνλείο επίζεο ζα κπνξνχζαλ: Να ελεκεξσζνχλ πεξηζζφηεξν νη ίδηνη γηα ηα video games. Να έρνπλ επίβιεςε ζηελ επηινγή ηνπ είδνπο ησλ παηρληδηψλ απ ηα παηδηά ηνπο. Να ζέηνπλ φξηα ζηνλ ρξφλν ρξήζεο. Σν ζρνιείν, σο θχξηνο ρψξνο θνηλσληθνπνίεζεο θαη δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ παηδηνχ, κπνξεί κέζσ ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ησλ δξάζεψλ ηνπ λα: πιεξνθνξήζεη θαη λα εληζρχζεη ηελ νπζηαζηηθή επηθνηλσλία ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ παηδηψλ, δεκηνπξγήζεη νκάδεο ζπδεηήζεσλ κεηαμχ καζεηψλ-γνλέσλ, γνλέσλδαζθάισλ θαη δαζθάισλ-καζεηψλ, δεκηνπξγήζεη έλα δίθηπν πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο γηα ηε ρξήζε ησλ video games αιιά θαη άιισλ ζχγρξνλσλ ζεκάησλ, νξγαλψζεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα θαηλνχξγηα πξάγκαηα θαη λα εκπινπηίζεη ηηο εκπεηξίεο θαη ηα εξεζίζκαηα ηνπ παηδηνχ, εληζρχνληαο έηζη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ θαη κεηψλνληαο ηελ επηζπκία ηνπ γηα απνκφλσζε. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ Πψο ηα video games επεξεάδνπλ ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ αηφκνπ; Βαζηιεηάδεο Κψζηαο Πνηα είλαη ε ζρέζε ησλ video games κε ηνλ θηλεκαηόγξαθν Δίλαη θαη ηα δπν πξντφληα εμέιημεο Μαο πξνζθέξνπλ ςπραγσγία Καη ηα δπν πξνβάινπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ζε κηα νζφλε Έρνπλ θνηλά ζέκαηα Ζ αιιειεπηδξάζεηο video games δηαδηθηύνπ Μηα έθξεμε ηεο αλζξψπηλεο εγθεθαιηθήο αλάπηπμεο Αθελφο εδξαηψλνληαη νη λεπξηθέο ζπλάςεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο Αθεηέξνπ εμαιείθνληαη νη <<πεξηηηέο>> λεπξηθέο ζπλάςεηο κέζσ κηαο

39 δηαδηθαζίαο πνπ ιέγεηε θιάδεκα. Δπεξεάδεηε θαζνξηζηηθά ηελ αλάπηπμε ηνπ εγθέθαινπ. Έλα κέζν παηδί αλάκεζα ζηα 10 θαη 11 ηνπ ρξφληα ζα πεξάζεη πεξίπνπ ψξεο κπξνζηά απφ ηελ νζφλε ελφο ππνινγηζηή. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ Πνηα είλαη ε ζρέζε ησλ video games κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν ; Τπάξρνπλ αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ video games θαη δηαδηθηχνπ Γηαλλαθίδνπ Κηθή 5.FNATIC Δθκεηάιιεπζε εμαξηεκέλσλ αηόκσλ Σα εγρεηξίδηα ησλ Οηθνλνκηθψλ δηδάζθνπλ ζηνπο θνηηεηέο ηνπο πσο ζε κηα νηθνλνκία ηεο αγνξάο ε ηηκή ησλ αγαζψλ αληαλαθιά ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπο, θαζψο ν αληαγσληζκφο ζπκπηέδεη ηηο ηηκέο θαη ηηο «θέξλεη» ζε επίπεδα πνπ, ιίγνπνιχ, αληαλαθινχλ ην θφζηνο. Αλνεζίεο! Δίλαη δπλαηφλ πνηέ λα εμεγεζεί ζην πιαίζην απηήο ηεο απιντθήο ζεσξίαο γηαηί ν θ. Ενχθελκπεξγθ, ν λεαξφο ηδξπηήο ηεο facebook, ή ν θ. Μπέδνο, o πξφεδξνο ηεο Amazon, έρνπλ ακχζεηα θέξδε; Πνην είλαη ην θφζηνο παξαγσγήο κηαο ζειίδαο ηνπ facebook; Γηαηί νη ηηκέο πνπ ρξεψλεη ε Amazon γηα ηα βηβιία πνπ πνπιάεη δελ ηείλνπλ πξνο ην θφζηνο ηεο επηρείξεζεο, επηηξέπνληαο έηζη ζηνλ Μπέδνο λα ζπζζσξεχεη βνπλά θεξδψλ; Πψο εμεγείηαη ην γεγνλφο φηη κηα κηθξή εηαηξεία ηξηαθνζίσλ εμήληα αλζξψπσλ, κε εηήζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο $25 εθαηνκκπξίσλ, έρεη έζνδα πάλσ απφ $1 δηζεθαηνκκχξην, παξάγνληαο... video games; Καηξφο λα παξαδερηνχκε εκείο νη νηθνλνκνιφγνη πσο ην θφζηνο ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη ράζεη ηελ επηξξνή ηνπ επί ηεο ηηκήο ησλ αγαζνχ ή ηεο ππεξεζίαο πνπ παξάγεηαη. Γηαηί; Δπεηδή ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο επηηπγράλεηαη πιένλ κέζα απφ ηελ εθζεηηθά αχμνπζα ζπιινγηθή γλψζε θαη παξαγσγή, ηελ νπνία φκσο θάπνηεο εηαηξείεο θαηαθέξλνπλ λα ηδηνπνηνχληαη, κε απνηέιεζκα ηεξάζηηα θεξδνθνξία. Κάζε θνξά πνπ έλαο απφ εκάο απαληά ζε εξσηεκαηνιφγην ηεο Amazon (π.ρ. γξάθνληαο κηα βηβιηνθξηηηθή γηα βηβιίν πνπ αγφξαζε απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο) ή αλεβάδεη θσηνγξαθίεο ηνπ ζην facebook, παξάγεη αμία γηα ηηο εηαηξείεο απηέο άλεπ πιεξσκήο. Κάζε θνξά πνπ θάπνην παηδί παίδεη video game ζε πιαηθφξκα φπνπ ζπκκεηέρνπλ πνιινί παίθηεο (κέζσ Γηαδηθηχνπ), απμάλεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο. Γσξεάλ! Κάπσο έηζη ε ζπιινγηθφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ νδεγεί ζηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ θαηάξγεζε ηεο έκκηζζεο εξγαζίαο. Γηαηί λα δηαηεξεί κηζζσηνχο κηα επηρείξεζε, φηαλ κπνξεί λα εηζπξάηηεη ηα πξντφληα ηεο εξγαζίαο ησλ... πειαηψλ ηεο, νη νπνίνη, κάιηζηα, ηα πξνζθέξνπλ ζηελ επηρείξεζε αθηινθεξδψο; Γηαηί λα αζρνιείηαη κηα ειιεληθή ηξάπεδα κε ηε δαλεηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ, φηαλ νη ηδηνθηήηεο ηνπο εμαζθαιίδνληαη απφ θξάηνο θαη hedge funds; Σν άθξνλ άσηνλ ηνπ κεηακνληέξλνπ θαπηηαιηζκνχ είλαη πσο, ιίγν-ιίγν, «απειεπζεξψλεηαη» απφ ηελ εμαξηεκέλε εξγαζία θαη απφ ηελ αλάγθε ηεο παξαγσγηθήο επέλδπζεο απφ ηελ αλάγθε λα ζπλάπηεη

40 ζπκβφιαηα (ζπιινγηθά αιιά θαη ηδησηηθά) κε άηνκα πνπ πεξηκέλνπλ λα πιεξψλνληαη ηαθηηθά γηα ηελ εξγαζία ηνπο ή λα πξνζθέξνπλ θεθάιαηα ηα νπνία απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα. Πνιχ απιά, φηαλ νη θαηαλαισηέο πξνζθέξνπλ δσξεάλ εξγαζία ζηηο επηρεηξήζεηο, μάθλνπ ε κηζζσηή εξγαζία εμαθαλίδεηαη κε ηε ζηγνπξηά κηαο αθάζεθηεο, ακείιηθηεο δαξβηληθήο δηαδηθαζίαο. Κη αλ θξάηε θαη hedge funds ρξεκαηνδνηνχλ λεθξνδψληαλεο ηξάπεδεο, ε έλλνηα ηεο επέλδπζεο αιιάδεη. ε θνηλσληθφ επίπεδν, απηφ κεηαθξάδεηαη ζηελ απφγλσζε φζσλ πξνζδνθνχλ λα δήζνπλ απφ έλαλ κηζζφ ή λα βξνπλ ρξεκαηνδφηε κηθξήο επηρείξεζεο ηφζν «απαξραησκέλεο» πνπ λα πξνζπαζεί λα θεξδίζεη, παξάγνληαο αληαγσληζηηθά αγαζά. Αθνχλε λα κηιά ε Αξηζηεξά γηα ηελ «εθκεηάιιεπζε ηνπ εξγαδνκέλνπ απφ ηα αθεληηθά» θαη εχρνληαη, πνζνχλ κάιηζηα, λα βξεζεί έλα αθεληηθφ λα ηνπο εθκεηαιιεπηεί! Μπξνζηά ζηελ πξννπηηθή λα εθπέζεηο απφ ηελ Ηζηνξία θαη λα θαηαιήμεηο ζην θαιάζη ησλ κνλίκσο αδήηεησλ ηεο Οηθνπκέλεο, ηη θαθφ έρεη ην λα ζνπ δψζεη έλα αθεληηθφ πνιχ ιηγφηεξα ρξήκαηα απφ εθείλα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ αμία φζσλ πξφζθεξεο ζηελ επηρείξεζή ηνπ; Τπφ απηφ ην θαζεζηψο παληθνχ, ε Αξηζηεξά είλαη θαηαδηθαζκέλε ζην πεξηζψξην ηνπιάρηζηνλ φζν ελαληηψλεηαη ζε κηα εθκεηάιιεπζε πνπ, ζηα απηηά ησλ πνιιψλ, θαληάδεη σο... κάλλα εμ νπξαλνχ. Παξάιιεια, φκσο, δελ ράλεη ηελ ππφζηαζή ηεο κφλν ε Αξηζηεξά αιιά θαη ε αζηηθή ηάμε, ηα «αθεληηθά». Πξφθεηηαη γηα κηα ηάμε πνπ, θαη απηή, ηειεί ππφ εμαθάληζε. Απφ ηε κία, ε θξίζε ζπξξηθλψλεη ηνπο έρνληεο θαη θαηέρνληεο ηδίσο ηνπο «εηζνδεκαηίεο» πνπ δνχζαλ απφ ελνίθηα επί πξνλνκηαθψλ αθηλήησλ θαη νη νπνίνη ηε ζήκεξνλ απνηεινχλ, καδί κε ηνπο αλέξγνπο, ηνπο θησρνχο, ηνπο ζπληαμηνχρνπο θαη ηνπο αξξψζηνπο, ηα κεγάια ζχκαηα ηνπ ζαλάζηκνπ ελαγθαιηζκνχ πησρεπκέλνπ θξάηνπο (πνπ ηνπο θνξνινγεί απάλζξσπα) θαη πησρεπκέλσλ ηξαπεδψλ (πνπ απαηηνχλ πίζσ δάλεηα ηα νπνία δφζεθαλ ζε «θαιέο» επνρέο). Απφ ηελ άιιε, πέξαλ ηεο θξίζεο, νη ηδηνθηήηεο ησλ επηρεηξήζεσλ, βξίζθνληάο ην αδχλαηνλ λα βξνπλ ηξάπεδα λα ηνπο ρξεκαηνδνηήζεη, ππνθαζίζηαληαη απφ απξφζσπνπο κάλαηδεξ, δειαδή κηζζσηνχο, νη νπνίνη κπνξεί λα κελ θαξπψλνληαη ηελ ππεξαμία πνπ παιαηφηεξα παξαθξαηνχζαλ ηα «αθεληηθά», αιιά εηζπξάηηνπλ ππεξ-κηζζνχο δειαδή κηζζνχο πνιχ πάλσ απφ ηα πνζά πνπ θέξλνπλ ζηελ επηρείξεζε κέζα απφ ηε δνπιεηά. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ Γηαηί ππάξρεη εθκεηάιιεπζε ζηα εμαξηεκέλα άηνκα ; Θνδσξήο Κσλζηαληηλίδεο Σν κέιινλ ησλ video games Οη θνλζφιεο θαη ηα Video Games ηνπ αχξην είλαη ζρεδφλ εδψ. Έρνπλ ηξειέο δπλαηφηεηεο θαη αζχιιεπην πεδίν δξάζεο.ζ Sony θαη ε Microsoft έρνπλ βγάιεη ζηελ αγνξά ηηο λέεο ηνπο θνλζφιεο, ππνζρφκελεο λα θαηαπιήμνπλ ηνλ θφζκν κε ηε δηαδξαζηηθφηεηα ηνπο θαη ηα λέαο γεληάο γξαθηθά. ην Game Developers Conference

41 πνπ έιαβε ρψξα ζην Los Angeles φκσο, πξηλ ιίγν θαηξφ, παξνπζηάζηεθαλ θαηλνηνκίεο ζηνλ ηνκέα ηνπ Video Gaming πνπ εμέπιεμαλ ηνπο θαλαηηθνχο ηνπ είδνπο. Αο πάξνπκε κία γεχζε απφ ην ηη καο πεξηκέλεη ζην κέιινλ. Ζ ηερλνινγία ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαίλεηαη λα παίξλεη ην δξφκν ηεο ζηγά ζηγά. Με εθεπξέζεηο φπσο ηα Google Glass, ην Οculus Rift θαη ηα βειηησκέλα CastAR, πνηνο είπε φηη νη Gamers ρξεηάδνληαη νζφλε. Ζ ίδηα ηνπο ε φξαζε, κεηαηξέπεηαη ζε κία 3D νζφλε. Καη ην θεθάιη; Δίλαη ν βαζηθφο ηξφπνο γηα λα πεξηεγεζείο ζηνλ εηθνληθφ θφζκν ηνπ παηρληδηνχ.ζ επφκελε εμέιημε γηα ηνπο Gamers ; O 3D printer. Φαληαζηείηε, κε έλα ηξηζδηάζηαην εθηππσηή λα κπνξνχζαηε λα δεκηνπξγήζεηε ην δηθφ ζαο ήξσα, φπσο εζείο επηζπκείηε, ζε ηξηζδηάζηαην ρψξν. ηε ζπλέρεηα λα κπνξείηε λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεηε ζηνλ εηθνληθφ θφζκν ελφο RPG παηρληδηνχ. Παξάδεηζνο. Οη νζφλεο αθήο, έρνπλ θέξεη ηελ επαλάζηαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ρξήζηεο αιιειεπηδξνχλ κε ηηο ζπζθεπέο. Όκσο γηα ηνπο Gamers, απηφ δελ είλαη αξθεηφ. Σα touchscreens ιφγσ ηνπ ιείνπ ηεο επηθάλεηαο ηνπο, δε βνεζνχλ ζην πιήξε έιεγρν ησλ παηρληδηψλ απφ ηνπο ρξήζηεο. Σν επφκελν βήκα; Oη Haptic touch νζφλεο. Οζφλεο δειαδή πνπ ζα θαηαιαβαίλνπλ ηηο θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ, γηα ηελ ηέιεηα πινήγεζε ηνπ ραξαθηήξα ζαο ζην παηρλίδη πνπ ζα επηιέμεηε λα παίμεηε. Δίζηε δειαδή ν κάγνο πνπ κε ηηο εληνιέο ησλ ρεξηψλ ζαο, κεηαθηλείηε πξάγκαηα. Σν θαιχηεξν ην θπιάκε γηα ην ηέινο. Φαληαζηείηε ηνλ θφζκν ηνπ παηρληδηνχ, λα εμαπιψλεηαη θαη πέξα απφ ηελ νζφλε ζαο. Δηδηθέο ζπζθεπέο ζα κεηαθέξνπλ ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρψξν. Ο Video Gamer δειαδή, ζα γίλεηαη κέξνο ηνπ παηρληδηνχ. Θα κπνξεί λα αιιειεπηδξά θαη λα επεξεάδεη ηε ξνή θαη ηελ πινθή. Γηα φινπο εκάο ηνπο, ηνπο θνιιεκέλνπο κε ηα Video Games, αο θάλνπκε ιίγε ππνκνλή αθφκε θαη ην κέιινλ επηθπιάζζεη δπλαηέο εθπιήμεηο. Πάηα-start.Γύν ιέμεηο,δύν θόζκνη ηηο κέξεο καο ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ παίδεη ε ηερλνινγία. Κπξίσο νη λένη δε κπνξνχλ λα αληέμνπλ καθξηά απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ηνπο ππνινγηζηή, πνιινί έρνπλ ζπλδπάζεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπο δσή κε ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη εμαξηψληαη άκεζα απφ απηήλ θαζψο ηελ ζήκεξνλ εκέξα δε δηαλνείηαη άλζξσπνο λα κελ μέξεη λα ρεηξίδεηαη Ζ/Τ. Πέξα απφ απηφ ππάξρνπλ θαη άλζξσπνη νη νπνίνη ζεσξνχλ ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα ζεκαληηθφηεξε απφ ηελ πξαγκαηηθή ηνπο δσή θαη έρνπλ εζηζηεί ζε απηή. Απφ ηελ άιιε κεξηά ππάξρνπλ θαη απηνί νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ κε ζχλεζε ηα ειεθηξνληθά είδε. Έλα γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα είλαη πσο ε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα έρεη εηζβάιεη ζηε δσή καο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ Πνην ζα είλαη ην κέιινλ ζηα video games ; Θα ππάξρνπλ βειηηψζεηο ζε απηά ; Ση είλαη ε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα ; Λεπηέξεο Μαθεδνλίηεο

42 Οη πσιήζεηο ησλ βηληενπαηρληδηώλ Οη ηξεηο κεγαιχηεξνη παξαγσγνί θαη ησλ αγνξψλ γηα ηνλ Ζ/Τ θαη ηα βηληενπαηρλίδηα είλαη θαηά ζεηξά ε Βφξεηα Ακεξηθή (Ζ.Π.Α. θαη Καλαδάο),ε Ηαπσλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. εκαληηθέο αγνξέο πεξηιακβάλνπλ ηελ Απζηξαιία, ηελ Ηζπαλία, ηε Γεξκαλία, ηε Νφηηα Κνξέα, ην Μεμηθφ, ηε Γαιιία, θαη ηελ Ηηαιία. Σφζν ε Ηλδία θαη ε Κίλα ζεσξνχληαη αλαδπφκελεο αγνξέο ζην θιάδν ησλ βηληενπαηρληδηψλ θαη νη πσιήζεηο αλακέλνληαη λα απμεζνχλ ζεκαληηθά ηα επφκελα ρξφληα. Οη Ηξιαλδνί είλαη νη κεγαιχηεξνη θαηά θεθαιήλ θαηαλαισηέο ησλ video games. Οη πσιήζεηο ησλ video games αιιάδνπλ κε ην ηχπν ζε θάζε ρψξα. Soundtrack ησλ βηληενπαηρληδηώλ Απφ φια ηα πξάγκαηα πνπ θάλνπλ έλα κεγάιν παηρλίδη βίληεν, δελ ππάξρεη ππνηηκψληαο ηε ζεκαζία κηαο θαιά ζρεδηαζκέλε soundtrack. Δίηε απιέο ζπλζέζεηο 8- bit ή πιήξε νξρεζηξηθά, κνπζηθήο video game κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία δηάζεζε, αθφκα θαη βειηηψζεηο ζην gameplay. Δδψ είλαη ηξία απφ ηα θαιχηεξα παξαδείγκαηα ζηελ ηζηνξία ηνπ gaming. 1. Tetris (1984) Ζ κνπζηθή ηνπ Tetris, εηδηθά ην ζέκα κε βάζε ην ξσζηθφ ιατθφ ηξαγνχδη "Korobeiniki," είλαη γλσζηή αθφκα θαη ζε φζνπο δελ είλαη ιάηξεηο ηνπ παηρληδηνχ. Σν θνκκάηη βαζίδεηαη ζε έλα πνίεκα ηνπ 1861 Nikolay Nekrasov θαη δηεγείηαη κηα ηζηνξία ηεο άλζεζεο αγάπεο αλάκεζα ζε έλα λεαξφ γπξνιφγνο θαη ρσξηαηνπνχια. Ση ζρέζε έρεη απηφ κε ην ζηνίβαγκα έληνλα ρξψκαηα κπινθ είλαη εηθαζία θαλελφο. 2. The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) Σν Skyrim ζθνξ είλαη θάζε θνκκάηη ηφζν καδηθή θαη ζαξσηηθέο, φπσο ην ίδην ην παηρλίδη. (Ζ εκπνξηθή έθδνζε θαιχπηεη έλα επηβιεηηθφ ηέζζεξηο δίζθνπο.) Γηα ην θχξην ζέκα "Dragonborn," ζπλζέηεο Jeremy Soule ρξεζηκνπνίεζε κηα αλδξηθή ρνξσδία πεξίπνπ ηξηάληα ηξαγνπδηζηέο θαη έγξαςε ζηίρνπο ηνπ δξάθνπ κεηξηθή γιψζζα ηνπ Draconic. Geeky; ίγνπξα, αιιά απηφ ην επίπεδν ιεπηνκέξεηαο κπνξεί λα βξεζεί ζρεδφλ ζε θάζε πηπρή ηνπ παηρληδηνχ θαη εμεγεί γηαηί πνιινί εμαθνινπζνχλ λα παίδνπλ ζρεδφλ δχν ρξφληα κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ. 3. Το Super Mario Bros (1985)Σν Super Mario Bros, soundtrack, πνπ απνηειείηαη απφ Koji Kondo γηα ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ έλα κηθξφ πιεθηξνιφγην, πεξηέρεη κφλν έμη ηξαγνχδηα, αιιά είλαη ε πην εκβιεκαηηθά ζηελ ηζηνξία ηνπ gaming. Σν θχξην θνκκάηη, επίζεκα γλσζηή σο ε "Ground ζέκα," είλαη ηφζν αλαπφθεπθηα πηαζάξηθα φηη αθφκε θαη ν ίδηνο Kondo έρεη αλαξσηεζεί αλ ζα ην μεπεξάζνπλ πνηέ. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ Δπεξεάδνπλ ηα soundtrack ηα video games ; Πνηεο ρψξεο έρνπλ ηηο κεγαιχηεξεο πσιήζεηο ; νθία Κεζαξάθα

43 ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Θα πλήρωνες αρκετά για ένα video game; Ναι Όχι Δεν ξέρω/δεν απαντώ Θα αφιέρωνες αρκετό χρόνο να μάθεις πληροφορίες για τα video game; Ναι Όχι Δεν ξέρω/δεν απαντώ

44 Πιστεύεις πως τα video games μπορούν να διαμορφώσουν τον χαρακτήρα κάποιου; Ναι Όχι Δεν ξέρω/δεν απαντώ Ομάδα 1 Πάιζεις αρκετές ώρες video games; Ναι Όχι Δεν ξέρω/δεν απαντώ

45

46 Είλαη ζεκαληηθό λα ππάξρεη πνηθηιία εηδώλ video games; ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΞ/ΔΑ Πηζηεύεηο όηη ν εζηζκόο είλαη ζεκαληηθό πξόβιεκα; ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΞ/ΔΑ

47 Πηζηεύεηο όηη παίδεη ξόιν ην πόζν δεκνθηιέο είλαη θάπνην video game γηα λα δηαιέμεηο; ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΞ/ΔΑ Πηζηεύεηε όηη ππάξρεη όξην ειηθίαο ζηνπο ρξήζηεο; ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΞ/ΔΑ

48 Έρεηο πξνιεθζεί ζρεηηθά κε ηνλ εζηζκό ηωλ video game; ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΞ/ΔΑ Ομάδα 2 Παίδεηο ζπρλά video games; ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΞ/ΔΑ

49 Επεξεάδεζαη από ηηο δηαθεκίζεηο; ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΞ/ΔΑ Σπλεηζθέξνπλ ηα video games ζηελ εθπαίδεπζε; ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΞ/ΔΑ

50 Πηζηεύεηο πωο ε δηθή καο γεληά είλαη πην εζηζκέλε ζηα Video games; ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΞ/ΔΑ Πηζηεύεηο όηη εμαζθνύκε ηελ λνεκνζύλε καο παίδνληαο video games; ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΞ/ΔΑ Ομάδα 3

51 Πεξηεγείζηε ζπρλά ζην δηαδίθηπν πάλω από 3 ώξεο; ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΞ/ΔΑ Σπδεηάηε ζην ζρνιείν γηα ηα video games; ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΞ/ΔΑ

52 Γλωξίδεηε άηνκα πνπ έρνπλ πξόβιεκα πγείαο ιόγω ηωλ video games; ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΞ/ΔΑ Αιιάδεη ε ζπκπεξηθνξά ζαο από ηα video games; ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΞ/ΔΑ

53 Πηζηεύεηε όηη εθθξάδνπλ βία ηα video games; ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΞ/ΔΑ Ομάδα 4 Χξεζηκνπνηείο ηνλ Η/Υ θαζεκεξηλά; ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΞ/ΔΑ

54 Ξέξεηο πνηα είλαη ε δηαθνξά ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο από ηελ πξαγκαηηθή δωή; ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΞ/ΔΑ Παξαηεξείο ην όξην ειηθίαο ζεa θάζε video game; ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΞ/ΔΑ

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βιντεοπαιχνίδι είναι ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι το οποίο περιλαμβάνει αλληλεπίδραση με μια διεπαφή χρήστη για την παραγωγή οπτικής ανάδρασης σε μια

Ένα βιντεοπαιχνίδι είναι ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι το οποίο περιλαμβάνει αλληλεπίδραση με μια διεπαφή χρήστη για την παραγωγή οπτικής ανάδρασης σε μια Ένα βιντεοπαιχνίδι είναι ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι το οποίο περιλαμβάνει αλληλεπίδραση με μια διεπαφή χρήστη για την παραγωγή οπτικής ανάδρασης σε μια συσκευή βίντεο. Η Ιστορία των Βιντεοπαιχνιδιών, αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία των Βιντεοπαιχνιδιών και η εξέλιξη τους

Η Βιομηχανία των Βιντεοπαιχνιδιών και η εξέλιξη τους Η Βιομηχανία των Βιντεοπαιχνιδιών και η εξέλιξη τους Σε αυτή την εργασία θα ασχοληθούμε με τα βιντεοπαιχνίδια και την πορεία τους στο χρόνο όπως επίσης και με όλα τα σχετικά θέματα που τα αφορούν. Θα δούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική αναδρομή των ηλεκτρονικών παιχνιδιών

Η ιστορική αναδρομή των ηλεκτρονικών παιχνιδιών Η ιστορική αναδρομή των ηλεκτρονικών παιχνιδιών Πως τα παιχνίδια "μπήκαν" στη ζωή μας? Κονσόλες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά, tablets, είναι οι κύριες συσκευές που μπορεί κάποιος να απολαύσει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία. Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ

Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία. Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ Πεξηερόκελα Ηζηνξία ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ 3 Δίδε Βηληενπαηρληδηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο ηλεκτρονικό παιχνίδι. Α ΟΜΑΔΑ Σρύμασ Χρόςτοσ,Αλϋξανδροσ Σςιρόνησ,Σςιγαρύδασ ωτόρησ,άλκησ Χρυςταντώνησ

Το πρώτο ηλεκτρονικό παιχνίδι. Α ΟΜΑΔΑ Σρύμασ Χρόςτοσ,Αλϋξανδροσ Σςιρόνησ,Σςιγαρύδασ ωτόρησ,άλκησ Χρυςταντώνησ Το πρώτο ηλεκτρονικό παιχνίδι Α ΟΜΑΔΑ Σρύμασ Χρόςτοσ,Αλϋξανδροσ Σςιρόνησ,Σςιγαρύδασ ωτόρησ,άλκησ Χρυςταντώνησ Η πρώτη ψηφιακό παιχνιδομηχανό 1951. Σο 1952 ο καθηγητόσ Πληροφορικόσ του πανεπιςτημύου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζελίδερ κοινυνικήρ δικηύυζηρ & οι κοινυνικέρ επιδπάζειρ ηοςρ Πόηε ππυηοεμθανίζηηκαν Τι είναι

Οι ζελίδερ κοινυνικήρ δικηύυζηρ & οι κοινυνικέρ επιδπάζειρ ηοςρ Πόηε ππυηοεμθανίζηηκαν Τι είναι Οι ζελίδερ κοινυνικήρ δικηύυζηρ & οι κοινυνικέρ επιδπάζειρ ηοςρ Πόηε ππυηοεμθανίζηηκαν Τι είναι Οη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο πξσηνεκθαλίζηεθαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90. ηηο κέξεο καο απνηεινχλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα