ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν»."

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο: θ. Μαδπηηλφο Γεκήηξηνο Φνηηεηήο: Πέηζνο Υξήζηνο ΚΑΒΑΛΑ,

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Αληί πξνιφγνπ...5 Δηζαγσγή Παξνπζίαζε ζέκαηνο 6 Θεσξεηηθφ κέξνο. Κεθάιαην 1: Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ειεθηξνληθήο ςπραγσγίαο 1.1 Οξηζκφο θαη ηζηνξηθή αλαδξνκή ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ Γηαθξίζεηο έλλνηεο ηχπσλ ειεθηξνληθήο ςπραγσγίαο Γηαδηθηπαθά ςπραγσγηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα (on-line games) Σπρεξά παηρλίδηα θαη ειεθηξνληθφο ηδφγνο Γηαζθέδαζε κέζσ «θαηεβάζκαηνο» (downloading) αξρείσλ κνπζηθήο, ηαηληψλ, πξνγξακκάησλ θιπ. απφ ην δηαδίθηπν Κνηλσληθή δηθηχσζε θαη επηθνηλσλία 17 Κεθάιαην 2: Αληηιακβαλφκελα νθέιε θαη θίλδπλνη ηεο ρξήζεο ειεθηξνληθήο ςπραγσγίαο 2.1 Οθέιε ειεθηξνληθήο ςπραγσγίαο Ση θεξδίδνπκε απφ ηα on-line games? Πνην ην φθεινο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ; Πψο επσθεινχκαζηε «θαηεβάδνληαο» ηαηλίεο ή κνπζηθή απφ ην Internet? Πιενλεθηήκαηα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηχνπ Κίλδπλνη ειεθηξνληθήο ςπραγσγίαο Μπνξνχλ λα ππάξμνπλ πξνβιήκαηα ελψ παίδνπκε παηρλίδηα ζην δηαδίθηπν; Πφζν αζθαιήο είλαη ν ειεθηξνληθφο ηδφγνο; Ση είδνπο πξνβιήκαηα κπνξεί λα αληηκεησπίζσ «θαηεβάδνληαο» αξρεία κέζσ ηνπ Ζ/Τ κνπ; Πηζαλέο απεηιέο θαη δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο ζηελ δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία 41 Κεθάιαην 3: Αζθάιεηα ειεθηξνληθήο ςπραγσγίαο 3.1 Έλλνηα ηεο αζθάιεηαο ζην Internet Δπίιπζε πξνβιεκάησλ αζθαιείαο Ηνί Ζ/Τ θαη ηξφπνη πξνζηαζίαο Ση είλαη έλαο ηφο ππνινγηζηή Σχπνη ηψλ Ζ/Τ θαη Γνχξεηνο Ίππνο Ση είδνπο αξρεία κπνξνχλ λα δηαδψζνπλ ηνχο θαη κε πνηνπο ηξφπνπο Αζθαιείο ηαθηηθέο ζρεηηθά κε ηνπο ηνχο..52 2

3 3.2.2 Ση είλαη ηα key loggers θαη πψο κπνξψ λα πξνζηαηεπηψ Γηαθεκηζηηθά θαη ελνριεηηθή αιιεινγξαθία Spamming Mail Bombing Unsolicited Mail Πξνζηαζία πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ 57 Κεθάιαην 4: Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζπλαιιαγψλ ζην δηαδίθηπν Οξηζκφο ζπλαιιαγψλ ζην Γηαδίθηπν/ Ζιεθηξνληθή αληαιιαγή Γεδνκέλσλ Ζιεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πζηήκαηα θξαηήζεσλ Αζθαιηζηηθέο εθαξκνγέο Δθαξκνγέο ζηε Γηαθπβέξλεζε Δθαξκνγέο πζηεκάησλ Ζ/Τ ζηελ Δθπαίδεπζε Δθπαίδεπζε βαζηζκέλε ζε ππνινγηζηή Δθπαίδεπζε απφ απφζηαζε Σειε-εξγαζία Ζιεθηξνληθφ εκπφξην (e-commerce).71 Κεθάιαην 5: Πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ζπλαιιαγψλ Αζθάιεηα δεδνκέλσλ Κσδηθνί πξφζβαζεο θαη αζθάιεηα ζε έλα δίθηπν σζηέο πξαθηηθέο δεκηνπξγίαο θσδηθψλ αζθαιείαο Γηάξξεμε αζθάιεηαο (Hacking) Μελχκαηα απαηεινχ πεξηερνκέλνπ (hoaxes) Μελχκαηα νηθνλνκηθήο εμαπάηεζεο (phising) Κξππηνγξάθεζε δεδνκέλσλ Καηεγνξίεο αιγφξηζκσλ Φεθηαθέο ππνγξαθέο Πξσηφθνιιν SSL 88 3

4 Δξεπλεηηθφ κέξνο.. Κεθάιαην 6: Παξνπζίαζε θαη κεζνδνινγία απνζπαζκάησλ ηεο έξεπλαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ κε ζέκα «Γεκηνπξγηθή θαη αζθαιήο ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ λένπο θαη λέεο έσο 18 εηψλ» Μεζνδνινγία εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ηφρνη έξεπλαο Μέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε Γείγκα πνπ αμηνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ έξεπλαο κέζσ γξαθεκάησλ πκπεξάζκαηα έξεπλαο.94 Κεθάιαην 7: Δπίινγνο- πλνιηθά ζπκπεξάζκαηα..96 Βηβιηνγξαθία..98 4

5 Αληί πξνιόγνπ Θεσξψ ππνρξέσζή κνπ λα ηνλίζσ ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή ηνπ θ. Μαδπηηλνχ Γεκήηξηνπ ζηε δεκηνπξγία απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Θα ήζεια λα ηνλ επραξηζηήζσ ζεξκά γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή πνπ κνπ έθαλε λα ζπλεξγαζηνχκε θαη λα κνπ κεηαθέξεη ηηο ρξήζηκεο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ. 5

6 Δηζαγσγή Ζ πξνζθνξά ηνπ δηαδηθηχνπ (Internet) ζηε ζεκεξηλή επνρή είλαη αδηακθηζβήηεηα αλεθηίκεηε. Μέζσ ηνπ internet κπνξεί πιένλ θαλείο λα βξεη ζρεδφλ ηα πάληα, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ αγνξά δηάθνξσλ πιηθψλ αγαζψλ. Ζ ζπκβνιή ηνπ, ινηπφλ, είλαη πνιχηηκε ζε πνιιαπινχο ηνκείο, φπσο ε εξγαζία, ε εθπαίδεπζε, ε ςπραγσγία, νη ζπλαιιαγέο. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεμνδηθή αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ πνπ δηαηξέρνπκε θαηά ηελ ελαζρφιεζε καο κε ηηο πνηθίιεο κνξθέο ειεθηξνληθήο ςπραγσγίαο, θαζψο επίζεο θαη ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχκε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Δπηπιένλ, επηρεηξεί λα πξνζθέξεη ζηνπο αλαγλψζηεο επαξθή πιεξνθφξεζε φζνλ αθνξά ζηα κέηξα θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ αζθαιείαο πνπ πξνθχπηνπλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζεσξεηηθό κέξνο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε νξηζκψλ, ελλνηψλ θαη δηαθξίζεσλ νξηζκέλσλ ηχπσλ ειεθηξνληθήο ςπραγσγίαο φπσο ηα on-line games, ηα ειεθηξνληθά ηπρεξά παηρλίδηα, ηε δηαζθέδαζε κέζσ ηαηληψλ ή κνπζηθήο πνπ «θαηεβάδνπκε» κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, θαζψο επίζεο θαη δηάθνξεο κνξθέο επηθνηλσλίαο θαη θνηλσληθήο δηθηχσζεο (ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, face book θιπ). Γίλεηαη αλαθνξά ηφζν ζηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπκε θαηά ηελ ελαζρφιεζε καο κε ηα πξναλαθεξφκελα είδε ειεθηξνληθήο ςπραγσγίαο, φζν θαη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνπκε. Δπηρεηξείηαη, σζηφζν, λα δνζεί έκθαζε ζηελ αζθάιεηα θαη ζηνπο πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ. Σν ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη επίζεο κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη αλαιχνληαη ηα νθέιε αιιά θαη νη πηζαλνί αλαδπφκελνη θίλδπλνη. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη θαη εδψ ζην ζέκα ηεο αζθάιεηαο θαη ζηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ. Σν εξεπλεηηθό κέξνο ηεο εξγαζίαο βαζίδεηαη ζε απνζπάζκαηα κηαο έξεπλαο πνπ δηεμήγαγε ην Ηλζηηηνχην Οπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ κε ζέκα «Γεκηνπξγηθή θαη αζθαιήο ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ λένπο θαη λέεο έσο 18 εηψλ». Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηιέρζεθε ιακβάλνληαο ππφςε ην 6

7 γεγνλφο φηη ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο Ζ/Τ θαη ην δηαδίθηπν ζε νινέλα θαη κηθξφηεξεο ειηθίεο, ελψ αληίζηνηρα νη γνλείο, νη εθπαηδεπηηθνί αιιά θαη δηάθνξνη θνηλσληθνί θνξείο θαίλνληαη λα κελ είλαη αξθεηά πξνεηνηκαζκέλνη ψζηε λα παξέρνπλ ζηνπο λένπο έλαλ δεκηνπξγηθφ θαη παξάιιεια αζθαιή ηξφπν αζρνιίαο ηνπο κε ηελ θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ ζε γεληθφηεξα πιαίζηα. πλνςίδνληαο, ζα ήζεια λα αλαθέξσ πσο, κε ηελ πξνζπάζεηα απηή, θηινδνμψ λα κεηαθέξσ ζηνλ αλαγλψζηε ηηο γλψζεηο πνπ απνθφκηζα απφ ηελ ελαζρφιεζή κνπ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Δπειπηζηψ φηη ζα επηηεπρζεί ν θχξηνο ζηφρνο ηεο φιεο πξνζπάζεηαο, ν νπνίνο απνζθνπεί ζηελ φζν ην δπλαηφλ πην έγθπξε ελεκέξσζε ηνπ αλαγλψζηε αλαθνξηθά κε ηηο απεηιέο πνπ ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν θαη θπξίσο κε ηνπο ηξφπνπο πξνζηαζίαο ηνπ απφ απηέο. Ζ ζεκεξηλή ςεθηαθή επνρή θαζηζηά ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα επίθαηξν, θαηά ηε γλψκε κνπ, θαζψο ην δηαδίθηπν έρεη εηζέιζεη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο καο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη απηήο. Χζηφζν, παξά ηα αλαξίζκεηα πιενλεθηήκαηα πνπ καο πξνζθέξεη, ζα έπξεπε φινη καο λα αλαινγηζηνχκε πφζν ζεκαληηθή είλαη ε νξζνινγηθή ηνπ ρξήζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη θίλδπλνη πνπ εγθπκνλεί. 7

8 Θεσξεηηθό κέξνο Κεθάιαην 1: Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ειεθηξνληθήο ςπραγσγίαο 1.1 Οξηζκόο θαη ηζηνξηθή αλαδξνκή ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ Ζ ηζηνξία ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ μεθηλά ηε δεθαεηία ηνπ 1950 ζε εξεπλεηηθά θέληξα κεγάισλ παλεπηζηεκίσλ. Σν πξψην «επίζεκν» παηρλίδη ήηαλ ην Spacewar! Καη δεκηνπξγήζεθε απφ κηα νκάδα θνηηεηψλ ηνπ MIT ην Σν 1971 ην παηρλίδη Galaxy Game, βαζηζκέλν ζην Spacewar!, εγθαηαζηάζεθε ζην παλεπηζηήκην ηνπ Stanford θαη ήηαλ ην πξψην πνπ ρξεζηκνπνηνχζε θέξκαηα γηα λα ιεηηνπξγήζεη. Ζ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο Atari ην 1972 απνηέιεζε ζηαζκφ ζην ρψξν ηεο ςεθηαθήο ςπραγσγίαο θαζψο ζεκείσζε ηεξάζηηα επηηπρία θαη νπζηαζηηθά ζεκαηνδφηεζε ηελ αξρή κηαο λέαο επνρήο. Σα video games βξίζθνληαλ ζηε ρξπζή ηνπο επνρή θαζψο κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ιεηηνπξγνχζαλ κε θέξκαηα κεγάιεο θνλζφιεο ζε πάξα πνιιά θέληξα ςπραγσγίαο ζε νιφθιεξν ζρεδφλ ηνλ θφζκν. Ζ εμάπισζε θαη κεγάιε επηηπρία ησλ θνλζφισλ θεξκάησλ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία θαη ησλ πξψησλ ζπζθεπψλ γηα ην ζπίηη, νη νπνίεο δέρνληαλ θάξηεο(cartridges), κέζσ ησλ νπνίσλ ν παίρηεο κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθά παηρλίδηα. Ζ θπθινθνξία ησλ πξψησλ κηθξνεπεμεξγαζηψλ (Intel, ARM θ. ά. ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο θαλαηηθνχο θίινπο ησλ ειεθηξνληθψλ, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ησλ πξψησλ εηαηξεηψλ θαηαζθεπήο ππνινγηζηψλ. Οη ππνινγηζηέο απηνί ήηαλ αξθεηά πεξηνξηζκέλνη σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο θαη απεπζχλνληαλ θπξίσο ζε άηνκα κε γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ. Απηά ηα πξψηα κεραλήκαηα δελ απεπζχλνληαλ ζε εηαηξείεο, έηζη δεκηνπξγήζεθε ν φξνο «νηθηαθφο ππνινγηζηήο», πνπ αξγφηεξα αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ φξν «πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο» (personal computer ή pc) ν νπνίνο θαη επηθξάηεζε. 8

9 ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 άξρηζε λα γίλεηαη ε εμάπισζε ησλ πνιπκέζσλ (multimedia), κε ηελ εκθάληζε ζρεηηθά θζελψλ ζπζθεπψλ αλάγλσζεο ςεθηαθψλ δίζθσλ(cd-rom drives), ελψ ηέζεθαλ θαη νη πξνδηαγξαθέο γηα ηα multimedia pc (ζχζηεκα Windows, θάξηα ήρνπ, ειάρηζηε κλήκε). Οη ηαρχηεξνη επεμεξγαζηέο, θαζψο θαη νη θάξηεο γξαθηθψλ, πνπ ππνζηήξηδαλ ηξηζδηάζηαηεο εηθφλεο, βνήζεζαλ ηνπο δεκηνπξγνχο παηρληδηψλ λα αλαπηχμνπλ πην εληππσζηαθνχο ηίηινπο, πνπ νδήγεζαλ κε ηε ζεηξά ηνπο πεξηζζφηεξα άηνκα ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ππνινγηζηψλ σο κέζν ςπραγσγίαο. Δπίζεο, ε δεθαεηία ηνπ 90 ήηαλ ε πιένλ ζεκαληηθή ζηελ αγνξά ησλ παηρληδηψλ. Πάξα πνιιά παηρλίδηα έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο θαη θαζψο βειηηψλνληαλ πνιχ ζχληνκα νη δηζθέηεο έπαςαλ λα απνηεινχλ κέζν απνζήθεπζεο ησλ παηρληδηψλ νη ςεθηαθνί δίζθνη έγηλαλ απαξαίηεηνη θαη ε χπαξμε ζθιεξνχ δίζθνπ ζηνπο ππνινγηζηέο έγηλε επηηαθηηθή αλάγθε. Απηή ηελ πεξίνδν θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ηα πξψηα παηρλίδηα πνπ ππνζηήξηδαλ πνιινχο παίρηεο κέζσ Γηαδηθηχνπ (MUD ή Multi User Dungeons). Πιένλ, φια ζρεδφλ ηα παηρλίδηα δξάζεο πξψηνπ πξνζψπνπ, θαζψο θαη αξθεηά παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο, απνθηνχλ δπλαηφηεηα παηρληδηνχ κε άιινπο παίρηεο κέζσ δηαδηθηχνπ. Έηζη, φιν θαη πεξηζζφηεξνη παίρηεο επηιέγνπλ νκαδηθά παηρλίδηα. Παξάιιεια κε ηα παηρλίδηα πνπ εγθαζηζηά ν ρξήζηεο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ, αλαπηχρζεθαλ θαη εθαηνληάδεο παηρλίδηα ηα νπνία έηξεραλ θαη ηξέρνπλ απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ θπιινκεηξεηή ηζηνχ. Σα παηρλίδηα απηά ρξεζηκνπνηνχλ, είηε ηνλ αιγφξηζκν flash, είηε ηνλ Shockwave ηεο Adobe. Αξθεηά δηαδηθηπαθά παηρλίδηα αμηνπνηνχλ θαη ηελ Java κε εληππσζηαθά πνιιέο θνξέο απνηειέζκαηα. Πέξα απφ ηηο ζειίδεο κε ηα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα (π.ρ. ππάξρνπλ θαη αξθεηέο ζειίδεο κε παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο ή θαη ξφισλ πνιιψλ παηρηψλ (MMORG-Massively Multiplayer Online Role Playing Games). Σν 1989 ε Nintendo θπθινθφξεζε ην Game Boy, ην νπνίν ήηαλ κηα θνξεηή παηρληδνκεραλή, κε αζπξφκαπξε νζφλε, πνπ δερφηαλ παηρλίδηα ζε θάξηεο (cartridges). Ζ ζπζθεπή ήηαλ αξθεηά κηθξή γηα ηελ επνρή ηεο θαη ζπλνδεπφηαλ απφ ην παηρλίδη Tetris. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 ε κφλε 9

10 θνξεηή παηρληδνκεραλή ήηαλ ηεο Nintendo. Με ηελ εκθάληζε φκσο ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη θαη νη πξψηνη ηίηινη, εηδηθά ζρεδηαζκέλνη γηα κηθξέο έγρξσκεο ζπζθεπέο. Ζ Nokia άξρηζε λα ελζσκαηψλεη παηρλίδηα ζηα θηλεηά ηεο απφ ην 1998, θαη ην παξάδεηγκα ηεο αθνινχζεζαλ θαη άιιεο εηαηξείεο. Οη εμειίμεηο ζην ρψξν ησλ παηρληδηψλ ήηαλ ξαγδαίεο θαζψο πιένλ αξθεηά παηρλίδηα π.ρ. πνδνζθαίξνπ, δξάζεο επηηξέπνπλ ηελ ηξνπνπνίεζε κέξνπο ή φισλ ησλ γξαθηθψλ θαη ην κνίξαζκα κε άιινπο παίρηεο. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ έμαξζε ησλ δηθηχσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο απφ ηα κέζα ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, ε αληαιιαγή πεξηερνκέλνπ, πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ρξήζηεο νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ νλνκάζηεθε «user generated content» (πεξηερφκελν πνπ δεκηνπξγνχλ νη ρξήζηεο). Καηά ηε λέα γεληά θνλζφισλ απφ ην 2004 κέρξη θαη ζήκεξα, νη εμειίμεηο ζην ρψξν ηνπ ινγηζκηθνχ ήηαλ εληππσζηαθέο. Γχν δηακεηξηθά αληίζεηα ζπζηήκαηα κεηαμχ ηνπο έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο θαη θαηέθηεζαλ ην θνηλφ. Ζ Nintendo θπθινθφξεζε ηελ θνλζφια DS, κε 2 νζφλεο εθ ησλ νπνίσλ ε κία είλαη αθήο. Ο ρεηξηζκφο ηεο νζφλεο αθήο γίλεηαη κε ην ρέξη ή ζπλήζσο κε κηα γξαθίδα. Ζ θνλζφια απηή είλαη εθνδηαζκέλε κε δπλαηφηεηεο αζχξκαηεο δηθηχσζεο φηαλ βξίζθνληαη θαη άιια DS θνληά γηα αζχξκαην παηρλίδη πνιιψλ παηρηψλ. Δπίζεο, νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδεζνχλ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ κέζσ WiFi! To PSP ηεο Sony, απφ ηελ άιιε πιεπξά, αθνινχζεζε δηαθνξεηηθή πνξεία. Ζ ζπζθεπή απηή πξνζθέξεη αζχξκαηε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, αλαπαξαγσγή ηαηληψλ απφ δίζθνπο UMD, θαζψο θαη δηαζχλδεζε κε εμσηεξηθέο νζφλεο/ηειενξάζεηο. Χζηφζν, ε ζπγθεθξηκέλε θνλζφια βαζίδεηαη πιένλ απνθιεηζηηθά ζηα παηρλίδηα πνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα αγνξάζεη απφ ην Γηαδίθηπν. Σν 2005 ε Microsoft θπθινθφξεζε ηελ επφκελε γεληά ηεο θνλζφιαο ηεο, ην Xbox 360 κε πνιχ κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο σο πξνο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν, αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο ζχλδεζεο κε ην Γηαδίθηπν. Ζ Microsoft θξφληηζε λα εληζρχζεη ηελ ππεξεζία Xbox Live θαη λα πξνζθέξεη παηρλίδηα, ηαηλίεο, πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, δηαζχλδεζε κε facebook, 10

11 MSN Messenger θαη άιια εξγαιεία, ψζηε λα θάλεη ηελ θνλζφια ηεο θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα παηρληδνκεραλή. Ζ Sony αθνινχζεζε ην 2006 κε ηελ θπθινθνξία ηνπ Play station 3, κηαο παλίζρπξεο απφ πιεπξάο επεμεξγαζηηθήο ηζρχνο, θνλζφια, πνπ ελζσκάησλε εληππσζηαθέο ηερλνινγίεο, φπσο ζπζθεπή αλάγλσζεο Blue Ray, δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Play station Home), θπιινκεηξεηή ηζηνχ θ. ά. Ζ Nintendo απνηέιεζε ηε κεγαιχηεξε θαη εληππσζηαθφηεξε παξνπζία ζηηο θνλζφιεο απηήο ηεο πεξηφδνπ, κε ην Wii. Αλ θαη ζε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζαθψο ππνδεέζηεξν ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο θνλζφιεο, εληνχηνηο θαηάθεξε λα μερσξίζεη θαη λα μεπεξάζεη ζε πσιήζεηο ηηο ππφινηπεο ζπζθεπέο, ράξε ζηνλ πξσηνπνξηαθφ ρεηξηζκφ. Σα παηρλίδηα ειέγρνληαη κε ηηο θηλήζεηο ηνπ ρεξηνχ, ράξε ζην αζχξκαην ρεηξηζηήξην, πνπ είλαη ζηελ νπζία κηα θάκεξα Bluetooth. Οη δπλαηφηεηεο ηνπ Wii ζε ζπλδπαζκφ κε ην κνλαδηθφ ρεηξηζκφ ηνπ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία παηρληδηψλ αξθεηά πξσηνπνξηαθψλ θαη ηελ πξνζέιθπζε αηφκσλ θαη ειηθηαθψλ νκάδσλ, πνπ ππφ άιιεο ζπλζήθεο δελ ελδηαθέξνληαλ γηα ηα βηληενπαηρλίδηα. Σέινο, δελ πξέπεη λα μερλάκε θαη ηε ζεηξά ipod ηεο Apple, ε νπνία απνηέιεζε απφ κφλε ηεο ζηαζκφ ζηε βηνκεραλία ηεο κνπζηθήο αξρηθά. Οη λεφηεξεο γεληέο ipod φπσο ην Touch θαη ην iphone, έρνπλ πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή κηαο κεξίδαο δεκηνπξγψλ παηρληδηψλ κε εληππσζηαθά ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ην ρεηξηζκφ, θαζψο νη ζπζθεπέο απηέο απνηεινχληαη απφ νζφλεο αθήο. 11

12 1.2 Γηαθξίζεηο έλλνηεο ηχπσλ ειεθηξνληθήο ςπραγσγίαο Γηαδηθηπαθά ςπραγσγηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα (on-line games) ηαλ κηιάκε γηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα αλαθεξφκαζηε ζηα παηρλίδηα πνπ παίδεη θαλείο κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, κέζσ εηδηθψλ παηρληδνκεραλψλ (θνλζφιεο), κέζσ θνξεηψλ ζπζθεπψλ, ή online κέζσ Γηαδηθηχνπ. Δίλαη γεγνλφο φηη απηφ ην λέν είδνο ςπραγσγίαο έρεη αιιάμεη γηα ηα θαιά ηνλ ηξφπν πνπ δαπαλνχλ ηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν κηθξνί θαη κεγάινη, ζπκβάιινληαο πνιιέο θνξέο πέξαλ απφ ηε ςπραγσγία ζηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηε γλψζε, αθφκα θαη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ. Σα online παηρλίδηα γίλνληαη φιν θαη πην δεκνθηιή θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα κπνξνχκε λα πνχκε φηη παξαηεξνχληαη θαηά θχξην ιφγν νη παξαθάησ κνξθέο: Παηρλίδηα κέζσ browser: Πξφθεηηαη θαηά θχξην ιφγν γηα απιά παηρλίδηα πνπ παξέρνληαη δσξεάλ ζε ηζηνζειίδεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο δηαθεκίζεηο. Γηαθεκηζηηθά παηρλίδηα: Παηρλίδηα ζρεδηαζκέλα γηα λα πξνσζήζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, ππεξεζία αθφκα θαη ηδενινγία. Παηρλίδηα δηθηχνπ: Παηρλίδηα πνπ εγθαζίζηαληαη ζηνλ ππνινγηζηή θαη ηα νπνία παίδνληαη ζε ζχλδεζε κε ην Γηαδίθηπν. MMORPG: δηαθέξνπλ απφ ηα παηρλίδηα δηθηχνπ ζην φηη έλαο ηεξάζηηνο αξηζκφο παηθηψλ ζπκκεηέρεη ζε έλα θαη κφλν παηρλίδη θαη ζην φηη ην παηρλίδη εμειίζζεηαη αθφκα θαη φηαλ ν παίθηεο δελ ζπκκεηέρεη ζε απηφ. 12

13 1.2.2 Σπρεξά παηρλίδηα θαη ειεθηξνληθόο ηδόγνο Ηζηνξηθά αξραηνινγηθά επξήκαηα θαη πεγέο απνδεηθλχνπλ θαη επηβεβαηψλνπλ φηη ν ηδφγνο, δειαδή ε ελαζρφιεζε θαη ζπκκεηνρή ησλ αλζξψπσλ ζε ηπρεξά παηρλίδηα ή παηρλίδηα πηζαλνηήησλ έρεη βαζηέο θαη καθξφρξνλεο ξίδεο θαζψο θαη εμειηθηηθή πνξεία. Σα ηπρεξά παηρλίδηα ζηεξίδνληαη ζηε βαζηά επηζπκία ηνπ αλζξψπνπ λα ξηζθάξεη θαη ζηελ ειπίδα ηνπ λα θεξδίζεη κεγάια πνζά. Γη απηφ ην ιφγν θαηαθέξλνπλ λα ζπλαξπάδνπλ κεγάιε κεξίδα αλζξψπσλ. Ο ηδφγνο είλαη θαηλφκελν ππαξθηφ, θνηλσληθφ, ην νπνίν δελ κπνξεί λα αγλνεζεί νχηε λα πεξάζεη απαξαηήξεην, θαζψο απνηειεί θαζεκεξηλή πξφθιεζε, πνπ εθηφο απφ ην ίδην ην άηνκν επεξεάδεη θαη ηνλ πεξίγπξφ ηνπ. ήκεξα ν νξγαλσκέλνο ηδφγνο απνηειεί κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο «βηνκεραλίεο» θαζψο εκθαλίδεη ζπλερή άλζεζε. Δθηφο απφ ηα ηπρεξά παηρλίδηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε θπζηθή παξνπζία πξνζψπσλ ζε δηάθνξεο ιέζρεο, θαδίλν ή πξαθηνξεία ηπρεξψλ παηρληδηψλ, ππάξρεη πιένλ θαη ν ειεθηξνληθφο ηδφγνο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη δηάθνξεο κνξθέο ηπρεξψλ παηρληδηψλ. Τπάξρνπλ πάξα πνιιέο νινθιεξσκέλεο δηαδηθηπαθέο πχιεο γηα ηνπο θίινπο ησλ θαδίλν θαη ησλ πνηθίιισλ παηρληδηψλ ηνπο, φπσο είλαη ην πφθεξ, ην κπιαθηδαθ, ε ξνπιέηα, ην baccarat, ηα δάξηα, νη θνπινρέξεδεο (θξνπηάθηα), φπσο επίζεο θαη ην lotto, Kino, ηάβιη, ζηνίρεκα δηαθφξσλ αζιεκάησλ, ηππνδξνκίεο θαη πνιιά άιια. Σα online casino έθαλαλ ηελ πξψηε ηνπο εκθάληζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90, φηαλ ην Internet δελ ήηαλ αθφκε αλαπηπγκέλν ζην βαζκφ πνπ είλαη ζήκεξα. Σνλ πξψην εθείλν θαηξφ ήηαλ ιίγα ζηνλ αξηζκφ θαη ε πνηφηεηα ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ φπσο είλαη θπζηθφ, ήηαλ πνιχ θαηψηεξε απφ ηε ζεκεξηλή. ζν φκσο ε ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο εμειηζζφηαλ, ηφζν ηα online casino πιήζαηλαλ ζε αξηζκφ, κε ηαπηφρξνλε βειηίσζε ηφζν ησλ γξαθηθψλ, φζν θαη ησλ πξνζθνξψλ θαη ησλ κπφλνπο πνπ απηά πξνζθέξνπλ. 13

14 Σα ηπρεξά παηρλίδηα είλαη ηδηαηηέξσο δεκνθηιή ζηνπο Έιιελεο, Αξθεί λα ζθεθηεί θαλείο ην γεγνλφο φηη ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηε λφκηκε θαη κφλν αγνξά ηπρεξψλ παηρληδηψλ είλαη πεξί ηα 9,4 δηο επξψ, θαηαηάζζνληαο ηελ Διιάδα ζηε δεχηεξε ρψξα παγθνζκίσο ζηελ θαηά θεθαιήλ δαπάλε γηα ην ηδφγν, παξφιν πνπ ην ζρεηηθφ λνκηθφ θαζεζηψο ζηελ Διιάδα είλαη αξθεηά απζηεξφ. Ο κνλαδηθφο ρψξνο φπνπ επηηξέπεηαη λα παίδεη θαλείο ηπρεξά παηρλίδηα ζηε ρψξα καο είλαη ηα πξαγκαηηθά θαδίλν θαη ηα λφκηκα πξαθηνξεία ηπρεξψλ παηρληδηψλ. ε νπνηνλδήπνηε άιιν ρψξν ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηδφγνπ είλαη παξάλνκε. Απηφ βέβαηα δε θαίλεηαη λα εκπνδίδεη ηελ εμάπισζε ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζην δηαδίθηπν, θαζψο φιεο νη εηαηξείεο πνπ πξνζθέξνπλ εηθνληθά δσκάηηα (π.ρ. Poker rooms) έρνπλ βάζε ζην εμσηεξηθφ, νπφηε δε ζπληειείηαη θάπνηα αμηφπνηλε πξάμε Γηαζθέδαζε κέζσ «θαηεβάζκαηνο» (downloading) αξρείσλ κνπζηθήο, ηαηληώλ, πξνγξακκάησλ θιπ. από ην δηαδίθηπν Μηα άιιε κνξθή ειεθηξνληθήο ςπραγσγίαο είλαη ην «θαηέβαζκα» (downloading) δηάθνξσλ αξρείσλ κνπζηθήο, ηαηληψλ, βηβιίσλ ή αθφκα θαη πξνγξακκάησλ. Δίλαη γεγνλφο πσο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ κπνξεί θαλείο λα βξεη ζρεδφλ ηα πάληα. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ λεαξψλ, θπξίσο αλζξψπσλ, πξνηηκά λα βξεη π.ρ. κηα ηαηλία κέζσ δηαδηθηχνπ παξά λα αγνξάζεη ή λα λνηθηάζεη έλα DVD απφ έλα ηππηθφ video club. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηε κνπζηθή. Σν Internet είλαη επίζεο γεκάην απφ εκπνξηθά sites φπσο γηα παξάδεηγκα ην Amazon.com ή ην e-shop, απ φπνπ κπνξεί θαλείο λα αγνξάζεη πιεζψξα πιηθψλ αγαζψλ ζε πνχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζε ηηκέο ζπλήζσο ρακειφηεξεο απ απηέο ηεο πξαγκαηηθήο αγνξάο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη επίζεο ην παξάδεηγκα ηνπ Internet Archive, ν νπνίνο είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ είλαη επξέσο γλσζηφο γηα ηελ ππεξεζία Way back Machine. Πξφθεηηαη γηα ηελ ρξνλνκεραλή ηνπ Internet ε νπνία καο δείρλεη πψο ήηαλ δηάθνξεο ηζηνζειίδεο θαηά ην παξειζφλ. Ζ πξνζθνξά ηνπ Internet Archive, σζηφζν, δελ πεξηνξίδεηαη εθεί. Ο νξγαληζκφο 14

15 δηαζέηεη επίζεο εθαηνληάδεο δσξεάλ ηαηλίεο θαη αξρεία κνπζηθήο, ειεχζεξα πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Με άιια ιφγηα, κπνξεί θαλείο λα ηα θαηεβάζεη λφκηκα θαη ρσξίο θακία ππνρξέσζε. Μέρξη ηψξα ηα αξρεία απηά ήηαλ δηαζέζηκα κφλν κε ηε κνξθή απεπζείαο download, θάηη αξθεηά ρξνλνβφξν. Πιένλ φκσο είλαη δηαζέζηκα θαη κε ηε κνξθή torrent. Σα torrents είλαη κηθξά αξρεηάθηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληαιιαγή πνιχ κεγαιχηεξσλ αξρείσλ, ή ζπλφισλ αξρείσλ, κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ BitTorrent. Σν BitTorrent είλαη πξσηφθνιιν αληαιιαγήο αξρείσλ. Σα αξρεία πνπ θαηεβάδνπκε δε βξίζθνληαη ζε έλαλ θεληξηθφ δηαθνκηζηή (φπσο π.ρ. φηαλ θαηεβάδνπκε κε ηνλ Firefox κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ HTTP) αιιά ζηνπο ζθιεξνχο δίζθνπο ηνπο δηθνχο καο θαη ησλ άιισλ ρξεζηψλ. ινη θαηεβάδνπλ θαη αλεβάδνπλ ηαπηφρξνλα ν έλαο απ ηνλ άιινλ. Έλα πιενλέθηεκα ηνπ είλαη φηη επηηξέπεη ηε δηαλνκή/αληαιιαγή κεγάισλ αξρείσλ ζε πνιχ κεγάιεο ηαρχηεηεο. Απηφο ήηαλ θαη ν αξρηθφο ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν θηηάρηεθε απφ ηελ Bram Cohen: γηα λα επηηξέπεη ηε γξήγνξε δηαλνκή κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ ρσξίο λα απαηηείηαη κεγάιν θαη δαπαλεξφ εχξνο δψλεο (bandwidth) ζε κηα θεληξηθή ηνπνζεζία. Γηα λα θαηεβάδνπκε αξρεία κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ ρξεηαδφκαζηε έλαλ BitTorrent client, δειαδή έλα πξφγξακκα πνπ λα ππνζηεξίδεη ην πξσηφθνιιν BitTorrent. Τπάξρνπλ πνιιά εχρξεζηα θαη δσξεάλ πξνγξάκκαηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 3 πην γλσζηά είλαη: κ Torrent Azureus BitTorrent Ο ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο γηα λα βξνχκε κνπζηθή ή ηαηλίεο λα θαηεβάζνπκε είλαη κέζσ εηδηθψλ site, ησλ ιεγφκελσλ trackers. Καηεβάδνπκε απφ ηνλ tracker έλα αξρεηάθη κε θαηάιεμε.torrent, ην αλνίγνπκε κε ην πξφγξακκα ηεο επηινγήο καο, ην πξφγξακκα ζπλδέεηαη κε ηνλ tracker θαη κεηά απφ ιίγν αξρίδεη ην θαηέβαζκα. Οη trackers ρσξίδνληαη ζε 15

16 δεκφζηνπο (public) θαη ηδησηηθνχο (private). Οη δεκφζηνη έρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε. ηνπο ηδησηηθνχο ε πξφζβαζε επηηξέπεηαη κφλν ζηα εγγεγξακκέλα κέιε, ε δε εγγξαθή απαηηεί ζπλήζσο πξφζθιεζε απφ έλα άιιν κέινο. θπξηφηεξα είλαη: Ζ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία θαηεβάδνπκε εμαξηάηαη απφ δηάθνξα πξάγκαηα. Σα Ζ ηαρχηεηα ηεο ζχλδεζεο καο Ζ δηαζεζηκφηεηα ηνπ αξρείνπ πνπ ζέινπκε θαη ε ηαρχηεηα ησλ άιισλ Ζ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία αλεβάδνπκε εκείο Οη ξπζκίζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο Πνιχ δεκνθηιή site είλαη ηα εμήο: Έλα ιηγφηεξν εμειηγκέλν ζχζηεκα απφ ηα torrents είλαη ην ιεγφκελν peer to peer. Απηνχ ηνπ ηχπνπ ε κεηαθνξά αξρείσλ γίλεηαη «απφ θφκβν ζε θφκβν», δειαδή αλάκεζα ζε ρξήζηεο πνπ βξίζθνληαη ηαπηφρξνλα ζπλδεδεκέλνη ζην Γηαδίθηπν ρσξίο λα κεζνιαβεί θάπνηνο server. Πην δεκνθηιή site ζ απηήλ ηελ θαηεγνξία είλαη : To Mega Upload είλαη ν ηαρχηεξνο δξφκνο ζηελ αληαιιαγή αξρείσλ. Αληί λα αληαιιάζζνληαη ηα αξρεία αλάκεζα ζε ρξήζηεο, θάζε ρξήζηεο απνζεθεχεη ηα αξρεία πνπ ζέιεη λα δηακνηξάζεη ζε έλαλ ηζρπξφ server. ηε ζπλέρεηα νη ππφινηπνη ρξήζηεο ηα θαηεβάδνπλ κε πνιχ πςειφηεξεο ηαρχηεηεο. Πην δεκνθηιή site: Σν Streaming Audio/Video είλαη ε πην ζχγρξνλε ηερληθή λα βιέπεη θαλείο online βίληεν ή λα αθνχεη online ηξαγνχδηα. Σα αξρεία αλαξηψληαη ζε κία ηζηνζειίδα θαη νη 16

17 ρξήζηεο ζπλδένληαη γηα λα ηα δνπλ ή λα ηα αθνχζνπλ γηα φζν ρξφλν είλαη ζπλδεδεκέλνη. Πην δεκνθηιή site: Κνηλσληθή δηθηύσζε θαη επηθνηλσλία Σν ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ( ) πξνυπήξρε ηεο έλαξμεο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ. ήκεξα, σζηφζν, απνηειεί κηα ππεξ4εζία ηνπ δηαδηθηχνπ, ε νπνία επηηξέπεη ηε ζπγγξαθή, απνζηνιή, ιήςε θαη απνζήθεπζε κελπκάησλ κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Γεληθά, ν φξνο ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν αλαθέξεηαη ζην ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξσηφθνιιν «Mail Transfer Protocol» ζε δηθηπαθά ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε άιια πξσηφθνιια κεηαθνξάο κελπκάησλ, αιιά θαη ζε δηάθνξα ζπζηήκαηα κελπκάησλ ζε κηθξά δίθηπα, ππεξππνινγηζηέο θιπ., πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο λα ζηέιλνπλ κελχκαηα κεηαμχ ηνπο γηα ηελ ππνζηήξημε νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο. Σα ζπζηήκαηα ζε ηνπηθά δίθηπα ή ζε δίθηπα intranet είλαη πηζαλφλ λα βαζίδνληαη ζε ηδησηηθά πξσηφθνιια, πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα, ή λα είλαη ηα ίδηα πξσηφθνιια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δεκφζηα δίθηπα. Έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ απνηειείηαη απφ 3 ζηνηρεία: ην θάθειν ηνπ κελχκαηνο, ηελ επηθεθαιίδα ηνπ κελχκαηνο θαη ην θπξίσο ζψκα ηνπ κελχκαηνο. Ζ επηθεθαιίδα ηνπ κελχκαηνο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ειέγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ηνπιάρηζηνλ, ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο ηνπ απνζηνιέα ή κίαο ή θαη πεξηζζφηεξσλ δηεπζχλζεσλ παξαιεπηψλ. πλήζσο 17

18 πξνζηίζεληαη θαη πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο έλα πεδίν επηθεθαιίδαο ζέκαηνο θαη κηα ρξνληθή ζθξαγίδα ππνβνιήο ηνπ κελχκαηνο. Με ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ινηπφλ, κπνξείηε λα ζηέιλεηε θαη λα ιακβάλεηε κελχκαηα. Με ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ηνπ Internet κπνξείηε λα αληαιιάζζεηε κελχκαηα κε νπνηνδήπνηε άιιν άηνκν ζην Internet πνπ έρεη κηα ηαρπδξνκηθή ζπξίδα (κηα ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ζηελ νπνία κπνξεί λα ζηαιεί ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν). Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ρξεηάδεζηε έλα πξφγξακκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, φπσο ην Outlook Express, ζηνλ ππνινγηζηή ζαο θαη έλα ινγαξηαζκφ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο. Μα απηά ηα πξνγξάκκαηα κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε, λα ζηείιεηε θαη λα ιάβεηε κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. πλήζσο, ν ISP ζαο παξέρεη έλαλ ινγαξηαζκφ κε ηε ζπλδξνκή ζαο. Οη δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζπλήζσο απνηεινχληαη απφ ην φλνκα ηνπ αηφκνπ ζην νπνίν ζηέιλεηε ηελ αιιεινγξαθία, καδί κε ηε ζέζε πνπ παξέρεηαη απφ ην φλνκα ηνκέα. Γηα παξάδεηγκα, ην Σν onoma είλαη ην φλνκα ηνπ παξαιήπηε. είλαη ν δηαρσξηζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ νλφκαηνο παξαιήπηε απφ ηνλ ηνκέα. Σν otenet.gr είλαη ην φλνκα ηνκέα ή ε ζέζε ηνπ onoma. Σν ηκήκα ηνπ νλφκαηνο κπνξεί λα είλαη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαθάησ κνξθέο: Έλα φλνκα θαη έλα επψλπκν ρσξηζκέλα κε ηειεία (onoma.eponymo) Έλα αξρηθφ αθνινπζνχκελν απφ ην επψλπκν, ρσξηζκέλα κε ηειεία (o.eponymo) Έλαο θσδηθφο πνπ πεξηέρεη θείκελν θαη αξηζκνχο (csofbl) Κάηη απξφζσπν (π.ρ. info ή help) Σν ηκήκα ηνπ νλφκαηνο ηνπ ηνκέα πεξηγξάθεη ηε ζέζε ζην Internet ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα ζηαινχλ ηα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Απηφ αθνινπζεί κηα παξφκνηα 18

19 ζχκβαζε κε απηή ησλ δηεπζχλζεσλ URL, πνπ ζπλδπάδνπλ ηε ρψξα, ηνλ ηχπν ηνπ ηδξχκαηνο θαη ηελ πφιε. Κνηλσληθή δηθηύσζε είλαη ε ζπγθέληξσζε ή ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη αγξνηηθέο θνηλφηεηεο, νη γεηηνληέο, νη ρψξνη εξγαζίαο, ηα παλεπηζηήκηα θαη ηα ζρνιεία. ηε βηβιηνγξαθία εκθαλίδνληαη δηάθνξνη νξηζκνί γηα ην ηη είλαη έλα θνηλσληθφ δίθηπν: Ο Υηνχξεο (Υηνχξεο 2004) νξίδεη σο θνηλσληθά δίθηπα ηα «πνιπδηάζηαηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη δηακφξθσζεο ηεο αλζξψπηλεο πξαθηηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο». Οη Walker, MacBride θαη Vachon (1977), φξηζαλ σο θνηλσληθφ δίθηπν ην άζξνηζκα ησλ πξνζσπηθψλ επαθψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ην άηνκν δηαηεξεί ηελ θνηλσληθή ηνπ ηαπηφηεηα, ιακβάλεη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, πιηθή ελίζρπζε θαη ζπκκεηνρή ζηηο ππεξεζίεο, έρεη πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο θαη δεκηνπξγεί λέεο θνηλσληθέο επαθέο. Σα θνηλσληθά δίθηπα ζπλήζσο απνηεινχληαη απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπο θίινπο θαη ηνπο γλσζηνχο θαη πεξηιακβάλνπλ ηξεηο θξίζηκεο έλλνηεο: α) ην κέγεζνο ή ην εχξνο, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν, β) ηε ζχλζεζε, δειαδή ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο κειψλ ηεο επξχηεξεο νηθνγέλεηαο ή θίισλ ζην δίθηπν, γ) ηε ζπρλφηεηα, πνπ δειψλεη ην πφζν ζπρλά ηα κέιε ελφο θνηλσληθνχ δηθηχνπ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο (Υηνχξεο, Παπάλεο, Ρφληνο, 2004). Έλα θνηλσληθφ δίθηπν είλαη επνκέλσο κηα θνηλσληθή δνκή πνπ απνηειείηαη απφ άηνκα ηα νπνία ζπλδένληαη ή δεζκεχνληαη κεηαμχ ηνπο κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο αιιειεμάξηεζεο φπσο ε θηιία, ε ζπγγέλεηα, ηα θνηλά ελδηαθέξνληα, 19

20 νη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θιπ. Γελ είλαη ίζσο ππεξβνιή ην λα ηζρπξηζηνχκε φηη ηα ζέκαηα θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ είλαη ηφζν πνηθίια θαη πινχζηα, φζν θαη ε ηζηνξία ηνπ θφζκνπ καο. Ζ θνηλσληθή δηθηχσζε ζήκεξα είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ζηελ online κνξθή ηεο, δειαδή ζε απεπζείαο ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ην Γηαδίθηπν είλαη γεκάην κε εθαηνκκχξηα άηνκα πνπ επηζπκνχλ λα γλσξίζνπλ άιινπο αλζξψπνπο, λα αλαπηχμνπλ θηιίεο ή επαγγεικαηηθέο ζπκκαρίεο, λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία, λα ζρεκαηίζνπλ νκάδεο θαη λα κνηξάδνληαη απφ πξψην ρέξη πιεξνθνξίεο θαη εκπεηξίεο ζρεηηθά κε ηα ρφκπη θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. ηαλ πξφθεηηαη γηα online θνηλσληθή δηθηχσζε, ρξεζηκνπνηνχληαη ηζηνζειίδεο γλσζηέο σο ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Οη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο ιεηηνπξγνχλ σο online θνηλφηεηεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε ηζηφηνπνπ, ηα κέιε ηεο online θνηλφηεηαο έρνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα φπσο θάπνην ρφκπη, ηε ζξεζθεία ή ηελ πνιηηηθή. Ζ εγγξαθή θαη πξφζβαζε ζε έλαλ ηζηφηνπν θνηλσληθήο δηθηχσζεο παξέρεη ζηα κέιε ηνπ άκεζε θαη ζπλερή θνηλσληθνπνίεζε. Απηή ε θνηλσληθνπνίεζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ αλάγλσζε ηνπ πξνθίι ησλ άιισλ κειψλ θαη ζπρλά θαη ηελ επηθνηλσλία καδί ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο ή «social networking sites», φπσο ηα πνιχ δεκνθηιή ζηε ρψξα καο facebook θαη twitter, απνηεινχλ θαζεκεξηλή ζπλήζεηα ησλ λέσλ. ηηο ηζηνζειίδεο απηέο, παηδηά, λένη αιιά θαη κεγαιχηεξνη ρξήζηεο κέζα απφ ηα εηθνληθά ηνπο πξνθίι ιεηηνπξγνχλ δηαδξαζηηθά κε άιινπο ρξήζηεο, δεκνζηεχνπλ ηηο θσηνγξαθίεο θαη ηα βίληεφ ηνπο, γίλνληαη κέιε ζε νκάδεο θνηλψλ ελδηαθεξφλησλ (groups), δεκνζηεχνπλ θαη αληαιιάζζνπλ ηηο θαιιηηερληθέο ηνπο δεκηνπξγίεο (κνπζηθή θιπ.), επηζθέπηνληαη ζειίδεο άιισλ ρξεζηψλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ πιήζνο εθαξκνγψλ (θνπίδ, παηρλίδηα θιπ.). Δπηπιένλ, ην social networking σο λένο ηξφπνο θνηλσληθήο δηαδξαζηηθφηεηαο θαη ζπκκεηνρήο επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγνχλ νη ίδηνη 20

21 πεξηερφκελν ζην Γηαδίθηπν θαη λα ην κνηξάδνληαη κε άιινπο ρξήζηεο, ρσξίο λα έρνπλ εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο γλψζεηο. ήκεξα, ππάξρνπλ πνιινί ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Οη ηζηφηνπνη δηαθξίλνληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε: ην αληηθείκελφ ηνπο, δει. ην ζηφρν ηεο δηθηχσζεο, ηνλ ηξφπν εγγξαθήο θαη ζπκκεηνρήο κειψλ (ειεχζεξε ή πεξηνξηζκέλε), ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο θαη ην είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ αληαιιάζζνπλ νη ρξήζηεο κεηαμχ ηνπο. Άιινη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο εζηηάδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα ελδηαθέξνληα ρξεζηψλ, ελψ άιινη δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν ή αληηθείκελν. Οη ηειεπηαίνη ζπρλά αλαθέξνληαη σο "παξαδνζηαθνί" ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ζπλήζσο έρνπλ αλνηρηή ηελ έληαμε κειψλ ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ απηνχο ηνπο ηζηφηνπνπο ηα κέιε κπνξνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο δίθηπν θίισλ θαη λα εμαιείςνπλ ηα κέιε πνπ δελ έρνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα ή ζηφρνπο. ε θάπνηνπο ηζηφηνπνπο ε εγγξαθή κειψλ είλαη ειεχζεξε, ελψ ζε άιινπο απαηηείηαη πξφζθιεζε απφ έλα ππάξρνλ κέιινλ, δει. ζχζηαζε ηνπ κέινπο γηα ηελ εγγξαθή ηνπ. Ο ηξφπνο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ κπνξεί λα είλαη αηνκηθφο, δειαδή αλάκεζα ζε δχν άηνκα, ή καδηθφο φπνπ ηα κέιε δεκνζηεχνπλ πεξηερφκελν νξαηφ ζε φινπο ηα κέιε. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη δεκνζηεχζεηο κελπκάησλ ή αθφκα θαη δσληαλέο ζπλνκηιίεο, ζρφιηα, λήκαηα ζπδεηήζεσλ θιπ. Σν πεξηερφκελν πνπ δεκνζηεχνπλ ή αληαιιάζζνπλ κεηαμχ ηνπο ηα κέιε ηνπ ηζηφηνπνπ κπνξεί λα είλαη θείκελν, θσηνγξαθίεο, ή αθφκα θαη βίληεν. 21

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ ΠΑΣΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ & ΣΗΟΜΠΑΝΟΤΓΖ ΖΡΩ ΑΠΡΗΛΗΟ 2013 ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Μάιακα Διενλφξα-Ηνπιία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζελίδερ κοινυνικήρ δικηύυζηρ & οι κοινυνικέρ επιδπάζειρ ηοςρ Πόηε ππυηοεμθανίζηηκαν Τι είναι

Οι ζελίδερ κοινυνικήρ δικηύυζηρ & οι κοινυνικέρ επιδπάζειρ ηοςρ Πόηε ππυηοεμθανίζηηκαν Τι είναι Οι ζελίδερ κοινυνικήρ δικηύυζηρ & οι κοινυνικέρ επιδπάζειρ ηοςρ Πόηε ππυηοεμθανίζηηκαν Τι είναι Οη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο πξσηνεκθαλίζηεθαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90. ηηο κέξεο καο απνηεινχλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Σοςπιζηική βιομησανία ( e-tourism ) εθαπμογέρ, δςναηόηηηερ και πποοπηικέρ εξέλιξηρ ΠΟΤΓΑΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηα enter. Από ηα video games ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα

Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηα enter. Από ηα video games ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηα enter. Από ηα video games ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα ΣΗΣΛΟ: Ηζηνξία VG, Δίδε, Γεκνθηιέζηεξα, Ολνκαηνινγία, Θεκαηνινγία, Γεληέο- Γχν θφζκνη, Γηαθήκηζε, Πσιήζεηο, Τπεξθαηαλάισζε,

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΟΗ ΗΣΟΔΛΗΓΔ ΣΗ ΑΠΟΦΔΗ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ; ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΧΝ ΑΠΟΦΔΧΝ ΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ.

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΟΗ ΗΣΟΔΛΗΓΔ ΣΗ ΑΠΟΦΔΗ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ; ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΧΝ ΑΠΟΦΔΧΝ ΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ. Α.Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΟΗ ΗΣΟΔΛΗΓΔ ΣΗ ΑΠΟΦΔΗ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ; ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΧΝ ΑΠΟΦΔΧΝ ΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ. ΦΑΚΗΣΑ ΣΑΜΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα