Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών:"

Transcript

1 Μη-ρυθµιζόµενες Υπηρεσίες Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών: Λειτουργίας και Συντήρησης Αυτοτελών Σταθμών Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) Μεγάλης Δυναμικότητας 1) Περιγραφή της Υπηρεσίας Παρέχονται «Υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης Αυτοτελών Σταθµών Συµπιεσµένου Φυσικού Αερίου (CNG) Μεγάλης υναµικότητας», που αφορούν στη συνεχή διαθεσιµότητα και εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία των Σταθµών CNG, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στις άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών και της εν γένει ισχύουσας νοµοθεσίας συµπεριλαµβανοµένης σε κάθε περίπτωση και της Απόφασης / (ΦΕΚ Β155/2000) του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύµφωνα µε: τις απαιτήσεις και τις προβλέψεις της εκάστοτε επικαιροποιηµένης έκδοσης των εγχειριδίων ασφαλείας, τις απαιτήσεις του εγχειριδίου «Συστήµατα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία-προδιαγραφή», όπως αυτό έχει πιστοποιηθεί κατά ΕΛΟΤ 1801:2002, τις ελάχιστες απαιτήσεις των κατασκευαστών των υλικών και του εξοπλισµού των Σταθµού, την τεχνογνωσία και την εµπειρία του ΑΝΑ ΟΧΟΥ, τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης των Σταθµού τις απαιτήσεις του εγχειριδίου «Συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης-απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση τους» όπως αυτό έχει πιστοποιηθεί κατά ΕΛΟΤ/EN/ISO 14001:2004 τις απαιτήσεις του εγχειριδίου «Σύστηµα διαχείρισης για την λειτουργία και συντήρηση Σταθµού Συµπίεσης Φυσικού Αερίου και Σταθµού Ανεφοδιασµού Οχηµάτων µε Φυσικό Αέριο» όπως αυτό έχει πιστοποιηθεί κατά ΕΛΟΤ/EN/ISO 9001:2000 και µε τις προσφερόµενες από τον ΑΝΑ ΟΧΟ υπηρεσίες να περιλαµβάνουν: ιοίκηση Σταθµών - Management. ΔΕΣΦΑ ΑΕ Μεθοδολογία υπολογισμού οικονομικού ανταλλάγματος SLA ΣΑΛΦΑ 1

2 Ολοήµερη (24ωρη) λειτουργία εγκαταστάσεων Σταθµών: Χειρισµός οθόνης θαλάµου ελέγχου, χειρισµός εξοπλισµού πεδίου, χειρισµός συστηµάτων ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας & συστηµάτων ασφαλείας, έλεγχος οµαλής λειτουργίας εγκαταστάσεων κ.λπ. Χορήγηση αερίου σε οχήµατα. Μηχανολογική συντήρηση Σταθµών: Προγραµµατισµένη προληπτική συντήρηση βάσει των εγχειριδίων λειτουργίας & συντήρησης των κατασκευαστών, επιπλέον επισκευαστική συντήρηση. Ηλεκτρολογική συντήρηση Σταθµών: Προγραµµατισµένη προληπτική συντήρηση βάσει των εγχειριδίων λειτουργίας & συντήρησης των κατασκευαστών, επιπλέον επισκευαστική συντήρηση. Συντήρηση οργάνων και αυτοµατισµών των Σταθµών: Προγραµµατισµένη προληπτική συντήρηση βάσει των εγχειριδίων λειτουργίας & συντήρησης των κατασκευαστών, επιπλέον επισκευαστική συντήρηση. Τεχνικό προσωπικό επιφυλακής των σταθµών: Άµεση επέµβαση εκτός ωραρίου εργασίας σε περίπτωση βλάβης, εφόσον κριθεί αναγκαίο από τον προϊστάµενο των Σταθµών ή εφόσον προβλέπεται από το εγχειρίδιο εκτάκτων αναγκών. Ετήσια βαθµονόµηση οργάνων: Εξάρµωση και επανατοποθέτηση των οργάνων, έλεγχος και βαθµονόµηση οργάνων των Σταθµών, έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών βαθµονόµησης. Τεχνική και διοικητική υποστήριξη: ιαχείριση συστηµάτων ποιότητας, µηνιαίες αναφορές σταθµών, παραγγελίες ανταλλακτικών, διαχείριση συµβάσεων µε τρίτους, απόδοση ταµείου σταθµών, πιστοποίηση ποσοτήτων Φ.Α, τήρηση τεχνικών αρχείων και αναφορών, διαχείριση θεµάτων ανθρώπινων πόρων (άδειες προσωπικού, ωροµέτρηση κλπ). Εκπόνηση τεχνικών µελετών βελτίωσης / επέκτασης εγκαταστάσεων (Engineering). Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για τον προγραµµατισµό, επίβλεψη & συντονισµό εργασιών συντήρησης (προληπτική συντήρηση, επισκευαστική συντήρηση), και εποπτεία λειτουργίας εγκατάστασης. Επισκευαστική συντήρηση Σταθµών: επαναφορά ενός Σταθµού ή οποιουδήποτε µέρους του στην προδιαγεγραµµένη κατάσταση ασφάλειας ή/και λειτουργικότητας µέσω επιδιόρθωσης µίας δυσλειτουργίας, την οποία ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ δεν ήταν σε θέση να προβλέψει, και η οποία έχει προκαλέσει υποβάθµιση της κατάστασης ασφάλειας ή/και λειτουργικότητας του Σταθµού. ΔΕΣΦΑ ΑΕ Μεθοδολογία υπολογισμού οικονομικού ανταλλάγματος SLA ΣΑΛΦΑ 2

3 2) Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος Α. Γενικές αρχές για την προσέγγιση του προβλήματος της κοστολόγησης με την έννοια προβλήματος απόφασης εδοµένου ότι η κοστολόγηση και ο υπολογισµός οικονοµικού ανταλλάγµατος για την παροχή «Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης Αυτοτελών Σταθµών Συµπιεσµένου Φυσικού Αερίου (CNG) Μεγάλης υναµικότητας» είναι µια σύνθετη, πολυδιάστατη διαδικασία, για την αποτελεσµατική υποστήριξή της αναπτύχθηκε και εφαρµόστηκε πολυκριτηριακή µεθοδολογία ανάλυσης απόφασης (Multicriteria Decisin Analysis). Το σύνολο των κριτηρίων και υποκριτηρίων που συµµετέχουν στην υπόψη µεθοδολογία αναπτύχθηκε ώστε να ικανοποιεί τις ακόλουθες ιδιότητες 1 : Ουσιώδης (essential) ώστε να υποδηλώνει συγκεκριµένες επιπτώσεις όσον αφορά βασικές συνιστώσες του προβλήµατος κοστολόγησης. Λειτουργική (peratinal) ώστε να εστιάζεται η ανάλυση της απόφασης µε βάση το διαθέσιµο χρόνο και προσπάθεια. Αποσυνθέσιµη (decmpsable) ώστε να επιτρέπεται η ανάλυση όχι µόνο της ιεραρχικής δοµής ως σύνολο, αλλά και µεµονωµένων στοιχείων αυτής. Ελέγξιµη (cntrllable) µε στόχο την επιλογή αποκλειστικά των συνεπειών εκείνων που προκύπτουν ως επακόλουθο των ενεργειών απόφασης. Περιεκτική (cncise) µε στόχο την ελαχιστοποίηση των απαιτούµενων χαρακτηριστικών για την ανάλυση της απόφασης. Πλήρης (cmplete) ώστε να συµπεριλαµβάνονται όλες οι πιθανές όψεις των επιπτώσεων των ενεργειών απόφασης. Μετρήσιµη (measurable) µε στόχο τον ακριβή ορισµό των κριτηρίων και τον καθορισµό του βαθµού απόδοσής τους. Μη-πλεοναστική (nn-redundant) ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις πιθανών συνεπειών. Κατανοητή (understandable) ώστε να διευκολύνεται η εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων κατά τη διαδικασία της απόφασης. Β. Κοστολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών βάσει συγκεκριμένων στοιχείων κόστους Κατά τον υπολογισµό του οικονοµικού ανταλλάγµατος, για κάθε µια από τις προσφερόµενες Υπηρεσίες, σύµφωνα µε την ανωτέρω ανάλυση (1. «Περιγραφή της Υπηρεσίας»), λαµβάνονται υπόψη οι εξής κύριοι παράγοντες κόστους: 1 Keeney, R. And Raiffa, H. (1993), Decisins with multiple bjectives: preference and value tradeffs, Cambridge University Press, Cambridge, MA ΔΕΣΦΑ ΑΕ Μεθοδολογία υπολογισμού οικονομικού ανταλλάγματος SLA ΣΑΛΦΑ 3

4 Κόστος προσωπικού του ΑΝΑ ΟΧΟΥ που παρέχει Υπηρεσίες, το οποίο αναλύεται σε υποκριτήρια που αφορούν σε: Πλήθος προσωπικού Απαιτούµενη κατάρτιση και εµπειρία του προσωπικού Μισθολογικό κόστος / νοµίµως δικαιούµενες παροχές εµπλεκόµενου προσωπικού ανά: κατηγορία εργαζοµένου (πχ. Ε, µηχανικός ΤΕ, µηχανικός ΠΕ), και συναρτήσει της επαγγελµατικής εµπειρίας (πχ. 5ετούς εµπειρίας, 10ετούς εµπειρίας κ.λπ) Κόστος υπερωριακής απασχόλησης εµπλεκόµενου προσωπικού (ανά κατηγορία και συναρτήσει της επαγγελµατικής εµπειρίας, ως άνω) Κόστος µετακινήσεων εµπλεκόµενου προσωπικού του ΑΝΑ ΟΧΟΥ, που αναλύεται στα υποκριτήρια: κόστος µίσθωσης των απαιτουµένων για την παροχή της Υπηρεσίας οχηµάτων (το οποίο συµπεριλαµβάνει αποσβέσεις, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλιση κ.λπ), και κόστος χρήσης των υπόψη οχηµάτων (καύσιµα, συντήρηση, διόδια κ.λπ) Απρόβλεπτες δαπάνες Μεριζόµενα γενικά έξοδα, λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες διοίκησης του ΑΝΑ ΟΧΟΥ (verhead) Προσδοκώµενο όφελος (κέρδος ΑΝΑ ΟΧΟΥ) Σηµειώνεται ότι από το σύνολο των παραγόντων κόστους που καταγράφονται ανωτέρω, για την κοστολόγηση της κάθε επιµέρους διακριτής υπηρεσίας χρησιµοποιούνται µόνο εκείνοι που έχουν ειδικότερη εφαρµογή. 3) Παράδειγμα υπολογισμού Ακολουθεί παράδειγµα εφαρµογής της µεθοδολογίας για τον προσδιορισµό της τελικής προσφερόµενης τιµής της διακριτής υπηρεσίας «Ηλεκτρολογική συντήρηση σταθµών» προκειµένου για σύµβαση ετήσιας διάρκειας. Ο υπολογισµός αυτής ακολουθεί το µαθηµατικό τύπο: Όπου: Τ = Τελική προσφερόµενη τιµή της Υπηρεσίας T = α*x + β*y*12 + δ + ε + ζ + κ ΔΕΣΦΑ ΑΕ Μεθοδολογία υπολογισμού οικονομικού ανταλλάγματος SLA ΣΑΛΦΑ 4

5 α = Ετήσιο µισθολογικό κόστος ενός εργαζοµένου (της απαιτούµενης κατάρτισης και εµπειρίας 2 ) x = Πλήθος απαιτουµένων εργαζοµένων β = Ωριαίο κόστος υπερωριακής απασχόλησης (αφορά σε εργαζόµενο µε τη συγκεκριµένη κατάρτιση και εµπειρία) y = Προϋπολογισθείσες ώρες υπερωριακής απασχόλησης ανά µήνα 12 : οι µήνες του έτους δ = Κόστος µετακινήσεων ε = Μεριζόµενα γενικά έξοδα (verhead) ζ = Απρόβλεπτα κ = Προσδοκώµενο όφελος (κέρδος ΑΝΑ ΟΧΟΥ) 2 Για τη συγκεκριμένη διακριτή υπηρεσία έχει ληφθεί υπόψη το μισθολογικό κόστος εργαζομένου ΤΕ του ΔΕΣΦΑ με 10ετή εμπειρία στη συντήρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων ΔΕΣΦΑ ΑΕ Μεθοδολογία υπολογισμού οικονομικού ανταλλάγματος SLA ΣΑΛΦΑ 5

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΑΕ 1 Απριλίου 2013 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 7 3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ.

Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA MHXANOΛΟΓΙΑΣ Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. Quality System, Procedures and Certification of Technical Control in vechicles in

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ...

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11 Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... 11 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής... 11 Άρθρο 2 Βασικοί Ορισµοί... 11 Άρθρο 3 Εποπτεία Εφαρµογής του Κώδικα... 13 Άρθρο 4 Εγχειρίδια Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ιστορικό... 8 1.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Το Επάγγελμα και η Τέχνη της Συντήρησης. Εισηγητής: Χαράλαμπος Αποστολίδης

Το Επάγγελμα και η Τέχνη της Συντήρησης. Εισηγητής: Χαράλαμπος Αποστολίδης Το Επάγγελμα και η Τέχνη της Συντήρησης Εισηγητής: Χαράλαμπος Αποστολίδης 1 Τα αγαθά και τα δεινά του επαγγέλματος της Συντήρησης Πως γίνεται όταν κάτι δουλεύει, να λένε ότι είναι καλο-φτιαγμένο Και όταν

Διαβάστε περισσότερα