ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ : ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

2 ΣΑΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ: «ΥΔΓΗΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ) ΚΑΗ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)» 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΑ Τίηλορ ηος έπγος Σύνηομη Πεπιγπαθή ηος Έπγος Θέζη έπγος Απιθμόρ αδείαρ Σηοισεία ηος ΚηΕ (Κύπιορ ηος Έπγος) Μελεηηηήρ Ανάδοσορ Καηαζκεςήρ Σςνηονιζηήρ Αζθάλειαρ και Υγείαρ (ζηάδιο μελέηηρ)... 8 ΣΜΗΜΑ Β... 8 ΜΗΣΡΩΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Επεξήγηζη ζςζηήμαηορ απίθμηζηρ και θέζηρ ηυν εγγπάθυν Σηοισεία ππο ηηρ καηαζκεςήρ Γενικέρ πληποθοπίερ ηος μηηπώος ηος έπγος Ειδικέρ πληποθοπίερ ηος μηηπώος ηος έπγος ΣΜΗΜΑ Γ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΙ ΥΡΗΙΜΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ Γ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΜΗΜΑ Δ ΔΙΓΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ... 13

3 3 ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) (Π.Γ. 305/96, άξζξν 3, παξάγξαθνη 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) ΔΗΑΓΩΓΖ Ο Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο απνηειεί αξρείν ηνπ ηη έρεη θαηαζθεπαζηεί γηα έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ζηνηρεία πνπ ζα είλαη δηαζέζηκα γηα νπνηνλδήπνηε ρξεηαζηεί λα θαζαξίζεη, ζπληεξήζεη, θαζαηξέζεη ή επεθηείλεη κέξνο ησλ εξγαζηώλ. πγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ην ΑΠΟΦ. ΓΔΔΠΠ/νηθ./85 ΣΗ (ΦΔΚ 686 Β ), «Καζηέξσζε ηνπ ρεδίνπ Αζθαιείαο θαη Τγείαο (ΑΤ) θαη ηνπ Φαθέιινπ Αζθαιείαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαηηήησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο ζην ζηάδην ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ή / θαη ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ζε θάζε δεκόζην έξγν», αξζξ. 3, παξ. 3.2., ην ΦΑΤ ζα πεξηέρεη κόλν ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, θαζώο θαη νδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθαιείαο θαη πγείαο, ηα νπνία ελδερόκελα ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηόζν θαηά ηα επόκελα ζηάδηα ηεο κειέηεο, όζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ, όπσο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, κεηαηξνπήο, θαζαξηζκνύ, θ.η.ι.. Δλδεηθηηθά νη νδεγίεο θαη ηα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη ζηνλ αζθαιή ηξόπν εθηέιεζεο ησλ δηαθόξσλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο, ζηελ απνθπγή θηλδύλσλ από ηα δηάθνξα δίθηπα (ύδξεπζεο, ειεθηξνδόηεζεο, αεξίσλ, αηκνύ θ.ι.π.), ζηελ ππξαζθάιεηα θ.η.ι.. Σα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζα πεξηνξίδνληαη ζηα ηειηθά αξρεία «Ωο Καηαζθεπάζζε». Τπάξρεη ε ηάζε λα ζπκπεξηιακβάλνπκε ζην Φάθειν Αζθάιεηαο θαη Τγείαο όιε ηε ζεηξά ησλ ζρεδίσλ (παιηά θαη αλαζεσξεκέλα) γηα λα είκαζηε απιά ζίγνπξνη όηη δελ έρνπκε παξαιείςεη θάηη. Απηό δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη, αιιά ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ κόλν ηα αξρεία ησλ «Ωο Καηαζθεπάζζε». Έλαο ΦΑΤ έξγνπ πεξηιακβάλεη ην Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηνπ έξγνπ (ρσξίο λα πεξηιακβάλεη ηα δηαθεκηζηηθά ηεο εηαηξείαο θαη ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ήδε ζε άιια αξρεία). πρλά απηνύ ηνπ είδνπο ηα εγρεηξίδηα πεξηιακβάλνπλ απνθιεηζηηθά ην γεληθό θαηάινγν ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη δηαθεκηζηηθό πιηθό.

4 4 Όια ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ΦΑΤ ζα δηαζθαιίζνπλ όηη ζα ζπιιέγνληαη κόλν ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Δίλαη εμίζνπ ζεκαληηθό λα εμαζθαιηζηεί όηη δελ ζα παξαιεθζνύλ ζρεηηθά ζηνηρεία. Η ζύληαμε ηνπ ΦΑΤ απνηειεί επζύλε ηνπ πληνληζηή Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ηάδην Μειέηεο). Ο πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο κειέηεο ζα εμαζθαιίζεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ΦΑΤ. Γηα ηελ αλάιεςε απηνύ ηνπ έξγνπ ζα θαζνξηζηνύλ δηαδηθαζίεο θαηά ηα ζηάδηα κειέηεο θαη θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε θαη ζύγθξηζε ζηνηρείσλ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην ΦΑΤ. Οη δηαδηθαζίεο ζα παξαζέηνπλ ιεπηνκεξώο πνηα ζηνηρεία πξέπεη λα ζπγθξηζνύλ, ζπκπεξηιεθζνύλ θαη απνζεθεπηνύλ. Σα ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ δύλαηαη λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην ΦΑΤ είλαη κεηαμύ άιισλ ηα εμήο: «Ωο θαηαζθεπάζζε» ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, πνπ παξήρζεζαλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο Γεληθά θξηηήξηα κειέηεο Λεπηνκέξεηεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ εμνπιηζκνύ θαη ζπληήξεζεο Γηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο Δγρεηξίδηα, θαη όπνπ απαηηνύληαη πηζηνπνηεηηθά, πνπ ζπληάζζνληαη από εηδηθνύο αλαδόρνπο θαη πξνκεζεπηέο, ηα νπνία πεξηγξάθνπλ δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο θαη ζρέδηα γηα εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκό πνπ εγθαζίζηαληαη σο κέξνο ηνπ ηερληθνύ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα εμαεξηζκό, ειεθηξνινγηθέο πιαηθόξκεο, αγσγνύο ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Λεπηνκέξεηεο ηεο ζέζεο θαη θύζεο ησλ δηθηύσλ θαη ππεξεζηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο θαη ππξόζβεζεο. Ο πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο κειέηεο ζα ζπδεηήζεη ην ΦΑΤ κε ηνλ Κύξην ηνπ έξγνπ. Με ηνλ ηξόπν απηό θαζνξίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ δεηά ν Κύξηνο ηνπ έξγνπ θαη ν ηξόπνο πνπ επηζπκεί λα γίλεη ε θαηαγξαθή θαη απνζήθεπζε ησλ ζηνηρείσλ απηώλ. Δπηπιένλ, εάλ ν Κύξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηε κνξθή ηνπ ΦΑΤ, πνπ δηαθνξνπνηείηαη από ηε κνξθή ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ, απηέο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνύλ από ηελ αξρή. Μέξνο ηνπ πιηθνύ ηνπ ΦΑΤ πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νη κειεηεηέο θαη ν πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο κειέηεο. Η πξνζθόκηζε ησλ ζηνηρείσλ απηώλ ζε κνξθή ζρεδίσλ επηηξέπεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ αιιαγέο θαηά ηελ θαηαζθεπή. Κάηη ηέηνην δίλεη επίζεο ηε δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο ησλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ίδην έγγξαθν. Οη κειεηεηέο θαη ν πληνληζηήο Αζθάιεηαο

5 5 θαη Τγείαο ηεο κειέηεο ζα εμαζθαιίζνπλ όηη όιεο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηερληθνύ, θαη πνπ ίζσο λα ρξεηαζηεί λα ιεθζνύλ ππόςε θαηά ηε δηάξθεηα επηθείκελσλ εξγαζηώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπληήξεζεο) θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ ηερληθνύ, πξνσζνύληαη ζην πληνληζηή Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Αλαδόρνπ. Σν παξόλ θείκελν ζπλνςίδεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ΦΑΤ θαη ζα ιεηηνπξγεί σο νδεγόο εύξεζεο ησλ ζρεηηθώλ απνζεθεπκέλσλ ζηνηρείσλ.

6 6 ΣΜΖΜΑ Α ΓΔΝΗΚΑ 1. Σίηινο ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΣΑΦΖ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ». (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ 2. ύληνκε Πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ Σν παξόλ ΦΑΤ αθνξά ηα έξγα πνπ πεξηγξάθνληαη γηα ηνλ ρώξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο ππνιεηκκάησλ σο εμήο: Έξγα δηακόξθσζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο ιεθάλεο ΥΤΣΤ Έξγα ζηεγαλνπνίεζεο θαη ηειηθήο θάιπςεο Υ.Τ.Σ.Τ. Έξγα δηαρείξηζεο ζηξαγγηζκάησλ Υ.Τ.Σ.Τ. Έξγα δηαρείξηζεο βηναεξίνπ Υ.Τ.Σ.Τ. Οηθνδνκηθά έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά έξγα Έξγα νδνπνηίαο πξόζβαζεο ζηνλ ρώξν θαη εζσηεξηθήο νδνπνηίαο Αληηπιεκκπξηθά έξγα Έξγα πεξηβαιινληηθνύ ειέγρνπ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ρώξνπ Υ.Τ.Σ.Τ. 3. Θέζε έξγνπ Η ζέζε «ΥΑΓΑ Αιεμαλδξνύπνιεο» ε νπνία πξνηείλεηαη γηα ρσξνζέηεζε ηεο ΟΔΓΑ Αλαηνιηθνύ Σνκέα ηεο ΠΑΜΘ ζην Ννκό Έβξνπ, αλήθεη δηνηθεηηθά ζην Γήκν Αιεμαλδξνύπνιεο, θαη βξίζθεηαη βόξεηα βνξεηναλαηνιηθά ηεο πόιεο ηεο Αιεμαλδξνύπνιε. Η πξόζβαζε ζην ρώξν γίλεηαη από ηελ επαξρηαθή νδό πνπ ελώλεη ηελ Αιεμαλδξνύπνιε κε ηνλ Άβαληα θαη ε νπνία θηλείηαη παξάιιεια κε ηε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή. Πέληε ρηιηόκεηξα κεηά ηελ Αιεμαλδξνύπνιε γηα ηελ ηειηθή πξόζβαζε ζηε ζέζε αθνινπζείηαη κε αξηζηεξή ζηξνθή πθηζηάκελε αγξνηηθή νδό κήθνπο 1,0ρικ., γηα ηελ νπνία ζα απαηηεζνύλ έξγα βειηίσζεο θαη αζθαιηόζηξσζεο. Σν γήπεδν ηεο ΟΔΓΑ ζηνλ Ννκό Έβξνπ, έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 550,00 ζηξεκκάησλ θαη ζε απηό εληάζζνληαη πθηζηάκελεο θαη πξνβιεπόκελεο εγθαηαζηάζεηο σο αθνινύζσο: ην ΒΑ κέξνο ηνπ νηθνπέδνπ, ν απνθαηεζηεκέλνο ΥΑΓΑ Αιεμαλδξνύπνιεο ην Αλαηνιηθό κέξνο ηνπ νηθνπέδνπ, ν ελ Δλεξγεία ΥΑΓΑ Αιεμαλδξνύπνιεο

7 7 ην θέληξν ηνπ νηθνπέδνπ ν ΜΑ Αιεμαλδξνύπνιεο θαη ην ήδε πεξηβαιινληηθά αδεηνδνηεκέλν ΚΓΑΤ Αιεμαλδξνύπνιεο ην Βόξεην κέξνο ηνπ νηθνπέδνπ ζε έθηαζε 99,7 ζηξέκκαηα, ε πξνβιεπόκελε Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ ην Νόηην κέξνο ηνπ νηθνπέδνπ ε πξνβιεπόκελε ιεθάλε ηνπ λένπ ΥΤΣΤ ην Γπηηθό κέξνο ηνπ νηθνπέδνπ ζην ρώξν πνπ ζήκεξα γίλεηαη ε απόζεζε ηεο ιπκαηνιάζπεο, ρσξνζεηνύληαη νη πξνβιεπόκελεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο δηνίθεζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο λέαο ΟΔΓΑ ην Αλαηνιηθό κέξνο ηνπ νηθνπέδνπ θαη λνηία ηνπ ελεξγνύ ΥΑΓΑ Αιεμαλδξνύπνιεο, ρσξνζεηείηαη ε πξνβιεπόκελε Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο ηξαγγηζκάησλ ηνπ λένπ ΥΤΣΤ 4. Αξηζκόο αδείαο 5. ηνηρεία ηνπ ΚηΔ (Κύξηνο ηνπ Έξγνπ) ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ (Γ.Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Δ) Ν. Πιαζηήξα 6 T.K.: Κνκνηελή Σειέθσλν: Fax: Μειεηεηήο ΔΠΩΝΤΜΙΑ Οδόο θαη αξηζκόο έδξαο. Σ.Κ.:.. Πόιε:... Σει.... Fax:...

8 8 7. Αλάδνρνο Καηαζθεπήο ΣΙΣΛΟ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Οδόο θαη αξηζκόο έδξαο. Σ.Κ.:.. Πόιε:... Σει.... Fax: πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ζηάδην κειέηεο) Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Οδόο θαη αξηζκόο έδξαο. Σ.Κ.:.. Πόιε:... Σει.... Fax:... ΣΜΖΜΑ Β ΜΖΣΡΩΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 1. Δπεμήγεζε ζπζηήκαηνο αξίζκεζεο θαη ζέζεο ησλ εγγξάθσλ Γίλεηαη επεμήγεζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ηαμηλνκνύληαη ηα δηάθνξα έγγξαθα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΦΑΤ. Οη επεμεγήζεηο βνεζνύλ ζηελ επθνιόηεξε αλαδήηεζε ησλ ζρεηηθώλ νδεγηώλ. 2. ηνηρεία πξν ηεο θαηαζθεπήο 2.1. Πξνϋπάξρσλ Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 2.2. ηνηρεία επηηόπνπ εξεπλώλ 2.3. πκβαηηθά ηεύρε 3. Γεληθέο πιεξνθνξίεο ηνπ κεηξώνπ ηνπ έξγνπ 3.1. Σερληθή Πεξηγξαθή έξγνπ

9 Πίλαθαο απνγξαθήο πνπ ζα εκθαλίδεη πεξηιεπηηθά ηα επί κέξνπο έξγα, εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκό θ.ιπ. πνπ ζπγθξνηνύλ ην όιν Έξγν. Π.ρ. Α/Α Πεξηγξαθή επί κέξνπο Έξγσλ Κσδηθόο Μειέηεο ρεη. Αξ. Κνπηηνύ Τπνβνιήο (θα ζσμπληρωθούν από ηον Ανάδοτο καηαζκεσής) 1 Έξγα Γηακόξθσζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ρώξνπ 2 Έξγα Γηαρείξηζεο ηξαγγηζκάησλ 3.3 Γηαγξάκκαηα Απαιινηξηώζεσλ, ελεκεξσκέλα κε όιεο ηηο ηπρόλ ζπκπιεξσκαηηθέο απαιινηξηώζεηο. 3.4 Σεύρνο ζηνηρείσλ πςνκεηξηθώλ αθεηεξηώλ κε ελδεηθηηθά ζρέδηα ηεο ζέζεο ηνπο. 3.5 Σεύρνο ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο όισλ ησλ εξεπλώλ πεδίνπ θαη εξγαζηεξίσλ (γεσηερληθέο έξεπλεο, γεσινγηθέο έξεπλεο θαη κειέηεο). 3.6 Σεύρνο γηα όιεο ηηο δνθηκέο θαη δηαδηθαζίεο Πνηνηηθνύ Διέγρνπ 3.7 Πεξηγξαθηθή έθζεζε ησλ θπξίσλ θάζεσλ εξγαζηώλ, ησλ κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ησλ δπζθνιηώλ θιπ. 3.8 Σν Μεηξών Έξγνπ κπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη: εηξά θσηνγξαθηώλ πνπ ιήθζεθαλ θαη έγρξσκσλ θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ πνπ γπξίζηεθαλ ζε δηάθνξεο θάζεηο ησλ εξγαζηώλ.

10 Σα ζηνηρεία ηνπ κεηξώνπ ηνπ έξγνπ ζα είλαη αξηζκεκέλα θαη ηαμηλνκεκέλα ζε θαθέινπο θαη ηα θείκελα ζα είλαη δαθηπινγξαθεκέλα θαη βηβιηνδεηεκέλα ζε ηεύρε Δηδηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ κεηξώνπ ηνπ έξγνπ 4.1. Πεξηγξαθή θαηαζθεπήο Α. Παξαδνρέο Μειεηώλ ( Όπσο αλαθέξεηαη ζην ππόδεηγκα ηνπ ΣΔΔ) Α1. Τιηθά α/α Τιηθό Θέζεηο ρξήζεο Πξνδηαγξαθέο 1 Γεσϋθαζκα 2 θπξόδεκα 3 Άζθαιηνο Α2. Έδαθνο α/α Παξάγνληαο Σηκή 1 Δπηηξεπόκελε ηάζε εδάθνπο 0, Α3. εηζκνινγηθά ζηνηρεία Α4. Φνξηία Α5. Άιιεο Παξαδνρέο Β. Πιήξεο ζεηξά ησλ ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ ηειηθά εθαξκόζζεθαλ θαη πνπ ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ Α/Α Σίηινο ρεδίνπ Καηεγνξία Κσδ. ρεδίνπ *Αξ. Κνπηηνύ Τπνβνιήο

11 Σα παξαπάλσ ζρέδηα ζα δνζνύλ γηα ηα θάζε είδνπο έξγα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην όιν έξγν. 11 ΣΜΖΜΑ Γ ΟΓΖΓΗΔ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ Καηαγξάθνληαη ζηνηρεία πνπ απνζθνπνύλ ζηελ πξόιεςε, απνθπγή θίλδπλσλ θαηά ηηο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο (ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο, θαζαξηζκνύ, επηζθεπήο, θιπ) θαζ' όιε ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ θαη δίλνληαη νδεγίεο γηα ηνλ αζθαιή ηξόπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ. Παξαδείγκαηα Οδεγηώλ πνπ κπνξνύλ λα πεξηιεθζνύλ ζην παξόλ θεθάιαην. 1. Επγαζίερ ζε ύτορ 2. Επγαζίερ με Γεπανούρ και Ανςτυηικά Μησανήμαηα (Βαπιά Ανςτυηικά Μησανήμαηα) 3. Πποζηαζία από Σκόνη/θόπςβο 4. Ηλεκηπολογικέρ επγαζίερ (Φαμηλήρ / Μέζηρ / Υτηλήρ Τάζηρ) 5. Επγαζίερ ζε Κλειζηούρ Φώποςρ και Ειδικέρ Πεπιοσέρ 6. Επγαζίερ ζε ύτορ ζηο εζυηεπικό ηος έπγος 7. Ππόλητη από Πηώζη, Ικπιώμαηα, Σκάλερ και Εξέδπερ 8. Ππόλητη / Πποζηαζία από Πςπκαγιά 9. Εκηόξεςζη Νεπού Υτηλήρ Πίεζηρ 10. Επγαζίερ ζε θπέαηα, ςπόγεια ή ηάθποςρ, επγαζίερ όπος ςπάπσει κίνδςνορ αζθςξίαρ, πνιγμού και έκθεζηρ ζε σημικούρ, θςζικούρ, βιολογικούρ παπάγονηερ. 11. Επγαζίερ ζε πεπιβάλλον με κίνδςνο έκπηξηρ ή πςπκαγιάρ 12 Οσήμαηα και Κινηηόρ Εξοπλιζμόρ Δπηπιένλ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα πξνεηνηκάδνληαη ρέδηα Έθηαθηεο Αλάγθεο γηα νξηζκέλεο θξίζηκεο θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνύλ ην έξγν. Παξαδείγκαηα δξάζεσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθησλ αλαγθώλ, θαζώο επίζεο κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ θηλδύλσλ θαη θαλνληζκνί Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο παξαηίζεληαη ζην ΑΤ πνπ ζπλνδεύεη ηνλ παξόληα ΦΑΤ.

12 12 ρέδηα Αληηκεηώπηζεο Έθηαθηεο Αλάγθεο Σκήκα ηνπ Έξγνπ Κσδ. Δγγξάθνπ Παξαηεξήζεηο 1 Αζηνρία Μεραλήκαηνο 2 Σκεκαηηθή θαηαζηξνθή ηεο νδνύ 3 Ππξθαγηά ζην Υ.Τ.Σ.Α. 4 Δληνπηζκόο δηαθπγήο βηναεξίνπ ΣΜΖΜΑ Γ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 1. Θα παξαδσζεί έλα ιεπηνκεξέο θαη πιήξεο ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ηνπ Έξγνπ (ησλ πάζεο θύζεσο θαηαζθεπώλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ εμνπιηζκνύ θηλεηνύ θαη κε θιπ.). 2. Σν Δγρεηξίδην απηό ζα πεξηιακβάλεη όιεο ηηο νδεγίεο θαη ηνπο ηξόπνπο εθηέιεζεο κηαο πιήξσο ηθαλνπνηεηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, ήηνη ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά ηα παξαθάησ : I. Οδεγίεο ζπληήξεζεο αλαθεξόκελεο ζηηο ρξνληθέο πεξηόδνπο, πιηθά, εμνπιηζκό, θιπ. γηα θάζε ζηνηρείν ηεο θαηαζθεπήο. II. Σεύρνο νδεγηώλ γηα ηηο επηζεσξήζεηο θαη ηνπο ειέγρνπο, πνπ ζα πξέπεη λα γίλνληαη πεξηνδηθά ζην κέιινλ. III. Σεύρε νδεγηώλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δηαθόξσλ θύξησλ έξγσλ θαη όινπ ηνπ εμνπιηζκνύ αθηλήηνπ θαη θηλεηνύ. IV. Σεύρνο νδεγηώλ γηα ηνλ ηξόπν απνθαηάζηαζεο θζνξώλ θαη δεκηώλ, πνπ ηπρόλ ζα παξνπζηαζζνύλ κειινληηθά. V. Δηδηθόηεξα γηα ην ηεύρνο νδεγηώλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνλίδεηαη όηη ζην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ ησλ νδεγηώλ ζα δίλεηαη πιήξεο πίλαθαο ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζε απηά κεραλεκάησλ κε όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα ζηνηρεία θαηαζθεπήο ηνπο (θαηαζθεπαζηήο/πξνκεζεπηήο, ηύπνο, κνληέιν, κέγεζνο, αξηζκόο ζεηξάο θαηαζθεπήο, απνδόζεηο, πξνηεηλόκελα αληαιιαθηηθά θιπ.), θαη ζα επηζπλάπηνληαη νη έληππεο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ θαηαζθεπαζηώλ.

13 13 5. Δπηπιένλ, θαηά ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ ζα παξαδσζεί ζηνλ Κ.η.Δ. ηα αθόινπζα, ζρεηηθά κε ηε πληήξεζεο ηνπ Έξγνπ, ζηνηρεία : I. Σεύρνο ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο (πνζόηεηεο πιηθώλ θαηά θαηεγνξίεο, πξνζσπηθό θαηά θαηεγνξίεο θαη ρξόλν απαζρόιεζεο, κεραλήκαηα θαηά θαηεγνξίεο θαη ρξόλν απαζρόιεζεο θιπ.) κε κεληαία αλάιπζε (αλά εκεξνινγηαθό κήλα) θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ πληήξεζεο ησλ Έξγσλ. II. ην ηεύρνο ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ζα πεξηιακβάλνληαη θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο (δαπάλεο θαηά θαηεγνξία πιηθώλ, πξνζσπηθνύ κεραλεκάησλ, αληαιιαθηηθώλ - αλαισζίκσλ θιπ.) κε ρξνληθή αλάιπζε θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ρνξεγνύληαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. III. Πξόηαζε νξγάλσζεο ηεο ζπληήξεζεο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ζα αλαιάβεη ν Κ.η.Δ. ηε ιεηηνπξγία - ζπληήξεζε ησλ έξγσλ. IV. Πξόηαζε άκεζσλ ελεξγεηώλ ηεο ζπληήξεζεο θαη πξόηαζε ησλ αλαγθαίσλ πξνκεζεηώλ πιηθώλ - κεραλεκάησλ γηα ηε ζπληήξεζε πνπ λα θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ πξώηνπ ρξόλνπ αλάιεςεο ηεο ιεηηνπξγίαο - ζπληήξεζεο ηνπ Έξγνπ από ηνλ Κ.η.Δ. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα είλαη ζπληεηαγκέλα θαηά ηξόπνλ ώζηε λα επηβνεζεζεί ν Κ.η.Δ. ζηελ πεξαηηέξσ νξγάλσζε ηεο ζπληήξεζεο ηνπ Έξγνπ. Α/Α ηνηρείν/ Σερληθό Κσδηθόο ΔΔ Σίηινο Δγρεηξηδίνπ Δπηζεώξεζεο θαη πληήξεζεο (ΔΔ) 1 Όλνκα / Αξ. ρεη. ρεη. 2 Όλνκα/Αξ. ρεη. ρεη. Παξαδείγκαηα ζρεηηθώλ εγγξάθσλ θαη εληύπσλ δίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο. ΣΜΖΜΑ Δ ΔΗΓΗΚΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ Αλαθέξνληαη ηπρόλ ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαζ'

14 14 όιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ θαη απεπζύλνληαη ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο ρξήζηεο θαη ηνπο ζπληεξεηέο / επηζθεπαζηέο ηνπ. Οη επηζεκάλζεηο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ζηα αθόινπζα ζηνηρεία: 1. Θέζεηο Γηθηύσλ Κσδηθόο ρεδίνπ Σκήκα ηνπ Έξγνπ Παξαηεξήζεηο 1.1 Ύδξεπζεο 1.2 Απνρέηεπζεο 1.3 Ζιεθηξνδόηεζεο (Υ/Μ/Τ ηάζεο) 1.4 Παξνρήο δηαθόξσλ αεξίσλ 1.5 Παξνρήο Αηκνύ 1.6 Κελνύ 1.7 Αλίρλεπζεο ππξθαγηάο 1.8 Ππξόζβεζεο 1.9 Κιηκαηηζκνύ 1.10 Θέξκαλζεο 1.11 Λνηπώλ δηθηύσλ εληόο ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ 1.12 Λνηπώλ δηθηύσλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί θαη ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε θαηά ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο 2. εκεία θεληξηθώλ δηαθνπηώλ Κσδηθόο ρεδίνπ Σκήκα ηνπέξγνπ Παξαηεξήζεηο 2.1 Γηα ηελ δηαθνπή ησλ δηαθόξσλ παξνρώλ ηεο 1 παξαγξάθνπ Θέζεηο πιηθώλ πνπ ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ θίλδπλν Τιηθό : Σκήκα ηνπ Έξγνπ Παξαηεξήζεηο 3.1 Αλαθνξά Γειηίνπ Αλαθνξάο Πξνδηαγξαθώλ Τιηθνύ Ηδηαηηεξόηεηεο ζηε ηαηηθή Γνκή - Δπζηάζεηα - Αληνρή: Σκήκα ηνπ Έξγνπ : Αλαθνξά κειέηεο Παξαηεξήζεηο 4.1 (θαηαζθεπέο κε πξνθαηαζθεπή, πξνέληαζε, θνξηία, θιπ) Οδνί Γηαθπγήο θαη Έμνδνη, Κηλδύλνπ Κσδηθόο ρεδίνπ Σκήκα-ηνπ Έξγνπ Παξαηεξήζεηο 6. Υώξνη κε ππνπίεζε-ππεξπίεζε Σκήκα ηνπ Έξγνπ Πεξηνρή Παξαηεξήζεηο Άιιεο Εώλεο Κηλδύλνπ Σκήκα ηνπ Έξγνπ Πεξηνρή Παξαηεξήζεηο

15 15 8. Καζνξηζκόο ζπζηεκάησλ πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία Σκήκα ηνπ Έξγνπ Πεξηνρή Παξαηεξήζεηο ΚΑΘΑΗΡΔΖ Δπηζεκαίλνληαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ιόγσ ηεο επηθηλδπλόηεηαο ηνπο ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε θαηά ηελ θαζαίξεζε ηνπ έξγνπ. Πξνζδηνξίδεηαη ν ηξόπνο απνκάθξπλζεο, ζπιινγήο ησλ πιηθώλ, ν ρώξνο πνπ ηειηθά ζα απνηεζνύλ θαζώο θαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνπο εκπιεθόκελνπο ζηελ δηαδηθαζία. Δπηζεκαίλνληαη νη ζέζεηο ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί πξνεληεηακέλα ζηνηρεία θαη απαηηνύλ ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε θαηά ηελ θαζαίξεζε ηνπ έξγνπ. Δίλαη ρξήζηκν επίζεο λα ζεκεηώλνληαη εθείλεο νη θαηαζθεπέο πνπ βξίζθνληαη γεηηνληθά ηνπ έξγνπ θαη κπνξνύλ λα θηλδπλέςνπλ θαηά ηελ θαζαίξεζε ηνπ. Αλαθέξνληαη επίζεο νη δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνύλ έηζη ώζηε λα εμαιεηθζεί ν θίλδπλνο από ηελ θαζαίξεζε ηνπ έξγνπ θαη λα πξνζηαηεπζνύλ ηα γεηηνληθά έξγα. ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2014 OI ΤΝΣΑΞΑNTΔ ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ Αιεμαλδξνύπνιε 26 / 11 / 2014 O ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ ΣΖ Γ.Σ.Τ. ΠΑΠΑΝΣΩΝΗΟΤ ΗΩΑΝΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΚΑΒΟΤΡΑ ΓΔΩΡΓΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΔ Β β ΟΤΣΟΓΛΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ Σ.Δ. ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ Με ηελ αξηζκό 380/2014 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 1. Τθιζηάμενη καηάζηαζη Σν θάησ Κνπκ Καπί, απνηειεί ηελ πξώηε νηθηζηηθή εγθαηάζηαζε ηεο πόιεο εθηόο ησλ ηεηρώλ αλαηνιηθά ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα ζηε ζέζε παιαηόηεξεο εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ

Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ Β. Μαξίλνο, Λέθηνξαο Α.Π.Θ., Σερληθόο Γεωιόγνο MSc, DIC, PhD Δξγαζηήξην Σερληθήο Γεωινγίαο Γεωινγηθέο Μειέηεο Νη γεσινγηθέο κειέηεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ ver. 3 ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ (ΜΖΡΤΚΑΣΗΚΑ ΥΟΗΡΟΗ) ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ (Inspection tasks) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα