Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 13 ης / τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 13 ης /21-12-2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης."

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 29/2012 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 13 ης / τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ιατύπωση εισήγησης προς το ηµοτικό Συµβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης µε θέµα: «Τοποθέτηση κατακόρυφης σήµανσης σε οδούς των ηµοτικών Κοινοτήτων Μελισσίων και Νέας Πεντέλης (Μελέτη υπ αριθµ. 20/2012 /νσης Περιβάλλοντος Πολεοδοµίας & Λειτουργιών Πόλης)». Στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Πεντέλης, σήµερα 21 η εκεµβρίου 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης, ύστερα από την υπ αριθµ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, ηµάρχου κ. ηµητρίου Στεργίου Καψάλη, που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. ιαπιστώθηκε απαρτία, καθώς από το σύνολο εννέα (9) µελών, ήταν παρόντα συνολικά εννέα (9) µέλη, από τα οποία επτά (7) τακτικά µέλη και δύο (2) αναπληρωµατικά µέλη. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ : Α Π Ο Ν Τ Ε Σ : (Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, Πρόεδρος 1. Γκατζόλης Παναγιώτης Τακτικό Μέλος 2. Αποστολάκος ηµήτριος, Τακτικό Μέλος 2. Σταυρόπουλος ηµήτριος, Τακτικό Μέλος 3. Κοντουλάκος Ελευθέριος, Τακτικό Μέλος 4. Καβουρίδης Αντώνιος, Τακτικό Μέλος 5. Μούστρης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος 6. Καρατζής Αναστάσιος, Τακτικό Μέλος 7. Σαφλιάνης Ιωάννης, Τακτικό Μέλος 8. Boρέας Σεβαστός, Αναπληρωµατικό Μέλος 9. Κοσµοπούλου Αναστασία, Αναπληρωµατικό Μέλος (Το αναπληρωµατικό µέλος κ. Βορέας Σεβαστός αναπλήρωσε στη συζήτηση του 1 ου θέµατος το τακτικό µέλος κ. Γκατζόλη Παναγιώτη, ο οποίος απουσίαζε. Το αναπληρωµατικό µέλος κ. Κοσµοπούλου Αναστασία, αναπλήρωσε το τακτικό µέλος κ. Σταυρόπουλο ηµήτριο, ο οποίος απουσίαζε). ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ : Πριν την έναρξη της συζήτησης του 2 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Γκατζόλης Παναγιώτης, τακτικό µέλος, και αποχώρησε ο κ. Βορέας Σεβαστός, αναπληρωµατικό µέλος. Tα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου κ. Κουτρελάκου Κωνσταντίνα. Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Προϊστάµενος της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολεοδοµίας & Λειτουργιών Πόλης του ήµου κ. Ξανθάκος Ιωάννης, καθώς και η υπάλληλος της /νσης κ. Τάτση Κλεοπάτρα. Ο ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, παρουσίασε ενώπιον των µελών της Επιτροπής την υπ αριθ. πρωτ. ΠΕ 2068/ εισήγηση της /νσης Περιβάλλοντος Πολεοδοµίας & Λειτουργιών Πόλης του ήµου, που έχει ως εξής :

2 2 Έχοντας υπόψη: ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1. Αντικείµενο & Σκοπός Αντικείµενο της παρούσας εισήγησης είναι: η τοποθέτηση κατάλληλης κατακόρυφης σήµανσης και σηµειακές στοχευµένες παρεµβάσεις σε συγκεκριµένα σηµεία των κοινοχρήστων χώρων, προκειµένου να επιλυθούν κυκλοφοριακά προβλήµατα που έχουν ανακύψει στις ηµοτικές Κοινότητες Μελισσίων, Ν. Πεντέλης και Πεντέλης του ήµου µας. Σκοπός είναι: Η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και του επιπέδου εξυπηρέτησης των µετακινήσεων των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη. Η βέλτιστη και ασφαλής κυκλοφορία των οχηµάτων και των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) στους δρόµους του ήµου. Η βελτιστοποίηση του συστήµατος µεταφορών (κυκλοφορία, στάθµευση) στην περιοχή και η βελτίωση της προσπελασιµότητας στην κεντρική περιοχή. Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και των Ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ). Η βέλτιστη και ασφαλής κυκλοφορία των οχηµάτων. Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων. Η οργάνωση των χώρων ευθύνης του ήµου. 2. Νοµικό Πλαίσιο Η παρούσα εισήγηση βασίζεται στις διατάξεις του παρακάτω νοµικού πλαισίου: Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». Του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α / ). Του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α/ ) και ισχύει. Της υπ αριθµ /2009 (ΦΕΚ 2621/ ) απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ. Της υπ αριθµ /4971 (ΦΕΚ 2201/Β/ ) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. 3. Ορισµοί Από το άρθρο 2 Ν. 1577/1985 συνάγεται ότι: Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κάθε είδους δρόµοι, πλατείες, άλση και γενικά οι προοριζόµενοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο του οικισµού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση µε οποιοδήποτε άλλο νόµιµο τρόπο. Κοινωφελείς χώροι είναι οι χώροι του οικισµού που, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο, προορίζονται για την ανέγερση κατασκευών κοινής ωφέλειας. ρόµοι είναι οι κοινόχρηστες εκτάσεις που εξυπηρετούν κυρίως τις ανάγκες κυκλοφορίας. Πεζόδροµοι είναι οι δρόµοι, που προορίζονται κυρίως για την εξυπηρέτηση των πεζών. Από το άρθρο 2 του Ν. 2696/1999 συνάγεται ότι: ηµόσια κυκλοφορία: H αόριστη και απροσδιόριστη εκ των προτέρων κυκλοφορία σε δηµόσιες ή ιδιωτικές οδούς ή χώρους πεζών, οχηµάτων ή ζώων. Οδός: Ολόκληρη η επιφάνεια που προορίζεται για τη δηµόσια κυκλοφορία. Οδόστρωµα: Το τµήµα της οδού που προορίζεται για την κυκλοφορία των οχηµάτων. Πεζοδρόµιο: Το υπερυψωµένη ή άλλως διαχωριζόµενο τµήµα της οδού που προορίζεται για πεζούς. 4. Αρµοδιότητες Για την εφαρµογή του παρόντος ανατίθενται οι παρακάτω αρµοδιότητες: 1. Η ιεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδοµίας & Λειτουργιών Πόλης συντάσσει σχετική µελέτη σήµανσης της οδού και σηµειακών παρεµβάσεων

3 2. Τα Συµβούλια των ηµοτικών Κοινοτήτων γνωµοδοτούν και διατυπώνουν τις προτάσεις του επί των θεµάτων και στη συνέχεια εισηγούνται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 3. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εγκρίνει και εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο µε τις τυχόν αναδιατυπώσεις και συµπληρώσεις. 4. Το ηµοτικό συµβούλιο λαµβάνει σχετική απόφαση. 5. Η Γενική /νση Περιφέρειας ελέγχει την νοµιµότητα της απόφασης. Η απόφαση κοινοποιείται στην αρµόδια Υπηρεσία της Τροχαίας. 6. Οι τεχνικές υπηρεσίες του ήµου εφαρµόζουν την απόφαση. 5. Γενικές Αρχές 1. Η ρύθµιση της κυκλοφορίας, των µονοδροµήσεων και των κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, ο καθορισµός πεζοδρόµων, η λειτουργία των χώρων στάθµευσης κλπ. (άρθρα 75, 79 και 82 Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων και άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)), ανήκει στις αρµοδιότητες των δηµοτικών αρχών µέσω κανονιστικών αποφάσεων. 2. Σύµφωνα µε το άρθρο 82 του Ν. 3463/2006, οι κανονιστικές αποφάσεις, που αφορούν τη ρύθµιση κυκλοφορίας, των µονοδροµήσεων και των κατευθύνσεων της κυκλοφορίας εκδίδονται, µετά προηγούµενη κατάρτιση σχετικών µελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ήµου. 3. Η κατακόρυφη και οριζόντια σήµανση των οδών εκτελείται µόνο κατόπιν σχετικής µελέτης, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν.2696/ Για την συντήρηση των οδών (στην έννοια της συντήρησης περιλαµβάνεται και η κατακόρυφη και οριζόντια σήµανση) αρµόδιες είναι οι οικίες διευθύνσεις των τεχνικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε τη υπ αριθµ. 4422/ΕΟ/07 (ΦΕΚ 1787/Β/ ) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας. Άρθρο 48 Ν. 2696/99 Κατάληψη τµήµατος οδού και πεζόδροµου 5. H προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τµήµατος του οδοστρώµατος µε εγκαταστάσεις ή εµπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα αν µε αυτά παρεµποδίζεται η κυκλοφορία, η επιτρεπόµενη στάση ή στάθµευση οχηµάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιµοποιούν τις οδούς. 6. Kατ εξαίρεση της διάταξης της προηγούµενης παραγράφου, µπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες µικρής κυκλοφορίας εντός κατοικηµένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρος γι αυτό, η κατάληψη τµήµατος οδού µε προσωρινές εγκαταστάσεις ή εµπόδια ύστερα από άδεια των ηµοτικών ή Κοινοτικών Αρχών µετά γνώµη των αρµόδιων Αστυνοµικών Αρχών. Άρθρο 34 Ν. 2696/99 Στάση και στάθµευση. 7. H στάση και η στάθµευση επιτρέπονται, αν δεν δηµιουργείται εξ αυτών κίνδυνος ή παρακώλυση της κυκλοφορίας και αν δεν υπάρχουν σχετικές απαγορευτικές πινακίδες ή διαγραµµίσεις. Η στάση και στάθµευση οχήµατος απαγορεύεται µεταξύ άλλων και: α) Επάνω σε διαβάσεις πεζών ή ποδηλατιστών και σε απόσταση µικρότερη από πέντε (5) µέτρα από αυτές. β) Σε απόσταση µικρότερη από δώδεκα (12) µέτρα από στάσεις αστικών, υπεραστικών, ηλεκτροκίνητων λεωφορείων και τροχιοδροµικών οχηµάτων. γ) Σε εισόδους και εξόδους κόµβων και σε απόσταση µικρότερη από δέκα (10) µέτρα από τη νοητή προέκταση της πλησιέστερης οριογραµµής του κάθετου οδοστρώµατος. ε) Σε πεζοδρόµια, πλατείες, ειδικά ερείσµατα που προορίζονται για πεζούς ως και ποδηλατοδρόµους, εκτός αν επιτρέπεται σε αυτούς η στάθµευση µε ειδική σήµανση. η) Σε οδοστρώµατα που είναι χωρισµένα σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας και αν το εναποµένον πλάτος της λωρίδας µεταξύ οχήµατος και απαγορευτικής γραµµής υπέρβασης είναι µικρότερο από τρία (3) µέτρα. θ) Σε απόσταση µικρότερη από είκοσι (20) µέτρα από φωτεινούς σηµατοδότες και δώδεκα (12) µέτρα από πινακίδες υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP), ως και σε θέση, στην οποία το όχηµα κρύβει από τους χρήστες της οδού τη θέα των πινακίδων σήµανσης και σηµατοδοτών. ι) Σε απόσταση πέντε (5) µέτρων από την τοµή οικοδοµικών γραµµών ή των νοητών προεκτάσεων αυτών. ιστ) Σε θέση όπου βρίσκεται κεκλιµένο επίπεδο (ράµπα) διάβασης Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) β) Μπροστά από την είσοδο και έξοδο οχηµάτων παρόδιου ιδιοκτησίας ως και απέναντι από αυτήν, όταν η οδός είναι στενή και παρεµποδίζεται η είσοδος έξοδος οχηµάτων εξ αυτής. γ) Σε θέση από την οποία παρεµποδίζεται όχηµα που σταθµεύει κανονικά να εξέλθει από το χώρο που έχει σταθµεύσει. 3

4 δ) Αν το ελεύθερο µέρος της οδού που αποµένει είναι ανεπαρκές για την κυκλοφορία των οχηµάτων. θ) Αν εµποδίζει τη χρήση χώρων στάθµευσης που σηµαίνεται κατάλληλα. Επίσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του ανωτέρω άρθρου, µέσα στις κατοικηµένες περιοχές, σε θέσεις όπου επιτρέπεται η στάση ή η στάθµευση, οι οδηγοί οχηµάτων υποχρεούνται να θέτουν αυτά όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο δεξιό άκρο του οδοστρώµατος. Στους µονόδροµους επιτρέπεται η στάση ή η στάθµευση και στην αριστερή πλευρά. Αν δεν υπάρχει πεζοδρόµιο, οι οδηγοί υποχρεούνται να αφήνουν ελεύθερο χώρο πλάτους ενός (1) µέτρου τουλάχιστον για τη διέλευση των πεζών. Άρθρο 52 Ν. 2696/99 Μέτρα ρύθµισης οδικής κυκλοφορίας 8. Μέτρα που αφορούν στη ρύθµιση της κυκλοφορίας, στον καθορισµό των µονόδροµων, ποδηλατοδρόµων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατοµής του οδοστρώµατος ή της οδού, στον προσδιορισµό και τη λειτουργία των χώρων στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισµό χώρων στάθµευσης και στην επιβολή περιορισµών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθµευσης, λαµβάνονται µε αποφάσεις του Νοµαρχιακού ή ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου µε βάση µελέτες, που έχουν εκπονηθεί από τις αρµόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας. Οι παραπάνω κανονιστικές αποφάσεις που αφορούν στην κυκλοφορία κοινοποιούνται στις κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας ή στις Αστυνοµικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, καθώς και στις αρµόδιες υπηρεσίες κυκλοφορίας της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων. Άρθρο 4 Ν. 2696/99 Σήµανση οδών µε πινακίδες Οι για τη σήµανση των οδών τοποθετούµενες πινακίδες είναι κατά κατηγορίες οι εξής: α) Αναγγελίας κινδύνου (K), δηλωτικές. αα) Eπικίνδυνων θέσεων. ββ) Πρoσβάσεων oδικών κόµβων. γγ) Πρoσβάσεων ισόπεδων σιδηρoδρoµικών διαβάσεων ή διαβάσεων τροχιοδρόµου. β) Pυθµιστικές της κυκλoφoρίας (P), δηλωτικές. αα) Πρoτεραιότητας. ββ) Aπαγoρεύσεων ή περιoρισµών. γγ) Yπoχρεώσεων. γ) Πληρoφoριακές (Π), δηλωτικές. αα) Πρoειδoπoιήσεως κατευθύνσεων. ββ) Kατευθύνσεων. γγ) Aριθµήσεις oδών και χιλιoµετρήσεων. δδ) Toπωνυµιών. εε) Eπιβεβαιώσεων. στστ) Χρήσιµων πληρoφoριών για τoυς oδηγoύς oχηµάτων και ζζ) Eγκαταστάσεων. δ) Πρόσθετες (Πρ). Οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου τοποθετούνται για να εφιστούν την προσοχή αυτών που χρησιµοποιούν τις οδούς για τους κινδύνους που υπάρχουν στην οδό προς την κατεύθυνση της κίνησής τους, ώστε να λαµβάνουν έγκαιρα τα κατάλληλα µέτρα και, σε περίπτωση ανάγκης, να µειώνουν την ταχύτητα πορείας τους για να τους αποφεύγουν. Οι ρυθµιστικές πινακίδες τοποθετούνται για να πληροφορούν αυτούς που χρησιµοποιούν τις οδούς για τις ειδικές υποχρεώσεις, περιορισµούς ή απαγορεύσεις, προς τις οποίες πρέπει αυτοί να συµµορφώνονται. Οι πληροφοριακές πινακίδες τοποθετούνται για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τις οδούς, για τη διευκόλυνση των χρηστών των οδών. Απόφαση 52907/2009 (ΦΕΚ 2621Β / ) του Υπουργού ΠΕΚΑ - Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών. Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιµοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και 4

5 ανεµπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, µε απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50µ. (του κρασπέδου µη συνυπολογιζόµενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εµπόδιο και µέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήµανση, φύτευση, αστικός εξοπλισµός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Η χρήση προστατευτικών εµποδίων της κίνησης των πεζών κατά µήκος των πεζοδροµίων επιτρέπεται µόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται από στοιχεία µε στρογγυλεµένες ακµές σε µορφή Π ή κιγκλιδώµατος µε ύψος 0,80µ και µέγιστο µήκος 1,50µ. µε απόσταση µεταξύ τους 1,00µ. και µε επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10µ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιµα από άτοµα µε προβλήµατα όρασης. Απόφαση 40264/4971 (ΦΕΚ 2201/Β/ ) - Προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης ειδικών προεξοχών πεζοδροµίου σε στάσεις λεωφορείων και οριοδεικτών σε διασταυρώσεις. Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρµογής Σε διασταυρώσεις οδών, όπου εµποδίζεται συστηµατικά η στροφή των µέσων µαζικής µεταφοράς, τοποθετούνται κατακόρυφοι ελαστικοί εύκαµπτοι επαναφερόµενοι κύλινδροι οι οποίοι ονοµάζονται οριοδείκτες, µε στόχο την αποτροπή της παράνοµης στάθµευσης οχηµάτων. Άρθρο 2 - Προδιαγραφές κατασκευής Οι οριοδείκτες αποτελούνται από το κυρίως σώµα και την βάση, η οποία είναι διαφορετικού χρώµατος από το οδόστρωµα. Είναι κατασκευασµένοι από εύκαµπτο υλικό, ελαστικό, πολυαιθυλένιο ή άλλο παρόµοιο υλικό µεγάλης ελαστικότητας και υψηλής αντοχής. Το χρώµα είναι κόκκινο φωσφορίζον και το ύψος 30 έως 80 cm. ανάλογα µε την περίπτωση. Οι οριοδείκτες φέρουν ανακλαστική µεµβράνη τύπου ΙΙ ή ΙΙΙ (υψηλής αντανακλαστικότητας), ώστε να είναι ορατοί από απόσταση, ιδιαίτερα τις νυκτερινές ώρες. Άρθρο 3 - Προδιαγραφές τοποθέτησης Οι οριοδείκτες τοποθετούνται επί του οδοστρώµατος, πλησίον του κρασπέδου και η βάση τους βιδώνεται µε κοχλίες ή στερεώνεται µε ειδική κόλλα επί του ασφαλτοτάπητα. Η τοποθέτησή τους γίνεται έτσι ώστε να µην εµποδίζεται η διέλευση των πεζών και ιδιαίτερα των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ). 5 Σύµφωνα µε τα παραπάνω: Εισηγούµαστε την λήψη σχετικής απόφασης σχετικά µε τα παρακάτω: 1. Τοποθέτηση ενός καθρέπτη για διευκόλυνση ελέγχου κυκλοφορίας, επί της οδού Αθανασίου ιάκου, στη συµβολή της µε την οδό Ηρώου στη ηµοτική Κοινότητα Μελισσίων. (θα απαιτηθεί ένας καθρέπτης 60εκ. και ένας στύλος 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 2. Τοποθέτηση µίας πινακίδας Ρ-2 STOΡ και µίας πινακίδας Π-25 (οδός αδιέξοδη) για διευκόλυνση ελέγχου κυκλοφορίας, επί της οδού Βαλαωρίτου, στη συµβολή της µε την οδό Σολωµού στη ηµοτική Κοινότητα Μελισσίων. (θα απαιτηθεί µία πινακίδα Ρ-2 STOP, µία πινακίδα Π-25 Α ΙΕΞΟ Ο και ένας στύλος 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 3. Τοποθέτηση µίας πινακίδας Ρ-2 STOΡ και µίας πινακίδας Π-25 (οδός αδιέξοδη) για διευκόλυνση ελέγχου κυκλοφορίας, επί της οδού Ανθέων, στη συµβολή της µε την οδό Θάλειας στη ηµοτική Κοινότητα Μελισσίων. (θα απαιτηθεί µία πινακίδα Ρ-2 STOP, µία πινακίδα Π-25 Α ΙΕΞΟ Ο και ένας στύλος 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 4. Τοποθέτηση µίας πινακίδας Π-25 (οδός αδιέξοδη) για διευκόλυνση ελέγχου κυκλοφορίας, επί της οδού Αλεξανδρουπόλεως, στη συµβολή της µε την οδό Γκιουλµπαξέ στη ηµοτική Κοινότητα Μελισσίων. (θα απαιτηθεί µία Π-25 Α ΙΕΞΟ Ο και ένας στύλος 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 5. Τοποθέτηση µίας πληροφοριακής πινακίδας Π-8β µε αναγραφή µηνύµατος «Σισµανόγλειο» επί της οδού Θήρας στη συµβολή της µε την οδό Τήνου, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των οχηµάτων προς το νοσοκοµείο Σισµανόγλειο και να µην εισέρχονται στην περιοχή κατοικίας της οδού Θήρας (αριστερά της οδού Τήνου) (Θα απαιτηθεί µία πληροφοριακή πινακίδα Π-8β διάστασης 90Χ30εκ. µε αναγραφή µηνύµατος «Σισµανόγλειο» και ένας στύλος 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 6. Τοποθέτηση τεσσάρων µεταλλικών κιγκλιδωµάτων µε στρογγυλεµένες άκρες σε µορφή «Π» στο πεζοδρόµιο επί της Λεωφ. ηµοκρατίας 73, για διασφάλιση της προσβασιµότητας του πεζοδροµίου, καθώς τα οχήµατα εισέρχονται και σταθµεύουν πάνω στο πεζοδρόµιο και την πλατεία. (θα απαιτηθούν τέσσερα µεταλλικά κιγκλιδώµατα µε στρογγυλεµένες άκρες σε µορφή «Π» µήκους 1,00µ.). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 7. Προκειµένου να τοποθετηθούν οι πινακίδες ηµοτικής Συγκοινωνίας στους υφιστάµενους στύλους του ΟΑΣΑ, χρειάζεται η τοποθέτηση επί στύλων 63 πλαισίων στήριξης πινακίδων ηµοτικής

6 Συγκοινωνίας. Επισηµαίνεται ότι ελήφθη υπόψη και η υπ αριθµ. 2810/2012 Απόφαση του.σ. ΟΑΣΑ (αρ. πρωτ / ήµου Πεντέλης), σύµφωνα µε την οποία εγκρίνεται η τοποθέτηση των πληροφοριακών πινακίδων της δηµοτικής συγκοινωνίας σε υφιστάµενες στάσεις του ΟΑΣΑ. (Θα απαιτηθούν 60 πλαίσια διαστάσεως 0,31Χ0,42µ. και 3 πλαίσια διαστάσεως 0,61Χ0,42µ.). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 8. Τοποθέτηση δύο πινακίδων Κ-15 αναγγελίας κινδύνου λόγω συχνής διάβασης πεζών επί της οδού Αγ. Σύλλα στη ηµοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης, για να διευκολυνθεί η ασφάλεια των πεζών που διασχίζουν την οδό από/προς την πλατεία Αγ. Σύλλα. (Θα απαιτηθούν δύο πινακίδες αναγγελίας κινδύνου Κ-15 και δύο στύλοι 4,20µ.) ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 9. Τοποθέτηση δύο πινακίδων Ρ-40 απαγόρευσης στάσης και στάθµευσης επί της οδού Γ. Παπανδρέου στη ηµοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης, για να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των οχηµάτων, καθώς η οδός είναι αµφίδροµη µε άµεση πρόσβαση στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου. Μία πινακίδα θα τοποθετηθεί στην κάθοδο της οδού στη συµβολή της µε την οδό Κων/νου Παλαιολόγου και µία πινακίδα θα τοποθετηθεί στην άνοδο της οδού στη συµβολή της µε τις οδούς 28 ης Οκτωβρίου και Ελ. Βενιζέλου. (Θα απαιτηθούν δύο πινακίδες Ρ-40 και δύο στύλοι 3,30µ.) ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 10. Τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών επί της οδού Γ. Παπανδρέου στη ηµοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ, καθώς στην παρ. 9 της παρούσας εισηγούµαστε θετικά για την τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθµευσης στο συγκεκριµένο σηµείο, οι οποίες θα αποτρέψουν τη στάθµευση παρά την οδό στο τµήµα της από την οδό Κων/νου Παλαιολόγου έως την οδό 28 ης Οκτωβρίου. 11. Τοποθέτηση ρυθµιστικών πινακίδων διαφόρων ειδών, πινακίδων αναγγελίας κινδύνου διαφόρων ειδών, καθρεπτών 60εκ., ελαστικών οριοδεικτών και ιστών στήριξης σε διάφορες θέσεις του ήµου, προκειµένου να καλύψουν ανάγκες αντικατάστασης των υπαρχόντων υλικών λόγω φθοράς ή απώλειας. (θα απαιτηθούν 30 πινακίδες (ρυθµιστικές, αναγγελίας κινδύνου), 10 καθρέπτες 60εκ., 50 ελαστικοί οριοδείκτες 0,75µ. και 20 στύλοι 2 ιντσών 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ Οι διαστάσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές της κατακόρυφης σήµανσης και των στύλων επί των οποίων θα τοποθετηθούν αναφέρονται στην συν/νη τεχνική έκθεση µελέτη. Η τοποθέτηση θα γίνει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές από συνεργεία του ήµου. Το κόστος προµήθειας των πινακίδων, των καθρεφτών ελέγχου κυκλοφορίας, των ελαστικών οριοδεικτών και των κιγκλιδωµάτων, που εκτιµάται σε 2.948,75 (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) θα καλυφθεί από τον κωδικό ΚΑ (CPV ) του οικονοµικού έτους 2012, και το κόστος προµήθειας των µεταλλικών ιστών στήριξης - στύλων που εκτιµάται σε 287,50 ευρώ (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) θα καλυφθεί από τον κωδικό ΚΑ (CPV ) του οικονοµικού έτους 2012». ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ (Αριθµός Μελέτης: 20/2012) Η παρούσα µελέτη αφορά στην τοποθέτηση κατακόρυφης σήµανσης σε οδούς των ηµοτικής Κοινοτήτων Μελισσίων και Νέας Πεντέλης του ήµου Πεντέλης, προκειµένου να επιλυθούν τα προβλήµατα κυκλοφορίας των οχηµάτων και των πεζών, που έχουν ανακύψει λόγω µη επαρκούς σήµανσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή και ασφαλής κυκλοφορία. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Η ρύθµιση της κυκλοφορίας, των µονοδροµήσεων και των κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, ο καθορισµός πεζοδρόµων, η λειτουργία των χώρων στάθµευσης κλπ. (άρθρα 75, 79 και 82 Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων και άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)), ανήκει στις αρµοδιότητες των δηµοτικών αρχών µέσω κανονιστικών αποφάσεων. 2. Σύµφωνα µε το άρθρο 82 του Ν. 3463/2006, οι σχετικές κανονιστικές αποφάσεις, εκδίδονται, µετά προηγούµενη κατάρτιση σχετικών µελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ήµου. 3. Η κατακόρυφη και οριζόντια σήµανση των οδών εκτελείται µόνο κατόπιν σχετικής µελέτης σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν.2696/ Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιµοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και 6

7 ανεµπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, µε απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50µ. (του κρασπέδου µη συνυπολογιζόµενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εµπόδιο και µέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήµανση, φύτευση, αστικός εξοπλισµός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Άρθρο 48 Ν.2696/99 Κατάληψη τµήµατος οδού και πεζόδροµου 5. H προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τµήµατος του οδοστρώµατος µε εγκαταστάσεις ή εµπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα αν µε αυτά παρεµποδίζεται η κυκλοφορία, η επιτρεπόµενη στάση ή στάθµευση οχηµάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιµοποιούν τις οδούς. 6. Kατ εξαίρεση της διάταξης της προηγούµενης παραγράφου, µπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες µικρής κυκλοφορίας εντός κατοικηµένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρος γι αυτό, η κατάληψη τµήµατος οδού µε προσωρινές εγκαταστάσεις ή εµπόδια ύστερα από άδεια των ηµοτικών ή Κοινοτικών Αρχών µετά γνώµη των αρµόδιων Αστυνοµικών Αρχών. Άρθρο 34 Ν.2696/99 Στάση και στάθµευση. 7. H στάση και η στάθµευση επιτρέπονται, αν δεν δηµιουργείται εξ αυτών κίνδυνος ή παρακώλυση της κυκλοφορίας και αν δεν υπάρχουν σχετικές απαγορευτικές πινακίδες ή διαγραµµίσεις. Η στάση και στάθµευση οχήµατος απαγορεύεται µεταξύ άλλων και: α) Επάνω σε διαβάσεις πεζών ή ποδηλατιστών και σε απόσταση µικρότερη από πέντε (5) µέτρα από αυτές. β) Σε απόσταση µικρότερη από δώδεκα (12) µέτρα από στάσεις αστικών, υπεραστικών, ηλεκτροκίνητων λεωφορείων και τροχιοδροµικών οχηµάτων. γ) Σε εισόδους και εξόδους κόµβων και σε απόσταση µικρότερη από δέκα (10) µέτρα από τη νοητή προέκταση της πλησιέστερης οριογραµµής του κάθετου οδοστρώµατος. ε) Σε πεζοδρόµια, πλατείες, ειδικά ερείσµατα που προορίζονται για πεζούς ως και ποδηλατοδρόµους, εκτός αν επιτρέπεται σε αυτούς η στάθµευση µε ειδική σήµανση. η) Σε οδοστρώµατα που είναι χωρισµένα σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας και αν το εναποµένον πλάτος της λωρίδας µεταξύ οχήµατος και απαγορευτικής γραµµής υπέρβασης είναι µικρότερο από τρία (3) µέτρα. θ) Σε απόσταση µικρότερη από είκοσι (20) µέτρα από φωτεινούς σηµατοδότες και δώδεκα (12) µέτρα από πινακίδες υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP), ως και σε θέση, στην οποία το όχηµα κρύβει από τους χρήστες της οδού τη θέα των πινακίδων σήµανσης και σηµατοδοτών. ι) Σε απόσταση πέντε (5) µέτρων από την τοµή οικοδοµικών γραµµών ή των νοητών προεκτάσεων αυτών. ιστ) Σε θέση όπου βρίσκεται κεκλιµένο επίπεδο (ράµπα) διάβασης Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) β) Μπροστά από την είσοδο και έξοδο οχηµάτων παρόδιου ιδιοκτησίας ως και απέναντι από αυτήν, όταν η οδός είναι στενή και παρεµποδίζεται η είσοδος έξοδος οχηµάτων εξ αυτής. γ) Σε θέση από την οποία παρεµποδίζεται όχηµα που σταθµεύει κανονικά να εξέλθει από το χώρο που έχει σταθµεύσει. δ) Αν το ελεύθερο µέρος της οδού που αποµένει είναι ανεπαρκές για την κυκλοφορία των οχηµάτων. θ) Αν εµποδίζει τη χρήση χώρων στάθµευσης που σηµαίνεται κατάλληλα. Επίσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του ανωτέρω άρθρου, µέσα στις κατοικηµένες περιοχές, σε θέσεις όπου επιτρέπεται η στάση ή η στάθµευση, οι οδηγοί οχηµάτων υποχρεούνται να θέτουν αυτά όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο δεξιό άκρο του οδοστρώµατος. Στους µονόδροµους επιτρέπεται η στάση ή η στάθµευση και στην αριστερή πλευρά. Αν δεν υπάρχει πεζοδρόµιο, οι οδηγοί υποχρεούνται να αφήνουν ελεύθερο χώρο πλάτους ενός (1) µέτρου τουλάχιστον για τη διέλευση των πεζών. Άρθρο 52 Ν.2696/99 Μέτρα ρύθµισης οδικής κυκλοφορίας 8. Μέτρα που αφορούν στη ρύθµιση της κυκλοφορίας, στον καθορισµό των µονόδροµων, ποδηλατοδρόµων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατοµής του οδοστρώµατος ή της οδού, στον προσδιορισµό και τη λειτουργία των χώρων στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισµό χώρων στάθµευσης και στην επιβολή περιορισµών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθµευσης, λαµβάνονται µε αποφάσεις του Νοµαρχιακού ή ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου µε βάση µελέτες, που έχουν εκπονηθεί από τις αρµόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας. 7

8 Οι παραπάνω κανονιστικές αποφάσεις που αφορούν στην κυκλοφορία κοινοποιούνται στις κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας ή στις Αστυνοµικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, καθώς και στις αρµόδιες υπηρεσίες κυκλοφορίας της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων. Άρθρο 4 Ν.2696/99 Σήµανση οδών µε πινακίδες Οι για τη σήµανση των οδών τοποθετούµενες πινακίδες είναι κατά κατηγορίες οι εξής: α) Αναγγελίας κινδύνου (K), δηλωτικές. αα) Eπικίνδυνων θέσεων. ββ) Πρoσβάσεων oδικών κόµβων. γγ) Πρoσβάσεων ισόπεδων σιδηρoδρoµικών διαβάσεων ή διαβάσεων τροχιοδρόµου. β) Pυθµιστικές της κυκλoφoρίας (P), δηλωτικές. αα) Πρoτεραιότητας. ββ) Aπαγoρεύσεων ή περιoρισµών. γγ) Yπoχρεώσεων. γ) Πληρoφoριακές (Π), δηλωτικές. αα) Πρoειδoπoιήσεως κατευθύνσεων. ββ) Kατευθύνσεων. γγ) Aριθµήσεις oδών και χιλιoµετρήσεων. δδ) Toπωνυµιών. εε) Eπιβεβαιώσεων. στστ) Χρήσιµων πληρoφoριών για τoυς oδηγoύς oχηµάτων και ζζ) Eγκαταστάσεων. γ) Πληροφοριακές (Π), δηλωτικές αα) Προειδοποιήσεως κατευθύνσεων ββ) Κατευθύνσεων γγ) Αριθµήσεις οδών και χιλιοµετρήσεων δδ) Τοπωνυµιών εε) Επιβεβαιώσεων στ) Χρήσιµων πληροφοριών για του οδηγούς οχηµάτων και ζζ) Εγκαταστάσεων δ) Πρόσθετες (Πρ). Οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου τοποθετούνται για να εφιστούν την προσοχή αυτών που χρησιµοποιούν τις οδούς για τους κινδύνους που υπάρχουν στην οδό προς την κατεύθυνση της κίνησής τους, ώστε να λαµβάνουν έγκαιρα τα κατάλληλα µέτρα και, σε περίπτωση ανάγκης, να µειώνουν την ταχύτητα πορείας τους για να τους αποφεύγουν. Οι ρυθµιστικές πινακίδες τοποθετούνται για να πληροφορούν αυτούς που χρησιµοποιούν τις οδούς για τις ειδικές υποχρεώσεις, περιορισµούς ή απαγορεύσεις, προς τις οποίες πρέπει αυτοί να συµµορφώνονται. Οι πληροφοριακές πινακίδες τοποθετούνται για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τις οδούς, για τη διευκόλυνση των χρηστών των οδών. Απόφαση 52907/2009 (ΦΕΚ 2621Β / ) του Υπουργού ΠΕΚΑ - Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών. Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιµοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεµπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, µε απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50µ. (του κρασπέδου µη συνυπολογιζόµενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εµπόδιο και µέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήµανση, φύτευση, αστικός εξοπλισµός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Η χρήση προστατευτικών εµποδίων της κίνησης των πεζών κατά µήκος των πεζοδροµίων επιτρέπεται µόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται από στοιχεία µε στρογγυλεµένες ακµές σε µορφή Π ή κιγκλιδώµατος µε ύψος 0,80µ και µέγιστο µήκος 1,50µ. µε απόσταση µεταξύ τους 1,00µ. και µε επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10µ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιµα από άτοµα µε προβλήµατα όρασης. Απόφαση 40264/4971 (ΦΕΚ 2201/Β/ ) - Προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης ειδικών προεξοχών πεζοδροµίου σε στάσεις λεωφορείων και οριοδεικτών σε διασταυρώσεις. 8

9 Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρµογής Σε διασταυρώσεις οδών, όπου εµποδίζεται συστηµατικά η στροφή των µέσων µαζικής µεταφοράς, τοποθετούνται κατακόρυφοι ελαστικοί εύκαµπτοι επαναφερόµενοι κύλινδροι οι οποίοι ονοµάζονται οριοδείκτες, µε στόχο την αποτροπή της παράνοµης στάθµευσης οχηµάτων. Άρθρο 2 - Προδιαγραφές κατασκευής Οι οριοδείκτες αποτελούνται από το κυρίως σώµα και την βάση, η οποία είναι διαφορετικού χρώµατος από το οδόστρωµα. Είναι κατασκευασµένοι από εύκαµπτο υλικό, ελαστικό, πολυαιθυλένιο ή άλλο παρόµοιο υλικό µεγάλης ελαστικότητας και υψηλής αντοχής. Το χρώµα είναι κόκκινο φωσφορίζον και το ύψος 30 έως 80 cm. ανάλογα µε την περίπτωση. Οι οριοδείκτες φέρουν ανακλαστική µεµβράνη τύπου ΙΙ ή ΙΙΙ (υψηλής αντανακλαστικότητας), ώστε να είναι ορατοί από απόσταση, ιδιαίτερα τις νυκτερινές ώρες. Άρθρο 3 - Προδιαγραφές τοποθέτησης Οι οριοδείκτες τοποθετούνται επί του οδοστρώµατος, πλησίον του κρασπέδου και η βάση τους βιδώνεται µε κοχλίες ή στερεώνεται µε ειδική κόλλα επί του ασφαλτοτάπητα. Η τοποθέτησή τους γίνεται έτσι ώστε να µην εµποδίζεται η διέλευση των πεζών και ιδιαίτερα των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ). Βάσει των παραπάνω, κρίνουµε ότι υπάρχει η ανάγκη παρεµβάσεων στα παρακάτω σηµεία: 1. Τοποθέτηση ενός καθρέπτη για διευκόλυνση ελέγχου κυκλοφορίας, επί της οδού Αθανασίου ιάκου, στη συµβολή της µε την οδό Ηρώου στη ηµοτική Κοινότητα Μελισσίων. (θα απαιτηθεί ένας καθρέπτης 60εκ. και ένας στύλος 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 2. Τοποθέτηση µίας πινακίδας Ρ-2 STOΡ και µίας πινακίδας Π-25 (οδός αδιέξοδη) για διευκόλυνση ελέγχου κυκλοφορίας, επί της οδού Βαλαωρίτου, στη συµβολή της µε την οδό Σολωµού στη ηµοτική Κοινότητα Μελισσίων. (θα απαιτηθεί µία πινακίδα Ρ-2 STOP, µία πινακίδα Π-25 Α ΙΕΞΟ Ο και ένας στύλος 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 3. Τοποθέτηση µίας πινακίδας Ρ-2 STOΡ και µίας πινακίδας Π-25 (οδός αδιέξοδη) για διευκόλυνση ελέγχου κυκλοφορίας, επί της οδού Ανθέων, στη συµβολή της µε την οδό Θάλειας στη ηµοτική Κοινότητα Μελισσίων. (θα απαιτηθεί µία πινακίδα Ρ-2 STOP, µία πινακίδα Π-25 Α ΙΕΞΟ Ο και ένας στύλος 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 4. Τοποθέτηση µίας πινακίδας Π-25 (οδός αδιέξοδη) για διευκόλυνση ελέγχου κυκλοφορίας, επί της οδού Αλεξανδρουπόλεως, στη συµβολή της µε την οδό Γκιουλµπαξέ στη ηµοτική Κοινότητα Μελισσίων. (θα απαιτηθεί µία Π-25 Α ΙΕΞΟ Ο και ένας στύλος 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 5. Τοποθέτηση µίας πληροφοριακής πινακίδας Π-8β µε αναγραφή µηνύµατος «Σισµανόγλειο» επί της οδού Θήρας στη συµβολή της µε την οδό Τήνου, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των οχηµάτων προς το νοσοκοµείο Σισµανόγλειο και να µην εισέρχονται στην περιοχή κατοικίας της οδού Θήρας (αριστερά της οδού Τήνου) (Θα απαιτηθεί µία πληροφοριακή πινακίδα Π-8β διάστασης 90Χ30εκ. µε αναγραφή µηνύµατος «Σισµανόγλειο» και ένας στύλος 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 6. Τοποθέτηση τεσσάρων µεταλλικών κιγκλιδωµάτων µε στρογγυλεµένες άκρες σε µορφή «Π» στο πεζοδρόµιο επί της Λεωφ. ηµοκρατίας 73, για διασφάλιση της προσβασιµότητας του πεζοδροµίου, καθώς τα οχήµατα εισέρχονται και σταθµεύουν πάνω στο πεζοδρόµιο και την πλατεία. (θα απαιτηθούν τέσσερα µεταλλικά κιγκλιδώµατα µε στρογγυλεµένες άκρες σε µορφή «Π» µήκους 1,00µ.). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 7. Προκειµένου να τοποθετηθούν οι πινακίδες ηµοτικής Συγκοινωνίας στους υφιστάµενους στύλους του ΟΑΣΑ, χρειάζεται η τοποθέτηση επί στύλων 63 πλαισίων στήριξης πινακίδων ηµοτικής Συγκοινωνίας. Επισηµαίνεται ότι ελήφθη υπόψη και η υπ αριθµ. 2810/2012 Απόφαση του.σ. ΟΑΣΑ (αρ. πρωτ / ήµου Πεντέλης), σύµφωνα µε την οποία εγκρίνεται η τοποθέτηση των πληροφοριακών πινακίδων της δηµοτικής συγκοινωνίας σε υφιστάµενες στάσεις του ΟΑΣΑ. (Θα απαιτηθούν 60 πλαίσια διαστάσεως 0,31Χ0,42µ. και 3 πλαίσια διαστάσεως 0,61Χ0,42µ.). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 8. Τοποθέτηση δύο πινακίδων Κ-15 αναγγελίας κινδύνου λόγω συχνής διάβασης πεζών επί της οδού Αγ. Σύλλα στη ηµοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης, για να διευκολυνθεί η ασφάλεια των πεζών που διασχίζουν την οδό από/προς την πλατεία Αγ. Σύλλα. (Θα απαιτηθούν δύο πινακίδες αναγγελίας κινδύνου Κ-15 και δύο στύλοι 4,20µ.) ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 9. Τοποθέτηση δύο πινακίδων Ρ-40 απαγόρευσης στάσης και στάθµευσης επί της οδού Γ. Παπανδρέου στη ηµοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης, για να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των οχηµάτων, καθώς η οδός είναι αµφίδροµη µε άµεση πρόσβαση στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου. Μία πινακίδα θα τοποθετηθεί στην κάθοδο της οδού στη συµβολή της µε την οδό Κων/νου Παλαιολόγου και µία πινακίδα θα τοποθετηθεί στην άνοδο της οδού στη συµβολή της µε τις οδούς 28 ης Οκτωβρίου και Ελ. Βενιζέλου. (Θα απαιτηθούν δύο πινακίδες Ρ-40 και δύο στύλοι 3,30µ.) ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 9

10 10. Τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών επί της οδού Γ. Παπανδρέου στη ηµοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ, καθώς στην παρ. 9 της παρούσας εισηγούµαστε θετικά για την τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθµευσης στο συγκεκριµένο σηµείο, οι οποίες θα αποτρέψουν τη στάθµευση παρά την οδό στο τµήµα της από την οδό Κων/νου Παλαιολόγου έως την οδό 28 ης Οκτωβρίου. 11. Τοποθέτηση ρυθµιστικών πινακίδων διαφόρων ειδών, πινακίδων αναγγελίας κινδύνου διαφόρων ειδών, καθρεπτών 60εκ., ελαστικών οριοδεικτών και ιστών στήριξης σε διάφορες θέσεις του ήµου, προκειµένου να καλύψουν ανάγκες αντικατάστασης των υπαρχόντων υλικών λόγω φθοράς ή απώλειας. (θα απαιτηθούν 30 πινακίδες (ρυθµιστικές, αναγγελίας κινδύνου), 10 καθρέπτες 60εκ., 30 ελαστικοί οριοδείκτες 0,75µ. και 20 στύλοι 2 ιντσών 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Τα υπό προµήθεια είδη θα πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: 1)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΜΕΤΡΟΥ 2 Ιντσών Οι ιστοί είναι µεταλλικοί, γαλβανισµένοι, διαµέτρου 2 ιντσών, ύψους 3,30 και 4,20 µέτρων, µε τάπα στην κορυφή τους και τις κατάλληλες οπές για την τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης. 1)Εµφάνιση εσωτερική :στρογγυλή 2)Εµφάνιση εξωτερική :στρογγυλή 3)Πάχος τοιχώµατος :2 έως 2,50cm 4)Χρώµα εξωτερικό :µαύρο (προτεινόµενο) 5)Υλικό κατασκευής :σίδηρο 6)Τύπος βαψίµατος :ηλεκτροστατική βαφή 7) ιάµετρος πασσάλου :2 ίντζας ( ανάλογα ) 8)Μήκος πασσάλου :3,30 µέτρα και 4,20 µέτρα Σηµείωση: Ο πάσσαλος πρέπει να τοποθετηθεί υπόγεια 30-40cm σύµφωνα µε το κράµα του εδάφους και η απόσταση του εδάφους µε το κάτω µέρος της πινακίδας δεν πρέπει να είναι µικρότερη των 220cm. 2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Ι & ΤΥΠΟΥ ΙΙ (ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ, ΚΙΝ ΥΝΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ) ΤΥΠΟΥ Ι ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Φύλλα αλουµινίου από κράµα τύπου AIMg2 κατά DIN Blatt 1 ή αλουµινίου τύπου SIC H4 κατά B.S. 1470/1972 πάχους 3 χιλ. Για τον σχηµατισµό του σήµατος έχουν χρησιµοποιηθεί αντανακλαστικές µεµβράνες, ανάλογα µε το είδος της πινακίδας. Περιγραφή: Αυτοκόλλητη µεµβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας, µε γυάλινα σφαιρίδια, κατάλληλη για πινακίδες οδικής σήµανσης τύπου Ι. Χρώµατα: Λευκό, κίτρινο, κόκκινο, µπλε, πράσινο, καφέ. Μεταξοτυπία µε: ιαφανή µελάνια σειράς 990 Αντοχή: 7 χρόνια Ικανοποιεί την προδιαγραφή: Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε. Σ-311 (ΦΕΚ 954Β της ) ΤΥΠΟΥ ΙΙ Οι κυκλοφοριακές πινακίδες τροχαίας (Ρυθµιστικές, Κινδύνου, Πληροφοριακές) πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Φύλλα αλουµινίου από κράµα τύπου AIMg2 κατά DIN Blatt 1 ή αλουµινίου τύπου SIC H4 κατά B.S. 1470/1972 πάχους 3 χιλ. 10

11 11 Για τον σχηµατισµό του σήµατος έχουν χρησιµοποιηθεί αντανακλαστικές µεµβράνες, ως κάτωθι : Περιγραφή: Αυτοκόλλητη µεµβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας, µε γυάλινα σφαιρίδια, κατάλληλη για πινακίδες οδικής σήµανσης τύπου ΙΙ. ιακριτικό της στοιχείο οι κυψέλες σε ολόκληρη την επιφάνειά της. Χρώµατα: Λευκό, κίτρινο, κόκκινο, µπλε, πράσινο, καφέ. Μεταξοτυπία µε: ιαφανή µελάνια σειράς 880Ι Αντοχή: 10 χρόνια Ικανοποιεί την προδιαγραφή: Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε. Σ-311 (ΦΕΚ 954Β της ) 3) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΑΘΡΑΥΣΤΟΙ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΟΡΙΟ ΕΙΚΤΕΣ ΥΨΟΥΣ 75 εκ. Οι οριοδείκτες είναι κατασκευασµένοι από πολυουρεθάνη κυλινδρικού σχήµατος µε διάµετρο κορµού 8 εκ. και βάσης 20 εκ. αρίστης ελαστικότητας που εξασφαλίζει την επαναφορά του οριοδείκτη στο αρχικό του σχήµα και θέση µετά την επαφή του µε διερχόµενο όχηµα. Περιµετρικά του στύλου και σε ισοµήκεις αποστάσεις βρίσκονται τοποθετηµένες τρεις (3) λευκές αντανακλαστικές ταινίες υπερυψηλής αντανακλαστικότητας (τύπου ΙΙΙ) πλάτους 7 εκ. η κάθε µία, µε αποτέλεσµα ο στύλος να είναι ορατός από διερχόµενα οχήµατα την ηµέρα και ιδιαίτερα την νύχτα. Οι ανακλαστικές ταινίες βρίσκονται σε ειδική εγκοπή στο σώµα του οριοδείκτη για να εξασφαλίζεται η µείωση της φθοράς τους κατά την επαφή µε τα οχήµατα. Συµπεριλαµβάνονται τρεις (3) ανοξείδωτοι κοχλίες πάκτωσης, µε διαστάσεις 95 χιλ. µήκος και 12 χιλ. διάµετρο. 4) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΩΝ ΑΘΡΑΥΣΤΩN ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Αυτός ο τύπος οδικού καθρέπτη να είναι εξοπλισµένος µε ένα κυρτό ευρυγώνιο κάτοπτρο άθραυστο και κατασκευασµένο από πολυκαρβονικό υλικό ασύγκριτης οπτικής καθαρότητας. Τα πλαίσια για τους οδικούς καθρέπτες, να είναι κατασκευασµένα από πλαστικό ABS το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία UV (ώστε να αντέχει στην υπεριώδη ακτινοβολία και να έχει µεγάλο χρόνο ζωής).το ειδικό λάστιχο στεγανοποίησης µεταξύ του πλαισίου και της επιφάνειας του κατόπτρου, να είναι απολύτως αδιάβροχο και συνεπώς ιδιαίτερα ανθεκτικό στην εξωτερική χρήση. Οι κυρτοί ευρυγώνιοι καθρέπτες να µην επιτρέπουν «τυφλά» σηµεία, παρέχοντας τη µέγιστη ορατότητα σε διασταυρώσεις και σε άλλες περιοχές µε περιορισµένη ορατότητα και να βοηθούν οδηγούς και πεζούς, δίνοντας µία άψογη εικόνα. Οι οδικοί καθρέπτες θα παραδίδονται πλήρεις µαζί µε το συνδετικό στέλεχος (ειδικά γαλβανισµένο),για τη στερέωση του καθρέπτη. ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΜΕΤΡΟΣ: 60 εκ. (µε ερυθρόλευκο αντανακλαστικό πλαίσιο)

12 12 5) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙ ΩΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ Μήκος σιδηροκατασκευής Ύψος (καθαρό) Ύψος (συνολικό) Μήκος Πάκτωσης Χρώµα Είδος βαφής «Κουπαστή» από κοιλοδοκό «Κολώνες» από κοιλοδοκό «Καρέ» τετρ. από µασίφ «Λάµες» «Ροζέτες» διαµέτρου 1 m 80 cm 100 cm 20 cm Επιλογής Ηλεκτροστατική, υψηλότατης αντοχής 60Χ40 mm µε στρογγυλεµένες άκρες 40 mm διαστάσεων 18 mm 18X6 mm Ø 60 mm Σύµφωνα µε την απόφαση (ΦΕΚ 2621/ ) ΥΠΕΚΑ 6) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Το πλαίσιο στήριξης της πινακίδας δηµοτικής συγκοινωνίας θα είναι διαστάσεων 0,31Χ0,42µ. για τις πινακίδες διαστάσεως 0,30Χ0,41µ. και 0,61Χ0,42µ. για τις πινακίδες διαστάσεως 0,60Χ0,41µ. Τα πλαίσια αποτελούνται από γωνία 2 εκ. πάχους 3 χιλιοστών και διαθέτουν τρύπες για την εύκολη προσαρµογή της πινακίδας στο στύλο. Τα πλαίσια θα είναι γαλβανισµένα και βαµµένα µε ηλεκτροστατική βαφή σε χρώµα µπλε. Η προµήθεια των πλαισίων θα γίνει κατόπιν συνεννοήσεως µε την τεχνική υπηρεσία προκειµένου οι πινακίδες να προσαρµόζονται ακριβώς στα πλαίσια. Συγκεκριµένα απαιτούνται: ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΠΑΝΗ Καθρέφτης ελέγχου κυκλοφορίας 60εκ ,00 495,00 Πινακίδα Ρ-2 ΣΤΟΠ (Φ60) 2 20,00 40,00 Πινακίδα Π-25 (οδός αδιέξοδη) 3 20,25 60,75 Πληροφοριακή πινακίδα Π-8β διάστασης 90Χ30εκ. µε αναγραφή µηνύµατος 1 27,00 27,00 «Σισµανόγλειο» Μεταλλικό κιγκλίδωµα µε στρογγυλεµένες άκρες σε µορφή «Π» διαστάσεως 1,00Χ1,00µ. 4 65,00 260,00 Πλαίσια στήριξης πινακίδας διαστάσεως 0,31Χ0,42µ ,00 900,00

13 Πλαίσια στήριξης πινακίδας διαστάσεως 0,61Χ0,42µ. 3 30,00 90,00 Πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Κ-15 (συχνή διάβαση πεζών) 2 14,00 28,00 Πινακίδα Ρ-40 (απαγόρευση στάσης και στάθµευσης) (Φ45) 2 14,00 28,00 Ρυθµιστική πινακίδα και πινακίδα αναγγελίας κινδύνου διαφόρων τύπων 30 14,00 420,00 Ελαστικοί οριοδείκτες 0,75µ ,00 600,00 Μεταλλικοί ιστοί στήριξης γαλβανιζέ 2 ιντσών 3,30µ ύψους 7 27,50 192,50 Μεταλλικοί ιστοί στήριξης γαλβανιζέ 2 ιντσών 4,20µ ύψους 2 47,50 95,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.236,25 ΦΠΑ (23%) 744,34 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.980,59 Το κόστος προµήθειας των πινακίδων, των καθρεφτών ελέγχου κυκλοφορίας, των ελαστικών οριοδεικτών και των κιγκλιδωµάτων, που εκτιµάται σε 2.948,75 (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) θα καλυφθεί από τον κωδικό ΚΑ (CPV ) του οικονοµικού έτους 2012, και το κόστος προµήθειας των µεταλλικών ιστών στήριξης - στύλων που εκτιµάται σε 287,50 ευρώ (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) θα καλυφθεί από τον κωδικό ΚΑ (CPV ) του οικονοµικού έτους Την παρούσα µελέτη συνοδεύουν σχέδια. 13 Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, κατά την οποία επικεφαλής της παράταξης της µειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Καρατζής Αναστάσιος, ανέφερε : Πρέπει να προστατεύσουµε την ασφάλεια της κυκλοφορίας. Έχουµε κυκλοφοριακές αδυναµίες. Για να κάνουµε µικρές, αναγκαίες, επιδιορθώσεις στο όλο σύστηµα, κάνουµε ένα δάσος από πινακίδες, καθρέφτες κ.λπ., προκειµένου να διορθώσουµε αδυναµίες. Σπέρνουµε στύλους, δηµιουργούµε άλλο πρόβληµα. Θα το ψηφίσω, αλλά διατυπώνω και αυτήν την άποψη. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση της Υπηρεσίας, µετά από τη διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη : Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. Τις διατάξεις του Ν. 2696/1999. Την υπ αριθµ. 20/2012 Μελέτη της /νσης Περιβάλλοντος Πολεοδοµίας & Λειτουργιών Πόλης του ήµου Πεντέλης. Την υπ αριθµ. 95/2012 απόφαση του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων. Τις υπ αριθµ. 17/2012 και 23/2012 Αποφάσεις του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης. Αποφάσισε Οµόφωνα Εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο : Την τοποθέτηση κατακόρυφης σήµανσης σε οδούς των ηµοτικών Κοινοτήτων Μελισσίων και Νέας Πεντέλης, σύµφωνα µε τη Μελέτη υπ αριθµ. 20/2012 /νσης Περιβάλλοντος Πολεοδοµίας & Λειτουργιών Πόλης, που προβλέπει τα εξής : 1. Τοποθέτηση ενός καθρέπτη για διευκόλυνση ελέγχου κυκλοφορίας, επί της οδού Αθανασίου ιάκου, στη συµβολή της µε την οδό Ηρώου στη ηµοτική Κοινότητα Μελισσίων (θα απαιτηθεί ένας καθρέπτης 60εκ. και ένας στύλος 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ

14 2. Τοποθέτηση µίας πινακίδας Ρ-2 STOΡ και µίας πινακίδας Π-25 (οδός αδιέξοδη) για διευκόλυνση ελέγχου κυκλοφορίας, επί της οδού Βαλαωρίτου, στη συµβολή της µε την οδό Σολωµού στη ηµοτική Κοινότητα Μελισσίων (θα απαιτηθεί µία πινακίδα Ρ-2 STOP, µία πινακίδα Π-25 Α ΙΕΞΟ Ο και ένας στύλος 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 3. Τοποθέτηση µίας πινακίδας Ρ-2 STOΡ και µίας πινακίδας Π-25 (οδός αδιέξοδη) για διευκόλυνση ελέγχου κυκλοφορίας, επί της οδού Ανθέων, στη συµβολή της µε την οδό Θάλειας στη ηµοτική Κοινότητα Μελισσίων (θα απαιτηθεί µία πινακίδα Ρ-2 STOP, µία πινακίδα Π-25 Α ΙΕΞΟ Ο και ένας στύλος 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 4. Τοποθέτηση µίας πινακίδας Π-25 (οδός αδιέξοδη) για διευκόλυνση ελέγχου κυκλοφορίας, επί της οδού Αλεξανδρουπόλεως, στη συµβολή της µε την οδό Γκιουλµπαξέ στη ηµοτική Κοινότητα Μελισσίων (θα απαιτηθεί µία Π-25 Α ΙΕΞΟ Ο και ένας στύλος 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 5. Τοποθέτηση µίας πληροφοριακής πινακίδας Π-8β µε αναγραφή µηνύµατος «Σισµανόγλειο» επί της οδού Θήρας στη συµβολή της µε την οδό Τήνου, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των οχηµάτων προς το νοσοκοµείο Σισµανόγλειο και να µην εισέρχονται στην περιοχή κατοικίας της οδού Θήρας (αριστερά της οδού Τήνου) (θα απαιτηθεί µία πληροφοριακή πινακίδα Π-8β διάστασης 90Χ30εκ. µε αναγραφή µηνύµατος «Σισµανόγλειο» και ένας στύλος 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 6. Τοποθέτηση τεσσάρων µεταλλικών κιγκλιδωµάτων µε στρογγυλεµένες άκρες σε µορφή «Π» στο πεζοδρόµιο επί της Λεωφ. ηµοκρατίας 73, για διασφάλιση της προσβασιµότητας του πεζοδροµίου, καθώς τα οχήµατα εισέρχονται και σταθµεύουν πάνω στο πεζοδρόµιο και την πλατεία (θα απαιτηθούν τέσσερα µεταλλικά κιγκλιδώµατα µε στρογγυλεµένες άκρες σε µορφή «Π» µήκους 1,00µ.). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 7. Προκειµένου να τοποθετηθούν οι πινακίδες ηµοτικής Συγκοινωνίας στους υφιστάµενους στύλους του ΟΑΣΑ, χρειάζεται η τοποθέτηση επί στύλων 63 πλαισίων στήριξης πινακίδων ηµοτικής Συγκοινωνίας. Επισηµαίνεται ότι ελήφθη υπόψη και η υπ αριθµ. 2810/2012 Απόφαση του.σ. ΟΑΣΑ (αρ. πρωτ / ήµου Πεντέλης), σύµφωνα µε την οποία εγκρίνεται η τοποθέτηση των πληροφοριακών πινακίδων της δηµοτικής συγκοινωνίας σε υφιστάµενες στάσεις του ΟΑΣΑ. (Θα απαιτηθούν 60 πλαίσια διαστάσεως 0,31Χ0,42µ. και 3 πλαίσια διαστάσεως 0,61Χ0,42µ.). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 8. Τοποθέτηση δύο πινακίδων Κ-15 αναγγελίας κινδύνου λόγω συχνής διάβασης πεζών επί της οδού Αγ. Σύλλα στη ηµοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης, για να διευκολυνθεί η ασφάλεια των πεζών που διασχίζουν την οδό από/προς την πλατεία Αγ. Σύλλα. (Θα απαιτηθούν δύο πινακίδες αναγγελίας κινδύνου Κ-15 και δύο στύλοι 4,20µ.) ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 9. Τοποθέτηση δύο πινακίδων Ρ-40 απαγόρευσης στάσης και στάθµευσης επί της οδού Γ. Παπανδρέου στη ηµοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης, για να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των οχηµάτων, καθώς η οδός είναι αµφίδροµη µε άµεση πρόσβαση στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου. Μία πινακίδα θα τοποθετηθεί στην κάθοδο της οδού στη συµβολή της µε την οδό Κων/νου Παλαιολόγου και µία πινακίδα θα τοποθετηθεί στην άνοδο της οδού στη συµβολή της µε τις οδούς 28 ης Οκτωβρίου και Ελ. Βενιζέλου. (Θα απαιτηθούν δύο πινακίδες Ρ-40 και δύο στύλοι 3,30µ.) ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 10. Τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών επί της οδού Γ. Παπανδρέου στη ηµοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ, καθώς στην παρ. 9 της παρούσας εισηγούµαστε θετικά για την τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθµευσης στο συγκεκριµένο σηµείο, οι οποίες θα αποτρέψουν τη στάθµευση παρά την οδό στο τµήµα της από την οδό Κων/νου Παλαιολόγου έως την οδό 28 ης Οκτωβρίου. 11. Τοποθέτηση ρυθµιστικών πινακίδων διαφόρων ειδών, πινακίδων αναγγελίας κινδύνου διαφόρων ειδών, καθρεπτών 60εκ., ελαστικών οριοδεικτών και ιστών στήριξης σε διάφορες θέσεις του ήµου, προκειµένου να καλύψουν ανάγκες αντικατάστασης των υπαρχόντων υλικών λόγω φθοράς ή απώλειας. (θα απαιτηθούν 30 πινακίδες (ρυθµιστικές, αναγγελίας κινδύνου), 10 καθρέπτες 60εκ., 30 ελαστικοί οριοδείκτες 0,75µ. και 20 στύλοι 2 ιντσών 3,30µ). ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ. Συγκεκριµένα απαιτούνται: ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΠΑΝΗ Καθρέφτης ελέγχου κυκλοφορίας 60εκ ,00 495,00 Πινακίδα Ρ-2 ΣΤΟΠ (Φ60) 2 20,00 40,00 14

15 15 Πινακίδα Π-25 (οδός αδιέξοδη) 3 20,25 60,75 Πληροφοριακή πινακίδα Π-8β διάστασης 90Χ30εκ. µε αναγραφή µηνύµατος 1 27,00 27,00 «Σισµανόγλειο» Μεταλλικό κιγκλίδωµα µε στρογγυλεµένες άκρες σε µορφή «Π» διαστάσεως 4 65,00 260,00 1,00Χ1,00µ. Πλαίσια στήριξης πινακίδας διαστάσεως 0,31Χ0,42µ ,00 900,00 Πλαίσια στήριξης πινακίδας διαστάσεως 0,61Χ0,42µ. 3 30,00 90,00 Πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Κ-15 (συχνή διάβαση πεζών) 2 14,00 28,00 Πινακίδα Ρ-40 (απαγόρευση στάσης και στάθµευσης) (Φ45) 2 14,00 28,00 Ρυθµιστική πινακίδα και πινακίδα αναγγελίας κινδύνου διαφόρων τύπων 30 14,00 420,00 Ελαστικοί οριοδείκτες 0,75µ ,00 600,00 Μεταλλικοί ιστοί στήριξης γαλβανιζέ 2 ιντσών 3,30µ ύψους 7 27,50 192,50 Μεταλλικοί ιστοί στήριξης γαλβανιζέ 2 ιντσών 4,20µ ύψους 2 47,50 95,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.236,25 ΦΠΑ (23%) 744,34 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.980,59 Το κόστος προµήθειας των πινακίδων, των καθρεφτών ελέγχου κυκλοφορίας, των ελαστικών οριοδεικτών και των κιγκλιδωµάτων, που εκτιµάται σε 2.948,75 (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) θα καλυφθεί από τον κωδικό Κ.Α (CPV ) του οικονοµικού έτους 2012, και το κόστος προµήθειας των µεταλλικών ιστών στήριξης - στύλων που εκτιµάται σε 287,50 ευρώ (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) θα καλυφθεί από τον κωδικό Κ.Α (CPV ) του οικονοµικού έτους Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 29/2012. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο ήµαρχος (T.Y.) ηµήτριος Στεργίου-Καψάλης Ακριβές Αντίγραφο Ο ήµαρχος Τα Μέλη 1. Αποστολάκος ηµήτριος 2. Kαβουρίδης Αντώνιος 3. Κοντουλάκος Ελευθέριος 4. Μούστρης Παναγιώτης 5. Γκατζόλης Παναγιώτης 6. Καρατζής Αναστάσιος 7. Κοσµοπούλου Αναστασία 8. Σαφλιάνης Ιωάννης ηµήτριος Στεργίου-Καψάλης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου κα Ναυπλιώτη Ιωάννα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου κα Ναυπλιώτη Ιωάννα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 16/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 11/2017

Αριθµός Απόφασης 11/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΥ ΝΑΣ-ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ.3/2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πύδνας-Κολινδρού Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/2014 της τακτικής συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της µε αριθ. 21/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Τρικκαίων. Αριθµ. Απόφ. 223/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Από τα πρακτικά της µε αριθ. 21/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Τρικκαίων. Αριθµ. Απόφ. 223/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της µε αριθ. 21/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Τρικκαίων. Αριθµ. Απόφ. 223/2012

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (Άρθρο 73 παρ. 2 Ν.3852/2010)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (Άρθρο 73 παρ. 2 Ν.3852/2010) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 2/2013 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 1 ης /29-1-2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης Αριθμ. Απόφασης. 64/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 12/2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 99/2015 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 2/2015 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 18ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 18ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360172 - Fax: 2755360179

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 28/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 277/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Συνεδρίαση : 8η Αριθµός απόφασης: 60/2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση της Τεχνικής Μελέτης µε θέµα: «ιαµόρφωση πεζοδροµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 23 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 23 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 23 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Γενικά: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την Παρούσα Τεχνική έκθεση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Περίληψη

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Περίληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρ. συνεδρίασης: 13 η /29-11-2017 Αρ. αποφ. 175 /29-11-2017 ΑΔΑ: Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015. Αριθμός Απόφασης 196/2015 Θέμα 22 ο : Έκδοση κανονιστικής απόφασης που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο ΩΝ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 213-214 /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Αρ. Μελέτης: ΒΚ 36/6-9-213

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΣΧΖ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΣΧΖ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 101/2014 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 12/2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 98/2015 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

13REQ

13REQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ ΑΡ. Τ.Τ.Π. 21/2013 13REQ001613048

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη :

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 2 /2013 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων. Θ Ε Μ Α : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ». Σήµερα την 14η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ : 20 ον ΑΠΟΦΑΣΗ : 104/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 7 ης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΗΩΞ3-ΕΚΚ ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΔΑ: Β4ΩΗΩΞ3-ΕΚΚ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 89/2012 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 9-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθ.: Βικέλα 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 9-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθ.: Βικέλα 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 9-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθ.: Βικέλα 4 Προς: ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βέροια, Τ.Κ. 59100 Πληροφορίες: Π. Ζαχαρόπουλος Τηλ.: 23313 50587

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 5 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 5 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 5 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Σήμερα 23 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας 10 & 11 Οκτωβρίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Παρουσίαση ιονυσίου Αντ. Καλαντζή

Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας 10 & 11 Οκτωβρίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Παρουσίαση ιονυσίου Αντ. Καλαντζή Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας 10 & 11 Οκτωβρίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Παρουσίαση ιονυσίου Αντ. Καλαντζή "ΤΡΟΧΟΓΝΩΜΩΝ" 1 2 Στην ΕΕ στα 30% των Τροχαίων εµπλέκονται άµεσα ή έµµεσα ΠΕΖΟΙ Στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 147/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρ. συνεδρίασης: 2 η /08-02-2017 Αρ. αποφ. 16/08-02-2017 ΑΔΑ: Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Πετρίδου Βαρβάρα Υπ. Π.Ε. Δ.Δ.Ε Β Αθήνας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Στα πεζοδρόμια συναντιόμαστε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 17/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 175/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 21/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 234/2013 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 303/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 2 ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 2 ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 2 ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2201 14 Νοεμβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 40264/4971 Προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης ειδικών προεξοχών πεζοδρομίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 21ης /2013 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 21ης /2013 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 21ης /2013 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη Αριθ.αποφ. 652/11-09-2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΠΕ.ΚΑ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔIΟIΚΗΣΕΩΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤIΚΟ Αθήvα, 14-2- 2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ.Απόφασης: 322/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Συµψηφισµός Υποχρεώσεων ΝΠΙ τέως ήµου Μελισσίων µε επιχορηγήσεις λόγω οφειλών του ηµοσίου»

Αριθµ.Απόφασης: 322/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Συµψηφισµός Υποχρεώσεων ΝΠΙ τέως ήµου Μελισσίων µε επιχορηγήσεις λόγω οφειλών του ηµοσίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 6/0 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: /0 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 74/2013 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 12/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 125/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 2 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 2 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 2 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Σήμερα 7 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ Αριθμός Μελέτης: 44/2017 CPV : 34922100-7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή-τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Αριθμός Μελέτης: 44/2017 CPV : 34922100-7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 66/2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 66/2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 66/2017 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ποιότητας Ζωής Ζωής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη :

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 69 /2013 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 12 ης συνεδρίασης της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων. Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ 2012»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ 2012» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ 2012» ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 40/12 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 14 Σεπτεµβρίου 2012 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 14 Σεπτεµβρίου 2012 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 14 Σεπτεµβρίου 2012 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Στάσεις Λεωφορείων Στάσεις κατά μήκος της γραμμής Στάσεις στα σημεία συμβολής δύο ή περισσοτέρων λεωφορειακών γραμμών (πιθανά σημεία μετεπιβίβασης).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 6 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 7ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/2014 Θέμα: : «Έκδοση Απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια και Τοϖοθέτηση Πινακίδων Σήµανσης και Ασφάλειας σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ., εντός του Ν. Λιµένα Πατρών.» Προϋϖολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πεζοδρόμηση της οδού Στροφυλίου & Π.Ιωακείμ στο τμήμα μεταξύ των οδών Χ. Τρικούπη, Γρηγορίου Ε & Ελ. Βενιζέλου στη Νέα Ερυθραία.

ΘΕΜΑ: Πεζοδρόμηση της οδού Στροφυλίου & Π.Ιωακείμ στο τμήμα μεταξύ των οδών Χ. Τρικούπη, Γρηγορίου Ε & Ελ. Βενιζέλου στη Νέα Ερυθραία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ Συνεδρίαση: 17 η /8-12-2014 ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθ. Πρωτ: 58146/9-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 81/2014 ΘΕΜΑ: Πεζοδρόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 75/2013 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ MH ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Συνεδρίαση : 13η Αριθμός απόφασης: 156/2013 ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης σχετικά με την διερεύνηση χωροθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 2 ο : «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 2015 Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ K.A. 30.6662.45 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.

ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 2015 Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ K.A. 30.6662.45 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24. ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.384,40 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: 5.608,41 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 29.992,81

Διαβάστε περισσότερα

Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών. (ΦΕΚ 589/Β/30-6-80)

Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών. (ΦΕΚ 589/Β/30-6-80) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. ΒΜ5/30428/80 Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών. (ΦΕΚ 589/Β/30-6-80) Περί εγκρίσεως πρότυπης Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ : 30 ον ΑΠΟΦΑΣΗ : 136/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Τροποποίηση της υπ αριθµ. 41/2014 Απόφασης.Σ. του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Τροποποίηση της υπ αριθµ. 41/2014 Απόφασης.Σ. του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 123/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.grr ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 1/2017 από (20-1- 2017) της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 6ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Αριθ. Απόφασης 76/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 6ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Αριθ. Απόφασης 76/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ιατύπωση εισήγησης προς το ηµοτικό Συµβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης µε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ιατύπωση εισήγησης προς το ηµοτικό Συµβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης µε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 17/2013 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 4 ης /25-4-2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 10 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 10 Φεβρουαρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 10 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΗ 17 Στο Αίγιο

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 63/2015 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β)

Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β) ΘΕΜΑ: «Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Νέα Φιλαδέλφεια 7/12/2011 Αριθ. Πρωτ. : 14212/14.12.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµός Απόφασης: 21/2013 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµός Απόφασης: 21/2013 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΞ3-4ΟΦ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµός Απόφασης: 21/2013 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 5 ης /24-5-2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ 2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ 2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ 2013 Αρ. Μελέτης: 131 /2013 Πολίχνη 2013 Διεύθυνση : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πολίχνη 05/06/2013 Τμήμα : ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 131 /2013 Πληροφορίες : Σ. ΠΟΛΥΡΑΒΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/ ΗΜΟΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 33/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΛ. ΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ FAX

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΛ. ΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ FAX Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το με αριθμό 10/ 2014 πρακτικό συνεδρίασης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ -------------------- Αριθμός απόφασης : 108 / 2014 Θέμα: Γνωμοδότηση επί του με αριθμό 4/27.10.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 114/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Ο0Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Ο0Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Συνεδρίαση : 9η Αριθµός απόφασης: 85/2017 ΘΕΜΑ: Έγκριση της τεχνικής µελέτης µε θέµα: «Αντιδρόµηση της οδού

Διαβάστε περισσότερα

Tυποποίηση σήμανσης. Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης

Tυποποίηση σήμανσης. Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης Tυποποίηση σήμανσης Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης η σήμανση πρέπει να είναι: Αντιληπτή και εύκολα κατανοητή. Οφείλει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

[1] A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

[1] A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 56/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27981 22 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2587 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων βάσει της υπ αριθμ. 266/2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της µε αριθ. 7/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Τρικκαίων. Αριθµ. Απόφ. 48/2012

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγκρίνουµε την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή Σηµάνσεως Εκτελουµένων Έργων σε Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. Εγκρίνουµε την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή Σηµάνσεως Εκτελουµένων Έργων σε Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. ΒΜ 5/30058/83 Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σηµάνσεως Εκτελουµένων Έργων σε οδούς εντός κατοικηµένων περιοχών. (ΦΕΚ 121/Β/23-3-83) Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευπάλιο 23 / 7 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 9971 ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΥΠΑΛΙΟ Τ.Κ. 33056 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΟΡΑΛΗΣ ΤΗΛ: 2634350012

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 326/91 Τροποποίηση του Π.Ν. 455/76 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ηµεροµηνία:29/5/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Πληροφ. : Τηλ. : 210 25 89 917

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35479 27 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3465 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ αριθμ. 241/15 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα