Αμοιβαία Κεφάλαια/ Δείκτες (Τίτλοι ΟΣΕΚΑ, Τίτλοι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ΟΕΕ, Χρηματιστηριακοί Δείκτες- ΓΔ/ΧΑ, FTSE/ASE Large Cap, κλπ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αμοιβαία Κεφάλαια/ Δείκτες (Τίτλοι ΟΣΕΚΑ, Τίτλοι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ΟΕΕ, Χρηματιστηριακοί Δείκτες- ΓΔ/ΧΑ, FTSE/ASE Large Cap, κλπ."

Transcript

1 Αμοιβαία Κεφάλαια/ Δείκτες (Τίτλοι ΟΣΕΚΑ, Τίτλοι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ΟΕΕ, Χρηματιστηριακοί Δείκτες- ΓΔ/ΧΑ, FTSE/ASE Large Cap, κλπ.) 1 γ Ο δείκτης Dow Jones είναι: α Ο δείκτης των 40 μεγαλύτερων σε κεφαλαιοποίηση μετοχών του Χρηματιστηρίου της Ν. β Ο σταθμικός μέσος όρος της κεφαλαιοποίησης των μετοχών που συμμετέχουν στη γ Ο αριθμητικός μέσος όρος των τιμών των μετοχών που συμμετέχουν στη σύνθεση του δ Ο δείκτης των μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου της Ν. Υόρκης. 2 δ Η βασική διαφορά των Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΔΑΚ ή ETFs) με τα α Τα Index Funds δεν αναπαράγουν χρηματιστηριακούς δείκτες όπως τα β Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΔΑΚ) επιτρέπεται να επενδύουν γ Τα Index Funds απαγορεύεται να αναπαράγουν τους ίδιους με τα ΔΑΚ δ Τα μερίδια των Index Funds δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά. 3 β Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι ψευδής: α Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ) είναι και Οργανισμοί Συλλογικών β Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων επί Κινητών Αξιών (ΟΣΕΚΑ) είναι και γ Οι Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) είναι Οργανισμοί Συλλογικών δ Τα Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) είναι ΟΣΕΚΑ ανοιχτού 4 δ Οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) διαφέρουν ως προς τους διαχειριστές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) στο εξής: α Οι ΟΣΕΚΑ έχουν αυστηρή διασπορά κινδύνων μέσω της επενδυτικής τους πολιτικής. β Τα μερίδια των ΟΕΕ είναι πιο δύσκολα ρευστοποιήσιμα από αυτά των διαχειριστών γ Στους διαχειριστές ΟΣΕΚΑ δεν υφίσταται υποχρέωση διακράτησης για ορισμένο χρονικό 5 δ Οι εταιρείες ακίνητης περιουσίας επενδύουν σε : α Κινητές αξίες σε ποσοστό μέχρι 10%. β Ακίνητη περιουσία σε ποσοστό τουλάχιστον 70%. γ Μετρητά και τραπεζικές καταθέσεις. 6 δ Για τα Αμοιβαία Κεφάλαια η διενέργεια συναλλαγών σε παράγωγα επί εμπορευμάτων α Αποτελεί κύρια επενδυτική υπηρεσία. β Αποτελεί παρεπόμενη επενδυτική υπηρεσία. γ Αποτελεί τρόπο αντιστάθμισης του επενδυτικού κινδύνου. δ Δεν επιτρέπεται. 7 β Τα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν μπορούν να επενδύσουν συνολικά σε κινητές αξίες ενός εκδότη σε ποσοστό που υπερβαίνει το. του κεφαλαίου του εκδότη αυτού. α 5%. β 10%. γ 15%. δ 20%. 8 δ Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων επί Κινητών Αξιών (ΟΣΕΚΑ) δεν επιτρέπεται να α Μετοχές. β Ομόλογα. γ Καταθέσεις. δ Πολύτιμα Μέταλλα. 9 δ Ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς δεν επιτρέπεται να επενδύει: α Περισσότερο από το 65% σε βραχυχρόνιες τοποθετήσεις. β Περισσότερο από το 65% σε προϊόντα της αγοράς χρήματος. γ Σε καταθέσεις και μέσα της χρηματαγοράς. δ Σε μετοχές και λιγότερο από το 65% σε προϊόντα της αγοράς χρήματος.

2 10 γ Ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο (ΑΚ) κατέχει τίτλους αξίας ευρώ και διατηρεί καταθέσεις ύψους ευρώ. Οι αμοιβές οφειλόμενες προς Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), θεματοφύλακα και συμβούλους είναι ευρώ καθώς και οι οφειλόμενες προμήθειες προς τις χρηματιστηριακές α 9,73 ευρώ. β 10,08 ευρώ. γ 9,67 ευρώ. 11 δ Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΗΛΙΟΣ Χρηματοοικονομικών Εταιρειών Blue Chips Μετοχικό Εσωτερικού κατά την 12/01/2010 είχε καθαρή αξία ενεργητικού ευρώ. α 0,095. β 9,51. γ 0,9. δ 10, α Να υπολογίσετε την τιμή (αξία) του καθαρού ενεργητικού ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου (ΑΚ) για το οποίο η συνολική αξία των τίτλων που κατέχει είναι ευρώ, τα μετρητά στο ταμείο είναι ευρώ και οι αμοιβές οφειλόμενες προς Ανώνυμες α ευρώ. β ευρώ. γ ευρώ. δ ευρώ. 13 γ Υπολογίστε την τιμή του καθαρού ενεργητικού ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου (ΑΚ) για το οποίο η συνολική αξία των τίτλων που κατέχει είναι 100 εκ. ευρώ, τα μετρητά στο ταμείο είναι 10 εκ. ευρώ, οι οφειλές προς τον διαχειριστή, συμβούλους και α 110 εκ. ευρώ. β 108 εκ. ευρώ. γ 100 εκ. ευρώ. δ 120 εκ. ευρώ. Υπολογίστε την τιμή ενός μεριδίου του καθαρού ενεργητικού ενός Αμοιβαίου 14 δ Κεφαλαίου (ΑΚ) για το οποίο η συνολική αξία των τίτλων που κατέχει είναι 100 εκ. ευρώ, τα μετρητά στο ταμείο είναι 10 εκ. ευρώ, οι οφειλές προς τον διαχειριστή, α 10 ευρώ. β 20 ευρώ. γ 2,85 ευρώ. δ Δεν υπολογίζεται αν δεν γνωρίζουμε τον αριθμό των μεριδίων. 15 γ Οφείλουν οι Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) να ενημερώνουν τους υποψηφίους επενδυτές ως προς τους τυχόν περιορισμούς στην α Όχι, δεν έχουν τέτοια υποχρέωση. β Ναι, όταν τούτο ζητηθεί. γ Όχι, δεν μπορούν να έχουν περιορισμούς στην άμεση ρευστοποίηση τηε επένδυσης. δ Όχι, όταν οι περιορισμοί δεν είναι σοβαροί. 16 α Για τον προσδιορισμό της αξίας του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου α Τα χρηματικά διαθέσιμα του ΑΚ που δεν έχουν επενδυθεί. β Οι αμοιβές και οι προμήθειες της Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων γ Οι αμοιβές και οι προμήθειες του θεματοφύλακα και των μελών των οργανωμένων δ Οι δαπάνες που σύμφωνα με τον κανονισμό του βαρύνουν το αμοιβαίο κεφάλαιο. 17 δ Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος; α Τα μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων επί Κινητών Αξιών (ΟΣΕΚΑ) δύνανται να διακρίνονται σε διαφορετικές κατηγορίες (classes), οι οποίες παρέχουν διαφορετικά β Τα μερίδια της ίδιας κατηγορίας παρέχουν ίδια δικαιώματα στους μεριδιούχους τους.

3 γ Η τιμή του μεριδίου υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία μεριδίων. δ Οι προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς είναι κοινές για όλες της κατηγορίες μεριδίων. 18 γ Πώς μπορεί ένας μεριδιούχος Αμοιβαίου Κεφαλαίου να αποχωρήσει από την α Πουλώντας τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο χρηματιστήριο. β Πουλώντας τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε κάποιον άλλο ενδιαφερόμενο. γ Ζητώντας την εξαγορά των μεριδίων του από την Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης δ Ρευστοποιώντας τα μερίδια σε μια τράπεζα. 19 β Ένας επενδυτής έχει μερίδια ενός μετοχικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου (ΑΚ) του οποίου η καθαρή τιμή είναι 2,12 ευρώ. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) που το διαχειρίζεται χρεώνει 3% κόστος διάθεσης και 2% κόστος α 4.112,80 ευρώ. β 4.155,20 ευρώ. γ 4.240,00 ευρώ. δ 4.324,80 ευρώ. 20 δ Ένας επενδυτής έχει μερίδια ενός μετοχικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου (ΑΚ) του οποίου η καθαρή τιμή είναι 4,35 ευρώ. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) που το διαχειρίζεται χρεώνει 1% κόστος διάθεσης και 3% κόστος α ευρώ. β ευρώ. γ ευρώ. 21 α Ένας επενδυτής έχει μερίδια ενός μετοχικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου (ΑΚ) του οποίου η καθαρή τιμή είναι 10,50 ευρώ. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) που το διαχειρίζεται χρεώνει 1,5% κόστος διάθεσης και 1,5% α ,50 ευρώ. β ,00 ευρώ. γ ,50 ευρώ. 22 α Ποια από τις παρακάτω φράσεις είναι σωστή; α Τα Αμοιβαία Κεφάλαια, ως Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων, αποτελούν β Οι τίτλοι κυριότητας που εκδίδουν Αμοιβαία Κεφάλαια και Εταιρίες Επενδύσεων γ Τα μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΚ) αυξάνονται ύστερα από αύξηση μετοχικού δ Τα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΑΚ), επειδή οι τίτλοι τους δεν είναι διαπραγματεύσιμοι, 23 β Μερίδιο μετοχικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου αγοράζεται προς 15 ευρώ. Το μερίδιο πωλείται 1 έτος αργότερα προς 19 ευρώ µε παρακράτηση προμήθειας 1 ευρώ. Με α 15%. β 20%. γ 14%. δ 12%. Έστω επενδυτής Αμοιβαίου Κεφαλαίου που συμμετέχει στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (ΑΚ) κατά τις παρακάτω ημερομηνίες. Με βάση τα παρακάτω στοιχεία, να υπολογίσετε Α) την απόδοση που αντιστοιχεί στον επενδυτή και Β) την απόδοση του ΑΚ για την ίδια περίοδο. 24 γ Ημερομηνία Τιμή Διάθεσης Καθαρή Τιμή Τιμή εξαγοράς Αγορά 10/5/2011 4,2711 4,2288 4,1442 Πώληση 19/1/2012 3,4877 3,4532 3,3841 α Α) -20,22% Β) -18,34%. β Α) -18,34% Β) -20,77%. γ Α) -20,77% Β) -18,34%.

4 25 γ Ένας πελάτης έχει ευρώ για επένδυση στο μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (ΑΚ) ΧΥΖ. Η τιμή διάθεσης είναι 12,50 ευρώ και η τιμή εξαγοράς είναι 11,86 ευρώ. Πόσα α 1.443,00. β 1.428,57. γ 2.400,00. δ 2.529, β Το πρώτο Διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (ΔΑΚ - ETF) προσφέρθηκε στην ελληνική αγορά το Με ποιο τρόπο μπορεί να αποκτήσει κανείς μερίδια σε αυτό; α Με αίτηση προς την εταιρεία διαχείρισης του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου β Με εντολή αγοράς μέσω του χρηματιστηρίου. γ Με αίτηση προς την εταιρεία διαχείρισης του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου δ Καμιά από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 27 β Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΔΑΚ) είναι: α Παρόμοια με τα μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια. β Αμοιβαία Κεφάλαια που προσομοιάζουν δείκτη του χρηματιστηρίου. γ Αμοιβαία Κεφάλαια που επενδύουν σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς. δ Αμοιβαία Κεφάλαια που προσομοιάζουν δείκτη του χρηματιστηρίου και Αμοιβαία 28 β Ένας επενδυτής κατέθεσε ευρώ για την αγορά μεριδίων ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου (ΑΚ). Η καθαρή τιμή ενός μεριδίου είναι 5,12 ευρώ. Το κόστος διάθεσης α 1.856,28 μερίδια. β 1.914,82 μερίδια. γ 2.013,53 μερίδια. δ 2.231,52 μερίδια. 29 γ Επιλέξτε τη σωστή πρόταση: α Η επένδυση σε Αμοιβαία Κεφάλαια είναι εγγυημένη και ότι οι προηγούμενες αποδόσεις β Η επένδυση σε Αμοιβαία Κεφάλαια δεν είναι εγγυημένη και ότι οι προηγούμενες γ Η επένδυση σε Αμοιβαία Κεφάλαια δεν είναι εγγυημένη και ότι οι προηγούμενες δ Η επένδυση σε Αμοιβαία Κεφάλαια είναι εγγυημένη και ότι οι προηγούμενες αποδόσεις 30 δ Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι αληθής; α Αν ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο είχε αρνητική απόδοση την προηγούμενη χρονιά θα έχει β Ένα μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα τείνει να έχει μεγαλύτερη ετήσια απόδοση σε γ Ο Θεματοφύλακας μιας Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) εγγυάται στους επενδυτές κάθε ζημία που μπορεί να προκύψει από τη διαχείριση του δ Ένα μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα έχει κατά μέσο όρο μεγαλύτερη ετήσια απόδοση, σε σχέση με αυτό της διαχείρισης διαθεσίμων σε διάρκεια μιας μακροχρόνιας 31 δ Ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο (ΑΚ) που έχει επενδύσει 5% του ενεργητικού του σε ομόλογα, 85% σε μετοχές και το 10% του ενεργητικού του είναι σε καταθέσεις, ανήκει σε ποια α ΑΚ χρηματαγοράς. β Ομολογιακά ΑΚ. γ Μικτά ΑΚ. δ Μετοχικά ΑΚ. 32 γ Ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς επιτρέπεται να επενδύει κυρίως σε: α Διαθέσιμα και μετοχές. β Μετοχές, ομόλογα και διαθέσιμα. γ Διαθέσιμα και μέσα χρηματαγοράς. 33 δ Το καθαρό ενεργητικό ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Χρηματαγοράς επιτρέπεται να α 10% κατ ελάχιστο σε μετοχές και 90% κατ ελάχιστο σε ομόλογα. β 5% κατ ελάχιστο σε μετοχές και 95% κατ ελάχιστο σε ομόλογα.

5 γ 5% κατ ελάχιστο σε μετοχές και 95% κατ ελάχιστο σε μέσα χρηματαγοράς. δ 65% κατ ελάχιστο σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς. 34 α Ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο της μορφής Index Fund επενδύει κυρίως: α Σε μετοχές του Δείκτη στον οποίο αναφέρεται. β Σε μετοχές μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. γ Σε μετοχές από διεθνή χρηματιστήρια. δ Σε μετοχές από διεθνή χρηματιστήρια αναδυόμενων αγορών. 35 γ Ποιο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (ΑΚ) επηρεάζεται λιγότερο από τις επιλογές του διαχειριστή; α Ένα μετοχικό ΑΚ. β Ένα μικτό ΑΚ. γ Ένα Index Fund. δ Ένα Fund of Funds. 36 γ Τι είναι τα Funds of Funds; α Χαρτοφυλάκια Θεσμικών Επενδυτών. β Αμοιβαία Κεφάλαια της εταιρείας Funds. γ Χαρτοφυλάκια που αποτελούνται από Αμοιβαία Κεφάλαια. δ Χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια. 37 γ Σε περιόδους υπερβολικής ανόδου των τιμών των μετοχών στα Χρηματιστήρια, παρατηρούνται σημαντικές εισροές κεφαλαίων στα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (ΑΚ). α Να δυσχεραίνει το έργο των διαχειριστών, αφού οι υπερβολικές εισροές τους «αναγκάζουν» να αγοράσουν τις μετοχές σε υψηλά επίπεδα για να διατηρήσουν το β Να αγοράσουν οι επενδυτές σε υψηλές τιμές τα μερίδια των ΑΚ. γ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές. Η καθαρή τιμή του μεριδίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (ΑΚ) Alpha Μετοχικό 38 β Εσωτερικού ήταν στις 31/12/1993 4,1419 ευρώ, στις 31/12/ ,5142 ευρώ και στις 31/12/ ,4456 ευρώ. Εάν ένας επενδυτής αγόρασε 1000 μερίδια σε κάθε μια α 12,56. β 15,37. γ 20,35. δ 24,32. Η καθαρή τιμή του μεριδίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (ΑΚ) Alpha Μετοχικό 39 β Εσωτερικού ήταν στις 31/12/1993 4,1419 ευρώ, στις 31/12/ ,5142 ευρώ και στις 31/12/ ,4456 ευρώ. Εάν ένας επενδυτής τοποθετούσε από 1000 ευρώ σε α 11,40. β 8,13. γ 10,12. δ 20, β Η καθαρή τιμή των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων υπολογίζεται: α Κάθε ώρα. β Κάθε ημέρα. γ Κάθε εβδομάδα. δ Κάθε μήνα. 41 α Η καθαρή τιμή ενός μεριδίου Αμοιβαίου Κεφαλαίου (ΑΚ): α Προκύπτει από τη διαίρεση της αξίας του ενεργητικού του ΑΚ κάθε ημέρας με το β Χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί η τιμή του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου γ Είναι η τιμή εξαγοράς μειωμένη κατά την προμήθεια εξαγοράς. δ Είναι η τιμή διάθεσης αυξημένη κατά την προμήθεια διάθεσης. 42 δ Προκειμένου να αναπροσαρμοστούν οι Χρηματιστηριακοί Δείκτες μετά από μια

6 α Εάν μια εταιρική πράξη εφαρμοσθεί σε μια συμμετέχουσα στο δείκτη εταιρεία με τρόπο που να επηρεάζει την τιμή και το πλήθος των τεμαχίων των μετοχών της σύμφωνα με β Το πλήθος των τεμαχίων κάθε μετοχής θα εκφράζεται στον εγγύτερο αριθμό. γ Κάθε τροποποίηση θα γίνεται πριν την έναρξη του υπολογισμού του δείκτη, για την εκάστοτε ημέρα συνεδρίασης, εκτός εάν αυτό δεν καθίσταται εφικτό λόγω συνθηκών δ Ισχύουν τα α και β και γ. 43 δ Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) αυξήθηκε χτες κατά 2%. Αυτό α Η τιμή όλων των μετοχών που διαπραγματεύονται στο ΧΑ αυξήθηκε κατά 2%. β Η τιμή όλων των μετοχών που απαρτίζουν το Γενικό Δείκτη αυξήθηκε κατά 2%. γ Η τιμή όλων των μετοχών που απαρτίζουν το Large Cap 25 αυξήθηκε κατά 2%. 44 α Ποιος από τους παρακάτω δείκτες παρακολουθεί την αγγλική κεφαλαιαγορά; α FTSE / 100. β CAC 40. γ DAX 30. δ S & P δ Ποιος από τους παρακάτω δείκτες παρακολουθεί την αμερικάνικη κεφαλαιαγορά; α FTSE / 100. β CAC 40. γ DAX 30. δ S & P γ Ποιος από τους παρακάτω δείκτες παρακολουθεί τη γερμανική κεφαλαιαγορά; α FTSE / 100. β CAC 40. γ DAX 30. δ S & P δ Ποιος από τους παρακάτω δείκτες παρακολουθεί την αμερικάνικη κεφαλαιαγορά; α FTSE / 100. β CAC 40. γ DAX 30. δ Dow Jones β Τι απεικονίζει ο δείκτης DOW JONES; α Τις πρώτες 40 μετοχές με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση της αμερικάνικης β Τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης της αμερικάνικης κεφαλαιαγοράς. γ Τις πρώτες 30 μετοχές με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση της γερμανικής δ Είναι εθνικός δείκτης. 49 δ Ποιος από τους παρακάτω δείκτες παρακολουθεί την αμερικάνικη κεφαλαιαγορά; α FTSE / 100. β CAC 40. γ DAX 30. δ NASDAQ. 50 δ Ποιος από τους παρακάτω δείκτες παρακολουθεί την Ιαπωνική κεφαλαιαγορά; α FTSE / 100. β CAC 40. γ DAX 30. δ Nikkei δ Ποιος από τους παρακάτω δείκτες απεικονίζει ακριβέστερα τις μεταβολές των τιμών α FTSE / 100. β CAC 40. γ DAX 30.

7 δ Euro stoxx δ Ο κίνδυνος ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου (ΑΚ) εξαρτάται: α Από την επικινδυνότητα των μετοχών που περιλαμβάνονται σε αυτό. β Από τη σύνθεση του Α/Κ αλλά και από την ικανότητα του διαχειριστή για γ Από την εμπειρία του διαχειριστή του. δ Από το συνδυασμό των α και β. 53 α Οι συντηρητικοί επενδυτές τείνουν να επενδύουν σε. ενώ οι ριψοκίνδυνοι επενδυτές τείνουν να επενδύουν σε... : Συμπληρώστε τα κενά με τις κατάλληλες α Αμοιβαία Κεφάλαια εισοδήματος, Αμοιβαία Κεφάλαια επιθετικής ανάπτυξης. β Αμοιβαία Κεφάλαια επιθετικής ανάπτυξης, Αμοιβαία Κεφάλαια εισοδήματος. γ Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια. δ Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια. Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία αποδόσεων των Α/Κ Ζ, Χ, Υ και του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) για μια συνεχόμενη τετραετία: Ζ Χ Υ Γ.Δ.Χ.Α α 2% 30% 10% 20% 2,5% -20% -5% -10% 3,5% 45% 15% 30% 2,5% -25% -10% -20% Από την απλή παρατήρηση των στοιχείων συμπεραίνουμε ότι : α Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ζ είναι Διαχείρισης Διαθεσίμων, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χ είναι β Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ζ είναι Μικτό, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Υ είναι επιθετικό Μετοχικό γ Τα Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ζ, Χ και Υ έχουν περίπου την ίδια επικινδυνότητα. δ Ο Γενικός δείκτης είναι πιο επικίνδυνος και από τα τρία Αμοιβαία Κεφάλαια. 55 γ Πότε θεωρείται ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο ομολογιακό; α Εφόσον επενδύει κυρίως σε ομόλογα ή σε μερίδια ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων. β Εφόσον επενδύει σε μετοχές μέχρι ποσοστό 10% του καθαρού ενεργητικού του. γ Εφόσον επενδύει κυρίως σε ομόλογα ή σε μερίδια ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και εφόσον επενδύει σε μετοχές μέχρι ποσοστό 10% του καθαρού 56 δ Ποια από τα παρακάτω είναι πλεονεκτήματα της επένδυσης σε Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΔΑΚ ή ETFs) έναντι της επένδυσης σε Αμοιβαία Κεφάλαια (ΑΚ); α Βρίσκονται σε συνεχή διαπραγμάτευση και η τιμή συμμετοχής ή εξαγοράς είναι άμεσα β Παρακολουθούν Δείκτες και είναι ευκολότερη η παρακολούθηση της πορείας τους. γ Χαμηλότερα έξοδα για τους επενδυτές. 57 β Ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο (ΑΚ) διαχείρισης διαθεσίμων επενδύει κυρίως σε: α Πενταετή ομόλογα. β Βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια. γ Μετοχές μεγάλων εταιρειών. δ Όποιες μετοχές αποφασίσει ο διαχειριστής του. 58 δ Τα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι: α Νομικά πρόσωπα χρηματοπιστωτικού τομέα. β Ανώνυμες εταιρείες. γ Εταιρείες επενδύσεων ειδικής μορφής. δ Καμιά από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 59 δ Ποιος είναι νομικά υπεύθυνος έναντι του μεριδιούχου ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου; α Το ίδιο το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

8 β Ο Θεματοφύλακας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. γ Η Τράπεζα που το πούλησε. δ Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ). 60 α Τα μερίδια των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ΔΑΚ) επιτρέπεται να α Μόνο σε οργανωμένη αγορά. β Μόνο σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ). γ Σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ ανάλογα με τις προϋποθέσεις που ορίζει η Επιτροπή δ Σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ κατ επιλογή της ΑΕΔΑΚ που διαχειρίζεται το ΔΑΚ. 61 α Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΑΑΑ είναι πλήρως διαφοροποιημένο κατέχοντας μετοχές και ομόλογα. Ποιος είναι ο βαθμός του μη συστηματικού κινδύνου που υφίσταται το α Μηδενικός. β Ελάχιστος. γ Πολύς. δ Πάρα πολύς. 62 δ Οι επιτρεπόμενες επενδύσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΚ) περιλαμβάνουν: α Κινητές αξίες. β Καταθέσεις. γ Μερίδια άλλων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). 63 α Κατά την έκδοση, οι προσφερόμενες τιμές των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων α Μεγαλύτερες από την καθαρή εσωτερική αξία λόγω προμηθειών. β Μικρότερες από την καθαρή εσωτερική αξία λόγω προμηθειών. γ Μεγαλύτερες από την καθαρή εσωτερική αξία λόγω υπερβάλλουσας ζήτησης. δ Μικρότερες από την καθαρή εσωτερική αξία λόγω μειωμένης ζήτησης. 64 β Ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαχείρισης διαθεσίμων δεν επιτρέπεται να επενδύει: α Σε περισσότερο από το 65% σε βραχυχρόνιες τοποθετήσεις. β Σε λιγότερο από το 65% σε προϊόντα της αγοράς χρήματος. γ Σε διαθέσιμα, ομόλογα και παράγωγα. δ Σε δείκτες όλων των κλάδων των εισηγμένων. 65 β Το ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ευρώ και ο αριθμός μεριδίων είναι Εάν το κόστος εξαγοράς μεριδίου είναι 3%, υπολογίσετε την τιμή α 2,09 ευρώ. β 2,03 ευρώ. γ 2,16 ευρώ. δ Ανεπαρκείς πληροφορίες για τον υπολογισμό. 66 α Ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο (ΑΚ) την 1/1/2009 είχε καθαρή εσωτερική αξία μεριδίου 37,25 ευρώ και η απόδοση του την 31/12/2009 ήταν 17,3%. Το ΑΚ κατέβαλε στους μεριδιούχους εισόδημα 1,14 ευρώ και κεφαλαιακό κέρδος 1,35 ευρώ ανά μερίδιο. Εάν α 41,20 ευρώ. β 33,88 ευρώ. γ 43,69 ευρώ. δ 42,03 ευρώ. 67 β Ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο (ΑΚ) είχε στο τέλος του 2009 αξία ενεργητικού ευρώ και αξία υποχρεώσεων ευρώ. Εάν η καθαρή εσωτερική αξία των α β γ δ γ Ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο (ΑΚ) είχε στο τέλος του 2010 αξία ενεργητικού ευρώ και αξία υποχρεώσεων ευρώ. Εάν η καθαρή εσωτερική αξία των

9 α β γ δ Δεν επαρκούν τα στοιχεία για να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα. 69 α Το ενεργητικό ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ευρώ και τα υπάρχοντα μερίδια είναι Εάν το κόστος διάθεσης είναι 2,5%, ποια θα είναι η τιμή α 3,08 ευρώ. β 3,01 ευρώ. γ 2,93 ευρώ. δ Ανεπαρκείς πληροφορίες για τον υπολογισμό. 70 γ Έστω Αμοιβαίο Κεφάλαιο (ΑΚ) που σήμερα έχει καθαρή αξία ενεργητικού ευρώ και κυκλοφορούν μερίδια. Αν οι προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς α 20, 20,20, 20,40 β 20, 20,10, 19,80 γ 20, 20,20, 19,60 δ 20, 20,10, 19,60 71 γ Ποιο από τα παρακάτω Αμοιβαία Κεφάλαια (ΑΚ) έχει τον μεγαλύτερο κίνδυνο; α Μικτό. β Μετοχικό. γ Κλαδικό μετοχικό. δ Δ.Α.Κ. Οι χρηματιστηριακοί δείκτες της κεφαλαιαγοράς δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως: Ι. Σημείο αναφοράς για τον υπολογισμό της απόδοσης χαρτοφυλακίου. 72 δ ΙΙ. Βάση για το σχηματισμό Αμοιβαίων Κεφαλαίων που ακολουθούν τους δείκτες αυτούς. ΙΙΙ. Βάση παροχής πληροφοριών για την τεχνική ανάλυση μετοχών. α Ι και ΙΙΙ μόνο. β ΙΙ και ΙΙΙ μόνο. γ ΙΙΙ και IV μόνο. δ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV. 73 δ Ο υπολογισμός της συνολικής απόδοσης του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου α Την κατανάλωση του μερίσματος των μετοχών που συμμετέχουν σε αυτόν κατά την β Την επανεπένδυση του μερίσματος των μετοχών που διακινούνται στο Χρηματιστήριο γ Την κατανάλωση του μερίσματος των κοινών μετοχών που συμμετέχουν σε αυτόν. δ Την επανεπένδυση του μερίσματος των μετοχών που συμμετέχουν σε αυτόν κατά την 74 γ Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος; α Το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαιρείται σε ίσης αξίας μερίσματα ή κλάσματα β Ο υποψήφιος μεριδιούχος ζητείται να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις, την εμπειρία και τον κίνδυνο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει αναφορικά με την γ Τα μερίδια αγοράζονται από τον μεριδιούχο στην τιμή που ίσχυε κατά την ημερομηνία δ Η συμμετοχή αποδεικνύεται με ονομαστικό τίτλο, που εκδίδεται από την εταιρία 75 β Ο δείκτης Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη μετρά: α Την ετήσια απόδοση του Γενικού Δείκτη. β Την απόδοση του Γενικού Δείκτη, λαμβάνοντας υπόψη τα μερίσματα και την γ Την απόδοση του Γενικού Δείκτη, λαμβάνοντας υπόψη τα μερίσματα. δ Την απόδοση του Γενικού Δείκτη χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα μερίσματα. 76 β Ποιος δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών λαμβάνει υπόψη τα μερίσματα που α Γενικός Δείκτης. β Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη. γ Δείκτης Όλων των Μετοχών.

10 δ Δείκτης Υψηλής Κυκλοφοριακής Ταχύτητας. 77 α Ο δείκτης MSCI Emerging Markets περιλαμβάνει: α 10 μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης της Ελλάδας. β 10 μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης της Ελλάδας. γ Μετοχές που περιλαμβάνονται στο FTSE/ASE-25. δ 10 μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης της Ελλάδας και μετοχές που περιλαμβάνονται στο 78 β Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι αληθής; α Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών περιλαμβάνει το σύνολο των μετοχών β Ο δείκτης FTSE/ ΧΑ Large Cap είναι ο χρηματιστηριακός δείκτης των 25μεγαλύτερων γ Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποτελεί ένα σταθμικό μέσο όρο των τιμών των μετοχών που τον αποτελούν με συντελεστή στάθμισης τον όγκο συναλλαγών 79 β Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; α Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) περιλαμβάνει το σύνολο των β Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ περιλαμβάνει 60 μετοχές. γ Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ σταθμίζει τις μετοχές με συντελεστές στάθμισης τον όγκο των δ Ο δείκτης FTSE/ASE 40 περιλαμβάνει κυρίως μετοχές τραπεζών. 80 δ Ο Γενικός Δείκτης FTSE /ASE- 25 είναι ένας μέσος σταθμικός όρος, με συντελεστές α Την κεφαλαιοποίηση. β Την κεφαλαιοποίηση και την αξία των συναλλαγών. γ Την κεφαλαιοποίηση και την εμπορευσιμότητα. δ Την κεφαλαιοποίηση και τη διασπορά. 81 δ Πιθανοί συντελεστές στάθμισης των μετοχών που απαρτίζουν τους διάφορους α Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας που συμμετέχει στο δείκτη. β Η εμπορευσιμότητα της εταιρείας που συμμετέχει στο δείκτη. γ Η διασπορά των μετοχών της εταιρείας που συμμετέχει στο δείκτη. 82 γ Ποιος είναι ο χρηματιστηριακός δείκτης που μετρά την απόδοση των μεγαλύτερων α DAX 30 β CAC 40 γ DJ STOXX 50 δ DJ EURO STOXX δ Τα διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια επιτρέπεται να επενδύουν: α Σε μετοχές χωρίς περιορισμούς. β Σε ομόλογα χωρίς περιορισμούς. γ Σε ομόλογα και μετοχές χωρίς περιορισμούς. δ Μόνο σε μετοχές που περιλαμβάνονται σε ένα χρηματιστηριακό δείκτη. 84 δ Τα διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΑΚ) αναπαράγουν χρηματιστηριακούς α 51%. β 65%. γ 70%. δ 95%. 85 δ Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά δεν είναι πλεονέκτημα ενός Αμοιβαίου α Η αποτελεσματική διαφοροποίηση του κινδύνου. β Η δυνατότητα μηνιαίων καταβολών. γ Η ευκολία στην επένδυση. δ Η εγγύηση μακροχρόνιων κερδών. 86 δ Ο δείκτης FTSE/ΧΑ Mid Cap είναι: α Εθνικός δείκτης. β Κλαδικός δείκτης.

11 γ Δείκτης ειδικών χαρακτηριστικών. δ Δείκτης που περιλαμβάνει μετοχές ενός συγκεκριμένου εύρους κεφαλαιοποίησης. 87 γ Ο Δείκτης FTSE/ASE Large cap περιλαμβάνει: α Τις 20 ακριβότερες μετοχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ). β 25 τυχαίες μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης. γ Τις μετοχές των 25 με μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση εταιρειών του ΧΑ. δ 20 μετοχές του Γενικού Δείκτη. 88 β Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις δεν είναι σωστή; α Ο Γενικός Δείκτης περιλαμβάνει 60 μετοχές. β O FTSE/ASE Large cap περιλαμβάνει τις 25 με μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα μετοχές γ Οι χρηματιστηριακοί δείκτες δίνουν τη δυνατότητα στους επενδυτές να αντισταθμίζουν μέσω της Αγοράς Παραγώγων τους κινδύνους που αναλαμβάνουν στην υποκείμενη δ Η συμμετοχή των μετοχών στο δείκτη FTSE/ASE Θεμελιωδών Μεγεθών γίνεται με 89 γ Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι σωστό σχετικά με τους κλαδικούς δείκτες FTSE/ASE; α Κατασκευάζονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με τον οργανισμό β Περιλαμβάνουν μετοχές εταιρειών που κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον κλάδο γ Ο δείκτης θεμελιωδών μεγεθών είναι κλαδικός δείκτης. δ Ο τραπεζικός είναι κλαδικός δείκτης. 90 β Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μεριδίων διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ΔΑΚ) σε αγορά που ορίζει η ελληνική νομοθεσία θα πρέπει: α Να έχει οριστεί κεντρικός αντισυμβαλλόμενος για την εκκαθάριση των συναλλαγών επί β Να έχει οριστεί ειδικός διαπραγματευτής στη σχετική διαπραγμάτευση. γ Να έχουν ακινητοποιηθεί πλήρως τα μερίδια στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων της χώρας δ Να πληρούνται σωρευτικά οι παραπάνω προϋποθέσεις υπό α) και β). 91 γ Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι αληθής; α Ένα μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα τείνει να υπεραποδίδει σε σχέση με ένα μικτό όταν β Ο θεματοφύλακας μιας Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) εγγυάται στους επενδυτές κάθε ζημία που μπορεί να προκύψει από την διαχείριση του γ Τα μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων δεν είναι διαπραγματεύσιμα στο δ Αν ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο είχε αρνητική απόδοση την προηγούμενη χρονιά θα έχει 92 β Ποια από τις παρακάτω φράσεις είναι σωστή; α Τα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΑΚ) Εξωτερικού αποτελούν μια επενδυτική πρόταση για τους επενδυτές που αναζητούν μια πολύ ευρύτερη διασπορά από αυτή των ΑΚ Εσωτερικού. β Η απόδοση του μεριδίου ενός ομολογιακού ΑΚ συσχετίζεται αρνητικά με την πορεία των επιτοκίων (πτώση των επιτοκίων συνήθως οδηγεί σε αύξηση της τιμής). γ Ομόλογα από εκδότες με χαμηλότερη πιστοληπτική ικανότητα και μεγαλύτερη διάρκεια δ Τα ομολογιακά ΑΚ θεωρητικά έχουν μικρότερο κίνδυνο από τα διαχείρισης διαθεσίμων. 93 α Πώς μπορεί ένας μεριδιούχος Αμοιβαίου Κεφαλαίου να αποκτήσει μερίδια α Αγοράζοντας τα μερίδια του Αμοιβαίου στο χρηματιστήριο. β Με ολοσχερή καταβολή της αξίας στο θεματοφύλακα, με μετρητά ή κινητές αξίες. γ Αγοράζοντας τα μερίδια σε μια τράπεζα. 94 α Τα ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια δεν επιτρέπεται να επενδύουν σε: α Μετοχές πάνω από 10%. β Ομόλογα. γ Αμοιβαία Κεφάλαια. δ Αμοιβαία Κεφάλαια και μετοχές. 95 α Το καθαρό ενεργητικό ενός μικτού Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα πρέπει να επενδύεται: α 10% κατ' ελάχιστο σε μετοχές και 10% κατ' ελάχιστο σε ομολογίες. β 65% κατ' ελάχιστο σε μετοχές ή 65% κατ' ελάχιστο σε ομολογίες.

12 γ 65% κατ' ελάχιστο σε μετοχές και 10% κατ' ελάχιστο σε ομολογίες. δ 65% κατ ελάχιστο σε ομολογίες και 10% κατ ' ελάχιστο σε μετοχές. 96 γ Τα Αμοιβαία Κεφάλαια χρηματαγοράς επιτρέπεται να επενδύουν σε: α Μετοχές. β Ομόλογα. γ Έντοκα γραμμάτια. δ Πρωτογενή χρηματοπιστωτικά μέσα. 97 δ Τα Αμοιβαία Κεφάλαια επιτρέπεται να επενδύουν σε: α Μετοχές. β Ομόλογα. γ Έντοκα γραμμάτια. 98 δ Ποια κατηγορία Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι κατάλληλη για έναν επενδυτή που θέλει α Τα μικτά. β Τα Χρηματαγοράς. γ Τα ομολογιακά. δ Τα μετοχικά επιθετικής στρατηγικής. 99 α Ποια κατηγορία Αμοιβαίων Κεφαλαίων δεν επιτρέπεται να επενδύσει σε μετοχές; α Χρηματαγοράς. β Ομολογιακά. γ Μικτά. δ Fund of funds. τα Αμοιβαία Κεφάλαια: ομολογιών, μετοχικά, χρηματαγοράς. 100 β α Ομολογιών, μετοχικά, χρηματαγοράς. β Μετοχικά, ομολογιών, χρηματαγοράς. γ Χρηματαγοράς, ομολογιών, μετοχικά. δ Μετοχικά, χρηματαγοράς, ομολογιών. 101 γ Σε ποιο από τα παρακάτω χρηματοοικονομικά προϊόντα ΔΕΝ επενδύουν τα Αμοιβαία α Σε άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια. β Σε παράγωγα. γ Funds of Funds. δ Σε μετοχές εισηγμένες σε ξένο χρηματιστήριο. 102 γ Ποιο από τα παρακάτω είδη Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΚ) θεωρείτε ότι είναι πιο α Ένα μικτό ΑΚ. β Ένα ΑΚ ομολόγων. γ Ένα μετοχικό ΑΚ. δ Ένα ΑΚ χρηματαγοράς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο (ΑΚ) του οποίου το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 55% μετοχές, 103 β 25% ομόλογα και 20% καταθέσεις και άλλα επενδυτικά προϊόντα κατηγοριοποιείται α Μετοχικό. β Μικτό. γ Ομολογιακό. δ Χρηματαγοράς 104 γ Πότε θεωρείται ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο μικτό; α Εφόσον επενδύει τουλάχιστον 10% του ενεργητικού του σε μετοχές και ομόλογα. β Εφόσον δεν επενδύει πάνω από 65% του ενεργητικού του σε κανένα μεμονωμένο

13 γ Το α και το β. 105 γ Ποια από τα παρακάτω Αμοιβαία έχουν παθητική διαχείριση; α Ομολογιακά. β Χρηματαγοράς. γ Διαπραγματεύσιμα / Index Funds. δ Όλα έχουν τον ίδιο κίνδυνο ρευστότητας. 106 γ Ποιο από τα παρακάτω χρηματοπιστωτικά μέσα έχει το μικρότερο κίνδυνο α Μετοχές. β Ομόλογα. γ Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων. δ Όλα έχουν τον ίδιο κίνδυνο ρευστότητας. 107 α Ποια από τις κατωτέρω μέσες τριμηνιαίες συνθέσεις ενεργητικού επιτρέπεται σε ένα α 80% Μετοχές, 10% Ομόλογα, 10% Διαθέσιμα. β 50% Μετοχές, 30% Ομόλογα, 20% Προθεσμιακές Καταθέσεις. γ 64% Μετοχές, 36% Μετρητά. Επιλέξτε το συνδυασμό των σωστών προτάσεων. Ο κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου περιέχει κατ ελάχιστον τα παρακάτω: I. Την ονομασία και τη διάρκεια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την επωνυμία της 108 γ Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίαων (ΑΕΔΑΚ) και του θεματοφύλακα. ΙΙ. Την περιγραφή του επενδυτικού προφίλ του επενδυτή. ΙΙΙ. Την τυχόν εξασφάλιση εγγύησης επί του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου α I, II και III. β I, II και IV. γ I, III και IV. δ I, II, III και IV. 109 γ Ποιο από τα παρακάτω είναι λάθος σχετικά με το συνθετικό δείκτη κινδύνου και α Είναι ένας αριθμός από το 1 ως το 7. β Βασίζεται στην τυπική απόκλιση των αποδόσεων του ΑΚ. γ Δε μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια ζωής του ΑΚ. 110 γ Ο συνθετικός δείκτης κινδύνου απόδοσης ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου (ΑΚ): α Δεν μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια ζωής του ΑΚ. β Που είναι ίσος με τη μονάδα σημαίνει ότι το ΑΚ δεν έχει καθόλου κίνδυνο. γ Βασίζεται στην τυπική απόκλιση των αποδόσεων του ΑΚ. Αμοιβαίο Κεφάλαιο με ενεργητικό ευρώ σε τίτλους και ευρώ σε 111 δ μετρητά, οφείλει προς την Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων α ευρώ. β ευρώ. γ ευρώ. δ ευρώ. Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει επενδύσεις ευρώ σε μετοχές, ευρώ στο 112 γ ταμείο, οφειλόμενες υποχρεώσεις προς το θεματοφύλακα ευρώ και λοιπές υποχρεώσεις ευρώ. α ευρώ. β ευρώ. γ ευρώ.

14 δ ευρώ. 113 β Αν η μετοχή μιας Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) βρίσκεται α Η εσωτερική αξία της ΑΕΕΧ είναι μικρότερη από τη χρηματιστηριακή της αξία. β Η εσωτερική αξία της ΑΕΕΧ είναι μεγαλύτερη από τη χρηματιστηριακή της αξία. γ Η μετοχή της ΑΕΕΧ διαπραγματεύεται ελεύθερα χωρίς περιορισμό διακύμανσης τιμής. δ Η μετοχή της ΑΕΕΧ είναι σε επιτήρηση. Οι επενδύσεις μιας Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) που έχει 114 β εκδώσει 100 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ, αποτιμώνται σήμερα στα 300 ευρώ. Η α Με premium γιατί η ονομαστική τιμή είναι μικρότερη της χρηματιστηριακής. β Με discount γιατί η χρηματιστηριακή τιμή είναι μικρότερη της εσωτερικής τιμής. γ Με discount γιατί η χρηματιστηριακή τιμή είναι μεγαλύτερη της εσωτερικής αξίας. δ Με premium γιατί η εσωτερική αξία είναι μικρότερη της χρηματιστηριακής. 115 α Αν η μετοχή μιας Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) βρίσκεται α Η εσωτερική αξία της ΑΕΕΧ είναι μικρότερη από τη χρηματιστηριακή της αξία. β Η εσωτερική αξία της ΑΕΕΧ είναι μεγαλύτερη από τη χρηματιστηριακή της αξία. γ Η μετοχή της ΑΕΕΧ διαπραγματεύεται ελεύθερα χωρίς περιορισμό διακύμανσης τιμής. δ Η μετοχή της ΑΕΕΧ είναι σε επιτήρηση. 116 β Τι γνωρίζετε για τις Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ); α Το κεφάλαιό τους μεταβάλλεται ανάλογα με τη χρηματιστηριακή συγκυρία. β Έχουν σταθερό κεφάλαιο. γ Το κεφάλαιό τους μεταβάλλεται ανάλογα με τις συναλλαγές που πραγματοποιούν στη δ Το κεφάλαιό τους μεταβάλλεται ανάλογα με τις αυξομειώσεις των τιμών των 117 α Το κεφάλαιο των Ανώνυμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ): α Εξαρτάται από τη χρηματιστηριακή τους τιμή. β Εξαρτάται από την εσωτερική τους τιμή. γ Είναι σταθερό. δ Διαπραγματεύεται πάντα σε discount. 118 δ Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο: α Έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας. β Στερείται νομικής προσωπικότητας. γ Είναι ομάδα περιουσίας που ανήκει εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους του ενός δ Τα β και γ. 119 β Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος σχετικά με τα μερίδια των Αμοιβαίων α Δύναται να ενεχυριαστούν. β Έχουν σταθερή τιμή. γ Είναι υποχρεωτικό να εξαγοραστούν αν ζητηθεί από το μεριδιούχο. δ Δεν διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο. 120 δ Η αγοραία τιμή της μετοχής εισηγμένων Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου α Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων τους. β Την πορεία των επιτοκίων. γ Την καθαρή αξία του ενεργητικού τους. Μερίδιο μετοχικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου (ΑΚ) αγοράζεται προς 45 ευρώ. Το μερίδιο 121 α πωλείται 1 έτος αργότερα προς 51 ευρώ µε παρακράτηση προμήθειας 1 ευρώ. Με α 11,11%. β 10,23%. γ 4,25%. δ 2,6%.

15 Η συνολική αξία των τίτλων που κατέχει ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο (ΑΚ) είναι 122 β ευρώ, τα μετρητά στο ταμείο είναι ευρώ και οι αμοιβές οφειλόμενες προς Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), α 20 ευρώ. β 25 ευρώ. γ 3,5 ευρώ. δ Δεν υπολογίζεται αν δεν γνωρίζουμε την ονομαστική αξία του μετοχικού κεφαλαίου του 123 δ Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; α Τιμή διάθεσης μεριδίου = ΚΤΜ*(1+ ποσοστό προμήθειας διάθεσης). β Τιμή εξαγοράς μεριδίου = ΚΤΜ*(1-ποσοστό προμήθειας εξαγοράς). γ Τιμή εξαγοράς μεριδίου = ΚΤΜ*(1+ποσοστό προμήθειας εξαγοράς). δ Οι α και β. 124 γ Η αγοραία τιμή της μετοχής εισηγμένων Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου α Την καθαρή αξία του ενεργητικού τους. β Την πορεία των επιτοκίων. γ Την προσφορά και τη ζήτησή τους. δ Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων τους. Ένας επενδυτής έχει μερίδια ενός μετοχικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου (ΑΚ) του 125 α οποίου η καθαρή τιμή είναι 1,12 ευρώ. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. που το διαχειρίζεται χρεώνει 2% κόστος διάθεσης και 3% κόστος εξαγοράς. Αν ο επενδυτής αποφασίσει να α ευρώ. β ευρώ. γ ευρώ. δ ευρώ.

Αμοιβαία Κεφάλαια/ Δείκτες (Τίτλοι ΟΣΕΚΑ, Τίτλοι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ΟΕΕ, Χρηματιστηριακοί Δείκτες- ΓΔ/ΧΑ, FTSE/ASE Large Cap, κλπ.

Αμοιβαία Κεφάλαια/ Δείκτες (Τίτλοι ΟΣΕΚΑ, Τίτλοι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ΟΕΕ, Χρηματιστηριακοί Δείκτες- ΓΔ/ΧΑ, FTSE/ASE Large Cap, κλπ. Αμοιβαία Κεφάλαια/ Δείκτες (Τίτλοι ΟΣΕΚΑ, Τίτλοι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ΟΕΕ, Χρηματιστηριακοί Δείκτες- ΓΔ/ΧΑ, FTSE/ASE Large Cap, κλπ.) 1. Ο δείκτης Dow Jones είναι: 1) Ο δείκτης των 40 μεγαλύτερων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 β Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο: α Είναι νομικό πρόσωπο. β Είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές).

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1. Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: 1) Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. 2) Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων 1. Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο: α) Είναι νομικό πρόσωπο β) Είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Νοέμβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 647/08.04.2009) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.13-30.06.13) Αρθρ.77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ε.Ε.Χ.) Δρ. Β. Μπαμπαλός

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ε.Ε.Χ.) Δρ. Β. Μπαμπαλός ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Ε.Ε.Χ.) Δρ. Β. Μπαμπαλός Εταιρείες επενδύσεων:γενικά Μια εταιρεία επενδύσεων ορίζεται ως ένα σύνολο επενδυτικών κεφαλαίων το οποίο εισφέρεται από πολλούς ιδιώτες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση. β Διετής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού & Eurobank NTT Global Bond Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι χρήσης των ETFs

Τρόποι χρήσης των ETFs ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Τρόποι χρήσης των ETFs Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Απρίλιος 2010 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές 1. Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ ελάχιστο: α) Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND (πρώην METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND (πρώην METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND (πρώην METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I) METLIFE GREEK EQUITY MULTIFUND (πρώην METLIFE GREEK EQUITY MULTIFUND II) METLIFE GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium Αμυντικής Στρατηγικής FUND OF FUNDS MIKTO»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium Αμυντικής Στρατηγικής FUND OF FUNDS MIKTO» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium Αμυντικής Στρατηγικής FUND OF FUNDS MIKTO» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τροποποίηση κανονισμού Απ. Ε.Κ.: 441/16.7.2007 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την

Διαβάστε περισσότερα

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Χ.Α. 20

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Χ.Α. 20 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Χ.Α. 20 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άρθρο 1ο: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το εσωτερικό μεταβλητό κεφάλαιο με την ονομασία «GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 2 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ. Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ. Ν.Π.Ι.Δ. ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ. Ν.Π.Ι.Δ.) Τηλ. 210-5227330 Φαξ 210-5248397 / Ε-mail : teaetdea@yahoo.gr www.teaetdea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού & Eurobank NTT Μετοχικό Εσωτερικού Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού»

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού» ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Επωνυμία Διάρκεια Διαχείριση. Το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ) είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τροποποίηση κανονισμού Απ. Ε.Κ.: 441/16.7.2007 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «NOVΑBANK

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση. Ιούλιος 2012

Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση. Ιούλιος 2012 Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση Ιούλιος 2012 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα Τεύχους Οι αποδόσεις με μια ματιά 3 Ομολογιακά Α/Κ 5 Μικτά Α/Κ 10 Μετοχικά Α/Κ 13 Γλωσσάρι Όρων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 860/30.06.2003) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤA ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ 15.04.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

Μετοχές (Μετοχικοί Τίτλοι, βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις)

Μετοχές (Μετοχικοί Τίτλοι, βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις) Μετοχές (Μετοχικοί Τίτλοι, βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις) 1. «Ανοικτές πωλήσεις» (short sales), έχουμε όταν: 1) Πουλάμε μετοχές, που δε βρίσκονται στην κυριότητά μας. 2) Πουλάμε μετοχές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ASSET ALLOCATION Μάιος 2016

ASSET ALLOCATION Μάιος 2016 ASSET ALLOCATION Μάιος 2016 Αύξηση ρευστότητας, μείωση θέσης σε ομόλογα υψηλής απόδοσης και μετοχές ΟΜΟΛΟΓΑ: Αύξηση ρευστότητας, μείωση θέσης σε ομόλογα υψηλής. απόδοσης σε EUR ΜΕΤΟΧΕΣ: Ουδέτερη θέση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Νοέμβριος 2012

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Νοέμβριος 2012 Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση Νοέμβριος 2012 2 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα Τεύχους Οι αποδόσεις με μια ματιά 4 Μετοχικά Α/Κ 7 Μικτά Α/Κ 12 Ομολογιακά Διαχείρισης Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ASSET ALLOCATION Φεβρουάριος 2017

ASSET ALLOCATION Φεβρουάριος 2017 ASSET ALLOCATION Φεβρουάριος 2017 Αύξηση ποσοστού σε τίτλους υψηλής εξασφάλισης στα ομολογιακά χαρτοφυλάκια, διατήρηση υψηλού ποσοστού ρευστότητας στα επιθετικά ΟΜΟΛΟΓΑ: Αύξηση ποσοστού σε τίτλους υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ASSET ALLOCATION Νοέμβριος 2016

ASSET ALLOCATION Νοέμβριος 2016 ASSET ALLOCATION Νοέμβριος 2016 Διατηρείται το αρκετά υψηλό ποσοστό ρευστότητας σε ομολογιακά και μετοχικά χαρτοφυλάκια ΟΜΟΛΟΓΑ: Διατήρηση υψηλού ποσοστού ρευστότητας 40% και περισσότερο ΜΕΤΟΧΕΣ: Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009-31.12.2009) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 423/4/28.07.2004 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1210/Β/06.08.2004) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ" ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/8/ ΦΕΚ: 205/B/30.03.

MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/8/ ΦΕΚ: 205/B/30.03. MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ" ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/8/21.02.1994 ΦΕΚ: 205/B/30.03.1994 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΗΝ 31.12.2012 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΣΥΝΟΛΟ) 1.1 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΣΥΝΟΛΟ) 1.1.1 ΤΡΑΠΕΖΑ Αριθμός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Φεβρουάριος 2007 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.08-30.06.08) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 15: Χρηματιστηριακές Αγορές Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 15: Χρηματιστηριακές Αγορές Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 15: Χρηματιστηριακές Αγορές Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ASSET ALLOCATION Ιούλιος 2016

ASSET ALLOCATION Ιούλιος 2016 ASSET ALLOCATION Ιούλιος 2016 Μείωση ρευστότητας στα μετοχικά χαρτοφυλάκια, διατήρηση υψηλού ποσοστού ρευστότητας σε όλες τις Επενδυτικές Πολιτικές ΟΜΟΛΟΓΑ: Διατήρηση ρευστότητας, καμία αλλαγή στο Asset

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Στο κείµενο που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασικές κατηγορίες κινητών αξιών και άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ Fund of funds ΜΙΚΤΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/ της Ε.Κ., ΦΕΚ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ Fund of funds ΜΙΚΤΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/ της Ε.Κ., ΦΕΚ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ Fund of funds ΜΙΚΤΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888 29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΑΡΘΡΟ 1 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Ερωτηματολόγιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα / Επωνυμία Πελάτη Κωδικός Χ.Α.Α. Ημερομηνία Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 105

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1 γ Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 860/30.06.2003) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤA ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2012-31.12.2012) Αρθρ. 77 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 2012) Ι. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.10η/ /4,φεκ 723/Β/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.10η/ /4,φεκ 723/Β/ ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.10η/14.8.1996/4,φεκ 723/Β/22.8.1996 ISIN : GRF000064003 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος 01.01.2017-30.06.2017)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004.

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/6.4.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τα άρθρα 30 και 32 του ν. 3283/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.» και έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από 26.10.2015 (ΦΕΚ Β 2452/13.11.2015) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/19-2-2004 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1. Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Υποκεφαλαίων:

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Υποκεφαλαίων: 26 πτεμβρίου 2016 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Υποκεφαλαίων:» Pioneer Funds Absolute Return Asian Equity» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 647/08.04.2009) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.12-31.12.12) Αρθρ. 77 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/2012) Ι. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 31.12.2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

26 Νοεμβρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου

26 Νοεμβρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου 26 Νοεμβρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Σωκράτης Λαζαρίδης Πρόεδρος Χρηματιστήριου Αθηνών & Διευθύνων Σύμβουλος ΕΧΑΕ 26 Νοεμβρίου, 2013 Το Διεθνές Περιβάλλον Πίεση για αλλαγές στην Κεφαλαιακή Διάρθρωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους του ενός μεριδιούχους.

χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους του ενός μεριδιούχους. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 β Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο: α Είναι νομικό πρόσωπο. β Είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοση/ Κίνδυνος (Είδη κινδύνου, σχέση κινδύνου- απόδοσης)

Απόδοση/ Κίνδυνος (Είδη κινδύνου, σχέση κινδύνου- απόδοσης) Απόδοση/ Κίνδυνος (Είδη κινδύνου, σχέση κινδύνου- απόδοσης) 1. Το ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium) μιας μετοχής: 1) Είναι η διαφορά μεταξύ κεφαλαιακού κέρδους της μετοχής και μερισματικής απόδοσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού & Eurobank Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Κανένα µέρος του παρόντος κειµένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή αποθηκευτεί σε σύστηµα, από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί ή να

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ASSET ALLOCATION. 11 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΥΣΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ

ASSET ALLOCATION. 11 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΥΣΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ASSET ALLOCATION 11 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΥΣΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΑ: Απουσία ρευστότητας, διευρυμένα πιστωτικά περιθώρια Μείωση θέσης σε δολαριακούς τίτλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Μ.Α.Ε. 52032/06/Β02/13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ALLIANZ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ALLIANZ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Αρ. Αδείας 8/19.7.1996 ΦΕΚ708B/20.8.96 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2016-30/06/2016) Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛ.ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛ.ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛ.ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Συνεδρίαση 15/847/7.8.08 (ΦΕΚ 1715/26.08.08, Τεύχος Β) Άρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ - ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα