M14000 DELUXE V ALUMIL M14000 Deluxe 1-001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "M14000 DELUXE V01.2008 ALUMIL M14000 Deluxe 1-001"

Transcript

1 M14000 DELUXE 1-001

2 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2007 Áëïõìýë ÌõëùíÜò Á.Å. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç, ïëéêþ Þ ìåñéêþ áíôéãñáöþ êåéìýíùí, öùôïãñáöéþí êáé ãåíéêüôåñá ðëçñïöïñéþí ðïõ ðåñéý ïíôáé óôéò óåëßäåò ôïõ åã åéñßäéïõ êáé äåí áðïôåëïýí áíáäçìïóßåõóç áðü Üëëåò ðçãýò. ¼ëá ôá êåßìåíá, ãñáöéêü, åéêüíåò ðïõ ðáñïõóéüæïíôáé óå ïðïéïäþðïôå ôìþìá ôïõ åã åéñßäéïõ áðïôåëïýí ðíåõìáôéêþ éäéïêôçóßá ôïõ äçìéïõñãïý ôïõò. ÊÜèå áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãþ, óå ïðïéïäþðïôå ìýóï, ìåôü Þ Üíåõ åðåîåñãáóßáò, ðåñéå ïìýíùí ôïõ åã åéñßäéïõ ùñßò ðñïçãïýìåíç Ýããñáöç Üäåéá, äåí åðéôñýðåôáé. Ç ìç åðéôñåðôþ ñþóç ôïõ õëéêïý ôïõ åã åéñßäéïõ óçìáßíåé áõôüìáôá êáôáëïãéóìü åõèõíþí óýìöùíá ìå ôïí Í. 2121/93 êáé ôïõò êáíüíåò äéåèíïýò äéêáßïõ ðïõ éó ýïõí óôçí ÅëëÜäá. ÁðïêÞñõîç Åõèýíçò: Ðñïóðáèïýìå íá êüíïõìå áõôü ôï åã åéñßäéï êáé ôá ðåñéå üìåíá ôïõ áîéüðéóôá, áëëü ôõ üí áíáêñßâåéåò ìðïñåß íá ðñïêýøïõí. Ç åôáéñåßá äåí åõèýíåôáé ãéá ôõðïãñáöéêü ëüèç, ðáñáëåßøåéò êáé áíáêñßâåéåò óå áõôü ôï åã åéñßäéï. Ïé ðëçñïöïñßåò óå áõôü ôï åã åéñßäéï õðüêåéíôáé óå áëëáãþ ùñßò åéäïðïßçóç. Copyright Notice: Copyright 2007 Alumil. All rights reserved. None of the materials provided on this manual may be used, reproduced or transmitted, in whole or in part, in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or the use of any information storage and retrieval system without permission in writing from the publisher. Disclaimer of Liability: In preparation of this manual, every effort has been made to offer the most current, correct, and clearly expressed information possible. Nevertheless, inadvertent errors in information may occur. In particular but without limiting anything here, Alumil Milonas S.A. disclaim any responsibility for typographical errors and inaccuracy of the information that may be contained in this manual. The information in this manual is subject to change without notice to the User. Alumil Milonas S.A. and its authorized agents and dealers make no warranties or representations whatsoever regarding the quality, content, completeness, suitability, adequacy, sequence, accuracy, or timeliness of information contained in this manual Alumil M14000 Deluxe

3 Γενικές Πληροφορίες General Information Σειρά συρόμενων κουφωμάτων αλουμινίου με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τον ανοξείδωτο οδηγό κύλισης, την δυνατότητα ίσιας κοπής, και την γραμμική αισθητική Βασικά χαρακτηριστικά: Συρόμενο σύστημα με φύλλο πλάτους 38 mm Οδηγοί κύλισης από ανοξείδωτο ατσάλι Ράουλα 32mm (βαρέως τύπου) από teflon Φύλλο υαλοπίνακα με ενσωματωμένο χερούλι Ελάχιστη όψη αλουμινίου στο μέσο του επαλλήλου Δυνατότητα ίσιας κοπής Κλειδαριά πολλαπλών σημείων με αντίκρισμα ενσωματωμένο στον οδηγό Δυνατότητα τοποθέτησης του υαλοπίνακα μετά το μοντάζ του φύλλου (με πηχάκι) Μηχανική σύνδεση ανοικτών οδηγών για εξοικονόμηση βάρους, αλλά και ισχυρή σύνδεση ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ Κράμα αλουμινίου AlMgSi (EN AW 6060) Σκληρότητα Ελάχιστο πάχος Βαφής (Η/Β) Πάχος διατομών (min-max) 12 Webster ή 70 HB minimum 75μm minimum 1,4-1,5 mm Έλεγχος διαστάσεων διατομών Σύμφωνα με EN DIN ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Διαστάσεις φύλλου (Πλάτος\Ύψος) Είδος κύλισης 38 \82,3 mm Διπλό ράουλο 32mm πάνω σε ανοξείδωτο οδηγό Είδος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων Είδος στεγάνωσης Μονός ή διπλός έως 26 mm 130 Kg Περιμμετρική, με δύο σειρές από βουρτσάκια υψηλής πυκνότητας με μεμβράνη (Hi-Fin) Κατασκευαστικές δυνατότητες της σειράς: Επάλληλο (με ή χωρίς σίτα) Χωνευτό εσωτερικό (τζάμι ή τζάμι και παντζούρι ή τζάμι με σίτα και παντζούρι) Χωνευτό εξωτερικό (τζάμι ή τζάμι και παντζούρι ή τζάμι με σίτα και παντζούρι) Πιστοποιήσεις Ο σχεδιασμός, η διαδικασία παραγωγής, και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατομών της Αλουμύλ έχουν πιστοποιηθεί με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO Η διαδικασία βαφής σε όλα τα βαφεία της Αλουμύλ είναι πιστοποιημένη και διενεργείται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα βαφής QUALICOAT και RAL (GSB). Το σύστημα είναι πιστοποιημένο στο ΕΚΑΝΑΛ για αεροπεράτοτητα και υδατοστεγανότητα. Alumil M14000 Deluxe 1-003

4 Γενικές Πληροφορίες General Information Product line for sliding frames, distincted by the stainless steel roller driver, the option of vertical profile cutting, and its overall linear design. Basic characteristics: 38 mm sash width Inox steel roller driver for easier and smoother sliding (near zero friction) 32 mm heavy-load rollers, made of teflon Sealing with high density membrane brushes (Hi-Fin) Single or multiple point lock, with backset application inside the frame's sliding guide Option of glazing installation as in traditional tilt-and-turn systems, using a sash with a complementary glazing bead Special waving design in the facing side TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PROFILES Aluminum alloy AlMgSi (EN AW 6060) Hardness Minimum Powder Coating Thickness Profile thickness (min-max) Profile Geometry Control 12 Webster or 70 HB minimum 75μm minimum 1,4 1,5 mm EN DIN Compliant TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SYSTEM TYPOLOGIES Sash Dimensions (Width / Height) Sliding 38 / 82,3 mm 32 mm teflon rollers on inox steel guide Glazing types Maximum glazing weight per sash Sealing Single or double, up to 26 mm 150 kg Perimetrical, using 2 rows of quality brushes with sealing membrane (Hi-Fin) Product Line Construction Options: Interlocking (with or without a fly-screen) Internal Fusible (glazing or glazing with shutter or glazing with shutter and fly-screen) External Fusible (glazing or glazing with shutter or glazing with shutter and fly-screen) Certifications: The design, the production process, and the quality control of all profiles produced by Alumil are certified with ISO The process of electrostatic powder coating is certified by QUALICOAT and RAL (GSB) in all plants operated by Alumil. The system is certified for air water impermeability, by the EKANAL (Greek Center for Aluminium Development) Alumil M14000 Deluxe

5 M14000 DELUXE ÅõñåôÞñéï Ðñïößë / Profile Index 1-005

6 ÅõñåôÞñéï Ðñïößë / Profile Index ÐÑÏÖÉË PROFILE ÐÑÏÖÉË No / Profile Nr BÜñïò / Weight (gr/m) ÓÅËÉÄÁ PAGE ÐÑÏÖÉË PROFILE ÐÑÏÖÉË No / Profile Nr BÜñïò / Weight (gr/m) ÓÅËÉÄÁ PAGE ÐÑÏÖÉË PROFILE ÐÑÏÖÉË No / Profile Nr BÜñïò / Weight (gr/m) ÓÅËÉÄÁ PAGE M A04, B11 M A03, B10 M A02, B03 M A04, B14 M A03, B08 M A02, B02 M9336A 386 A04, B14 M A02, B08 M A02, B04 M A04, B12 M A03, B10 M A02, B02 M9338A 526 A04, B12 M A03, B10 M A02, B05 M A04, B13 M A04, B11 M A03, B11 M A04, B A03, B05 M A02, B02 M A04, B12 M A05, B10 M A02, B05 M A04, B13 M A02, B02 M A03, B11 M A04, B13 M A02, B06 M A03, B06 M A04, B13 M A05, B10 M A03, B06 M A04, B13 M A05, B10 M A03, B11 M A04, B12 M A05, B09 M A03, B09 M A04, B12 M A03, B08 M A03, B05 M A04, B13 M A02, B04 M A05, B02 M A04, B12 M A03, B09 M A05, B09 M A04, B11 M A02, B04 M A05, B Alumil M14000 Deluxe

7 ÅõñåôÞñéï Ðñïößë / Profile Index ÐÑÏÖÉË PROFILE ÐÑÏÖÉË No / Profile Nr BÜñïò / Weight (gr/m) M ÓÅËÉÄÁ PAGE A03, B10 M A02, B03 M A03, B08 M A05, B09 M A02, B03 M A02, B03 M A02, B04 M A03, B07 M A03, B07 M A05, B10 S A02, B06 Alumil M14000 Deluxe 1-007

8 ÅõñåôÞñéï Ðñïößë / Profile Index Alumil M14000 Deluxe

9 M14000 DELUXE Ðñïößë / Profile Overview 1:

10 Ðñïößë / Profile Overview 1:4 ÐÑÏÖÉË PROFILE ÐÑÏÖÉË No / Profile Nr BÜñïò / Weight (gr/m) X mm Y mm I cm J y cm 4 x 4 ÐÑÏÖÉË PROFILE ÐÑÏÖÉË No / Profile Nr BÜñïò / Weight (gr/m) X mm Y mm I cm J y cm 4 x 4 M ,80 2,51 4,47 M ,00 7,17 108,89 M ,00 2,80 5,05 M ,00 7,21 126,01 M ,00 4,12 5,44 M ,00 7,15 91,00 M ,00 4,81 29,56 M ,00 144,79 10,88 M ,00 5,37 34,45 M ,30 11,86 28,35 M ,00 5,37 40,91 M ,75 82,30 38, 68 38,83 M ,00 68,00 13,52 39,59 M ,00 27,31 11,54 M ,90 8,00 55,42 S ,10 24,05 0,27 0,

11 Ðñïößë / Profile Overview 1:4 ÐÑÏÖÉË PROFILE ÐÑÏÖÉË No / Profile Nr BÜñïò / Weight (gr/m) X mm Y mm I cm J y cm 4 x 4 ÐÑÏÖÉË PROFILE ÐÑÏÖÉË No / Profile Nr BÜñïò / Weight (gr/m) X mm Y mm I cm J y cm 4 x 4 M ,00 7,47 43,85 M ,00 82,30 33,06 27,19 M ,30 30,16 12,00 M ,00 27,00 1,25 5,75 M ,00 82,30 23,05 75,13 M ,10 41,90 2,32 2, ,30 29,50 12,11 M ,00 43,40 3,35 11,66 M ,00 83,00 24,05 5,98 M ,80 41,90 3,30 2,75 M ,00 50,00 3,78 3,81 M ,90 41,90 3,13 3,59 M ,80 70,00 12,28 2,33 M ,05 36,95 3,07 8,90 M ,00 102,00 49,06 10,54 M ,00 102,00 41,77 8,

12 Ðñïößë / Profile Overview 1:4 ÐÑÏÖÉË PROFILE ÐÑÏÖÉË No / Profile Nr BÜñïò / Weight (gr/m) X mm Y mm I cm J y cm 4 x 4 ÐÑÏÖÉË PROFILE ÐÑÏÖÉË No / Profile Nr BÜñïò / Weight (gr/m) X mm Y mm I cm J y cm 4 x 4 M ,30 50,00 59,42 3,54 M ,90 82,30 12,26 1,95 M ,90 101,10 20,74 1,75 M ,90 82,90 10,48 1,75 M9336A ,00 19,90 0,99 4,69 M ,90 90,00 13,73 1,84 M ,90 83,30 9,96 1,69 M9338A ,70 77,20 8,36 1,68 M ,90 87,00 12,71 1,60 M ,90 80,00 8,81 1,44 M ,00 100,00 9,91 127,62 M ,00 60,00 4,10 0,63 M ,00 60,00 0,56 4,51 M ,00 110,00 28,12 1,36 M ,00 10,00 3,01 0,22 M ,90 84,60 11,07 1,

13 Ðñïößë / Profile Overview 1:4 ÐÑÏÖÉË PROFILE ÐÑÏÖÉË No / Profile Nr BÜñïò / Weight (gr/m) X mm Y mm I cm J y cm 4 x 4 ÐÑÏÖÉË PROFILE ÐÑÏÖÉË No / Profile Nr BÜñïò / Weight (gr/m) X mm Y mm I cm J y cm 4 x 4 M ,40 83,00 23,03 3,34 M ,40 83,00 19,30 3,37 M ,60 46,60 3,23 3,04 M ,60 45,60 3,22 2,87 M ,60 47,30 3,48 3,48 M ,60 52,20 3,50 4,19 M ,30 24,95 0,26 0,02 M ,30 47,20 2,44 0,10 M ,90 19,80 0,52 0,92 M ,35 33,40 3,21 32,05 M ,43 7,20 0,02 0,27 M ,00 39,80 1,72 0,31 M ,80 40,90 10,41 34,82 M ,10 33,10 14,22 14,

14 Ðñïößë / Profile Overview 1:

15 M14000 DELUXE Ðñïößë / Profile Overview 1:

16 M14205 W=596 gr/m M14000 Deluxe Ðñïößë / Profiles 1:1 ÌÏÍÏÓ ÏÄÇÃÏÓ SINGLE DRIVER ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÅÉÔÁÉ ÊÁÉ ÃÉÁ ÔÇ ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÁ ÐÏËÕÖÕËËÙÍ ÅÐÁËËÇËÙÍ Silicone Silicone Silicone R=1:2 47,80 M14237 W=670 gr/m ÌÏÍÏÓ ÏÄÇÃÏÓ SINGLE DRIVER M14305 W=799 gr/m ÌÏÍÏÓ ÏÄÇÃÏÓ SINGLE DRIVER ,00 44,00 M14246 ÄÉÐËÏÓ ÏÄÇÃÏÓ ME ÁÑÌÏÊÁËÕÐÔÑÏ W=1346 gr/m DOUBLE DRIVER WITH ARMATURE 48,00 M14239 W=1276 gr/m 42,00 ÄÉÐËÏÓ ÏÄÇÃÏÓ DOUBLE DRIVER , , ,

17 Ðñïößë / Profiles 1:1 M14235 W=1154 gr/m 48,00 ÄÉÐËÏÓ ÏÄÇÃÏÓ DOUBLE DRIVER M14236 W=1295 gr/m 86,00 48,00 ÄÉÐËÏÓ ÏÄÇÃÏÓ DOUBLE DRIVER M14374 W=1562 gr/m 92,00 48,00 22,20 ÄÉÐËÏÓ ÏÄÇÃÏÓ DOUBLE DRIVER M14375 W=1450 gr/m ,90 48, ÄÉÐËÏÓ ÏÄÇÃÏÓ DOUBLE DRIVER 92,

18 M W=1741 gr/m 40,00 40,00 M14000 Deluxe Ðñïößë / Profiles 1:1 ÔÑÉÐËÏÓ ÏÄÇÃÏÓ TRIPLE DRIVER 124,00 M14220 W=1768 gr/m 48,00 40,00 ÔÑÉÐËÏÓ ÏÄÇÃÏÓ TRIPLE DRIVER M14234 W=1796 gr/m 132,00 48,00 48,00 ÔÑÉÐËÏÓ ÏÄÇÃÏÓ TRIPLE DRIVER M14383 W=2075 gr/m 140,00 48,00 48,00 ÔÑÉÐËÏÓ ÏÄÇÃÏÓ TRIPLE DRIVER ,00

19 Ðñïößë / Profiles 1:1 W=1342 gr/m ÖÕËËÏ SASH M14242 W=1322 gr/m ÖÕËËÏ SASH * ,30 82,30 * ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÅ ÔÏ ÁÃÊÉÓÔÑÏ 9203 M14302 W=1766 gr/m ÖÕËËÏ SASH M14250 W=1122 gr/m ÖÕËËÏ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ SASH FOR SHUTTERS , , ,00 77,

20 M14212 W=1303 gr/m ÖÕËËÏ SASH M14000 Deluxe Ðñïößë / Profiles 1:1 S265 ÐÇ ÁÊÉ ÄÉÐËÏ ÔÆÁÌÉÏÕ W=135gr/mGLASS HOLDER FOR DOUBLE GLASING ,00 24,05 9,10 M14252 W=1364 gr/m ÔÁÌÐËÁÓ KICK PLATE M14262 W=1578 gr/m ÔÁÌÐËÁÓ KICK PLATE * * 102,00 102,00 * ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΠΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ,00 32,

21 Ðñïößë / Profiles 1:1 M W=1327 gr/m ÖÕËËÏ SASH ,30 M14387 W=1702 gr/m ÖÕËËÏ SASH ,30 68,

22 M14219 W=841 gr/m ÄÉÁ ÙÑÉÓÔÉÊÏ ÁÍÔÉÊÙÍÙÐÉÊÏÕ T -PROFILE FOR SCREEN M14319 W=531 gr/m Ðñïößë / Profiles 1:1 ÄÉÁ ÙÑÉÓÔÉÊÏ ÁÍÔÉÊÙÍÙÐÉÊÏÕ T -PROFILE FOR SCREEN ,00 50,00 25,80 M12314 W=1090 gr/m ÄÉÁ ÙÑÉÓÔÉÊÏ T -PROFILE M12316 W=737 gr/m ÄÉÁ ÙÑÉÓÔÉÊÏ T -PROFILE ,00 50,00 30,00 30,00 * ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΠΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

23 Ðñïößë / Profiles 1:1 M14318 W=961 gr/m ÖÕËËÏ ÁÍÔÉÊÙÍÙÐÉÊÏÕ FLY - SCREEN M14218 W=932 gr/m ÖÕËËÏ ÁÍÔÉÊÙÍÙÐÉÊÏÕ FLY - SCREEN M14317 W=92 gr/m M14226 W=336 gr/m ,40 ÊÏÕÌÐÙÌÁ ÖÕËËÏÕ ÁÍÔÉÊÙÍÙÐÉÊÏÕ KLIP FOR FLY-SCREEN 8,30 19,80 24,95 83,00 ÐÑÏÖÉË ÃÉÁ ÖÕËËÏ ÁÍÔÉÊÙÍÙÐÉÊÏÕ SUPPLEMENTARY PROFILE FOR SASH M14320 W=276 gr/m M14282 W=646 gr/m ,40 ÊÏÕÌÐÙÌÁ ÄÉÁ ÙÑÉÓÔÉÊÏÕ KLIP FOR T -PROFILE 8, ,00 47,20 83,00 ÁÃÊÉÓÔÑÏ ÅÐÁËËÇËÏÕ HOOK 24,90 47,

24 M12241 W=287 gr/m ÊÏÕÌÐÙÌÁ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ ADJOINING PROFILE M14000 Deluxe Ðñïößë / Profiles 1:1 M12340 ÊÏÕÌÐÙÌÁ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ W=599 gr/m ADJOINING PROFILE M12323 W=553 gr/m M14203 W=456 gr/m 44,10 ÁÑÌÏÊÁËÕÐÔÑÏ CLIP FOR DECORATIVE PROFILE 40,90 46,60 41,90 41,90 ÁÃÊÉÓÔÑÏ ÅÐÁËËÇËÏÕ HOOK M12242 W=356 gr/m M14213 W=499 gr/m 77,00 ÊÏÕÌÐÙÌÁ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ ADJOINING PROFILE 46,80 41,90 ÁÃÊÉÓÔÑÏ ÅÐÁËËÇËÏÕ HOOK 47,30 43,40 45, M14388 W=451 gr/m ÁÃÊÉÓÔÑÏ ÅÐÁËËÇËÏÕ HOOK M14214 W=512 gr/m 45,60 ÁÃÊÉÓÔÑÏ ÅÐÁËËÇËÏÕ HOOK 46, ,20 45,60 45,

25 Ðñïößë / Profiles 1:1 M14281 W=1160 gr/m ÁÃÊÉÓÔÑÏ ÅÐÁËËÇËÏÕ HOOK M14244 W=879 gr/m ÊÏÕÌÐÙÌÁ ÖÉËÇÔÏÕ ADJOINING PROFILE M14254 W=422 gr/m ÊÏÕÌÐÙÌÁ ÖÉËÇÔÏÕ ÓÉÔÁÓ ADJOINING PROFILE 36,95 33,10 48,05 31,10 M9010 W=132 gr/m ÊÁÐÁÊÉ ÁÃÊÉÓÔÑÏÕ ÓÔÅÃÁÍÙÓÇÓ COVER 7,20 33,40 90, ,00 M12348 W=1089 gr/m ÄÉÁÊÏÓÌÇÔÉÊÏ DECORATIVE PROFILE M12217 W=306 gr/m ÁÑÌÏÊÁËÕÐÔÑÏ COVER AT WALL OPENING 40, ,80 88,80 21,

26 M9338 W=470 gr/m ÐÑÏÖÉË ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÙÍ - SHUTTERS PROFILES ÃÁËÏÍÁÊÉ SHUTTER BLINDS M9338A W=526 gr/m ÃÁËÏÍÁÊÉ SHUTTER BLINDS M14000 Deluxe Ðñïößë / Profiles 1:1 ÏËÁ ÔÁ ÃÁËÏÍÁÊÉÁ ÄÉÁÔÉÈÅÍÔÁÉ ÄÉÁÔÑÇÔÁ ALL SHUTTER BLIND PROFILES ARE PROCESSED TO ALLOW VENTILATION M9353 ÃÁËÏÍÁÊÉ W=511 gr/m SHUTTER BLINDS 80,00 16,6 pcs/m 2 7,8 kg/m 60,00 77,20 17 pcs/m 2 8,94 kg/m 58,70 90,00 12 pcs/m 2 6,13 kg/m 83,10 24,90 24,70 24,90 M9538 W=520 gr/m ÃÁËÏÍÁÊÉ SHUTTER BLINDS M9558 W=483 gr/m ÃÁËÏÍÁÊÉ SHUTTER BLINDS M9553 W=582 gr/m ÃÁËÏÍÁÊÉ SHUTTER BLINDS 82,90 14,80 pcs/m 2 7,70 kg/m 67,50 83,30 14,80 pcs/m 2 7,15 kg/m 67,50 82,30 14,70 pcs/m 2 8,55 kg/m 68,10 24,90 24,

27 Ðñïößë / Profiles 1:1 M9368 W=592 gr/m ÐÑÏÖÉË ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÙÍ - SHUTTERS PROFILES ÃÁËÏÍÁÊÉ SHUTTER BLINDS M9357 W=385 gr/m ÃÁËÏÍÁÊÉ SHUTTER BLINDS ÏËÁ ÔÁ ÃÁËÏÍÁÊÉÁ ÄÉÁÔÉÈÅÍÔÁÉ ÄÉÁÔÑÇÔÁ ALL SHUTTER BLIND PROFILES ARE PROCESSED TO ALLOW VENTILATION M9559 W=608 gr/m ÃÁËÏÍÁÊÉ SHUTTER BLINDS 20 pcs/m 2 7,7 kg/m 13,8 pcs/m 2 8,4 kg/m 87,00 15,3 pcs/m 2 9 kg/m 65,20 60,00 49,70 84,60 72,30 M ,00 24,90 24,90 ÃÁËÏÍÁÊÉ SHUTTER BLINDS M9356 W=670 gr/m ÃÁËÏÍÁÊÉ SHUTTER BLINDS M9534 W=713 gr/m ÃÁËÏÍÁÊÉ SHUTTER BLINDS 100,00 25,00 14,7 pcs/m 2 6,9 kg/m 99,70 101,10 91,00 68,20 10 pcs/m 2 6,7 kg/m 10,9 pcs/m 2 7,8 kg/m 25,00 24,

28 ÐÑÏÖÉË ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÙÍ - SHUTTERS PROFILES M14000 Deluxe Ðñïößë / Profiles 1:1 ÏËÁ ÔÁ ÃÁËÏÍÁÊÉÁ ÄÉÁÔÉÈÅÍÔÁÉ ÄÉÁÔÑÇÔÁ ALL SHUTTER BLIND PROFILES ARE PROCESSED TO ALLOW VENTILATION M9348 W=280 gr/m ÃÁËÏÍÁÊÉ SHUTTER BLINDS M9336 W=349 gr/m ÏÂÁËÉÍÁ ADJUSTABLE SHUTTER BLINDS M9336A W=386 gr/m ÐÅÑÓÉÄÁ SHUTTER BLINDS 10,00 19,90 50,00 22,7 pcs/m 2 6,3 kg/m 60,00 23,8 pcs/m 2 8,3 kg/m 56,00 28,5 pcs/m 2 11 kg/m ÊÙÄ. ÔÁÐÁÓ / PLASTIC ENDCAP CODE ËÅÕÊÇ / WHITE: ÌÁÕÑÇ / BLACK: ,00 25,

29 M14000 DELUXE ÔïìÝò / Sections 1:

30 ÔïìÝò / Sections 1:1 2,2a 3,3a 4,4a,b 1,1a, 1b,1c 1b

31 ÔïìÝò / Sections 1: , 25a ,6a 7 8 5,5a

32 ÔïìÝò / Sections 1:

33 ÔïìÝò / Sections 1:1 86,00 M14203 ËÁÓÔÉ Ï ÔÆÁÌÉÏÕ / GLAZING GASKET ÔÁÊÁÊÉ ÔÆÁÌÉOY / GLAZING WEDGE ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ / SCREW CORNER ÑÁOÕËÏ ÄÉÐËÏ / DOUBLE WHEELS 82,30 ÃÙÍÉÁ ÅÐÉÐÅÄÏÔÇÔÁÓ / ALIGNMENT CORNER ÔÁÐÁ ÁÃÊÉÓÔÑÏÕ / END COVER ÁÍÏÎÅÉÄÙÔÏÓ ÏÄÇÃÏÓ / STANLESS STEEL DRIVER ÃÙÍÉÁ ÅÐÉÐÅÄÏÔÇÔÁÓ / ALIGNMENT CORNER ÊÅÍÔÑÉÊÏ ÓÔÅÃÁÍÙÔÉÊÏ / CENTRAL SEAL ÃÙÍÉÁ ÅÐÉÐÅÄÏÔÇÔÁÓ / ALIGNMENT CORNER ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ / SCREW CORNER M ,50 8,50 141, ËÁÓÔÉ Ï ÖÏÕÓÊÁ / GASKET 1-033

34 ÔïìÝò / Sections 1:1 1 86,00 M ,80 82, ,50 8,50 M

35 ÔïìÝò / Sections 1:1 2 M M , ,50 82,30 111, M ,

36 ÔïìÝò / Sections 1: ,80 8,50 73,80 M ,

37 ÔïìÝò / Sections 1:1 4 83, ,00 M14203 M

38 ÔïìÝò / Sections 1:1 1a M ,30 32,00 16,00 32,00 9, M , , ,50 8,50 M

39 ÔïìÝò / Sections 1:1 2a M , ,50 29, M ,00 16,00 32,00 9,00 134,30 M

40 ÔïìÝò / Sections 1:1 3a 111,80 73,80 M ,00 6, ,

41 ÔïìÝò / Sections 1:1 4a 33,50 M , M

42 ÔïìÝò / Sections 1:1 4b 33,50 M , * M * ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÅÉÔÁÉ ÌÏÍÏ ÓÅ ÏÄÇÃÏÕÓ ÙÑÉÓ ÂÏÕÑÔÓÁÊÉ 1-042

43 ÔïìÝò / Sections 1:1 47,80 1b 9, ,30 111,80 M ,50 8,

44 ÔïìÝò / Sections 1:1 1c 86,00 M14203 S265 19, M ,70 117,50 M ,50 8,

45 ÔïìÝò / Sections 1:1 86, ,90 10,00 M ,30 111, ,50 8,50 M

46 ÔïìÝò / Sections 1:1 6 M M , ,30 111, M ,90 10,00 86,

47 ÔïìÝò / Sections 1:1 7 Silicon M ,50 20,20 60,10 M12323 max.98,00 93, M ,90 10,00 86,00 M12323 M

48 ÔïìÝò / Sections 1:1 86,00 24,90 10, M ,25 37,90 73,35 M , M ,90 10,00 86,

49 ÔïìÝò / Sections 1:1 5a 86,00 24,90 10,00 M9368 M14386 M ,30 111,80 M ,50 8,

50 ÔïìÝò / Sections 1:1 6a M M , ,30 111, M14386 M14386 M ,90 10,00 86,

51 ÔïìÝò / Sections 1: ,50 24,90 8,10 25,80 8,10 M14320 M14319 M9368 M14317 M , ,80 M ,50 8,

52 ÔïìÝò / Sections 1: M ,50 M , , M14318 M14317 M9368 M14319 M ,90 8,10 25,80 8,10 124,

53 ÔïìÝò / Sections 1: ,80 82,30 29,50 M , M14318 M ,80 8,10 124, M ,

54 ÔïìÝò / Sections 1:1 12 M12241 M9010 M ,10 M ,50 25,80 24,90 8, ,90 min 130, M9368 M M12241 M12323 M ,10 41, ,30

55 ÔïìÝò / Sections 1: ,50 6,10 28,40 5,50 10,00 M M , M ,50 8,50 111,80 M

56 14 M14000 Deluxe ÔïìÝò / Sections 1:1 M ,50 M ,30 111, M ,10 28,40 5,50 10,00 132,50 M

57 ÔïìÝò / Sections 1: ,80 82,30 29,50 M M , M , ,

58 ÔïìÝò / Sections 1: ,70 M ,60 28, M14203 M M

59 ÔïìÝò / Sections 1: ,00 13,00 32,00 16,00 32,00 9,00 M9368 M M , , M ,50 8,50 M

60 ÔïìÝò / Sections 1:1 18 M ,50 29, M ,00 M14262 M14226 M ,00 32,00 16,00 32,00 9,00 140,

61 ÔïìÝò / Sections 1:1 103,50 60,10 M12323 M ,00 M , min 148, M ,00 32,00 140, M M12242 M

62 ÔïìÝò / Sections 1:1 20 M14226 M14244 M14250 M M M ,35 72,25 37,90 182,00 M ,00 32,00 13,00 6,00 140,

63 ÔïìÝò / Sections 1: ,00 10,00 10,00 6,00 M14203 M ,30 111, ,50 8, M

64 ÔïìÝò / Sections 1: M , ,30 111, M14203 M ,00 10,00 6,00 140,

65 ÔïìÝò / Sections 1: ,80 82,30 29, ,50 6,50 M

66 ÔïìÝò / Sections 1: ,70 140,50 10,00 6, M M

67 ÔïìÝò / Sections 1:1 25, 25a 30,00 30,00 M M ,00 50,

68 ÔïìÝò / Sections 1: DUMPING STOPER DELUXE

69 M14000 DELUXE ΚοπÝò / Cutting analysis 1-069

70 1) M14000 Deluxe ÊïðÝò / Cutting Instructions Y H M14235 M14246 M14236 W X M14386 M14242 M14302 M14235 M14246 M14236 A M14203 M14203 X 2 29,50 W ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X = 2 A + 97,70 2 mm ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X 2 = W + 21,70 2 mm Y B H ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = B + 17,00 mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = H - 59,00 mm 1-070

71 ÊïðÝò / Cutting Instructions 1a) Y H M14235 M14246 M14236 M14386 M14242 M14302 W X M14235 M14246 M14236 A M14214 M14214 X 2 29,50 W ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X = 2 A + 97,70 2 mm ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X 2 = W + 21,70 2 mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = B + 17,00 mm Y B H ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = H - 59,00 mm ÕØÏÓ ΓΑΝΤΖÏÕ HEIGHT OF ADJ. PROFILE Y = Γ Y - mm 1-071

72 1b) M14000 Deluxe ÊïðÝò / Cutting Instructions Y H M14235 M14246 M14236 W X A M14281 M14235 M14246 M14236 X T M14242 M14302 M14242 M14302 M14281 W 29,50 ÐËÁÔÏÓ ÔÁÌÐËÁ WIDTH OF KICK PLATE X = T A 2-83,80 mm ÐËÁÔÏÓ ÔÁÌÐËÁ WIDTH OF KICK PLATE X = T W 2-121,80 mm Y B H ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = B + 13,00 mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = H - 63,00 mm 1-072

73 ÊïðÝò / Cutting Instructions 1c) Y H W X M14235 M14246 M14236 M14242 M14302 A M14235 M14246 M14236 X T M14203 M ,50 W ÐËÁÔÏÓ ÔÁÌÐËÁ WIDTH OF KICK PLATE X = T A 2-115,70 mm ÐËÁÔÏÓ ÔÁÌÐËÁ WIDTH OF KICK PLATE X = T W 2-153,70 mm Y B H ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = B + 13,00 mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = H - 63,00 mm 1-073

74 1d) M14000 Deluxe ÊïðÝò / Cutting Instructions Y H M14235 M14246 M14236 W X A M14235 M14246 M14236 X T M14282 M14281 M14282 W 29,50 ÐËÁÔÏÓ ÔÁÌÐËÁ WIDTH OF KICK PLATE X = T A 2-83,80 mm ÐËÁÔÏÓ ÔÁÌÐËÁ WIDTH OF KICK PLATE X = T W 2-121,80 mm Y B H ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = B + 13,00 mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = H - 63,00 mm 1-074

75 ÊïðÝò / Cutting Instructions 2a) Y H X 4 W M14235 M14246 M14236 M14242 M14302 M14242 M14302 M14235 M14246 M14236 A M14203 M14203 M14203 X 4 M14244 W M14203 ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X = 4 A + 160,50 4 mm ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X = 4 W + 84,50 4 mm Y B H ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = B + 17,00 mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = H - 59,00 mm 1-075

76 2b) M14000 Deluxe ÊïðÝò / Cutting Instructions Y H M14235 M14246 M14236 M14281 X 4 W A M14281 M14235 M14246 M14236 X T M14242 M14270 M14300 M14242 M14270 M14300 M14282 M14282 X T M X T W ÐËÁÔÏÓ ÔÁÌÐËÁ WIDTH OF KICK PLATE X = T A 4-92,60 mm ÐËÁÔÏÓ ÔÁÌÐËÁ WIDTH OF KICK PLATE X = T W 4-111,60 mm Y B H ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = B + 13,00 mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = H - 63,00 mm 1-076

77 ÊïðÝò / Cutting Instructions 3a) Y H M14238 M14234 M14220 X 3 W A M14238 M14234 M14220 X 3 M14203 M14242 M14302 M14203 M14203 M14242 M14302 M14203 W ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X = 3 A + 178,30 3 mm ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X = 3 W + 102,40 3 mm Y B H ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = B + 17,00 mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = H - 59,00 mm 1-077

78 3b) M14000 Deluxe ÊïðÝò / Cutting Instructions Y H M14238 M14234 M14220 X T X 3 W M14281 A M14238 M14234 M14220 M14281 M14242 M14302 M14282 M14242 M14302 M14282 W X T ÐËÁÔÏÓ ÔÁÌÐËÁ WIDTH OF KICK PLATE X = T A 3-62,50 mm ÐËÁÔÏÓ ÔÁÌÐËÁ WIDTH OF KICK PLATE X = T W 3-87,90 mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = B + 13,00 mm Y B H ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = H - 63,00 mm 1-078

79 ÊïðÝò / Cutting Instructions 4) Y H M14340 M14234 M14220 M14238 M14242 X W M14242 M14323 M14218 M14318 M14218 M14318 M14323 M14242 X M14242 W M14241 ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X = W - 54,60 mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = B + 17,00 mm Y B M9368 M9558 H ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = H - 59,00 mm 1-079

80 5) M14000 Deluxe ÊïðÝò / Cutting Instructions Y H M14340 M14340 M14323 M14242 M14244 M14242 M14323 M14218 M14318 M14254 M14244 M14218 M14318 M14242 M14242 M14241 X 2 W X 2 M14241 ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH X = 2 W - 69,00 2 Y = B + 17,00 mm mm Y B M9368 M9558 H ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = H - 59,00 mm 1-080

81 M14000 DELUXE ÅîáñôÞìáôá / Accessories V

82 ÅîáñôÞìáôá / Accessories ÏÕÖÔÁ ÁÐËÇ FINGER PULL ÏÕÖÔÁ ÌÅ ÊËÅÉÄÁÑÉÁ FINGER PULL WITH LOCK SET ÏÕÖÔÁ ÌÅ ÊËÅÉÄÁÑÉÁ ÊÁÉ ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁ FINGER PULL WITH LOCK SET AND HANDLE V

83 ÅîáñôÞìáôá / Accessories ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÁ ÊÁÔÅÑÃÁÓÉÁÓ ÊËÅÉÄÁÑÉÁÓ MILLING DETAIL 30,00 20,00 V

84 ÊËÅÉÄÁÑÉÁ ÌÅ ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁ Ó Ýäéï óõíáñìïëüãçóçò ÁöáéñÝóôå ôá áêüëïõèá µýñç ãéá ôç óõíáñìïëüãçóç êëåéäáñéüò C A B B F ÅîáñôÞìáôá / Accessories LOCKER WITH HANDLE Assembly drawing for selecting and placing of spacers Remove the following parts for the assembly of the locker 1 4,6mm D 3,4mm D C E21158 A B 2 2 A 2 2 C F E B 1A 1C 2C 2A 2A 2C H D 4,6mm 1B 2B 2B V

85 ÊËÅÉÄÁÑÉÁ ÌÅ ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁ Ó Ýäéï óõíáñìïëüãçóçò ôçò ëáâþò üôáí ôïðïèåôåßôáé óôçí áñéóôåñþ ðëåõñü LOCKER WITH HANDLE Assembly drawing for the handle when placed on the left-hand side Ó Ýäéï óõíáñìïëüãçóçò ôçò ëáâþò üôáí ôïðïèåôåßôáé óôçí äåîéü ðëåõñü Assembly drawing for the handle when placed on the right-hand V

86 ÅîáñôÞìáôá / Accessories ÊËÅÉÄÁÑÉÁ ÌÅ ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁ Ó Ýäéï óõíáñìïëüãçóçò ãéá ôçí ôïðïèýôçóç áíôéêñßóìáôïò êëåéäáñéüò êáé óöþíáò LOCKER WITH HANDLE Assembly drawing for the placing of the lock point and wedge ÓöÞíá (ðñïáéñåôéêþ) Wedge (optional) Äéáêüðôçò Áóöáëåßáò (ðñïáéñåôéêüò) Safety Switch (optional) Áíôßêñéóìá ÊëåéäáñéÜò Lock Point A A ÔÏÌÇ A.A SECTION A.A V

87 ÊËÅÉÄÁÑÉÁ ÌÅ ÊÏÕÌÐÉ LOCKER WITH BUTTON Ó Ýäéï óõíáñìïëüãçóçò Assembly drawing for selecting and placing of spacers ÁöáéñÝóôå ôá áêüëïõèá µýñç ãéá ôç óõíáñìïëüãçóç êëåéäáñéüò T 2 T T12 E21159 Remove the following parts For the assembly of the locker C C 2 2 4,6mm D 3,4mm D C 5 C 1 P T 5 1T 2T 2T 1C H 2C 2C P V L

88 ÅîáñôÞìáôá / Accessories ÊËÅÉÄÁÑÉÁ ÌÅ ÊÏÕÌÐÉ Ó Ýäéï óõíáñìïëüãçóçò ãéá ôçí ôïðïèýôçóç áíôéêñßóìáôïò êëåéäáñéüò êáé óöþíáò LOCKER WITH BUTTON Assembly drawing for the placing of the lock point and wedge Áíôßêñéóìá ÊëåéäáñéÜò Lock Point A A Äéáêüðôçò Áóöáëåßáò (ðñïáéñåôéêüò) Safety Switch (optional) ÔÏÌÇ A.A SECTION A.A V

89 M14000 Deluxe ÅîáñôÞìáôá / Accessories MO111041M ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ SCREW CORNER ÁËÏÕÌÉÍÉÏ ALUMINIUM ÁÂÁÖÏ MILL FINISH ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÂÉÄÙÔÇ- ÕÔÇ SCREW CORNER ÕÔÏ ÁËÏÕÌÉÍÉÏ DIE CAST ALUMINIUM ÁÂÁÖÏ MILL FINISH ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÂÉÄÙÔÇ- ÕÔÇ SCREW CORNER ÕÔÏ ÁËÏÕÌÉÍÉÏ DIE CAST ALUMINIUM ÁÂÁÖÏ MILL FINISH ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÂÉÄÙÔÇ- ÕÔÇ SCREW CORNER ÕÔÏ ÁËÏÕÌÉÍÉÏ DIE CAST ALUMINIUM ÁÂÁÖÏ MILL FINISH ÃÙÍÉÁ ÅÐÉÐÅÄÏÔÇÔÁÓ ALIGNMENT CORNER ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK ÃÙÍÉÁ ÅÐÉÐÅÄÏÔÇÔÁÓ ALIGNMENT CORNER ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK ÃÙÍÉÁ ÅÐÉÐÅÄÏÔÇÔÁÓ ALIGNMENT CORNER ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK M04100 MS0400 MS0402 MO x19mm ,2x34,2mm MO1900 ÃÙÍÉÁ ÅÐÉÐÅÄÏÔÇÔÁÓ ALIGNMENT CORNER ÁÔÓÁËÉ STEEL 10,2x34,2mm x500 V

90 ÃÙÍÉÁ ÅÐÉÐÅÄÏÔÇÔÁÓ ALIGNMENT CORNER ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK M14000 Deluxe ÅîáñôÞìáôá / Accessories MO GU ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΑΒΗΣ, EURIS CYLINDER WITH HANDLE, EURIS ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ 1-20 POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK GU ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ CYLINDER mm MO9002 ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ GLAZING WEDGE PVC PVC ΠΡΑΣΙΝΟ GREEN MO9003 ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ GLAZING WEDGE PVC PVC ΚΑΦΕ BROWN ΣΤΟΠΕΡ ΦΙΛΗΤÏÕ BUFFER ÁËÏÕÌÉÍÉÏ ALUMINIUM ÌÁÕÑÏ BLACK MO9004 ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ GLAZING WEDGE PVC PVC ΚΑΦΕ BROWN ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ GLAZING WEDGE PVC PVC ΚΑΦΕ BROWN MO mm 1-4(x1000) 3mm 800 4mm 600 5mm V

91 M14000 Deluxe ÅîáñôÞìáôá / Accessories ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚO CENTRAL SEAL ÁËÏÕÌÉÍÉÏ ALUMINIUM ÁÂÁÖÏ MILL FINISH ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚO CENTRAL SEAL ÁËÏÕÌÉÍÉÏ ALUMINIUM ÁÂÁÖÏ MILL FINISH ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚO CENTRAL SEAL ÁËÏÕÌÉÍÉÏ ALUMINIUM ÁÂÁÖÏ MILL FINISH ÁÍÏÎÅÉÄÙÔÏÓ ÏÄÇÃÏÓ STAINLESS STEEL DRIVER INOX INOX ÁÂÁÖÏ MILL FINISH MS ÁÍÔÉÊÑÉÓÌÁ ÊËÅÉÄÁÑÉÁÓ CLUB BACKSET FOR LOCKER m ÁÂÁÖÏ MILL FINISH ÂÁÓÇ ÃËÙÓÁÓ ÃÉÁ ÊËÅÉÄÁÑÉÁ CLUB BASE FOR TONGUE ÁÂÁÖÏ MILL FINISH ÃËÙÓÓÁ ÊËÅÉÄÁÑÉÁÓ CLUB TONGUE INOX INOX ÁÂÁÖÏ MILL FINISH GU ÃËÙÓÓÁ ÊËÅÉÄÁÑÉÁÓ CLUB TONGUE INOX INOX ÁÂÁÖÏ MILL FINISH V

92 ÑÁÏÕËÏ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ,ÌÏÍÏ ÌÅ ÍÔÉÆÁ SINGLE WHEEL ÁËÏÕÌÉÍÉÏ ALUMINIUM M14000 Deluxe ÅîáñôÞìáôá / Accessories MS0101A ΡΑΟΥΛΟ ΔΙΠΛΟ DOUBLE WHEELS ÁËÏÕÌÉÍÉÏ ALUMINIUM ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ BUFFER FOR SLIDING DOORS ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ STOX69600FP ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Νο6 BRUSH WITH MEMBRANE No6 ΜΑΥΡΟ, ΓΚΡΙ BLACK, GREY ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Νο7 BRUSH WITH MEMBRANE No7 ΜΑΥΡΟ BLACK ΤΑΠΑ ΦΙΛΗΤΟΥ END COVER ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK STOCK No STOX69700FP : mm ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ 1-500x12 POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ, ËÅÕÊÏ, ÃÊÑÉ, BLACK, WHITE, GREY POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ BUFFER FOR SLIDING DOORS ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK ΤΑΠΑ Φ11-ΟΒΑΛ END COVER TAPF10M m 7mm 300 M9244, M V

93 M14000 Deluxe ÅîáñôÞìáôá / Accessories ΤΑΠΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ HANDLE END COVER ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK ΤΑΠΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ HANDLE END COVER FOR M14281 WITH STRAIGHT CUT ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK ΤΑΠΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ EXTERIOR HANDLE END COVER ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK ΤΑΠΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ INTERIOR HANDLE END COVER ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK ΤΑΠΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ HANDLE END COVER ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑΤΟΣ END COVER ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK MS12314 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ Μ12314 END COVER FOR M12314 ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ Μ12316 END COVER FOR M12316 ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK M M M M M12314 MS M M12616 V

94 ΤΑΠΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ END COVER ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK ΤΑΠΑ ΓΑΝΤΖΟΥ END COVER ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK ÅîáñôÞìáôá / Accessories M14000 Deluxe 300 M Ì MS14219M ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΙΤΑΣ ΓΙΑ Μ14219 END COVER FOR M14219 ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ΤΑΠΑ ΣΟΚΟΡΟΥ END COVER ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ΜΑΥΡΟ BLACK ΣΕΤ ΤΑΠΑ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ-ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΑΒΗ END CAP ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ΜΑΥΡΟ BLACK ΤΑΠΑ ΦΥΛΛΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΑΒΗ END COVER ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK ΤΑΠΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ END COVER ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ΜΑΥΡΟ BLACK ÌÁÕÑÏ BLACK MS14254 ΤΑΠΑ ΦΙΛΗΤΟΥ ΓΙΑ Μ14254 END COVER FOR M14254 ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK MS M M M M V

95 M14000 Deluxe ÅîáñôÞìáôá / Accessories GU ΧΟΥΦΤΑ ΚΟΥΜΠΩΤΗ FINGER PULL ΧΟΥΦΤΑ ΚΟΥΜΠΩΤΗ FINGER PULL ÌÁÕÑÏ BLACK ΧΟΥΦΤΑ ΚΟΥΜΠΩΤΗ FINGER PULL ÁÓÇÌÉ SILVER ËÁÂÇ ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ EURIS FINGER PULL ÌÁÕÑÏ BLACK ËÁÂÇ ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ FINGER PULL ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÁÓÇÌÉ SILVER ΛΑΒΗ ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ EURIS FINGER PULL ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK ΧΟΥΦΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ FINGER PULL GU GU GU GU GU ÁÓÇÌÉ SILVER ΛΑΒΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΠΑΚΙ EURIS END COVER ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK GU V

96 ΛΑΒΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΠΑΚΙ EURIS END COVER ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÁÓÇÌÉ SILVER ÏÕÖÔÁ ÁÐËÇ FINGER PULL ÕÔÏ ÁËÏÕÌÉÍÉÏ DIE CAST ËÅÕÊÏ, -03ÌÁÕÑÏ,-06ÊÁÖÅ,-11ÁÓÇÌÉ WHITE,-03BLACK,-06BROWN,-11SILVER ÅîáñôÞìáôá / Accessories GU ÏÕÖÔÁ ÌÅ ÊËÅÉÄÁÑÉÁ FINGER PULL WITH LOCK SET ÕÔÏ ÁËÏÕÌÉÍÉÏ DIE CAST ËÅÕÊÏ, -03ÌÁÕÑÏ,-06ÊÁÖÅ,-11ÁÓÇÌÉ WHITE,-03BLACK,-06BROWN,-11SILVER ΧΟΥΦΤΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ LOCK SET AND HANDLE ÕÔÏ ÁËÏÕÌÉÍÉÏ DIE CAST ËÅÕÊÏ, -03ÌÁÕÑÏ,-06ÊÁÖÅ,-11ÁÓÇÌÉ WHITE,-03BLACK,-06BROWN,-11SILVER ÖÑÅÆÁ ÎÕËÏÕÑÉÓÔÉÊÏÕ 1 1 M ÖÑÅÆÁ ÎÕËÏÕÑÉÓÔÉÊÏÕ M14302 A C C A A C C A B F A B F A B 4,6mm 3,4mm C B 4,6mm 3,4mm C D D D D ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΧΟΥΦΤΑ ΦΥΛΛΟΥ 28-32χιλ. PLASTIC PARTS 28-32mm PVC PVC ËÅÕÊÏ WHITE ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΧΟΥΦΤΑ ΦΥΛΛΟΥ 28-32χιλ. PLASTIC PARTS 28-32mm PVC PVC ËÅÕÊÏ WHITE ZC V

97 M14000 Deluxe ÅîáñôÞìáôá / Accessories ZC2631 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΦΥΛΛΟΥ 28-32χιλ. PLASTIC PARTS 28-32mm PVC PVC ËÅÕÊÏ WHITE PLASTIC PARTS 38-45mm PVC PVC ËÅÕÊÏ WHITE ZC2632 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΦΥΛΛΟΥ 38-45χιλ A C C A A C C A B F A B F A B 4,6mm 3,4mm C B 4,6mm 3,4mm C D D D D V

98 ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 4mm GLAZING GASKET 4mm PVC ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 5mm GLAZING GASKET 5mm PVC ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 6mm GLAZING GASKET 6mm PVC ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 7mm GLAZING GASKET 7mm PVC ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 8mm GLAZING GASKET 8mm PVC ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 10mm GLAZING GASKET 10mm PVC ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 2,5mm GLAZING GASKET 2,5mm PVC ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 3mm GLAZING GASKET 3mm PVC ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 3-4mm GLAZING GASKET 3-4mm PVC ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 5-6mm GLAZING GASKET 5-6mm PVC ÅîáñôÞìáôá / Accessories M14000 Deluxe ΤΟ34 ΤΟ56 ΜΑΥΡΟ BLACK ΜΑΥΡΟ BLACK ΜΑΥΡΟ BLACK ΜΑΥΡΟ BLACK ΜΑΥΡΟ BLACK ΜΑΥΡΟ BLACK V

99 M14000 Deluxe ÅîáñôÞìáôá / Accessories ËÁÓÔÉ Ï ÔÆÁÌÉÏÕ ÓÖÇÍÁ 7-8mm GLAZING GASKET 7-8mm EPDM ËÁÓÔÉ Ï ÔÆÁÌÉÏÕ ÓÇÑÔÁÑÙÔÏ GLAZING GASKET PVC ËÁÓÔÉ Ï ÔÆÁÌÉÏÕ ÓÇÑÔÁÑÙÔÏ GLAZING GASKET 5-6mm ËÁÓÔÉ Ï ÖÏÕÓÊÁ ÌÅ ÐÏÑÔÏÊÁËÉ ÐËÁÔÇ GASKET PVC ËÁÓÔÉ Ï ÖÏÕÓÊÁ ÖÉËÇÔÏÕ GASKET EPDM TO78 MO6831 BMPC1866 MO6000 MO ÌÁÕÑÏ BLACK ÌÁÕÑÏ BLACK ÌÁÕÑÏ BLACK ÌÁÕÑÏ BLACK ÌÁÕÑÏ BLACK V

100 M14000 DELUXE Στατικές πληροφορίες / Statics V

101 Στατικές πληροφορίες / Statics e y2 I X e y1 Ðßíáêáò 1.1 ÓôáôéêÝò Ðëçñïöïñßåò Table 1.1 Statical Information e x2 J Y e x1 ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò ùò ðñïò ê.â. Üîïíá x Moment of Inertia about Neutral Axis ÑïðÞ áíôßóôáóçò Moment of Resistance Áðüóôáóç áðï ôïí ê.â. Üîïíá y Distance from Centroid Áðüóôáóç áðï ôïí ê.â. Üîïíá x Distance from Centroid ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò ùò ðñïò ê.â. Üîïíá y Moment of Inertia about Neutral Axis Moment of Resistance Distance from Centroid Distance from Centroid Profile I x W x e y1 e x2 J y W y e x1 e y2 A ÄéáôïìÞ (cm 4 ) (cm 3 ) (cm) (cm) (cm 4 ) (cm 3 ) (cm) (cm) (cm 2 ) ÑïðÞ áíôßóôáóçò Áðüóôáóç áðï ôïí ê.â. Üîïíá x Áðüóôáóç áðï ôïí ê.â. Üîïíá y ÅðéöÜíåéá Area M ,50 15,53 4,03 1,90 12,11 2,88 1,90 4,20 4,96 M ,23 0,99 1,27 3,26 3,04 0,90 1,29 3,38 1,69 M ,51 1,14 1,85 2,21 4,47 2,29 2,57 1,95 2,21 M ,24 15,13 3,90 1,80 11,54 2,36 1,80 4,89 4,82 M ,49 1,11 1,20 3,15 3,55 1,01 1,40 3,53 1,88 M ,65 12,93 4,10 1,52 3,45 0,82 1,32 4,19 3,51 M ,28 8,96 3,50 1,37 2,33 0,67 1,21 3,50 3,12 M ,17 1,10 1,95 6,52 108,89 58,86 6,68 1,85 6,55 M ,52 0,43 1,03 1,22 0,92 0,98 1,26 0,94 1,25 M ,21 0,96 1,93 7,51 126,01 67,39 6,49 1,87 6,65 M ,81 1,12 1,83 4,28 29,56 15,01 4,32 1,97 4,27 M ,37 1,24 1,89 4,34 40,91 21,42 4,86 1,91 4,79 M ,80 1,43 2,01 1,96 5,05 2,84 2,44 1,78 2,48 M ,19 1,18 1,96 6,07 91,69 49,83 6,33 1,84 6,48 M ,42 14,96 4,09 1,90 11,87 2,87 1,90 4,14 4,9 M ,61 1,07 2,06 2,44 6,22 3,62 2,35 1,72 2,81 M ,52 3,64 4,33 3,71 39,59 15,90 4,89 2,49 4,98 M ,05 14,41 3,99 1,60 7,51 1,77 1,60 4,24 4, V

102 Στατικές πληροφορίες / Statics e y2 I X e y1 e x2 e x1 Ðßíáêáò 1.1 ÓôáôéêÝò Ðëçñïöïñßåò Table 1.1 Statical Information J Y ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò ùò ðñïò ê.â. Üîïíá x Moment of Inertia about Neutral Axis ÑïðÞ áíôßóôáóçò Moment of Resistance Áðüóôáóç áðï ôïí ê.â. Üîïíá y Distance from Centroid Áðüóôáóç áðï ôïí ê.â. Üîïíá x Distance from Centroid ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò ùò ðñïò ê.â. Üîïíá y Moment of Inertia about Neutral Axis ÑïðÞ áíôßóôáóçò Moment of Resistance Áðüóôáóç áðï ôïí ê.â. Üîïíá x Distance from Centroid Áðüóôáóç áðï ôïí ê.â. Üîïíá y Distance from Centroid ÅðéöÜíåéá Area Profile I x W x e y1 e x2 J y W y e x1 e y2 A ÄéáôïìÞ (cm 4 ) (cm 3 ) (cm) (cm) (cm 4 ) (cm 3 ) (cm) (cm) (cm 2 ) M ,76 26,10 4,98 1,60 8,63 1,65 1,60 5,22 5,13 M ,42 0,91 1,63 1,56 1,43 0,85 1,54 1,68 1,56 M ,06 30,66 5,04 1,60 10,54 2,05 1,60 5,15 5,92 M ,21 0,70 1,12 4,59 32,04 14,50 4,44 2,21 4,3 M ,25 0,52 1,66 2,39 5,79 5,57 2,31 1,04 2,39 M ,68 7,88 4,64 4,91 33,83 9,42 2,87 3,59 6,54 M ,12 2,07 1,72 1,99 5,45 2,62 2,41 2,08 2,96 M ,26 1,18 1,24 0,22 0,02 0,02 0,61 1,24 0,34 M ,03 15,05 4,29 1,53 3,36 0,84 1,31 4,01 3,56 M ,94 1,04 2,50 5,71 0,35 0,14 1,16 2,50 1,97 M ,44 4,78 2,35 0,51 0,10 0,04 0,32 2,34 1,02 M ,00 1,67 1,68 4,78 55,42 26,27 4,81 2,11 5,79 M ,47 1,71 1,66 4,37 43,85 20,59 4,82 2,13 5,37 M ,76 1,61 1,66 6,69 141,92 66,32 7,31 2,14 7,68 M ,73 3,53 2,18 0,49 0,32 0,18 1,61 1,8 1,14 M ,32 1,73 2,64 1,34 2,07 1,34 3,07 1,55 1,06 M ,18 2,56 2,81 1,24 2,72 1,97 3,44 1,38 1,30 M ,52 15,68 4,15 1,50 5,93 1,43 1,50 4,15 4,00 V

103 Στατικές πληροφορίες / Statics e y2 I X e y1 e x2 e x1 J Y Ðßíáêáò 1.1 ÓôáôéêÝò Ðëçñïöïñßåò Table 1.1 Statical Information ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò ùò ðñïò ê.â. Üîïíá x Moment of Inertia about Neutral Axis ÑïðÞ áíôßóôáóçò Moment of Resistance Áðüóôáóç áðï ôïí ê.â. Üîïíá y Distance from Centroid Áðüóôáóç áðï ôïí ê.â. Üîïíá x Distance from Centroid ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò ùò ðñïò ê.â. îïíá y Moment of Inertia about Neutral Axis ÑïðÞ áíôßóôáóçò Moment of Resistance Áðüóôáóç áðï ôïí ê.â. Üîïíá x Distance from Centroid Áðüóôáóç áðï ôïí ê.â. Üîïíá y Distance from Centroid ÅðéöÜíåéá Area Profile I x W x e y1 e x2 J y W y e x1 e y2 A ÄéáôïìÞ (cm 4 ) (cm 3 ) (cm) (cm) (cm 4 ) (cm 3 ) (cm) (cm) (cm 2 ) M ,78 2,52 2,50 1,50 3,81 1,52 1,50 2,50 2,73 M ,19 0,87 1,37 2,52 3,57 1,27 1,57 2,82 1,86 M ,59 0,93 2,71 3,86 11,16 6,85 3,63 1,63 2,26 M ,57 2,00 2,02 4,79 32,13 15,52 4,08 2,07 3,69 M ,02 0,02 0,55 1,25 0,27 1,59 1,25 0,17 0,49 M ,70 10,24 3,84 1,24 1,60 0,33 1,25 4,85 2,18 M ,95 8,02 3,58 1,24 1,68 0,36 1,24 4,72 1,97 S 265 0,28 0,38 1,16 0,73 0,02 0,02 0,22 1,24 0, V

M300 FALCON V01.2007 ALUMIL M300 FALCON 1-001

M300 FALCON V01.2007 ALUMIL M300 FALCON 1-001 V01.2007 ALUMIL M300 FALCON 1-001 Απαγόρευση Αναδημοσίευσης: Πνευματικά δικαιώματα 2007 Alumil. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Καμία από τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 Σύστημασυρόμενωνκουφωμάτωνμεφύλλα πλάτους 38mm. Δίνει τη δυνατότητα για κατασκευές όλων των τύπων, επάλληλων ή χωνευτών, ακόμη και σε περιπτώσεις μεγάλωνανοιγμάτων. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί ηχρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary. ΣΕΛΙΔΑ page 433. ΚΩΔΙΚΟΣ code. ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m. ΣΧΗΜΑ shape. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary. ΣΕΛΙΔΑ page 433. ΚΩΔΙΚΟΣ code. ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m. ΣΧΗΜΑ shape. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail SLIM 00 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary ΚΩΔΙΚΟΣ code ΣΧΗΜΑ shape ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description ΣΕΛΙΔΑ page SLIM 00 433 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail 5 SLIM 0 49 ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ single rail 5 SLIM 02 885

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-36 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM

THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM 225 THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H Albio 225 είναι θερμομονωτική σειρά, κατάλληλη για ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS συρόμενες μπαλκονόπορτες και παράθυρα. Η υποδοχή για ανοξείδωτη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 37-74 Ανασυρόμενο 90kg Lift-Slide 90kg 75-98 Ανασυρόμενο 150kg Lift-Slide 150kg 99-122

Περιεχόμενα Table of Contents Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 37-74 Ανασυρόμενο 90kg Lift-Slide 90kg 75-98 Ανασυρόμενο 150kg Lift-Slide 150kg 99-122 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 11-12 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 13-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-3 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ 39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SERIES 39 SLIDING

ÓÅÉÑÁ 39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SERIES 39 SLIDING ÓÅÉÑÁ 9 ÓÕÑÏÌÅÍÁ 69 ΠΟΡΤΑ Ή ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ WINDOW OR DOOR OVERLAPPING 0000090 000007 6 8 8 6 S - S - 00009006 S - 0 φύλλο = ύψος ( φως ) - 0 χιλ. sash = height ( light ) - 0 mm 000090 00090000 00009006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 225 THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H Albio 225 είναι θερµοµονωτική σειρά, κατάλληλη για ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS συρόµενες µπαλκονόπορτες και παράθυρα. Η υποδοχή για ανοξείδωτη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 43-82. Ανασυρόμενο 90kg Lif & Slide 90kg 83-104

Περιεχόμενα Table of Contents. Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 43-82. Ανασυρόμενο 90kg Lif & Slide 90kg 83-104 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 11-12 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 13-20 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 21-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE Προφίλ No/Profile No Bάρος / Weight (gr/m) X mm Y mm 4 Ix cm Jy cm 4 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE Προφίλ No/Profile No Bάρος / Weight (gr/m) X mm Y mm 4 Ix cm Jy cm

Διαβάστε περισσότερα

AL 590 AL 220 AL 250

AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 Φανταστείτε μια πόρτα..την έχουμε! Σύστημα ALUMINCO 590 Θερμομονωτικό Σύστημα για κύριες εισόδους, υψηλή θερμομόνωση στεγάνωση και ασφάλεια. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αδιάρρηκτος ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents 1. Εισαγωγή Introduction 3-10 2. Βασικές Τυπολογίες Φ/Β για Ταράτσες και Στέγες Roof / Flat Roof / Industrial Roof Photovoltaic System Basic Typologies 11-16 3. H2200 Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ /TYPOLOGY... 11 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS... 12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΗΣΗΣ ASSEBLYINSTRUCTIONS...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ /TYPOLOGY... 11 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS... 12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΗΣΗΣ ASSEBLYINSTRUCTIONS... 1 Η Albio 127C είναι ένα νέο, ανοιγόμενοανακλινόμενο σύστημα με ειδικά πολυαμίδια, με το οποίο δημιουργούνται ιδιαίτερα καλαίσθητα κουφώματα χώρις ορατά φύλλα. Ησειρά είναι κατάλληλη για μηχανισμούς περιμετρικούπολλαπλού

Διαβάστε περισσότερα

aluset Thermobrake Sliding System

aluset Thermobrake Sliding System aluset Thermobrake Sliding System T380 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION 6 Η σειρά aluset T380, είναι ένα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ASSEMBLYINSTRUCTIONS...48 ΜΕΤΡΑΚΟΠΗΣ /CUTTING DIMENSIONS...53

Διαβάστε περισσότερα

...3 ...15 ...17 ...32 ...38 ...41

...3 ...15 ...17 ...32 ...38 ...41 ...3...15...17...32...38...41 1 2 QUALITY CERTIFICATES ΣΧΗΜΑ DRAWING 3260 gr/m 6m 1673 gr/m 6m 648 gr/m 6m 1430 gr/m 6m 2151 gr/m 6m 828 gr/m 6m 691 gr/m 4,6 m 257 gr/m 6m 2725 gr/m 6m 391 gr/m 6m 2372

Διαβάστε περισσότερα

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Version 2/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-36

Διαβάστε περισσότερα

aluset Sliding System

aluset Sliding System aluset Sliding System S280 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION Η σειρά aluset S 280 είναι ένα πλήρες συρόµενο σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 107 OFFICE PARTITION SYSTEM ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Χωρίσµατα γραφείων που συνθέτουν αρµονικά ένα λειτουργικό και µοντέρνο επαγγελµατικό χώρο. Εξασφαλίζουν ηχοµόνωση, συµβάλλοντας στη δηµιουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 4 ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 69 45 ΣΕΙΡΑ Θ39 - ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ SERIES TH39 - SLIDING THERMAL BREAK ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ WINDOW AND DOOR OVERLAPPING

Διαβάστε περισσότερα

Version 05/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10

Version 05/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Version 05/2014 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-34

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39 Σύστημαεισόδουμεθερμοδιακοπή, κατάλληλογια κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Το σύστημα ALBIO 135 λόγω της στιβαροτητάς του είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα 1 Ησειρά Albio 109 Cανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία, και το άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα με τα υψηλά standard κατασκευής. Είναι σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 Η σειρά Albio 109 C ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία, και το άρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Version 10/2015 Περιεχόμενα Table of Contents. Συρόμενο 130/260kg Sliding 130/260kg 41-80. Συρόμενο 100kg Sliding 100kg 81-102

Version 10/2015 Περιεχόμενα Table of Contents. Συρόμενο 130/260kg Sliding 130/260kg 41-80. Συρόμενο 100kg Sliding 100kg 81-102 Version 10/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 11-12 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 13-20 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 21-38

Διαβάστε περισσότερα

THERMAL BREAK OPENING SYSTEM

THERMAL BREAK OPENING SYSTEM 109 THERMAL BREAK OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, κατάλληλο για κατασκευές υψηλών προδιαγραφών σε πόρτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων. Συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES 4.2 x 16 PS-10 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ - ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ CORNER JOINT FOR GLASH SASH PS-11 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ CORNER JOINT FOR SHUTTER SASH & DRIVERS

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 31-124. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 131-178

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 31-124. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 131-178 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 ALBIO 109C Super Thermo Η κορυφαία πρόταση της Exalco στα ανοιγόμενα θερμοδιακοπτόμενα συστήματα με περιμετρικό μ

Διαβάστε περισσότερα

S400 Premier Alutherm

S400 Premier Alutherm Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information 002 Alumil V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç,

Διαβάστε περισσότερα

M9050 Light. Copyright 2009 Alumil

M9050 Light. Copyright 2009 Alumil Copyright 009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M9050 Light 00 Alumil M9050 Light V05.009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 009 ALUMIL A.E.

Διαβάστε περισσότερα

OPENING SYSTEM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

OPENING SYSTEM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 108 OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων που συνδυάζει χαμηλό βάρος προφίλ και σωστή εφαρμογή, με υψηλές επιδόσεις σε αεροπερατότητα και υδατοστεγανότητα. Η σειρά περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1 M7 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-24 Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1 25-60 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO SLIDING PR-35

PROFILCO SLIDING PR-35 PROFILCO SLIDING PR-35 MAY - 2008 PROFILCO SLIDING PR-35 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ Η εταιρεία μας τηρώντας το σύστημα ISO 9001, διενεργεί έλεγχο στα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

aluset sliding system for doors and windows

aluset sliding system for doors and windows aluset sliding system for doors and windows ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÁ - CERTIFICATES 4 aluset ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ - SYSTEM TECHNICAL FEATURES aluset 5 ÔÅ ÍÉÊH ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ - TECHNICAL DESCRIPTION TEXNIKH

Διαβάστε περισσότερα

Version 02/2016 Περιεχόμενα Table of Contents

Version 02/2016 Περιεχόμενα Table of Contents Version 02/1 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-1 17-70 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-22

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILES PARTA... 9 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/ PROFILES PARTB...39 ΤΟΜΕΣ MΕΡΟΣΑ/SECTIONS PARTA...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILES PARTA... 9 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/ PROFILES PARTB...39 ΤΟΜΕΣ MΕΡΟΣΑ/SECTIONS PARTA... Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, κατάλληλο για κατασκευές υψηλών προδιαγραφών σε πόρτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων. Συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία και

Διαβάστε περισσότερα

M14500 Deluxe Light. Copyright 2009 Alumil

M14500 Deluxe Light. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information 002 Alumil V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç,

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO THERMO SLIDING PR-45

PROFILCO THERMO SLIDING PR-45 PROFILCO THERMO SLIDING PR-45 JULY- 2008 PROFILCO THERMO SLIDING PR-45 QUALITY CONTROL METHODS FOR EXTRUDED PROFILES AND POWDER COATINGS Our company applies ISO 9001 system carry out tests on the extruded

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO SLIDING PR-32

PROFILCO SLIDING PR-32 PROFILCO SLIDING PR-32 JULY- 2008 PROFILCO SLIDING PR-32 QUALITY CONTROL METHODS FOR EXTRUDED PROFILES AND POWDER COATINGS Our company applies ISO 9001 system carry out tests on the extruded profiles

Διαβάστε περισσότερα

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Version 2/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Mηχανισμός European Groove European

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY 101

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY 101 Σύστημα για ανοιγόμενα κουφώματα, σχεδιασμένο ώστε να ικανοποιεί μεγάλο εύρος τεχνικών και αισθητικών απαιτήσεων. Το σύστημα είναι υψηλών επιδόσεων και καλύπτει πλήρως τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents Τομές 1:2 Sections 1:

Περιεχόμενα Table of Contents Τομές 1:2 Sections 1: Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-1 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-32 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

sliding system for doors and windows

sliding system for doors and windows I n l I n l sliding system for doors and windows ISO 9001 ISO 9001 t e r n a T h e U t i o n a l t i m a C e r t t e i f l u e V a i c a 03017000029 ALFA PRESS S.A. t i o n B o d y t e r n a T h e U t

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές JANUARY / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 014 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές

Διαβάστε περισσότερα

S300 Deluxe Alutherm. Copyright 2009 Alumil

S300 Deluxe Alutherm. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information 002 Alumil V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç,

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO THERMO SLIDING PR-45

PROFILCO THERMO SLIDING PR-45 PROFILCO THERMO SLIDING PR-45 SEPTEMBER- 2009 PROFILCO THERMO SLIDING PR-45 QUALITY CONTROL METHODS FOR EXTRUDED PROFILES AND POWDER COATINGS Our company applies ISO 9001 system carry out tests on the

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE ΠΡΟΦΙΛ No /Profile No mm Bάρος / Weight (gr/m) mm Ix cm Jy cm ΠΡΟΦΙΛ PROFILE ΠΡΟΦΙΛ No /Profile No mm Bάρος / Weight (gr/m) mm Ix cm Jy cm 4 4 4 4 M 9943

Διαβάστε περισσότερα

S100 Alutherm Light Inox

S100 Alutherm Light Inox S100 Alutherm Light Inox Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information S100 Alutherm light inox 002 Alumil S100 Alutherm light inox V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information V05.2009

Διαβάστε περισσότερα

SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 ALBIO 109C Super Thermo Η κορυφαία πρόταση της Exalco στα ανοιγόµενα θερµοδιακοπτόµενα συστήµατα µε περιµετρικό µηχανισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 101 OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σύστηµα για ανοιγόµενα κουφώµατα, σχεδιασµένο ώστε να ικανοποιεί µεγάλο εύρος τεχνικών και αισθητικών απαιτήσεων. Το σύστηµα είναι υψηλών επιδόσεων και καλύπτει πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

M14500 Deluxe Light. Copyright 2009 Alumil

M14500 Deluxe Light. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 lumil Γενικές Πληροφορίες General Information 002 lumil V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 LUMIL.E. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 31-98 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τομές 1:2 Sections 1:2 35-76. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τομές 1:2 Sections 1:2 35-76. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Version 2/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-1 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-32 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Version 7/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10

Version 7/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Version 7/2014 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 31-90

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 23-96. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 97-142

Περιεχόμενα Table of Contents. Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 23-96. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 97-142 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-22 Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-20 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 21-6 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

AL 210 ΣΥΡΟΜΕΝΑ SLIDING AL 210 ALUMINIUM SYSTEMS

AL 210 ΣΥΡΟΜΕΝΑ SLIDING AL 210 ALUMINIUM SYSTEMS AL 210 ΣΥΡΟΜΕΝΑ SLIDING AL 210 ALUMINIUM SYSTEMS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - CERTIFICATES 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - INDEX Συρόμενα Sliding AL 210 INDEX AL 210 ΣΕΛ 2 Πιστοποιητικά / Certificates ΣΕΛ 3 Περιεχόμενα / Index ΣΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Cutting

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Overview 9-1 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-32 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

E D I T I O N / Έ Κ Ο Σ Η 1 0, 1

E D I T I O N / Έ Κ Ο Σ Η 1 0, 1 E D I T I O N / Έ Κ Ο Σ Η 1 0, 1 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO FOLDING DOORS PR-48

PROFILCO FOLDING DOORS PR-48 PROFILCO FOLDING DOORS PR-48 JULY - 2007 PROFILCO FOLDING DOORS PR-48 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ Η εταιρεία μας τηρώντας το σύστημα ISO 9001, διενεργεί έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors Συρόμενeς Πόρτeς Sliding Doors ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SLIDING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ / PROFILE TYPES με μπάζα mini πομπέ 70mm / with mini curved profile 70mm Μέγιστη διάσταση φύλλου (με δύο ράουλα) Max door dimension

Διαβάστε περισσότερα

M 9760 THERMO SECURITY

M 9760 THERMO SECURITY M 9760 THERMO SECURITY PROFILE Profile NUMBER X mm Weight Gr/m Y mm PROFILE Profile NUMBER Weight Gr/m X mm Y mm M 9760 4243 60 M 9764 3939 90,85 65,30 M 9761 3408 94,50 70 M 9765 5105 90,00 M 9762 4417

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 33-138. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 139-182

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 33-138. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 139-182 V/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-32 Mηχανισμός European Groove European Groove

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-1 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-26 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO THERMO SLIDING PR-32

PROFILCO THERMO SLIDING PR-32 PROFILCO THERMO SLIDING PR-32 JULY - 2013 PROFILCO THERMO SLIDING PR-32 QUALITY CONTROL METHODS FOR EXTRUDED PROFILES AND POWDER COATINGS Our company applies ISO 9001 system carry out tests on the extruded

Διαβάστε περισσότερα

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors Συρόμενeς Πόρτeς Sliding Doors ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SLIDING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ / PROFILE TYPES με μπάζα mini πομπέ 70mm / with mini curved profile 70mm Μέγιστη διάσταση φύλλου (με δύο ράουλα) Max door dimension

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO FOLDING DOORS PR-48

PROFILCO FOLDING DOORS PR-48 PROFILCO FOLDING DOORS PR-48 OCTOBER - 2008 PROFILCO FOLDING DOORS PR-48 QUALITY CONTROL METHODS FOR EXTRUDED PROFILES AND POWDER COATINGS Our company applies ISO 9001 system carry out tests on the

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO LIFT SLIDING PR-40

PROFILCO LIFT SLIDING PR-40 PROFILCO LIFT SLIDING PR-40 SEPTEMBER- 2009 PROFILCO LIFT SLIDING PR-40 QUALITY CONTROL METHODS FOR EXTRUDED PROFILES AND POWDER COATINGS Our company applies ISO 9001 system carry out tests on the extruded

Διαβάστε περισσότερα

M940 Mini. Copyright 2009 Alumil

M940 Mini. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M940 Mini E18 002 V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents M20000 APOLLO ALUTHERM 21-78 M20500 APOLLO 75-122. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10

Περιεχόμενα Table of Contents M20000 APOLLO ALUTHERM 21-78 M20500 APOLLO 75-122. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-0 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation - Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 3-0 M0000 APOLLO ALUTHERM -7 Προφίλ : Profiles : - Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Version 7/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8

Version 7/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Version 7/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-32 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Version 4/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 23-86

Version 4/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 23-86 Version /05 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-0 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index - Προφίλ : Profiles : 5- Χαλύβδινος Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές E D I T I O N / Έ Κ Δ Ο Σ Η 2 0 1 4 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-1 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-32 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

aluset system for folding doors and windows

aluset system for folding doors and windows aluset system for folding doors and windows ΣΕΙΡΑ: F - 450 ΥΛΙΚΟ: Al Mg Si 0.5 ( F 22 ) ΑΝΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ: ΕΝ 12020 2, DIN 17 615 ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ: Δέχεται μονούς υαλοπίνακες 5 6 mm και διπλούς από 18

Διαβάστε περισσότερα

AL 420 ΘΕΡΜΟ ΙΑΚΟΠΗ THERMALBREAK AL 420 ALUMINIUM SYSTEMS

AL 420 ΘΕΡΜΟ ΙΑΚΟΠΗ THERMALBREAK AL 420 ALUMINIUM SYSTEMS AL 420 ΘΕΡΜΟ ΙΑΚΟΠΗ THERMALBREAK AL 420 ALUMINIUM SYSTEMS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - CERTIFICATES 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - INDEX Θερμοδιακοπή Thermalbreak AL 420 INDEX AL 420 ΣΕΛ 2 Πιστοποιητικά / Certificates ΣΕΛ 3 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Version 06/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8

Version 06/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Version 06/2014 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-20 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 21-42

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-20 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 21-42 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

2014 Patsala Bros S.A. Slide Systems

2014 Patsala Bros S.A. Slide Systems Οι Αφοί ΠΑΤΣΑΛΑ με περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές λύσεις βασισμένες στο αλουμίνιο, παρουσιάζουν την εξελιγμένη και πρωτοποριακά σχεδιασμένη σειρά slide system PATSALA BROS S.A. with

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO SYKOTHERM 70

PROFILCO SYKOTHERM 70 PROFILCO SYKOTHERM 70 SEPTEMBER - 2013 PROFILCO SYKOTHERM 70 QUALITY CONTROL METHODS FOR EXTRUDED PROFILES AND POWDER COATINGS Our company applies ISO 9001 system carry out tests on the extruded profiles

Διαβάστε περισσότερα

15-24 Κουτί ίσιο 140X140 Flat box 140Χ140 16. 27-34 Κινητήρας Motor 28-29

15-24 Κουτί ίσιο 140X140 Flat box 140Χ140 16. 27-34 Κινητήρας Motor 28-29 Περιεχόμενα Table of Contents Ευρετήριο Προφίλ Profile Overview 3-8 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 9-1 Επικαθήμεν α ρολά M13000 Top mounted roller shutters M13000 Κουτιά επικαθήμενων ρολών Top mounted roller

Διαβάστε περισσότερα

Version 9/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τομές 1:2 Sections 1: Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6

Version 9/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τομές 1:2 Sections 1: Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Version 9/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-1 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-32 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-32 Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-0 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index - Προφίλ : Profiles : 5-8 Βασικές Τυπολογίες Basic

Διαβάστε περισσότερα

www.aluminco.com Σύστημα Αλέ Ρετούρ της ΑL 450 ΑL 450 s Aller Retour System

www.aluminco.com Σύστημα Αλέ Ρετούρ της ΑL 450 ΑL 450 s Aller Retour System www.aluminco.com Σύστημα Αλέ Ρετούρ της ΑL 450 ΑL 450 s Aller Retour System 2 Περιεχόμενα Index Συνοπτικός κατάλογος Catalogue overview 5 Διατομές 1:1 Profiles 1:1 7 Τομές Sections 9 Κατασκευαστικές λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Version 10/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τομές 1:2 Sections 1: Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6

Version 10/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τομές 1:2 Sections 1: Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Version 10/201 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-1 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-32 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Version 6/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8

Version 6/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Version 6/201 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-50 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

GENERAL INFORMATION CATALOGUE ΣΥΝΟΠΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ ANALYTICAL CATALOGUE ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION DRAWINGS ΣΥΝΑΡΜΟΓEΣ CUTTING MEASURES ΜEΤΡΑ ΚΟΠHΣ

GENERAL INFORMATION CATALOGUE ΣΥΝΟΠΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ ANALYTICAL CATALOGUE ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION DRAWINGS ΣΥΝΑΡΜΟΓEΣ CUTTING MEASURES ΜEΤΡΑ ΚΟΠHΣ E D I T I O N / Έ Κ Δ Ο Σ Η 1 3. 0 1 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 GENERAL INFORMATION CATALOGUE ΣΥΝΟΠΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ANALYTICAL CATALOGUE ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 SECTION DRAWINGS

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Version 12/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8

Version 12/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Version 12/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-50

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SLIDING SYSTEMS Η σειρά EUROPA 2000 σχεδιάστηκε για να δημιουργεί συρόμενα κουφώματα υψηλών προδιαγραφών. Η σειρά καλύπτει και τις δυσκολότερες απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER

PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER - 2007 PROFILCO UNIVERSAL ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ Η εταιρεία μας τηρώντας το σύστημα ISO 9001, διενεργεί έλεγχο στα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-26 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 27-86 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO THERMO PR-62

PROFILCO THERMO PR-62 PROFILCO THERMO PR-62 DECEMBER - 2009 PROFILCO THERMO PR-62 QUALITY CONTROL METHODS FOR EXTRUDED PROFILES AND POWDER COATINGS Our company applies ISO 9001 system carry out tests on the extruded profiles

Διαβάστε περισσότερα

Version 02/2016. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8

Version 02/2016. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Version 02/2016 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-20 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 21-42

Διαβάστε περισσότερα