ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/0257(COD)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/0257(COD)"

Transcript

1 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων /0257(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ Σχέδιο έκθεσης Françoise Grossetête (PE v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα κτηνιατρικά φάρμακα (COM(2014)0558 C8-0164/ /0257(COD)) AM\ doc PE v01-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 AM_Com_LegReport PE v /2 AM\ doc

3 708 Marit Paulsen, Fredrick Federley, Frédérique Ries Άρθρο 107 παράγραφος 2 α (νέα) 2α. τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν αυστηρότερους όρους, που δικαιολογούνται για λόγους δημόσιας υγείας, υγείας των ζώων και προστασίας του περιβάλλοντος, για τη λιανική πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων στην επικράτειά τους. 709 Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte Άρθρο 107 παράγραφος 2 α (νέα) 2α. Δεδομένων των κινδύνων που συνδέονται με τη μικροβιακή αντοχή, δεν πρέπει να παρέχονται οικονομικά κίνητρα σε οποιαδήποτε μορφή, άμεσα ή έμμεσα, από τις φαρμακευτικές εταιρείες σε πρόσωπα που συνταγογραφούν κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα. Or. it 710 Karin Kadenbach Άρθρο 108 τίτλος AM\ doc 3/3 PE v01-00

4 Λιανική πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων εξ αποστάσεως. Η λιανική πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων εξ αποστάσεως απαγορεύται. Or. de 711 Norbert Lins Άρθρο 108 παράγραφος 1 1. Τα πρόσωπα που επιτρέπεται να διαθέτουν κτηνιατρικά φάρμακα σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 μπορούν να προσφέρουν κτηνιατρικά φάρμακα μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, κατά την έννοια της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ένωση, υπό τον όρο ότι τα φάρμακα αυτά συμμορφώνονται με τη νομοθεσία του κράτους μέλους προορισμού. 28 Oδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 204 της , σ. 37). 1. Τα πρόσωπα που επιτρέπεται να διαθέτουν κτηνιατρικά φάρμακα σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 μπορούν να προσφέρουν κτηνιατρικά φάρμακα που δεν υπόκεινται σε συνταγή κτηνιάτρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29, ιδίως όχι αντιμικροβιακά, μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, κατά την έννοια της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ένωση, υπό τον όρο ότι τα φάρμακα αυτά συμμορφώνονται με τη νομοθεσία του κράτους μέλους προορισμού. 28 Oδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 204 της , σ. 37). PE v /4 AM\ doc

5 712 Biljana Borzan Άρθρο 108 παράγραφος 1 1. Τα πρόσωπα που επιτρέπεται να διαθέτουν κτηνιατρικά φάρμακα σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 μπορούν να προσφέρουν κτηνιατρικά φάρμακα μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, κατά την έννοια της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ένωση, υπό τον όρο ότι τα φάρμακα αυτά συμμορφώνονται με τη νομοθεσία του κράτους μέλους προορισμού. 28 Oδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 204 της , σ. 37). 1. Τα πρόσωπα που επιτρέπεται να διαθέτουν κτηνιατρικά φάρμακα σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 μπορούν να προσφέρουν κτηνιατρικά φάρμακα με εξαίρεση τα αντιμικροβιακά, μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, κατά την έννοια της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ένωση, υπό τον όρο ότι τα φάρμακα αυτά συμμορφώνονται με τη νομοθεσία του κράτους μέλους προορισμού. 28 Oδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 204 της , σ. 37). 713 Biljana Borzan Άρθρο 108 παράγραφος 1 1. Τα πρόσωπα που επιτρέπεται να διαθέτουν κτηνιατρικά φάρμακα σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 μπορούν να προσφέρουν κτηνιατρικά φάρμακα μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας των 1. Τα πρόσωπα που επιτρέπεται να διαθέτουν κτηνιατρικά φάρμακα σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 μπορούν να προσφέρουν κτηνιατρικά φάρμακα μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας των AM\ doc 5/5 PE v01-00

6 πληροφοριών, κατά την έννοια της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 28, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ένωση, υπό τον όρο ότι τα φάρμακα αυτά συμμορφώνονται με τη νομοθεσία του κράτους μέλους προορισμού. 28 Oδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 204 της , σ. 37). πληροφοριών, κατά την έννοια της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 28, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ένωση, υπό τον όρο ότι τα φάρμακα αυτά συμμορφώνονται με τη νομοθεσία του κράτους μέλους προορισμού. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να υπάγουν τη διάθεση των φαρμάκων που διατίθενται προς πώληση για τα ζώα παραγωγής τροφίμων σε αυστηρότερους όρους που δικαιολογούνται από την προστασία της δημόσιας υγείας. 28 Oδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 204 της , σ. 37). 714 Claudiu Ciprian Tănăsescu Άρθρο 108 παράγραφος 1 1. Τα πρόσωπα που επιτρέπεται να διαθέτουν κτηνιατρικά φάρμακα σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 μπορούν να προσφέρουν κτηνιατρικά φάρμακα μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, κατά την έννοια της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 28, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ένωση, υπό τον όρο ότι τα φάρμακα αυτά συμμορφώνονται με τη νομοθεσία του κράτους μέλους προορισμού. 1. Τα πρόσωπα που επιτρέπεται να διαθέτουν κτηνιατρικά φάρμακα σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 μπορούν να προσφέρουν συνταγογραφούμενα ή μη συνταγογραφούμενα κτηνιατρικά φάρμακα μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, κατά την έννοια της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 28, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ένωση, υπό τον όρο ότι τα φάρμακα αυτά συμμορφώνονται με τη νομοθεσία του PE v /6 AM\ doc

7 28 Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 204 της , σ. 37). κράτους μέλους προορισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να περιορίσουν/θέσουν υπό όρους τη συνταγογράφηση κτηνιατρικών φαρμάκων παραγωγικά ζώα παραγωγής τροφίμων σε συνθήκες όπου ενέχουν κινδύνους για τη δημόσια υγεία. 28 Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 204 της , σ. 37). 715 Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi Άρθρο 108 παράγραφος 1 1. Τα πρόσωπα που επιτρέπεται να διαθέτουν κτηνιατρικά φάρμακα σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 μπορούν να προσφέρουν κτηνιατρικά φάρμακα μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, κατά την έννοια της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 28, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ένωση, υπό τον όρο ότι τα φάρμακα αυτά συμμορφώνονται με τη νομοθεσία του κράτους μέλους προορισμού. 28 Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας 1. Τα πρόσωπα που επιτρέπεται να διαθέτουν κτηνιατρικά φάρμακα σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 μπορούν να προσφέρουν κτηνιατρικά φάρμακα, εκτός από τα προϊόντα που περιέχουν αντιμικροβιακά, μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, κατά την έννοια της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 28, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ένωση, υπό τον όρο ότι τα φάρμακα αυτά συμμορφώνονται με τη νομοθεσία του κράτους μέλους προορισμού. 28 Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας AM\ doc 7/7 PE v01-00

8 διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 204 της , σ. 37). διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 204 της , σ. 37). Or. it 716 Julie Girling Άρθρο 108 παράγραφος 1 1. Τα πρόσωπα που επιτρέπεται να διαθέτουν κτηνιατρικά φάρμακα σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 μπορούν να προσφέρουν κτηνιατρικά φάρμακα μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, κατά την έννοια της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 28, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ένωση, υπό τον όρο ότι τα φάρμακα αυτά συμμορφώνονται με τη νομοθεσία του κράτους μέλους προορισμού. 28 Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 204 της , σ. 37). 1. Τα πρόσωπα που επιτρέπεται να διαθέτουν κτηνιατρικά φάρμακα σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 μπορούν να προσφέρουν κτηνιατρικά φάρμακα μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υπόκεινται σε συνταγογράφηση κτηνιάτρου, αλλά εξαιρουμένων των αντιμικροβιακών, κατά την έννοια της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 28, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ένωση, υπό τον όρο ότι τα φάρμακα αυτά συμμορφώνονται με τη νομοθεσία του κράτους μέλους προορισμού. 28 Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 204 της , σ. 37). PE v /8 AM\ doc

9 717 Gesine Meissner Άρθρο 108 παράγραφος 1 1. Τα πρόσωπα που επιτρέπεται να διαθέτουν κτηνιατρικά φάρμακα σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 μπορούν να προσφέρουν κτηνιατρικά φάρμακα μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, κατά την έννοια της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 28, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ένωση, υπό τον όρο ότι τα φάρμακα αυτά συμμορφώνονται με τη νομοθεσία του κράτους μέλους προορισμού. 28 Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 204 της , σ. 37). 1. Τα πρόσωπα που επιτρέπεται να διαθέτουν κτηνιατρικά φάρμακα σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 μπορούν να προσφέρουν συνταγογραφούμενα ή μη συνταγογραφούμενα κτηνιατρικά φάρμακα μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, κατά την έννοια της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 28, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ένωση, υπό τον όρο ότι τα φάρμακα αυτά συμμορφώνονται με τη νομοθεσία του κράτους μέλους προορισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να θέσουν υπό όρους τη συνταγογράφηση κτηνιατρικών φαρμάκων για ζώα παραγωγής τροφίμων εφόσον αυτό δικαιολογείται για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. 28 Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 204 της , σ. 37). Επιτρέπει την απευθείας σύνδεση κτηνιατρικών φαρμακείων για την προμήθεια συνταγογραφούμενων και μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, με εξαίρεση τις αντιμικροβιακές ουσίες, και εισάγει εγγυήσεις που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να περιορίσουν τις πωλήσεις των συνταγογραφούμενων φαρμάκων για ζώα παραγωγής τροφίμων. Αυτό βοηθά (α) στην άρση των ανησυχιών για τις επιγραμμικές πωλήσεις αντιμικροβιακών ουσιών και (β) εξουσιοδοτεί τους ιδιοκτήτες ζώων να προμηθεύονται προϊόντα από αναγνωρίσιμα και αξιόπιστα σε απευθείας AM\ doc 9/9 PE v01-00

10 σύνδεση κτηνιατρικά φαρμακεία που διέπονται από τα ίδια πρότυπα. 718 Pavel Poc Άρθρο 108 παράγραφος 1 1. Τα πρόσωπα που επιτρέπεται να διαθέτουν κτηνιατρικά φάρμακα σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 μπορούν να προσφέρουν κτηνιατρικά φάρμακα μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, κατά την έννοια της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 28, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ένωση, υπό τον όρο ότι τα φάρμακα αυτά συμμορφώνονται με τη νομοθεσία του κράτους μέλους προορισμού. 28 Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 204 της , σ. 37). 1. Με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας που απαγορεύει την εξ αποστάσεως πώληση συνταγογραφούμενων κτηνιατρικών φαρμάκων στο κοινό, τα πρόσωπα που επιτρέπεται να διαθέτουν κτηνιατρικά φάρμακα σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 μπορούν να προσφέρουν κτηνιατρικά φάρμακα μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, κατά την έννοια της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 28, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ένωση, υπό τον όρο ότι τα φάρμακα αυτά συμμορφώνονται με τη νομοθεσία του κράτους μέλους προορισμού. 28 Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 204 της , σ. 37). Η προτεινόμενη τροπολογία ακολουθεί τα συμπεράσματα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά τις πωλήσεις στο διαδίκτυο των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, που επιβεβαίωσε ότι θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να επιβάλλουν περιορισμούς μόνο στα συνταγογραφούμενα φάρμακα. Το δικαίωμα να προβεί σε ρυθμίσεις για PE v /10 AM\ doc

11 τις πωλήσεις μέσω διαδικτύου για συνταγογραφούμενα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα πρέπει να διατηρηθεί και στη νέα νομοθεσία για τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα. 719 Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano Άρθρο 108 παράγραφος 1 1. Τα πρόσωπα που επιτρέπεται να διαθέτουν κτηνιατρικά φάρμακα σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 μπορούν να προσφέρουν κτηνιατρικά φάρμακα μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, κατά την έννοια της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 28, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ένωση, υπό τον όρο ότι τα φάρμακα αυτά συμμορφώνονται με τη νομοθεσία του κράτους μέλους προορισμού. 28 Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 204 της , σ. 37). 1. Τα πρόσωπα που επιτρέπεται να διαθέτουν κτηνιατρικά φάρμακα σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 μπορούν να προσφέρουν κτηνιατρικά φάρμακα χωρίς συνταγογράφηση, μόνο για τα ζώα συντροφιάς, μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, κατά την έννοια της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 28, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ένωση, υπό τον όρο ότι τα φάρμακα αυτά συμμορφώνονται με τη νομοθεσία του κράτους μέλους προορισμού. 28 Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 204 της , σ. 37). Or. fr Τα ζώα παραγωγής τροφίμων δεν πρέπει να μπορούν να θεραπεύονται με φάρμακα που αγοράζονται στο διαδίκτυο. το ίδιο ισχύει και για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα για τα ζώα συντροφιάς. Μόνο τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα για τα ζώα συντροφιάς μπορούν να διατίθενται στο διαδίκτυο. AM\ doc 11/11 PE v01-00

12 720 Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano Άρθρο 108 παράγραφος 2 στοιχείο β β) υπερσύνδεσμο προς τον δικτυακό τόπο του κράτους μέλους εγκατάστασης ο οποίος έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 5 β) υπερσύνδεσμο προς τον δικτυακό τόπο του κράτους μέλους εγκατάστασης ο οποίος έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 5 σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης Or. fr 721 Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano Άρθρο 108 παράγραφος 5 εδάφιο 1 εισαγωγικό μέρος Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί δικτυακό τόπο για θέματα σχετικά με την πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων εξ αποστάσεως, ο οποίος παρέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί δικτυακό τόπο για θέματα σχετικά με την πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων εξ αποστάσεως, ο οποίος παρέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες, σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης: Or. fr 722 Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi Άρθρο 108 παράγραφος 5 εδάφιο 1 στοιχείο γ α (νέο) γα) πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες για την ασφαλή διάθεση των φαρμακευτικών προϊόντων, προσδιορίζοντας το δημόσιο ή ιδιωτικό PE v /12 AM\ doc

13 φορέα που είναι αρμόδιος σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο για τη διάθεση των καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων και τα σημεία συλλογής για δωρεάν διάθεση. Or. it 723 Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte Άρθρο 108 παράγραφος 5 εδάφιο 1 στοιχείο γ β (νέο) γβ) Οι δικτυακοί τόποι των κρατών μελών πρέπει επίσης να περιέχουν συνδέσμους προς τις ιστοσελίδες των φορέων που είναι αρμόδιοι στα κράτη μέλη για την καταχώριση των εξουσιοδοτημένων εθνικών λιανοπωλητών. Or. it 724 Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte Άρθρο 108 παράγραφος 6 6. Ο Οργανισμός δημιουργεί δικτυακό τόπο ο οποίος παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον κοινό λογότυπο. Ο δικτυακός τόπος του Οργανισμού αναφέρει ρητώς ότι οι δικτυακοί τόποι των κρατών μελών περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που έχουν λάβει άδεια για να προσφέρουν κτηνιατρικά φάρμακα εξ αποστάσεως στο κοινό μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. 6. Ο Οργανισμός δημιουργεί δικτυακό τόπο ο οποίος παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον κοινό λογότυπο. Ο δικτυακός τόπος του Οργανισμού αναφέρει ρητώς ότι οι δικτυακοί τόποι των κρατών μελών περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που έχουν λάβει άδεια για να προσφέρουν κτηνιατρικά φάρμακα εξ αποστάσεως στο κοινό μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. Η ιστοσελίδα του Οργανισμού θα πρέπει να συνδέεται AM\ doc 13/13 PE v01-00

14 με τις ιστοσελίδες των αρμόδιων φορέων των κρατών μελών που είναι αρμόδιοι για την καταχώριση των εξουσιοδοτημένων εθνικών λιανοπωλητών. Or. it 725 Julie Girling Άρθρο 108 παράγραφος 6 6. Ο Οργανισμός δημιουργεί δικτυακό τόπο ο οποίος παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον κοινό λογότυπο. Ο δικτυακός τόπος του Οργανισμού αναφέρει ρητώς ότι οι δικτυακοί τόποι των κρατών μελών περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που έχουν λάβει άδεια για να προσφέρουν κτηνιατρικά φάρμακα εξ αποστάσεως στο κοινό μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. 6. Ο Οργανισμός δημιουργεί δικτυακό τόπο ο οποίος παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον κοινό λογότυπο. Ο δικτυακός τόπος του Οργανισμού αναφέρει ρητώς ότι οι δικτυακοί τόποι των κρατών μελών περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που έχουν λάβει άδεια για να προσφέρουν κτηνιατρικά φάρμακα εξ αποστάσεως στο κοινό μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. Η ιστοσελίδα του Οργανισμού θα συνδέεται επίσης με την ιστοσελίδα του αρμόδιου φορέα σε κάθε κράτος μέλος, όπου απαριθμούνται οι εξουσιοδοτημένοι έμποροι λιανικής πώλησης στο κράτος μέλος. 726 Pavel Poc, Susanne Melior Άρθρο 108 παράγραφος 7 7. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν όρους, που δικαιολογούνται για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, σε ό,τι 7. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν όρους, που δικαιολογούνται για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και της PE v /14 AM\ doc

15 αφορά τη λιανική πώληση στο έδαφός τους φαρμάκων που προσφέρονται προς πώληση εξ αποστάσεως στο κοινό μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών. υγείας των ζώων, την ευζωία των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά τη λιανική πώληση στο έδαφός τους φαρμάκων που προσφέρονται προς πώληση εξ αποστάσεως στο κοινό μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών. Προτείνεται να επεκταθεί το πεδίο των λόγων στους οποίους βασίζονται τα κράτη μέλη για να επιβάλλουν όρους σχετικά με τις πωλήσεις μέσω διαδικτύου, έτσι ώστε οι λόγοι αυτοί να περιλάβουν την υγεία των ζώων, την καλή διαβίωση των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος. 727 Nicola Caputo Άρθρο 108 παράγραφος 7 α (νέα) 7α. επιβάλλονται αυστηροί μηχανισμοί ελέγχου, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο των διασυνοριακών κτηνιατρικών συνταγογραφήσεων, που θα συνεπάγονται αποτρεπτικές κυρώσεις ή ποινικές διώξεις σε περίπτωση παράνομης δραστηριότητας ή παράλειψης όσον αφορά τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν σύστημα ψηφιακής συνταγής σε εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή προωθεί την ανάπτυξη εναρμονισμένου συστήματος της ψηφιακής συνταγογράφησης σε όλη την Ευρώπη και να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή της. Η εφαρμογή και ο έλεγχος της συνταγογράφησης θα είναι σε εθνικό επίπεδο, τουλάχιστον μέχρι να θεσπιστεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα που επιτρέπει τον έλεγχο της διασυνοριακής συνταγογράφησης. Θα θεσπιστεί AM\ doc 15/15 PE v01-00

16 σύστημα τεχνολογίας για ηλεκτρονική συνταγογράφηση σε εθνική βάση δεδομένων, που θα συνδέεται άμεσα με όλα τα φαρμακεία (τόσο τα καταστήματα όσο και τα διαδικτυακά), τις αρμόδιες εθνικές αρχές και τους κτηνιάτρους, υπό μορφή επιγραμμικού ελέγχου από το φαρμακείο και τον συνταγογράφο ώστε να αποτραπούν οι απάτες και οι καταχρήσεις. 728 Peter Liese Άρθρο 108 παράγραφος 7 α (νέα) 7α. Η λιανική πώληση βιολογικών/ανοσολογικών κτηνιατρικών φαρμάκων εξ αποστάσεως απαγορεύεται. Or. de Οι διαδικτυακές πωλήσεις βιολογικών/ανοσολογικών κτηνιατρικών φαρμάκων θα πρέπει να απαγορεύονται προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εποπτεία και η πρόληψη εκδηλώσεως ασθενειών των ζώων. 729 Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi Άρθρο 108 παράγραφος 7 α (νέα) 7α. Κάθε κράτος μέλος εγκρίνει εθνικούς εμπόρους λιανικής πώλησης μέσω διαδικτύου και διενεργεί τους PE v /16 AM\ doc

17 απαραίτητους ελέγχους για να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητές τους είναι έγκυρες. Τα κράτη μέλη απαντούν χωρίς καθυστέρηση σε ανησυχίες που εκφράστηκαν από άλλα κράτη μέλη όσον αφορά την επιγραμμική σύνδεση λιανοπωλητών που είναι εξουσιοδοτημένοι στην επικράτειά τους. Or. it 730 Gesine Meissner Άρθρο 109 τίτλος Λιανική πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων με δράση κατά των λοιμώξεων, αναβολική, αντιπαρασιτική, αντιφλεγμονώδη, ορμονική ή ψυχοτρόπο Λιανική πώληση συνταγογραφούμενων μόνο κτηνιατρικών προϊόντων ή ενεργών ουσιών με δράση κατά των λοιμώξεων, αναβολικές, αντιπαρασιτικές, αντιφλεγμονώδεις, ορμονικές ή ψυχοτρόπες ιδιότητες Ορισμένα αντιπαρασιτικά και αντιφλεγμονώδη προϊόντα είναι ΜΥΣΥΦΑ. Λεπτομερή στοιχεία θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστούν. Απαιτήσεις σχετικά με την καταχώριση των χώρων λιανικής πώλησης θα πρέπει να διατηρηθεί, αλλά θα πρέπει να περιορίζεται σε χώρους που πωλούνται στη λιανική μόνο συνταγογραφούμενα κτηνιατρικά προϊόντα. Οι χώροι λιανικής πώλησης για την παροχή ΜΥΣΥΦΑ μόνο δεν πρέπει να επιτραπεί με τον ίδιο τρόπο. 731 Julie Girling, James Nicholson Άρθρο 109 τίτλος AM\ doc 17/17 PE v01-00

18 Λιανική πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων με δράση κατά των λοιμώξεων, αναβολική, αντιπαρασιτική, αντιφλεγμονώδη, ορμονική ή ψυχοτρόπο Λιανική πώληση συνταγογραφούμενων μόνο κτηνιατρικών προϊόντων ή ενεργών ουσιών με δράση κατά των λοιμώξεων, αναβολικές, αντιπαρασιτικές, αντιφλεγμονώδεις, ορμονικές ή ψυχοτρόπες ιδιότητες Ορισμένα αντιπαρασιτικά και αντιφλεγμονώδη προϊόντα είναι ΜΥΣΥΦΑ. Λεπτομερή στοιχεία θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστούν. Απαιτήσεις σχετικά με την καταχώριση των χώρων λιανικής πώλησης θα πρέπει να διατηρηθεί, αλλά θα πρέπει να περιορίζεται σε χώρους που πωλούνται στη λιανική μόνο συνταγογραφούμενα κτηνιατρικά προϊόντα. Οι χώροι λιανικής πώλησης για την παροχή ΜΥΣΥΦΑ μόνο δεν πρέπει να επιτραπεί με τον ίδιο τρόπο. 732 Angélique Delahaye, Michel Dantin, Cristian-Silviu Buşoi Άρθρο 109 τίτλος Λιανική πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων με δράση κατά των λοιμώξεων, αναβολική, αντιπαρασιτική, αντιφλεγμονώδη, ορμονική ή ψυχοτρόπο Λιανική πώληση μόνο φαρμάκων που υπόκεινται σε συνταγογράφηση ή δραστικών ουσιών με δράση κατά των λοιμώξεων, αναβολική, αντιπαρασιτική, αντιφλεγμονώδη, ορμονική ή ψυχοτρόπο Or. fr Η τήρηση λεπτομερών μητρώων για τα προϊόντα που δεν υπόκεινται σε συνταγογράφηση, ορισμένα εκ των οποίων είναι αντιπαρασιτικά και αντιφλεγμονώδη, φαίνεται δύσκολο να τεθεί σε εφαρμογή και θα είχε ως συνέπεια τον περιορισμό της διάθεσης των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Οι απαιτήσεις σχετικά με την καταγραφή των σημείων λιανικής πώλησης θα πρέπει να διατηρηθεί, αλλά να περιορισθεί στα σημεία λιανικής πώλησης που διαθέτουν συνταγογραφούμενα φάρμακα. PE v /18 AM\ doc

19 733 Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik Άρθρο 109 τίτλος Λιανική πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων με δράση κατά των λοιμώξεων, αναβολική, αντιπαρασιτική, αντιφλεγμονώδη, ορμονική ή ψυχοτρόπο Λιανική πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων με δράση κατά των λοιμώξεων, αναβολική, αντιπαρασιτική, αντιφλεγμονώδη, ορμονική, ανοσοποιητική ή ψυχοτρόπο Or. nl 734 Gesine Meissner Άρθρο 109 παράγραφος 1 1. Η διάθεση και η αγορά κτηνιατρικών φαρμάκων που έχουν δράση κατά των λοιμώξεων, αναβολική, αντιπαρασιτική, αντιφλεγμονώδη, ορμονική ή ψυχοτρόπο, καθώς και ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κτηνιατρικά φάρμακα με αυτή τη δράση, επιτρέπεται μόνο σε παραγωγούς και εμπόρους χονδρικής και λιανικής πώλησης οι οποίοι έχουν λάβει ειδική άδεια γι' αυτόν τον σκοπό σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. 1. Η διάθεση και η αγορά αποκλειστικά συνταγογραφούμενων κτηνιατρικών φαρμάκων που έχουν δράση κατά των λοιμώξεων, αναβολική, αντιπαρασιτική, αντιφλεγμονώδη, ορμονική ή ψυχοτρόπο, καθώς και ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κτηνιατρικά φάρμακα με αυτή τη δράση, επιτρέπεται μόνο σε παραγωγούς και εμπόρους χονδρικής και λιανικής πώλησης οι οποίοι έχουν λάβει ειδική άδεια γι' αυτόν τον σκοπό σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. Ορισμένα αντιπαρασιτικά και αντιφλεγμονώδη προϊόντα είναι ΜΥΣΥΦΑ. Λεπτομερή στοιχεία θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστούν. Απαιτήσεις σχετικά με την καταχώριση των χώρων λιανικής πώλησης θα πρέπει να διατηρηθεί, αλλά θα πρέπει να περιορίζεται σε χώρους που πωλούνται στη λιανική μόνο συνταγογραφούμενα κτηνιατρικά προϊόντα. Οι χώροι λιανικής πώλησης για AM\ doc 19/19 PE v01-00

20 την παροχή ΜΥΣΥΦΑ μόνο δεν πρέπει να επιτραπεί με τον ίδιο τρόπο. 735 Claudiu Ciprian Tănăsescu, Matthias Groote Άρθρο 109 παράγραφος 1 1. Η διάθεση και η αγορά κτηνιατρικών φαρμάκων που έχουν δράση κατά των λοιμώξεων, αναβολική, αντιπαρασιτική, αντιφλεγμονώδη, ορμονική ή ψυχοτρόπο, καθώς και ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κτηνιατρικά φάρμακα με αυτή τη δράση, επιτρέπεται μόνο σε παραγωγούς και εμπόρους χονδρικής και λιανικής πώλησης οι οποίοι έχουν λάβει ειδική άδεια γι' αυτόν τον σκοπό σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. 1. Η διάθεση και η αγορά κτηνιατρικών φαρμάκων που έχουν δράση κατά των λοιμώξεων, αναβολική, αντιπαρασιτική, αντιφλεγμονώδη, ορμονική ή ψυχοτρόπο, καθώς και ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κτηνιατρικά φάρμακα με αυτή τη δράση, επιτρέπεται μόνο σε παραγωγούς και εμπόρους χονδρικής και λιανικής πώλησης οι οποίοι έχουν λάβει ειδική άδεια γι' αυτόν τον σκοπό σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. Στην περίπτωση των ζώων που δεν χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τροφίμων (π.χ. ζώα συντροφιάς και μικρά ζώα) όλοι οι λιανοπωλητές που κυμαίνονται από σούπερ μάρκετ, καταστήματα κατοικίδιων ζώων, παραδοσιακά και επιγραμμικά (κτηνιατρικά) φαρμακεία πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να πωλούν τα αντιπαρασιτικά και αντιφλεγμονώδη προϊόντα, χωρίς να απαιτείται ειδική έγκριση. 736 Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik Άρθρο 109 παράγραφος 1 1. Η διάθεση και η αγορά κτηνιατρικών 1. Η διάθεση και η αγορά κτηνιατρικών PE v /20 AM\ doc

21 φαρμάκων που έχουν δράση κατά των λοιμώξεων, αναβολική, αντιπαρασιτική, αντιφλεγμονώδη, ορμονική ή ψυχοτρόπο, καθώς και ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κτηνιατρικά φάρμακα με αυτή τη δράση, επιτρέπεται μόνο σε παραγωγούς και εμπόρους χονδρικής και λιανικής πώλησης οι οποίοι έχουν λάβει ειδική άδεια γι' αυτόν τον σκοπό σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. φαρμάκων που έχουν δράση κατά των λοιμώξεων, αναβολική, αντιπαρασιτική, αντιφλεγμονώδη, ορμονική, ανοσοποιητική ή ψυχοτρόπο, καθώς και ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κτηνιατρικά φάρμακα με αυτή τη δράση, επιτρέπεται μόνο σε παραγωγούς και εμπόρους χονδρικής και λιανικής πώλησης οι οποίοι έχουν λάβει ειδική άδεια γι ' αυτόν τον σκοπό σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. Or. nl 737 Julie Girling, James Nicholson Άρθρο 109 παράγραφος 1 1. Η διάθεση και η αγορά κτηνιατρικών φαρμάκων που έχουν δράση κατά των λοιμώξεων, αναβολική, αντιπαρασιτική, αντιφλεγμονώδη, ορμονική ή ψυχοτρόπο, καθώς και ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κτηνιατρικά φάρμακα με αυτή τη δράση, επιτρέπεται μόνο σε παραγωγούς και εμπόρους χονδρικής και λιανικής πώλησης οι οποίοι έχουν λάβει ειδική άδεια γι ' αυτόν τον σκοπό σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. 1. Η διάθεση και η αγορά αποκλειστικά συνταγογραφούμενων κτηνιατρικών φαρμάκων που έχουν δράση κατά των λοιμώξεων, αναβολική, αντιπαρασιτική, αντιφλεγμονώδη, ορμονική ή ψυχοτρόπο, καθώς και ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κτηνιατρικά φάρμακα με αυτή τη δράση, επιτρέπεται μόνο σε παραγωγούς και εμπόρους χονδρικής και λιανικής πώλησης οι οποίοι έχουν λάβει ειδική άδεια γι' αυτόν τον σκοπό σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. Ορισμένα αντιπαρασιτικά και αντιφλεγμονώδη προϊόντα είναι μη συνταγογραφούμενα (ΜΥΣΥΦΑ) προϊόντα που δεν απαιτούν ιατρική συνταγή. Η απαίτηση να τηρούνται λεπτομερή αρχεία των συναλλαγών των προϊόντων αυτών θα ήταν υπερβολικά επαχθής και δύσκολο να εφαρμοστεί από πρακτική άποψη. AM\ doc 21/21 PE v01-00

22 738 Angélique Delahaye, Michel Dantin, Cristian-Silviu Buşoi Άρθρο 109 παράγραφος 1 1. Η διάθεση και η αγορά κτηνιατρικών φαρμάκων που έχουν δράση κατά των λοιμώξεων, αναβολική, αντιπαρασιτική, αντιφλεγμονώδη, ορμονική ή ψυχοτρόπο, καθώς και ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κτηνιατρικά φάρμακα με αυτή τη δράση, επιτρέπεται μόνο σε παραγωγούς και εμπόρους χονδρικής και λιανικής πώλησης οι οποίοι έχουν λάβει ειδική άδεια γι' αυτόν τον σκοπό σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. 1. Η διάθεση και η αγορά κτηνιατρικών φαρμάκων που υπόκεινται σε συνταγογράφηση και έχουν δράση κατά των λοιμώξεων, αναβολική, αντιπαρασιτική, αντιφλεγμονώδη, ορμονική ή ψυχοτρόπο, καθώς και ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κτηνιατρικά φάρμακα με αυτή τη δράση, επιτρέπεται μόνο σε παραγωγούς και εμπόρους χονδρικής και λιανικής πώλησης οι οποίοι έχουν λάβει ειδική άδεια γι' αυτόν τον σκοπό σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. Or. fr Η τήρηση λεπτομερών μητρώων για τα προϊόντα που δεν υπόκεινται σε συνταγογράφηση, ορισμένα εκ των οποίων είναι αντιπαρασιτικά και αντιφλεγμονώδη, φαίνεται δύσκολο να τεθεί σε εφαρμογή και θα είχε ως συνέπεια τον περιορισμό της διάθεσης των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Οι απαιτήσεις σχετικά με την καταγραφή των σημείων λιανικής πώλησης θα πρέπει να διατηρηθεί, αλλά να περιορισθεί στα σημεία λιανικής πώλησης που διαθέτουν συνταγογραφούμενα φάρμακα. 739 Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi Άρθρο 109 παράγραφος 1 εδάφιο 1 (νέο) Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν, επιπλέον, να επιτρέψουν την πώληση των αντιπαρασιτικών και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων που προορίζονται για κατοικίδια ζώα μέσω των συνήθων PE v /22 AM\ doc

23 διαύλων διανομής. Or. it 740 Gesine Meissner Άρθρο 109 παράγραφος 3 εδάφιο 1 εισαγωγικό μέρος Οι εν λόγω παραγωγοί και προμηθευτές τηρούν λεπτομερές μητρώο με τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε αγοραπωλησία: Οι εν λόγω παραγωγοί και προμηθευτές τηρούν λεπτομερές μητρώο με τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε αγοραπωλησία συνταγογραφούμενων αποκλειστικά κτηνιατρικών φαρμάκων: Ορισμένα αντιπαρασιτικά και αντιφλεγμονώδη προϊόντα είναι ΜΥΣΥΦΑ. Λεπτομερή στοιχεία θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστούν και θα δημιουργούσαν περιττό διοικητικό φόρτο που μπορεί τελικά να οδηγήσει σε μειωμένη διαθεσιμότητα των μη συνταγογραφούμενων προϊόντων. 741 Annie Schreijer-Pierik Άρθρο 109 παράγραφος 3 εδάφιο 1 εισαγωγικό μέρος Οι εν λόγω παραγωγοί και προμηθευτές τηρούν λεπτομερές μητρώο με τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε αγοραπωλησία: Οι εν λόγω παραγωγοί και προμηθευτές τηρούν λεπτομερές μητρώο με τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε αγορά: AM\ doc 23/23 PE v01-00

24 742 Julie Girling, James Nicholson Άρθρο 109 παράγραφος 3 εδάφιο 1 εισαγωγικό μέρος Οι εν λόγω παραγωγοί και προμηθευτές τηρούν λεπτομερές μητρώο με τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε αγοραπωλησία: Οι εν λόγω παραγωγοί και προμηθευτές τηρούν λεπτομερές μητρώο με τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε αγοραπωλησία συνταγογραφούμενων αποκλειστικά κτηνιατρικών φαρμάκων: Ορισμένα αντιπαρασιτικά και αντιφλεγμονώδη προϊόντα είναι ΜΥΣΥΦΑ. Λεπτομερή στοιχεία θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστούν και θα δημιουργούσαν περιττό διοικητικό φόρτο που μπορεί τελικά να οδηγήσει σε μειωμένη διαθεσιμότητα των μη συνταγογραφούμενων προϊόντων. 743 Angélique Delahaye, Michel Dantin, Cristian-Silviu Buşoi Άρθρο 109 παράγραφος 3 εδάφιο 1 εισαγωγικό μέρος Οι εν λόγω παραγωγοί και προμηθευτές τηρούν λεπτομερές μητρώο με τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε αγοραπωλησία: Οι εν λόγω παραγωγοί και προμηθευτές τηρούν λεπτομερές μητρώο με τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε αγοραπωλησία κτηνιατρικών φαρμάκων που υπόκεινται σε συνταγογράφηση: Or. fr Η τήρηση λεπτομερών μητρώων για τα προϊόντα που δεν υπόκεινται σε συνταγογράφηση, ορισμένα εκ των οποίων είναι αντιπαρασιτικά και αντιφλεγμονώδη, φαίνεται δύσκολο να τεθεί σε εφαρμογή και θα είχε ως συνέπεια τον περιορισμό της διάθεσης των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Οι απαιτήσεις σχετικά με την καταγραφή των σημείων λιανικής πώλησης θα πρέπει να διατηρηθεί, αλλά να περιορισθεί στα σημεία λιανικής πώλησης που διαθέτουν συνταγογραφούμενα φάρμακα. PE v /24 AM\ doc

25 744 Annie Schreijer-Pierik Άρθρο 109 παράγραφος 3 εδάφιο 1 στοιχείο γ γ) ποσότητα που παραλήφθηκε ή παραδόθηκε γ) ποσότητα που παραλήθηκε 745 Annie Schreijer-Pierik Άρθρο 109 παράγραφος 3 εδάφιο 1 στοιχείο δ δ) όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή σε περίπτωση αγοράς ή του παραλήπτη σε περίπτωση πώλησης. δ) όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή σε περίπτωση αγοράς. 746 Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik Άρθρο 110 παράγραφος 1 στοιχείο α α) προσδιορισμό του ζώου που υποβάλλεται σε θεραπεία α) προσδιορισμό του ζώου ή της ομάδας ζώων που υποβάλλεται σε θεραπεία Or. nl AM\ doc 25/25 PE v01-00

26 747 Claudiu Ciprian Tănăsescu Άρθρο 110 παράγραφος 1 στοιχείο α α (νέο) αα) τη νόσο της οποίας η θεραπεία επιδιώκεται, 748 Claudiu Ciprian Tănăsescu Άρθρο 110 παράγραφος 1 στοιχείο ε ε) υπογραφή ή ισοδύναμη ηλεκτρονική μορφή ταυτοποίησης του προσώπου που συνέταξε τη συνταγή ε) υπογραφή ή ισοδύναμη ηλεκτρονική μορφή ταυτοποίησης του προσώπου που εξέδωσε τη συνταγή 749 Biljana Borzan Άρθρο 110 παράγραφος 1 στοιχείο ε ε) υπογραφή ή ισοδύναμη ηλεκτρονική μορφή ταυτοποίησης του προσώπου που συνέταξε τη συνταγή ε) υπογραφή ή ισοδύναμη ηλεκτρονική μορφή ταυτοποίησης του προσώπου που εξέδωσε τη συνταγή Το άρθρο 110 (1) (ε) επιτρέπει η συνταγή κτηνιάτρου να φέρει ηλεκτρονική υπογραφή. PE v /26 AM\ doc

27 Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι αυτό είναι δυνατό, οι συνταγές πρέπει να είναι σε κοινόχρηστη ηλεκτρονική μορφή. Αυτό επιτρέπει την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ 750 Claudiu Ciprian Tănăsescu Άρθρο 110 παράγραφος 1 στοιχείο στ στ) ονομασία του συνταγογραφούμενου φαρμάκου σ) ονομασία του συνταγογραφούμενου φαρμάκου και των ενεργών ουσιών 751 Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik Άρθρο 110 παράγραφος 1 στοιχείο στ στ) ονομασία του συνταγογραφούμενου φαρμάκου στ) δραστική ουσία ή ονομασία του συνταγογραφούμενου φαρμάκου Or. nl 752 Martin Häusling Άρθρο 110 παράγραφος 1 στοιχείο στ α (νέο) στ α) η προς θεραπεία πάθηση, AM\ doc 27/27 PE v01-00

28 Είναι σημαντικό να υπάρχει αναφορά στην υπό θεραπεία πάθηση. 753 Claudiu Ciprian Tănăsescu Άρθρο 110 παράγραφος 1 στοιχείο η η) ποσότητα η) ποσότητα σε περιπτώσεις όπου η θεραπεία πρέπει να επαναληφθεί, θα πρέπει επίσης να περιέχει τον αριθμό των επιτρεπομένων επαναλήψεων 754 Nessa Childers Άρθρο 110 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ α (νέο) ιβ α) η προς θεραπεία ασθένεια 755 Susanne Melior Άρθρο 110 παράγραφος 2 2. Η χορήγηση κτηνιατρικής συνταγής επιτρέπεται μόνο σε ειδικά 2. Η χορήγηση κτηνιατρικής συνταγής PE v /28 AM\ doc

29 εξουσιοδοτημένα πρόσωπα σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. επιτρέπεται μόνο από κτηνίατρο. Or. de Όλα τα κτηνιατρικά φάρμακα τα οποία χορηγούνται μόνο κατόπιν ιατρικής συνταγής θα πρέπει να συνταγογραφούνται από τα άτομα με τη μεγαλύτερη δυνατή αρμοδιότητα. 756 Sylvie Goddyn Άρθρο 110 παράγραφος 2 2. Η χορήγηση κτηνιατρικής συνταγής επιτρέπεται μόνο σε ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. 2. Η χορήγηση κτηνιατρικής συνταγής επιτρέπεται μόνο σε διπλωματούχο κτηνίατρο που ολοκλήρωσε σπουδές κτηνιατρικής σε κράτος μέλος. Or. fr Μόνο οι κτηνίατροι θα πρέπει να μπορούν να συντάσσουν συνταγή. Η τροποποίηση αυτή αφορά όλο το κείμενο. 757 Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere Άρθρο 110 παράγραφος 2 2. Η χορήγηση κτηνιατρικής συνταγής επιτρέπεται μόνο σε ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. 2. Η χορήγηση κτηνιατρικής συνταγής επιτρέπεται μόνο σε κτηνίατρο, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. AM\ doc 29/29 PE v01-00

30 758 Claudiu Ciprian Tănăsescu Άρθρο 110 παράγραφος 2 2. Η χορήγηση κτηνιατρικής συνταγής επιτρέπεται μόνο σε ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. 2. Η χορήγηση κτηνιατρικής συνταγής επιτρέπεται μόνο σε ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο μόνο ένας κτηνίατρος θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος να εκδίδει συνταγές για τα αντιμικροβιακά σε δεόντως εξαιρετικές περιπτώσεις, αυτό το δικαίωμα θα μπορούσε να χορηγηθεί σε εξειδικευμένο άτομο. 759 Bolesław G. Piecha Άρθρο 110 παράγραφος 2 2. Η χορήγηση κτηνιατρικής συνταγής επιτρέπεται μόνο σε ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. 2. Η χορήγηση κτηνιατρικής συνταγής επιτρέπεται μόνο σε κτηνίατρο ή άλλα ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο Or. pl 760 Biljana Borzan PE v /30 AM\ doc

31 Άρθρο 110 παράγραφος 2 2. Η χορήγηση κτηνιατρικής συνταγής επιτρέπεται μόνο σε ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. 2. Η χορήγηση κτηνιατρικής συνταγής επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους κτηνιάτρους σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. 761 Marit Paulsen, Fredrick Federley Άρθρο 110 παράγραφος 2 2. Η χορήγηση κτηνιατρικής συνταγής επιτρέπεται μόνο σε ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. 2. Η χορήγηση κτηνιατρικής συνταγής επιτρέπεται μόνο σε ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο και μετά από κλινική διάγνωση. 762 Marit Paulsen, Fredrick Federley, Frédérique Ries Άρθρο 110 παράγραφος 2 α (νέα) 2α. Κτηνιατρική συνταγογράφηση κτηνιατρικού φαρμάκου με αναβολικές, λοιμωξιογόνες, αντιπαρασιτικές, αντιφλεγμονώδεις, ορμονικές ή ψυχοτρόπους ιδιότητες ή ουσίες εκδίδεται μόνον από κτηνίατρο. AM\ doc 31/31 PE v01-00

32 763 Nicola Caputo Άρθρο 110 παράγραφος 3 3. Όταν ένα κτηνιατρικό φάρμακο χορηγείται με ιατρική συνταγή, η συνταγογραφούμενη και χορηγούμενη ποσότητα περιορίζεται στην απαιτούμενη για τη συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή. 3. Όταν ένα κτηνιατρικό φάρμακο χορηγείται με ιατρική συνταγή, η συνταγογραφούμενη και χορηγούμενη ποσότητα περιορίζεται στην απαιτούμενη για τη συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή. Απαγορεύεται η προληπτική χρήση αντιμικροβιακών ουσιών. 764 Claudiu Ciprian Tănăsescu Άρθρο 110 παράγραφος 3 3. Όταν ένα κτηνιατρικό φάρμακο χορηγείται με ιατρική συνταγή, η συνταγογραφούμενη και χορηγούμενη ποσότητα περιορίζεται στην απαιτούμενη για τη συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή. 3. Όταν ένα κτηνιατρικό φάρμακο χορηγείται με ιατρική συνταγή, η συνταγογραφούμενη και χορηγούμενη ποσότητα περιορίζεται στην απαιτούμενη για τη συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή. Η μέγιστη ποσότητα των κτηνιατρικών αντιμικροβιακών ουσιών που επιτρέπεται σε μια συνταγογράφηση, δεν μπορεί, ωστόσο, να υπερβαίνει εξάμηνη θεραπεία για τα ζώα συντροφιάς, και θεραπεία ενός μηνός για ζώα παραγωγής τροφίμων. 765 Iratxe García Pérez PE v /32 AM\ doc

33 Άρθρο 110 παράγραφος 3 3. Όταν ένα κτηνιατρικό φάρμακο χορηγείται με ιατρική συνταγή, η συνταγογραφούμενη και χορηγούμενη ποσότητα περιορίζεται στην απαιτούμενη για τη συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή. 3. Όταν ένα κτηνιατρικό φάρμακο χορηγείται με ιατρική συνταγή, η συνταγογραφούμενη και χορηγούμενη ποσότητα περιορίζεται στην απαιτούμενη για τη συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή. Η μέγιστη ποσότητα των κτηνιατρικών φαρμάκων που χορηγούνται εφ άπαξ δεν μπορεί, όμως, να υπερβαίνει ένα μήνα θεραπείας. Για χρόνιες ασθένειες και για περιοδική θεραπεία η μέγιστη ποσότητα δεν πρέπει να υπερβαίνει τη θεραπεία τριών μηνών. Για χρόνιες και περιοδικές θεραπείες η μέγιστη ποσότητα θα πρέπει να παρατείνεται σε τρεις μήνες. 766 Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano Άρθρο 110 παράγραφος 3 3. Όταν ένα κτηνιατρικό φάρμακο χορηγείται με ιατρική συνταγή, η συνταγογραφούμενη και χορηγούμενη ποσότητα περιορίζεται στην απαιτούμενη για τη συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή. 3. Όταν ένα κτηνιατρικό φάρμακο χορηγείται με ιατρική συνταγή, η συνταγογραφούμενη και χορηγούμενη ποσότητα περιορίζεται στην απαιτούμενη για τη συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή. Συγκεκριμένα, η ποσότητα αυτή λαμβάνει υπόψη την αυστηρά απαραίτητη διάρκεια αγωγής. Or. fr AM\ doc 33/33 PE v01-00

34 767 Marit Paulsen, Fredrick Federley Άρθρο 110 παράγραφος 3 3. Όταν ένα κτηνιατρικό φάρμακο χορηγείται με ιατρική συνταγή, η συνταγογραφούμενη και χορηγούμενη ποσότητα περιορίζεται στην απαιτούμενη για τη συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή. 3. Όταν ένα κτηνιατρικό φάρμακο χορηγείται με ιατρική συνταγή, η συνταγογραφούμενη και χορηγούμενη ποσότητα περιορίζεται στην απαιτούμενη για τη συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή. Η προφυλακτική χρήση αντιμικροβιακών φαρμάκων δεν επιτρέπεται. 768 Nessa Childers Άρθρο 110 παράγραφος 3 α (νέα) 3α. Ένα κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν που χορηγείται με ιατρική συνταγή θα πρέπει να χορηγείται αποκλειστικά και μόνο στα ζώα που εξετάστηκαν και διαγνώστηκαν με τη νόσο από τον εκδότη της συνταγής. 769 Ulrike Müller Άρθρο 110 παράγραφος 3 α (νέα) 3α. Η μεταφυλακτική χρήση αντιβιοτικών μπορεί να επιτρέπεται σε PE v /34 AM\ doc

35 τέτοιες περιστάσεις, στις οποίες η διάγνωση της κλινικής νόσου έχει διαπιστωθεί ή, ο υπεύθυνος παράγοντας για την υποκλινική νόσο έχει εντοπιστεί με τη βοήθεια κατάλληλων δοκιμών. Or. de Η αντιμετώπιση μίας ασθένειας σε υποκλινικό επίπεδο περιορίζει την ασθένεια πριν την εξάπλωσή της και ως εκ τούτου βοηθά στη μείωση της χρήσης κτηνιατρικών φαρμάκων και την ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Στο πλαίσιο αυτό δεν είναι υποχρεωτικό να υφίσταται μία κλινική μορφή εμφάνισης σύμφωνα με τον ορισμό της μεταφύλαξης. 770 Marit Paulsen, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki Άρθρο 110 παράγραφος 3 α (νέα) 3α. Επιτρέπεται η μη προληπτική χρήση αντιβιοτικών μόνο, μετά από σωστή διάγνωση, σε ζώα που βρίσκονται σε επαφή με ζώα που εμφανίζουν κλινικά συμπτώματα μεταδοτικής ασθένειας, για την πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης της ασθένειας. Η χορήγηση πρέπει να συνοδεύεται από σχέδιο για την υγεία που θα προσδιορίζει τα προς λήψη μέτρα για να μειωθεί η ανάγκη να υπάρξει προσφυγή σε τέτοια χρήση στο μέλλον. 771 Biljana Borzan Άρθρο 110 παράγραφος 4 AM\ doc 35/35 PE v01-00

36 4. Οι κτηνιατρικές συνταγές αναγνωρίζονται σε ολόκληρη την Ένωση. Η διάθεση ενός συνταγογραφούμενου κτηνιατρικού φαρμάκου γίνεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. 4. Οι κτηνιατρικές συνταγές, συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρονική μορφής, αναγνωρίζονται σε ολόκληρη την Ένωση. Η διάθεση ενός συνταγογραφούμενου κτηνιατρικού φαρμάκου γίνεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. Το άρθρο 110 (1) (ε) επιτρέπει κτηνιατρική συνταγογράφηση να υπογράφεται με ηλεκτρονική υπογραφή. Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι αυτό είναι δυνατό, οι συνταγές πρέπει να είναι κοινόχρηστες σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτό επιτρέπει την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Συνάδει με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ. 772 Peter Liese, Michel Dantin, Angélique Delahaye Άρθρο 110 παράγραφος 4 4. Οι κτηνιατρικές συνταγές αναγνωρίζονται σε ολόκληρη την Ένωση. Η διάθεση ενός συνταγογραφούμενου κτηνιατρικού φαρμάκου γίνεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. 4. Οι κτηνιατρικές συνταγές αναγνωρίζονται σε ολόκληρη την Ένωση. Η εξάλειψη των κανονιστικών και διοικητικών εμποδίων για την αναγνώριση αυτή δεν θα πρέπει να θίγει τυχόν επαγγελματικά ή δεοντολογικά καθήκοντα τα οποία υποχρεώνουν τους επαγγελματίες που είναι υπεύθυνοι για τη χορήγηση φαρμάκων να αρνούνται τη χορήγηση του φαρμάκου που ορίζεται στη συνταγή. Η διάθεση ενός συνταγογραφούμενου κτηνιατρικού φαρμάκου γίνεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. PE v /36 AM\ doc

37 Or. de Δεδομένης της σημασίας του, το δικαίωμα άρνησης χορήγησης φαρμάκου σε αιτιολογημένες περιπτώσεις πρέπει να ενσωματωθεί στο κείμενο του κανονισμού, αντί στην αιτιολογική σκέψη 62. Αυτό συνάδει με την υφιστάμενη διαδικασία σε ό,τι αφορά την αναγνώριση των συνταγών φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση (άρθρο 11 παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/24/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών). 773 Marit Paulsen, Fredrick Federley, Frédérique Ries Άρθρο 110 παράγραφος 4 4. Οι κτηνιατρικές συνταγές αναγνωρίζονται σε ολόκληρη την Ένωση. Η διάθεση ενός συνταγογραφούμενου κτηνιατρικού φαρμάκου γίνεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. 4. Οι κτηνιατρικές συνταγές που εκδίδονται από κτηνίατρο αναγνωρίζονται σε ολόκληρη την Ένωση. Η διάθεση ενός συνταγογραφούμενου κτηνιατρικού φαρμάκου γίνεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. 774 Bolesław G. Piecha Άρθρο 110 παράγραφος 4 α (νέα) 4α. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 δεν εφαρμόζεται στις συνταγές που χορηγούνται από οποιονδήποτε άλλο εκτός από κτηνίατρο. Στις περιπτώσεις που κάποιος εκτός από κτηνίατρο έχει εκδώσει συνταγή, τα κράτη μέλη μπορούν να αρνηθούν να το αναγνωρίσουν εάν τα εθνικά τους συστήματα δεν επιτρέπουν τη δυνατότητα συνταγογράφησης από οποιονδήποτε άλλο εκτός από κτηνίατρο. AM\ doc 37/37 PE v01-00

38 Εάν τα κράτη μέλη λάβουν μέτρα σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, το κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή, η οποία διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές σε όλα τα κράτη μέλη. Or. pl 775 Herbert Dorfmann Άρθρο 110 παράγραφος 4 α (νέα) 4α. Η Επιτροπή εκπονεί μελέτη σχετικά με την εξέταση της εισαγωγής δύο ομάδων κτηνιατρικών φαρμάκων, με βάση τα κτηνιατρικά φάρμακα τα οποία χορηγούνται μόνο κατόπιν συνταγής καθώς και αυτά που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή. Or. de 776 Norbert Lins Άρθρο 111 παράγραφος 1 1. Τα κτηνιατρικά φάρμακα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους της άδειας κυκλοφορίας. 1. Τα κτηνιατρικά φάρμακα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους της άδειας κυκλοφορίας ή τους όρους καταχώρισης. Or. de 777 Pilar Ayuso, Esther Herranz García PE v /38 AM\ doc

39 Άρθρο 111 παράγραφος 1 1. Τα κτηνιατρικά φάρμακα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους της άδειας κυκλοφορίας. 1. Τα κτηνιατρικά φάρμακα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους της άδειας κυκλοφορίας. Παρ όλα αυτά, ο κτηνίατρος θα πρέπει να είναι σε θέση, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, να συνταγογραφεί κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα με όρους διαφορετικούς από αυτούς που έχουν εγκριθεί για το προϊόν. Ο κτηνίατρος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καθορίζει τα προϊόντα που αποκλίνουν από τους όρους της άδειας. 778 Martin Häusling εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE Άρθρο 111 παράγραφος 1 1. Τα κτηνιατρικά φάρμακα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους της άδειας κυκλοφορίας. 1. Τα κτηνιατρικά φάρμακα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους της άδειας κυκλοφορίας ή καταχώρισης. Υπάρχουν επίσης προϊόντα που απαιτούν μόνο καταχώρηση, και όχι άδεια κυκλοφορίας, και αυτό θα πρέπει εν προκειμένω να αντικατοπτρίζεται. 779 Eleonora Evi AM\ doc 39/39 PE v01-00

***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 3.2.2017 A8-0022/2017 ***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0257(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Marit Paulsen (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0257(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Marit Paulsen (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2014/0257(COD) 7.5.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 34-356 Σχέδιο γνωμοδότησης Marit Paulsen (PE552.056v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2014/0100(COD) 9.3.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 195-412 Σχέδιο γνωμοδότησης Sirpa Pietikäinen (PE549.119v01-00) σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2014/0255(COD) 4.3.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 10.4.2015 A8-0130/2015 ***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά µε τη θέση του Συµβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 25.1.2018 2017/2167(DEC) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 21.10.2016 2016/2903(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/0257(COD)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/0257(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 17.6.2015 2014/0257(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 394-707 Σχέδιο έκθεσης Françoise Grossetête (PE551.951v01-00) σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0275(COD)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0275(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 21.3.2017 2016/0275(COD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 1.6.2016 2016/2024(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-29 Giovanni La Via (PE582.104v01-00) σχετικά με την εντολή για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ (Μέρος I)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ (Μέρος I) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2013/0443(COD) 7.5.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 52 188 (Μέρος I) Σχέδιο έκθεσης Julie Girling (PE551.932v01) Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0261(COD)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0261(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 9.11.2016 2016/0261(COD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0149(COD) Σχέδιο έκθεσης Aldo Patriciello (PE573.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0149(COD) Σχέδιο έκθεσης Aldo Patriciello (PE573. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 1.3.2016 2015/0149(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 13-168 Σχέδιο έκθεσης Aldo Patriciello (PE573.039v02-00) πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0275(COD) Σχέδιο έκθεσης Simona Bonafè (PE580.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0275(COD) Σχέδιο έκθεσης Simona Bonafè (PE580. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 18.7.2016 2015/0275(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 166-365 Σχέδιο έκθεσης Simona Bonafè (PE580.497v01-00) σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0087(COD) Σχέδιο έκθεσης Luis Manuel Capoulas Santos (PE508.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0087(COD) Σχέδιο έκθεσης Luis Manuel Capoulas Santos (PE508. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2013/0087(COD) 3.5.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 3-16 Σχέδιο έκθεσης Luis Manuel Capoulas Santos (PE508.289v01-00) σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

128(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟ

128(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 128(Ι)/2014 128(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0261(COD)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0261(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 19.10.2016 2016/0261(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 20-42 Σχέδιο γνωμοδότησης Cristian-Silviu Buşoi (PE592.081v01-00)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) Σχέδιο έκθεσης Simona Bonafè (PE582.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) Σχέδιο έκθεσης Simona Bonafè (PE582. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 6.7.2016 2015/0276(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 64-261 Σχέδιο έκθεσης Simona Bonafè (PE582.447v01-00) σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2352(INI)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2352(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.7.2016 2015/2352(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο γνωμοδότησης Giovanni La Via (PE592.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο γνωμοδότησης Giovanni La Via (PE592. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 14.12.2016 2016/2169(DEC) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-24 Giovanni La Via (PE592.296v01-00) Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0138(COD) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0138(COD) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 22.1.2015 2014/0138(COD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 25.4.2017 2017/2576(RSP) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-91 Σχέδιο ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης Françoise Grossetête,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Μέλη. Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Μέλη. Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Adina-Ioana VĂLEAN Πρόεδρος Ρουμανία Μέλη Benedek JÁVOR Αντιπρόεδρος Ουγγαρία Daciana Octavia SÂRBU Αντιπρόεδρος Ρουμανία Pavel POC Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2132(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Giovanni La Via (PE560.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2132(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Giovanni La Via (PE560. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 20.7.2015 2015/2132(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-17 Giovanni La Via (PE560.881v01-00) Γενικός προϋπολογισμός της

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΥΣΤΑΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0241/

*** ΣΥΣΤΑΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0241/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0241/2017 27.6.2017 *** ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την αποδοχή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροποποίησης του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 20.10.2014 2013/0435(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 193-296 Σχέδιο έκθεσης James Nicholson (PE537.480v02-00) σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2015 COM(2015) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. PE v

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. PE v Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 11.11.2016 PE593.984v02-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-87 Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 10.10.2016 2016/2902(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 28.4.2015 2013/0433(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 37-172 Σχέδιο έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 29.9.2016 2016/2062(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.10.2016 COM(2016) 650 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2014/0136(COD) 4.3.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 202-229 Σχέδιο έκθεσης Catherine Stihler (PE544.262v01-00) Συσκευές αερίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0261(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0261(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 30.9.2016 2016/0261(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0146(COD) Σχέδιο έκθεσης Marita Ulvskog (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0146(COD) Σχέδιο έκθεσης Marita Ulvskog (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 21.5.2013 2012/0146(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 356-449 Σχέδιο έκθεσης Marita Ulvskog (PE507.971v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 30.3.2015 2014/2153(INI) ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0404(COD)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0404(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 13.10.2017 2016/0404(COD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2224(INI)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2224(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 13.7.2017 2016/2224(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0049(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0049(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 29.8.2013 2013/0049(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 25-44 Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE514.663v01-00) Ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων (COM(2013)0078

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0148(COD) Σχέδιο έκθεσης Ian Duncan (PE582.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0148(COD) Σχέδιο έκθεσης Ian Duncan (PE582. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 7.7.2016 2015/0148(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 301-448 Σχέδιο έκθεσης Ian Duncan (PE582.397v02-00) σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2227(INI)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2227(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 22.12.2015 2015/2227(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

A8-0359/23. Τροπολογία 23 Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

A8-0359/23. Τροπολογία 23 Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 19.10.2017 A8-0359/23 Τροπολογία 23 Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση A8-0359/2016 Michał Boni Ανταλλαγή πληροφοριών, σύστημα έγκαιρης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2348(INI)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2348(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 9.11.2016 2015/2348(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2258(INI)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2258(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.4.2016 2015/2258(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ENVI_PV(2015)0506_1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ της συνεδρίασης της 6ης Μαΐου 2015, από 09.00 έως 12.30 και από 15.00 έως

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian-Silviu Buşoi

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian-Silviu Buşoi Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 14.10.2016 2015/2103(INL) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 27.11.2013 2013/0305(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας, και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0100/

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0100/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0100/2016 7.4.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2016)0065 Εισαγωγή συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς μεταξύ των κρατών μελών Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 29.4.2016 2016/0000(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0130(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Joëlle Mélin (PE587.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0130(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Joëlle Mélin (PE587. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 10.1.2017 2016/0130(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 75-94 Σχέδιο γνωμοδότησης Joëlle Mélin (PE587.715v01-00) Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0093(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0093(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 25.6.2015 2015/0093(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 24.10.2017 2017/2115(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 17.1.2017 2013/0140(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0307(COD) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0307(COD) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 2015/0307(COD) 29.3.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0148(COD) Σχέδιο έκθεσης Ian Duncan (PE582.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0148(COD) Σχέδιο έκθεσης Ian Duncan (PE582. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 23.8.2016 2015/0148(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 449-656 Σχέδιο έκθεσης Ian Duncan (PE582.397v02-00) σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 204-209 Έγγραφο συνόδου 0.2.204 B8-0000/204 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/204 σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 5, του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 27.3.2012 2011/0197(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-14 Σχέδιο γνωμοδότησης Salvatore Tatarella (PE480.787v01-00) για

Διαβάστε περισσότερα

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2007 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2006/0018 (COD) 5665/1/07 REV 1 ENT 10 ENV 48 CODEC 71 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Κοινή θέση που εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/169(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Petru Constantin Luhan (PE504.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/169(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Petru Constantin Luhan (PE504. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2012/169(COD) 1.3.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 13-48 Σχέδιο γνωμοδότησης Petru Constantin Luhan (PE504.372v01-00)

Διαβάστε περισσότερα

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της 11.1.2017 A8-0361/ 001-003 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-003 κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση Adam Szejnfeld A8-0361/2016 Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2103(INL)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2103(INL) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 21.9.2016 2015/2103(INL) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-121 Cristian-Silviu Buşoi (PE587.414v01-00) σχετικά με συστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

A7-0276/169

A7-0276/169 2.10.2013 A7-0276/169 Τροπολογία 169 Holger Krahmer εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE Έκθεση A7-0276/2013 Linda McAvan Κατασκευή, παρουσίαση και πώληση των προϊόντων καπνού και των συναφών προϊόντων COM(2012)0788

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0275(COD) Σχέδιο έκθεσης Simona Bonafè (PE580.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0275(COD) Σχέδιο έκθεσης Simona Bonafè (PE580. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 19.7.2016 2015/0275(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 832-968 Σχέδιο έκθεσης Simona Bonafè (PE580.497v01-00) σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0282(COD) Σχέδιο έκθεσης Norbert Glante (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0282(COD) Σχέδιο έκθεσης Norbert Glante (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2010/0282(COD) 7.2.2011 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-34 Σχέδιο έκθεσης Norbert Glante (PE452.558v01-00) σχετικά με την πρόταση απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 56/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 56/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 15 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) LEX 1718 PE-CONS 56/1/16 REV 1 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο έκθεσης Adina-Ioana Vălean (PE602.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο έκθεσης Adina-Ioana Vălean (PE602. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 8.5.2017 2017/0013(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 6-11 Σχέδιο έκθεσης Adina-Ioana Vălean (PE602.843v04-00) Περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0202(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0202(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2014/0202(COD) 6.1.2015 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0230(COD) Σχέδιο έκθεσης Norbert Lins (PE599.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0230(COD) Σχέδιο έκθεσης Norbert Lins (PE599. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 6.4.2017 2016/0230(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 235-292 Σχέδιο έκθεσης Norbert Lins (PE599.777v01-00) σχετικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 11.7.2013 2013/0023(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 29.9.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1240/2013, της Rodica Ionela Bazgan, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0231(COD)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0231(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 07.2.2017 2016/0231(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 269-283 Σχέδιο έκθεσης Gerben-Jan Gerbrandy (PE592.423v02-00) σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0046/2012) Αφορά: Αιτιολογηµένη γνώµη του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2251(INI)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2251(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 20.6.2017 2016/2251(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 13 Νοεµβρίου 2003 PE 337.042/1-10 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-10 Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE 337.042)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0392(COD) 19.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/0289(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 425 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 425 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0191 (NLE) 11726/17 AGRI 436 UNECE 9 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου AGRI_PV(2015)0616_1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση της 16ης Ιουνίου 2015, 15.00-18.30, και της 17ης Ιουνίου 2015, 9.00-12.00 και 15.00-18.30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ (8)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ (8) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2012/0011(COD) 6.3.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ (8) 2351-2617 Σχέδιο έκθεσης Jan Philipp Albrecht (PE501.927v04-00)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0250(COD) Σχέδιο έκθεσης Sorin Moisă (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0250(COD) Σχέδιο έκθεσης Sorin Moisă (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 13.11.2014 2014/0250(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-10 Σχέδιο έκθεσης Sorin Moisă (PE539.749v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2017/0035(COD) 18.7.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικός Πίνακας Διοικητικών Κυρώσεων (προστίμων) σε θέματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων για παραβάσεις του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α 8), όπως ισχύει

Συγκεντρωτικός Πίνακας Διοικητικών Κυρώσεων (προστίμων) σε θέματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων για παραβάσεις του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α 8), όπως ισχύει Συγκεντρωτικός Πίνακας Διοικητικών Κυρώσεων (προστίμων) σε θέματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων για παραβάσεις του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α 8), όπως ισχύει Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Υπουργείο Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2016 L 280/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1832 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές στην Ένωση παρασκευασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0141(COD) Σχέδιο έκθεσης Hynek Fajmon (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0141(COD) Σχέδιο έκθεσης Hynek Fajmon (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 11.12.2013 2013/0141(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 212-331 Σχέδιο έκθεσης Hynek Fajmon (PE522.767v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0049(COD) Σχέδιο έκθεσης Béla Kovács (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0049(COD) Σχέδιο έκθεσης Béla Kovács (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 16.7.2012 2012/0049(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-10 Σχέδιο έκθεσης Béla Kovács (PE491.231v01-00) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο γνωμοδότησης Anneli Jäätteenmäki (PE603.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο γνωμοδότησης Anneli Jäätteenmäki (PE603. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 16.6.2017 2016/0381(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 154-334 Σχέδιο γνωμοδότησης Anneli Jäätteenmäki (PE603.103v01-00)

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 11.5.2016 EP-PE_TC1-COD(2015)0295 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα