Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων 1ο Νθπιαγωγείο Καλλονισ Λζςβου Δεκζμβριοσ

2 Ο παρών τόμος αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ο τόμος αναφέρεται στα Ερευνητικά Εργαλεία που διαμόρφωσαν οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή των διαδικασιών της αυτοαξιολόγησης στα σχολεία. Ο τόμος αποτελεί μέρος των «Καλών Πρακτικών» των σχολείων και θα αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών. Η επιμέλεια του τόμου πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και της Ομάδας Έργου της ΑΕΕ. Επιστημονική Επιτροπή Γεώργιος Πασιάς, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Κωνσταντίνος Λάμνιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Δημήτριος Ματθαίου, Καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέλος Κωνσταντίνος Παπαχρήστος, χολικός ύμβουλος Π.Ε., Διευθυντής πουδών Π.Ε. του ΤΠΔΒΜΘ, μέλος τυλιανός Μερκούρης, χολικός ύμβουλος Δ.Ε., Διευθυντής πουδών Δ.Ε. του ΤΠΔΒΜΘ, μέλος Ομάδα Έργου Γιαννικόπουλος Γεώργιος ΠΕ02, Γκυρτής Κων/νος ΠΕ19, Ζωγράφου Ελένη ΠΕ06, Ζώτος Ιωάννης ΠΕ03, Κότσιρα Αναστασία ΠΕ70, Κωστοπούλου Φαρά ΠΕ19, Μητσάκη Ευαγγελία ΠΕ09, Νίκα Μαρία ΠΕ06, Οικονόμου Ασπασία ΠΕ13, Παπαστάμου Ιωάννα ΠΕ09, Ρουσσάκης Ιωάννης ΠΕ70, αμαρά Αντωνία ΠΕ70, οφού Ευστρατία ΠΕ60, τελλάκου Βάσω ΠΕ12, τεφάτου Ήρα ΠΕ20, Σαμπάκη μαρώ ΠΕ02, Σρίγκα Δήμητρα ΠΕ70, Υαντάκη Γεωργία ΠΕ04, Υέρμελη Γεωργία ΠΕ04. To πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ( ) Πράξη : «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου-διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (MIS : ) («Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 Οριζόντια Πράξη») 2

3 5.1. 1ο Νηπιαγωγείο Καλλονής Λέσβου «Σχέσεις Σχολείου Γονέων» Σχέδιο δράσης «Συμμετοχή των Γονέων στη Σχολική Ζωή» 3

4 Τασηόηηηα ηοσ ζτολείοσ Στολική Μονάδα: 1ο Νηπιαγωγείο Καλλονής Μσηιλήνης, Περιθέρεια Βορ. Αιγαίοσ Γιεύθσνζη: Αρίζβη, , Καλλονή Τηλέθωνο: Αριθμός διδαζκόνηων καηά ηο : 4 Τίηλος Στεδίοσ Γράζης: «Σσμμεηοτή ηων Γονέων ζηη Στολική Ζωή» Γιάρκεια σλοποίηζης ηοσ Στεδίοσ Γράζης: 36 εβδομάδες Σκοπός ηοσ Στεδίοσ Γράζης Σθνπόο ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ «ε βειηίσζε θαη ε ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ζρνιείνπ θαη γνλέσλ κε ζηόρν ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ». Δηδηθνί ζηόρνη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ήηαλ: o Ταθηηθή επηθνηλσλία κεηαμύ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο, ώζηε λα ππάξρεη ζπλερήο πιεξνθόξεζε αλάκεζα ζηηο δύν πιεπξέο. o Οδεγίεο εθ κέξνπο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη γνλείο κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο ζην ζπίηη. o Πξνζθιήζεηο θαη ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ πξνζθέξνληαο εζεινληηθή βνήζεηα. o Δπέθηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην ζπίηη γηα ηελ πξνώζεζε ηεο κάζεζεο ησλ παηδηώλ εθηόο ζρνιηθνύ πιαηζίνπ. o Σπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνύλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ,όπνπ απηό επηηξέπεηαη. o Οξγάλσζε ζπδεηήζεσλ κε ηε ζπκκεηνρή εηδηθώλ επηζηεκόλσλ. o Αιιεινζεβαζκόο κεηαμύ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ. Κύρια Αποηελέζμαηα Η επηηπρία ησλ ζηόρσλ δηαπηζηώλεηαη από ηηο θαηαγξαθέο ζην εκεξνιόγην ηνπ ζρνιείνπ, ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ηόζν ζε δξαζηεξηόηεηεο ηεο ζρνιηθήο δσήο όζν θαη ζηηο επηκνξθσηηθέο/ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο αιιά θαη από ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηα εξσηεκαηνιόγηα. Δπίζεο ε επίηεπμε ησλ ζηόρσλ δηαπηζηώλεηαη θαη από ηε ζύγθξηζε ηνπ 4

5 πνζνζηνύ ελεξγνύ ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζρέζε κε πξνεγνύκελεο ρξνληέο. Παξόιν πνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο αληαπνθξίζεθαλ ζηηο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερόλησλ δελ είρακε ηελ αλάινγε ζπκκεηνρή. Δηδηθόηεξα, ηα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο πεξηιακβάλνπλ: o Βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ θαη δηακόξθσζε ελόο ζηαζεξνύ πιαηζίνπ άηππσλ θαη ηππηθώλ κνξθώλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ζρνιείνπ θαη γνλέσλ. o Γεκηνπξγία θιίκαηνο ακνηβαίνπ ζεβαζκνύ, ζεηηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη εκπηζηνζύλεο. o Δλεξγνπνίεζε ηνπ ξόινπ ησλ γνλέσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. o Αύμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζπιιόγνπ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ ζε δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ. o Απόθηεζε θαη αμηνπνίεζε γλώζεσλ από ηελ πξαγκαηνπνίεζε - παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ. o Γεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ θαη άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. o Γεκηνπξγηθόηεξε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ. o Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηώλ ζε θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Τα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο αμηνπνηήζεθαλ πξνο όθεινο ησλ παηδηώλ ζε ελδνζρνιηθό επίπεδν αιιά απνηέιεζαλ θαη βήκα αλνίγκαηνο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία ζε εμσζρνιηθό. Τόζν νη γνλείο όζν θαη νη ππόινηπνη πνπ ελεπιάθεζαλ ζηηο δξαζηεξηόηεηέο καο ήξζαλ ζε επαθή κε ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα θαη ηνλ ηξόπν εξγαζίαο κέζα ζε απηή. Δλεκεξώζεθαλ θαη βειηίσζαλ ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη δηαπαηδαγώγεζεο ησλ παηδηώλ ηνπο. Καηαλόεζαλ ηα πξνβιήκαηα θαη αλέιαβαλ ελεξγό ξόιν κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ ηνπο. Παρουςιάηονται: Στοιχεία που αφοροφν το Σχζδιο Δράςθσ που υλοποιικθκε από το 1ο Νθπιαγωγείο Καλλονισ Μυτιλινθσ κατά το ςχολικό ζτοσ Ειδικότερα, παρουςιάηεται το παράρτθμα που επιςυνάπτεται ςτθν Ετιςια Ζκκεςθ Αυτοαξιολόγθςθσ του ςχολείου και αναφζρεται ςτα ακόλουκα: o o o o o Διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ τθσ Δράςθσ Στρατθγικζσ εφαρμογισ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Δράςθσ Αποτελζςματα αξιολόγθςθσ τθσ Δράςθσ Ερωτθματολόγια Ζντυπο Υλικό 5

6 1 ν 2/ζ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΚΑΛΛΟΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΕΩΖ Π α ξ ά ξ η ε κ α Γηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ηεο Γξάζεο Γξάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ζην έηνο Απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ Δξσηεκαηνιόγηα Έληππν Τιηθό 6

7 ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΡΑΖ Καηά ην 2 ν έηνο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηναμηνιφγεζεο, ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί ην 1 ν 2/ζ Νεπηαγσγείν Καιινλήο, αθνινπζήζεθαλ νη εμήο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πινπνίεζεο ηεο Γξάζεο : Α. πλεδξίαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ φπνπ : - Έγηλε ελεκέξσζε απφ ηελ πξντζηακέλε ηνπ Νεπηαγσγείνπ, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο Γξάζεο, βάζε ησλ ζηφρσλ πνπ είραλ ηεζεί ην πξνεγνχκελν έηνο ( ). - Έγηλε ε ζχζηαζε ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ ζρνιείνπ πνπ απνηειείηαη απφ ηελ Πξντζηακέλε θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ Νεπηαγσγείνπ ( ζπλνιηθά 4 άηνκα ). - πληνληζηήο ηεο Γξάζεο νξίζηεθε ε πξντζηακέλε θαη κηα εθπαηδεπηηθφο πξαθηηθνγξάθνο. - Απνθαζίζηεθε απφ ηελ νινκέιεηα λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλεδξηάζεηο 1-2 θάζε κήλα, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε θάζε δξάζεο-αλαηξνθνδφηεζε θάζε δξάζεο. - Απαξαίηεην θξίζεθε ε ηήξεζε εκεξνινγίνπ φπνπ ζα θαηαγξάθνληαλ νη δξάζεηο φπσο επίζεο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο δξάζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνηάζεθε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εξσηεκαηνιφγηα, δειηία ζπλεληεχμεσλ θαη θφξκεο θαηαγξαθήο, ψζηε λα απνηππψλνληαη θαιχηεξα ηα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ. Β. Δλεκέξσζε ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ απφ ηελ πξντζηακέλε ηνπ Νεπηαγσγείνπ, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο Γξάζεο. Παξάιιεια δεηήζεθε κε εξσηεκαηνιφγην απφ ηνπο γνλείο λα πξνηείλνπλ θαη νη ίδηνη ηνπο ηνκείο ή ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ. Γ. Δλεκέξσζε γηα ην πξφγξακκα ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ απφ ηε χκβνπιν Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, ηελ Πξντζηακέλε Δπηζηεκνληθήο Καζνδήγεζεο θαη ηνλ Κξηηηθφ Φίιν. ε ζπλεδξίαζε θάζε κήλα πξνγξακκαηίδνληαλ νη δξαζηεξηφηεηεο θαη κε αλαθνηλψζεηο πξνο ηνπο γνλείο ( είηε αηνκηθά είηε κε αλάξηεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ), δεηνχληαλ πξνηάζεηο γηα ζπκκεηνρή ή εζεινληηθή βνήζεηα αληίζηνηρα. ηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο νινκέιεηαο θαηαζέηνληαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο θάζε δξάζεο θαη θαηαγξάθνληαλ ζην εκεξνιφγην ηεο νκάδαο ψζηε λα γίλεηε θαιχηεξα ε παξαθνινχζεζε ηεο δξάζεο θαη ε αλαηξνθνδφηεζή ηεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ ζπδεηήζεθαλ θαη θαηαηέζεθαλ ζηελ ηειηθή ζπλεδξίαζε ηεο νινκέιεηαο ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζχληαμε ηε εηήζηαο έθζεζεο απηναμηνιφγεζεο. ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΡΑΖ 7

8 Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟΤ ΠΡΟΚΑΘΟΡΗΜΔΝΟΤ ΣΟΥΟΤ ΣΟΥΟΗ ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΣΟΥΩΝ Σαθηηθή επηθνηλσλία κεηαμύ ζρνιείνπ - νηθνγέλεηαο ώζηε λα ππάξρεη ζπλερήο πιεξνθόξεζε αλάκεζα ζηηο δύν πιεπξέο. Δλεκεξσηηθή ζπλάληεζε ζην ρψξν ηνπ Νεπηαγσγείνπ απφ ηελ πξντζηακέλε θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ κε ζέκα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Νεπ/γείνπ, ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο, ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκ-καηνο θαη ηελ επηθνηλσλία κε ην Νεπ/γείν. Γηαλνκή εγθπθιίνπ κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε ιεηηνπξγία, ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ηφζν ησλ γνληψλ, ησλ λεπίσλ φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δλεκεξσηηθή ζπλάληεζε ζην ρψξν ηνπ Νεπηαγσγείνπ απφ ηελ πξντζηακέλε θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ κε ην χιινγν Γνλέσλ, κε ζέκα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Νεπ/γείνπ ζην πξφγξακκα ηεο απηναμηνιφγεζεο, ηνλ πξνγξακκαηη-ζκφ ησλ δξάζεσλ, ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ θη εθδήισζε ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο γνλείο, γηα ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα. Αλάξηεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ - ελεκεξώζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ηελ πξαγκαηνπνίεζε νξγαλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα βνεζήζνπλ νη γνλείο, είηε πξνκεζεχνληαο βηβιία,επνπηηθφ πιηθφ είηε ζπκκεηέρνληαο νη ίδηνη ζηελ δξαζηεξηφηεηα θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Γηαλνκή ελεκεξσηηθώλ ζεκεησκάησλ θαη ηειεθσληθή επηθνηλσλία, αηνκηθά, γηα ηελ ελεκέξσζε θαη επίιπζε ζεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί. Δλεκέξσζε ησλ γνλέσλ, ζε αηνκηθό επίπεδν, κία θνξά ην κήλα, γηα ηελ εμέιημή ηνπ παηδηνχ βάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ηηο αλάγθεο παξνρήο βνήζεηαο. Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ παηδηνχ θαη ζπδήηεζε γηα επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ απφ ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο. 8

9 Οδεγίεο εθ κέξνπο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη γνλείο κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο ζην ζπίηη. Πξνζθιήζεηο θαη ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ πξνζθέξνληαο εζεινληηθή βνήζεηα. Δλεκέξσζε ησλ γνλέσλ, κε νκηιία απφ ηνπο εθπαηδεπηη-θνχο ηνπ Νεπηαγσγείνπ, κε ζέκα ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο Γαλεηζηηθήο Βηβιηνζήθεο ηνπ Νεπηαγσγείνπ. Οδεγίεο ζηνπο γνλείο γηα δξαζηεξηφ-ηεηεο ζην ζπίηη κεηά ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ παξακπζηψλ. Οκηιία - ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ, απφ ηνπο εθπαηδεπηη-θνχο ηνπ Νεπηαγσγείνπ, κε ζέκα ηελ δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο ζην Νεπηαγσγείν θαη ηνλ ηξφπν πνπ κπν-ξνχλ πνπ κπνξνχλ νη γνλείο λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζην ζπίηη κε παηρλίδηα δξαζηεξηφηεηεο. Οκηιία - ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ, απφ ηνπο εθπαηδεπηη-θνχο ηνπ Νεπηαγσγείνπ, κε ζέκα ηελ - δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ ζην Νεπηαγσγείν θαη ηνλ ηξφπν πνπ κπνξνχλ νη γνλείο λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζην ζπίηη κε παηρλίδηα δξαζηεξηφηεηεο. Δζεινληηθή εξγαζία απφ δχν γνλείο κε αληηθείκελν ηνλ θαζαξηζκφ ησλ πδξνξξνψλ ζηα θηήξηα ηνπ Νεπηαγσγείνπ. Δζεινληηθή εξγαζία απφ γνλείο γηα ηελ πεξηπνίεζε ηνπ αχιηνπ ρψξνπ, θιάδεκα ησλ θπηψλ θαη θνπή ηνπ γθαδφλ ζηελ απιή ηνπ Νεπ/γείνπ. Δζεινληηθή εξγαζία απφ γνλέα καξαγθφ επηζθεπάδνληαο εμνπιηζκφ ηνπ Νεπ/γείνπ. πκκεηνρή δχν γνλέσλ ζε πξνγξακκαηηζκέλε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ζπλνδεχνληαο ηα παηδηά θαη βνεζψληαο ηελ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ηελ επίζθεςε ζε νηλνπνηείν ηεο πεξηνρήο. πκκεηνρή κεηέξσλ ζε πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νεπηαγσγείνπ, πξνκεζεχνληαο πιηθά γηα παξαζθεπή γιπθψλ θαη θαηαζθεπάδνληαο καδί κε ηα παηδηά κνπζηνθνύινπξα, ειηόςσκα, βαζηιόπηηα, ιαδαξάθηα θαη θνπινπξάθηα. Σα παηδηά έγηλαλ κηθξνί δαραξνπιάζηεο θαη κε ηε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε ησλ κεηέξσλ απφιαπζαλ ηα δεκηνπξγήκαηά ηνπο. Δζεινληηθή εξγαζία γνληψλ κε ηελ θαηάζθεπή ζηνιώλ γηα ηελ Υξηζηνπγελληάηηθε γηνξηή ηνπ Νεπ/γείνπ, ηελ παξαζθεπή θαη πξνζθνξά γιπθώλ ζηα παηδηά θαηά ηε Υξηζηνπγελληάηηθε γηνξηή. 9

10 Πξνκήζεηα επνπηηθνύ πιηθνύ, βηβιίσλ, αληηθεηκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακ-κάησλ θαη ζρεδίσλ εξγαζίαο. ( βηβιία γηα ηελ ειηά, γηα ηα Υξηζηνχγελλα δηαθνζκεηηθφ αληηθείκελν απφ μχιν ειηάο, θαηαζθεπή απφ παηέξα κνιπβνζήθεο απφ μχιν ειηάο ). Καηαζθεπή απφ ηνπο γνλείο δηαθνζκεηηθώλ αληηθεηκέλσλ, γιπθψλ θαη πξνζθνξά δηθψλ ηνπο δηαθνζκεηηθψλ κε ζθνπφ ηελ πψιεζή ηνπο ζε Υξηζηνπγελληάηηθν Bazar. Γηα ηνλ ίδην ζθνπφ θαηαζθεπάζηεθαλ απφ παηέξα βάζεηο απφ μχιν ειηάο κε ηα νπνία έθηηαμαλ ηα λήπηα θεξνπήγηα. πκκεηνρή δύν γνλέσλ ζε πξνγξακκαηηζκέλε δξαζηε-ξηφηεηα ηνπ Νεπ/γείνπ, ζπλνδεχνληαο ηα παηδηά θαη βνε-ζψληαο ηελ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ηελ επίζθε-ςε ζε αξηνπνηείν θαη ζε νδνληηαηξείν. πκκεηνρή παηέξα αξηνπνηνύ ζε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα δείρλνληαο ζην αξηνπνηείν ηνπ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ςσκηνχ. Σα παηδηά ελεπιάθεζαλ θαη απηά ζηε δηαδηθαζία θαζψο έγηλαλ θη απηά κηθξνί αξηνπνηνί. πκκεηνρή νδνληηάηξνπ, ζείαο λεπίνπ ζε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα δείρλνληαο ζην νδνληηαηξείν ηνπο θαλφ-λεο γηα ηελ ζηνκαηηθή πγηεηλή θαη πεξηπνίεζε ησλ δνλ-ηηψλ. Σα παηδηά δέρηεθαλ ηηο ππεξεζίεο θαη ηε ζπκβνπ-ιεπηηθή απφ ηελ νδνληίαηξν γηα ηελ πγηεηλή ησλ δνληηψλ ηνπο. Πξνκήζεηα ηνπ Νεπηαγσγείνπ κε δηάθνξα πιηθά γηα θαηαζθεπέο. Αλάιεςε απφ κεηέξεο, εθ πεξηηξνπήο, ηεο θαζαξηόηε-ηαο ηνπ ηκαηηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζην Νεπ/γείν. πκκεηνρή ησλ γνληψλ ζε θηιαλζξσπηθή δξάζε πξνζθέξνληαο ηξφθηκα, ξνχρα, παηρλίδηα, ζην ζρνιείν, γηα ην ζχιινγν ζίηηζεο ειηθησκέλσλ «ηηίδσ». πκκεηνρή γνλέσλ ζε δξάζε ηνπ Νεπηαγσγείνπ γηα θαζαξηζκφ καδί κε ηα παηδηά, ηεο παξαιίαο ηεο θάιαο Καιινλήο ηελ εκέξα πεξηβάιινληνο. Ζ ελεξγή 10

11 πκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνύλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, όπνπ απηό επηηξέπεηαη. Οξγάλσζε ζπδεηήζεσλ κε ηε ζπκκεηνρή εηδηθώλ επηζηεκόλσλ. Αιιεινζεβαζκό ο κεηαμύ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ. ζπκκεηνρή ησλ γνληψλ ζε πεξηβαιινληηθή δξάζε έδσζε θαη ζηα παηδηά ην παξάδεηγκα ηεο πξνζσπηθήο καο ζπκβνιήο ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο φισλ καο. πκκεηνρή θαη βνήζεηα από παηέξα ζηελ θαηαζθεπή ζθεληθώλ γηα ηελ θαινθαηξηλή γηνξηή ηνπ Νεπηαγσγείνπ. Οξγάλσζε απφ ην ζχιινγν γνλέσλ εθδήισζε ρνξνύ γηα ηα παηδηά, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε Υξηζηνπγελ-ληάηηθν Bazar, θαη ηα ρξήκαηα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ δηαηέζεθαλ ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ ζπιιφγνπ «Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ». Πξνγξακκαηηζκφο, δηνξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε απφ ην χιινγν Γνλέσλ απνθξηάηηθνπ ρνξνύ γηα ηα παηδηά θαη παξαζθεπή εδεζκάησλ απφ ηνπο γνλείο. Δπηκφξθσζε ησλ γνλέσλ κε νκηιία από ηε ρνιηθή ύκβνπιν Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, Κιενπάηξα Γηαλλνπνχινπ κε ζέκα: «Ζ κεηάβαζε ηνπ παηδηνχ απφ ην Νεπηαγσγείν ζην Γεκνηηθφ ρνιείν». πδεηήζεθαλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζην Νεπηαγσγείν θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ θαη γηα ηνπο ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα ηα βνεζήζνπλ νη γνλείο ζην ζπίηη. Δπηκφξθσζε ησλ γνλέσλ κε νκηιία από ςπρνιόγν, Γηψηα Σακηάκε, κε ζέκα «Ζ ζπκβνιή ησλ νξίσλ ζηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ». Μεηά ηελ νκηιία αθνινχζεζε ζπδήηεζε φπνπ νη γνλείο δήηεζαλ βνήζεηα θαη απαληήζεηο ζε πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο Γηαλνκή εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο γνλείο. Δπηκφξθσζε ησλ γνλέσλ κε νκηιία από ηελ Πξντζηακέλε Δπηζηεκνληθήο θαη Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο, ηαπξνχια Λπθηαξδνπνχινπ, κε ζέκα «Γεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε γνλείο παηδηά θαη εθπαηδεπηηθνχο - Καιιηέξγεηα ηεο απηνεθηίκεζεο». Ζ αλάπηπμε θαη επέθηαζε ηνπ ζέκαηνο έγηλε θαη κε ηνπνζεηήζεηο θαη απφ ηνπο γνλείο φπνπ θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα λα θαιπθζνχλ φινη νη πξνβιεκαηηζκνί θαη νη εξσηήζεηο απφ ηε κεξηά ησλ γνληψλ - Γηαλνκή εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο γνλείο. H επηθξάηεζε ηνπ θαινύ θιίκαηνο ζηηο ζρέζεηο γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαζνξίδεη ηελ πνξεία θαη εμέιημε θάζε δξάζεο σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε. 11

12 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΓΡΑΔΩΝ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΑ ΠΡΟΚΑΘΟΡΗΜΔΝΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΣΤΥΗΑ 1 νο ηόρνο : Σαρηηθή επηθνηλσλία κεηαμύ ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο ώζηε λα ππάξρεη ζπλερήο πιεξνθόξεζε αλάκεζα ζηηο δύν πιεπξέο. Σα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ Γξάζεο σο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ πξψηνπ ζηφρνπ ήηαλ ζεηηθά θαη επνηθνδνκεηηθά. Τπήξρε ζπλερήο ελεκέξσζε από ηελ πιεπξά ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηνπο γνλείο : κέζσ ησλ ελεκεξσηηθώλ ζπλαληήζεσλ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ κε ηνπο γνλείο ( γηα ελεκέξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο απηναμνιφγεζεο, ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, ην πξφγξακκα ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ηελ επηθνηλσλία κε ην ζρνιείν). Έγηλαλ : 3 ζπλαληήζεηο. κέζσ ησλ εγθπθιίσλ πνπ δηαλεκήζεθαλ ( ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ ζρνιείνπ, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα γνληψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ). Γηαλεκήζεθαλ : 2 εγθύθιηνη. κέζσ ησλ αηνκηθώλ ελεκεξσηηθώλ ζπλαληήζεσλ κε ηνπο γνλείο, κία θνξά ην κήλα, ( γηα ελεκέξσζε ηεο πξνφδνπ, ζπκπεξηθνξάο, portfolio). Έγηλαλ : 6 ζπλαληήζεηο. κέζσ ησλ αλαθνηλώζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ζέκαηα ιεηηνπξγηθά, εθπαηδεπηηθά ( είηε ήηαλ αλαξηεκέλα ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ, είηε δηαλέκνληαλ αηνκηθά ). κέζσ ηεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο ( γηα ελεκέξσζε ή επίιπζε θάπνηνπ πξνβιήκαηνο ). κέζσ ησλ άηππσλ ζπλαληήζεσλ. κέζσ ηεο δηαλνκήο ελεκεξσηηθώλ εληύπσλ. Γηαλεκήζεθαλ : 5 έληππα. 12

13 Σν πνζνζηφ επηηπρίαο ηεο δξάζεο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθό. Έλαο κηθξφο αξηζκφο γνληψλ αλαιθάβεησλ ( αιινδαπνί θαη αζίγγαλνη ), ζηελ πεξίπησζε ησλ γξαπηψλ ελεκεξψζεσλ νδήγεζε ζε αλαηξνθνδφηεζε ηεο δξάζεο θαη φπνπ ρξεηαδφηαλ γηλφηαλ εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε. ηελ πεξίπησζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ελεκεξσηηθψλ ζπλαληήζεσλ, φζνλ αθνξά ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο αηνκηθέο ζπλαληήζεηο, απφ ην ζχλνιν ησλ γνληψλ πξνζήιζαλ πεξίπνπ νη κηζνί. Παξ φιεο ηηο αλαθνηλψζεηο απφ ηε κεξηά ηνπ ζρνιείνπ δελ παξαηεξή-ζεθε κεγαιύηεξε πξνζέιεπζε. 2 νο ηόρνο : Οδεγίεο εθ κέξνπο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη γνλείο κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο ζην ζπίηη. Σα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ Γξάζεο σο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ δεχηεξνπ ζηφρνπ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ζεηηθά σο πξνο ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Γξάζεο. Έγηλε ελεκέξσζε θαη εκπινθή ησλ γνληώλ ζε καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο : κέζσ ησλ ελεκεξσηηθώλ ζπλαληήζεσλ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ κε ηνπο γνλείο ( ελεκέξσζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο, ελεκέξσζε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ζην Νεπηαγσγείν, ελεκέξσζε γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζην Νεπηαγσγείν θαη νδεγίεο γηα ην πψο κπνξνχλ νη γνλείο λα ζπκκεηέρνπλ ζε καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο ζην ζπίηη). Έγηλαλ : 3 ζπλαληήζεηο. 13

14 Σν πνζνζηφ επηηπρίαο ηεο δξάζεο σο πξνο ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξνγξακκαηηζκνχ ηεο είλαη ηθαλνπνηεηηθό. βάζε ηνπ Σν πνζνζηφ επηηπρίαο ηεο δξάζεο βάζε ηεο παξνπζίαο ησλ γνληψλ ζηηο ζπλαληήζεηο ( πεξίπνπ νη κηζνί ) δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθό, παξά ηηο αλαθνηλψζεηο απφ ηε κεξηά ηνπ ζρνιείνπ. Απφ ηνπο γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο ζπλαληήζεηο ζρεδφλ φινη αθνινχζεζαλ ηηο νδεγίεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζπκκεηείραλ θαη ζην ζπίηη κε δξαζηεξηφηεηεο κε αθνξκή ηελ αλάγλσζε, ηε γξαθή θαη ηα καζεκαηηθά. Όινη ζρεδφλ νη γνλείο αζρνιήζεθαλ κε ηελ αλάγλσζε ησλ βηβιίσλ, ζπδήηεζαλ κε ηα παηδηά ηνπο γηα ην πεξηερφκελν, θαη αζρνιήζεθαλ κε ηελ ηρλνγξάθεζε ηεο ηζηνξίαο απφ ην παηδί. Έλα κηθξφ πνζνζηφ αθηέξσζαλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε γισζζηθά παηρλίδηα κε αθνξκή ηελ ηζηνξία πνπ δηάβαζαλ θαη θαηέγξαςαλ ηελ αθήγεζε ηνπ παηδηνχ. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ πνιχ ζεηηθά. 3 νο ηόρνο : Πξνζθιήζεηο θαη ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ πξνζθέξνληαο εζεινληηθή βνήζεηα. Σα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ Γξάζεο σο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ηξίηνπ ζηφρνπ ήηαλ πνιχ ηθαλνπνηεηηθά. Τπήξμε κεγάιε αληαπόθξηζε από γνλείο γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ θαη πξνζθνξά εζεινληηθήο βνήζεηαο : κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γνληώλ ζε πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο ( ζπκκεηνρή κεηέξσλ θαη γηαγηάο ζε καγεηξηθή, δαραξνπιαζηηθή ) Έγηλαλ : 5 δξαζηεξηόηεηεο κέζσ ηεο εκπινθήο ζε εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο ( ζείαο νδνληηάηξνπ, παηέξα αξηνπνηνχ, ζπλνδψλ ζε επηζθέςεηο ) Έγηλαλ : 3 δξαζηεξηόηεηεο κέζσ ηεο πξνζθνξάο πιηθώλ (πιηθά γηα θαηαζθεπέο, γηα θαζαξηφηεηα, επνπηηθφ πιηθφ ) κέζσ ηεο πξνζθνξάο εζεινληηθήο βνήζεηαο ( θαζαξηζκφο πδξνξξνψλ, θνπήο γθαδφλ, επηζθεπψλ ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ, θαζαξηφηεηα ηνπ ηκαηηζκνχ, βνήζεηα ζηελ θαηαζθεπή ζθεληθψλ, θαηαζθεπή ζηνιψλ ) 14

15 Έγηλαλ : 10 εζεινληηθέο ζπκκεηνρέο. κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε πνιηηηζηηθέο δξάζεηο ( πξνζθνξά θαηαζθεπψλ θαη αληηθεηκέλσλ γηα θηιαλζξσπηθή εθδήισζε, βνήζεηα ζε πεξηβαιινληηθή δξάζε ) Έγηλαλ : 2 δξάζεηο Σν απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ηξίηνπ ζηφρνπ ήηαλ πξαγκαηηθά επηηπρέο ηφζν σο πξνο ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δξάζεο φζν θαη σο πξνο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ γνληψλ. Τπήξμε αληαπόθξηζε απφ αξθεηνχο γνλείο γηα ζπκκεηνρή θαη πξνζθνξά εζεινληηθήο βνήζεηαο, είηε θαηφπηλ πξφζθιεζεο απφ ην ζρνιείν, είηε κεηά απφ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο. Σν ζεηηθό απνηέιεζκα ήηαλ πνιχ ελζαξξπληηθό ζηελ έθβαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή θαη βνήζεηα ήηαλ κεγαιύηεξε απφ άιιεο θνξέο θαη θαηαλεκήζεθε ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο ζρνιηθήο δσήο 4 νο ηόρνο : πκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνύλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, όπνπ απηό επηηξέπεηαη. Θεηηθή ήηαλ ε δξάζε ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ ν νπνίνο αλέιαβε πξσηνβνπιία θαη ζε ζπλελλφεζε κε ην ζρνιείν ζπκκεηείρε ζε ιήςε απνθάζεσλ : κέζσ ηεο νξγάλσζεο εθδειώζεσλ ( ρξηζηνπγελληάηηθνπ ρνξνχ, θηιαλζξσπηθνχ bazaar, απνθξηάηηθνπ ρνξνχ ) Ζ δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ φπνπ νη γνλείο ζπκκεηείραλ κε ηελ πξνζθνξά εξγαζίαο ηνπο, είλαη θξηηήξην επηηπρίαο ηεο δξάζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο ήηαλ ζεηηθά αθνχ ελίζρπζαλ ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηελ θνηλσλία θαη έηπραλ ηεο αληαπφθξηζεο ζρεδφλ ηνπ ζπλφινπ ησλ γνληψλ. Έγηλαλ : 2 εθδειώζεηο. 5 νο ηόρνο : Οξγάλσζε ζπδεηήζεσλ κε ηε ζπκκεηνρή εηδηθώλ επηζηεκόλσλ. Ζ Γξάζε πξαγκαηνπνηήζεθε επηηπρώο σο πξνο ηελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. κέζσ ηεο νξγάλσζεο ζπδεηήζεσλ κε ζπκκεηνρή εηδηθώλ επηζηεκόλσλ ( νκηιία ηεο ζρνιηθήο ζπκβνχινπ, ςπρνιφγνπ θαη ηεο Πξντζηακέλεο επηζηεκνληθήο θαζνδήγεζεο ). 15

16 Έγηλαλ : 3 νκηιίεο Ζ επίηεπμε ηνπ πέκπηνπ ζηφρνπ σο πξνο ηε δηνξγάλσζε νκηιηψλ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή. Ζ ζπκκεηνρή φκσο γνληψλ ζηηο νκηιίεο δελ ήηαλ ε αλακελόκελε δεδνκέλνπ φηη ε επηινγή ησλ ζεκάησλ έγηλε απφ ηνπο ίδηνπο. Παξ φιν πνπ έγηλε αλαηξνθνδόηεζε ηεο δξάζεο κε εξσηεκαηνιφγηα θαη αλάινγεο αλαθνηλψζεηο ε δξάζε δελ ζεκείσζε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Σν κηθξφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ γνληψλ ήηαλ απνζαξξπληηθό. Σν ζεηηθό απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα είλαη ε ηθαλνπνίεζε φζσλ παξαθνινχζεζαλ θαη ε επηζπκία ηνπο λα επαλαιεθζνχλ αλάινγεο δξάζεηο. 6 νο ηόρνο : Αιιεινζεβαζκόο κεηαμύ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ. Σν ζεηηθό θιίκα κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ γνληψλ θαη ν αιιεινζεβαζκόο βνήζεζαλ ζηελ εμέιημε ηεο δξάζεο θαη έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πξαγκαηνπνίεζε θάζε δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν, έθαλαλ ην πξφγξακκα ηεο «ζπκκεηνρήο ησλ γνληψλ ζηε ζρνιηθή δσή» πην νπζηαζηηθφ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΟΝΔΩΝ Αγαπεηνί γνλείο. Με ην μεθίλεκα ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο ζαο παξνπζηάδνπκε έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ πηζηεχνπκε φηη ζα ζαο βνεζήζεη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ αλαγθψλ ηνπ παηδηνχ ζαο, θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ζαο κε ην ζρνιείν. Α. ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γιώζζαο Αο αλαξσηεζεί ν θαζέλαο: 1. Αθνχσ πξνζεθηηθά θαη δείρλσ ελδηαθέξνλ ζε φ,ηη κνπ ιέεη ην παηδί κνπ; 16

17 2. Απαληψ ζε εξσηήζεηο ηνπ παηδηνχ κνπ; 3. Απαληψ ζην παηδί κνπ κε πιήξεηο πξνηάζεηο ή ζεσξψ πνιιά πξάγκαηα απηνλφεηα; 4. πδεηψ κε ην παηδί κνπ απηά πνπ βιέπεη ζηελ ηειεφξαζε; 5. πδεηψ κε ην παηδί κνπ πάλσ ζηηο εκπεηξίεο πνπ θνπβαιά απφ ην ζρνιείν; 6. Δλζαξξχλσ ην παηδί κνπ λα γξάθεη; 7. Γηαβάδσ ηζηνξίεο, παξακχζηα ή άιιν ζην παηδί κνπ; 8. Γίλσ ηελ επθαηξία ζην παηδί κνπ λα κε βιέπεη λα δηαβάδσ; 9. Δπηζθέπηνκαη κε ην παηδί κνπ εθζέζεηο βηβιίσλ; 10. Φέξλσ βηβιία ζην παηδί κνπ, αγνξάδσ βηβιία κε ην παηδί κνπ γη απηφ ην ίδην; 11. Μαζαίλσ ζην παηδί κνπ λα θξνληίδεη ηα βηβιίν ηνπ; 12. Δμεγψ ζην παηδί κνπ ην γηαηί πξέπεη λα γίλεη θάηη έηζη ή αιιηψο, ψζηε λα ζπλδέεη ηελ αηηία κε ην απνηέιεζκα θαη λα γίλεη ηθαλφ ζηνπο ζπιινγηζκνχο; 13. Τπνζηεξίδσ ην παηδί κνπ λα ελδηαθέξεηαη θαη λα ππεξεηεί θνηλέο επζχλεο θαη ζπκθέξνληα θαη φρη κφλν ηα ηνπ εαπηνχ ηνπ; 14. Βνεζψ ην παηδί κνπ λα έρεη νκαιή ζρέζε κε ηελ θχζε θαη λα ηελ πξνζηαηεχεη ηφζν φζν απηφ είλαη ζηηο δπλάκεηο ηνπ; Β. ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ινγηθνκαζεκαηηθήο ζθέςεο 1. Δλζαξξχλσ ην παηδί κνπ ζηα καζεκαηηθά; 2. Γεκηνπξγψ θαηαζηάζεηο πξνβιεκαηηζκνχ πνπ λα θαιιηεξγνχλ ηελ καζεκαηηθή ζθέςε; 3. Παίξλσ ην παηδί κνπ γηα ςψληα, ψζηε λα γίλεηαη ε πξψηε εθαξκνγή ησλ καζεκαηηθψλ ζηε δσή; 4. Γηδάζθσ ηε ζνθία ηεο νηθνλνκίαο κε ην λα ηεθκεξηψλσ γηαηί πξέπεη λα αγνξάζσ απηφ ην πξντφλ θη φρη θάπνην άιιν; 5. Γηδάζθσ ζην παηδί κνπ λα εθηηκά ηελ αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη ηελ εξγαζία πνπ θξχβεη θάζε αγαζφ; Γ. ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ ηζνξξνπία. 1. Υακνγειψ ζπρλά ζην ζπίηη; 2. Δπαηλψ ην παηδί κνπ γηα φιεο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ πνπ απνβιέπνπλ ζε ζεηηθέο πξάμεηο; 3. πδεηψ καδί ηνπ γηα ηα ιάζε ηνπ, γηα ην θαιφ γηα ην θαθφ, γηα ην αιεζηλφ θαη ην ςεχηηθν, γηα ην σξαίν θαη ην άζρεκν; 4. Απνθεχγσ λα ην ζπγθξίλσ κε άιια παηδηά; 5. Τπνζηεξίδσ ην παηδί κνπ λα γίλεη ππεχζπλν θαη ην ελζαξξχλσ λα δνθηκάδεη λέα πξάγκαηα; Απνθεχγσ λα ζπδεηψ κπξνζηά ζην παηδί κνπ γηα ηα ιάζε πνπ, θαηά ηε γλψκε κνπ, έρεη θάλεη ν δάζθαινο, ζπδεηψληαο απηά κφλν κε ην δάζθαιν, απνθεχγνληαο έηζη ηε ζχγθξνπζε ζηα πξφηππα; Γ. ηηο ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο. 1. Παξαθνινπζψ ηηο ζπλειεχζεηο ησλ γνλέσλ; 2. Γλσξίδσ ην ζθνπφ ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ; 3. Πξνζθέξσ ηηο ππεξεζίεο κνπ σο εζεινληήο; 17

18 4. Βνεζψ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο; Δ. Γεληθόηεξα 1. ηέιλσ ην παηδί κνπ ζην ζρνιείν θαζεκεξηλά θαη ζηε ψξα ηνπ; 2. Βάδσ ην παηδί κνπ ζην θξεβάηη, θαη ζε κηα ινγηθή ψξα; 3. Δθθξάδσ κηα ζεηηθή ζηάζε πξνο ην ζρνιείν; 4. Δπηθνηλσλψ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηαθηηθά, καζαίλνληαο γηα ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ κνπ; 5. Παξαθνινπζψ ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο πνπ θέξλεη ην παηδί κνπ ζην ζπίηη; Έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα, πηζηεχνπκε φηη ζα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ γνλέσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε κηα θνηλή θαηεχζπλζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ. Ζ ζπλεξγαζία θαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ γνλέσλ θαη ζρνιείνπ ζα ζπληειέζεη ζηελ αλάπηπμε κηαο ζεηηθήο αληίιεςεο ηνπ παηδηνχ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ηζνξξνπεκέλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ελφο ζηαζεξνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηε δσή. ΚΑΛΖ ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ - Πνηεο είλαη νη πξνζδνθίεο ζαο απφ ην Νεπηαγσγείν ;... - Πηζηεχεηε φηη ππάξρεη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ γνληψλ θαη ηνπ ζρνιείνπ ;.. - Με πνηνπο ηξφπνπο ζα ζέιαηε λα βειηησζεί; Θα ζέιαηε λα ελεκεξψλεζηε απφ ηηο Νεπηαγσγνχο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ ζαο ζην Νεπηαγσγείν ;.. 18

19 - Γηαηί άιιν ζα ζέιαηε λα ελεκεξψλεζηε απφ ηηο Νεπηαγσγνχο ;.. - Κάζε πφηε ζα ζέιαηε λα ελεκεξψλεζηε ; Κάζε εβδνκάδα Κάζε κήλα Κάζε ηξεηο κήλεο - Θα ζέιαηε λα παξαθνινπζήζεηε επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο ζην ρψξν ηνπ Νεπηαγσγείνπ απφ εηδηθνχο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην παηδί ζαο ; Αλ λαη, κε πνηα ζπρλφηεηα ; - Πνην απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα ζα ζαο ελδηέθεξε πεξηζζφηεξν λα ελεκεξσζείηε ; Γηαρείξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ - επηζεηηθφηεηα.. Δπηινγή δξαζηεξηνηήησλ θαη παηρληδηψλ θαηάιιεισλ γηα ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ.. πλαηζζεκαηηθή αγσγή, αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο. Γηαηξνθή Υξφληεο αζζέλεηεο... Πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν, θίλεηξα γηα κάζεζε. Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο.. Δπηθνηλσλία θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Απαληήζεηο ζε δχζθνιεο εξσηήζεηο ησλ παηδηψλ. Δξγαζίεο πνπ κπνξψ λα θάλσ ζην ζπίηη. - Θα ζέιαηε λα ζπκκεηέρεηε ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγαλψλεη ην Νεπηαγσγείν ; Αλ λαη, κε πνηφ ηξφπν ;.. 19

20 - Θα κπνξνχζαηε λα βνεζήζεηε εζεινληηθά ζε αλάγθεο πνπ έρεη ην ζρνιείν; Αλ λαη, πξνηείλεηε θάπνηνλ ηξφπν πνπ κπνξείηε λα ην θάλεηε.. ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ -Δίζαζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε κε ζέκα : «Ζ κεηάβαζε ηνπ παηδηνχ απφ ην Νεπηαγσγείν ζην Γεκνηηθφ» ; -αο ηθαλνπνίεζε ν ηξφπνο πνπ αλαπηχρζεθε ην ζέκα; Έρνπλ θαιπθζεί νη απνξίεο ζαο ; Ναη Όρη Αλ φρη, ηη άιιν πεξηκέλαηε λα αθνχζεηε ;.. -αο βνήζεζε ε ζπλάληεζε λα δηαπηζηψζεηε αλ ην παηδί ζαο είλαη έηνηκν λα πάεη ζην Γεκνηηθφ ρνιείν;... -Θεσξείηε φηη ρξεηάδεηαη λα αζρνιεζείηε κε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ αο γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν ; Αλ λαη, ελεκεξσζήθαηε απφ ηελ νκηιία γηα ην ηη αθξηβψο ζα πξέπεη λα θάλεηε ;.. 20

21 - Απφ ηελ νκηιία επηζεκάλαηε ηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα πξνζέμεηε ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ζαο θαη ηη πξέπεη λα αθνινπζήζεηε ψζηε ε κεηάβαζή ηνπ ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν λα είλαη νκαιή ;... - πκθσλείηε φηη ε «ζέζπηζε νξίσλ» ζπκβάιεη ζηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ ; - Απφ ηελ νκηιία πνπ έγηλε ηη πηζηεχεηε φηη εθαξκφδεηε ζην δηθφ ζαο παηδί ; - Ση φρη ; - Πηζηεχεηε φηη ζαο βνήζεζε ε νκηιία ζην λα βειηηψζεηε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ζαο ; Αλ ΝΑΗ, πείηε καο ηη ζα πξνζπαζήζεηε λα βειηηψζεηε θαη κε πνην ηξφπν. - Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ ηξφπν πνπ έγηλε ε νκηιία ζπδήηεζε ; Ναη Ορη - Αλ φρη πείηε καο πσο ζα ζέιαηε λα γίλεη ; Ση άιιν πεξηκέλαηε λα αθνχζεηε; 21

22 ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ - Πφζν επραξηζηεκέλνη είζηε απφ ηηο ζπλαληήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη σο ηψξα; Λίγν Αξθεηά Πνιχ - αο ελδηέθεξε ε ζεκαηνινγία ησλ ζπδεηήζεσλ ; Ναη Ορη - Αλ ΟΥΗ ηη άιιν ζέκα ζα ζαο ελδηέθεξε λα εληαρζεί ζηηο ζπδεηήζεηο ; - Δίζηε επραξηζηεκέλνη απφ ηε ζπρλφηεηα ησλ ζπδεηήζεσλ ; Θα ζέιαηε λα γίλνπλ : Πεξηζζφηεξεο Ληγφηεξεο - Καζψο παξαηεξήζεθε κηθξή πξνζέιεπζε γνλέσλ ζηηο ζπλαληήζεηο ζα καο ελδηέθεξε λα κάζνπκε ηνπο ιφγνπο ζε πεξίπησζε κε ζπκκεηνρή ζαο. Αθαηάιιειε ψξα. Αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο. Διιηπήο ελεκέξσζε απφ ην ρνιείν. Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο. Αδπλακία πξφζβαζεο ζην Νεπηαγσγείν ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. Άιινο ιφγνο

23 ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ - Θα ζέιακε ηε γλψκε ζαο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο νκηιίαο «Γεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε γνλείο παηδηά θαη εθπαηδεπηηθνχο - Καιιηέξγεηα ηεο απηνεθηίκεζεο». αο ελδηέθεξε Πνιχ Λίγν Καζφινπ - ηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία κε ην παηδί ζαο αληηκεησπίδεηε πξνβιήκαηα ; Αλ λαη, πνηα πηζηεχεηε φηη κπνξνχλ λα εμνκαιπλζνχλ. - Αλ αληηκεησπίδεηε πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο κε ην παηδί ζαο ηη απφ απηά πνπ αθνχζαηε ζα κπνξνχζαηε λα εθαξκφζεηε ψζηε λα βειηησζεί ην θιίκα κεηαμχ ζαο ;. - Ννκίδεηε φηη ε απηνεθηίκεζε ηνπ παηδηνχ ζαο ρξεηάδεηαη λα θαιιηεξγεζεί πεξηζζφηεξν ; Αλ λαη, κε πνηφλ ηξφπν λνκίδεηε φηη ζα ηα θαηαθέξεηε ; - Θα ζέιαηε λα γίλνπλ άιιεο ζπδεηήζεηο γηα ζέκαηα επηθνηλσλίαο ; Αλ λαη, αλαθέξεηε θάπνηα απφ απηά πνπ ζαο απαζρνινχλ θαη ζα ζέιαηε λα ηα ζπδεηήζεηε : 23

24 ΔΝΣΤΠΟ ΤΛΗΚΟ 1 Ο ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΚΑΛΛΟΝΖ ΓΛΩΑ, ΑΝΑΓΝΩΖ ΚΑΗ ΓΡΑΦΖ ΣΟ ΠΗΣΗ Βνεζήζηε ηα παηδηά ζαο λα αγαπήζνπλ ην βηβιίν. Φξνληίζηε ψζηε ζην ζπίηη λα ππάξρνπλ πνιιά βηβιία θαη γξαθηθή χιε. Φξνληίδεηε ψζηε ηα παηδηά ζαο λα έρνπλ ηα δηθά ηνπο βηβιία θαη ην δηθφ ηνπο έληππν πιηθφ. Πξνζθέξεηε πνιιέο επθαηξίεο γηα αλαγλσζηηθέο εκπεηξίεο εληφο θαη εθηφο ζπηηηνχ. Καιιηεξγείηε ζην ζπίηη ζεηηθφ θιίκα απέλαληη ζηελ αλάγλσζε, δηαβάδνληαο νη ίδηνη βηβιία. Να δηαβάδεηε ζπρλά βηβιία ζηα παηδηά ζαο θαη κε ηα παηδηά ζαο. Να δείρλεηε κε ην δάρηπιν ηε γξακκαηνζεηξά πνπ δηαβάδεηε. Πξνηάζεηο γηα ηελ αλάγλσζε ελφο παξακπζηνχ Πξηλ ηελ αλάγλσζε Γείμηε ζηα παηδηά ην εμψθπιιν ηνπ βηβιίνπ θαη δεηήζηε ηνπο λα πξνβιέςνπλ ην πεξηερφκελν(γηα ηη πξάγκα λνκίδεηο φηη κηιάεη απηφ ην βηβιίν;) Πξνηξέςηε ηα, λα δηαβάζνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ βηβιίνπ ή λα αλαγλσξίζνπλ ζε απηφλ γλσζηέο ηνπο ιέμεηο ή γξάκκαηα. Παξνηξχλεηε ηα παηδηά λα κηιήζνπλ γηα ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ππφζεζε ηνπ βηβιίνπ (π.ρ. Δζχ έρεηο δεη αιεπνχ;) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο Παξνηξχλεηε ηα παηδηά λα ζρνιηάδνπλ ηελ ηζηνξία θαζψο ηελ αθνχλ (π.ρ. Ση ιέηε λα έγηλε; Ση είπαλ ν θφξαθαο κε ηελ αιεπνχ;) Αλαιχζηε φηη είλαη απαξαίηεην, έλλνηεο θαη ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ πνπ δελ θαηαιαβαίλνπλ. Απεπζχλεηε πφηε-πφηε εξσηήζεηο, γηα λα ειέγμεηε θαηά πφζν ηα παηδηά θαηαλννχλ ην λφεκα ηεο ηζηνξίαο. Εεηήζηε απφ ηα παηδηά λα πξνβιέςνπλ ζε νξηζκέλα ζεκεία ηεο ηζηνξίαο ηη ζα ζπκβεί αξγφηεξα (ηη ιέηε φηη ζα γίλεη;) 24

25 Μεηά ηελ αλάγλσζε Δπαλαιάβεηε ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο (ζθεληθφ : πνπ δηαδξακαηίζηεθε ε ηζηνξία, ζηφρν, ηη ήζειε ε αιεπνχ λα πεηχρεη;) Βνεζήζηε ηα παηδηά λα ζπζρεηίζνπλ ηα γεγνλφηα πνπ αθνξνχζαλ ηνπο βαζηθνχο πξσηαγσληζηέο ηεο ηζηνξίαο, κε παξφκνηα γεγνλφηα ηηο δηθήο ηνπο δσήο. Να ππνβάιινπλ εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ. Να δσγξαθίζνπλ εηθφλεο ζρεηηθέο κε ην θείκελν, λα «εμεξεπλήζνπλ» γξάκκαηα θαη ιέμεηο ή λα αληηγξάςνπλ κεξηθέο απ απηέο. Να ζπλζέζνπλ κηα παξφκνηα δηθηά ηνπο ηζηνξία. Δκπιέμηε ηα παηδηά ζε ζπλήζεηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ γξάςηκν (πρ. Μηα ιίζηα γηα ςψληα, κηα ζπληαγή, κηα επρεηήξηα θάξηα, έλα ζεκείσκα γηα ηνλ κπακπά). Γξάθεηε κπξνζηά ζηα παηδηά θσλαρηά πρ. Πξέπεη λα θάλσ κηα ιίζηα κε ηα ςψληα γηα λα κελ μεράζσ ηη πξέπεη λα αγνξάζσ. Δλζαξξχλεηε ην παηδί λα ζπκκεηέρεη κε κηα δσγξαθηά. Δλζαξξχλεηε ηα παηδηά λα πεηξακαηίδνληαη κε ηα γξάκκαηα (καγλεηηθά, θνκκέλα απφ εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θιπ). Δλζαξξχλεηε ηα παηδηά λα γξάθνπλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (ζηελ άκκν, κε καξθαδφξνπο, κε κνιχβη, κε δπκάξη, πιαζηειίλε θιπ). Παίμηε παηρλίδηα κε γξάκκαηα θαη ηηο θσλέο ηνπο «α» θαη ΟΥΗ ΑΛΦΑ πρ. Φάρλσ κηα ιέμε πνπ αξρίδεη απφ «α» κέζα ζην δσκάηην, ςάρλσ ηα γξάκκαηα ηνπ νλφκαηνο κνπ ή ησλ νλνκάησλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ εθεκεξίδα, ζηηο ζπζθεπαζίεο πξντφλησλ, ζε πεξηνδηθά. Μηιάηε ηνπ γηα πξάγκαηα πνπ θάλεηε. Δλζαξξχλεηε ην παηδί ζαο λα ζαο κηιάεη θάλνληάο ηνπ αλνηρηέο εξσηήζεηο «Πσο έγηλε ;» «Γηαηί λνκίδεηο.;». Αλ κηιάηε πεξηζζφηεξεο απφ κία γιψζζεο, ρξεζηκνπνηείηε εθείλε πνπ κηιάηε θαιχηεξα κε ην παηδί ζαο. ΑΚΟΤΣΔ κε ελδηαθέξνλ φηαλ ην παηδί ζαο κηιάεη. Γίλεηε ρξφλν ζην παηδί ζαο λα ηειεηψζεη απηφ πνπ πξνζπαζεί λα πεη. Με ην δηαθφπηεηε ή κελ νινθιεξψλεηε εθείλν πνπ πξνζπαζεί λα πεη. Πξνζπαζείηε λα κε δηνξζψλεηε ηελ νκηιία ηνπ παηδηνχ ελψ κηιάεη, αιιά φηαλ επαλαιακβάλεηε εθείλν πνπ είπε, ιέγεηέ ην ζσζηά. Σξαγνπδήζηε ηξαγνχδηα ή θηηάμηε δηθά ζαο. Παίμηε παηρλίδηα κε νκνηνθαηαιεμίεο θαη αηλίγκαηα. Γεκηνπξγήζηε καδί κηα ηζηνξία (κπνξείηε λα ηελ αξρίζεηε εζείο θαη λα δεηήζεηε έπεηηα απφ ην παηδί λα ηελ ηειεηψζεη). 25

26 1 Ο ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΚΑΛΛΟΝΖ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΣΟ ΠΗΣΗ Σα καζεκαηηθά ηα ρξεζηκνπνηνχκε πάξα πνιχ ζπρλά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο αιιά ζπλήζσο είκαζηε ηφζν απαζρνιεκέλνη πνπ δελ ην θαηαιαβαίλνπκε. Κάζε θνξά πνπ ππνινγίδνπκε πφζν λεξφ ζα ρξεηαζηνχκε φηαλ γεκίδνπκε ηνλ βξαζηήξα ή ππνινγίδνπκε πφζα ρξήκαηα ζα πιεξψζνπκε φηαλ ςσλίδνπκε ζην ζνππεξ κάξθεη, φηαλ ρσξίδνπκε ηε πίηζα ζε ίζα θνκκάηηα ή κνηξάδνπκε ηα ζεξβίηζηα γηα ην θαγεηφ, ρξεζηκνπνηνχκε ηα καζεκαηηθά κε έλαλ πξαθηηθφ ηξφπν. Παξαθάησ αλαθέξνληαη θαζεκεξηλέο πεξηζηάζεηο πνπ πξνζθέξνληαη γηα ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε ηα καζεκαηηθά: Σαθηνπνηψληαο ηα παηρλίδηα - Σν παηδί καζαίλεη ζην ζπίηη ηνπ λα ηαθηνπνηεί ηα πξάγκαηά ηνπ, ηα παηρλίδηα ηνπ. Ζ ηαθηνπνίεζε είλαη έλα είδνο ηαμηλφκεζεο Μπνξνχκε λα θάλνπκε δηάθνξεο εξγαζίεο κε ηα παηδηά γηα λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο ηαμηλφκεζεο: 1. Μηα πνιχ απιή πεξίπησζε ηαμηλφκεζεο είλαη λα δεηήζνπκε απφ ηα παηδηά λα μερσξίζνπλ ίδηα αληηθείκελα. Π.ρ. κπνξνχλ λα βάινπλ ζε κηα άθξε φινπο ηνπο καξθαδφξνπο θαη ζε κηα άιιε φιεο ηηο μπινκπνγηέο. 2. Μηα πην ζχλζεηε πεξίπησζε ηαμηλφκεζεο είλαη λα ηα μερσξίζνπκε κε βάζε θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ, φπσο ρξψκα, κέγεζνο, ζρήκα. Π.ρ. ζε κηα άθξε ηνπο κηθξνχο καξθαδφξνπο θαη μπινκπνγηέο θαη ζε κηα άιιε ηνπο κεγάινπο. Δπίζεο ζα κπνξνχζακε λα ηνπο μερσξίζνπκε αλάινγα κε ην ρξψκα ηνπο. 3. Θα κπνξνχζακε λα ζπιιέμνπκε θάπνηα αληηθείκελα θαη λα ηα μερσξίζνπκε κε κηα άιιε ηδηφηεηα. Π.ρ. αλ καδέςνπκε αληηθείκελα πνπ επηπιένπλ θαη πξάγκαηα πνπ δελ επηπιένπλ κπνξνχκε λα ηα κπεξδέςνπκε θαη λα δεηήζνπκε απφ ηα παηδηά λα ηα ηαμηλνκήζνπλ Γξάθνληαο ην φλνκα καο Γξάθνπκε ηα νλφκαηα ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο καο. Κπθιψλνπκε ην φλνκα πνπ έρεη ηα πεξηζζφηεξα γξάκκαηα. ηε ζπλέρεηα κπνξνχλ ηα παηδηθά λα βάινπλ δίπια απφ θάζε φλνκα ηνλ αξηζκφ ησλ γξακκάησλ. Δπίζεο κπνξνχλ λα γξάςνπλ απφ θάησ ηα νλφκαηα αξρίδνληαο απφ ην κηθξφηεξν πξνο ην κεγαιχηεξν. 26

27 Γηαβάδνληαο παξακχζηα, βηβιία γλψζεσλ, πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο ή άιια έληππα. Με ηα βηβιία θαη γεληθφηεξα κε ηα έληππα κέζα δελ θαιιηεξγνχκε κφλν ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ αιιά θαη ηηο καζεκαηηθέο. Δληνπίδνπκε ηνπο αξηζκνχο ζηηο ζειίδεο ησλ βηβιίσλ,«ζε πνηα ζειίδα έρνπκε κείλεη;», «πφζεο ζειίδεο έρεη απηφ ην βηβιίν ;», «αλάγλσζε» ηνπ θαηξνχζεξκνθξαζίαο ζηελ εθεκεξίδα, εληνπίδνπκε ηηο ηηκέο πψιεζεο,εκεξνκελίεο θιπ. Μηα βφιηα ζην πάξθν, πεξίπαηνη, επηζθέςεηο ζε κνπζεία, θηλεκαηνγξάθνο, ζέαηξν, ή άιιεο εθδειψζεηο γίλνληαη αθνξκή λα ζπδεηήζνπκε γηα δηάθνξα πξάγκαηα φπσο: ρξνληθή ζεηξά γεγνλφησλ (Πξψηα πήγακε εθεί, κεηά είδακε απηφ, ηέινο θάλακε εθείλν θιπ), αξηζκεηηθέο πξάμεηο,επίιπζε πξνβιεκάησλ, αμία λνκηζκάησλ Δκπιέμηε ηα παηδηά ζηελ φιε δηαδηθαζία πρ. Δπηινγή αξηζκνχ ιεσθνξείνπ πνπ ζα ρξεηαζηείηε, πφζα εηζηηήξηα, πσο ηα πξνκεζεπφκαζηε, εηζηηήξηα εηζφδνπ, αγνξά αλαςπθηηθνχ ή ηξνθίκσλ, ππνινγηζκφο εμφδσλ. πδεηείζηε καδί ηνπο θαηά ηελ επηζηξνθή γηα φια απηά πνπ θάλαηε (ρξνληθή ζεηξά γεγνλφησλ). Βγαίλνληαο γηα ςψληα- Οη αγνξέο είλαη πνιχ νηθείνο ηξφπνο γηα λα θάλνπκε καζεκαηηθέο ζπδεηήζεηο πρ. Δπηζήκαλζε ησλ ηηκψλ, ζχγθξηζε ηηκψλ, πνζφηεηα ζηε ζπζθεπαζία, ππνινγηζκφο ρξεκάησλ θιπ. πδεηήζεηο θαηά ηελ ψξα ηνπ θαγεηνχ, πεξηγξαθή ζρνιηθψλ ή άιισλ εμσζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ρξνληθή ζεηξά γεγνλφησλ θ.α.) πρλά πνιινί γνλείο παξαπνληνχληαη φηη ηα παηδηά ηνπο δελ ηνπο κηιάλε ζην ζπίηη γηα ην ζρνιείν ή γηα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θάλνπλ, Δζείο άξαγε κηιάηε καδί ηνπο γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηά ζαο; Γψζηε εζείο έλα παξάδεηγκα. Αξρίζηε λα πεξηγξάθεηε ζηα παηδηά ζαο γηα ηηο δηθέο ζαο δξαζηεξηφηεηεο. Πρ. Πσο πεξάζαηε ηελ κέξα ζαο φζν απηά ήηαλ ζην ζρνιείν, πνην πξφβιεκα αληηκεησπίζαηε θαη πσο ην ιχζαηε, πνηνπο ζπλαληήζαηε θιπ. ηε ζπλέρεηα δεηήζηε ηνπο λα κηιήζνπλ γηα ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο. 27

28 ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΣΗ ΕΖΣΑΔΗ ΔΝΑ ΠΑΗΓΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΓΟΝΔΗ ΣΟΤ Με θνβάζηε λα είζηε ζηαζεξνί καδί κνπ. Απηφ ζα κε θάλεη λα ληψζσ πεξηζζφηεξε ζηγνπξηά. Με κε παξαρατδεχεηε. Ξέξσ πνιχ θαιά, πσο δελ πξέπεη λα κνπ δίλεηε νηηδήπνηε δεηψ. αο δνθηκάδσ γηα λα δσ. Με κε θάλεηε λα ληψζσ κηθξφηεξν απ φηη είκαη. Απηφ κε ζπξψρλεη λα παξηζηάλσ θακηά θνξά ην ζπνπδαίν παηδί. Με κνπ θάλεηε παξαηεξήζεηο κπξνζηά ζηνλ θφζκν αλ κπνξείηε. Θα πξνζέμσ πεξηζζφηεξν απηφ πνπ ζα κνπ πείηε, αλ κνπ κηιήζεηε ήξεκα κηα ζηηγκή πνπ ζα είκαζηε νη δπν καο. Με κνπ δεκηνπξγείηε ην ζπλαίζζεκα πσο ηα ιάζε κνπ είλαη ακαξηήκαηα. Μπεξδεχνληαη έηζη κέζα κνπ φιεο νη αμίεο πνπ έρσ κάζεη λα αλαγλσξίδσ. Με κε πξνζηαηεχεηε απφ ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ κνπ. Υξεηάδεηαη θακηά θνξά λα πάζσ γηα λα κάζσ. Με δίλεηε κεγάιε ζεκαζία ζηηο κηθξναδηαζεζίεο κνπ. Κακηά θνξά δεκηνπξγνχληαη ίζα - ίζα γηα λα θεξδίζσ ηελ πξνζνρή πνπ δεηνχζα. Με κνπ θάλεηε ζπλερψο παξαηεξήζεηο γηαηί ηφηε ζα ρξεηαζηεί λα πξνζηαηέςσ ηνλ εαπηφ κνπ θάλνληαο ηνλ θνπθφ. Με κνπ δίλεηε επηπφιαηεο ππνζρέζεηο. Νηψζσ πνιχ πεξηθξνλεκέλνο φηαλ δελ ηηο θξαηάηε. Μελ ππεξηηκάηε ηελ ηηκηφηεηά κνπ. πρλά νη απεηιέο ζαο κε ζπξψρλνπλ ζηελ ςεπηηά. Μελ πέθηεηε ζε αληηθάζεηο. Με κπεξδεχεηε έηζη αθάληαζηα θαη κε θάλεηε λα ράλσ ηελ πίζηε κνπ ζε ζαο. Με κε αγλνείηε φηαλ ζαο θάλσ εξσηήζεηο, γηαηί ζα αλαθαιχςεηε πσο ζα αξρίζσ λα παίξλσ ηηο πιεξνθνξίεο κνπ απφ άιιεο πεγέο. Μελ πξνζπαζείηε λα κε θάλεηε λα πηζηέςσ πσο είζηε ηέιεηνη ή αιάλζαζηνη. Δίλαη κηα δπζάξεζηε έθπιεμε γηα κέλα, φηαλ αλαθαιχπησ πσο δελ είζηε νχηε ην έλα νχηε ην άιιν. 28

29 Με δηαλνεζείηε πνηέ πσο ζα πέζεη ε ππφιεςε ζαο αλ κνπ δεηήζεηε ζπγγλψκε. Μηα ηίκηα αλαγλψξηζε ελφο ιάζνπο ζαο, κνπ δεκηνπξγεί πνιχ ζεξκά ζπλαηζζήκαηα απέλαληί ζαο. Μελ μερλάηε πσο κνπ αξέζεη λα πεηξακαηίδνκαη. Υσξίο απηφ δε κπνξψ λα δήζσ. αο παξαθαιψ παξαδερηείηε ην. Μελ μερλάηε πφζν γξήγνξα κεγαιψλσ. Θα πξέπεη λα ζαο είλαη δχζθνιν λα θξαηήζεηε ην ίδην βήκα κε κέλα, αιιά πξνζπαζήζηε ζαο παξαθαιψ. Μελ μερλάηε, πσο δε ζα κπνξέζσ λα αλαπηπρζψ ρσξίο πνιχ θαηαλφεζε θαη αγάπε. Απηφ φκσο δε ρξεηάδεηαη λα ην πσ, έηζη δελ είλαη; Γηαηί, γη απηφ έπιαζε ν ζεφο ηνπο γνλείο. 29

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΣΑΡΣΗ. Μεζεκεξηαλό γεύκα-πγηεηλή καζεηώλ Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα απνρώξεζε Απνρώξεζε καζεηώλ.

ΣΕΣΑΡΣΗ. Μεζεκεξηαλό γεύκα-πγηεηλή καζεηώλ Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα απνρώξεζε Απνρώξεζε καζεηώλ. ΔΕΤΣΕΡΑ νξγαλωκέλεο γωληέο ηεο ηάμεο. Τν ειεύζεξν παηρλίδη είηε αηνκηθό,είηε νκαδηθό ζε ειθπζηηθά νξγαλωκέλεο γωληέο επηηξέπεη ζηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηνύλ δεκηνπξγηθά πιηθά θαη κέζα, λα πεηξακαηίδνληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις. ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις. Στο πλαίσιο των Β2Β συναντήσεων για τη στήριξη του εξαγωγικού εμπορίου που διοργάνωσε στις 3 Οκτωβρίου στα Χανιά το Επιμελητήριο,πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα ΒΑΓΙΑ ΣΙΑΜΑΝΤΑ Μορηαθή Βηοιόγος, Msc. Δπηζηεκοληθός Σσλεργάηες Γ Μαηεσηηθής Γσλαηθοιογηθής Κιηληθής Α.Π.Θ. Νοζοθοκείο «Ιπποθράηεηο»

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙ:

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙ: 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙ: Εκκζςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η έκθεζη ηης δεύηερης διακραηικής ζσνάνηηζης ζσνηονιζηών αναθορικά με ηο πρόγραμμα Erasmus + Through artistic abilities to developed basic skills

Η έκθεζη ηης δεύηερης διακραηικής ζσνάνηηζης ζσνηονιζηών αναθορικά με ηο πρόγραμμα Erasmus + Through artistic abilities to developed basic skills Η έκθεζη ηης δεύηερης διακραηικής ζσνάνηηζης ζσνηονιζηών αναθορικά με ηο πρόγραμμα Erasmus + Through artistic abilities to developed basic skills 28. 6. 2017-30.6. 2017 Σηο Osnovna šola Toma Brejca Kamnik

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ Αθνξκή γηα ηελ ζεκαηηθή καο ελόηεηα ήηαλ ην κεγάιν ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ γηα ην βηβιίν θαη ηα ηξαγνύδηα ηεο Νηελεθεδνύπνιεο πνπ δηαβάζακε θαη αθνύζακε θάπνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια [ يوناين Greek ] Ελληνικά Σεΐχης Μωχάμμαντ μπιν Σάλιχ Αλ-Μουνάτζιντ Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές Δυσκολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τίτλος: Δοκιμασία εκτίμησης αναδυόμενου γραμματισμού.

Μαθησιακές Δυσκολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τίτλος: Δοκιμασία εκτίμησης αναδυόμενου γραμματισμού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μαθησιακές Δυσκολίες Τίτλος: Δοκιμασία εκτίμησης αναδυόμενου γραμματισμού Αγγελική Μουζάκη Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Μαθηματικών Ι. Εηζαγσγή

Διδακτική των Μαθηματικών Ι. Εηζαγσγή Διδακτική των Μαθηματικών Ι Εηζαγσγή Σύντομα ζα θιεζείηε λα δηδάμεηε καζεκαηηθά ζηελ ηάμε ηνπ λεπηαγσγείνπ Ο ηξόπνο πνπ ζρεδηάδνπκε ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ, νη εξσηήζεηο πνπ ζέηνπκε, νη απαληήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 23 MAΪΟΤ ΑΔΠΠ

ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 23 MAΪΟΤ ΑΔΠΠ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 23 MAΪΟΤ 2009 - ΑΔΠΠ ΘΔΜΑ 1ο Α. Να ραξαθηεξίζεηε θάζε κία από ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο, δίπια από ηνλ αξηζκό θάζε

Διαβάστε περισσότερα