M14000 DELUXE V ALUMIL M14000 Deluxe 1-001

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "M14000 DELUXE V01.2008 ALUMIL M14000 Deluxe 1-001"

Transcript

1 M14000 DELUXE 1-001

2 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2007 Áëïõìýë ÌõëùíÜò Á.Å. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç, ïëéêþ Þ ìåñéêþ áíôéãñáöþ êåéìýíùí, öùôïãñáöéþí êáé ãåíéêüôåñá ðëçñïöïñéþí ðïõ ðåñéý ïíôáé óôéò óåëßäåò ôïõ åã åéñßäéïõ êáé äåí áðïôåëïýí áíáäçìïóßåõóç áðü Üëëåò ðçãýò. ¼ëá ôá êåßìåíá, ãñáöéêü, åéêüíåò ðïõ ðáñïõóéüæïíôáé óå ïðïéïäþðïôå ôìþìá ôïõ åã åéñßäéïõ áðïôåëïýí ðíåõìáôéêþ éäéïêôçóßá ôïõ äçìéïõñãïý ôïõò. ÊÜèå áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãþ, óå ïðïéïäþðïôå ìýóï, ìåôü Þ Üíåõ åðåîåñãáóßáò, ðåñéå ïìýíùí ôïõ åã åéñßäéïõ ùñßò ðñïçãïýìåíç Ýããñáöç Üäåéá, äåí åðéôñýðåôáé. Ç ìç åðéôñåðôþ ñþóç ôïõ õëéêïý ôïõ åã åéñßäéïõ óçìáßíåé áõôüìáôá êáôáëïãéóìü åõèõíþí óýìöùíá ìå ôïí Í. 2121/93 êáé ôïõò êáíüíåò äéåèíïýò äéêáßïõ ðïõ éó ýïõí óôçí ÅëëÜäá. ÁðïêÞñõîç Åõèýíçò: Ðñïóðáèïýìå íá êüíïõìå áõôü ôï åã åéñßäéï êáé ôá ðåñéå üìåíá ôïõ áîéüðéóôá, áëëü ôõ üí áíáêñßâåéåò ìðïñåß íá ðñïêýøïõí. Ç åôáéñåßá äåí åõèýíåôáé ãéá ôõðïãñáöéêü ëüèç, ðáñáëåßøåéò êáé áíáêñßâåéåò óå áõôü ôï åã åéñßäéï. Ïé ðëçñïöïñßåò óå áõôü ôï åã åéñßäéï õðüêåéíôáé óå áëëáãþ ùñßò åéäïðïßçóç. Copyright Notice: Copyright 2007 Alumil. All rights reserved. None of the materials provided on this manual may be used, reproduced or transmitted, in whole or in part, in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or the use of any information storage and retrieval system without permission in writing from the publisher. Disclaimer of Liability: In preparation of this manual, every effort has been made to offer the most current, correct, and clearly expressed information possible. Nevertheless, inadvertent errors in information may occur. In particular but without limiting anything here, Alumil Milonas S.A. disclaim any responsibility for typographical errors and inaccuracy of the information that may be contained in this manual. The information in this manual is subject to change without notice to the User. Alumil Milonas S.A. and its authorized agents and dealers make no warranties or representations whatsoever regarding the quality, content, completeness, suitability, adequacy, sequence, accuracy, or timeliness of information contained in this manual Alumil M14000 Deluxe

3 Γενικές Πληροφορίες General Information Σειρά συρόμενων κουφωμάτων αλουμινίου με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τον ανοξείδωτο οδηγό κύλισης, την δυνατότητα ίσιας κοπής, και την γραμμική αισθητική Βασικά χαρακτηριστικά: Συρόμενο σύστημα με φύλλο πλάτους 38 mm Οδηγοί κύλισης από ανοξείδωτο ατσάλι Ράουλα 32mm (βαρέως τύπου) από teflon Φύλλο υαλοπίνακα με ενσωματωμένο χερούλι Ελάχιστη όψη αλουμινίου στο μέσο του επαλλήλου Δυνατότητα ίσιας κοπής Κλειδαριά πολλαπλών σημείων με αντίκρισμα ενσωματωμένο στον οδηγό Δυνατότητα τοποθέτησης του υαλοπίνακα μετά το μοντάζ του φύλλου (με πηχάκι) Μηχανική σύνδεση ανοικτών οδηγών για εξοικονόμηση βάρους, αλλά και ισχυρή σύνδεση ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ Κράμα αλουμινίου AlMgSi (EN AW 6060) Σκληρότητα Ελάχιστο πάχος Βαφής (Η/Β) Πάχος διατομών (min-max) 12 Webster ή 70 HB minimum 75μm minimum 1,4-1,5 mm Έλεγχος διαστάσεων διατομών Σύμφωνα με EN DIN ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Διαστάσεις φύλλου (Πλάτος\Ύψος) Είδος κύλισης 38 \82,3 mm Διπλό ράουλο 32mm πάνω σε ανοξείδωτο οδηγό Είδος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων Είδος στεγάνωσης Μονός ή διπλός έως 26 mm 130 Kg Περιμμετρική, με δύο σειρές από βουρτσάκια υψηλής πυκνότητας με μεμβράνη (Hi-Fin) Κατασκευαστικές δυνατότητες της σειράς: Επάλληλο (με ή χωρίς σίτα) Χωνευτό εσωτερικό (τζάμι ή τζάμι και παντζούρι ή τζάμι με σίτα και παντζούρι) Χωνευτό εξωτερικό (τζάμι ή τζάμι και παντζούρι ή τζάμι με σίτα και παντζούρι) Πιστοποιήσεις Ο σχεδιασμός, η διαδικασία παραγωγής, και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατομών της Αλουμύλ έχουν πιστοποιηθεί με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO Η διαδικασία βαφής σε όλα τα βαφεία της Αλουμύλ είναι πιστοποιημένη και διενεργείται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα βαφής QUALICOAT και RAL (GSB). Το σύστημα είναι πιστοποιημένο στο ΕΚΑΝΑΛ για αεροπεράτοτητα και υδατοστεγανότητα. Alumil M14000 Deluxe 1-003

4 Γενικές Πληροφορίες General Information Product line for sliding frames, distincted by the stainless steel roller driver, the option of vertical profile cutting, and its overall linear design. Basic characteristics: 38 mm sash width Inox steel roller driver for easier and smoother sliding (near zero friction) 32 mm heavy-load rollers, made of teflon Sealing with high density membrane brushes (Hi-Fin) Single or multiple point lock, with backset application inside the frame's sliding guide Option of glazing installation as in traditional tilt-and-turn systems, using a sash with a complementary glazing bead Special waving design in the facing side TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PROFILES Aluminum alloy AlMgSi (EN AW 6060) Hardness Minimum Powder Coating Thickness Profile thickness (min-max) Profile Geometry Control 12 Webster or 70 HB minimum 75μm minimum 1,4 1,5 mm EN DIN Compliant TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SYSTEM TYPOLOGIES Sash Dimensions (Width / Height) Sliding 38 / 82,3 mm 32 mm teflon rollers on inox steel guide Glazing types Maximum glazing weight per sash Sealing Single or double, up to 26 mm 150 kg Perimetrical, using 2 rows of quality brushes with sealing membrane (Hi-Fin) Product Line Construction Options: Interlocking (with or without a fly-screen) Internal Fusible (glazing or glazing with shutter or glazing with shutter and fly-screen) External Fusible (glazing or glazing with shutter or glazing with shutter and fly-screen) Certifications: The design, the production process, and the quality control of all profiles produced by Alumil are certified with ISO The process of electrostatic powder coating is certified by QUALICOAT and RAL (GSB) in all plants operated by Alumil. The system is certified for air water impermeability, by the EKANAL (Greek Center for Aluminium Development) Alumil M14000 Deluxe

5 M14000 DELUXE ÅõñåôÞñéï Ðñïößë / Profile Index 1-005

6 ÅõñåôÞñéï Ðñïößë / Profile Index ÐÑÏÖÉË PROFILE ÐÑÏÖÉË No / Profile Nr BÜñïò / Weight (gr/m) ÓÅËÉÄÁ PAGE ÐÑÏÖÉË PROFILE ÐÑÏÖÉË No / Profile Nr BÜñïò / Weight (gr/m) ÓÅËÉÄÁ PAGE ÐÑÏÖÉË PROFILE ÐÑÏÖÉË No / Profile Nr BÜñïò / Weight (gr/m) ÓÅËÉÄÁ PAGE M A04, B11 M A03, B10 M A02, B03 M A04, B14 M A03, B08 M A02, B02 M9336A 386 A04, B14 M A02, B08 M A02, B04 M A04, B12 M A03, B10 M A02, B02 M9338A 526 A04, B12 M A03, B10 M A02, B05 M A04, B13 M A04, B11 M A03, B11 M A04, B A03, B05 M A02, B02 M A04, B12 M A05, B10 M A02, B05 M A04, B13 M A02, B02 M A03, B11 M A04, B13 M A02, B06 M A03, B06 M A04, B13 M A05, B10 M A03, B06 M A04, B13 M A05, B10 M A03, B11 M A04, B12 M A05, B09 M A03, B09 M A04, B12 M A03, B08 M A03, B05 M A04, B13 M A02, B04 M A05, B02 M A04, B12 M A03, B09 M A05, B09 M A04, B11 M A02, B04 M A05, B Alumil M14000 Deluxe

7 ÅõñåôÞñéï Ðñïößë / Profile Index ÐÑÏÖÉË PROFILE ÐÑÏÖÉË No / Profile Nr BÜñïò / Weight (gr/m) M ÓÅËÉÄÁ PAGE A03, B10 M A02, B03 M A03, B08 M A05, B09 M A02, B03 M A02, B03 M A02, B04 M A03, B07 M A03, B07 M A05, B10 S A02, B06 Alumil M14000 Deluxe 1-007

8 ÅõñåôÞñéï Ðñïößë / Profile Index Alumil M14000 Deluxe

9 M14000 DELUXE Ðñïößë / Profile Overview 1:

10 Ðñïößë / Profile Overview 1:4 ÐÑÏÖÉË PROFILE ÐÑÏÖÉË No / Profile Nr BÜñïò / Weight (gr/m) X mm Y mm I cm J y cm 4 x 4 ÐÑÏÖÉË PROFILE ÐÑÏÖÉË No / Profile Nr BÜñïò / Weight (gr/m) X mm Y mm I cm J y cm 4 x 4 M ,80 2,51 4,47 M ,00 7,17 108,89 M ,00 2,80 5,05 M ,00 7,21 126,01 M ,00 4,12 5,44 M ,00 7,15 91,00 M ,00 4,81 29,56 M ,00 144,79 10,88 M ,00 5,37 34,45 M ,30 11,86 28,35 M ,00 5,37 40,91 M ,75 82,30 38, 68 38,83 M ,00 68,00 13,52 39,59 M ,00 27,31 11,54 M ,90 8,00 55,42 S ,10 24,05 0,27 0,

11 Ðñïößë / Profile Overview 1:4 ÐÑÏÖÉË PROFILE ÐÑÏÖÉË No / Profile Nr BÜñïò / Weight (gr/m) X mm Y mm I cm J y cm 4 x 4 ÐÑÏÖÉË PROFILE ÐÑÏÖÉË No / Profile Nr BÜñïò / Weight (gr/m) X mm Y mm I cm J y cm 4 x 4 M ,00 7,47 43,85 M ,00 82,30 33,06 27,19 M ,30 30,16 12,00 M ,00 27,00 1,25 5,75 M ,00 82,30 23,05 75,13 M ,10 41,90 2,32 2, ,30 29,50 12,11 M ,00 43,40 3,35 11,66 M ,00 83,00 24,05 5,98 M ,80 41,90 3,30 2,75 M ,00 50,00 3,78 3,81 M ,90 41,90 3,13 3,59 M ,80 70,00 12,28 2,33 M ,05 36,95 3,07 8,90 M ,00 102,00 49,06 10,54 M ,00 102,00 41,77 8,

12 Ðñïößë / Profile Overview 1:4 ÐÑÏÖÉË PROFILE ÐÑÏÖÉË No / Profile Nr BÜñïò / Weight (gr/m) X mm Y mm I cm J y cm 4 x 4 ÐÑÏÖÉË PROFILE ÐÑÏÖÉË No / Profile Nr BÜñïò / Weight (gr/m) X mm Y mm I cm J y cm 4 x 4 M ,30 50,00 59,42 3,54 M ,90 82,30 12,26 1,95 M ,90 101,10 20,74 1,75 M ,90 82,90 10,48 1,75 M9336A ,00 19,90 0,99 4,69 M ,90 90,00 13,73 1,84 M ,90 83,30 9,96 1,69 M9338A ,70 77,20 8,36 1,68 M ,90 87,00 12,71 1,60 M ,90 80,00 8,81 1,44 M ,00 100,00 9,91 127,62 M ,00 60,00 4,10 0,63 M ,00 60,00 0,56 4,51 M ,00 110,00 28,12 1,36 M ,00 10,00 3,01 0,22 M ,90 84,60 11,07 1,

13 Ðñïößë / Profile Overview 1:4 ÐÑÏÖÉË PROFILE ÐÑÏÖÉË No / Profile Nr BÜñïò / Weight (gr/m) X mm Y mm I cm J y cm 4 x 4 ÐÑÏÖÉË PROFILE ÐÑÏÖÉË No / Profile Nr BÜñïò / Weight (gr/m) X mm Y mm I cm J y cm 4 x 4 M ,40 83,00 23,03 3,34 M ,40 83,00 19,30 3,37 M ,60 46,60 3,23 3,04 M ,60 45,60 3,22 2,87 M ,60 47,30 3,48 3,48 M ,60 52,20 3,50 4,19 M ,30 24,95 0,26 0,02 M ,30 47,20 2,44 0,10 M ,90 19,80 0,52 0,92 M ,35 33,40 3,21 32,05 M ,43 7,20 0,02 0,27 M ,00 39,80 1,72 0,31 M ,80 40,90 10,41 34,82 M ,10 33,10 14,22 14,

14 Ðñïößë / Profile Overview 1:

15 M14000 DELUXE Ðñïößë / Profile Overview 1:

16 M14205 W=596 gr/m M14000 Deluxe Ðñïößë / Profiles 1:1 ÌÏÍÏÓ ÏÄÇÃÏÓ SINGLE DRIVER ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÅÉÔÁÉ ÊÁÉ ÃÉÁ ÔÇ ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÁ ÐÏËÕÖÕËËÙÍ ÅÐÁËËÇËÙÍ Silicone Silicone Silicone R=1:2 47,80 M14237 W=670 gr/m ÌÏÍÏÓ ÏÄÇÃÏÓ SINGLE DRIVER M14305 W=799 gr/m ÌÏÍÏÓ ÏÄÇÃÏÓ SINGLE DRIVER ,00 44,00 M14246 ÄÉÐËÏÓ ÏÄÇÃÏÓ ME ÁÑÌÏÊÁËÕÐÔÑÏ W=1346 gr/m DOUBLE DRIVER WITH ARMATURE 48,00 M14239 W=1276 gr/m 42,00 ÄÉÐËÏÓ ÏÄÇÃÏÓ DOUBLE DRIVER , , ,

17 Ðñïößë / Profiles 1:1 M14235 W=1154 gr/m 48,00 ÄÉÐËÏÓ ÏÄÇÃÏÓ DOUBLE DRIVER M14236 W=1295 gr/m 86,00 48,00 ÄÉÐËÏÓ ÏÄÇÃÏÓ DOUBLE DRIVER M14374 W=1562 gr/m 92,00 48,00 22,20 ÄÉÐËÏÓ ÏÄÇÃÏÓ DOUBLE DRIVER M14375 W=1450 gr/m ,90 48, ÄÉÐËÏÓ ÏÄÇÃÏÓ DOUBLE DRIVER 92,

18 M W=1741 gr/m 40,00 40,00 M14000 Deluxe Ðñïößë / Profiles 1:1 ÔÑÉÐËÏÓ ÏÄÇÃÏÓ TRIPLE DRIVER 124,00 M14220 W=1768 gr/m 48,00 40,00 ÔÑÉÐËÏÓ ÏÄÇÃÏÓ TRIPLE DRIVER M14234 W=1796 gr/m 132,00 48,00 48,00 ÔÑÉÐËÏÓ ÏÄÇÃÏÓ TRIPLE DRIVER M14383 W=2075 gr/m 140,00 48,00 48,00 ÔÑÉÐËÏÓ ÏÄÇÃÏÓ TRIPLE DRIVER ,00

19 Ðñïößë / Profiles 1:1 W=1342 gr/m ÖÕËËÏ SASH M14242 W=1322 gr/m ÖÕËËÏ SASH * ,30 82,30 * ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÅ ÔÏ ÁÃÊÉÓÔÑÏ 9203 M14302 W=1766 gr/m ÖÕËËÏ SASH M14250 W=1122 gr/m ÖÕËËÏ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ SASH FOR SHUTTERS , , ,00 77,

20 M14212 W=1303 gr/m ÖÕËËÏ SASH M14000 Deluxe Ðñïößë / Profiles 1:1 S265 ÐÇ ÁÊÉ ÄÉÐËÏ ÔÆÁÌÉÏÕ W=135gr/mGLASS HOLDER FOR DOUBLE GLASING ,00 24,05 9,10 M14252 W=1364 gr/m ÔÁÌÐËÁÓ KICK PLATE M14262 W=1578 gr/m ÔÁÌÐËÁÓ KICK PLATE * * 102,00 102,00 * ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΠΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ,00 32,

21 Ðñïößë / Profiles 1:1 M W=1327 gr/m ÖÕËËÏ SASH ,30 M14387 W=1702 gr/m ÖÕËËÏ SASH ,30 68,

22 M14219 W=841 gr/m ÄÉÁ ÙÑÉÓÔÉÊÏ ÁÍÔÉÊÙÍÙÐÉÊÏÕ T -PROFILE FOR SCREEN M14319 W=531 gr/m Ðñïößë / Profiles 1:1 ÄÉÁ ÙÑÉÓÔÉÊÏ ÁÍÔÉÊÙÍÙÐÉÊÏÕ T -PROFILE FOR SCREEN ,00 50,00 25,80 M12314 W=1090 gr/m ÄÉÁ ÙÑÉÓÔÉÊÏ T -PROFILE M12316 W=737 gr/m ÄÉÁ ÙÑÉÓÔÉÊÏ T -PROFILE ,00 50,00 30,00 30,00 * ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΠΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

23 Ðñïößë / Profiles 1:1 M14318 W=961 gr/m ÖÕËËÏ ÁÍÔÉÊÙÍÙÐÉÊÏÕ FLY - SCREEN M14218 W=932 gr/m ÖÕËËÏ ÁÍÔÉÊÙÍÙÐÉÊÏÕ FLY - SCREEN M14317 W=92 gr/m M14226 W=336 gr/m ,40 ÊÏÕÌÐÙÌÁ ÖÕËËÏÕ ÁÍÔÉÊÙÍÙÐÉÊÏÕ KLIP FOR FLY-SCREEN 8,30 19,80 24,95 83,00 ÐÑÏÖÉË ÃÉÁ ÖÕËËÏ ÁÍÔÉÊÙÍÙÐÉÊÏÕ SUPPLEMENTARY PROFILE FOR SASH M14320 W=276 gr/m M14282 W=646 gr/m ,40 ÊÏÕÌÐÙÌÁ ÄÉÁ ÙÑÉÓÔÉÊÏÕ KLIP FOR T -PROFILE 8, ,00 47,20 83,00 ÁÃÊÉÓÔÑÏ ÅÐÁËËÇËÏÕ HOOK 24,90 47,

24 M12241 W=287 gr/m ÊÏÕÌÐÙÌÁ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ ADJOINING PROFILE M14000 Deluxe Ðñïößë / Profiles 1:1 M12340 ÊÏÕÌÐÙÌÁ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ W=599 gr/m ADJOINING PROFILE M12323 W=553 gr/m M14203 W=456 gr/m 44,10 ÁÑÌÏÊÁËÕÐÔÑÏ CLIP FOR DECORATIVE PROFILE 40,90 46,60 41,90 41,90 ÁÃÊÉÓÔÑÏ ÅÐÁËËÇËÏÕ HOOK M12242 W=356 gr/m M14213 W=499 gr/m 77,00 ÊÏÕÌÐÙÌÁ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ ADJOINING PROFILE 46,80 41,90 ÁÃÊÉÓÔÑÏ ÅÐÁËËÇËÏÕ HOOK 47,30 43,40 45, M14388 W=451 gr/m ÁÃÊÉÓÔÑÏ ÅÐÁËËÇËÏÕ HOOK M14214 W=512 gr/m 45,60 ÁÃÊÉÓÔÑÏ ÅÐÁËËÇËÏÕ HOOK 46, ,20 45,60 45,

25 Ðñïößë / Profiles 1:1 M14281 W=1160 gr/m ÁÃÊÉÓÔÑÏ ÅÐÁËËÇËÏÕ HOOK M14244 W=879 gr/m ÊÏÕÌÐÙÌÁ ÖÉËÇÔÏÕ ADJOINING PROFILE M14254 W=422 gr/m ÊÏÕÌÐÙÌÁ ÖÉËÇÔÏÕ ÓÉÔÁÓ ADJOINING PROFILE 36,95 33,10 48,05 31,10 M9010 W=132 gr/m ÊÁÐÁÊÉ ÁÃÊÉÓÔÑÏÕ ÓÔÅÃÁÍÙÓÇÓ COVER 7,20 33,40 90, ,00 M12348 W=1089 gr/m ÄÉÁÊÏÓÌÇÔÉÊÏ DECORATIVE PROFILE M12217 W=306 gr/m ÁÑÌÏÊÁËÕÐÔÑÏ COVER AT WALL OPENING 40, ,80 88,80 21,

26 M9338 W=470 gr/m ÐÑÏÖÉË ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÙÍ - SHUTTERS PROFILES ÃÁËÏÍÁÊÉ SHUTTER BLINDS M9338A W=526 gr/m ÃÁËÏÍÁÊÉ SHUTTER BLINDS M14000 Deluxe Ðñïößë / Profiles 1:1 ÏËÁ ÔÁ ÃÁËÏÍÁÊÉÁ ÄÉÁÔÉÈÅÍÔÁÉ ÄÉÁÔÑÇÔÁ ALL SHUTTER BLIND PROFILES ARE PROCESSED TO ALLOW VENTILATION M9353 ÃÁËÏÍÁÊÉ W=511 gr/m SHUTTER BLINDS 80,00 16,6 pcs/m 2 7,8 kg/m 60,00 77,20 17 pcs/m 2 8,94 kg/m 58,70 90,00 12 pcs/m 2 6,13 kg/m 83,10 24,90 24,70 24,90 M9538 W=520 gr/m ÃÁËÏÍÁÊÉ SHUTTER BLINDS M9558 W=483 gr/m ÃÁËÏÍÁÊÉ SHUTTER BLINDS M9553 W=582 gr/m ÃÁËÏÍÁÊÉ SHUTTER BLINDS 82,90 14,80 pcs/m 2 7,70 kg/m 67,50 83,30 14,80 pcs/m 2 7,15 kg/m 67,50 82,30 14,70 pcs/m 2 8,55 kg/m 68,10 24,90 24,

27 Ðñïößë / Profiles 1:1 M9368 W=592 gr/m ÐÑÏÖÉË ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÙÍ - SHUTTERS PROFILES ÃÁËÏÍÁÊÉ SHUTTER BLINDS M9357 W=385 gr/m ÃÁËÏÍÁÊÉ SHUTTER BLINDS ÏËÁ ÔÁ ÃÁËÏÍÁÊÉÁ ÄÉÁÔÉÈÅÍÔÁÉ ÄÉÁÔÑÇÔÁ ALL SHUTTER BLIND PROFILES ARE PROCESSED TO ALLOW VENTILATION M9559 W=608 gr/m ÃÁËÏÍÁÊÉ SHUTTER BLINDS 20 pcs/m 2 7,7 kg/m 13,8 pcs/m 2 8,4 kg/m 87,00 15,3 pcs/m 2 9 kg/m 65,20 60,00 49,70 84,60 72,30 M ,00 24,90 24,90 ÃÁËÏÍÁÊÉ SHUTTER BLINDS M9356 W=670 gr/m ÃÁËÏÍÁÊÉ SHUTTER BLINDS M9534 W=713 gr/m ÃÁËÏÍÁÊÉ SHUTTER BLINDS 100,00 25,00 14,7 pcs/m 2 6,9 kg/m 99,70 101,10 91,00 68,20 10 pcs/m 2 6,7 kg/m 10,9 pcs/m 2 7,8 kg/m 25,00 24,

28 ÐÑÏÖÉË ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÙÍ - SHUTTERS PROFILES M14000 Deluxe Ðñïößë / Profiles 1:1 ÏËÁ ÔÁ ÃÁËÏÍÁÊÉÁ ÄÉÁÔÉÈÅÍÔÁÉ ÄÉÁÔÑÇÔÁ ALL SHUTTER BLIND PROFILES ARE PROCESSED TO ALLOW VENTILATION M9348 W=280 gr/m ÃÁËÏÍÁÊÉ SHUTTER BLINDS M9336 W=349 gr/m ÏÂÁËÉÍÁ ADJUSTABLE SHUTTER BLINDS M9336A W=386 gr/m ÐÅÑÓÉÄÁ SHUTTER BLINDS 10,00 19,90 50,00 22,7 pcs/m 2 6,3 kg/m 60,00 23,8 pcs/m 2 8,3 kg/m 56,00 28,5 pcs/m 2 11 kg/m ÊÙÄ. ÔÁÐÁÓ / PLASTIC ENDCAP CODE ËÅÕÊÇ / WHITE: ÌÁÕÑÇ / BLACK: ,00 25,

29 M14000 DELUXE ÔïìÝò / Sections 1:

30 ÔïìÝò / Sections 1:1 2,2a 3,3a 4,4a,b 1,1a, 1b,1c 1b

31 ÔïìÝò / Sections 1: , 25a ,6a 7 8 5,5a

32 ÔïìÝò / Sections 1:

33 ÔïìÝò / Sections 1:1 86,00 M14203 ËÁÓÔÉ Ï ÔÆÁÌÉÏÕ / GLAZING GASKET ÔÁÊÁÊÉ ÔÆÁÌÉOY / GLAZING WEDGE ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ / SCREW CORNER ÑÁOÕËÏ ÄÉÐËÏ / DOUBLE WHEELS 82,30 ÃÙÍÉÁ ÅÐÉÐÅÄÏÔÇÔÁÓ / ALIGNMENT CORNER ÔÁÐÁ ÁÃÊÉÓÔÑÏÕ / END COVER ÁÍÏÎÅÉÄÙÔÏÓ ÏÄÇÃÏÓ / STANLESS STEEL DRIVER ÃÙÍÉÁ ÅÐÉÐÅÄÏÔÇÔÁÓ / ALIGNMENT CORNER ÊÅÍÔÑÉÊÏ ÓÔÅÃÁÍÙÔÉÊÏ / CENTRAL SEAL ÃÙÍÉÁ ÅÐÉÐÅÄÏÔÇÔÁÓ / ALIGNMENT CORNER ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ / SCREW CORNER M ,50 8,50 141, ËÁÓÔÉ Ï ÖÏÕÓÊÁ / GASKET 1-033

34 ÔïìÝò / Sections 1:1 1 86,00 M ,80 82, ,50 8,50 M

35 ÔïìÝò / Sections 1:1 2 M M , ,50 82,30 111, M ,

36 ÔïìÝò / Sections 1: ,80 8,50 73,80 M ,

37 ÔïìÝò / Sections 1:1 4 83, ,00 M14203 M

38 ÔïìÝò / Sections 1:1 1a M ,30 32,00 16,00 32,00 9, M , , ,50 8,50 M

39 ÔïìÝò / Sections 1:1 2a M , ,50 29, M ,00 16,00 32,00 9,00 134,30 M

40 ÔïìÝò / Sections 1:1 3a 111,80 73,80 M ,00 6, ,

41 ÔïìÝò / Sections 1:1 4a 33,50 M , M

42 ÔïìÝò / Sections 1:1 4b 33,50 M , * M * ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÅÉÔÁÉ ÌÏÍÏ ÓÅ ÏÄÇÃÏÕÓ ÙÑÉÓ ÂÏÕÑÔÓÁÊÉ 1-042

43 ÔïìÝò / Sections 1:1 47,80 1b 9, ,30 111,80 M ,50 8,

44 ÔïìÝò / Sections 1:1 1c 86,00 M14203 S265 19, M ,70 117,50 M ,50 8,

45 ÔïìÝò / Sections 1:1 86, ,90 10,00 M ,30 111, ,50 8,50 M

46 ÔïìÝò / Sections 1:1 6 M M , ,30 111, M ,90 10,00 86,

47 ÔïìÝò / Sections 1:1 7 Silicon M ,50 20,20 60,10 M12323 max.98,00 93, M ,90 10,00 86,00 M12323 M

48 ÔïìÝò / Sections 1:1 86,00 24,90 10, M ,25 37,90 73,35 M , M ,90 10,00 86,

49 ÔïìÝò / Sections 1:1 5a 86,00 24,90 10,00 M9368 M14386 M ,30 111,80 M ,50 8,

50 ÔïìÝò / Sections 1:1 6a M M , ,30 111, M14386 M14386 M ,90 10,00 86,

51 ÔïìÝò / Sections 1: ,50 24,90 8,10 25,80 8,10 M14320 M14319 M9368 M14317 M , ,80 M ,50 8,

52 ÔïìÝò / Sections 1: M ,50 M , , M14318 M14317 M9368 M14319 M ,90 8,10 25,80 8,10 124,

53 ÔïìÝò / Sections 1: ,80 82,30 29,50 M , M14318 M ,80 8,10 124, M ,

54 ÔïìÝò / Sections 1:1 12 M12241 M9010 M ,10 M ,50 25,80 24,90 8, ,90 min 130, M9368 M M12241 M12323 M ,10 41, ,30

55 ÔïìÝò / Sections 1: ,50 6,10 28,40 5,50 10,00 M M , M ,50 8,50 111,80 M

56 14 M14000 Deluxe ÔïìÝò / Sections 1:1 M ,50 M ,30 111, M ,10 28,40 5,50 10,00 132,50 M

57 ÔïìÝò / Sections 1: ,80 82,30 29,50 M M , M , ,

58 ÔïìÝò / Sections 1: ,70 M ,60 28, M14203 M M

59 ÔïìÝò / Sections 1: ,00 13,00 32,00 16,00 32,00 9,00 M9368 M M , , M ,50 8,50 M

60 ÔïìÝò / Sections 1:1 18 M ,50 29, M ,00 M14262 M14226 M ,00 32,00 16,00 32,00 9,00 140,

61 ÔïìÝò / Sections 1:1 103,50 60,10 M12323 M ,00 M , min 148, M ,00 32,00 140, M M12242 M

62 ÔïìÝò / Sections 1:1 20 M14226 M14244 M14250 M M M ,35 72,25 37,90 182,00 M ,00 32,00 13,00 6,00 140,

63 ÔïìÝò / Sections 1: ,00 10,00 10,00 6,00 M14203 M ,30 111, ,50 8, M

64 ÔïìÝò / Sections 1: M , ,30 111, M14203 M ,00 10,00 6,00 140,

65 ÔïìÝò / Sections 1: ,80 82,30 29, ,50 6,50 M

66 ÔïìÝò / Sections 1: ,70 140,50 10,00 6, M M

67 ÔïìÝò / Sections 1:1 25, 25a 30,00 30,00 M M ,00 50,

68 ÔïìÝò / Sections 1: DUMPING STOPER DELUXE

69 M14000 DELUXE ΚοπÝò / Cutting analysis 1-069

70 1) M14000 Deluxe ÊïðÝò / Cutting Instructions Y H M14235 M14246 M14236 W X M14386 M14242 M14302 M14235 M14246 M14236 A M14203 M14203 X 2 29,50 W ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X = 2 A + 97,70 2 mm ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X 2 = W + 21,70 2 mm Y B H ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = B + 17,00 mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = H - 59,00 mm 1-070

71 ÊïðÝò / Cutting Instructions 1a) Y H M14235 M14246 M14236 M14386 M14242 M14302 W X M14235 M14246 M14236 A M14214 M14214 X 2 29,50 W ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X = 2 A + 97,70 2 mm ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X 2 = W + 21,70 2 mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = B + 17,00 mm Y B H ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = H - 59,00 mm ÕØÏÓ ΓΑΝΤΖÏÕ HEIGHT OF ADJ. PROFILE Y = Γ Y - mm 1-071

72 1b) M14000 Deluxe ÊïðÝò / Cutting Instructions Y H M14235 M14246 M14236 W X A M14281 M14235 M14246 M14236 X T M14242 M14302 M14242 M14302 M14281 W 29,50 ÐËÁÔÏÓ ÔÁÌÐËÁ WIDTH OF KICK PLATE X = T A 2-83,80 mm ÐËÁÔÏÓ ÔÁÌÐËÁ WIDTH OF KICK PLATE X = T W 2-121,80 mm Y B H ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = B + 13,00 mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = H - 63,00 mm 1-072

73 ÊïðÝò / Cutting Instructions 1c) Y H W X M14235 M14246 M14236 M14242 M14302 A M14235 M14246 M14236 X T M14203 M ,50 W ÐËÁÔÏÓ ÔÁÌÐËÁ WIDTH OF KICK PLATE X = T A 2-115,70 mm ÐËÁÔÏÓ ÔÁÌÐËÁ WIDTH OF KICK PLATE X = T W 2-153,70 mm Y B H ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = B + 13,00 mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = H - 63,00 mm 1-073

74 1d) M14000 Deluxe ÊïðÝò / Cutting Instructions Y H M14235 M14246 M14236 W X A M14235 M14246 M14236 X T M14282 M14281 M14282 W 29,50 ÐËÁÔÏÓ ÔÁÌÐËÁ WIDTH OF KICK PLATE X = T A 2-83,80 mm ÐËÁÔÏÓ ÔÁÌÐËÁ WIDTH OF KICK PLATE X = T W 2-121,80 mm Y B H ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = B + 13,00 mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = H - 63,00 mm 1-074

75 ÊïðÝò / Cutting Instructions 2a) Y H X 4 W M14235 M14246 M14236 M14242 M14302 M14242 M14302 M14235 M14246 M14236 A M14203 M14203 M14203 X 4 M14244 W M14203 ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X = 4 A + 160,50 4 mm ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X = 4 W + 84,50 4 mm Y B H ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = B + 17,00 mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = H - 59,00 mm 1-075

76 2b) M14000 Deluxe ÊïðÝò / Cutting Instructions Y H M14235 M14246 M14236 M14281 X 4 W A M14281 M14235 M14246 M14236 X T M14242 M14270 M14300 M14242 M14270 M14300 M14282 M14282 X T M X T W ÐËÁÔÏÓ ÔÁÌÐËÁ WIDTH OF KICK PLATE X = T A 4-92,60 mm ÐËÁÔÏÓ ÔÁÌÐËÁ WIDTH OF KICK PLATE X = T W 4-111,60 mm Y B H ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = B + 13,00 mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = H - 63,00 mm 1-076

77 ÊïðÝò / Cutting Instructions 3a) Y H M14238 M14234 M14220 X 3 W A M14238 M14234 M14220 X 3 M14203 M14242 M14302 M14203 M14203 M14242 M14302 M14203 W ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X = 3 A + 178,30 3 mm ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X = 3 W + 102,40 3 mm Y B H ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = B + 17,00 mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = H - 59,00 mm 1-077

78 3b) M14000 Deluxe ÊïðÝò / Cutting Instructions Y H M14238 M14234 M14220 X T X 3 W M14281 A M14238 M14234 M14220 M14281 M14242 M14302 M14282 M14242 M14302 M14282 W X T ÐËÁÔÏÓ ÔÁÌÐËÁ WIDTH OF KICK PLATE X = T A 3-62,50 mm ÐËÁÔÏÓ ÔÁÌÐËÁ WIDTH OF KICK PLATE X = T W 3-87,90 mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = B + 13,00 mm Y B H ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = H - 63,00 mm 1-078

79 ÊïðÝò / Cutting Instructions 4) Y H M14340 M14234 M14220 M14238 M14242 X W M14242 M14323 M14218 M14318 M14218 M14318 M14323 M14242 X M14242 W M14241 ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X = W - 54,60 mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = B + 17,00 mm Y B M9368 M9558 H ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = H - 59,00 mm 1-079

80 5) M14000 Deluxe ÊïðÝò / Cutting Instructions Y H M14340 M14340 M14323 M14242 M14244 M14242 M14323 M14218 M14318 M14254 M14244 M14218 M14318 M14242 M14242 M14241 X 2 W X 2 M14241 ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH X = 2 W - 69,00 2 Y = B + 17,00 mm mm Y B M9368 M9558 H ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGHT OF SASH Y = H - 59,00 mm 1-080

81 M14000 DELUXE ÅîáñôÞìáôá / Accessories V

82 ÅîáñôÞìáôá / Accessories ÏÕÖÔÁ ÁÐËÇ FINGER PULL ÏÕÖÔÁ ÌÅ ÊËÅÉÄÁÑÉÁ FINGER PULL WITH LOCK SET ÏÕÖÔÁ ÌÅ ÊËÅÉÄÁÑÉÁ ÊÁÉ ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁ FINGER PULL WITH LOCK SET AND HANDLE V

83 ÅîáñôÞìáôá / Accessories ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÁ ÊÁÔÅÑÃÁÓÉÁÓ ÊËÅÉÄÁÑÉÁÓ MILLING DETAIL 30,00 20,00 V

84 ÊËÅÉÄÁÑÉÁ ÌÅ ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁ Ó Ýäéï óõíáñìïëüãçóçò ÁöáéñÝóôå ôá áêüëïõèá µýñç ãéá ôç óõíáñìïëüãçóç êëåéäáñéüò C A B B F ÅîáñôÞìáôá / Accessories LOCKER WITH HANDLE Assembly drawing for selecting and placing of spacers Remove the following parts for the assembly of the locker 1 4,6mm D 3,4mm D C E21158 A B 2 2 A 2 2 C F E B 1A 1C 2C 2A 2A 2C H D 4,6mm 1B 2B 2B V

85 ÊËÅÉÄÁÑÉÁ ÌÅ ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁ Ó Ýäéï óõíáñìïëüãçóçò ôçò ëáâþò üôáí ôïðïèåôåßôáé óôçí áñéóôåñþ ðëåõñü LOCKER WITH HANDLE Assembly drawing for the handle when placed on the left-hand side Ó Ýäéï óõíáñìïëüãçóçò ôçò ëáâþò üôáí ôïðïèåôåßôáé óôçí äåîéü ðëåõñü Assembly drawing for the handle when placed on the right-hand V

86 ÅîáñôÞìáôá / Accessories ÊËÅÉÄÁÑÉÁ ÌÅ ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁ Ó Ýäéï óõíáñìïëüãçóçò ãéá ôçí ôïðïèýôçóç áíôéêñßóìáôïò êëåéäáñéüò êáé óöþíáò LOCKER WITH HANDLE Assembly drawing for the placing of the lock point and wedge ÓöÞíá (ðñïáéñåôéêþ) Wedge (optional) Äéáêüðôçò Áóöáëåßáò (ðñïáéñåôéêüò) Safety Switch (optional) Áíôßêñéóìá ÊëåéäáñéÜò Lock Point A A ÔÏÌÇ A.A SECTION A.A V

87 ÊËÅÉÄÁÑÉÁ ÌÅ ÊÏÕÌÐÉ LOCKER WITH BUTTON Ó Ýäéï óõíáñìïëüãçóçò Assembly drawing for selecting and placing of spacers ÁöáéñÝóôå ôá áêüëïõèá µýñç ãéá ôç óõíáñìïëüãçóç êëåéäáñéüò T 2 T T12 E21159 Remove the following parts For the assembly of the locker C C 2 2 4,6mm D 3,4mm D C 5 C 1 P T 5 1T 2T 2T 1C H 2C 2C P V L

88 ÅîáñôÞìáôá / Accessories ÊËÅÉÄÁÑÉÁ ÌÅ ÊÏÕÌÐÉ Ó Ýäéï óõíáñìïëüãçóçò ãéá ôçí ôïðïèýôçóç áíôéêñßóìáôïò êëåéäáñéüò êáé óöþíáò LOCKER WITH BUTTON Assembly drawing for the placing of the lock point and wedge Áíôßêñéóìá ÊëåéäáñéÜò Lock Point A A Äéáêüðôçò Áóöáëåßáò (ðñïáéñåôéêüò) Safety Switch (optional) ÔÏÌÇ A.A SECTION A.A V

89 M14000 Deluxe ÅîáñôÞìáôá / Accessories MO111041M ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ SCREW CORNER ÁËÏÕÌÉÍÉÏ ALUMINIUM ÁÂÁÖÏ MILL FINISH ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÂÉÄÙÔÇ- ÕÔÇ SCREW CORNER ÕÔÏ ÁËÏÕÌÉÍÉÏ DIE CAST ALUMINIUM ÁÂÁÖÏ MILL FINISH ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÂÉÄÙÔÇ- ÕÔÇ SCREW CORNER ÕÔÏ ÁËÏÕÌÉÍÉÏ DIE CAST ALUMINIUM ÁÂÁÖÏ MILL FINISH ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÂÉÄÙÔÇ- ÕÔÇ SCREW CORNER ÕÔÏ ÁËÏÕÌÉÍÉÏ DIE CAST ALUMINIUM ÁÂÁÖÏ MILL FINISH ÃÙÍÉÁ ÅÐÉÐÅÄÏÔÇÔÁÓ ALIGNMENT CORNER ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK ÃÙÍÉÁ ÅÐÉÐÅÄÏÔÇÔÁÓ ALIGNMENT CORNER ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK ÃÙÍÉÁ ÅÐÉÐÅÄÏÔÇÔÁÓ ALIGNMENT CORNER ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK M04100 MS0400 MS0402 MO x19mm ,2x34,2mm MO1900 ÃÙÍÉÁ ÅÐÉÐÅÄÏÔÇÔÁÓ ALIGNMENT CORNER ÁÔÓÁËÉ STEEL 10,2x34,2mm x500 V

90 ÃÙÍÉÁ ÅÐÉÐÅÄÏÔÇÔÁÓ ALIGNMENT CORNER ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK M14000 Deluxe ÅîáñôÞìáôá / Accessories MO GU ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΑΒΗΣ, EURIS CYLINDER WITH HANDLE, EURIS ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ 1-20 POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK GU ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ CYLINDER mm MO9002 ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ GLAZING WEDGE PVC PVC ΠΡΑΣΙΝΟ GREEN MO9003 ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ GLAZING WEDGE PVC PVC ΚΑΦΕ BROWN ΣΤΟΠΕΡ ΦΙΛΗΤÏÕ BUFFER ÁËÏÕÌÉÍÉÏ ALUMINIUM ÌÁÕÑÏ BLACK MO9004 ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ GLAZING WEDGE PVC PVC ΚΑΦΕ BROWN ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ GLAZING WEDGE PVC PVC ΚΑΦΕ BROWN MO mm 1-4(x1000) 3mm 800 4mm 600 5mm V

91 M14000 Deluxe ÅîáñôÞìáôá / Accessories ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚO CENTRAL SEAL ÁËÏÕÌÉÍÉÏ ALUMINIUM ÁÂÁÖÏ MILL FINISH ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚO CENTRAL SEAL ÁËÏÕÌÉÍÉÏ ALUMINIUM ÁÂÁÖÏ MILL FINISH ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚO CENTRAL SEAL ÁËÏÕÌÉÍÉÏ ALUMINIUM ÁÂÁÖÏ MILL FINISH ÁÍÏÎÅÉÄÙÔÏÓ ÏÄÇÃÏÓ STAINLESS STEEL DRIVER INOX INOX ÁÂÁÖÏ MILL FINISH MS ÁÍÔÉÊÑÉÓÌÁ ÊËÅÉÄÁÑÉÁÓ CLUB BACKSET FOR LOCKER m ÁÂÁÖÏ MILL FINISH ÂÁÓÇ ÃËÙÓÁÓ ÃÉÁ ÊËÅÉÄÁÑÉÁ CLUB BASE FOR TONGUE ÁÂÁÖÏ MILL FINISH ÃËÙÓÓÁ ÊËÅÉÄÁÑÉÁÓ CLUB TONGUE INOX INOX ÁÂÁÖÏ MILL FINISH GU ÃËÙÓÓÁ ÊËÅÉÄÁÑÉÁÓ CLUB TONGUE INOX INOX ÁÂÁÖÏ MILL FINISH V

92 ÑÁÏÕËÏ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ,ÌÏÍÏ ÌÅ ÍÔÉÆÁ SINGLE WHEEL ÁËÏÕÌÉÍÉÏ ALUMINIUM M14000 Deluxe ÅîáñôÞìáôá / Accessories MS0101A ΡΑΟΥΛΟ ΔΙΠΛΟ DOUBLE WHEELS ÁËÏÕÌÉÍÉÏ ALUMINIUM ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ BUFFER FOR SLIDING DOORS ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ STOX69600FP ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Νο6 BRUSH WITH MEMBRANE No6 ΜΑΥΡΟ, ΓΚΡΙ BLACK, GREY ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Νο7 BRUSH WITH MEMBRANE No7 ΜΑΥΡΟ BLACK ΤΑΠΑ ΦΙΛΗΤΟΥ END COVER ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK STOCK No STOX69700FP : mm ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ 1-500x12 POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ, ËÅÕÊÏ, ÃÊÑÉ, BLACK, WHITE, GREY POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ BUFFER FOR SLIDING DOORS ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK ΤΑΠΑ Φ11-ΟΒΑΛ END COVER TAPF10M m 7mm 300 M9244, M V

93 M14000 Deluxe ÅîáñôÞìáôá / Accessories ΤΑΠΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ HANDLE END COVER ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK ΤΑΠΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ HANDLE END COVER FOR M14281 WITH STRAIGHT CUT ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK ΤΑΠΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ EXTERIOR HANDLE END COVER ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK ΤΑΠΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ INTERIOR HANDLE END COVER ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK ΤΑΠΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ HANDLE END COVER ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑΤΟΣ END COVER ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK MS12314 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ Μ12314 END COVER FOR M12314 ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ Μ12316 END COVER FOR M12316 ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK M M M M M12314 MS M M12616 V

94 ΤΑΠΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ END COVER ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK ΤΑΠΑ ΓΑΝΤΖΟΥ END COVER ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK ÅîáñôÞìáôá / Accessories M14000 Deluxe 300 M Ì MS14219M ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΙΤΑΣ ΓΙΑ Μ14219 END COVER FOR M14219 ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ΤΑΠΑ ΣΟΚΟΡΟΥ END COVER ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ΜΑΥΡΟ BLACK ΣΕΤ ΤΑΠΑ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ-ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΑΒΗ END CAP ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ΜΑΥΡΟ BLACK ΤΑΠΑ ΦΥΛΛΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΑΒΗ END COVER ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK ΤΑΠΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ END COVER ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ΜΑΥΡΟ BLACK ÌÁÕÑÏ BLACK MS14254 ΤΑΠΑ ΦΙΛΗΤΟΥ ΓΙΑ Μ14254 END COVER FOR M14254 ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK MS M M M M V

95 M14000 Deluxe ÅîáñôÞìáôá / Accessories GU ΧΟΥΦΤΑ ΚΟΥΜΠΩΤΗ FINGER PULL ΧΟΥΦΤΑ ΚΟΥΜΠΩΤΗ FINGER PULL ÌÁÕÑÏ BLACK ΧΟΥΦΤΑ ΚΟΥΜΠΩΤΗ FINGER PULL ÁÓÇÌÉ SILVER ËÁÂÇ ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ EURIS FINGER PULL ÌÁÕÑÏ BLACK ËÁÂÇ ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ FINGER PULL ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÁÓÇÌÉ SILVER ΛΑΒΗ ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ EURIS FINGER PULL ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK ΧΟΥΦΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ FINGER PULL GU GU GU GU GU ÁÓÇÌÉ SILVER ΛΑΒΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΠΑΚΙ EURIS END COVER ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÌÁÕÑÏ BLACK GU V

96 ΛΑΒΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΠΑΚΙ EURIS END COVER ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ POLYAMIDE ÁÓÇÌÉ SILVER ÏÕÖÔÁ ÁÐËÇ FINGER PULL ÕÔÏ ÁËÏÕÌÉÍÉÏ DIE CAST ËÅÕÊÏ, -03ÌÁÕÑÏ,-06ÊÁÖÅ,-11ÁÓÇÌÉ WHITE,-03BLACK,-06BROWN,-11SILVER ÅîáñôÞìáôá / Accessories GU ÏÕÖÔÁ ÌÅ ÊËÅÉÄÁÑÉÁ FINGER PULL WITH LOCK SET ÕÔÏ ÁËÏÕÌÉÍÉÏ DIE CAST ËÅÕÊÏ, -03ÌÁÕÑÏ,-06ÊÁÖÅ,-11ÁÓÇÌÉ WHITE,-03BLACK,-06BROWN,-11SILVER ΧΟΥΦΤΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ LOCK SET AND HANDLE ÕÔÏ ÁËÏÕÌÉÍÉÏ DIE CAST ËÅÕÊÏ, -03ÌÁÕÑÏ,-06ÊÁÖÅ,-11ÁÓÇÌÉ WHITE,-03BLACK,-06BROWN,-11SILVER ÖÑÅÆÁ ÎÕËÏÕÑÉÓÔÉÊÏÕ 1 1 M ÖÑÅÆÁ ÎÕËÏÕÑÉÓÔÉÊÏÕ M14302 A C C A A C C A B F A B F A B 4,6mm 3,4mm C B 4,6mm 3,4mm C D D D D ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΧΟΥΦΤΑ ΦΥΛΛΟΥ 28-32χιλ. PLASTIC PARTS 28-32mm PVC PVC ËÅÕÊÏ WHITE ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΧΟΥΦΤΑ ΦΥΛΛΟΥ 28-32χιλ. PLASTIC PARTS 28-32mm PVC PVC ËÅÕÊÏ WHITE ZC V

97 M14000 Deluxe ÅîáñôÞìáôá / Accessories ZC2631 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΦΥΛΛΟΥ 28-32χιλ. PLASTIC PARTS 28-32mm PVC PVC ËÅÕÊÏ WHITE PLASTIC PARTS 38-45mm PVC PVC ËÅÕÊÏ WHITE ZC2632 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΦΥΛΛΟΥ 38-45χιλ A C C A A C C A B F A B F A B 4,6mm 3,4mm C B 4,6mm 3,4mm C D D D D V

98 ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 4mm GLAZING GASKET 4mm PVC ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 5mm GLAZING GASKET 5mm PVC ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 6mm GLAZING GASKET 6mm PVC ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 7mm GLAZING GASKET 7mm PVC ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 8mm GLAZING GASKET 8mm PVC ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 10mm GLAZING GASKET 10mm PVC ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 2,5mm GLAZING GASKET 2,5mm PVC ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 3mm GLAZING GASKET 3mm PVC ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 3-4mm GLAZING GASKET 3-4mm PVC ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 5-6mm GLAZING GASKET 5-6mm PVC ÅîáñôÞìáôá / Accessories M14000 Deluxe ΤΟ34 ΤΟ56 ΜΑΥΡΟ BLACK ΜΑΥΡΟ BLACK ΜΑΥΡΟ BLACK ΜΑΥΡΟ BLACK ΜΑΥΡΟ BLACK ΜΑΥΡΟ BLACK V

99 M14000 Deluxe ÅîáñôÞìáôá / Accessories ËÁÓÔÉ Ï ÔÆÁÌÉÏÕ ÓÖÇÍÁ 7-8mm GLAZING GASKET 7-8mm EPDM ËÁÓÔÉ Ï ÔÆÁÌÉÏÕ ÓÇÑÔÁÑÙÔÏ GLAZING GASKET PVC ËÁÓÔÉ Ï ÔÆÁÌÉÏÕ ÓÇÑÔÁÑÙÔÏ GLAZING GASKET 5-6mm ËÁÓÔÉ Ï ÖÏÕÓÊÁ ÌÅ ÐÏÑÔÏÊÁËÉ ÐËÁÔÇ GASKET PVC ËÁÓÔÉ Ï ÖÏÕÓÊÁ ÖÉËÇÔÏÕ GASKET EPDM TO78 MO6831 BMPC1866 MO6000 MO ÌÁÕÑÏ BLACK ÌÁÕÑÏ BLACK ÌÁÕÑÏ BLACK ÌÁÕÑÏ BLACK ÌÁÕÑÏ BLACK V

100 M14000 DELUXE Στατικές πληροφορίες / Statics V

101 Στατικές πληροφορίες / Statics e y2 I X e y1 Ðßíáêáò 1.1 ÓôáôéêÝò Ðëçñïöïñßåò Table 1.1 Statical Information e x2 J Y e x1 ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò ùò ðñïò ê.â. Üîïíá x Moment of Inertia about Neutral Axis ÑïðÞ áíôßóôáóçò Moment of Resistance Áðüóôáóç áðï ôïí ê.â. Üîïíá y Distance from Centroid Áðüóôáóç áðï ôïí ê.â. Üîïíá x Distance from Centroid ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò ùò ðñïò ê.â. Üîïíá y Moment of Inertia about Neutral Axis Moment of Resistance Distance from Centroid Distance from Centroid Profile I x W x e y1 e x2 J y W y e x1 e y2 A ÄéáôïìÞ (cm 4 ) (cm 3 ) (cm) (cm) (cm 4 ) (cm 3 ) (cm) (cm) (cm 2 ) ÑïðÞ áíôßóôáóçò Áðüóôáóç áðï ôïí ê.â. Üîïíá x Áðüóôáóç áðï ôïí ê.â. Üîïíá y ÅðéöÜíåéá Area M ,50 15,53 4,03 1,90 12,11 2,88 1,90 4,20 4,96 M ,23 0,99 1,27 3,26 3,04 0,90 1,29 3,38 1,69 M ,51 1,14 1,85 2,21 4,47 2,29 2,57 1,95 2,21 M ,24 15,13 3,90 1,80 11,54 2,36 1,80 4,89 4,82 M ,49 1,11 1,20 3,15 3,55 1,01 1,40 3,53 1,88 M ,65 12,93 4,10 1,52 3,45 0,82 1,32 4,19 3,51 M ,28 8,96 3,50 1,37 2,33 0,67 1,21 3,50 3,12 M ,17 1,10 1,95 6,52 108,89 58,86 6,68 1,85 6,55 M ,52 0,43 1,03 1,22 0,92 0,98 1,26 0,94 1,25 M ,21 0,96 1,93 7,51 126,01 67,39 6,49 1,87 6,65 M ,81 1,12 1,83 4,28 29,56 15,01 4,32 1,97 4,27 M ,37 1,24 1,89 4,34 40,91 21,42 4,86 1,91 4,79 M ,80 1,43 2,01 1,96 5,05 2,84 2,44 1,78 2,48 M ,19 1,18 1,96 6,07 91,69 49,83 6,33 1,84 6,48 M ,42 14,96 4,09 1,90 11,87 2,87 1,90 4,14 4,9 M ,61 1,07 2,06 2,44 6,22 3,62 2,35 1,72 2,81 M ,52 3,64 4,33 3,71 39,59 15,90 4,89 2,49 4,98 M ,05 14,41 3,99 1,60 7,51 1,77 1,60 4,24 4, V

102 Στατικές πληροφορίες / Statics e y2 I X e y1 e x2 e x1 Ðßíáêáò 1.1 ÓôáôéêÝò Ðëçñïöïñßåò Table 1.1 Statical Information J Y ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò ùò ðñïò ê.â. Üîïíá x Moment of Inertia about Neutral Axis ÑïðÞ áíôßóôáóçò Moment of Resistance Áðüóôáóç áðï ôïí ê.â. Üîïíá y Distance from Centroid Áðüóôáóç áðï ôïí ê.â. Üîïíá x Distance from Centroid ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò ùò ðñïò ê.â. Üîïíá y Moment of Inertia about Neutral Axis ÑïðÞ áíôßóôáóçò Moment of Resistance Áðüóôáóç áðï ôïí ê.â. Üîïíá x Distance from Centroid Áðüóôáóç áðï ôïí ê.â. Üîïíá y Distance from Centroid ÅðéöÜíåéá Area Profile I x W x e y1 e x2 J y W y e x1 e y2 A ÄéáôïìÞ (cm 4 ) (cm 3 ) (cm) (cm) (cm 4 ) (cm 3 ) (cm) (cm) (cm 2 ) M ,76 26,10 4,98 1,60 8,63 1,65 1,60 5,22 5,13 M ,42 0,91 1,63 1,56 1,43 0,85 1,54 1,68 1,56 M ,06 30,66 5,04 1,60 10,54 2,05 1,60 5,15 5,92 M ,21 0,70 1,12 4,59 32,04 14,50 4,44 2,21 4,3 M ,25 0,52 1,66 2,39 5,79 5,57 2,31 1,04 2,39 M ,68 7,88 4,64 4,91 33,83 9,42 2,87 3,59 6,54 M ,12 2,07 1,72 1,99 5,45 2,62 2,41 2,08 2,96 M ,26 1,18 1,24 0,22 0,02 0,02 0,61 1,24 0,34 M ,03 15,05 4,29 1,53 3,36 0,84 1,31 4,01 3,56 M ,94 1,04 2,50 5,71 0,35 0,14 1,16 2,50 1,97 M ,44 4,78 2,35 0,51 0,10 0,04 0,32 2,34 1,02 M ,00 1,67 1,68 4,78 55,42 26,27 4,81 2,11 5,79 M ,47 1,71 1,66 4,37 43,85 20,59 4,82 2,13 5,37 M ,76 1,61 1,66 6,69 141,92 66,32 7,31 2,14 7,68 M ,73 3,53 2,18 0,49 0,32 0,18 1,61 1,8 1,14 M ,32 1,73 2,64 1,34 2,07 1,34 3,07 1,55 1,06 M ,18 2,56 2,81 1,24 2,72 1,97 3,44 1,38 1,30 M ,52 15,68 4,15 1,50 5,93 1,43 1,50 4,15 4,00 V

103 Στατικές πληροφορίες / Statics e y2 I X e y1 e x2 e x1 J Y Ðßíáêáò 1.1 ÓôáôéêÝò Ðëçñïöïñßåò Table 1.1 Statical Information ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò ùò ðñïò ê.â. Üîïíá x Moment of Inertia about Neutral Axis ÑïðÞ áíôßóôáóçò Moment of Resistance Áðüóôáóç áðï ôïí ê.â. Üîïíá y Distance from Centroid Áðüóôáóç áðï ôïí ê.â. Üîïíá x Distance from Centroid ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò ùò ðñïò ê.â. îïíá y Moment of Inertia about Neutral Axis ÑïðÞ áíôßóôáóçò Moment of Resistance Áðüóôáóç áðï ôïí ê.â. Üîïíá x Distance from Centroid Áðüóôáóç áðï ôïí ê.â. Üîïíá y Distance from Centroid ÅðéöÜíåéá Area Profile I x W x e y1 e x2 J y W y e x1 e y2 A ÄéáôïìÞ (cm 4 ) (cm 3 ) (cm) (cm) (cm 4 ) (cm 3 ) (cm) (cm) (cm 2 ) M ,78 2,52 2,50 1,50 3,81 1,52 1,50 2,50 2,73 M ,19 0,87 1,37 2,52 3,57 1,27 1,57 2,82 1,86 M ,59 0,93 2,71 3,86 11,16 6,85 3,63 1,63 2,26 M ,57 2,00 2,02 4,79 32,13 15,52 4,08 2,07 3,69 M ,02 0,02 0,55 1,25 0,27 1,59 1,25 0,17 0,49 M ,70 10,24 3,84 1,24 1,60 0,33 1,25 4,85 2,18 M ,95 8,02 3,58 1,24 1,68 0,36 1,24 4,72 1,97 S 265 0,28 0,38 1,16 0,73 0,02 0,02 0,22 1,24 0, V

M14500 Deluxe Light. Copyright 2009 Alumil

M14500 Deluxe Light. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 lumil Γενικές Πληροφορίες General Information 002 lumil V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 LUMIL.E. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

S300 Deluxe Alutherm. Copyright 2009 Alumil

S300 Deluxe Alutherm. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information 002 Alumil V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç,

Διαβάστε περισσότερα

M9050 Light. Copyright 2009 Alumil

M9050 Light. Copyright 2009 Alumil Copyright 009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M9050 Light 00 Alumil M9050 Light V05.009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 009 ALUMIL A.E.

Διαβάστε περισσότερα

M9800 Accordion. Copyright 2009 Alumil

M9800 Accordion. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M9800 Accordion 002 V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé

Διαβάστε περισσότερα

M9800 Accordion. Copyright 2009 Alumil

M9800 Accordion. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M9800 Accordion 002 V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé

Διαβάστε περισσότερα

M6 Solar Standard Plus

M6 Solar Standard Plus Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M6 Solar Standard Plus 002 Alumil M6 Solar Standard Plus V11.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ

Διαβάστε περισσότερα

M11000 Alutherm plus. Copyright 2010 Alumil

M11000 Alutherm plus. Copyright 2010 Alumil M11000 lutherm plus opyright 2010 lumil Γενικές Πληροφορίες General Information M11000 lutherm plus 002 lumil M11000 lutherm plus V11.2010 M11000 lutherm plus Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ

Διαβάστε περισσότερα

M9650 Alutherm Light. Copyright 2009 Alumil

M9650 Alutherm Light. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M9650 Alutherm Light 002 Alumil M9650 Alutherm Light V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-10 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 11-16 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-8 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 9-12 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-0 Προφίλ : Profiles : -4 Βασικές Τυπολογίες Basic

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents 1. Εισαγωγή Introduction 3-10 2. Βασικές Τυπολογίες Φ/Β για Ταράτσες και Στέγες Roof / Flat Roof / Industrial Roof Photovoltaic System Basic Typologies 11-16 3. H2200 Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

M9400 Softline plus. Copyright 2009 Alumil

M9400 Softline plus. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M9400 Softline plus 002 Alumil M9400 Softlight plus V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 3- Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 5-6 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 7-10 Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies 11-13 Τομές 1:1 Sections 1:1 15-2

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 3- Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 5-6 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 7-10 Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies 11-13 Τομές 1:1 Sections 1:1 15-2

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-12 13-182 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-16 Τομές 1:1

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-8 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 9-12 Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies 13-16 Τομές 1:2 Sections

Διαβάστε περισσότερα

S100 Alutherm Light Inox

S100 Alutherm Light Inox S100 Alutherm Light Inox Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information S100 Alutherm light inox 002 Alumil S100 Alutherm light inox V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information V05.2009

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-18 Τομές Sections 21-28 Κατεργασίες Milling-Tooling Operations

Διαβάστε περισσότερα

Version 6/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8

Version 6/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Version 6/201 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-50 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Version 7/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10

Version 7/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Version 7/2014 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 31-90

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-2 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-26 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 27-86 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Version 4/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 23-86

Version 4/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 23-86 Version /05 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-0 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index - Προφίλ : Profiles : 5- Χαλύβδινος Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents M20000 APOLLO ALUTHERM 21-78 M20500 APOLLO 75-122. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10

Περιεχόμενα Table of Contents M20000 APOLLO ALUTHERM 21-78 M20500 APOLLO 75-122. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-0 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation - Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 3-0 M0000 APOLLO ALUTHERM -7 Προφίλ : Profiles : - Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Εισαγωγικά Introduction 3-6 Βασικές Τυπολογίες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Photovoltaic System Basic Typologies 3-6 H2200 Συστήματα Στήριξης Φ/Β Πλαισίων σε Στέγες H2200 Photovoltaic

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-92. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 93-101

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-92. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 93-101 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-28 Πόρτες Εισόδου Entrance

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO SLIDING PR-35

PROFILCO SLIDING PR-35 PROFILCO SLIDING PR-35 MAY - 2008 PROFILCO SLIDING PR-35 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ Η εταιρεία μας τηρώντας το σύστημα ISO 9001, διενεργεί έλεγχο στα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TECHNICAL CATALOGUE ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ENTRANCE DOORS ΖΕΝ/ZEN PIVOT

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TECHNICAL CATALOGUE ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ENTRANCE DOORS ΖΕΝ/ZEN PIVOT ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TECHNICAL CATALOGUE ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ENTRANCE DOORS ΖΕΝ/ZEN PIVOT INTERNO DOORS BY ALUMIL internodoors.com ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCTION Σκοπός του καταλόγου αυτού είναι η ανάλυση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα