Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες"

Transcript

1 Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2010 Οικονομικές Μελέτες 1

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος Πινάκων... 3 Εισαγωγή... 5 Σύνοψη Βασικών Σημείων... 8 Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση... 9 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική...14 Μέρος Ι: Παραγωγή Ασφαλίστρων...14 Μέρος ΙΙ: Αποζημιώσεις...16 Κεφάλαιο 3: Χρηματοοικονομική Επάρκεια...21 Κεφάλαιο 4: Απόδοση και Αποδοτικότητα...24 Παραρτήματα...27 Παράρτημα 1: Ομαδοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις...27 Παράρτημα 2: Πίνακες Αριθμοδεικτών...83 Appendix 3: Executive Summary...93 Appendix 4: Ratios Tables...95 ΕΑΕΕ Σελίδα 2

3 Περιεχόμενα Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1: Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού... 9 Πίνακας 2: Ποσοστιαία Σύνθεση Παθητικού... 9 Πίνακας 3: Ποσοστιαία Σύνθεση Ιδίων Κεφαλαίων...10 Πίνακας 4: Ποσοστιαία Σύνθεση Επενδύσεων...10 Πίνακας 5: Κεφαλαιακή Διάρθρωση ανά Δραστηριότητα...11 Πίνακας 6: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Ανωνύμων Εταιριών...12 Πίνακας 7: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Επιχειρήσεων και Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών...13 Πίνακας 8: Δείκτες Διαχείρισης Παραγωγής Ασφαλίστρων...14 Πίνακας 9: Δείκτες Διαχείρισης Αποζημιώσεων...16 Πίνακας 10: Διαχειριστική Πολιτική ανά Δραστηριότητα...18 Πίνακας 11: Διαχειριστική Πολιτική Ανωνύμων Εταιριών...19 Πίνακας 12: Διαχειριστική Πολιτική Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Επιχειρήσεων και Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών...20 Πίνακας 13: Δείκτες Χρηματοοικονομικής Επάρκειας...21 Πίνακας 14: Χρηματοοικονομική Επάρκεια ανά Δραστηριότητα...22 Πίνακας 15: Χρηματοοικονομική Επάρκεια Ανωνύμων Εταιριών...22 Πίνακας 16: Χρηματοοικονομική Επάρκεια Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Επιχειρήσεων και Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών...23 Πίνακας 17: Δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας...24 Πίνακας 18: Δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας ανά Δραστηριότητα...25 Πίνακας 19: Δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας Ανωνύμων Εταιριών...25 Πίνακας 20: Δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Επιχειρήσεων και Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών...26 Πίνακας 21: Οικονομικές Καταστάσεις Συνόλου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων...28 Πίνακας 22: Οικονομικές Καταστάσεις Συνόλου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ζωής...33 Πίνακας 23: Οικονομικές Καταστάσεις Συνόλου Μικτών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων...38 Πίνακας 24: Οικονομικές Καταστάσεις Συνόλου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ζημιών...43 Πίνακας 25: Οικονομικές Καταστάσεις Συνόλου Ανώνυμων Ασφαλιστικών Εταιριών Ζωής...48 Πίνακας 26: Οικονομικές Καταστάσεις Συνόλου Μικτών Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιριών...53 Πίνακας 27: Οικονομικές Καταστάσεις Συνόλου Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιριών Ζημιών...58 Πίνακας 28: Οικονομικές Καταστάσεις Συνόλου Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών...63 Πίνακας 29: Οικονομικές Καταστάσεις Συνόλου Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ζωής...68 ΕΑΕΕ Σελίδα 3

4 Περιεχόμενα Πίνακας 30: Οικονομικές Καταστάσεις Συνόλου Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ζημιών...73 Πίνακας 31: Οικονομικές Καταστάσεις Συνόλου Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων...78 ΕΑΕΕ Σελίδα 4

5 Εισαγωγή Εισαγωγή Η περιγραφή ενός οργανωμένου επιχειρηματικού κλάδου (όπως των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων) αποτυπώνεται κατ αρχήν με την καταγραφή των βασικών οικονομικών μεγεθών των συντελεστών του, έτσι όπως αυτά προκύπτουν από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις τους. Πέραν τούτου, προκύπτουν ανάγκες διαφορετικής προσέγγισης, όπως για παράδειγμα η σύγκριση με άλλους επιχειρηματικούς κλάδους της οικονομίας, ή η αξιολόγηση της διαχείρισης, της κεφαλαιακής επάρκειας, της απόδοσης και της αποδοτικότητάς του. Για τους λόγους αυτούς, η οικονομική θεωρία προτείνει τη χρήση συγκεκριμένων παραμέτρων - τους Χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες, οι οποίοι υπολογίζονται με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, υπολόγισε τους κυριότερους θεωρητικά θεμελιωμένους αριθμοδείκτες για το σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της Ελλάδας. Περαιτέρω εξειδικευμένοι υπολογισμοί έγιναν για ομάδες Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων βάσει της δραστηριότητάς τους και του καθεστώτος εγκατάστασής τους. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι κατ αρχήν ο υπολογισμός των δεικτών αναφοράς για τον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, χρησιμοποιώντας ως βάση εκκίνησης τα στοιχεία προγενέστερου έτους (του 2008). Ο στόχος είναι να επαναληφθεί η διεξαγωγή της έρευνας εντός των ερχομένων μηνών, κάνοντας χρήση των οικονομικών στοιχείων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων έτους 2009, τα οποία πρόκειται να δημοσιευθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του Με τον εμπλουτισμό επομένως της μελέτης με τους δείκτες δύο οικονομικών ετών θα καταστεί εφικτή, αφενός η διερεύνηση της ύπαρξης τάσεων από τη συγκριτική μελέτη της εξέλιξης των αριθμοδεικτών από έτος σε έτος, αφετέρου δε η δημιουργία των πρώτων συμπερασμάτων - σχολίων για την οικονομική εξέλιξη του κλάδου. Οι θεματικές ομάδες που εξετάστηκαν με χρήση αριθμοδεικτών χωρίστηκαν σε τέσσερα πεδία: 1. Κεφαλαιακή Διάρθρωση 2. Διαχειριστική Πολιτική, με ανάλυση: Μέρος Ι. Παραγωγή Ασφαλίστρων Μέρος ΙΙ. Αποζημιώσεις 3. Χρηματοοικονομική Επάρκεια 4. Δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας ΕΑΕΕ Σελίδα 5

6 Εισαγωγή Η παρουσίαση των ομάδων των δεικτών οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση του συνόλου των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων γίνεται στο αντίστοιχο ομώνυμο κεφάλαιο. Εκεί αναφέρεται ο ορισμός του κάθε δείκτη, ο τρόπος υπολογισμού του όπως και σε ποιες περιπτώσεις υπολογίζεται. Επίσης, αναφέρεται η τιμή του δείκτη για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων αλλά και για κάθε κατηγορία ξεχωριστά (Ανώνυμες, Υποκαταστήματα, Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί, Ζωής, Ζημιών, Μικτές). Για την αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με την τιμή την οποία λαμβάνει κάθε δείκτης για κάθε κατηγορία Ασφαλιστικής Επιχείρησης και κάθε Λογαριασμό Εκμεταλλεύσεως (Ζωής, Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, Λοιπών Ασφαλίσεων Ζημιών) έχει συναφθεί ο συγκεντρωτικός πίνακας των δεικτών στο παράρτημα. Έχοντας ως βάση τα στοιχεία που περιέχονται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, σχηματίστηκαν στο αντίστοιχο παράρτημα αθροιστικές οικονομικές καταστάσεις κατηγοριοποιώντας τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις και τους Λογαριασμούς Εκμετάλλευσης των Κλάδων. Οι κατηγορίες είναι οι εξής: Το σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Μορφή Δραστηριοποίησης, δηλ. Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία, Υποκατάστημα Αλλοδαπής Ασφαλιστικής Επιχείρησης και Πανελλαδικός Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός. Ακολούθως, σε κάθε μορφή δραστηριοποίησης οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις διακρίνονται ανάλογα με τους κλάδους τους οποίους ασκούν σε: o Ζωής o Ζημιών o Μικτές Ανάλυση ανά Λογαριασμό Εκμετάλλευσης: o Ζωής o Ζημιών Αστικής Ευθύνης Οχημάτων Λοιπών Ζημιών Ανάλυση των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανά κλάδο δραστηριότητας: o Ζωής o Ζημιών o Μικτές Στην αρχή της μελέτης, αμέσως μετά την εισαγωγή, ακολουθεί η σύνοψη των βασικών σημείων της μελέτης με τους κυριότερους αριθμοδείκτες, ενώ στο τέλος των παραρτημάτων υπάρχει σε μία σελίδα η σύνοψη όλων των πινάκων της μελέτης. Στο τέλος της μελέτης υπάρχουν στα αγγλικά τόσο η σύνοψη των βασικών σημείων (executive summary) όσο και το σύνολο των πινάκων των αριθμοδεικτών (ratios tables). ΕΑΕΕ Σελίδα 6

7 Εισαγωγή Προς διευκόλυνση κάθε ενδιαφερομένου, το σύνολο της μελέτης καθώς επίσης και η σύνοψη βασικών σημείων και το σύνολο των πινάκων αριθμοδεικτών (τα δύο τελευταία στα ελληνικά και στα αγγλικά) είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος στη διεύθυνση : Ευνόητο είναι ότι κάθε απορία ή πρόταση που θα οδηγήσει στη βελτίωση της παρούσας μελέτης, είναι ευπρόσδεκτη από την αρμόδια Υπηρεσία της Ε.Α.Ε.Ε. Ι. Φασόης Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής ΕΑΕΕ Σελίδα 7

8 Σύνοψη Βασικών Σημείων Σύνοψη Βασικών Σημείων Η παρούσα έρευνα της Υπηρεσίας Μελετών και Στατιστικής της ΕΑΕΕ έχει σαν σκοπό τον υπολογισμό των τιμών αναφοράς των κυριοτέρων θεωρητικά θεμελιωμένων αριθμοδεικτών των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της Ελλάδας με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις έτους Με τη χρήση αριθμοδεικτών καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση της διαχείρισης, της κεφαλαιακής επάρκειας, της απόδοσης και της αποδοτικότητας των Ασφαλιστικών Εταιριών, όπως και η σύγκρισή τους με άλλους επιχειρηματικούς κλάδους. Περαιτέρω αναλυτικοί υπολογισμοί για τους ίδιους αριθμοδείκτες έγιναν για ομάδες Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων βάσει της δραστηριότητάς τους και του καθεστώτος εγκατάστασής τους. Οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες για το σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ανά θεματική ομάδα που εξετάστηκε είναι: 1. Κεφαλαιακή Διάρθρωση α. Ποσοστό Μετοχικού κεφαλαίου στα Ίδια Κεφάλαια 88,3% β. Ποσοστό Ομολογιών (Τίτλοι Σταθερής Απόδοσης) στις Επενδύσεις 55,4% 2. Διαχειριστική Πολιτική Ι. Παραγωγή Ασφαλίστρων α. Κόστος Πρόσκτησης Εργασιών 21,9% β. Ποσοστό Χρεωστών Ασφαλίστρων / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα 18,1% γ. Ιδία Κράτηση Ασφαλίστρων 86,8% ΙΙ. Αποζημιώσεις α. Ιδία Κράτηση Αποζημιώσεων 92% β. Δείκτης Ζημίας (Loss Ratio) (μόνο για ασφαλίσεις ζημιών) 60,8% 3. Χρηματοοικονομική Επάρκεια α. Δανειακή Μόχλευση: Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια 8,3 β. Ποσοστό Εκκρεμών Ζημιών / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα 50,3% γ. Ποσοστό Ασφαλιστικών Προβλέψεων / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα 185,2% 4. Απόδοση και Αποδοτικότητα α. Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων προ φόρων (ROE) -31,3% β. Απόδοση Ενεργητικού προ φόρων (ROA) -3,3% γ. Περιθώριο κέρδους (προ φόρων) -9,4% δ. Ποσοστό Κερδών μετά φόρων / Μετοχικό Κεφάλαιο -41,8% ΕΑΕΕ Σελίδα 8

9 Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Οι δείκτες οι οποίοι έχουν επιλεγεί για την περιγραφή της κεφαλαιακής διάρθρωσης χωρίζονται με βάση την ομάδα στην οποία ανήκουν: Σύνθεση Ενεργητικού Σύνθεση Παθητικού Σύνθεση Ιδίων Κεφαλαίων Σύνθεση Επενδύσεων Σε κάθε ομάδα, υπολογίζεται το μέσο ποσοστό που κατέχει κάθε στοιχείο της ως ποσοστό του συνόλου. Για παράδειγμα, το ποσοστό που κατέχει το στοιχείο του Ενεργητικού «Έξοδα Εγκαταστάσεως» στο σύνολο του Ενεργητικού (την ίδια οικονομική χρήση) υπολογίζεται ως εξής: Ποσοστιαία αναλογία Εξόδων εγκαταστάσεως = Έξοδα Εγκαταστάσεως Ενεργητικό Έτσι, οι δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης για το σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων κατά την οικονομική χρήση 2008, έχουν ως εξής: Πίνακας 1: Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού α. Έξοδα Εγκαταστάσεως 0,1% β. Επενδύσεις 62,7% γ. Επενδύσεις για λογαριασμό Ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό 14,4% κίνδυνο δ. Απαιτήσεις 15,1% ε. Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 3,4% Στ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 4,3% Πίνακας 2: Ποσοστιαία Σύνθεση Παθητικού α. Ίδια Κεφάλαια 10,7% β. Ασφαλιστικές Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής 43,2% γ. Ασφαλιστικές Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζημιών 23,1% δ. Προβλέψεις Ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον Επενδυτικό Κίνδυνο 14,4% ε. Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα 0,4% Στ. Υποχρεώσεις 7,9% ζ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 0,4% ΕΑΕΕ Σελίδα 9

10 Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Πίνακας 3: Ποσοστιαία Σύνθεση Ιδίων Κεφαλαίων α. Μετοχικό Κεφάλαιο / Λογαριασμός έδρας / Ασφαλιστική Εγγύηση 88,3% β. Διαφορές έκδοσης Μετοχών και Ομολογιών 6,0% γ. Διαφορές Αναπροσαρμογής 4,0% δ. Αποθεματικά Κεφάλαια 36,9% ε. Αποτελέσματα εις Νέον -35,3% Στ. Ποσά Προοριζόμενα για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0,1% Πίνακας 4: Ποσοστιαία Σύνθεση Επενδύσεων α. Ακίνητα 13,1% β. Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις 2,5% γ. Μετοχές, Μερίδια και Λοιποί Τίτλοι Μεταβλητής Απόδοσης 12,9% δ. Ομολογίες και Λοιποί Τίτλοι Σταθερής Απόδοσης 55,4% ε. Λοιπές Επενδύσεις 16,1% Οι δείκτες υπολογίζονται για κάθε ομάδα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ως ακολούθως: ΕΑΕΕ Σελίδα 10

11 Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Πίνακας 5: Κεφαλαιακή Διάρθρωση ανά Δραστηριότητα Σύνολο Ζημιών Ζωής Μικτές 1. Σύνθεση Ενεργητικού α. Έξοδα Εγκαταστάσεως 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% β. Επενδύσεις 62,7% 53,9% 61,1% 67,9% γ. Επενδύσεις για λογαριασμό Ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό 14,4% 0,0% 24,7% 10,8% κίνδυνο δ. Απαιτήσεις 15,1% 35,0% 5,4% 15,9% ε. Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 3,4% 5,7% 3,5% 2,3% στ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 4,3% 5,2% 5,2% 3,0% 2. Σύνθεση Παθητικού α. Ίδια Κεφάλαια 10,7% 18,5% 11,1% 7,1% β. Ασφαλιστικές Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής 43,2% 0,0% 59,9% 45,6% γ. Ασφαλιστικές Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζημιών 23,1% 65,2% 0,7% 26,4% δ. Προβλέψεις Ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον Επενδυτικό Κίνδυνο 14,4% 0,0% 24,6% 10,8% ε. Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα 0,4% 0,6% 0,2% 0,6% στ. Υποχρεώσεις 7,9% 15,3% 3,1% 9,2% ζ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 0,4% 0,5% 0,3% 0,4% 3. Σύνθεση Ιδίων Κεφαλαίων α. Μετοχικό Κεφάλαιο / Λογ/μος έδρας / Ασφ. Εγγύηση 88,3% 68,6% 47,1% 169,5% β. Διαφορές έκδοσης Μετοχών και Ομολογιών 6,0% 2,3% 0,0% 18,7% γ. Διαφορές Αναπροσαρμογής 4,0% 10,0% -0,4% 4,0% δ. Αποθεματικά Κεφάλαια 36,9% 26,4% 39,9% 43,9% ε. Αποτελέσματα εις Νέον -35,3% -7,8% 13,3% -136,1% στ. Ποσά Προοριζόμενα για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0,1% 0,5% 0,0% 0,0% 4. Σύνθεση Επενδύσεων α. Ακίνητα 13,1% 18,7% 3,1% 19,6% β. Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις 2,5% 3,2% 2,4% 2,4% γ. Μετοχές, Μερίδια και Λοιποί Τίτλοι Μεταβλητής Απόδοσης 12,9% 14,7% 7,6% 16,8% δ. Ομολογίες και Λοιποί Τίτλοι Σταθερής Απόδοσης 55,4% 29,2% 78,8% 44,5% ε. Λοιπές Επενδύσεις 16,1% 34,2% 8,1% 16,8% ΕΑΕΕ Σελίδα 11

12 Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Πίνακας 6: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Ανωνύμων Εταιριών Σύνολο Ζημιών Ζωής Μικτές 1. Σύνθεση Ενεργητικού α. Έξοδα Εγκαταστάσεως 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% β. Επενδύσεις 61,2% 54,7% 55,0% 67,9% γ. Επενδύσεις για λογαριασμό Ασφαλισμένων Ζωής που 15,3% 0,0% 29,9% 10,8% φέρουν δ. Απαιτήσεις τον επενδυτικό κίνδυνο 15,5% 34,2% 5,1% 15,9% ε. Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 3,7% 5,9% 4,4% 2,3% στ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 4,2% 5,0% 5,4% 3,0% 2. Σύνθεση Παθητικού α. Ίδια Κεφάλαια 10,3% 17,6% 11,0% 7,1% β. Ασφαλιστικές Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής 40,9% 0,0% 56,1% 45,6% γ. Ασφαλιστικές Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζημιών 24,7% 66,2% 0,0% 26,4% δ. Προβλέψεις Ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον Επενδυτικό 15,2% 0,0% 29,7% 10,8% Κίνδυνο ε. Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα 0,4% 0,5% 0,1% 0,6% στ. Υποχρεώσεις 8,2% 15,3% 3,1% 9,2% ζ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 0,3% 0,3% 0,1% 0,4% 3. Σύνθεση Ιδίων Κεφαλαίων α. Μετοχικό Κεφάλαιο / Λογ/μος έδρας / Ασφ. Εγγύηση 99,2% 66,9% 62,0% 169,5% β. Διαφορές έκδοσης Μετοχών και Ομολογιών 7,0% 2,6% 0,0% 18,7% γ. Διαφορές Αναπροσαρμογής 5,1% 11,5% 0,7% 4,0% δ. Αποθεματικά Κεφάλαια 37,8% 30,0% 38,8% 43,9% ε. Αποτελέσματα εις Νέον -49,4% -11,6% -1,6% -136,1% στ. Ποσά Προοριζόμενα για Αύξηση Μετοχικού 0,2% 0,5% 0,0% 0,0% Κεφαλαίου 4. Σύνθεση Επενδύσεων α. Ακίνητα 15,1% 20,5% 4,2% 19,6% β. Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις 2,8% 3,4% 3,2% 2,4% γ. Μετοχές, Μερίδια και Λοιποί Τίτλοι Μεταβλητής 13,6% 16,1% 6,7% 16,8% Απόδοσης δ. Ομολογίες και Λοιποί Τίτλοι Σταθερής Απόδοσης 51,6% 29,3% 75,9% 44,5% ε. Λοιπές Επενδύσεις 17,0% 30,8% 10,0% 16,8% ΕΑΕΕ Σελίδα 12

13 Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Πίνακας 7: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Επιχειρήσεων και Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών Πανελλαδικοί Αλληλασφαλιστικοί Σύνολο Ζημιών Ζωής Συνεταιρισμοί (Ζημιών) 1. Σύνθεση Ενεργητικού α. Έξοδα Εγκαταστάσεως 0,1% 0,2% 0,0% 0,2% β. Επενδύσεις 74,3% 44,9% 79,4% 68,0% γ. Επενδύσεις για λογαριασμό Ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 7,8% 0,0% 9,2% 0,0% δ. Απαιτήσεις 11,7% 43,7% 6,2% 26,2% ε. Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 1,0% 3,6% 0,6% 5,4% στ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 5,1% 7,7% 4,7% 0,3% 2. Σύνθεση Παθητικού α. Ίδια Κεφάλαια 13,2% 22,9% 11,5% 50,7% β. Ασφαλιστικές Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής 61,1% 0,0% 71,7% 0,0% γ. Ασφαλιστικές Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζημιών 11,1% 59,0% 2,8% 36,7% δ. Προβλέψεις Ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον 7,8% 0,0% 9,2% 0,0% Επενδυτικό Κίνδυνο ε. Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα 0,6% 0,9% 0,6% 0,2% στ. Υποχρεώσεις 5,0% 15,0% 3,3% 12,2% ζ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 1,2% 2,2% 1,0% 0,2% 3. Σύνθεση Ιδίων Κεφαλαίων α. Μετοχικό Κεφάλαιο / Λογ/μος έδρας / Ασφ. 22,0% 73,9% 4,1% 98,4% Εγγύηση β. Διαφορές έκδοσης Μετοχών και Ομολογιών 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% γ. Διαφορές Αναπροσαρμογής -2,1% 1,3% -3,3% 0,0% δ. Αποθεματικά Κεφάλαια 32,4% 2,3% 42,8% 17,5% ε. Αποτελέσματα εις Νέον 47,7% 22,5% 56,4% -18,9% στ. Ποσά Προοριζόμενα για Αύξηση Μετοχικού 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Κεφαλαίου 4. Σύνθεση Επενδύσεων α. Ακίνητα 0,6% 0,7% 0,6% 7,9% β. Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις 0,8% 0,0% 0,9% 8,6% γ. Μετοχές, Μερίδια και Λοιποί Τίτλοι Μεταβλητής 8,7% 0,3% 9,6% 5,2% Απόδοσης δ. Ομολογίες και Λοιποί Τίτλοι Σταθερής Απόδοσης 79,9% 29,5% 84,8% 17,9% ε. Λοιπές Επενδύσεις 10,0% 69,6% 4,2% 60,3% ΕΑΕΕ Σελίδα 13

14 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Η Διαχειριστική Πολιτική των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων διακρίνεται σε δύο μέρη δραστηριότητας, την Παραγωγή Ασφαλίστρων και τις Αποζημιώσεις. Μέρος Ι: Παραγωγή Ασφαλίστρων Οι δείκτες διαχειριστικής πολιτικής για το σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων κατά την οικονομική χρήση 2008, έχουν ως εξής: Πίνακας 8: Δείκτες Διαχείρισης Παραγωγής Ασφαλίστρων α. Ιδία Κράτηση Ασφαλίστρων 86,8% β. Κόστος Πρόσκτησης Εργασιών 21,9% γ. Ποσοστό Χρεώστών Ασφαλίστρων / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα + Δικαιώματα Συμβολαίων γ1. Χρεώστες Ασφαλίστρων Συνολικά *365 / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα (σε ημέρες) δ. Α.Μ.Δ.Α. τέλους χρήσης / Εγγ. Ασφάλιστρα + Δ.Σ. (μόνο για ασφαλίσεις ζημιών) 18,1% 66 35,5% Παρακάτω φαίνεται ο τρόπος υπολογισμού των δεικτών. α. Ιδία Κράτηση Ασφαλίστρων = Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα Εκχωρηθέντα Αντασφάλιστρα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα Ο δείκτης μετρά το ποσοστό των ασφαλίστρων τα οποία παραμένουν στην Ασφαλιστική Επιχείρηση αφού αφαιρεθεί το ποσό των ασφαλίστρων που αναλογεί στους αντασφαλιστές. β. Κόστος Πρόσκτησης Εργασιών Ο δείκτης επιχειρεί να μετρήσει την αναλογία του κόστους με το οποίο επιβαρύνεται μία Ασφαλιστική Επιχείρηση ώστε να επιτύχει την πρόσκτηση των εργασιών της, σαν ποσοστό επί των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίων. Οι Προμήθειες στον αριθμητή αναφέρονται στο λογαριασμό «Προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα πρόσκτησης». Η διαφορά υπολογίζεται ως εξής: Μεταφερόμενα Έξοδα Πρόσκτησης τέλους χρήσης μείον του αντίστοιχου μεγέθους κατά την αρχή της χρήσης. Κόστος Πρόσκτησης Εργασιών = Προμήθειες +Διαφ. Μεταφ. ΕξόδωνΠρόσκτησης Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα ΕΑΕΕ Σελίδα 14

15 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Ειδικά για τους αναλυτικούς Λογαριασμούς Εκμετάλλευσης (Ζωής Ζημιών), ο δείκτης υπολογίζεται χωρίς να ληφθεί υπόψη η διαφορά των Μεταφερόμενων Εξόδων Πρόσκτησης, αφού αυτά δεν καταγράφονται αναλυτικά στους δημοσιευμένους λογαριασμούς. γ. Ποσοστό Χρε στώ Ασφαλίστρων = Χρεώστες Ασφαλίστρων Εγγεγραμένα Ασφαλίστρα Δικαιώματα Συμβολαίων Ο δείκτης μετρά το ποσοστό των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίων τα οποία είναι βεβαιωμένα αλλά ανείσπρακτα (χρεώστες ασφαλίστρων και χρεώστες ασφαλίστρων ληξιπροθέσμων δόσεων). Ειδικότερα ο δείκτης γ1 υπολογίζει (σε ημέρες) τη μέση χρονική περίοδο, επί ετήσιας βάσης, είσπραξης των ασφαλίστρων από την Ασφαλιστική Επιχείρηση. δ. Ποσοστό Αποθέματος Μη Δεδ. Ασφ.= Α.Μ.Δ.Α. Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα Δικαιώματα Συμβολαίων Ο δείκτης είναι μία εκτίμηση του ποσοστού των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίων της χρήσης που χρονικά εμπίπτουν στην επόμενη οικονομική χρήση. (ΑΜΔΑ, Απόθεμα Μη Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων) ΕΑΕΕ Σελίδα 15

16 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Μέρος ΙΙ: Αποζημιώσεις Πίνακας 9: Δείκτες Διαχείρισης Αποζημιώσεων α. Ιδία Κράτηση Αποζημιώσεων 92,0% α1. Αστική Ευθύνη Οχημάτων 96,2% α2. Λοιπών Ζημιών 69,6% α3. Ζωής 96,9% β. Δείκτης Ζημίας (Loss Ratio) (μόνο για ασφαλίσεις ζημιών) 60,8% β1. Αστικής Ευθύνης Οχημάτων 86,3% β2. Λοιπών Ζημιών 40,4% γ. Ιδία Κράτηση Αποζημίωσης / Ιδία Κράτηση Ασφαλίστρων 65,2% γ1. Αστική Ευθύνη Οχημάτων 89,4% γ2. Λοιπών Ζημιών 39,3% δ. Εκκρεμείς Ζημίες / Πληρωθείσες Ζημίες + Διαφορά Εκκρεμών Ζημιών 84,9% Έτους δ1. Αστική Ευθύνη Οχημάτων 161,4% δ2. Λοιπών Ζημιών 107,4% δ3. Ζωής 20,0% ε. Ιδία Κράτηση Εκκρεμών Ζημιών / Ιδία Κράτηση Ζημιών Έτους 78,7% ε1. Αστική Ευθύνη Οχημάτων 156,9% ε2. Λοιπών Ζημιών 87,1% ε3. Ζωής 18,5% α. Ιδία Κράτηση Αποζημιώσεων = Αποζημιώσεις Αποζημιώσεις από τους Αντασφαλιστές Αποζημιώσεις Ο δείκτης μετρά το ποσοστό των αποζημιώσεων το οποίο αναλαμβάνει η Ασφαλιστική Επιχείρηση να καταβάλει αφού αφαιρεθεί η συμμετοχή των αντασφαλιστών. Ο δείκτης υπολογίζεται ξεχωριστά για τον κλάδο της Ασφαλιστικής Ευθύνης Οχημάτων και για τις Λοιπές Ασφαλίσεις κατά Ζημιών στα πεδία α1 και α2, αλλά και για τις Ασφαλίσεις Ζωής. β. Δείκτης Ζημίας = Πληρ.Ζημίες Διαφορά Εκκρεμών Ζημιών (τέλος έτους αρχή έτους) Εγγ.Ασφάλιστρα Διαφορά ΑΜΔΑ (αρχή έτους τέλος έτους) Σε αυτό το δείκτη υπολογίζεται το ποσοστό των αποζημιώσεων τις οποίες καταβάλλει μία Ασφαλιστική Επιχείρηση στους ασφαλιζόμενους, επί των αντιστοίχων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίων. Ομοίως, υπολογίζεται ξεχωριστά για την Αστική Ευθύνη Οχημάτων και τις Λοιπές Ζημίες. ΕΑΕΕ Σελίδα 16

17 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική γ. Δείκτης Ζημιάς επί Ιδίας Κράτησης = Ιδία Κράτηση Αποζημιώσεων Ιδία Κράτηση Ασφαλίστρων Ο παραπάνω δείκτης δείχνει αν η Ιδία Κράτηση των Επιχειρήσεων (αφαιρούμενης της συμμετοχής των αντασφαλιστών) επί των ασφαλίστρων επαρκεί για να καλύψει το μέρος εκείνο των αποζημιώσεων που οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις επέλεξαν να κρατήσουν οι ίδιες στο χαρτοφυλάκιό τους. Ο δείκτης υπολογίζεται ξεχωριστά για την Αστική Ευθύνη Οχημάτων και για τις Λοιπές Ζημίες. δ. Ποσοστό Εκκρεμών Ζημιών επί Ιδίας Κράτησης = Εκκρεμμείς Ζημίες Πληρωθείσες Ζημίες Διαφορά Εκκρεμών Ζημιών Έτους Με τον παραπάνω δείκτη, μπορεί να εκτιμηθεί το ποσοστό των εκκρεμών αποζημιώσεων τέλους χρήσεως ως αναλογία επί των αποζημιώσεων του έτους. Ο δείκτης υπολογίζεται για την Αστική Ευθύνη Οχημάτων, για τις Λοιπές Ζημίες αλλά και για τις ασφαλίσεις Ζωής. ε. Ποσοστιαία Κράτηση Εκκρεμών Ζημιών επί Ιδίων Ζημιών = Ιδία Κράτηση Εκκρεμών Ζημιών Ιδία Κράτηση Ζημιών Έτους Σε συνέχεια των παραπάνω δεικτών, αυτός ο δείκτης εκτιμά το ποσοστό των εκκρεμών αποζημιώσεων αφού αφαιρεθεί η αναλογία των αντασφαλιστών. Ομοίως, υπολογίζεται για την Αστική Ευθύνη Οχημάτων, για τις Λοιπές Ζημίες αλλά και για τις ασφαλίσεις Ζωής. Οι δείκτες υπολογίζονται για κάθε ομάδα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ως ακολούθως: ΕΑΕΕ Σελίδα 17

18 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Πίνακας 10: Διαχειριστική Πολιτική ανά Δραστηριότητα Σύνολο Ζημιών Ζωής Μικτές ΙΙ. Διαχειριστική Πολιτική 1. Παραγωγής Ασφαλίστρων α. Ιδία Κράτηση Ασφαλίστρων 86,8% 78,0% 94,7% 87,3% β. Προμήθειες και Συναφή Έξοδα Πρόσκτησης + Διαφορά Μεταφερόμενων 21,9% 17,7% 12,1% 29,5% Εξόδων Πρόσκτησης και Προμηθειών Παραγωγής Επομένων Χρήσεων / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα Συμβολαίων γ. Χρεώστες Ασφαλίστρων Συνολικά / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και 18,1% 19,9% 10,9% 20,9% Δικαιώματα Συμβολαίων γ1. Χρεώστες Ασφαλίστρων Συνολικά * 365 / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα Συμβολαίων (σε ημέρες) δ. Α.Μ.Δ.Α. τέλους χρήσης / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα 35,5% 32,7% 72,1% 37,7% Συμβολαίων (μόνο για ασφαλίσεις ζημιών) 2. Αποζημιώσεων α. Ιδία Κράτηση Αποζημιώσεων 92,0% 88,6% 96,1% 91,4% α1. Αστική Ευθύνη Οχημάτων 96,2% 96,9% 95,2% α2. Λοιπών Ζημιών 69,6% 69,7% 94,1% 67,5% α3. Ζωής 96,9% 96,1% 97,8% β. Δείκτης Ζημίας (Loss Ratio) (μόνο για ασφαλίσεις ζημιών) 60,8% 62,6% 46,8% 59,1% β1. Αστικής Ευθύνης Οχημάτων 86,3% 89,5% 81,6% β2. Λοιπών Ζημιών 40,4% 37,7% 46,8% 43,1% γ. Ιδία Κράτηση Αποζημιώσεων / Ιδία Κράτηση Ασφαλίστρων (μόνο για 65,2% 67,5% 45,4% 63,2% ασφαλίσεις ζημιών) γ1. Αστική Ευθύνη Οχημάτων 89,4% 93,2% 83,9% γ2. Λοιπών Ζημιών 39,3% 35,7% 45,4% 42,9% δ. Εκκρεμείς Ζημίες / Πληρωθείσες Ζημίες + Διαφορά Εκκρεμών Ζημιών Έτους 84,9% 120,4% 16,7% 101,0% δ1. Αστική Ευθύνη Οχημάτων 161,4% 130,1% 211,3% δ2. Λοιπών Ζημιών 107,4% 99,2% 35,8% 120,1% δ3. Ζωής 20,0% 16,2% 24,5% ε. Ιδία Κράτηση Εκκρεμών Ζημιών / Ιδία Κράτηση Ζημιών Έτους 78,7% 116,4% 15,2% 93,0% ε1. Αστική Ευθύνη Οχημάτων 156,9% 126,3% 205,8% ε2. Λοιπών Ζημιών 87,1% 84,3% 31,1% 94,7% ε3. Ζωής 18,5% 14,8% 22,9% ΕΑΕΕ Σελίδα 18

19 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Πίνακας 11: Διαχειριστική Πολιτική Ανωνύμων Εταιριών Σύνολο Ζημιών Ζωής Μικτές ΙΙ. Διαχειριστική Πολιτική 1. Παραγωγής Ασφαλίστρων α. Ιδία Κράτηση Ασφαλίστρων 87,9% 82,6% 95,2% 87,3% β. Προμήθειες και Συναφή Έξοδα Πρόσκτησης + Διαφορά Μεταφερόμενων 22,5% 17,1% 11,5% 29,5% Εξόδων Πρόσκτησης και Προμηθειών Παραγωγής Επομένων Χρήσεων / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα Συμβολαίων γ. Χρεώστες Ασφαλίστρων Συνολικά / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και 18,6% 21,2% 10,0% 20,9% Δικαιώματα Συμβολαίων γ1. Χρεώστες Ασφαλίστρων Συνολικά * 365 / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα Συμβολαίων (σε ημέρες) δ. Α.Μ.Δ.Α. τέλους χρήσης / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα 34,3% 31,4% 37,7% Συμβολαίων (μόνο για ασφαλίσεις ζημιών) 2. Αποζημιώσεων α. Ιδία Κράτηση Αποζημιώσεων 92,4% 91,3% 95,6% 91,4% α1. Αστική Ευθύνη Οχημάτων 97,1% 98,5% 95,2% α2. Λοιπών Ζημιών 69,7% 72,3% 67,5% α3. Ζωής 96,7% 95,6% 97,8% β. Δείκτης Ζημίας (Loss Ratio) (μόνο για ασφαλίσεις ζημιών) 61,9% 64,4% 59,1% β1. Αστικής Ευθύνης Οχημάτων 86,7% 90,4% 81,6% β2. Λοιπών Ζημιών 40,1% 37,0% 43,1% γ. Ιδία Κράτηση Αποζημιώσεων / Ιδία Κράτηση Ασφαλίστρων (μόνο για 66,2% 68,8% 63,2% ασφαλίσεις ζημιών) γ1. Αστική Ευθύνη Οχημάτων 89,7% 93,9% 83,9% γ2. Λοιπών Ζημιών 38,8% 34,6% 42,9% δ. Εκκρεμείς Ζημίες / Πληρωθείσες Ζημίες + Διαφορά Εκκρεμών Ζημιών Έτους 88,6% 119,8% 18,6% 101,0% δ1. Αστική Ευθύνη Οχημάτων 161,6% 129,2% 211,3% δ2. Λοιπών Ζημιών 109,2% 95,5% 120,1% δ3. Ζωής 21,6% 18,6% 24,5% ε. Ιδία Κράτηση Εκκρεμών Ζημιών / Ιδία Κράτηση Ζημιών Έτους 82,7% 115,8% 17,3% 93,0% ε1. Αστική Ευθύνη Οχημάτων 156,5% 125,0% 205,8% ε2. Λοιπών Ζημιών 89,1% 82,1% 94,7% ε3. Ζωής 20,2% 17,3% 22,9% ΕΑΕΕ Σελίδα 19

20 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Πίνακας 12: Διαχειριστική Πολιτική Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Επιχειρήσεων και Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών Πανελλαδικοί Αλληλασφαλιστικοί Σύνολο Ζημιών Ζωής Συνεταιρισμοί (Ζημιών) 1. Παραγωγής Ασφαλίστρων α. Ιδία Κράτηση Ασφαλίστρων 76,1% 40,5% 92,8% 73,4% β. Προμήθειες και Συναφή Έξοδα Πρόσκτησης + Διαφορά 15,2% 23,7% 19,7% 4,2% Μεταφερόμενων Εξόδων Πρόσκτησης και Προμηθειών Παραγωγής Επομένων Χρήσεων / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα Συμβολαίων γ. Χρεώστες Ασφαλίστρων Συνολικά / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα 12,4% 8,8% 14,2% 12,2% και Δικαιώματα Συμβολαίων γ1. Χρεώστες Ασφαλίστρων Συνολικά * 365 / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα Συμβολαίων (σε ημέρες) δ. Α.Μ.Δ.Α. τέλους χρήσης / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και 51,5% 45,3% 72,1% 11,2% Δικαιώματα Συμβολαίων (μόνο για ασφαλίσεις ζημιών) 2. Αποζημιώσεων α. Ιδία Κράτηση Αποζημιώσεων 87,8% 55,3% 97,9% 82,0% α1. Αστική Ευθύνη Οχημάτων 49,3% 49,3% 82,0% α2. Λοιπών Ζημιών 69,2% 57,5% 94,1% α3. Ζωής 98,3% 98,3% β. Δείκτης Ζημίας (Loss Ratio) (μόνο για ασφαλίσεις ζημιών) 47,0% 47,0% 46,8% 60,0% β1. Αστικής Ευθύνης Οχημάτων 73,0% 73,0% 60,0% β2. Λοιπών Ζημιών 42,6% 41,2% 46,8% γ. Ιδία Κράτηση Αποζημιώσεων / Ιδία Κράτηση Ασφαλίστρων 47,3% 48,3% 45,4% 74,1% (μόνο για ασφαλίσεις ζημιών) γ1. Αστική Ευθύνη Οχημάτων 67,0% 67,0% 74,1% γ2. Λοιπών Ζημιών 44,4% 43,8% 45,4% δ. Εκκρεμείς Ζημίες / Πληρωθείσες Ζημίες + Διαφορά Εκκρεμών 41,6% 121,7% 10,2% 244,7% Ζημιών Έτους δ1. Αστική Ευθύνη Οχημάτων 135,1% 135,1% 244,7% δ2. Λοιπών Ζημιών 93,8% 116,3% 35,8% δ3. Ζωής 7,1% 7,1% ε. Ιδία Κράτηση Εκκρεμών Ζημιών / Ιδία Κράτηση Ζημιών Έτους 26,6% 115,6% 8,4% 257,0% ε1. Αστική Ευθύνη Οχημάτων 163,9% 163,9% 257,0% ε2. Λοιπών Ζημιών 70,9% 98,0% 31,1% ε3. Ζωής 5,8% 5,8% ΕΑΕΕ Σελίδα 20

21 Κεφάλαιο 3: Χρηματοοικονομική Επάρκεια Κεφάλαιο 3: Χρηματοοικονομική Επάρκεια Οι δείκτες του παρόντος κεφαλαίου επιχειρούν να περιγράψουν την ικανότητα μίας Ασφαλιστικής Επιχείρησης στο να ανταποκριθεί στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει. Οι δείκτες Χρηματοοικονομικής Επάρκειας για το σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων κατά την οικονομική χρήση 2008, έχουν ως εξής: Πίνακας 13: Δείκτες Χρηματοοικονομικής Επάρκειας α. Δανειακή Μόχλευση: Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια 8,3 β. Ασφαλιστικές Προβλέψεις / Εγγ. Ασφάλιστρα + Δ.Σ. 185,2% β1. Ζημιών 120,7% β2. Ζωής 259,5% γ. Εκκρεμείς Ζημίες / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα + Δ.Σ. 50,3% γ1. Αστικής Ευθύνης 136,8% γ2. Ζημιών 42,0% γ3. Ζωής 11,9% Παρακάτω φαίνεται ο τρόπος υπολογισμού των δεικτών. α. Δανειακή Μόχλευση = Ξένα Κεφάλαια Ίδια Κεφάλαια Το κλάσμα δείχνει τη δανειακή μόχλευση (financial leverage) των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. β. Ποσοστό Ασφ. Προβλέψεων επί της Παραγωγής = Ασφαλισιτκές Προβλέψεις Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα Δικαιώματα Συμβολαίων Το παραπάνω δείχνει πόσες φορές περισσότερες είναι οι ασφαλιστικές προβλέψεις από τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων. Έτσι, συγκρίνονται οι υποχρεώσεις έναντι των ασφαλισμένων οι οποίες έχουν αναληφθεί από την Ασφαλιστική Επιχείρηση, με τη ρευστότητα την οποία της παρέχουν τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα. Υπολογίζεται ξεχωριστά για τις Ασφαλίσεις Ζωής και Ζημιών. γ. Ποσοστό Εκκρεμών Ζημιών επί της Παραγωγής = Εκκρεμείς Ζημίες Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα Δικαίωμα Συμβολαίων ΕΑΕΕ Σελίδα 21

22 Κεφάλαιο 3: Χρηματοοικονομική Επάρκεια Ο τελευταίος δείκτης εξετάζει ποιο ποσοστό από τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων είναι δεσμευμένα για πληρωμές εκκρεμών αποζημιώσεων τέλους χρήσης. Ο δείκτης υπολογίζεται ξεχωριστά για τις Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, Λοιπών Ζημιών και Ζωής. Οι δείκτες υπολογίζονται για κάθε ομάδα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ως ακολούθως: Πίνακας 14: Χρηματοοικονομική Επάρκεια ανά Δραστηριότητα Σύνολο Ζημιών Ζωής Μικτές ΙΙΙ. Χρηματοοικονομική Επάρκεια α. Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια 8,3 4,4 8,0 13,1 β. Ασφαλιστικές Προβλέψεις / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και 185,2% 109,2% 264,7% 190,6% Δικαιώματα Συμβολαίων β1. Ζημιών 120,7% 109,2% 87,7% 136,8% β2. Ζωής 259,5% 271,0% 246,6% γ. Εκκρεμείς Ζημίες / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και 50,3% 72,4% 10,2% 58,5% Δικαιώματα Συμβολαίων γ1. Αστικής Ευθύνης 136,8% 113,0% 172,3% γ2. Λοιπών Ζημιών 42,0% 35,6% 15,6% 51,2% γ3. Ζωής 11,9% 10,0% 14,0% Πίνακας 15: Χρηματοοικονομική Επάρκεια Ανωνύμων Εταιριών Σύνολο Ζημιών Ζωής Μικτές α. Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια 8,7 4,7 8,1 13,1 β. Ασφαλιστικές Προβλέψεις / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και 177,3% 110,5% 237,9% 190,6% Δικαιώματα Συμβολαίων β1. Ζημιών 122,7% 110,5% 136,8% β2. Ζωής 242,5% 237,9% 246,6% γ. Εκκρεμείς Ζημίες / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα 52,8% 73,7% 11,3% 58,5% Συμβολαίων γ1. Αστικής Ευθύνης 137,3% 112,8% 172,3% γ2. Λοιπών Ζημιών 42,4% 33,5% 51,2% γ3. Ζωής 12,7% 11,3% 14,0% ΕΑΕΕ Σελίδα 22

23 Κεφάλαιο 3: Χρηματοοικονομική Επάρκεια Πίνακας 16: Χρηματοοικονομική Επάρκεια Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Επιχειρήσεων και Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών Πανελλαδικοί Αλληλασφαλιστικοί Σύνολο Ζημιών Ζωής Συνεταιρισμοί (Ζημιών) α. Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια 6,6 3,4 7,7 1,0 β. Ασφαλιστικές Προβλέψεις / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και 268,3% 96,0% 355,8% 155,4% Δικαιώματα Συμβολαίων β1. Ζημιών 94,1% 96,0% 87,7% 155,4% β2. Ζωής 403,7% 403,7% γ. Εκκρεμείς Ζημίες / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα 23,4% 57,3% 6,2% 147,5% Συμβολαίων γ1. Αστικής Ευθύνης 109,5% 109,5% 147,5% γ2. Λοιπών Ζημιών 38,7% 46,9% 15,6% γ3. Ζωής 4,5% 4,5% ΕΑΕΕ Σελίδα 23

24 Κεφάλαιο 4: Απόδοση και Αποδοτικότητα Κεφάλαιο 4: Απόδοση και Αποδοτικότητα Οι Δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας αναφέρονται στην ικανότητα μίας Επιχείρησης να επεξεργάζεται με χρηστό και ικανό τρόπο τους εισαγόμενους σε αυτήν πόρους και να παράγει αποτελέσματα. Οι δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας για το σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων κατά την οικονομική χρήση 2008, έχουν ως εξής: Πίνακας 17: Δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας α. ROE (Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων) (Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια) α1.προ Φόρων -31,3% α2.μετά Φόρων -36,9% β. ROA (Απόδοση Ενεργητικού) (Κέρδη / Ενεργητικό) β1.προ Φόρων -3,3% β2.μετά Φόρων -4,0% γ. Περιθώριο Κέρδους (Κέρδη / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα) γ1.προ Φόρων -9,4% γ2.μετά Φόρων -11,1% δ. Κέρδη μετά Φόρων / Μετοχικό Κεφάλαιο -41,8% Παρακάτω φαίνεται ο τρόπος υπολογισμού των δεικτών. α. Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) = Κέρδη Ίδια Κεφάλαια Ο δείκτης παρουσιάζει τα Κέρδη (Ζημίες) ως ποσοστό των Ιδίων Κεφαλαίων. Υπολογίζεται για τα Κέρδη (Ζημίες) προ και μετά Φόρων. β. Απόδοση Ενεργητικού (ROA) = Κέρδη Ενεργητικό Ομοίως με τον παραπάνω δείκτη, τα Κέρδη (Ζημίες), προ και μετά Φόρων, παρουσιάζονται ως ποσοστό του Ενεργητικού. γ. Περιθώριο Κέρδους = Κέρδη Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα Δικαιώματα Συμβολαίων ΕΑΕΕ Σελίδα 24

25 Κεφάλαιο 4: Απόδοση και Αποδοτικότητα Το παραπάνω κλάσμα φανερώνει ποιο ποσοστό των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίων αντιστοιχεί στο τελικό αποτέλεσμα της χρήσεως (κέρδος ή ζημία). Ο δείκτης υπολογίζεται για τα Κέρδη (Ζημίες) προ και μετά Φόρων. δ. Εκτίμηση αναλογούντος μερίσματος = Κέρδη μετά Φόρων Μετοχικό Κεφάλαιο Ο τελευταίος δείκτης παρουσιάζει ενδιαφέρον σε κάθε μέτοχο ή μελλοντικό επενδυτή κάποιας Ασφαλιστικής Επιχείρησης καθώς δείχνει το ποσοστό των Κερδών (Ζημιών) το οποίο αναλογεί στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Επιχείρησης. Οι δείκτες του παρόντος κεφαλαίου υπολογίζονται για κάθε κατηγορία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. Πίνακας 18: Δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας ανά Δραστηριότητα Σύνολο Ζημιών Ζωής Μικτές IV. Δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας α. ROE (Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια) α1.προ Φόρων -31,3% -10,6% 2,9% -103,3% α2.μετά Φόρων -36,9% -14,5% -2,7% -111,1% β. ROA (Κέρδη / Ενεργητικό) β1.προ Φόρων -3,3% -2,0% 0,3% -7,3% β2.μετά Φόρων -4,0% -2,7% -0,3% -7,9% γ. Περιθώριο Κέρδους (Κέρδη / ΕγγεγραμμέναΑσφάλιστρακαιΔικαιώματα Συμβολαίων) γ1.προ Φόρων -9,4% -3,3% 1,4% -19,5% γ2.μετά Φόρων -11,1% -4,5% -1,3% -20,9% δ. Κέρδη μετά Φόρων / Μετοχικό Κεφάλαιο -41,8% -21,1% -5,8% -65,5% Πίνακας 19: Δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας Ανωνύμων Εταιριών Σύνολο Ζημιών Ζωής Μικτές α. ROE (Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια) α1.προ Φόρων -39,2% -15,1% -0,5% -103,3% α2.μετά Φόρων -44,7% -19,0% -5,4% -111,1% β. ROA (Κέρδη / Ενεργητικό) β1.προ Φόρων -4,0% -2,7% -0,1% -7,3% β2.μετά Φόρων -4,6% -3,4% -0,6% -7,9% γ. Περιθώριο Κέρδους (Κέρδη / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα Συμβολαίων) γ1.προ Φόρων -10,9% -4,4% -0,2% -19,5% γ2.μετά Φόρων -12,5% -5,6% -2,5% -20,9% δ. Κέρδη μετά Φόρων / Μετοχικό Κεφάλαιο -45,1% -28,4% -8,7% -65,5% ΕΑΕΕ Σελίδα 25

26 Κεφάλαιο 4: Απόδοση και Αποδοτικότητα Πίνακας 20: Δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Επιχειρήσεων και Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών Πανελλαδικοί Αλληλασφαλιστικοί Σύνολο Ζημιών Ζωής Συνεταιρισμοί (Ζημιών) α. ROE (Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια) α1.προ Φόρων 14,1% 18,5% 12,6% 2,8% α2.μετά Φόρων 7,3% 14,2% 5,0% 2,3% β. ROA (Κέρδη / Ενεργητικό) β1.προ Φόρων 1,9% 4,2% 1,4% 1,4% β2.μετά Φόρων 1,0% 3,3% 0,6% 1,2% γ. Περιθώριο Κέρδους (Κέρδη / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα Συμβολαίων) γ1.προ Φόρων 6,9% 6,9% 6,9% 6,0% γ2.μετά Φόρων 3,6% 5,3% 2,7% 5,0% δ. Κέρδη μετά Φόρων / Μετοχικό Κεφάλαιο 33,4% 19,2% 121,6% 2,4% ΕΑΕΕ Σελίδα 26

27 Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Παραρτήματα Παράρτημα 1: Ομαδοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις ΕΑΕΕ Σελίδα 27

28 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/ /12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο / Λογ-μός Έδρας / Εγγύηση ,53 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ,14 Διαφορές Έκδοσης Μετοχών & Ομολογιών ,59 Διαφορές Αναπροσαρμογής ,12 Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αποθεματικά Κεφάλαια ,13 Ακίνητα ,50 Αποτελέσματα εις νέον ,10 Συμμετοχές & Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ,15 Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου , ,27 Μετοχές, Μερίδια Αμοιβ. Κεφαλ. κ.λπ. τίτλοι μεταβλητής απόδοσης ,34 Ομόλογα, Ομολογίες κ.λπ. τίτλοι σταθερής απόδοσης ,25 Β. ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 Λοιπές επενδύσεις , ,15 Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΗΣ ,36 Ι. Ασφαλίσεων Ζωής ,19 ΙΙ. Ασφαλίσεων Ζημιών , ,99 Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ,72 Εκ των οποίων : Χρεώστες Ασφαλίστρων συνολικά ,87 Δ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛ. ΖΩΗΣ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ,83 ΣΤ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Εξοπλισμός ,25 Ε. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ,79 Χρηματικά Διαθέσιμα , ,04 Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,74 Ζ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,09 Η. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,88 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,50 Σελ. 1 / 5

29 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/ /12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Α. ΕΣΟΔΑ Β. ΕΞΟΔΑ 1. Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα 5. Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις - Συμμετοχές στα κέρδη & επιστροφές ασφαλίστρων α) Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ,02 α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές ,38 β) Μείον : Αντασφάλιστρα , ,46 Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών , ,07 ΣΥΝ γ) Μαθηματικές προβλέψεις β) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών κλειομένης χρήσεως ,55 κλειομένης χρήσεως ,72 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,29 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,45 ΣΥΝ γ) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών προηγουμένης χρήσεως ,52 δ) Μαθηματικές προβλέψεις Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,34 προηγουμένης χρήσεως ,44 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,64 6. Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις α) Λοιπές προβλέψεις κλειομ. χρήσεως ,62 2. Έσοδα Επενδύσεων ,56 β) Μείον : Λοιπές προβλέψεις προηγ. χρήσεως , ,79 3. Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες ,48 7. Προμήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα ,67 4. Δικαιώματα συμβολαίων & λοιπά έσοδα ,36 Σύνολο Εξόδων ,22 Σύνολο Εσόδων ,04 Τεχνικό Αποτέλεσμα (Κέρδη / Ζημίες) Ασφαλίσεων Ζωής ,82 (Σύνολο Εσόδων - Σύνολο Εξόδων) Σελ. 2 / 5

30 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/ /12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α. ΕΣΟΔΑ Β. ΕΞΟΔΑ 1. Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα 5. Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις α) Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ,75 α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές ,01 β) Μείον : Αντασφάλιστρα , ,82 Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών , ,65 ΣΥΝ γ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα β) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών κλειομένης χρήσεως ,27 και κινδύνους σε ισχύ κλειομένης χρήσεως ,51 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,63 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,43 ΣΥΝ γ) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών προηγουμένης χρήσεως ,13 δ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,35 και κινδύνους σε ισχύ προηγουμένης χρήσεως ,63 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,29 6. Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις α) Λοιπές προβλέψεις κλειομ. χρήσεως ,13 2. Έσοδα Επενδύσεων ,26 β) Μείον : Λοιπές προβλέψεις προηγ. χρήσεως , ,51 3. Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες 0,00 7. Προμήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα ,14 4. Δικαιώματα συμβολαίων & λοιπά έσοδα ,52 Σύνολο Εξόδων ,00 Σύνολο Εσόδων ,07 Τεχνικό Αποτέλεσμα (Κέρδη / Ζημίες) Ασφαλ. Αστ. Ευθύνης Οχημάτων ,93 (Σύνολο Εσόδων - Σύνολο Εξόδων) Σελ. 3 / 5

31 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/ /12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α. ΕΣΟΔΑ Β. ΕΞΟΔΑ 1. Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα 5. Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις α) Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ,58 α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές ,66 β) Μείον : Αντασφάλιστρα , ,49 Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών , ,23 ΣΥΝ γ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα β) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών κλειομένης χρήσεως ,26 και κινδύνους σε ισχύ κλειομένης χρήσεως ,04 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,94 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,43 ΣΥΝ γ) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών προηγουμένης χρήσεως ,90 δ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,45 και κινδύνους σε ισχύ προηγουμένης χρήσεως ,72 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,70 6. Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις α) Λοιπές προβλέψεις κλειομ. χρήσεως ,84 2. Έσοδα Επενδύσεων ,62 β) Μείον : Λοιπές προβλέψεις προηγ. χρήσεως , ,00 3. Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες 0,00 7. Προμήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα ,46 4. Δικαιώματα συμβολαίων & λοιπά έσοδα ,04 Σύνολο Εξόδων ,91 Σύνολο Εσόδων ,36 Τεχνικό Αποτέλεσμα (Κέρδη / Ζημίες) Ασφαλ. λοιπών κλάδων Ζημιών ,45 (Σύνολο Εσόδων - Σύνολο Εξόδων) Σελ. 4 / 5

32 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/ /12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Τεχνικό αποτέλεσμα ασφαλίσεων ζωής ,82 Τεχνικό αποτέλεσμα ασφαλ. αστικής ευθύνης οχημάτων ,93 Τεχνικό αποτέλεσμα ασφαλ. λοιπών κλάδων ζημιών ,45 Συνολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημίες) Εκμεταλλεύσεως ,34 Γενικά Έξοδα ,69 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ,35 (προ φόρων) Φόροι ,42 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ,77 (μετά τη φορολογία) Σελ. 5 / 5

33 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/ /12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο / Λογ-μός Έδρας / Εγγύηση ,50 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ,45 Διαφορές Έκδοσης Μετοχών & Ομολογιών ,00 Διαφορές Αναπροσαρμογής ,91 Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αποθεματικά Κεφάλαια ,49 Ακίνητα ,20 Αποτελέσματα εις νέον ,68 Συμμετοχές & Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ,20 Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0, ,76 Μετοχές, Μερίδια Αμοιβ. Κεφαλ. κ.λπ. τίτλοι μεταβλητής απόδοσης ,71 Ομόλογα, Ομολογίες κ.λπ. τίτλοι σταθερής απόδοσης ,06 Β. ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 Λοιπές επενδύσεις , ,41 Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΗΣ ,04 Ι. Ασφαλίσεων Ζωής ,73 ΙΙ. Ασφαλίσεων Ζημιών , ,44 Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ,62 Εκ των οποίων : Χρεώστες Ασφαλίστρων συνολικά ,74 Δ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛ. ΖΩΗΣ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ,51 ΣΤ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Εξοπλισμός ,77 Ε. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ,48 Χρηματικά Διαθέσιμα , ,79 Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,31 Ζ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,30 Η. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,11 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,61 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,61 Σελ. 1 / 5

34 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/ /12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Α. ΕΣΟΔΑ Β. ΕΞΟΔΑ 1. Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα 5. Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις - Συμμετοχές στα κέρδη & επιστροφές ασφαλίστρων α) Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ,64 α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές ,67 β) Μείον : Αντασφάλιστρα , ,54 Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών , ,50 ΣΥΝ γ) Μαθηματικές προβλέψεις β) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών κλειομένης χρήσεως ,35 κλειομένης χρήσεως ,94 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,60 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,33 ΣΥΝ γ) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών προηγουμένης χρήσεως ,69 δ) Μαθηματικές προβλέψεις Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,69 προηγουμένης χρήσεως ,73 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,17 6. Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις α) Λοιπές προβλέψεις κλειομ. χρήσεως ,71 2. Έσοδα Επενδύσεων ,14 β) Μείον : Λοιπές προβλέψεις προηγ. χρήσεως , ,35 3. Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες ,72 7. Προμήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα ,80 4. Δικαιώματα συμβολαίων & λοιπά έσοδα ,98 Σύνολο Εξόδων ,14 Σύνολο Εσόδων ,01 Τεχνικό Αποτέλεσμα (Κέρδη / Ζημίες) Ασφαλίσεων Ζωής ,87 (Σύνολο Εσόδων - Σύνολο Εξόδων) Σελ. 2 / 5

35 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/ /12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α. ΕΣΟΔΑ Β. ΕΞΟΔΑ 1. Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα 5. Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις α) Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 0,00 α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές 0,00 β) Μείον : Αντασφάλιστρα 0,00 0,00 Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών 0,00 0,00 ΣΥΝ γ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα β) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών κλειομένης χρήσεως 0,00 και κινδύνους σε ισχύ κλειομένης χρήσεως 0,00 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 0,00 0,00 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 0,00 0,00 ΣΥΝ γ) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών προηγουμένης χρήσεως 0,00 δ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 0,00 0,00 0,00 και κινδύνους σε ισχύ προηγουμένης χρήσεως 0,00 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 0,00 0,00 0,00 6. Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις α) Λοιπές προβλέψεις κλειομ. χρήσεως 0,00 2. Έσοδα Επενδύσεων 0,00 β) Μείον : Λοιπές προβλέψεις προηγ. χρήσεως 0,00 0,00 3. Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες 0,00 7. Προμήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα 0,00 4. Δικαιώματα συμβολαίων & λοιπά έσοδα 0,00 Σύνολο Εξόδων 0,00 Σύνολο Εσόδων 0,00 Τεχνικό Αποτέλεσμα (Κέρδη / Ζημίες) Ασφαλ. Αστ. Ευθύνης Οχημάτων 0,00 (Σύνολο Εσόδων - Σύνολο Εξόδων) Σελ. 3 / 5

36 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/ /12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α. ΕΣΟΔΑ Β. ΕΞΟΔΑ 1. Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα 5. Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις α) Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ,73 α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές ,53 β) Μείον : Αντασφάλιστρα , ,02 Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών , ,74 ΣΥΝ γ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα β) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών κλειομένης χρήσεως ,18 και κινδύνους σε ισχύ κλειομένης χρήσεως ,53 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,42 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,47 ΣΥΝ γ) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών προηγουμένης χρήσεως ,51 δ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,18 και κινδύνους σε ισχύ προηγουμένης χρήσεως ,36 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,62 6. Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις α) Λοιπές προβλέψεις κλειομ. χρήσεως 0,00 2. Έσοδα Επενδύσεων ,49 β) Μείον : Λοιπές προβλέψεις προηγ. χρήσεως 0,00 0,00 3. Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες 0,00 7. Προμήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα ,47 4. Δικαιώματα συμβολαίων & λοιπά έσοδα ,62 Σύνολο Εξόδων ,65 Σύνολο Εσόδων ,73 Τεχνικό Αποτέλεσμα (Κέρδη / Ζημίες) Ασφαλ. λοιπών κλάδων Ζημιών ,08 (Σύνολο Εσόδων - Σύνολο Εξόδων) Σελ. 4 / 5

37 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/ /12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Τεχνικό αποτέλεσμα ασφαλίσεων ζωής ,87 Τεχνικό αποτέλεσμα ασφαλ. αστικής ευθύνης οχημάτων 0,00 Τεχνικό αποτέλεσμα ασφαλ. λοιπών κλάδων ζημιών ,08 Συνολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημίες) Εκμεταλλεύσεως ,95 Γενικά Έξοδα ,22 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ,73 (προ φόρων) Φόροι ,22 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ,49 (μετά τη φορολογία) Σελ. 5 / 5

38 ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ & ΖΩΗΣ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/ /12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο / Λογ-μός Έδρας / Εγγύηση ,76 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ,11 Διαφορές Έκδοσης Μετοχών & Ομολογιών ,63 Διαφορές Αναπροσαρμογής ,17 Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αποθεματικά Κεφάλαια ,51 Ακίνητα ,84 Αποτελέσματα εις νέον ,40 Συμμετοχές & Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ,24 Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0, ,67 Μετοχές, Μερίδια Αμοιβ. Κεφαλ. κ.λπ. τίτλοι μεταβλητής απόδοσης ,33 Ομόλογα, Ομολογίες κ.λπ. τίτλοι σταθερής απόδοσης ,93 Β. ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 Λοιπές επενδύσεις , ,30 Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΗΣ ,32 Ι. Ασφαλίσεων Ζωής ,46 ΙΙ. Ασφαλίσεων Ζημιών , ,26 Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ,68 Εκ των οποίων : Χρεώστες Ασφαλίστρων συνολικά ,10 Δ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛ. ΖΩΗΣ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ,32 ΣΤ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Εξοπλισμός ,13 Ε. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ,44 Χρηματικά Διαθέσιμα , ,20 Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,07 Ζ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,11 Η. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,96 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,72 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,72 Σελ. 1 / 5

39 ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ & ΖΩΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/ /12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Α. ΕΣΟΔΑ Β. ΕΞΟΔΑ 1. Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα 5. Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις - Συμμετοχές στα κέρδη & επιστροφές ασφαλίστρων α) Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ,38 α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές ,71 β) Μείον : Αντασφάλιστρα , ,92 Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών , ,57 ΣΥΝ γ) Μαθηματικές προβλέψεις β) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών κλειομένης χρήσεως ,20 κλειομένης χρήσεως ,78 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,69 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,12 ΣΥΝ γ) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών προηγουμένης χρήσεως ,83 δ) Μαθηματικές προβλέψεις Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,65 προηγουμένης χρήσεως ,71 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,47 6. Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις α) Λοιπές προβλέψεις κλειομ. χρήσεως ,91 2. Έσοδα Επενδύσεων ,42 β) Μείον : Λοιπές προβλέψεις προηγ. χρήσεως , ,44 3. Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες ,76 7. Προμήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα ,87 4. Δικαιώματα συμβολαίων & λοιπά έσοδα ,38 Σύνολο Εξόδων ,08 Σύνολο Εσόδων ,03 Τεχνικό Αποτέλεσμα (Κέρδη / Ζημίες) Ασφαλίσεων Ζωής ,05 (Σύνολο Εσόδων - Σύνολο Εξόδων) Σελ. 2 / 5