Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 13 ης / τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 13 ης /21-12-2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης."

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 29/2012 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 13 ης / τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ιατύπωση εισήγησης προς το ηµοτικό Συµβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης µε θέµα: «Τοποθέτηση κατακόρυφης σήµανσης σε οδούς των ηµοτικών Κοινοτήτων Μελισσίων και Νέας Πεντέλης (Μελέτη υπ αριθµ. 20/2012 /νσης Περιβάλλοντος Πολεοδοµίας & Λειτουργιών Πόλης)». Στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Πεντέλης, σήµερα 21 η εκεµβρίου 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης, ύστερα από την υπ αριθµ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, ηµάρχου κ. ηµητρίου Στεργίου Καψάλη, που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. ιαπιστώθηκε απαρτία, καθώς από το σύνολο εννέα (9) µελών, ήταν παρόντα συνολικά εννέα (9) µέλη, από τα οποία επτά (7) τακτικά µέλη και δύο (2) αναπληρωµατικά µέλη. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ : Α Π Ο Ν Τ Ε Σ : (Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, Πρόεδρος 1. Γκατζόλης Παναγιώτης Τακτικό Μέλος 2. Αποστολάκος ηµήτριος, Τακτικό Μέλος 2. Σταυρόπουλος ηµήτριος, Τακτικό Μέλος 3. Κοντουλάκος Ελευθέριος, Τακτικό Μέλος 4. Καβουρίδης Αντώνιος, Τακτικό Μέλος 5. Μούστρης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος 6. Καρατζής Αναστάσιος, Τακτικό Μέλος 7. Σαφλιάνης Ιωάννης, Τακτικό Μέλος 8. Boρέας Σεβαστός, Αναπληρωµατικό Μέλος 9. Κοσµοπούλου Αναστασία, Αναπληρωµατικό Μέλος (Το αναπληρωµατικό µέλος κ. Βορέας Σεβαστός αναπλήρωσε στη συζήτηση του 1 ου θέµατος το τακτικό µέλος κ. Γκατζόλη Παναγιώτη, ο οποίος απουσίαζε. Το αναπληρωµατικό µέλος κ. Κοσµοπούλου Αναστασία, αναπλήρωσε το τακτικό µέλος κ. Σταυρόπουλο ηµήτριο, ο οποίος απουσίαζε). ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ : Πριν την έναρξη της συζήτησης του 2 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Γκατζόλης Παναγιώτης, τακτικό µέλος, και αποχώρησε ο κ. Βορέας Σεβαστός, αναπληρωµατικό µέλος. Tα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου κ. Κουτρελάκου Κωνσταντίνα. Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Προϊστάµενος της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολεοδοµίας & Λειτουργιών Πόλης του ήµου κ. Ξανθάκος Ιωάννης, καθώς και η υπάλληλος της /νσης κ. Τάτση Κλεοπάτρα. Ο ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, παρουσίασε ενώπιον των µελών της Επιτροπής την υπ αριθ. πρωτ. ΠΕ 2068/ εισήγηση της /νσης Περιβάλλοντος Πολεοδοµίας & Λειτουργιών Πόλης του ήµου, που έχει ως εξής :

2 2 Έχοντας υπόψη: ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1. Αντικείµενο & Σκοπός Αντικείµενο της παρούσας εισήγησης είναι: η τοποθέτηση κατάλληλης κατακόρυφης σήµανσης και σηµειακές στοχευµένες παρεµβάσεις σε συγκεκριµένα σηµεία των κοινοχρήστων χώρων, προκειµένου να επιλυθούν κυκλοφοριακά προβλήµατα που έχουν ανακύψει στις ηµοτικές Κοινότητες Μελισσίων, Ν. Πεντέλης και Πεντέλης του ήµου µας. Σκοπός είναι: Η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και του επιπέδου εξυπηρέτησης των µετακινήσεων των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη. Η βέλτιστη και ασφαλής κυκλοφορία των οχηµάτων και των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) στους δρόµους του ήµου. Η βελτιστοποίηση του συστήµατος µεταφορών (κυκλοφορία, στάθµευση) στην περιοχή και η βελτίωση της προσπελασιµότητας στην κεντρική περιοχή. Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και των Ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ). Η βέλτιστη και ασφαλής κυκλοφορία των οχηµάτων. Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων. Η οργάνωση των χώρων ευθύνης του ήµου. 2. Νοµικό Πλαίσιο Η παρούσα εισήγηση βασίζεται στις διατάξεις του παρακάτω νοµικού πλαισίου: Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». Του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α / ). Του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α/ ) και ισχύει. Της υπ αριθµ /2009 (ΦΕΚ 2621/ ) απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ. Της υπ αριθµ /4971 (ΦΕΚ 2201/Β/ ) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. 3. Ορισµοί Από το άρθρο 2 Ν. 1577/1985 συνάγεται ότι: Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κάθε είδους δρόµοι, πλατείες, άλση και γενικά οι προοριζόµενοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο του οικισµού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση µε οποιοδήποτε άλλο νόµιµο τρόπο. Κοινωφελείς χώροι είναι οι χώροι του οικισµού που, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο, προορίζονται για την ανέγερση κατασκευών κοινής ωφέλειας. ρόµοι είναι οι κοινόχρηστες εκτάσεις που εξυπηρετούν κυρίως τις ανάγκες κυκλοφορίας. Πεζόδροµοι είναι οι δρόµοι, που προορίζονται κυρίως για την εξυπηρέτηση των πεζών. Από το άρθρο 2 του Ν. 2696/1999 συνάγεται ότι: ηµόσια κυκλοφορία: H αόριστη και απροσδιόριστη εκ των προτέρων κυκλοφορία σε δηµόσιες ή ιδιωτικές οδούς ή χώρους πεζών, οχηµάτων ή ζώων. Οδός: Ολόκληρη η επιφάνεια που προορίζεται για τη δηµόσια κυκλοφορία. Οδόστρωµα: Το τµήµα της οδού που προορίζεται για την κυκλοφορία των οχηµάτων. Πεζοδρόµιο: Το υπερυψωµένη ή άλλως διαχωριζόµενο τµήµα της οδού που προορίζεται για πεζούς. 4. Αρµοδιότητες Για την εφαρµογή του παρόντος ανατίθενται οι παρακάτω αρµοδιότητες: 1. Η ιεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδοµίας & Λειτουργιών Πόλης συντάσσει σχετική µελέτη σήµανσης της οδού και σηµειακών παρεµβάσεων

3 2. Τα Συµβούλια των ηµοτικών Κοινοτήτων γνωµοδοτούν και διατυπώνουν τις προτάσεις του επί των θεµάτων και στη συνέχεια εισηγούνται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 3. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εγκρίνει και εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο µε τις τυχόν αναδιατυπώσεις και συµπληρώσεις. 4. Το ηµοτικό συµβούλιο λαµβάνει σχετική απόφαση. 5. Η Γενική /νση Περιφέρειας ελέγχει την νοµιµότητα της απόφασης. Η απόφαση κοινοποιείται στην αρµόδια Υπηρεσία της Τροχαίας. 6. Οι τεχνικές υπηρεσίες του ήµου εφαρµόζουν την απόφαση. 5. Γενικές Αρχές 1. Η ρύθµιση της κυκλοφορίας, των µονοδροµήσεων και των κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, ο καθορισµός πεζοδρόµων, η λειτουργία των χώρων στάθµευσης κλπ. (άρθρα 75, 79 και 82 Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων και άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)), ανήκει στις αρµοδιότητες των δηµοτικών αρχών µέσω κανονιστικών αποφάσεων. 2. Σύµφωνα µε το άρθρο 82 του Ν. 3463/2006, οι κανονιστικές αποφάσεις, που αφορούν τη ρύθµιση κυκλοφορίας, των µονοδροµήσεων και των κατευθύνσεων της κυκλοφορίας εκδίδονται, µετά προηγούµενη κατάρτιση σχετικών µελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ήµου. 3. Η κατακόρυφη και οριζόντια σήµανση των οδών εκτελείται µόνο κατόπιν σχετικής µελέτης, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν.2696/ Για την συντήρηση των οδών (στην έννοια της συντήρησης περιλαµβάνεται και η κατακόρυφη και οριζόντια σήµανση) αρµόδιες είναι οι οικίες διευθύνσεις των τεχνικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε τη υπ αριθµ. 4422/ΕΟ/07 (ΦΕΚ 1787/Β/ ) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας. Άρθρο 48 Ν. 2696/99 Κατάληψη τµήµατος οδού και πεζόδροµου 5. H προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τµήµατος του οδοστρώµατος µε εγκαταστάσεις ή εµπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα αν µε αυτά παρεµποδίζεται η κυκλοφορία, η επιτρεπόµενη στάση ή στάθµευση οχηµάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιµοποιούν τις οδούς. 6. Kατ εξαίρεση της διάταξης της προηγούµενης παραγράφου, µπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες µικρής κυκλοφορίας εντός κατοικηµένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρος γι αυτό, η κατάληψη τµήµατος οδού µε προσωρινές εγκαταστάσεις ή εµπόδια ύστερα από άδεια των ηµοτικών ή Κοινοτικών Αρχών µετά γνώµη των αρµόδιων Αστυνοµικών Αρχών. Άρθρο 34 Ν. 2696/99 Στάση και στάθµευση. 7. H στάση και η στάθµευση επιτρέπονται, αν δεν δηµιουργείται εξ αυτών κίνδυνος ή παρακώλυση της κυκλοφορίας και αν δεν υπάρχουν σχετικές απαγορευτικές πινακίδες ή διαγραµµίσεις. Η στάση και στάθµευση οχήµατος απαγορεύεται µεταξύ άλλων και: α) Επάνω σε διαβάσεις πεζών ή ποδηλατιστών και σε απόσταση µικρότερη από πέντε (5) µέτρα από αυτές. β) Σε απόσταση µικρότερη από δώδεκα (12) µέτρα από στάσεις αστικών, υπεραστικών, ηλεκτροκίνητων λεωφορείων και τροχιοδροµικών οχηµάτων. γ) Σε εισόδους και εξόδους κόµβων και σε απόσταση µικρότερη από δέκα (10) µέτρα από τη νοητή προέκταση της πλησιέστερης οριογραµµής του κάθετου οδοστρώµατος. ε) Σε πεζοδρόµια, πλατείες, ειδικά ερείσµατα που προορίζονται για πεζούς ως και ποδηλατοδρόµους, εκτός αν επιτρέπεται σε αυτούς η στάθµευση µε ειδική σήµανση. η) Σε οδοστρώµατα που είναι χωρισµένα σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας και αν το εναποµένον πλάτος της λωρίδας µεταξύ οχήµατος και απαγορευτικής γραµµής υπέρβασης είναι µικρότερο από τρία (3) µέτρα. θ) Σε απόσταση µικρότερη από είκοσι (20) µέτρα από φωτεινούς σηµατοδότες και δώδεκα (12) µέτρα από πινακίδες υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP), ως και σε θέση, στην οποία το όχηµα κρύβει από τους χρήστες της οδού τη θέα των πινακίδων σήµανσης και σηµατοδοτών. ι) Σε απόσταση πέντε (5) µέτρων από την τοµή οικοδοµικών γραµµών ή των νοητών προεκτάσεων αυτών. ιστ) Σε θέση όπου βρίσκεται κεκλιµένο επίπεδο (ράµπα) διάβασης Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) β) Μπροστά από την είσοδο και έξοδο οχηµάτων παρόδιου ιδιοκτησίας ως και απέναντι από αυτήν, όταν η οδός είναι στενή και παρεµποδίζεται η είσοδος έξοδος οχηµάτων εξ αυτής. γ) Σε θέση από την οποία παρεµποδίζεται όχηµα που σταθµεύει κανονικά να εξέλθει από το χώρο που έχει σταθµεύσει. 3

4 δ) Αν το ελεύθερο µέρος της οδού που αποµένει είναι ανεπαρκές για την κυκλοφορία των οχηµάτων. θ) Αν εµποδίζει τη χρήση χώρων στάθµευσης που σηµαίνεται κατάλληλα. Επίσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του ανωτέρω άρθρου, µέσα στις κατοικηµένες περιοχές, σε θέσεις όπου επιτρέπεται η στάση ή η στάθµευση, οι οδηγοί οχηµάτων υποχρεούνται να θέτουν αυτά όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο δεξιό άκρο του οδοστρώµατος. Στους µονόδροµους επιτρέπεται η στάση ή η στάθµευση και στην αριστερή πλευρά. Αν δεν υπάρχει πεζοδρόµιο, οι οδηγοί υποχρεούνται να αφήνουν ελεύθερο χώρο πλάτους ενός (1) µέτρου τουλάχιστον για τη διέλευση των πεζών. Άρθρο 52 Ν. 2696/99 Μέτρα ρύθµισης οδικής κυκλοφορίας 8. Μέτρα που αφορούν στη ρύθµιση της κυκλοφορίας, στον καθορισµό των µονόδροµων, ποδηλατοδρόµων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατοµής του οδοστρώµατος ή της οδού, στον προσδιορισµό και τη λειτουργία των χώρων στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισµό χώρων στάθµευσης και στην επιβολή περιορισµών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθµευσης, λαµβάνονται µε αποφάσεις του Νοµαρχιακού ή ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου µε βάση µελέτες, που έχουν εκπονηθεί από τις αρµόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας. Οι παραπάνω κανονιστικές αποφάσεις που αφορούν στην κυκλοφορία κοινοποιούνται στις κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας ή στις Αστυνοµικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, καθώς και στις αρµόδιες υπηρεσίες κυκλοφορίας της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων. Άρθρο 4 Ν. 2696/99 Σήµανση οδών µε πινακίδες Οι για τη σήµανση των οδών τοποθετούµενες πινακίδες είναι κατά κατηγορίες οι εξής: α) Αναγγελίας κινδύνου (K), δηλωτικές. αα) Eπικίνδυνων θέσεων. ββ) Πρoσβάσεων oδικών κόµβων. γγ) Πρoσβάσεων ισόπεδων σιδηρoδρoµικών διαβάσεων ή διαβάσεων τροχιοδρόµου. β) Pυθµιστικές της κυκλoφoρίας (P), δηλωτικές. αα) Πρoτεραιότητας. ββ) Aπαγoρεύσεων ή περιoρισµών. γγ) Yπoχρεώσεων. γ) Πληρoφoριακές (Π), δηλωτικές. αα) Πρoειδoπoιήσεως κατευθύνσεων. ββ) Kατευθύνσεων. γγ) Aριθµήσεις oδών και χιλιoµετρήσεων. δδ) Toπωνυµιών. εε) Eπιβεβαιώσεων. στστ) Χρήσιµων πληρoφoριών για τoυς oδηγoύς oχηµάτων και ζζ) Eγκαταστάσεων. δ) Πρόσθετες (Πρ). Οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου τοποθετούνται για να εφιστούν την προσοχή αυτών που χρησιµοποιούν τις οδούς για τους κινδύνους που υπάρχουν στην οδό προς την κατεύθυνση της κίνησής τους, ώστε να λαµβάνουν έγκαιρα τα κατάλληλα µέτρα και, σε περίπτωση ανάγκης, να µειώνουν την ταχύτητα πορείας τους για να τους αποφεύγουν. Οι ρυθµιστικές πινακίδες τοποθετούνται για να πληροφορούν αυτούς που χρησιµοποιούν τις οδούς για τις ειδικές υποχρεώσεις, περιορισµούς ή απαγορεύσεις, προς τις οποίες πρέπει αυτοί να συµµορφώνονται. Οι πληροφοριακές πινακίδες τοποθετούνται για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τις οδούς, για τη διευκόλυνση των χρηστών των οδών. Απόφαση 52907/2009 (ΦΕΚ 2621Β / ) του Υπουργού ΠΕΚΑ - Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών. Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιµοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και 4

5 ανεµπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, µε απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50µ. (του κρασπέδου µη συνυπολογιζόµενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εµπόδιο και µέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήµανση, φύτευση, αστικός εξοπλισµός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Η χρήση προστατευτικών εµποδίων της κίνησης των πεζών κατά µήκος των πεζοδροµίων επιτρέπεται µόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται από στοιχεία µε στρογγυλεµένες ακµές σε µορφή Π ή κιγκλιδώµατος µε ύψος 0,80µ και µέγιστο µήκος 1,50µ. µε απόσταση µεταξύ τους 1,00µ. και µε επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10µ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιµα από άτοµα µε προβλήµατα όρασης. Απόφαση 40264/4971 (ΦΕΚ 2201/Β/ ) - Προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης ειδικών προεξοχών πεζοδροµίου σε στάσεις λεωφορείων και οριοδεικτών σε διασταυρώσεις. Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρµογής Σε διασταυρώσεις οδών, όπου εµποδίζεται συστηµατικά η στροφή των µέσων µαζικής µεταφοράς, τοποθετούνται κατακόρυφοι ελαστικοί εύκαµπτοι επαναφερόµενοι κύλινδροι οι οποίοι ονοµάζονται οριοδείκτες, µε στόχο την αποτροπή της παράνοµης στάθµευσης οχηµάτων. Άρθρο 2 - Προδιαγραφές κατασκευής Οι οριοδείκτες αποτελούνται από το κυρίως σώµα και την βάση, η οποία είναι διαφορετικού χρώµατος από το οδόστρωµα. Είναι κατασκευασµένοι από εύκαµπτο υλικό, ελαστικό, πολυαιθυλένιο ή άλλο παρόµοιο υλικό µεγάλης ελαστικότητας και υψηλής αντοχής. Το χρώµα είναι κόκκινο φωσφορίζον και το ύψος 30 έως 80 cm. ανάλογα µε την περίπτωση. Οι οριοδείκτες φέρουν ανακλαστική µεµβράνη τύπου ΙΙ ή ΙΙΙ (υψηλής αντανακλαστικότητας), ώστε να είναι ορατοί από απόσταση, ιδιαίτερα τις νυκτερινές ώρες. Άρθρο 3 - Προδιαγραφές τοποθέτησης Οι οριοδείκτες τοποθετούνται επί του οδοστρώµατος, πλησίον του κρασπέδου και η βάση τους βιδώνεται µε κοχλίες ή στερεώνεται µε ειδική κόλλα επί του ασφαλτοτάπητα. Η τοποθέτησή τους γίνεται έτσι ώστε να µην εµποδίζεται η διέλευση των πεζών και ιδιαίτερα των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ). 5 Σύµφωνα µε τα παραπάνω: Εισηγούµαστε την λήψη σχετικής απόφασης σχετικά µε τα παρακάτω: 1. Τοποθέτηση ενός καθρέπτη για διευκόλυνση ελέγχου κυκλοφορίας, επί της οδού Αθανασίου ιάκου, στη συµβολή της µε την οδό Ηρώου στη ηµοτική Κοινότητα Μελισσίων. (θα απαιτηθεί ένας καθρέπτης 60εκ. και ένας στύλος 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 2. Τοποθέτηση µίας πινακίδας Ρ-2 STOΡ και µίας πινακίδας Π-25 (οδός αδιέξοδη) για διευκόλυνση ελέγχου κυκλοφορίας, επί της οδού Βαλαωρίτου, στη συµβολή της µε την οδό Σολωµού στη ηµοτική Κοινότητα Μελισσίων. (θα απαιτηθεί µία πινακίδα Ρ-2 STOP, µία πινακίδα Π-25 Α ΙΕΞΟ Ο και ένας στύλος 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 3. Τοποθέτηση µίας πινακίδας Ρ-2 STOΡ και µίας πινακίδας Π-25 (οδός αδιέξοδη) για διευκόλυνση ελέγχου κυκλοφορίας, επί της οδού Ανθέων, στη συµβολή της µε την οδό Θάλειας στη ηµοτική Κοινότητα Μελισσίων. (θα απαιτηθεί µία πινακίδα Ρ-2 STOP, µία πινακίδα Π-25 Α ΙΕΞΟ Ο και ένας στύλος 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 4. Τοποθέτηση µίας πινακίδας Π-25 (οδός αδιέξοδη) για διευκόλυνση ελέγχου κυκλοφορίας, επί της οδού Αλεξανδρουπόλεως, στη συµβολή της µε την οδό Γκιουλµπαξέ στη ηµοτική Κοινότητα Μελισσίων. (θα απαιτηθεί µία Π-25 Α ΙΕΞΟ Ο και ένας στύλος 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 5. Τοποθέτηση µίας πληροφοριακής πινακίδας Π-8β µε αναγραφή µηνύµατος «Σισµανόγλειο» επί της οδού Θήρας στη συµβολή της µε την οδό Τήνου, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των οχηµάτων προς το νοσοκοµείο Σισµανόγλειο και να µην εισέρχονται στην περιοχή κατοικίας της οδού Θήρας (αριστερά της οδού Τήνου) (Θα απαιτηθεί µία πληροφοριακή πινακίδα Π-8β διάστασης 90Χ30εκ. µε αναγραφή µηνύµατος «Σισµανόγλειο» και ένας στύλος 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 6. Τοποθέτηση τεσσάρων µεταλλικών κιγκλιδωµάτων µε στρογγυλεµένες άκρες σε µορφή «Π» στο πεζοδρόµιο επί της Λεωφ. ηµοκρατίας 73, για διασφάλιση της προσβασιµότητας του πεζοδροµίου, καθώς τα οχήµατα εισέρχονται και σταθµεύουν πάνω στο πεζοδρόµιο και την πλατεία. (θα απαιτηθούν τέσσερα µεταλλικά κιγκλιδώµατα µε στρογγυλεµένες άκρες σε µορφή «Π» µήκους 1,00µ.). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 7. Προκειµένου να τοποθετηθούν οι πινακίδες ηµοτικής Συγκοινωνίας στους υφιστάµενους στύλους του ΟΑΣΑ, χρειάζεται η τοποθέτηση επί στύλων 63 πλαισίων στήριξης πινακίδων ηµοτικής

6 Συγκοινωνίας. Επισηµαίνεται ότι ελήφθη υπόψη και η υπ αριθµ. 2810/2012 Απόφαση του.σ. ΟΑΣΑ (αρ. πρωτ / ήµου Πεντέλης), σύµφωνα µε την οποία εγκρίνεται η τοποθέτηση των πληροφοριακών πινακίδων της δηµοτικής συγκοινωνίας σε υφιστάµενες στάσεις του ΟΑΣΑ. (Θα απαιτηθούν 60 πλαίσια διαστάσεως 0,31Χ0,42µ. και 3 πλαίσια διαστάσεως 0,61Χ0,42µ.). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 8. Τοποθέτηση δύο πινακίδων Κ-15 αναγγελίας κινδύνου λόγω συχνής διάβασης πεζών επί της οδού Αγ. Σύλλα στη ηµοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης, για να διευκολυνθεί η ασφάλεια των πεζών που διασχίζουν την οδό από/προς την πλατεία Αγ. Σύλλα. (Θα απαιτηθούν δύο πινακίδες αναγγελίας κινδύνου Κ-15 και δύο στύλοι 4,20µ.) ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 9. Τοποθέτηση δύο πινακίδων Ρ-40 απαγόρευσης στάσης και στάθµευσης επί της οδού Γ. Παπανδρέου στη ηµοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης, για να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των οχηµάτων, καθώς η οδός είναι αµφίδροµη µε άµεση πρόσβαση στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου. Μία πινακίδα θα τοποθετηθεί στην κάθοδο της οδού στη συµβολή της µε την οδό Κων/νου Παλαιολόγου και µία πινακίδα θα τοποθετηθεί στην άνοδο της οδού στη συµβολή της µε τις οδούς 28 ης Οκτωβρίου και Ελ. Βενιζέλου. (Θα απαιτηθούν δύο πινακίδες Ρ-40 και δύο στύλοι 3,30µ.) ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 10. Τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών επί της οδού Γ. Παπανδρέου στη ηµοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ, καθώς στην παρ. 9 της παρούσας εισηγούµαστε θετικά για την τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθµευσης στο συγκεκριµένο σηµείο, οι οποίες θα αποτρέψουν τη στάθµευση παρά την οδό στο τµήµα της από την οδό Κων/νου Παλαιολόγου έως την οδό 28 ης Οκτωβρίου. 11. Τοποθέτηση ρυθµιστικών πινακίδων διαφόρων ειδών, πινακίδων αναγγελίας κινδύνου διαφόρων ειδών, καθρεπτών 60εκ., ελαστικών οριοδεικτών και ιστών στήριξης σε διάφορες θέσεις του ήµου, προκειµένου να καλύψουν ανάγκες αντικατάστασης των υπαρχόντων υλικών λόγω φθοράς ή απώλειας. (θα απαιτηθούν 30 πινακίδες (ρυθµιστικές, αναγγελίας κινδύνου), 10 καθρέπτες 60εκ., 50 ελαστικοί οριοδείκτες 0,75µ. και 20 στύλοι 2 ιντσών 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ Οι διαστάσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές της κατακόρυφης σήµανσης και των στύλων επί των οποίων θα τοποθετηθούν αναφέρονται στην συν/νη τεχνική έκθεση µελέτη. Η τοποθέτηση θα γίνει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές από συνεργεία του ήµου. Το κόστος προµήθειας των πινακίδων, των καθρεφτών ελέγχου κυκλοφορίας, των ελαστικών οριοδεικτών και των κιγκλιδωµάτων, που εκτιµάται σε 2.948,75 (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) θα καλυφθεί από τον κωδικό ΚΑ (CPV ) του οικονοµικού έτους 2012, και το κόστος προµήθειας των µεταλλικών ιστών στήριξης - στύλων που εκτιµάται σε 287,50 ευρώ (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) θα καλυφθεί από τον κωδικό ΚΑ (CPV ) του οικονοµικού έτους 2012». ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ (Αριθµός Μελέτης: 20/2012) Η παρούσα µελέτη αφορά στην τοποθέτηση κατακόρυφης σήµανσης σε οδούς των ηµοτικής Κοινοτήτων Μελισσίων και Νέας Πεντέλης του ήµου Πεντέλης, προκειµένου να επιλυθούν τα προβλήµατα κυκλοφορίας των οχηµάτων και των πεζών, που έχουν ανακύψει λόγω µη επαρκούς σήµανσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή και ασφαλής κυκλοφορία. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Η ρύθµιση της κυκλοφορίας, των µονοδροµήσεων και των κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, ο καθορισµός πεζοδρόµων, η λειτουργία των χώρων στάθµευσης κλπ. (άρθρα 75, 79 και 82 Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων και άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)), ανήκει στις αρµοδιότητες των δηµοτικών αρχών µέσω κανονιστικών αποφάσεων. 2. Σύµφωνα µε το άρθρο 82 του Ν. 3463/2006, οι σχετικές κανονιστικές αποφάσεις, εκδίδονται, µετά προηγούµενη κατάρτιση σχετικών µελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ήµου. 3. Η κατακόρυφη και οριζόντια σήµανση των οδών εκτελείται µόνο κατόπιν σχετικής µελέτης σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν.2696/ Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιµοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και 6

7 ανεµπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, µε απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50µ. (του κρασπέδου µη συνυπολογιζόµενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εµπόδιο και µέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήµανση, φύτευση, αστικός εξοπλισµός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Άρθρο 48 Ν.2696/99 Κατάληψη τµήµατος οδού και πεζόδροµου 5. H προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τµήµατος του οδοστρώµατος µε εγκαταστάσεις ή εµπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα αν µε αυτά παρεµποδίζεται η κυκλοφορία, η επιτρεπόµενη στάση ή στάθµευση οχηµάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιµοποιούν τις οδούς. 6. Kατ εξαίρεση της διάταξης της προηγούµενης παραγράφου, µπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες µικρής κυκλοφορίας εντός κατοικηµένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρος γι αυτό, η κατάληψη τµήµατος οδού µε προσωρινές εγκαταστάσεις ή εµπόδια ύστερα από άδεια των ηµοτικών ή Κοινοτικών Αρχών µετά γνώµη των αρµόδιων Αστυνοµικών Αρχών. Άρθρο 34 Ν.2696/99 Στάση και στάθµευση. 7. H στάση και η στάθµευση επιτρέπονται, αν δεν δηµιουργείται εξ αυτών κίνδυνος ή παρακώλυση της κυκλοφορίας και αν δεν υπάρχουν σχετικές απαγορευτικές πινακίδες ή διαγραµµίσεις. Η στάση και στάθµευση οχήµατος απαγορεύεται µεταξύ άλλων και: α) Επάνω σε διαβάσεις πεζών ή ποδηλατιστών και σε απόσταση µικρότερη από πέντε (5) µέτρα από αυτές. β) Σε απόσταση µικρότερη από δώδεκα (12) µέτρα από στάσεις αστικών, υπεραστικών, ηλεκτροκίνητων λεωφορείων και τροχιοδροµικών οχηµάτων. γ) Σε εισόδους και εξόδους κόµβων και σε απόσταση µικρότερη από δέκα (10) µέτρα από τη νοητή προέκταση της πλησιέστερης οριογραµµής του κάθετου οδοστρώµατος. ε) Σε πεζοδρόµια, πλατείες, ειδικά ερείσµατα που προορίζονται για πεζούς ως και ποδηλατοδρόµους, εκτός αν επιτρέπεται σε αυτούς η στάθµευση µε ειδική σήµανση. η) Σε οδοστρώµατα που είναι χωρισµένα σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας και αν το εναποµένον πλάτος της λωρίδας µεταξύ οχήµατος και απαγορευτικής γραµµής υπέρβασης είναι µικρότερο από τρία (3) µέτρα. θ) Σε απόσταση µικρότερη από είκοσι (20) µέτρα από φωτεινούς σηµατοδότες και δώδεκα (12) µέτρα από πινακίδες υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP), ως και σε θέση, στην οποία το όχηµα κρύβει από τους χρήστες της οδού τη θέα των πινακίδων σήµανσης και σηµατοδοτών. ι) Σε απόσταση πέντε (5) µέτρων από την τοµή οικοδοµικών γραµµών ή των νοητών προεκτάσεων αυτών. ιστ) Σε θέση όπου βρίσκεται κεκλιµένο επίπεδο (ράµπα) διάβασης Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) β) Μπροστά από την είσοδο και έξοδο οχηµάτων παρόδιου ιδιοκτησίας ως και απέναντι από αυτήν, όταν η οδός είναι στενή και παρεµποδίζεται η είσοδος έξοδος οχηµάτων εξ αυτής. γ) Σε θέση από την οποία παρεµποδίζεται όχηµα που σταθµεύει κανονικά να εξέλθει από το χώρο που έχει σταθµεύσει. δ) Αν το ελεύθερο µέρος της οδού που αποµένει είναι ανεπαρκές για την κυκλοφορία των οχηµάτων. θ) Αν εµποδίζει τη χρήση χώρων στάθµευσης που σηµαίνεται κατάλληλα. Επίσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του ανωτέρω άρθρου, µέσα στις κατοικηµένες περιοχές, σε θέσεις όπου επιτρέπεται η στάση ή η στάθµευση, οι οδηγοί οχηµάτων υποχρεούνται να θέτουν αυτά όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο δεξιό άκρο του οδοστρώµατος. Στους µονόδροµους επιτρέπεται η στάση ή η στάθµευση και στην αριστερή πλευρά. Αν δεν υπάρχει πεζοδρόµιο, οι οδηγοί υποχρεούνται να αφήνουν ελεύθερο χώρο πλάτους ενός (1) µέτρου τουλάχιστον για τη διέλευση των πεζών. Άρθρο 52 Ν.2696/99 Μέτρα ρύθµισης οδικής κυκλοφορίας 8. Μέτρα που αφορούν στη ρύθµιση της κυκλοφορίας, στον καθορισµό των µονόδροµων, ποδηλατοδρόµων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατοµής του οδοστρώµατος ή της οδού, στον προσδιορισµό και τη λειτουργία των χώρων στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισµό χώρων στάθµευσης και στην επιβολή περιορισµών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθµευσης, λαµβάνονται µε αποφάσεις του Νοµαρχιακού ή ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου µε βάση µελέτες, που έχουν εκπονηθεί από τις αρµόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας. 7

8 Οι παραπάνω κανονιστικές αποφάσεις που αφορούν στην κυκλοφορία κοινοποιούνται στις κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας ή στις Αστυνοµικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, καθώς και στις αρµόδιες υπηρεσίες κυκλοφορίας της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων. Άρθρο 4 Ν.2696/99 Σήµανση οδών µε πινακίδες Οι για τη σήµανση των οδών τοποθετούµενες πινακίδες είναι κατά κατηγορίες οι εξής: α) Αναγγελίας κινδύνου (K), δηλωτικές. αα) Eπικίνδυνων θέσεων. ββ) Πρoσβάσεων oδικών κόµβων. γγ) Πρoσβάσεων ισόπεδων σιδηρoδρoµικών διαβάσεων ή διαβάσεων τροχιοδρόµου. β) Pυθµιστικές της κυκλoφoρίας (P), δηλωτικές. αα) Πρoτεραιότητας. ββ) Aπαγoρεύσεων ή περιoρισµών. γγ) Yπoχρεώσεων. γ) Πληρoφoριακές (Π), δηλωτικές. αα) Πρoειδoπoιήσεως κατευθύνσεων. ββ) Kατευθύνσεων. γγ) Aριθµήσεις oδών και χιλιoµετρήσεων. δδ) Toπωνυµιών. εε) Eπιβεβαιώσεων. στστ) Χρήσιµων πληρoφoριών για τoυς oδηγoύς oχηµάτων και ζζ) Eγκαταστάσεων. γ) Πληροφοριακές (Π), δηλωτικές αα) Προειδοποιήσεως κατευθύνσεων ββ) Κατευθύνσεων γγ) Αριθµήσεις οδών και χιλιοµετρήσεων δδ) Τοπωνυµιών εε) Επιβεβαιώσεων στ) Χρήσιµων πληροφοριών για του οδηγούς οχηµάτων και ζζ) Εγκαταστάσεων δ) Πρόσθετες (Πρ). Οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου τοποθετούνται για να εφιστούν την προσοχή αυτών που χρησιµοποιούν τις οδούς για τους κινδύνους που υπάρχουν στην οδό προς την κατεύθυνση της κίνησής τους, ώστε να λαµβάνουν έγκαιρα τα κατάλληλα µέτρα και, σε περίπτωση ανάγκης, να µειώνουν την ταχύτητα πορείας τους για να τους αποφεύγουν. Οι ρυθµιστικές πινακίδες τοποθετούνται για να πληροφορούν αυτούς που χρησιµοποιούν τις οδούς για τις ειδικές υποχρεώσεις, περιορισµούς ή απαγορεύσεις, προς τις οποίες πρέπει αυτοί να συµµορφώνονται. Οι πληροφοριακές πινακίδες τοποθετούνται για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τις οδούς, για τη διευκόλυνση των χρηστών των οδών. Απόφαση 52907/2009 (ΦΕΚ 2621Β / ) του Υπουργού ΠΕΚΑ - Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών. Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιµοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεµπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, µε απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50µ. (του κρασπέδου µη συνυπολογιζόµενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εµπόδιο και µέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήµανση, φύτευση, αστικός εξοπλισµός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Η χρήση προστατευτικών εµποδίων της κίνησης των πεζών κατά µήκος των πεζοδροµίων επιτρέπεται µόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται από στοιχεία µε στρογγυλεµένες ακµές σε µορφή Π ή κιγκλιδώµατος µε ύψος 0,80µ και µέγιστο µήκος 1,50µ. µε απόσταση µεταξύ τους 1,00µ. και µε επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10µ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιµα από άτοµα µε προβλήµατα όρασης. Απόφαση 40264/4971 (ΦΕΚ 2201/Β/ ) - Προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης ειδικών προεξοχών πεζοδροµίου σε στάσεις λεωφορείων και οριοδεικτών σε διασταυρώσεις. 8

9 Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρµογής Σε διασταυρώσεις οδών, όπου εµποδίζεται συστηµατικά η στροφή των µέσων µαζικής µεταφοράς, τοποθετούνται κατακόρυφοι ελαστικοί εύκαµπτοι επαναφερόµενοι κύλινδροι οι οποίοι ονοµάζονται οριοδείκτες, µε στόχο την αποτροπή της παράνοµης στάθµευσης οχηµάτων. Άρθρο 2 - Προδιαγραφές κατασκευής Οι οριοδείκτες αποτελούνται από το κυρίως σώµα και την βάση, η οποία είναι διαφορετικού χρώµατος από το οδόστρωµα. Είναι κατασκευασµένοι από εύκαµπτο υλικό, ελαστικό, πολυαιθυλένιο ή άλλο παρόµοιο υλικό µεγάλης ελαστικότητας και υψηλής αντοχής. Το χρώµα είναι κόκκινο φωσφορίζον και το ύψος 30 έως 80 cm. ανάλογα µε την περίπτωση. Οι οριοδείκτες φέρουν ανακλαστική µεµβράνη τύπου ΙΙ ή ΙΙΙ (υψηλής αντανακλαστικότητας), ώστε να είναι ορατοί από απόσταση, ιδιαίτερα τις νυκτερινές ώρες. Άρθρο 3 - Προδιαγραφές τοποθέτησης Οι οριοδείκτες τοποθετούνται επί του οδοστρώµατος, πλησίον του κρασπέδου και η βάση τους βιδώνεται µε κοχλίες ή στερεώνεται µε ειδική κόλλα επί του ασφαλτοτάπητα. Η τοποθέτησή τους γίνεται έτσι ώστε να µην εµποδίζεται η διέλευση των πεζών και ιδιαίτερα των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ). Βάσει των παραπάνω, κρίνουµε ότι υπάρχει η ανάγκη παρεµβάσεων στα παρακάτω σηµεία: 1. Τοποθέτηση ενός καθρέπτη για διευκόλυνση ελέγχου κυκλοφορίας, επί της οδού Αθανασίου ιάκου, στη συµβολή της µε την οδό Ηρώου στη ηµοτική Κοινότητα Μελισσίων. (θα απαιτηθεί ένας καθρέπτης 60εκ. και ένας στύλος 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 2. Τοποθέτηση µίας πινακίδας Ρ-2 STOΡ και µίας πινακίδας Π-25 (οδός αδιέξοδη) για διευκόλυνση ελέγχου κυκλοφορίας, επί της οδού Βαλαωρίτου, στη συµβολή της µε την οδό Σολωµού στη ηµοτική Κοινότητα Μελισσίων. (θα απαιτηθεί µία πινακίδα Ρ-2 STOP, µία πινακίδα Π-25 Α ΙΕΞΟ Ο και ένας στύλος 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 3. Τοποθέτηση µίας πινακίδας Ρ-2 STOΡ και µίας πινακίδας Π-25 (οδός αδιέξοδη) για διευκόλυνση ελέγχου κυκλοφορίας, επί της οδού Ανθέων, στη συµβολή της µε την οδό Θάλειας στη ηµοτική Κοινότητα Μελισσίων. (θα απαιτηθεί µία πινακίδα Ρ-2 STOP, µία πινακίδα Π-25 Α ΙΕΞΟ Ο και ένας στύλος 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 4. Τοποθέτηση µίας πινακίδας Π-25 (οδός αδιέξοδη) για διευκόλυνση ελέγχου κυκλοφορίας, επί της οδού Αλεξανδρουπόλεως, στη συµβολή της µε την οδό Γκιουλµπαξέ στη ηµοτική Κοινότητα Μελισσίων. (θα απαιτηθεί µία Π-25 Α ΙΕΞΟ Ο και ένας στύλος 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 5. Τοποθέτηση µίας πληροφοριακής πινακίδας Π-8β µε αναγραφή µηνύµατος «Σισµανόγλειο» επί της οδού Θήρας στη συµβολή της µε την οδό Τήνου, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των οχηµάτων προς το νοσοκοµείο Σισµανόγλειο και να µην εισέρχονται στην περιοχή κατοικίας της οδού Θήρας (αριστερά της οδού Τήνου) (Θα απαιτηθεί µία πληροφοριακή πινακίδα Π-8β διάστασης 90Χ30εκ. µε αναγραφή µηνύµατος «Σισµανόγλειο» και ένας στύλος 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 6. Τοποθέτηση τεσσάρων µεταλλικών κιγκλιδωµάτων µε στρογγυλεµένες άκρες σε µορφή «Π» στο πεζοδρόµιο επί της Λεωφ. ηµοκρατίας 73, για διασφάλιση της προσβασιµότητας του πεζοδροµίου, καθώς τα οχήµατα εισέρχονται και σταθµεύουν πάνω στο πεζοδρόµιο και την πλατεία. (θα απαιτηθούν τέσσερα µεταλλικά κιγκλιδώµατα µε στρογγυλεµένες άκρες σε µορφή «Π» µήκους 1,00µ.). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 7. Προκειµένου να τοποθετηθούν οι πινακίδες ηµοτικής Συγκοινωνίας στους υφιστάµενους στύλους του ΟΑΣΑ, χρειάζεται η τοποθέτηση επί στύλων 63 πλαισίων στήριξης πινακίδων ηµοτικής Συγκοινωνίας. Επισηµαίνεται ότι ελήφθη υπόψη και η υπ αριθµ. 2810/2012 Απόφαση του.σ. ΟΑΣΑ (αρ. πρωτ / ήµου Πεντέλης), σύµφωνα µε την οποία εγκρίνεται η τοποθέτηση των πληροφοριακών πινακίδων της δηµοτικής συγκοινωνίας σε υφιστάµενες στάσεις του ΟΑΣΑ. (Θα απαιτηθούν 60 πλαίσια διαστάσεως 0,31Χ0,42µ. και 3 πλαίσια διαστάσεως 0,61Χ0,42µ.). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 8. Τοποθέτηση δύο πινακίδων Κ-15 αναγγελίας κινδύνου λόγω συχνής διάβασης πεζών επί της οδού Αγ. Σύλλα στη ηµοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης, για να διευκολυνθεί η ασφάλεια των πεζών που διασχίζουν την οδό από/προς την πλατεία Αγ. Σύλλα. (Θα απαιτηθούν δύο πινακίδες αναγγελίας κινδύνου Κ-15 και δύο στύλοι 4,20µ.) ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 9. Τοποθέτηση δύο πινακίδων Ρ-40 απαγόρευσης στάσης και στάθµευσης επί της οδού Γ. Παπανδρέου στη ηµοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης, για να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των οχηµάτων, καθώς η οδός είναι αµφίδροµη µε άµεση πρόσβαση στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου. Μία πινακίδα θα τοποθετηθεί στην κάθοδο της οδού στη συµβολή της µε την οδό Κων/νου Παλαιολόγου και µία πινακίδα θα τοποθετηθεί στην άνοδο της οδού στη συµβολή της µε τις οδούς 28 ης Οκτωβρίου και Ελ. Βενιζέλου. (Θα απαιτηθούν δύο πινακίδες Ρ-40 και δύο στύλοι 3,30µ.) ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 9

10 10. Τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών επί της οδού Γ. Παπανδρέου στη ηµοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ, καθώς στην παρ. 9 της παρούσας εισηγούµαστε θετικά για την τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθµευσης στο συγκεκριµένο σηµείο, οι οποίες θα αποτρέψουν τη στάθµευση παρά την οδό στο τµήµα της από την οδό Κων/νου Παλαιολόγου έως την οδό 28 ης Οκτωβρίου. 11. Τοποθέτηση ρυθµιστικών πινακίδων διαφόρων ειδών, πινακίδων αναγγελίας κινδύνου διαφόρων ειδών, καθρεπτών 60εκ., ελαστικών οριοδεικτών και ιστών στήριξης σε διάφορες θέσεις του ήµου, προκειµένου να καλύψουν ανάγκες αντικατάστασης των υπαρχόντων υλικών λόγω φθοράς ή απώλειας. (θα απαιτηθούν 30 πινακίδες (ρυθµιστικές, αναγγελίας κινδύνου), 10 καθρέπτες 60εκ., 30 ελαστικοί οριοδείκτες 0,75µ. και 20 στύλοι 2 ιντσών 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Τα υπό προµήθεια είδη θα πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: 1)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΜΕΤΡΟΥ 2 Ιντσών Οι ιστοί είναι µεταλλικοί, γαλβανισµένοι, διαµέτρου 2 ιντσών, ύψους 3,30 και 4,20 µέτρων, µε τάπα στην κορυφή τους και τις κατάλληλες οπές για την τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης. 1)Εµφάνιση εσωτερική :στρογγυλή 2)Εµφάνιση εξωτερική :στρογγυλή 3)Πάχος τοιχώµατος :2 έως 2,50cm 4)Χρώµα εξωτερικό :µαύρο (προτεινόµενο) 5)Υλικό κατασκευής :σίδηρο 6)Τύπος βαψίµατος :ηλεκτροστατική βαφή 7) ιάµετρος πασσάλου :2 ίντζας ( ανάλογα ) 8)Μήκος πασσάλου :3,30 µέτρα και 4,20 µέτρα Σηµείωση: Ο πάσσαλος πρέπει να τοποθετηθεί υπόγεια 30-40cm σύµφωνα µε το κράµα του εδάφους και η απόσταση του εδάφους µε το κάτω µέρος της πινακίδας δεν πρέπει να είναι µικρότερη των 220cm. 2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Ι & ΤΥΠΟΥ ΙΙ (ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ, ΚΙΝ ΥΝΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ) ΤΥΠΟΥ Ι ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Φύλλα αλουµινίου από κράµα τύπου AIMg2 κατά DIN Blatt 1 ή αλουµινίου τύπου SIC H4 κατά B.S. 1470/1972 πάχους 3 χιλ. Για τον σχηµατισµό του σήµατος έχουν χρησιµοποιηθεί αντανακλαστικές µεµβράνες, ανάλογα µε το είδος της πινακίδας. Περιγραφή: Αυτοκόλλητη µεµβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας, µε γυάλινα σφαιρίδια, κατάλληλη για πινακίδες οδικής σήµανσης τύπου Ι. Χρώµατα: Λευκό, κίτρινο, κόκκινο, µπλε, πράσινο, καφέ. Μεταξοτυπία µε: ιαφανή µελάνια σειράς 990 Αντοχή: 7 χρόνια Ικανοποιεί την προδιαγραφή: Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε. Σ-311 (ΦΕΚ 954Β της ) ΤΥΠΟΥ ΙΙ Οι κυκλοφοριακές πινακίδες τροχαίας (Ρυθµιστικές, Κινδύνου, Πληροφοριακές) πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Φύλλα αλουµινίου από κράµα τύπου AIMg2 κατά DIN Blatt 1 ή αλουµινίου τύπου SIC H4 κατά B.S. 1470/1972 πάχους 3 χιλ. 10

11 11 Για τον σχηµατισµό του σήµατος έχουν χρησιµοποιηθεί αντανακλαστικές µεµβράνες, ως κάτωθι : Περιγραφή: Αυτοκόλλητη µεµβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας, µε γυάλινα σφαιρίδια, κατάλληλη για πινακίδες οδικής σήµανσης τύπου ΙΙ. ιακριτικό της στοιχείο οι κυψέλες σε ολόκληρη την επιφάνειά της. Χρώµατα: Λευκό, κίτρινο, κόκκινο, µπλε, πράσινο, καφέ. Μεταξοτυπία µε: ιαφανή µελάνια σειράς 880Ι Αντοχή: 10 χρόνια Ικανοποιεί την προδιαγραφή: Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε. Σ-311 (ΦΕΚ 954Β της ) 3) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΑΘΡΑΥΣΤΟΙ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΟΡΙΟ ΕΙΚΤΕΣ ΥΨΟΥΣ 75 εκ. Οι οριοδείκτες είναι κατασκευασµένοι από πολυουρεθάνη κυλινδρικού σχήµατος µε διάµετρο κορµού 8 εκ. και βάσης 20 εκ. αρίστης ελαστικότητας που εξασφαλίζει την επαναφορά του οριοδείκτη στο αρχικό του σχήµα και θέση µετά την επαφή του µε διερχόµενο όχηµα. Περιµετρικά του στύλου και σε ισοµήκεις αποστάσεις βρίσκονται τοποθετηµένες τρεις (3) λευκές αντανακλαστικές ταινίες υπερυψηλής αντανακλαστικότητας (τύπου ΙΙΙ) πλάτους 7 εκ. η κάθε µία, µε αποτέλεσµα ο στύλος να είναι ορατός από διερχόµενα οχήµατα την ηµέρα και ιδιαίτερα την νύχτα. Οι ανακλαστικές ταινίες βρίσκονται σε ειδική εγκοπή στο σώµα του οριοδείκτη για να εξασφαλίζεται η µείωση της φθοράς τους κατά την επαφή µε τα οχήµατα. Συµπεριλαµβάνονται τρεις (3) ανοξείδωτοι κοχλίες πάκτωσης, µε διαστάσεις 95 χιλ. µήκος και 12 χιλ. διάµετρο. 4) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΩΝ ΑΘΡΑΥΣΤΩN ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Αυτός ο τύπος οδικού καθρέπτη να είναι εξοπλισµένος µε ένα κυρτό ευρυγώνιο κάτοπτρο άθραυστο και κατασκευασµένο από πολυκαρβονικό υλικό ασύγκριτης οπτικής καθαρότητας. Τα πλαίσια για τους οδικούς καθρέπτες, να είναι κατασκευασµένα από πλαστικό ABS το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία UV (ώστε να αντέχει στην υπεριώδη ακτινοβολία και να έχει µεγάλο χρόνο ζωής).το ειδικό λάστιχο στεγανοποίησης µεταξύ του πλαισίου και της επιφάνειας του κατόπτρου, να είναι απολύτως αδιάβροχο και συνεπώς ιδιαίτερα ανθεκτικό στην εξωτερική χρήση. Οι κυρτοί ευρυγώνιοι καθρέπτες να µην επιτρέπουν «τυφλά» σηµεία, παρέχοντας τη µέγιστη ορατότητα σε διασταυρώσεις και σε άλλες περιοχές µε περιορισµένη ορατότητα και να βοηθούν οδηγούς και πεζούς, δίνοντας µία άψογη εικόνα. Οι οδικοί καθρέπτες θα παραδίδονται πλήρεις µαζί µε το συνδετικό στέλεχος (ειδικά γαλβανισµένο),για τη στερέωση του καθρέπτη. ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΜΕΤΡΟΣ: 60 εκ. (µε ερυθρόλευκο αντανακλαστικό πλαίσιο)

12 12 5) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙ ΩΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ Μήκος σιδηροκατασκευής Ύψος (καθαρό) Ύψος (συνολικό) Μήκος Πάκτωσης Χρώµα Είδος βαφής «Κουπαστή» από κοιλοδοκό «Κολώνες» από κοιλοδοκό «Καρέ» τετρ. από µασίφ «Λάµες» «Ροζέτες» διαµέτρου 1 m 80 cm 100 cm 20 cm Επιλογής Ηλεκτροστατική, υψηλότατης αντοχής 60Χ40 mm µε στρογγυλεµένες άκρες 40 mm διαστάσεων 18 mm 18X6 mm Ø 60 mm Σύµφωνα µε την απόφαση (ΦΕΚ 2621/ ) ΥΠΕΚΑ 6) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Το πλαίσιο στήριξης της πινακίδας δηµοτικής συγκοινωνίας θα είναι διαστάσεων 0,31Χ0,42µ. για τις πινακίδες διαστάσεως 0,30Χ0,41µ. και 0,61Χ0,42µ. για τις πινακίδες διαστάσεως 0,60Χ0,41µ. Τα πλαίσια αποτελούνται από γωνία 2 εκ. πάχους 3 χιλιοστών και διαθέτουν τρύπες για την εύκολη προσαρµογή της πινακίδας στο στύλο. Τα πλαίσια θα είναι γαλβανισµένα και βαµµένα µε ηλεκτροστατική βαφή σε χρώµα µπλε. Η προµήθεια των πλαισίων θα γίνει κατόπιν συνεννοήσεως µε την τεχνική υπηρεσία προκειµένου οι πινακίδες να προσαρµόζονται ακριβώς στα πλαίσια. Συγκεκριµένα απαιτούνται: ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΠΑΝΗ Καθρέφτης ελέγχου κυκλοφορίας 60εκ ,00 495,00 Πινακίδα Ρ-2 ΣΤΟΠ (Φ60) 2 20,00 40,00 Πινακίδα Π-25 (οδός αδιέξοδη) 3 20,25 60,75 Πληροφοριακή πινακίδα Π-8β διάστασης 90Χ30εκ. µε αναγραφή µηνύµατος 1 27,00 27,00 «Σισµανόγλειο» Μεταλλικό κιγκλίδωµα µε στρογγυλεµένες άκρες σε µορφή «Π» διαστάσεως 1,00Χ1,00µ. 4 65,00 260,00 Πλαίσια στήριξης πινακίδας διαστάσεως 0,31Χ0,42µ ,00 900,00

13 Πλαίσια στήριξης πινακίδας διαστάσεως 0,61Χ0,42µ. 3 30,00 90,00 Πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Κ-15 (συχνή διάβαση πεζών) 2 14,00 28,00 Πινακίδα Ρ-40 (απαγόρευση στάσης και στάθµευσης) (Φ45) 2 14,00 28,00 Ρυθµιστική πινακίδα και πινακίδα αναγγελίας κινδύνου διαφόρων τύπων 30 14,00 420,00 Ελαστικοί οριοδείκτες 0,75µ ,00 600,00 Μεταλλικοί ιστοί στήριξης γαλβανιζέ 2 ιντσών 3,30µ ύψους 7 27,50 192,50 Μεταλλικοί ιστοί στήριξης γαλβανιζέ 2 ιντσών 4,20µ ύψους 2 47,50 95,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.236,25 ΦΠΑ (23%) 744,34 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.980,59 Το κόστος προµήθειας των πινακίδων, των καθρεφτών ελέγχου κυκλοφορίας, των ελαστικών οριοδεικτών και των κιγκλιδωµάτων, που εκτιµάται σε 2.948,75 (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) θα καλυφθεί από τον κωδικό ΚΑ (CPV ) του οικονοµικού έτους 2012, και το κόστος προµήθειας των µεταλλικών ιστών στήριξης - στύλων που εκτιµάται σε 287,50 ευρώ (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) θα καλυφθεί από τον κωδικό ΚΑ (CPV ) του οικονοµικού έτους Την παρούσα µελέτη συνοδεύουν σχέδια. 13 Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, κατά την οποία επικεφαλής της παράταξης της µειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Καρατζής Αναστάσιος, ανέφερε : Πρέπει να προστατεύσουµε την ασφάλεια της κυκλοφορίας. Έχουµε κυκλοφοριακές αδυναµίες. Για να κάνουµε µικρές, αναγκαίες, επιδιορθώσεις στο όλο σύστηµα, κάνουµε ένα δάσος από πινακίδες, καθρέφτες κ.λπ., προκειµένου να διορθώσουµε αδυναµίες. Σπέρνουµε στύλους, δηµιουργούµε άλλο πρόβληµα. Θα το ψηφίσω, αλλά διατυπώνω και αυτήν την άποψη. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση της Υπηρεσίας, µετά από τη διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη : Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. Τις διατάξεις του Ν. 2696/1999. Την υπ αριθµ. 20/2012 Μελέτη της /νσης Περιβάλλοντος Πολεοδοµίας & Λειτουργιών Πόλης του ήµου Πεντέλης. Την υπ αριθµ. 95/2012 απόφαση του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων. Τις υπ αριθµ. 17/2012 και 23/2012 Αποφάσεις του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης. Αποφάσισε Οµόφωνα Εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο : Την τοποθέτηση κατακόρυφης σήµανσης σε οδούς των ηµοτικών Κοινοτήτων Μελισσίων και Νέας Πεντέλης, σύµφωνα µε τη Μελέτη υπ αριθµ. 20/2012 /νσης Περιβάλλοντος Πολεοδοµίας & Λειτουργιών Πόλης, που προβλέπει τα εξής : 1. Τοποθέτηση ενός καθρέπτη για διευκόλυνση ελέγχου κυκλοφορίας, επί της οδού Αθανασίου ιάκου, στη συµβολή της µε την οδό Ηρώου στη ηµοτική Κοινότητα Μελισσίων (θα απαιτηθεί ένας καθρέπτης 60εκ. και ένας στύλος 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ

14 2. Τοποθέτηση µίας πινακίδας Ρ-2 STOΡ και µίας πινακίδας Π-25 (οδός αδιέξοδη) για διευκόλυνση ελέγχου κυκλοφορίας, επί της οδού Βαλαωρίτου, στη συµβολή της µε την οδό Σολωµού στη ηµοτική Κοινότητα Μελισσίων (θα απαιτηθεί µία πινακίδα Ρ-2 STOP, µία πινακίδα Π-25 Α ΙΕΞΟ Ο και ένας στύλος 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 3. Τοποθέτηση µίας πινακίδας Ρ-2 STOΡ και µίας πινακίδας Π-25 (οδός αδιέξοδη) για διευκόλυνση ελέγχου κυκλοφορίας, επί της οδού Ανθέων, στη συµβολή της µε την οδό Θάλειας στη ηµοτική Κοινότητα Μελισσίων (θα απαιτηθεί µία πινακίδα Ρ-2 STOP, µία πινακίδα Π-25 Α ΙΕΞΟ Ο και ένας στύλος 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 4. Τοποθέτηση µίας πινακίδας Π-25 (οδός αδιέξοδη) για διευκόλυνση ελέγχου κυκλοφορίας, επί της οδού Αλεξανδρουπόλεως, στη συµβολή της µε την οδό Γκιουλµπαξέ στη ηµοτική Κοινότητα Μελισσίων (θα απαιτηθεί µία Π-25 Α ΙΕΞΟ Ο και ένας στύλος 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 5. Τοποθέτηση µίας πληροφοριακής πινακίδας Π-8β µε αναγραφή µηνύµατος «Σισµανόγλειο» επί της οδού Θήρας στη συµβολή της µε την οδό Τήνου, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των οχηµάτων προς το νοσοκοµείο Σισµανόγλειο και να µην εισέρχονται στην περιοχή κατοικίας της οδού Θήρας (αριστερά της οδού Τήνου) (θα απαιτηθεί µία πληροφοριακή πινακίδα Π-8β διάστασης 90Χ30εκ. µε αναγραφή µηνύµατος «Σισµανόγλειο» και ένας στύλος 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 6. Τοποθέτηση τεσσάρων µεταλλικών κιγκλιδωµάτων µε στρογγυλεµένες άκρες σε µορφή «Π» στο πεζοδρόµιο επί της Λεωφ. ηµοκρατίας 73, για διασφάλιση της προσβασιµότητας του πεζοδροµίου, καθώς τα οχήµατα εισέρχονται και σταθµεύουν πάνω στο πεζοδρόµιο και την πλατεία (θα απαιτηθούν τέσσερα µεταλλικά κιγκλιδώµατα µε στρογγυλεµένες άκρες σε µορφή «Π» µήκους 1,00µ.). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 7. Προκειµένου να τοποθετηθούν οι πινακίδες ηµοτικής Συγκοινωνίας στους υφιστάµενους στύλους του ΟΑΣΑ, χρειάζεται η τοποθέτηση επί στύλων 63 πλαισίων στήριξης πινακίδων ηµοτικής Συγκοινωνίας. Επισηµαίνεται ότι ελήφθη υπόψη και η υπ αριθµ. 2810/2012 Απόφαση του.σ. ΟΑΣΑ (αρ. πρωτ / ήµου Πεντέλης), σύµφωνα µε την οποία εγκρίνεται η τοποθέτηση των πληροφοριακών πινακίδων της δηµοτικής συγκοινωνίας σε υφιστάµενες στάσεις του ΟΑΣΑ. (Θα απαιτηθούν 60 πλαίσια διαστάσεως 0,31Χ0,42µ. και 3 πλαίσια διαστάσεως 0,61Χ0,42µ.). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 8. Τοποθέτηση δύο πινακίδων Κ-15 αναγγελίας κινδύνου λόγω συχνής διάβασης πεζών επί της οδού Αγ. Σύλλα στη ηµοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης, για να διευκολυνθεί η ασφάλεια των πεζών που διασχίζουν την οδό από/προς την πλατεία Αγ. Σύλλα. (Θα απαιτηθούν δύο πινακίδες αναγγελίας κινδύνου Κ-15 και δύο στύλοι 4,20µ.) ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 9. Τοποθέτηση δύο πινακίδων Ρ-40 απαγόρευσης στάσης και στάθµευσης επί της οδού Γ. Παπανδρέου στη ηµοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης, για να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των οχηµάτων, καθώς η οδός είναι αµφίδροµη µε άµεση πρόσβαση στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου. Μία πινακίδα θα τοποθετηθεί στην κάθοδο της οδού στη συµβολή της µε την οδό Κων/νου Παλαιολόγου και µία πινακίδα θα τοποθετηθεί στην άνοδο της οδού στη συµβολή της µε τις οδούς 28 ης Οκτωβρίου και Ελ. Βενιζέλου. (Θα απαιτηθούν δύο πινακίδες Ρ-40 και δύο στύλοι 3,30µ.) ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 10. Τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών επί της οδού Γ. Παπανδρέου στη ηµοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ, καθώς στην παρ. 9 της παρούσας εισηγούµαστε θετικά για την τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθµευσης στο συγκεκριµένο σηµείο, οι οποίες θα αποτρέψουν τη στάθµευση παρά την οδό στο τµήµα της από την οδό Κων/νου Παλαιολόγου έως την οδό 28 ης Οκτωβρίου. 11. Τοποθέτηση ρυθµιστικών πινακίδων διαφόρων ειδών, πινακίδων αναγγελίας κινδύνου διαφόρων ειδών, καθρεπτών 60εκ., ελαστικών οριοδεικτών και ιστών στήριξης σε διάφορες θέσεις του ήµου, προκειµένου να καλύψουν ανάγκες αντικατάστασης των υπαρχόντων υλικών λόγω φθοράς ή απώλειας. (θα απαιτηθούν 30 πινακίδες (ρυθµιστικές, αναγγελίας κινδύνου), 10 καθρέπτες 60εκ., 30 ελαστικοί οριοδείκτες 0,75µ. και 20 στύλοι 2 ιντσών 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ. Συγκεκριµένα απαιτούνται: ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΠΑΝΗ Καθρέφτης ελέγχου κυκλοφορίας 60εκ ,00 495,00 Πινακίδα Ρ-2 ΣΤΟΠ (Φ60) 2 20,00 40,00 14

15 15 Πινακίδα Π-25 (οδός αδιέξοδη) 3 20,25 60,75 Πληροφοριακή πινακίδα Π-8β διάστασης 90Χ30εκ. µε αναγραφή µηνύµατος 1 27,00 27,00 «Σισµανόγλειο» Μεταλλικό κιγκλίδωµα µε στρογγυλεµένες άκρες σε µορφή «Π» διαστάσεως 4 65,00 260,00 1,00Χ1,00µ. Πλαίσια στήριξης πινακίδας διαστάσεως 0,31Χ0,42µ ,00 900,00 Πλαίσια στήριξης πινακίδας διαστάσεως 0,61Χ0,42µ. 3 30,00 90,00 Πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Κ-15 (συχνή διάβαση πεζών) 2 14,00 28,00 Πινακίδα Ρ-40 (απαγόρευση στάσης και στάθµευσης) (Φ45) 2 14,00 28,00 Ρυθµιστική πινακίδα και πινακίδα αναγγελίας κινδύνου διαφόρων τύπων 30 14,00 420,00 Ελαστικοί οριοδείκτες 0,75µ ,00 600,00 Μεταλλικοί ιστοί στήριξης γαλβανιζέ 2 ιντσών 3,30µ ύψους 7 27,50 192,50 Μεταλλικοί ιστοί στήριξης γαλβανιζέ 2 ιντσών 4,20µ ύψους 2 47,50 95,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.236,25 ΦΠΑ (23%) 744,34 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.980,59 Το κόστος προµήθειας των πινακίδων, των καθρεφτών ελέγχου κυκλοφορίας, των ελαστικών οριοδεικτών και των κιγκλιδωµάτων, που εκτιµάται σε 2.948,75 (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) θα καλυφθεί από τον κωδικό Κ.Α (CPV ) του οικονοµικού έτους 2012, και το κόστος προµήθειας των µεταλλικών ιστών στήριξης - στύλων που εκτιµάται σε 287,50 ευρώ (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) θα καλυφθεί από τον κωδικό Κ.Α (CPV ) του οικονοµικού έτους Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 29/2012. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο ήµαρχος (T.Y.) ηµήτριος Στεργίου-Καψάλης Ακριβές Αντίγραφο Ο ήµαρχος Τα Μέλη 1. Αποστολάκος ηµήτριος 2. Kαβουρίδης Αντώνιος 3. Κοντουλάκος Ελευθέριος 4. Μούστρης Παναγιώτης 5. Γκατζόλης Παναγιώτης 6. Καρατζής Αναστάσιος 7. Κοσµοπούλου Αναστασία 8. Σαφλιάνης Ιωάννης ηµήτριος Στεργίου-Καψάλης