Δευτερογενής Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Συναλλαγών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δευτερογενής Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Συναλλαγών"

Transcript

1 Δευτερογενής Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Συναλλαγών 1. Ποια από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ισχύουν για τις οργανωμένες αγορές: I. Αποτελούν πολυμερή συστήματα συναλλαγών II. Η λειτουργία τους διέπεται από κανόνες που επιτρέπουν διακριτική ευχέρεια εκτέλεσης συναλλαγών III. Πρέπει να εφαρμόζεται η νομοθεσία για κατάχρηση αγορών IV. Μπορούν να διαπραγματεύονται χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν εισαχθεί σε άλλη οργανωμένη αγορά στην ΕΕ, χωρίς επιπλέον υποχρεώσεις για τους εκδότες α) I και III β) I, II και III γ) I, III και IV δ) I, II, III και IV 2. Για να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας σε διαχειριστή της αγοράς: α) Ο διαχειριστής πρέπει να έχει μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ευρώ β) Η ΕΚ πρέπει να έχει ελέγξει την αξιοπιστία και πείρα των μελών του ΔΣ του διαχειριστή της αγοράς καθώς και των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν το διαχειριστή της αγοράς γ) Η ΕΚ πρέπει να έχει ελέγξει την αξιοπιστία και πείρα των προσώπων με ειδική συμμετοχή και των προσώπων που δύνανται να ασκήσουν ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση της οργανωμένης αγοράς δ) Όλα τα παραπάνω 3. Η ΗΔΑΤ (Ηλεκτρονική Διαπραγμάτευση Άυλων Τίτλων) είναι: α) Οργανωμένη Αγορά β) Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) γ) Συστηματικός Εσωτερικοποιητής δ) Τίποτα από τα παραπάνω 4. Ποιό από τα παρακάτω δεν αποτελεί οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα; α) Η Αγορά Παραγώγων β) Η Αγορά Αξιών γ) Η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) δ) Η αγορά φυσικού αερίου 5. Τι δεν διαπραγματεύεται σε οργανωμένη αγορά; α) Ομόλογο β) Μετοχή γ) Ηλεκτρική ενέργεια δ) Παράγωγο 6. Ο διαχειριστής αγοράς λειτουργεί με τη μορφή: α) Οργανωμένης αγοράς β) Ατομικής επιχείρησης γ) Οποιασδήποτε μορφής επιχείρησης δ) Ανώνυμης εταιρίας 7. Η χορήγηση πιστώσεων από μέλος της οργανωμένης αγοράς σε πελάτη του: α) Επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση β) Επιτρέπεται μόνον εάν ο πελάτης είναι επαγγελματίας γ) Επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει υπογραφεί σχετική ειδική σύμβαση με τον πελάτη του δ) Επιτρέπεται για την κατάρτιση μόνον εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών 8. Οι οργανωμένες αγορές μπορεί να δέχονται ως μέλη: α) ΕΠΕΥ β) ΕΠΕΥ και πιστωτικά ιδρύματα

2 γ) Ιδιώτες, ΕΠΕΥ και πιστωτικά ιδρύματα δ) ΕΠΕΥ, πιστωτικά ιδρύματα και άλλα πρόσωπα τα οποία διαθέτουν: (i) εχέγγυα ήθους και ικανότητας, (ii) επαρκές επίπεδο συναλλακτικής ικανότητας και επάρκειας, (iii) εφόσον συντρέχει περίπτωση, επαρκείς οργανωτικές ρυθμίσεις και (iv) επαρκή μέσα για το ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν, λαμβανομένων υπόψη των διάφορων χρηματοοικονομικών ρυθμίσεων που τυχόν επιβάλλει η οργανωμένη αγορά για να εγγυάται τον προσήκοντα διακανονισμό των συναλλαγών 9. Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΧΑ, τα μέλη του δύνανται να ενεργούν υπό τις εξής ιδιότητες: α) Ως παραγγελιοδόχοι των εντολών πελατών τους β) Ως διαπραγματευόμενοι για ίδιο λογαριασμό γ) Ως ειδικοί διαπραγματευτές δ) Όλες οι υπόλοιπες επιλογές 10. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του τιμήματος αγοράς μετοχών από τον πελάτη του το μέλος της οργανωμένης αγοράς: α) Οφείλει να ενημερώσει την ΕΚ β) Υποχρεούται να χορηγήσει παράταση δύο ημερών για την εξόφληση του τιμήματος γ) Εφόσον δεν έχει υπογραφεί σύμβαση πίστωσης προβαίνει σε εκποίηση των μετοχών που αγοράστηκαν δ) Υποχρεούται να ακυρώσει την συναλλαγή του πελάτη του 11. Ο ειδικός διαπραγματευτής μετοχών έχει σκοπό: α) Να οδηγεί την αγορά στην ορθή τιμή β) Να διευκολύνει τη δραστηριότητα των ανοικτών πωλήσεων μετοχών γ) Να παρεμποδίζει την πτώση των τιμών δ) Να βελτιώνει την εμπορευσιμότητα των μετοχών 12. O ειδικός διαπραγματευτής: α) Αναλαμβάνει να συναλλάσσεται σε συνεχή βάση για ίδιο λογαριασμό σε τιμές που έχει καθορίσει ο ίδιος β) Αναλαμβάνει να συναλλάσσεται σε συνεχή βάση για λογαριασμό των πελατών του σε τιμές που έχει καθορίσει ο ίδιος γ) Αναλαμβάνει να συναλλάσσεται σε περιοδική βάση για ίδιο λογαριασμό στις τιμές που είναι διαθέσιμες στην αγορά δ) Κανένα από τα παραπάνω 13. Προκειμένου να αποκτήσει την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή ένας οργανισμός πρέπει: Ι. Να έχει Υπηρεσία Ειδικής Διαπραγμάτευσης ΙΙ. Να διορίσει Υπεύθυνο Ειδικής Διαπραγμάτευσης ΙΙΙ. Να έχει την άδεια της διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό ΙV. Όλα τα παραπάνω α) Ι και ΙΙ β) Ι και ΙΙΙ γ) ΙΙ και ΙΙΙ δ) ΙV μόνο 14. Ο Ειδικός Διαπραγματευτής οφείλει να τηρεί πλήρη στοιχεία των συναλλαγών που διενεργεί για ίδιο λογαριασμό στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: α) Για ένα (1) τουλάχιστον χρόνο β) Για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια γ) Για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια δ) Για έξι (6) τουλάχιστον χρόνια 15. Μέλος του ΧΑ που διαθέτει άδεια διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό μπορεί να ενεργεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής: α) Μετά από άδεια του ΧΑ, η οποία αποκτάται ανά αγορά και χρηματοπιστωτικό μέσο.

3 β) Μετά από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία αποκτάται ανά αγορά και χρηματοπιστωτικό μέσο. γ) Μετά από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις ΑΕΠΕΥ και μετά από άδεια της ΤτΕ για τα Πιστωτικά Ιδρύματα, η οποία αποκτάται ανά αγορά και χρηματοπιστωτικό μέσο. δ) Μετά από άδεια του ΧΑ, η οποία αποκτάται ανά αγορά και δίνει τη δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών σε κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο που διαπραγματεύεται σ αυτήν την αγορά. 16. Ποια πρόταση από τις παρακάτω είναι σωστή: α) Ο Eιδικός Διαπραγματευτής υποχρεούται να διορίσει υπεύθυνο ίδιας διαπραγμάτευσης που θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος διαπραγματευτής αξιών / παραγώγων ανάλογα με την περίπτωση & να γνωστοποιεί στο ΧΑ τα στοιχεία του, καθώς και κάθε μεταβολή αυτών β) Ο Eιδικός Διαπραγματευτής μπορεί να δραστηριοποιείται σε περισσότερες από μία κινητές αξίες γ) Ο Eιδικός Διαπραγματευτής είναι υποχρεωτικά μέλος της ΗΔΑΤ (Ηλεκτρονική Διαπραγμάτευση Άυλων Τίτλων) δ) Ο Eιδικός Διαπραγματευτής εποπτεύεται από την ΤτΕ 17. Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει ακριβέστερα την έννοια του "Συστηματικού Εσωτερικοποιητή"; α) Εναλλακτική ονομασία του Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) β) Εναλλακτική ονομασία της οργανωμένης αγοράς (ΟΑ) γ) ΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυμα που συναλλάσσεται κατά τρόπο οργανωμένο, συχνά και συστηματικά για ίδιο λογαριασμό εκτελώντας, εκτός ΟΑ ή ΠΜΔ, εντολές σε μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά δ) ΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυμα που συναλλάσσεται κατά τρόπο οργανωμένο, συχνά και συστηματικά για ίδιο λογαριασμό εκτελώντας, εντός ΟΑ ή ΠΜΔ, εντολές σε μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 18. Ως συστηματικοί εσωτερικοποιητές μπορούν να ενεργούν: α) Πιστωτικά ιδρύματα μόνο β) ΑΕΠΕΥ μόνο γ) Πιστωτικά ιδρύματα, ΑΕΠΕΥ και ασφαλιστικές επιχειρήσεις δ) ΑΕΠΕΥ και πιστωτικά ιδρύματα 19. Ο Συστηματικός Εσωτερικοποιητής συναλλάσσεται: α) Με οργανωμένο τρόπο β) Με συνεχή και συστηματικό τρόπο γ) Με μη οργανωμένο τρόπο δ) Με οργανωμένο τρόπο εκτός οργανωμένης αγοράς (ΟΑ) και Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) 20. Συστηματικός εσωτερικοποιητής είναι η ΕΠΕΥ ή το Πιστωτικό Ίδρυμα που συναλλάσσεται: α) Κατά τρόπο μη οργανωμένο, αλλά συχνά και συστηματικά, για ίδιο λογαριασμό, κατ' εντολή, πελατών του, εκτός οργανωμένης αγοράς ή Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) β) Κατά τρόπο οργανωμένο, συχνά και συστηματικά για ίδιο λογαριασμό, κατ' εντολή πελατών του εκτός οργανωμένης αγοράς ή ΠΜΔ γ) Κατά τρόπο μη οργανωμένο αλλά συστηματικό κατ' εντολή πελατών του, εκτός οργανωμένης αγοράς ή ΠΜΔ δ) Κατά τρόπο οργανωμένο, συχνά και συστηματικά, κατ' εντολή πελατών τους εκτός οργανωμένης αγοράς ή ΠΜΔ 21. Ποιο από τα παρακάτω είναι ορθό; α) Ένας συστηματικός εσωτερικοποιητής τηρεί, για κάθε ρευστή μετοχή για την οποία ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή τα ακόλουθα: α)ζεύγος ή ζεύγη εντολών για την ίδια μετοχή σε άλλους τόπους διαπραγματεύσεως, β) αρχείο των ζευγών εντολών του, το οποίο διατηρεί επί 5 έτη ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εφόσον το κρίνει σκόπιμο.

4 β) Ένας συστηματικός εσωτερικοποιητής τηρεί, για κάθε ρευστή μετοχή για την οποία ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή τα ακόλουθα: α)ζεύγος ή ζεύγη εντολών για την ίδια μετοχή σε άλλους τόπους διαπραγματεύσεως, β) αρχείο των ζευγών εντολών του, το οποίο διατηρεί επί 36μηνες ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εφόσον το κρίνει σκόπιμο. γ) Ένας συστηματικός εσωτερικοποιητής τηρεί, για κάθε ρευστή μετοχή για την οποία ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή τα ακόλουθα: α)ζεύγος ή ζεύγη εντολών για την ίδια μετοχή σε άλλους τόπους διαπραγματεύσεως, β) αρχείο των ζευγών εντολών του, το οποίο διατηρεί επί 24μηνες ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εφόσον το κρίνει σκόπιμο. δ) Ένας συστηματικός εσωτερικοποιητής τηρεί, για κάθε ρευστή μετοχή για την οποία ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή, τα ακόλουθα: α)ζεύγος ή ζεύγη εντολών για την ίδια μετοχή σε άλλους τόπους διαπραγματεύσεως, β) αρχείο των ζευγών εντολών του, το οποίο διατηρεί επί 12μηνο ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εφόσον το κρίνει σκόπιμο. 22. Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει ακριβέστερα την έννοια του «Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης» (ΠΜΔ); α) Εναλλακτική ονομασία της οργανωμένης αγοράς β) Ειδικός τρόπος διαπραγμάτευσης χρηματοπιστωτικών μέσων εντός οργανωμένης αγοράς γ) Ειδικός τύπος εντολής που δίδεται από πελάτες ΑΕΠΕΥ για τη διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικών μέσων δ) Πολυμερές σύστημα-πλατφόρμα, διάφορο της οργανωμένης αγοράς, που το διαχειρίζεται ΕΠΕΥ, διαχειριστής αγοράς ή πιστωτικό ίδρυμα και εντός του οποίου πραγματοποιούνται αγορές και πωλήσεις χρηματοπιστωτικών μέσων 23. Η ΕΝ.Α. (Εναλλακτική Αγορά): α) Αποτελεί διατραπεζική αγορά ομολόγων. β) Αποτελεί πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης κατά την έννοια του ν. 3606/2007. γ) Αποτελεί οργανωμένη αγορά κατά την έννοια του ν. 3606/2007. δ) Αποτελεί αγορά παραγώγων. 24. Ποιο όργανο εγκρίνει το κανονισμό λειτουργίας του ΧΑ: α) Το ΔΣ του ίδιου του Χρηματιστηρίου β) Το ΔΣ της ΕΚ γ) Ο Υπουργός Οικονομίας δ) Η Βουλή 25. Ποιο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά δεν ισχύει για τις οργανωμένες αγορές: α) Αποτελούν πολυμερή συστήματα συναλλαγών. β) Η λειτουργία τους διέπεται από κανόνες που δεν επιτρέπουν διακριτική ευχέρεια εκτέλεσης συναλλαγών. γ) Πρέπει να εφαρμόζεται η νομοθεσία για κατάχρηση αγορών. δ) Δεν απαιτείται διαχειριστής που να έχει λάβει άδεια λειτουργίας 26. Οι ειδικοί διαπραγματευτές αξιολογούνται από το ΧΑ ανά: α) 1 μήνα β) 3μηνο γ) 6μηνο δ) Έτος 27. Ποια από τα παρακάτω είναι ορθά για το διαχειριστή αγοράς; α) Λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας β) Ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της οργανωμένης αγοράς γ) Ευθύνεται για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία δ) Όλα τα παραπάνω 28. Ποιο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά δεν ισχύει για τις οργανωμένες αγορές; α) Αποτελούν πολυμερή συστήματα συναλλαγών.

5 β) Η λειτουργία τους διέπεται από κανόνες που δεν επιτρέπουν διακριτική ευχέρεια εκτέλεσης συναλλαγών. γ) Εφαρμόζεται προαιρετικά η νομοθεσία για κατάχρηση αγορών. δ) Μπορούν να διαπραγματεύονται χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν εισαχθεί σε άλλη οργανωμένη αγορά του ΕΟΧ, χωρίς επιπλέον υποχρεώσεις για τους εκδότες. 29. Τι ισχύει για το Κεφάλαιο Εκκαθάρισης; α) Εκπροσωπείται από την ΕΧΑΕ που ενεργεί και ως διαχειριστής του β) Εποπτεύεται από την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία γ) Αποτελεί σύνολο περιουσίας που σχηματίζεται από τις εισφορές των Εκκαθαριστικών Μελών δ) Αποζημιώνει επενδυτές-εντολείς και αντισυμβαλλόμενα μέλη των Εκκαθαριστικών Μελών 30. Το Κεφάλαιο Εκκαθάρισης: α) Αποτελεί σύνολο περιουσίας που σχηματίζεται προς εξυπηρέτηση του σκοπού του από τις εισφορές των Εκκαθαριστικών Μελών και του οποίου τα διαθέσιμα ανήκουν εξ αδιαιρέτου στα Εκκαθαριστικά Μέλη κατά το μέρος της συμμετοχής τους σε αυτό. Το Κεφάλαιο Εκκαθαρίσεως δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο, ενώ ως προς το σύνολο των εννόμων σχέσεων του εκπροσωπείται από την ΕΤ.ΕΚ. που ενεργεί ως διαχειριστής του. β) Αποτελεί σύνολο περιουσίας που σχηματίζεται προς εξυπηρέτηση του σκοπού του από τις εισφορές των Εκκαθαριστικών Μελών και του οποίου τα διαθέσιμα ανήκουν εξ αδιαιρέτου στα Εκκαθαριστικά Μέλη κατά το μέρος της συμμετοχής τους σε αυτό. Το Κεφάλαιο Εκκαθαρίσεως αποτελεί νομικό πρόσωπο, ενώ ως προς το σύνολο των εννόμων σχέσεων του εκπροσωπείται από την ΕΤ.ΕΚ. που ενεργεί ως διαχειριστής του. γ) Αποτελεί σύνολο περιουσίας που σχηματίζεται προς εξυπηρέτηση του σκοπού του από τις εισφορές των Εκκαθαριστικών Μελών και του οποίου τα διαθέσιμα ανήκουν εξ αδιαιρέτου στα Εκκαθαριστικά Μέλη κατά το μέρος της συμμετοχής τους σε αυτό. Το Κεφάλαιο Εκκαθαρίσεως δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο, ενώ ως προς το σύνολο των εννόμων σχέσεων του εκπροσωπείται από την Ε.Κ. που ενεργεί ως διαχειριστής του. δ) Αποτελεί σύνολο περιουσίας που σχηματίζεται προς εξυπηρέτηση του σκοπού του από τις εισφορές των Εκκαθαριστικών Μελών και του οποίου τα διαθέσιμα ανήκουν εξ αδιαιρέτου στα Εκκαθαριστικά Μέλη κατά το μέρος της συμμετοχής τους σε αυτό. Το Κεφάλαιο Εκκαθαρίσεως δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο, ενώ ως προς το σύνολο των εννόμων σχέσεων του εκπροσωπείται από την ΕΤ.ΕΚ. που ενεργεί ως θεματοφύλακας του. 31. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει; α) Η συμμετοχή κάθε Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης προσδιορίζεται από τη μερίδα του. Η μερίδα αποτελείται από τις εισφορές του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης επί έλαττον των προσόδων που αντιστοιχούν σε αυτή βάσει των κανόνων διαχειρίσεως και επενδύσεων που εφαρμόζει η ΕΤ.ΕΚ. και μείον τα πάσης φύσεως έξοδα ιδίως αυτά της διαχειρίσεως κινδύνων και ασφαλειών, όπως προσδιορίζονται με τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ.. Οι πρόσοδοι και τα έξοδα επιμερίζονται ως προς κάθε μερίδα Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθαρίσεως ανάλογα με το ύψος αυτής β) Η συμμετοχή κάθε Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης προσδιορίζεται από τη μερίδα του. Η μερίδα αποτελείται από τις εισφορές του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης πλέον των προσόδων που αντιστοιχούν σε αυτή βάσει των κανόνων διαχειρίσεως και επενδύσεων που εφαρμόζει η ΕΤ.ΕΚ. και προστίθενται τα πάσης φύσεως έξοδα ιδίως αυτά της διαχειρίσεως κινδύνων και ασφαλειών, όπως προσδιορίζονται με τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ.. Οι πρόσοδοι και τα έξοδα επιμερίζονται ως προς κάθε μερίδα Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθαρίσεως ανάλογα μα το ύψος αυτής γ) Η συμμετοχή κάθε Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης προσδιορίζεται από τη μερίδα του. Η μερίδα αποτελείται από τις εισφορές του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης πλέον των προσόδων που αντιστοιχούν σε αυτή βάσει των κανόνων διαχειρίσεως και επενδύσεων που εφαρμόζει η ΕΤ.ΕΚ. και μείον τα πάσης φύσεως έξοδα ιδίως αυτά της διαχειρίσεως κινδύνων και ασφαλειών, όπως προσδιορίζονται με τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ.. Οι

6 πρόσοδοι και τα έξοδα επιμερίζονται ως προς κάθε μερίδα Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης ανάλογα με το ύψος αυτής δ) Η συμμετοχή κάθε Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης προσδιορίζεται από τη μερίδα του. Η μερίδα αποτελείται από τις εισφορές του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης πλέον των προσόδων που αντιστοιχούν σε αυτή βάσει των κανόνων διαχειρίσεως και επενδύσεων που εφαρμόζει η ΕΤ.ΕΚ. και μείον τα πάσης φύσεως έξοδα εκτός από αυτά της διαχειρίσεως κινδύνων και ασφαλειών, όπως προσδιορίζονται με τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ.. Οι πρόσοδοι και τα έξοδα επιμερίζονται ως προς κάθε μερίδα Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης ανάλογα με το ύψος αυτής 32. Πρόσβαση στο «Σύστημα εκκαθάρισης συναλλαγών επί των κινητών αξιών» για την εκκαθάριση των συναλλαγών που διενεργούνται στις αγορές έχουν: α) Η «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. (ΕΤ.ΕΚ.), το Χρηματιστήριο Αθηνών και τα Μέλη Αγοράς β) Η ΕΤ.ΕΚ., τα Εκκαθαριστικά Μέλη, τα Μέλη Αγοράς και οι Χειριστές γ) Μόνο η ΕΤ.ΕΚ. δ) Μόνο τα Εκκαθαριστικά Μέλη 33. Τα εκκαθαριστικά μέλη διακρίνονται σε: α) Άμεσα - Έμμεσα β) Ειδικά Γενικά γ) Γενικά Απλά δ) Άμεσα Γενικά 34. Τα Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη πρέπει να διαθέτουν ίδια κεφάλαια τουλάχιστον: α) β) γ) δ) Η αυτόματη κατάρτιση συναλλαγής μπορεί να είναι: α) Μόνο στιγμιαία β) Μόνο συνεχής γ) Στιγμιαία ή συνεχής δ) Καθορίζεται με απόφαση της ΕΚ σε ημερήσια βάση & παρέχονται σχετικές οδηγίες στο ΧΑ 36. Οργανωμένη Αγορά θεωρείται πολυμερές σύστημα το οποίο: α) Τελεί υπό τη διεύθυνση ή τη διαχείριση των συμμετεχόντων στην αγορά β) Διαθέτει κανόνες λειτουργίας που επιβάλλονται από τους συμμετέχοντες γ) Έχει λάβει άδεια λειτουργίας από εποπτική αρχή της χώρας που λειτουργεί δ) Τίποτα από τα παραπάνω 37. Οι συναλλαγές αυτόματης κατάρτισης διακανονίζονται: α) Πολυμερώς β) Διμερώς γ) Επιλεκτικά δ) Υπό την προϋπόθεση καταχωρημένης αντίθετης εντολής 38. Οι προσυμφωνημένες συναλλαγές διακανονίζονται: α) Πολυμερώς β) Διμερώς γ) Επιλεκτικά δ) Στιγμιαία υπό την προϋπόθεση καταχωρημένης αντίθετης εντολής 39. Το Κεφάλαιο Εκκαθάρισης καλύπτει: α) Τα μέλη της ΗΔΑΤ (Ηλεκτρονική Διαπραγμάτευση Άυλων Τίτλων) β) Τους αντισυμβαλλόμενους πελάτες των εκκαθαριστικών μελών του ΧΑ γ) Την ΕΤΕΚ

7 δ) Τα εκκαθαριστικά μέλη του ΧΑ 40. Η ειδική διαπραγμάτευση μετοχών αφορά: α) Στη σταθεροποίηση τιμής της μετοχής μετά την εισαγωγή στο ΧΑ β) Στην κάλυψη κενών ζήτησης & προσφοράς για συγκεκριμένη μετοχή γ) Σε εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές δ) Σε συναλλαγές πακέτα στο ΧΑ 41. Για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους απαιτείται: α) Άδεια της ΕΚ β) Άδεια της ΕΤΕΚ γ) Άδεια του ΧΑ δ) Άδεια του ΧΑ με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΤ.ΕΚ 42. Η ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους: α) Είναι προσωποπαγής, δε μεταβιβάζεται, εκχωρείται μόνον β) Είναι προσωποπαγής, μεταβιβάζεται αλλά δεν εκχωρείται γ) Είναι προσωποπαγής, δε μεταβιβάζεται και δεν εκχωρείται δ) Δεν είναι προσωποπαγής 43. Η ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους: I. Αποκτάται μετά από άδεια της ΕΤ.ΕΚ. II. Παρέχει το δικαίωμα προσβάσεως στο σύστημα προς εκκαθάριση συναλλαγών επί Κινητών Αξιών για λογαριασμό πελατών ή για ίδιο λογαριασμό III. Είναι μεταβιβάσιμη ή δύναται να εκχωρηθεί σε τρίτο Ποια/ές από τις παρακάτω προτάσεις (I, II, III) είναι σωστή/ές; α) I και III β) II και III γ) I, II και III δ) I και II 44. Ποιο από τα παρακάτω είναι ορθό; α) Ο Λογαριασμός Αξιών είναι το σύνολο των Λογαριασμών Χειριστή που ανήκουν σε μερίδα. Ο Λογαριασμός Αξιών δημιουργείται από το ΧΑ ύστερα από σχετικό αίτημα Χειριστή προς τον οποίο έχει δοθεί σχετική εντολή από το δικαιούχο της Μερίδας. Το ΣΑΤ δε δημιουργεί Λογαριασμό Αξιών και Μερίδα Επενδυτή σε περίπτωση που ο δικαιούχος φέρεται, βάσει των καταχωρημένων στα αρχεία του στοιχεία, να έχει ήδη Μερίδα Επενδυτή σε αυτό. β) Ο Λογαριασμός Αξιών είναι το σύνολο των Λογαριασμών Χειριστή που ανήκουν σε μερίδα. Ο Λογαριασμός Αξιών δημιουργείται από το ΣΑΤ ύστερα από σχετικό αίτημα Χειριστή προς τον οποίο έχει δοθεί σχετική εντολή από το δικαιούχο της Μερίδας. Το ΣΑΤ δε δημιουργεί Λογαριασμό Αξιών και Μερίδα Επενδυτή σε περίπτωση που ο δικαιούχος φέρεται, βάσει των καταχωρημένων στα αρχεία του στοιχεία, να έχει ήδη Μερίδα Επενδυτή σε αυτό. γ) Ο Λογαριασμός Αξιών είναι το σύνολο των Λογαριασμών Χειριστή που ανήκουν σε μερίδα. Ο Λογαριασμός Αξιών δημιουργείται από το ΣΑΤ ύστερα από σχετικό αίτημα Χειριστή προς τον οποίο έχει δοθεί σχετική εντολή από το δικαιούχο της Μερίδας. Το ΣΑΤ δημιουργεί νέο Λογαριασμό Αξιών και Μερίδα Επενδυτή σε περίπτωση που ο δικαιούχος φέρεται, βάσει των καταχωρημένων στα αρχεία του στοιχεία, να έχει ήδη Μερίδα Επενδυτή σε αυτό. δ) Ο Λογαριασμός Αξιών είναι το σύνολο των Λογαριασμών Χειριστή που ανήκουν σε μερίδα. Ο Λογαριασμός Αξιών δημιουργείται από το ΣΑΤ ύστερα από σχετικό αίτημα της Ε.Κ. προς τον οποίο έχει δοθεί σχετική εντολή από το δικαιούχο της Μερίδας. Το ΣΑΤ δε δημιουργεί Λογαριασμό Αξιών και Μερίδα Επενδυτή σε περίπτωση που ο δικαιούχος φέρεται, βάσει των καταχωρημένων στα αρχεία του στοιχεία, να έχει ήδη Μερίδα Επενδυτή σε αυτό. 45. Ως χειριστής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματων Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ), νοείται το πρόσωπο το οποίο δικαιούται να κινεί Λογαριασμό Χειριστή, σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό και διαθέτει τα κατάλληλα τεχνολογικά

8 και λειτουργικά μέσα που απαιτούνται για τη διασύνδεση και επικοινωνία του με το ΣΑΤ. Χειριστής μπορεί να είναι: I. Μέλος II. Θεματοφύλακας III. Αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (με τις απαιτούμενες κανονιστικές και λειτουργικές προϋποθέσεις) IV. Θεσμικός Επενδυτής V. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) VI. Η Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης (ΕΧΑΕ) για όσες ενέργειες προβλέπονται ρητά σε οικείους Κανονισμούς VII. Διαχειριστής Συστήματος που έχει συνδεθεί με το ΣΤΑ για το διακανονισμό συναλλαγών, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού ΣΑΤ. Ποια από τα παραπάνω (a έως g) είναι ορθό/ά; α) I έως VII πλην IV και V β) I έως V γ) III έως VII δ) V έως VII 46. Κατά την ημερήσια λειτουργία της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) διακρίνονται τα εξής στάδια σε σχέση με τις συναλλαγές που καταρτίζονται σε αυτήν: α) Α) Στάδιο προπαρασκευαστικό Β) Στάδιο λειτουργίας Γ) Στάδιο κλεισίματος β) Α) Στάδιο προετοιμασίας Β) Στάδιο Λειτουργίας Γ) Στάδιο Κλεισίματος γ) Α) Στάδιο προετοιμασίας Β) Στάδιο συναλλαγών Γ) Στάδιο διακανονισμού δ) Α) Στάδιο Εισαγωγής Β) Στάδιο λειτουργίας Γ) Στάδιο κλεισίματος 47. Οι προσφορές στην ΗΔΑΤ (Ηλεκτρονική Διαπραγμάτευση Άυλων Τίτλων): α) Κατατάσσονται, μαζί για το σκέλος πωλήσεως και το σκέλος αγοράς που εμπεριέχουν, από τη βέλτιστη στην επόμενη καλύτερη, βάσει της τιμής, της ποσότητας και του χρόνου εισαγωγής τους ως εξής: Καλύτερη προσφορά είναι αυτή με την καλύτερη τιμή. Σε περίπτωση ίδιας τιμής, καλύτερη είναι η προσφορά που αφορά στη μεγαλύτερη ποσότητα. Σε περίπτωση ίδιας τιμής και ίδιας ποσότητας, καλύτερη είναι η προσφορά που έχει υποβληθεί πρώτη. β) Κατατάσσονται, ξεχωριστά για το σκέλος πωλήσεως και το σκέλος αγοράς που εμπεριέχουν, από τη βέλτιστη στην επόμενη καλύτερη, βάσει της τιμής, της ποσότητας, του τύπου και του χρόνου εισαγωγής τους ως εξής: Καλύτερη προσφορά είναι αυτή με την καλύτερη τιμή. Σε περίπτωση ίδιας τιμής, καλύτερη είναι η προσφορά που αφορά στη μεγαλύτερη ποσότητα. Σε περίπτωση ίδιας τιμής και ίδιας ποσότητας, καλύτερη είναι η προσφορά που έχει υποβληθεί πρώτη. γ) Κατατάσσονται, ξεχωριστά για το σκέλος πωλήσεως και το σκέλος αγοράς που εμπεριέχουν, από τη βέλτιστη στην επόμενη καλύτερη, βάσει της τιμής, της ποσότητας και του χρόνου εισαγωγής τους ως εξής: Καλύτερη προσφορά είναι αυτή με την καλύτερη τιμή. Σε περίπτωση ίδιας τιμής, καλύτερη είναι η προσφορά που αφορά στη μεγαλύτερη ποσότητα. Σε περίπτωση ίδιας τιμής και ίδιας ποσότητας, καλύτερη είναι η προσφορά που έχει υποβληθεί πρώτη. δ) Κατατάσσονται, ξεχωριστά για το σκέλος πωλήσεως και το σκέλος αγοράς που εμπεριέχουν, από τη βέλτιστη στην επόμενη καλύτερη, βάσει της τιμής, της ποσότητας και του χρόνου εισαγωγής τους ως εξής: Καλύτερη προσφορά είναι αυτή με την καλύτερη τιμή. Σε περίπτωση ίδιας τιμής, καλύτερη είναι η προσφορά που αφορά στη μικρότερη ποσότητα. Σε περίπτωση ίδιας τιμής και ίδιας ποσότητας, καλύτερη είναι η προσφορά που έχει υποβληθεί πρώτη. 48. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων, τα Εκκαθαριστικά Μέλη διακρίνονται σε: α) Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη και Έμμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη β) Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη και Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη

9 γ) Ειδικά Εκκαθαριστικά Μέλη και Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη δ) Μέλη Αγοράς και μη Μέλη Αγοράς. 49. Τα Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη πρέπει να διαθέτουν: α) Μετοχικό Κεφάλαιο τουλάχιστον Ευρώ β) Ίδια Κεφάλαια τουλάχιστον Ευρώ γ) Μετοχικό Κεφάλαιο τουλάχιστον Ευρώ δ) Ίδια Κεφάλαια τουλάχιστον Ευρώ 50. Τα Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη πρέπει να διαθέτουν: α) Ίδια Κεφάλαια τουλάχιστον Ευρώ β) Μετοχικό Κεφάλαιο τουλάχιστον Ευρώ γ) Ίδια Κεφάλαια τουλάχιστον Ευρώ δ) Μετοχικό Κεφάλαιο τουλάχιστον Ευρώ 51. Για την άσκηση καθηκόντων Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή, το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει: I. Να πληροί τις προϋποθέσεις επαγγελματικής επάρκειας που θέτει η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών II. Να πληροί τις προϋποθέσεις επαγγελματικής επάρκειας που θέτει η ΕΤ.ΕΚ. III. Να διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως IV. Να έχει τουλάχιστον 1 έτος επαγγελματική εμπειρία στο χρηματοπιστωτικό κλάδο Ποιες από τις παραπάνω (I, II, III, IV) προτάσεις είναι ορθή/ές; α) I και III β) II και IV γ) II δ) I 52. Ως προς τους Χρήστες του Συστήματος εκκαθάρισης συναλλαγών επί κινητών αξιών (Σύστημα), ισχύει ότι: I. Επιτρέπεται να είναι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι από τα Εκκαθαριστικά Μέλη Πιστοποιημένοι Εκκαθαριστές II. Δεν επιτρέπεται να είναι χρήστες του συστήματος οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των Μελών Αγοράς σε καμία περίπτωση III. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη γνωστοποιούν στην ΕΤ.ΕΚ. τα στοιχεία των χρηστών τους IV. Ο Ορισμός Χρηστών του συστήματος πρέπει να εγκρίνεται από την ΕΚ α) III και IV β) I και II γ) I και III δ) III και II 53. Ποιο από τα παρακάτω είναι ορθό; α) Οι προδιαπραγματευτικές και μεταδιαπραγματευτικές πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε τόπους διαπραγματεύσεως κατά τις κανονικές ώρες διαπραγματεύσεως διατίθενται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο. Οι μεταδιαπραγματευτικές πληροφορίες σχετικά με αυτές τις συναλλαγές πρέπει σε κάθε περίπτωση να διατίθενται εντός 10 λεπτών από τη συναλλαγή στην οποία αναφέρονται. β) Οι προδιαπραγματευτικές και μεταδιαπραγματευτικές πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε τόπους διαπραγματεύσεως κατά τις πρώτες ώρες διαπραγματεύσεως διατίθενται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο. Οι μεταδιαπραγματευτικές πληροφορίες σχετικά με αυτές τις συναλλαγές πρέπει σε κάθε περίπτωση να διατίθενται εντός 3 λεπτών από τη συναλλαγή στην οποία αναφέρονται. γ) Οι προδιαπραγματευτικές πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε τόπους διαπραγματεύσεως κατά τις κανονικές ώρες διαπραγματεύσεως διατίθενται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο. Οι μεταδιαπραγματευτικές πληροφορίες σχετικά με αυτές τις συναλλαγές πρέπει σε κάθε περίπτωση να διατίθενται εντός 3 λεπτών από τη συναλλαγή στην οποία αναφέρονται. δ) Οι προδιαπραγματευτικές πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε τόπους διαπραγματεύσεως κατά τις κανονικές ώρες διαπραγματεύσεως διατίθενται όσο το

10 δυνατόν πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο. Οι μεταδιαπραγματευτικές πληροφορίες σχετικά με αυτές τις συναλλαγές πρέπει σε κάθε περίπτωση να διατίθενται εντός 3 λεπτών από τη συναλλαγή στην οποία αναφέρονται. 54. Μέλη στις αγορές του ΧΑ μπορούν να είναι: α) ΑΕΠΕΥ, πιστωτικά ιδρύματα και ΑΕΔΑΚ β) ΑΕΠΕΥ και ΑΕΔΑΚ γ) ΑΕΠΕΥ, ΑΕΔΑΚ και ΑΕΕΧ δ) ΑΕΠΕΥ και πιστωτικά ιδρύματα 55. Στην ΗΔΑΤ (Ηλεκτρονική Διαπραγμάτευση Άυλων Τίτλων) μπορούν να εισαχθούν και να διαπραγματευτούν: α) Μετοχές, ομόλογα και ομολογίες β) Αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές και ομόλογα γ) Ομόλογα, ομολογίες και τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου δ) Όλα τα παραπάνω 56. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας σε διαχειριστή οργανωμένης αγοράς προϋποθέτει ότι: α) Ο διαχειριστής λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου β) Ο διαχειριστής λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου γ) Ο διαχειριστής λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρία δ) Όλα τα παραπάνω 57. Η οργανωμένη αγορά είναι ένα σύστημα: α) Ολιγομερές β) Πολυμερές γ) Πολυμελές δ) Πλειομερές 58. Οργανωμένη αγορά θεωρείται: α) Πολυμερές σύστημα, το οποίο τελεί υπό τη διεύθυνση ή τη διαχείριση ενός πελάτη της αγοράς β) Πολυμερές σύστημα, το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την εποπτική αρχή της χώρας που λειτουργεί γ) Πολυμερές σύστημα, το οποίο επιτρέπει τη διενέργεια συναλλαγών σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλλουν οι συμμετέχοντες σε αυτή δ) Όλα τα παραπάνω 59. O Κανονισμός λειτουργίας της οργανωμένης αγοράς δεν περιλαμβάνει κανόνες για: α) Την πρόσβαση στην οργανωμένη αγορά β) Την εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση γ) Την αναστολή και διαγραφή των χρηματοπιστωτικών μέσων δ) Τις υποχρεώσεις των εκδοτών αναφορικά με τη λειτουργία των τμημάτων εσωτερικού ελέγχου και οργάνωσης της πληροφόρησης των μετόχων. 60. Ποια από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά δεν ισχύουν για τις οργανωμένες αγορές: α) Αποτελούν πολυμερή συστήματα συναλλαγών β) Η λειτουργία τους διέπεται από κανόνες που δεν επιτρέπουν διακριτική ευχέρεια εκτέλεσης συναλλαγών γ) Απαιτείται η λήψη άδειας λειτουργίας τους σύμφωνα με δεδομένες προϋποθέσεις δ) Επιτρέπουν την πρόσβαση τρίτων, εκτός των μελών τους 61. Σύμφωνα με το Ν.3606/2007 μέλη Οργανωμένης Αγοράς μπορούν να γίνουν: I. ΑΕΠΕΥ II. Πιστωτικά Ιδρύματα III.Άλλα Πρόσωπα που διαθέτουν εχέγγυα ήθους και ικανότητας, επαρκές επίπεδο συναλλακτικής ικανότητας, επαρκείς οργανωτικές ρυθμίσεις και επαρκή μέσα για τον ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν

11 IV.Διαχειριστές Αγοράς α) I και II β) I, II και III γ) I, II και IV δ) I, II, III και IV 62. Η σειρά κατάταξης κάθε εντολής στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανά είδος, γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: I. Την καλύτερη τιμή. Οι εντολές αγοράς κατατάσσονται κατά προτεραιότητα με βάση τη μεγαλύτερη τιμή, ενώ οι εντολές πωλήσεως με βάση τη μικρότερη II. Το χρόνο. Εντολές με την αυτή τιμή κατατάσσονται με βάση τη χρονική προτεραιότητα εισαγωγής τους στο Σύστημα III. Την ιδιότητα του εντολέως. Προηγούνται οι θεσμικοί επενδυτές έναντι των λοιπών φυσικών και νομικών προσώπων μη θεσμικών επενδυτών IV. Το εύρος και την αποδοτικότητα της συνεργασίας με τον πελάτη - εντολέα. Προηγούνται και κατατάσσονται αναλόγως οι πελάτες - εντολείς με κριτήρια εύρους και αποδοτικότητας της συνεργασίας κατά την κρίση του μέλους Ποιες από τις παραπάνω ( I, II, III, IV) προτάσεις είναι ορθές; α) I και IV β) II και III γ) I και III δ) I και II 63. Το εξ αποστάσεως Μέλος του ΧΑ πρέπει: α) Να έχει προσδιορίσει έναν φυσικό χώρο στην Αθήνα από όπου θα διακανονίζει τις συναλλαγές του με το ΧΑ β) Να έχει διορίσει αντίκλητο στην Αθήνα και να έχει γνωστοποιήσει τα στοιχεία του εγγράφως στο ΧΑ γ) Να έχει διορίσει αντίκλητο στην Αθήνα και να έχει γνωστοποιήσει τα στοιχεία του εγγράφως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο ΧΑ δ) Να έχει τουλάχιστον δύο θεματοφύλακες στην Ελλάδα 64. Μεταξύ άλλων μία βασική υποχρέωση των μελών του ΧΑ είναι να: α) Να διαθέτει επαρκές προσωπικό με κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία και ικανότητες για την εξασφάλιση της συμμόρφωσής του προς τον Κανονισμό β) Να προβαίνει σε διαχείριση χαρτοφυλακίου πελατών γ) Να προβαίνει σε αναδοχές εταιρειών δ) Όλα τα παραπάνω 65. Οι μηχανισμοί διαπραγμάτευσης είναι: α) Η οργανωμένη αγορά (ΟΑ), ο πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) και η Συστηματική Εσωτερικοποίηση β) Η ΟΑ, η Συστηματική Εσωτερικοποίηση και η Κεφαλαιαγορά γ) Η ΟΑ, ο Π.Μ.Δ. και η Ειδική Διαπραγμάτευση δ) To ΧΑ, η ΕΚ και ο ΠΜΔ 66. Η διαφορά μεταξύ Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) και Οργανωμένης Αγοράς (ΟΑ) είναι ότι: α) Η ΟΑ δεν είναι πολυμερές σύστημα αλλά διμερές σύστημα β) Η ΟΑ τελεί υπό τη διαχείριση διαχειριστή αγοράς, ενώ ο ΠΜΔ όχι γ) Η λειτουργία ΠΜΔ αποτελεί επενδυτική υπηρεσία, ενώ η ΟΑ όχι δ) Η ΟΑ είναι επενδυτική υπηρεσία, ενώ ο ΠΜΔ μηχανογραφικό σύστημα 67. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές: α) Υποχρεούνται, για μετοχές ως προς τις οποίες υπάρχει ρευστή αγορά, να ανακοινώνουν δημόσια τις τιμές στις οποίες δεσμεύονται να καταρτίζουν συναλλαγές β) Υποχρεούνται, σε κάθε περίπτωση, να ανακοινώνουν δημόσια τις τιμές στις οποίες δεσμεύονται να καταρτίζουν συναλλαγές γ) Δεν υποχρεούνται να ανακοινώνουν δημόσια τις τιμές στις οποίες δεσμεύονται να καταρτίζουν συναλλαγές

12 δ) Υποχρεούνται, για μετοχές ως προς τις οποίες υπάρχει ρευστή αγορά, να ανακοινώνουν δημόσια τις τιμές στις οποίες δεσμεύονται να αγοράζουν 68. Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία διαφοροποιεί ουσιαστικά τη «Συστηματική Εσωτερικοποίηση» (ΣΕ) από την Οργανωμένη Αγορά (ΟΑ) και τον Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ); α) Το είδος των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής στην ΣΕ β) Η διμερής βάση διενέργειας των συναλλαγών στην ΣΕ γ) Η προθεσμία εκκαθάρισης των συναλλαγών στην ΣΕ δ) Η ΣΕ υπόκειται σε ρυθμιστικό πλαίσιο 69. Το ΔΣ του ΧΑ ή άλλο εντεταλμένο προς τούτο όργανο του ΧΑ μπορεί να ακυρώνει καταχωρημένες στο σύστημα εντολές στις παρακάτω περιπτώσεις: I. Όταν αναστέλλεται η διαπραγμάτευση του χρηματοπιστωτικού μέσου, στο οποίο αφορά η εντολή II. Όταν αναστέλλεται το δικαίωμα συμμετοχής στη διαπραγμάτευση του Μέλους που εισήγαγε την εντολή III. Όταν αυτό επιβάλλεται για λόγους διαφύλαξης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και των συμφερόντων των επενδυτών IV. Όταν ζητείται από το Υπουργείο Οικονομικών V. Όταν ζητείται από τον Σύνδεσμο Μετοχών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ) α) I, II και V β) I, II και III γ) III, IV και V δ) II, III και IV 70. Η χορήγηση αδείας λειτουργίας Οργανωμένης Αγοράς προϋποθέτει, μεταξύ άλλων: α) Άδεια από το ΧΑ β) Άδεια από το ΧΑ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γ) Την ύπαρξη τουλάχιστον ενός ειδικού διαπραγματευτή δ) Την ύπαρξη μηχανισμών που να εξασφαλίζουν τον εντοπισμό και τη διαχείριση των συνεπειών από σύγκρουση συμφερόντων 71. Ποια πρόταση από τις παρακάτω είναι λανθασμένη: α) Ο Eιδικός Διαπραγματευτής υποχρεούται να διορίσει υπεύθυνο ειδικής διαπραγμάτευσης που θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος διαπραγματευτής αξιών / παραγώγων ανάλογα με την περίπτωση & να γνωστοποιεί στο ΧΑ τα στοιχεία του, καθώς και κάθε μεταβολή αυτών β) Ο Eιδικός Διαπραγματευτής μπορεί ν αναλάβει την ειδική διαπραγμάτευση σε ένα μόνο χρηματοπιστωτικό μέσο γ) Ο Eιδικός Διαπραγματευτής είναι υποχρεωτικά μέλος του ΧΑ δ) Τίποτα από τα παραπάνω 72. Ο ειδικός διαπραγματευτής: α) Βελτιώνει την εμπορευσιμότητα των μετοχών. β) Δεν χρειάζεται σχετική αδειοδότηση, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. γ) Λειτουργεί για λογαριασμό πελατών του. δ) Τίποτε από τα ανωτέρω. 73. Οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα είναι: α) Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. β) Η αγορά αξιών. γ) Η αγορά φυσικού αερίου. δ) Καμία από τις ανωτέρω 74. Η Οργανωμένη αγορά αναφέρεται: α) Σε μετοχές και ομόλογα. β) Το (α) συν την αγορά ενέργειας και φυσικού αερίου. γ) Το (α) συν την αγορά χρηματιστηριακών παραγώγων. δ) Στην εκτός κύκλου αγορά.

13

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) Σύντομο Ενημερωτικό Έκδοση 1.0 Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Σεπτέμβριος 2007 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την 12/24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, την 15/6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011 και 5/3/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/MiFIR. Παρουσίαση Βίκυ Κουλαρμάνη/Μανώλης Αρβανίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/MiFIR. Παρουσίαση Βίκυ Κουλαρμάνη/Μανώλης Αρβανίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/MiFIR Παρουσίαση Βίκυ Κουλαρμάνη/Μανώλης Αρβανίτης ΟΔΗΓΙΑ 2014/65/EK (MiFID II) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 600/2014 (MiFIR) Επίπεδο 1 Αναθεώρηση της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ (ΜiFID

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες

Φορείς που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες Φορείς που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες Γενικά I. Εθνική νομοθεσία Α. Νόμοι i. Νόμος 3606/2007 Άρθρο 1 - Σκοπός Σκοπός του Πρώτου Μέρους του νόμου αυτού είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/28.2.2012 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 3-6 Οκτωβρίου 2016 Γραπτή εξέταση: 8 Οκτωβρίου 2016 Σύμφωνα με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 15.9.2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/6.10.2016 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της 25-4-2013) 1. Προστίθεται στους Ορισμούς ο «Εκδότρια «Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Μετοχών) που εκδίδονται από το Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Magna Trust Πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης εντολών 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Νομοθετικό Πλαίσιο 1.1. Στο πλαίσιο του ν. 3606/2007 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από 26.10.2015 (ΦΕΚ Β 2452/13.11.2015) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μανώλης Αρβανίτης ΑΘΗΝΑ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Αποσαφήνιση πρωτοεμφανιζόμενων όρων και υποχρεώσεων Ανάδειξη στόχων και

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 και την παράγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 181/18.1.2000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αϋλων Τίτλων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/5.5.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 & την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3152/2003 και την από 26.05.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε.Χ.Α.Ε. ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε.Χ.Α.Ε. ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε.Χ.Α.Ε. ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.» Κωδικοποιημένη μετά τις από 20.10.2014, 17.11.2014,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α; EN.A - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α; Σε ποιούς απευθύνεται η ΕΝ.Α; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ΕΝ.Α; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.1.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1456/24.7.2008) 1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Trading systems after the adoption of Directive 2004/39/EC

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.» Κωδικοποιημένη μετά τις από 20.10.2014, 17.11.2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός Με το νόμο αυτό σκοπείται η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2004/39/Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1456/24.7.2008) 1 η

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) την από 27.10.2014 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και την υπ αριθμ. 19/697/10-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Επαγγελματική επάρκεια Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2.6. του Κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ αριθμ 1/461/ (ΦΕΚ Β 195/ ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 1.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ αριθμ 1/461/ (ΦΕΚ Β 195/ ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 1. Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΆΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Απόφαση 3/304/10.6.2004 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 901/16.6.2004) Σύμφωνα με την παρ. 3 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/6-9-2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την Τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισμού ως ακολούθως: 1. Στην περί ορισμών ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης 15-16 Απριλίου 2014 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. (5/505/3.4.2009) κοινής απόφασης της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/10.1.2008 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Λαμβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας EN.A. PLUS - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α. PLUS; Σε ποιες εταιρίες απευθύνεται η ΕΝ.Α. PLUS; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ένταξης στην ΕΝ.Α. PLUS; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η ΕΝ.Α.; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α.;

Τι είναι η ΕΝ.Α.; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α.; Τι είναι η ΕΝ.Α.; Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης όπως αυτός περιγράφεται στο ν. 3606/2007 καθώς και στην Οδηγία MiFID. Χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη αγορά». Δεν εμπίπτει στις διατάξεις που υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α.;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α.; EN.A - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α.; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α.; Σε ποιούς απευθύνεται η ΕΝ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ΕΝ.Α.; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ I. Σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 2 του ν. 3606/2007 και την απόφαση 7/452/1.11.07 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι ΑΕΠΕΥ και τα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 99/7.4.2014) Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/3.7.2014 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 30-10-2007) Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007 και 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 Τι είναι η Εναλλακτική Αγορά ; Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης όπως αυτός περιγράφεται στη νέα Οδηγία για τις επενδυτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 60 ΦΕΚ 243Β/7-3-2001 Τροποποίηση της απόφασης 18/99 «Μέθοδοι και διαδικασίες διαπραγµάτευσης κινητών αξιών και ρύθµιση τεχνικής φύσεως θεµάτων για τη σύναψη χρηµατιστηριακών συναλλαγών µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών 12 Μαΐου του 1880: Στο πρώτο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών που δημοσίευσε το Χρηματιστήριο Αθηνών, συμπεριλαμβάνονταν 17 κινητές αξίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ.

Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ. Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Οκτώβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ I. Η σχέση µεταξύ ανώνυµης εταιρίας και χρηµατιστηρίου Σελ. 1 ΙΙ. Η ανώνυµη εταιρία στο ελληνικό χρηµατιστήριο Σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/195/17.08.2007) και την εγκριτική απόφαση 7/556/8.7.2010

Διαβάστε περισσότερα