Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες"

Transcript

1 Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2010 Οικονομικές Μελέτες 1

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος Πινάκων... 3 Εισαγωγή... 5 Σύνοψη Βασικών Σημείων... 8 Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση... 9 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική...14 Μέρος Ι: Παραγωγή Ασφαλίστρων...14 Μέρος ΙΙ: Αποζημιώσεις...16 Κεφάλαιο 3: Χρηματοοικονομική Επάρκεια...21 Κεφάλαιο 4: Απόδοση και Αποδοτικότητα...24 Παραρτήματα...27 Παράρτημα 1: Ομαδοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις...27 Παράρτημα 2: Πίνακες Αριθμοδεικτών...83 Appendix 3: Executive Summary...93 Appendix 4: Ratios Tables...95 ΕΑΕΕ Σελίδα 2

3 Περιεχόμενα Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1: Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού... 9 Πίνακας 2: Ποσοστιαία Σύνθεση Παθητικού... 9 Πίνακας 3: Ποσοστιαία Σύνθεση Ιδίων Κεφαλαίων...10 Πίνακας 4: Ποσοστιαία Σύνθεση Επενδύσεων...10 Πίνακας 5: Κεφαλαιακή Διάρθρωση ανά Δραστηριότητα...11 Πίνακας 6: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Ανωνύμων Εταιριών...12 Πίνακας 7: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Επιχειρήσεων και Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών...13 Πίνακας 8: Δείκτες Διαχείρισης Παραγωγής Ασφαλίστρων...14 Πίνακας 9: Δείκτες Διαχείρισης Αποζημιώσεων...16 Πίνακας 10: Διαχειριστική Πολιτική ανά Δραστηριότητα...18 Πίνακας 11: Διαχειριστική Πολιτική Ανωνύμων Εταιριών...19 Πίνακας 12: Διαχειριστική Πολιτική Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Επιχειρήσεων και Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών...20 Πίνακας 13: Δείκτες Χρηματοοικονομικής Επάρκειας...21 Πίνακας 14: Χρηματοοικονομική Επάρκεια ανά Δραστηριότητα...22 Πίνακας 15: Χρηματοοικονομική Επάρκεια Ανωνύμων Εταιριών...22 Πίνακας 16: Χρηματοοικονομική Επάρκεια Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Επιχειρήσεων και Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών...23 Πίνακας 17: Δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας...24 Πίνακας 18: Δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας ανά Δραστηριότητα...25 Πίνακας 19: Δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας Ανωνύμων Εταιριών...25 Πίνακας 20: Δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Επιχειρήσεων και Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών...26 Πίνακας 21: Οικονομικές Καταστάσεις Συνόλου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων...28 Πίνακας 22: Οικονομικές Καταστάσεις Συνόλου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ζωής...33 Πίνακας 23: Οικονομικές Καταστάσεις Συνόλου Μικτών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων...38 Πίνακας 24: Οικονομικές Καταστάσεις Συνόλου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ζημιών...43 Πίνακας 25: Οικονομικές Καταστάσεις Συνόλου Ανώνυμων Ασφαλιστικών Εταιριών Ζωής...48 Πίνακας 26: Οικονομικές Καταστάσεις Συνόλου Μικτών Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιριών...53 Πίνακας 27: Οικονομικές Καταστάσεις Συνόλου Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιριών Ζημιών...58 Πίνακας 28: Οικονομικές Καταστάσεις Συνόλου Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών...63 Πίνακας 29: Οικονομικές Καταστάσεις Συνόλου Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ζωής...68 ΕΑΕΕ Σελίδα 3

4 Περιεχόμενα Πίνακας 30: Οικονομικές Καταστάσεις Συνόλου Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ζημιών...73 Πίνακας 31: Οικονομικές Καταστάσεις Συνόλου Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων...78 ΕΑΕΕ Σελίδα 4

5 Εισαγωγή Εισαγωγή Η περιγραφή ενός οργανωμένου επιχειρηματικού κλάδου (όπως των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων) αποτυπώνεται κατ αρχήν με την καταγραφή των βασικών οικονομικών μεγεθών των συντελεστών του, έτσι όπως αυτά προκύπτουν από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις τους. Πέραν τούτου, προκύπτουν ανάγκες διαφορετικής προσέγγισης, όπως για παράδειγμα η σύγκριση με άλλους επιχειρηματικούς κλάδους της οικονομίας, ή η αξιολόγηση της διαχείρισης, της κεφαλαιακής επάρκειας, της απόδοσης και της αποδοτικότητάς του. Για τους λόγους αυτούς, η οικονομική θεωρία προτείνει τη χρήση συγκεκριμένων παραμέτρων - τους Χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες, οι οποίοι υπολογίζονται με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, υπολόγισε τους κυριότερους θεωρητικά θεμελιωμένους αριθμοδείκτες για το σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της Ελλάδας. Περαιτέρω εξειδικευμένοι υπολογισμοί έγιναν για ομάδες Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων βάσει της δραστηριότητάς τους και του καθεστώτος εγκατάστασής τους. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι κατ αρχήν ο υπολογισμός των δεικτών αναφοράς για τον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, χρησιμοποιώντας ως βάση εκκίνησης τα στοιχεία προγενέστερου έτους (του 2008). Ο στόχος είναι να επαναληφθεί η διεξαγωγή της έρευνας εντός των ερχομένων μηνών, κάνοντας χρήση των οικονομικών στοιχείων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων έτους 2009, τα οποία πρόκειται να δημοσιευθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του Με τον εμπλουτισμό επομένως της μελέτης με τους δείκτες δύο οικονομικών ετών θα καταστεί εφικτή, αφενός η διερεύνηση της ύπαρξης τάσεων από τη συγκριτική μελέτη της εξέλιξης των αριθμοδεικτών από έτος σε έτος, αφετέρου δε η δημιουργία των πρώτων συμπερασμάτων - σχολίων για την οικονομική εξέλιξη του κλάδου. Οι θεματικές ομάδες που εξετάστηκαν με χρήση αριθμοδεικτών χωρίστηκαν σε τέσσερα πεδία: 1. Κεφαλαιακή Διάρθρωση 2. Διαχειριστική Πολιτική, με ανάλυση: Μέρος Ι. Παραγωγή Ασφαλίστρων Μέρος ΙΙ. Αποζημιώσεις 3. Χρηματοοικονομική Επάρκεια 4. Δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας ΕΑΕΕ Σελίδα 5

6 Εισαγωγή Η παρουσίαση των ομάδων των δεικτών οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση του συνόλου των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων γίνεται στο αντίστοιχο ομώνυμο κεφάλαιο. Εκεί αναφέρεται ο ορισμός του κάθε δείκτη, ο τρόπος υπολογισμού του όπως και σε ποιες περιπτώσεις υπολογίζεται. Επίσης, αναφέρεται η τιμή του δείκτη για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων αλλά και για κάθε κατηγορία ξεχωριστά (Ανώνυμες, Υποκαταστήματα, Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί, Ζωής, Ζημιών, Μικτές). Για την αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με την τιμή την οποία λαμβάνει κάθε δείκτης για κάθε κατηγορία Ασφαλιστικής Επιχείρησης και κάθε Λογαριασμό Εκμεταλλεύσεως (Ζωής, Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, Λοιπών Ασφαλίσεων Ζημιών) έχει συναφθεί ο συγκεντρωτικός πίνακας των δεικτών στο παράρτημα. Έχοντας ως βάση τα στοιχεία που περιέχονται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, σχηματίστηκαν στο αντίστοιχο παράρτημα αθροιστικές οικονομικές καταστάσεις κατηγοριοποιώντας τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις και τους Λογαριασμούς Εκμετάλλευσης των Κλάδων. Οι κατηγορίες είναι οι εξής: Το σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Μορφή Δραστηριοποίησης, δηλ. Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία, Υποκατάστημα Αλλοδαπής Ασφαλιστικής Επιχείρησης και Πανελλαδικός Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός. Ακολούθως, σε κάθε μορφή δραστηριοποίησης οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις διακρίνονται ανάλογα με τους κλάδους τους οποίους ασκούν σε: o Ζωής o Ζημιών o Μικτές Ανάλυση ανά Λογαριασμό Εκμετάλλευσης: o Ζωής o Ζημιών Αστικής Ευθύνης Οχημάτων Λοιπών Ζημιών Ανάλυση των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανά κλάδο δραστηριότητας: o Ζωής o Ζημιών o Μικτές Στην αρχή της μελέτης, αμέσως μετά την εισαγωγή, ακολουθεί η σύνοψη των βασικών σημείων της μελέτης με τους κυριότερους αριθμοδείκτες, ενώ στο τέλος των παραρτημάτων υπάρχει σε μία σελίδα η σύνοψη όλων των πινάκων της μελέτης. Στο τέλος της μελέτης υπάρχουν στα αγγλικά τόσο η σύνοψη των βασικών σημείων (executive summary) όσο και το σύνολο των πινάκων των αριθμοδεικτών (ratios tables). ΕΑΕΕ Σελίδα 6

7 Εισαγωγή Προς διευκόλυνση κάθε ενδιαφερομένου, το σύνολο της μελέτης καθώς επίσης και η σύνοψη βασικών σημείων και το σύνολο των πινάκων αριθμοδεικτών (τα δύο τελευταία στα ελληνικά και στα αγγλικά) είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος στη διεύθυνση : Ευνόητο είναι ότι κάθε απορία ή πρόταση που θα οδηγήσει στη βελτίωση της παρούσας μελέτης, είναι ευπρόσδεκτη από την αρμόδια Υπηρεσία της Ε.Α.Ε.Ε. Ι. Φασόης Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής ΕΑΕΕ Σελίδα 7

8 Σύνοψη Βασικών Σημείων Σύνοψη Βασικών Σημείων Η παρούσα έρευνα της Υπηρεσίας Μελετών και Στατιστικής της ΕΑΕΕ έχει σαν σκοπό τον υπολογισμό των τιμών αναφοράς των κυριοτέρων θεωρητικά θεμελιωμένων αριθμοδεικτών των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της Ελλάδας με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις έτους Με τη χρήση αριθμοδεικτών καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση της διαχείρισης, της κεφαλαιακής επάρκειας, της απόδοσης και της αποδοτικότητας των Ασφαλιστικών Εταιριών, όπως και η σύγκρισή τους με άλλους επιχειρηματικούς κλάδους. Περαιτέρω αναλυτικοί υπολογισμοί για τους ίδιους αριθμοδείκτες έγιναν για ομάδες Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων βάσει της δραστηριότητάς τους και του καθεστώτος εγκατάστασής τους. Οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες για το σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ανά θεματική ομάδα που εξετάστηκε είναι: 1. Κεφαλαιακή Διάρθρωση α. Ποσοστό Μετοχικού κεφαλαίου στα Ίδια Κεφάλαια 88,3% β. Ποσοστό Ομολογιών (Τίτλοι Σταθερής Απόδοσης) στις Επενδύσεις 55,4% 2. Διαχειριστική Πολιτική Ι. Παραγωγή Ασφαλίστρων α. Κόστος Πρόσκτησης Εργασιών 21,9% β. Ποσοστό Χρεωστών Ασφαλίστρων / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα 18,1% γ. Ιδία Κράτηση Ασφαλίστρων 86,8% ΙΙ. Αποζημιώσεις α. Ιδία Κράτηση Αποζημιώσεων 92% β. Δείκτης Ζημίας (Loss Ratio) (μόνο για ασφαλίσεις ζημιών) 60,8% 3. Χρηματοοικονομική Επάρκεια α. Δανειακή Μόχλευση: Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια 8,3 β. Ποσοστό Εκκρεμών Ζημιών / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα 50,3% γ. Ποσοστό Ασφαλιστικών Προβλέψεων / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα 185,2% 4. Απόδοση και Αποδοτικότητα α. Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων προ φόρων (ROE) -31,3% β. Απόδοση Ενεργητικού προ φόρων (ROA) -3,3% γ. Περιθώριο κέρδους (προ φόρων) -9,4% δ. Ποσοστό Κερδών μετά φόρων / Μετοχικό Κεφάλαιο -41,8% ΕΑΕΕ Σελίδα 8

9 Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Οι δείκτες οι οποίοι έχουν επιλεγεί για την περιγραφή της κεφαλαιακής διάρθρωσης χωρίζονται με βάση την ομάδα στην οποία ανήκουν: Σύνθεση Ενεργητικού Σύνθεση Παθητικού Σύνθεση Ιδίων Κεφαλαίων Σύνθεση Επενδύσεων Σε κάθε ομάδα, υπολογίζεται το μέσο ποσοστό που κατέχει κάθε στοιχείο της ως ποσοστό του συνόλου. Για παράδειγμα, το ποσοστό που κατέχει το στοιχείο του Ενεργητικού «Έξοδα Εγκαταστάσεως» στο σύνολο του Ενεργητικού (την ίδια οικονομική χρήση) υπολογίζεται ως εξής: Ποσοστιαία αναλογία Εξόδων εγκαταστάσεως = Έξοδα Εγκαταστάσεως Ενεργητικό Έτσι, οι δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης για το σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων κατά την οικονομική χρήση 2008, έχουν ως εξής: Πίνακας 1: Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού α. Έξοδα Εγκαταστάσεως 0,1% β. Επενδύσεις 62,7% γ. Επενδύσεις για λογαριασμό Ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό 14,4% κίνδυνο δ. Απαιτήσεις 15,1% ε. Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 3,4% Στ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 4,3% Πίνακας 2: Ποσοστιαία Σύνθεση Παθητικού α. Ίδια Κεφάλαια 10,7% β. Ασφαλιστικές Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής 43,2% γ. Ασφαλιστικές Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζημιών 23,1% δ. Προβλέψεις Ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον Επενδυτικό Κίνδυνο 14,4% ε. Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα 0,4% Στ. Υποχρεώσεις 7,9% ζ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 0,4% ΕΑΕΕ Σελίδα 9

10 Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Πίνακας 3: Ποσοστιαία Σύνθεση Ιδίων Κεφαλαίων α. Μετοχικό Κεφάλαιο / Λογαριασμός έδρας / Ασφαλιστική Εγγύηση 88,3% β. Διαφορές έκδοσης Μετοχών και Ομολογιών 6,0% γ. Διαφορές Αναπροσαρμογής 4,0% δ. Αποθεματικά Κεφάλαια 36,9% ε. Αποτελέσματα εις Νέον -35,3% Στ. Ποσά Προοριζόμενα για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0,1% Πίνακας 4: Ποσοστιαία Σύνθεση Επενδύσεων α. Ακίνητα 13,1% β. Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις 2,5% γ. Μετοχές, Μερίδια και Λοιποί Τίτλοι Μεταβλητής Απόδοσης 12,9% δ. Ομολογίες και Λοιποί Τίτλοι Σταθερής Απόδοσης 55,4% ε. Λοιπές Επενδύσεις 16,1% Οι δείκτες υπολογίζονται για κάθε ομάδα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ως ακολούθως: ΕΑΕΕ Σελίδα 10

11 Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Πίνακας 5: Κεφαλαιακή Διάρθρωση ανά Δραστηριότητα Σύνολο Ζημιών Ζωής Μικτές 1. Σύνθεση Ενεργητικού α. Έξοδα Εγκαταστάσεως 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% β. Επενδύσεις 62,7% 53,9% 61,1% 67,9% γ. Επενδύσεις για λογαριασμό Ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό 14,4% 0,0% 24,7% 10,8% κίνδυνο δ. Απαιτήσεις 15,1% 35,0% 5,4% 15,9% ε. Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 3,4% 5,7% 3,5% 2,3% στ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 4,3% 5,2% 5,2% 3,0% 2. Σύνθεση Παθητικού α. Ίδια Κεφάλαια 10,7% 18,5% 11,1% 7,1% β. Ασφαλιστικές Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής 43,2% 0,0% 59,9% 45,6% γ. Ασφαλιστικές Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζημιών 23,1% 65,2% 0,7% 26,4% δ. Προβλέψεις Ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον Επενδυτικό Κίνδυνο 14,4% 0,0% 24,6% 10,8% ε. Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα 0,4% 0,6% 0,2% 0,6% στ. Υποχρεώσεις 7,9% 15,3% 3,1% 9,2% ζ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 0,4% 0,5% 0,3% 0,4% 3. Σύνθεση Ιδίων Κεφαλαίων α. Μετοχικό Κεφάλαιο / Λογ/μος έδρας / Ασφ. Εγγύηση 88,3% 68,6% 47,1% 169,5% β. Διαφορές έκδοσης Μετοχών και Ομολογιών 6,0% 2,3% 0,0% 18,7% γ. Διαφορές Αναπροσαρμογής 4,0% 10,0% -0,4% 4,0% δ. Αποθεματικά Κεφάλαια 36,9% 26,4% 39,9% 43,9% ε. Αποτελέσματα εις Νέον -35,3% -7,8% 13,3% -136,1% στ. Ποσά Προοριζόμενα για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0,1% 0,5% 0,0% 0,0% 4. Σύνθεση Επενδύσεων α. Ακίνητα 13,1% 18,7% 3,1% 19,6% β. Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις 2,5% 3,2% 2,4% 2,4% γ. Μετοχές, Μερίδια και Λοιποί Τίτλοι Μεταβλητής Απόδοσης 12,9% 14,7% 7,6% 16,8% δ. Ομολογίες και Λοιποί Τίτλοι Σταθερής Απόδοσης 55,4% 29,2% 78,8% 44,5% ε. Λοιπές Επενδύσεις 16,1% 34,2% 8,1% 16,8% ΕΑΕΕ Σελίδα 11

12 Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Πίνακας 6: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Ανωνύμων Εταιριών Σύνολο Ζημιών Ζωής Μικτές 1. Σύνθεση Ενεργητικού α. Έξοδα Εγκαταστάσεως 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% β. Επενδύσεις 61,2% 54,7% 55,0% 67,9% γ. Επενδύσεις για λογαριασμό Ασφαλισμένων Ζωής που 15,3% 0,0% 29,9% 10,8% φέρουν δ. Απαιτήσεις τον επενδυτικό κίνδυνο 15,5% 34,2% 5,1% 15,9% ε. Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 3,7% 5,9% 4,4% 2,3% στ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 4,2% 5,0% 5,4% 3,0% 2. Σύνθεση Παθητικού α. Ίδια Κεφάλαια 10,3% 17,6% 11,0% 7,1% β. Ασφαλιστικές Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής 40,9% 0,0% 56,1% 45,6% γ. Ασφαλιστικές Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζημιών 24,7% 66,2% 0,0% 26,4% δ. Προβλέψεις Ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον Επενδυτικό 15,2% 0,0% 29,7% 10,8% Κίνδυνο ε. Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα 0,4% 0,5% 0,1% 0,6% στ. Υποχρεώσεις 8,2% 15,3% 3,1% 9,2% ζ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 0,3% 0,3% 0,1% 0,4% 3. Σύνθεση Ιδίων Κεφαλαίων α. Μετοχικό Κεφάλαιο / Λογ/μος έδρας / Ασφ. Εγγύηση 99,2% 66,9% 62,0% 169,5% β. Διαφορές έκδοσης Μετοχών και Ομολογιών 7,0% 2,6% 0,0% 18,7% γ. Διαφορές Αναπροσαρμογής 5,1% 11,5% 0,7% 4,0% δ. Αποθεματικά Κεφάλαια 37,8% 30,0% 38,8% 43,9% ε. Αποτελέσματα εις Νέον -49,4% -11,6% -1,6% -136,1% στ. Ποσά Προοριζόμενα για Αύξηση Μετοχικού 0,2% 0,5% 0,0% 0,0% Κεφαλαίου 4. Σύνθεση Επενδύσεων α. Ακίνητα 15,1% 20,5% 4,2% 19,6% β. Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις 2,8% 3,4% 3,2% 2,4% γ. Μετοχές, Μερίδια και Λοιποί Τίτλοι Μεταβλητής 13,6% 16,1% 6,7% 16,8% Απόδοσης δ. Ομολογίες και Λοιποί Τίτλοι Σταθερής Απόδοσης 51,6% 29,3% 75,9% 44,5% ε. Λοιπές Επενδύσεις 17,0% 30,8% 10,0% 16,8% ΕΑΕΕ Σελίδα 12

13 Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Πίνακας 7: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Επιχειρήσεων και Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών Πανελλαδικοί Αλληλασφαλιστικοί Σύνολο Ζημιών Ζωής Συνεταιρισμοί (Ζημιών) 1. Σύνθεση Ενεργητικού α. Έξοδα Εγκαταστάσεως 0,1% 0,2% 0,0% 0,2% β. Επενδύσεις 74,3% 44,9% 79,4% 68,0% γ. Επενδύσεις για λογαριασμό Ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 7,8% 0,0% 9,2% 0,0% δ. Απαιτήσεις 11,7% 43,7% 6,2% 26,2% ε. Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 1,0% 3,6% 0,6% 5,4% στ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 5,1% 7,7% 4,7% 0,3% 2. Σύνθεση Παθητικού α. Ίδια Κεφάλαια 13,2% 22,9% 11,5% 50,7% β. Ασφαλιστικές Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής 61,1% 0,0% 71,7% 0,0% γ. Ασφαλιστικές Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζημιών 11,1% 59,0% 2,8% 36,7% δ. Προβλέψεις Ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον 7,8% 0,0% 9,2% 0,0% Επενδυτικό Κίνδυνο ε. Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα 0,6% 0,9% 0,6% 0,2% στ. Υποχρεώσεις 5,0% 15,0% 3,3% 12,2% ζ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 1,2% 2,2% 1,0% 0,2% 3. Σύνθεση Ιδίων Κεφαλαίων α. Μετοχικό Κεφάλαιο / Λογ/μος έδρας / Ασφ. 22,0% 73,9% 4,1% 98,4% Εγγύηση β. Διαφορές έκδοσης Μετοχών και Ομολογιών 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% γ. Διαφορές Αναπροσαρμογής -2,1% 1,3% -3,3% 0,0% δ. Αποθεματικά Κεφάλαια 32,4% 2,3% 42,8% 17,5% ε. Αποτελέσματα εις Νέον 47,7% 22,5% 56,4% -18,9% στ. Ποσά Προοριζόμενα για Αύξηση Μετοχικού 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Κεφαλαίου 4. Σύνθεση Επενδύσεων α. Ακίνητα 0,6% 0,7% 0,6% 7,9% β. Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις 0,8% 0,0% 0,9% 8,6% γ. Μετοχές, Μερίδια και Λοιποί Τίτλοι Μεταβλητής 8,7% 0,3% 9,6% 5,2% Απόδοσης δ. Ομολογίες και Λοιποί Τίτλοι Σταθερής Απόδοσης 79,9% 29,5% 84,8% 17,9% ε. Λοιπές Επενδύσεις 10,0% 69,6% 4,2% 60,3% ΕΑΕΕ Σελίδα 13

14 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Η Διαχειριστική Πολιτική των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων διακρίνεται σε δύο μέρη δραστηριότητας, την Παραγωγή Ασφαλίστρων και τις Αποζημιώσεις. Μέρος Ι: Παραγωγή Ασφαλίστρων Οι δείκτες διαχειριστικής πολιτικής για το σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων κατά την οικονομική χρήση 2008, έχουν ως εξής: Πίνακας 8: Δείκτες Διαχείρισης Παραγωγής Ασφαλίστρων α. Ιδία Κράτηση Ασφαλίστρων 86,8% β. Κόστος Πρόσκτησης Εργασιών 21,9% γ. Ποσοστό Χρεώστών Ασφαλίστρων / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα + Δικαιώματα Συμβολαίων γ1. Χρεώστες Ασφαλίστρων Συνολικά *365 / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα (σε ημέρες) δ. Α.Μ.Δ.Α. τέλους χρήσης / Εγγ. Ασφάλιστρα + Δ.Σ. (μόνο για ασφαλίσεις ζημιών) 18,1% 66 35,5% Παρακάτω φαίνεται ο τρόπος υπολογισμού των δεικτών. α. Ιδία Κράτηση Ασφαλίστρων = Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα Εκχωρηθέντα Αντασφάλιστρα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα Ο δείκτης μετρά το ποσοστό των ασφαλίστρων τα οποία παραμένουν στην Ασφαλιστική Επιχείρηση αφού αφαιρεθεί το ποσό των ασφαλίστρων που αναλογεί στους αντασφαλιστές. β. Κόστος Πρόσκτησης Εργασιών Ο δείκτης επιχειρεί να μετρήσει την αναλογία του κόστους με το οποίο επιβαρύνεται μία Ασφαλιστική Επιχείρηση ώστε να επιτύχει την πρόσκτηση των εργασιών της, σαν ποσοστό επί των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίων. Οι Προμήθειες στον αριθμητή αναφέρονται στο λογαριασμό «Προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα πρόσκτησης». Η διαφορά υπολογίζεται ως εξής: Μεταφερόμενα Έξοδα Πρόσκτησης τέλους χρήσης μείον του αντίστοιχου μεγέθους κατά την αρχή της χρήσης. Κόστος Πρόσκτησης Εργασιών = Προμήθειες +Διαφ. Μεταφ. ΕξόδωνΠρόσκτησης Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα ΕΑΕΕ Σελίδα 14

15 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Ειδικά για τους αναλυτικούς Λογαριασμούς Εκμετάλλευσης (Ζωής Ζημιών), ο δείκτης υπολογίζεται χωρίς να ληφθεί υπόψη η διαφορά των Μεταφερόμενων Εξόδων Πρόσκτησης, αφού αυτά δεν καταγράφονται αναλυτικά στους δημοσιευμένους λογαριασμούς. γ. Ποσοστό Χρε στώ Ασφαλίστρων = Χρεώστες Ασφαλίστρων Εγγεγραμένα Ασφαλίστρα Δικαιώματα Συμβολαίων Ο δείκτης μετρά το ποσοστό των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίων τα οποία είναι βεβαιωμένα αλλά ανείσπρακτα (χρεώστες ασφαλίστρων και χρεώστες ασφαλίστρων ληξιπροθέσμων δόσεων). Ειδικότερα ο δείκτης γ1 υπολογίζει (σε ημέρες) τη μέση χρονική περίοδο, επί ετήσιας βάσης, είσπραξης των ασφαλίστρων από την Ασφαλιστική Επιχείρηση. δ. Ποσοστό Αποθέματος Μη Δεδ. Ασφ.= Α.Μ.Δ.Α. Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα Δικαιώματα Συμβολαίων Ο δείκτης είναι μία εκτίμηση του ποσοστού των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίων της χρήσης που χρονικά εμπίπτουν στην επόμενη οικονομική χρήση. (ΑΜΔΑ, Απόθεμα Μη Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων) ΕΑΕΕ Σελίδα 15

16 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Μέρος ΙΙ: Αποζημιώσεις Πίνακας 9: Δείκτες Διαχείρισης Αποζημιώσεων α. Ιδία Κράτηση Αποζημιώσεων 92,0% α1. Αστική Ευθύνη Οχημάτων 96,2% α2. Λοιπών Ζημιών 69,6% α3. Ζωής 96,9% β. Δείκτης Ζημίας (Loss Ratio) (μόνο για ασφαλίσεις ζημιών) 60,8% β1. Αστικής Ευθύνης Οχημάτων 86,3% β2. Λοιπών Ζημιών 40,4% γ. Ιδία Κράτηση Αποζημίωσης / Ιδία Κράτηση Ασφαλίστρων 65,2% γ1. Αστική Ευθύνη Οχημάτων 89,4% γ2. Λοιπών Ζημιών 39,3% δ. Εκκρεμείς Ζημίες / Πληρωθείσες Ζημίες + Διαφορά Εκκρεμών Ζημιών 84,9% Έτους δ1. Αστική Ευθύνη Οχημάτων 161,4% δ2. Λοιπών Ζημιών 107,4% δ3. Ζωής 20,0% ε. Ιδία Κράτηση Εκκρεμών Ζημιών / Ιδία Κράτηση Ζημιών Έτους 78,7% ε1. Αστική Ευθύνη Οχημάτων 156,9% ε2. Λοιπών Ζημιών 87,1% ε3. Ζωής 18,5% α. Ιδία Κράτηση Αποζημιώσεων = Αποζημιώσεις Αποζημιώσεις από τους Αντασφαλιστές Αποζημιώσεις Ο δείκτης μετρά το ποσοστό των αποζημιώσεων το οποίο αναλαμβάνει η Ασφαλιστική Επιχείρηση να καταβάλει αφού αφαιρεθεί η συμμετοχή των αντασφαλιστών. Ο δείκτης υπολογίζεται ξεχωριστά για τον κλάδο της Ασφαλιστικής Ευθύνης Οχημάτων και για τις Λοιπές Ασφαλίσεις κατά Ζημιών στα πεδία α1 και α2, αλλά και για τις Ασφαλίσεις Ζωής. β. Δείκτης Ζημίας = Πληρ.Ζημίες Διαφορά Εκκρεμών Ζημιών (τέλος έτους αρχή έτους) Εγγ.Ασφάλιστρα Διαφορά ΑΜΔΑ (αρχή έτους τέλος έτους) Σε αυτό το δείκτη υπολογίζεται το ποσοστό των αποζημιώσεων τις οποίες καταβάλλει μία Ασφαλιστική Επιχείρηση στους ασφαλιζόμενους, επί των αντιστοίχων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίων. Ομοίως, υπολογίζεται ξεχωριστά για την Αστική Ευθύνη Οχημάτων και τις Λοιπές Ζημίες. ΕΑΕΕ Σελίδα 16

17 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική γ. Δείκτης Ζημιάς επί Ιδίας Κράτησης = Ιδία Κράτηση Αποζημιώσεων Ιδία Κράτηση Ασφαλίστρων Ο παραπάνω δείκτης δείχνει αν η Ιδία Κράτηση των Επιχειρήσεων (αφαιρούμενης της συμμετοχής των αντασφαλιστών) επί των ασφαλίστρων επαρκεί για να καλύψει το μέρος εκείνο των αποζημιώσεων που οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις επέλεξαν να κρατήσουν οι ίδιες στο χαρτοφυλάκιό τους. Ο δείκτης υπολογίζεται ξεχωριστά για την Αστική Ευθύνη Οχημάτων και για τις Λοιπές Ζημίες. δ. Ποσοστό Εκκρεμών Ζημιών επί Ιδίας Κράτησης = Εκκρεμμείς Ζημίες Πληρωθείσες Ζημίες Διαφορά Εκκρεμών Ζημιών Έτους Με τον παραπάνω δείκτη, μπορεί να εκτιμηθεί το ποσοστό των εκκρεμών αποζημιώσεων τέλους χρήσεως ως αναλογία επί των αποζημιώσεων του έτους. Ο δείκτης υπολογίζεται για την Αστική Ευθύνη Οχημάτων, για τις Λοιπές Ζημίες αλλά και για τις ασφαλίσεις Ζωής. ε. Ποσοστιαία Κράτηση Εκκρεμών Ζημιών επί Ιδίων Ζημιών = Ιδία Κράτηση Εκκρεμών Ζημιών Ιδία Κράτηση Ζημιών Έτους Σε συνέχεια των παραπάνω δεικτών, αυτός ο δείκτης εκτιμά το ποσοστό των εκκρεμών αποζημιώσεων αφού αφαιρεθεί η αναλογία των αντασφαλιστών. Ομοίως, υπολογίζεται για την Αστική Ευθύνη Οχημάτων, για τις Λοιπές Ζημίες αλλά και για τις ασφαλίσεις Ζωής. Οι δείκτες υπολογίζονται για κάθε ομάδα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ως ακολούθως: ΕΑΕΕ Σελίδα 17

18 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Πίνακας 10: Διαχειριστική Πολιτική ανά Δραστηριότητα Σύνολο Ζημιών Ζωής Μικτές ΙΙ. Διαχειριστική Πολιτική 1. Παραγωγής Ασφαλίστρων α. Ιδία Κράτηση Ασφαλίστρων 86,8% 78,0% 94,7% 87,3% β. Προμήθειες και Συναφή Έξοδα Πρόσκτησης + Διαφορά Μεταφερόμενων 21,9% 17,7% 12,1% 29,5% Εξόδων Πρόσκτησης και Προμηθειών Παραγωγής Επομένων Χρήσεων / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα Συμβολαίων γ. Χρεώστες Ασφαλίστρων Συνολικά / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και 18,1% 19,9% 10,9% 20,9% Δικαιώματα Συμβολαίων γ1. Χρεώστες Ασφαλίστρων Συνολικά * 365 / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα Συμβολαίων (σε ημέρες) δ. Α.Μ.Δ.Α. τέλους χρήσης / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα 35,5% 32,7% 72,1% 37,7% Συμβολαίων (μόνο για ασφαλίσεις ζημιών) 2. Αποζημιώσεων α. Ιδία Κράτηση Αποζημιώσεων 92,0% 88,6% 96,1% 91,4% α1. Αστική Ευθύνη Οχημάτων 96,2% 96,9% 95,2% α2. Λοιπών Ζημιών 69,6% 69,7% 94,1% 67,5% α3. Ζωής 96,9% 96,1% 97,8% β. Δείκτης Ζημίας (Loss Ratio) (μόνο για ασφαλίσεις ζημιών) 60,8% 62,6% 46,8% 59,1% β1. Αστικής Ευθύνης Οχημάτων 86,3% 89,5% 81,6% β2. Λοιπών Ζημιών 40,4% 37,7% 46,8% 43,1% γ. Ιδία Κράτηση Αποζημιώσεων / Ιδία Κράτηση Ασφαλίστρων (μόνο για 65,2% 67,5% 45,4% 63,2% ασφαλίσεις ζημιών) γ1. Αστική Ευθύνη Οχημάτων 89,4% 93,2% 83,9% γ2. Λοιπών Ζημιών 39,3% 35,7% 45,4% 42,9% δ. Εκκρεμείς Ζημίες / Πληρωθείσες Ζημίες + Διαφορά Εκκρεμών Ζημιών Έτους 84,9% 120,4% 16,7% 101,0% δ1. Αστική Ευθύνη Οχημάτων 161,4% 130,1% 211,3% δ2. Λοιπών Ζημιών 107,4% 99,2% 35,8% 120,1% δ3. Ζωής 20,0% 16,2% 24,5% ε. Ιδία Κράτηση Εκκρεμών Ζημιών / Ιδία Κράτηση Ζημιών Έτους 78,7% 116,4% 15,2% 93,0% ε1. Αστική Ευθύνη Οχημάτων 156,9% 126,3% 205,8% ε2. Λοιπών Ζημιών 87,1% 84,3% 31,1% 94,7% ε3. Ζωής 18,5% 14,8% 22,9% ΕΑΕΕ Σελίδα 18

19 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Πίνακας 11: Διαχειριστική Πολιτική Ανωνύμων Εταιριών Σύνολο Ζημιών Ζωής Μικτές ΙΙ. Διαχειριστική Πολιτική 1. Παραγωγής Ασφαλίστρων α. Ιδία Κράτηση Ασφαλίστρων 87,9% 82,6% 95,2% 87,3% β. Προμήθειες και Συναφή Έξοδα Πρόσκτησης + Διαφορά Μεταφερόμενων 22,5% 17,1% 11,5% 29,5% Εξόδων Πρόσκτησης και Προμηθειών Παραγωγής Επομένων Χρήσεων / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα Συμβολαίων γ. Χρεώστες Ασφαλίστρων Συνολικά / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και 18,6% 21,2% 10,0% 20,9% Δικαιώματα Συμβολαίων γ1. Χρεώστες Ασφαλίστρων Συνολικά * 365 / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα Συμβολαίων (σε ημέρες) δ. Α.Μ.Δ.Α. τέλους χρήσης / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα 34,3% 31,4% 37,7% Συμβολαίων (μόνο για ασφαλίσεις ζημιών) 2. Αποζημιώσεων α. Ιδία Κράτηση Αποζημιώσεων 92,4% 91,3% 95,6% 91,4% α1. Αστική Ευθύνη Οχημάτων 97,1% 98,5% 95,2% α2. Λοιπών Ζημιών 69,7% 72,3% 67,5% α3. Ζωής 96,7% 95,6% 97,8% β. Δείκτης Ζημίας (Loss Ratio) (μόνο για ασφαλίσεις ζημιών) 61,9% 64,4% 59,1% β1. Αστικής Ευθύνης Οχημάτων 86,7% 90,4% 81,6% β2. Λοιπών Ζημιών 40,1% 37,0% 43,1% γ. Ιδία Κράτηση Αποζημιώσεων / Ιδία Κράτηση Ασφαλίστρων (μόνο για 66,2% 68,8% 63,2% ασφαλίσεις ζημιών) γ1. Αστική Ευθύνη Οχημάτων 89,7% 93,9% 83,9% γ2. Λοιπών Ζημιών 38,8% 34,6% 42,9% δ. Εκκρεμείς Ζημίες / Πληρωθείσες Ζημίες + Διαφορά Εκκρεμών Ζημιών Έτους 88,6% 119,8% 18,6% 101,0% δ1. Αστική Ευθύνη Οχημάτων 161,6% 129,2% 211,3% δ2. Λοιπών Ζημιών 109,2% 95,5% 120,1% δ3. Ζωής 21,6% 18,6% 24,5% ε. Ιδία Κράτηση Εκκρεμών Ζημιών / Ιδία Κράτηση Ζημιών Έτους 82,7% 115,8% 17,3% 93,0% ε1. Αστική Ευθύνη Οχημάτων 156,5% 125,0% 205,8% ε2. Λοιπών Ζημιών 89,1% 82,1% 94,7% ε3. Ζωής 20,2% 17,3% 22,9% ΕΑΕΕ Σελίδα 19

20 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Πίνακας 12: Διαχειριστική Πολιτική Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Επιχειρήσεων και Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών Πανελλαδικοί Αλληλασφαλιστικοί Σύνολο Ζημιών Ζωής Συνεταιρισμοί (Ζημιών) 1. Παραγωγής Ασφαλίστρων α. Ιδία Κράτηση Ασφαλίστρων 76,1% 40,5% 92,8% 73,4% β. Προμήθειες και Συναφή Έξοδα Πρόσκτησης + Διαφορά 15,2% 23,7% 19,7% 4,2% Μεταφερόμενων Εξόδων Πρόσκτησης και Προμηθειών Παραγωγής Επομένων Χρήσεων / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα Συμβολαίων γ. Χρεώστες Ασφαλίστρων Συνολικά / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα 12,4% 8,8% 14,2% 12,2% και Δικαιώματα Συμβολαίων γ1. Χρεώστες Ασφαλίστρων Συνολικά * 365 / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα Συμβολαίων (σε ημέρες) δ. Α.Μ.Δ.Α. τέλους χρήσης / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και 51,5% 45,3% 72,1% 11,2% Δικαιώματα Συμβολαίων (μόνο για ασφαλίσεις ζημιών) 2. Αποζημιώσεων α. Ιδία Κράτηση Αποζημιώσεων 87,8% 55,3% 97,9% 82,0% α1. Αστική Ευθύνη Οχημάτων 49,3% 49,3% 82,0% α2. Λοιπών Ζημιών 69,2% 57,5% 94,1% α3. Ζωής 98,3% 98,3% β. Δείκτης Ζημίας (Loss Ratio) (μόνο για ασφαλίσεις ζημιών) 47,0% 47,0% 46,8% 60,0% β1. Αστικής Ευθύνης Οχημάτων 73,0% 73,0% 60,0% β2. Λοιπών Ζημιών 42,6% 41,2% 46,8% γ. Ιδία Κράτηση Αποζημιώσεων / Ιδία Κράτηση Ασφαλίστρων 47,3% 48,3% 45,4% 74,1% (μόνο για ασφαλίσεις ζημιών) γ1. Αστική Ευθύνη Οχημάτων 67,0% 67,0% 74,1% γ2. Λοιπών Ζημιών 44,4% 43,8% 45,4% δ. Εκκρεμείς Ζημίες / Πληρωθείσες Ζημίες + Διαφορά Εκκρεμών 41,6% 121,7% 10,2% 244,7% Ζημιών Έτους δ1. Αστική Ευθύνη Οχημάτων 135,1% 135,1% 244,7% δ2. Λοιπών Ζημιών 93,8% 116,3% 35,8% δ3. Ζωής 7,1% 7,1% ε. Ιδία Κράτηση Εκκρεμών Ζημιών / Ιδία Κράτηση Ζημιών Έτους 26,6% 115,6% 8,4% 257,0% ε1. Αστική Ευθύνη Οχημάτων 163,9% 163,9% 257,0% ε2. Λοιπών Ζημιών 70,9% 98,0% 31,1% ε3. Ζωής 5,8% 5,8% ΕΑΕΕ Σελίδα 20

21 Κεφάλαιο 3: Χρηματοοικονομική Επάρκεια Κεφάλαιο 3: Χρηματοοικονομική Επάρκεια Οι δείκτες του παρόντος κεφαλαίου επιχειρούν να περιγράψουν την ικανότητα μίας Ασφαλιστικής Επιχείρησης στο να ανταποκριθεί στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει. Οι δείκτες Χρηματοοικονομικής Επάρκειας για το σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων κατά την οικονομική χρήση 2008, έχουν ως εξής: Πίνακας 13: Δείκτες Χρηματοοικονομικής Επάρκειας α. Δανειακή Μόχλευση: Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια 8,3 β. Ασφαλιστικές Προβλέψεις / Εγγ. Ασφάλιστρα + Δ.Σ. 185,2% β1. Ζημιών 120,7% β2. Ζωής 259,5% γ. Εκκρεμείς Ζημίες / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα + Δ.Σ. 50,3% γ1. Αστικής Ευθύνης 136,8% γ2. Ζημιών 42,0% γ3. Ζωής 11,9% Παρακάτω φαίνεται ο τρόπος υπολογισμού των δεικτών. α. Δανειακή Μόχλευση = Ξένα Κεφάλαια Ίδια Κεφάλαια Το κλάσμα δείχνει τη δανειακή μόχλευση (financial leverage) των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. β. Ποσοστό Ασφ. Προβλέψεων επί της Παραγωγής = Ασφαλισιτκές Προβλέψεις Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα Δικαιώματα Συμβολαίων Το παραπάνω δείχνει πόσες φορές περισσότερες είναι οι ασφαλιστικές προβλέψεις από τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων. Έτσι, συγκρίνονται οι υποχρεώσεις έναντι των ασφαλισμένων οι οποίες έχουν αναληφθεί από την Ασφαλιστική Επιχείρηση, με τη ρευστότητα την οποία της παρέχουν τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα. Υπολογίζεται ξεχωριστά για τις Ασφαλίσεις Ζωής και Ζημιών. γ. Ποσοστό Εκκρεμών Ζημιών επί της Παραγωγής = Εκκρεμείς Ζημίες Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα Δικαίωμα Συμβολαίων ΕΑΕΕ Σελίδα 21

22 Κεφάλαιο 3: Χρηματοοικονομική Επάρκεια Ο τελευταίος δείκτης εξετάζει ποιο ποσοστό από τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων είναι δεσμευμένα για πληρωμές εκκρεμών αποζημιώσεων τέλους χρήσης. Ο δείκτης υπολογίζεται ξεχωριστά για τις Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, Λοιπών Ζημιών και Ζωής. Οι δείκτες υπολογίζονται για κάθε ομάδα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ως ακολούθως: Πίνακας 14: Χρηματοοικονομική Επάρκεια ανά Δραστηριότητα Σύνολο Ζημιών Ζωής Μικτές ΙΙΙ. Χρηματοοικονομική Επάρκεια α. Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια 8,3 4,4 8,0 13,1 β. Ασφαλιστικές Προβλέψεις / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και 185,2% 109,2% 264,7% 190,6% Δικαιώματα Συμβολαίων β1. Ζημιών 120,7% 109,2% 87,7% 136,8% β2. Ζωής 259,5% 271,0% 246,6% γ. Εκκρεμείς Ζημίες / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και 50,3% 72,4% 10,2% 58,5% Δικαιώματα Συμβολαίων γ1. Αστικής Ευθύνης 136,8% 113,0% 172,3% γ2. Λοιπών Ζημιών 42,0% 35,6% 15,6% 51,2% γ3. Ζωής 11,9% 10,0% 14,0% Πίνακας 15: Χρηματοοικονομική Επάρκεια Ανωνύμων Εταιριών Σύνολο Ζημιών Ζωής Μικτές α. Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια 8,7 4,7 8,1 13,1 β. Ασφαλιστικές Προβλέψεις / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και 177,3% 110,5% 237,9% 190,6% Δικαιώματα Συμβολαίων β1. Ζημιών 122,7% 110,5% 136,8% β2. Ζωής 242,5% 237,9% 246,6% γ. Εκκρεμείς Ζημίες / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα 52,8% 73,7% 11,3% 58,5% Συμβολαίων γ1. Αστικής Ευθύνης 137,3% 112,8% 172,3% γ2. Λοιπών Ζημιών 42,4% 33,5% 51,2% γ3. Ζωής 12,7% 11,3% 14,0% ΕΑΕΕ Σελίδα 22

23 Κεφάλαιο 3: Χρηματοοικονομική Επάρκεια Πίνακας 16: Χρηματοοικονομική Επάρκεια Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Επιχειρήσεων και Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών Πανελλαδικοί Αλληλασφαλιστικοί Σύνολο Ζημιών Ζωής Συνεταιρισμοί (Ζημιών) α. Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια 6,6 3,4 7,7 1,0 β. Ασφαλιστικές Προβλέψεις / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και 268,3% 96,0% 355,8% 155,4% Δικαιώματα Συμβολαίων β1. Ζημιών 94,1% 96,0% 87,7% 155,4% β2. Ζωής 403,7% 403,7% γ. Εκκρεμείς Ζημίες / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα 23,4% 57,3% 6,2% 147,5% Συμβολαίων γ1. Αστικής Ευθύνης 109,5% 109,5% 147,5% γ2. Λοιπών Ζημιών 38,7% 46,9% 15,6% γ3. Ζωής 4,5% 4,5% ΕΑΕΕ Σελίδα 23

24 Κεφάλαιο 4: Απόδοση και Αποδοτικότητα Κεφάλαιο 4: Απόδοση και Αποδοτικότητα Οι Δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας αναφέρονται στην ικανότητα μίας Επιχείρησης να επεξεργάζεται με χρηστό και ικανό τρόπο τους εισαγόμενους σε αυτήν πόρους και να παράγει αποτελέσματα. Οι δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας για το σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων κατά την οικονομική χρήση 2008, έχουν ως εξής: Πίνακας 17: Δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας α. ROE (Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων) (Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια) α1.προ Φόρων -31,3% α2.μετά Φόρων -36,9% β. ROA (Απόδοση Ενεργητικού) (Κέρδη / Ενεργητικό) β1.προ Φόρων -3,3% β2.μετά Φόρων -4,0% γ. Περιθώριο Κέρδους (Κέρδη / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα) γ1.προ Φόρων -9,4% γ2.μετά Φόρων -11,1% δ. Κέρδη μετά Φόρων / Μετοχικό Κεφάλαιο -41,8% Παρακάτω φαίνεται ο τρόπος υπολογισμού των δεικτών. α. Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) = Κέρδη Ίδια Κεφάλαια Ο δείκτης παρουσιάζει τα Κέρδη (Ζημίες) ως ποσοστό των Ιδίων Κεφαλαίων. Υπολογίζεται για τα Κέρδη (Ζημίες) προ και μετά Φόρων. β. Απόδοση Ενεργητικού (ROA) = Κέρδη Ενεργητικό Ομοίως με τον παραπάνω δείκτη, τα Κέρδη (Ζημίες), προ και μετά Φόρων, παρουσιάζονται ως ποσοστό του Ενεργητικού. γ. Περιθώριο Κέρδους = Κέρδη Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα Δικαιώματα Συμβολαίων ΕΑΕΕ Σελίδα 24

25 Κεφάλαιο 4: Απόδοση και Αποδοτικότητα Το παραπάνω κλάσμα φανερώνει ποιο ποσοστό των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίων αντιστοιχεί στο τελικό αποτέλεσμα της χρήσεως (κέρδος ή ζημία). Ο δείκτης υπολογίζεται για τα Κέρδη (Ζημίες) προ και μετά Φόρων. δ. Εκτίμηση αναλογούντος μερίσματος = Κέρδη μετά Φόρων Μετοχικό Κεφάλαιο Ο τελευταίος δείκτης παρουσιάζει ενδιαφέρον σε κάθε μέτοχο ή μελλοντικό επενδυτή κάποιας Ασφαλιστικής Επιχείρησης καθώς δείχνει το ποσοστό των Κερδών (Ζημιών) το οποίο αναλογεί στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Επιχείρησης. Οι δείκτες του παρόντος κεφαλαίου υπολογίζονται για κάθε κατηγορία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. Πίνακας 18: Δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας ανά Δραστηριότητα Σύνολο Ζημιών Ζωής Μικτές IV. Δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας α. ROE (Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια) α1.προ Φόρων -31,3% -10,6% 2,9% -103,3% α2.μετά Φόρων -36,9% -14,5% -2,7% -111,1% β. ROA (Κέρδη / Ενεργητικό) β1.προ Φόρων -3,3% -2,0% 0,3% -7,3% β2.μετά Φόρων -4,0% -2,7% -0,3% -7,9% γ. Περιθώριο Κέρδους (Κέρδη / ΕγγεγραμμέναΑσφάλιστρακαιΔικαιώματα Συμβολαίων) γ1.προ Φόρων -9,4% -3,3% 1,4% -19,5% γ2.μετά Φόρων -11,1% -4,5% -1,3% -20,9% δ. Κέρδη μετά Φόρων / Μετοχικό Κεφάλαιο -41,8% -21,1% -5,8% -65,5% Πίνακας 19: Δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας Ανωνύμων Εταιριών Σύνολο Ζημιών Ζωής Μικτές α. ROE (Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια) α1.προ Φόρων -39,2% -15,1% -0,5% -103,3% α2.μετά Φόρων -44,7% -19,0% -5,4% -111,1% β. ROA (Κέρδη / Ενεργητικό) β1.προ Φόρων -4,0% -2,7% -0,1% -7,3% β2.μετά Φόρων -4,6% -3,4% -0,6% -7,9% γ. Περιθώριο Κέρδους (Κέρδη / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα Συμβολαίων) γ1.προ Φόρων -10,9% -4,4% -0,2% -19,5% γ2.μετά Φόρων -12,5% -5,6% -2,5% -20,9% δ. Κέρδη μετά Φόρων / Μετοχικό Κεφάλαιο -45,1% -28,4% -8,7% -65,5% ΕΑΕΕ Σελίδα 25

26 Κεφάλαιο 4: Απόδοση και Αποδοτικότητα Πίνακας 20: Δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Επιχειρήσεων και Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών Πανελλαδικοί Αλληλασφαλιστικοί Σύνολο Ζημιών Ζωής Συνεταιρισμοί (Ζημιών) α. ROE (Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια) α1.προ Φόρων 14,1% 18,5% 12,6% 2,8% α2.μετά Φόρων 7,3% 14,2% 5,0% 2,3% β. ROA (Κέρδη / Ενεργητικό) β1.προ Φόρων 1,9% 4,2% 1,4% 1,4% β2.μετά Φόρων 1,0% 3,3% 0,6% 1,2% γ. Περιθώριο Κέρδους (Κέρδη / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα Συμβολαίων) γ1.προ Φόρων 6,9% 6,9% 6,9% 6,0% γ2.μετά Φόρων 3,6% 5,3% 2,7% 5,0% δ. Κέρδη μετά Φόρων / Μετοχικό Κεφάλαιο 33,4% 19,2% 121,6% 2,4% ΕΑΕΕ Σελίδα 26

27 Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Παραρτήματα Παράρτημα 1: Ομαδοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις ΕΑΕΕ Σελίδα 27

28 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/ /12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο / Λογ-μός Έδρας / Εγγύηση ,53 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ,14 Διαφορές Έκδοσης Μετοχών & Ομολογιών ,59 Διαφορές Αναπροσαρμογής ,12 Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αποθεματικά Κεφάλαια ,13 Ακίνητα ,50 Αποτελέσματα εις νέον ,10 Συμμετοχές & Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ,15 Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου , ,27 Μετοχές, Μερίδια Αμοιβ. Κεφαλ. κ.λπ. τίτλοι μεταβλητής απόδοσης ,34 Ομόλογα, Ομολογίες κ.λπ. τίτλοι σταθερής απόδοσης ,25 Β. ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 Λοιπές επενδύσεις , ,15 Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΗΣ ,36 Ι. Ασφαλίσεων Ζωής ,19 ΙΙ. Ασφαλίσεων Ζημιών , ,99 Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ,72 Εκ των οποίων : Χρεώστες Ασφαλίστρων συνολικά ,87 Δ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛ. ΖΩΗΣ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ,83 ΣΤ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Εξοπλισμός ,25 Ε. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ,79 Χρηματικά Διαθέσιμα , ,04 Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,74 Ζ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,09 Η. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,88 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,50 Σελ. 1 / 5

29 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/ /12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Α. ΕΣΟΔΑ Β. ΕΞΟΔΑ 1. Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα 5. Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις - Συμμετοχές στα κέρδη & επιστροφές ασφαλίστρων α) Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ,02 α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές ,38 β) Μείον : Αντασφάλιστρα , ,46 Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών , ,07 ΣΥΝ γ) Μαθηματικές προβλέψεις β) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών κλειομένης χρήσεως ,55 κλειομένης χρήσεως ,72 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,29 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,45 ΣΥΝ γ) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών προηγουμένης χρήσεως ,52 δ) Μαθηματικές προβλέψεις Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,34 προηγουμένης χρήσεως ,44 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,64 6. Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις α) Λοιπές προβλέψεις κλειομ. χρήσεως ,62 2. Έσοδα Επενδύσεων ,56 β) Μείον : Λοιπές προβλέψεις προηγ. χρήσεως , ,79 3. Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες ,48 7. Προμήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα ,67 4. Δικαιώματα συμβολαίων & λοιπά έσοδα ,36 Σύνολο Εξόδων ,22 Σύνολο Εσόδων ,04 Τεχνικό Αποτέλεσμα (Κέρδη / Ζημίες) Ασφαλίσεων Ζωής ,82 (Σύνολο Εσόδων - Σύνολο Εξόδων) Σελ. 2 / 5

30 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/ /12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α. ΕΣΟΔΑ Β. ΕΞΟΔΑ 1. Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα 5. Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις α) Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ,75 α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές ,01 β) Μείον : Αντασφάλιστρα , ,82 Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών , ,65 ΣΥΝ γ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα β) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών κλειομένης χρήσεως ,27 και κινδύνους σε ισχύ κλειομένης χρήσεως ,51 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,63 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,43 ΣΥΝ γ) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών προηγουμένης χρήσεως ,13 δ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,35 και κινδύνους σε ισχύ προηγουμένης χρήσεως ,63 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,29 6. Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις α) Λοιπές προβλέψεις κλειομ. χρήσεως ,13 2. Έσοδα Επενδύσεων ,26 β) Μείον : Λοιπές προβλέψεις προηγ. χρήσεως , ,51 3. Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες 0,00 7. Προμήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα ,14 4. Δικαιώματα συμβολαίων & λοιπά έσοδα ,52 Σύνολο Εξόδων ,00 Σύνολο Εσόδων ,07 Τεχνικό Αποτέλεσμα (Κέρδη / Ζημίες) Ασφαλ. Αστ. Ευθύνης Οχημάτων ,93 (Σύνολο Εσόδων - Σύνολο Εξόδων) Σελ. 3 / 5

31 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/ /12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α. ΕΣΟΔΑ Β. ΕΞΟΔΑ 1. Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα 5. Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις α) Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ,58 α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές ,66 β) Μείον : Αντασφάλιστρα , ,49 Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών , ,23 ΣΥΝ γ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα β) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών κλειομένης χρήσεως ,26 και κινδύνους σε ισχύ κλειομένης χρήσεως ,04 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,94 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,43 ΣΥΝ γ) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών προηγουμένης χρήσεως ,90 δ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,45 και κινδύνους σε ισχύ προηγουμένης χρήσεως ,72 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,70 6. Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις α) Λοιπές προβλέψεις κλειομ. χρήσεως ,84 2. Έσοδα Επενδύσεων ,62 β) Μείον : Λοιπές προβλέψεις προηγ. χρήσεως , ,00 3. Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες 0,00 7. Προμήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα ,46 4. Δικαιώματα συμβολαίων & λοιπά έσοδα ,04 Σύνολο Εξόδων ,91 Σύνολο Εσόδων ,36 Τεχνικό Αποτέλεσμα (Κέρδη / Ζημίες) Ασφαλ. λοιπών κλάδων Ζημιών ,45 (Σύνολο Εσόδων - Σύνολο Εξόδων) Σελ. 4 / 5

32 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/ /12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Τεχνικό αποτέλεσμα ασφαλίσεων ζωής ,82 Τεχνικό αποτέλεσμα ασφαλ. αστικής ευθύνης οχημάτων ,93 Τεχνικό αποτέλεσμα ασφαλ. λοιπών κλάδων ζημιών ,45 Συνολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημίες) Εκμεταλλεύσεως ,34 Γενικά Έξοδα ,69 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ,35 (προ φόρων) Φόροι ,42 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ,77 (μετά τη φορολογία) Σελ. 5 / 5

33 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/ /12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο / Λογ-μός Έδρας / Εγγύηση ,50 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ,45 Διαφορές Έκδοσης Μετοχών & Ομολογιών ,00 Διαφορές Αναπροσαρμογής ,91 Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αποθεματικά Κεφάλαια ,49 Ακίνητα ,20 Αποτελέσματα εις νέον ,68 Συμμετοχές & Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ,20 Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0, ,76 Μετοχές, Μερίδια Αμοιβ. Κεφαλ. κ.λπ. τίτλοι μεταβλητής απόδοσης ,71 Ομόλογα, Ομολογίες κ.λπ. τίτλοι σταθερής απόδοσης ,06 Β. ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 Λοιπές επενδύσεις , ,41 Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΗΣ ,04 Ι. Ασφαλίσεων Ζωής ,73 ΙΙ. Ασφαλίσεων Ζημιών , ,44 Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ,62 Εκ των οποίων : Χρεώστες Ασφαλίστρων συνολικά ,74 Δ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛ. ΖΩΗΣ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ,51 ΣΤ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Εξοπλισμός ,77 Ε. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ,48 Χρηματικά Διαθέσιμα , ,79 Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,31 Ζ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,30 Η. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,11 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,61 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,61 Σελ. 1 / 5

34 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/ /12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Α. ΕΣΟΔΑ Β. ΕΞΟΔΑ 1. Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα 5. Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις - Συμμετοχές στα κέρδη & επιστροφές ασφαλίστρων α) Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ,64 α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές ,67 β) Μείον : Αντασφάλιστρα , ,54 Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών , ,50 ΣΥΝ γ) Μαθηματικές προβλέψεις β) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών κλειομένης χρήσεως ,35 κλειομένης χρήσεως ,94 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,60 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,33 ΣΥΝ γ) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών προηγουμένης χρήσεως ,69 δ) Μαθηματικές προβλέψεις Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,69 προηγουμένης χρήσεως ,73 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,17 6. Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις α) Λοιπές προβλέψεις κλειομ. χρήσεως ,71 2. Έσοδα Επενδύσεων ,14 β) Μείον : Λοιπές προβλέψεις προηγ. χρήσεως , ,35 3. Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες ,72 7. Προμήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα ,80 4. Δικαιώματα συμβολαίων & λοιπά έσοδα ,98 Σύνολο Εξόδων ,14 Σύνολο Εσόδων ,01 Τεχνικό Αποτέλεσμα (Κέρδη / Ζημίες) Ασφαλίσεων Ζωής ,87 (Σύνολο Εσόδων - Σύνολο Εξόδων) Σελ. 2 / 5

35 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/ /12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α. ΕΣΟΔΑ Β. ΕΞΟΔΑ 1. Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα 5. Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις α) Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 0,00 α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές 0,00 β) Μείον : Αντασφάλιστρα 0,00 0,00 Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών 0,00 0,00 ΣΥΝ γ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα β) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών κλειομένης χρήσεως 0,00 και κινδύνους σε ισχύ κλειομένης χρήσεως 0,00 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 0,00 0,00 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 0,00 0,00 ΣΥΝ γ) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών προηγουμένης χρήσεως 0,00 δ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 0,00 0,00 0,00 και κινδύνους σε ισχύ προηγουμένης χρήσεως 0,00 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 0,00 0,00 0,00 6. Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις α) Λοιπές προβλέψεις κλειομ. χρήσεως 0,00 2. Έσοδα Επενδύσεων 0,00 β) Μείον : Λοιπές προβλέψεις προηγ. χρήσεως 0,00 0,00 3. Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες 0,00 7. Προμήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα 0,00 4. Δικαιώματα συμβολαίων & λοιπά έσοδα 0,00 Σύνολο Εξόδων 0,00 Σύνολο Εσόδων 0,00 Τεχνικό Αποτέλεσμα (Κέρδη / Ζημίες) Ασφαλ. Αστ. Ευθύνης Οχημάτων 0,00 (Σύνολο Εσόδων - Σύνολο Εξόδων) Σελ. 3 / 5

36 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/ /12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α. ΕΣΟΔΑ Β. ΕΞΟΔΑ 1. Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα 5. Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις α) Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ,73 α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές ,53 β) Μείον : Αντασφάλιστρα , ,02 Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών , ,74 ΣΥΝ γ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα β) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών κλειομένης χρήσεως ,18 και κινδύνους σε ισχύ κλειομένης χρήσεως ,53 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,42 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,47 ΣΥΝ γ) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών προηγουμένης χρήσεως ,51 δ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,18 και κινδύνους σε ισχύ προηγουμένης χρήσεως ,36 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,62 6. Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις α) Λοιπές προβλέψεις κλειομ. χρήσεως 0,00 2. Έσοδα Επενδύσεων ,49 β) Μείον : Λοιπές προβλέψεις προηγ. χρήσεως 0,00 0,00 3. Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες 0,00 7. Προμήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα ,47 4. Δικαιώματα συμβολαίων & λοιπά έσοδα ,62 Σύνολο Εξόδων ,65 Σύνολο Εσόδων ,73 Τεχνικό Αποτέλεσμα (Κέρδη / Ζημίες) Ασφαλ. λοιπών κλάδων Ζημιών ,08 (Σύνολο Εσόδων - Σύνολο Εξόδων) Σελ. 4 / 5

37 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/ /12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Τεχνικό αποτέλεσμα ασφαλίσεων ζωής ,87 Τεχνικό αποτέλεσμα ασφαλ. αστικής ευθύνης οχημάτων 0,00 Τεχνικό αποτέλεσμα ασφαλ. λοιπών κλάδων ζημιών ,08 Συνολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημίες) Εκμεταλλεύσεως ,95 Γενικά Έξοδα ,22 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ,73 (προ φόρων) Φόροι ,22 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ,49 (μετά τη φορολογία) Σελ. 5 / 5

38 ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ & ΖΩΗΣ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/ /12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο / Λογ-μός Έδρας / Εγγύηση ,76 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ,11 Διαφορές Έκδοσης Μετοχών & Ομολογιών ,63 Διαφορές Αναπροσαρμογής ,17 Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αποθεματικά Κεφάλαια ,51 Ακίνητα ,84 Αποτελέσματα εις νέον ,40 Συμμετοχές & Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ,24 Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0, ,67 Μετοχές, Μερίδια Αμοιβ. Κεφαλ. κ.λπ. τίτλοι μεταβλητής απόδοσης ,33 Ομόλογα, Ομολογίες κ.λπ. τίτλοι σταθερής απόδοσης ,93 Β. ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 Λοιπές επενδύσεις , ,30 Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΗΣ ,32 Ι. Ασφαλίσεων Ζωής ,46 ΙΙ. Ασφαλίσεων Ζημιών , ,26 Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ,68 Εκ των οποίων : Χρεώστες Ασφαλίστρων συνολικά ,10 Δ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛ. ΖΩΗΣ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ,32 ΣΤ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Εξοπλισμός ,13 Ε. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ,44 Χρηματικά Διαθέσιμα , ,20 Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,07 Ζ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,11 Η. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,96 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,72 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,72 Σελ. 1 / 5

39 ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ & ΖΩΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/ /12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Α. ΕΣΟΔΑ Β. ΕΞΟΔΑ 1. Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα 5. Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις - Συμμετοχές στα κέρδη & επιστροφές ασφαλίστρων α) Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ,38 α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές ,71 β) Μείον : Αντασφάλιστρα , ,92 Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών , ,57 ΣΥΝ γ) Μαθηματικές προβλέψεις β) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών κλειομένης χρήσεως ,20 κλειομένης χρήσεως ,78 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,69 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,12 ΣΥΝ γ) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών προηγουμένης χρήσεως ,83 δ) Μαθηματικές προβλέψεις Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,65 προηγουμένης χρήσεως ,71 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,47 6. Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις α) Λοιπές προβλέψεις κλειομ. χρήσεως ,91 2. Έσοδα Επενδύσεων ,42 β) Μείον : Λοιπές προβλέψεις προηγ. χρήσεως , ,44 3. Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες ,76 7. Προμήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα ,87 4. Δικαιώματα συμβολαίων & λοιπά έσοδα ,38 Σύνολο Εξόδων ,08 Σύνολο Εσόδων ,03 Τεχνικό Αποτέλεσμα (Κέρδη / Ζημίες) Ασφαλίσεων Ζωής ,05 (Σύνολο Εσόδων - Σύνολο Εξόδων) Σελ. 2 / 5

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40 Αριθμοδείκτες 2011 Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Οκτώβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 74 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Νοέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 66 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2013

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2013 Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Φεβρουάριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 70 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η μελέτη των χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε.

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89.234,93 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 89.234,93 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε.

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 30 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 20264/B/05/1989/8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ):

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 25081/B/05/1991/22

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Οκτώβριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 89 Σύνοψη βασικών σημείων Μετά από τη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12854/05/Β/86/34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2011-30/06/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/08 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/6/08 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-06-2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/6/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2008-30/6/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/09/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

31,136,660.23 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

31,136,660.23 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ " MENTITEΡΡΑΝΙΑ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΓΕΜΗ 44941407000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 30/09/2010 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2007-31/12/2007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 64983/05/B/07/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 64983/05/B/07/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 64983/05/B/07/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I A Β Γ ΓΙ ` ΓΙIΙ

Διαβάστε περισσότερα

2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ. :1932801000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 49 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για 1. Ποια από τα παρακάτω περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στα στοιχεία που χορηγούνται πριν τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης : Ι. το κράτος-μέλος καταγωγής της επιχείρησης ή το κράτος-μέλος στο οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

2006 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

2006 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2006 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

, ,11 14

, ,11 14 VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζηµιών Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 16η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Αθήνα Α.Μ.Α.Ε 20264 / 05 / Β / 89 / 008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 8/7/2016 Πρωί: Χ Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Βδ Ασφαλίσεις Υγείας 1. Σε ένα χαρτοφυλάκιο managed care προϊόντων, το 2015 συνέβησαν οι εξής ζημιές: Ζημιές ( ) 1.500 10.000 40.000

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ : 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011 Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Απρίλιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 27 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2010

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2010 Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 22 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Αρ. Μ.Α.Ε. 36552/93/Β/96/05

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012 Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2013 Οικονομικές Μελέτες 44 Σύνοψη βασικών σημείων Σύμφωνα με την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 1. Γενικά Ολοκληρώθηκε για µία ακόµη χρονιά η ετήσια έρευνα της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, αναφορικά µε την παραγωγή ασφαλίστρων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μάθημα: Λογιστική Τεχνολογία I Τεχνικών Σχολών Πρακτικής Κατεύθυνσης Ημερομηνία και

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ASCOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΣΜΒΡΙΟΥ 2014-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α Μ Α Ε 28031/01/Β/92/702 Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία

Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα εφαρμόζεται: α) στις ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/28.32016 Θέμα: Εξαιρούμενες από ορισμένες διατάξεις του ν. 4364/2016 ασφαλιστικές επιχειρήσεις - ειδικές περιπτώσεις αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών και ειδικές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηανάλυση των οικονομικών στοιχείων στο ασφαλιστικό περιβάλλον. Κώστας Κοτσιλίνης Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Ηανάλυση των οικονομικών στοιχείων στο ασφαλιστικό περιβάλλον. Κώστας Κοτσιλίνης Σύμβουλος Επιχειρήσεων Ηανάλυση των οικονομικών στοιχείων στο ασφαλιστικό περιβάλλον Κώστας Κοτσιλίνης Σύμβουλος Επιχειρήσεων Δύο βασικοί κίνδυνοι: ο κίνδυνος ότι η ασφαλιστική εταιρία θα χάσει το «στοίχημα» και θα πληρώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 5/7/2016 Πρωί: X Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ασφαλίσεις Κατά Ζημιών Τα θέματα 1 και 2 σχετίζονται με το παρακάτω τρίγωνο σωρευτικών πληρωθεισών ζημιών Παράμετρος Bondy = 0,7

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2006 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων» παρουσίασαν δραστηριότητα 47 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 41 µε τη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 205 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

«AELIOS IT CONSULTING P.C >>

«AELIOS IT CONSULTING P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AELIOS IT CONSULTING P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αστική Ευθύνη 2011

Γενική Αστική Ευθύνη 2011 Γενική Αστική Ευθύνη 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 32 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα 23-4 - 2007 Αριθμ. πρωτ. : Κ2-6132 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2005 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων» παρουσίασαν δραστηριότητα 51 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 46 µε τη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και την επιστροφή ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2012

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2012 Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούνιος 2013 Οικονομικές Μελέτες 43 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Πληρωμάτων Πλοίων 2009

Ασφαλίσεις Πληρωμάτων Πλοίων 2009 Ασφαλίσεις Πληρωμάτων Πλοίων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Αυτοκινήτου 2011

Ασφάλιση Αυτοκινήτου 2011 Ασφάλιση Αυτοκινήτου 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Νοέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 38 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η ασφάλιση αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα