ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ"

Transcript

1 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1 γ Ποια από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ισχύουν για τις οργανωμένες αγορές; I. Αποτελούν πολυμερή συστήματα συναλλαγών. II. Η λειτουργία τους διέπεται από κανόνες που επιτρέπουν διακριτική ευχέρεια εκτέλεσης συναλλαγών. III. Πρέπει να εφαρμόζεται η νομοθεσία για κατάχρηση αγορών. IV. Μπορούν να διαπραγματεύονται χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν εισαχθεί σε α I και III. β I, II και III. γ I, III και IV. δ I, II, III και IV. 2 δ Για να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας σε διαχειριστή της αγοράς: α Ο διαχειριστής πρέπει να έχει μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ευρώ. β Η ΕΚ πρέπει να έχει ελέγξει την αξιοπιστία και πείρα των μελών του ΔΣ, του διαχειριστή της αγοράς, καθώς και των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν το διαχειριστή της γ Η ΕΚ πρέπει να έχει ελέγξει την αξιοπιστία και πείρα των προσώπων με ειδική συμμετοχή και των προσώπων που δύνανται να ασκήσουν ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση της 3 α Η ΗΔΑΤ (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων) είναι: α Οργανωμένη Αγορά. β Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ). γ Συστηματικός Εσωτερικοποιητής. δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 4 δ Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα; α Η Αγορά Παραγώγων. β Η Αγορά Αξιών. γ Η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ). δ Η αγορά φυσικού αερίου. 5 γ Τι δεν διαπραγματεύεται σε οργανωμένη αγορά; α Ομόλογο. β Μετοχή. γ Ηλεκτρική ενέργεια. δ Παράγωγο. 6 δ Ο διαχειριστής αγοράς λειτουργεί με τη μορφή: α Οργανωμένης αγοράς. β Ατομικής επιχείρησης. γ Οποιασδήποτε μορφής επιχείρησης. δ Ανώνυμης εταιρίας. 7 γ Η χορήγηση πιστώσεων από μέλος της οργανωμένης αγοράς σε πελάτη του: α Επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση. β Επιτρέπεται μόνον εάν ο πελάτης είναι επαγγελματίας. γ Επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει υπογραφεί σχετική ειδική σύμβαση με τον πελάτη του. δ Επιτρέπεται για την κατάρτιση μόνον εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών. 8 δ Οι οργανωμένες αγορές μπορεί να δέχονται ως μέλη: α ΕΠΕΥ. β ΕΠΕΥ και πιστωτικά ιδρύματα. γ Ιδιώτες, ΕΠΕΥ και πιστωτικά ιδρύματα.

2 δ ΕΠΕΥ, πιστωτικά ιδρύματα και άλλα πρόσωπα τα οποία διαθέτουν: (i) εχέγγυα ήθους και ικανότητας, (ii) επαρκές επίπεδο συναλλακτικής ικανότητας και επάρκειας, (iii) εφόσον συντρέχει περίπτωση, επαρκείς οργανωτικές ρυθμίσεις και (iv) επαρκή μέσα για το ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν, λαμβανομένων υπόψη των διάφορων 9 δ Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΧΑ, τα μέλη του δύνανται να ενεργούν υπό τις εξής α Ως παραγγελιοδόχοι των εντολών πελατών τους. β Ως διαπραγματευόμενοι για ίδιο λογαριασμό. γ Ως ειδικοί διαπραγματευτές. 10 γ Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του τιμήματος αγοράς μετοχών από τον α Οφείλει να ενημερώσει την ΕΚ. β Υποχρεούται να χορηγήσει παράταση δύο ημερών για την εξόφληση του τιμήματος. γ Εφόσον δεν έχει υπογραφεί σύμβαση πίστωσης προβαίνει σε εκποίηση των μετοχών δ Υποχρεούται να ακυρώσει τη συναλλαγή του πελάτη του. 11 δ Ο ειδικός διαπραγματευτής μετοχών έχει σκοπό: α Να οδηγεί την αγορά στην ορθή τιμή. β Να διευκολύνει τη δραστηριότητα των ανοικτών πωλήσεων μετοχών. γ Να παρεμποδίζει την πτώση των τιμών. δ Να βελτιώνει την εμπορευσιμότητα των μετοχών. 12 α O ειδικός διαπραγματευτής: α Αναλαμβάνει να συναλλάσσεται σε συνεχή βάση για ίδιο λογαριασμό σε τιμές που έχει β Αναλαμβάνει να συναλλάσσεται σε συνεχή βάση για λογαριασμό των πελατών του σε γ Αναλαμβάνει να συναλλάσσεται σε περιοδική βάση για ίδιο λογαριασμό στις τιμές που δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. Προκειμένου να αποκτήσει την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή ένας οργανισμός πρέπει: 13 δ Ι.Να έχει Υπηρεσία Ειδικής Διαπραγμάτευσης. ΙΙ.Να διορίσει Υπεύθυνο Ειδικής Διαπραγμάτευσης. ΙΙΙ.Να έχει την άδεια της διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό. α Ι και ΙΙ. β Ι και ΙΙΙ. γ ΙΙ και ΙΙΙ. δ ΙV μόνο. Ο Ειδικός Διαπραγματευτής οφείλει να τηρεί πλήρη στοιχεία των συναλλαγών που 14 γ διενεργεί για ίδιο λογαριασμό στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: α Για έναν (1) τουλάχιστον χρόνο. β Για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια. γ Για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια. δ Για έξι (6) τουλάχιστον χρόνια. 15 α Μέλος του ΧΑ που διαθέτει άδεια διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό μπορεί να α Μετά από άδεια του ΧΑ, η οποία αποκτάται ανά αγορά και χρηματοπιστωτικό μέσο. β Μετά από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία αποκτάται ανά αγορά και γ Μετά από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις ΑΕΠΕΥ και μετά από άδεια της ΤτΕ για τα Πιστωτικά Ιδρύματα, η οποία αποκτάται ανά αγορά και χρηματοπιστωτικό μέσο. δ Μετά από άδεια του ΧΑ, η οποία αποκτάται ανά αγορά και δίνει τη δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών σε κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο που διαπραγματεύεται σ 16 β Ποια πρόταση από τις παρακάτω είναι σωστή; α Ο Eιδικός Διαπραγματευτής υποχρεούται να διορίσει υπεύθυνο ίδιας διαπραγμάτευσης που θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος διαπραγματευτής αξιών / παραγώγων ανάλογα β Ο Eιδικός Διαπραγματευτής μπορεί να δραστηριοποιείται σε περισσότερες από μία

3 γ Ο Eιδικός Διαπραγματευτής είναι υποχρεωτικά μέλος της ΗΔΑΤ (Ηλεκτρονική δ Ο Eιδικός Διαπραγματευτής εποπτεύεται από την ΤτΕ. 17 γ Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει ακριβέστερα την έννοια του "Συστηματικού α Εναλλακτική ονομασία του Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ). β Εναλλακτική ονομασία της οργανωμένης αγοράς (ΟΑ). γ ΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυμα που συναλλάσσεται κατά τρόπο οργανωμένο, συχνά και συστηματικά για ίδιο λογαριασμό εκτελώντας, εκτός ΟΑ ή ΠΜΔ, εντολές σε μετοχές δ ΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυμα που συναλλάσσεται κατά τρόπο οργανωμένο, συχνά και συστηματικά για ίδιο λογαριασμό εκτελώντας, εντός ΟΑ ή ΠΜΔ, εντολές σε μετοχές 18 δ Ως συστηματικοί εσωτερικοποιητές μπορούν να ενεργούν: α Πιστωτικά ιδρύματα μόνο. β ΑΕΠΕΥ μόνο. γ Πιστωτικά ιδρύματα, ΑΕΠΕΥ και ασφαλιστικές επιχειρήσεις. δ ΑΕΠΕΥ και πιστωτικά ιδρύματα. 19 δ Ο Συστηματικός Εσωτερικοποιητής συναλλάσσεται: α Με οργανωμένο τρόπο. β Με συνεχή και συστηματικό τρόπο. γ Με μη οργανωμένο τρόπο. δ Με οργανωμένο τρόπο εκτός οργανωμένης αγοράς (ΟΑ) και Πολυμερούς Μηχανισμού 20 β Συστηματικός εσωτερικοποιητής είναι η ΕΠΕΥ ή το Πιστωτικό Ίδρυμα που α Κατά τρόπο μη οργανωμένο, αλλά συχνά και συστηματικά, για ίδιο λογαριασμό, κατ' εντολή, πελατών του, εκτός οργανωμένης αγοράς ή Πολυμερούς Μηχανισμού β Κατά τρόπο οργανωμένο, συχνά και συστηματικά για ίδιο λογαριασμό, κατ' εντολή γ Κατά τρόπο μη οργανωμένο αλλά συστηματικό κατ' εντολή πελατών του, εκτός δ Κατά τρόπο οργανωμένο, συχνά και συστηματικά, κατ' εντολή πελατών τους εκτός 21 δ Ποιο από τα παρακάτω είναι ορθό; α Ένας συστηματικός εσωτερικοποιητής τηρεί, για κάθε ρευστή μετοχή για την οποία ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή τα ακόλουθα: α) ζεύγος ή ζεύγη εντολών για την ίδια μετοχή σε άλλους τόπους διαπραγματεύσεως, β) αρχείο των ζευγών εντολών του, το β Ένας συστηματικός εσωτερικοποιητής τηρεί, για κάθε ρευστή μετοχή για την οποία ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή τα ακόλουθα: α) ζεύγος ή ζεύγη εντολών για την ίδια μετοχή σε άλλους τόπους διαπραγματεύσεως, β) αρχείο των ζευγών εντολών του, το γ Ένας συστηματικός εσωτερικοποιητής τηρεί, για κάθε ρευστή μετοχή για την οποία ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή τα ακόλουθα: α) ζεύγος ή ζεύγη εντολών για την ίδια μετοχή σε άλλους τόπους διαπραγματεύσεως, β) αρχείο των ζευγών εντολών του, το δ Ένας συστηματικός εσωτερικοποιητής τηρεί, για κάθε ρευστή μετοχή για την οποία ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή, τα ακόλουθα: α) ζεύγος ή ζεύγη εντολών για την ίδια μετοχή σε άλλους τόπους διαπραγματεύσεως, β) αρχείο των ζευγών εντολών του, το 22 δ Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει ακριβέστερα την έννοια του «Πολυμερούς α Εναλλακτική ονομασία της οργανωμένης αγοράς. β Ειδικός τρόπος διαπραγμάτευσης χρηματοπιστωτικών μέσων εντός οργανωμένης γ Ειδικός τύπος εντολής που δίδεται από πελάτες ΑΕΠΕΥ για τη διαπραγμάτευση δ Πολυμερές σύστημα-πλατφόρμα, διάφορο της οργανωμένης αγοράς, που το διαχειρίζεται ΕΠΕΥ, διαχειριστής αγοράς ή πιστωτικό ίδρυμα και εντός του οποίου 23 β Η ΕΝ.Α. (Εναλλακτική Αγορά): α Αποτελεί διατραπεζική αγορά ομολόγων. β Αποτελεί πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης κατά την έννοια του ν. 3606/2007. γ Αποτελεί οργανωμένη αγορά κατά την έννοια του ν. 3606/2007. δ Αποτελεί αγορά παραγώγων. 24 β Ποιο όργανο εγκρίνει το κανονισμό λειτουργίας του ΧΑ;

4 α Το ΔΣ του ίδιου του Χρηματιστηρίου. β Το ΔΣ της ΕΚ. γ Ο Υπουργός Οικονομίας. δ Η Βουλή. 25 δ Ποιο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά δεν ισχύει για τις οργανωμένες αγορές; α Αποτελούν πολυμερή συστήματα συναλλαγών. β Η λειτουργία τους διέπεται από κανόνες που δεν επιτρέπουν διακριτική ευχέρεια γ Πρέπει να εφαρμόζεται η νομοθεσία για κατάχρηση αγορών. δ Δεν απαιτείται διαχειριστής που να έχει λάβει άδεια λειτουργίας. 26 β Οι ειδικοί διαπραγματευτές αξιολογούνται από το ΧΑ ανά: α 1 μήνα. β 3μηνο. γ 6μηνο. δ Έτος. 27 δ Ποια από τα παρακάτω είναι ορθά για τον διαχειριστή αγοράς; α Λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας. β Ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της οργανωμένης αγοράς. γ Ευθύνεται για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα 28 γ Ποιο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά δεν ισχύει για τις οργανωμένες αγορές; α Αποτελούν πολυμερή συστήματα συναλλαγών. β Η λειτουργία τους διέπεται από κανόνες που δεν επιτρέπουν διακριτική ευχέρεια γ Εφαρμόζεται προαιρετικά η νομοθεσία για κατάχρηση αγορών. δ Μπορούν να διαπραγματεύονται χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν εισαχθεί σε άλλη οργανωμένη αγορά του ΕΟΧ, χωρίς επιπλέον υποχρεώσεις για τους εκδότες. 29 γ Τι ισχύει για το Κεφάλαιο Εκκαθάρισης; α Εκπροσωπείται από την ΕΧΑΕ που ενεργεί και ως διαχειριστής του. β Εποπτεύεται από την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών γ Αποτελεί σύνολο περιουσίας που σχηματίζεται από τις εισφορές των Εκκαθαριστικών δ Αποζημιώνει επενδυτές-εντολείς και αντισυμβαλλόμενα μέλη των Εκκαθαριστικών 30 α Το Κεφάλαιο Εκκαθάρισης: α Αποτελεί σύνολο περιουσίας που σχηματίζεται προς εξυπηρέτηση του σκοπού του από τις εισφορές των Εκκαθαριστικών Μελών και του οποίου τα διαθέσιμα ανήκουν εξ αδιαιρέτου στα Εκκαθαριστικά Μέλη κατά το μέρος της συμμετοχής τους σε αυτό. Το Κεφάλαιο Εκκαθαρίσεως δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο, ενώ ως προς το σύνολο των β Αποτελεί σύνολο περιουσίας που σχηματίζεται προς εξυπηρέτηση του σκοπού του από τις εισφορές των Εκκαθαριστικών Μελών και του οποίου τα διαθέσιμα ανήκουν εξ αδιαιρέτου στα Εκκαθαριστικά Μέλη κατά το μέρος της συμμετοχής τους σε αυτό. Το Κεφάλαιο Εκκαθαρίσεως αποτελεί νομικό πρόσωπο, ενώ ως προς το σύνολο των γ Αποτελεί σύνολο περιουσίας που σχηματίζεται προς εξυπηρέτηση του σκοπού του από τις εισφορές των Εκκαθαριστικών Μελών και του οποίου τα διαθέσιμα ανήκουν εξ αδιαιρέτου στα Εκκαθαριστικά Μέλη κατά το μέρος της συμμετοχής τους σε αυτό. Το Κεφάλαιο Εκκαθαρίσεως δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο, ενώ ως προς το σύνολο των δ Αποτελεί σύνολο περιουσίας που σχηματίζεται προς εξυπηρέτηση του σκοπού του από τις εισφορές των Εκκαθαριστικών Μελών και του οποίου τα διαθέσιμα ανήκουν εξ αδιαιρέτου στα Εκκαθαριστικά Μέλη κατά το μέρος της συμμετοχής τους σε αυτό. Το Κεφάλαιο Εκκαθαρίσεως δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο, ενώ ως προς το σύνολο των 31 γ Ποιο από τα παρακάτω ισχύει;

5 α Η συμμετοχή κάθε Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης προσδιορίζεται από τη μερίδα του. Η μερίδα αποτελείται από τις εισφορές του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης επί έλαττον των προσόδων που αντιστοιχούν σε αυτή βάσει των κανόνων διαχειρίσεως και επενδύσεων που εφαρμόζει η ΕΤ.ΕΚ. και μείον τα πάσης φύσεως έξοδα ιδίως αυτά της διαχειρίσεως κινδύνων και ασφαλειών, όπως β Η συμμετοχή κάθε Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης προσδιορίζεται από τη μερίδα του. Η μερίδα αποτελείται από τις εισφορές του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης πλέον των προσόδων που αντιστοιχούν σε αυτή βάσει των κανόνων διαχειρίσεως και επενδύσεων που εφαρμόζει η ΕΤ.ΕΚ. και προστίθενται τα πάσης φύσεως έξοδα ιδίως αυτά της διαχειρίσεως κινδύνων και ασφαλειών, όπως γ Η συμμετοχή κάθε Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης προσδιορίζεται από τη μερίδα του. Η μερίδα αποτελείται από τις εισφορές του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης πλέον των προσόδων που αντιστοιχούν σε αυτή βάσει των κανόνων διαχειρίσεως και επενδύσεων που εφαρμόζει η ΕΤ.ΕΚ. και μείον τα πάσης φύσεως έξοδα ιδίως αυτά της διαχειρίσεως κινδύνων και ασφαλειών, όπως δ Η συμμετοχή κάθε Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης προσδιορίζεται από τη μερίδα του. Η μερίδα αποτελείται από τις εισφορές του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης πλέον των προσόδων που αντιστοιχούν σε αυτή βάσει των κανόνων διαχειρίσεως και επενδύσεων που εφαρμόζει η ΕΤ.ΕΚ. και μείον τα πάσης φύσεως έξοδα εκτός από αυτά της διαχειρίσεως κινδύνων και ασφαλειών, όπως Πρόσβαση στο «Σύστημα εκκαθάρισης συναλλαγών επί των κινητών αξιών» για την 32 β εκκαθάριση των συναλλαγών που διενεργούνται στις αγορές έχουν: α Η Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. (ΕΤ.ΕΚ.), το β Η ΕΤ.ΕΚ., τα Εκκαθαριστικά Μέλη, τα Μέλη Αγοράς και οι Χειριστές. γ Μόνο η ΕΤ.ΕΚ.. δ Μόνο τα Εκκαθαριστικά Μέλη. 33 δ Τα εκκαθαριστικά μέλη διακρίνονται σε: α Άμεσα - Έμμεσα. β Ειδικά Γενικά. γ Γενικά Απλά. δ Άμεσα Γενικά. 34 α Τα Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη πρέπει να διαθέτουν ίδια κεφάλαια τουλάχιστον: α β γ δ γ Η αυτόματη κατάρτιση συναλλαγής μπορεί να είναι: α Μόνο στιγμιαία. β Μόνο συνεχής. γ Στιγμιαία ή συνεχής. δ Καθορίζεται με απόφαση της ΕΚ σε ημερήσια βάση & παρέχονται σχετικές οδηγίες στο 36 γ Οργανωμένη Αγορά θεωρείται πολυμερές σύστημα το οποίο: α Τελεί υπό τη διεύθυνση ή τη διαχείριση των συμμετεχόντων στην αγορά. β Διαθέτει κανόνες λειτουργίας που επιβάλλονται από τους συμμετέχοντες. γ Έχει λάβει άδεια λειτουργίας από εποπτική αρχή της χώρας που λειτουργεί. δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 37 α Οι συναλλαγές αυτόματης κατάρτισης διακανονίζονται: α Πολυμερώς. β Διμερώς. γ Επιλεκτικά.

6 δ Υπό την προϋπόθεση καταχωρημένης αντίθετης εντολής. 38 β Οι προσυμφωνημένες συναλλαγές διακανονίζονται: α Πολυμερώς. β Διμερώς. γ Επιλεκτικά. δ Στιγμιαία υπό την προϋπόθεση καταχωρημένης αντίθετης εντολής. 39 δ Το Κεφάλαιο Εκκαθάρισης καλύπτει: α Τα μέλη της ΗΔΑΤ (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων). β Τους αντισυμβαλλόμενους πελάτες των εκκαθαριστικών μελών του ΧΑ. γ Την ΕΤ.ΕΚ.. δ Τα εκκαθαριστικά μέλη του ΧΑ. 40 β Η ειδική διαπραγμάτευση μετοχών αφορά: α Στη σταθεροποίηση τιμής της μετοχής μετά την εισαγωγή στο ΧΑ. β Στην κάλυψη κενών ζήτησης & προσφοράς για συγκεκριμένη μετοχή. γ Σε εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές. δ Σε συναλλαγές πακέτα στο ΧΑ. 41 β Για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους απαιτείται: α Άδεια της ΕΚ. β Άδεια της ΕΤ.ΕΚ.. γ Άδεια του ΧΑ. δ Άδεια του ΧΑ με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΤ.ΕΚ.. 42 γ Η ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους: α Είναι προσωποπαγής, δε μεταβιβάζεται, εκχωρείται μόνον. β Είναι προσωποπαγής, μεταβιβάζεται αλλά δεν εκχωρείται. γ Είναι προσωποπαγής, δε μεταβιβάζεται και δεν εκχωρείται. δ Δεν είναι προσωποπαγής. Η ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους: I. Αποκτάται μετά από άδεια της ΕΤ.ΕΚ.. II. Παρέχει το δικαίωμα προσβάσεως στο σύστημα προς εκκαθάριση συναλλαγών επί 43 δ Κινητών Αξιών για λογαριασμό πελατών ή για ίδιο λογαριασμό. III. Είναι μεταβιβάσιμη ή δύναται να εκχωρηθεί σε τρίτο. Ποια/ές από τις παρακάτω προτάσεις (I, II, III) είναι σωστή/ές; α I και III. β II και III. γ I, II και III. δ I και II. 44 β Ποιο από τα παρακάτω είναι ορθό; α Ο Λογαριασμός Αξιών είναι το σύνολο των Λογαριασμών Χειριστή που ανήκουν σε μερίδα. Ο Λογαριασμός Αξιών δημιουργείται από το ΧΑ ύστερα από σχετικό αίτημα Χειριστή προς τον οποίο έχει δοθεί σχετική εντολή από το δικαιούχο της Μερίδας. Το ΣΑΤ δε δημιουργεί Λογαριασμό Αξιών και Μερίδα Επενδυτή σε περίπτωση που ο δικαιούχος β Ο Λογαριασμός Αξιών είναι το σύνολο των Λογαριασμών Χειριστή που ανήκουν σε μερίδα. Ο Λογαριασμός Αξιών δημιουργείται από το ΣΑΤ ύστερα από σχετικό αίτημα γ Ο Λογαριασμός Αξιών είναι το σύνολο των Λογαριασμών Χειριστή που ανήκουν σε μερίδα. Ο Λογαριασμός Αξιών δημιουργείται από το ΣΑΤ ύστερα από σχετικό αίτημα Χειριστή προς τον οποίο έχει δοθεί σχετική εντολή από το δικαιούχο της Μερίδας. Το ΣΑΤ δημιουργεί νέο Λογαριασμό Αξιών και Μερίδα Επενδυτή σε περίπτωση που ο δικαιούχος δ Ο Λογαριασμός Αξιών είναι το σύνολο των Λογαριασμών Χειριστή που ανήκουν σε μερίδα. Ο Λογαριασμός Αξιών δημιουργείται από το ΣΑΤ ύστερα από σχετικό αίτημα της Ε.Κ. προς τον οποίο έχει δοθεί σχετική εντολή από το δικαιούχο της Μερίδας. Το ΣΑΤ δε δημιουργεί Λογαριασμό Αξιών και Μερίδα Επενδυτή σε περίπτωση που ο δικαιούχος

7 Ως χειριστής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματων Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ), νοείται το πρόσωπο το οποίο δικαιούται να κινεί Λογαριασμό Χειριστή, σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό και διαθέτει τα κατάλληλα τεχνολογικά και λειτουργικά μέσα που απαιτούνται για τη διασύνδεση και επικοινωνία του με το ΣΑΤ. Χειριστής μπορεί να είναι: I. Μέλος. 45 α II. Θεματοφύλακας. III. Αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (με τις απαιτούμενες κανονιστικές και λειτουργικές προϋποθέσεις). IV. Θεσμικός Επενδυτής. V. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ). VI. Η Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης (ΕΧΑΕ) για όσες ενέργειες προβλέπονται ρητά σε α I έως VII πλην IV και V. β I έως V. γ III έως VII. δ V έως VII. Κατά την ημερήσια λειτουργία της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) 46 β διακρίνονται τα εξής στάδια σε σχέση με τις συναλλαγές που καταρτίζονται σε αυτήν: α Α) Στάδιο προπαρασκευαστικό. Β) Στάδιο λειτουργίας. Γ) Στάδιο β Α) Στάδιο προετοιμασίας. Β) Στάδιο λειτουργίας. Γ) Στάδιο γ Α) Στάδιο προετοιμασίας. Β) Στάδιο συναλλαγών. Γ) Στάδιο δ Α) Στάδιο εισαγωγής. Β) Στάδιο λειτουργίας. Γ) Στάδιο 47 γ Οι προσφορές στην ΗΔΑΤ (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων): α Κατατάσσονται, μαζί για το σκέλος πωλήσεως και το σκέλος αγοράς που εμπεριέχουν, από τη βέλτιστη στην επόμενη καλύτερη, βάσει της τιμής, της ποσότητας και του χρόνου εισαγωγής τους ως εξής: Καλύτερη προσφορά είναι αυτή με την καλύτερη τιμή. Σε περίπτωση ίδιας τιμής, καλύτερη είναι η προσφορά που αφορά στη μεγαλύτερη β Κατατάσσονται, ξεχωριστά για το σκέλος πωλήσεως και το σκέλος αγοράς που εμπεριέχουν, από τη βέλτιστη στην επόμενη καλύτερη, βάσει της τιμής, της ποσότητας, του τύπου και του χρόνου εισαγωγής τους ως εξής: Καλύτερη προσφορά είναι αυτή με την καλύτερη τιμή. Σε περίπτωση ίδιας τιμής, καλύτερη είναι η προσφορά που αφορά γ Κατατάσσονται, ξεχωριστά για το σκέλος πωλήσεως και το σκέλος αγοράς που εμπεριέχουν, από τη βέλτιστη στην επόμενη καλύτερη, βάσει της τιμής, της ποσότητας και του χρόνου εισαγωγής τους ως εξής: Καλύτερη προσφορά είναι αυτή με την καλύτερη τιμή. Σε περίπτωση ίδιας τιμής, καλύτερη είναι η προσφορά που αφορά στη δ Κατατάσσονται, ξεχωριστά για το σκέλος πωλήσεως και το σκέλος αγοράς που εμπεριέχουν, από τη βέλτιστη στην επόμενη καλύτερη, βάσει της τιμής, της ποσότητας και του χρόνου εισαγωγής τους ως εξής: Καλύτερη προσφορά είναι αυτή με την καλύτερη τιμή. Σε περίπτωση ίδιας τιμής, καλύτερη είναι η προσφορά που αφορά στη 48 β Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων, τα α Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη και Έμμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη. β Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη και Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη. γ Ειδικά Εκκαθαριστικά Μέλη και Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη. δ Μέλη Αγοράς και μη Μέλη Αγοράς. 49 δ Τα Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη πρέπει να διαθέτουν: α Μετοχικό Κεφάλαιο τουλάχιστον Ευρώ. β Ίδια Κεφάλαια τουλάχιστον Ευρώ. γ Μετοχικό Κεφάλαιο τουλάχιστον Ευρώ. δ Ίδια Κεφάλαια τουλάχιστον Ευρώ.

8 50 α Τα Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη πρέπει να διαθέτουν: α Ίδια Κεφάλαια τουλάχιστον Ευρώ. β Μετοχικό Κεφάλαιο τουλάχιστον Ευρώ. γ Ίδια Κεφάλαια τουλάχιστον Ευρώ. δ Μετοχικό Κεφάλαιο τουλάχιστον Ευρώ. Για την άσκηση καθηκόντων Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή, το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει: I. Να πληροί τις προϋποθέσεις επαγγελματικής επάρκειας που θέτει η Ένωση Θεσμικών 51 γ Επενδυτών. II. Να πληροί τις προϋποθέσεις επαγγελματικής επάρκειας που θέτει η ΕΤ.ΕΚ. III. Να διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. α I και III. β II και IV. γ II. δ I. Ως προς τους Χρήστες του Συστήματος εκκαθάρισης συναλλαγών επί κινητών αξιών (Σύστημα), ισχύει ότι: 52 γ I. Επιτρέπεται να είναι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι από τα Εκκαθαριστικά Μέλη Πιστοποιημένοι Εκκαθαριστές. II. Δεν επιτρέπεται να είναι χρήστες του συστήματος οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των α III και IV. β I και II. γ I και III. δ III και II. 53 γ Ποιο από τα παρακάτω είναι ορθό; α Οι προδιαπραγματευτικές και μεταδιαπραγματευτικές πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε τόπους διαπραγματεύσεως κατά τις κανονικές ώρες διαπραγματεύσεως διατίθενται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο. Οι μεταδιαπραγματευτικές πληροφορίες σχετικά με αυτές τις συναλλαγές πρέπει β Οι προδιαπραγματευτικές και μεταδιαπραγματευτικές πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε τόπους διαπραγματεύσεως κατά τις πρώτες ώρες διαπραγματεύσεως διατίθενται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο. Οι μεταδιαπραγματευτικές πληροφορίες σχετικά με αυτές τις συναλλαγές πρέπει γ Οι προδιαπραγματευτικές πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε τόπους διαπραγματεύσεως κατά τις κανονικές ώρες διαπραγματεύσεως διατίθενται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο. δ Οι προδιαπραγματευτικές πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε τόπους διαπραγματεύσεως κατά τις κανονικές ώρες διαπραγματεύσεως διατίθενται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο. Οι μεταδιαπραγματευτικές 54 δ Μέλη στις αγορές του ΧΑ μπορούν να είναι: α ΑΕΠΕΥ, πιστωτικά ιδρύματα και ΑΕΔΑΚ. β ΑΕΠΕΥ και ΑΕΔΑΚ. γ ΑΕΠΕΥ, ΑΕΔΑΚ και ΑΕΕΧ. δ ΑΕΠΕΥ και πιστωτικά ιδρύματα. 55 γ Στην ΗΔΑΤ (Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων) μπορούν να εισαχθούν και να α Μετοχές, ομόλογα και ομολογίες. β Αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές και ομόλογα. γ Ομόλογα, ομολογίες και τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου. 56 γ Η χορήγηση άδειας λειτουργίας σε διαχειριστή οργανωμένης αγοράς προϋποθέτει ότι:

9 α Ο διαχειριστής λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. β Ο διαχειριστής λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. γ Ο διαχειριστής λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρία. 57 β Η οργανωμένη αγορά είναι ένα σύστημα: α Ολιγομερές. β Πολυμερές. γ Πολυμελές. δ Πλειομερές. 58 β Οργανωμένη αγορά θεωρείται: α Πολυμερές σύστημα, το οποίο τελεί υπό τη διεύθυνση ή τη διαχείριση ενός πελάτη της β Πολυμερές σύστημα, το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την εποπτική αρχή της γ Πολυμερές σύστημα, το οποίο επιτρέπει τη διενέργεια συναλλαγών σύμφωνα με τους 59 δ O κανονισμός λειτουργίας της οργανωμένης αγοράς δεν περιλαμβάνει κανόνες για: α Την πρόσβαση στην οργανωμένη αγορά. β Την εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση. γ Την αναστολή και διαγραφή των χρηματοπιστωτικών μέσων. δ Τις υποχρεώσεις των εκδοτών αναφορικά με τη λειτουργία των τμημάτων εσωτερικού ελέγχου και οργάνωσης της πληροφόρησης των μετόχων. 60 δ Ποιο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά δεν ισχύει για τις οργανωμένες αγορές; α Αποτελούν πολυμερή συστήματα συναλλαγών. β Η λειτουργία τους διέπεται από κανόνες που δεν επιτρέπουν διακριτική ευχέρεια γ Απαιτείται η λήψη άδειας λειτουργίας τους σύμφωνα με δεδομένες προϋποθέσεις. δ Επιτρέπουν την πρόσβαση τρίτων, εκτός των μελών τους. Σύμφωνα με το ν.3606/2007, μέλη Οργανωμένης Αγοράς μπορούν να γίνουν: I. ΑΕΠΕΥ. II. Πιστωτικά ιδρύματα. 61 β III. Άλλα πρόσωπα που διαθέτουν εχέγγυα ήθους και ικανότητας, επαρκές επίπεδο συναλλακτικής ικανότητας, επαρκείς οργανωτικές ρυθμίσεις και επαρκή μέσα για τον ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν. α I και II. β I, II και III. γ I, II και IV. δ I, II, III και IV. Η σειρά κατάταξης κάθε εντολής στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανά είδος, γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: I. Την καλύτερη τιμή. Οι εντολές αγοράς κατατάσσονται κατά προτεραιότητα με βάση τη μεγαλύτερη τιμή, ενώ οι εντολές πωλήσεως με βάση τη μικρότερη. 62 δ II. Το χρόνο. Εντολές με την τιμή αυτή κατατάσσονται με βάση τη χρονική προτεραιότητα εισαγωγής τους στο Σύστημα. III. Την ιδιότητα του εντολέα. Προηγούνται οι θεσμικοί επενδυτές έναντι των λοιπών φυσικών και νομικών προσώπων μη θεσμικών επενδυτών. IV. Το εύρος και την αποδοτικότητα της συνεργασίας με τον πελάτη - εντολέα. α I και IV. β II και III. γ I και III. δ I και II. 63 β Το εξ αποστάσεως Μέλος του ΧΑ πρέπει: α Να έχει προσδιορίσει έναν φυσικό χώρο στην Αθήνα από όπου θα διακανονίζει τις

10 β Να έχει διορίσει αντίκλητο στην Αθήνα και να έχει γνωστοποιήσει τα στοιχεία του γ Να έχει διορίσει αντίκλητο στην Αθήνα και να έχει γνωστοποιήσει τα στοιχεία του δ Να έχει τουλάχιστον δύο θεματοφύλακες στην Ελλάδα. 64 α Μεταξύ άλλων μία βασική υποχρέωση για ένα μέλος του ΧΑ είναι: α Να διαθέτει επαρκές προσωπικό με κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία και ικανότητες για την εξασφάλιση της συμμόρφωσής του προς τον Κανονισμό. β Να προβαίνει σε διαχείριση χαρτοφυλακίου πελατών. γ Να προβαίνει σε αναδοχές εταιρειών. 65 α Οι μηχανισμοί διαπραγμάτευσης είναι: α Η Οργανωμένη Αγορά (ΟΑ), ο Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) και η β Η ΟΑ, η Συστηματική Εσωτερικοποίηση και η Κεφαλαιαγορά. γ Η ΟΑ, ο ΠΜΔ και η Ειδική Διαπραγμάτευση. δ To ΧΑ, η ΕΚ και ο ΠΜΔ. 66 γ Η διαφορά μεταξύ Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) και α Η ΟΑ δεν είναι πολυμερές σύστημα αλλά διμερές σύστημα. β Η ΟΑ τελεί υπό τη διαχείριση διαχειριστή αγοράς, ενώ ο ΠΜΔ όχι. γ Η λειτουργία ΠΜΔ αποτελεί επενδυτική υπηρεσία, ενώ η ΟΑ όχι. δ Η ΟΑ είναι επενδυτική υπηρεσία, ενώ ο ΠΜΔ μηχανογραφικό σύστημα. 67 α Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές: α Υποχρεούνται, για μετοχές ως προς τις οποίες υπάρχει ρευστή αγορά, να ανακοινώνουν δημόσια τις τιμές στις οποίες δεσμεύονται να καταρτίζουν συναλλαγές. β Υποχρεούνται, σε κάθε περίπτωση, να ανακοινώνουν δημόσια τις τιμές στις οποίες γ Δεν υποχρεούνται να ανακοινώνουν δημόσια τις τιμές στις οποίες δεσμεύονται να δ Υποχρεούνται, για μετοχές ως προς τις οποίες υπάρχει ρευστή αγορά, να ανακοινώνουν δημόσια τις τιμές στις οποίες δεσμεύονται να αγοράζουν. Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία διαφοροποιεί ουσιαστικά τη «Συστηματική 68 β Εσωτερικοποίηση» (ΣΕ) από την Οργανωμένη Αγορά (ΟΑ) και τον Πολυμερή α Το είδος των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής στην β Η διμερής βάση διενέργειας των συναλλαγών στην ΣΕ. γ Η προθεσμία εκκαθάρισης των συναλλαγών στην ΣΕ. δ Η ΣΕ υπόκειται σε ρυθμιστικό πλαίσιο. Το ΔΣ του ΧΑ ή άλλο εντεταλμένο προς τούτο όργανο του ΧΑ μπορεί να ακυρώνει καταχωρημένες στο σύστημα εντολές στις παρακάτω περιπτώσεις: I. Όταν αναστέλλεται η διαπραγμάτευση του χρηματοπιστωτικού μέσου, στο οποίο 69 β αφορά η εντολή. II. Όταν αναστέλλεται το δικαίωμα συμμετοχής στη διαπραγμάτευση του Μέλους που εισήγαγε την εντολή. III. Όταν αυτό επιβάλλεται για λόγους διαφύλαξης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς α I, II και V. β I, II και III. γ III, IV και V. δ II, III και IV. 70 δ Η χορήγηση αδείας λειτουργίας Οργανωμένης Αγοράς προϋποθέτει, μεταξύ άλλων: α Άδεια από το ΧΑ. β Άδεια από το ΧΑ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. γ Την ύπαρξη τουλάχιστον ενός ειδικού διαπραγματευτή. δ Την ύπαρξη μηχανισμών που να εξασφαλίζουν τον εντοπισμό και τη διαχείριση των 71 β Ποια πρόταση από τις παρακάτω είναι λανθασμένη;

11 α Ο Eιδικός Διαπραγματευτής υποχρεούται να διορίσει υπεύθυνο ειδικής διαπραγμάτευσης που θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος διαπραγματευτής αξιών / β Ο Eιδικός Διαπραγματευτής μπορεί ν αναλάβει την ειδική διαπραγμάτευση σε ένα γ Ο Eιδικός Διαπραγματευτής είναι υποχρεωτικά μέλος του ΧΑ. δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι λανθασμένη. 72 α Ο ειδικός διαπραγματευτής: α Βελτιώνει την εμπορευσιμότητα των μετοχών. β Δεν χρειάζεται σχετική αδειοδότηση, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. γ Λειτουργεί για λογαριασμό πελατών του. δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 73 β Οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα είναι: α Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. β Η αγορά αξιών. γ Η αγορά φυσικού αερίου. δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 74 γ Η Οργανωμένη Αγορά αναφέρεται: α Σε μετοχές και ομόλογα. β Σε μετοχές και ομόλογα συν την αγορά ενέργειας και φυσικού αερίου. γ Σε μετοχές και ομόλογα συν την αγορά χρηματιστηριακών παραγώγων. δ Στην εκτός κύκλου αγορά. 75 δ Στην οργανωμένη αγορά στο ΧΑ μπορεί να έχει απευθείας πρόσβαση:(νέα ερώτηση) α Κάθε επενδυτής. β Κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο εισηγμένο σε άλλη οργανωμένη αγορά της ΕΕ. γ Κάθε είδος αμοιβαίου κεφαλαίου. δ Καμία από τις απαντήσεις είναι δεν είναι σωστή.

Δευτερογενής Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Συναλλαγών

Δευτερογενής Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Συναλλαγών Δευτερογενής Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Συναλλαγών 1. Ποια από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ισχύουν για τις οργανωμένες αγορές: I. Αποτελούν πολυμερή συστήματα συναλλαγών II. Η λειτουργία τους διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004)»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/8.7.2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές).

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1. Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: 1) Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. 2) Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 β Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο: α Είναι νομικό πρόσωπο. β Είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/15.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές 1. Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ ελάχιστο: α) Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων 1. Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο: α) Είναι νομικό πρόσωπο β) Είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση. β Διετής

Διαβάστε περισσότερα

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ορισµός Πεδίο Εφαρµογής Στόχοι MiFID Βασικές Απαιτήσεις MiFID Αγορά Εποπτεία Συµπεράσµατα ΟΡΙΣΜΟΣ 2 Η MiFID ή Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 β Επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες είναι: I. Παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή. II. Παροχή επενδυτικών συμβουλών προσωπικά σε πελάτη σχετικά με μία ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/804/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/804/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων ΑΠΟΦΑΣΗ 2/804/21.12.2017 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) Σύντομο Ενημερωτικό Έκδοση 1.0 Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Σεπτέμβριος 2007 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Κάτια Νταή Προϊσταμένη Τμήματος Αγορών & Συστημάτων Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2017 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση πελατών

Κατηγοριοποίηση πελατών Σελίδα 1 Κατηγοριοποίηση πελατών Η Εταιρία προβαίνει προέβη στην απαιτούμενη από το ν. 3606/2007 κατηγοριοποίηση του συνόλου των Πελατών της σε τρεις κατηγορίες. Ο ν. 3606/2007 ορίζει τρεις κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011 και 5/3/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την 12/24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, την 15/6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 1. Επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες είναι: I. Παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή II. Παροχή επενδυτικών συμβουλών προσωπικά σε πελάτη σχετικά με μια ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης» Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΝΟΜΟΙ, ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΩΝ ή ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΝΟΜΟΙ, ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΩΝ ή ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Διδάσκων: Διονύσιος Π. Φλάμπουρας, Εντεταλμένος Διδασκαλίας, Δρ. Νομικής, Δικηγόρος Χειμερινό Ακαδημαϊκό Εξάμηνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 195/17.08.2007), την από 43/28.6.2010

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 3-6 Οκτωβρίου 2016 Γραπτή εξέταση: 8 Οκτωβρίου 2016 Σύμφωνα με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 15.9.2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο τίτλος του Κανονισμού αντικαταστάθηκε και το άρθρο με τίτλο «Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού» προστέθηκε ως

1 Ο τίτλος του Κανονισμού αντικαταστάθηκε και το άρθρο με τίτλο «Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού» προστέθηκε ως ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 1 Σύμφωνα με την από 26.05.2004 απόφαση της 236 ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Αποθετηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 19.1.2017 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/MiFIR. Παρουσίαση Βίκυ Κουλαρμάνη/Μανώλης Αρβανίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/MiFIR. Παρουσίαση Βίκυ Κουλαρμάνη/Μανώλης Αρβανίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/MiFIR Παρουσίαση Βίκυ Κουλαρμάνη/Μανώλης Αρβανίτης ΟΔΗΓΙΑ 2014/65/EK (MiFID II) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 600/2014 (MiFIR) Επίπεδο 1 Αναθεώρηση της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ (ΜiFID

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες

Φορείς που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες Φορείς που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες Γενικά I. Εθνική νομοθεσία Α. Νόμοι i. Νόμος 3606/2007 Άρθρο 1 - Σκοπός Σκοπός του Πρώτου Μέρους του νόμου αυτού είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/28.2.2012 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Στο πλαίσιο της εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων (MiFID), όπως έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό δίκαιο σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από 26.10.2015 (ΦΕΚ Β 2452/13.11.2015) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 181/18.1.2000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αϋλων Τίτλων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μανώλης Αρβανίτης ΑΘΗΝΑ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Αποσαφήνιση πρωτοεμφανιζόμενων όρων και υποχρεώσεων Ανάδειξη στόχων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Περιεχόμενα 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ... 3 1.1. ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ... 3 1.2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ... 3 1.3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ... 4 2. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.4 Δεκέμβριος 2017 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.»

«Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 19.1.2017 και 6.12.2017 αποφάσεις της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

MiFID II MiFIR: Aναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον

MiFID II MiFIR: Aναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον MiFID II MiFIR: Aναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον Οι προβλέψεις του σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/65/ΕΚ (MiFID II) και οι βασικές αλλαγές σε σχέση με το ν. 3606/2007. ΕΥΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε.Χ.Α.Ε. ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε.Χ.Α.Ε. ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε.Χ.Α.Ε. ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/6.10.2016 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Συμμετοχής Μέλους Η.ΒΙ.Π.

Δήλωση Συμμετοχής Μέλους Η.ΒΙ.Π. Δήλωση Συμμετοχής Μέλους Η.ΒΙ.Π. Προς την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Χ.Α.) Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών Λ. Αθηνών 110, ΤΚ 104 42 Αθήνα, ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Η.ΒΙ.Π. ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/5.5.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.» Κωδικοποιημένη μετά τις από 20.10.2014, 17.11.2014,

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3606 «ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»...3 2 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.» Κωδικοποιημένη μετά τις από 20.10.2014, 17.11.2014,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 & την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3152/2003 και την από 26.05.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Magna Trust Πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης εντολών 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Νομοθετικό Πλαίσιο 1.1. Στο πλαίσιο του ν. 3606/2007 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1456/24.7.2008) 1 η

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) την από 27.10.2014 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και την υπ αριθμ. 19/697/10-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/22.9.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 19 Ιουλίου 2016

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 19 Ιουλίου 2016 Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών 19 Ιουλίου 2016 Δυνατότητες που παρέχει ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών Εκδότης Ομολόγων (εισηγμένη ή μη εισηγμένη εταιρεία) Δίκτυο Μελών ΧΑ Εισαγωγή Ομολόγων Οργανωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης 15-16 Απριλίου 2014 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. (5/505/3.4.2009) κοινής απόφασης της

Διαβάστε περισσότερα

(α) Τους Κανόνες Συναλλαγών (ΚΔΠ409/2006 ως τροποποιήθηκε) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α,

(α) Τους Κανόνες Συναλλαγών (ΚΔΠ409/2006 ως τροποποιήθηκε) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, ΠΡΟΣ : Μέλη / Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Κανονιστικών Αποφάσεων του Χρηματιστηρίου και Αποφάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.2 Νοέμβριος 2017 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Αθήνα 2017 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) την από 27.10.2014 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και την υπ αριθμ. 19/697/10-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 8η Τροποποίηση - 9/5/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 8η Τροποποίηση - 9/5/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 8η Τροποποίηση - 9/5/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ 1 γ 2 β Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις δεν απαιτείται η έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου; α Προσφορά κινητών αξιών η οποία, μεταξύ άλλων, απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

MiFID II MiFIR αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον

MiFID II MiFIR αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον MiFID II MiFIR αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον Αλλαγές στη δομή των αγορών: Mηχανισμοί οργανωμένης διαπραγμάτευσης, Συστηματικοί εσωτερικοποιητές, Υπηρεσίες αναφοράς δεδομένων ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1456/24.7.2008) 1 η

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις ενημέρωσης και διαφάνειας στην Κεφαλαιαγορά

Υποχρεώσεις ενημέρωσης και διαφάνειας στην Κεφαλαιαγορά Υποχρεώσεις ενημέρωσης και διαφάνειας στην Κεφαλαιαγορά 1. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις δεν απαιτείται η έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου; α) Προσφορά κινητών αξιών η οποία, μεταξύ άλλων, απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Ερωτηματολόγιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα / Επωνυμία Πελάτη Κωδικός Χ.Α.Α. Ημερομηνία Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 105

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Επαγγελματική επάρκεια Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2.6. του Κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών

Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών Δελτίο Τύπου 8 Δεκεμβρίου 2017 Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών αποφάσισε την Τροποποίηση του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και τις συνακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) την από 27.10.2014 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και την υπ αριθμ. 19/697/10-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα